město Slavičín U S N E S E N Í 75. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "město Slavičín U S N E S E N Í 75. schůze Rady města Slavičín, konané dne"

Transkript

1 město Slavičín U S N E S E N Í 75. schůze Rady města Slavičín, konané dne Usnesení č. 75/1534/09 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1535/09 Odměna řediteli Základní školy Slavičín-Vlára zvýšení nominální odměny za III. čtvrtletí 2009 řediteli Základní školy Slavičín Vlára, příspěvková organizace, PaedDr. Petru Navrátilovi dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1536/09 Petice proti výstavě dětského hřiště b e r e n a v ě d o m í a) petici proti výstavbě dětského hřiště na ulici Okružní ve Slavičíně dle přílohy č P1 b) informaci starosty o zveřejnění vysvětlujícího článku v říjnovém čísle Slavičínského zpravodaje dle přílohy č P2 u k l á d á starostovi zaslat v tomto smyslu písemnou odpověď T: Usnesení č. 75/1537/09 Smlouva o převodu vlastnictví uzavření smlouvy č.j. KRPB /ČJ VZ-OST o převodu vlastnictví dvou vozidel značky Škoda Felicia kombi mezi městem Slavičín a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno dle přílohy č P1 1

2 Usnesení č. 75/1538/09 Zhotovení plastiky pro Pivečkův lesopark uzavření smlouvy o dílo na zhotovení plastiky pro Pivečkův lesopark s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Podlahova 3, Ostrava ve znění dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1539/09 Smlouva o dílo Zajištění povinností v oblasti PO a BOZP uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a firmou ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová č.e. 0876, Slavičín na zajištění povinností v oblasti požární ochrany a BOZP, varianta č. 1 dle přílohy č P4 Usnesení č. 75/1540/09 Uzavření komunikace ze směru Úvoz k Mladotickému nábřeží u k l á d á místostarostovi odpovědět na petici za uzavření komunikace dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1541/09 Zadávání veřejných zakázek a) o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu zásad 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na služby vypracování projektové dokumentace vč. spolupráce při podávání žádosti o dotaci pro akci: Slavičín regenerace zámeckého parku za cenu obvyklou ve výši Kč vč. DPH, uchazeči Ing. Pavel Šimek Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rabářská 401, Uherský Brod, IČ: , DIČ: CZ b) o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu zásad 18 odst. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na stavební práce: Oprava chodníku v ul. Osvobození od čp. 256 po 233, za cenu obvyklou ve výši Kč vč. DPH, uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, Slavičín, IČ: , DIČ: CZ Usnesení č. 75/1542/09 Smlouva o umístění stavby občanské sdružení UnArt Slavičín uzavření smluv o umístění veřejné komunikační sítě s občanským sdružením UnArt Slavičín, IČ na stavby 2

3 - Optická páteřní síť Slavičín ul. Luhačovská dle přílohy č P1 - Optická páteřní síť Slavičín: spoj radnice ústředna O2, spoj radnice MŠ Vlára dle přílohy č P3 Usnesení č. 75/1543/09 Smlouva o zřízení stavby Vodovody a kanalizace Zlín uzavření smlouvy o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu na stavbu Slavičín rekonstrukce kanalizace se společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1544/09 Smlouva o právu provést stavbu, prodej části pozemku Správa železniční dopravní cesty uzavření smlouvy o právu provést stavbu Rekonstrukce zastávky Divnice se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ dle přílohy č P1 v y h l a š u j e z á m ě r na prodej části pozemku parc. č. 2084/3 v k.ú. Divnice o výměře cca 100 m 2 na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Usnesení č. 75/1545/09 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce Sportovní kluby Slavičín uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce na budovu čp. 22 na pozemku parc. č. st. 427 v k.ú. Slavičín se Sportovními kluby Slavičín dle přílohy č P1 Usnesení č. 75/1546/09 Smlouva o výpůjčce Kuželkářský klub Slavičín uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu čp. 22 na pozemku parc. č. st. 427 v k.ú. Slavičín s občanským sdružením Kuželkářský klub Slavičín dle přílohy č P2 Usnesení č. 75/1547/09 Smlouva o výpůjčce Služby města Slavičína, s.r.o. uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 541/2, 541/3, 541/4 a 541/8 v k.ú. Slavičín se společností Služby města Slavičín, s.r.o., IČ dle přílohy č P1 3

4 Usnesení č. 75/1548/09 Žádost o odkoupení části pozemku v k. ú Slavičín Mgr. Hana Macejková, Slavičín d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičín schválit prodej části pozemku parc. č. 4513/4 v k.ú. Slavičín o výměře cca 10 m 2 Macejkové, Slavičín, za kupní cenu 200 Kč/m 2 Mgr. Haně Usnesení č. 75/1549/09 Vyjádření k nabídce na pronájem bytu vyřadit žádosti Milady Struhařové, Slavičín 361 a Jitky Jandové, Slavičín 389 ze seznamu žadatelů A2 na pronájem městského bytu Usnesení č. 75/1550/09 Výpověď z nájmu bytu vypovědět nájem z bytu bez přivolení soudu Antonínu Bečicovi, K Nábřeží 841, Slavičín, z důvodu porušení 711 odst. 2 pís. b) obč. zákona Usnesení č. 75/1551/09 Ukončení nájmu bytu dohodou ukončení nájmu bytu č. 13 v domě čp. 390 ve Slavičíně dohodou ke dni s t a n o v u j e nájemné ve shora uvedeném bytě na 51,60 Kč/m 2 /měsíc s tím, že pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy od 1.3. každého roku maximálně o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ Usnesení č. 75/1552/09 Přechod nájmu bytu Anton Gregušiak s o u h l a s í s přechodem nájmu bytu č. 16 v domě čp. 389 ve Slavičíně z Lubomíra Gregušiaka na Antona Gregušiaka 4

5 schvaluje a) jednostranné zvýšení nájemného v bytě č. 389/16 ve Slavičíně na 51,60 Kč/m 2 /měsíc s účinností od b) vzor dodatku dle přílohy č P2 Usnesení č. 75/1553/09 Dodatek ke smlouvě o dílo a postoupení užívacích práv - databáze právních informací ASPI uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv mezi městem Slavičín a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. dle přílohy č P1... Ing. Jaroslav K o n č i c k ý starosta.. Ing. Pavel S t u d e n í k ověřovatel 5