Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 276/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 276/2018"

Transkript

1 D em olice čtyř d ro b n ých vodních staveb v krajině IV Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 276/2018 Dem olice čtyř drobných vodních staveb v krajině11 O bjednatel: N árodní hřebčín K lad ru by nad Labem stá tn í p řísp ěvková org an iza ce se sídlem : K la d ru b y nad Labem 1, K la d ru b y nad Labem zastup u je: Ing. Jiří M achek, ředitel IČO: DIČ: C Z b a n kovn í spojení:.../..., (dále též o b je d n a te l") a Zhotovitel: TR EP A R T s. r. o. se sídlem : Pištěkova /3, Praha 4 za stup u je: Jiří K řem en ák, je d n a te l IČO: DIČ: C Z b a n kovn í spojení: /..., e -m ail:..., telefon: (dále též zh o to vite l") (ob jed n atel a zh o to vitel také dále společně ja k o sm lu v n í strany") shora uved en é sm lu v n í stra n y u za v ře ly níže uvedeného dne, m ěsíce a roku v so u la d u s 2586 a násl. zákona č. 8 9 / Sb., o b ča n ský zá k o n ík, ve znění pozdějších předpisů (dále je o b ča n ský zá ko n ík") a za podm ínek dále uvedených, tento dodatek. I. P ro h lá še n í sm lu vních stran Dne u za v ře ly s m lu v n í stra n y sm lou vu o dílo č. SD / , je jím ž p ře d m ě te m byla de m olice sta rých objektů v o d o h o sp o d á řských staveb. II. Zm ěn ová ujednání 1. V souladu s p říslu šn ým i u sta n o ven ím i sm lo u v y o dílo se sm lu v n í stra ny d o h o d ly, že se rozsah prací díla n a vyšu je o v ícep rá ce sp e cifiko va n é v příloze č. 1 tohoto d odatku. 2. V n ávazn o sti na p ro veden í více p ra cí se čl. 4. CEN A DÍLA odst ruší a n a h ra zu je textem : O b jednatel se za v a zu je uh ra dit zh o to v ite li celkovou sm lu v n í cenu za řádné p ro ve d e n í díla ve výši: Stránka 1 z 2

2 Cena ce lk e m bez DPH ,31 Kč Z h o to v ite l je plátce DPH. DPH ,78 Kč Cena ce lk e m vče tn ě DPH ,09 Kč (slovy: p ě tse tp a d e sá tp ě ttisíco sm se tp a tn á ct korun českých a d e vět haléřů) včetn ě DPH. C elková cena díla je stanovena dohodou sm lu vn ích stran ja k o cena nejvýše přípustná a p ře k ro čite ln á pouze za sp ln ěn í podm ínek, které jso u sta n o v e n y v této sm lo u v ě o dílo a v p říp ad ě, d o jd e -li v průběhu realizace k n a v ý še n í sa zb y DPH při zm ěně právních předpisů. C elková cena díla bude snížena v případě, že jso u do P oložkového rozpočtu za h rn u ty práce, d o d á vky, či slu žb y, které zh o to vitel nebude re a lizo va t vůbec, anebo je bude rea lizo va t v m e n ším m n o žstv í či rozsahu. III. Závěrečná u jed n án í 1. O sta tn í u sta n o v e n í sm lo u v y o dílo zů stá v a jí beze zm ěn. 2. V sou la d u s ust. 6 zákona č / Sb., o zv lá štn ích podm ínkách účin n osti některých sm lu v, u v e ře jň o v á n í těchto sm lu v a o registru s m lu v (zákon o registru sm lu v) nabývá dod atek ú čin n osti dn em je h o u ve ře jn ě n í způsobem dle 5 citovaného zákona. 3. D od atek je vyh o to ven ve čtyřech stejn opisech, z nichž každá ze sm lu vn ích stran ob d rží po dvou v yh o to v e n ích. 4. Obě s m lu v n í stra n y prohlašují, že se se zn á m ily s celým textem tohoto dodatku včetn ě je h o příloh a s ce lý m obsahem dodatku souhlasí. S ou časn ě pro hlašují, že tento d odatek u za v ře ly svo b od n ě, vážn ě, určitě a srozu m iteln ě, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhod n ých p o d m ín e k a na d ů kaz toho přip oju jí své podpisy. 8V Praze e n d V K ladrubech nad Labem d n e Ing. Jiří M achek, ředitel Jiří K řem enák, je d n a te l za objednatele za zhotovitele Příloha č. 1 - Z m ě n o v ý list (číslo zm ěny: 1) ze dne (p evně připojená příloha) Stránka 2 z 2

3 ZMĚNOVÝ LIST Číslo změny: 1 Datum: Číslo SoD: 200/ ze d n e Název stavby: D em olice vodních staveb v krajině Dopad změny na stavební povolení: NE Dopad změny na harmonogram: N E Dopad změny na projekt: NE Navrhovatel změny: Investor Název a číslo stavebního objektu: SO 01 Meliorační stanice I, SO_02 Meliorační stanice II, SO_03 Meliorační stanice II, SO_04 Meliorační stanice I Název změny: M éněpráce a vícepráce dle reálných podm ínek stavby Zdůvodnění, popis změny: N a žádost investora byl odstraněn a zlikvidován stavební m ateriál obsahující azb est (nebezpečný odpad). T en to m ateriál byl identifikován na dvou objektech jako střešní krytina (tvrdé vlnové tabule) a v jed no m objektu byl zab u do ván v střešním souvrství jako tepelněizolační m ateriál (form ou d esek) V objektu S O _ 0 2 se nacházelo P V C potrubí (voda), které procházelo tím to objektem. Vznikla tím potřeba zhotovení přeložky uložené do výkopku. Vliv na cenu stavby: m éněpráce: 0,0 0 Kč vícepráce: ,3 1 Kč celkem: ,31 Kč Cena stavby dle SoD (bez DPH): ,00 Kč Cena po změně (bez (DPH): ,31 Kč Přílohy: 1 Položkový rozpočet

4 Příloha změnového listu č. 1 Stavba: Objekt: Dem olice objektů v krajině SO_01 M eliorační stanice 1- p arc.č.220/7 SO_02 M eliorační stanice II - p arc.č.316/2 S 0 _03 M eliorační stanice II - parc.č.686,684 SO_04 M elioračn í stanice 1- parc.č.807 M ísto: Kladruby nad Labem Datum: O bjednavatel: Národní Hřebčín, Kladruby nad Labem Projektant: Z h o to vite l: TREPART s.r.o. M é n ě p rá c e V ícepráce ,31 Kč Kod položky Název položky MJ Množství J. cena Celková cena Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných m3 7, , Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 7,315 35,1 256, Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 7, , Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m m3 7, , Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem obiektů v těchto wkopávkách m3 7, Bourání základů z betonu železového m3 1, , Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením t 3, , Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31, , Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem t 3, ,75 Osobní ochranné pracovní prostředky (masky,obleky,rukavice) dnů Demontáž azbestu a vaty z konstrukce podhledu a střechy (balení, přesuny po staveništi, čištění po sanaci m Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů t 2, SUM A rozpočet ,3 1 Kč

5