VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)"

Transkript

1 VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k jednotlivým veršm této kapitoly postupn vracet. Víte, není pro m snadné kázat toto slovo. Moje vlastní tlesnost mi íká, že kážu píliš tžké slovo. Proto jsem se i v posledních msících ptal Hospodina: Bože, nemohl bys mi prosím dát radostnjší kázání? Nemohu, znla odpov. Bh možná toto slovo mluví ke mn, a není pro nkteré z vás. Ale je to slovo o volání k agonii. Modlitba: Pane, jestli mi nepomžeš, nebudu schopen toto slovo pedat. Pane, jsem již starý na njaké hry nebo bláznovství. Jsem také unavený z enní, všeho toho nesmyslného enní, které nikdy nezpsobuje zmnu. Pane, prosím, pomoz mi. Pomoz mi! Bratí, už jsem pesycený kázání o probuzení a vylití Ducha svatého. Tuto rétoriku poslouchám již posledních 50 let a je to opravdu jenom rétorika. Nemá vbec žádný význam. Mám dost toho, jak slýchám lidi mluvit o tom, že chtjí, aby jejich milovaní byli spaseni. Jsem unaven z toho, když lidé íkají, že je znepokojuje jejich manželství, a je to stále jenom enní. Prázdná rétorika. Nepotebuji slyšet o tom, jak nemorální je Amerika, jak bezbožná je naše spolenost, jak zkorumpované jsou naše obchodní vztahy. Obtžuje mne poslouchat ei o tom, že islám nabývá na síle a kesané ztrácí vliv. I mluvení o tom, jak je církev mrtvá, je rétorika. Zbytená rétorika. Konference, které poádáme, aby daly návod, jak na život, jsou zbytené a nieho nedosáhnou. Mluvíme o tom, jak žít, jak zbudovat vtší církev anebo jak se natáhnout ke ztraceným. Jak zlepšit náladu ve shromáždní nebo jak ovlivnit svt v této dob poíta. Když se dívám na dnešní církve, jediné, co vidím, jsou vynálezy kazatel, nápady lovka. Vtšinou nemají žádnou moc a ani žádný vliv na svt. Vidím stále více svta, který ovlivuje církev, namísto církve, která ovlivuje svt. Vidím, jak svtská hudba zachvacuje Boží dm. Božího 1

2 domu se zmocuje zábava. Zamení na zábavu se stalo v Božím dom posedlostí. Lidé nenávidí výstrahy a pouování. Nikdo již nechce slyšet napomínání. Kolik znáte shromáždní, ve kterých by Boží duch pracoval tak intenzivn, že si zanete okamžit uvdomovat svoje híchy? Že se vám vaše híchy promítnou ped oima a ve stejném okamžiku si uvdomíte Boží slitování a milost? Kdy jste naposled byli v církvi, kde by Boží lid ležel na svých tváích ped Pánem a ml takovou starost a byl v takové agonii, že i mladí lidé by padali na své tváe a volali k Bohu, protože by cítili usvdení Božího ducha? V kolika církvích jste v poslední dob slyšeli Boží slovo, které tak hoelo ve vašich duších, že jste vdli, že pochází pímo z nebe od Pána? Doufám, že to slovo slyšíte tady. Co se stalo s agonií v Božím dom? Co se stalo s agonií ve služb pro Pána? Existují slova, která se v dnešní dob opatrnosti již nekážou. Neuslyšíte je. Víte, agonie znamená obrovskou bolest a znepokojení. Emoce jsou v té chvíli rozrušeny do té míry, že to pináší pocit bolesti. Citelná, hluboká vnitní bolest, která pramení ze situací kolem nebo i ve vás. Agonie. Hluboká bolest. Hluboký zármutek. Agonie Božího srdce. Pivykli jsme naší náboženské rétorice a povídání si o probuzení. Ale stali jsme se tak pasivními! Naše probuzení nebo povzbuzení trvají tak krátce. Bohu slibujeme, že se již nikdy nevrátíme ke své pasivit. A velmi rychle, nkdy dokonce jen v prbhu nkolika týdn nebo msíc, se vrátíme do pasivity, a dokonce vtší než na zaátku. Mluvím z vlastní zkušenosti. Pi našem probuzení íkáme: Bože, tentokrát ses mn dotkl do konce života. Už nikdy nebudu stejný jako dív. Ale chováme se jako ohostroj. Jsme opravdu hlasití, udláme rámus a potom hned zhasneme. Víte, každá opravdová zanícenost je zrozena z agonie. Každé opravdové zanícení pro Krista se rodí ze ktu agonií. Když budete hledat v Božím slov, zjistíte, že kdykoliv Bh poteboval vyešit beznadjnou situaci, vyhledal muže, který se modlil, a vnoil ho do vod agonie. Bh s tímto lovkem sdílel svou vlastní agonii. Bh hledl na to, co se dlo Jeho církvi a Božímu lidu. Vyhledal proto muže, který se opravdu k Nmu modlil, a ponoil ho do agonie. Najdete to i v knize proroka Jeremiáše. Jeruzalém leží v troskách. Jeruzalém, ústední bod Boží pozornosti. Boží svaté msto leží v troskách a oplývá nepravostí. Manželství s pohany, zotroování vlastních lidí. Boží dm pošpinn a poskvrován. Nejvyšší knz, kterého dosadili pohanští hodnostái. 2

3 Mže Bh s takovou situací vbec njak naložit? Jak mže obnovit ruiny Jeruzaléma? Co vbec Bh udlá a jak to chce udlat? Možná to na první pohled není tak zjevné, ale i my se nacházíme ve stejné situaci. A situace, ve které se nacházíme, je dokonce mnohem horší. Bible prorokuje o ase, ve kterém lidé budou horší a horší. Tato doba již pišla. Církev je nyní poskvrnna pedofilií. Zneužívání dtí, incest a cizoložství jsou tak asté! Náš národ pekypuje pornografií do té míry, že dokonce i okolní národy jsou z toho v rozpacích. Letos na filmovém festivalu v Cannes pedstavili nový film, který by brzy ml pijít do kin. Noviny New York Times psaly, že v tomto filmu mají tinácti, trnáctileté dti sex s dosplými. A o tomto filmu je pitom známo, že je pýchou letošního festivalu. Míra nespravedlnosti je již opravdu vrchovatá. Amerika si ale tento úpadek zaslouží. Toto zpustošení a morální úpadek nií i Boží dm. Jak jinak mžete vysvtlit, že tolik kesan jde dom a dívá se na HBO. Tento program jsem sice nikdy nevidl, protože nemám televizi, ale etl jsem o nm v novinách New York Times. Na HBO se kesané dívají na seriál, který se jmenuje Sopranovci. Jde o mafiánskou rodinu. Zabíjejí, vraždí, mají pevrácené vztahy, lžou. Je to špinavá mafie. A v USA si milióny kesan povídají o tom, jaký bude další díl Sopranovc. Jsou na tom opravdu závislí. Závislí! Dokonce vím, že je to nejoblíbenjší seriál nkterých z vás, kteí m te posloucháte. Dnes veer jste sem pišli, pozvedali jste ruce a zpívali jste. Mli jste se tu dobe. Uvdomujete si ale vbec, že jste se dívali na takovouto špínu? Milovaní, vím v Boží lásku. Kázal jsem milost, slitování a lásku. Boží zákon lásky. Vím, že bychom mli kázat Boží dobrotu a trplivost. Ale problém je, že mnohé zástupy jsou falešn naplovány kázáními, která je ujišují, že jsou v poádku. Existují totiž lidé, kteí promují Boží milost na chlípnost. Jsme jako Izraelci, kteí íkali správná slova, ale pohlete, co na to ekl Bh: Uslyšev pak Hospodin hlas eí vašich, když jste mluvili ke mn, ekl mi Hospodin: Slyšel jsem hlas ei lidu tohoto, kterouž mluvili tob. Cožkoli mluvili, dobe jsou mluvili. Ó kdyby bylo jejich srdce takové, aby se báli mne a ostíhali pikázaní mých po všeliký as, aby jim dobe bylo i synm jejich na vky! (Deut 5:28-29) Slova Nehemiáše syna Chachaliášova. I stalo se msíce Kislev léta dvadcátého, když jsem byl na hrad Susan, že pišel Chanani, jeden z bratí mých, s nkterými muži z Judstva. Kterýchžto vzeptal jsem se na 3

4 Židy, na ostatky pozstalé z zajetí a na Jeruzalém. I ekli mi: Ostatkové ti, kteíž pozstali z zajetí tam v té krajin, jsou u velikém nátisku a v pohanní, nadto i zed Jeruzalémská rozboena jest, a brány jeho ohnm zkaženy. Kterážto slova když jsem uslyšel, sedna plakal jsem a kvílil za nkolik dní, a postil jsem se, i modlil ped Bohem nebeským. (Neh 1:1-4) To je to slovo. Ze znieného Jeruzaléma pišli k Nehemiášovi lidé, kteí mu ekli, že Jeruzalém je zboen. Jeho zdi jsou zboeny. Víte, jsem pesvden, že muži, kteí pišli k Nehemiášovi, byli dobí muži. Nemli ale vbec pedstavu o tom, jak Bh bude s touto situací jednat. Nevdli, jak Bh obnoví toto zpustošení. Nemli ani nejmenší pedstavu o tom, co Bh udlá. Nemli v sob volání, aby vnímali zkázu a zlomenost, zoufalství a beznadj. Verš 4: Kterážto slova když jsem uslyšel, sedna, plakal jsem a kvílil za nkolik dní, a postil jsem se, i modlil ped Bohem nebeským. Vidíte? Bh našel muže, který se modlil. Tohoto lovka poktil ve vodách agonie. Verš 6: já se modlím ped tebou nyní dnem i nocí za syny Izraelské, služebníky tvé, a vyznávám híchy syn Izraelských, jimiž jsme hešili proti tob. Já také i dm otce mého hešili jsme. Nehemiáš nebyl kazatelem, byl to lovk, který ml své povolání. Byl královským íšníkem. Žil v pohodlí na královském dvoe. Ale byl to lovk, který se modlil. A Bh našel muže, který byl schopen udlat víc, než jenom chvilkov citov vzplanout. Bohu nezáleželo na rozohnní, které za krátkou dobu zase uhasne. Nehemiáš ekl: Kterážto slova když jsem uslyšel, sedna, plakal jsem a kvílil za nkolik dní, a postil jsem se, i modlil ped Bohem nebeským. Když jsem uslyšel Pro ostatní lidé, kteí pinesli zprávy, také nevolali k Bohu? Vždy také byli Boží muži. Pozdji byl Nehemiášv bratr dokonce vládcem msta. Pro tito muži nemli správné ešení? Pro si Bh nepoužil tyto muže ke zbudování Jeruzaléma? Pro tito muži nemli slovo od Pána? Protože v nich nebyla ani známka agonie! Žádný zármutek! Ani jediné slovo upímné modlitby! Jeruzalém je úpln v troskách to je vše, co vidli. Zajímají vás dnes vci, které se djí v církvi? Zajímá vás, že Bohem ustanovená církev je nyní provdaná za svt? Že v americkém národ je chlad a apatie? V poslední dob vidím tolik známých, kteí jeden po druhém odcházejí a stávají se pasivními. Odcházejí do církví, kde uslyší píjemná 4

5 kázání. Nemají už totiž zájem o slovo nápravy. A jsou to pitom nkteí z mých nejbližších pátel! Vidím to padání semene na cestu. 1 Je to nkdy tak do oí bijící. Ale je ješt dležitjší vc záleží vbec na Jeruzalém v našich srdcích? Když vidíme stále mén duchovní moci a zanícení, uvdomujeme si, že je to znakem chátrání? Jsme doopravdy slepí k vlažnosti a duchovní smsici, které se vkrádají do našich život? Je to opravdu žalostné, ale když pichází duchovní slepota, jen málo lidí si toho všimne. Je to vc, kterou si skoro nikdo neuvdomí. Kdybych vás, jako kazatel, znal osobn a díval se na váš život, jednoho dne bych k vám pišel a ekl: Mám t rád, ale musím ti íct pravdu. Mníš se. Nco se vkradlo do tvého srdce. Nevím, jestli je to televize. Nevím, co to je, ale vidím zmnu. Už nevidím tu zlomenost. Nevidím soucit pro tvoji rodinu, starost o tvé blízké. Mníš se. Krek po krku se nco dje. Srazí vás na kolena, když jsou vám pedloženy ruiny, o kterých ani nevíte? Dkuji Bohu za chvály, které jsme dnes veer mli. Dkuji za pomazání, které pišlo skrze posvcená srdce, žijící ve vztahu s Pánem. Ale pravdou je, že mezi námi žije mnoho lidí, kteí se mní. A ani o tom neví. Prohráli jste svoji bitvu! Když budete íst knihu Jozue, skoro celá kniha je knihou porážky. Píinou je to, že Izraelci ztratili odvahu a pestali bojovat. A to je pesn zámrem ábla. Chce, aby ve vás už nadále nebyl bojovný duch. Chce ho úpln zniit. Abyste už dále nesetrvávali na modlitbách. Abyste už nenaíkali ped Pánem. Budete sedt a koukat na televizi, zatímco vaše rodina míí do pekla. Na nco se vás zeptám: Dotklo se vás vbec to, co jsem te íkal? Nebo jste dovolili, aby to vlétlo jedním uchem dovnit a druhým hned zas ven? Když vám kazatel ekne: Brate, ani t dobe neznám, ale vím, že Boží duch mi íká, že se mníš. Krek po krku ztrácíš lásku. Ztrácíš lásku Kristovu. Krek po krku se tyto vci vytrácejí. Pro si myslíte, že kazatelé tolik kážou proti televizi? Myslíte si, že v tom mají potšení? Myslíte si, že kdybyste pišli a ekli byste: Brate, slyšel jsem tvoje kázání, a vyhodil jsem televizi, myslíte si, že to m nebo njakého jiného kazatele potší? Mluvíme o tom, protože nám záleží na vašich duších! 1 Lukáš 8:11-12 Jesti pak podobenství toto: Sím jest slovo Boží. A kteréž padlo podle cesty, jsou ti, kteíž slyší, a potom pichází ábel, a vynímá slovo z srdce jejich, aby nevíce, spaseni nebyli. 5

6 Nevím pesn, odkud pocházejí, ale existují vci, které se vplíží, a najednou spadnou hradby! Ruiny zanou být samozejmostí! Záleží vám vbec na tom, že v této poslední dob vaši milovaní duchovn umírají? Záleží vám na tom vbec? Že mžou zemít a jít do pekla, i když jste to vy, kdo pro n máte lásku Kristovu? Kde je agonie? Kde jsou slzy? Kde je smutek? Pst? Kdo z vás se postí? Kdo z vás se modlí, zlomen ped Pánem? Mluvím te o Tle Kristov jako celku. Stává se vám, že se v noci budíte a modlíte se? Nehemiáš totiž íká: Dnem i nocí se modlím Existuje mezi vámi vyznávání hích? Anebo vyznávání híchu vašich dtí ped Pánem? A hích vašeho partnera? Protože Nehemiáš to dlal. Vyznává svoje híchy, ale i híchy celého lidu. íká: Zhešili jsme. Já sám jsem zhešil. Víte, když Nehemiáš slyšel o ruinách a zkáze, ani jednou se nezeptal: Pro? Pro svatý a spravedlivý Bh dovolí, aby Jeho svaté msto takto upadlo? Pro je z našeho národa tolik lidí roztroušeno a tolik z nás bylo zavraždno? Neptal se na vci, na které se my v Americe bžn ptáme: Pro Bh dovolil, aby spadla dvojata a více než 2000 lidí pi této katastrof zemelo? I dnes jsem si o tom povídal s bratrem Carterem. Když nkdy slyším kazatele v rádiu anebo slyším o tom, co íkali v televizi, v mém srdci povstává svatý hnv. íkají: Ó, Bh s tímto útokem neml nic spoleného. Bh s tím neml nic spoleného? Podívejte se do Daniela do 9. kapitoly! Chci vám ješt jednou íct, že to byl Bh, který chtl, aby Amerika byla probuzena. Bh nezastavil nepítele, protože ml vtší zámr. Láska k Americe totiž byla na pokraji pádu do vného pekla. Budu mluvit trochu tišeji, abyste si nemysleli, že jsem nahnvaný. Daniel, kapitola 9, verš 5: Zhešili jsme a pevrácen jsme inili,... Mohli byste totéž íct o Americe? a protivili jsme se, a odvrátili od pikázaní tvých a soud tvých. Jinými slovy, spravedliví muži varovali vládu USA. Verše 7 a 8: Tob, ó Pane, písluší spravedlnost, nám pak zahanbení tvái, jakž se to dje nyní mužm Judským a obyvatelm Jeruzalémským, a všechnm Izraelským, blízkým i dalekým, ve všech zemích, kamž jsi je zahnal pro pestoupení jejich, jímž pestupovali proti tob. Nám, ó Hospodine, sluší zahanbení tvái, králm našim, knížatm našim a otcm našim, nebo jsme zhešili proti tob, Pro? Nebo jsme zhešili proti tob. V dalších verších teme: Pánu Bohu pak našemu milosrdenství a slitování, ponvadž jsme se protivili jemu, a neposlouchali jsme hlasu 6

7 Hospodina Boha našeho, abychom chodili v naueních jeho, kteréž pedkládal ped oi naše skrze služebníky své proroky. Nýbrž všickni Izraelští pestoupili zákon tvj a odvrátili se, aby neposlouchali hlasu tvého; protož vylito jest na nás to prokletí a klatba, kteráž jest zapsána v zákon Mojžíše služebníka Božího, nebo jsme zhešili proti nmu. Proež splnil slovo své, kteréž mluvil proti nám a proti soudcm našim, kteíž nás soudili, a uvedl na nás toto zlé veliké, jehož se nestalo pode vším nebem, jakéž se stalo v Jeruzalém. Protož neobmeškal Hospodin s tím zlým, ale uvedl je na nás; nebo spravedlivý jest Hospodin Bh náš ve všech skutcích svých, kteréž iní, jehož hlasu poslušni jsme nebyli. (Dan 9:9-12,14) Vrátím se te zpátky ke svému kázání. Mezi agonií a znepokojením je veliký rozdíl. Bh ke mn o tom mluvil. Znepokojení je nco, co vás zajímá. Projekt, njaká vc nebo znepokojení. Možná poteba. Znepokojení je nco, co zaujme vaši pozornost a možná roznítí vaše emoce. Uslyšíte napíklad nco takového, jako jsme slyšeli od sestry Hody minulou nedli o Jižní Africe. Že stovky tisíc lidí, dokonce i dtí, umírá na AIDS. Za jedno odpoledne, jako napíklad dnes, umírají tisíce lidí v Kalkat v Indii. Mže vás to rozrušit, dotknout se vašich emocí a znepokojit vás to. Ale je velký rozdíl mezi znepokojením a agonií. Pro dobrou vc se mžete nadchnout, mít o ni zájem, udlat napíklad njaký projekt, mluvit o ní, sdílet ji na veejnosti. Mohli byste udlat njakou reklamu, podpoit ji, zorganizovat, vložit do toho hodn úsilí. eknu vám ale nco, co jsem se nauil za 50 let kázání. Když se nco nezrodí z agonie a z Ducha svatého, nemá to žádný význam a nakonec to neobstojí. Mluvím o agonii, která vás zachvátila, když jste uvidli a uslyšeli o ruinách Jeruzaléma, kdy vás tato agonie položila na kolena. Když jste byli poktni vodami agonie a opravdu jste zaali hledat Hospodina. Bratí, tato církev se zrodila z agonie. Šest msíc agonie. Agonie a slzy. Z malého msteka v Pensylvánii zaal kazatel malé církve volat k Bohu: Bože, jsem suchý a prázdný a vím, že lovk mže mít víc. A když to, co prožívám dnes, je plnost Ducha svatého, tak ji opravdu nechci. V takovém zoufalství jsem týdny a týdny vzýval Boží jméno. Vyznával jsem Hospodinu svj nedostatek života a svoji suchost. Pak jsem pišel do New Yorku, chodil jsem po ulicích msta, až jsem nakonec skonil na 42. ulici. Vidl jsem, jak tam dealei prodávají heroin. Jeden dealer mi ekl: Já mám dobré zboží, to t, love, dokáže zabít. Když jsem to slyšel, sedl jsem si na hydrant, který byl vedle jedné z okolních budov, a plakal jsem. Nezáleželo mi na lidech, kteí chodili kolem. Byl 7

8 jsem v agonii. Byl jsem v agonii na Broadwayi. Plakal a naíkal a vzlykal jsem. Nehledal jsem službu. Nechtl jsem budovat církev. Cítil jsem Boží bolest za ztracené msto. Tu samou agonii jsem ml ped lety, když Bh zaal Teen Challenge. A neml jsem za tch 50 let nic, co by bylo pro Pána k užitku, když se to nezrodilo z agonie. (Wilkerson pláe) Ne, nikdy, všechno ostatní byla tlesnost. Tlesnost. Lidi, cestoval jsem po svt a slyšel volání pastor. Mrtvé a prázdné volání. Nkteí z nich zacházeli se svými manželkami, jako kdyby to byla zvíata. A te tu stojím a uvdomuji si, že jsem se msíce nemodlil. Nemodlil jsem se šest msíc. A vím, že kázání potebnou zmnu neuiní. Vím, že ani zjevení to neuiní, ani smlouva to neuiní. (Wilkerson stále pláe) Te už vím, mj Bože, jak dobe vím že pokud nco nevychází z agonie, pokud lovk není v agonii za njakou vc, tak jenom odkáže kázání, mj Bože, jen odkáže kázání A proto jsem si ekl, že už je moc pozd, že na náboženské aktivity už nemám as. Všechny naše projekty, celá služebnost, všechno, co dláme. Kde jsou uitelé nedlní školy, kteí pláou nad dtmi, které znají, a které neslyší slovo a jdou do pekla? Všude, kam jedu, vidím lidi, kteí mají projekty. Mají sny. Ale jsou to jenom nápady. Chodí za mnou, ale nemají svá srdce zlomená. Nepišli po hodinách pst, modliteb, smutku. Nepišli se zlomeným srdcem. Pišli jen s nápady, ze kterých se mi dlá špatn. Víte, pravý modlitební život pochází z agonie. Agonie je místo, kde se odehrávají celoživotní rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že se budete modlit, Bh zane s vámi sdílet svoje srdce. Oteve vám svoje srdce a vy v nm uvidíte bolest. A Bh pitom ví, že je jen tak málo lidí, kteí mají zájem naslouchat. Bude vám ukazovat stav církve. Ukáže vám stav, v jakém je vaše vlastní srdce. A zeptá se vás, jak velmi vám na tom záleží. Jak moc? A vy ten služebník v agonii, budete muset uinit rozhodnutí. Vy všichni, kteí m te posloucháte, budete muset uinit rozhodnutí. Já ho také musím uinit. Bu vyjdete z vod, ve kterých vás Bh poktil v agonii, a budete si íkat: Tohle já nezvládnu. Sotva to zvládám tak, jak to je. Nechci to a mám toho dost. Chci být jen obyejný kesan, Bože. Nechci se tahat s takovým bemenem. Nechci breet nad svojí rodinou. Budu Ti radši jen vit. Budete se muset rozhodnout. Bh nám však nabízí: Když vezmeš moje bemeno, budeš nástrojem k obnovení. Pokud ekáš na nkoho jiného, kdo pivede tvou rodinu k Pánu a udlá tu práci za tebe, mýlíš se. Zapálil jsem tvoje srdce. A dal jsem ti svoje srdce. 8

9 Vylil jsem na tebe svou agonii a dopouštím, abys ji pocioval a prožil tak, aby t pivedla až na kolena. Budu k tob mluvit a nasmruji t. I Nehemiáš vyšel z vod agonie s jasným slovem, které nikdo nemohl odmítnout. V Nehemiáši v osmé kapitole teme o tom, že Nehemiáš pivedl msto i celý národ na kolena. Bu se vrátíte ke své pasivit a eknete si, že budete jen obyejný kesan ale nic takového jako obyejný kesan neexistuje anebo vaše srdce zane volat: Bože, rouháme se Tvému jménu. Posmíváme se Duchu svatému. Nepítel je venku a snaží se zniit svdectví o Boží vrnosti, a s tím je poteba nco udlat. Nemžete odejít a nerozpoznat Boží výzvu! Vrame se k tmto slovm: Kterážto slova když jsem uslyšel Kdyby vil teorii, která íká, že poteba je tvým povoláním, víte, co by udlal? ekl by: Pánové, prosím dejte mi den nebo dva, abych si sbalil kufry. Toto je typ výzvy, kterou miluji. Dejme se do toho, a bude to raz dva! Žádná agonie, žádný pst, modlitby, žádná zlomenost. Jenom: Dejme se do toho! Takto by se ale nic nestalo. Zdi by nikdy nebyly spraveny. Dokud lovk není v agonii, všechno, o co se snaží, bude chátrat a nakonec bude znieno. Nebude to fungovat. Jedna sestra mi minulý týden napsala: Brate Davide, jsem tak hladová po Pánu. Jsem už tak unavená z meeting, které nás uí, jak na náš kesanský život. Je to jenom smetí, které se tváí dstojn. Slyšela jsem o konferenci pro ženy, která mla být výborným duchovním zážitkem. Nakonec jsem se tam rozhodla jít s nkolika sestrami. Bylo tam asi žen. Když první veer konferenci oteveli komediálními scénkami, byla jsem šokovaná. Takto to šlo od desíti k pti. V celém programu se nikdo ani jednou nepomodlil. Modlitbu dokonce ani nezmínili. Byla to fraška. A já jsem se cítila prázdná jako ješt nikdy. Prorok Amos volal na takové lidi: Bda pokoj majícím na Sionu pizpvujíce k loutn aniž jsou itelni bolesti pro potení Jozefovo. (Amos 6:1-6 výbr verš) A v originálu, v hebrejštin, se píše, že nejsou v agonii nad potením Jozefovým. Nejsou v agonii nad stavem církve. Komedie to ano. Radostný zpv to ano. Jídlo, shromaždování, píjemný as? To samozejm ano. Plá, agonie, modlitba a pst? Ne, ne a ne! To nedlají. Bratí, eknu vám nco, co se dje tm, kteí jsou vnoeni do vod agonie. Je to úžasná vc. Je to okamžité, rychlé rozeznávání Božího hlasu. Okamžité. Pokud jste v minulosti nestrávili as na modlitbách, pokud jste 9

10 nestrávili as sdílením Božího srdce, mžete to získat. Získáte to tak, že o to budete prosit. Bh íká: Já vám dám. Pokud m budete prosit, tak obdržíte. Bože, chci být na míst, kde budu znát Tvoje srdce. A když zanete hledat Jeho tvá a dovolíte Mu, aby vás zlomil a pronikl vámi, budete mít obecenství s Pánem. Víte, Bh nás nepovolal, abychom žili v agonii. Agonie je ale lno, ze kterého Bh chce nco zaít vykonávat. Chce pinést obnovu z prostedku ruin. Do vod agonie je vás schopen dovést z kteréhokoliv místa. A stejn jako u ktu vodou z vody vyjdete. Ale vyjdete s okamžitým rozeznáním Božího hlasu. Nehemiáš se postil, modlil a rmoutil se, a to poznamenalo jeho vzhled natolik, že si toho všiml sám král. Jednoho dne pinášel králi víno a král se ho zeptal: Pro oblíej tvj smutný jest, ponvadž nestnš? Nehemiáš v tu chvíli neml as na to, aby si svou odpov ovil u Pána. Nemohl poprosit o ti dny na rozmyšlenou, musel mít odpov hned. Pro oblíej tvj smutný jest? Nehemiáš ekl: Proež ulekl jsem se velmi velice. A dále píše: Mezi tím modlil jsem se Bohu nebeskému. Potom ekl jsem králi: Byla to blesková modlitba a blesková odpov. Poznání Božího hlasu. Pijdou asy, kdy nebudete vdt, co máte dlat. Nebude však as bžet do pokojíku a modlit se, budete potebovat slyšet Jeho hlas v okamžiku. To jest ta cesta, chote po ní. (Iz 30:21) Okamžit. Toto je ten úžasný výsledek ktu v agonii. Služebník, který dovolí Hospodinu, aby s ním sdílel svou bolest, je jediný, který má právo a autoritu na Bohu požadovat zaslíbení, která jsou v Jeho smlouv. V minulosti jsme kázali o smlouv. Ale zaslíbení, která jsou souástí smlouvy, neplatí nezbytn pro každého. Zaslíbení zddí ti, kteí znají Boží srdce a dovolí Bohu, aby pinesl uzdravení. Ti, kteí Bohu dovolí, aby prostoupil hluboko do jejich srdcí. Lidé, kteí eknou: Bože, nezvládnu to sám, ale nedovolím, aby moje dti šly do pekla. Nedovolím, aby moje manželka nebo mj manžel šel do pekla. Bože, nebudu žít v této smrti, nebudu žít v této vlažnosti, nebudu takto studený. Bože, zm m! A když jste zoufalí ped Pánem a rozhodnete se Ho hledat, potom mžete od Boha požadovat, aby plnil zaslíbení svého zákona. Podívejte se do první kapitoly Nehemiáše, verš 8: Budiž pamtliv, prosím, na slovo, kteréž jsi pikázal Mojžíšovi služebníku svému, ka: Vy pestoupíte, já pak rozptýlím vás mezi národy. Nehemiáš se drží zaslíbení, které Hospodin dal Izraeli, a pipomíná Mu ho. Ale když se obrátíte ke mn, a budete ostíhati pikázaní mých, a plniti je, by pak nkteí z vás až na kraj svta zahnáni byli, i odtud shromáždím je, a pivedu je zase na místo, kteréž 10

11 jsem vyvolil, aby tam pebývalo jméno mé. Nehemiáš se odkazuje na smlouvu, kterou Bh uzavel s Mojžíšem. íká: Toto jsi slíbil, Hospodine. Bratí, když dovolíte Bohu, aby vás dovedl do agonie, tak máte absolutní právo odkazovat se na všechna Boží zaslíbení. Nemluvím ale o vzplanutí emocí. Mluvím o míst, na kterém opravdu eknete: Bože, rozhoduji se. V této dob máme v církvi plno lidí, kteí jsou experty na diagnostiku církve. Skoro každý lovk vám mže íct, co je v církvi špatn. Pichází se statistikami a anketami. Umí vám íct, kolik nevících je v ín. Dlají ankety a grafy, ale pitom jim úpln uniká podstata kes- anství Ve všech knížkách, které radí, jak na náš kesanský život, si nepetete ani jediné slovo o agonii, slzách a zlomenosti ped Pánem. Chci se vás, bratí, zeptat: Pro Bh vybral z celého Izraele, zprosted všech jiných bohabojných muž práv Nehemiáše? Pro Bh sdílel svou agonii práv s Nehemiášem? Protože Nehemiáš byl lovk, který se usilovn modlil. Nehemiáš se totiž modlil i pedtím. Vím, že Bh vybírá lidi a má pro n zámr. Bh si mže lovka vybrat, ale také mže jeho povolání ukonit v mžiku oka. Nehemiáš mohl klidn íct: Podívejte se, brati, mám tady v paláci více vlivu. Mžu mluvit s králem. Proto budu muset zstat tady. Ale nebojte se, jsem si jist, že Bh si najde nkoho jiného. Ne. Nehemiáš ekl: Bože, toto je moje jho, otevi mi, prosím, své srdce. Jsem si jistý, že bude poteba víc než jenom kázání. Bude poteba víc než nové zjevení. K obnovení nedojde a probuzení nenastane, pokud nebudeme pipraveni nechat se Bohem znovu zlomit. Nevím pesn, jaký je Boží zámr. Nevím, jestli je to kvli nemu, co pichází. Jeden z bratr ped njakou dobou mluvil o tom, že ví, že jsou ped námi velmi tžké asy. A zvsti o tchto asech nepichází jenom z kazatelny, ale i od politik a z celého svta. A musím vám íct, že Bh m osobn volá ke ktu agonií. Nevím úpln, o em pesn to je. Ml bych se v ervnu zúastnit konferencí ve Skotsku, Walesu, Irsku a celém svt. Chodím takto na mise jenom nkolikrát do roka, ale ekl jsem Bohu: Bože, já už znovu nechci. Nebudu už na dalším shromáždní, pokud nepoznám Tvoji agonii za pastory. Nemžu jít na konference jenom proto, že existuje poteba. Nemžu jít jenom proto, že jsem pijímán a lidé m chtjí. 11

12 Nkdy když kážu takovéto slovo, všechno najednou úpln zmlkne, a já zanu mít pocit, že lidi opravdu moc nepotším. Bratí, asu je ale již málo a tato doba je velmi dležitá. Neíkejte mi proto, prosím, že jste znepokojeni, že chcete, aby vaši blízcí byli spaseni, když potom trávíte hodiny ped televizí nebo u internetu. Ani pesn nevím, jak dnes veer skonit. Pane, prosím, pomoz mi. Mám pocit, že dnešní slovo možná není pro celé shromáždní, ale k nkterým mluví velmi hluboce. Mluví k vašemu srdci stejn jako k mému. Možná, že vy nepotebujete modlitby v této oblasti, proto vás prosím a žádám, abyste se modlili alespo za m. Já totiž modlitby potebuji. Dovolte mi, abych se pomodlil: Pane, kázal jsem, co jsi mi kladl na srdce, a te nevím, jak to ukonit. Prosím, ukoni to Ty. Udlej, co potebuješ udlat. Prosím, mluv k nám. Pane, je-li zde nkdo, ke komu opravdu mluvíš, pomoz mu vyznat: Pane, nejsem to, co jsem býval, nejsem tam, kde bych ml být. Bože, nemám Tvoje srdce ani necítím Tvoje bím. Hospodine, chtl jsem, aby to bylo lehké. Jen být bez starostí. Uvdomuji si však, že pravá radost pichází uprosted agonie, opravdová radost pichází skrze agonii. Skutená radost totiž pichází, když vidíme ovoce toho, že jsme se natáhli k Tvému srdci. A potom nám ukazuješ smr a my vidíme vné ovoce. Vidíme celé msto, jak iní pokání. Nehemiáš se potom postaví a ekne: Te je as radosti, nech je radost Pánova vaší sílou. Radost, která pišla, když vidli vítzství, které zaalo agonií. Bože mj! Nechci tuto církev kárat. Nechci nikoho pivádt ke smutku. Ale, Bože, prosím T, abys to udlal alespo pro m. Bože, chci mít srdce, které bude znovu zlomené. Pane, chci být vnoen do Tvého srdce a chci cítit bolesti a poteby tohoto lidu. Abych, kdykoliv budu stát u této kazatelny, abych kázal Tvoji mysl a Tvoje srdce. Nehemiáš, 8. kapitola: Otevel tedy Ezdráš knihu ped oima všeho lidu, (nebo výše stál než všecken lid). Kterouž jakž otevel, povstal všecken lid. I dobroeil Ezdráš Hospodinu Bohu velikému, a všecken lid odpovídal: Amen, amen, pozdvihujíce rukou svých, a skloujíce hlavy, poklonu uinili Hospodinu tváí k zemi. Bratí, v tchto verších vidíte dsledek ktu agonií. Bh v tchto verších jedná se všemi izraelskými rodinami. Ezdráš a Nehemiáš shromáždili lid a Hospodin jedná s princi a vdci Izraele. 12

13 Nebo tli v té knize v zákon Božím srozumiteln, a vykládajíce smysl, vysvtlovali to, což tli. Potom ekl Nehemiáš, jinak Tirsata, a Ezdráš knz, uitel, a Levítové, kteíž lid vyuovali, všemu lidu: Den tento posvcený jest Hospodinu Bohu vašemu, nekvltež, ani plate. (Nebo plakal všecken lid, když slyšeli slova zákona.) Ale jdte, ekl jim, a jezte tuné vci, a píte sladké, sdílejíce se s tmi, kteíž nemají nic pipraveno. Den zajisté tento svatý jest Pánu našemu, protož nermutež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše. Vidíte, toto je dsledek toho, když nkomu záleží na Božím srdci. Nejvtší radost je, když vidíte, jak Bh splní svoje slovo a svoje zaslíbení ve vašich životech. Neexistuje vbec nic tlesného, co by vám mohlo pinést radost. Vbec nezáleží, kolik penz máte nebo v jakém dom bydlíte. Nic, vbec nic fyzického vám nemže pinést radost. Poítají se jenom vci, které byly vykonány v Duchu svatém. Byly vykonány v okamžiku, kdy vám záleží na Božím srdci. Potom zanete znát Jeho hlas. Okamžit budete vdt, když Bh íká: To jest ta cesta, chote po ní. A následn úžasná radost, kdy vidíte, jak Bh odpovídá na vaši modlitbu. Bratí, vybudujte zdi kolem své rodiny. Vybudujte zdi kolem svého vlastního srdce. Uiní vás to silnými a neprstelnými vi nepíteli. Bože, to je to, po em toužíme. Mžete, prosím, pozvednout ruce? eknete Mu, prosím, co je v této chvíli ve vašem srdci. eknte Mu to v této chvíli nahlas, protože máte dvod. eknte Mu: Ote, pro tohle jsem tady. Chci vás slyšet, bratí Jenom to Pánu eknte 13

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006

Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006 Denní tichá chvíle listopad 2005 - prosinec 2006 Jak prožít denní tichou chvíli? V prbhu djin církve se vytvoila ada zpsob, jak vést osobní modlitbu a jak vést rozjímání. Sv. Terezie z Avily nám dává ve

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více