Výzva k podání nabídky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na projekt: Sběrný dvůr zakázky na dodávku stavebního vybavení a stavebních prací Vážení, obracíme se na Vás s výzvou k podání nabídky do zadávacího řízení, jehož předmětem je stavební vybavení a stavební práce v rámci projektu: Sběrný dvůr Města Sázava. Identifikační údaje zadavatele Organizace: Město Sázava Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Petrem Šibravou, starosta Tel: Web: Kontaktní osoba: Blanka Kvaková Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov Tel: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy podle 8 č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem bude dodávka stavebního vybavení a stavebních prací, pro projekt Města Sázavy Sběrný dvůr, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie: CPV Přístupové brány CPV Ploty CPV Konstrukce nebo části konstrukcí ze železa, oceli nebo hliníku CPV Lešení CPV Malířské práce Tato zakázka zahrnuje bránu na zajištění areálu, oplocení areálu, ocelový přístřešek na kontejnery a malování včetně lešení. Označení zakázky

2 Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti uchazeče na výše uvedené kontaktní údaje do dvou dnů od doručení žádosti. Zadavatel musí obdržet písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro doručení nabídek končí ke dni: ve 11:30 hodin a Vaši nabídku nám doručte na naši adresu: Město Sázava, Školská 194, Sázava (okres Benešov). Kvalifikační předpoklady Uchazeč musí prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků: - dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace - splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením příslušných úředně ověřených kopií dokumentů (výpis z obchodního rejstříku příp. jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání) Bližší informace ke kvalifikačním požadavkům naleznete v Zadávací dokumentaci. Děkujeme Vám za podání nabídky V Sázavě dne.. Petr Šibrava starosta

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Na dodávku stavebního vybavení a stavebních prací sběrného dvora Města Sázava Město Sázava Školská 194, Sázava, okres Benešov IČ: DIČ: CZ Zastoupena: starostou Petrem Šibravou

4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dodávky stavebního vybavení a stavebních prací sběrného dvora Města Sázava 1. Identifikační údaje 1.1 Název projektu: Sběrný dvůr 1.2 Označení zakázky: Zadavatel: Organizace: Město Sázava Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Petrem Šibravou, starosta Tel: Web: Kontaktní osoba Jméno, příjmení: Blanka Kvaková Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov Tel: Identifikace veřejné zakázky 2.1 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy podle 8 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem bude dodávka stavebního vybavení a dále stavebních prácí dle specifikace viz bod 2.3 Zadávací dokumentace, pro projekt Města Sázavy Sběrný dvůr, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. 2.2 Klasifikace předmětu zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky za použití klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství; tímto předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003 (tzv. CPV kód). Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie: Stránka 2 z 7

5 CPV Přístupové brány CPV Ploty CPV Konstrukce nebo části konstrukcí ze železa, oceli nebo hliníku CPV Lešení CPV Malířské práce 2.3 Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou následující položky: Položky Brána na zajištění areálu Specifikace požadavků vjezd do areálu bude zajištěn novou nesenou posuvnou bránou o průjezdné šířce 4,5 m a výšce 1,8 m Oplocení areálu pozinkované pletivo na pozinkovaných sloupkách s podezdívkou ze ztraceného bednění Přístřešek na kontejnery ocelový přístřešek bude proveden z válcovaných ocelových profilů celá ocelová konstrukce bude opatřena základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem v šedé barvě Malování vč. lešení zásahy do stávajících konstrukcí budou ošetřeny obdobnou povrchovou úpravou, lešení nesmí nadměrně bránit provozu technických služeb Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze Zadávací dokumentace č. 3 Technická zpráva, v příloze č. 4 Půdorys a v příloze č. 5 Řezy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH činí cca Kč. 3. Termín a místo plnění 3.1 Termín plnění Zadavatel stanovuje podmínky týkající se harmonogramu plnění veřejné zakázky následujícím způsobem: Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: Stránka 3 z 7

6 3.2 Místo plnění Místem plnění se rozumí místo realizace projektu Sběrný dvůr, tzn. Sklářská, Sázava, okres Benešov, Středočeský kraj (parcela č. 104/1 v k.ú. Sázava). 4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dle 53 odst. 1 písm. a) až i) a to způsobem stanoveným v 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. čestným prohlášením dle přílohy č Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění prokáže uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, odpovídající předmětu plnění zakázky Dodavatel prokáže splnění požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů úředně ověřenou kopií. 4.3 Ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady Ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady nejsou zadavatelem vyžadovány. 5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkové ceny za jednotlivé položky v českých korunách a cenu celkovou v následujícím členění: - nabídkové ceny za příslušná položky rozpočtu bez daně z přidané hodnoty (DPH) - souhrnná hodnota cen předmětu zakázky bez DPH - sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč - celková nabídková cena týkající se předmětu zakázky včetně DPH v Kč Nabídkovou cenu zpracujte do přílohy č. 1 Krycí list nabídky. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu plnění. Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako nejvýše přípustná. Stránka 4 z 7

7 Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 6. Obchodní a platební podmínky 6.1 Dodání předmětu smlouvy Předmět smlouvy bude předán zadavateli nejpozději do (viz bod 3.1) na místě jím určené: Sklářská, Sázava, okres Benešov, Středočeský kraj (viz bod 3.2). Zadavatel je povinen převzetí předmětu smlouvy dodavateli písemně potvrdit. V případě prodlení s termínem předání je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý započatý den prodlení s předáním díla. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí v místě určení zadavatelem. 6.2 Platební podmínky Cena za jednotlivé položky předmětu zakázky bude v návrhu Kupní smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná včetně veškerých nákladů dodavatele v Kč. Zadavatel se zavazuje uhradit závazek za převzetí předmětu zakázky na základě faktury do 60 dní od jejího doručení, za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu zakázky a dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s nabídkou dodavatele. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve faktuře. 7. Požadavky na vypracování návrhu Kupní smlouvy Návrh Kupní smlouvy bude minimálně obsahovat tyto náležitosti: 1) předmět smlouvy dle specifikace uvedené v bodě 2.3 Zadávací dokumentace 2) termín a místo plnění dle bodu 3 Zadávací dokumentace 3) cena za předmět plnění dle bodu 5 Zadávací dokumentace 4) obchodní a platební podmínky dle bodu 6 Zadávací dokumentace 5) ustanovení o povinnosti dodavatele poskytnout kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem o předloženém návrhu Kupní smlouvy s možností změny ve všech ustanoveních, které se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění ze strany zadavatele. 8. Obsah a zpracování nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce, doručena v uzavřené obálce v jednom originále (označena ORIGINÁL a jedné prosté kopii KOPIE ). Řádně uzavřené obálky budou opatřeny razítkem uchazeče na uzavření a bude na nich uvedeno označení zakázky a dále nápis NEOTVÍRAT. Lhůta pro podání nabídky je uvedena níže viz bod 9. Stránka 5 z 7

8 Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Město Sázava Školská Sázava okres Benešov 8.1 Struktura nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturována v následujícím pořadí: 1) Krycí list nabídky (viz příloha č. 1) 2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2) vyplněné, orazítkované a podepsané statutárním zástupcem uchazeče, případně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 3) Doklad o oprávnění osoby, která je oprávněna jednat za uchazeče a podepsala příslušné dokumenty nabídky 4) Úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů 5) Úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, odpovídající předmětu plnění zakázky 6) Návrh Kupní smlouvy bude minimálně obsahovat ustanovení uvedená v bodě 7 této dokumentace, návrh smlouvy bude podepsaný statutárním zástupcem uchazeče případně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 9. Lhůty Zveřejnění: Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději do Lhůta pro doručení nabídek končí: ve 11:30 hodin Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty. Termín otevírání obálek: od 14:00 hodin na adrese zadavatele Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni. Uchazeč může zadavateli zaslat písemně nebo em doplňující dotazy k zadávací dokumentaci do Zadavatel je povinen uchazeči odpovědět na dotazy do Doplňující informace 1. Nabídka musí být předložena ve struktuře dle bodu 8.1 Zadávací dokumentace 2. Nabídky musí obsahovat plnění celé zakázky 3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu 4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny 5. Uchazeči nebudou uhrazeny žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky 6. Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná Stránka 6 z 7

9 11. Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 12. Seznam příloh zadávací dokumentace 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 3. Technická zpráva 4. Výkres půdorys 5. Výkres - řezy Stránka 7 z 7

10 Příloha č. 1 Krycí list nabídky k zadávacímu řízení na projekt: Sběrný dvůr zakázky na stavební vybavení a stavební práce sběrného dvora Zadavatel: Organizace: Město Sázava Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Petrem Šibravou, starosta Uchazeč: Organizace: Adresa: IČ: DIČ: Zastoupena: Kontaktní osoba: Telefon: Předmět dodávky

11 Nabídková cena: Ceny bez DPH: Cena bez DPH CELKEM: DPH: CENA CELKEM: V... dne.. Jméno, příjmení statutárního orgánu:... Razítko a podpis

12 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zadávacímu řízení na projekt: Sběrný dvůr zakázky na stavební vybavení a stavební práce sběrného dvora Zadavatel: Organizace: Město Sázava Adresa: Školská 194, Sázava, okres Benešov IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Petrem Šibravou, starosta Uchazeč: Organizace: Adresa: IČ: DIČ: Zastoupena: Uchazeč tímto prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

13 d) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů e) není v likvidaci f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby V... dne.. Jméno, příjmení statutárního orgánu:... Razítko a podpis

14 T E CH N I C K Á Z P R Á V A 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY NÁZEV STAVBY : SÁZAVA, SBĚRNÝ DVŮR POZEMEK PARC.Č. 104/1 MÍSTO STAVBY : INVESTOR STAVBY : DODAVATEL STAVBY : PROJEKTANT : ČÁST POZEMKU parc.č. 104/1 v K.Ú. SÁZAVA MĚSTO SÁZAVA, ŠKOLSKÁ 194, SÁZAVA BUDE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ Ing. MARCEL COUFAL Nádražní 389, Sázava IČ: tel.: adresa současného bydliště: NERUDOVA 696, STŘÍBRO ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. VÁCLAV ŠTĚDRÝ adresa: NERUDOVA 1404, STŘÍBRO č. autorizace: ČKAIT autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU Záměrem investora je ve stávajícím areálu bývalé uhelné kotelny vybudovat sběrný dvůr, který bude poskytovat občanům města Sázavy a přilehlých obcí možnost uložení odpadu na určeném místě a tím snížit vznik černých skládek. Výstavba sběrného dvora bude zahrnovat stavbu ocelového otevřeného přístřešku o půdorysných rozměrech 5,0 x 18,0 m a výšce 3,75 m / 4,28 m, pro uložení velkoobjemových kontejnerů o objemu 9,0 m3 a 3,0 m3. Přístřešek bude přistavěn ke stávajícímu objektu bývalé kotelny (viz. výkresová část dokumentace). Dále v areálu sběrného dvora budou vybudovány nové zpevněné a nezpevněné plochy. Jedná se o dlážděný vjezd do objektu bývalé kotelny, kde bude garážován sběrný vůz pro svoz kontejnerů a vybudování štěrkové manipulační plochy. Celý areál bude nově oplocen pozinkovaným pletivem na pozinkovaných sloupkách s podezdívkou ze ztraceného bednění. Celková výška oplocení bude 2,0 m od terénu. Vjezd do areálu bude zajištěn novou nesenou posuvnou bránou o průjezdné šířce 4,5 m a výšce 1,8 m. V rámci celého projektu bude i nákup technického vybavení sběrného dvora tj. sběrný vůz s nosičem kontejnerů, 4 ks kontejnerů o objemu 9,0 m3, 2 ks kontejnerů o objemu 3,0 m3, mobilní samolisovací kontejner a stacionární lis na papír a pet láhve. 3. OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY

15 Nové velkoobjemové kontejnery na objemný odpad budou uloženy pod novým ocelovým přístřeškem přistavěného ke stávajícímu objektu bývalé kotelny. Ocelový přístřešek bude proveden z válcovaných ocelových profilů. Svislá nosná konstrukce bude tvořena 8 ks sloupů z ocelových trubek Ø 140 mm se stěnou tl. 4,0 mm a proměnnou délkou, která je dána sklonem terénu a místem uložení. Osová rozteč sloupů je 6000 mm v podélném směru a 5000 mm v příčném směru. Sloupy uložené na atice stávajícího objektu budou mít jednotnou délku a to 450 mm. Sloupy budou opatřeny kotevní patkou z ocelového plechu o rozměrech 350 x 350 x 20 mm a ztužující vzpěrou z ocelové trubky Ø 120 mm se stěnou tl. 4,0 mm a délkou 750 mm. Čelní sloupy přístřešku budou mít různou délku, která bude od 3,55 m do 3,95 m viz. výkresová část. Každý sloup bude opatřen kotevní patkou o rozměrech 300 x 300 x 20 mm a ztužující vzpěrou z ocelové trubky Ø 120 mm se stěnou tl. 4,0 mm a délkou 750 mm. Sloup bude kotven pomocí 4 ks závitových tyčí M16 x 400 mm přes chemickou hmoždinku do betonové základové patky o rozměrech 500 x 500 x 900 mm provedené z betonu B25 a se sraženou horní hranou. Vodorovná nosná konstrukce přístřešku bude tvořena 2 ks svařených ocelových profilů UPE 180 do obdélníkového profilu o rozměrech 180 x 140 mm a délky 5600 mm. Těchto prvků budou 4 ks a budou v příčném směru přivařeny na ocelové sloupy a vzpěry. Na nosné příčné profily budou v podélném směru přivařeny ocelové profily IPE 120 s osovou roztečí 1100 mm a celkovou délkou 18,6 m, v počtu 6 ks. Na ocelové profily IPE 120 bude přišroubována lehká střešní krytina LINDAB z trapézového plechu tl. 0,7 mm označené LTP 45, délky 6000 mm. Prostor mezi atikou stávajícího objektu a střešní krytinou nového ocelového přístřešku bude zakryt trapézovým plechem stejného typu, jako bude střešní krytina. Plech bude na nosnou ocelovou konstrukci připevněn pomocí kotevních pásků provedených z pásoviny 4 x 50 x 150 mm s osovou roztečí 1000 mm viz. výkresová část. Celá ocelová konstrukce bude opatřena základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem v šedé barvě. 4. NOVÁ VRATA DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. Ze západní strany stávajícího objektu budou provedeny nová ocelová vrata pro možnost garážování nového sběrného vozu. Otvor pro nová vrata bude vybourán do stávající obvodové železobetonové stěny o tl. 400 mm. Otvor bude mít rozměry 3000 x 3000 mm a bude proveden ve vzdálenosti 2800 mm od stávajících vrat s dolní úrovní 350 mm od dolní úrovně stávajících vrat. Nová vrata budou provedena ze svařených ocelových profilů a vyplněny ocelovým plechem s psaníčkem, jako stávající vrata na této stěně. Vypracoval: Ing. M. Coufal

16

17