Obsah. Sídlo společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Sídlo společnosti"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů 7 Personální oblast a zaměstnanci 8 Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti 9 Sídlo společnosti Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem 10 Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací 11 Zásobování pitnou vodou 12 Odvádění a čištění odpadních vod 14 Péče o majetek 17 Změny 19 Výsledky hospodaření 20 Rozvaha 22 Výkaz zisku a ztráty 23 Výrok auditora 24

3 Úvodní slovo ředitelky společnosti Stejně jako v předchozích letech i v hodnoceném roce 2011 dosáhla společnost CHEVAK Cheb, a.s., vlastnící a provozující vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí regionu Cheb, velmi dobrých a stabilních výsledků hospodaření. Dlouhodobá propracovaná koncepce a plánování přináší dnes svá pozitiva v mírném nárůstu cen pro vodné a stočné při současném zajištění finančních zdrojů pro obnovu vodohospodářského majetku. Cenová politika společnosti je zcela v souladu s požadavky nového směru regulace oboru s důrazem na financování z tržeb za vodné a stočné při uplatňování regionální sociálně únosné ceny vody založené na principu solidarity. Právě důraz na uplatnění solidárních cen za služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním, s cílem posílit možnost trvalé udržitelnosti infrastruktury je jedním z pilířů koncepce vodohospodářské politiky pro období Rok 2011 byl rokem realizace projektu Chebsko environmentální opatření, financovaného z prostředků EU v rámci OPŽP Tento projekt, kterým byly splněny komplikované podmínky pro získání dotace, je rovněž odrazem správné strategie a plánování společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dobře nastavené procesy ve společnosti umožnily plynule zvládnout v hodnoceném období významné personální a organizační změny v obchodním vedení firmy a na úseku správním, provozním i ekonomickém, které jsou pro společnost zásadní. Dříve než přistoupím k hodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2011, dovolte mi krátké ohlédnutí zpět. K datu vložily města a obce okresu Cheb svůj majetek do akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti prokazují, že rozhodnutí založit akciovou společnost smíšeného typu byl krok správným směrem. K přednostem této společnosti patří uplatňování principu racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace, obnovy a oprav svěřeného vodohospodářského majetku s akcentem na využití moderních technologií na pozadí sociálně přijatelné, solidární ceny vody. Na tomto místě jen krátce řečí čísel. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 1 667,21 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 289,26 mil. Kč a opravách vlastními pracovníky 868,9 mil. Kč. To vše probíhalo při stále trvajícím významném poklesu potřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 byl v r více jak 60 %. Přitom základním zdrojem finančních prostředků na investice je tzv. vodné a stočné, respektive jeho část ve výši odpisů majetku, které činí za období od vzniku akciové společnosti do konce roku 2011 celkem 949,42 mil. Kč. Ve srovnání s realizovanou investiční výstavbou je to pouhých 56,95 % financování. Veškeré prostředky nad rámec odpisů společnost získala prodejem akcií (vstup NGW GmbH se sídlem v Duisburgu do společnosti) a dále zodpovědně řešenou dotační politikou doplněnou přiměřenými úvěry. Je skutečností, že vynakládání značných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku bylo a je jednou z příčin tak nepopulárního zvyšování ceny vody. Je to však jediná možnost, jak zachovat minimálně stávající úroveň vodohospodářské infrastruktury s cílem zvyšování kvality služeb, snižování provozních nákladů a eliminace negativních dopadů na životní prostředí. CHEVAK Cheb, a. s. má dnes, díky masivnímu investování od r. 1999, z velké části obnovenou vodohospodářskou infrastrukturu s respektováním legislativního rámce, který implementoval evropské směrnice. Rozhodujícími aktivitami společnosti CHEVAK Cheb, a. s. jsou postupy směřující ke zkvalitnění služby zákazníkovi, protože spokojený odběratel je nejlepší vizitkou naší společnosti. Neméně důležité je budování partnerství s akcionáři, zejména s městy a obcemi na platformě vzájemné důvěry, tolerance, pochopení a komunikace. Společnosti se daří investovat do moderních technologií jak v oblasti úpravy a distribuce pitné vody, tak i v oblasti čištění odpadních vod. Zejména v oblasti úpravy pitné vody je ve zvolených netradičních řešeních vlajkovou lodí novátorských přístupů v rámci vodárenství České republiky. Společnost je velmi úspěšná v získávání investičních dotací, není předlužená, má seriózního strategického partnera. Vlastní hospodářské výsledky r jsou podrobně popsány a vyčísleny v jednotlivých kapitolách předkládané výroční zprávy. Plánované výsledky a úkoly, stanovené představenstvem pro hodnocené období, byly splněny. Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora, který hodnotí účetní uzávěrku k bez výhrad. Budoucnost společnosti CHEVAK Cheb, a.s., stejně jako celého vodárenského oboru je v respektování požadavků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, v nutnosti přestat používat cenu vody jako politický a populistický nástroj a v aplikaci projektových řešení, která zajistí minimalizaci provozních nákladů při minimálních nákladech investičních za současného snižování dopadů na životní prostředí. Poděkování za trvale dobrými dosahovanými výsledky a stabilními výkony, kterými zabezpečujeme růst hodnoty společnosti CHEVAK Cheb, a. s. patří všem, kteří k nim svým pozitivním přístupem a nasazením přispěli. Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a místopředseda představenstva - 1 -

4 Základní údaje o společnosti Obchodní firma Sídlo společnosti Datum vzniku Identifikační číslo Právní forma Základní jmění Počet vydaných akcií Nominální hodnota 1 akcie CHEVAK Cheb, a.s. Cheb, Tršnická 4/11, PSČ akciová společnost Kč ks Kč Struktura akcií Akcie s omezenou převoditelností - na jméno ks - na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu ks Akcie na majitele ks Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 21. června Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2010 návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend za rok Valná hromada zvolila představenstvo a dozorčí radu na další volební období. Zaměstnanci společnosti zvolili své zástupce do dozorčí rady. Ke dni pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Místopředseda: Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Wolfgang Marek plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen Ing. Steffen Zagermann jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Ing. Oldřich Tobrman člen Rady města Mariánské Lázně RNDr. Pavel Vanoušek starosta města Cheb Mgr. Dalibor Blažek starosta města Aš Martin Zabloudil člen zastupitelstva města Lázně Kynžvart Vladimír Skala ekonomický manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dozorčí rada Předseda: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady Města Cheb Místopředseda: Václav Kovář provozní manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Dipl. Oec. Markus Janscheidt vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Dr. Berthold Hambach vedoucí oddělení managementu služeb a technologie Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Ing. Jindřich Horáček Ph.D. vedoucí správy CHKO Český les, člen zastupitelstva Města Mariánské Lázně Ing. Pavel Klepáček místostarosta města Aš Roman Knedlík místostarosta města Františkovy Lázně Milena Hájková vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Kamil Špindler finanční specialista společnosti CHEVAK Cheb, a.s

5 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři a externí uživatelé, je mi velkým potěšením vás z titulu své nové funkce pozdravit a společně s ostatními kolegy vám představit uplynulé hospodářské období společnosti CHEVAK Cheb, a.s., která úspěšně zakončila již osmnáctý rok svého fungování. Rok 2011 byl z pohledu statutárních orgánů společnosti rokem volebním a na řádné valné hromadě, která se konala, dne , došlo k několika změnám, které byly vyvolány zejména novými nominacemi z řad měst a obcí, kde předcházely komunální volby. V představenstvu došlo k vystřídání PhDr. Luďka Noska, dosavadního člena Zastupitelstva města Mariánské Lázně, nově zvoleným Ing. Oldřichem Tobrmanem, členem Rady města Mariánské Lázně, dále odešel MUDr. Jan Svoboda, starosta města Chebu, kterého nahradil nově zvolený starosta města Chebu RNDr. Pavel Vanoušek a nakonec i k odchodu RNDr. Jiřího Bytela, starosty obce Velká Hleďsebe, kterého nahradil pan Martin Zabloudil, člen Zastupitelstva města Lázně Kynžvart. V rámci úvodních jednání nově zvoleného představenstva došlo také k výměně na postu místopředsedy představenstva, kdy pana Vladimíra Skalu, ekonomického manažera společnosti, nahradila Ing. Michaela Polidarová, ředitelka společnosti a poslední změnou byla záměna mé osoby s kolegou Ing. Steffenem Zagermannem, jednatelem a ředitelem společnosti TEREA, s.r.o., který zároveň zastupuje akcionáře GELSENWASSER AG. Podobné tomu bylo i v dozorčí radě, kdy své angažmá ukončil předseda dozorčí rady Ing. Bedřich Radimerský, zástupce města Lázně Kynžvart, který byl nahrazen panem Romanem Knedlíkem, místostarostou města Františkovy Lázně a vzhledem k dosažení penzijního věku dále odešla i místopředsedkyně dozorčí rady paní Vlasta Borovská, hlavní účetní společnosti, která byla nahrazena Ing. Kamilem Špindlerem, finančním specialistou společnosti. Následně byl předsedou dozorčí rady zvolen doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen Rady města Chebu a místopředsedou se stal pan Václav Kovář, provozní manažer společnosti. I přes významné změny na klíčových pozicích ve statutárním zastoupení, zůstala společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilní a do budoucna naopak posílena o nové členy, kteří budou pro její fungování bezesporu významným přínosem. Rok 2011 byl také rokem úspěšného pokračování zahájených prací na rekonstrukcích čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních, včetně budování přivaděče kanalizace z lokality Švédský Vrch na ČOV v Chebu. Tato stavební opatření jsou prováděna v rámci skupinového projektu Chebsko environmentální opatření s termínem dokončení k 1. dubnu Cílem této doposud největší investiční akce společnosti je naplnění Evropské směrnice č. 91/271/EHS v oblasti kvality čištěných a vypouštěných odpadních vod, čímž dojde nejen k výraznému zkvalitnění životního prostředí v oblasti územního působení naší společnosti, ale také k významné obnově dvou největších a tím i stěžejních čistíren odpadních vod zařazených v majetku společnosti. Jako jedna z mála společností našeho typu čerpáme v rámci této významné investice podporu z Operačního programu životního prostředí ČR v kombinaci se stáním rozpočtem a rozpočtem Karlovarského kraje. Každý, kdo je jen trochu znalý této problematiky, včetně velmi přísných podmínek, které poskytnutí podobné podpory provázejí, musí vnímat, že společnost CHEVAK Cheb, a. s., je z hlediska celkového nastavení, zejména v oblasti cenotvorby a schopnosti generování prostředků na obnovu majetku, ale i z hlediska mnoha dalších aspektů, nastavena správně a tím bude i do budoucna zárukou naplňování jejích hlavních cílů. Hodnotu vody zpravidla vnímáme až v okamžiku, kdy jí máme nedostatek. Stejně tak je tomu v oblasti životního prostředí, kdy většina populace nebere v potaz důsledky jeho permanentního poškozování a to až do okamžiku, kdy se nás to bezprostředně v různých podobách negativně dotkne. Naše společnost si klade za cíl vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu a stejně intenzivně se věnuje odvádění a čištění vod odpadních, které následně vypouští do vodních toků, které jsou významnou součástí životního prostřední a tím i zásadním zdrojem života kolem nás. Obě tyto činnosti vedou k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu kde společně žijeme a o to větší nároky jsou zpětně kladeny na odbornost, profesionalitu, kontinuitu, ale i perspektivu a předvídatelnost při řízení a nastavování hlavních cílů a priorit vodohospodářské společnosti. Klíčovou oblastí v řízení společnosti CHEVAK Cheb, a.s. jsou samotní lidé. Naše společnost je společností tzv. smíšeného typu, kdy v drtivé většině případů vodohospodářskou infrastrukturu vlastníme i provozujeme. V této souvislosti je hlavní důraz kladen na kvalitní personální politiku. Provozně technická a technologická znalost z pozic různých úrovní řízení je předpokladem pro optimální nastavení nákladů ve vztahu k naplňování hlavních cílů společnosti na straně jedné a k plnění přísných legislativních požadavků a oborových regulací na straně druhé. Vedení společnosti klade veliký důraz na personální oblast, včetně vzdělávání, zvyšování oborové kvalifikace, sledování legislativních i technologických trendů apod. Společnost má také své zástupce v odborných komisích oborového sdružení SOVAK, který je připomínkovým místem pro oborovou legislativu a nastavování různých oborových regulativů. Díky dobré personální politice, sledování příkladů nejlepší praxe v oboru a investování do vlastních zaměstnanců byly i v roce 2011 vytvořeny podmínky pro další ekonomický růst. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. dostála v roce 2011 všem svým závazkům a plánovaným ukazatelům a to i za stálého a pokračujícího trendu v poklesu odběru pitné i odpadní vody. Společnost se také vypořádala se všemi negativy spojenými s celospolečenskou hospodářskou situací, aniž by došlo k výraznějšímu nárůstu pohledávek, nebo by muselo dojít k omezení kvality poskytovaných služeb. Hospodaření společnosti bylo podrobeno řádnému účetnímu auditu a dosažený hospodářský výsledek bude v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem navržen valné hromadě k rozdělení. Vzhledem k opakovanému dosažení dobrých hospodářských výsledků, optimalizaci nákladů a dobrému plánování společnosti, bylo pro rok 2012 navrženo zvýšení cen pro vodné a stočné pouze o 3,15 % bez DPH. Na závěr mi dovolte konstatovat, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. potvrdila i pro další období veškeré předpoklady pro následné zvyšování své hodnoty, prokázala svoji stabilitu i schopnost dostát veškerým svým závazkům zejména vůči zákazníkům i akcionářům a to vše při naplňování přísných požadavků platné legislativy, masivní investiční výstavbě i sledování a udávání oborových trendů. Děkuji všem, kteří se o dobré výsledky společnosti zasadili, zejména zaměstnancům a členům statutárních orgánů. Ing. Radomil Gold předseda představenstva - 3 -

6 Historie, současnost, výhled Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu (s výjimkou tří malých obcí), vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na Kč. Úpravna vody Mariánské Lázně Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Město Mariánské Lázně Město Cheb Město Aš Město Františkovy Lázně Město Lázně Kynžvart 30,58 % akcií 16,04 % akcií 15,89 % akcií 10,77 % akcií 8,46 % akcií 4,01 % akcií - 4 -

7 V roce 2011 vstoupila naše privatizovaná společnost do osmnáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s městy a obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v regionu. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti Úpravna vody Nebanice péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod bude v příštích letech její stěžejní úlohou zejména naplnění požadavků vyplývajících ze směrnic Evropské unie. Pro další roky pak strategie společnosti představuje trvalé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firmy je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti a eliminaci rizik. Úpravna vody Nebanice - 5 -

8 Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby. Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s geografickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace

9 Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů Rok 2011 byl rokem významných personálních a organizačních změn. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a provozní manažer. Od provozní útvar zastřešuje provozní manažer, jemuž jsou podřízeni vedoucí provozů Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka Ing. Michaela Polidarová ekonomický manažer Vladimír Skala provozní manažer Václav Kovář Sféra služeb útvar: - správní zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod, provozní evidence a geograf. inf. systém - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření Provoz Nebanice - vedoucí provozu Jiří Růžička Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš. počet zaměstnanců 19,17 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 98,7 km Provoz Mariánské Lázně - vedoucí provozu Richard Ondruch Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub-Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 39,31 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 183,5 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 116,8 km počet kanalizačních přípojek ks Spojený provoz Cheb a Aš vedoucí provozu Ing. Jan Adámek Cheb výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí nad Ohří zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod. počet zaměstnanců 40,87 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 185,9 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek ks Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 30,39 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 170,9 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 115,4 km počet kanalizačních přípojek ks - 7 -

10 Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2011 celkem 197,28 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 107,45 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,8 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12,5 let. Počet zaměstnanců dle oborů: 01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem 197,28 02 z ř. 01 : dělníci 121,00 03 : TH 76,28 04 z ř. 01 : vodovody celkem 18,70 05 : kanalizace celkem 28,09 06 : stavebně-montážní činnost 68,20 07 : dílny 1,00 08 : doprava a mechanizace 11,53 09 : laboratoř 15,54 10 : výrobní režie 14,75 11 : správní režie 38,67 12 : ostatní 0,80 Přehled o počtu zaměstnanců: 350 Počet přepočtených zaměstnanců ,73 246,68 241,32 229,82 225,25 217,08 218,94 217,63 215,41 211,16 196,87 197, Rok

11 Profesní struktura přepočtených pracovníků: ekonomický pracovník - 20,16 10,22 % chemik-laborant - 14,75 7,47 % technický pracovník - 37,38 18,95 % 2,03 % 3,97 % strojníci - 30,00 15,21 % 5,07 % 10,67 % 1,01 % 4,56 % montér vodov. - 21,04 14,42 % 6,42 % čistič kan. zař. - 2,00 vodár. dělník - 28,45 zámečník - 12,67 vedoucí managment - 4,00 ostatní dělníci - 7,84 řidič - 10,00 elektrikář - 9,00 Přehled o vzdělání pracovníků: vysokoškolské - 18 základní % 8 % vyučení ,7 % 32,3 % s maturitou - 65 Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: let let 23 18,4 % let 9 nad 30 let 10 11,4 % 4,5 % 5 % 24,9 % do 5 let 50 18,9 % 16,9 % 5-10 let let

12 Přehled obcí s veřejným vodovodem HRANICE Provoz Aš STUDÁNKA Provoz Cheb ŠTÍTARY PODHRADÍ SRN Provoz Mariánské Lázně prameniště KRÁSNÁ AŠ SKALKA VERNÉŘOV PLESNÁ LUBY NOVÝ KOSTEL SRN prameniště Schönberg VELKÝ LUH KŘIŽOVATKA HAZLOV VOJTANOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV prameniště Bavory POMEZÍ D. HRANIČNÁ KLEST přehrada Skalka STARÝ HROZNATOV STARÝ RYBNÍK STŘÍŽOV CHEB ŽIROVICE TRŠNICE OBILNÁ LIPOVÁ TŘEBEŇ přehrada Jesenice NOVÝ DRAHOV MILHOSTOV ODRAVA MALÁ ŠITBOŘ DOLNÍ ŽANDOV NEBANICE prameniště Nebanice OKROUHLÁ TĚŠOV MILÍKOV OKRES SOKOLOV PRAMENY SRN STARÁ VODA VALY L. KYNŽVART Maxovo Údolí MNICHOV LEGENDA prameniště Dyleň KRÁSNÉ TŘI SEKERY ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Čerpací stanice Úpravna vody Skupinové vodovody TACHOVSKÁ HUŤ DRMOUL TRSTENICE VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka OKRES TACHOV Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s

13 Přehled obcí s veřejnou kanalizací HRANICE STUDÁNKA SRN Provoz Aš Provoz Cheb KRÁSNÁ PODHRADÍ Provoz Mariánské Lázně AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL SRN KŘIŽOVATKA HAZLOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ ŽIROVICE TŘEBEŇ MILHOSTOV STŘÍŽOV NEBANICE přehrada Skalka CHEB OKRES SOKOLOV PODHRAD OKROUHLÁ přehrada Jesenice LIPOVÁ DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY L. KYNŽVART SRN STARÁ VODA KRÁSNÉ VALY MNICHOV ZÁDUB-ZÁVIŠÍN LEGENDA TŘI SEKERY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s. DRMOUL VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka TRSTENICE Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s. OKRES TACHOV

14 Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozními středisky spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozním střediskem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno obyvatel. V roce 2011 bylo z vlastních prostředků Vodojem Anna investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 12,450 mil. Kč. Dalších 8,132 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 28,552 mil. Kč. Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních trysek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r titul Stavba roku Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nedůležitější akce roku 2011 patřily tyto stavby - II. etapa a tím i dokončení rekonstrukce přivaděče Velký Luh Plesná, propojení vodovodního přivaděče Bavory a zásobních řadů Cheb, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňským přivaděčem. V obci Drmoul byla dokončena výměna vodovodu v ulici Plzeňská. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 018,8 m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 12,68 %. Ztráty na 1 km přepočtené délky vodovodních řadů (stanovený profil pro přepočet je DN 150) činily 927,67 m 3 na 1 km přepočtené délky řadů za rok. Pro srovnání uvádíme průměrnou výši ztráty za rok 2010 z přehledu VODOVODY KANALIZA- CE ČR, vydaného Ministerstvem zemědělství, která činila m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 19,52 %

15 Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované vodovodní sítě km délka provozované vodovodní sítě přepočtená km 701,8 počet vodovodních přípojek ks počet osazených vodoměrů ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 47,0 49,0 50,7 počet obyvatel okresu Cheb celkem tis. ob. 96,4 96,2 96,2 z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu tis. ob. 84,8 84,8 84,9 voda vyrobená celkem t. m z toho: voda fakturovaná pitná t. m z toho: pro domácnosti t. m pro ostatní t. m voda nefakturovaná t. m vodné celkem t. Kč průměrná cena za 1 m 3 pitné vody Kč 31,69 32,78 34,32 Nnáklady na vodovody skutečnost roku 2011 v tis. Kč: spotřeba materiálu nákup podzemní a povrchové vody spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,1 % 24,1 % 15,2 % 5,9 % 6,4 % 10 % 4,9 % 8,4 % Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,034 Kč Pitná voda v tis. m vyrobená fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná celkem celkem

16 Odvádění a čištění odpadních vod V souvislosti s plněním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. v platném znění pokračovala v letošním roce výstavba velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření, zahájená již v říjnu Realizací této významné investiční akce s dokončením díla v březnu 2013 bude zajištěno plynulé odvádění odpadních vod z městské části Chebu, Švédského vrchu i z Františkových Lázní a účinnější čištění odpadních vod na ČOV Cheb a ČOV Mariánské Lázně, které jsou intenzifikovány na systém R-D-N s kalovou koncovkou. Z celkového počtu obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod obyvatel. V roce 2011 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 279,361 mil. Kč. Dalších 10,956 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 32,836 mil. Kč. zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech s pomocí dotace ze SR MZe ČR. Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2011 společnost provozovala 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod EO. Pro tuto skupinu ČOV uskutečnila naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku Z malých ČOV byla v roce 2011 uvedena do zkušebního provozu rekonstruovaná ČOV Okrouhlá, která vykazuje plánované výsledky, splňující přísné požadavky kvality vypouštěných odpadních vod. Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou EO uvedena do provozu v roce Byla konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologii chemického srážení fosforu. Odstraňování nutrietů s účinnějším čištěním odpadních vod je cílem její rekonstrukce, která v současné době probíhá a bude ukončena na jaře roku V rámci tohoto projektu je řešena i čerpací stanice ve Františkových Lázních z důvodu zajištění plynulého odvádění odpadních vod z tohoto lázeňského území na na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. V současné době probíhá II. etapa její nutné rekonstrukce s cílem odstraňování nutrietů a účinnějšího čištění odpadních vod. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč. (I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč). Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl ČOV Aš

17 Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2011 realizace propojení kanalizace v Lubech. V rámci obnovy majetku byly provedeny opravy kanalizací v Chebu Mánesova, Na Hradčanech, 17. listopadu, V Zahradách, Jungmannova, Písečná a na Švédském Vrchu, dále také v Aši a Lubech. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, předložených a projednávaných v rámci tzv. přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, mohla naše společnost k žádosti o podporu v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR zařadit do tzv. velkého skupinového projektu Chebskoenvironmentální opatření pouze výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Cheb Švédský Vrch na ČOV Cheb. Realizace této stavby byla zahájena z důvodu nepříznivých podmínek v zimním období na jaře letošního roku a bude dokončena v roce Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč. ČOV Aš Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r ČOV Aš

18 Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované kanalizační sítě km počet kanalizačních přípojek ks počet čistíren odpadních vod ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 55,1 46,7 46,9 počet obyvatel napoj. na veř. kanal. tis. ob. 77,7 78,3 78,5 množství vypouštěných odpadních vod t. m voda faktur. odkanalizovaná celkem t. m z toho: domácnosti t. m ostatní t. m srážková t. m stočné celkem t. Kč prům. cena za 1 m 3 odkanalizované vody Kč 28,12 28,52 29,01 náklady na kanalizace skutečnost roku 2011 v tis. Kč spotřeba materiálu spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění poplatky za znečišťování toků 906 odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,9 % 14,6 % 17,4 % 0,7 % 9,4 % 8,6 % 5,9 % 12,5% Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,029 Kč Odkanalizovaná voda v tis. m voda voda pro pro srážková voda odkanalizovaná fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná

19 Péče o majetek Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci a to s maximální efektivností vynaložených nákladů. Úpravna vody Mariánské Lázně Finanční zdroje na investice, které byly kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích realizovanou v letech ,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně realizovano v letech ,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech ,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně filtrace, realizovanou v letech z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní realizovanou v letech ,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech z Národního programu PHARE ve výši: 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka- Hranice u Aše realizovanou v roce ,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně-Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje: 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech ,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt Chebsko-environmentální opatření, který bude realizován v letech ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření činí cca 665 mil. Kč

20 Investiční činnost v r Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2011 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 299,217 mil. Kč (vlastní prostředky 117,199 mil. Kč, dotace do konce r dle předložených faktur je 174,018 mil. Kč a skutečně obdržená dotace vyvolaná splatností faktur činí 142, 430 mil. Kč, příspěvek Karlovarského Kraje 8,0 mil. Kč). V roce 2011 byly ukončeny významné akce: ČOV a kanalizace Okrouhlá, rekonstrukce přivaděče mezi vodojemy Velký Luh - Plesná, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňkým přivaděčem a propojení přivaděče Bavory se zásobním vodovodem Cheb. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu Chebsko-environmentální opatření. Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce: Cheb-ČOV-intenzifikace Cheb-Švédský Vrch-kanalizace Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu Další kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadovány pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září Stavba byla zahájena V současné době výstavba probíhá a bude ukončena na jaře Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r V r byly účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši 901 tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z dispečinků jednotlivých provozů. V roce 2011 byla zahájena příprava centrálního vodohospodářského dispečinku. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2011 vynaloženo celkově tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy a údržba prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r dosáhly výše tis. Kč. Vynaložené náklady v posledních letech Rok Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč Opravy dodavatelské tis. Kč Opravy vlastními pracovníky tis. Kč Souhrnný přehled nákladů vodovod kanalizace Období Investice v tis. Kč Dodavatelské opravy v tis. Kč Opravy prováděné vlast. pracovníky v tis. Kč

Obsah. Úvodní slovo ředitelky společnosti

Obsah. Úvodní slovo ředitelky společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti Úvodní slovo 1 Základní údaje o společnosti, orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost a výhled 4-5 Filosofie společnosti 6 Struktura

Více

Obsah. ČOV Mariánské Lázně

Obsah. ČOV Mariánské Lázně Obsah Základní údaje o společnosti 1 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů 7

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a člen představenstva. Sídlo společnosti

Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a člen představenstva. Sídlo společnosti O b s a h Úvodní slovo Úvodní slovo 1 Základní údaje o společnosti, orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost a výhled 4-5 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Obsah. Úvodní slovo 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie, současnost a výhled 3-4. Filosofie společnosti 5. Orgány společnosti 6

Obsah. Úvodní slovo 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie, současnost a výhled 3-4. Filosofie společnosti 5. Orgány společnosti 6 Obsah»» Úvodní slovo 1 Základní údaje o společnosti 2 Historie, současnost a výhled 3-4 Filosofie společnosti 5 Orgány společnosti 6 Struktura společnosti 6-7 Personální oblast a zaměstnanci 8-9 Mapa -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody 1 3 3 7 Počet čerpacích stanic 41 10 48 79 Počet vodojemů 42 82 63

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, 356 01 IČO 000 41 254 účetní období 2014 rozvahový den 31.12.2014 Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 10. 3. 2016 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN

DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN OBEC PSČ POSTA / DEPO DISTRIBUCE ks Cheb 350 07 Depo Cheb 70 FIRMY + DOMÁCNOSTI 4600 Dolní Dvory 350 07 Depo Cheb 70 FIRMY + DOMÁCNOSTI 50 Horní Dvory 350 07 Depo

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více