Obsah. Sídlo společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Sídlo společnosti"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů 7 Personální oblast a zaměstnanci 8 Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti 9 Sídlo společnosti Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem 10 Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací 11 Zásobování pitnou vodou 12 Odvádění a čištění odpadních vod 14 Péče o majetek 17 Změny 19 Výsledky hospodaření 20 Rozvaha 22 Výkaz zisku a ztráty 23 Výrok auditora 24

3 Úvodní slovo ředitelky společnosti Stejně jako v předchozích letech i v hodnoceném roce 2011 dosáhla společnost CHEVAK Cheb, a.s., vlastnící a provozující vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí regionu Cheb, velmi dobrých a stabilních výsledků hospodaření. Dlouhodobá propracovaná koncepce a plánování přináší dnes svá pozitiva v mírném nárůstu cen pro vodné a stočné při současném zajištění finančních zdrojů pro obnovu vodohospodářského majetku. Cenová politika společnosti je zcela v souladu s požadavky nového směru regulace oboru s důrazem na financování z tržeb za vodné a stočné při uplatňování regionální sociálně únosné ceny vody založené na principu solidarity. Právě důraz na uplatnění solidárních cen za služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním, s cílem posílit možnost trvalé udržitelnosti infrastruktury je jedním z pilířů koncepce vodohospodářské politiky pro období Rok 2011 byl rokem realizace projektu Chebsko environmentální opatření, financovaného z prostředků EU v rámci OPŽP Tento projekt, kterým byly splněny komplikované podmínky pro získání dotace, je rovněž odrazem správné strategie a plánování společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dobře nastavené procesy ve společnosti umožnily plynule zvládnout v hodnoceném období významné personální a organizační změny v obchodním vedení firmy a na úseku správním, provozním i ekonomickém, které jsou pro společnost zásadní. Dříve než přistoupím k hodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2011, dovolte mi krátké ohlédnutí zpět. K datu vložily města a obce okresu Cheb svůj majetek do akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti prokazují, že rozhodnutí založit akciovou společnost smíšeného typu byl krok správným směrem. K přednostem této společnosti patří uplatňování principu racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace, obnovy a oprav svěřeného vodohospodářského majetku s akcentem na využití moderních technologií na pozadí sociálně přijatelné, solidární ceny vody. Na tomto místě jen krátce řečí čísel. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 1 667,21 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 289,26 mil. Kč a opravách vlastními pracovníky 868,9 mil. Kč. To vše probíhalo při stále trvajícím významném poklesu potřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 byl v r více jak 60 %. Přitom základním zdrojem finančních prostředků na investice je tzv. vodné a stočné, respektive jeho část ve výši odpisů majetku, které činí za období od vzniku akciové společnosti do konce roku 2011 celkem 949,42 mil. Kč. Ve srovnání s realizovanou investiční výstavbou je to pouhých 56,95 % financování. Veškeré prostředky nad rámec odpisů společnost získala prodejem akcií (vstup NGW GmbH se sídlem v Duisburgu do společnosti) a dále zodpovědně řešenou dotační politikou doplněnou přiměřenými úvěry. Je skutečností, že vynakládání značných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku bylo a je jednou z příčin tak nepopulárního zvyšování ceny vody. Je to však jediná možnost, jak zachovat minimálně stávající úroveň vodohospodářské infrastruktury s cílem zvyšování kvality služeb, snižování provozních nákladů a eliminace negativních dopadů na životní prostředí. CHEVAK Cheb, a. s. má dnes, díky masivnímu investování od r. 1999, z velké části obnovenou vodohospodářskou infrastrukturu s respektováním legislativního rámce, který implementoval evropské směrnice. Rozhodujícími aktivitami společnosti CHEVAK Cheb, a. s. jsou postupy směřující ke zkvalitnění služby zákazníkovi, protože spokojený odběratel je nejlepší vizitkou naší společnosti. Neméně důležité je budování partnerství s akcionáři, zejména s městy a obcemi na platformě vzájemné důvěry, tolerance, pochopení a komunikace. Společnosti se daří investovat do moderních technologií jak v oblasti úpravy a distribuce pitné vody, tak i v oblasti čištění odpadních vod. Zejména v oblasti úpravy pitné vody je ve zvolených netradičních řešeních vlajkovou lodí novátorských přístupů v rámci vodárenství České republiky. Společnost je velmi úspěšná v získávání investičních dotací, není předlužená, má seriózního strategického partnera. Vlastní hospodářské výsledky r jsou podrobně popsány a vyčísleny v jednotlivých kapitolách předkládané výroční zprávy. Plánované výsledky a úkoly, stanovené představenstvem pro hodnocené období, byly splněny. Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora, který hodnotí účetní uzávěrku k bez výhrad. Budoucnost společnosti CHEVAK Cheb, a.s., stejně jako celého vodárenského oboru je v respektování požadavků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, v nutnosti přestat používat cenu vody jako politický a populistický nástroj a v aplikaci projektových řešení, která zajistí minimalizaci provozních nákladů při minimálních nákladech investičních za současného snižování dopadů na životní prostředí. Poděkování za trvale dobrými dosahovanými výsledky a stabilními výkony, kterými zabezpečujeme růst hodnoty společnosti CHEVAK Cheb, a. s. patří všem, kteří k nim svým pozitivním přístupem a nasazením přispěli. Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a místopředseda představenstva - 1 -

4 Základní údaje o společnosti Obchodní firma Sídlo společnosti Datum vzniku Identifikační číslo Právní forma Základní jmění Počet vydaných akcií Nominální hodnota 1 akcie CHEVAK Cheb, a.s. Cheb, Tršnická 4/11, PSČ akciová společnost Kč ks Kč Struktura akcií Akcie s omezenou převoditelností - na jméno ks - na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu ks Akcie na majitele ks Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 21. června Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2010 návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend za rok Valná hromada zvolila představenstvo a dozorčí radu na další volební období. Zaměstnanci společnosti zvolili své zástupce do dozorčí rady. Ke dni pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Místopředseda: Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Wolfgang Marek plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen Ing. Steffen Zagermann jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Ing. Oldřich Tobrman člen Rady města Mariánské Lázně RNDr. Pavel Vanoušek starosta města Cheb Mgr. Dalibor Blažek starosta města Aš Martin Zabloudil člen zastupitelstva města Lázně Kynžvart Vladimír Skala ekonomický manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dozorčí rada Předseda: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady Města Cheb Místopředseda: Václav Kovář provozní manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Dipl. Oec. Markus Janscheidt vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Dr. Berthold Hambach vedoucí oddělení managementu služeb a technologie Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Ing. Jindřich Horáček Ph.D. vedoucí správy CHKO Český les, člen zastupitelstva Města Mariánské Lázně Ing. Pavel Klepáček místostarosta města Aš Roman Knedlík místostarosta města Františkovy Lázně Milena Hájková vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Kamil Špindler finanční specialista společnosti CHEVAK Cheb, a.s

5 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři a externí uživatelé, je mi velkým potěšením vás z titulu své nové funkce pozdravit a společně s ostatními kolegy vám představit uplynulé hospodářské období společnosti CHEVAK Cheb, a.s., která úspěšně zakončila již osmnáctý rok svého fungování. Rok 2011 byl z pohledu statutárních orgánů společnosti rokem volebním a na řádné valné hromadě, která se konala, dne , došlo k několika změnám, které byly vyvolány zejména novými nominacemi z řad měst a obcí, kde předcházely komunální volby. V představenstvu došlo k vystřídání PhDr. Luďka Noska, dosavadního člena Zastupitelstva města Mariánské Lázně, nově zvoleným Ing. Oldřichem Tobrmanem, členem Rady města Mariánské Lázně, dále odešel MUDr. Jan Svoboda, starosta města Chebu, kterého nahradil nově zvolený starosta města Chebu RNDr. Pavel Vanoušek a nakonec i k odchodu RNDr. Jiřího Bytela, starosty obce Velká Hleďsebe, kterého nahradil pan Martin Zabloudil, člen Zastupitelstva města Lázně Kynžvart. V rámci úvodních jednání nově zvoleného představenstva došlo také k výměně na postu místopředsedy představenstva, kdy pana Vladimíra Skalu, ekonomického manažera společnosti, nahradila Ing. Michaela Polidarová, ředitelka společnosti a poslední změnou byla záměna mé osoby s kolegou Ing. Steffenem Zagermannem, jednatelem a ředitelem společnosti TEREA, s.r.o., který zároveň zastupuje akcionáře GELSENWASSER AG. Podobné tomu bylo i v dozorčí radě, kdy své angažmá ukončil předseda dozorčí rady Ing. Bedřich Radimerský, zástupce města Lázně Kynžvart, který byl nahrazen panem Romanem Knedlíkem, místostarostou města Františkovy Lázně a vzhledem k dosažení penzijního věku dále odešla i místopředsedkyně dozorčí rady paní Vlasta Borovská, hlavní účetní společnosti, která byla nahrazena Ing. Kamilem Špindlerem, finančním specialistou společnosti. Následně byl předsedou dozorčí rady zvolen doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen Rady města Chebu a místopředsedou se stal pan Václav Kovář, provozní manažer společnosti. I přes významné změny na klíčových pozicích ve statutárním zastoupení, zůstala společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilní a do budoucna naopak posílena o nové členy, kteří budou pro její fungování bezesporu významným přínosem. Rok 2011 byl také rokem úspěšného pokračování zahájených prací na rekonstrukcích čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních, včetně budování přivaděče kanalizace z lokality Švédský Vrch na ČOV v Chebu. Tato stavební opatření jsou prováděna v rámci skupinového projektu Chebsko environmentální opatření s termínem dokončení k 1. dubnu Cílem této doposud největší investiční akce společnosti je naplnění Evropské směrnice č. 91/271/EHS v oblasti kvality čištěných a vypouštěných odpadních vod, čímž dojde nejen k výraznému zkvalitnění životního prostředí v oblasti územního působení naší společnosti, ale také k významné obnově dvou největších a tím i stěžejních čistíren odpadních vod zařazených v majetku společnosti. Jako jedna z mála společností našeho typu čerpáme v rámci této významné investice podporu z Operačního programu životního prostředí ČR v kombinaci se stáním rozpočtem a rozpočtem Karlovarského kraje. Každý, kdo je jen trochu znalý této problematiky, včetně velmi přísných podmínek, které poskytnutí podobné podpory provázejí, musí vnímat, že společnost CHEVAK Cheb, a. s., je z hlediska celkového nastavení, zejména v oblasti cenotvorby a schopnosti generování prostředků na obnovu majetku, ale i z hlediska mnoha dalších aspektů, nastavena správně a tím bude i do budoucna zárukou naplňování jejích hlavních cílů. Hodnotu vody zpravidla vnímáme až v okamžiku, kdy jí máme nedostatek. Stejně tak je tomu v oblasti životního prostředí, kdy většina populace nebere v potaz důsledky jeho permanentního poškozování a to až do okamžiku, kdy se nás to bezprostředně v různých podobách negativně dotkne. Naše společnost si klade za cíl vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu a stejně intenzivně se věnuje odvádění a čištění vod odpadních, které následně vypouští do vodních toků, které jsou významnou součástí životního prostřední a tím i zásadním zdrojem života kolem nás. Obě tyto činnosti vedou k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu kde společně žijeme a o to větší nároky jsou zpětně kladeny na odbornost, profesionalitu, kontinuitu, ale i perspektivu a předvídatelnost při řízení a nastavování hlavních cílů a priorit vodohospodářské společnosti. Klíčovou oblastí v řízení společnosti CHEVAK Cheb, a.s. jsou samotní lidé. Naše společnost je společností tzv. smíšeného typu, kdy v drtivé většině případů vodohospodářskou infrastrukturu vlastníme i provozujeme. V této souvislosti je hlavní důraz kladen na kvalitní personální politiku. Provozně technická a technologická znalost z pozic různých úrovní řízení je předpokladem pro optimální nastavení nákladů ve vztahu k naplňování hlavních cílů společnosti na straně jedné a k plnění přísných legislativních požadavků a oborových regulací na straně druhé. Vedení společnosti klade veliký důraz na personální oblast, včetně vzdělávání, zvyšování oborové kvalifikace, sledování legislativních i technologických trendů apod. Společnost má také své zástupce v odborných komisích oborového sdružení SOVAK, který je připomínkovým místem pro oborovou legislativu a nastavování různých oborových regulativů. Díky dobré personální politice, sledování příkladů nejlepší praxe v oboru a investování do vlastních zaměstnanců byly i v roce 2011 vytvořeny podmínky pro další ekonomický růst. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. dostála v roce 2011 všem svým závazkům a plánovaným ukazatelům a to i za stálého a pokračujícího trendu v poklesu odběru pitné i odpadní vody. Společnost se také vypořádala se všemi negativy spojenými s celospolečenskou hospodářskou situací, aniž by došlo k výraznějšímu nárůstu pohledávek, nebo by muselo dojít k omezení kvality poskytovaných služeb. Hospodaření společnosti bylo podrobeno řádnému účetnímu auditu a dosažený hospodářský výsledek bude v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem navržen valné hromadě k rozdělení. Vzhledem k opakovanému dosažení dobrých hospodářských výsledků, optimalizaci nákladů a dobrému plánování společnosti, bylo pro rok 2012 navrženo zvýšení cen pro vodné a stočné pouze o 3,15 % bez DPH. Na závěr mi dovolte konstatovat, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. potvrdila i pro další období veškeré předpoklady pro následné zvyšování své hodnoty, prokázala svoji stabilitu i schopnost dostát veškerým svým závazkům zejména vůči zákazníkům i akcionářům a to vše při naplňování přísných požadavků platné legislativy, masivní investiční výstavbě i sledování a udávání oborových trendů. Děkuji všem, kteří se o dobré výsledky společnosti zasadili, zejména zaměstnancům a členům statutárních orgánů. Ing. Radomil Gold předseda představenstva - 3 -

6 Historie, současnost, výhled Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu (s výjimkou tří malých obcí), vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na Kč. Úpravna vody Mariánské Lázně Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Město Mariánské Lázně Město Cheb Město Aš Město Františkovy Lázně Město Lázně Kynžvart 30,58 % akcií 16,04 % akcií 15,89 % akcií 10,77 % akcií 8,46 % akcií 4,01 % akcií - 4 -

7 V roce 2011 vstoupila naše privatizovaná společnost do osmnáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s městy a obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v regionu. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti Úpravna vody Nebanice péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod bude v příštích letech její stěžejní úlohou zejména naplnění požadavků vyplývajících ze směrnic Evropské unie. Pro další roky pak strategie společnosti představuje trvalé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firmy je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti a eliminaci rizik. Úpravna vody Nebanice - 5 -

8 Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby. Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s geografickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace

9 Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů Rok 2011 byl rokem významných personálních a organizačních změn. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a provozní manažer. Od provozní útvar zastřešuje provozní manažer, jemuž jsou podřízeni vedoucí provozů Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka Ing. Michaela Polidarová ekonomický manažer Vladimír Skala provozní manažer Václav Kovář Sféra služeb útvar: - správní zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod, provozní evidence a geograf. inf. systém - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření Provoz Nebanice - vedoucí provozu Jiří Růžička Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš. počet zaměstnanců 19,17 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 98,7 km Provoz Mariánské Lázně - vedoucí provozu Richard Ondruch Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub-Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 39,31 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 183,5 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 116,8 km počet kanalizačních přípojek ks Spojený provoz Cheb a Aš vedoucí provozu Ing. Jan Adámek Cheb výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí nad Ohří zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod. počet zaměstnanců 40,87 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 185,9 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek ks Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 30,39 pořizovací cena zařazeného majetku tis. Kč délka vodovodních sítí 170,9 km počet vodovodních přípojek ks délka kanalizačních sítí 115,4 km počet kanalizačních přípojek ks - 7 -

10 Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2011 celkem 197,28 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 107,45 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,8 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12,5 let. Počet zaměstnanců dle oborů: 01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem 197,28 02 z ř. 01 : dělníci 121,00 03 : TH 76,28 04 z ř. 01 : vodovody celkem 18,70 05 : kanalizace celkem 28,09 06 : stavebně-montážní činnost 68,20 07 : dílny 1,00 08 : doprava a mechanizace 11,53 09 : laboratoř 15,54 10 : výrobní režie 14,75 11 : správní režie 38,67 12 : ostatní 0,80 Přehled o počtu zaměstnanců: 350 Počet přepočtených zaměstnanců ,73 246,68 241,32 229,82 225,25 217,08 218,94 217,63 215,41 211,16 196,87 197, Rok

11 Profesní struktura přepočtených pracovníků: ekonomický pracovník - 20,16 10,22 % chemik-laborant - 14,75 7,47 % technický pracovník - 37,38 18,95 % 2,03 % 3,97 % strojníci - 30,00 15,21 % 5,07 % 10,67 % 1,01 % 4,56 % montér vodov. - 21,04 14,42 % 6,42 % čistič kan. zař. - 2,00 vodár. dělník - 28,45 zámečník - 12,67 vedoucí managment - 4,00 ostatní dělníci - 7,84 řidič - 10,00 elektrikář - 9,00 Přehled o vzdělání pracovníků: vysokoškolské - 18 základní % 8 % vyučení ,7 % 32,3 % s maturitou - 65 Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: let let 23 18,4 % let 9 nad 30 let 10 11,4 % 4,5 % 5 % 24,9 % do 5 let 50 18,9 % 16,9 % 5-10 let let

12 Přehled obcí s veřejným vodovodem HRANICE Provoz Aš STUDÁNKA Provoz Cheb ŠTÍTARY PODHRADÍ SRN Provoz Mariánské Lázně prameniště KRÁSNÁ AŠ SKALKA VERNÉŘOV PLESNÁ LUBY NOVÝ KOSTEL SRN prameniště Schönberg VELKÝ LUH KŘIŽOVATKA HAZLOV VOJTANOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV prameniště Bavory POMEZÍ D. HRANIČNÁ KLEST přehrada Skalka STARÝ HROZNATOV STARÝ RYBNÍK STŘÍŽOV CHEB ŽIROVICE TRŠNICE OBILNÁ LIPOVÁ TŘEBEŇ přehrada Jesenice NOVÝ DRAHOV MILHOSTOV ODRAVA MALÁ ŠITBOŘ DOLNÍ ŽANDOV NEBANICE prameniště Nebanice OKROUHLÁ TĚŠOV MILÍKOV OKRES SOKOLOV PRAMENY SRN STARÁ VODA VALY L. KYNŽVART Maxovo Údolí MNICHOV LEGENDA prameniště Dyleň KRÁSNÉ TŘI SEKERY ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Čerpací stanice Úpravna vody Skupinové vodovody TACHOVSKÁ HUŤ DRMOUL TRSTENICE VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka OKRES TACHOV Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s

13 Přehled obcí s veřejnou kanalizací HRANICE STUDÁNKA SRN Provoz Aš Provoz Cheb KRÁSNÁ PODHRADÍ Provoz Mariánské Lázně AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL SRN KŘIŽOVATKA HAZLOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ ŽIROVICE TŘEBEŇ MILHOSTOV STŘÍŽOV NEBANICE přehrada Skalka CHEB OKRES SOKOLOV PODHRAD OKROUHLÁ přehrada Jesenice LIPOVÁ DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY L. KYNŽVART SRN STARÁ VODA KRÁSNÉ VALY MNICHOV ZÁDUB-ZÁVIŠÍN LEGENDA TŘI SEKERY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s. DRMOUL VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka TRSTENICE Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s. OKRES TACHOV

14 Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozními středisky spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozním střediskem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno obyvatel. V roce 2011 bylo z vlastních prostředků Vodojem Anna investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 12,450 mil. Kč. Dalších 8,132 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 28,552 mil. Kč. Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních trysek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r titul Stavba roku Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nedůležitější akce roku 2011 patřily tyto stavby - II. etapa a tím i dokončení rekonstrukce přivaděče Velký Luh Plesná, propojení vodovodního přivaděče Bavory a zásobních řadů Cheb, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňským přivaděčem. V obci Drmoul byla dokončena výměna vodovodu v ulici Plzeňská. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 018,8 m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 12,68 %. Ztráty na 1 km přepočtené délky vodovodních řadů (stanovený profil pro přepočet je DN 150) činily 927,67 m 3 na 1 km přepočtené délky řadů za rok. Pro srovnání uvádíme průměrnou výši ztráty za rok 2010 z přehledu VODOVODY KANALIZA- CE ČR, vydaného Ministerstvem zemědělství, která činila m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 19,52 %

15 Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované vodovodní sítě km délka provozované vodovodní sítě přepočtená km 701,8 počet vodovodních přípojek ks počet osazených vodoměrů ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 47,0 49,0 50,7 počet obyvatel okresu Cheb celkem tis. ob. 96,4 96,2 96,2 z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu tis. ob. 84,8 84,8 84,9 voda vyrobená celkem t. m z toho: voda fakturovaná pitná t. m z toho: pro domácnosti t. m pro ostatní t. m voda nefakturovaná t. m vodné celkem t. Kč průměrná cena za 1 m 3 pitné vody Kč 31,69 32,78 34,32 Nnáklady na vodovody skutečnost roku 2011 v tis. Kč: spotřeba materiálu nákup podzemní a povrchové vody spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,1 % 24,1 % 15,2 % 5,9 % 6,4 % 10 % 4,9 % 8,4 % Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,034 Kč Pitná voda v tis. m vyrobená fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná celkem celkem

16 Odvádění a čištění odpadních vod V souvislosti s plněním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. v platném znění pokračovala v letošním roce výstavba velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření, zahájená již v říjnu Realizací této významné investiční akce s dokončením díla v březnu 2013 bude zajištěno plynulé odvádění odpadních vod z městské části Chebu, Švédského vrchu i z Františkových Lázní a účinnější čištění odpadních vod na ČOV Cheb a ČOV Mariánské Lázně, které jsou intenzifikovány na systém R-D-N s kalovou koncovkou. Z celkového počtu obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod obyvatel. V roce 2011 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 279,361 mil. Kč. Dalších 10,956 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 32,836 mil. Kč. zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech s pomocí dotace ze SR MZe ČR. Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2011 společnost provozovala 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod EO. Pro tuto skupinu ČOV uskutečnila naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku Z malých ČOV byla v roce 2011 uvedena do zkušebního provozu rekonstruovaná ČOV Okrouhlá, která vykazuje plánované výsledky, splňující přísné požadavky kvality vypouštěných odpadních vod. Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou EO uvedena do provozu v roce Byla konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologii chemického srážení fosforu. Odstraňování nutrietů s účinnějším čištěním odpadních vod je cílem její rekonstrukce, která v současné době probíhá a bude ukončena na jaře roku V rámci tohoto projektu je řešena i čerpací stanice ve Františkových Lázních z důvodu zajištění plynulého odvádění odpadních vod z tohoto lázeňského území na na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. V současné době probíhá II. etapa její nutné rekonstrukce s cílem odstraňování nutrietů a účinnějšího čištění odpadních vod. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč. (I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč). Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl ČOV Aš

17 Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2011 realizace propojení kanalizace v Lubech. V rámci obnovy majetku byly provedeny opravy kanalizací v Chebu Mánesova, Na Hradčanech, 17. listopadu, V Zahradách, Jungmannova, Písečná a na Švédském Vrchu, dále také v Aši a Lubech. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, předložených a projednávaných v rámci tzv. přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, mohla naše společnost k žádosti o podporu v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR zařadit do tzv. velkého skupinového projektu Chebskoenvironmentální opatření pouze výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Cheb Švédský Vrch na ČOV Cheb. Realizace této stavby byla zahájena z důvodu nepříznivých podmínek v zimním období na jaře letošního roku a bude dokončena v roce Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč. ČOV Aš Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r ČOV Aš

18 Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn délka provozované kanalizační sítě km počet kanalizačních přípojek ks počet čistíren odpadních vod ks pořizovací cena majetku t. Kč zůstatková cena majetku t. Kč odepsanost majetku % 55,1 46,7 46,9 počet obyvatel napoj. na veř. kanal. tis. ob. 77,7 78,3 78,5 množství vypouštěných odpadních vod t. m voda faktur. odkanalizovaná celkem t. m z toho: domácnosti t. m ostatní t. m srážková t. m stočné celkem t. Kč prům. cena za 1 m 3 odkanalizované vody Kč 28,12 28,52 29,01 náklady na kanalizace skutečnost roku 2011 v tis. Kč spotřeba materiálu spotřeba energie dodavatelské opravy mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění poplatky za znečišťování toků 906 odpisy ostatní výrobní náklady režijní náklady náklady celkem ,9 % 14,6 % 17,4 % 0,7 % 9,4 % 8,6 % 5,9 % 12,5% Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,029 Kč Odkanalizovaná voda v tis. m voda voda pro pro srážková voda odkanalizovaná fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná

19 Péče o majetek Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci a to s maximální efektivností vynaložených nákladů. Úpravna vody Mariánské Lázně Finanční zdroje na investice, které byly kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích realizovanou v letech ,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně realizovano v letech ,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech ,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně filtrace, realizovanou v letech z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní realizovanou v letech ,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech z Národního programu PHARE ve výši: 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka- Hranice u Aše realizovanou v roce ,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně-Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje: 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech ,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt Chebsko-environmentální opatření, který bude realizován v letech ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření činí cca 665 mil. Kč

20 Investiční činnost v r Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2011 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 299,217 mil. Kč (vlastní prostředky 117,199 mil. Kč, dotace do konce r dle předložených faktur je 174,018 mil. Kč a skutečně obdržená dotace vyvolaná splatností faktur činí 142, 430 mil. Kč, příspěvek Karlovarského Kraje 8,0 mil. Kč). V roce 2011 byly ukončeny významné akce: ČOV a kanalizace Okrouhlá, rekonstrukce přivaděče mezi vodojemy Velký Luh - Plesná, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňkým přivaděčem a propojení přivaděče Bavory se zásobním vodovodem Cheb. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu Chebsko-environmentální opatření. Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce: Cheb-ČOV-intenzifikace Cheb-Švédský Vrch-kanalizace Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu Další kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadovány pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září Stavba byla zahájena V současné době výstavba probíhá a bude ukončena na jaře Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r V r byly účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši 901 tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z dispečinků jednotlivých provozů. V roce 2011 byla zahájena příprava centrálního vodohospodářského dispečinku. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2011 vynaloženo celkově tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy a údržba prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r dosáhly výše tis. Kč. Vynaložené náklady v posledních letech Rok Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč Opravy dodavatelské tis. Kč Opravy vlastními pracovníky tis. Kč Souhrnný přehled nákladů vodovod kanalizace Období Investice v tis. Kč Dodavatelské opravy v tis. Kč Opravy prováděné vlast. pracovníky v tis. Kč

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Stránka 1 K bodu pořadu č. 2 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Vážení akcionáři, dámy a pánové, naše společnost oslavila v závěru loňského roku 20. výročí.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Vodo! Nemáš ani chuť, ani barvu, ani vůni. Nelze Tě ani popsat. Ochutnáváme Tě, aniž bychom Tě znali. Není

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Přehled základních provozních modelů v ČR

Přehled základních provozních modelů v ČR Přehled základních provozních modelů v ČR Pracovní workshop: Efektivní provozování vodovodů kanalizací v malých obcích 12. března 2015 Pavel Válek Grant Thornton Advisory s.r.o. 5 základních provozních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více