Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky 2008 2013"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje města Luby na roky

2 Obsah 1. Úvod 2. Analýza současného stavu 2.1. Charakteristika území 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Nezaměstnanost 2.4. Bydlení 2.5. Ekonomická činnost 2.6. Dopravní obsluţnost Silnice Místní komunikace Chodníky Parkování Cyklistická doprava Pěší doprava Veřejné osvětlení 2.7. Vodovodní a kanalizační síť 2.8. Zásobování teplem 2.9. Zásobování města zemním plynem Informační a komunikační technologie Telekomunikace Internet Obecní rozhlas Kvalita ţivota Bezpečnost Sociální oblast Zdravotní péče Vzdělávání Mateřská školka Základní škola Střední škola Základní umělecká škola Kultura a cestovní ruch Kultura, sport a rekreace Historické kulturní památky Kulturní ţivot Sport a rekreace Cestovní ruch Ţivotní prostředí Ovzduší Nakládání s odpady 2

3 Městská zeleň 3. Cíle integrovaného plánu rozvoje města 3.1. Podpora podnikání 3.2. Zlepšení fyzické infrastruktury 3.3. Rozvoj cestovního ruchu 3.4. Kanalizace 3.5. Rozšíření plynofikace 3.6. Vyuţívání obnovitelných energetických zdrojů a úspora energie 3.7. Protidrogová prevence 3.8. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 3.9. Tabulka realizací 4. Závěr 3

4 1. Úvod Město Luby, dříve Schönbach (Krásný potok) je pohraničním městečkem Karlovarského kraje, chebského okresu, vzdáleným od hranic pouhé čtyři kilometry, proslulé především výrobou hudebních nástrojů. Největšího rozkvětu dosáhlo ve 20tých a 30tých letech minulého století. Po roce 1945 došlo k uzavření hranic, postupnému vysidlování původního německého obyvatelstva, k nešetrnému a neuváţenému likvidování vybudované infrastruktury, především u hraničního pásma. K nové výstavbě dochází aţ koncem 60tých a počátkem 70tých let, ovšem opět likvidací staré městské a vesnické zástavby, místo které se postavily objekty panelákového typu. Původní stará zástavba byla z větší části zachována v centru města, avšak málo udrţovaná. V současné době má město obyvatel a dochází k útlumu výroby hudebních nástrojů, tradiční zaměstnanosti místního obyvatelstva. Do města je tedy potřebné přilákat nové investory, především otevřením hraničního přechodu, vybudováním a rekonstrukcí městské infrastruktury, poskytnutím prostor a pozemků k podnikání. Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 2. Analýza současného stavu 2.1. Charakteristika území Na území města Luby převaţují pozemky především zemědělské a lesní, jak uvádí tabulka obec pozemky vodní zemědělská lesní ostatní celkem (ha) plocha (ha) půda (ha) půda (ha) plocha (ha) Luby Obyvatelstvo Počet obyvatel v Lubech je dán historickým vývojem. Zatím co v období před II. světovou válkou dosahoval počet obyvatelstva občanů, vysídlením ve 40tých a v 60tých letech poklesl a ustálil se na obyvatelích. obec/rok Schönbach obec/rok Luby Věková struktura se v posledních letech také mění, převládá věková kategorie let a 60 a více let, došlo k velkému úbytku obyvatel ve věkové kategorii 0 14 let. Na tento vývoj má vliv nízká porodnost, zlepšení zdravotní péče, občané se doţívají vyššího věku, ale i přistěhování občanů, zpravidla jiných národností. obec Obyvatelstvo starší celkem rok 2006 Luby

5 Počet obyv. k narození zemřelí Přistěhovalí z ČR Přistěhovalí z ciziny Vystěhovalí do ČR Vystěhovalí do ciziny Přirozená migrace Celkový přírůstek obyvatel Počet obyvatel k Nezaměstnanost Ţivot ve městě významně ovlivňuje nabídka pracovních příleţitostí, dopravní dostupnost k místu zaměstnání i poţadavky na kvalifikaci. Za prací dojíţdí cca 21,9 % obyvatelstva, coţ je v rámci mikroregionu nejméně, ale Luby jsou od center s nabídkou práce jako je Cheb, Sokolov atd. nejvíce vzdálené. Kaţdý si hned spočítá kolik si vydělá a kolik z toho dá za dopravu. To však můţe mít příznivý vliv na příchod dalších investorů do Lubů. Vývoj nezaměstnanosti v Lubech uvádí tabulka. obec /2007 Luby 12,0 3,4 12,1 8,6 6, Bydlení V posledních dvaceti letech nová výstavba bytů v Lubech nebyla ţádná. Na bydlení byly zrekonstruovány dvě budovy, kanceláře odbytu firmy Strunal, 10 bytových jednotek a bývalá druţina na byty pro příjmově vymezené občany,14 bytových jednotek. Další 3 nájemní byty byly zřízené v soukromých domech. V Lubech vládne trend spíše výstavby a rekonstrukce rodinných domků. S přidělováním bytů není velký problém, na byty a se čeká zpravidla 1 rok, na malé byty však déle, je o ně větší zájem. Město má nedostatek prostor pro náhradní ubytování neplatičů nájemného a nepřizpůsobivých občanů. Pro novou výstavbu rodinných domků jsou vytypované pozemky, ovšem bez inţenýrských sítí. Bytové hospodářství obce má na starosti firma J + K Puls. Byty pro starší občany a občany Panelová výstavba z r.1970 se sníţenou schopností pohybu 5

6 2.5. Ekonomická činnost Tak jak se změnila struktura hospodářství v republice, tak se dotkla i města Lubů. Došlo k restrukturalizaci zemědělské prvovýroby transformačními a restitučními procesy, zanikly některé průmyslové činnosti, došlo k přesunu do sluţeb, stavebnictví, dopravy a spojů. Současné zastoupení podnikatelských subjektů podle převaţujících činností uvádí tabulka. obec zemědělství průmysl stavebnictví doprava a obchod ostatní spoje Luby Tato tabulka vychází ze statistiky evidovaných ţivnostenských oprávnění, neuvádí počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích. Města Lubů se dotkly především změny a restrukturalizace v průmyslových odvětvích nastalé za posledních 20 let. Firma Elroz (výroba rozvaděčů a regálů) zaměstnávala cca 300 lidí, došlo postupně k omezení její výroby a později k přesunu do Plesné. Její objekty naštěstí koupila firma F.P.Technik vyrábějící plastové modely osobních a nákladních aut, která zaměstnává cca 150 lidí. Firma Cremona Strunal (výroba hudebních nástrojů) zaměstnávala 550 lidí, prodělala restrukturalizaci, oddělily se některé výroby a vznikly nové firmy, AkordKvint. Ars Music, Ateliér Saldo a další. Výroba hudebních nástrojů však v České republice zaznamenává útlum, který se výrazně dotýká i města Lubů. Firma Strunal dnes zaměstnává 250 lidí a v ostatních firmách na výrobu hudebních nástrojů včetně soukromníků je zaměstnáno cca 100 lidí. Z toho vyplývá, ţe cca 200 lidí se přesunulo z výroby hudebních nástrojů do jiných odvětví, odešlo do důchodu, nebo dojíţdí za prací. Firma Strunal CZ, a.s. Firma F.P.Technik 6

7 Firma AkordKvint Firma Ateliér SALDO 2.6. Dopravní obslužnost Město Luby je propojeno dopravou ţelezniční a silniční. Cyklistická a pěší doprava plní funkci pouze turistickou. V současné době je propojeno pouze na jednu stranu, to je na Cheb, vzdálený 30 km. Ţelezniční i autobusová doprava tímto směrem je dostatečná. Hromadná doprava směrem na Kraslice nebo Sokolov není ţádná. Směrem do Německa také ne, hraniční přechod zatím nemůţe být vyuţíván. Vlakové nádraţí Autobusová zastávka Silnice V roce 2005 byla po mnohaletých slibech opravena silnice vedoucí od Chebu a krátký úsek vedoucí na Kraslice. V roce 2007 byl zrekonstruován průtah městem aţ k náměstí 5. května a 1 km úsek procházející městem směrem ke hraničnímu přechodu. Silnice vedoucí směrem na Kraslice, Sokolov a hraniční přechod však zůstávají v dezolátním stavu. 7

8 Rekonstruovaný průtah městem vč. mostu v Revoluční ulici Rekonstruovaný průtah městem Malé náměstí Místní komunikace Veškeré místní komunikace jsou v zoufalém stavu, po dobu 40ti let byly pouze opravované ty nejhorší úseky. Na rekonstrukce nebo opravy většího rozsahu nebyly finanční zdroje. Totéţ se týká i propojující silnice Luby Flusberg Vackov, která je místního charakteru Chodníky Více jak 2/3 hlavních chodníkových tras byla v posledních letech zrekonstruována zámkovou dlaţbou. Přesto jich ještě dost zbývá, především těch, které vedou podle místních komunikací Kraslická a Sokolovská (od benzinky nahoru), Chebská jednosměrka, Revoluční a Chebská (příjezd od Chebu). Z bezpečnostního hlediska je nutno řešit pěší trasu dětí do horní základní školy a jejich přecházení do školní jídelny. Upravené chodníky Zúţený chodník na trase mezi školami Parkování Vzhledem k přibývajícím osobním automobilům v Lubech a narůstajícím dojíţděním za zaměstnáním, jeví se současná kapacita parkovacích míst nedostatečná. Chybí především parkovací místa u zdravotního střediska, u radnice, u tzv, starých paneláků v Tovární ulici, v ulici U Pily a Na Louce Cyklistická doprava Protoţe je v Lubech velmi kopcovitý terén, je cyklistická doprava minimální. Rozmáhá se cyklistika turistická, která vyuţívá značených cyklotras, to znamená při silničním provozu. 8

9 Pěší doprava Pěší doprava má vzhledem k velikosti města velký význam (cesta do zaměstnání, do školy, k lékaři, na nákupy atd.), proto má velký význam i údrţba cest a chodníků. Rozmáhá se i pěší turistika, zejména z německé strany. Problémem však je bezpečnost všech těchto pěších tras Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení je z větší části jiţ velmi zanedbané, prorezlé sloupy jsou jiţ i ţivotu nebezpečné, stará svítidla poruchová a zemní kabely porušené. Některé úseky byly jiţ v posledních letech vyměněné nebo kompletně zrekonstruované (Chebská ulice), ale podstatnou část veřejného osvětlení to však teprve čeká Vodovodní a kanalizační síť. Správu a údrţbu vodovodních řadů a kanalizací s čističkou zajišťuje pro město společnost CHEVAK Chebské vodovody a kanalizace. Hlavním zdrojem vody jsou prameny a studny v příhraničním pásmu, náhradní zdroj vody je přiveden z Valtéřova od Zlatého potoka. V okrajových částech města jsou rodinné domky zásobovány z vlastních, v řadě případů jiţ vrtaných studní. Chronickým nedostatkem vody město netrpí, v období velkého sucha musí být některé rodinné domy zásobovány náhradními zdroji, stává se tak však ve výjimečných případech v oblasti Růţového vrchu. V letech byl v Lubech zrekonstruován hlavní kanalizační řad a vybudovaná čistička odpadních vod. Napojeno je však zatím jen centrum města a panelová sídliště. Není napojen dosud především celý Růţový vrch, Zahradní ulice, Luční ulice, část Tovární ulice, část Na Výšinách, část Bezručovy ulice, část Masarykovy ulice, Pětidomí, Egeten, Kraslická, Sokolovská, Horní Luby, Dolní Luby, Flusberg a Opatov Zásobování teplem Tuto sluţbu pro město zajišťuje Lubská Kalora s.r.o. ve 100% vlastnictví města Luby. Výroba tepla probíhá ve dvou centrálních plynových kotelnách, které zásobují všechna panelová sídliště, vedlejší budovu základní školy, kulturní dům, a jeden bytový dům ve staré zástavbě. Radnice, základní škola a sportovní hala a zdravotní středisko mají své vlastní plynové kotelny. Sídlo firmy J+K Puls a Lubské Kalory Radnice města Luby 9

10 2.9. Zásobování města zemním plynem Plynofikace města byla zrealizována koncem 90tých let. Na plyn se připojily všechny výrobní i nevýrobní podniky ve městě, všechny bytové jednotky ve vlastnictví města, ale i téměř všichni občané se svými rodinnými domy. Plyn však nebyl dotaţen do některých okrajových částí města. Vzhledem k enormně narůstajícím cenám plynu však jiţ řada občanů v rodinných domcích a soukromých domech přechází zpět na vytápění spalováním tuhých paliv. To se projevuje v zimním období zhoršením kvality ovzduší Informační a komunikační technologie Telekomunikace Pro městu Luby správu a údrţbu dané sítě zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s., krajské středisko Karlovy Vary Internet Větší ekonomické subjekty vyuţívají především sluţeb Telefónica Czech Republic nebo GTS Novera s vyšší rychlostí, domácnosti především KOMTECH sdr.p., Valdštejnova 8, Cheb, nebo Saurus Cheb s niţší rychlostí. Pro veřejnost jsou v městské knihovně k dispozici 3 počítače připojené na internet, jejich vyuţívání je velmi dobré, především mládeţí Obecní rozhlas Město Luby je v převáţné míře pokryto drátovým obecním rozhlasem. V současné době je však jiţ poruchový a nevykrývá celé oblasti města. Je zapotřebí vyuţít jiţ nových technologií a zavést bezdrátový obecní rozhlas Kvalita života Bezpečnost O bezpečnost obyvatel, ochranu majetku a veřejného pořádku se v Lubech stará Policie ČR se sídlem v Plesné, kam byla v minulých letech z Lubů přestěhována. Její odloučení se projevilo na zvýšení vandalismu a na veřejném pořádku ve městě. Chybí obchůzky po městě, policie městem jen projíţdí autem Sociální oblast V bývalých kasárnách pohraniční jednotky u hranic za Lubama je vybudované sociální zařízení pro mentálně postiţené občany. Zařízení není majetkem města Lubů, spadá pod Karlovarský kraj. Město Luby poskytuje svým občanům prostřednictvím sociální komise pečovatelskou pomoc. Jde o sluţbu sociální péče, která starým a zdravotně postiţeným občanům usnadňuje ţivot ve stáří nebo při zdravotním postiţení Zdravotní péče V Lubech působí dva obvodní lékaři a dětský lékař. Ordinace mají v budově zdravotního střediska, kde je také umístěna lékárna a vybavení ordinace zubaře (zubař však v Lubech není). Za specialisty včetně zubaře musí občané dojíţdět zpravidla do Chebu, ale i do Sokolova nebo dále. Zdravotní středisko sídlí ve dvouposchoďová budově na dolním náměstí. Je u něj nutno řešit bezbariérové vstupy s výtahem a zároveň i parkovací místa, protoţe slouţí i občanům z některých okolních obcí. 10

11 Sociální ústav pro mentálně postiţené Zdravotní středisko Vzdělávání Mateřská škola V Lubech je jedna mateřská školka s kapacitou 75 dětí, coţ je pro současný počet dětí v Lubech dostačující. Sídlí ve společném areálu s místní druţinou a domem dětí a mládeţe. Budovy jsou v dobrém stavu, na ploše areálu bylo vybudováno v roce 2005 velmi hezké hřiště pro děti. Mateřská školka Mateřská školka Základní škola Základní škola sídlí ve dvou budovách, hlavní škola v Masarykově ulici a dolní škola se školní kuchyní a jídelnou v Revoluční ulici. Má kapacitu 400 ţáků, současný počet je 240 dětí. Budovy základní školy vyţadují nutné opravy střech fasád, izolací, atd. Město na tyto opravy kaţdoročně přispívá poměrně vysokou částkou, zdaleka to však nestačí, je nutná rozsáhlejší investice. K základní škole patří sportovní hala, spíše tělocvična, vybudovaná v 70tých letech, která jiţ vyţaduje také nutné opravy. Za hlavní školou je vybudován v roce 2005 velmi pěkné víceúčelové atletické hřiště. 11

12 Základní škola horní Základní škola dolní, se školní jídelnou Střední škola V roce 1873 byla v Schönbachu zaloţena hudební škola, která se v průběhu let přeměnila na střední učiliště výroby hudebních nástrojů a Houslařskou školu poskytující střední vzdělání s maturitou. Byla základem pro zde prosperující hudební průmysl. Pod tlakem krajských orgánů Karlovarského kraje však byla v roce 2005 přesunuta do Chebu Základní umělecká škola Místní základní umělecká škola poskytuje hudební a umělecké vzdělání lubským dětem v oborech hudebním, výtvarném a literárně dramatickém, ale i dětem z okolních obcí. Vzhledem k hudebním tradicím města je dost navštěvovaná. V současné době eviduje 210 ţáků. Sídlí v samostatné budově, dobře udrţované, má odloučené pracoviště v Plesné a ve Skalné. Budova Houslařské školy Budova Základní umělecké školy Kultura a cestovní ruch Kultura, sport a rekreace Historické kulturní památky Památkově chráněné jsou kostel sv. Ondřeje, kaple Pany Marie na místním hřbitově a sloup se sochou Pany Marie na nám. 5. května. Co se týče zeleně, máme v obci několik památkově 12

13 chráněných stromů. Na místním hřbitově javory a duby, odhadované stáří 250 let a také dominantní lípu v Horních Lubech, odhadované stáří 400 let. Kostel sv. Ondřeje Kaple Pany Marie Mariánský sloup s oboustrannou Madonou Socha houslaře symbol města 13

14 Chráněné javory a duby na hřbitově Chráněná lípa v Horních Lubech Kulturní život Město Luby má ve svém vlastnictví kulturní dům se sálem o kapacitě 320 míst, s kinem a místní knihovnou. V 80tých letech byl zrekonstruován, v současnosti však jiţ vyţaduje opravy, především střechy a fasád. Soukromá firma Ateliér Saldo má nově vybudovaný malý kulturní sál, v němţ občas pořádá hudební produkce a jiné kulturní akce. Ve městě je muzeum hudebních nástrojů se sídlem na radnici, přístupné na předchozí poţádání a ve skupinách. Kulturní ţivot ve městě je však velmi omezený, občané si navykli na pasivní přijímání kultury. Čekají tedy na to, co jim místní spolky, hasiči, rybáři, myslivci, dům dětí a mládeţe, sportovci, Ateliér Saldo nebo město připraví. Město samotné se v tomto směru soustředí především na Lubské slavnosti podzimní jarmark, Den dětí, pálení čarodějnic ard a na společné příhraniční akce ve spolupráci s obcemi Wernitzgrün a Erlbach, jako je setkání na hranicích, nebo u vánočního stromku. Kulturní ţivot ve městě je v kaţdém případě ţádoucí do budoucna oţivit a koordinovat. Městský kulturní dům Místní pošta 14

15 Boţí muka na rozcestí Sokolovské ulice a cestě k autoparku Boţí muka při Chebské ulici pod internátem Boţí muka byla doplněna sochami Pany Marie s jezulátkem a Janem Nepomuckým, zhotovenými místním umělcem Milanem Krskem s dětmi v Základní umělecké škole Sport a rekreace V Lubech je několik veřejných sportovišť. Jsou to sportovní areál na kopanou, areál s tenisovými kurty, hřištěm na odbíjenou, pláţovou házenou, asfaltové házenkářské hřiště na Autoparku, nově vybudované víceúčelové hřiště (oválná běţecká dráha, doskočiště, hřiště na malou kopanou, odbíjenou, basketbal a házenou, soukromé golfové hřiště, městská tělocvična. Sportovci si na vybavení sportovišti nemohou ztěţovat. Veškerá sportoviště jsou v dobrém stavu. Ve městě chybí moţnost rekreačního koupání. Atletický areál u školy Tělocvična 15

16 TJ Cremona Luby - hřiště na kopanou SK Luby - tenis, odbíjená a pláţové sporty Golfový areál Zázemí golfu Asfaltové házenkářské hřiště Poţární nádrţ Cestovní ruch Cestovní ruch je v Lubech zatím poměrně omezený, projevuje se hlavně návštěvou bývalých rodáků a po otevření hranic pro pěší a cyklisty návštěvníky ze Saska. Zvýšení cestovního ruchu musí být také pro město jedním z hlavních cílů příštích let. K tomu je nutné zrekonstruovat infrastrukturu, místní komunikace, zřídit cyklostezky a cyklotrasy, rozšířit ubytovací prostory. Nabídnou kvalitnější sluţby atd. 16

17 Hraniční přechod Prostor pro hraniční slavnosti Prostor pro hraniční slavnosti Restaurace Kozabar s ubytováním Rozhledna U strejců nad golfem Hrázděné chaloupky v Horních Lubech Životní prostředí Ovzduší Podle environmentálních map se město Luby nachází v oblasti s jedním z nejčistších ovzduší v republice. Převládají zde západní větry, je tedy ochráněno zalesněným kopcovitým terénem ze severozápadu. Situace se změní, pokud fouká vítr severovýchodní. Pak zde občas zavane chemička ze Sokolova a z Vřesové. 17

18 Automobilová doprava není v Lubech zatím tak silná, aby měla vliv na ovzduší. Přechodem některých občanů od vytápění svých obydlí plynovými kotli nebo elektrickým topením zpět na topení tuhými palivy (z ekonomických důvodů) se především v zimním období v období inverzí ovzduší zhoršuje Nakládání s odpady Pro město Luby zajišťuje svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu firma ASP sluţby s.r.o. Sběrný dvůr je zajištěn v areálu Technických sluţeb města. Občané platí paušální roční poplatek za systém sběru, třídění, svozu a likvidace domovního odpadu, proto se v okolí města černé skládky vyskytují jen ojediněle Městská zeleň Město i občané dbají na udrţování stromů a zeleně ve městě, coţ je znát především na vzhledu okolí panelových sídlišť, parků ve středu města i na místním hřbitově. Po dřívějších sporech s místními aktivisty došlo i k určitému koncenzu, staré a nezdravé dřeviny se musí porazit, ale místo toho vysázet nové. Přesto je v následujících letech nutné věnovat i této oblasti nadále pozornost. Centrální park u dolní školy jiţ potřebuje rekonstrukci, rovněţ i některé další úseky, např. pod poštou atd. Centrální park Prostor pod poštou Park a zahrádky 18

19 Kolumbárium na hřbitově Urnové hroby na hřbitově 3. Cíle integrovaného plánu rozvoje města Hlavním cílem tohoto plánu, jak jiţ vyplývá z rozboru současné situace, je přilákat do města nové investory a podnikatele, nabídnout občanům více pracovních příleţitostí, podnítit zdravou konkurenci, vytvořit podmínky pro zásadní rozšíření cestovního ruchu a celkově oţivit město. K tomu je potřeba soustředit se na několik oblastí Podpora podnikání Do města je nezbytně nutné přilákat nové investory a podnikatele. Zvýšení jejich zájmu můţe napomoct vybudování a rekonstrukce městské infrastruktury a otevření hraničního přechodu, které umoţňuje Schengenská dohoda jiţ koncem roku 2007, k jejímu otevření ale můţe dojít aţ po rekonstrukci krajské silnice vedoucí k hraničnímu přechodu, která se plánuje na rok Město musí mít k dispozici pozemky a prostory k podnikání. V současné době nabízí pouze budovu bývalého učiliště, která však bez výtahu nemůţe slouţit k výrobní činnosti. Další volný objekt je bývalá sokolovna, ve vlastnictví fyzické osoby, hotel Skleník a hotel Praha. Firma Strunal CZ, a.s. má ve svém majetku minimálně vyuţité objekty, to je starý odbyt v Druţstevní ulici a svobodárna s internátem v Bezručově ulici. Svobodárna a internát jsou velmi vhodným objektem ke zřízení sociálního domu pro seniory. Zastupitelstvo města odsouhlasilo moţnost prodeje pozemků za zvýhodněné ceny podnikatelům, kteří vytvoří nová pracovní místa. 19

20 Nevyuţitý objekt firmy Strunal starý odbyt Prázdný objekt Houslařské školy Málo vyuţitý objekt firmy F.P.Technik Téměř prázdný objekt firmy Strunal - internát a svobodárna Opuštěný objekt - Monako 3.2. Zlepšení fyzické infrastruktury V listopadu roku 2007 byl dokončen průtah městem (silnice II. třídy) směřující k hraničnímu přechodu, včetně rekonstrukce mostu přes potok Luběnka, financovaný Krajským úřadem 20

21 Karlovy Vary realizovaný Krajskou správou a údrţbou silnic. V souvislosti s průtahem byly zrekonstruovány přilehlé chodníky a pouliční osvětlení. Na tento průtah městem by měl navazovat Cílený integrovaný projekt obnovy staré městské zástavby, historického jádra města. V prvé řadě je nutná rekonstrukce hlavních místních komunikací navazujících na průtah městem, to je Revoluční ulice od křiţovatky s Tovární ulicí po křiţovatku s Druţstevní ulicí která je v nejkritičtějším stavu a ulice Chebská (jednosměrka) spojující Malé náměstí s náměstím 5. května. V souvislosti s průtahem městem bylo pozměněno Malé náměstí tak, ţe zde není umoţněno parkování většího mnoţství aut. Na Malém náměstí je obvodní zdravotní středisko slouţící i pro občany okolních vesnic, kteří se většinou k lékaři dopravují auty. Proto bude vybudováno nové parkoviště pro 15 míst v prostoru mezi trafostanicí a pomníkem. Nesmí být zanedbávány ani parkové úpravy. Je nutná rekonstrukce hlavního parku u dolní školy. Park byl upraven před 40ti lety, stromy jsou přerostlé cesty propadlé, došlo i ke změně charakteru. Nutno nechat zpracovat projekt odborníky. V souvislosti s úpravou parku se musí počítat i s vybudováním cesty a schodiště od hlavní školy k dolní škole, kam chodí děti do školní jídelny. V současnosti obcházejí zástavbu v Masarykově ulici po úzkém chodníku při hlavním silničním tahu od hranic (velmi nebezpečné). Dále jev potřeba upravit volnou plochu pod poštou na park s parkovacími místy především pro zdravotně postiţené. U tzv. starých paneláků v Tovární ulici vybudovat vícemístné parkoviště a u nových paneláků v toto ulici rozšířit parkoviště. Velmi nutné je vybudování parkoviště u radnice, tomu musí předcházet jednání o pozemcích naproti benzince. S rekonstrukcí ulic Revoluční, Chebská a s celkovou úpravou historické části města je nutné dokončit úpravu chodníků a veřejného osvětlení. Realizace všech těchto záměrů je moţná jen za dotační podpory z EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad, prioritní osa 2, Integrovaná podpora místního rozvoje. Je nutné opravit některé hroutící se opěrné zdi, především v Masarykově ulici a pod ţelezniční tratí. Nelze zapomínat ani na okrajové části města. Zde je nutno řešit především kanalizaci a místní komunikace, rozšířit plynofikaci města do okrajových částí. V dlouhodobém plánu obnovy města je i rekonstrukce náměstí 5. května, kterým prochází průtah městem. Jedná se jak o část s pomníkem houslaře, tak i o část u mariánského sloupu. Ve druhé etapě bude zapotřebí zrekonstruovat ostatní místní komunikace, především silnici od hasičárny přes Flusberg do Vackova, tím i propojit cyklotrasu Luby Plesná budovanou v rámci mikroregionu Kamené Vrchy. 21

22 Revoluční ulice Revoluční ulice Revoluční ulice Revoluční ulice Chebská ulice Chebská ulice Prostor pro parkoviště u Malého náměstí Staré paneláky 22

23 Prostor pro parkoviště u pošty Rozpadající se opěrná zeď 3.3. Rozvoj cestovního ruchu Město Luby má uzavřenou partnerskou smlouvu se sousedními hraničními Sasskými obcemi Erlbach a Wernitzgrün, která není pouze na papíře, ale jiţ 15 let se aktivně realizuje. V rámci této smlouvy se pořádají kaţdoroční Hraniční slavnosti, Setkání u vánočního stromku, společné turistické pochody, pracovní setkání zastupitelstev obcí atd. Za pomoci dotačního programu INTERREG III A Česká republika Sasko byl v roce 2005 za základní školou vybudován sportovní areál, který slouţí i občanům z partnerských obcí. Pro zvýšení turistického ruchu bude v rámci mikroregionu Kamenné vrchy realizovaná výstavba cyklostezek a cyklotras od hranic Sasska po katastr města Plesná. Pro Luby je především zajímavá trasa od hraničního přechodu do Lubů, z Vackova do Lubů a propojení na Krušnohorskou magistrálu ze směru Kraslice na Luby Plesná Skalná dále na Vojtanov. V Třebeni se tato trasa napojuje na Doubí Tršnice Jindřichv a budoucí Páteřní cyklostezku kolem řeky Ohře. Jeho realizace je moţná za finanční podpory z programů přeshraniční spolupráce. Samotné město Luby připravuje v úzké spolupráci s partnerskými sasskými obcemi projekt na rekonstrukci nám. 5.května, jak jeho část u sochy houslaře, tak jeho část u Mariánského sloupu. V rámci tohoto projektu na české straně má být upraven prostor na hranicích, kde se konají hraniční slavnost, upraveny další turistické stezky, vybudovaná lyţařská běţecká stopa při hranicích, procházející územími Česka i Saska. Pro karavanové ubytování bude zřízeno zázemí v prostoru Autoparku, nad házenkářským hřištěm. Tento projekt je připravován společně městy Luby a Erlbach, realizován má být v rámci dotačního programu hraniční spolupráce Cíl 3. K rozvoji cestovního ruchu musí přispět i otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla do 3,5 t, opravy a rekonstrukce místních komunikací a v souvislosti s rozšířením cestovního ruchu se musí zvednout i nabídka sluţeb. Především stravování a ubytování. V Lubech neexistuje ubytovací kapacita pro autobus turistů, to znamená 40 ubytovacích míst. 23

24 nám. 5.května Mariánský sloup nám. 5.května - houslař Prostor pro karavanové zázemí nad Autoparkem 24

25 Integrovaná cyklodoprava v mikroregionu Kamené Vrchy úsek Luby - Plesná 3.4. Kanalizace Kanalizace v cenrtu města je zrekonstruována a svedena do čističky odpadních vod. Okrajové části města odkanalizovány nejsou. Dokončuje se projekt na kanalizaci v oblasti Růţového vrchu od ţelezniční trati nahoru a od Hřbitovní ulice po Druţstevní ulici, dále ulice Zahradní, Luční, část Masarykovy a část Tovární. S dalším rozšířením kanalizace se počítá po ukončení této první etapy. Týkalo by se ulice Kraslické a Sokolovské od křiţovatky, dále část ulice Bezručovy a Na Výšinách Rozšíření plynofikace Záměrem je rozšíření plynofikace do okrajových částí města, v těch místech, kde je to aspoň trochu rentabilní. 25

26 3.6. Využívání obnovitelných energetických zdrojů a úspora energie V katastru Výspa bude vybudováno 9 větrných elektráren. Město se na nákladech podílet nebude, budou financovány ze soukromých zdrojů. Město se bude podílet na zisku z těchto elektráren. Dále bude nutné zaměřit se i na úspory energií, výměnou oken u bytů panelového typu ve vlastnictví města a následně i na měření skutečného odběru tepla v jednotlivých bytech. K tomu účelu bude třeba hledat vhodný dotační program Výstavba sběrného dvora Město má sice dobře zajištěn odvoz odpadů včetně tříděných, nebezpečný odpad se však odváţí pouze dvakrát do roka při tzv. hromádkách. Proto bude pro tento nebezpečný odpad vybudován sběrný dvůr v prostorách technických sluţeb. Zde budou moci občané ukládat nebezpečný odpad i v průběhu roku. Jedná se předevší o ojeté pneumatiky, vyřazené ledničky, plechovky od barev a podobně Protidrogová prevence Město je poměrně slušně vybaveno různými sportovišti pro vyuţití volného času mládeţe. Nemá však zázemí pro moderní atraktivní sporty jako je skateboard a in-line bruslení. V současné době se jim nachází prostor pouze na asfaltovaném házenkářském hřišti. Rozšíří se jim vybudováním cyklostezek a cyklotras Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Městské zdravotní středisko vyţaduje rekonstrukce, především z důvodu bezbariérového přístupu občanů. Ten bude řešen venkovním výtahem. Je nutné dokončit opravy základní školy, střecha a fasáda na hlavní budově, odizolování dolní školy a dokončení rekonstrukce školní jídelny. Městský kulturní dům jiţ také vyţaduje opravy a rekonstrukce, především střecha, fasáda, zvuková izolace, okna a rekonstrukce topení. Pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů města Luby bude za spolufinancování Ministerstva vnitra ČR a hejtmana Karlovarského kraje zakoupeno hasičské auto značky MANN CAS. Po odkanalizování ulice Kraslické by se měla zrekonstruovat poţární vodní nádrţ za Monakem a přizpůsobit i ke koupání. 26

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Plnění volebního programu za období 2006-2013

Plnění volebního programu za období 2006-2013 Plnění volebního programu za období 2006-2013 Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo,

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Zpracování dopravní infrastruktury pro průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Cheb

Zpracování dopravní infrastruktury pro průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Cheb Zpracování dopravní infrastruktury pro průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Cheb pořizovatel: Městský úřad Cheb, odbor stavební koordinátor projektu - Ing. Monika Šimečková referent

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Běžné výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroj pol Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky pol pol.

Běžné výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroj pol Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky pol pol. Běžné výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroj 400000 pol. 6379 ostatní investiční transf.obyvatel. (EKO fond) 400000 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 60000 pol. 5173 cestovné

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD AKČNÍ PLÁN MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD - Název cíle Název Zvýšení parkovací kapacity Vypracování Generelu dopravy v klidu. Vypracování projektové dokumentace (vycházející z Generelu dopravy v klidu) pro stavby

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova pro město Slavonice a místní části Kadolec, Maříž, Mutišov, Stálkov a Vlastkovec na období 2013 2015 Program rozvoje venkova aktualizované vydání pro město Slavonice a místní části

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více