Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje města Luby. na roky 2008 2013"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje města Luby na roky

2 Obsah 1. Úvod 2. Analýza současného stavu 2.1. Charakteristika území 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Nezaměstnanost 2.4. Bydlení 2.5. Ekonomická činnost 2.6. Dopravní obsluţnost Silnice Místní komunikace Chodníky Parkování Cyklistická doprava Pěší doprava Veřejné osvětlení 2.7. Vodovodní a kanalizační síť 2.8. Zásobování teplem 2.9. Zásobování města zemním plynem Informační a komunikační technologie Telekomunikace Internet Obecní rozhlas Kvalita ţivota Bezpečnost Sociální oblast Zdravotní péče Vzdělávání Mateřská školka Základní škola Střední škola Základní umělecká škola Kultura a cestovní ruch Kultura, sport a rekreace Historické kulturní památky Kulturní ţivot Sport a rekreace Cestovní ruch Ţivotní prostředí Ovzduší Nakládání s odpady 2

3 Městská zeleň 3. Cíle integrovaného plánu rozvoje města 3.1. Podpora podnikání 3.2. Zlepšení fyzické infrastruktury 3.3. Rozvoj cestovního ruchu 3.4. Kanalizace 3.5. Rozšíření plynofikace 3.6. Vyuţívání obnovitelných energetických zdrojů a úspora energie 3.7. Protidrogová prevence 3.8. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 3.9. Tabulka realizací 4. Závěr 3

4 1. Úvod Město Luby, dříve Schönbach (Krásný potok) je pohraničním městečkem Karlovarského kraje, chebského okresu, vzdáleným od hranic pouhé čtyři kilometry, proslulé především výrobou hudebních nástrojů. Největšího rozkvětu dosáhlo ve 20tých a 30tých letech minulého století. Po roce 1945 došlo k uzavření hranic, postupnému vysidlování původního německého obyvatelstva, k nešetrnému a neuváţenému likvidování vybudované infrastruktury, především u hraničního pásma. K nové výstavbě dochází aţ koncem 60tých a počátkem 70tých let, ovšem opět likvidací staré městské a vesnické zástavby, místo které se postavily objekty panelákového typu. Původní stará zástavba byla z větší části zachována v centru města, avšak málo udrţovaná. V současné době má město obyvatel a dochází k útlumu výroby hudebních nástrojů, tradiční zaměstnanosti místního obyvatelstva. Do města je tedy potřebné přilákat nové investory, především otevřením hraničního přechodu, vybudováním a rekonstrukcí městské infrastruktury, poskytnutím prostor a pozemků k podnikání. Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 2. Analýza současného stavu 2.1. Charakteristika území Na území města Luby převaţují pozemky především zemědělské a lesní, jak uvádí tabulka obec pozemky vodní zemědělská lesní ostatní celkem (ha) plocha (ha) půda (ha) půda (ha) plocha (ha) Luby Obyvatelstvo Počet obyvatel v Lubech je dán historickým vývojem. Zatím co v období před II. světovou válkou dosahoval počet obyvatelstva občanů, vysídlením ve 40tých a v 60tých letech poklesl a ustálil se na obyvatelích. obec/rok Schönbach obec/rok Luby Věková struktura se v posledních letech také mění, převládá věková kategorie let a 60 a více let, došlo k velkému úbytku obyvatel ve věkové kategorii 0 14 let. Na tento vývoj má vliv nízká porodnost, zlepšení zdravotní péče, občané se doţívají vyššího věku, ale i přistěhování občanů, zpravidla jiných národností. obec Obyvatelstvo starší celkem rok 2006 Luby

5 Počet obyv. k narození zemřelí Přistěhovalí z ČR Přistěhovalí z ciziny Vystěhovalí do ČR Vystěhovalí do ciziny Přirozená migrace Celkový přírůstek obyvatel Počet obyvatel k Nezaměstnanost Ţivot ve městě významně ovlivňuje nabídka pracovních příleţitostí, dopravní dostupnost k místu zaměstnání i poţadavky na kvalifikaci. Za prací dojíţdí cca 21,9 % obyvatelstva, coţ je v rámci mikroregionu nejméně, ale Luby jsou od center s nabídkou práce jako je Cheb, Sokolov atd. nejvíce vzdálené. Kaţdý si hned spočítá kolik si vydělá a kolik z toho dá za dopravu. To však můţe mít příznivý vliv na příchod dalších investorů do Lubů. Vývoj nezaměstnanosti v Lubech uvádí tabulka. obec /2007 Luby 12,0 3,4 12,1 8,6 6, Bydlení V posledních dvaceti letech nová výstavba bytů v Lubech nebyla ţádná. Na bydlení byly zrekonstruovány dvě budovy, kanceláře odbytu firmy Strunal, 10 bytových jednotek a bývalá druţina na byty pro příjmově vymezené občany,14 bytových jednotek. Další 3 nájemní byty byly zřízené v soukromých domech. V Lubech vládne trend spíše výstavby a rekonstrukce rodinných domků. S přidělováním bytů není velký problém, na byty a se čeká zpravidla 1 rok, na malé byty však déle, je o ně větší zájem. Město má nedostatek prostor pro náhradní ubytování neplatičů nájemného a nepřizpůsobivých občanů. Pro novou výstavbu rodinných domků jsou vytypované pozemky, ovšem bez inţenýrských sítí. Bytové hospodářství obce má na starosti firma J + K Puls. Byty pro starší občany a občany Panelová výstavba z r.1970 se sníţenou schopností pohybu 5

6 2.5. Ekonomická činnost Tak jak se změnila struktura hospodářství v republice, tak se dotkla i města Lubů. Došlo k restrukturalizaci zemědělské prvovýroby transformačními a restitučními procesy, zanikly některé průmyslové činnosti, došlo k přesunu do sluţeb, stavebnictví, dopravy a spojů. Současné zastoupení podnikatelských subjektů podle převaţujících činností uvádí tabulka. obec zemědělství průmysl stavebnictví doprava a obchod ostatní spoje Luby Tato tabulka vychází ze statistiky evidovaných ţivnostenských oprávnění, neuvádí počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích. Města Lubů se dotkly především změny a restrukturalizace v průmyslových odvětvích nastalé za posledních 20 let. Firma Elroz (výroba rozvaděčů a regálů) zaměstnávala cca 300 lidí, došlo postupně k omezení její výroby a později k přesunu do Plesné. Její objekty naštěstí koupila firma F.P.Technik vyrábějící plastové modely osobních a nákladních aut, která zaměstnává cca 150 lidí. Firma Cremona Strunal (výroba hudebních nástrojů) zaměstnávala 550 lidí, prodělala restrukturalizaci, oddělily se některé výroby a vznikly nové firmy, AkordKvint. Ars Music, Ateliér Saldo a další. Výroba hudebních nástrojů však v České republice zaznamenává útlum, který se výrazně dotýká i města Lubů. Firma Strunal dnes zaměstnává 250 lidí a v ostatních firmách na výrobu hudebních nástrojů včetně soukromníků je zaměstnáno cca 100 lidí. Z toho vyplývá, ţe cca 200 lidí se přesunulo z výroby hudebních nástrojů do jiných odvětví, odešlo do důchodu, nebo dojíţdí za prací. Firma Strunal CZ, a.s. Firma F.P.Technik 6

7 Firma AkordKvint Firma Ateliér SALDO 2.6. Dopravní obslužnost Město Luby je propojeno dopravou ţelezniční a silniční. Cyklistická a pěší doprava plní funkci pouze turistickou. V současné době je propojeno pouze na jednu stranu, to je na Cheb, vzdálený 30 km. Ţelezniční i autobusová doprava tímto směrem je dostatečná. Hromadná doprava směrem na Kraslice nebo Sokolov není ţádná. Směrem do Německa také ne, hraniční přechod zatím nemůţe být vyuţíván. Vlakové nádraţí Autobusová zastávka Silnice V roce 2005 byla po mnohaletých slibech opravena silnice vedoucí od Chebu a krátký úsek vedoucí na Kraslice. V roce 2007 byl zrekonstruován průtah městem aţ k náměstí 5. května a 1 km úsek procházející městem směrem ke hraničnímu přechodu. Silnice vedoucí směrem na Kraslice, Sokolov a hraniční přechod však zůstávají v dezolátním stavu. 7

8 Rekonstruovaný průtah městem vč. mostu v Revoluční ulici Rekonstruovaný průtah městem Malé náměstí Místní komunikace Veškeré místní komunikace jsou v zoufalém stavu, po dobu 40ti let byly pouze opravované ty nejhorší úseky. Na rekonstrukce nebo opravy většího rozsahu nebyly finanční zdroje. Totéţ se týká i propojující silnice Luby Flusberg Vackov, která je místního charakteru Chodníky Více jak 2/3 hlavních chodníkových tras byla v posledních letech zrekonstruována zámkovou dlaţbou. Přesto jich ještě dost zbývá, především těch, které vedou podle místních komunikací Kraslická a Sokolovská (od benzinky nahoru), Chebská jednosměrka, Revoluční a Chebská (příjezd od Chebu). Z bezpečnostního hlediska je nutno řešit pěší trasu dětí do horní základní školy a jejich přecházení do školní jídelny. Upravené chodníky Zúţený chodník na trase mezi školami Parkování Vzhledem k přibývajícím osobním automobilům v Lubech a narůstajícím dojíţděním za zaměstnáním, jeví se současná kapacita parkovacích míst nedostatečná. Chybí především parkovací místa u zdravotního střediska, u radnice, u tzv, starých paneláků v Tovární ulici, v ulici U Pily a Na Louce Cyklistická doprava Protoţe je v Lubech velmi kopcovitý terén, je cyklistická doprava minimální. Rozmáhá se cyklistika turistická, která vyuţívá značených cyklotras, to znamená při silničním provozu. 8

9 Pěší doprava Pěší doprava má vzhledem k velikosti města velký význam (cesta do zaměstnání, do školy, k lékaři, na nákupy atd.), proto má velký význam i údrţba cest a chodníků. Rozmáhá se i pěší turistika, zejména z německé strany. Problémem však je bezpečnost všech těchto pěších tras Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení je z větší části jiţ velmi zanedbané, prorezlé sloupy jsou jiţ i ţivotu nebezpečné, stará svítidla poruchová a zemní kabely porušené. Některé úseky byly jiţ v posledních letech vyměněné nebo kompletně zrekonstruované (Chebská ulice), ale podstatnou část veřejného osvětlení to však teprve čeká Vodovodní a kanalizační síť. Správu a údrţbu vodovodních řadů a kanalizací s čističkou zajišťuje pro město společnost CHEVAK Chebské vodovody a kanalizace. Hlavním zdrojem vody jsou prameny a studny v příhraničním pásmu, náhradní zdroj vody je přiveden z Valtéřova od Zlatého potoka. V okrajových částech města jsou rodinné domky zásobovány z vlastních, v řadě případů jiţ vrtaných studní. Chronickým nedostatkem vody město netrpí, v období velkého sucha musí být některé rodinné domy zásobovány náhradními zdroji, stává se tak však ve výjimečných případech v oblasti Růţového vrchu. V letech byl v Lubech zrekonstruován hlavní kanalizační řad a vybudovaná čistička odpadních vod. Napojeno je však zatím jen centrum města a panelová sídliště. Není napojen dosud především celý Růţový vrch, Zahradní ulice, Luční ulice, část Tovární ulice, část Na Výšinách, část Bezručovy ulice, část Masarykovy ulice, Pětidomí, Egeten, Kraslická, Sokolovská, Horní Luby, Dolní Luby, Flusberg a Opatov Zásobování teplem Tuto sluţbu pro město zajišťuje Lubská Kalora s.r.o. ve 100% vlastnictví města Luby. Výroba tepla probíhá ve dvou centrálních plynových kotelnách, které zásobují všechna panelová sídliště, vedlejší budovu základní školy, kulturní dům, a jeden bytový dům ve staré zástavbě. Radnice, základní škola a sportovní hala a zdravotní středisko mají své vlastní plynové kotelny. Sídlo firmy J+K Puls a Lubské Kalory Radnice města Luby 9

10 2.9. Zásobování města zemním plynem Plynofikace města byla zrealizována koncem 90tých let. Na plyn se připojily všechny výrobní i nevýrobní podniky ve městě, všechny bytové jednotky ve vlastnictví města, ale i téměř všichni občané se svými rodinnými domy. Plyn však nebyl dotaţen do některých okrajových částí města. Vzhledem k enormně narůstajícím cenám plynu však jiţ řada občanů v rodinných domcích a soukromých domech přechází zpět na vytápění spalováním tuhých paliv. To se projevuje v zimním období zhoršením kvality ovzduší Informační a komunikační technologie Telekomunikace Pro městu Luby správu a údrţbu dané sítě zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s., krajské středisko Karlovy Vary Internet Větší ekonomické subjekty vyuţívají především sluţeb Telefónica Czech Republic nebo GTS Novera s vyšší rychlostí, domácnosti především KOMTECH sdr.p., Valdštejnova 8, Cheb, nebo Saurus Cheb s niţší rychlostí. Pro veřejnost jsou v městské knihovně k dispozici 3 počítače připojené na internet, jejich vyuţívání je velmi dobré, především mládeţí Obecní rozhlas Město Luby je v převáţné míře pokryto drátovým obecním rozhlasem. V současné době je však jiţ poruchový a nevykrývá celé oblasti města. Je zapotřebí vyuţít jiţ nových technologií a zavést bezdrátový obecní rozhlas Kvalita života Bezpečnost O bezpečnost obyvatel, ochranu majetku a veřejného pořádku se v Lubech stará Policie ČR se sídlem v Plesné, kam byla v minulých letech z Lubů přestěhována. Její odloučení se projevilo na zvýšení vandalismu a na veřejném pořádku ve městě. Chybí obchůzky po městě, policie městem jen projíţdí autem Sociální oblast V bývalých kasárnách pohraniční jednotky u hranic za Lubama je vybudované sociální zařízení pro mentálně postiţené občany. Zařízení není majetkem města Lubů, spadá pod Karlovarský kraj. Město Luby poskytuje svým občanům prostřednictvím sociální komise pečovatelskou pomoc. Jde o sluţbu sociální péče, která starým a zdravotně postiţeným občanům usnadňuje ţivot ve stáří nebo při zdravotním postiţení Zdravotní péče V Lubech působí dva obvodní lékaři a dětský lékař. Ordinace mají v budově zdravotního střediska, kde je také umístěna lékárna a vybavení ordinace zubaře (zubař však v Lubech není). Za specialisty včetně zubaře musí občané dojíţdět zpravidla do Chebu, ale i do Sokolova nebo dále. Zdravotní středisko sídlí ve dvouposchoďová budově na dolním náměstí. Je u něj nutno řešit bezbariérové vstupy s výtahem a zároveň i parkovací místa, protoţe slouţí i občanům z některých okolních obcí. 10

11 Sociální ústav pro mentálně postiţené Zdravotní středisko Vzdělávání Mateřská škola V Lubech je jedna mateřská školka s kapacitou 75 dětí, coţ je pro současný počet dětí v Lubech dostačující. Sídlí ve společném areálu s místní druţinou a domem dětí a mládeţe. Budovy jsou v dobrém stavu, na ploše areálu bylo vybudováno v roce 2005 velmi hezké hřiště pro děti. Mateřská školka Mateřská školka Základní škola Základní škola sídlí ve dvou budovách, hlavní škola v Masarykově ulici a dolní škola se školní kuchyní a jídelnou v Revoluční ulici. Má kapacitu 400 ţáků, současný počet je 240 dětí. Budovy základní školy vyţadují nutné opravy střech fasád, izolací, atd. Město na tyto opravy kaţdoročně přispívá poměrně vysokou částkou, zdaleka to však nestačí, je nutná rozsáhlejší investice. K základní škole patří sportovní hala, spíše tělocvična, vybudovaná v 70tých letech, která jiţ vyţaduje také nutné opravy. Za hlavní školou je vybudován v roce 2005 velmi pěkné víceúčelové atletické hřiště. 11

12 Základní škola horní Základní škola dolní, se školní jídelnou Střední škola V roce 1873 byla v Schönbachu zaloţena hudební škola, která se v průběhu let přeměnila na střední učiliště výroby hudebních nástrojů a Houslařskou školu poskytující střední vzdělání s maturitou. Byla základem pro zde prosperující hudební průmysl. Pod tlakem krajských orgánů Karlovarského kraje však byla v roce 2005 přesunuta do Chebu Základní umělecká škola Místní základní umělecká škola poskytuje hudební a umělecké vzdělání lubským dětem v oborech hudebním, výtvarném a literárně dramatickém, ale i dětem z okolních obcí. Vzhledem k hudebním tradicím města je dost navštěvovaná. V současné době eviduje 210 ţáků. Sídlí v samostatné budově, dobře udrţované, má odloučené pracoviště v Plesné a ve Skalné. Budova Houslařské školy Budova Základní umělecké školy Kultura a cestovní ruch Kultura, sport a rekreace Historické kulturní památky Památkově chráněné jsou kostel sv. Ondřeje, kaple Pany Marie na místním hřbitově a sloup se sochou Pany Marie na nám. 5. května. Co se týče zeleně, máme v obci několik památkově 12

13 chráněných stromů. Na místním hřbitově javory a duby, odhadované stáří 250 let a také dominantní lípu v Horních Lubech, odhadované stáří 400 let. Kostel sv. Ondřeje Kaple Pany Marie Mariánský sloup s oboustrannou Madonou Socha houslaře symbol města 13

14 Chráněné javory a duby na hřbitově Chráněná lípa v Horních Lubech Kulturní život Město Luby má ve svém vlastnictví kulturní dům se sálem o kapacitě 320 míst, s kinem a místní knihovnou. V 80tých letech byl zrekonstruován, v současnosti však jiţ vyţaduje opravy, především střechy a fasád. Soukromá firma Ateliér Saldo má nově vybudovaný malý kulturní sál, v němţ občas pořádá hudební produkce a jiné kulturní akce. Ve městě je muzeum hudebních nástrojů se sídlem na radnici, přístupné na předchozí poţádání a ve skupinách. Kulturní ţivot ve městě je však velmi omezený, občané si navykli na pasivní přijímání kultury. Čekají tedy na to, co jim místní spolky, hasiči, rybáři, myslivci, dům dětí a mládeţe, sportovci, Ateliér Saldo nebo město připraví. Město samotné se v tomto směru soustředí především na Lubské slavnosti podzimní jarmark, Den dětí, pálení čarodějnic ard a na společné příhraniční akce ve spolupráci s obcemi Wernitzgrün a Erlbach, jako je setkání na hranicích, nebo u vánočního stromku. Kulturní ţivot ve městě je v kaţdém případě ţádoucí do budoucna oţivit a koordinovat. Městský kulturní dům Místní pošta 14

15 Boţí muka na rozcestí Sokolovské ulice a cestě k autoparku Boţí muka při Chebské ulici pod internátem Boţí muka byla doplněna sochami Pany Marie s jezulátkem a Janem Nepomuckým, zhotovenými místním umělcem Milanem Krskem s dětmi v Základní umělecké škole Sport a rekreace V Lubech je několik veřejných sportovišť. Jsou to sportovní areál na kopanou, areál s tenisovými kurty, hřištěm na odbíjenou, pláţovou házenou, asfaltové házenkářské hřiště na Autoparku, nově vybudované víceúčelové hřiště (oválná běţecká dráha, doskočiště, hřiště na malou kopanou, odbíjenou, basketbal a házenou, soukromé golfové hřiště, městská tělocvična. Sportovci si na vybavení sportovišti nemohou ztěţovat. Veškerá sportoviště jsou v dobrém stavu. Ve městě chybí moţnost rekreačního koupání. Atletický areál u školy Tělocvična 15

16 TJ Cremona Luby - hřiště na kopanou SK Luby - tenis, odbíjená a pláţové sporty Golfový areál Zázemí golfu Asfaltové házenkářské hřiště Poţární nádrţ Cestovní ruch Cestovní ruch je v Lubech zatím poměrně omezený, projevuje se hlavně návštěvou bývalých rodáků a po otevření hranic pro pěší a cyklisty návštěvníky ze Saska. Zvýšení cestovního ruchu musí být také pro město jedním z hlavních cílů příštích let. K tomu je nutné zrekonstruovat infrastrukturu, místní komunikace, zřídit cyklostezky a cyklotrasy, rozšířit ubytovací prostory. Nabídnou kvalitnější sluţby atd. 16

17 Hraniční přechod Prostor pro hraniční slavnosti Prostor pro hraniční slavnosti Restaurace Kozabar s ubytováním Rozhledna U strejců nad golfem Hrázděné chaloupky v Horních Lubech Životní prostředí Ovzduší Podle environmentálních map se město Luby nachází v oblasti s jedním z nejčistších ovzduší v republice. Převládají zde západní větry, je tedy ochráněno zalesněným kopcovitým terénem ze severozápadu. Situace se změní, pokud fouká vítr severovýchodní. Pak zde občas zavane chemička ze Sokolova a z Vřesové. 17

18 Automobilová doprava není v Lubech zatím tak silná, aby měla vliv na ovzduší. Přechodem některých občanů od vytápění svých obydlí plynovými kotli nebo elektrickým topením zpět na topení tuhými palivy (z ekonomických důvodů) se především v zimním období v období inverzí ovzduší zhoršuje Nakládání s odpady Pro město Luby zajišťuje svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu firma ASP sluţby s.r.o. Sběrný dvůr je zajištěn v areálu Technických sluţeb města. Občané platí paušální roční poplatek za systém sběru, třídění, svozu a likvidace domovního odpadu, proto se v okolí města černé skládky vyskytují jen ojediněle Městská zeleň Město i občané dbají na udrţování stromů a zeleně ve městě, coţ je znát především na vzhledu okolí panelových sídlišť, parků ve středu města i na místním hřbitově. Po dřívějších sporech s místními aktivisty došlo i k určitému koncenzu, staré a nezdravé dřeviny se musí porazit, ale místo toho vysázet nové. Přesto je v následujících letech nutné věnovat i této oblasti nadále pozornost. Centrální park u dolní školy jiţ potřebuje rekonstrukci, rovněţ i některé další úseky, např. pod poštou atd. Centrální park Prostor pod poštou Park a zahrádky 18

19 Kolumbárium na hřbitově Urnové hroby na hřbitově 3. Cíle integrovaného plánu rozvoje města Hlavním cílem tohoto plánu, jak jiţ vyplývá z rozboru současné situace, je přilákat do města nové investory a podnikatele, nabídnout občanům více pracovních příleţitostí, podnítit zdravou konkurenci, vytvořit podmínky pro zásadní rozšíření cestovního ruchu a celkově oţivit město. K tomu je potřeba soustředit se na několik oblastí Podpora podnikání Do města je nezbytně nutné přilákat nové investory a podnikatele. Zvýšení jejich zájmu můţe napomoct vybudování a rekonstrukce městské infrastruktury a otevření hraničního přechodu, které umoţňuje Schengenská dohoda jiţ koncem roku 2007, k jejímu otevření ale můţe dojít aţ po rekonstrukci krajské silnice vedoucí k hraničnímu přechodu, která se plánuje na rok Město musí mít k dispozici pozemky a prostory k podnikání. V současné době nabízí pouze budovu bývalého učiliště, která však bez výtahu nemůţe slouţit k výrobní činnosti. Další volný objekt je bývalá sokolovna, ve vlastnictví fyzické osoby, hotel Skleník a hotel Praha. Firma Strunal CZ, a.s. má ve svém majetku minimálně vyuţité objekty, to je starý odbyt v Druţstevní ulici a svobodárna s internátem v Bezručově ulici. Svobodárna a internát jsou velmi vhodným objektem ke zřízení sociálního domu pro seniory. Zastupitelstvo města odsouhlasilo moţnost prodeje pozemků za zvýhodněné ceny podnikatelům, kteří vytvoří nová pracovní místa. 19

20 Nevyuţitý objekt firmy Strunal starý odbyt Prázdný objekt Houslařské školy Málo vyuţitý objekt firmy F.P.Technik Téměř prázdný objekt firmy Strunal - internát a svobodárna Opuštěný objekt - Monako 3.2. Zlepšení fyzické infrastruktury V listopadu roku 2007 byl dokončen průtah městem (silnice II. třídy) směřující k hraničnímu přechodu, včetně rekonstrukce mostu přes potok Luběnka, financovaný Krajským úřadem 20

21 Karlovy Vary realizovaný Krajskou správou a údrţbou silnic. V souvislosti s průtahem byly zrekonstruovány přilehlé chodníky a pouliční osvětlení. Na tento průtah městem by měl navazovat Cílený integrovaný projekt obnovy staré městské zástavby, historického jádra města. V prvé řadě je nutná rekonstrukce hlavních místních komunikací navazujících na průtah městem, to je Revoluční ulice od křiţovatky s Tovární ulicí po křiţovatku s Druţstevní ulicí která je v nejkritičtějším stavu a ulice Chebská (jednosměrka) spojující Malé náměstí s náměstím 5. května. V souvislosti s průtahem městem bylo pozměněno Malé náměstí tak, ţe zde není umoţněno parkování většího mnoţství aut. Na Malém náměstí je obvodní zdravotní středisko slouţící i pro občany okolních vesnic, kteří se většinou k lékaři dopravují auty. Proto bude vybudováno nové parkoviště pro 15 míst v prostoru mezi trafostanicí a pomníkem. Nesmí být zanedbávány ani parkové úpravy. Je nutná rekonstrukce hlavního parku u dolní školy. Park byl upraven před 40ti lety, stromy jsou přerostlé cesty propadlé, došlo i ke změně charakteru. Nutno nechat zpracovat projekt odborníky. V souvislosti s úpravou parku se musí počítat i s vybudováním cesty a schodiště od hlavní školy k dolní škole, kam chodí děti do školní jídelny. V současnosti obcházejí zástavbu v Masarykově ulici po úzkém chodníku při hlavním silničním tahu od hranic (velmi nebezpečné). Dále jev potřeba upravit volnou plochu pod poštou na park s parkovacími místy především pro zdravotně postiţené. U tzv. starých paneláků v Tovární ulici vybudovat vícemístné parkoviště a u nových paneláků v toto ulici rozšířit parkoviště. Velmi nutné je vybudování parkoviště u radnice, tomu musí předcházet jednání o pozemcích naproti benzince. S rekonstrukcí ulic Revoluční, Chebská a s celkovou úpravou historické části města je nutné dokončit úpravu chodníků a veřejného osvětlení. Realizace všech těchto záměrů je moţná jen za dotační podpory z EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS Severozápad, prioritní osa 2, Integrovaná podpora místního rozvoje. Je nutné opravit některé hroutící se opěrné zdi, především v Masarykově ulici a pod ţelezniční tratí. Nelze zapomínat ani na okrajové části města. Zde je nutno řešit především kanalizaci a místní komunikace, rozšířit plynofikaci města do okrajových částí. V dlouhodobém plánu obnovy města je i rekonstrukce náměstí 5. května, kterým prochází průtah městem. Jedná se jak o část s pomníkem houslaře, tak i o část u mariánského sloupu. Ve druhé etapě bude zapotřebí zrekonstruovat ostatní místní komunikace, především silnici od hasičárny přes Flusberg do Vackova, tím i propojit cyklotrasu Luby Plesná budovanou v rámci mikroregionu Kamené Vrchy. 21

22 Revoluční ulice Revoluční ulice Revoluční ulice Revoluční ulice Chebská ulice Chebská ulice Prostor pro parkoviště u Malého náměstí Staré paneláky 22

23 Prostor pro parkoviště u pošty Rozpadající se opěrná zeď 3.3. Rozvoj cestovního ruchu Město Luby má uzavřenou partnerskou smlouvu se sousedními hraničními Sasskými obcemi Erlbach a Wernitzgrün, která není pouze na papíře, ale jiţ 15 let se aktivně realizuje. V rámci této smlouvy se pořádají kaţdoroční Hraniční slavnosti, Setkání u vánočního stromku, společné turistické pochody, pracovní setkání zastupitelstev obcí atd. Za pomoci dotačního programu INTERREG III A Česká republika Sasko byl v roce 2005 za základní školou vybudován sportovní areál, který slouţí i občanům z partnerských obcí. Pro zvýšení turistického ruchu bude v rámci mikroregionu Kamenné vrchy realizovaná výstavba cyklostezek a cyklotras od hranic Sasska po katastr města Plesná. Pro Luby je především zajímavá trasa od hraničního přechodu do Lubů, z Vackova do Lubů a propojení na Krušnohorskou magistrálu ze směru Kraslice na Luby Plesná Skalná dále na Vojtanov. V Třebeni se tato trasa napojuje na Doubí Tršnice Jindřichv a budoucí Páteřní cyklostezku kolem řeky Ohře. Jeho realizace je moţná za finanční podpory z programů přeshraniční spolupráce. Samotné město Luby připravuje v úzké spolupráci s partnerskými sasskými obcemi projekt na rekonstrukci nám. 5.května, jak jeho část u sochy houslaře, tak jeho část u Mariánského sloupu. V rámci tohoto projektu na české straně má být upraven prostor na hranicích, kde se konají hraniční slavnost, upraveny další turistické stezky, vybudovaná lyţařská běţecká stopa při hranicích, procházející územími Česka i Saska. Pro karavanové ubytování bude zřízeno zázemí v prostoru Autoparku, nad házenkářským hřištěm. Tento projekt je připravován společně městy Luby a Erlbach, realizován má být v rámci dotačního programu hraniční spolupráce Cíl 3. K rozvoji cestovního ruchu musí přispět i otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla do 3,5 t, opravy a rekonstrukce místních komunikací a v souvislosti s rozšířením cestovního ruchu se musí zvednout i nabídka sluţeb. Především stravování a ubytování. V Lubech neexistuje ubytovací kapacita pro autobus turistů, to znamená 40 ubytovacích míst. 23

24 nám. 5.května Mariánský sloup nám. 5.května - houslař Prostor pro karavanové zázemí nad Autoparkem 24

25 Integrovaná cyklodoprava v mikroregionu Kamené Vrchy úsek Luby - Plesná 3.4. Kanalizace Kanalizace v cenrtu města je zrekonstruována a svedena do čističky odpadních vod. Okrajové části města odkanalizovány nejsou. Dokončuje se projekt na kanalizaci v oblasti Růţového vrchu od ţelezniční trati nahoru a od Hřbitovní ulice po Druţstevní ulici, dále ulice Zahradní, Luční, část Masarykovy a část Tovární. S dalším rozšířením kanalizace se počítá po ukončení této první etapy. Týkalo by se ulice Kraslické a Sokolovské od křiţovatky, dále část ulice Bezručovy a Na Výšinách Rozšíření plynofikace Záměrem je rozšíření plynofikace do okrajových částí města, v těch místech, kde je to aspoň trochu rentabilní. 25

26 3.6. Využívání obnovitelných energetických zdrojů a úspora energie V katastru Výspa bude vybudováno 9 větrných elektráren. Město se na nákladech podílet nebude, budou financovány ze soukromých zdrojů. Město se bude podílet na zisku z těchto elektráren. Dále bude nutné zaměřit se i na úspory energií, výměnou oken u bytů panelového typu ve vlastnictví města a následně i na měření skutečného odběru tepla v jednotlivých bytech. K tomu účelu bude třeba hledat vhodný dotační program Výstavba sběrného dvora Město má sice dobře zajištěn odvoz odpadů včetně tříděných, nebezpečný odpad se však odváţí pouze dvakrát do roka při tzv. hromádkách. Proto bude pro tento nebezpečný odpad vybudován sběrný dvůr v prostorách technických sluţeb. Zde budou moci občané ukládat nebezpečný odpad i v průběhu roku. Jedná se předevší o ojeté pneumatiky, vyřazené ledničky, plechovky od barev a podobně Protidrogová prevence Město je poměrně slušně vybaveno různými sportovišti pro vyuţití volného času mládeţe. Nemá však zázemí pro moderní atraktivní sporty jako je skateboard a in-line bruslení. V současné době se jim nachází prostor pouze na asfaltovaném házenkářském hřišti. Rozšíří se jim vybudováním cyklostezek a cyklotras Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Městské zdravotní středisko vyţaduje rekonstrukce, především z důvodu bezbariérového přístupu občanů. Ten bude řešen venkovním výtahem. Je nutné dokončit opravy základní školy, střecha a fasáda na hlavní budově, odizolování dolní školy a dokončení rekonstrukce školní jídelny. Městský kulturní dům jiţ také vyţaduje opravy a rekonstrukce, především střecha, fasáda, zvuková izolace, okna a rekonstrukce topení. Pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů města Luby bude za spolufinancování Ministerstva vnitra ČR a hejtmana Karlovarského kraje zakoupeno hasičské auto značky MANN CAS. Po odkanalizování ulice Kraslické by se měla zrekonstruovat poţární vodní nádrţ za Monakem a přizpůsobit i ke koupání. 26

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Informační memorandum k nemovitosti Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na r. 2015 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více