Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření města Chebu z pohledu banky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef Mendl Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. Denisa Sládková V Praze dne

3 Poděkování Mé poděkování náleţí vedoucímu práce, panu Ing. Josefu Mendlovi, za odbornou pomoc a cenné rady a připomínky, které přispěly k dokončení mé bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této práce, která nese název Hospodaření města Chebu z pohledu banky, je podat komplexní teoretický přehled nefinanční a finanční analýzy se zaměřením na municipální sféru a jejich praktická aplikace na vybraném subjektu. Teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části práce, kde je představena nefinanční a finanční analýza Města Chebu, s důrazem na ukazatele, které sleduje financující banka jako rozhodující kritérium při poskytnutí úvěru. V závěru práce jsou navrţena opatření a doporučení pro další období hospodaření. Klíčové pojmy: Čistý provozní výsledek, finanční analýza, příjmy, rozpočet, územní samosprávné celky, výdaje

5 Annotation The aim of this work, entitled "Economic Administration of the Town of Cheb from the Point of View of the Bank", is to provide a comprehensive theoretical overview of nonfinancial and financial analysis focusing on the municipal sector and their practical application on the selected subject. Theoretical knowledge is applied in the practical part, which is presented to non-financial and financial analysis of Cheb, with an emphasis on indicators that monitor the financing bank as a decisive criterion for granting credit. In the conclusion is proposed measures and recommendations for another period of economic. Key words Net Operating Result, Financial Analysis, Incomes, Budget, Local Governments, Expense

6 OBSAH OBSAH... 6 ÚVOD Finanční hospodaření územních samosprávných celků Rozpočty územní samosprávy Rozpočtová soustava a fáze rozpočtového procesu Struktura územního rozpočtu Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Financování Běţný a kapitálový rozpočet Nefinanční analýza Finanční analýza Podklady pro finanční analýzu Metody a ukazatele finanční analýzy Analýza hospodaření města Chebu Představení města Chebu a jeho nefinanční analýza Analýza rozpočtového hospodaření města Struktura aktiv a pasiv Analýza vývoje příjmů a výdajů v letech Příjmy Výdaje Financování Čistý provozní výsledek Analýza budoucího vývoje Rozpočtový výhled Dosavadní výsledky jako východisko pro analýzu budoucího vývoje Posouzení dosavadního vývoje hospodaření města bankou Silné a slabé stránky města Shrnutí klíčových výsledků finanční analýzy ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

7 ÚVOD Jedním z hlavních sektorů, kterým banky poskytují úvěry, jsou územní samosprávné celky. Bakalářská práce s názvem Hospodaření města Chebu z pohledu banky uceluje problematiku jejich financování na konkrétním vybraném městě. Cílem mé práce bylo podrobit město Cheb nefinanční a finanční analýze ve vybraných letech a na základě těchto analýz zhodnotit, jak si město ve svém hospodaření vede a zda jsou dosaţené výsledky hospodaření města pro banku jako financující subjekt, uspokojující. V první části práce se zaměřuji na teoretické poznatky, které s hospodařením měst a obcí souvisejí a tyto pak aplikuji v praktické části na analýze hospodaření města Chebu. Pro svou práci jsem zvolila postup v souladu s metodikou banky a soustřeďuji se nejprve na nefinanční analýzu města, na základě které je následně proveden rozbor silných a slabých stránek, posléze je vypracována finanční analýza hospodaření v letech V této části se zaměřuji na strukturu majetku města a na strukturu příjmů a výdajů, kde upozorňuji na případné výkyvy v jejich vývoji a snaţím se vysvětlit, čím byly způsobeny. Další část práce je zaměřena na analýzu budoucího vývoje, kde zohledňuji mimo jiné hospodaření města v roce 2010 a dále se soustřeďuji na roky V době zpracování mé práce nejsou k dispozici konečné výsledky hospodaření roku 2011, proto je zde neuvádím a nechávám tak prostor pro budoucí diplomovou práci. Analýza hospodaření města Chebu poskytne ucelený přehled o tom, zda město vynakládá své prostředky efektivně a zda je na základě svých výsledků hospodaření schopno bez problémů přijmout a splácet bankovní úvěr. Hlavním výstupem je pak celkové zhodnocení hospodaření města a doporučení do budoucích období. 7

8 1. Finanční hospodaření územních samosprávných celků 1.1. Rozpočty územní samosprávy Rozpočty obcí nebo krajů, tj. územní rozpočty, jsou sestavovány v rámci soustavy veřejných rozpočtů na úrovni územních samosprávných celků. Tyto rozpočty jsou označovány jako decentralizované peněžní fondy, ve kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec získá na základě jejich přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy generované jejich vlastní činností, a ty se rozdělují a používají na financování veřejných a smíšených statků prostřednictvím veřejného sektoru územní samosprávy, nebo prostřednictvím soukromého sektoru. 1 Územní rozpočet je vytvářen a následně rozdělen a pouţit s vyuţitím tzv. nenávratného, nedobrovolného a neekvivalentního způsobu financování, jenţ je typický pro všechny veřejné rozpočty. Rozpočet obce plní funkci: bilance, neboť dochází k bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období, které je totoţné s rozpočtovým obdobím celé soustavy veřejných rozpočtů v ČR, finančního plánu, podle kterého obec hospodaří tak, aby byla zajištěna solventnost obce. Smyslem finančního plánu je plánování příjmů a výdajů tak, aby byl vytvořen dostatečný objem zdrojů na příjmové straně a ten nebyl v konfliktu s financováním různých záměrů a cílů, tzn., ţe by mělo dojít k objektivizaci příjmů a výdajů, nástroje k prosazování cílů, který stanovuje priority v poskytování veřejných statků a sluţeb a poskytuje informace o finanční situaci a plánech obce Rozpočtová soustava a fáze rozpočtového procesu Rozpočtovou soustavou se rozumí soustava veřejných rozpočtů a institucí zabezpečujících tvorbu, rozdělování, vyuţití a kontrolu procesů a toků finančních prostředků v rámci této soustavy. V České republice je tato soustava tvořena rozpočty 1 PROVAZNÍKOVÁ, R.; SEDLÁČKOVÁ, O. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: GRADA Publishing, ISBN , s

9 centrální vlády a místními rozpočty. Do rozpočtů centrální vlády patří především státní rozpočet. Místní rozpočty jsou tvořeny rozpočty krajů, obcí a také rozpočty regionálních rad regionů soudrţnosti. Obr. 1. Rozpočtová soustava Rozpočtová soustava ČR Veřejné rozpočty Mimorozpočtové fondy Centralizované Decentralizované Centralizované Decentralizované Státní rozpočet Rozpočty krajů Rozpočty obcí Rozpočty region. rad regionů Rozpočty org. složek a příspěvkových org. Zdroj: Vlastní zpracování Soustava veřejných rozpočtů se řídí rozpočtovými pravidly, uvedených v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Veřejné rozpočty plní tři základní funkce. Je to funkce alokační, zaloţená na financování různých potřeb ve veřejném sektoru finančními prostředky na to určených, funkce stabilizační, která se soustřeďuje na základní ekonomické veličiny jako např. zaměstnanost, inflace apod., jeţ jsou ovlivňovány aktivní fiskální politikou státu a funkce redistribuční, tzn. přerozdělování části příjmů státního rozpočtu mezi jednotlivé ekonomické subjekty, příkladem mohou být různé druhy sociálních transferů a dotace. Obce mají povinnost sestavovat rozpočet na jeden kalendářní rok. Tento proces je nazýván rozpočtovým procesem a rozumíme jím souhrn činností, které jsou nezbytné k řízení hospodaření územního samosprávného celku. 9

10 Obsahuje tyto etapy: analýza minulého období a stanovení cílů pro období následující, návrh rozpočtu, projednávání a schvalování, kontrola plnění rozpočtu, závěrečný účet přehled o skutečném plnění, rozpočtový výhled. Pro sestavení rozpočtu obce slouţí rozpočtový výhled, který jsou obce povinny sestavovat. Je-li schválen rozpočet na rok 2010, musí být sestaven rozpočtový výhled na minimálně dva následující roky, čili 2011 a Sestavení návrhu rozpočtu a podkladů pro něj většinou provádí výkonný orgán obce, nejčastěji finanční výbor. Rozpočtový návrh je sestavován na základě analýzy hospodaření minimálně dva roky zpět, následně je projednán výkonnými orgány obce a schválen. Schvalování rozpočtu je v pravomoci zastupitelstva, kdy zastupitelé schvalují jednotlivé body rozpočtu. Schválený rozpočet můţe být: vyrovnaný všechny příjmy jsou pouţity na krytí rozpočtových výdajů, tzn. příjmy = výdaje přebytkový příjmy rozpočtu jsou vyšší neţ výdaje, jedním z důvodů můţe být, ţe si obec vytváří rezervu v příjmech na roky budoucí nebo došlo ke splacení úvěrů příjmy > výdaje schodkový příjmy jsou niţší neţ rozpočtové výdaje, v takové situaci obec pouţije rezervy vytvořené v minulosti, pokud je nemá, je schodek kryt úvěrem nebo výnosem z prodeje majetku příjmy < výdaje. Během roku dochází ke kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocení. Odraz skutečného plnění je vypracován výkonnými orgány obce v závěrečném účtu, jehoţ součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Územní samosprávné celky mají totiţ 10

11 povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Přezkoumání hospodaření vykonává buď příslušný krajský úřad, nebo auditor Struktura územního rozpočtu Pro celou soustavu veřejných rozpočtů platí závazná rozpočtová skladba. Jedná se o podrobné členění příjmů a výdajů, které umoţňuje identifikovat veškeré peněţní operace a zjišťovat potřebné informace o vývoji příjmů a výdajů a sumarizovat je za celou rozpočtovou soustavu. Příjmy a výdaje jsou tříděny jako tzv. peněţní operace, neboli příjem peněţních prostředků na bankovní účty a jejich následný výdej. V rozpočtové skladbě jsou vyuţity čtyři základní hlediska třídění příjmů a výdajů: hledisko odpovědnostní, nazýváno také jako kapitolní, které je pro územní samosprávu nepovinné, hledisko druhové, které třídí peněţní operace na příjmy, výdaje a financování, hledisko odvětvové, které třídí příjmy a výdaje dle odvětví, resp. určuje, pro jaké účely byly finanční prostředky pouţity, hledisko konsolidační, na základě kterého je objektivizován pohled na celkovou výši příjmů a výdajů. Druhové třídění je základním systémem třídění v rozpočtové skladbě, vyuţívá k tomu čtyřmístný číselný kód. Umoţňuje odlišit třídy (jednomístný kód), seskupení poloţek (dvoumístný kód), podseskupení poloţek (třímístný kód) a jednotlivé poloţky příjmů a výdajů (čtyřmístný kód). Například: Třída: 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 Daně z příjmů fyzických osob 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Příjmy rozpočtu Příjmy představují nenávratně inkasované prostředky připisované na bankovní účet, a to jak z domácí ekonomiky, tak i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací. Jsou jedním z nejdůleţitějších zdrojů krytí potřeb územních samosprávných celků. Příjmy by měly být dostatečně výnosné, aby byla zvýšena míra ekonomické soběstačnosti obce a také závislé na aktivitě obce, tzn., ţe je obec můţe svou činností ovlivnit. Jedná se např. o příjmy z podnikání či o uţivatelské poplatky za veřejné sluţby. Dále by měly být příjmy 11

12 předem plánovatelné, protoţe při sestavování rozpočtu se s nahodilými příjmy obtíţně počítá. Příjmy se dělí do čtyř tříd a jejich struktura je následující: Třída 1 Daňové příjmy vyplývají z daní, sociálního a zdravotního pojištění a z místních a správních poplatků. Jsou povinné a podle daňového určení se přidělují jednotlivým rozpočtům. Daňové příjmy patří do skupiny vlastních příjmů běţných a obsahují tyto poloţky: sdílené daně obcím připadá pouze část z daňového podílu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty atd.), svěřené daně daňový příjem připadá pouze obcím (daň z nemovitostí, daň z příjmu právnických osob, pokud je PO sama obec), místní poplatky obce vybírají místní poplatky podle zákona o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek za komunální odpad a jiné), správní poplatky příjmy z poskytování správních úkonů (poplatek za ověřování listin a podpisů, poplatek za výpisy z matrik a jiné). Třída 2 Nedaňové příjmy opětované příjmy, které můţe obec ovlivnit svými aktivitami, patří sem např. příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboţí a sluţeb, přijaté splátky půjček a jiné. Stejně jako příjmy daňové spadají do skupiny vlastních příjmů běţných. Třída 3 Kapitálové příjmy příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv, které mají povahu majetkových podílů a přijaté dary pro investiční účely. Kapitálovým příjmem je i přebytek běţného rozpočtu. Třída 4 Přijaté dotace jedná se o nenávratné a neopětované dotace a dary, především ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Základní členění přijatých dotací je: běžné od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, od veřejných rozpočtů územní úrovně, převody z vlastních fondů a ze zahraničí. Jedná se o běţné účelové dotace, které se poskytují na financování veřejných statků, které obce zajišťují na základě přenesené působnosti (např. na základní školní docházku). Cílem je zajistit standardní úroveň v celé republice. kapitálové od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, od veřejných rozpočtů územní úrovně, z vlastních fondů a ze zahraničí. Poskytují se na financování 12

13 určité investice, kdy je přesně dán účel, na co se dotace musí pouţít. Poskytují se nepravidelně např. na upřednostněné veřejné statky, jako je výstavba školských zařízení, rekonstrukce budov či sportovních areálů apod Výdaje rozpočtu Výdaje jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely opětované i neopětované a poskytnuté návratné půjčky za účelem realizace rozpočtové politiky. 2 Do výdajů však nejsou zahrnuty poloţky jako úmor jistiny úvěru, převody peněţních prostředků na vkladové účty s cílem dosáhnout výnosu z úroků, splátky dluhopisů, půjčky poskytnuté jiným subjektům, nákup akcií a dluhopisů s cílem zhodnotit dočasně volné prostředky. Výdaje členíme do těchto tříd: Třída 5 Běžné výdaje slouţí k financování běţných potřeb, které se pravidelně opakují v příslušném rozpočtovém období. Bývají označovány také jako neinvestiční nebo provozní výdaje. Patří sem: neinvestiční nákupy - opětované výdaje za sluţby či zboţí, mající neinvestiční povahu a dále náklady na pracovní sílu (mzda a pojistné), neinvestiční transfery - neopětované výdaje na neinvestiční účely formou dotací a příspěvků poskytované mimo rozpočtovou jednotku, neinvestiční půjčky návratně poskytnuté prostředky na neinvestiční účely. Třída 6 Kapitálové výdaje jsou pouţívány na financování dlouhodobých potřeb, běţně se neopakují a mají zpravidla jednorázový charakter: investiční nákupy - opětované výdaje, které slouţí na pořízení hmotného a nehmotného majetku, akcií a majetkových účastí, investiční transfery neopětované výdaje ve formě dotací a příspěvků na investiční účely, které jsou poskytovány mimo rozpočtovou jednotku, investiční půjčky návratně poskytnuté půjčky jiným subjektům. 2 PROVAZNÍKOVÁ, R., SEDLÁČKOVÁ, O. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha 7: GRADA Publishing, ISBN , s

14 Financování Financující operace, které třídí třída 8, jsou takové, jejíţ poloţky vyjadřují změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech. Jedná se o stavové údaje, proto tyto operace nejsou peněţním tokem a slouţí pouze pro Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M), který je sestavován na základě Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 16/2001 Sb. Třída 8 tedy vyjadřuje, jakým způsobem jsou financovány příjmové a výdajové operace obce. Ty jsou rozděleny do tří skupin: financování z tuzemska, financování ze zahraničí a opravné položky k peněžním operacím. Financování z tuzemska zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi s domácími rozpočty. Dále se dělí na krátkodobé financování (se splatností do jednoho roku) a dlouhodobé financování (se splatností nad jeden rok). Krátkodobé financování obsahuje: - krátkodobé vydané dluhopisy, - uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů, - krátkodobé přijaté půjčené prostředky, - uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků, - změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy), - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (výdaje). Dlouhodobé financování obsahuje stejné poloţky jako financování krátkodobé, liší se pouze tím, ţe mají dlouhodobou povahu. Financování ze zahraničí zahrnuje financování nerezidentními bankami, podniky, mezinárodními institucemi a cizími vládami. Financování ze zahraničí má stejnou strukturu a dělení jako financování z tuzemska. Opravné položky k peněžním operacím zahrnuje nerealizované kurzové rozdíly a realizované příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti na stejný účet jako hlavní činnost obce (platí pro obce, které nemají oddělený bankovní účet pro podnikatelskou činnost). Financování se vyuţívá při nevyrovnaném rozpočtu a platí pro něj tento vztah: 14

15 Příjmy výdaje = přebytek (+) nebo schodek (-) = (-) nebo (+) financování Běžný a kapitálový rozpočet Rozpočet obce se zpravidla sestavuje ve dvojím průřezu, tj. běţný a kapitálový rozpočet. Toto oddělení běţného hospodaření od hospodaření investičního (kapitálového) poskytuje obci přehlednou analýzu o tom, na co jsou vynakládány daňové i nedaňové příjmy a umoţňuje analyzovat nutnost vyuţití návratných příjmů na financování investic i únosnou výši dluhové sluţby. Vnitřní rozdělení rozpočtu na běţný a kapitálový je tak významné především v souvislosti s posuzováním střednědobého a dlouhodobého rizika. Běžný rozpočet je bilance běţných příjmů a běţných výdajů, které se vztahují k danému rozpočtovému roku a většina z nich se opakuje, tzv. opakující se příjmy a opakující se výdaje. Běţnými příjmy se financují provozní (neinvestiční) potřeby prostřednictvím běţných výdajů. Následující tabulka znázorňuje přehled hlavních kategorií běţných příjmů a výdajů: Příjmy daňové - svěřené daně - sdílené daně - místní a regionální daně -správní poplatky (daně) nedaňové - uţivatelské poplatky za sluţby - příjmy z pronájmu majetku - příjmy od vlast. nezisk. organizací - zisk z podnikání - ostatní přijaté transfery - běţné dotace ze státního rozpočtu - běţné dotace ze státních fondů - od územních rozpočtů - ostatní běţné příjmy (přijaté dary atd.) (Saldo přebytek) Zdroj: vlastní zpracování Obr. 2 Schéma běžného rozpočtu Výdaje - všeobecné veřejné sluţby - veřejný pořádek (policie, hasiči) - vzdělání - péče o zdraví (zdravotnictví) - bydlení - komunální sluţby - na podnikání - ostatní běţné výdaje (pokuty apod.) - placené úroky - běţné dotace jiným rozpočtům (Saldo schodek) 15

16 Běţný rozpočet bývá sestaven jako: vyrovnaný, kdy příjmy se rovnají výdajům a znamená to, ţe obec je schopna svými běţnými příjmy krýt pouze běţné výdaje, deficitní, kdy běţné příjmy jsou menší neţ běţné výdaje a obec jiţ není schopna svými provozními příjmy financovat provozní výdaje. Oba tyto vztahy ukazují na zhoršené hospodaření obce, tj. pokud existuje dluhová sluţba, obec jiţ není schopna ji pokrýt. V takovém případě můţe být minimální dluhová sluţba hrazena z kapitálového rozpočtu, např. prodejem majetku či úvěrem. Pokud by tento vývoj pokračoval v delším časovém období, bylo by tím ohroţeno hospodaření obce. K dobrému hospodaření vede pouze vztah, kdy běţné příjmy jsou vyšší neţ běţné výdaje. Kapitálový rozpočet naopak zachycuje příjmy a výdaje, které se týkají delšího období, neţ je rozpočtový rok, jsou zpravidla jednorázové a neopakovatelné a vztahují se na financování investičních potřeb. Tento rozpočet by měl slouţit především ke kumulaci finančních zdrojů na získávání dlouhodobých aktiv. Kapitálový rozpočet můţe být: vyrovnaný, pokud se jeho výdaje rovnají příjmům, deficitní, jsou-li kapitálové výdaje větší neţ příjmy, přebytkový, jestliţe jsou kapitálové výdaje menší neţ kapitálové příjmy. Příjmy Obr. 3 Schéma kapitálového rozpočtu - z prodeje majetku - kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy - příjmy z půjček - příjmy z emise vlastních obligací - přebytek běţného rozpočtu - dary na investice apod. Zdroj: vlastní zpracování Výdaje - na investice - kapitálové dotace jiným rozpočtům - na nákup obligací, akcií - poskytované střednědobé a dlouhodobé půjčky - splátky dříve přijatých půjček - krytí deficitu běţného rozpočtu 16

17 1.2. Nefinanční analýza V rámci hodnocení hospodaření obce hraje nefinanční analýza svou velmi důleţitou roli. V podstatě můţeme konstatovat, ţe cílem nefinančního hodnocení u obce je sledování různých faktorů, které nám poskytují podklady pro porozumění základních principů jejího fungování. Nefinanční analýza se zabývá rovněţ identifikací slabých a silných stránek zaměřených především na externí prostředí obce, které nelze snadno kontrolovat. Tyto faktory však lze identifikovat pomocí vhodné analýzy např. demografických, ekonomických, sociálních, politických a kulturních faktorů, které v okolí obce působí. Postavení obce v systému státní správy Význam a postavení obce ovlivňuje přístup k vnějším zdrojům, včetně moţností získání dotací z fondů EU. Větší subjekty mají zpravidla lepší moţnosti a také schopnosti a zkušenosti v získávání vnějších zdrojů. Na rozdíl od toho u malých obcí uţ rozsáhlejší vnější podpora není pravděpodobná a k vnějším zdrojům mají tyto obce obtíţnější přístup. Dopravní dostupnost Kvalita a rozsah dopravního spojení přímo souvisí se zájmem obyvatel i podnikatelských subjektů o bydlení, respektive podnikání v daném místě. Hůře dostupné a neatraktivní lokality mají tendenci k odchodu obyvatel a k útlumu podnikatelských příleţitostí, coţ v důsledku vede ke sniţování daňových příjmů. U tohoto faktoru hodnotí banka úroveň dostupnosti obce, tedy nachází-li se obec přímo na hlavních silničních a ţelezničních tazích, zda obcí prochází dálnice nebo je v její bezprostřední blízkosti nebo naopak. Atraktivnost pro turistický ruch Turisticky atraktivní lokality mají větší potenciál dalšího rozvoje, tvorby pracovních příleţitostí a vyšší zaměstnanosti. To vše je předpokladem vyšších daňových i běţných příjmů do rozpočtu obce. Podstatné je, zda se v místě obce nebo v bezprostředním okolí nachází významné historické pamětihodnosti a místo je z toho důvodu vyhledávanou oblastí pro turistiku a sport a oblast má potenciál dalšího rozvoje. 17

18 Hlavní zaměstnavatelé U tohoto faktoru hodnotí banka především přítomnost, mnoţství, různorodost a význam zaměstnavatelských subjektů v dané lokalitě. Nejlépe jsou na tom obce, kde se nachází zaměstnavatelé celostátního významu, případně se nacházejí v jejím bezprostředním okolí. V praxi se častěji setkáváme s obcemi se standardní strukturou zaměstnavatelských subjektů lokálního významu. V obci však mohou pracovní příleţitosti chybět nebo chybí i v její spádové oblasti a to má za důsledek negativní hodnocení obce. Ekonomická situace hlavních zaměstnavatelů Ekonomická situace zaměstnavatelských subjektů má vliv na rozvoj obce a jejího okolí. U tohoto faktoru se sleduje, zda je situace dobrá či uspokojivá, v nejhorším případě neuspokojivá. Perspektivy rozvoje Podmínky připravené pro podnikatelské subjekty mají výrazný vliv na budoucí rozvoj obce i jejího okolí. Těmito podmínkami je myšleno, zda jsou v obci nebo jejím okolí připraveny rozsáhlé průmyslové zóny a do obce přichází nebo váţný zájem projevily významné společnosti. Obce často mají pro nové investory omezené podmínky, avšak usilují o jejich zlepšení a s podporou obce rozšiřují svou činnost spíše stávající subjekty. Bytová výstavba Vytváření podmínek pro bytovou výstavbu má příznivý vliv na stabilizaci obyvatelstva v obci. Musí být však doprovázeno vytvářením potřebných pracovních příleţitostí v místě nebo kvalitní dopravní dostupností do lokalit, kde jsou dislokováni významní zaměstnavatelé. Pokud se v obci realizuje rozsáhlejší bytová výstavba a k dispozici jsou pozemky pro výstavbu bytových domů a rodinných domů, bude mít výstavba pozitivní vliv na stabilizaci obyvatelstva a jeho další růst. Infrastruktura Infrastruktura je nezbytným předpokladem pro budoucí rozvoj jak bytové výstavby, tak podnikatelských moţností v obci. Sleduje se především vybavenost obce potřebnou infrastrukturou. Má-li obec rozsah infrastruktury nedostačující, je nutné realizovat rozsáhlejší investice 18

19 1.3. Finanční analýza Finanční analýzu bychom mohli zařadit k poměrně propracovaným součástem finančního řízení, které subjektům územní samosprávy poskytuje důleţité a nezastupitelné informace o jednotlivých stránkách jejich finanční situace. Zaměřuje se na vyhodnocení silných a slabých stránek ve finančním hospodaření. Nejedná se však pouze o vyhodnocení hospodaření v minulém období, ale i o odhalení pozitivních a negativních faktorů, které hospodaření ovlivnily. Kvalitní analýza by měla nastínit směry k odstranění vlivu negativních faktorů a podpořit vliv faktorů pozitivně působících na hospodaření obce a navrhnout doporučení strategií vhodných pro hospodaření v dalších obdobích. Na rozdíl od účetnictví není finanční analýza upravována ţádnými obecně závaznými předpisy nebo standardy. Finanční analýza v municipální sféře se zaměřuje na: běţné hospodaření, investiční činnost a její financování, hospodaření s majetkem. Podrobněji bychom mohli analýzu rozčlenit takto: analýza hospodaření v běžném rozpočtu dle jednotlivých příjmů a výdajů, u nichţ je sledován podíl na celkovém objemu a vývojové trendy, analýza druhů příjmů a výdajů s ohledem na skutečnost, zda mohou či nemohou být ovlivněny rozhodnutím municipální jednotky, analýza salda běžného rozpočtu zejména z hlediska faktorů, které ho ovlivňují buď opakovaně, nebo nahodile, analýza dosahovaných úspor míněno je oproti jejich rozpočtované výši, jejich příčiny a vztah k dosahované účinnosti v plnění úkolů, na které jsou prostředky vynakládány, analýza investičních příjmů a výdajů jejich struktura a ovlivnitelnost, analýza nákladů na správu a údržbu majetku jejich struktura a efektivnost, analýza vytváření a využívání rezerv, analýza závazků především jejich struktury z věcného a časového hlediska, 19

20 analýza majetku zejména způsobů a intenzity jeho vyuţívání, analýza celkových provozních nákladů z hlediska jejich věcné a účelové struktury a jejího vývoje Podklady pro finanční analýzu Účtování u municipálních firem a jimi sestavované účetní výkazy mají podobu, jaká je uţívána při účtování u podnikatelských subjektů, přesto však některé oblasti účtování zůstávají odlišné, neboť jsou odrazem odlišnosti procesů, které probíhají ve veřejné sféře. Základními účetními výkazy, které zachycují hospodaření územně samosprávných celků a jsou pro banku nezbytné pro vyhodnocení hospodaření, jsou: rozvaha územních samosprávných celků a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M. Součástí účetní závěrky je i výkaz zisků a ztráty, ten však obec předkládá bance pouze v případě, ţe provozuje vedlejší výdělečnou činnost. Rozvaha je účetní výkaz, který nám dává informaci o tom, jaký je stav majetku a zdrojů krytí k určitému konkrétnímu datu. Principem rozvahy je, ţe aktiva se musejí rovnat pasivům, toto pravidlo vychází z podstaty podvojného účetnictví. Aktiva představují majetek, ten patří mezi základní podmínky pro fungování obce. Bez vlastního majetku by obec nemohla rozhodovat o jeho uţívání, neboť by vystupovala pouze jako správce. Poloţkami s nejvyššími hodnotami bývají zpravidla pozemky a stavby, které patří do dlouhodobého hmotného majetku obce. Pasiva představují zdroj financování aktiv, a to jsou jednak vlastní zdroje, čili peníze vytvořené vlastní činností a cizí zdroje, které zahrnují úvěry a půjčky. Poloţkou pasiv s nejvyšší hodnotou jsou majetkové fondy. 20

21 Obr. 4. Základní rozložení rozvahy Aktiva Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Pasiva Vlastní kapitál Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva Cizí zdroje Ostatní pasiva Zdroj: Vlastní zpracování Metody a ukazatele finanční analýzy Pro hodnocení hospodaření obcí vyuţívá finanční analýza celou řadu ukazatelů a metod, které analyzují stav obce. Metody finanční analýzy se člení podle náročnosti matematických a dalších operací pouţívaných pro zpracování vstupních dat na: Elementární metody, které jsou zaloţeny na základních aritmetických operacích, kterými se přetvářejí vstupní data. Tato data tak dospívají k hodnotám ukazatelů s předem definovanou vypovídací schopností. Vyšší metody jsou zaloţeny na náročných matematických operacích, často vyţadují technickou a softwarovou vybavenost. Ukazatele jako výsledek finanční analýzy, lze členit dle různých hledisek, a to: podle způsobu výpočtu - absolutní převzaté z dat účetních výkazů, - rozdílové vznikají rozdílem dvou či více údajů z účetních výkazů, - poměrové vznikají poměrem dvou údajů, - procentní vyjadřují podíl na celku jako základu v počtu setin (%). z hlediska času, který reprezentují - stavové vyjadřující stav k určitému okamţiku, - tokové vyjadřující výsledek za určitý časový interval. 21

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočtový proces obcí a DSO Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočet = krátkodobý finanční plán obce a DSO. Obec prostřednictvím svého rozpočtu zajišťuje jak vlastní činnosti (samosprávu),

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra národního hospodářství Veřejné finance Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů 2. přednáška 10. března 2008 Soustava veřejných

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021)

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021) Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Josefův Důl Sídlo: Josefův Důl 293 07 Josefův Důl Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu,

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více