Rada města Plané nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Plané nad Lužnicí"

Transkript

1 Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele zápisu RM/425/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek ihned jako ověřovatele zápisu z 18. zasedání RM p. Rudolfa Lapína Schválení programu jednání. RM/426/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek ihned Rada města Plané nad Lužnicí program jednání 18. RM rozšířený o body: 20)Žádost tenisového oddílu. 21)Smlouva s WIP Reklama. 22)Žádost o odkup pozemku. 23)Oznámení DDM Tábor o konání ohňostroje. 24)Dohoda s Českou poštou. 25)Sportovní centrum. 26)Žádost o finanční příspěvek. 27)Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu. 28)Záměr prodat pozemek p.č.2051/ )Žádost městské knihovny. 30)Instalace klimatizace na MěÚ. 31)Příspěvek na zajištění oslav 15 let MĚSTA. 32)Pozvánka na zasedání burčákové unie. 33))Umístění dopravní značky v Okružní ulici.

2 34)Návrh na doplnění komise pro výchovu a vzdělávání 35)Smlouvy o nájmu hrobového místa. 36)Schválení odměny pro ředitelku ZŠ. 37)Výběr pojišťovny. Kontrola usnesení z 17. zasedání RM RM/427/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek ihned Rada města Plané nad Lužnicí usnesení z jednání 17.RM ze dne Žádost o povolení ohňostroje. RM/428/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Po termínu o povolení ohňostroje p. Kolářové. Nájemní smlouva pro parkoviště. RM/429/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do s ch v á l i l a nájemní smlouvu se společností České dráhy, a.s. nábřeží L. Svobody, Praha 1 na umístění parkoviště pro celodenní stání s platností od za cenu ,- Kč + DPH za rok. Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie. RM/430/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Uzavřenísmlouvy s organizátorem VZ do

3 vyhlášení VZ na dodavatele elektrické energie na rok 2016 a pověřila společnost ENSYTRA, s. r. o. nám. Svobody 931/22, Mohelnice organizací veřejné zakázky. Nákup přehupovačky na dětské hřiště za farou. RM/431/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do nákup přehupovačky na dětské hřiště za farou za cenu ,- Kč + DPH. Instalaci provedou TSM. Školné v MŠ pro školní rok 2015/2016. RM/432/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do školné v mateřské škole pro školní rok 2015/2016 ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 300,- Kč/žáka měsíčně. Přidělení bytu. RM/433/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Neprodleně přidělení bytu p. Jaroslavě Suché, ČSLA 560, Planá nad Lužnicí po zemřelém manželovi. Oprava balkonů. RM/434/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do

4 schválila opravu 8 ks balkonů dle varianty 3 obytného panelového domu č. p. 560 za cenu cca ,- Kč + DPH za balkon. Kniha Planá nad Lužnicí kouzlo starých pohlednic. RM/435/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do uzavření smluv nezbytných pro vydání knihy Planá nad Lužnicí kouzlo starých pohlednic s p. Ivanem Mrázem, nakladatelství Zahrada, Šlikova 1404, Tábor za cenu ,- Kč a s Mgr. J. Kohoutem, kpt. Nálepky 2340, Tábor za cenu ,- Kč. Provozní řád kulturního a informačního centra FARA. RM/436/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Neprodleně provozní řád kulturního a informačního centra FARA a požaduje jeho úpravu a doplnění. Zápis ze schůze kontrolního výboru. RM/437/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do zápis ze schůze kontrolního výboru a požaduje doplnit vyjádření k jednotlivým bodům ze strany kontrolovaných osob. Žádost p.bočka. RM/438/18/15 +4/ -1/ Z0 Ing.Jiří Šimánek

5 žádost p. Bočka a schvaluje dokončení zdi na náklady p.bočka a prodej pozemku až ke zdi za cenu 300,-Kč/m2. Rekonstrukce a zateplení střechy městského úřadu. RM/439/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Vlastní realizace na podzim 2015 p r o j e d n a l a a změnu projektu Rekonstrukce a zateplení střechy městského úřadu a dokončení přípravných prací a zpracování finálního projektu pro výběr zhotovitele. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. RM/440/18/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská 2681/6, Praha 3, na pozemcích p.č. 419/1, 3118,3119/1,3181/2, na k.ú. Planá nad Lužnicí ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 8 260,- Kč Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - VST. RM/441/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Milan Mařík smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch oprávněného VST s.r.o., Kosova 2894, Tábor, na pozemcích p.č. 3194/8, 3174/2,3198/1,3195/1,3195/8,3195/7,792/1 na k.ú. Planá nad Lužnicí. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena bezúplatně.

6 Schválení výsledků VŘ Chodník a autobusová zastávka Planá nad Lužnicí, ul.ústrašická. RM/442/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Milan Mařík protokol hodnotící komise k výběrovému řízení na Chodník a autobusová zastávka - Planá nad Lužnicí, ul. Ústrašická s tímto výsledkem: vítězem se stala firma HES stavební s.r.o, Zelený pruh 1560/99, Praha 4, nabídková cena ,62 Kč bez DPH a schválila zároveň název zastávky Za mostem. Rozpočtové změny na rok RM/443/18/15 +5/-0/ Z0 K.Kučerová ihned rozpočtové změny č.30 až 38 na rok Žádost tenisového oddílu. RM/444/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Rozpočet 2016 žádost tenisového oddílu o řešení nového povrchu tenisové haly a doporučuje zařadit požadavek do rozpočtu na rok Smlouvy s WIP Reklama. RM/445/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně

7 Smlouvu o zřízení a provozování komerčního orientačního systému ve Městě Planá nad Lužnicí a Smlouvu o výlepové službě. Obě smlouvy se uzavírají se společností WIP Reklama spol. s r. o., Školní 3, České Budějovice. Žádost o odkup pozemku. RM/446/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Příští jednání ZM p r o j e d n a l a žádost o odkup pozemku a d o p o r u č u j e zastupitelstvu zveřejnění záměru prodeje pozemku. Oznámení DDM Tábor o konání ohňostroje. RM/447/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek oznámení DDM Tábor o konání ohňostroje na LT Palcát Dohoda s Českou poštou. RM/448/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do dohodu s Českou poštou v rámci projektu Stavební úpravy a oprava střechy městského úřadu. Sportovní centrum.

8 RM/449/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do změnu ve Sportovním centru. Placená doba se prodlužuje do hodin. Žádost o finanční příspěvek. RM/450/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do žádost a finanční příspěvek na konání 3. ročníku nohejbalového turnaje Milana Cáby ve výši 5 000,- Kč. Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu. RM/451/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do p r o j e d n a l a a prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 paní Ilce Slunečkové a panu Mgr. Janu Chovancovi o jeden rok do Záměr prodat pozemek p.č.2051/135. RM/452/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Milan Mařík Do záměr prodat pozemek p.č 2051/135 o výměře 747m² k.ú. Planá nad Lužnicí v lokalitě Nad Hejtmanem. Žadatel: Mgr. Vladimíra Ševčíková

9 Žádost městské knihovny. RM/453/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně b e r e n a v ě d o m í žádost městské knihovny o umístění 3 ks knihbudek a zároveň pověřuje TSM jejich instalací. Instalace klimatizace na MěÚ. RM/454/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně instalaci klimatizační jednotky v kanceláři starosty. Příspěvek na zajištění oslav 15 let MĚSTA. RM/455/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do schvaluje finanční příspěvek na zajištění programu při oslavách 15 let MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ ve výši ,- Kč společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a. s. Koperníkova 794/6 Praha 2. Pozvánka na zasedání burčákové unie. RM/456/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek pozvánku na zasedání Burčákové unie v době konání Burčákových slavností a souhlasí s účastí šetičlenné delegace.

10 Umístění dopravní značky v Okružní ulici. RM/457/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně umístění dopravní značky ve spodní části Okružní ulice v lokalitě Nad Hejtmanem v křížení komunikace směrem na Košice. DZ zakáže odbočení vlevo. Rada města pověřuje odbornou asistentku projednáním záměru s Policií ČR. Návrh na doplnění komise pro výchovu a vzdělávání. RM/458/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Stanislav Vyhnal ihned jmenování Mgr.Hany Vellánové, Bc.Jitky Čápová a ing.richarda Mlázovského za členy komise pro výchovu a vzdělávání. Smlouvy o nájmu hrobového místa. RM/459/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Dle usnesení doplnění usnesení RM/418/17/15 následovně. Úprava cen je platná od a délka období, na které je smlouva uzavíraná je v souladu s novým řádem pohřebiště. Schválení odměny pro ředitelku školy. RM/460/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek schválila odměnu pro ředitelku ZŠ ve výši ,- Kč z prostředků ZŠ.

11 Výběr pojišťovny. RM/461/18/15 +5/-0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek schválila přípravu VZ na výběr pojišťovacího ústavu. X Ing. Jiří Šimánek starosta města X Ing. Stanislav Vyhnal místostarosta města

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více