MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Polský jazyk a literatura Romana Ţydelová ANGLICISMY V SOUČASNÉ POLŠTINĚ (na základě textů z oblasti IT) (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové práce: Mgr. Roman Madecki, Ph. D. Brno

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. V Brně, dne

3 Zde bych chtěla poděkovat panu Mgr. Romanu Madeckému, Ph. D. za vstřícné vedení mé práce, za velmi přínosné a uţitečné rady, připomínky a konzultace. Také bych chtěla poděkovat svým rodičům za podporu během celého studia. 3

4 OBSAH OBSAH... 4 Úvod Definice a charakteristika výpůjček Historie přejímání do polštiny Příčiny přejímání Způsoby přejímání cizích slov Hodnocení výpůjček Typy výpůjček Rozdělení podle kritéria předmětu Výpůjčky vlastní (zapożyczenia właściwe) Výpůjčky strukturální Kalky (zapożyczenia strukturalne) Výpůjčky sémantické (zapożyczenia semantyczne) Výpůjčky umělé (zapożyczenia sztuczne) Rozdělení podle kritéria stupně adaptace Výpůjčky zcela adaptované (zapożyczenia całkowite) Výpůjčky částečně adaptované (zapożyczenia częściowo przyswojone) Lexikální citáty (cytaty) Rozdělení podle kritéria původu Bohemismy (zapożyczenia czeskie) Galicismy (zapożyczenia francuskie) Germanismy (zapożyczenia niemieckie) Latinismy (zapożyczenia łacińskie) Rusicismy (zapożyczenia rosyjskie) Internacionalismy Anglicismy v současné polštině Historie anglicismů v polštině Adaptace anglicismů Fonologická adaptace Fonetická adaptace Morfologická adaptace Sémantická adaptace Anglicismy v různých oblastech jazyka Jazyk mládeţe Jazyk médií (zvláště sportovních hlasatelů) Jazyk reklamy Jazyk manaţerů Praktická analýza anglicismů Anglicismy v oblasti informačních technologií Analýza textů z časopisu PC World Analyzované výrazy v podobě slovníkových hesel Vyhodnocení praktické analýzy ZÁVĚR RESUMÉ Bibliografie:

5 Úvod Jazyk se měnil po staletí a mění se i nadále, přizpůsobuje se aktuálním potřebám společnosti. Počet lexikálních jednotek jazyka se také neustále mění. Ze systému mizí neuţívané výrazy, a to v důsledku zániku uţívání předmětů, které pojmenovávaly, nebo jsou nahrazeny jinými slovy. Současně jsou do jazyka přijímány nové výrazy a frazeologismy, které vyplňují mezeru v názvosloví, a tím vytváří nejnovější vrstvu slovní zásoby. Jedním ze způsobů obohacování jazyka je přejímání slov z cizích jazyků. Získávání výpůjček je důsledkem kulturních kontaktů mezi národy. K přejímání můţe při kontaktu dvou jazyků docházet oběma směry, většinou však přechází více slov z jednoho zdrojového jazyka, např. z latiny, řečtiny a dnes převáţně z angličtiny. Tento zdrojový jazyk pak má určitou moc a prestiţ. V současné době je téměř jediným zdrojem výpůjček angličtina a její vliv je patrný ve všech oblastech ţivota. S anglickými slovy se kaţdodenně setkáváme v novinách, reklamách, ech, webových stránkách, televizi, časopisech i při běţné komunikaci. Angličtina je mezinárodním, módním jazykem a v posledních padesáti letech se rozšířila po celém světě. Rozvíjí se slovní zásoba z oblasti počítačů a internetu, jehoţ jazykem je právě angličtina, a tomuto tématu se také věnuje předkládaná magisterská práce. První kapitola se věnuje všeobecnému definování a charakteristice výpůjček podle polských a českých lingvistických publikací. Dále je zde uvedena stručná historie přejímání do polštiny, jeho příčiny a způsoby. Poslední část kapitoly se zabývá hodnocením výpůjček, s přibývajícím mnoţstvím anglicismů se totiţ v poslední době objevují puristické tendence, avšak důleţité je si zde uvědomit, zda daná přejímka je potřebná nebo zda jde jen o módní výraz. V druhé kapitole je uvedeno členění všech výpůjček podle různých kritérií. Všeobecně přijatá klasifikace výpůjček je zaloţena na třech kritériích: předmětu, stupně adaptace a původu. Jsou zde také uvedeny jazyky, ze kterých bylo během staletí přejímáno nejvíce. V kaţdé části jsou popsány charakteristické rysy daných kritérií, ilustrované konkrétními příklady slov, která patří do jednotlivých skupin. Třetí kapitola se uţ konkrétně zaměřuje na předmět této magisterské práce, tedy anglicismy. V první části je vymezena definice anglicismů, jejich všeobecná charakteristika. Dále se věnuje historickému vývoji přejímání z angličtiny: kdy začaly přecházet anglické výrazy do polštiny a čím to bylo motivováno. Další část se zabývá způsoby adaptace, které je 5

6 moţno pozorovat na jednotlivých anglicismech. Nakonec jsou zde uvedeny oblasti, do kterých angličtina vzhledem ke své popularitě proniká nejvíce. Kaţdá část je opatřena praktickými příklady a v některých podkapitolách je uvedeno, jaká je situace v českém jazyce u obdobné problematiky. Čtvrtá kapitola, tedy praktická část, se věnuje analýze anglicismů. Pro tuto analýzu byl vybrán časopis z oblasti informačních technologií PC World. Nejprve jsou zde všeobecně charakterizovány časopisy týkající se počítačů a techniky, tj. jaký je jejich obsah a komu jsou určeny. Další podkapitola se uţ konkrétně věnuje časopisu PC World, který byl vybrán proto, ţe je to mezinárodní periodikum a vyskytuje se v polské i české mutaci v elektronické podobě, díky čemuţ bude moţno provést srovnání četnosti anglických výpůjček v obou verzích, a to v článcích se stejnou tematikou. Nalezené anglicismy jsou uváděny v podobě slovníkových hesel, u kaţdého výrazu je uvedena definice, anglický a český ekvivalent, stupeň a znaky adaptace. Analýza je prováděna na základě definic a charakteristik z teoretické části. Téma magisterské práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost. V dnešní době, kdy se velice rychle rozvíjí technika a zároveň roste obliba angličtiny jako mezinárodního dorozumívacího jazyka, se problematika anglicismů jeví jako téma hodné zájmu. Změny v jazyce jsou reakcí na procesy, které probíhají ve společnosti. Slovní zásoba polského i českého jazyka se i pod vlivem angličtiny neustále proměňuje, dochází k přejímání nových lexikálních jednotek, které se dále postupně integrují do jejich lexika. Tato práce se pokusí zjistit, jak dochází k adaptaci anglicismů do polské slovní zásoby, a který z jazyků (polština nebo čeština) je uţívá častěji. I kdyţ se situace v této oblasti mění kaţdý den. 6

7 1. Definice a charakteristika výpůjček V publikaci Encyklopedický slovník češtiny jsou výpůjčky definovány jako všechny cizí výrazy, fráze, typy derivátů, flektivní formy, větné konstrukce a frazeologismy ve struktuře daného jazyka. Kdy při jazykovém kontaktu různé intenzity dochází k (přímému nebo zprostředkovanému) převzetí jazykových jednotek nebo forem z jednoho jazyka do druhého. 1 Podle publikace Słownik poprawnej polszczyzny PWN je definice výpůjček následující: Zapożyczenia (pożyczki językowe) to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. 2 Publikace Kultura języka polskiego definuje výpůjčky takto: Najczęściej przez zapożyczanie rozumie się przejmowanie jednostki leksykalnej z jednego języka narodowego do innego, a samą taką jednostkę nazywa się zapożyczenie. 3 V článku Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, jsou anglicismy charakterizovány následujícím způsobem: przez anglicyzm rozumie się taką jednostkę leksykalną, która charakteryzuje się fonetyką i morfologią angielską i przedostała się z języka angielskiego do polszczyzny. 4 Přejímání je jev, který je charakteristický pro všechny jazyky, ale nejčastěji se objevuje přejímání slovní zásoby ze světových nebo sousedních jazyků. Přejímání slov z cizích jazyků je jedním z nejčastějších způsobů, jak obohatit slovní zásobu. 5 Výpůjčky se uţívají, kdyţ je potřeba popsat nový jev nebo novou věc, pro které zatím jazyk nemá jméno. 6 Jazyky se navzájem ovlivňují, coţ je důsledkem mnohých politických, obchodních a kulturních kontaktů mezi národy. Ze dvou národů, které jsou spolu v kontaktu, má obvykle větší vliv ten, který je na vyšším stupni ekonomického a kulturního rozvoje. Přejímání cizích slov nebo jazykových struktur není vţdy výsledkem úmyslného procesu. 7 1 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Markowski, A. (red.), Warszawa 2010., s Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., PWN, Warszawa 2005, s Mańczak-Wohlfeld, E.: Anglicizmy w polszczyźnie Co to są anglicyzmy?., [online], [cit ]. Dostupné z: 5 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, Helsinki 1997, s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie. České Budějovice 1991., s Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 5. 7

8 Výpůjčky se dostávají do jazyka v kaţdé době, ale čím starší jsou, tím více jsou začleněny do běţné slovní zásoby. 8 Mezi nejnovější výrazy, které se do jazyka dostávají, patří tzv. kalky, jejichţ přímým vzorem bylo slovo z cizího jazyka. Mezi těmito výrazy je mnoho neúspěšných slov, která uţivatelé jazyka nepřijmou. Je zde ale také mnoho takových slov, která jsou trvale zařazena do spisovného jazyka. 9 V současných jazycích se stále objevují nové výpůjčky a v současnosti je přirozené, ţe přicházejí převáţně z angličtiny. Vliv anglického jazyka ve světě, hlavně na mladé, je viditelný, např. v popmusic, ve filmech nebo v časopisech, kde se vyskytuje mnoho slov z angličtiny. 10 Zdá se jasné, ţe naduţívání výpůjček vede k znečišťování jazyka, nicméně přejímání určitých cizích elementů nejen dokazuje ţivotnost jazyka, ale také ovlivňuje jeho modernizaci a obohacování Historie přejímání do polštiny Jiţ v nejstarší vrstvě polského jazyka je moţné najít sloţky cizího původu. Mezi nejstarší jazykové výpůjčky patří přejatá slova z českého a německého jazyka, která se do polštiny dostala během christianizace polského národa v 10. století. Jedná se především o křesťanskou terminologii, která byla přejata českým prostřednictvím z latiny. 12 Během 13., 14. a 15. století se do polštiny dostávají hlavně germanismy, příčinou byla kolonizace měst a vesnic německým obyvatelstvem. Patří sem hlavně slovní zásoba týkající se řemesel, stavebnictví a města. 13 V 16. století byla znamením vzdělanosti mezi duchovenstvem, dvořany a profesory znalost češtiny. Její vliv byl však ohraničen, má charakter umělý a literární, nebyla masově rozšířena mezi obyvatelstvem a v 17. století přestává působit úplně. Díky královně Boně byli v 16. století do Polska zváni italští učenci, stavitelé a umělci, coţ způsobilo zesílení vlivu italštiny. 8 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, Helsinki 1997, s Ikola, O.: Suomen kirjakieli, In Kielestä kiini. Jyväskylä 2004., s Tamminen, S.: Ikä ja asenteet lainasanoja kohtaan [online], [cit ]. Dostupné z: 11 Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., Kraków 1995, wyd. 1., s Klemensiewicz, Z.: Historia języka polskiego., PWN, Warszawa 1980., s Tamtéţ., s

9 V 17. století se dále šíří obliba latiny, jejíţ vliv se projevoval především ve specializované slovní zásobě a terminologii. V té době se také začíná projevovat obliba francouzštiny. Za vlády Stanislava Leszczyńského v 18. století se rozšířil kult francouzštiny, jejíţ obliba stále rostla a příliv galicismů trval aţ do poloviny 19. století. Dalšími jazyky, které působily na polštinu, především v 16. a 17. století, byly jazyky rusínské, se kterými se Poláci setkávali především v pohraničí a v oblastech se smíšeným obyvatelstvem. 14 Pokud se jedná o anglicismy, kterými se zabývá tato práce, tak před 19. stoletím se nedá mluvit o vlivu angličtiny na polský jazyk. Její vliv se projevuje aţ později, zatím však spíše prostřednictvím němčiny a francouzštiny. Teprve těsně před 2. světovou válkou začala angličtina bezprostředně působit na polskou slovní zásobu a to především v oblasti státní administrativy, financí, obchodu, sportu, politiky a techniky. V současnosti je angličtina hlavním zdrojem výpůjček Příčiny přejímání Je samozřejmé, ţe lexikální výpůjčky, které jsou jednou z forem kontaktů mezi národy, jsou podmíněny mimojazykovými faktory, hlavně povahy psychologické, sociologické a kulturní. Pokud se jedná o jazykové příčiny zavádění výpůjček, je potřeba odlišit vnitřní a vnější. Mezi vnitřní příčiny je moţné zařadit nízkou frekvenci určitých výrazů, coţ způsobuje, ţe podléhají zapomnění a je nutné na jejich místo zavést výpůjčku. Dalším důvodem je vystupování homonymních dvojic, coţ vede k zastoupení jednoho homonyma cizími lexikálními jednotkami; ztráta expresivnosti některých domácích výrazů; nevhodné asociace domácích lexémů. Mezi vnější příčiny je potřeba započítat nutnost nazvání nových pojmů, coţ se zdá jako ekonomičtější řešení, neţ umělé vytváření domácích názvů, dále se zavádí výpůjčky z jazyka, který se těší prestiţí. 14 Klemensiewicz, Z.: Historia języka polskiego., op. cit., s Tamtéţ, s

10 Také je moţné se setkat s rozdělením výpůjček na potřebné a zbytečné. Do kategorie potřebných výpůjček je moţné zařadit egzotyki, tedy pojmenování spojená s kulturou země, z jejíhoţ jazyka se přejímá; názvy neznámých pojmů a pojetí v přijímajícím jazyce; internacionalismy. Zavádění dalších výpůjček se zdá jiţ méně oprávněné, a proto jejich název zbytečné. Jsou to výrazy, které mají přesně odpovídající výrazy v přijímajícím jazyce. Jejich uţívání je způsobené módou a snobismem, vycházející z nadvlády kultury, vědy a techniky, v tomto případě anglosaské. 16 Současně probíhající změny je moţné označit pojmem globalizace komunikace, je to jev velice sloţitý a dynamický. V průběhu vývoje doplňovaly všechny evropské jazyky svou slovní zásoby cizími prvky Způsoby přejímání cizích slov Cizí výpůjčky mohou do jazyka pronikat různými způsoby, jako například cestou bezprostředních kontaktů výpůjčky sluchové (fonetické) nebo prostřednictvím písma a tisku výpůjčky zrakové (grafické). Rozhodujícím kritériem, pomocí kterého se určuje, do jaké skupiny výpůjčka patří, je shodnost jeho grafické formy s fonetickou. Pokud má daný výraz polský pravopis přibliţně odráţející originální výslovnost, je povaţován za výpůjčku fonetickou, např. koniak z francouzského cognac, winkiel z německého Winkel. Prostřednictvím sluchu se dostala do polštiny velké mnoţství nejstarších výpůjček z němčiny (např. fajerwerk, majstersztyk, fraucymer). Fonetické výpůjčky byly přejaté procesem bezprostředního styku s jazykem. Jestliţe přejatý výraz zachovává originální pravopis a přizpůsobuje mu svou výslovnost, pak se takové slovo povaţuje za výpůjčku grafickou, např. laser z anglického laser, nylon, tramwaj, radar, seriál, komiks nebo z francouzského deja vu, a propos. Do kniţních výpůjček je také moţné započítat výrazy latinské. 16 Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., op. cit., s Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby, Ostravská Univerzita, Ostrava 2007, s

11 Dále je moţné výpůjčky rozdělit na výrazy přejaté bezprostředně a na výrazy přejaté prostřednictvím dalšího jazyka. U bezprostředních výpůjček vystupují jen dva jazyky: dávající a přijímající (např. keks, mecz, dżem, dabing, biznes). Častěji se však setkáváme s výpůjčkami, u kterých je původní zdroj vzdálený a při přejímání bylo zapotřebí prostřednictví jiných jazyků. Například slova dříve přecházela z angličtiny prostřednictvím jazyka německého, francouzského nebo ruského, ze španělštiny prostřednictvím francouzštiny, z latiny prostřednictvím němčiny a češtiny atd. (např. jumper, bluff, kanion, chuligan, snajper, estrada, czekolada, hazard, kacerz, biskup, atd.) Hodnocení výpůjček Hodnocení výpůjček lingvisty, kteří se zabývají kulturně-jazykovou činností, záleţí na mnoha faktorech. Např. zda cizí jazykové elementy doplňují jen lexikální systém, nebo také gramatický; zda nepolské výrazy mají svoje ekvivalenty v domácí slovní zásobě; zda cizí slovní zásoba je uţívána v obecném jazyce, nebo také ve vědecko-technické oblasti; zda výpůjčky pochází z určitého národního jazyka nebo mají internacionální charakter; zda příjemci textů, obsahujících výpůjčky, mají šanci jim rozumět. Jestliţe přejímáme z cizích jazyků jen slovní zásobu, především názvy nových, do té doby neznámých designátů, není důvod ke kritice tohoto procesu, typického pro mnoho současných lexikálních systémů. Hodnocení tohoto jevu mírní ohraničení dosahu uţívání výpůjček na vědecko-technickou terminologii a přijímání takových výrazů, které jsou známé a uţívané v mnoha jazycích, kdyţ internacionalizace slovní zásoby ulehčuje mezinárodní výměnu myšlenek a umoţňuje pracím vědců volné rozšíření do světového oběhu. Podmínkou přijetí takových výpůjček v textech je dobrá znalost jejich významu. Avšak je zbytečné pouţívat elementy cizího gramatického systému, kdyţ je polština v těchto oblastech soběstačná. Uţívání výpůjček by mělo být také ohraničené z praktických důvodů mnoho čtenářů a posluchačů není dostatečně připraveno porozumění textů obsahujících nepolskou slovní zásobu. A nakonec uţívání výrazů a cizojazyčných frází jen ze snobismu, je vţdy trestuhodné. Není důvod, povaţovat nějaký cizí jazyk, i kdyţ módní a populární, za lepší, atraktivnější neţ rodný jazyk Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim., op. cit., s ; Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Markowski, A. (red.), Warszawa 2010., s

12 Mezi výpůjčky, které mají domácí ekvivalent, patří např. badminton-kometka, mass media-środki masowego/społecznego przekazu, science fiction-literatura fantastycznonaukowa. Vysoký počet zbytečných výpůjček jsou hlavně uţívány k reklamním účelům, např. gold, silver, market, open, shop, anglické sloţeniny, např. computerland, jeansland nebo sloţeniny, kde je jeden člen anglického původu, např. biuroland, drewland, opticland nebo nápisy skládající se za dvou elementů, např. art gallery, music store, professional art, silver collection. S lexikálním nadbytkem je také moţné se setkat v názvech časopisů, např. Bussineswoman Magazine, High Life, Popcorn, v novinových titulech, např. The best of 1994, No future, Ratunku, Help, v titulech televizních programů, např. Animals, Big Zbig show, Fashion TV. Také se vyskytují anglické názvy polských agentur, např. Help, Take it nebo polských produktů, např. washing powder, serca gingerbread w czekoladzie, Sky Milk. Tato fakta svědčí o tom, ţe polština nejen lehce přijímá lexikální výpůjčky, ale podléhá také jiným jazykovým vlivům, čehoţ si od dávných časů všímali ti, kteří dbali o čistotu jazyka. V dnešní době má angličtina na polštinu silný vliv. Je však moţné předpokládat, ţe se polština naduţívání anglických výpůjček ubrání. Důkazem je, ţe současně je pozorovaná tendence, ţe počet anglicismů se v oblasti počítačů zmenšuje. 20 K jazykově neadaptovaným slovům cizího původu zaujímají uţivatelé různé postoje, a to jak kladné či neutrální, tak záporné a dokonce kritické. Přehnané uţívání cizích prostředků i jejich odmítání a brusičství není správné, jelikoţ oboje odporuje zásadám rozvoje a obohacování slovní zásoby. Je třeba rozlišovat mezi výpůjčkami, které jsou potřebné a těmi, které jsou naopak postradatelné. V mnoha případech má jazyk k dispozici vedle cizojazyčných přejímek i pojmenování vlastní. Většinou se pak dává přednost domácím výrazům a internacionalismy se uţívají jen v určitých kontextech. Občas také dochází k uţívání dubletních tvarů Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., op. cit., s Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby., op. cit., s

13 Přejímání patří mezi tzv. innowacje uzupełniające, jsou to jazykové elementy, nejčastěji výrazy a fráze, které vyplňují určitou mezeru v systému slovní zásoby. Proto je moţné takové výpůjčky povaţovat za ţádoucí a uţitečné. Přejímání také patří mezi tzv. innowacje alternatywne, kdy se nové výrazy, formy a fráze objevují vedle jiţ existujících, jako důsledek prosazování nových jazykových tendencí. Tímto způsobem například popularita anglických výpůjček způsobuje šíření slov lider (vedle staršího przywódca), prezydencja (vedle tradičního przewodniczenie), kondycja (vedle staršího stan, warunki), aplikacja (vedle normativního podanie, prośba). Takové výpůjčky je na druhou stranu moţné povaţovat za neopodstatněné. Ačkoliv hodnocení toho, zda je nějaký výraz přejatý do jazyka zbytečný, je nesmírně těţké. Za nepotřebné není moţné povaţovat takové výrazy, které nazývají jevy, procesy a zaměstnání, které se dříve v Polsku nevyskytovaly, např. monitorować, designer. Patří zde i frazeologické výpůjčky, např. szara strefa (z ang. grey area), tygrysie rynki (z ang. tiger markets), katastrofa humanitarna (z ang. humanitarian catastrophe). 22 Neznalost významu přejímek vede u některých uţivatelů jazyka k chybnému uţívání těchto výrazů. Mohou si plést význam slov, která jsou si podobná svým zněním nebo morfologickou podobou, např. klimatyzacja aklimatyzacja, adaptować adoptować, formować formułować, monitować monitorować, efektowny efektywny atd. 23 Jak bylo dříve zmíněno, v polštině, stejně jako v jiných jazycích, se objevují puristické tendence. Jazykový purismus vyniká z emocionálních předpokladů, nikoliv racionálních. Myšlenky o čistotě jazyka jsou v tomto případě ztotoţněny s uţíváním domácích výrazů. V posledních letech se pozornost puristů zaměřuje za nejnovější výpůjčky, tedy anglicismy. Někteří lidé dokonce navrhují úplné odstranění nových anglicismů z polštiny, týká se to hlavně slov, jejichţ cizost je graficky, foneticky nebo morfologicky výrazná, např. leasing, objector, callanetics Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op. cit., s ,48, , Tamtéţ, s Tamtéţ, s

14 2. Typy výpůjček Všeobecně přijatá klasifikace výpůjček se opírá o tři kritéria: předmětu, stupně adaptace a původu. Podle kritéria předmětu je dělíme na vlastní, strukturální, sémantické a umělé. Podle kritéria stupně adaptace je dále dělíme na zcela adaptované, částečně adaptované a lexikální citáty. 25 Podle kritéria původu je dělíme na anglicismy, bohemismy, galicismy, germanismy, grécismy, hungarismy, italianismy, latinismy, rusismy, rutenismy, turcismy Rozdělení podle kritéria předmětu Výpůjčky vlastní (zapożyczenia właściwe) Jestliţe se přejímá forma a význam výrazu, mluvíme o vlastních výpůjčkách. Takové výrazy mohou vystupovat v nezměněné formě (výpůjčky lexikální) nebo také získávat polské koncovky a afixy (výpůjčky morfémové). 26 Např. atlas (z tur.), atrament (z lat.), bienale (z ital.), burmistrz (z něm.), brydż (z ang.), butik (z fran.), cellulitis (z lat.), czychać (z čes.), dumping (z ang.), embargo (ze špan.), kolumna (z lat.), spaghetti (z ital.), wagon (z ang.) atd Výpůjčky strukturální Kalky (zapożyczenia strukturalne) Jestliţe se přejímá jen struktura výrazu, která je vyplněna domácími elementy (získáváme doslovný překlad cizí konstrukce), nazýváme je strukturální výpůjčky - kalky. 28 Kalky jsou slova utvořená překladem cizích slov, a to přesně podle cizí předlohy. 29 Kalky dělíme na: 1. Kalky slovotvorné, které se vytvářejí překládáním slovotvorné struktury cizích slov. 30 např. rzeczpospolita z latinského res publica nastolatek z anglického teenager 25 Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Tamtéţ, op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie. České Budějovice 1991., s Tamtéţ, s

15 czasopismo z německého Zeitschrift nadwaga z anglického overweight zaimek z latinského pronomen 2. Kalky frazeologické zase napodobují strukturu cizích frazémů. 31 např. punkt widzenia z francouzského point de vue nie ma sprawy z anglického no matter przyszło mi na myśl z latinského venit in mentem otwarty na coś z francouzského ouvert sur wydawać się być z anglického seem to be 3. Kalky sémantické přijímají pod vlivem cizího slova nový význam. např. cienka aluzja podle ruského vzoru, namísto subtelna, delikatna aluzja promocja podle anglického vzoru, namísto propagowanie, reklamowanie generacja podle anglického vzoru, namísto typ, rodzaj Výpůjčky sémantické (zapożyczenia semantyczne) U výpůjček sémantických se přejímá pouze obsah výrazu, domácí výraz získává nový význam podle vzoru odpovídajícího cizího slova. 33 Pod vlivem cizího jazyka se rozšiřuje význam výrazů domácích. 34 V dnešní polštině se nejvíce přejímá z angličtiny, kdy některé přejaté neosemantismy jsou tak rozšířené, ţe se nevnímá nevhodnost při jejich uţívání: administracja (ve významu rząd - administration), autor (ve významu wykonawca, sprawca, zdobywca - author), konfrontacja (ve významu starcie - confrontation), generalnie (ve významu głównie, w zasadzie - generally), praktycznie (ve významu w zasadzie, prawie - practically), testować (ve významu sprawdzać to test), korespondować (ve významu odpowiadać to correspond), trywialny (ve významu oczywisty, banalny - trivial) Výpůjčky umělé (zapożyczenia sztuczne) 31 Čejka, M.: Česká lexikologie a lexikografie. Brno 1992., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Tamtéţ, s Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Klebanowska, B.: O dobrej i złej polszczyźnie., Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s

16 Výpůjčky umělé se tvoří z cizích elementů podle zásad jazyka, ze kterého pochází. Patří zde především výrazy řecko-latinského původu vytvořené v novověku. 36 Např. biologia, telewizja, kosmonauta, telefon, radioterapia, zootechnika, dyktafon, kserokopia, videotelefon, logopedia atd. Umělé výpůjčky se mohou skládat také z různojazyčných částí, vznikají tak slova hybridní. Nebo jedna jejich sloţka můţe být přejata a druhá přeloţena. 37 Např. autokar sloţený z řec. auto- a ang. car; minisuszarka z lat. mini- a pol. suszarka; neopogański z řec. neo- a pol. pogański; ciucholand z pol. ciuch a ang. land. V současné polštině jsou umělé výpůjčky zdrojem obohacování slovní zásoby. Novými částmi výrazu mohou být afixy (-acja, -ent, -ista, izm, -tor; anty-, arcy-, ekstra-, inter-, meta-, post-, re-, super-, ultra-, wice-), lexémy (auto-, makro-, mini-, neo- atd.). Některé se objevují hlavně ve skladbě technických a vědeckých termínů (bio-, elektro-, geo-, hydro-, paleo-, psycho-, techno-; -fobia, -grafia, -logia, -skopia) Rozdělení podle kritéria stupně adaptace Výpůjčky zcela adaptované (zapożyczenia całkowite) Jsou to výrazy přejaté z cizích jazyků, ale uţ zcela přizpůsobené fonetickému a deklinačnímu systému. Jsou to nejstarší přejímky v jazyce. Většina těchto slov je tak zdomácnělá, ţe běţný uţivatel jazyka nerozezná jejich cizí původ. Obvykle se tato adaptace odehrávala dlouhou dobu. Navíc mnoho slov je tak starých, přejatých v tak dávných dobách, ţe je moţné zpochybnit, zda ještě můţeme mluvit o výpůjčkách. 39 U takových slov uţ zmizelo vědomí cizího původu. 40 Např. z ang. budżet, dżem, skecz, z něm. landszaft, majster, barwa, dach, szpital, z franc. bukinista, paragon, z ital. sałata, stiuk, makaron Výpůjčky částečně adaptované (zapożyczenia częściowo przyswojone) 36 Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny.,markowski, A. (red.), op. cit., s Sajavaara, P.: 1989 Vierassanat Nykysuomen sanavarat, (Vesikansa Jouko Juva), s. 71, 96.; Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s

17 Jsou to takové výrazy, které se ještě úplně nezačlenily do gramatického systému jazyka, jsou nesklonné kvůli netypické flektivní skladbě. 41 Jejich fonetická podoba se ještě můţe lišit. Mohou například zahrnovat fonémy z cizího jazyka. 42 Např. bantu, bikini, guru, kakao, konfetti, martini, sake, sari, tabu. O cizosti formy můţe svědčit také pravopis: taxi, expres, apartheid. 43 Částečnou, ačkoliv značnou adaptaci je moţné pozorovat u výrazů, které jsou foneticky a graficky adaptované. Tyto výrazy podléhají deklinaci (popř. konjugaci), ale v polštině netvoří deriváty, např. thriller, walkman, snack-bar Lexikální citáty (cytaty) Citáty přecházejí z jednoho jazyka do druhého zcela beze změny a plně si zachovávají cizí hláskovou povahu (výslovnost i pravopis). 45 Citáty obecně nejsou přizpůsobeny flektivnímu systému jazyka, do kterého byly přejaty. Rodilý mluvčí můţe rozlišit tyto přímé citace v jazyce poměrně snadno. 46 Jsou psány, obvykle i vyslovovány, stejně jako v původním jazyce, např. knock-out, know how, bye bye, okey, sorry, à propos, charge d affaires, con amore. 47 Citáty se obvykle uţívají pro názvy míst (např. Los Angeles, Bordeaux, atd.), jména osob (např. David Wilson, Shakespeare, Voltaire, atd.) 48, ale také nová terminologie můţe v jazyce zdomácnět v původním znění (např. attaché, college, curling, fair play, squash, freelance, sci-fi, walkie-talkie atd.). Častým zdrojem citátových výpůjček je také latina (např. status quo, ex libris, pro gradu) Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Sajavaara, P.: 1989 Vierassanat Nykysuomen sanavarat (Vesikansa Jouko Juva), s Klebanowska, B.: O dobrej i złej polszczyźnie, op. cit., s Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op.cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s Nurmi, T.: Vierassanat 2004, [online], [cit ]. Dostupné z: anat/. 47 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, op. cit., s Nurmi, T.: Vierassanat 2004, [online], [cit ]. Dostupné z: anat/. 49 Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

18 2. 3 Rozdělení podle kritéria původu K přejímání slov dochází, kdyţ se z cizí kultury přijímají nějaké nové pojmy, předměty nebo věci a zároveň pro ně přijímají nová jména. To ale nejsou jediné příčiny, na přejímání také působí například móda, styl nebo společenská situace. Do jazyka také mohou přicházet nová slova, i kdyţ uţ výraz pro daný pojem existuje Bohemismy (zapożyczenia czeskie) První vlna bohemismů přišla do Polska ve středověku, coţ se váţe k přijetí křesťanství českým prostřednictvím. Jsou to hlavně slova spojená s literaturou, teologií a s činností církve jako: kościół, msza, ołtarz, klasztor. Někdy mají slova vypůjčená z češtiny svoje kořeny v latině nebo němčině. Ve století dochází k intenzivním kulturním kontaktům mezi Čechami a Polskem, coţ mělo vliv na polskou slovní zásobu, ortografii a počátky středověkého písemnictví. 51 K mezinárodním bohemismům patří výraz robot, který vymyslel Karel Čapek, dalším slovem je polka (český národní tanec), nebo pistolet od českého výrazu pistole. K dalším slovům, která se utvářela pod českým vlivem, patří např. wesele, czerwony, hańba, Władysław Galicismy (zapożyczenia francuskie) Francouzský jazyk měl největší vliv na polštinu v 17. a 18. století. Móda v uţívání francouzštiny se projevovala u královského dvora a vyšších vrstev jako je aristokracie a šlechta. Její vlivy pronikly do různých oblastí polské kultury, jsou svázány s terminologií z politického, hospodářského a kulturního ţivota. 53 Mezi galicismy patří jak zcela adaptované výrazy, tak citáty. 50 Lehikoinen, L.: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu., op. cit, s Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s. 140; Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych). Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1993., s Janusz Siatkowski, Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, Cz. 1, Wrocław 1965, Cz. 2, Wrocław 1970., [online], [cit ]. Dostupné z: 53 Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s

19 Např. týkající se kosmetiky: krem, lakier, perfumy, makijaż, fluid; látek, oblečení: frotté, beret, bluza, frak, kostium, bouclé, krawat; jídla a alkoholu: bulion, fondue, majonez, sauté, deser, krokiet, beszamel, koniak, apéritif, likier, szampan; místnosti a nábytku: atelier, balkon, foyer, salon, suterena, fotel, komoda, sekretářka, sofa, lustro, witraż; publicistiky: partia, premier, redaktor, reforma, krytyka, awans, cywilizacja; literárních druhů: chanson de geste, felieton, reportaż; citáty: carte blanche, cherchez la femme, en avant, femme fatale, enfant terrible; kaţdodenní ţivot: milion, kilometr, butelka, interesować, hotel, festiwal, adres, kontynent, moda, plastyk, bal, litr, lista, but, wizyta, debata Germanismy (zapożyczenia niemieckie) Německý jazyk měl vliv na polštinu od počátku. Nejintenzivnější přejímání probíhalo v období století, kdy města získala oficiální právní statusy zaloţené na tzv. magdeburském právu. Patří sem výrazy spojené s městem a právem: gmina (něm. Gemeinde), burmistrz (něm. Bürgermeister), wójt, rynek atd. 55 Tradiční, historické výpůjčky, např. blacha, cegła, dach, rynek, mohou dnes identifikovat jen odborníci. Německý původ je naopak moţné rozeznat u později přejatých výrazů, např. bruderszaft, bumelant, kinderbal, knajpa, kurat, majstersztyk, obcas, weksel. Navzdory intenzivnímu očišťujícímu působení, přešlo mnoţství německých výpůjček do slovní zásoby z oblasti řemesel, např. hebel, klister, laubzega, wihajster, wajcha. 56 Další vlna přejímání z němčiny probíhala v období záborů v 19. století, kdy byla zavedena germanizace v zemích patřících pod německý zábor a později za druhé světové války. Nejstarší výpůjčky se tak začlenily do polské slovní zásoby tak, ţe většinou nejsou pociťovány jako cizí. 57 Na poválečnou polštinu neměla němčina velký vliv, patří zde především odborné termíny, např. dederon, flausz, gastarbeiter, kombi, makler, müsli. Do polštiny vešly také lexikální kalky a frazeologizmy, např. czasopismo, dworzec kolejowy, listonosz, parostatek, rzeczoznawca, światopogląd, do luftu, jako taki Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Markowski, A. (red.), op. cit., s Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

20 Latinismy (zapożyczenia łacińskie) Vliv latinského jazyka se projevoval ve všech fázích vývoje polštiny. Ve středověku to byla slovní zásoba spojená s křesťanstvím, přejatá českým a německým prostřednictvím. Např. anioł, biskup, kościół, msza, pacierz, proboszcz. Přejímky z latiny se uplatnily v oblastech školství, medicíny, botaniky (atrament, bakałarz, rejestr, kryształ, migdały), umění či práva (kolumna, tron; akt, apelacja, dekret, dokument, komisja, termin, traktat). Od období renesance se rozšířil makaronismus 59 (ab ovo, ad acta, corpus delicti, deus ex machina, homo sapiens, in flagranti, pro memoria, quo vadis, semper fidelis, tabula rasa, terra inkognita, virtuti militari). Od 19. století se začal vyuţívat lexikální materiál latiny k tvoření tzv. umělých výpůjček, k obohacování slovní zásoby v různých oblastech vědy a nauky, jak jiţ bylo uvedeno dříve. Tento typ přejímání se více rozšířil v 2. polovině 20. století a přispěl k rozvoji vědeckého jazyka. Např. embriogeneza, frustracja, informatyka, noktowizja, radiestezja, respondent, multiplex, synoptyk. Latinská slovní zásoba ovlivnila nejen slovotvorbu, ale i fonologii a flexi. Slova mohou být také tvořena pomocí latinských afixů, např. alny, - ilny, - iczny, - izować, - fikować, -acja, - ant, - ator, - eria, - ik, - ista, - izm, - us, - ura, anty-, arcy-, de-, eks-, ekstra-, hiper-, inter-, kontr-, post-, re-, sub-, super-, ultra-, wice-. V oblasti fonologie je moţné pozorovat vliv latiny v zavádění spojení různých souhlásek s písmenem j v geneticky cizích výrazech, např. amnezja, procesja, wakacje a také skupin di, ti, si, zi, ri, např. prodiż, pastisz, cosinus, Zanzibar, riposta. Latinský původ mají koncovky um a a u podstatných jmen středního rodu, např. kolokwium, muzeum, plenum, seminarium, sympozjum makaronismus: označení pro uţívání prvků nebo výrazů dvou nebo více jazyku v jednom souvislém textu; v polštině: vplétání originálních latinských výrazů do polského textu 60 Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém Lubomír Grúň Finanční právo a jeho systém 1 O b s a h ÚVOD... Finanční právo, jeho systém a místo v právním řádu... Stručný náčrt historie finančního práva jako pedagogické discipliny... Finančně právní

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA. Pravopis přejatých slov závisí na míře zdomácnění:

SLOVNÍ ZÁSOBA. Pravopis přejatých slov závisí na míře zdomácnění: Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_15_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám SLOVNÍ ZÁSOBA Slovní zásoba češtiny je převážně slovanského původu. Čeština a příbuzná

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Doplňování knihovních fondů je proces nebo činnost, při kterém dochází

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Odborné termíny a jejich místo v českém jazyce Martina Miškeříková

Odborné termíny a jejich místo v českém jazyce Martina Miškeříková Odborné termíny a jejich místo v českém jazyce Martina Miškeříková Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu

Více

Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech

Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech Na Ukrajině existuje velké množství regionálních a několik celostátních novin. Ve srovnání s ČR zde

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více