MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Polský jazyk a literatura Romana Ţydelová ANGLICISMY V SOUČASNÉ POLŠTINĚ (na základě textů z oblasti IT) (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové práce: Mgr. Roman Madecki, Ph. D. Brno

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. V Brně, dne

3 Zde bych chtěla poděkovat panu Mgr. Romanu Madeckému, Ph. D. za vstřícné vedení mé práce, za velmi přínosné a uţitečné rady, připomínky a konzultace. Také bych chtěla poděkovat svým rodičům za podporu během celého studia. 3

4 OBSAH OBSAH... 4 Úvod Definice a charakteristika výpůjček Historie přejímání do polštiny Příčiny přejímání Způsoby přejímání cizích slov Hodnocení výpůjček Typy výpůjček Rozdělení podle kritéria předmětu Výpůjčky vlastní (zapożyczenia właściwe) Výpůjčky strukturální Kalky (zapożyczenia strukturalne) Výpůjčky sémantické (zapożyczenia semantyczne) Výpůjčky umělé (zapożyczenia sztuczne) Rozdělení podle kritéria stupně adaptace Výpůjčky zcela adaptované (zapożyczenia całkowite) Výpůjčky částečně adaptované (zapożyczenia częściowo przyswojone) Lexikální citáty (cytaty) Rozdělení podle kritéria původu Bohemismy (zapożyczenia czeskie) Galicismy (zapożyczenia francuskie) Germanismy (zapożyczenia niemieckie) Latinismy (zapożyczenia łacińskie) Rusicismy (zapożyczenia rosyjskie) Internacionalismy Anglicismy v současné polštině Historie anglicismů v polštině Adaptace anglicismů Fonologická adaptace Fonetická adaptace Morfologická adaptace Sémantická adaptace Anglicismy v různých oblastech jazyka Jazyk mládeţe Jazyk médií (zvláště sportovních hlasatelů) Jazyk reklamy Jazyk manaţerů Praktická analýza anglicismů Anglicismy v oblasti informačních technologií Analýza textů z časopisu PC World Analyzované výrazy v podobě slovníkových hesel Vyhodnocení praktické analýzy ZÁVĚR RESUMÉ Bibliografie:

5 Úvod Jazyk se měnil po staletí a mění se i nadále, přizpůsobuje se aktuálním potřebám společnosti. Počet lexikálních jednotek jazyka se také neustále mění. Ze systému mizí neuţívané výrazy, a to v důsledku zániku uţívání předmětů, které pojmenovávaly, nebo jsou nahrazeny jinými slovy. Současně jsou do jazyka přijímány nové výrazy a frazeologismy, které vyplňují mezeru v názvosloví, a tím vytváří nejnovější vrstvu slovní zásoby. Jedním ze způsobů obohacování jazyka je přejímání slov z cizích jazyků. Získávání výpůjček je důsledkem kulturních kontaktů mezi národy. K přejímání můţe při kontaktu dvou jazyků docházet oběma směry, většinou však přechází více slov z jednoho zdrojového jazyka, např. z latiny, řečtiny a dnes převáţně z angličtiny. Tento zdrojový jazyk pak má určitou moc a prestiţ. V současné době je téměř jediným zdrojem výpůjček angličtina a její vliv je patrný ve všech oblastech ţivota. S anglickými slovy se kaţdodenně setkáváme v novinách, reklamách, ech, webových stránkách, televizi, časopisech i při běţné komunikaci. Angličtina je mezinárodním, módním jazykem a v posledních padesáti letech se rozšířila po celém světě. Rozvíjí se slovní zásoba z oblasti počítačů a internetu, jehoţ jazykem je právě angličtina, a tomuto tématu se také věnuje předkládaná magisterská práce. První kapitola se věnuje všeobecnému definování a charakteristice výpůjček podle polských a českých lingvistických publikací. Dále je zde uvedena stručná historie přejímání do polštiny, jeho příčiny a způsoby. Poslední část kapitoly se zabývá hodnocením výpůjček, s přibývajícím mnoţstvím anglicismů se totiţ v poslední době objevují puristické tendence, avšak důleţité je si zde uvědomit, zda daná přejímka je potřebná nebo zda jde jen o módní výraz. V druhé kapitole je uvedeno členění všech výpůjček podle různých kritérií. Všeobecně přijatá klasifikace výpůjček je zaloţena na třech kritériích: předmětu, stupně adaptace a původu. Jsou zde také uvedeny jazyky, ze kterých bylo během staletí přejímáno nejvíce. V kaţdé části jsou popsány charakteristické rysy daných kritérií, ilustrované konkrétními příklady slov, která patří do jednotlivých skupin. Třetí kapitola se uţ konkrétně zaměřuje na předmět této magisterské práce, tedy anglicismy. V první části je vymezena definice anglicismů, jejich všeobecná charakteristika. Dále se věnuje historickému vývoji přejímání z angličtiny: kdy začaly přecházet anglické výrazy do polštiny a čím to bylo motivováno. Další část se zabývá způsoby adaptace, které je 5

6 moţno pozorovat na jednotlivých anglicismech. Nakonec jsou zde uvedeny oblasti, do kterých angličtina vzhledem ke své popularitě proniká nejvíce. Kaţdá část je opatřena praktickými příklady a v některých podkapitolách je uvedeno, jaká je situace v českém jazyce u obdobné problematiky. Čtvrtá kapitola, tedy praktická část, se věnuje analýze anglicismů. Pro tuto analýzu byl vybrán časopis z oblasti informačních technologií PC World. Nejprve jsou zde všeobecně charakterizovány časopisy týkající se počítačů a techniky, tj. jaký je jejich obsah a komu jsou určeny. Další podkapitola se uţ konkrétně věnuje časopisu PC World, který byl vybrán proto, ţe je to mezinárodní periodikum a vyskytuje se v polské i české mutaci v elektronické podobě, díky čemuţ bude moţno provést srovnání četnosti anglických výpůjček v obou verzích, a to v článcích se stejnou tematikou. Nalezené anglicismy jsou uváděny v podobě slovníkových hesel, u kaţdého výrazu je uvedena definice, anglický a český ekvivalent, stupeň a znaky adaptace. Analýza je prováděna na základě definic a charakteristik z teoretické části. Téma magisterské práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost. V dnešní době, kdy se velice rychle rozvíjí technika a zároveň roste obliba angličtiny jako mezinárodního dorozumívacího jazyka, se problematika anglicismů jeví jako téma hodné zájmu. Změny v jazyce jsou reakcí na procesy, které probíhají ve společnosti. Slovní zásoba polského i českého jazyka se i pod vlivem angličtiny neustále proměňuje, dochází k přejímání nových lexikálních jednotek, které se dále postupně integrují do jejich lexika. Tato práce se pokusí zjistit, jak dochází k adaptaci anglicismů do polské slovní zásoby, a který z jazyků (polština nebo čeština) je uţívá častěji. I kdyţ se situace v této oblasti mění kaţdý den. 6

7 1. Definice a charakteristika výpůjček V publikaci Encyklopedický slovník češtiny jsou výpůjčky definovány jako všechny cizí výrazy, fráze, typy derivátů, flektivní formy, větné konstrukce a frazeologismy ve struktuře daného jazyka. Kdy při jazykovém kontaktu různé intenzity dochází k (přímému nebo zprostředkovanému) převzetí jazykových jednotek nebo forem z jednoho jazyka do druhého. 1 Podle publikace Słownik poprawnej polszczyzny PWN je definice výpůjček následující: Zapożyczenia (pożyczki językowe) to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. 2 Publikace Kultura języka polskiego definuje výpůjčky takto: Najczęściej przez zapożyczanie rozumie się przejmowanie jednostki leksykalnej z jednego języka narodowego do innego, a samą taką jednostkę nazywa się zapożyczenie. 3 V článku Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, jsou anglicismy charakterizovány následujícím způsobem: przez anglicyzm rozumie się taką jednostkę leksykalną, która charakteryzuje się fonetyką i morfologią angielską i przedostała się z języka angielskiego do polszczyzny. 4 Přejímání je jev, který je charakteristický pro všechny jazyky, ale nejčastěji se objevuje přejímání slovní zásoby ze světových nebo sousedních jazyků. Přejímání slov z cizích jazyků je jedním z nejčastějších způsobů, jak obohatit slovní zásobu. 5 Výpůjčky se uţívají, kdyţ je potřeba popsat nový jev nebo novou věc, pro které zatím jazyk nemá jméno. 6 Jazyky se navzájem ovlivňují, coţ je důsledkem mnohých politických, obchodních a kulturních kontaktů mezi národy. Ze dvou národů, které jsou spolu v kontaktu, má obvykle větší vliv ten, který je na vyšším stupni ekonomického a kulturního rozvoje. Přejímání cizích slov nebo jazykových struktur není vţdy výsledkem úmyslného procesu. 7 1 Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Markowski, A. (red.), Warszawa 2010., s Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., PWN, Warszawa 2005, s Mańczak-Wohlfeld, E.: Anglicizmy w polszczyźnie Co to są anglicyzmy?., [online], [cit ]. Dostupné z: 5 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, Helsinki 1997, s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie. České Budějovice 1991., s Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 5. 7

8 Výpůjčky se dostávají do jazyka v kaţdé době, ale čím starší jsou, tím více jsou začleněny do běţné slovní zásoby. 8 Mezi nejnovější výrazy, které se do jazyka dostávají, patří tzv. kalky, jejichţ přímým vzorem bylo slovo z cizího jazyka. Mezi těmito výrazy je mnoho neúspěšných slov, která uţivatelé jazyka nepřijmou. Je zde ale také mnoho takových slov, která jsou trvale zařazena do spisovného jazyka. 9 V současných jazycích se stále objevují nové výpůjčky a v současnosti je přirozené, ţe přicházejí převáţně z angličtiny. Vliv anglického jazyka ve světě, hlavně na mladé, je viditelný, např. v popmusic, ve filmech nebo v časopisech, kde se vyskytuje mnoho slov z angličtiny. 10 Zdá se jasné, ţe naduţívání výpůjček vede k znečišťování jazyka, nicméně přejímání určitých cizích elementů nejen dokazuje ţivotnost jazyka, ale také ovlivňuje jeho modernizaci a obohacování Historie přejímání do polštiny Jiţ v nejstarší vrstvě polského jazyka je moţné najít sloţky cizího původu. Mezi nejstarší jazykové výpůjčky patří přejatá slova z českého a německého jazyka, která se do polštiny dostala během christianizace polského národa v 10. století. Jedná se především o křesťanskou terminologii, která byla přejata českým prostřednictvím z latiny. 12 Během 13., 14. a 15. století se do polštiny dostávají hlavně germanismy, příčinou byla kolonizace měst a vesnic německým obyvatelstvem. Patří sem hlavně slovní zásoba týkající se řemesel, stavebnictví a města. 13 V 16. století byla znamením vzdělanosti mezi duchovenstvem, dvořany a profesory znalost češtiny. Její vliv byl však ohraničen, má charakter umělý a literární, nebyla masově rozšířena mezi obyvatelstvem a v 17. století přestává působit úplně. Díky královně Boně byli v 16. století do Polska zváni italští učenci, stavitelé a umělci, coţ způsobilo zesílení vlivu italštiny. 8 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, Helsinki 1997, s Ikola, O.: Suomen kirjakieli, In Kielestä kiini. Jyväskylä 2004., s Tamminen, S.: Ikä ja asenteet lainasanoja kohtaan [online], [cit ]. Dostupné z: 11 Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., Kraków 1995, wyd. 1., s Klemensiewicz, Z.: Historia języka polskiego., PWN, Warszawa 1980., s Tamtéţ., s

9 V 17. století se dále šíří obliba latiny, jejíţ vliv se projevoval především ve specializované slovní zásobě a terminologii. V té době se také začíná projevovat obliba francouzštiny. Za vlády Stanislava Leszczyńského v 18. století se rozšířil kult francouzštiny, jejíţ obliba stále rostla a příliv galicismů trval aţ do poloviny 19. století. Dalšími jazyky, které působily na polštinu, především v 16. a 17. století, byly jazyky rusínské, se kterými se Poláci setkávali především v pohraničí a v oblastech se smíšeným obyvatelstvem. 14 Pokud se jedná o anglicismy, kterými se zabývá tato práce, tak před 19. stoletím se nedá mluvit o vlivu angličtiny na polský jazyk. Její vliv se projevuje aţ později, zatím však spíše prostřednictvím němčiny a francouzštiny. Teprve těsně před 2. světovou válkou začala angličtina bezprostředně působit na polskou slovní zásobu a to především v oblasti státní administrativy, financí, obchodu, sportu, politiky a techniky. V současnosti je angličtina hlavním zdrojem výpůjček Příčiny přejímání Je samozřejmé, ţe lexikální výpůjčky, které jsou jednou z forem kontaktů mezi národy, jsou podmíněny mimojazykovými faktory, hlavně povahy psychologické, sociologické a kulturní. Pokud se jedná o jazykové příčiny zavádění výpůjček, je potřeba odlišit vnitřní a vnější. Mezi vnitřní příčiny je moţné zařadit nízkou frekvenci určitých výrazů, coţ způsobuje, ţe podléhají zapomnění a je nutné na jejich místo zavést výpůjčku. Dalším důvodem je vystupování homonymních dvojic, coţ vede k zastoupení jednoho homonyma cizími lexikálními jednotkami; ztráta expresivnosti některých domácích výrazů; nevhodné asociace domácích lexémů. Mezi vnější příčiny je potřeba započítat nutnost nazvání nových pojmů, coţ se zdá jako ekonomičtější řešení, neţ umělé vytváření domácích názvů, dále se zavádí výpůjčky z jazyka, který se těší prestiţí. 14 Klemensiewicz, Z.: Historia języka polskiego., op. cit., s Tamtéţ, s

10 Také je moţné se setkat s rozdělením výpůjček na potřebné a zbytečné. Do kategorie potřebných výpůjček je moţné zařadit egzotyki, tedy pojmenování spojená s kulturou země, z jejíhoţ jazyka se přejímá; názvy neznámých pojmů a pojetí v přijímajícím jazyce; internacionalismy. Zavádění dalších výpůjček se zdá jiţ méně oprávněné, a proto jejich název zbytečné. Jsou to výrazy, které mají přesně odpovídající výrazy v přijímajícím jazyce. Jejich uţívání je způsobené módou a snobismem, vycházející z nadvlády kultury, vědy a techniky, v tomto případě anglosaské. 16 Současně probíhající změny je moţné označit pojmem globalizace komunikace, je to jev velice sloţitý a dynamický. V průběhu vývoje doplňovaly všechny evropské jazyky svou slovní zásoby cizími prvky Způsoby přejímání cizích slov Cizí výpůjčky mohou do jazyka pronikat různými způsoby, jako například cestou bezprostředních kontaktů výpůjčky sluchové (fonetické) nebo prostřednictvím písma a tisku výpůjčky zrakové (grafické). Rozhodujícím kritériem, pomocí kterého se určuje, do jaké skupiny výpůjčka patří, je shodnost jeho grafické formy s fonetickou. Pokud má daný výraz polský pravopis přibliţně odráţející originální výslovnost, je povaţován za výpůjčku fonetickou, např. koniak z francouzského cognac, winkiel z německého Winkel. Prostřednictvím sluchu se dostala do polštiny velké mnoţství nejstarších výpůjček z němčiny (např. fajerwerk, majstersztyk, fraucymer). Fonetické výpůjčky byly přejaté procesem bezprostředního styku s jazykem. Jestliţe přejatý výraz zachovává originální pravopis a přizpůsobuje mu svou výslovnost, pak se takové slovo povaţuje za výpůjčku grafickou, např. laser z anglického laser, nylon, tramwaj, radar, seriál, komiks nebo z francouzského deja vu, a propos. Do kniţních výpůjček je také moţné započítat výrazy latinské. 16 Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., op. cit., s Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby, Ostravská Univerzita, Ostrava 2007, s

11 Dále je moţné výpůjčky rozdělit na výrazy přejaté bezprostředně a na výrazy přejaté prostřednictvím dalšího jazyka. U bezprostředních výpůjček vystupují jen dva jazyky: dávající a přijímající (např. keks, mecz, dżem, dabing, biznes). Častěji se však setkáváme s výpůjčkami, u kterých je původní zdroj vzdálený a při přejímání bylo zapotřebí prostřednictví jiných jazyků. Například slova dříve přecházela z angličtiny prostřednictvím jazyka německého, francouzského nebo ruského, ze španělštiny prostřednictvím francouzštiny, z latiny prostřednictvím němčiny a češtiny atd. (např. jumper, bluff, kanion, chuligan, snajper, estrada, czekolada, hazard, kacerz, biskup, atd.) Hodnocení výpůjček Hodnocení výpůjček lingvisty, kteří se zabývají kulturně-jazykovou činností, záleţí na mnoha faktorech. Např. zda cizí jazykové elementy doplňují jen lexikální systém, nebo také gramatický; zda nepolské výrazy mají svoje ekvivalenty v domácí slovní zásobě; zda cizí slovní zásoba je uţívána v obecném jazyce, nebo také ve vědecko-technické oblasti; zda výpůjčky pochází z určitého národního jazyka nebo mají internacionální charakter; zda příjemci textů, obsahujících výpůjčky, mají šanci jim rozumět. Jestliţe přejímáme z cizích jazyků jen slovní zásobu, především názvy nových, do té doby neznámých designátů, není důvod ke kritice tohoto procesu, typického pro mnoho současných lexikálních systémů. Hodnocení tohoto jevu mírní ohraničení dosahu uţívání výpůjček na vědecko-technickou terminologii a přijímání takových výrazů, které jsou známé a uţívané v mnoha jazycích, kdyţ internacionalizace slovní zásoby ulehčuje mezinárodní výměnu myšlenek a umoţňuje pracím vědců volné rozšíření do světového oběhu. Podmínkou přijetí takových výpůjček v textech je dobrá znalost jejich významu. Avšak je zbytečné pouţívat elementy cizího gramatického systému, kdyţ je polština v těchto oblastech soběstačná. Uţívání výpůjček by mělo být také ohraničené z praktických důvodů mnoho čtenářů a posluchačů není dostatečně připraveno porozumění textů obsahujících nepolskou slovní zásobu. A nakonec uţívání výrazů a cizojazyčných frází jen ze snobismu, je vţdy trestuhodné. Není důvod, povaţovat nějaký cizí jazyk, i kdyţ módní a populární, za lepší, atraktivnější neţ rodný jazyk Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim., op. cit., s ; Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Markowski, A. (red.), Warszawa 2010., s

12 Mezi výpůjčky, které mají domácí ekvivalent, patří např. badminton-kometka, mass media-środki masowego/społecznego przekazu, science fiction-literatura fantastycznonaukowa. Vysoký počet zbytečných výpůjček jsou hlavně uţívány k reklamním účelům, např. gold, silver, market, open, shop, anglické sloţeniny, např. computerland, jeansland nebo sloţeniny, kde je jeden člen anglického původu, např. biuroland, drewland, opticland nebo nápisy skládající se za dvou elementů, např. art gallery, music store, professional art, silver collection. S lexikálním nadbytkem je také moţné se setkat v názvech časopisů, např. Bussineswoman Magazine, High Life, Popcorn, v novinových titulech, např. The best of 1994, No future, Ratunku, Help, v titulech televizních programů, např. Animals, Big Zbig show, Fashion TV. Také se vyskytují anglické názvy polských agentur, např. Help, Take it nebo polských produktů, např. washing powder, serca gingerbread w czekoladzie, Sky Milk. Tato fakta svědčí o tom, ţe polština nejen lehce přijímá lexikální výpůjčky, ale podléhá také jiným jazykovým vlivům, čehoţ si od dávných časů všímali ti, kteří dbali o čistotu jazyka. V dnešní době má angličtina na polštinu silný vliv. Je však moţné předpokládat, ţe se polština naduţívání anglických výpůjček ubrání. Důkazem je, ţe současně je pozorovaná tendence, ţe počet anglicismů se v oblasti počítačů zmenšuje. 20 K jazykově neadaptovaným slovům cizího původu zaujímají uţivatelé různé postoje, a to jak kladné či neutrální, tak záporné a dokonce kritické. Přehnané uţívání cizích prostředků i jejich odmítání a brusičství není správné, jelikoţ oboje odporuje zásadám rozvoje a obohacování slovní zásoby. Je třeba rozlišovat mezi výpůjčkami, které jsou potřebné a těmi, které jsou naopak postradatelné. V mnoha případech má jazyk k dispozici vedle cizojazyčných přejímek i pojmenování vlastní. Většinou se pak dává přednost domácím výrazům a internacionalismy se uţívají jen v určitých kontextech. Občas také dochází k uţívání dubletních tvarů Mańczak-Wohlfeld, E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w jazyku polskim., op. cit., s Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby., op. cit., s

13 Přejímání patří mezi tzv. innowacje uzupełniające, jsou to jazykové elementy, nejčastěji výrazy a fráze, které vyplňují určitou mezeru v systému slovní zásoby. Proto je moţné takové výpůjčky povaţovat za ţádoucí a uţitečné. Přejímání také patří mezi tzv. innowacje alternatywne, kdy se nové výrazy, formy a fráze objevují vedle jiţ existujících, jako důsledek prosazování nových jazykových tendencí. Tímto způsobem například popularita anglických výpůjček způsobuje šíření slov lider (vedle staršího przywódca), prezydencja (vedle tradičního przewodniczenie), kondycja (vedle staršího stan, warunki), aplikacja (vedle normativního podanie, prośba). Takové výpůjčky je na druhou stranu moţné povaţovat za neopodstatněné. Ačkoliv hodnocení toho, zda je nějaký výraz přejatý do jazyka zbytečný, je nesmírně těţké. Za nepotřebné není moţné povaţovat takové výrazy, které nazývají jevy, procesy a zaměstnání, které se dříve v Polsku nevyskytovaly, např. monitorować, designer. Patří zde i frazeologické výpůjčky, např. szara strefa (z ang. grey area), tygrysie rynki (z ang. tiger markets), katastrofa humanitarna (z ang. humanitarian catastrophe). 22 Neznalost významu přejímek vede u některých uţivatelů jazyka k chybnému uţívání těchto výrazů. Mohou si plést význam slov, která jsou si podobná svým zněním nebo morfologickou podobou, např. klimatyzacja aklimatyzacja, adaptować adoptować, formować formułować, monitować monitorować, efektowny efektywny atd. 23 Jak bylo dříve zmíněno, v polštině, stejně jako v jiných jazycích, se objevují puristické tendence. Jazykový purismus vyniká z emocionálních předpokladů, nikoliv racionálních. Myšlenky o čistotě jazyka jsou v tomto případě ztotoţněny s uţíváním domácích výrazů. V posledních letech se pozornost puristů zaměřuje za nejnovější výpůjčky, tedy anglicismy. Někteří lidé dokonce navrhují úplné odstranění nových anglicismů z polštiny, týká se to hlavně slov, jejichţ cizost je graficky, foneticky nebo morfologicky výrazná, např. leasing, objector, callanetics Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op. cit., s ,48, , Tamtéţ, s Tamtéţ, s

14 2. Typy výpůjček Všeobecně přijatá klasifikace výpůjček se opírá o tři kritéria: předmětu, stupně adaptace a původu. Podle kritéria předmětu je dělíme na vlastní, strukturální, sémantické a umělé. Podle kritéria stupně adaptace je dále dělíme na zcela adaptované, částečně adaptované a lexikální citáty. 25 Podle kritéria původu je dělíme na anglicismy, bohemismy, galicismy, germanismy, grécismy, hungarismy, italianismy, latinismy, rusismy, rutenismy, turcismy Rozdělení podle kritéria předmětu Výpůjčky vlastní (zapożyczenia właściwe) Jestliţe se přejímá forma a význam výrazu, mluvíme o vlastních výpůjčkách. Takové výrazy mohou vystupovat v nezměněné formě (výpůjčky lexikální) nebo také získávat polské koncovky a afixy (výpůjčky morfémové). 26 Např. atlas (z tur.), atrament (z lat.), bienale (z ital.), burmistrz (z něm.), brydż (z ang.), butik (z fran.), cellulitis (z lat.), czychać (z čes.), dumping (z ang.), embargo (ze špan.), kolumna (z lat.), spaghetti (z ital.), wagon (z ang.) atd Výpůjčky strukturální Kalky (zapożyczenia strukturalne) Jestliţe se přejímá jen struktura výrazu, která je vyplněna domácími elementy (získáváme doslovný překlad cizí konstrukce), nazýváme je strukturální výpůjčky - kalky. 28 Kalky jsou slova utvořená překladem cizích slov, a to přesně podle cizí předlohy. 29 Kalky dělíme na: 1. Kalky slovotvorné, které se vytvářejí překládáním slovotvorné struktury cizích slov. 30 např. rzeczpospolita z latinského res publica nastolatek z anglického teenager 25 Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Rybicka, A.: Losy wyrazów obcych w języku polskim., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Tamtéţ, op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie. České Budějovice 1991., s Tamtéţ, s

15 czasopismo z německého Zeitschrift nadwaga z anglického overweight zaimek z latinského pronomen 2. Kalky frazeologické zase napodobují strukturu cizích frazémů. 31 např. punkt widzenia z francouzského point de vue nie ma sprawy z anglického no matter przyszło mi na myśl z latinského venit in mentem otwarty na coś z francouzského ouvert sur wydawać się być z anglického seem to be 3. Kalky sémantické přijímají pod vlivem cizího slova nový význam. např. cienka aluzja podle ruského vzoru, namísto subtelna, delikatna aluzja promocja podle anglického vzoru, namísto propagowanie, reklamowanie generacja podle anglického vzoru, namísto typ, rodzaj Výpůjčky sémantické (zapożyczenia semantyczne) U výpůjček sémantických se přejímá pouze obsah výrazu, domácí výraz získává nový význam podle vzoru odpovídajícího cizího slova. 33 Pod vlivem cizího jazyka se rozšiřuje význam výrazů domácích. 34 V dnešní polštině se nejvíce přejímá z angličtiny, kdy některé přejaté neosemantismy jsou tak rozšířené, ţe se nevnímá nevhodnost při jejich uţívání: administracja (ve významu rząd - administration), autor (ve významu wykonawca, sprawca, zdobywca - author), konfrontacja (ve významu starcie - confrontation), generalnie (ve významu głównie, w zasadzie - generally), praktycznie (ve významu w zasadzie, prawie - practically), testować (ve významu sprawdzać to test), korespondować (ve významu odpowiadać to correspond), trywialny (ve významu oczywisty, banalny - trivial) Výpůjčky umělé (zapożyczenia sztuczne) 31 Čejka, M.: Česká lexikologie a lexikografie. Brno 1992., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Tamtéţ, s Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Klebanowska, B.: O dobrej i złej polszczyźnie., Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s

16 Výpůjčky umělé se tvoří z cizích elementů podle zásad jazyka, ze kterého pochází. Patří zde především výrazy řecko-latinského původu vytvořené v novověku. 36 Např. biologia, telewizja, kosmonauta, telefon, radioterapia, zootechnika, dyktafon, kserokopia, videotelefon, logopedia atd. Umělé výpůjčky se mohou skládat také z různojazyčných částí, vznikají tak slova hybridní. Nebo jedna jejich sloţka můţe být přejata a druhá přeloţena. 37 Např. autokar sloţený z řec. auto- a ang. car; minisuszarka z lat. mini- a pol. suszarka; neopogański z řec. neo- a pol. pogański; ciucholand z pol. ciuch a ang. land. V současné polštině jsou umělé výpůjčky zdrojem obohacování slovní zásoby. Novými částmi výrazu mohou být afixy (-acja, -ent, -ista, izm, -tor; anty-, arcy-, ekstra-, inter-, meta-, post-, re-, super-, ultra-, wice-), lexémy (auto-, makro-, mini-, neo- atd.). Některé se objevují hlavně ve skladbě technických a vědeckých termínů (bio-, elektro-, geo-, hydro-, paleo-, psycho-, techno-; -fobia, -grafia, -logia, -skopia) Rozdělení podle kritéria stupně adaptace Výpůjčky zcela adaptované (zapożyczenia całkowite) Jsou to výrazy přejaté z cizích jazyků, ale uţ zcela přizpůsobené fonetickému a deklinačnímu systému. Jsou to nejstarší přejímky v jazyce. Většina těchto slov je tak zdomácnělá, ţe běţný uţivatel jazyka nerozezná jejich cizí původ. Obvykle se tato adaptace odehrávala dlouhou dobu. Navíc mnoho slov je tak starých, přejatých v tak dávných dobách, ţe je moţné zpochybnit, zda ještě můţeme mluvit o výpůjčkách. 39 U takových slov uţ zmizelo vědomí cizího původu. 40 Např. z ang. budżet, dżem, skecz, z něm. landszaft, majster, barwa, dach, szpital, z franc. bukinista, paragon, z ital. sałata, stiuk, makaron Výpůjčky částečně adaptované (zapożyczenia częściowo przyswojone) 36 Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny.,markowski, A. (red.), op. cit., s Sajavaara, P.: 1989 Vierassanat Nykysuomen sanavarat, (Vesikansa Jouko Juva), s. 71, 96.; Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op. cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s

17 Jsou to takové výrazy, které se ještě úplně nezačlenily do gramatického systému jazyka, jsou nesklonné kvůli netypické flektivní skladbě. 41 Jejich fonetická podoba se ještě můţe lišit. Mohou například zahrnovat fonémy z cizího jazyka. 42 Např. bantu, bikini, guru, kakao, konfetti, martini, sake, sari, tabu. O cizosti formy můţe svědčit také pravopis: taxi, expres, apartheid. 43 Částečnou, ačkoliv značnou adaptaci je moţné pozorovat u výrazů, které jsou foneticky a graficky adaptované. Tyto výrazy podléhají deklinaci (popř. konjugaci), ale v polštině netvoří deriváty, např. thriller, walkman, snack-bar Lexikální citáty (cytaty) Citáty přecházejí z jednoho jazyka do druhého zcela beze změny a plně si zachovávají cizí hláskovou povahu (výslovnost i pravopis). 45 Citáty obecně nejsou přizpůsobeny flektivnímu systému jazyka, do kterého byly přejaty. Rodilý mluvčí můţe rozlišit tyto přímé citace v jazyce poměrně snadno. 46 Jsou psány, obvykle i vyslovovány, stejně jako v původním jazyce, např. knock-out, know how, bye bye, okey, sorry, à propos, charge d affaires, con amore. 47 Citáty se obvykle uţívají pro názvy míst (např. Los Angeles, Bordeaux, atd.), jména osob (např. David Wilson, Shakespeare, Voltaire, atd.) 48, ale také nová terminologie můţe v jazyce zdomácnět v původním znění (např. attaché, college, curling, fair play, squash, freelance, sci-fi, walkie-talkie atd.). Častým zdrojem citátových výpůjček je také latina (např. status quo, ex libris, pro gradu) Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Sajavaara, P.: 1989 Vierassanat Nykysuomen sanavarat (Vesikansa Jouko Juva), s Klebanowska, B.: O dobrej i złej polszczyźnie, op. cit., s Markowski, A.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne., op.cit., s Pokorný, L.: Úvod do české lexikologie., op. cit., s Nurmi, T.: Vierassanat 2004, [online], [cit ]. Dostupné z: anat/. 47 Häkkinen, K.: Mistä sanat tulevat, op. cit., s Nurmi, T.: Vierassanat 2004, [online], [cit ]. Dostupné z: anat/. 49 Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

18 2. 3 Rozdělení podle kritéria původu K přejímání slov dochází, kdyţ se z cizí kultury přijímají nějaké nové pojmy, předměty nebo věci a zároveň pro ně přijímají nová jména. To ale nejsou jediné příčiny, na přejímání také působí například móda, styl nebo společenská situace. Do jazyka také mohou přicházet nová slova, i kdyţ uţ výraz pro daný pojem existuje Bohemismy (zapożyczenia czeskie) První vlna bohemismů přišla do Polska ve středověku, coţ se váţe k přijetí křesťanství českým prostřednictvím. Jsou to hlavně slova spojená s literaturou, teologií a s činností církve jako: kościół, msza, ołtarz, klasztor. Někdy mají slova vypůjčená z češtiny svoje kořeny v latině nebo němčině. Ve století dochází k intenzivním kulturním kontaktům mezi Čechami a Polskem, coţ mělo vliv na polskou slovní zásobu, ortografii a počátky středověkého písemnictví. 51 K mezinárodním bohemismům patří výraz robot, který vymyslel Karel Čapek, dalším slovem je polka (český národní tanec), nebo pistolet od českého výrazu pistole. K dalším slovům, která se utvářela pod českým vlivem, patří např. wesele, czerwony, hańba, Władysław Galicismy (zapożyczenia francuskie) Francouzský jazyk měl největší vliv na polštinu v 17. a 18. století. Móda v uţívání francouzštiny se projevovala u královského dvora a vyšších vrstev jako je aristokracie a šlechta. Její vlivy pronikly do různých oblastí polské kultury, jsou svázány s terminologií z politického, hospodářského a kulturního ţivota. 53 Mezi galicismy patří jak zcela adaptované výrazy, tak citáty. 50 Lehikoinen, L.: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu., op. cit, s Kania, S. Tokarski, J.: Zarys leksykologii i leksykografii polskiej., op. cit., s. 140; Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych). Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1993., s Janusz Siatkowski, Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, Cz. 1, Wrocław 1965, Cz. 2, Wrocław 1970., [online], [cit ]. Dostupné z: 53 Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s

19 Např. týkající se kosmetiky: krem, lakier, perfumy, makijaż, fluid; látek, oblečení: frotté, beret, bluza, frak, kostium, bouclé, krawat; jídla a alkoholu: bulion, fondue, majonez, sauté, deser, krokiet, beszamel, koniak, apéritif, likier, szampan; místnosti a nábytku: atelier, balkon, foyer, salon, suterena, fotel, komoda, sekretářka, sofa, lustro, witraż; publicistiky: partia, premier, redaktor, reforma, krytyka, awans, cywilizacja; literárních druhů: chanson de geste, felieton, reportaż; citáty: carte blanche, cherchez la femme, en avant, femme fatale, enfant terrible; kaţdodenní ţivot: milion, kilometr, butelka, interesować, hotel, festiwal, adres, kontynent, moda, plastyk, bal, litr, lista, but, wizyta, debata Germanismy (zapożyczenia niemieckie) Německý jazyk měl vliv na polštinu od počátku. Nejintenzivnější přejímání probíhalo v období století, kdy města získala oficiální právní statusy zaloţené na tzv. magdeburském právu. Patří sem výrazy spojené s městem a právem: gmina (něm. Gemeinde), burmistrz (něm. Bürgermeister), wójt, rynek atd. 55 Tradiční, historické výpůjčky, např. blacha, cegła, dach, rynek, mohou dnes identifikovat jen odborníci. Německý původ je naopak moţné rozeznat u později přejatých výrazů, např. bruderszaft, bumelant, kinderbal, knajpa, kurat, majstersztyk, obcas, weksel. Navzdory intenzivnímu očišťujícímu působení, přešlo mnoţství německých výpůjček do slovní zásoby z oblasti řemesel, např. hebel, klister, laubzega, wihajster, wajcha. 56 Další vlna přejímání z němčiny probíhala v období záborů v 19. století, kdy byla zavedena germanizace v zemích patřících pod německý zábor a později za druhé světové války. Nejstarší výpůjčky se tak začlenily do polské slovní zásoby tak, ţe většinou nejsou pociťovány jako cizí. 57 Na poválečnou polštinu neměla němčina velký vliv, patří zde především odborné termíny, např. dederon, flausz, gastarbeiter, kombi, makler, müsli. Do polštiny vešly také lexikální kalky a frazeologizmy, např. czasopismo, dworzec kolejowy, listonosz, parostatek, rzeczoznawca, światopogląd, do luftu, jako taki Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Markowski, A. (red.), op. cit., s Witaszek-Samborska, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie., op. cit., s Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

20 Latinismy (zapożyczenia łacińskie) Vliv latinského jazyka se projevoval ve všech fázích vývoje polštiny. Ve středověku to byla slovní zásoba spojená s křesťanstvím, přejatá českým a německým prostřednictvím. Např. anioł, biskup, kościół, msza, pacierz, proboszcz. Přejímky z latiny se uplatnily v oblastech školství, medicíny, botaniky (atrament, bakałarz, rejestr, kryształ, migdały), umění či práva (kolumna, tron; akt, apelacja, dekret, dokument, komisja, termin, traktat). Od období renesance se rozšířil makaronismus 59 (ab ovo, ad acta, corpus delicti, deus ex machina, homo sapiens, in flagranti, pro memoria, quo vadis, semper fidelis, tabula rasa, terra inkognita, virtuti militari). Od 19. století se začal vyuţívat lexikální materiál latiny k tvoření tzv. umělých výpůjček, k obohacování slovní zásoby v různých oblastech vědy a nauky, jak jiţ bylo uvedeno dříve. Tento typ přejímání se více rozšířil v 2. polovině 20. století a přispěl k rozvoji vědeckého jazyka. Např. embriogeneza, frustracja, informatyka, noktowizja, radiestezja, respondent, multiplex, synoptyk. Latinská slovní zásoba ovlivnila nejen slovotvorbu, ale i fonologii a flexi. Slova mohou být také tvořena pomocí latinských afixů, např. alny, - ilny, - iczny, - izować, - fikować, -acja, - ant, - ator, - eria, - ik, - ista, - izm, - us, - ura, anty-, arcy-, de-, eks-, ekstra-, hiper-, inter-, kontr-, post-, re-, sub-, super-, ultra-, wice-. V oblasti fonologie je moţné pozorovat vliv latiny v zavádění spojení různých souhlásek s písmenem j v geneticky cizích výrazech, např. amnezja, procesja, wakacje a také skupin di, ti, si, zi, ri, např. prodiż, pastisz, cosinus, Zanzibar, riposta. Latinský původ mají koncovky um a a u podstatných jmen středního rodu, např. kolokwium, muzeum, plenum, seminarium, sympozjum makaronismus: označení pro uţívání prvků nebo výrazů dvou nebo více jazyku v jednom souvislém textu; v polštině: vplétání originálních latinských výrazů do polského textu 60 Nowy słownik poprawnej polszczyzny., Markowski, A. (red.), op. cit., s

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BRONISLAVA ESTERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Přírodopis POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Lucie Novotná Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA ANALÝZA NABÍDKY KURZŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO STUDENTY OBORU SURDOPEDIE V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA ANALÝZA NABÍDKY KURZŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO STUDENTY OBORU SURDOPEDIE V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky ANALÝZA NABÍDKY KURZŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO STUDENTY OBORU SURDOPEDIE V BRNĚ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr.

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu Uplatnění interaktivity v muzejnictví (diplomová práce) Mgr. Petra Belaňová Obor: Arts Management, 2010 Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Martina Sedláčková Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost Bakalářská práce Praha 2011 Autor práce: Martina

Více

Neologismy a tvoření slov v současné angličtině

Neologismy a tvoření slov v současné angličtině Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Neologismy a tvoření slov v současné angličtině Tereza Valerová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT Jedním z hlavních témat léto knihy je změna. Ţijeme v nepředvídatelném a sloţitém světě, který se nám mění před očima. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme se vyrovnával

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Lenka HOFMANOVÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra germanistiky INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE NĚMČINY NA 1. STUPNI ZŠ

Více

Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením

Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením Dizertační práce Brno 2010 PhDr. Pavla Pitnerová Děkuji své školitelce,

Více

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Monika Kabatová Plzeň 2013 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více