Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze"

Transkript

1 Propofol Abbott Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce Abbott Laboratories S.A., Madrid, Španělsko Složení Léčivá látka: Propofolum 10 mg v 1 ml emulze. Pomocné látky: vaječný lecithin, sojový olej, glycerol, hydroxid sodný, voda na injekci. Indikační skupina Anestetikum Charakteristika Propofol (2,6 diisopropylfenol) je krátkodobě účinkující anestetikum pro intravenózní anestezii s dobou nástupu přibližně 30 vteřin. Fáze procitnutí je krátká a pacient se brzy cítí plně probuzen. Mechanismus účinku není dokonale prozkoumán, podobně jako u jiných celkových anestetik. Při podání propofolu při úvodu a vedení anestezie může obecně dojít k poklesu krevního tlaku a k bradykardii. V průběhu anestezie se pak již nežádoucí ovlivnění krevního oběhu vyskytuje zřídka a hemodynamické parametry jsou poměrně stabilní Přestože se může po podání přípravku Propofol Abbott objevit respirační deprese, její četnost a závažnost je obdobná jako při podání jiných intravenózních anestetik. Procitnutí z anestezie je obvykle rychlé a za krátký čas se pacient cítí plně probuzen. Jen zřídka jsou pacienti sužováni pooperační nauzeou či zvracením. Koncentrace dosažené po klinických dávkách přípravku netlumí syntézu hormonů kůry nadledvin. Farmakokinetika Vazba na plazmatické bílkoviny je 97%. Pokles koncentrace propofolu po podání injekčního bolusu nebo po ukončení kontinuální infuze lze popsat otevřeným trojkompartmentovým modelem s velmi rychlou distribucí (poločas 2-4 minuty), rychlou eliminací (poločas minut) a pomalou finální částí, reprezentující redistribuci propofolu ze slabě prokrvených tkání ( min.). Propofol je rychle distribuován a vyloučen z těla (celková tělesná clearance 1,5-2 l/min). Propofol se metabolizuje převážně v játrech, kde se tvoří neaktivní konjugáty propofolu a chinolu, které jsou pak vyloučeny močí. U dětí je clearance o 50 % vyšší než u dospělých. Plazmatická koncentrace propofolu podávaném při vedení anestezie asymptomaticky stoupá až do rovnovážného stavu, charakteristického pro příslušnou rychlost aplikace. Při dodržení doporučených infuzních rychlostí je farmakokinetika propofolu lineární.

2 Indikace úvod do celkové anestezie u dospělých a dětí od 1 měsíce, vedení celkové anestezie u dospělých a dětí od 3 let sedaci ventilovaných pacientů během intenzivní péče u dospělých a dětí od 16 let sedaci během diagnostických a chirurgických výkonů buď samostatně nebo v kombinaci s lokální nebo regionální anestezií u dospělých a dětí od 16 let Kontraindikace přecitlivělost na léčivou látku přípravku Propofol Abbott nebo na kteroukoli pomocnou látku použití u dětí do 1 měsíce pro úvod do celkové anestezie a u dětí do 3 let k vedení celkové anestezie sedace během diagnostických a chirurgických výkonů nebo během intenzivní péče u dětí do 16 let během těhotenství a kojení a u anestezie v gynekologii, s výjimkou ukončení těhotenství. Nežádoucí účinky Celkové: Během úvodu do anestezie se může v závislosti na dávce a použitých premedikačních a jiných přípravcích objevit hypotenze a tranzientní apnoe. Někdy si těžká hypotenze může vyžádat intravenózní podání roztoků a snížení rychlosti aplikace přípravku Propofol Abbott. Méně časté jsou poruchy cirkulace zahrnující bradykardii (občas se závažnou progresí až k asystolii), tachykardii a extrasystoly. Jiné nežádoucí účinky během úvodu, vedení a probouzení z anestezie jsou vzácné, patří sem singultus, kašel, srdeční arytmie, hyperventilace, třesavky, pocit chladu a euforie. Vzácně byly též hlášeny epileptoidní pohyby, zvláště křeče a opistotonus, někdy byly opožděné o hodiny až dny od zákroku. Zaznamenány byly i případy edému plic. U některých pacientů se může v průběhu procitání z anestezie objevit nauzea, zvracení a bolesti hlavy. Řídce byly hlášeny případy odbarvení moči po dloudobé aplikaci přípravku Propofol Abbott. Velmi vzácné jsou klinické příznaky anafylaxe zahrnující angioedém, bronchospazmus, erytém a hypotenzi. Jsou známé případy horečky po operaci. Podobně jako po procitnutí z anestezie vedené jinými anestetiky si někteří pacienti mohou stěžovat na snížení sexuální aktivity. Je-li přípravek podán nemocným s epilepsií, může v některých případech dojít ke křečím. Pokud byl podán propofol za účelem sedace během intenzivní péče v dávce převyšující 4 mg/kg/hod. vyskytly se velmi vzácně případy rhabdomyolýzy, metabolické acidosy, hyperkalemie nebo srdečního selhání někdy s fatálním koncem.. Při současném podání s lidocainem mohou nastat následující nežádoucí účinky: závratě, zvracení, ospalost křeče, bradykardie, srdeční arytmie a šok. Místní: V souvislosti s aplikací injekce přípravku Propofol Abbott může vzniknout lokální bolest, které se lze většinou vyhnout podáním injekce do některé z velkých žil na předloktí. Těmto bolestem lze též předejít smíšením přípravku s 1% injekčním roztokem lidokainu. Trombóza a flebitida Stránka 2

3 se vyskytují vzácně. V ojedinělých případech byly pozorovány silné reakce tkáně na paravenózní podání. Intraarteriální injekce u zvířat nevede k žádné tkáňové reakci. Interakce Propofol Abbott byl užit během spinální a epidurální anestezie a v kombinaci s běžně užívanou premedikací, neuromuskulárními blokátory, inhalačními anestetiky a analgetiky bez příznaků farmakologických interakcí. Některé z uvedených lékových skupin mohou snižovat krevní tlak nebo zhoršit dýchání, tedy zvýšit účinek přípravku Propofol Abbott a prodloužit anestezii. Jsou-li jako premedikace podány opiáty (např. fentanyl), epizody apnoe se vyskytují častěji a jsou delší. Pokud je celková anestezie kombinována s lokální, je nutné snížit dávky přípravku Propofol Abbott. Při současném podání suxamethonia a neostigminu může dojít k bradykardii a ke kardiálnímu arestu. U pacientů užívajících cyklosporin se po podání lipidických emulzí jakou je i Propofol Abbott objevily případy leukoencefalopatie. Propofol Abbott se nesmí před podáním smíchat s jinými injekčními nebo infuzními roztoky kromě 5% dextrosy ve skleněném nebo plastikovém obalu nebo 1% lidokainu v plastikové injekční stříkačce. Dávkování V průběhu anestezie vedené přípravkem Propofol Abbott jsou obvykle potřeba ještě jiná analgetika. Celková anestezie u dospělých Úvod do celkové anestezie: Propofol Abbott lze užít k indukci anestezie ve formě pomalé jednorázové injekce nebo infuze. Dávku přípravku je nutné stanovit podle klinické odpovědi uspávaného pacienta (obvykle okolo 40 mg každých 10 vteřin). Většina dospělých pacientů pod 55 let vyžaduje dávku 1,5 až 2,5 mg/kg. Celkovou dávku lze snížit pomalým podáváním přípravku (20 až 50 mg/min). Starším pacientům stačí obvykle nižší dávka. Pacienti s ASA 3. a 4. třídy vyžadují nižší rychlost podání (okolo 20 mg každých 10 vteřin). Vedení celkové anestezie: anestezii lze udržovat podáváním přípravku Propofol Abbott jak formou kontinuální infuze, tak i jako bolusové injekce. Rychlost aplikace je u jednotlivých pacientů velmi rozdílná. Jestliže anestezie je udržována kontinuální infuzí, dávky se pohybují od 6 do 12 mg/kg/hod. U starších pacientů, u oslabených a hypovolemických pacientů nebo u pacientů s ASA 3. nebo 4. třídy je nutné dávku snížit až na 4mg/kg/hod. Je-li anestezie vedena opakovanými bolusovými injekcemi, tak se dávky pohybují mezi 25 a 50 mg v závislosti na klinické potřebě. Pediatričtí pacienti (celková anestezie u dětí): Přípravek Propofol Abbott nelze aplikovat dětem mladším než 1 měsíc. Úvod do celkové anestezie u dětí starších 1 měsíc: přípravek je nutné aplikovat velmi pozvolna, dokud se neobjeví klinické známky anestezie. Dávka by měla být úměrná věku a hmotnosti pacienta. Děti starší 8 let obvykle vyžadují dávku okolo 2,5 mg/kg. Mladší děti Stránka 3

4 mohou vyžadovat dávku vyšší (2,5-4 mg/kg). Jelikož chybí klinické zkušenosti jsou doporučovány pro mladé rizikové pacienty (ASA 3. a 4. třídy) nižší dávky. Vedení celkové anestezie u dětí od 3 let: anestezii lze udržovat opakovanými jednorázovými injekcemi nebo kontinuální infuzí. Rychlost aplikace je velmi rozdílná mezi jednotlivými pacienty. Běžně stačí na uspokojivou hloubku anestezie 9 až 15 mg/kg/hod. Sedace dospělých pacientů během intenzivní péče: U ventilovaných pacientů je nutné aplikovat přípravek Propofol Abbott formou kontinuální infuze. Rychlost podání je závislá na požadované hloubce sedace, běžně 0,3 až 4 mg/kg/hod. zajistí dostatečné zklidnění. Je třeba upozornit, že by neměla být překročena dávka 4 mg/kg/hod. Sedace dospělých pacientů během diagnostických a chirurgických výkonů: Dávka a rychlost podání by měly být nastaveny v závislosti na klinické odpovědi. U většiny pacientů je třeba pro zahájení sedace dávka 0,5 1 mg/kg po dobu 1-5 minut. Udržování sedace se dosáhne titrací přípravku Propofol Abbott na požadovanou úroveň sedace. Většina pacientů vyžaduje dávku 1,5-4,5 mg/kg/hod. V případě nutnosti rychlého zvýšení a prohloubení sedace muže být infuze doplněna bolusovým podáním mg (1 2 ml přípravku Propofol Abbott 10 mg/ml). U pacientů starších než 55 let může být vyžadována nižší dávka. Pacienti s ASA 3. a 4. třídy mohou vyžadovat nižší dávky přípravku Propofol Abbott a sníženou rychlost podání. Sedace u dětských pacientů: Propofol Abbott nesmí být podán za účelem sedace během diagnostických a chirurgických výkonů nebo během intenzivní péče dětem do 16 let. V průběhu anestezie vedené přípravkem Propofol Abbott jsou obvykle potřeba ještě jiná analgetika. Způsob podání Přípravek nesmí být před podáním smíchán s žádnými infuzními či injekčními roztoky kromě 5% roztoku dextrózy ve skleněných lahvích nebo infuzních PVC sáčcích a kromě 1% roztoku lidokainu v plastikových stříkačkách. Přípravek se podává jen intravenózně, maximálně po dobu 7 dní. Stránka 4

5 Metody podání přípravku Propofol Abbott v kombinaci Příprava směsi před aplikací Současné podání prostřednictvím Y spojky na infuzním setu Přídatná látka nebo diluens 5% dextróza pro injekční podání 1% injekční lidokain hydrochlorid 5% dextróza pro injekční podání Fyziologický roztok nebo izotonický roztok dextrózy Příprava V infuzním sáčku z PVC nebo skleněné infuzní láhvi smíchejte jeden díl 1% přípravku se 4 díly 5% dextrózy. Pokud směs připravujete v plastikovém infuzním sáčku, tak je doporučeno použít plný sáček dextrózy, odebrat příslušný díl a doplnit sáček stejným množstvím 1% přípravku Propofol Abbott. Smíchejte 20 dílů 1% přípravku s 1 dílem 1% injekčního lidokain hydrochloridu. Současné podání prostřednictvím Y spojky na infuzním setu. Současné podání prostřednictvím Y spojky na infuzním setu. Upozornění Připravte těsně před použitím za přísně aseptických podmínek. Směs je stabilní po dobu 6 hodin. Připravte těsně před použitím za přísně aseptických podmínek. Směs je určena výhradně k indukci anestezie. Y spojku umístěte co nejblíže místu podání. Y spojku umístěte co nejblíže místu podání. Po rozpuštění v 5% dextróze je nutné přípravek použít do 6 hod. Upozornění Přípravek Propofol Abbott se smí používat pouze v nemocnici nebo na adekvátně vybaveném pracovišti pro ambulantní terapii lékaři, školenými pro vedení celkové anestezie nebo pro práci na jednotce intenzivní péče. Oběhové a respirační funkce pacienta musí být nepřetržitě monitorovány (např. pomocí EKG, pulzního oxymetru) a musí být po celou dobu zajištěn okamžitý přístup ke kyslíku, k zařízení, které umožňuje mechanickou ventilaci a k ostatnímu resuscitačnímu zařízení. Před odpojením od takového zařízení je nutné se ujistit o dokonalém procitnutí pacienta. Za účelem sedace během diagnostických a chirurgických výkonů nesmí být Propofol Abbott podáván stejnou osobou, která provádí chirurgické nebo diagnostické výkony. U pacientů s epilepsií existuje riziko křečí po podání přípravku Propofol Abbott. Stejně jako u ostatních intravenózně podávaných látek je třeba dbát zvýšené opatrnosti u pacientů Stránka 5

6 s postižeím srdce, dýchacího ústrojí, ledvin nebo jater nebo u hypovolemických a oslabených pacientů. Užití přípravku Propofol Abbott není doporučeno u elektrokonvulzivní terapie. Podávání přípravku Propofol Abbott nemá vagolytický účinek a jsou známé případy bradykardie (někdy závažné) a asystolie v souvislosti s jeho užitím. Při zvýšeném vagovém tonu nebo jsou-li spolu s přípravkem Propofol Abbott podávány látky vyvolávající bradykardii, je třeba zvážit možnost podání anticholinergních přípravků před úvodem do anestezie nebo během vedení anestezie. Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s poškozeným metabolismem tuků nebo jiným postižením, kdy podání tukové emulze může být potenciálně nebezpečné. Pokud je Propofol Abbott užit u pacientů, u kterých je riziko předávkování tukem, je třeba během podání přípravku monitorovat hladinu lipidů v séru. Jestliže se zjistí příznaky nedokonalého odbourávání tuků je nezbytné upravit dávku i způsob podání. Pokud pacient dostává vedle anestezie přípravkem Propofol Abbott ještě intravenózní lipidickou výživu, její dávka se musí snížit s ohledem na příjem 0,1 g tuku v každém 1 ml emulze přípravku. Lipidy mají být monitorovány během léčby na jednotkách intenzivní péče po 3 dnech. U pacientů s velkou nadváhou je třeba dbát zvláštní opatrnosti kvůli zvýšenému riziku ovlivnění krevního oběhu, ke kterému může dojít po vysokých dávkách obvykle podávaných u těchto pacientů. Zvláštní opatrnosti je také třeba dbát u pacientů s vysokým intrakraniálním a nízkým průměrným arteriálním tlakem, neboť by mohlo dojít k významnému poklesu perfúze mozku. U pacientů s vrozenou akutní porfyrií nesmí být k ředění použit roztok lidokainu. Propofol nesmí být použit pro úvod do celkové anestezie u dětí mladších než 1 měsíc a k vedení celkové anestezie u dětí mladších 3 let.. Propofol nesmí být užit za účelem sedace během chirurgických a diagnostických výkonů nebo během intenzivní péče u dětí mladších než 16 let. Účinnost a bezpečnost propofolu nebyla u dětí mladších než 16 let prokázána. Závažné nežádoucí účinky (včetně případů s fatálním koncem) byly hlášeny při užití propofolu pro sedaci u dětí mladších než 16 let, i když příčinný vztah nebyl prokázán. Tyto účinky zahrnovaly metabolickou acidózu, hyperlipidemii, rhabdomyolýzu a srdeční selhání. Vyskytovaly se častěji u dětí s infekcemi dýchacích cest, kterým byly podávány vysoké dávky ve srovnání s dávkami doporučovanými pro sedaci dospělých během intenzivní péče. Ojediněle byly hlášeny případy výskytu metabolické acidózy, rhabdomyolýzy, hyperkalemie a rychle progredujícího srdečního selhání (v některých případech končícího smrtí) u dospělých pacientů léčených déle než 58 hodin dávkami přesahujícími 5 mg/kg/hod. Tyto dávky přesahují maximální dávku 4 mg/kg/hod. doporučenou pro účely sedace během intenzivní péče.v těchto případech pacienti se srdečním selháním neodpovídali na inotropní podpůrnou léčbu. Je třeba zdůraznit, že pokud je to možné, nemá být překračována dávka 4 mg/kg/hod., která je obvykle dostatečná při sedaci mechanicky ventilovaných pacientů na jednotce intenzivní Stránka 6

7 péče (trvání léčby delší než 1 den). Ošetřující lékař musí být připraven pohotově reagovat na možné nežádoucí účinky a snížit dávku nebo převést pacienta na alternativní léčbu při objevení se prvních známek příznaků. Propofol obsahuje vaječný lecitin jako emulgátor. Po rozpuštění se tvoří lysolecithin, který má in vitro hemolytickou aktivitu. Za klinických podmínek je riziko hemolýzy při úplném rozpuštění nízké, pokud je aplikována doporučená dávka. Za patologických podmínek při nízké koncentraci albuminu (u pacientů se selháním jater nebo ledvin) je toto riziko zvýšené a pacient musí být pravidelně kontrolován. Návod k použití Před použitím protřepejte. Nepodanou část roztoku zlikvidujte. Přípravek Propofol Abbott neobsahuje žádné konzervační látky a emulze podporuje růst mikroorganismů. Proto je nutné ihned po otevření ampule odsát emulzi za aseptických podmínek sterilní injekční stříkačkou a neprodleně zahájit podání. Během infúze je třeba dodržovat aseptické podmínky. Jakékoliv přidávané léky a tekutiny musí být aplikovány co nejblíže kanyly pro Propofol Abbott. Přípravek nesmí projít mikrobiálním filtrem. Lahvičky, ampule a injekční stříkačky obsahující Propofol Abbott jsou vyhrazeny pro jednorázové použití pro jednoho pacienta. Ve shodě se současnými předpisy pro podávání ostatních lipidických emulzí nesmí infuze přípravku Propofol Abbott přesáhnout 12 hodin. Po ukončení podání (ne delším než 12 hodin) musí být lahvička, ampule nebo injekční stříkačka a jakýkoliv zbytek přípravku Propofol Abbott nebo infuze obsahující Propofol Abbott zlikvidovány. Pro nenaředěný Propofol Abbott je nezbytné použít počítadlo kapek, injekční nebo infuzní pumpu. Propofol Abbott může být ředěn 5% dextrózou pro injekční použití ve skleněných nebo PVC lahvích. Koncentrace propofolu nesmí klesnout pod 2mg/ml, což představuje 4 díly dextrózy a jeden díl přípravku Propofol Abbott. Ředění musí být provedeno asepticky bezprostředně před aplikací. Roztok musí být aplikován nejpozději do 6 hodin po naředění. Podáváte-li naředěný roztok, je nutné do infuzní linky zařadit byretu, počítadlo kapek nebo infuzní pumpu, aby se předešlo možnosti nekontrolované infuze velkého množství zředěného přípravku. Toto riziko musí být bráno do úvahy při volbě maximálního ředění roztoku v byretě. Bolestivost v místě vpichu lze snížit smíšením emulze přípravku s 1% injekčním roztokem lidokainu (20:1) těsně před zahájením anestezie. Příprava směsi musí proběhnout za aseptických podmínek. V blízkosti místa aplikace lze prostřednictvím Y spojky podávat spolu s přípravkem Propofol Abbott 5% dextrózu nebo dextrózu s fyziologickým roztokem. Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. Varování Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Stránka 7

8 Balení Ampule: 5 x 20 ml Lahvičky: 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml Datum poslední revize Stránka 8

Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze

Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls159819/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekční/infuzní

Více

Anesia 20 mg/ml injekční/infuzní emulze propofolum

Anesia 20 mg/ml injekční/infuzní emulze propofolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anesia 20 mg/ml injekční/infuzní emulze propofolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5

Infuzní roztok. Roztok je čirý, bezbarvý až slabě narůžověle-oranžový. Vnímání zabarvení se může lišit. Teoretická osmolarita: 305 mosm/l ph: 4,5 5,5 Sp.zn.sukls176520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml infuzního roztoku obsahuje paracetamolum

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele. RAPIFEN, 0,5 mg/ml, injekční roztok alfentanilum

Příbalová informace : informace pro uživatele. RAPIFEN, 0,5 mg/ml, injekční roztok alfentanilum Příbalová informace : informace pro uživatele RAPIFEN, 0,5 mg/ml, injekční roztok alfentanilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omegaven Infuzní emulze S o u h r n ú d a j ů o p ř í p r a v k u 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml infuzní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. sp.zn. sukls88228/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok (Dinatrii clodronas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Synthadon 10 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls173688/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls173790/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propofol 2% MCT/LCT Fresenius 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Propofolum 20 mg v 1 ml emulze. 1 ml emulze obsahuje 20 mg propofolum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg. sp.zn.sukls41147/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LUXFEN, 2mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá

Více

Anesteziologie a urgentní medicína 2013 (jb)

Anesteziologie a urgentní medicína 2013 (jb) ATC: N01AX10 Účinná látka: Propofolum Vzhled, popis: isotonická, mléčně bílá olejovitá emulze Koncentrace: většinou 10mg/ml (dostupná je i Anesia 20mg/ml) Pomocné látky: Čištěný sojový olej, vaječný lecithin,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls124940/2008 Souhrn údajů o přípravku 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Propofol Bayer 20 mg/ml injekční / infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekční

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls124939/2008 Souhrn údajů o přípravku 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Propofol Bayer 10 mg/ml, Injekční / infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekční

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LEVOPRONT sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levodropropizinum

Více

sp.zn. sukls92848/2011

sp.zn. sukls92848/2011 sp.zn. sukls92848/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OLYNTH HA 0,05% nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Xylometazolini hydrochloridum 0,005 g (0,05%) v 10 ml roztoku

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (extrakt z listů břečťanu) 1.5 g extrahováno ethanolem 70% [V/V])

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (extrakt z listů břečťanu) 1.5 g extrahováno ethanolem 70% [V/V]) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls8137/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bronchipret tymián a břečťan sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nimbex Injekční roztok Cisatracurii besilas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nimbex Injekční roztok Cisatracurii besilas Příbalová informace: informace pro uživatele Nimbex Injekční roztok Cisatracurii besilas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHIROCAINE 5 mg/ml CHIROCAINE 7,5 mg/ml Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ CHIROCAINE 5 mg/ml Léčivá látka: Levobupivacaini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls120434/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MARCAINE 0,5% Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VPRIV 200 U prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 200 jednotek* (U) velaglucerasum

Více

Pomocné látky: Methylparaben (E218)

Pomocné látky: Methylparaben (E218) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Nerfasin vet. 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, koně, psy a kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Sp.zn. sukls194934/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nasic pro děti nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 10 gramů roztoku obsahuje 5 mg xylometazolini hydrochloridum a 500 mg dexpanthenolum.

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls233573/2012. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls233573/2012. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls233573/2012 Příbalová informace: Informace pro uživatele Mesocain 1 % injekční roztok Trimecaini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN sirup (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti.

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41675/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rectogesic 4 mg/g rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras:

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU-OTC (krabička-odměrná lžička) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU perorální suspenze paracetamolum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml obsahuje paracetamolum 24 mg. 3.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls159820/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anesia 20 mg/ml injekční/infuzní emulze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekční/

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

Jedna 2ml injekční ampulka obsahuje 10 mg natrii tetradecylis sulfas.

Jedna 2ml injekční ampulka obsahuje 10 mg natrii tetradecylis sulfas. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls181238/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fibrovein 5 mg/ml Solution for Injection Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce. sp.zn. sukls178890/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29227/2007, sukls29226/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SINECOD SINECOD 50 mg 2. Složení kvalitativní i kvantitativní Sinecod,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls82100/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aminoplasmal - 15% Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml roztoku obsahuje: isoleucinum leucinum lysinum monohydricum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. sp.zn.sukls67500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIVOSTIN oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ levocabastini hydrochloridum 0,54 mg v 1 ml, ekvivalentní levocabastinum

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře. hexylis aminolevulinatis

Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře. hexylis aminolevulinatis Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře hexylis aminolevulinatis Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolky Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolky Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek. sp.zn.sukls123276/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACC 200, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acetylcysteinum 200 mg v jedné tobolce. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Sp.zn.sukls256317/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sp.zn.sukls256317/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls256317/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml orálního spreje obsahuje benzydamini hydrochloridum

Více

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum sp.zn. sukls144430/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Inhalace parou, tekutina. Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina, ostrého čpavkového zápachu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Inhalace parou, tekutina. Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina, ostrého čpavkového zápachu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AERRANE inhalace parou, tekutina 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Isof1uranum 100 ml nebo 250 ml ve formě čisté léčivé látky. 3. LÉKOVÁ FORMA Inhalace

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

sp.zn.sukls188553/2014

sp.zn.sukls188553/2014 sp.zn.sukls188553/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU tablety s prodlouženým uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARDUAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek

Více

Jeden ml obsahuje dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg odpovídající dorzolamidum 20 mg.

Jeden ml obsahuje dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg odpovídající dorzolamidum 20 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Trusopt free bez konzervačních přísad 20 mg/ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku pantoprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Meridia. Příbalová informace

Meridia. Příbalová informace Meridia Příbalová informace Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp. zn. sukls197984/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Asicord je sterilní roztok milrinonu odpovídající

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124912/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124912/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124912/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hiberix Vakcína proti Haemophilus influenzae typu b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER injekční roztok

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sukls134304/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok ceftriaxonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pramipexol Orion 0,088 mg Pramipexol Orion 0,18 mg Pramipexol Orion 0,35 mg Pramipexol Orion

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls221245/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jeden ml obsahuje indometacinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls73712/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bimican 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,3 mg. Jedna kapka

Více

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje midazolamum 1 mg (jako midazolami hydrochloridum)

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje midazolamum 1 mg (jako midazolami hydrochloridum) Sp. zn. sukls206659/2012 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Midazolam Accord 1 mg/ml injekční nebo infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. v 1 ml v ampuli nebo lahvičce 20 ml v lahvičce s 50 ml v lahvičce se100 ml Propofolum 10 mg 200 mg 500 mg 1000 mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. v 1 ml v ampuli nebo lahvičce 20 ml v lahvičce s 50 ml v lahvičce se100 ml Propofolum 10 mg 200 mg 500 mg 1000 mg Sp.zn. sukls69111/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml), injekční/infuzní emulze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn.: sukls236606/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele MENJUGATE, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi Konjugovaná oligosacharidová vakcína proti meningitidě C Přečtěte si pozorně

Více

8,80 g leucinum. 13,60 g lysini acetas. 10,60 g (odp. lysinum 7,51 g) methioninum. 1,20 g phenylalaninum. 1,60 g threoninum. 4,60 g tryptophanum

8,80 g leucinum. 13,60 g lysini acetas. 10,60 g (odp. lysinum 7,51 g) methioninum. 1,20 g phenylalaninum. 1,60 g threoninum. 4,60 g tryptophanum ISTÁTNÍÚSTAV f ij / I PRO KONTROLU LECIV LScHVÁLENOJ 21-10- 2009 Příloha č. 3 k rozhodnuti o prodtoužení registrace Č. j.: sukls93 18/2002 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU NÁZEV PŘÍPRAVKU Aminoplasmal Hepa - 10%

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok. atosibanum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok. atosibanum Sp.zn.sukls113617/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok atosibanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUCCINYLCHOLINJODID Valeant 100 mg SUCCINYLCHOLINJODID Valeant 250 mg prášek pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 injekční lahvička

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Zycortal 25 mg/ml injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více