Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy"

Transkript

1 Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy

2 Obsah 1 Slovo úvodem 2 Profil Českých drah, a.s. 3 Stručný přehled významných událostí 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Ekonomika 10 Ekonomika Českých drah Osobní doprava a přeprava 14 Vlakový doprovod osobní dopravy 16 České dráhy a kraje České republiky 23 Vozidlový park Zaměstnanecká politika 26 Zaměstnanecká politika a sociální program 27 Personalistika a řízení lidských zdrojů Řízení provozu 30 Řízení provozu a bezpečnost železniční dopravy Správa majetku 34 Správa nemovitostí Českých drah Obchod a marketing 38 Obchod, marketing a komunikace Dceřiné společnosti 42 Dceřiné společnosti a další majetkové účasti Českých drah Infrastruktura 52 Dopravní cesta Ocenění zaměstnanci 56 Ocenění zaměstnanci Českých drah

3 6 SU i YD åh O H ]Q L čq t G R SU DYQ t FH VW \ VW i W Q t R U J DQ L ]D FH,Q J 3 DYH O. U êåh 3 K' k ė n mk ą Výkon práv Usnesení akcionáúe Volba, jmenování \»» Ú ô» Úímá Úídí í pìsobnos Odborné Úízení Depa kolejových vozidel (DKV) Rozhraní mezi \ ) a ) hseky nám s kì enerálního Úedi ele ) )eské dráhy, a. s. \ízení provozu a organizování dráø ní dopravy Osobní doprava a púeprava Odbor správy Kolejová vozidla Depo historických vozidel (DHV) ìú (O29) Odbor Úízení zna ky a obchodu (O28) Odbor produktì (O27) Odbor komunikace ám stek generálního Úeditele )D pro správu majetku (NSM) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro obchod a marketing (KNOM) nemovitostí (O31) Centrum Holešovice a.s. (se sídlem Praha) z iø kov Station Development, a.s. (se sídlem Praha) Smíchov Station Development, a.s. (se sídlem Praha) RailReal a.s. (se sídlem v Praze) )D Realit a.s. (se sídlem Praha) )D travel, s.r.o. (se sídlem Praha) RAILREKLAM, spol. s r.o. (se sídlem Praha)» ) ô ă Ć Ćă ơćơơćƣơơơ (RSM) majetku Regionální správy ám stek generálního Úeditele )D pro provoz (NP) )D - Telematika a.s. (se sídlem Praha) Vô kumnô hstav z ele ni ní, a.s. (se sídlem Praha) Or ány )eskô h drah, a. s. KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro správu majetku (KNSM) Inspektorát bezpe nosti ø elezni ní dopravy (O18) DPOV, a. s. (se sídlem PÚerov) Odbor krizového Úízení a bezpe nosti (O30) Dopravní v l vací institut, a.s. (se sídlem Praha) )D Car o, a.s. (se sídlem Praha) Tajemník ene ní Úe e e ) (O25) Odbor právní Odbor správy majetkových æ astí (O23) Výbor pro audit (RCP) Odbor informatiky (O22)» Ú ) Odbor Úízení provozu a organizování dráø ní dopravy (O11) ám stek generálního Úeditele )D pro osobní dopravu (NOD) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro provoz (KNP) Odbor autobusové dopravy (O20) Odbor provozu osobní dopravy (O16) (O19) Odbor compliance Úeds avens vo provozu Regionální centra Vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) ám stek generálního Úeditele ) pro ekonomiku (EN) (O15) Odbor legislativy KanceláÚ enerálního Úeditele ) ( \) ozor í rada Odbor kolejových vozidel (O12) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro osobní dopravu (KNOD) (O2012) Projektová kanceláú Odbor interního auditu a kontroly (O17) Valná hromada Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8) controllingu (O6) Odbor plánování a a veúejných zakázek (O3) Odbor investic (O2) ám stek generálního Úeditele ) pro personální záleø itosti (NPZ) Odbor finan ní (O1) Odbor ú etnictví KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro ekonomiku (KEN) \ídící výbor Krajská centra osobní dopravy (KCOD) Odbor personální (O10) Státní správa Zásobovací centrum (ZC) Odú tovna púepravních trø eb (OPT) zelezni ní zdravotnictví (z Z) Odbor odm Êování a benefitì (O9) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro personální záleø itosti (KNPZ) Železniční mapa České republiky s vyznačením krajů Organizační struktura Českých drah, a.s. PÚíloha. 2 k.j /2009-O9 DceÚin spole nosti ám stek generálního Úeditele )D pro obchod a marketing (NOM)

4 1 Slovo úvodem Vážení kolegové a příznivci železnice, dovolte mi stručné ohlédnutí za obdobím vymezeným touto ročenkou Skupiny České dráhy, jejíž nové vydání právě držíte v rukou. Díky dlouhodobým smlouvám, které jsme uzavřeli v závěru loňského roku s jednotlivými kraji i Ministerstvem dopravy ČR, se nám otevřela cesta k prostředkům z fondů EU i ke komerčním zdrojům. Můžeme proto již nyní, a v budoucnu ještě podstatně více, investovat do nákupu nových vozů a jednotek nebo do modernizace stávajícího vozidlového parku. Kvalitativní změna je patrná zejména v příměstské a regionální dopravě, kde přibývají moderní soupravy typu CityElefant a Regionova. Současně probíhá i humanizace rychlíkových vozů. V prosinci 2009 vydaly České dráhy své první dluhopisy v hodnotě dvou miliard korun. Výnosy z nich půjdou rovněž na obnovu a modernizaci vozidlového parku. Zásadní změnu v hospodaření Českých drah představují úspory a dodatečné příjmy. V roce 2009 firma vůbec poprvé ve své historii skončila v sektoru osobní dopravy, měřeno ukazatelem EBITDA, v kladných číslech. Potvrzením, že cesta nastoupená současným managementem společnosti byla správná, se stal hospodářský výsledek Českých drah, a.s., za první pololetí letošního roku. Plusových 21 milionů je o 78 milionů lepších než loni ve stejném období. Celkově vzrostly i tržby, které se meziročně zvýšily v pololetí o 90 milionů. Úspěšné ekonomické ukazatele Českých drah podtrhuje skutečnost, že výkonnost se od počátku roku stabilně udržuje nad plánovanými hodnotami. To vytváří příznivé předpoklady k tomu, abychom dosáhli celoroční vyrovnané bilance, jak si management předsevzal. Stále jsme však připraveni hledat i pro příští období rezervy, což se týká především režijních nákladů. Samozřejmě se to nesmí dotknout nejen toho nejzákladnějšího, čímž je bezpečnost provozu, ale ani našich záměrů ve zkvalitňování kultury cestování, udržení počtu stávajících i získání nových zákazníků. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s.

5 2 Profil Českých drah, a.s. České dráhy, akciová společnost ve 100% vlastnictví státu, jsou největším národním dopravcem v České republice s více než 160letou tradicí. Zajišťují dopravu osob a nákladů na železniční síti o celkové délce km, denně vypraví přes vlakových spojů a ročně přepraví více než 162 milionů cestujících. České dráhy poskytují regionální, dálkovou a mezinárodní osobní železniční dopravu i komplexní služby nákladní dopravy po celé Evropě. Objemem osobní přepravy se řadí mezi deset nejvýznamnějších evropských železničních podniků. Téměř zaměstnanců Českých drah se snaží přispět k tomu, aby cestující vnímali železniční dopravu jako moderní, ekologický a rychlý způsob cestování. Skupina České dráhy, tvořená mateřskou společností České dráhy, a.s., a dceřinými společnostmi, poskytuje komplexní služby spojené s obsluhou dráhy, provozováním železniční osobní a nákladní dopravy a řadu návazných a doplňkových činností (opravárenství, železniční výzkum, zkušebnictví, telematika, ubytovací a stravovací služby aj.). Stěžejním úkolem Českých drah je zajištění provozuschopnosti státních železničních tratí a provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Prioritou je neustálé zkvalitňování služeb v návaznosti na měnící se potřeby a přání zákazníků. České dráhy chtějí být železničním dopravcem první volby pro cestující, objednatele i zákazníky nákladní dopravy. Proto investují do obnovy vozidlového parku a nádražních budov, zavádějí moderní technologie při prodeji jízdenek a odbavování cestujících. V červnu 2009 byl spuštěn transformační program Vize 2012, který si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří kolejových vozidel, zlepšení dochvilnosti vlaků, v ekonomické oblasti pak snížení nákladů a zvýšení výnosů důslednější orientací na zákazníka. Jeho součástí je i rozvoj komerčních aktivit. Již v roce 2009 přinesl program efekt ve výši 500 milionů Kč. Nabídka služeb Českých drah v oblasti osobní přepravy je opravdu široká a uspokojí požadavky všech skupin cestujících včetně specifických. Na základě nové obchodně-marketingové strategie, realizované od počátku roku 2010, se České dráhy orientují především na snahu získat výhodnými nabídkami nové zákazníky. Dle požadavků a objednávek krajů (od konce roku 2009 na základě nových desetiletých smluv) zajišťují České dráhy základní dopravní obslužnost v regionech a zastávají tak pozici významného dopravce ve všech krajích České republiky. České dráhy se účastní činnosti řady mezinárodních organizací, které působí v oblasti veřejné dopravy. Rovněž se aktivně podílejí na mnoha mezinárodních projektech a na projektech strukturálních fondů Evropské unie. Společnost České dráhy si uvědomuje nutnost podílet se na společensky prospěšných aktivitách. Pravidelně přispívá na charitativní akce, pomáhá dětem z dětských domovů, postiženým a jinak handicapovaným. Podporuje studenty středních technických škol, prostřednictvím interaktivních webových stránek pracuje s dětmi na základních školách.

6 3 Stručný přehled významných událostí OD DO ŘÍJEN Dne 14. října se uskutečnilo 94. Žofínské fórum s hlavním tématem Podoba a role železniční dopravy v 21. století. Síťové jízdenky ČD Net Lidl si v prodejnách obchodního řetězce zakoupilo více než 16 tisíc osob. Kraje uzavřely na základě memoranda vlády o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou desetileté kontrakty s Českými drahami. LISTOPAD Dne 3. listopadu byla slavnostně zahájena optimalizace další části III. koridoru v úseku mezi Zbirohem a Rokycany. Skončila náročná rekonstrukce mostu na trati Kunovice Staré Město u Uherského Hradiště. České dráhy otestovaly na osobních vlacích mezi Děčínem a Mostem moderní jednotky CityElefant. PROSINEC Česká Pendolina oslavila pět let provozu s cestujícími. Dne 13. prosince byly spuštěny nové, modernější webové stránky Českých drah. České dráhy vydaly své první dluhopisy v celkové hodnotě 2 miliardy korun. Získané prostředky budou využity především k nákupu nových vozidel. LEDEN Došlo ke změně v koncepci vydávání periodik Českých drah. Ústecký kraj se stal prvním regionem na obřím železničním modelu České republiky v pražském Království železnic. Poslední lednová sobota patřila tradičně reprezentačnímu Plesu železničářů v Národním domě v Praze na Vinohradech. ÚNOR Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících jsou od počátku února doprovázeny vybrané vlaky ČD dvoučlennými hlídkami najatých bezpečnostních agentur. Dne 25. února se uskutečnilo třetí setkání Talentů ČD se zástupci managementu firmy. Tématem byla Obsluha dráhy nezanedbatelný segment ČD. BŘEZEN V rámci akce Českých drah a Středočeského kraje se 9. března mohli zájemci svézt z Milovic do Prahy za pouhou korunu. Dne 22. března oslovil studenty Univerzity Karlovy generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Tématem jeho prezentace byl systém vedení a kontroly ČD. Koncem března se mohli především mladí lidé naučit zásadám bezpečného chování na železnici v Preventivním vlaku ČD ve vybraných městech Jihomoravského a Zlínského kraje a na Vysočině. DUBEN Studenti zapojení do Stipendijního programu ČéDés diskutovali 7. dubna s generálním ředitelem ČD Petrem Žaludou o svých perspektivách i dalším vývoji železnice. Odhalení znaku města Cheb na vozidle Desiro připomnělo 21. dubna desetiletou spolupráci v rámci společného česko-německého přeshraničního systému EgroNet. Byla dokončena přestavba železničního uzlu v Kolíně.

7 4 KVĚTEN Legendární Posázavský pacifik oslavil 1. května 110 let od zahájení provozu. V Jihlavě se představil první nízkopodlažní motorový vůz firmy Stadler. V Olomouckém kraji byla ukončena elektrifikace tratě Zábřeh Šumperk. ČERVEN Skupina České dráhy se prezentovala ve dnech 15. až 17. června na mezinárodním veletrhu Czech Raildays v Ostravě. V anketě o nejkrásnější nádraží v České republice zvítězila východočeská Choceň. České dráhy uspořádaly mezinárodní seminář, který se týkal rozpoznávání a odhalování falešných mezinárodních jízdenek. ČERVENEC České dráhy vykázaly za 1. pololetí roku 2010 meziroční nárůst tržeb z vnitrostátní osobní přepravy o 90,5 milionu korun. Novým ministrem dopravy se stal Vít Bárta. Otevřením dopravního terminálu odstartovalo 24. července v Telči Parní léto SRPEN České dráhy vyhlásily veřejnou soutěž na vybavení 600 lokomotiv radiostanicemi s technologií GSM-R. Břeclavští železničáři dostali do užívání zrenovovanou administrativní budovu. Dne 28. srpna byla uvedena do provozu zrekonstruovaná mezistátní trať z polské Sklářské Poreby do Harrachova. ZÁŘÍ České dráhy rozšířily nabídku jízdních dokladů přes internet i na osobní vlaky. Od 20. září byl spuštěn pilotní projekt odškodnění cestujících za zpoždění a nepohodlí při vnitrostátní cestě vlakem. Poslední zářijovou sobotu se slavil na řadě míst republiky tradiční Den železnice.

8 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Českých drah, a.s. STAV OD DO ŘÍDÍCÍ VÝBOR ČESKÝCH DRAH, a.s. Je nejvyšším orgánem Českých drah, a.s., jemuž je svěřen výkon působnosti valné hromady. Mgr. Roman Boček, MBA předseda (do ) vrchní ředitel správy úseku majetku Ministerstva dopravy JUDr. Pavel Škvára, MBA místopředseda (do ) náměstek ministra dopravy Ing. Miroslav Kalous člen (do ) náměstek ministra pro místní rozvoj JUDr. Petr Polák člen ředitel Kabinetu ministra průmyslu a obchodu Ing. Bohumil Hasse člen (do ) ředitel Kanceláře ministryně obrany Ing. Miloslav Müller člen ředitel Kabinetu ministra financí Ing. Eduard Havel člen (do ) náměstek ministra dopravy JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. předseda (od ) náměstek ministra dopravy Mgr. Jakub Hodinář místopředseda (od ) vrchní ředitel Kabinetu ministra dopravy Ing. Lukáš Hampl člen (od ) ředitel odboru Ministerstva dopravy Ing. Michael Hrbata člen (od ) náměstek ministra obrany Ing. Michal Janeba člen (od ) náměstek ministra pro místní rozvoj DOZORČÍ RADA ČESKÝCH DRAH, a.s. Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti. JUDr. Jaroslav Král, CSc. předseda (do ) Ing. Tomáš Chalánek člen (do ) Ing. Karel Březina člen (do ) JUDr. Pavel Škvára, MBA člen (do ) Zdeněk Prosek člen Ing. Jaroslav Palas člen (od ) JUDr. Martin Roman člen (do ) Ing. Lukáš Hampl člen (od ) JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. člen (od ) Ing. Michael Hrbata člen (od ) Ing. Miroslav Nádvorník člen (od ) Členové zástupci zaměstnanců volení zaměstnanci Českých drah, a.s. PhDr. Jan Bitter Vladislav Vokoun Antonín Leitgeb

9 6 PŘEDSTAVENSTVO ČESKÝCH DRAH, a.s. Je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo tvoří pět členů, které volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Ing. Milan Matzenauer člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Michal Nebeský člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Antonín Blažek člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz Ing. Josef Bazala (do ) člen představenstva ŘÍDÍCÍ MANAGEMENT ČESKÝCH DRAH, a.s. Generální ředitel Ing. Petr Žaluda (současně zastává funkci předsedy představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Milan Matzenauer (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Michal Nebeský (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro provoz Ing. Jiří Kolář, Ph.D. (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro marketing a komunikaci (zrušeno ) Ing. Miroslav Šebeňa Náměstek generálního ředitele pro obchod a marketing (zřízeno ) Ing. Miroslav Šebeňa (od ) Náměstek generálního ředitele pro personální záležitosti Ing. Pavel Švagr, CSc. Náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek (současně zastává funkci člena představenstva společnosti)

10 7 VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČESKÝCH DRAH, a.s. Ředitelé odborů a samostatných oddělení generálního ředitelství Ředitel Kanceláře generálního ředitele Ing. Jaroslav Vašátko Ředitelka Odboru kanceláře náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Mgr. Iva Albertová (do ) Mgr. Iva Kele (od ) Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kešner Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro provoz Ing. Aleš Krejčí Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro personální záležitosti Jan Heglas Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro obchod a marketing (zřízeno od ) Ing. Jiří Ješeta (od ) Ředitel Projektové kanceláře Ing. Jan Příleský (do ) Dr. Martina Mannová (od ) Ředitel Odboru účetnictví Ing. Jindřich Štětina (do ) RNDr. Libor Müller (od ) Ředitel Odboru finančního Ing. Petr Vohralík Ředitelka Odboru investic a veřejných zakázek Ing. et Bc. Hana Dluhošová, MBA Ředitel Odboru plánování a controllingu Ing. Pavel Nevický Ředitel Odboru zásobování a odbytu Bc. Aleš Vavrejn Ředitel Odboru odměňování a benefitů Mgr. Jan Čermák (od ) Ředitelka Odboru personálního PaedDr. Ludmila Beránková (od ) Ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy Ing. Miroslav Jasenčák Ředitel Odboru kolejových vozidel Ing. Rostislav Novák Ředitelka Odboru legislativy JUDr. Daniela Kovalčíková Ředitelka Odboru provozu osobní dopravy Ing. Luďka Hnulíková Ředitel Odboru interního auditu a kontroly Ing. Vladimír Honzák Ředitel Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Ing. Vítězslav Lössel Ředitel Odboru autobusové dopravy Ing. Petr Moravec Ředitelka Odboru informatiky Ing. Dagmar Holadová Ředitelka Odboru správy majetkových účastí Ing. Michaela Oharková Ředitel Odboru právního JUDr. Jan Blecha Ředitel Odboru komunikace Ing. Zbyněk Honys (do ) Ředitel Odboru produktů a obchodu (zřízeno ) Ing. Aleš Ondrůj (od do ) Ředitel Odboru řízení značky (zřízeno ) Mgr. Stanislav Perkner, MBA (od ) Ředitel Odboru krizového řízení a bezpečnosti Ing. Ladislav Mikeš Ředitel Odboru správy nemovitostí Ing. Václav Petrášek, MBA

11 8 Ostatní organizační složky ŽELEZNIČNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ředitelka Ing. Jaroslava Šmejkalová (do ) vedoucí Ing. Pavel Švagr, CSc. (od ) ODÚČTOVNA PŘEPRAVNÍCH TRŽEB OLOMOUC ředitel Ing. Jan Žák ZÁSOBOVACÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ ředitel Ing. Pavel Stockmann, Ph.D. VLAKOVÝ DOPROVOD OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Ing. Daniel Jareš (do ) ředitel Ing. Petr Baroch (od ) DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL BRNO vrchní přednosta Ing. Josef Matúš DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ vrchní přednosta Jiří Slezák DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OLOMOUC vrchní přednosta Ing. Dušan Tylich DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PLZEŇ vrchní přednostka Ing. Květuše Skřivanová DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PRAHA vrchní přednosta Ing. Václav Sosna DEPO HISTORICKÝCH VOZIDEL LUŽNÁ U RAKOVNÍKA vrchní přednosta Ing. Jindřich Rachota REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU BRNO ředitel Ing. Pavel Surý REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Petr Nerodil REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU OSTRAVA ředitel Ing. Petr Novák REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PLZEŇ ředitel Ing. Josef Chaloupka (do ) ředitel Ing. Josef Hendrych (od ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PRAHA ředitel Ing. Tomáš Nachtman REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Milan Fryč REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU BRNO ředitel Ing. Lubomír Křivánek REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Václav Fikr REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU OLOMOUC ředitel Ing. Gabriel Jursa REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PLZEŇ ředitel Ing. Jiří Stuna REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PRAHA ředitel Ing. Jan Skalický REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Patrik Konopásek KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY BRNO ředitel Ing. Pavel Karšulín KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ČESKÉ BUDĚJOVICE ředitel Ing. Jiří Kafka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Roman Moravčík KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY JIHLAVA ředitel Ing. Miroslav Havel (do ) ředitelka Ing. Lenka Horáková (od ) KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY KARLOVY VARY ředitel Ing. Vladimír Omelka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY LIBEREC ředitel Ing. Jaroslav Jirman KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OLOMOUC ředitel JUDr. et Mgr. Petr Holánek KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OSTRAVA ředitel Ing. Miroslav Klich KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PARDUBICE ředitel Ing. Michal Štěpán KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PLZEŇ ředitel Ing. Vladimír Kostelný KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Alois Kašpar KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Petr Hinterholzinger (do ) ředitel Ing. Daniel Jareš (od ) KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ZLÍN ředitel Ing. Ludvík Urban

12 Ekonomika

13 10 Ekonomika Českých drah Veškeré aktivity ČD v oblasti formulace střednědobé strategie, podnikatelského plánování, financování, vedení finančního účetnictví a daňové evidence, nákladového účetnictví, výkaznictví, investičního rozvoje a zásobování zajišťoval úsek náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku, v jehož rámci působily Projektová kancelář, Odbor účetnictví, Odbor finanční, Odbor investic a veřejných zakázek, Odbor plánování a controllingu, Odbor zásobování a odbytu a organizační jednotky Odúčtovna přepravních tržeb a Zásobovací centrum. V uplynulém období se velká pozornost v úseku ekonomického náměstka věnovala vytváření systému interního finančního řízení a reportingu, přechodu na mezinárodní účetní standardy (IFRS), budování integrovaného systému řízení finančních a operačních rizik, posílení a zkvalitnění corporate governance firmy a v neposlední řadě také přípravě střednědobé strategie investičního financování. Projektová kancelář koordinovala a aktivně se podílela na plnění projektů transformačního programu Vize Nosným tématem všech aktivit úseku bylo zefektivnění chodu firmy s důrazem na snižování nákladů a restrukturalizaci klíčových procesů. Vize 2012 Transformačním programem Vize 2012 reagují ČD, a.s., na současnou situaci, kdy se výrazně změnily potřeby zákazníků, současně probíhá deregulace a postupná liberalizace trhu železniční dopravy, což má za následek vzrůstající konkurenci. Vize 2012 si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří vozidlového parku, zvýšení dochvilnosti vlaků, v oblasti ekonomické pak zvýšení výnosů na místokilometr, snížení celkových nákladů na vlakokilometr a naopak zvýšení počtu vlakokilometrů na jednoho zaměstnance. K ambicím Vize 2012 patří i rozvoj komerčních aktivit s důrazem na co nejlepší výsledek hospodaření. ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE ČESKÝCH DRAH, a.s. Ukazatele Hospodářské ukazatele Provozní výsledek hospodaření bez odpisů (EBITDA) v mil. Kč Provozní výsledek hospodaření (EBIT) v mil. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) v mil. Kč Přepravní ukazatele Počet přepravených cestujících (mil. osob) Přepravní výkon (mil. oskm) Dopravní ukazatele Běh vlaků na síti obsluhované ČD, a.s. (tis. vlkm) Výkon vlakové dopravy na síti obsluhované ČD, a.s. (mil. hrtkm) Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

14 11 Účetnictví a daně Úkolem Odboru účetnictví a daní GŘ je vedení finančního a majetkového účetnictví, daňová evidence a daňové přiznání, zpracování samostatné i konsolidované účetní závěrky. Letos poprvé bude připravena účetní závěrka jak podle lokálních, tak i mezinárodních účetních standardů. Podstatně se také zkrátila doba pro přípravu roční závěrky a zkvalitnil chod úseku. Letos poprvé firma začala publikovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Financování a řízení rizik Skupina České dráhy průběžně a dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje všechna významná podnikatelská rizika, zejména rizika tržní, kreditní a riziko likvidity. Hlavním cílem systému řízení rizik je jejich včasná identifikace a následné provedení aktivních kroků minimalizujících negativní dopady na hospodaření skupiny. Úkolem Odboru finančního GŘ je finanční plánování a řízení finančních rizik (likvidity a kreditní). Cílem řízení likvidity je zajištění dostatku finančních zdrojů pro hrazení splatných závazků. Klíčovým nástrojem řízení likvidity je hodnocení krátkodobého a střednědobého vývoje likvidity a toku hotovosti. Dne 8. června 2010 dozorčí rada společnosti projednala a schválila Strategii investičního financování ČD, a.s., 2010 a Dokument počítá s tím, že podnik za předpokladu získání mezinárodního ratingu v investičním pásmu bude moci vstoupit na mezinárodní kapitálový trh emisí dluhopisů až do výše 300 milionů EUR (7,5 mld. Kč). Klíčovým problémem ČD v posledních 22 letech byla nedofinancovanost objednávané osobní dopravy. Usnesením vlády ČR ze dne 31. srpna 2009 č vláda schválila účast státu na financování plné úhrady prokazatelné ztráty veřejné dálkové a regionální železniční osobní dopravy a uložila ministru financí částky zapracovat do přípravy návrhů státních rozpočtů ČR a střednědobých rozpočtových výhledů na léta 2010 až 2019 a ministru dopravy poskytnout krajům v letech 2010 až 2019 dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou a uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou. Usnesením vlády ČR č ze dne 28. října 2009 k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou skončilo období nesystémového financování železniční osobní dopravy. Memorandum stvrzuje předchozí vládní usnesení č. 1132, podle kterého budou kraje dostávat deset let od státu 2,65 miliardy korun ročně na regionální železniční osobní dopravu. Plánování, controlling a výkaznictví Úkolem Odboru plánování a controllingu GŘ (O6) je plánování, nákladové účetnictví a analýzy v rozsahu od jednotlivých produktů a procesů až po celopodnikovou úroveň ČD. Odbor modeluje budoucí vývoj a výhled podnikatelské činnosti, sestavuje podnikatelský plán, vytváří kalkulace nákladů na objekty (střediska,

15 12 zakázky, produkty), zajišťuje interní i externí finanční výkaznictví, analyzuje odchylky mezi plánem a skutečností a vyhodnocuje návratnost investic. V roce 2009 byl zaveden systém interního finančního plánování a výkaznictví podle jednotlivých oblastí řízení. ČD jsou rozděleny na úseky podle jednotlivých náměstků generálního ředitele a finanční hospodaření těchto úseků je detailně vyhodnocováno na měsíční bázi. V rámci provozování železniční dopravy ČD v závazku veřejné služby připravuje odbor čtvrtletní výkazy tzv. prokazatelné ztráty, které vyčíslují výši oprávněných nákladů a tržeb od cestujících. Na základě smluv s objednateli (kraje, stát) je tato prokazatelná ztráta uhrazována (v roce 2009 poprvé v plné výši). V roce 2009 byl postupně zaváděn automatizovaný systém reportování výkazů prokazatelné ztráty a popis metodiky vzniku těchto reportů (Projekt 602). Investice Hlavní prioritou investiční činnosti ČD je obnova vozidlového parku, a to jak v dálkové, tak regionální osobní dopravě, jakož i obnova nádražních budov. Pro rok 2010 plánují ČD investovat do modernizace vlaků rekordní částku přes 7 miliard Kč. Další stovky milionů korun společnost investuje do oprav nádražních budov. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv dosáhly v prvním pololetí roku 2010 částky 1,9 mld. Kč. Zásobování a odbyt Základním posláním Odboru zásobování a odbytu je řídit hospodaření se zásobami, zabezpečovat zásobování materiálovými prostředky, organizovat jejich distribuci a organizovat odbyt nepotřebných materiálových zásob. Organizační jednotky ÚEN Do úseku náměstka generálního ředitele pro ekonomiku (ÚEN) organizačně náležejí organizační jednotky ČD Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) a Zásobovací centrum (ZC). Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) se sídlem v Olomouci je odborně a metodicky podřízena řediteli Odboru finančního GŘ ČD. OPT zabezpečuje úplnost plateb a zúčtování tržeb z vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravy; provádí a kontroluje vyúčtování a odúčtování se zahraničními a tuzemskými železničními podniky i obchodními partnery, odborně řídí pokladní službu v železničních stanicích, kontroluje pokladní operace v železničních stanicích a v cestovních kancelářích s prodejem jízdních a rezervačních dokladů ČD, vykonává, zřizuje nebo ruší pokladny v železničních stanicích, vykonává odbornou přípravu a odborné zkoušky zaměstnanců pokladní služby a další činnosti související s předmětem podnikání ČD. OPT vyhotovuje faktury za jízdy zvláštních vlaků ve vnitrostátní i v mezinárodní přepravě, zkušební jízdy opravovaných a nových železničních vozidel, jízdní a rezervační doklady a zásilky ČD-Kurýr hrazené bezhotovostně. Ke konci prvního pololetí 2010 bylo na ČD a ve smluvních cestovních kancelářích provozováno celkem pokladen různého druhu. V těchto pokladnách provedli kontroloři OPT za období prvního pololetí 2009 celkem kontrol hospodaření a 887 kontrol tematických. Zásobovací centrum (ZC) se sídlem v České Třebové zajišťuje zásobování v rámci Skupiny České dráhy, které představuje samostatnou produktovou vertikálu, reprezentovanou Odborem zásobování a odbytu GŘ, organizační jednotkou ZC Česká Třebová a jejími provozními jednotkami (PJ). K hlavním činnostem patří nejen výběr dodavatelů, nákup, skladování a distribuce zásob, ale také spolupráce na optimalizaci logistického toku materiálu v rámci Skupiny České dráhy. V současné době probíhá proces racionalizace zásobovací soustavy ČD. Nedílnou součástí ZC je vlastní Tiskárna ČD se sídlem v Olomouci. Jejím posláním je (již od roku 1896) tisk a polygrafická výroba pro potřeby organizačních složek a jednotek ČD, případně dalších externích subjektů.

16 Osobní doprava a přeprava 13

17 14 Vlakový doprovod osobní dopravy Předmětem činnosti organizační jednotky Vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) je především kontrola jízdních dokladů, odbavení cestujících ve vlacích a podávání informací, sběr prvotních dat průzkumů využívání vlaků a další činnosti související se zajištěním servisu pro cestující ve vlacích. OJ VDOD je začleněna do přímé řídicí působnosti náměstka generálního ředitele pro osobní přepravu, je vedena Odborem provozu osobní dopravy GŘ Českých drah. Jejím ředitelem je Ing. Petr Baroch. Stejně jako existují ve vazbě na uspořádání krajských samospráv Krajská centra osobní dopravy, existuje tato vazba i v případě VDOD. OJ VDOD tvoří ředitelství OJ a třináct Regionálních center vlakového doprovodu, která zajišťují konkrétní obsazení jednotlivých vlaků a veškerý servis pro vlastní zaměstnance. K bylo v OJ VDOD evidováno zaměstnanců, z toho zaměstnanců vlakových čet. Regionální centra vlakového doprovodu (RCVD) v podstatě kopírují obvody Krajských center osobní dopravy (KCOD), respektive krajů. Pod jednotlivá RCVD spadají domovská střediska vlakových čet (DSVČ) se sídlem komanda a střediska vlakových čet (SVČ), neobsazená komandujícím. Obsluhu vlaků SuperCity Pendolino s významnou klientelou VIP a manažerů zajišťuje RCVD Ostrava. K zajištění bezchybného doprovodu vlaků vyšší kvality vypisuje ředitel OJ VDOD každoročně výběrové řízení na zaměstnance, kteří musí splňovat požadavky na odbornou znalost, jazykovou vybavenost, flexibilitu a vstřícný přístup k zákazníkům.

18 15 Členění jednotlivých RCVD: RCVD BRNO Zahrnuje DSVČ Břeclav (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Břeclav, Hodonín; DSVČ Brno hl. n. se SVČ Brno hl. n., Skalice nad Svitavou, Vyškov na Moravě; DSVČ Veselí nad Moravou se SVČ Veselí nad Moravou a DSVČ Znojmo se SVČ Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou. RCVD ČESKÉ BUDĚJOVICE Zahrnuje DSVČ České Budějovice (pracoviště hlavního komanda) se SVČ České Budějovice, České Velenice, Protivín, Strakonice, Volary a DSVČ Tábor se SVČ Tábor, SVČ Veselí nad Lužnicí. RCVD JIHLAVA Zahrnuje DSVČ Jihlava (pracoviště hl. komanda) se SVČ Havlíčkův Brod, Jemnice, Jihlava, Telč, Žďár nad Sázavou. RCVD HRADEC KRÁLOVÉ Zahrnuje DSVČ Hradec Králové hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Častolovice, Hradec Králové hl. n., Chlumec nad Cidlinou, Jičín a DSVČ Trutnov hl. n. se SVČ Jilemnice, Meziměstí, Náchod, Trutnov hl. n. RCVD KARLOVY VARY Zahrnuje DSVČ Cheb (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Cheb a SVČ Karlovy Vary. RCVD LIBEREC Zahrnuje DSVČ Liberec (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Česká Lípa hl. n., Frýdlant v Čechách, Liberec, Tanvald, Turnov. RCVD OLOMOUC Zahrnuje DSVČ Olomouc hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Lipová Lázně, Olomouc hl. n., Prostějov hl. n., Šumperk, Červenka a DSVČ Přerov se SVČ Přerov. RCVD OSTRAVA Zahrnuje DSVČ Bohumín (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Bohumín, Ostrava hl. n., Suchdol nad Odrou, Studénka; DSVČ Český Těšín se SVČ Český Těšín, Frýdek Místek; DSVČ Opava východ se SVČ Krnov, Opava východ, Třemešná ve Slezsku. RCVD PARDUBICE Zahrnuje DSVČ Pardubice hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Choceň, Chrudim, Letohrad, Pardubice hl. n. a DSVČ Česká Třebová se SVČ Česká Třebová. RCVD PLZEŇ Zahrnuje DSVČ Plzeň hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Plzeň hl. n., Domažlice, Rokycany, Tachov a DSVČ Klatovy se SVČ Bělá nad Radbuzou, Klatovy. RCVD PRAHA DSVČ Praha hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Kralupy nad Vltavou, Praha hl. n., Čerčany, Benešov u Prahy; DSVČ Kolín se SVČ Kolín, Kutná Hora město, Mladá Boleslav hl. n., Nymburk hl. n. a DSVČ Rakovník se SVČ Beroun, Kladno, Rakovník, Zdice, Lochovice. RCVD ÚSTÍ NAD LABEM Zahrnuje DSVČ Děčín hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Děčín hl. n., Rumburk; DSVČ Chomutov se SVČ Chomutov, Louny, Most, Žatec západ a DSVČ Ústí nad Labem hl. n. se SVČ Lovosice, Ústí nad Labem hl. n. RCVD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zahrnuje DSVČ Valašské Meziříčí (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Horní Lideč, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vsetín.

19 16 České dráhy a kraje České republiky Podle zákona č. 266/1994 Sb. a na základě desetiletých kontraktů, uzavřených s jednotlivými kraji v závěru roku 2009, zajišťují České dráhy v rámci požadavků a objednávek krajských úřadů základní dopravní obslužnost v regionech. Určujícím kritériem Českých drah ve vztahu ke krajům zůstává udržení a rozvoj optimálního rozsahu dopravní obslužnosti a budování systémů integrované dopravy. Od závěru roku 2009 byly postupně předloženy pro všechny kraje s výjimkou kraje Jihomoravského projekty na obnovu vozidlového parku s využitím finančních prostředků z Regionálních operačních programů. V řadě regionů jsou již projekty schváleny, došlo i k uzavření dotačních smluv, pro kraj Vysočina a Liberecký kraj byl již vybrán dodavatel moderních vozidel. Hlavní město Praha Praha je nejvýznamnějším železničním uzlem v České republice. Regionální a příměstskou dopravu zajišťuje 43 pražských stanic v délce 212 km. Je plně využíváno Nové spojení, v rámci GVD 2009/2010 také ve směru Praha hl. n. Praha-Libeň, protože byly dokončeny stavební práce na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha-Libeň Praha-Běchovice. Zájem cestujících o čipovou kartu OPENCARD neustále roste, postupně jsou omezovány papírové kupony. Od lze kupony pro Prahu sleva dítě a junior zakoupit pouze nahrané na OPENCARD. V příměstské dopravě byla nově zavedena v pracovní dny přímá linka S20 Praha Lysá nad Labem Milovice. Jezdí v prokladu s linkou S2 a S22 tak, že v úseku Praha Masarykovo nádraží Lysá nad Labem a Lysá nad Labem Milovice je celodenní interval 30 min. V rámci projektu Živá nádraží pokračuje rozsáhlá rekonstrukce odbavovací haly hlavního nádraží. Projekčně se připravují revitalizace stanic Praha-Smíchov a Praha-Holešovice. Středočeský kraj Středočeský kraj disponuje nejhustší železniční sítí v České republice s největším smluvním rozsahem regionální dopravy a s největším počtem spojů v dálkové a mezistátní dopravě. Celkem zde jezdí regionálních a 375 dálkových spojů. Rychlé radiální velkokapacitní spojení s Prahou představují dvoukolejné elektrifikované tratě Kolín Praha, Nymburk Praha, Kralupy nad Vltavou Praha, Beroun Praha, Benešov Praha. V příměstské dopravě byla nově zavedena v pracovní dny přímá linka S20 Praha Lysá nad Labem Milovice.

20 17 Pokud jde o modernizaci vozidel, od října 2009 do 6. září 2010 bylo dodáno dalších 8 nových jednotek ř. 471 (nyní v provozu 55). Na trati Lysá nad Labem Milovice byly nově nasazeny jednotky ř. 471 na 100 procentech spojů v pracovní dny, na trati Praha Beroun na 50 procentech spojů. Na regionální tratě na Mladoboleslavsku a Nymbursku bylo od října 2009 do září 2010 postupně nasazeno 9 dvoudílných jednotek ř Dne byl slavnostně zahájen provoz v elektrické trakci na trati Lysá nad Labem Milovice. V druhé polovině roku 2009 a první polovině roku 2010 pokračovala výstavba IV. tranzitního koridoru v úseku Benešov u Prahy Votice, po dokončení úseku Beroun Zdice pokračovala výstavba III. tranzitního koridoru v úseku Zdice Zbiroh. Jihočeský kraj Železničních stanic a zastávek obsluhovaných Českými drahami je v Jihočeském kraji 250. Denně jihočeské vlaky urazí v průměru km při délce železniční sítě 881 km. Z investičních akcí proběhla modernizace IV. železničního tranzitního koridoru v úseku Tábor Doubí u Tábora a v roce 2009 byl zahájen provoz na modernizovaném úseku. Dokončena byla elektrifikace tratě České Budějovice České Velenice státní hranice

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy 2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy Obsah 4 i odpovědnost za Pololetní zprávu Skupiny ČD 5 ii hlavní pololetní ukazatele Skupiny ČD 6 iii Úvodní slovo předsedy představenstva 7 iv hlavní události

Více

Změny v jízdním řádu

Změny v jízdním řádu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 9 R o č n í k X V I I 4. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Parní jízdy 6. a 7. března ke 160. výročí narození TGM Třetí setkání Talentů

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Vítáme nový jízdní řád 2012

Vítáme nový jízdní řád 2012 Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I I I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. p r o s i n c e 2 0 1 1 C e n a 1 2 K č sloupek Chystáme vlastní slevy pro důchodce V pondělí 5. prosince

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

Opatrnost se vyplácí

Opatrnost se vyplácí T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 0 R o č n í k X V I 1 5. Ř í j n a 2 0 0 9 C e n a 5 K č Pojeďte do Vídně za impresionisty s 25% slevou na FIP Duet ve vlaku EuroCity

Více

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z hlavního

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více