Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy"

Transkript

1 Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy

2 Obsah 1 Slovo úvodem 2 Profil Českých drah, a.s. 3 Stručný přehled významných událostí 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Ekonomika 10 Ekonomika Českých drah Osobní doprava a přeprava 14 Vlakový doprovod osobní dopravy 16 České dráhy a kraje České republiky 23 Vozidlový park Zaměstnanecká politika 26 Zaměstnanecká politika a sociální program 27 Personalistika a řízení lidských zdrojů Řízení provozu 30 Řízení provozu a bezpečnost železniční dopravy Správa majetku 34 Správa nemovitostí Českých drah Obchod a marketing 38 Obchod, marketing a komunikace Dceřiné společnosti 42 Dceřiné společnosti a další majetkové účasti Českých drah Infrastruktura 52 Dopravní cesta Ocenění zaměstnanci 56 Ocenění zaměstnanci Českých drah

3 6 SU i YD åh O H ]Q L čq t G R SU DYQ t FH VW \ VW i W Q t R U J DQ L ]D FH,Q J 3 DYH O. U êåh 3 K' k ė n mk ą Výkon práv Usnesení akcionáúe Volba, jmenování \»» Ú ô» Úímá Úídí í pìsobnos Odborné Úízení Depa kolejových vozidel (DKV) Rozhraní mezi \ ) a ) hseky nám s kì enerálního Úedi ele ) )eské dráhy, a. s. \ízení provozu a organizování dráø ní dopravy Osobní doprava a púeprava Odbor správy Kolejová vozidla Depo historických vozidel (DHV) ìú (O29) Odbor Úízení zna ky a obchodu (O28) Odbor produktì (O27) Odbor komunikace ám stek generálního Úeditele )D pro správu majetku (NSM) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro obchod a marketing (KNOM) nemovitostí (O31) Centrum Holešovice a.s. (se sídlem Praha) z iø kov Station Development, a.s. (se sídlem Praha) Smíchov Station Development, a.s. (se sídlem Praha) RailReal a.s. (se sídlem v Praze) )D Realit a.s. (se sídlem Praha) )D travel, s.r.o. (se sídlem Praha) RAILREKLAM, spol. s r.o. (se sídlem Praha)» ) ô ă Ć Ćă ơćơơćƣơơơ (RSM) majetku Regionální správy ám stek generálního Úeditele )D pro provoz (NP) )D - Telematika a.s. (se sídlem Praha) Vô kumnô hstav z ele ni ní, a.s. (se sídlem Praha) Or ány )eskô h drah, a. s. KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro správu majetku (KNSM) Inspektorát bezpe nosti ø elezni ní dopravy (O18) DPOV, a. s. (se sídlem PÚerov) Odbor krizového Úízení a bezpe nosti (O30) Dopravní v l vací institut, a.s. (se sídlem Praha) )D Car o, a.s. (se sídlem Praha) Tajemník ene ní Úe e e ) (O25) Odbor právní Odbor správy majetkových æ astí (O23) Výbor pro audit (RCP) Odbor informatiky (O22)» Ú ) Odbor Úízení provozu a organizování dráø ní dopravy (O11) ám stek generálního Úeditele )D pro osobní dopravu (NOD) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro provoz (KNP) Odbor autobusové dopravy (O20) Odbor provozu osobní dopravy (O16) (O19) Odbor compliance Úeds avens vo provozu Regionální centra Vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) ám stek generálního Úeditele ) pro ekonomiku (EN) (O15) Odbor legislativy KanceláÚ enerálního Úeditele ) ( \) ozor í rada Odbor kolejových vozidel (O12) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro osobní dopravu (KNOD) (O2012) Projektová kanceláú Odbor interního auditu a kontroly (O17) Valná hromada Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8) controllingu (O6) Odbor plánování a a veúejných zakázek (O3) Odbor investic (O2) ám stek generálního Úeditele ) pro personální záleø itosti (NPZ) Odbor finan ní (O1) Odbor ú etnictví KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro ekonomiku (KEN) \ídící výbor Krajská centra osobní dopravy (KCOD) Odbor personální (O10) Státní správa Zásobovací centrum (ZC) Odú tovna púepravních trø eb (OPT) zelezni ní zdravotnictví (z Z) Odbor odm Êování a benefitì (O9) KanceláÚ nám stka generálního Úeditele )D pro personální záleø itosti (KNPZ) Železniční mapa České republiky s vyznačením krajů Organizační struktura Českých drah, a.s. PÚíloha. 2 k.j /2009-O9 DceÚin spole nosti ám stek generálního Úeditele )D pro obchod a marketing (NOM)

4 1 Slovo úvodem Vážení kolegové a příznivci železnice, dovolte mi stručné ohlédnutí za obdobím vymezeným touto ročenkou Skupiny České dráhy, jejíž nové vydání právě držíte v rukou. Díky dlouhodobým smlouvám, které jsme uzavřeli v závěru loňského roku s jednotlivými kraji i Ministerstvem dopravy ČR, se nám otevřela cesta k prostředkům z fondů EU i ke komerčním zdrojům. Můžeme proto již nyní, a v budoucnu ještě podstatně více, investovat do nákupu nových vozů a jednotek nebo do modernizace stávajícího vozidlového parku. Kvalitativní změna je patrná zejména v příměstské a regionální dopravě, kde přibývají moderní soupravy typu CityElefant a Regionova. Současně probíhá i humanizace rychlíkových vozů. V prosinci 2009 vydaly České dráhy své první dluhopisy v hodnotě dvou miliard korun. Výnosy z nich půjdou rovněž na obnovu a modernizaci vozidlového parku. Zásadní změnu v hospodaření Českých drah představují úspory a dodatečné příjmy. V roce 2009 firma vůbec poprvé ve své historii skončila v sektoru osobní dopravy, měřeno ukazatelem EBITDA, v kladných číslech. Potvrzením, že cesta nastoupená současným managementem společnosti byla správná, se stal hospodářský výsledek Českých drah, a.s., za první pololetí letošního roku. Plusových 21 milionů je o 78 milionů lepších než loni ve stejném období. Celkově vzrostly i tržby, které se meziročně zvýšily v pololetí o 90 milionů. Úspěšné ekonomické ukazatele Českých drah podtrhuje skutečnost, že výkonnost se od počátku roku stabilně udržuje nad plánovanými hodnotami. To vytváří příznivé předpoklady k tomu, abychom dosáhli celoroční vyrovnané bilance, jak si management předsevzal. Stále jsme však připraveni hledat i pro příští období rezervy, což se týká především režijních nákladů. Samozřejmě se to nesmí dotknout nejen toho nejzákladnějšího, čímž je bezpečnost provozu, ale ani našich záměrů ve zkvalitňování kultury cestování, udržení počtu stávajících i získání nových zákazníků. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s.

5 2 Profil Českých drah, a.s. České dráhy, akciová společnost ve 100% vlastnictví státu, jsou největším národním dopravcem v České republice s více než 160letou tradicí. Zajišťují dopravu osob a nákladů na železniční síti o celkové délce km, denně vypraví přes vlakových spojů a ročně přepraví více než 162 milionů cestujících. České dráhy poskytují regionální, dálkovou a mezinárodní osobní železniční dopravu i komplexní služby nákladní dopravy po celé Evropě. Objemem osobní přepravy se řadí mezi deset nejvýznamnějších evropských železničních podniků. Téměř zaměstnanců Českých drah se snaží přispět k tomu, aby cestující vnímali železniční dopravu jako moderní, ekologický a rychlý způsob cestování. Skupina České dráhy, tvořená mateřskou společností České dráhy, a.s., a dceřinými společnostmi, poskytuje komplexní služby spojené s obsluhou dráhy, provozováním železniční osobní a nákladní dopravy a řadu návazných a doplňkových činností (opravárenství, železniční výzkum, zkušebnictví, telematika, ubytovací a stravovací služby aj.). Stěžejním úkolem Českých drah je zajištění provozuschopnosti státních železničních tratí a provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Prioritou je neustálé zkvalitňování služeb v návaznosti na měnící se potřeby a přání zákazníků. České dráhy chtějí být železničním dopravcem první volby pro cestující, objednatele i zákazníky nákladní dopravy. Proto investují do obnovy vozidlového parku a nádražních budov, zavádějí moderní technologie při prodeji jízdenek a odbavování cestujících. V červnu 2009 byl spuštěn transformační program Vize 2012, který si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří kolejových vozidel, zlepšení dochvilnosti vlaků, v ekonomické oblasti pak snížení nákladů a zvýšení výnosů důslednější orientací na zákazníka. Jeho součástí je i rozvoj komerčních aktivit. Již v roce 2009 přinesl program efekt ve výši 500 milionů Kč. Nabídka služeb Českých drah v oblasti osobní přepravy je opravdu široká a uspokojí požadavky všech skupin cestujících včetně specifických. Na základě nové obchodně-marketingové strategie, realizované od počátku roku 2010, se České dráhy orientují především na snahu získat výhodnými nabídkami nové zákazníky. Dle požadavků a objednávek krajů (od konce roku 2009 na základě nových desetiletých smluv) zajišťují České dráhy základní dopravní obslužnost v regionech a zastávají tak pozici významného dopravce ve všech krajích České republiky. České dráhy se účastní činnosti řady mezinárodních organizací, které působí v oblasti veřejné dopravy. Rovněž se aktivně podílejí na mnoha mezinárodních projektech a na projektech strukturálních fondů Evropské unie. Společnost České dráhy si uvědomuje nutnost podílet se na společensky prospěšných aktivitách. Pravidelně přispívá na charitativní akce, pomáhá dětem z dětských domovů, postiženým a jinak handicapovaným. Podporuje studenty středních technických škol, prostřednictvím interaktivních webových stránek pracuje s dětmi na základních školách.

6 3 Stručný přehled významných událostí OD DO ŘÍJEN Dne 14. října se uskutečnilo 94. Žofínské fórum s hlavním tématem Podoba a role železniční dopravy v 21. století. Síťové jízdenky ČD Net Lidl si v prodejnách obchodního řetězce zakoupilo více než 16 tisíc osob. Kraje uzavřely na základě memoranda vlády o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou desetileté kontrakty s Českými drahami. LISTOPAD Dne 3. listopadu byla slavnostně zahájena optimalizace další části III. koridoru v úseku mezi Zbirohem a Rokycany. Skončila náročná rekonstrukce mostu na trati Kunovice Staré Město u Uherského Hradiště. České dráhy otestovaly na osobních vlacích mezi Děčínem a Mostem moderní jednotky CityElefant. PROSINEC Česká Pendolina oslavila pět let provozu s cestujícími. Dne 13. prosince byly spuštěny nové, modernější webové stránky Českých drah. České dráhy vydaly své první dluhopisy v celkové hodnotě 2 miliardy korun. Získané prostředky budou využity především k nákupu nových vozidel. LEDEN Došlo ke změně v koncepci vydávání periodik Českých drah. Ústecký kraj se stal prvním regionem na obřím železničním modelu České republiky v pražském Království železnic. Poslední lednová sobota patřila tradičně reprezentačnímu Plesu železničářů v Národním domě v Praze na Vinohradech. ÚNOR Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících jsou od počátku února doprovázeny vybrané vlaky ČD dvoučlennými hlídkami najatých bezpečnostních agentur. Dne 25. února se uskutečnilo třetí setkání Talentů ČD se zástupci managementu firmy. Tématem byla Obsluha dráhy nezanedbatelný segment ČD. BŘEZEN V rámci akce Českých drah a Středočeského kraje se 9. března mohli zájemci svézt z Milovic do Prahy za pouhou korunu. Dne 22. března oslovil studenty Univerzity Karlovy generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Tématem jeho prezentace byl systém vedení a kontroly ČD. Koncem března se mohli především mladí lidé naučit zásadám bezpečného chování na železnici v Preventivním vlaku ČD ve vybraných městech Jihomoravského a Zlínského kraje a na Vysočině. DUBEN Studenti zapojení do Stipendijního programu ČéDés diskutovali 7. dubna s generálním ředitelem ČD Petrem Žaludou o svých perspektivách i dalším vývoji železnice. Odhalení znaku města Cheb na vozidle Desiro připomnělo 21. dubna desetiletou spolupráci v rámci společného česko-německého přeshraničního systému EgroNet. Byla dokončena přestavba železničního uzlu v Kolíně.

7 4 KVĚTEN Legendární Posázavský pacifik oslavil 1. května 110 let od zahájení provozu. V Jihlavě se představil první nízkopodlažní motorový vůz firmy Stadler. V Olomouckém kraji byla ukončena elektrifikace tratě Zábřeh Šumperk. ČERVEN Skupina České dráhy se prezentovala ve dnech 15. až 17. června na mezinárodním veletrhu Czech Raildays v Ostravě. V anketě o nejkrásnější nádraží v České republice zvítězila východočeská Choceň. České dráhy uspořádaly mezinárodní seminář, který se týkal rozpoznávání a odhalování falešných mezinárodních jízdenek. ČERVENEC České dráhy vykázaly za 1. pololetí roku 2010 meziroční nárůst tržeb z vnitrostátní osobní přepravy o 90,5 milionu korun. Novým ministrem dopravy se stal Vít Bárta. Otevřením dopravního terminálu odstartovalo 24. července v Telči Parní léto SRPEN České dráhy vyhlásily veřejnou soutěž na vybavení 600 lokomotiv radiostanicemi s technologií GSM-R. Břeclavští železničáři dostali do užívání zrenovovanou administrativní budovu. Dne 28. srpna byla uvedena do provozu zrekonstruovaná mezistátní trať z polské Sklářské Poreby do Harrachova. ZÁŘÍ České dráhy rozšířily nabídku jízdních dokladů přes internet i na osobní vlaky. Od 20. září byl spuštěn pilotní projekt odškodnění cestujících za zpoždění a nepohodlí při vnitrostátní cestě vlakem. Poslední zářijovou sobotu se slavil na řadě míst republiky tradiční Den železnice.

8 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Českých drah, a.s. STAV OD DO ŘÍDÍCÍ VÝBOR ČESKÝCH DRAH, a.s. Je nejvyšším orgánem Českých drah, a.s., jemuž je svěřen výkon působnosti valné hromady. Mgr. Roman Boček, MBA předseda (do ) vrchní ředitel správy úseku majetku Ministerstva dopravy JUDr. Pavel Škvára, MBA místopředseda (do ) náměstek ministra dopravy Ing. Miroslav Kalous člen (do ) náměstek ministra pro místní rozvoj JUDr. Petr Polák člen ředitel Kabinetu ministra průmyslu a obchodu Ing. Bohumil Hasse člen (do ) ředitel Kanceláře ministryně obrany Ing. Miloslav Müller člen ředitel Kabinetu ministra financí Ing. Eduard Havel člen (do ) náměstek ministra dopravy JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. předseda (od ) náměstek ministra dopravy Mgr. Jakub Hodinář místopředseda (od ) vrchní ředitel Kabinetu ministra dopravy Ing. Lukáš Hampl člen (od ) ředitel odboru Ministerstva dopravy Ing. Michael Hrbata člen (od ) náměstek ministra obrany Ing. Michal Janeba člen (od ) náměstek ministra pro místní rozvoj DOZORČÍ RADA ČESKÝCH DRAH, a.s. Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti. JUDr. Jaroslav Král, CSc. předseda (do ) Ing. Tomáš Chalánek člen (do ) Ing. Karel Březina člen (do ) JUDr. Pavel Škvára, MBA člen (do ) Zdeněk Prosek člen Ing. Jaroslav Palas člen (od ) JUDr. Martin Roman člen (do ) Ing. Lukáš Hampl člen (od ) JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. člen (od ) Ing. Michael Hrbata člen (od ) Ing. Miroslav Nádvorník člen (od ) Členové zástupci zaměstnanců volení zaměstnanci Českých drah, a.s. PhDr. Jan Bitter Vladislav Vokoun Antonín Leitgeb

9 6 PŘEDSTAVENSTVO ČESKÝCH DRAH, a.s. Je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo tvoří pět členů, které volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Ing. Milan Matzenauer člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Michal Nebeský člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Antonín Blažek člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz Ing. Josef Bazala (do ) člen představenstva ŘÍDÍCÍ MANAGEMENT ČESKÝCH DRAH, a.s. Generální ředitel Ing. Petr Žaluda (současně zastává funkci předsedy představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Milan Matzenauer (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Michal Nebeský (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro provoz Ing. Jiří Kolář, Ph.D. (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro marketing a komunikaci (zrušeno ) Ing. Miroslav Šebeňa Náměstek generálního ředitele pro obchod a marketing (zřízeno ) Ing. Miroslav Šebeňa (od ) Náměstek generálního ředitele pro personální záležitosti Ing. Pavel Švagr, CSc. Náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek (současně zastává funkci člena představenstva společnosti)

10 7 VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČESKÝCH DRAH, a.s. Ředitelé odborů a samostatných oddělení generálního ředitelství Ředitel Kanceláře generálního ředitele Ing. Jaroslav Vašátko Ředitelka Odboru kanceláře náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Mgr. Iva Albertová (do ) Mgr. Iva Kele (od ) Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kešner Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro provoz Ing. Aleš Krejčí Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro personální záležitosti Jan Heglas Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro obchod a marketing (zřízeno od ) Ing. Jiří Ješeta (od ) Ředitel Projektové kanceláře Ing. Jan Příleský (do ) Dr. Martina Mannová (od ) Ředitel Odboru účetnictví Ing. Jindřich Štětina (do ) RNDr. Libor Müller (od ) Ředitel Odboru finančního Ing. Petr Vohralík Ředitelka Odboru investic a veřejných zakázek Ing. et Bc. Hana Dluhošová, MBA Ředitel Odboru plánování a controllingu Ing. Pavel Nevický Ředitel Odboru zásobování a odbytu Bc. Aleš Vavrejn Ředitel Odboru odměňování a benefitů Mgr. Jan Čermák (od ) Ředitelka Odboru personálního PaedDr. Ludmila Beránková (od ) Ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy Ing. Miroslav Jasenčák Ředitel Odboru kolejových vozidel Ing. Rostislav Novák Ředitelka Odboru legislativy JUDr. Daniela Kovalčíková Ředitelka Odboru provozu osobní dopravy Ing. Luďka Hnulíková Ředitel Odboru interního auditu a kontroly Ing. Vladimír Honzák Ředitel Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Ing. Vítězslav Lössel Ředitel Odboru autobusové dopravy Ing. Petr Moravec Ředitelka Odboru informatiky Ing. Dagmar Holadová Ředitelka Odboru správy majetkových účastí Ing. Michaela Oharková Ředitel Odboru právního JUDr. Jan Blecha Ředitel Odboru komunikace Ing. Zbyněk Honys (do ) Ředitel Odboru produktů a obchodu (zřízeno ) Ing. Aleš Ondrůj (od do ) Ředitel Odboru řízení značky (zřízeno ) Mgr. Stanislav Perkner, MBA (od ) Ředitel Odboru krizového řízení a bezpečnosti Ing. Ladislav Mikeš Ředitel Odboru správy nemovitostí Ing. Václav Petrášek, MBA

11 8 Ostatní organizační složky ŽELEZNIČNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ředitelka Ing. Jaroslava Šmejkalová (do ) vedoucí Ing. Pavel Švagr, CSc. (od ) ODÚČTOVNA PŘEPRAVNÍCH TRŽEB OLOMOUC ředitel Ing. Jan Žák ZÁSOBOVACÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ ředitel Ing. Pavel Stockmann, Ph.D. VLAKOVÝ DOPROVOD OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Ing. Daniel Jareš (do ) ředitel Ing. Petr Baroch (od ) DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL BRNO vrchní přednosta Ing. Josef Matúš DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ vrchní přednosta Jiří Slezák DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OLOMOUC vrchní přednosta Ing. Dušan Tylich DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PLZEŇ vrchní přednostka Ing. Květuše Skřivanová DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PRAHA vrchní přednosta Ing. Václav Sosna DEPO HISTORICKÝCH VOZIDEL LUŽNÁ U RAKOVNÍKA vrchní přednosta Ing. Jindřich Rachota REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU BRNO ředitel Ing. Pavel Surý REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Petr Nerodil REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU OSTRAVA ředitel Ing. Petr Novák REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PLZEŇ ředitel Ing. Josef Chaloupka (do ) ředitel Ing. Josef Hendrych (od ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PRAHA ředitel Ing. Tomáš Nachtman REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Milan Fryč REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU BRNO ředitel Ing. Lubomír Křivánek REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Václav Fikr REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU OLOMOUC ředitel Ing. Gabriel Jursa REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PLZEŇ ředitel Ing. Jiří Stuna REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PRAHA ředitel Ing. Jan Skalický REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Patrik Konopásek KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY BRNO ředitel Ing. Pavel Karšulín KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ČESKÉ BUDĚJOVICE ředitel Ing. Jiří Kafka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Roman Moravčík KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY JIHLAVA ředitel Ing. Miroslav Havel (do ) ředitelka Ing. Lenka Horáková (od ) KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY KARLOVY VARY ředitel Ing. Vladimír Omelka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY LIBEREC ředitel Ing. Jaroslav Jirman KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OLOMOUC ředitel JUDr. et Mgr. Petr Holánek KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OSTRAVA ředitel Ing. Miroslav Klich KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PARDUBICE ředitel Ing. Michal Štěpán KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PLZEŇ ředitel Ing. Vladimír Kostelný KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Alois Kašpar KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Petr Hinterholzinger (do ) ředitel Ing. Daniel Jareš (od ) KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ZLÍN ředitel Ing. Ludvík Urban

12 Ekonomika

13 10 Ekonomika Českých drah Veškeré aktivity ČD v oblasti formulace střednědobé strategie, podnikatelského plánování, financování, vedení finančního účetnictví a daňové evidence, nákladového účetnictví, výkaznictví, investičního rozvoje a zásobování zajišťoval úsek náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku, v jehož rámci působily Projektová kancelář, Odbor účetnictví, Odbor finanční, Odbor investic a veřejných zakázek, Odbor plánování a controllingu, Odbor zásobování a odbytu a organizační jednotky Odúčtovna přepravních tržeb a Zásobovací centrum. V uplynulém období se velká pozornost v úseku ekonomického náměstka věnovala vytváření systému interního finančního řízení a reportingu, přechodu na mezinárodní účetní standardy (IFRS), budování integrovaného systému řízení finančních a operačních rizik, posílení a zkvalitnění corporate governance firmy a v neposlední řadě také přípravě střednědobé strategie investičního financování. Projektová kancelář koordinovala a aktivně se podílela na plnění projektů transformačního programu Vize Nosným tématem všech aktivit úseku bylo zefektivnění chodu firmy s důrazem na snižování nákladů a restrukturalizaci klíčových procesů. Vize 2012 Transformačním programem Vize 2012 reagují ČD, a.s., na současnou situaci, kdy se výrazně změnily potřeby zákazníků, současně probíhá deregulace a postupná liberalizace trhu železniční dopravy, což má za následek vzrůstající konkurenci. Vize 2012 si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří vozidlového parku, zvýšení dochvilnosti vlaků, v oblasti ekonomické pak zvýšení výnosů na místokilometr, snížení celkových nákladů na vlakokilometr a naopak zvýšení počtu vlakokilometrů na jednoho zaměstnance. K ambicím Vize 2012 patří i rozvoj komerčních aktivit s důrazem na co nejlepší výsledek hospodaření. ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE ČESKÝCH DRAH, a.s. Ukazatele Hospodářské ukazatele Provozní výsledek hospodaření bez odpisů (EBITDA) v mil. Kč Provozní výsledek hospodaření (EBIT) v mil. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) v mil. Kč Přepravní ukazatele Počet přepravených cestujících (mil. osob) Přepravní výkon (mil. oskm) Dopravní ukazatele Běh vlaků na síti obsluhované ČD, a.s. (tis. vlkm) Výkon vlakové dopravy na síti obsluhované ČD, a.s. (mil. hrtkm) Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

14 11 Účetnictví a daně Úkolem Odboru účetnictví a daní GŘ je vedení finančního a majetkového účetnictví, daňová evidence a daňové přiznání, zpracování samostatné i konsolidované účetní závěrky. Letos poprvé bude připravena účetní závěrka jak podle lokálních, tak i mezinárodních účetních standardů. Podstatně se také zkrátila doba pro přípravu roční závěrky a zkvalitnil chod úseku. Letos poprvé firma začala publikovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Financování a řízení rizik Skupina České dráhy průběžně a dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje všechna významná podnikatelská rizika, zejména rizika tržní, kreditní a riziko likvidity. Hlavním cílem systému řízení rizik je jejich včasná identifikace a následné provedení aktivních kroků minimalizujících negativní dopady na hospodaření skupiny. Úkolem Odboru finančního GŘ je finanční plánování a řízení finančních rizik (likvidity a kreditní). Cílem řízení likvidity je zajištění dostatku finančních zdrojů pro hrazení splatných závazků. Klíčovým nástrojem řízení likvidity je hodnocení krátkodobého a střednědobého vývoje likvidity a toku hotovosti. Dne 8. června 2010 dozorčí rada společnosti projednala a schválila Strategii investičního financování ČD, a.s., 2010 a Dokument počítá s tím, že podnik za předpokladu získání mezinárodního ratingu v investičním pásmu bude moci vstoupit na mezinárodní kapitálový trh emisí dluhopisů až do výše 300 milionů EUR (7,5 mld. Kč). Klíčovým problémem ČD v posledních 22 letech byla nedofinancovanost objednávané osobní dopravy. Usnesením vlády ČR ze dne 31. srpna 2009 č vláda schválila účast státu na financování plné úhrady prokazatelné ztráty veřejné dálkové a regionální železniční osobní dopravy a uložila ministru financí částky zapracovat do přípravy návrhů státních rozpočtů ČR a střednědobých rozpočtových výhledů na léta 2010 až 2019 a ministru dopravy poskytnout krajům v letech 2010 až 2019 dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou a uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou. Usnesením vlády ČR č ze dne 28. října 2009 k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou skončilo období nesystémového financování železniční osobní dopravy. Memorandum stvrzuje předchozí vládní usnesení č. 1132, podle kterého budou kraje dostávat deset let od státu 2,65 miliardy korun ročně na regionální železniční osobní dopravu. Plánování, controlling a výkaznictví Úkolem Odboru plánování a controllingu GŘ (O6) je plánování, nákladové účetnictví a analýzy v rozsahu od jednotlivých produktů a procesů až po celopodnikovou úroveň ČD. Odbor modeluje budoucí vývoj a výhled podnikatelské činnosti, sestavuje podnikatelský plán, vytváří kalkulace nákladů na objekty (střediska,

15 12 zakázky, produkty), zajišťuje interní i externí finanční výkaznictví, analyzuje odchylky mezi plánem a skutečností a vyhodnocuje návratnost investic. V roce 2009 byl zaveden systém interního finančního plánování a výkaznictví podle jednotlivých oblastí řízení. ČD jsou rozděleny na úseky podle jednotlivých náměstků generálního ředitele a finanční hospodaření těchto úseků je detailně vyhodnocováno na měsíční bázi. V rámci provozování železniční dopravy ČD v závazku veřejné služby připravuje odbor čtvrtletní výkazy tzv. prokazatelné ztráty, které vyčíslují výši oprávněných nákladů a tržeb od cestujících. Na základě smluv s objednateli (kraje, stát) je tato prokazatelná ztráta uhrazována (v roce 2009 poprvé v plné výši). V roce 2009 byl postupně zaváděn automatizovaný systém reportování výkazů prokazatelné ztráty a popis metodiky vzniku těchto reportů (Projekt 602). Investice Hlavní prioritou investiční činnosti ČD je obnova vozidlového parku, a to jak v dálkové, tak regionální osobní dopravě, jakož i obnova nádražních budov. Pro rok 2010 plánují ČD investovat do modernizace vlaků rekordní částku přes 7 miliard Kč. Další stovky milionů korun společnost investuje do oprav nádražních budov. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv dosáhly v prvním pololetí roku 2010 částky 1,9 mld. Kč. Zásobování a odbyt Základním posláním Odboru zásobování a odbytu je řídit hospodaření se zásobami, zabezpečovat zásobování materiálovými prostředky, organizovat jejich distribuci a organizovat odbyt nepotřebných materiálových zásob. Organizační jednotky ÚEN Do úseku náměstka generálního ředitele pro ekonomiku (ÚEN) organizačně náležejí organizační jednotky ČD Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) a Zásobovací centrum (ZC). Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) se sídlem v Olomouci je odborně a metodicky podřízena řediteli Odboru finančního GŘ ČD. OPT zabezpečuje úplnost plateb a zúčtování tržeb z vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravy; provádí a kontroluje vyúčtování a odúčtování se zahraničními a tuzemskými železničními podniky i obchodními partnery, odborně řídí pokladní službu v železničních stanicích, kontroluje pokladní operace v železničních stanicích a v cestovních kancelářích s prodejem jízdních a rezervačních dokladů ČD, vykonává, zřizuje nebo ruší pokladny v železničních stanicích, vykonává odbornou přípravu a odborné zkoušky zaměstnanců pokladní služby a další činnosti související s předmětem podnikání ČD. OPT vyhotovuje faktury za jízdy zvláštních vlaků ve vnitrostátní i v mezinárodní přepravě, zkušební jízdy opravovaných a nových železničních vozidel, jízdní a rezervační doklady a zásilky ČD-Kurýr hrazené bezhotovostně. Ke konci prvního pololetí 2010 bylo na ČD a ve smluvních cestovních kancelářích provozováno celkem pokladen různého druhu. V těchto pokladnách provedli kontroloři OPT za období prvního pololetí 2009 celkem kontrol hospodaření a 887 kontrol tematických. Zásobovací centrum (ZC) se sídlem v České Třebové zajišťuje zásobování v rámci Skupiny České dráhy, které představuje samostatnou produktovou vertikálu, reprezentovanou Odborem zásobování a odbytu GŘ, organizační jednotkou ZC Česká Třebová a jejími provozními jednotkami (PJ). K hlavním činnostem patří nejen výběr dodavatelů, nákup, skladování a distribuce zásob, ale také spolupráce na optimalizaci logistického toku materiálu v rámci Skupiny České dráhy. V současné době probíhá proces racionalizace zásobovací soustavy ČD. Nedílnou součástí ZC je vlastní Tiskárna ČD se sídlem v Olomouci. Jejím posláním je (již od roku 1896) tisk a polygrafická výroba pro potřeby organizačních složek a jednotek ČD, případně dalších externích subjektů.

16 Osobní doprava a přeprava 13

17 14 Vlakový doprovod osobní dopravy Předmětem činnosti organizační jednotky Vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) je především kontrola jízdních dokladů, odbavení cestujících ve vlacích a podávání informací, sběr prvotních dat průzkumů využívání vlaků a další činnosti související se zajištěním servisu pro cestující ve vlacích. OJ VDOD je začleněna do přímé řídicí působnosti náměstka generálního ředitele pro osobní přepravu, je vedena Odborem provozu osobní dopravy GŘ Českých drah. Jejím ředitelem je Ing. Petr Baroch. Stejně jako existují ve vazbě na uspořádání krajských samospráv Krajská centra osobní dopravy, existuje tato vazba i v případě VDOD. OJ VDOD tvoří ředitelství OJ a třináct Regionálních center vlakového doprovodu, která zajišťují konkrétní obsazení jednotlivých vlaků a veškerý servis pro vlastní zaměstnance. K bylo v OJ VDOD evidováno zaměstnanců, z toho zaměstnanců vlakových čet. Regionální centra vlakového doprovodu (RCVD) v podstatě kopírují obvody Krajských center osobní dopravy (KCOD), respektive krajů. Pod jednotlivá RCVD spadají domovská střediska vlakových čet (DSVČ) se sídlem komanda a střediska vlakových čet (SVČ), neobsazená komandujícím. Obsluhu vlaků SuperCity Pendolino s významnou klientelou VIP a manažerů zajišťuje RCVD Ostrava. K zajištění bezchybného doprovodu vlaků vyšší kvality vypisuje ředitel OJ VDOD každoročně výběrové řízení na zaměstnance, kteří musí splňovat požadavky na odbornou znalost, jazykovou vybavenost, flexibilitu a vstřícný přístup k zákazníkům.

18 15 Členění jednotlivých RCVD: RCVD BRNO Zahrnuje DSVČ Břeclav (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Břeclav, Hodonín; DSVČ Brno hl. n. se SVČ Brno hl. n., Skalice nad Svitavou, Vyškov na Moravě; DSVČ Veselí nad Moravou se SVČ Veselí nad Moravou a DSVČ Znojmo se SVČ Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou. RCVD ČESKÉ BUDĚJOVICE Zahrnuje DSVČ České Budějovice (pracoviště hlavního komanda) se SVČ České Budějovice, České Velenice, Protivín, Strakonice, Volary a DSVČ Tábor se SVČ Tábor, SVČ Veselí nad Lužnicí. RCVD JIHLAVA Zahrnuje DSVČ Jihlava (pracoviště hl. komanda) se SVČ Havlíčkův Brod, Jemnice, Jihlava, Telč, Žďár nad Sázavou. RCVD HRADEC KRÁLOVÉ Zahrnuje DSVČ Hradec Králové hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Častolovice, Hradec Králové hl. n., Chlumec nad Cidlinou, Jičín a DSVČ Trutnov hl. n. se SVČ Jilemnice, Meziměstí, Náchod, Trutnov hl. n. RCVD KARLOVY VARY Zahrnuje DSVČ Cheb (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Cheb a SVČ Karlovy Vary. RCVD LIBEREC Zahrnuje DSVČ Liberec (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Česká Lípa hl. n., Frýdlant v Čechách, Liberec, Tanvald, Turnov. RCVD OLOMOUC Zahrnuje DSVČ Olomouc hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Lipová Lázně, Olomouc hl. n., Prostějov hl. n., Šumperk, Červenka a DSVČ Přerov se SVČ Přerov. RCVD OSTRAVA Zahrnuje DSVČ Bohumín (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Bohumín, Ostrava hl. n., Suchdol nad Odrou, Studénka; DSVČ Český Těšín se SVČ Český Těšín, Frýdek Místek; DSVČ Opava východ se SVČ Krnov, Opava východ, Třemešná ve Slezsku. RCVD PARDUBICE Zahrnuje DSVČ Pardubice hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Choceň, Chrudim, Letohrad, Pardubice hl. n. a DSVČ Česká Třebová se SVČ Česká Třebová. RCVD PLZEŇ Zahrnuje DSVČ Plzeň hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Plzeň hl. n., Domažlice, Rokycany, Tachov a DSVČ Klatovy se SVČ Bělá nad Radbuzou, Klatovy. RCVD PRAHA DSVČ Praha hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Kralupy nad Vltavou, Praha hl. n., Čerčany, Benešov u Prahy; DSVČ Kolín se SVČ Kolín, Kutná Hora město, Mladá Boleslav hl. n., Nymburk hl. n. a DSVČ Rakovník se SVČ Beroun, Kladno, Rakovník, Zdice, Lochovice. RCVD ÚSTÍ NAD LABEM Zahrnuje DSVČ Děčín hl. n. (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Děčín hl. n., Rumburk; DSVČ Chomutov se SVČ Chomutov, Louny, Most, Žatec západ a DSVČ Ústí nad Labem hl. n. se SVČ Lovosice, Ústí nad Labem hl. n. RCVD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zahrnuje DSVČ Valašské Meziříčí (pracoviště hlavního komanda) se SVČ Horní Lideč, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vsetín.

19 16 České dráhy a kraje České republiky Podle zákona č. 266/1994 Sb. a na základě desetiletých kontraktů, uzavřených s jednotlivými kraji v závěru roku 2009, zajišťují České dráhy v rámci požadavků a objednávek krajských úřadů základní dopravní obslužnost v regionech. Určujícím kritériem Českých drah ve vztahu ke krajům zůstává udržení a rozvoj optimálního rozsahu dopravní obslužnosti a budování systémů integrované dopravy. Od závěru roku 2009 byly postupně předloženy pro všechny kraje s výjimkou kraje Jihomoravského projekty na obnovu vozidlového parku s využitím finančních prostředků z Regionálních operačních programů. V řadě regionů jsou již projekty schváleny, došlo i k uzavření dotačních smluv, pro kraj Vysočina a Liberecký kraj byl již vybrán dodavatel moderních vozidel. Hlavní město Praha Praha je nejvýznamnějším železničním uzlem v České republice. Regionální a příměstskou dopravu zajišťuje 43 pražských stanic v délce 212 km. Je plně využíváno Nové spojení, v rámci GVD 2009/2010 také ve směru Praha hl. n. Praha-Libeň, protože byly dokončeny stavební práce na I. tranzitním železničním koridoru v úseku Praha-Libeň Praha-Běchovice. Zájem cestujících o čipovou kartu OPENCARD neustále roste, postupně jsou omezovány papírové kupony. Od lze kupony pro Prahu sleva dítě a junior zakoupit pouze nahrané na OPENCARD. V příměstské dopravě byla nově zavedena v pracovní dny přímá linka S20 Praha Lysá nad Labem Milovice. Jezdí v prokladu s linkou S2 a S22 tak, že v úseku Praha Masarykovo nádraží Lysá nad Labem a Lysá nad Labem Milovice je celodenní interval 30 min. V rámci projektu Živá nádraží pokračuje rozsáhlá rekonstrukce odbavovací haly hlavního nádraží. Projekčně se připravují revitalizace stanic Praha-Smíchov a Praha-Holešovice. Středočeský kraj Středočeský kraj disponuje nejhustší železniční sítí v České republice s největším smluvním rozsahem regionální dopravy a s největším počtem spojů v dálkové a mezistátní dopravě. Celkem zde jezdí regionálních a 375 dálkových spojů. Rychlé radiální velkokapacitní spojení s Prahou představují dvoukolejné elektrifikované tratě Kolín Praha, Nymburk Praha, Kralupy nad Vltavou Praha, Beroun Praha, Benešov Praha. V příměstské dopravě byla nově zavedena v pracovní dny přímá linka S20 Praha Lysá nad Labem Milovice.

20 17 Pokud jde o modernizaci vozidel, od října 2009 do 6. září 2010 bylo dodáno dalších 8 nových jednotek ř. 471 (nyní v provozu 55). Na trati Lysá nad Labem Milovice byly nově nasazeny jednotky ř. 471 na 100 procentech spojů v pracovní dny, na trati Praha Beroun na 50 procentech spojů. Na regionální tratě na Mladoboleslavsku a Nymbursku bylo od října 2009 do září 2010 postupně nasazeno 9 dvoudílných jednotek ř Dne byl slavnostně zahájen provoz v elektrické trakci na trati Lysá nad Labem Milovice. V druhé polovině roku 2009 a první polovině roku 2010 pokračovala výstavba IV. tranzitního koridoru v úseku Benešov u Prahy Votice, po dokončení úseku Beroun Zdice pokračovala výstavba III. tranzitního koridoru v úseku Zdice Zbiroh. Jihočeský kraj Železničních stanic a zastávek obsluhovaných Českými drahami je v Jihočeském kraji 250. Denně jihočeské vlaky urazí v průměru km při délce železniční sítě 881 km. Z investičních akcí proběhla modernizace IV. železničního tranzitního koridoru v úseku Tábor Doubí u Tábora a v roce 2009 byl zahájen provoz na modernizovaném úseku. Dokončena byla elektrifikace tratě České Budějovice České Velenice státní hranice

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Přednášející: ČD, a.s OJ KCOD Praha Ing. Tomáš Pojsl České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní informace obsluhovaného regionu Počet obyvatel (k 31. 3. 2014) Stč

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Ročenka 2010/2011 Skupiny České dráhy

Ročenka 2010/2011 Skupiny České dráhy Obsah 1 Slovo úvodem 2 Profil Českých drah, a.s. 3 Stručný přehled významných událostí 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Ekonomika 10 Ekonomika Českých drah Osobní doprava a přeprava 14 České

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 24/2015 11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 060/24/2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

SR 71 Účinnost od 1.1.2011

SR 71 Účinnost od 1.1.2011 102004 8 CÚ - OBCHOD 102004 400085 8 CÚ - Obchod 102004 400085 012 1024000801 47 8 Odbor kolejových vozidel 102004 400085 013 4024000801 47 8 Odbor provozu osobní dopravy 102004 400085 016 8024000801 47

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013 Václav Rederer Masarykova univerzita 1 Veřejná doprava do roku1989 Počátky spojené s rozvojem železniční sítě v 19. století

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Priority rozvoje železniční

Priority rozvoje železniční Priority rozvoje železniční dopravní cesty Ing. Petr Šlegr Dopravní komise Asociace krajů Poslání a vize SŽDC Poslání SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více