Revize Popis Datum Schválil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revize Popis Datum Schválil"

Transkript

1 Revize Popis Datum Schválil ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, Praha 4; VYPRACOVAL Mgr. Stehlík HIP Ing. Marták T. KONTROLA Ing. Pavel PROJEKTANT Ing. Marták ŘEDITEL DIVIZE Ing. Moravec DATUM 10/2011 OBJEDNATEL OKRES Rychnov n. Kněžnou xxxxxxxx/xxxx STUPEŇ DSP FORMÁT X A4 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění MĚŘÍTKO xxxxxxxx/xx/x ČÁST STAVBY SO/PS PŘÍLOHA: Průvodní zpráva ČÍSLO PŘÍLOHY A x 1 Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

2 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Průvodní zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. Obsah: 1. Identifikační údaje stavby a stavebníka Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Geodetické zaměření Mapové podklady Přehled všech provedených průzkumů Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby Statistické údaje... 7 archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 2

3 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Průvodní zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. 2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Zájmové území leží v k.ú. Šediviny obce Kounov (ORP Dobruška). Území bylo původně zamokřeno vysokou hladinou podzemní vody a četnými vývěry. V letech bylo území systematicky odvodněno svodnými a sběrnými drény a pramennými jímkami. Poté bylo území zorněno. V současné době je území využito převážně jako stálé pastviny s trvalými travními porosty. Zrušení současného odvodnění podpoří místní zamokření území s příznivou retardací odtoku a podpořením denitrifikačních procesů. Navržena jsou proto tato opatření: zrušení drenáže, přerušení drenáže, zrušení pramenné jímky, vytvoření otevřeného přírodě blízkého koryta, vytvoření mokřadních systémů. Část odvodňovacího systému v blízkosti budov bude zachována a sanována, odtok bude odveden do mokřadního prostoru. Tab.1: Pozemky v k.ú. Šediviny dotčené stavbou (souhlasy vlastníků pozemků se stavbou jsou součástí předcházející dokumentace pro územního rozhodnutí): parcelní číslo druh pozemku výměra (m 2 ) LV vlastnické právo 658/1 trvalý travní porost Jméno vlastníka 666/1 trvalý travní porost Jméno vlastníka 666/2 trvalý travní porost Jméno vlastníka 668/3 zahrada Jméno vlastníka 668/4 zahrada Jméno vlastníka 670/2 trvalý travní porost Jméno vlastníka 671/2 trvalý travní porost /4 zahrada Jméno vlastníka 671/5 trvalý travní porost Jméno vlastníka 671/6 trvalý travní porost Jméno vlastníka 671/7 trvalý travní porost Jméno vlastníka 671/10 trvalý travní porost Jméno vlastníka 1152/1 trvalý travní porost Jméno vlastníka 1152/2 ostatní plocha Jméno vlastníka 1152/3 zahrada Jméno vlastníka 1152/4 ostatní plocha neplodná půda Jméno vlastníka 1153 trvalý travní porost Jméno vlastníka 1209/1 trvalý travní porost trvalý travní porost Jméno vlastníka 1220 ostatní plocha ostatní komunikace Jméno vlastníka 1240 ostatní plocha ostatní komunikace Jméno vlastníka 1242 ostatní plocha ostatní komunikace Jméno vlastníka st. 177/1 zastavěná plocha a nádvoří Jméno vlastníka st. 177/2 zastavěná plocha a nádvoří Jméno vlastníka archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 4

4 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Průvodní zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. 3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 3.1 Geodetické zaměření Pro zpracování předkládané dokumentace bylo použito geodetické zaměření lokality provedené firmou XXX v období 8-9/2011. Geodetické zaměření bylo provedeno v digitální podobě a projektantům předáno ve formátu dwg (včetně zprávy). 3.2 Mapové podklady Pro zpracování projektové dokumentace jsou použity tyto podklady: situace původního projektu odvodnění 1:1000 základní mapa ČR 1 : základní vodohospodářská mapa 1 : katastrální mapa ortofotomapa 3.3 Přehled všech provedených průzkumů Hydropedologický průzkum Terénní šetření Před zpracováním dokumentace pro stavební povolení (i dokumentace pro územní rozhodnutí) by měla být zpracována studie na úrovni studie proveditelnosti, v níž by se zhodnotila vhodnost eliminace odvodnění v daném území. Její součástí by měla být i charakteristika přírodních podmínek. V případě lokality Šediviny lze přírodní podmínky ve stručnosti shrnout takto: poloha v nadmořské výšce m n.m. na úpatí Orlických hor (geomorfologický okrsek Sedloňovská vrchovina v rámci celku Podorlická pahorkatina). Klimatický region mírně chladný a vlhký (průměrný roční úhrn srážek kolem 1000 mm). Povodí toku Hluky (levý přítok Dědiny), hydrogeologický rajon Krystalinuikum Orlických hor. Převládajícím využítím území jsou trvalé travní porosty. Z pedologického hlediska je území zhruba rozděleno vrstevnicí 608 m n.m. na poloviny: horní část pokrývají HPJ 34 a 40 (hnědé půdy kyselé podzolové a hnědé půdy včetně oglejených subtypů), dolní část HPJ 74 oglejené půdy a gleje zrašelinělé. Historický výskyt biotopu mokrých luk v zájmové lokalitě dokládá i zákres v Císařských otiscích map stabilního katastru z roku 1840 (viz náhled archiválií na Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na dopravní infrastrukturu: Stavba nemá požadavky na napojení na dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu: Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu. Napojení na inženýrské sítě není potřebné. archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 5

5 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Průvodní zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů - Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí jako stavební úřad věcně a místně příslušný a jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný - Obecní úřad Kounov - Povodí Labe, státní podník - AOPK, Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové další podle konzultací s Městkým úřadem Dobruška, např.: - ČEZ Distribuce, a.s. - ČEZ ICT Services, a.s. - ČD Telematika, a.s. - RWE Distribuční služby, spol. s r.o. - T-Mobile Czech Republic, a.s. - Telefónica O2 Czech Republic, a.s - Vodafone Czech Republic, a.s, - místní vodohospodářské společnosti Stanoviska viz příloha D. Dokladová část 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Předložená dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla v platném znění. 6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí Akce předpokládá schválení změny územního plánu obce Kounov - převedení území z krajinné zóny produkční (produkční louky) na krajinnou zónu přírodní (krajinnou zeleň). Doložení splnění podmínek územního rozhodnutí. 7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Zjištění na stavebním úřadě, zda se nepřipravuje v území jiná stavební činnost. archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 6

6 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Průvodní zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. 8. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby Předpokládaná lhůta výstavby činí jedno letní pololetí (květen-říjen), nejvhodnějším obdobím pro stavbu je v průměru nejsušší červen září. Postup výstavby je blíže popsán v příloze E Statistické údaje Plocha dotčená eliminací odvodnění činí 2,9 ha. Celkové náklady stavby činí X Kč. archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 7

7 Revize Popis Datum Schválil ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, Praha 4; VYPRACOVAL Mgr. Stehlík HIP Ing. Marták T. KONTROLA Ing. Pavel PROJEKTANT Ing. Marták ŘEDITEL DIVIZE Ing. Moravec DATUM 10/2011 OBJEDNATEL OKRES Rychnov n. Kněžnou ČÁST STAVBY Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění STUPEŇ FORMÁT MĚŘÍTKO SO/PS xxxxxxxx/xxxx DSP X A4 xxxxxxxx/xx/x PŘÍLOHA: Souhrnná technická zpráva ČÍSLO PŘÍLOHY B x 1 Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

8 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení HYDROPROJEKT CZ a.s. Souhrnná technická zpráva Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Zhodnocení staveniště Urbanistické a architektonické řešení stavby Technické řešení Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Řešení technické a dopravní infrastruktury Vliv stavby na životní prostředí Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do dokumentace Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky stavby Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva Inženýrské stavby (objekty) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Zásobování vodou Zásobování energiemi Řešení dopravy Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav Elektronické komunikace... 6 archivní číslo xxxxxx/xx/x 2

9 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení HYDROPROJEKT CZ a.s. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Zhodnocení staveniště Staveniště je tvořeno trvalými travními porosty odvodněnými systematickou drenáží a pramennými jímkami. Staveniště je dobře přístupné z místní zpevněné komunikace 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby Není relevantní. 1.3 Technické řešení Technické řešení spočívá v odstranění funkčnosti části odvodnění, převedení části drenáže do podoby otevřeného přírodě blízkého koryta a vytvoření mokřadních ploch v území. Část drenáže bude sanována. Akce je rozdělena do 8 stavebních objektů, podrobněji je náplň jednotlivých objektů popsána ve zprávě F Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, přístupy ke staveništi pro realizaci opravy jsou popsány v technické zprávě E Vliv stavby na životní prostředí Navrhovaná stavba ovlivní životní prostředí pozitivně eliminací odvodnění dojde k retardaci odtoku, podpoře denitrifikačních procesů a lokálních mokřadních ekosystémů. Lokalita se nachází v území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, poblíž její hranice s navazující Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Orlické hory. 1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Není relevantní. 1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do dokumentace Projekt odvodnění lokality z roku 1973 Hydropedologický průzkum Geodetické zaměření Terénní šetření s fotodokumentací archivní číslo xxxxxx/xx/x 3

10 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení HYDROPROJEKT CZ a.s. Souhrnná technická zpráva 1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby Pro vytyčení stavby je vhodné použít původní projekt odvodnění (popř. ještě lépe dokumentaci skutečného provedení stavby) a umístění nových stavebních objektů podle koordinační situace Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory SO1 - zrušení pramenní jímky PJK 3 a regulace odtoku SO2 - zrušení pramenních jímek SO2.1 - zrušení pramenní jímky PJK 1a SO2.2 - zrušení pramenní jímky PJK 4 SO3 - odkrytí drénu a jeho odstranění SO4 - přerušení drenáže záslepkami SO5 sanace pramenních jímek a drenáže SO5.1 sanace pramenní jímky PJK 2 SO5.2 sanace pramenní jímky PJK 1b SO5.3 sanace drenáže SO6 - zrušení pramenních jímek a vytvoření zemních tůní SO6.1 - zrušení pramenní jímky PJK 8 a vytvoření zemní tůně 1 SO6.2 - zrušení pramenní jímky PJK 6 a vytvoření zemní tůně 2 SO7 vytvoření přírodě blízkého koryta SO7.1 vytvoření přírodě blízkého koryta PBK 1 SO7.2 vytvoření přírodě blízkého koryta PBK 2 SO7.3 vytvoření přírodě blízkého koryta PBK 3 SO8 vytvoření prostoru pro mokřad Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky stavby Přilehlé stavební pozemky budou proti možnému podmáčení chráněny zachováním části odvodňovacího systému ve funkčním stavu, odváděná voda přitom bude retardována v prostoru mokřadu SO8. archivní číslo xxxxxx/xx/x 4

11 C.1

12 SO SO bezejmenný vodní tok SO SO SO SO SO SO SO4 13 SO SO SO1 31 SO3 15 LEGENDA zachovaná drenáž odstraněná drenáž vyjmutím přerušená drenáž záslepkami záslepky návrh nových SO vodní tok zasypaný úsek vodního toku vodní plocha současná vodní plocha navržená pramenná jímka 14 číslo drénu SO5 číslo stavebního objektu označení pramenné jímky vrstevnice měřítko 1: PŘÍLOHA SO SO2.1 Koordinační situace ČÍSLO PŘÍLOHY kótováno v metrech C.2

13 Revize Popis Datum Schválil ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, Praha 4; VYPRACOVAL Mgr. Stehlík HIP Ing. Marták T. KONTROLA Ing. Pavel PROJEKTANT Ing. Marták ŘEDITEL DIVIZE Ing. Moravec DATUM 10/2011 OBJEDNATEL OKRES Rychnov n. Kněžnou xxxxxxxx/xxxx STUPEŇ DSP FORMÁT X A4 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění MĚŘÍTKO xxxxxxxx/xx/x ČÁST STAVBY SO/PS PŘÍLOHA: Dokumentace stavby Inženýrské objekty technická zpráva ČÍSLO PŘÍLOHY F.2.1 x 1 Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

14 Šediviny typový projekt eliminace funkce odvodnění Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace stavby, Inženýrské objekty technická zpráva HYDROPROJEKT CZ a.s. Obsah: 1. Popis inženýrských stavebních objektů, jejich funkční a technické řešení SO1 - zrušení pramenní jímky a regulace odtoku SO2 - zrušení pramenních jímek SO3 - odkrytí drénu a jeho odstranění SO4 - přerušení drenáže záslepkami SO5 sanace pramenních jímek a drenáže SO6 - zrušení pramenních jímek a vytvoření zemních tůní SO7 vytvoření přírodě blízkého koryta SO8 vytvoření prostoru pro mokřad Požadavky na vybavení Napojení na stávající technickou infrastrukturu Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Požadavky na postup stavebních a montážních prací Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce... 6 archivní číslo xxxxxxxx/xx/x 2

15 PŮDORYS B - B PRAMENNÍ JÍMKA PJK3 M 1:25 podzemní zemní clona 0,60 ŘEZ A - A PRAMENNÍ JÍMKA PJK3 M 1:25 napojení pramenné jímky na sběrný drén č ,0 2,50 pramenní jímka PJK3 štěrkopísek odtěží se A A 10,0 drén č lomový kámen netříděný odtěží se B málo propustná podzemní zemitá clona 1 : x 1 : x uhutněná zemina sklon stěny výkopu dle místních podmínek napojení pramenné jímky na sběrný drén č. 29 2,00 1 : x ornice 0.08 pramenní jímka PJK3 1 : x ornice štěrkopísek štěrkopísek lomový kámen netříděný odtěží se 0,75 0,15 0,60 1,50 B 2,00 0,08 0,15 0,08 0,60 zásyp zeminou štěrkový obsyp odtěží se drenážní trubka vyjme se 0,08 PŘÍLOHA SO1 - zrušení pramenní jímky PJK3 a regulace odtoku ČÍSLO PŘÍLOHY kótováno v metrech F.2.2.1

16 ŘEZ A - A PRAMENNÍ JÍMKA M 1:20 ornice odtěží se štěrkopísek odtěží se ornice lomový kámen netříděný odtěží se 0,30 1 : x sklon stěny výkopu dle místních podmínek 0,60 uhutněná zemina B B 0,15 0,15 1,35 0,08 0,60 PŮDORYS B - B PRAMENNÍ JÍMKA M 1:20 lomový kámen netříděný odtěží se štěrkopísek odtěží se A A 0,08 napojení na sběrný drén vyjme se kótováno v metrech PŘÍLOHA SO2.1 - zrušení pramenné jímky PJK1a SO2.2 - zrušení pramenné jímky PJK4 ČÍSLO PŘÍLOHY F.2.2.2

17 PŮDORYS DRENÁŽ - SOUČASNÝ STAV M 1:25 0,30 A A 0,33 ŘEZ A - A DRENÁŽ - SOUČASNÝ STAV M 1:25 0,90 0,20 0,70 0,09 0, drenážní trubka vyjme se zásyp původní zeminou štěrkový obsyp původní terén vše se odtěží PŮDORYS DRENÁŽ - NÁVRHOVÝ STAV M 1:25 B B ~0.40 ŘEZ B - B DRENÁŽ - NÁVRHOVÝ STAV M 1:25 ornice 0,30 1 : x 1 : x sklon stěny výkopu dle místních podmínek 0,90 uhutněná zemina 0,30 kótováno v metrech PŘÍLOHA SO3 - Odkrytí drénu a jeho odstranění ČÍSLO PŘÍLOHY F.2.2.3

18 PŮDORYS DRENÁŽ M 1:20 X,X A A X,X vzdálenost záslepek dle sklonu drenáže záslepka dle užitného vzoru CZ U1 ŘEZ A - A DRENÁŽ M 1:20 ornice 1 : x sklon stěny výkopu dle místních podmínek 1 : x 0,70 0,90 uhutněná zemina 0,10 0,20 záslepka dle užitného vzoru CZ U1 0,30 zásyp původní zeminou štěrkový obsyp původní terén vše se odtěží kótováno v metrech PŘÍLOHA SO4 - Přerušené úseky potrubí drenáže záslepkami ČÍSLO PŘÍLOHY F A

19 terén osa drenážního potrubí záslepka na drenážním potrubí 602,00 600,85 601,10 602,10 601,21 601,50 601,80 602,67 603,10 603,26 603,93 604,10 604,52 601,75 602,11 602,40 602,70 603, ,00 604, ,00 605,42 0,0 5,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 46,0 48,0 56,0 58,0 61,0 5,0 27,0 14,0 12,0 3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 61,0 kótováno v metrech PŘÍLOHA SO4 - Přerušené úseky potrubí drenáže záslepkami ČÍSLO PŘÍLOHY F B

20 ŘEZ A - A PRAMENNÍ JÍMKA PJK2 M 1:20 ŘEZ A - A PRAMENNÍ JÍMKA PJK1b M 1:20 napojení pramenní jímky PJK1b na stávající odběr obytného objektu bude zachováno 1,50 0,55 0,15 ornice B štěrkopísek B ornice uhutněná zemina 0,94 0,36 1,30 B B 0,60 0,15 lomový kámen netříděný sběrný drén č. 14 vyjme se 1,20 PŮDORYS B - B PRAMENNÍ JÍMKA PJK2 M 1:20 PŮDORYS B - B PRAMENNÍ JÍMKA PJK1b M 1:20 1,20 lomový kámen netříděný štěrkopísek A A A A 0,14 0,08 0,14 0,90 napojení pramenné jímky na sběrný drén č. 39 0,08 sběrný drén č. 14 vyjme se kótováno v metrech PŘÍLOHA SO5.1- sanace pramenní jímky PJK2 SO5.2- sanace pramenní jímky PJK1b ČÍSLO PŘÍLOHY F.2.2.5

21 svodný drén ~12,7 2,1 prohumusovaný kamenný pohoz tl. 20cm SO3 A sběrný drén č. 39 vyjme se odkrytí drénu a jeho odstranění SO4 1,0 1,0 0,8 0,5 ~1 : 4 přerušení drenáže záslepkami 2,0 záslepka ~1 : 5 ~1 : 5 ~8,5 B B sběrný drén č. 39 úsek bude zachován hladina ~1 : 3 ~11,0 SO3 odkrytí drénu a jeho odstranění ~1,9 A C C ~1 : 4 SO6.1 zemní tůň 1 hladina sběrný drén č. 41 vyjme se ~1 : 5 594,61 ~1 : 5 D D ~1 : 3 ~8,1 SO6.2 zemní tůň2 kótováno v metrech PŘÍLOHA SO6.1 - zrušení pramenné jímky PJK8 a vytvoření zemní tůně 1 SO6.2 - zrušení pramenné jímky PJK6 a vytvoření zemní tůně 2 ČÍSLO PŘÍLOHY F A

22 ŘEZ A - A SO6.1 - ZEMNÍ TŮŇ 1 SO6 M 1:50 štěrkopísek lomový kámen netříděný vše se odtěží ŘEZ C - C SO6.2 - ZEMNÍ TŮŇ 2 SO6 M 1:50 594,38 úroveň břehové hrany úroveň hladiny 1 : 3 ohumusování osetí tl. 10cm úroveň HPV 0,58 zásyp původní zeminou štěrkový obsyp vše se odtěží 1 : x 0,30 1,50 1 : 4 max.hloubka vody~0,5 m 593,80 0,40 uhutněná zemina 2,33 3,33 4,25 úroveň břehové hrany štěrkopísek lomový kámen netříděný vše se odtěží ŘEZ B - B SO6.1 - ZEMNÍ TŮŇ 1 SO6 M 1:50 594,80 úroveň břehové hrany 3,15 štěrkopísek lomový kámen netříděný vše se odtěží úroveň HPV 1 : 4 sklon stěny výkopu dle místních podmínek zásyp původní zeminou štěrkový obsyp vše se odtěží 1 : x úroveň hladiny max.hloubka vody~0,6 m 0,30 0,55 594,61 uhutněná zemina 0,39 4,16 1 : 3 ohumusování osetí tl. 10cm úroveň HPV ohumusování osetí tl. 10cm 1 : 5 úroveň hladiny 593,80 max.hloubka vody~0.5 m 1 : 5 ohumusování osetí tl. 10cm 2,88 uhutněná zemina 0,35 5,00 0,80 0,80 5,00 ŘEZ D - D SO6.2 - ZEMNÍ TŮŇ 2 SO6 M 1:50 595,61 úroveň břehové hrany štěrkopísek lomový kámen netříděný vše se odtěží úroveň HPV ohumusování osetí tl. 10cm úroveň hladiny 1 : 5 max.hloubka vody~0.6 m 1 : 5 ohumusování osetí tl. 10cm 0,35 kótováno v metrech 5,00 uhutněná zemina 5,00 PŘÍLOHA SO6.1 - zrušení pramenné jímky PJK8 a vytvoření zemní tůně 1 SO6.2 - zrušení pramenné jímky PJK6 a vytvoření zemní tůně 2 ČÍSLO PŘÍLOHY F B

23 bezejmenný vodní tok SO7.2 přírodě blízké koryto PBK 2 SO7.1 přírodě blízké koryto PBK 1 sběrný drén č. 2 úsek bude zachován sběrný drén č. 3 úsek bude zachován SO7.1 přírodě blízké koryto PBK 1 A současné koryto zasypat 5m komunikace propustek 1 SO8 prostor pro mokřad zemní hrázka hladina sběrný drén č. 1 vyjme se neopevněné koryto svodný drén OD3 vyjme se A propustek 2 SO5.3 sanace drenáže opevněné koryto kamenný pohoz tl. 20cm svodný drén OD3 vyjme se SO3 odkrytí drénu a jeho odstranění 591 LEGENDA ,5 sběrný drén č. 39 úsek bude zachován odstraněná drenáž vyjmutím přerušená drenáž záslepkami ponechaná drenáž bez záslepek vrstevnice nové koryto a zemní hrázka vodní tok 592 vodní plocha 593,5 595 SO5 číslo stavebního objektu SO4 přerušení drenáže záslepkami svodný drén přerušen záslepkami záslepka SO4 přerušení drenáže záslepkami sběrný drén č. 38 úsek bude zachován zemní tůň 1 PŘÍLOHA SO7.1 Vytvoření přírodě blízkého koryta PBK1 SO7.2 Vytvoření přírodě blízkého koryta PBK2 měřítko 1:100 kótováno v metrech ČÍSLO PŘÍLOHY F A

24 DETAIL NAPOJENÍ PBK 1 NA PROPUSTKY POD KOMUNIKACÍ M 1:50 současné koryto zasypat 5m 1 : 2 SO7.1 přírodě blízké koryto PBK 1 1 : 2 propustek 1 A komunikace SO3 odkrytí drénu a jeho odstranění A svodný drén OD3 vyjme se 3,90 1 : 2 propustek 2 1 : 2 kamenná dlažba s vyspárováním SO5.3 sanace drenáže VZOROVÝ ŘEZ A A PŘÍRODĚ BLÍZKÉ KORYTO M 1:25 VZOROVÝ ŘEZ B B OPEVNĚNÉ KORYTO M 1:25 0,20 0,20 0,20 kamenný pohoz tl. 20cm kótováno v metrech PŘÍLOHA SO7 Vytvoření přírodě blízkého koryta PBK1,PBK2 ČÍSLO PŘÍLOHY F B

25 záslepka přerušení drenáže záslepkami přerušení drenáže záslepkami odkrytí drénu a jeho odstranění bezejmenný potok LEGENDA SO5 odstraněná drenáž vyjmutím přerušená drenáž záslepkami ponechaná drenáž bez záslepek vrstevnice nové koryto a zemní hrázka vodní tok vodní plocha číslo stavebního objektu SO4 měřítko 1:100 přerušen záslepkami svodný drén zemní hrázka prostor pro mokřad SO8 SO4 přírodě blízké koryto PBK 2 SO7.2 hladina PŘÍLOHA sběrný drén č. 38 úsek bude zachován 593,5 594 SO3 vyjme se svodný drén OD3 sběrný drén č. 1 vyjme se přírodě blízké koryto PBK 1 SO7.1 opevněné koryto kamenný pohoz tl. 20cm SO8 Vytvoření prostoru pro mokřad ČÍSLO PŘÍLOHY kótováno v metrech F A

26 PŮDORYS PŘELIV ZEMNÍ HRÁZKY M 1:25 hladina 592,51 B 2,00 A A 0,40 ŘEZ B B PŘELIV ZEMNÍ HRÁZKY M 1:25 0, ,40 0,40 0,40 0,10 1 : 4 SO7.2 B 0,30 0,33 0,20 původní terén proštěrkovaný kamenný pohoz geotextilie těleso zemní hrázky ŘEZ A A PŘELIV ZEMNÍ HRÁZKY M 1:25 po uložení kamene proštěrkovat zeminou 2,00 592,50 592,60 0,50 1,20 Hn = 592,51 sejmutí ornice 0,50 1 : 2 0,30 0,50 1 : 2 0,20 původní terén 0,30 proštěrkovaný kamenný pohoz geotextilie těleso zemní hrázky 1,20 PŘÍLOHA SO8 Vytvoření prostoru pro mokřad ČÍSLO PŘÍLOHY kótováno v metrech F B

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

C.a PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ CHODOUNY - LOUNKY DUR 5 A4 REVIZE POPIS DATUM SCHVÁLIL

C.a PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ CHODOUNY - LOUNKY DUR 5 A4 REVIZE POPIS DATUM SCHVÁLIL REVIZE POPIS DATUM SCHVÁLIL ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4; www.hydroprojekt.cz; praha@hydroprojekt.cz VYPRACOVAL Ing. Tremčínský HIP Ing. Holý T. KONTROLA Ing. Hanzl PROJEKTANT

Více

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko Tel./Fax: 596 423 125, e-mail: tevos@tevos.cz Akce: Prodloužení kanalizačního řadu za účelem odvodu splaškových vod z RD Stavebník: Libor Rusnok Oldřichovice

Více

Popis zájmového území KoPÚ Kvíčovice

Popis zájmového území KoPÚ Kvíčovice Popis zájmového území KoPÚ Kvíčovice KoPÚ Kvíčovice bude prováděna v katastrálním území Kvíčovice (678333). Základní údaje: Obec Kvíčovice Kvíčovice 19 345 62 Holýšov Web: www.kvicovice.cz Email: starosta@kvicovice.cz

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: 20 242/2007/ZP/JAFE-231.2 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 105 804/2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant: Petr Havel

Více

P RŮVODNÍ Z P R Á V A

P RŮVODNÍ Z P R Á V A P RŮVODNÍ Z P R Á V A Vypracoval Vedoucí projektant Zodpovědný projektant ING. MICHAELA JANŮŠOVÁ ING. MARIAN FRYDRYCH ING. JIŘÍ HOZÁK Investor MĚSTO SKALICA Generální projektant TEEN engineering s.r.o.

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz.

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz. IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Průvodní zpráva Akce: Investor: Stupeň : Úpravy dešťové kanalizace ve Stěžírkách

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2012 vypracoval: Ing.arch.Václav Drchal Plzeňský projektový architektonický atelier s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Ochrana vod a zemědělství. RNDr. Pavel Novák

Ochrana vod a zemědělství. RNDr. Pavel Novák Ochrana vod a zemědělství RNDr. Pavel Novák Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Voda: medium transportu (látek, živin, organizmů, ) nástroj vývoje (utváření)

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU A. Průvodní zpráva Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor: Vypracoval: Obec Lidice 10. června 1942 č.p. 161 273 54 Lidice IČO: 002 34 648 RotaGroup, s.r.o.

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2. 1.1 Použité podklady V projektu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2015 O ceně obvyklé pozemku p.č.1253/5 ostatní plocha v katastrálním území a obci Jetřichov, okres Náchod.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2015 O ceně obvyklé pozemku p.č.1253/5 ostatní plocha v katastrálním území a obci Jetřichov, okres Náchod. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2015 O ceně obvyklé pozemku p.č.1253/5 ostatní plocha v katastrálním území a obci Jetřichov, okres Náchod. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, IČ 62885995, soudní

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 5 analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky HOZ VLČETÍNEC BŘEZEN 2011 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j. ZIP 23757/13-3780/2013BaR Ve Vlašimi 17.1.2013 Renata Balková oprávněná

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více