MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Katedra marketingu, obchodu a služeb UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu oddělení managementu sportu Ústí nad Labem, květen 2009

2 RECENZE: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2009 ISBN Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Jan Tlučhoř a autoři příspěvků

3 Obsah Martin Beneš, David Cihlář, Jan Kresta - Zhodnocení výuky absolventy školy... 5 Ladislav Bláha - Marketingové a ekonomické zabezpečení European Tchoukball Championship 2008 Czech Republic Zuzana Bočincová - Úspešní športovci ako módne ikony spoločností Eva Čáslavová - Nové impulsy ve sportovní sponzoringu Ludvík Eger - Řízení a financování komunální tělovýchovy ve městě Cheb Ludvík Eger - Marketing sportu a e-business Lenka Harantová - Marketingová komunikace v oblasti jezdeckého sportu Marie Hesková, Peter Štarchoň - Event marketing a jeho uplatnění v turistických a sportovních programech Vladimír Hobza, Jiří Skoumal - Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování Dita Hommerová - Science communication v Techmania science center Dagmar Jakubíková - SW cestovního ruchu lidé a spolupráce Dagmar Jakubíková - Lázeňský cestovní ruch v Turecku Vladimír Janák - Popularita sportů a jejich finanční podpora Eliška Klatová - Management stížností případová studie Jan Kresta, David Cihlář, Lucián Baltaretu - Vybrané aspekty managementu a marketingu Hanspaulské ligy Blahoslav Komeštík, Bohumil Půža - Paradigma a koncepce studijního oboru Sportovní management Oto Louka - Využití marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV PF UJEP Simona Muchová - Marketing Kempinski Hotels Miroslava Navrátilová - Využití informačních technologií v praxi cestovních kanceláří a agentur František Novotný - Marketing v plavecké výuce žáků 1. stupně základní školy

4 Jiří Novotný - Marketing ve ski areálech v České republice Jiří Petera - Animace služeb jako prostředek zvýraznění prožitku v produktech cestovního ruchu Jana Petráčková - Typy sportovních značek a jejich specifika Jan Pospíšil - Nové trendy v marketingové komunikaci na trhu cestovního ruchu Eva Schwartzhoffová - Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu Irena Slepičková - Úloha mikroregionů v podpoře sportu Jan Šíma - Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb aplikace pro sportovní management Kateřina Štěpánková - Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009: Co bylo a co nebylo vidět Jan Tlučhoř - Využití hotelového informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu Ladislav Valter, Martina Valterová - Specifika marketingových nástrojů ve sportu Josef Voráček - Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze Lucie Sára Závodná - Ekonomické ukazatele cestovního ruchu Josef Zelenka - Výuka marketingu CR s využitím e-learningu Josef Zelenka - Sociální sítě a marketing cestovního ruchu Marcel Žák, Ladislav Valter - Sportovní reprezentace UJEP v Ústí nad Labem

5 ZHODNOCENÍ VÝUKY ABSOLVENTY ŠKOLY Martin Beneš, David Cihlář, Jan Kresta Abstrakt Každá střední škola vzdělává své žáky jak nejlépe dokáže. Připravuje je na budoucí povolání, případně další studium na vysoké škole. Ne všechny střední školy však již sledují, kolik jejich žáků bylo přijato na vysokou školu a kolik jich opravdu pracuje ve svém oboru. Zda poznatky získané při studiu na střední škole plně dostačují při jejich nástupu do nového povolání a zda by sami žáci případně nedoporučili nějaké změny. Klíčová slova Management cestovního ruchu,výuka, absolventi 1. Úvod Příprava žáků na jejich budoucí povolání či studium na vysoké škole je nezbytnou součástí každého vyučovacího procesu. Máme však podrobnější informace o tom, zda je pro žáky tato příprava opravdu dostatečná? 2. Cíl šetření Cílem šetření bylo zjistit jak jsou naši žáci studující obor Management cestovního ruchu připraveni pro práci v oblasti cestovního ruchu. Ze zjištěných výsledků pak stanovit některá doporučení. 3. Metodika a charakteristika souboru Šetření probíhalo dotazníkovou metodou. Dotazníky byly rozesílány em 98 absolventům oboru Management cestovního ruchu, kteří končili v roce Šetření se účastnili pouze absolventi pracující v oblasti cestovního ruchu. Šetření se účastnilo 34 respondentů, návratnost dotazníků byla 34,7%. Průměrný věk respondentů byl 21,8 roku. Nejstaršímu dotazovanému bylo 25 let a nejmladšímu 19 let. Průměrná doba kterou se respondenti pohybují v oblasti cestovního ruchu byla 1,85 roku. 4. Teoretická část Škola působí jako vzdělávací zařízení od roku Současný název nese škola od roku Mezi maturitní obory školy patří kromě oboru Management cestovního ruchu i Informatika v ekonomice a Obchodně podnikatelská činnost. Na škole se také vyučují učební obory kuchař, číšník, cukrář, prodavač smíšeného zboží a aranžér a v nástavbovém studiu Podnikání. Škola je zapojena do mnoha projektů. Za poslední léta lze zmínit hlavně projekty: Zdraví lidé - zdravé město, Lepší je nekouřit a Moje město - moje čtvrť. Škola spolupracuje i s partnerskými školami v zahraničí, převážně z Německa, na projektech Leonardo da Vinci nebo Tandem. Příkladem odborné stáže v zahraničí je projekt Praxe v cestovním ruchu v SRN, kterého se zúčastnilo 15 žáků 5

6 2. a 3. ročníku oboru Management cestovního ruchu. Stáž proběhla v roce 2008 v Chemnitz. Žáci si mohli ověřit své dosavadní jazykové vědomosti a prohloubit své znalosti v oboru. Získali i praktické dovednosti, díky praxi přímo v subjektech cestovního ruchu. Obor Management cestovního ruchu je určen zájemcům o práci v cestovních kancelářích, v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních, informačních centrech, příp. pro práci v zahraničí jako delegát cestovní kanceláře. Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Komunikují ve dvou cizích jazycích a využívají informačních a komunikačních technologií. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří nebo cestovních agentur, kde jsou schopni provádět činnosti, které souvisejí s provozem těchto zařízení, to znamená například nabízet, zabezpečovat a poskytovat jednotlivé služby cestovního ruchu včetně sestavení zájezdů. Naleznou uplatnění i v turistických informačních centrech a hotelových komplexech, dále jako průvodci nebo delegáti apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu (pracovník rozvojové agentury, pracovník sekce zaměřené na cestovní ruch). Od škola zavádí nové vzdělávací programy, podle kterých se tento obor bude jmenovat Cestovní ruch. Předmět praxe se vyučuje od 2. do 4. ročníku oboru Management cestovního ruchu a to 3 hodiny týdně. Každá třída je rozdělena na 2 skupiny podle cizích jazyků (angličtina a němčina). Během hodin praxe většinou pracují žáci samostatně nebo ve skupinách. Na začátku dostanou zadané úkoly, na kterých pracují ve škole, ale i doma a během dalších hodin seznamují ostatní s výsledky své práce. Využívají svých znalostí získaných z dosavadního studia. Hlavně uplatňují své vědomosti z předmětů cestovní ruch, provoz cestovní kanceláře, provoz hotelu, metodika průvodcovství, zeměpis, obchodní korespondence, propagace, ekonomika a dalších. Mezi témata, na kterých pracují, patří např. poznávání Turistických regionů ČR, Euroregionu Labe/Elbe, hlavního města Prahy, vybraných států Evropy a světa. Při hodinách pracují převážně s Internetem a odbornou literaturou, např. Hotel Guide, COT Business, Technika služeb cestovního ruchu, Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu, dále s atlasy České republiky, Evropy nebo světa a autoatlasy. V předmětech cestovního ruchu je žákům poskytován přehled o vzniku a vývoji cestovního ruchu, jsou seznámeni s jednotlivými službami a typologií cestovního ruchu. Žáci se učí orientovat v terminologii cestovního ruchu a připravují se na modelové situace, s nimiž se mohou setkat při cestách na dovolenou. V předmětu provoz cestovní kanceláře je žákům poskytnut přehled o vzniku a vývoji cestovních kanceláří, seznamují se s rozdíly mezi činností cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale samozřejmě i jejich vzájemnou kooperací. Dále je předmět zaměřen na tvorbu produktu a nabídku jednotlivých služeb. Úkolem je naučit žáky orientovat se v nabídce cestovních kanceláří a připravit je na modelové situace, s nimiž se mohou setkat při cestách do zahraničí. V předmětu metodika a technika průvodcovství jsou žáci seznamováni s vývojem průvodcovské činnosti, s přípravami průvodce na zájezd, pracovní agendou průvodce při převzetí zájezdu, v jeho průběhu a vyhodnocením zájezdu. Také s psychologickými aspekty v činnosti průvodce a společenským protokolem průvodce cestovního ruchu. Úkolem předmětu je seznámit žáky s prací průvodce cestovního ruchu a připravit je na 6

7 vlastní průvodcování skupiny, které si během roku sami vyzkouší. Průběžně jsou žáci seznamováni s aktuálními novinkami v oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na rozvoj klíčových a odborných kompetencí, samostatnost a spolupráci mezi žáky. Efektivita vyučovacího procesu je zvyšována uplatňováním mezipředmětových vztahů především k ekonomice, zeměpisu, občanské nauce, ekologii a dějinám umění. Součástí předmětů jsou i exkurze do vybraných měst a zařízení cestovního ruchu. Předmět cestovní ruch je vyučován od 1. do 4. ročníku. Provoz cestovní kanceláře a provoz hotelu v 1. a 2. ročníku a metodika a technika průvodcovství je zařazena do 4. ročníku. Odborná praxe Odborné praxe se zúčastňují žáci ročníku. Jedná se o souvislou 14-denní praxi. Během této praxe se žáci zajímají a seznamují s chodem firem cestovního ruchu, jejich snahou je uplatnit získané teoretické vědomosti z odborných předmětů v praxi. Pracují s propagačními materiály, cestovními smlouvami, vouchery, rooming listy, recepčními listy, pokladními doklady, objednávkami, fakturami apod. Po skončení praxe odevzdávají žáci podrobné hodnocení své činnosti v dané cestovní kanceláři, ubytovacím zařízení nebo informačním centru. 5. Výsledková část Graf č. 1 Kdo rozhodl o tom, že budete studovat na SŠ obor Management cestovního ruchu? 18% Rodiče Já sám 82% Je zřejmé, že se většina žáků sama rozhodla studovat cestovní ruch. 7

8 Graf č. 2 Proč jste po maturitě nepokračovali ve studiu na VŠ? 29% 6% 24% Z rodinných důvodů Neúspěch při PZ Chtěl jsem do zaměstnání Studuji při zaměstnání 41% Téměř polovina respondentů chtěla ihned po studiu do zaměstnání. Z velké části je k tomu vedly finanční důvody. Řádově čtvrtina respondentů neuspěla při přijímacím řízení a v podstatě stejné množství dotazovaných při zaměstnání ještě studuje. Z výsledků dále vyplývá (graf. č.3), že respondenti v celkové podobě nehodnotí teoretickou přípravu příliš dobře. Více jak polovina z nich uvádí, že byli připraveni pouze částečně. Pouhých 6% respondentů uvedlo, že byli připraveni dokonale. Výsledek však není až tak překvapující, neboť se teorie vždy liší od praxe, což nám respondenti v závěru dotazníku sami potvrdili. Graf č. 3 Jak Vás naše škola připravila na práci v cestovním ruchu? 0% 6% Dokonale 59% 35% Uplatnil jsem většinu vědomostí Částečně jsem něco využil Vůbec Tabulka č. 1 - Jaké znalosti ze SŠ nejčastěji používáte při práci v CR? OK CR EK ZE AJ/NJ IKT PROP DU PSYPR PRAVO ANO 70,6 88,2 35,3 76,5 58,8 58,8 11,8 5,9 11,8 5,9 NE 29,4 11,8 64,7 23,5 41,2 41,2 88,2 94,1 88,2 94,1 8

9 Graf č. 4 Jaké znalosti ze SŠ nejčastěji používáte při práci v CR? NE ANO OK CR EK ZE AJ/NJ IKT PROP DU PSYCHPR PRAVO U předmětů jako obchodní korespondence, cestovní ruch, zeměpis, cizí jazyk a informatika více jak polovina respondentů uvádí, že poznatky z těchto předmětů využívá velmi často. Graf č. 5 Podporuje Váš zaměstnavatel Vaše další vzdělávání v oblasti CR? 18% 24% Ano Ne Částečně 58% Jak je patrné, pouhá čtvrtina zaměstnavatelů plně podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců. Řádově pětina zaměstnavatelů podporuje jejich další vzdělávání pouze částečně. Pokud se zaměříme na tabulku č. 2 (doprovází ji graf č.6), tak můžeme konstatovat, že velmi dobře (v tabulce zelené pásmo) jsou žáci připraveni z cestovního ruchu, praxe, odborné praxe, zeměpisu, obchodní korespondence, výpočetní techniky a psychologie prodeje. Tabulka č. 2 - Ohodnoťte, jak jste byli v jednotlivých předmětech připraveni na práci v CR CR PRX ODPX EK ÚČ MAR MNG ZE AJ NJ OK IKT PRO DU PSY PRA 1 58,8 29,4 47,1 11,8 17,6 11,8 5,9 70,6 17,6 23,5 47,1 41,2 23,5 0,0 0,0 17,6 2 41,2 52,9 23,5 17,6 23,5 41,2 41,2 29,4 29,4 23,5 29,4 29,4 23,5 17,6 52,9 17,6 3 0,0 17,6 23,5 35,3 29,4 23,5 29,4 0,0 23,5 17,6 17,6 17,6 11,8 11,8 0,0 17,6 4 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 23,5 17,6 5,9 11,8 11,8 29,4 11,8 5,9 0 0,0 0,0 0,0 29,4 29,4 17,6 17,6 0,0 5,9 17,6 0,0 0,0 29,4 41,2 35,3 41,2 9

10 Graf č. 6 Ohodnoťte, jak jste byli v jednotlivých předmětech připraveni na práci v CR 100% 80% 60% 40% 20% 0 - Nemohu posoudit 4 - Nedostatečně 3 - Šlo to lépe 2 - Dobře CR PRX ODBPRX EK UĆ MAR MNG ZE AJ NJ OK IKT PROP DU PSYCHPR PRAVO 0% 1 - Výborně Diskuse Můžeme konstatovat, že jsou naši absolventi velmi dobře připraveni v obchodní korespondenci, cestovním ruchu, zeměpise a informatice, tedy předmětech, které ve své práci často využívají. Výjimku tvoří jen cizí jazyk, kde je potřeba stanovit některá doporučení. Mírným překvapením bylo zjištění, že řádově třetina absolventů během své práce vůbec nevyužívá poznatky z dějin umění, práva, psychologie prodeje, ekonomiky, účetnictví a propagace. Domnívali jsme se, že zejména poznatky z psychologie prodeje a propagace budou v praxi využívány mnohem častěji. Ve školním roce 2009/2010 začne naše škola učit podle nových školních vzdělávacích programů, kde jsou již zapracovány některé změny. Zejména rozšíření předmětu obchodní korespondence ze 2 na 4 roky a zařazení semináře z cizího jazyka. Pod předmět cestovní ruch byly zařazeny další předměty (metodika a technika průvodcovství a provoz cestovní kanceláře), čímž by se měla látka stát srozumitelnější a ucelenější. Proto bychom po uplynutí 4 až 5 let podobné šetření rádi opakovali a to nejenom u tohoto oboru, ale i u dalších maturitních oborů. Zajímá nás, kolik našich absolventů pracuje v oboru který studovali a také, jak se uplatnili ti absolventi, co šli na vysokou školu a jak hodnotí všeobecnou přípravu. Příjemným překvapením bylo, že mnoho respondentů dotazník jen nevyplnili, ale dopsali přínosné dojmy a postřehy v rozdílu mezi získanou teorií a současnou praxí z oblasti cestovního ruchu. Závěry Pomocí dotazníkového šetření jsme zjistili názory našich absolventů oboru Management cestovního ruchu na jejich přípravu během školní docházky. Do ŠVP byly zapracovány některé změny v pojetí výuky. Literatura (2009) (2009) 10

11 Bc. Martin Beneš a Mgr. David Cihlář Střední škola obchodu a služeb Keplerova 7 Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kresta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta KTV České mládeže 8, Ústí nad Labem,

12 MARKETINGOVÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC Ladislav Bláha Abstrakt Katedra tělesné výchovy PF UJEP byla prvním pracovištěm v České republice, které se kdy zabývalo systematickým školením a přípravou ve sportovní hře tchoukball. V rámci účasti týmů složených zejména ze studentů a absolventů fakulty na dvou mistrovstvích Evropy si vydobyla respekt na mezinárodním poli. Na přelomu roku byl autor příspěvku osloven se žádostí o zorganizování ME v této sportovní hře. Na základě smluvního vztahu mezi vedením PF a Federation International de Tchoukball probíhala v roce 2008 příprava i samotná realizace evropského šampionátu v Ústí nad Labem za účasti družstev ze sedmi zemí. Příspěvek specifikuje vybrané problémy marketingového zabezpečení akce, její ekonomické zajištění a mapuje tok financí ve vazbě na univerzitu, samotné účastníky a sponzoring. Snaží se přinést poučení pro akce podobného typu a zdůraznit obtíže sportovního odvětví na počátku svého rozvoje. Klíčová slova Tchoukball, organizace, mistrovství Evropy, marketing. 1 Úvod do problému Česká republika patří díky KTV PF UJEP k zemím, které figurují na listině Federation International de Tchoukball (dále FITB) nejen v pozici hráčsky aktivních států, ale rovněž i jako místo podpory jeho další kultivace a šíření. Tchoukball je jednou z pohybových - sportovních her, která se stala součástí doporučovaných programů na školách i v rámci rekreačních pohybových aktivit. Vedle svého přínosu osvojování pohybových dovedností je obecně uznáván jako hra s vysokým výchovným potenciálem (Brandt, 1970, Brandt in Eberhart, 1998). Využívá prvky házené, volejbalu a baskické peloty a vyznačuje se cíleně směřovaným házením míče, odstraněním vzájemných kontaktů soupeřů (nelze bránit soupeři v přihrávání, chytání a zaujímání postavení na hřišti, stejně tak jako omezovat útočníka ve střelbě) a prohloubením spolupráce v týmu. Konstrukce hry tak odbourává přímé atakování soupeře, tím i různé formy faulů. Družstva se snaží překonat soupeře rozdílem bodů přidělovaných za bodované činnosti. K základnímu vybavení patří odrazové konstrukce, které jsou podobné malým nakloněným trampolínkám. Jejich prostřednictvím přechází míč od útočícího družstva do držení hráčů, kteří do tohoto okamžiku vedli obrannou fázi hry. Snahou hráčů je vytvořit si během maximálně tří přihrávek výhodné postavení pro střelbu na konstrukci a vystřelit míč tak, aby po odrazu dopadl na vymezenou hrací plochu, aniž by se jej před dopadem podařilo soupeři zachytit. 12

13 1.1 Vývoj tchoukballu na KTV PF UJEP Po zahájení výuky tchoukballu v roce 1998 byly na KTV PF UJEP připraveny a v některých případech i ověřeny metodické postupy pro výuku tchoukballu na všech typech škol a prezentovány na akcích typu TĚLOPRAHA a TĚLOOLOMOUC pro učitele tělesné výchovy všech stupňů škol, a seminářích ve spolupráci s pedagogickými centry. Studenti a absolventi KTV PF UJEP dnes již dokáží aplikovat tchoukball a předávat další hodnoty, které provozování tchoukballu doprovází. Tomuto úsilí výrazně napomohla také účast českého družstva mužů na ME v Rimini v Itálii (2003), na beachtchoukballovém turnaji v Ženevě (2006) a úspěšná účast družstev mužů a žen na ME tchoukballu v Magglingenu (www.tchoukball.org). Družstva byla složena zejména ze studentů a absolventů KTV PF UJEP (http://pf.ujep.cz/~blaha/3metcho.htm). Úspěšná vystoupení české reprezentace pocházející především z prostředí PF UJEP v Ústí nad Labem byla jedním z motivů, které FITB přiměla požádat KTV PF UJEP o spolupráci v rámci pořadatelství FITB European Championship 2008 v Ústí nad Labem. 1.2 Příprava FITB European Championship 2008 První konzultace k této akci byly zahájeny v prosinci 2007, kdy na FITB doléhal určitý tlak z dosud nezajištěného pořadatelství mistrovství. I tato skutečnost se stala součástí SWOT analýzy, kterou jsme si zpracovali za účelem minimalizace rizik spojených s případným souhlasem pořadatelství na UJEP. 1.3 Základní body SWOT analýzy Za silnější stránky naší pozice jsme považovali možnost využívat zázemí pracoviště a sportoviště PF UJEP, které se v podstatě ukázaly jako dostačující pro zvolenou variantu hry. Také příležitost angažovat studenty jakožto dobrovolníky pro práci s technikou, materiálem, v rolích moderátorů, hostesek, ošetřovatelek, pomocníků rozhodčích, koordinátorů různých doprovodných činností se ukázala jako výhoda. V neposlední řadě je nutné zmínit podporu ze strany vedení fakulty, které za připravovanou akcí vidělo příležitost podpořit činnost pracoviště a jisté zviditelnění na veřejnosti. Do analýzy jsme zahrnuli rovněž aktivní personální a materiální přispění samotné FITB, která v rámci předpokládané smlouvy o pořadatelství nabídla dovezení normovaných konstrukcí, míčů a dalších potřeb. Hraniční úvahy byly nad možnostmi přípravy našich českých týmů a jejich materiálního zajištění. Nutno podotknout, že vybavení hráčů je velmi jednoduché. Dlouhodobý deficit ve financování jakékoli sportovní reprezentace UJEP znamenal ale nutnost zajištění min. 4 sad dresů. Chrániče, obuv aj. jsme pochopitelně považovali za věc individuální přípravy. Pořádání sportovních akcí, organizování soutěží je náš chleba, takže důvěra ve schopnosti připravit hrací systém a doplnit jej doprovodnými akcemi byla značná. Ve srovnání se silnými stránkami chystaného projektu se nám sloupec případných rizik, očekávaných problémů a slabších stránek jevil výrazně obsáhlejší: Zástupce některých členských zemí FITB jsme na základě poznatků z předchozích sportovních akcí vyhodnotili jako ne zcela spolehlivé partnery ve smyslu dojednaných závazků a dodržování propozic. FITB samotná se potýká s výše zmíněnou skutečností, takže dílčí neřešené problémy se přenášejí a kumulují na dalších místech v dalších akcích. Smlouva s FITB o pořadatelství ME nebyla standardní a očekávalo se náročné schvalovací řízení na obou partnerských stranách. 13

14 Platby byly dodávány v Euru nebo švýcarských francích na účet zřízený UJEP. Akce byla zařazena jako samostatná výdělečná činnost, která po splnění povinných daňových odvodů měla skončit s výnosem 8 až 15%. Příprava propozic a propočty nákladů se odehrávaly v době rychlého posilování české měny a jistých inflačních tlaků. Bylo velmi obtížné předpokládat vývoj událostí a dopad na zabezpečení turnaje. Naše zkušenosti s pořádáním podobné vícedenní akce s převahou zahraničních účastníků nebyly nijak výrazné. Počet nahlášených týmů velmi kolísal i s ohledem na obtížné dohadování přesného termínu jejího pořádání (v každé evropské zemi se zahajují jinak prázdniny, dovolené). Částí zemí požadovaný termín v srpnu jsme odmítli z důvodu nepřítomnosti studentů i vylidnění města. Naším záměrem bylo hru předvést a ukázat studentům, zaměstnancům školy, popř. všem návštěvníkům areálu. Organizovali jsme sice mistrovství, ale ve hře, kterou zná minimum populace. Obávali jsme se zamítavé reakce případných oslovených podporovatelů akce, donátorů, sponzorů. Ústí nad Labem nemá dosud optimální silniční propojení na dálniční systém, není to město pozitivně vnímané a turisticky atraktivní. V okolí sportovišť se také objevovaly negativní jevy, které hrozily poškozením dobrého jména organizátorů, školy, města i celé země. Samotná univerzita disponuje velmi zanedbanými ubytovacími prostorami. Na přípravě akce se podílel jen velmi úzký okruh osob, navíc probíhala v době plnění poměrně náročných pracovních povinností. Z toho pramenily obavy z případné kumulace úkolů, chyb apod. Hlavní organizátor akce (autor příspěvku) a generální sekretář měli být zároveň aktivními hráči a trenéry připravovaných českých týmů. Také toto sepětí tolika funkcí a z toho vyplývajících činností nabádalo k opatrnosti. 2 Průběh akce s ohledem na ekonomické zabezpečení Hned v počátcích tohoto mistrovství se jako pozitivní ukázalo zázemí na půdě univerzity, která disponuje odpovídajícími prostorami, materiálním zázemím a jistým potenciálem v kapacitě pomocníků, kteří mohli podpořit činnost hlavních organizátorů turnaje. Intenzivní práce na zabezpečení chodu této velké akce vedly k prohloubení spolupráce se stávajícím i bývalým předsedou FITB Danielem Buschbeckem a Torstenem Rediesem na herním systému, J. Voltrovou PR koordinátorkou (i hráčkou) a dalšími. Na straně naší univerzity jsme vedli jednání s akademickými funkcionáři, připravovali oficiální setkání, jednali s institucemi, zástupci města a firem a hledali finanční podporu. Dominantním problémem se pochopitelně stalo ekonomické zajištění akce. Základem pro veškeré řešení výdajové i příjmové složky hospodaření se stala objednávka FITB znějící v duchu: Požadujeme co nejnižší náklady. Důvodem byla účast polských týmů, předpoklad účasti Rumunů a ze zámoří Kanady. Naše úvahy vycházely z představy, že výše účastnických poplatků musí podpořit mládežnické týmy, musí být dostačující k pokrytí poplatků FITB za registrované hráče (30 EU nebo 50CHF za hráče), daňových odvodů, nákladů spojených se stravováním, občerstvením během utkání a ubytováním a závěrečný raut. Výše platby byla stanovena v únoru 2008 do 14

15 propozic turnaje (tab. č. 1). Rezerva cca 10 EU na hráče byla určena na pokrytí kurzových ztrát a bankovních poplatků. Tab. č. 1: Registration fee of the FITB European Championship 2008 and payment Players, coachs, officials: 155 Euros Juniors (who are not playing in an adult tournament): 140 Euros None playing referees: 125 Euros All the FITB referees (playing or not playing, only valid for the 125 Euros people who are already FITB referees before the event): Spectator, fan, family: 125 Euros Those fees include notably: 3 meals a day, from 10th July breakfast, to 13th July dinner. Accomodation from 9th to 12th July 2008 FITB fees (50.- chf) Other costs connected with the participation on FITB European Championship 2008 Zdroj: propozice FITB European Championship Czech Republic 2008 V našem zájmu bylo navýšit úroveň disponibilních prostředků prostřednictvím dalších příjmů ve formě darů nebo sponzorských příspěvků, popř. grantových prostředků. Veškerá podpora a spolupráce byla zřetelná na několika úrovních: Akademická (podpora PF a UJEP). Sponzoři, donátoři, firmy. Magistrát, zástupci města. O jejich výši a způsobu čerpání informuje tab. č. 2. Nutno však podotknout, že jsme velmi oceňovali i společenskou podporu zejména ze strany zastupitelů města a akademických funkcionářů. Základem pro zajištění turnaje se ovšem staly zdroje z poplatků účastníků (tab. č. 3). 15

16 Tab. č. 2: Podpora turnaje ze strany pořádající instituce, města, sponzorů aj. Poskytovatel PF UJEP Forma Interní grant Položky Objem prostředků (Kč) sady dresů s logy a čísly 1 sada dresů s logy a čísly 1 sada dresů s logy a čísly Náklady na převoz materiálu (SC Magglingen cestovné - vlak) Tisk plakátů (firma SLON) Doplnění administrativní materiál UJEP propagace Plakáty, administrativní potřeby, propagační materiály, UJEP Propagační materiály, upomínkové poskytnuto předměty, trika (upomínkové) Město Ústí n. L. Příspěvek na akci Trika pro hráče a org. pracovníky Pronájem haly Poháry Pronájem vlajek Město Ústí n. L. dar Propagační materiály, CD, brožury poskytnuto KÚ dar Propagační materiály, knihy, brožury poskytnuto Informační dar Propagační materiály, CD, brožury, knihy, poskytnuto kancelář UL letáky, mapy Firma Kantor dar Plakáty velké, pozvánky SPORT Trika pro organizátory VZP Smlouva o Fotografie 535 reklamní spolupráci Chrániče kolen Tisk plakátů Firma SLON Práce bez Korigování a návrh grafické úpravy plakátů nároku na honorář 2.1 Průběh turnaje stručná informace S třídenním předstihem přijeli účastníci kurzu rozhodčích, příjezd ostatních účastníků byl v pozdním odpoledni až večer dne 10. července. Turnaj se konal ve dnech července, přičemž ve všech těchto dnech byly využívány prostory sportovišť PF UJEP. Semifinálová a finálová utkání přesunuta z důvodu pohodlí diváků do pronajaté haly Chemičky. Ubytování bylo realizováno na kolejích, stravování v menze na základě spolupráce s firmou INTEGRA s.r.o. V průběhu turnaje se postupně upravil výdej stravy a bylo navýšeno podle přání účastníků množství zeleniny. Organizace ubytování byla složitější z důvodu nových pracovníků na kolejích, nerovnoměrně rozvrženého příjezdu účastníků a z důvodu jazykové bariéry, přičemž tyto zátěžové situace jsme řešili přesouváním studentů pomocníků střídavě z registrace účastníků na místo ubytování. Při registraci obdrželi účastníci informační materiály o turnaji, městě a regionu, které jsme získali za přispění města, kraje, informačního centra a v některých případech z UJEP. Hlavní část 16

17 informací byla zprostředkována prostřednictvím meetingu v aule PF (spektrum informací stran organizace turnaje, prostor, přestrojování, rozcvičování, možností stravování, výměn prostředků, výletů apod.). Následoval technický meeting s delegáty a kapitány družstev pro upřesnění technických náležitostí turnaje. Zahajovací ceremoniál proběhl ve sportovní hale PF UJEP. Zúčastnili se rektorka UJEP Doc. Ritschelová, děkan UJEP Doc. Radvanovský, náměstek primátora Mgr. Fischera, starosta obvodu p. Verner, místostarosta obvodu Mgr. Tvrdík, zástupce Unie ČSK Mgr. Suchánek, předseda FITB D. Buschbeck, ved. KTV PF UJEP dr. Bláha, gen. sekretář turnaje Mgr. Vele, sportovci a funkcionáři. Turnaj byl zahájen i za přítomnosti tisku. Počet utkání se každý den blížil dvěma desítkám. Denně byl program zhodnocen a upřesněn za pomocí pracovních porad FITB s vedením družstev a organizátorem turnaje po ukončení utkání po 21,00 hodině. Program tak pro organizátory končil kolem 23,30 až 24,00 hodin. K zajištění průběhu turnaje významnou měrou přispěli studenti UJEP, kteří prováděli zápisy, signalizaci, podíleli se na organizaci, zajišťovali materiální vybavení, překlady, zdravotnický dozor apod.. Činnost rozhodčích, část administrativy a program Tchoukball Tv zajišťovali kolegové z FITB a Švýcarského tchoukballového svazu. Odpovědnost za zázemí a průběh turnaje na straně pořadatele spočívala na vedoucím katedry a sekretáři Mgr. Velem (oba dva se rovněž aktivně podíleli na hře družstva CZ A ). Technické věci se dařilo řešit za pomoci technického personálu sportovišť PF UJEP. Úroveň utkání byla proměnlivá, podle očekávání se jako nejvyšší ukazovala u týmů ze Švýcarska, Velké Británie, Kanady a Itálie. České týmy předvedly solidní hru se stále stoupající tendencí výkonnostní úrovně. Plně se projevilo, jaké podmínky doprovázejí tchoukball u nás, tj. soustředěná příprava pouze před turnajem a to z valné části vždy se začínajícími hráči. Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné konkurovat pravidelně trénujícím týmům, které se navíc setkávají na řadě turnajů. V hledišti se při závěru turnaje objevila řada hostů, přítomni byli rovněž novináři, ČT 1 (televizní přenos 13.7.). Při závěrečném ceremoniálu předával ceny děkan PF Doc. Radvanovský, dr. Bláha, předseda FITB p. Buschbeck. Řada účastníků opustila ubytování následující den, stejně tak byl dokončen úklid sportovišť a příprava materiálu ze Švýcarska k jeho odeslání zpět do země. Podle smlouvy o vzájemné spolupráci vybraný materiál zůstal k dispozici KTV PF UJEP za účelem výuky a dalšího rozvoje tchoukballu (rámy, míče, pásky aj.). Turnaj byl významnou měrou propagován na plakátech, v různých firmách, v tisku i televizi. Pořadatelství ME a zapojení našich hráčů i organizátorů na této akci oživily zájem o tchoukball. O samotné akci bylo v jejím průběhu referováno prostřednictvím 13 článků v tisku a 3 televizních záznamů. Další kolo propagace následovalo v rámci výstupů, tj. po zpracování materiálů apod. Z hlediska organizátora turnaje považuji jeho průběh za zdařilý, pro podmínky UJEP i samotné PF velmi výhodný a obohacující nejen samotný obor Tv, ale i sportovní prostředí UL. 2.2 Zhodnocení pozitivních stránek akce Přítomno přes 210 účastníků z několika zemí Evropy a Kanady. Návštěva regionu s potenciálem možného návratu. Vzrostlo povědomí o UJEP, PF UJEP i KTV v očích široké i užší sportovní veřejnosti ve městě, v kraji. Pracoviště prokázalo, že za určitých podmínek je schopno uspořádat velkou a významnou akci. 17

18 Vedení PF UJEP ukázalo a prokázalo velkou podporu aktivitám KTV. Studenti TV měli možnost se aktivně zapojit do procesů, které souvisejí s jejich budoucím zaměstnáním. Sportoviště PF UJEP naprosto dostačující pro hru, precizně připravené. Velmi ochotný personál tělocvičny, jazykově již slušně vybavení studenti. 2.3 Problémové stránky akce Protože se jednalo o premiéru, objevily se obtížněji řešitelné otázky stran daní u plateb účastníků (administrativně náročnější). Ústí nad Labem nedisponuje důstojnou halou pro pořádání zahraničních akcí. Hala Chemičky nutně potřebuje generální rekonstrukci. Časové zaneprázdnění organizátorů otázka přenechání pořadatelství agentuře s rizikem, že UJEP nebude figurovat jako pořadatel, garant apod. a náklady se prudce zvýší. Někteří účastníci svým přístupem komplikovali ekonomické a administrativní záležitosti turnaje (pozdní platby, rozdělení družstev a tím i komplikace při tvorbě herního systému). Z důvodu opožděných plateb došlo ke ztrátám na změnách v kurzových hodnotách o 2Kč za 1 EU kurz (z 25,10Kč na 23,10Kč) v neprospěch pořadatele. Z tohoto důvodu byl zrušen plánovaný raut. Tab. č. 3: Čerpání z disponibilní částky z poplatků účastníků ( Kč) Položky Objem vynaložených prostředků Ubytování účastníků Stravné účastníků (snídaně, obědy, večeře) Poplatek FITB Poplatky banka, převody Cestovné zajištění materiálu, převoz občerstvení, podpis smlouvy, doprava rámů ze Švýcarska OON administrace, CD propagace, natáčení Tisk brožur Pronájem vlajek 963 Videokazety, archivace z natáčení Zakoupení dvou kusů rámů s náhradním výpletem Občerstvení hráči, hosté, rozhodčí, během turnaje Administrativní potřeby, tonery, papíry Zdravotnický materiál 658 Poštovní poplatky Kopírování, služby Plakáty - sada Celní poplatky 440 Poplatky OSA 90 Chrániče kolen Propagační materiály, dárky zástupcům FITB Výnosy - zbytek

19 3 Závěr zhodnocení ekonomického zajištění turnaje Vedle bohatých sportovních odvětví existuje celá řada organizovaných pohybových aktivit se svým institucionálním zázemím, která je nucena vykonávat svoji činnost za podstatně skromnějších poměrů. Tchoukball patří k těmto sportovním odvětvím a je zřejmé, že se jen obtížně vypořádává s konkurencí sportovních her, které na první pohled mohou působit atraktivněji a v tvrdém konkurenčním boji her si drží pevné pozice. Historie však naznačuje, že několik desítek let může potenciál sportovního odvětví oslabit nebo obohatit nevídaným způsob. Tchoukball je v evropských zemích na vzestupu a námi realizovaná akce ukázala, že hráči ČR tomuto trendu napomáhají. Ukázalo se rovněž, že se skromnými prostředky lze zaranžovat akci na důstojné úrovni. Nicméně, v takovém případě jsou všichni účastníci odkázáni na vlastní ochotu a nadšení pro věc. Lze konstatovat, že: Do Ústí nad Labem a ČR zavítala na několik dní početná skupina hostů ze zahraničí s potenciálem návratu jako turisté. Akce napomohla v ČR a v dalších zemích (zejména Polsko) rozvoji sportovního odvětví. Spolehlivost, důslednost a plnění závazků u účastníků je nezbytným předpokladem dodržení plánu akce včetně jejího finančního zabezpečení. Pro hladké zabezpečení finančních záležitostí akce je nezbytné dozorování ekonoma, neboť odborný přístup. Audit provedený na konci roku neukázal nesrovnalosti ve financování akce. Uvedená akce napomohla připravit další projekty pro rok Literatura BLÁHA, Ladislav. ME v tchoukballu 08. Zpravodaj UJEP. 2008, č. 9, s BRANDT, H. In EBERHART, S. Der paedagogische Wert des Tchoukballspiels als Schulsportspiel. (Wissenschaftliche Arbeit). Tuebingen : EK Universitaet, s.2. BRANDT, H. Étude critique scientifique des sports d équipe. Geneve : ROULET, FITB European Championship Czech Republic. Ústí nad Labem : KTV PF UJEP, 2008, 6 s. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta České mládeže Ústí nad Labem 19

20 ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI AKO MÓDNE IKONY SPOLOČNOSTÍ Zuzana Bočincová Abstrakt Úspešní športovci a firmy mali k sebe odjakživa veľmi blízko. Firmy využívajú športovcov na zvyšovanie svojich ziskov a športovci vždy uvítajú ak ich nejaká svetová značka osloví aby prezentovali a pri svojich výkonoch používali práve ich výrobky. Získajú za to nielen obrovský honorár, ale stávajú sa aj módnymi ikonami pre obrovské množstvo fanúšikov. Predáva výrobky naozaj sľubovaná kvalita alebo práve svetové hviezdy sú spôsob, ktorý pomáha zvyšovať už aj tak obrovské zisky svetových korporácií? Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie úspešných športovcov ako marketingového nástroja prestížnych športových spoločností. Kľúčové slová Sponzoring, Športový marketing, Športové spoločnosti. 1 Reklama a športové značky Športový marketing je pojem, ktorý v sebe zahŕňa reklamu, public relations a športové udalosti. Reklama ako jedna časť reklamnej politiky môže byť informačného alebo sugestívneho druhu. Informatívna reklama môže pozitívne ovplyvňovať image spoločnosti alebo zvýšiť známosť značky. Sugestívna reklama je o emóciách, stupňuje sympatie alebo vyzdvihuje aspekty ako výzva, úspech, dynamika a sila. Ktorá zložka reklamy má budúcnosť vo svete športu? Spoločnosti čoraz viac stavajú svoju reklamu na športovcoch, ktorí dokážu u ľudí vzbudiť emócie a vyvolať záujem o šport a výrobky práve danej značky. Úspešní športovci boli od nepamäti veľkým lákadlom pre svetové športové spoločnosti. Tie využívajú úspechy jednotlivých športovcov ako marketingový nástroj na zvýšenie už tak dosť vysokých ziskov. Jedná sa najmä o športy, v ktorých sa krútia veľké peniaze. Hokej, futbal, tenis, golf, automobilové závody, to všetko sú lákavé športy, v ktorých firmy hľadajú osobnosti, ktoré budú propagovať ich oblečenie. Mark McCormack, zakladateľ reklamnej agentúry IMG, poznamenal: Keď nájdete niekoho, kto hrá tenis ako Navrátilová a vyzerá pritom ako Marilyn Monroe, máte vyhrané. To, že nie je vždy podmienkou hrať tenis ako Navrátilová, potvrdzovala Kurnikovová, ktorá odohrala viac ako 120 turnajov na okruhu WTA, pritom ani v jednom nezvíťazila. McCormack odhadoval v závere kariéry ruskej krásky hodnotu Anniných zmlúv na 15 miliónov dolárov ročne. Toto je pekný príklad toho, že športovec nemusí vyhrávať turnaje, ani byť v rebríčku prvej stovky, stačí, keď bude pôsobiť ako figúrka, ktorá priláka firmám nových zákazníkov. Firmy vyrábajúce športové výrobky dodávajú športovým hviezdam vlastné kolekcie. Využívaním emocionálneho spojenia medzi športovcom a potencionálnym zákazníkom, ktoré je posilnené pozitívnym image, atraktívnosťou a známosťou športovca, sa firmy pokúšajú predávať svojím zákazníkom odpovedajúce doplnky (kopačky, dresy, výbavu, 20

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí:

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: , Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: univerzita v Opavě ikatelská fakulta v Karviné uplatnitelnost na trhu práce Matematický ústav v Opavě moderní vybavení učeben odborné akademické zázemí

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více