MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Katedra marketingu, obchodu a služeb UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu oddělení managementu sportu Ústí nad Labem, květen 2009

2 RECENZE: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2009 ISBN Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Jan Tlučhoř a autoři příspěvků

3 Obsah Martin Beneš, David Cihlář, Jan Kresta - Zhodnocení výuky absolventy školy... 5 Ladislav Bláha - Marketingové a ekonomické zabezpečení European Tchoukball Championship 2008 Czech Republic Zuzana Bočincová - Úspešní športovci ako módne ikony spoločností Eva Čáslavová - Nové impulsy ve sportovní sponzoringu Ludvík Eger - Řízení a financování komunální tělovýchovy ve městě Cheb Ludvík Eger - Marketing sportu a e-business Lenka Harantová - Marketingová komunikace v oblasti jezdeckého sportu Marie Hesková, Peter Štarchoň - Event marketing a jeho uplatnění v turistických a sportovních programech Vladimír Hobza, Jiří Skoumal - Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování Dita Hommerová - Science communication v Techmania science center Dagmar Jakubíková - SW cestovního ruchu lidé a spolupráce Dagmar Jakubíková - Lázeňský cestovní ruch v Turecku Vladimír Janák - Popularita sportů a jejich finanční podpora Eliška Klatová - Management stížností případová studie Jan Kresta, David Cihlář, Lucián Baltaretu - Vybrané aspekty managementu a marketingu Hanspaulské ligy Blahoslav Komeštík, Bohumil Půža - Paradigma a koncepce studijního oboru Sportovní management Oto Louka - Využití marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV PF UJEP Simona Muchová - Marketing Kempinski Hotels Miroslava Navrátilová - Využití informačních technologií v praxi cestovních kanceláří a agentur František Novotný - Marketing v plavecké výuce žáků 1. stupně základní školy

4 Jiří Novotný - Marketing ve ski areálech v České republice Jiří Petera - Animace služeb jako prostředek zvýraznění prožitku v produktech cestovního ruchu Jana Petráčková - Typy sportovních značek a jejich specifika Jan Pospíšil - Nové trendy v marketingové komunikaci na trhu cestovního ruchu Eva Schwartzhoffová - Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu Irena Slepičková - Úloha mikroregionů v podpoře sportu Jan Šíma - Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb aplikace pro sportovní management Kateřina Štěpánková - Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009: Co bylo a co nebylo vidět Jan Tlučhoř - Využití hotelového informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu Ladislav Valter, Martina Valterová - Specifika marketingových nástrojů ve sportu Josef Voráček - Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze Lucie Sára Závodná - Ekonomické ukazatele cestovního ruchu Josef Zelenka - Výuka marketingu CR s využitím e-learningu Josef Zelenka - Sociální sítě a marketing cestovního ruchu Marcel Žák, Ladislav Valter - Sportovní reprezentace UJEP v Ústí nad Labem

5 ZHODNOCENÍ VÝUKY ABSOLVENTY ŠKOLY Martin Beneš, David Cihlář, Jan Kresta Abstrakt Každá střední škola vzdělává své žáky jak nejlépe dokáže. Připravuje je na budoucí povolání, případně další studium na vysoké škole. Ne všechny střední školy však již sledují, kolik jejich žáků bylo přijato na vysokou školu a kolik jich opravdu pracuje ve svém oboru. Zda poznatky získané při studiu na střední škole plně dostačují při jejich nástupu do nového povolání a zda by sami žáci případně nedoporučili nějaké změny. Klíčová slova Management cestovního ruchu,výuka, absolventi 1. Úvod Příprava žáků na jejich budoucí povolání či studium na vysoké škole je nezbytnou součástí každého vyučovacího procesu. Máme však podrobnější informace o tom, zda je pro žáky tato příprava opravdu dostatečná? 2. Cíl šetření Cílem šetření bylo zjistit jak jsou naši žáci studující obor Management cestovního ruchu připraveni pro práci v oblasti cestovního ruchu. Ze zjištěných výsledků pak stanovit některá doporučení. 3. Metodika a charakteristika souboru Šetření probíhalo dotazníkovou metodou. Dotazníky byly rozesílány em 98 absolventům oboru Management cestovního ruchu, kteří končili v roce Šetření se účastnili pouze absolventi pracující v oblasti cestovního ruchu. Šetření se účastnilo 34 respondentů, návratnost dotazníků byla 34,7%. Průměrný věk respondentů byl 21,8 roku. Nejstaršímu dotazovanému bylo 25 let a nejmladšímu 19 let. Průměrná doba kterou se respondenti pohybují v oblasti cestovního ruchu byla 1,85 roku. 4. Teoretická část Škola působí jako vzdělávací zařízení od roku Současný název nese škola od roku Mezi maturitní obory školy patří kromě oboru Management cestovního ruchu i Informatika v ekonomice a Obchodně podnikatelská činnost. Na škole se také vyučují učební obory kuchař, číšník, cukrář, prodavač smíšeného zboží a aranžér a v nástavbovém studiu Podnikání. Škola je zapojena do mnoha projektů. Za poslední léta lze zmínit hlavně projekty: Zdraví lidé - zdravé město, Lepší je nekouřit a Moje město - moje čtvrť. Škola spolupracuje i s partnerskými školami v zahraničí, převážně z Německa, na projektech Leonardo da Vinci nebo Tandem. Příkladem odborné stáže v zahraničí je projekt Praxe v cestovním ruchu v SRN, kterého se zúčastnilo 15 žáků 5

6 2. a 3. ročníku oboru Management cestovního ruchu. Stáž proběhla v roce 2008 v Chemnitz. Žáci si mohli ověřit své dosavadní jazykové vědomosti a prohloubit své znalosti v oboru. Získali i praktické dovednosti, díky praxi přímo v subjektech cestovního ruchu. Obor Management cestovního ruchu je určen zájemcům o práci v cestovních kancelářích, v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních, informačních centrech, příp. pro práci v zahraničí jako delegát cestovní kanceláře. Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Komunikují ve dvou cizích jazycích a využívají informačních a komunikačních technologií. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří nebo cestovních agentur, kde jsou schopni provádět činnosti, které souvisejí s provozem těchto zařízení, to znamená například nabízet, zabezpečovat a poskytovat jednotlivé služby cestovního ruchu včetně sestavení zájezdů. Naleznou uplatnění i v turistických informačních centrech a hotelových komplexech, dále jako průvodci nebo delegáti apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu (pracovník rozvojové agentury, pracovník sekce zaměřené na cestovní ruch). Od škola zavádí nové vzdělávací programy, podle kterých se tento obor bude jmenovat Cestovní ruch. Předmět praxe se vyučuje od 2. do 4. ročníku oboru Management cestovního ruchu a to 3 hodiny týdně. Každá třída je rozdělena na 2 skupiny podle cizích jazyků (angličtina a němčina). Během hodin praxe většinou pracují žáci samostatně nebo ve skupinách. Na začátku dostanou zadané úkoly, na kterých pracují ve škole, ale i doma a během dalších hodin seznamují ostatní s výsledky své práce. Využívají svých znalostí získaných z dosavadního studia. Hlavně uplatňují své vědomosti z předmětů cestovní ruch, provoz cestovní kanceláře, provoz hotelu, metodika průvodcovství, zeměpis, obchodní korespondence, propagace, ekonomika a dalších. Mezi témata, na kterých pracují, patří např. poznávání Turistických regionů ČR, Euroregionu Labe/Elbe, hlavního města Prahy, vybraných států Evropy a světa. Při hodinách pracují převážně s Internetem a odbornou literaturou, např. Hotel Guide, COT Business, Technika služeb cestovního ruchu, Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu, dále s atlasy České republiky, Evropy nebo světa a autoatlasy. V předmětech cestovního ruchu je žákům poskytován přehled o vzniku a vývoji cestovního ruchu, jsou seznámeni s jednotlivými službami a typologií cestovního ruchu. Žáci se učí orientovat v terminologii cestovního ruchu a připravují se na modelové situace, s nimiž se mohou setkat při cestách na dovolenou. V předmětu provoz cestovní kanceláře je žákům poskytnut přehled o vzniku a vývoji cestovních kanceláří, seznamují se s rozdíly mezi činností cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale samozřejmě i jejich vzájemnou kooperací. Dále je předmět zaměřen na tvorbu produktu a nabídku jednotlivých služeb. Úkolem je naučit žáky orientovat se v nabídce cestovních kanceláří a připravit je na modelové situace, s nimiž se mohou setkat při cestách do zahraničí. V předmětu metodika a technika průvodcovství jsou žáci seznamováni s vývojem průvodcovské činnosti, s přípravami průvodce na zájezd, pracovní agendou průvodce při převzetí zájezdu, v jeho průběhu a vyhodnocením zájezdu. Také s psychologickými aspekty v činnosti průvodce a společenským protokolem průvodce cestovního ruchu. Úkolem předmětu je seznámit žáky s prací průvodce cestovního ruchu a připravit je na 6

7 vlastní průvodcování skupiny, které si během roku sami vyzkouší. Průběžně jsou žáci seznamováni s aktuálními novinkami v oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na rozvoj klíčových a odborných kompetencí, samostatnost a spolupráci mezi žáky. Efektivita vyučovacího procesu je zvyšována uplatňováním mezipředmětových vztahů především k ekonomice, zeměpisu, občanské nauce, ekologii a dějinám umění. Součástí předmětů jsou i exkurze do vybraných měst a zařízení cestovního ruchu. Předmět cestovní ruch je vyučován od 1. do 4. ročníku. Provoz cestovní kanceláře a provoz hotelu v 1. a 2. ročníku a metodika a technika průvodcovství je zařazena do 4. ročníku. Odborná praxe Odborné praxe se zúčastňují žáci ročníku. Jedná se o souvislou 14-denní praxi. Během této praxe se žáci zajímají a seznamují s chodem firem cestovního ruchu, jejich snahou je uplatnit získané teoretické vědomosti z odborných předmětů v praxi. Pracují s propagačními materiály, cestovními smlouvami, vouchery, rooming listy, recepčními listy, pokladními doklady, objednávkami, fakturami apod. Po skončení praxe odevzdávají žáci podrobné hodnocení své činnosti v dané cestovní kanceláři, ubytovacím zařízení nebo informačním centru. 5. Výsledková část Graf č. 1 Kdo rozhodl o tom, že budete studovat na SŠ obor Management cestovního ruchu? 18% Rodiče Já sám 82% Je zřejmé, že se většina žáků sama rozhodla studovat cestovní ruch. 7

8 Graf č. 2 Proč jste po maturitě nepokračovali ve studiu na VŠ? 29% 6% 24% Z rodinných důvodů Neúspěch při PZ Chtěl jsem do zaměstnání Studuji při zaměstnání 41% Téměř polovina respondentů chtěla ihned po studiu do zaměstnání. Z velké části je k tomu vedly finanční důvody. Řádově čtvrtina respondentů neuspěla při přijímacím řízení a v podstatě stejné množství dotazovaných při zaměstnání ještě studuje. Z výsledků dále vyplývá (graf. č.3), že respondenti v celkové podobě nehodnotí teoretickou přípravu příliš dobře. Více jak polovina z nich uvádí, že byli připraveni pouze částečně. Pouhých 6% respondentů uvedlo, že byli připraveni dokonale. Výsledek však není až tak překvapující, neboť se teorie vždy liší od praxe, což nám respondenti v závěru dotazníku sami potvrdili. Graf č. 3 Jak Vás naše škola připravila na práci v cestovním ruchu? 0% 6% Dokonale 59% 35% Uplatnil jsem většinu vědomostí Částečně jsem něco využil Vůbec Tabulka č. 1 - Jaké znalosti ze SŠ nejčastěji používáte při práci v CR? OK CR EK ZE AJ/NJ IKT PROP DU PSYPR PRAVO ANO 70,6 88,2 35,3 76,5 58,8 58,8 11,8 5,9 11,8 5,9 NE 29,4 11,8 64,7 23,5 41,2 41,2 88,2 94,1 88,2 94,1 8

9 Graf č. 4 Jaké znalosti ze SŠ nejčastěji používáte při práci v CR? NE ANO OK CR EK ZE AJ/NJ IKT PROP DU PSYCHPR PRAVO U předmětů jako obchodní korespondence, cestovní ruch, zeměpis, cizí jazyk a informatika více jak polovina respondentů uvádí, že poznatky z těchto předmětů využívá velmi často. Graf č. 5 Podporuje Váš zaměstnavatel Vaše další vzdělávání v oblasti CR? 18% 24% Ano Ne Částečně 58% Jak je patrné, pouhá čtvrtina zaměstnavatelů plně podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců. Řádově pětina zaměstnavatelů podporuje jejich další vzdělávání pouze částečně. Pokud se zaměříme na tabulku č. 2 (doprovází ji graf č.6), tak můžeme konstatovat, že velmi dobře (v tabulce zelené pásmo) jsou žáci připraveni z cestovního ruchu, praxe, odborné praxe, zeměpisu, obchodní korespondence, výpočetní techniky a psychologie prodeje. Tabulka č. 2 - Ohodnoťte, jak jste byli v jednotlivých předmětech připraveni na práci v CR CR PRX ODPX EK ÚČ MAR MNG ZE AJ NJ OK IKT PRO DU PSY PRA 1 58,8 29,4 47,1 11,8 17,6 11,8 5,9 70,6 17,6 23,5 47,1 41,2 23,5 0,0 0,0 17,6 2 41,2 52,9 23,5 17,6 23,5 41,2 41,2 29,4 29,4 23,5 29,4 29,4 23,5 17,6 52,9 17,6 3 0,0 17,6 23,5 35,3 29,4 23,5 29,4 0,0 23,5 17,6 17,6 17,6 11,8 11,8 0,0 17,6 4 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 23,5 17,6 5,9 11,8 11,8 29,4 11,8 5,9 0 0,0 0,0 0,0 29,4 29,4 17,6 17,6 0,0 5,9 17,6 0,0 0,0 29,4 41,2 35,3 41,2 9

10 Graf č. 6 Ohodnoťte, jak jste byli v jednotlivých předmětech připraveni na práci v CR 100% 80% 60% 40% 20% 0 - Nemohu posoudit 4 - Nedostatečně 3 - Šlo to lépe 2 - Dobře CR PRX ODBPRX EK UĆ MAR MNG ZE AJ NJ OK IKT PROP DU PSYCHPR PRAVO 0% 1 - Výborně Diskuse Můžeme konstatovat, že jsou naši absolventi velmi dobře připraveni v obchodní korespondenci, cestovním ruchu, zeměpise a informatice, tedy předmětech, které ve své práci často využívají. Výjimku tvoří jen cizí jazyk, kde je potřeba stanovit některá doporučení. Mírným překvapením bylo zjištění, že řádově třetina absolventů během své práce vůbec nevyužívá poznatky z dějin umění, práva, psychologie prodeje, ekonomiky, účetnictví a propagace. Domnívali jsme se, že zejména poznatky z psychologie prodeje a propagace budou v praxi využívány mnohem častěji. Ve školním roce 2009/2010 začne naše škola učit podle nových školních vzdělávacích programů, kde jsou již zapracovány některé změny. Zejména rozšíření předmětu obchodní korespondence ze 2 na 4 roky a zařazení semináře z cizího jazyka. Pod předmět cestovní ruch byly zařazeny další předměty (metodika a technika průvodcovství a provoz cestovní kanceláře), čímž by se měla látka stát srozumitelnější a ucelenější. Proto bychom po uplynutí 4 až 5 let podobné šetření rádi opakovali a to nejenom u tohoto oboru, ale i u dalších maturitních oborů. Zajímá nás, kolik našich absolventů pracuje v oboru který studovali a také, jak se uplatnili ti absolventi, co šli na vysokou školu a jak hodnotí všeobecnou přípravu. Příjemným překvapením bylo, že mnoho respondentů dotazník jen nevyplnili, ale dopsali přínosné dojmy a postřehy v rozdílu mezi získanou teorií a současnou praxí z oblasti cestovního ruchu. Závěry Pomocí dotazníkového šetření jsme zjistili názory našich absolventů oboru Management cestovního ruchu na jejich přípravu během školní docházky. Do ŠVP byly zapracovány některé změny v pojetí výuky. Literatura (2009) (2009) 10

11 Bc. Martin Beneš a Mgr. David Cihlář Střední škola obchodu a služeb Keplerova 7 Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kresta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta KTV České mládeže 8, Ústí nad Labem,

12 MARKETINGOVÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC Ladislav Bláha Abstrakt Katedra tělesné výchovy PF UJEP byla prvním pracovištěm v České republice, které se kdy zabývalo systematickým školením a přípravou ve sportovní hře tchoukball. V rámci účasti týmů složených zejména ze studentů a absolventů fakulty na dvou mistrovstvích Evropy si vydobyla respekt na mezinárodním poli. Na přelomu roku byl autor příspěvku osloven se žádostí o zorganizování ME v této sportovní hře. Na základě smluvního vztahu mezi vedením PF a Federation International de Tchoukball probíhala v roce 2008 příprava i samotná realizace evropského šampionátu v Ústí nad Labem za účasti družstev ze sedmi zemí. Příspěvek specifikuje vybrané problémy marketingového zabezpečení akce, její ekonomické zajištění a mapuje tok financí ve vazbě na univerzitu, samotné účastníky a sponzoring. Snaží se přinést poučení pro akce podobného typu a zdůraznit obtíže sportovního odvětví na počátku svého rozvoje. Klíčová slova Tchoukball, organizace, mistrovství Evropy, marketing. 1 Úvod do problému Česká republika patří díky KTV PF UJEP k zemím, které figurují na listině Federation International de Tchoukball (dále FITB) nejen v pozici hráčsky aktivních států, ale rovněž i jako místo podpory jeho další kultivace a šíření. Tchoukball je jednou z pohybových - sportovních her, která se stala součástí doporučovaných programů na školách i v rámci rekreačních pohybových aktivit. Vedle svého přínosu osvojování pohybových dovedností je obecně uznáván jako hra s vysokým výchovným potenciálem (Brandt, 1970, Brandt in Eberhart, 1998). Využívá prvky házené, volejbalu a baskické peloty a vyznačuje se cíleně směřovaným házením míče, odstraněním vzájemných kontaktů soupeřů (nelze bránit soupeři v přihrávání, chytání a zaujímání postavení na hřišti, stejně tak jako omezovat útočníka ve střelbě) a prohloubením spolupráce v týmu. Konstrukce hry tak odbourává přímé atakování soupeře, tím i různé formy faulů. Družstva se snaží překonat soupeře rozdílem bodů přidělovaných za bodované činnosti. K základnímu vybavení patří odrazové konstrukce, které jsou podobné malým nakloněným trampolínkám. Jejich prostřednictvím přechází míč od útočícího družstva do držení hráčů, kteří do tohoto okamžiku vedli obrannou fázi hry. Snahou hráčů je vytvořit si během maximálně tří přihrávek výhodné postavení pro střelbu na konstrukci a vystřelit míč tak, aby po odrazu dopadl na vymezenou hrací plochu, aniž by se jej před dopadem podařilo soupeři zachytit. 12

13 1.1 Vývoj tchoukballu na KTV PF UJEP Po zahájení výuky tchoukballu v roce 1998 byly na KTV PF UJEP připraveny a v některých případech i ověřeny metodické postupy pro výuku tchoukballu na všech typech škol a prezentovány na akcích typu TĚLOPRAHA a TĚLOOLOMOUC pro učitele tělesné výchovy všech stupňů škol, a seminářích ve spolupráci s pedagogickými centry. Studenti a absolventi KTV PF UJEP dnes již dokáží aplikovat tchoukball a předávat další hodnoty, které provozování tchoukballu doprovází. Tomuto úsilí výrazně napomohla také účast českého družstva mužů na ME v Rimini v Itálii (2003), na beachtchoukballovém turnaji v Ženevě (2006) a úspěšná účast družstev mužů a žen na ME tchoukballu v Magglingenu (www.tchoukball.org). Družstva byla složena zejména ze studentů a absolventů KTV PF UJEP (http://pf.ujep.cz/~blaha/3metcho.htm). Úspěšná vystoupení české reprezentace pocházející především z prostředí PF UJEP v Ústí nad Labem byla jedním z motivů, které FITB přiměla požádat KTV PF UJEP o spolupráci v rámci pořadatelství FITB European Championship 2008 v Ústí nad Labem. 1.2 Příprava FITB European Championship 2008 První konzultace k této akci byly zahájeny v prosinci 2007, kdy na FITB doléhal určitý tlak z dosud nezajištěného pořadatelství mistrovství. I tato skutečnost se stala součástí SWOT analýzy, kterou jsme si zpracovali za účelem minimalizace rizik spojených s případným souhlasem pořadatelství na UJEP. 1.3 Základní body SWOT analýzy Za silnější stránky naší pozice jsme považovali možnost využívat zázemí pracoviště a sportoviště PF UJEP, které se v podstatě ukázaly jako dostačující pro zvolenou variantu hry. Také příležitost angažovat studenty jakožto dobrovolníky pro práci s technikou, materiálem, v rolích moderátorů, hostesek, ošetřovatelek, pomocníků rozhodčích, koordinátorů různých doprovodných činností se ukázala jako výhoda. V neposlední řadě je nutné zmínit podporu ze strany vedení fakulty, které za připravovanou akcí vidělo příležitost podpořit činnost pracoviště a jisté zviditelnění na veřejnosti. Do analýzy jsme zahrnuli rovněž aktivní personální a materiální přispění samotné FITB, která v rámci předpokládané smlouvy o pořadatelství nabídla dovezení normovaných konstrukcí, míčů a dalších potřeb. Hraniční úvahy byly nad možnostmi přípravy našich českých týmů a jejich materiálního zajištění. Nutno podotknout, že vybavení hráčů je velmi jednoduché. Dlouhodobý deficit ve financování jakékoli sportovní reprezentace UJEP znamenal ale nutnost zajištění min. 4 sad dresů. Chrániče, obuv aj. jsme pochopitelně považovali za věc individuální přípravy. Pořádání sportovních akcí, organizování soutěží je náš chleba, takže důvěra ve schopnosti připravit hrací systém a doplnit jej doprovodnými akcemi byla značná. Ve srovnání se silnými stránkami chystaného projektu se nám sloupec případných rizik, očekávaných problémů a slabších stránek jevil výrazně obsáhlejší: Zástupce některých členských zemí FITB jsme na základě poznatků z předchozích sportovních akcí vyhodnotili jako ne zcela spolehlivé partnery ve smyslu dojednaných závazků a dodržování propozic. FITB samotná se potýká s výše zmíněnou skutečností, takže dílčí neřešené problémy se přenášejí a kumulují na dalších místech v dalších akcích. Smlouva s FITB o pořadatelství ME nebyla standardní a očekávalo se náročné schvalovací řízení na obou partnerských stranách. 13

14 Platby byly dodávány v Euru nebo švýcarských francích na účet zřízený UJEP. Akce byla zařazena jako samostatná výdělečná činnost, která po splnění povinných daňových odvodů měla skončit s výnosem 8 až 15%. Příprava propozic a propočty nákladů se odehrávaly v době rychlého posilování české měny a jistých inflačních tlaků. Bylo velmi obtížné předpokládat vývoj událostí a dopad na zabezpečení turnaje. Naše zkušenosti s pořádáním podobné vícedenní akce s převahou zahraničních účastníků nebyly nijak výrazné. Počet nahlášených týmů velmi kolísal i s ohledem na obtížné dohadování přesného termínu jejího pořádání (v každé evropské zemi se zahajují jinak prázdniny, dovolené). Částí zemí požadovaný termín v srpnu jsme odmítli z důvodu nepřítomnosti studentů i vylidnění města. Naším záměrem bylo hru předvést a ukázat studentům, zaměstnancům školy, popř. všem návštěvníkům areálu. Organizovali jsme sice mistrovství, ale ve hře, kterou zná minimum populace. Obávali jsme se zamítavé reakce případných oslovených podporovatelů akce, donátorů, sponzorů. Ústí nad Labem nemá dosud optimální silniční propojení na dálniční systém, není to město pozitivně vnímané a turisticky atraktivní. V okolí sportovišť se také objevovaly negativní jevy, které hrozily poškozením dobrého jména organizátorů, školy, města i celé země. Samotná univerzita disponuje velmi zanedbanými ubytovacími prostorami. Na přípravě akce se podílel jen velmi úzký okruh osob, navíc probíhala v době plnění poměrně náročných pracovních povinností. Z toho pramenily obavy z případné kumulace úkolů, chyb apod. Hlavní organizátor akce (autor příspěvku) a generální sekretář měli být zároveň aktivními hráči a trenéry připravovaných českých týmů. Také toto sepětí tolika funkcí a z toho vyplývajících činností nabádalo k opatrnosti. 2 Průběh akce s ohledem na ekonomické zabezpečení Hned v počátcích tohoto mistrovství se jako pozitivní ukázalo zázemí na půdě univerzity, která disponuje odpovídajícími prostorami, materiálním zázemím a jistým potenciálem v kapacitě pomocníků, kteří mohli podpořit činnost hlavních organizátorů turnaje. Intenzivní práce na zabezpečení chodu této velké akce vedly k prohloubení spolupráce se stávajícím i bývalým předsedou FITB Danielem Buschbeckem a Torstenem Rediesem na herním systému, J. Voltrovou PR koordinátorkou (i hráčkou) a dalšími. Na straně naší univerzity jsme vedli jednání s akademickými funkcionáři, připravovali oficiální setkání, jednali s institucemi, zástupci města a firem a hledali finanční podporu. Dominantním problémem se pochopitelně stalo ekonomické zajištění akce. Základem pro veškeré řešení výdajové i příjmové složky hospodaření se stala objednávka FITB znějící v duchu: Požadujeme co nejnižší náklady. Důvodem byla účast polských týmů, předpoklad účasti Rumunů a ze zámoří Kanady. Naše úvahy vycházely z představy, že výše účastnických poplatků musí podpořit mládežnické týmy, musí být dostačující k pokrytí poplatků FITB za registrované hráče (30 EU nebo 50CHF za hráče), daňových odvodů, nákladů spojených se stravováním, občerstvením během utkání a ubytováním a závěrečný raut. Výše platby byla stanovena v únoru 2008 do 14

15 propozic turnaje (tab. č. 1). Rezerva cca 10 EU na hráče byla určena na pokrytí kurzových ztrát a bankovních poplatků. Tab. č. 1: Registration fee of the FITB European Championship 2008 and payment Players, coachs, officials: 155 Euros Juniors (who are not playing in an adult tournament): 140 Euros None playing referees: 125 Euros All the FITB referees (playing or not playing, only valid for the 125 Euros people who are already FITB referees before the event): Spectator, fan, family: 125 Euros Those fees include notably: 3 meals a day, from 10th July breakfast, to 13th July dinner. Accomodation from 9th to 12th July 2008 FITB fees (50.- chf) Other costs connected with the participation on FITB European Championship 2008 Zdroj: propozice FITB European Championship Czech Republic 2008 V našem zájmu bylo navýšit úroveň disponibilních prostředků prostřednictvím dalších příjmů ve formě darů nebo sponzorských příspěvků, popř. grantových prostředků. Veškerá podpora a spolupráce byla zřetelná na několika úrovních: Akademická (podpora PF a UJEP). Sponzoři, donátoři, firmy. Magistrát, zástupci města. O jejich výši a způsobu čerpání informuje tab. č. 2. Nutno však podotknout, že jsme velmi oceňovali i společenskou podporu zejména ze strany zastupitelů města a akademických funkcionářů. Základem pro zajištění turnaje se ovšem staly zdroje z poplatků účastníků (tab. č. 3). 15

16 Tab. č. 2: Podpora turnaje ze strany pořádající instituce, města, sponzorů aj. Poskytovatel PF UJEP Forma Interní grant Položky Objem prostředků (Kč) sady dresů s logy a čísly 1 sada dresů s logy a čísly 1 sada dresů s logy a čísly Náklady na převoz materiálu (SC Magglingen cestovné - vlak) Tisk plakátů (firma SLON) Doplnění administrativní materiál UJEP propagace Plakáty, administrativní potřeby, propagační materiály, UJEP Propagační materiály, upomínkové poskytnuto předměty, trika (upomínkové) Město Ústí n. L. Příspěvek na akci Trika pro hráče a org. pracovníky Pronájem haly Poháry Pronájem vlajek Město Ústí n. L. dar Propagační materiály, CD, brožury poskytnuto KÚ dar Propagační materiály, knihy, brožury poskytnuto Informační dar Propagační materiály, CD, brožury, knihy, poskytnuto kancelář UL letáky, mapy Firma Kantor dar Plakáty velké, pozvánky SPORT Trika pro organizátory VZP Smlouva o Fotografie 535 reklamní spolupráci Chrániče kolen Tisk plakátů Firma SLON Práce bez Korigování a návrh grafické úpravy plakátů nároku na honorář 2.1 Průběh turnaje stručná informace S třídenním předstihem přijeli účastníci kurzu rozhodčích, příjezd ostatních účastníků byl v pozdním odpoledni až večer dne 10. července. Turnaj se konal ve dnech července, přičemž ve všech těchto dnech byly využívány prostory sportovišť PF UJEP. Semifinálová a finálová utkání přesunuta z důvodu pohodlí diváků do pronajaté haly Chemičky. Ubytování bylo realizováno na kolejích, stravování v menze na základě spolupráce s firmou INTEGRA s.r.o. V průběhu turnaje se postupně upravil výdej stravy a bylo navýšeno podle přání účastníků množství zeleniny. Organizace ubytování byla složitější z důvodu nových pracovníků na kolejích, nerovnoměrně rozvrženého příjezdu účastníků a z důvodu jazykové bariéry, přičemž tyto zátěžové situace jsme řešili přesouváním studentů pomocníků střídavě z registrace účastníků na místo ubytování. Při registraci obdrželi účastníci informační materiály o turnaji, městě a regionu, které jsme získali za přispění města, kraje, informačního centra a v některých případech z UJEP. Hlavní část 16

17 informací byla zprostředkována prostřednictvím meetingu v aule PF (spektrum informací stran organizace turnaje, prostor, přestrojování, rozcvičování, možností stravování, výměn prostředků, výletů apod.). Následoval technický meeting s delegáty a kapitány družstev pro upřesnění technických náležitostí turnaje. Zahajovací ceremoniál proběhl ve sportovní hale PF UJEP. Zúčastnili se rektorka UJEP Doc. Ritschelová, děkan UJEP Doc. Radvanovský, náměstek primátora Mgr. Fischera, starosta obvodu p. Verner, místostarosta obvodu Mgr. Tvrdík, zástupce Unie ČSK Mgr. Suchánek, předseda FITB D. Buschbeck, ved. KTV PF UJEP dr. Bláha, gen. sekretář turnaje Mgr. Vele, sportovci a funkcionáři. Turnaj byl zahájen i za přítomnosti tisku. Počet utkání se každý den blížil dvěma desítkám. Denně byl program zhodnocen a upřesněn za pomocí pracovních porad FITB s vedením družstev a organizátorem turnaje po ukončení utkání po 21,00 hodině. Program tak pro organizátory končil kolem 23,30 až 24,00 hodin. K zajištění průběhu turnaje významnou měrou přispěli studenti UJEP, kteří prováděli zápisy, signalizaci, podíleli se na organizaci, zajišťovali materiální vybavení, překlady, zdravotnický dozor apod.. Činnost rozhodčích, část administrativy a program Tchoukball Tv zajišťovali kolegové z FITB a Švýcarského tchoukballového svazu. Odpovědnost za zázemí a průběh turnaje na straně pořadatele spočívala na vedoucím katedry a sekretáři Mgr. Velem (oba dva se rovněž aktivně podíleli na hře družstva CZ A ). Technické věci se dařilo řešit za pomoci technického personálu sportovišť PF UJEP. Úroveň utkání byla proměnlivá, podle očekávání se jako nejvyšší ukazovala u týmů ze Švýcarska, Velké Británie, Kanady a Itálie. České týmy předvedly solidní hru se stále stoupající tendencí výkonnostní úrovně. Plně se projevilo, jaké podmínky doprovázejí tchoukball u nás, tj. soustředěná příprava pouze před turnajem a to z valné části vždy se začínajícími hráči. Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné konkurovat pravidelně trénujícím týmům, které se navíc setkávají na řadě turnajů. V hledišti se při závěru turnaje objevila řada hostů, přítomni byli rovněž novináři, ČT 1 (televizní přenos 13.7.). Při závěrečném ceremoniálu předával ceny děkan PF Doc. Radvanovský, dr. Bláha, předseda FITB p. Buschbeck. Řada účastníků opustila ubytování následující den, stejně tak byl dokončen úklid sportovišť a příprava materiálu ze Švýcarska k jeho odeslání zpět do země. Podle smlouvy o vzájemné spolupráci vybraný materiál zůstal k dispozici KTV PF UJEP za účelem výuky a dalšího rozvoje tchoukballu (rámy, míče, pásky aj.). Turnaj byl významnou měrou propagován na plakátech, v různých firmách, v tisku i televizi. Pořadatelství ME a zapojení našich hráčů i organizátorů na této akci oživily zájem o tchoukball. O samotné akci bylo v jejím průběhu referováno prostřednictvím 13 článků v tisku a 3 televizních záznamů. Další kolo propagace následovalo v rámci výstupů, tj. po zpracování materiálů apod. Z hlediska organizátora turnaje považuji jeho průběh za zdařilý, pro podmínky UJEP i samotné PF velmi výhodný a obohacující nejen samotný obor Tv, ale i sportovní prostředí UL. 2.2 Zhodnocení pozitivních stránek akce Přítomno přes 210 účastníků z několika zemí Evropy a Kanady. Návštěva regionu s potenciálem možného návratu. Vzrostlo povědomí o UJEP, PF UJEP i KTV v očích široké i užší sportovní veřejnosti ve městě, v kraji. Pracoviště prokázalo, že za určitých podmínek je schopno uspořádat velkou a významnou akci. 17

18 Vedení PF UJEP ukázalo a prokázalo velkou podporu aktivitám KTV. Studenti TV měli možnost se aktivně zapojit do procesů, které souvisejí s jejich budoucím zaměstnáním. Sportoviště PF UJEP naprosto dostačující pro hru, precizně připravené. Velmi ochotný personál tělocvičny, jazykově již slušně vybavení studenti. 2.3 Problémové stránky akce Protože se jednalo o premiéru, objevily se obtížněji řešitelné otázky stran daní u plateb účastníků (administrativně náročnější). Ústí nad Labem nedisponuje důstojnou halou pro pořádání zahraničních akcí. Hala Chemičky nutně potřebuje generální rekonstrukci. Časové zaneprázdnění organizátorů otázka přenechání pořadatelství agentuře s rizikem, že UJEP nebude figurovat jako pořadatel, garant apod. a náklady se prudce zvýší. Někteří účastníci svým přístupem komplikovali ekonomické a administrativní záležitosti turnaje (pozdní platby, rozdělení družstev a tím i komplikace při tvorbě herního systému). Z důvodu opožděných plateb došlo ke ztrátám na změnách v kurzových hodnotách o 2Kč za 1 EU kurz (z 25,10Kč na 23,10Kč) v neprospěch pořadatele. Z tohoto důvodu byl zrušen plánovaný raut. Tab. č. 3: Čerpání z disponibilní částky z poplatků účastníků ( Kč) Položky Objem vynaložených prostředků Ubytování účastníků Stravné účastníků (snídaně, obědy, večeře) Poplatek FITB Poplatky banka, převody Cestovné zajištění materiálu, převoz občerstvení, podpis smlouvy, doprava rámů ze Švýcarska OON administrace, CD propagace, natáčení Tisk brožur Pronájem vlajek 963 Videokazety, archivace z natáčení Zakoupení dvou kusů rámů s náhradním výpletem Občerstvení hráči, hosté, rozhodčí, během turnaje Administrativní potřeby, tonery, papíry Zdravotnický materiál 658 Poštovní poplatky Kopírování, služby Plakáty - sada Celní poplatky 440 Poplatky OSA 90 Chrániče kolen Propagační materiály, dárky zástupcům FITB Výnosy - zbytek

19 3 Závěr zhodnocení ekonomického zajištění turnaje Vedle bohatých sportovních odvětví existuje celá řada organizovaných pohybových aktivit se svým institucionálním zázemím, která je nucena vykonávat svoji činnost za podstatně skromnějších poměrů. Tchoukball patří k těmto sportovním odvětvím a je zřejmé, že se jen obtížně vypořádává s konkurencí sportovních her, které na první pohled mohou působit atraktivněji a v tvrdém konkurenčním boji her si drží pevné pozice. Historie však naznačuje, že několik desítek let může potenciál sportovního odvětví oslabit nebo obohatit nevídaným způsob. Tchoukball je v evropských zemích na vzestupu a námi realizovaná akce ukázala, že hráči ČR tomuto trendu napomáhají. Ukázalo se rovněž, že se skromnými prostředky lze zaranžovat akci na důstojné úrovni. Nicméně, v takovém případě jsou všichni účastníci odkázáni na vlastní ochotu a nadšení pro věc. Lze konstatovat, že: Do Ústí nad Labem a ČR zavítala na několik dní početná skupina hostů ze zahraničí s potenciálem návratu jako turisté. Akce napomohla v ČR a v dalších zemích (zejména Polsko) rozvoji sportovního odvětví. Spolehlivost, důslednost a plnění závazků u účastníků je nezbytným předpokladem dodržení plánu akce včetně jejího finančního zabezpečení. Pro hladké zabezpečení finančních záležitostí akce je nezbytné dozorování ekonoma, neboť odborný přístup. Audit provedený na konci roku neukázal nesrovnalosti ve financování akce. Uvedená akce napomohla připravit další projekty pro rok Literatura BLÁHA, Ladislav. ME v tchoukballu 08. Zpravodaj UJEP. 2008, č. 9, s BRANDT, H. In EBERHART, S. Der paedagogische Wert des Tchoukballspiels als Schulsportspiel. (Wissenschaftliche Arbeit). Tuebingen : EK Universitaet, s.2. BRANDT, H. Étude critique scientifique des sports d équipe. Geneve : ROULET, FITB European Championship Czech Republic. Ústí nad Labem : KTV PF UJEP, 2008, 6 s. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta České mládeže Ústí nad Labem 19

20 ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI AKO MÓDNE IKONY SPOLOČNOSTÍ Zuzana Bočincová Abstrakt Úspešní športovci a firmy mali k sebe odjakživa veľmi blízko. Firmy využívajú športovcov na zvyšovanie svojich ziskov a športovci vždy uvítajú ak ich nejaká svetová značka osloví aby prezentovali a pri svojich výkonoch používali práve ich výrobky. Získajú za to nielen obrovský honorár, ale stávajú sa aj módnymi ikonami pre obrovské množstvo fanúšikov. Predáva výrobky naozaj sľubovaná kvalita alebo práve svetové hviezdy sú spôsob, ktorý pomáha zvyšovať už aj tak obrovské zisky svetových korporácií? Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie úspešných športovcov ako marketingového nástroja prestížnych športových spoločností. Kľúčové slová Sponzoring, Športový marketing, Športové spoločnosti. 1 Reklama a športové značky Športový marketing je pojem, ktorý v sebe zahŕňa reklamu, public relations a športové udalosti. Reklama ako jedna časť reklamnej politiky môže byť informačného alebo sugestívneho druhu. Informatívna reklama môže pozitívne ovplyvňovať image spoločnosti alebo zvýšiť známosť značky. Sugestívna reklama je o emóciách, stupňuje sympatie alebo vyzdvihuje aspekty ako výzva, úspech, dynamika a sila. Ktorá zložka reklamy má budúcnosť vo svete športu? Spoločnosti čoraz viac stavajú svoju reklamu na športovcoch, ktorí dokážu u ľudí vzbudiť emócie a vyvolať záujem o šport a výrobky práve danej značky. Úspešní športovci boli od nepamäti veľkým lákadlom pre svetové športové spoločnosti. Tie využívajú úspechy jednotlivých športovcov ako marketingový nástroj na zvýšenie už tak dosť vysokých ziskov. Jedná sa najmä o športy, v ktorých sa krútia veľké peniaze. Hokej, futbal, tenis, golf, automobilové závody, to všetko sú lákavé športy, v ktorých firmy hľadajú osobnosti, ktoré budú propagovať ich oblečenie. Mark McCormack, zakladateľ reklamnej agentúry IMG, poznamenal: Keď nájdete niekoho, kto hrá tenis ako Navrátilová a vyzerá pritom ako Marilyn Monroe, máte vyhrané. To, že nie je vždy podmienkou hrať tenis ako Navrátilová, potvrdzovala Kurnikovová, ktorá odohrala viac ako 120 turnajov na okruhu WTA, pritom ani v jednom nezvíťazila. McCormack odhadoval v závere kariéry ruskej krásky hodnotu Anniných zmlúv na 15 miliónov dolárov ročne. Toto je pekný príklad toho, že športovec nemusí vyhrávať turnaje, ani byť v rebríčku prvej stovky, stačí, keď bude pôsobiť ako figúrka, ktorá priláka firmám nových zákazníkov. Firmy vyrábajúce športové výrobky dodávajú športovým hviezdam vlastné kolekcie. Využívaním emocionálneho spojenia medzi športovcom a potencionálnym zákazníkom, ktoré je posilnené pozitívnym image, atraktívnosťou a známosťou športovca, sa firmy pokúšajú predávať svojím zákazníkom odpovedajúce doplnky (kopačky, dresy, výbavu, 20

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Obsah > Představení projektu 1/ Základní informace 2/ Vize 3/ Lokalita 4/ Konsorcium pořadatelů 5/ Hlavní benefity akce 6/ Potenciál růstu 7/ Mediální podpora 8/ Mediální

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Mistrovství světa v boxlakrosu FIL května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika

Mistrovství světa v boxlakrosu FIL května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika Mistrovství světa v boxlakrosu FIL 21. 28. května 2011 Zimní stadion Eden Praha, Česká republika www.wilcprague2011.com Základní informace Mistrovství světa v boxlakrosu je vrcholná lakrosová akce, která

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru?

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Co se týká organizace soutěže, bych nejvíce vyzdvihl práci

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016.

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Základní struktura příjmy Členské poplatky 4.500.000,- Neúčelové provozní dotace 2.000.000,- Poplatky určené Divizím 1.000.000,- Dotace účelové 1.350.000,- celkem 8.850.000,-

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více