Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 4tÍz* W&ffifuffi\íARsKÝWffie# k$tr""$t.m&n KRÁJE Vyvěšenodne:. Sejmutodne: re&ťffixff$ Podpis a ra $. ras Karlovarskóho kr*je, kteró ss uskutcční vs velkóm.ledna*írrr s*t} or7 Krajského tlřadu Kartov*rskéhokr* Zá***ní353/8Ů \ 1T T'].\ í' )! -!. \, N.tÍvrh proxrarna: C í s.d o p i DosLO drc: , Á. Volba návrh*vékcrnise,,, ((k-/+ft/hy^,t B. Volba nvěřrlvatelů eápisu C. $chváleniprogramujednárrí OB*:- hji ij-,vrd IEEE.=-,.-.'..:.rr..:...r...-.."..."...:-... t, NonTťctaplneni usnesenír.,esírpií lstva KarÍovarského kraie krajek datrl í}q?nt { datu] t5 *"uoaj"b; ; i;jjffďjj ií]'i io'' ffix::::! y{ stl:".*:\é "'r.'* he'ltmana krqie u o*tutni*t, čiena rady *ffffi;^y'x1'1^c' jiananích r'tj ng^ ryás*'*+.:*&.j Zpr itva V{rhnn' Výboru pro zdravotni*tví Zpráva Výboru pra socíálnívěci t. Zpráva F-inančního výboru 8, Zpráva pro menšiny JÝboru národnostní 9. ZprávaKontrolního výborrr 1 0. Zpráv*Výboruprohoxpodaření s mqietkem 7,mrávg Liu I ll.i.jítť**v arského krai t! a prolikvlc{aci rrepoďebnéhc m4ietku Zprávaz VýboruRegionální.uudy r.f;onusoujržrrosti severoůpac t 2 " Projekt,,Podpor* n" p91nápalivao,oainny.r,do.mech ť'"jť't*p,ru ",*:l -2ilď0-ťouileovedotatl.,.**i'uaj*nípřípravyarealizacs v Kar}ovarském krajivrámcíůfžrznt4 t 3. Schvále*íulrončení projektri"te*}rnické porno:i 5'2 a 5.3 z operačního progťaťn* Vzdě}ávání pro "'-9lJ*;.p;py,y korrkur*nceschopnost v dřívějšírn 1n t*rmrnu lť. Fodporabudcvríní a ÝdrŽbyJyžďských úe*crey*rr '*; il;;;arskérn kr4jl t{ 3" tlplnáaktuďizaceúzemoe un*tyfu xychpodkladů Kart*varst<eno kr4ie20i 5 i 6. Programo.bnovy - změnyv djtovanýchakc.ích v*nkova 1,7 I T. obnovyv*rrkova. návrhrozaelnidot*cí, II"kolo t 8. rogram 11 krajet dotační tifull Inovační l :ffi:"#p;-"íxffiyr"l'opo"'ii n*rooá*r*j*.o 19" Átrctualizace Akěního planu Pragrarnurozvoje Kartrsvarského kraje 2Ů0? -20t3 a provozní náklady projektůzxaán1ich -qie"iá z**r li'*nu tv. " dota*í: ir,láďšotolovsko o*.u., MAs 2], o'p.s.a MÁS Krušné í:#říindividuálnícň Ó Í Zádost Městskéhodomu dštía mládež*'$luníčko Aš, IČo 47?2?363,sídlem Štefanikova Áš'PsČ352Ůt, o p'o;nuu o*'- íij,* "u p,n*t*iu J*uoa**in,porušcní rozpačtové 22. Žádast Domova dětía mládežebludiště ChadovolČo zog;g350, sirí}em psč35735, o promň;,í Hlsova 263, p-"'- za prodle*í rx!""' 23. ŽádostMateřské uo:y s odvodem za porušení rozpačtové tyri Slavkov, 713, *kressoko}ov,ičo?5sů55*d,.$por.ovni 3tHorní'st*ut.ou,; ;:;f.f#"iij#1x"'jf1j# Íi ídlo: Karlovy "ffil i1}ii'1,, ilf Ťi?ll,xÍ ň;1";;;penete z prodlení s odvodem rlovarslcy.cz, ;

2 W&ffi'x-&vARsKY Kffiseď r$ejt t{&lťkraje - 314, l2si5 změnyé.2?2, ,262,292,310 Roepočtové znrěnácbv roc*?0 ] 5 Informaceo realizovanýchrozpočtovych Poskytnutíd*ruAsociaci kr4jůceskó republiky Zákotodámá inicíativazastupitelstvakar}ovalskóhokraje * novelizaeegákorrač,' sb', o poeemníchkomunikacích 28, Změna Ztiz.c.va*í}istiny příspěvkovéorganizace K*ordini{tcr integrovanéhodopravnfho systérnuk*rlovarskéhokrqje * dadatekč.9 kryti jmenovi$ch akeína silnicíchi1' a III. třífu v Karlovarské*kraji Íinanč.ního?9, Zajištěi}í určenýchk rnalizaciv rámci projektůe programůevropskéunie v lgech a22 30' schváleníodiivadrrěníveřejns zaká:ky,, Il21042Sra*ckémjištěnísilnice o}oví* }lrajkov{ II' etapť. v Karlovarskémkraji 31' Koncepcea*utnilůžkavópéče lékďstvípro dospěiév Aší 32, uájištěnitókďsképohctovostníslužbyv oborupťaktiiké 33' Akfuální inťormaceo projektu,,zvýšeniakceschopnostizdravotnickézác!:rannéslužby Karlovarsk bo krqie*. 34. Aktua}izace?říručky pr* žadatelea přijemce {příloha č. 2 Pravidel pro poskytováni prostředků siužeby ťocs2015) rrazajištěnísociá}rrích ÍirxÍičnÍch pros#edkůna zajištěnísociálníchslužebv Karlovarskémkraji v roce 35' Rozděleníťinaněních ' sosiálníchslužebv roce20tr5 2s15 doťinan*ování 36. Dodatek č.9 ke zřizovací listině Bomoya pra seniry,'skalka.* v Chebu, příspěvková organiznce Individuáiní praj*kt kraje,,podpora sitě sluřeb sociálni pfeyence * závěreč'ná Íprava ěislo CZ.1"04/3'1.s0/05"00Ů63 v Karlovarskémkraji.,,registrační irdíviduální projekt Karlova.rskéh*krqie pro čerpáníinvestičníchprosďedků 3 8. Investič.ní byťňpro poskyt*várrí *ociálníchslužebv Ášiu z lrop ''Rekgnsťrukce 3 9. Investičníindividuální projekt krqio pro ěerpání investióníchprostředků ulici'' z trrsř '.Rekonstr*kceobj*ktupro poskytovánísociálnichslrižebv Aši, NeuÍnan*ově pro investiěních prostiedkrl čerpání projekt krajo 40. Investiěníindividuální z IROP,,Yýstavbaobjektripro poskytovánísociálnícbslužebv Áši'' 4 1. InvestičxÍindividuální projekt Karl*varskéhokraje pro čeqpániinvsstičnichpr*střadkri z IR{}P''Yýstavbaobjektůpro poskytovánísocialaíchslužebv Hazlově'' 4t. Investičníindividuální projekt Kar}ovarskéhokrqic pro ěerpán{ investičnich prastředkr3 objektůpro poskytovánísociálníchslužebve Skalné'' z IR{}P ''V1ýstavba 4i. řravid}a pro poskyfova*í z.ápr}jčkyz Fondu ng udrželríprovgztl sociáirríctr služeb v Karlovarskémkraji v roce 2st6 u Pravidla pro zařarenísociálnich slrržebdo sítěso*iálníchslužebv Kariovarskén:kraji pro rck 2S16 prostředků sociáiních služebv roce2016 na zajištění fu'rančních 45" Programpro poskytování poskyování dotacf r Fondu na podporx nestátníchneziskovýoh organizaci 46. Program pro na podporuaktivit v oblastiprey gce kriminality Á1 Progranrpro poskytcvánťdotaci z Fondu na podporu n*státníchnezískovýchorganizací v obl*sti podpory rodiny 4 8. Žádost Karlovarskóho kraje o poskytnutídotacez kapitoly 3]3 - MPSV státníhorozpoětu poskytovánísocirílnichsl*žeb na rok 2016r:azajištění 49. Inťannaceo financováníškola škols!ýehzďízeníze státníhgrozpočtuza obdob{od 1"Isdna 2015dg 3 1' čcrvence s' Infornrace n ukončenipr*cí na projektu a zavěrď*ém vy*čtováníprojekfu,fateplení a výrněnazdroje tepla čp"119, IsŠClreb*příspěvkové orgarrizaceintegrovanástředníškol* Cheb? , 2,?, 06"KarlovyVary*svory, Česká rapubl{ka, lčo: ff89t t68' DIČ:cz?s89l 16$, sídla:kalio.ryvary"závodni353/88,360 tcl.: t' ltttpť/www'kr-karlovarsky.cz,

3 W&mruffivARsKÝWffi&# S$&.$TIVTJE& KRAJE 5i' Poskytnutídotace K-ar1ov'.1s}ého kr4ie.pťíspěv eové organiaacikíěstskýdriradětí Í.'Ťl1* a mládežeostrov, Škotní 231, olres Karlovy Ya'Y 52- Pr*jekt ''ISŠCheb * centrumd.řevozpracujióí*h oíorr1',* dodatekč.1 ke smlouvěa dílo 53. Projek{''R*ko*strukcea dostavbgplynihó českshogymnazia v Kartovýchv**ol,, _Ií.etapapřístavbazápadníhakřídta''- Dodatekč.'$Smlauvyícim na rea}izaci uiuulv 54. Projekt ''Rekonstrukcea dostavbafrvníhor1$erro gymnr{zi* v Karlových targch, II. etapa. přístavbazípadníhakřídla',- Dod.atkyč:3 Smlorň.yu Jiln nu realiraci **-uly :.5 55' $:"pi' roxro\q1ímých výdajůregíonálnihoškol*víkaríovarskéh* x'a;* na iok 2s15. stav k 31,červenci2$15 příspěvkové organizaceoyrnnáaiuma obehodníakademiechodov :Í!1ena.u 57. Tiskavá oprava.rsnesení ZastupitelstvaKarlovarsker:*rcra:ee' in-;s;a;ňs *" dn* 16.4.zc15 snbjektům v oblastísportu z rozpoč*r Karlcvďského krqjena rok 20i5 :ryíu "*oky 58" schválenípravidel pro poskytovánídotacíz 'o"poetu x.u'iovarského k,ee - *dboru kultury, p*rnátkovépóčc, láeeňsťvía cestovníboruchď na obnovu a' využitíěulturnich památek, památkověhodnotnýchobjektů a movitýchvěcí 59' schválcní Pravidel pro hodnocenížádostía poskyfovárrí dotacíz rozpočtu kraje * odboru k*tť.v:'31*átkové péěe,lázeňstii a cestovního ru*hu na podponr alr1ivit v cestovnírnruchu vč"nříio}r 60. Sehvr{leníPravida] p,o h"dnn*errížádostía poskytování dotacíz rozpočtu kraje _ odb*r*kultury' památkovépéče"!ázeňstvja cestovr:íno rucr,l:náffi;; ;;ď#; aktivit vč.příloh 61. dotacíz razp*ětu lod1yenj ži9"ť1a poskytování?00le1 KarlatV- ' ;;.; ň;; 1gozenÍ 62.**::":ITj:::]*'Yjročí "t' uu:ír' o,p.s., *j:u'-::*::i1*r: Y:{:;:ťl'T'*1Ty:.rr*:::péče,}azeňstv';;#ilíh;;.ďffi# Yritayegi*;-K;š;;;.ř:T;" -birge, ť:liffi,:-fi:5ť::l-::y: --é:]ť:j11 na úhradr: na&!adr} spojenýchs nonrinací Krr:šnohďí,,a Ssz*aťn tl,lďšóo 63. lo1t* z rozpočtu Karlgvarskéh* krajeprc Goadfelil;';', ;Čó YyhlášeníDotačního prograínn tni1 - odboru kultur5i, památkové péěe, tffi -ťi <*::"jl*:ruchu : :"si:i Y:Y:ar*kého nápodporu a*tiuit v *rstoillm*-a' '*- ťrirí l*.:*1r::ytť65' Vyhlášení Dotačních programů - pro poskytnutídotace z rozpočffr Karlovarskéh*kraje - odbani kultrry, pa*átkové póče, lázeňgtvi a c*stovníhoruchu ná podpar*kuit*xrích att*vit * pro poskyftrutídctace x roepoč.tu *na Karlovarskélrok.4i; - *dbcru-kuítury,památkovépéře, lázeňsťvía cestovníhor*ehu podpar* ku}turnícháttiuit v ob}*sti 7CI0let *arozeníkarl* IV' v roce 20l6 "*l"í "y,"eí 66' Žádost o poskytnutíindividuálnídotace t rozpoětu Karlcvarskéhokraje - Město Karlovy Vary, IČo a ,na akci.'výzdobaměst* x*i*oy.vury k r:"ýročí?00 let od narozeni Karla IV" *vlqiky" 67' Žp*ost * pouěytnutiindividuá}ni dotace z rozpočtu xar.rov5foho i<r4je- Město Loket, ''Vlajková rrýzdobalokte k *to *run?00 l*t Karia IV.,, LCo ,1a akci s8. Zádost o pos,kytnutíindivtduáinídotace z rozpočfu K"':j":;ffi'd;-.].'*no Loke! Ico.0ff259489,:raakci '*Žahájení raku os av7s0jet Karla IV',' 6' ug"idnvlastnictví xa'io"u,*tjho kraje- pozemek p,p,ťl.?43?125 řffi:řff'ffi:'*'nemovité 7*. věcidovlastr:ícťví Kar}ovarského kraje* p*zemek p'p'č" 3616 m:'ffiíkffi;-*ovité 11, Bezúplatnénabytí nemoviých věeí do vlastnictví Karl*varskéh* krajo.vbjv * pozenrky p'p'ř. 1350/5,l35s/4-136s/2;135. t22, I3s?/23a 135?l24vk'ú.Žkiil; $idio:karlovyvary-závodni353l8s'3d006"karlovy u'o.puoo Ču te.:+42n354222,11"htlp://www,ir-kansyaísky.0z'e-no*il:

4 weffiu&vars]trtr, ffiffie# p$ejttr&sčnraje 1Ž, Bezúplatnénabytí nemoviqých věcí do vlastnictví Karlovarskóho kraje pozemky v k,ú"březová u Sokolov4 DolníRy*hnov" " Rudoienu Éřezo',é, Tisová u Sokátova a Sabjna 73, Bezrlp}atn*nabytÍ nemoviqíchvěcí d; vlastnictvi Karlovarskéh; k,-jpozemky v k.él" Počerny'stará Role, nýbáře, Jenišova *s$ov nad ohří T4, Bezúplatné á'tj čá'tí d;mj;i.p.r' ro/ra srun ' l,,'r. Yar z majotku města Karloly Vary do majetkrrkarlovarskér'o P-ť-: u Karlovýcb ř,aje * ř*il#y:j př*vod částípozemku.bezrúptatný k.ú.sedlg* u Karlovýoh v* ';q'*t#k'a,tova.sk*tn; t*,4i;;;majetku města 75' tseeriplatnd n*rí pozernkťr p"p'č' 313í2,Ž6í,!2' 31412,,301/4,33a/2,315/2,26?14,26? /5a 1183/3v k"ú'patr:ekvz rnajetkuoucárotlirty ao m4ettířuríjou,*r,*,o kraje a b*ztiplatný pozernkrip.p.č.}i78/l1 a 11b5/7u i..i. p"*er,v,přlvof z rnajetku Karl*varského krqj*do mqjetkuobóe.potůčky.l5, Bezriplatnýpřevod P?3*Ťkup,,.č,237Ž/4*.i čá*i pozemkup.p,ť,.23??14v ktú,chsb e rnajetkrr kraje do nrajetkuměstacrrei bszúplaínó nabytíčástipozemku p'p"č.i289/24v k.ri.chebzmajotkuměsta 'a x*iouarsr<*ro'r<l.;e!n:i;- *i*u 77. Bezťrplatný převodrr*moviých oe"ru majotku Karlovďského kr4je- částipozemkup.ě.262/l v k.ťt. Habartov a částpozemku p.č.24u k.ú.lítov 78. Bezúplatný převodnemovidchvěcív mďetku * kr.i* pozemekp.p.č a částpozemkup.p'č. 5. 9/2vk'ú'Tep}ička řffi:ffff'fiťjifff;ovité věcidovlaskrictví kraje* pozemku p.p.č věcív rnajetku kraje- části pozernkě p"č. 268 sl. věcív rnajetku Karlov'arského kraje- části pozemkri p'č.3t? ff?:ji?í řť$1tr*"vit'ých 82' 83. řrťť?h řťi[xř?rffch yť:ťť"ř:*' n*movitévěci do vlastnicfvíkraje pozemekp.č'4s24l133 nemovité věci do vlastnistyí Karlovarskdho kr4!e* paz*mekp"p'ě.318/6 84. věci da vlastnicťvi Karlov*rského kraje* pozemekp.p.č ťť]f;x#knemovité 85. Uplatrré nabytínemovifých věcído v].astnícťví Karldvarsl*óbi 147Í1, Y3}*._pozemkyp'p.č'] 145/5, nas/ž,1306/3,1307/1, na7? a Í3Ů9/2v k.ú" Zlutice 8ó' l}platrré nabytínernovitých ue*i*o nt*st**tvikariovarstano*ui".- pozarn1cy p.p.č, 3{714, a 13?5l3 v k.ú" Poťůčky :}6"715'.I375l4 87. Uplatnónaby*í nenroviýchvěcído v}astnictvi -. kraje* pozemkyp'p.č'45/9, a 549/4vk.ú.stild&}kuuÁs. or?:0,/o,?sal:,2.8sl6'33lil ér:;:t"xffí or dcvlastnictví Kariovarského * pozemlry krqje p.p.č. 469/3l ;ťiulti'.j:fiffi-jffi*.věcí 89"yť,tr'#T'-'{:ffiy;' věcído vlastnicťví K.arlovarského k,aje* částipozemku 90. yří3:ňiyt'#:##tr*dc víastnictví Karlovarsksho * části kraje paeernků p.p,č," 47 91" sml*uva o budaucíkr.rpnísmlouvě-" -itul nemovitychvěcí do v1astnictví {tf::é nabytí k3*; částipozeykůp p"ě. tizls u p.'"í" -t'*"i*,k"ú.kclešovrržlutic *" věci v. majetku 93. í;.í:'**ffi::ť :'f,:],-jffi:t x'*looarstái věci V m*jetku krajo - 'áj^-p;;#k- p'č.318 částpozotrkup.č'318 sídiolkarlovyyary,žávodn-í]53/s8,36006,karlovyv.,..n-noo,y'č..ta,"puuriffi rer: z2z t r. hnp:/lw\,vwir-tarro"o.rrv..r,;;il;;'ffilr-karlovanky.cz

5 W&ffiKffiVARS]ffi WWE# KRAJE &ttr-itkťan krajs * částipozemkrip'p.ě"197/7, Frodejnernoviýchvěcív majetku a 258/3v k-ri.hradištěu Chebu 9 5. Prod*j nemovitých věcí v ma.jetkukarlavarskéhokraje * číístipozemkův k.ú. Chyše, Protivec u Žlu$c, Žlutice, Záhořice, Borek u štědrd,bochov, Nové Harnry,Nejdek, Třebeň a Hranigeu Aše kraje- budovyč"p'73l, kteráje součástí 96' Pr*dejnernovitýchvěcí v majetku pazemkust'p.ě' 30, budov bez čpiče, kteréjsou scučástipozernkůst.p"č" 31, 32, 33 a 35 5ll5,5116,?5414, všev k"ú" p"p'č. LubyíI 5ll1, 5,/7,5713,5l/4, a pazerrrků kraje_ částpozemkup.p.č'429 v k"r1'o*řoh 9,, Frodej nenrovitévěci v majetku České republikys právenr 98' $něna pozemkrip'p.č"l?4015 a 1?4016v k'ťr.*'otavave vlastníctví hospodďeni pro Fovodí ohře, státnípodnik, s pozernkemp'p'č ,v k'ú" Rotava ve vlastnicťv í KarIovarského kraje 99. $mlouva o rjízení stužebnostik siiniei yll221",pozemek p'p-č'2370/2 v k.ú. Hroznětín, ve prospěchspoleňnostirwe GasNet,s.r.o. l00, $rnlorrvao zřízenívěcnéhobřemene* služebnostistezky a cesťyve prcspěchkarlovarskéh* kraje, a io k p'p'č'?4&a/1"k,ú.cheb, p'p.č.37114* 37115,k.ú' Vokov u Třebeně a p'p.č'31917,k.ů' Loužek"ve vlastnicťyičr, s právem hospodařenípro PovodíOhře, st.podnik k.ri.cheb,ve prospěchspoločnosti 1sl. smlauvao ďízenívěcxéhobřemenek p.p"č , ČEZ a.s. Distribuce, l02" $*rrlouvao uřízenísiužebnostiinženýrskésitě k p'p.č"527li, k.ú. Dvory, ve prospěch Čs Telomatikaa's. společnosti i 03' Ztízeníslužebnostina základě Žádostitřetich osobv sauvislostis ukládáníminženýrskychsítí poaer*kriv majetkukraje. 1 dc silničních služebností na základě Žádostítřetíchosobv souvislostis ukládáníminženýrsleých Zřízgní 1s4, sítí v majetkukartovarského do silničníchpozemkťt krqie - 2 na základě žádosťí třetíchosobv souvíslostis ukládáníminženýrpkých 105. Zříze*íslužsbností sítí pozemkův majetku do silniční*h kr{e - 3 na základě žádostí třetíchosobv souvislostis ukládánim ínženýrskych I s6. Ztízeníslužebností sítí pozemkův majetkukar}ovarské.ho do silničních kraje. 4 - sůhválenízřízeníslužebnosti 107. Zrušeníčástiusneseníč' ZK 457lt2lI4 ze dns 11.tr2'2014 sítěk silnici č.íii/2l415,pozenrekp"p"č v k.ú'staqýhrozňatava ěásti inženýrské 'schvá}eníztízenislužebnosti usresenič.zk 43lŮ2/l5 zg dne ?015 k silnici č.il/2148, pozernek659 v k"ú"podhradanovéschváieníztízenlslužebností č.zk ze dne 21' Záměr budoucího 1s8" Zrušsniusnesení úplatného nabytí n$movitsstído vlastnich'í Kariovarské}ro kaje - ť'ástipozemkowch parcel v k.ú,olšová Vrata 1CI9.Revakaceusnesgníť.,ZK 443/12/14ze dne 11.l2,20l4 * Prodej nemovitévěci v majetku Kxlovarskéhokraje- STL plynovodua plynovodnípřipojky v k"á' Dvory 1l0. Revokaceusneseníě. ZK 32il/ smlouva* právu stavbyna pozemcíchve vlastnicťví. kraje,k.ú.ůlšová Vrata,pro společnoet KV Technologiesa.s' 111" sdstoupsní od smlouvy o budotici kupní smlouvě ev'č' 23,7/2B12. ze dne s řovodím olrře, stáíní podnik 112, odstoupeníod srnlouvy o budoucíkupní sm}owě ev,ě' 4?1n}a9 ze dne 14' s Povodim ohřa, státnípodnik l13. Zánikpťedkupníhopráva-pozemkyp.p'č'25/i,71/!,4?l8,část4?,část74/1, 1*2,293 1,344 v k.ri'horníkramolín,í243ll,1268/1,1980/1,199414,199811,?ž75114,3ů36/5 v k.ú.tepiá a p'p"č'65212vk'ri,jankoviee i14' Vrácení nemoviqfchvěci v k"ú.homí Slavkov a v k'ú' Čistáu RovnéNadaci Goorgía Agricoly,regionSlavkovskýles síd o:kariovyvary"řávodní3sj/b8'36s06,karloly Vary-Bvory, Česká republik& lč0; r089tl6l" trtč:ču70b9l 16&' tel.:+4?fr3s4 222I I l,

6 ď á ř í č é ž Í ř ě ě í á á ú ž í ř í č é Ž í ď í ě ě í á í ú á íý ě á á í é č é ď ž í ř í ě ě í ř á í ý ář ý ý č é ž í ř í ě ě í á í Í ř í ř ě í ž ý ě č é ž í ť ř í ě ě ť í č á ť Č í ď é ď č í á ř é ě á ť é é Í á í Í Č á Č Č

Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u:

Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u: ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE Program 8. jednóní Zastupitelstva Kerlovarského kraje, které se uskuteòní dne lj. zóff 2009 od?:90 hpdin ve velkém jednacím sile budovy Krajského úfadu Karlovarského kraje

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ ze 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. března 2015 v budově Krajského

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Usn. č. 1/2/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: pí Helena Bišová, Ing. Vlastimil Platil. Usn. č. 2/2/2005

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ď Ž ó Ý š Ž ú š š š ť ó ť ť š š Ž Ž š Ž Č ď š Ž ň š Ž š š š ú Ú Š ď š š Č ú š ň š š š š š Č ú ú š ú ú š š š š š ň ň š šú š š š š š ť Č š š ú š š Ž šť š š ň ň ú š ň Ž ú š Č ú š ú Š š š ň Š ú ú Č É š š ď

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 1 v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Í ř š ř ú ř ř š ř ú ú ř ř Č Č ž Č ú š š ž š ů ř ž ž ř ž Ů ž ř ů Ó š ž š ů ř ž ž ř ž ů ž ř š ž ř š ž ů ř ž š ň ř ř Č ÍÚ Ť Ť ř ň Ú ú Š ř řř ž ř Ů ř š ů ř ů ř š ř ů š š Á ÁŠ Í Í ž ň š š Ů š š ú ů š ň š š

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet 2009 2010 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 2 092 093 3 931 469 3 Financování 863 860 1 827 119 4 z toho 5 spořící účet

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2015 Číslo: 2/2015 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 2. zasedání Rady města, konaného dne 26. 01. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 4. srpna 2014 v budově Krajského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt Tabulka č.7 Seznam praktických lékařů pro dospělé - Karlovarský kraj Karl. Vary Územní pracoviště / Karlovy Vary MUDr. Achourová Na Zelené 422, Bečov nad Teplou 353 999 283 MUDr. Anderle Národní 1, K.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 813/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 07. 03. 2014

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč

OBEC VALEČ ZÁPIS. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč OBEC VALEČ ZÁPIS z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Valeč Termín: Místo: 9. 11. 2015 (pondělí) od 17:00 hodin Zasedací místnost OÚ Valeč Navržený program: 1. Schválení programu 2. Jmenování ověřovatelů

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. číslo třída druh příjmů

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Ú Í Í ř ř ě Č ří Ú ř ě Ž ý ě Ú ř ě ů ř ř ě ý ý Ž ý ň ř ř ě ýž ř ř ý ň ý ř ý ú ú ý ž Í Ú ý ě ě ý ř ř ý ě Í ř ř ř š Ž Í ř ř Š Ž ý ř Ž Í Ž Ž ý Ú ý ý ř ř É ý ý ž Ž Í ý ř ú Ů É ž Ž ž ř ž Ř Ě ů ý ě ř ě Ž žř

Více

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Název projektu : Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Financování : ESF-OP LZZ, prioritní

Více

ý Č Á É É ž á á á řá Ž ě ě š ř ů á ř š á á á ě š ř ů ř řá ý á á ě á á ě ěř á Č Í á ú á ž áňě á á ě á ý á ř ú á ž ř ř ě ú ř ě ú Í Í Í ě á á á Í ěí Í ř á á ě á á á á á š áš á Íá Í Í á řú ř á ž ě Íá ř á á

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19.06.2014 v době od 9:00

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

á š Ě Ý ÚŘ Š Ž ř Č Ú á á á š Ř ý á čá ý Úř š Ž ř á úř ř š ý á č á ž ý á ů á š ř Ů ř š ý á á řá š ř ů á é á ý Š Ý Á á š Č á á é á ý á Ž ý á á Ž á á á ň é á á Ú Ď á š č ř č Č é ó Ú Č ú Č é ř é á ú á čá ú

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27 Krajský úřad Karlovarského kraje Příloha č. 6 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni dle oborů (denní forma

Více

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ P r o g r a m 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 9. června 2016 od 9:00 hodin ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní

Více