Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 4tÍz* W&ffifuffi\íARsKÝWffie# k$tr""$t.m&n KRÁJE Vyvěšenodne:. Sejmutodne: re&ťffixff$ Podpis a ra $. ras Karlovarskóho kr*je, kteró ss uskutcční vs velkóm.ledna*írrr s*t} or7 Krajského tlřadu Kartov*rskéhokr* Zá***ní353/8Ů \ 1T T'].\ í' )! -!. \, N.tÍvrh proxrarna: C í s.d o p i DosLO drc: , Á. Volba návrh*vékcrnise,,, ((k-/+ft/hy^,t B. Volba nvěřrlvatelů eápisu C. $chváleniprogramujednárrí OB*:- hji ij-,vrd IEEE.=-,.-.'..:.rr..:...r...-.."..."...:-... t, NonTťctaplneni usnesenír.,esírpií lstva KarÍovarského kraie krajek datrl í}q?nt { datu] t5 *"uoaj"b; ; i;jjffďjj ií]'i io'' ffix::::! y{ stl:".*:\é "'r.'* he'ltmana krqie u o*tutni*t, čiena rady *ffffi;^y'x1'1^c' jiananích r'tj ng^ ryás*'*+.:*&.j Zpr itva V{rhnn' Výboru pro zdravotni*tví Zpráva Výboru pra socíálnívěci t. Zpráva F-inančního výboru 8, Zpráva pro menšiny JÝboru národnostní 9. ZprávaKontrolního výborrr 1 0. Zpráv*Výboruprohoxpodaření s mqietkem 7,mrávg Liu I ll.i.jítť**v arského krai t! a prolikvlc{aci rrepoďebnéhc m4ietku Zprávaz VýboruRegionální.uudy r.f;onusoujržrrosti severoůpac t 2 " Projekt,,Podpor* n" p91nápalivao,oainny.r,do.mech ť'"jť't*p,ru ",*:l -2ilď0-ťouileovedotatl.,.**i'uaj*nípřípravyarealizacs v Kar}ovarském krajivrámcíůfžrznt4 t 3. Schvále*íulrončení projektri"te*}rnické porno:i 5'2 a 5.3 z operačního progťaťn* Vzdě}ávání pro "'-9lJ*;.p;py,y korrkur*nceschopnost v dřívějšírn 1n t*rmrnu lť. Fodporabudcvríní a ÝdrŽbyJyžďských úe*crey*rr '*; il;;;arskérn kr4jl t{ 3" tlplnáaktuďizaceúzemoe un*tyfu xychpodkladů Kart*varst<eno kr4ie20i 5 i 6. Programo.bnovy - změnyv djtovanýchakc.ích v*nkova 1,7 I T. obnovyv*rrkova. návrhrozaelnidot*cí, II"kolo t 8. rogram 11 krajet dotační tifull Inovační l :ffi:"#p;-"íxffiyr"l'opo"'ii n*rooá*r*j*.o 19" Átrctualizace Akěního planu Pragrarnurozvoje Kartrsvarského kraje 2Ů0? -20t3 a provozní náklady projektůzxaán1ich -qie"iá z**r li'*nu tv. " dota*í: ir,láďšotolovsko o*.u., MAs 2], o'p.s.a MÁS Krušné í:#říindividuálnícň Ó Í Zádost Městskéhodomu dštía mládež*'$luníčko Aš, IČo 47?2?363,sídlem Štefanikova Áš'PsČ352Ůt, o p'o;nuu o*'- íij,* "u p,n*t*iu J*uoa**in,porušcní rozpačtové 22. Žádast Domova dětía mládežebludiště ChadovolČo zog;g350, sirí}em psč35735, o promň;,í Hlsova 263, p-"'- za prodle*í rx!""' 23. ŽádostMateřské uo:y s odvodem za porušení rozpačtové tyri Slavkov, 713, *kressoko}ov,ičo?5sů55*d,.$por.ovni 3tHorní'st*ut.ou,; ;:;f.f#"iij#1x"'jf1j# Íi ídlo: Karlovy "ffil i1}ii'1,, ilf Ťi?ll,xÍ ň;1";;;penete z prodlení s odvodem rlovarslcy.cz, ;

2 W&ffi'x-&vARsKY Kffiseď r$ejt t{&lťkraje - 314, l2si5 změnyé.2?2, ,262,292,310 Roepočtové znrěnácbv roc*?0 ] 5 Informaceo realizovanýchrozpočtovych Poskytnutíd*ruAsociaci kr4jůceskó republiky Zákotodámá inicíativazastupitelstvakar}ovalskóhokraje * novelizaeegákorrač,' sb', o poeemníchkomunikacích 28, Změna Ztiz.c.va*í}istiny příspěvkovéorganizace K*ordini{tcr integrovanéhodopravnfho systérnuk*rlovarskéhokrqje * dadatekč.9 kryti jmenovi$ch akeína silnicíchi1' a III. třífu v Karlovarské*kraji Íinanč.ního?9, Zajištěi}í určenýchk rnalizaciv rámci projektůe programůevropskéunie v lgech a22 30' schváleníodiivadrrěníveřejns zaká:ky,, Il21042Sra*ckémjištěnísilnice o}oví* }lrajkov{ II' etapť. v Karlovarskémkraji 31' Koncepcea*utnilůžkavópéče lékďstvípro dospěiév Aší 32, uájištěnitókďsképohctovostníslužbyv oborupťaktiiké 33' Akfuální inťormaceo projektu,,zvýšeniakceschopnostizdravotnickézác!:rannéslužby Karlovarsk bo krqie*. 34. Aktua}izace?říručky pr* žadatelea přijemce {příloha č. 2 Pravidel pro poskytováni prostředků siužeby ťocs2015) rrazajištěnísociá}rrích ÍirxÍičnÍch pros#edkůna zajištěnísociálníchslužebv Karlovarskémkraji v roce 35' Rozděleníťinaněních ' sosiálníchslužebv roce20tr5 2s15 doťinan*ování 36. Dodatek č.9 ke zřizovací listině Bomoya pra seniry,'skalka.* v Chebu, příspěvková organiznce Individuáiní praj*kt kraje,,podpora sitě sluřeb sociálni pfeyence * závěreč'ná Íprava ěislo CZ.1"04/3'1.s0/05"00Ů63 v Karlovarskémkraji.,,registrační irdíviduální projekt Karlova.rskéh*krqie pro čerpáníinvestičníchprosďedků 3 8. Investič.ní byťňpro poskyt*várrí *ociálníchslužebv Ášiu z lrop ''Rekgnsťrukce 3 9. Investičníindividuální projekt krqio pro ěerpání investióníchprostředků ulici'' z trrsř '.Rekonstr*kceobj*ktupro poskytovánísociálnichslrižebv Aši, NeuÍnan*ově pro investiěních prostiedkrl čerpání projekt krajo 40. Investiěníindividuální z IROP,,Yýstavbaobjektripro poskytovánísociálnícbslužebv Áši'' 4 1. InvestičxÍindividuální projekt Karl*varskéhokraje pro čeqpániinvsstičnichpr*střadkri z IR{}P''Yýstavbaobjektůpro poskytovánísocialaíchslužebv Hazlově'' 4t. Investičníindividuální projekt Kar}ovarskéhokrqic pro ěerpán{ investičnich prastředkr3 objektůpro poskytovánísociálníchslužebve Skalné'' z IR{}P ''V1ýstavba 4i. řravid}a pro poskyfova*í z.ápr}jčkyz Fondu ng udrželríprovgztl sociáirríctr služeb v Karlovarskémkraji v roce 2st6 u Pravidla pro zařarenísociálnich slrržebdo sítěso*iálníchslužebv Kariovarskén:kraji pro rck 2S16 prostředků sociáiních služebv roce2016 na zajištění fu'rančních 45" Programpro poskytování poskyování dotacf r Fondu na podporx nestátníchneziskovýoh organizaci 46. Program pro na podporuaktivit v oblastiprey gce kriminality Á1 Progranrpro poskytcvánťdotaci z Fondu na podporu n*státníchnezískovýchorganizací v obl*sti podpory rodiny 4 8. Žádost Karlovarskóho kraje o poskytnutídotacez kapitoly 3]3 - MPSV státníhorozpoětu poskytovánísocirílnichsl*žeb na rok 2016r:azajištění 49. Inťannaceo financováníškola škols!ýehzďízeníze státníhgrozpočtuza obdob{od 1"Isdna 2015dg 3 1' čcrvence s' Infornrace n ukončenipr*cí na projektu a zavěrď*ém vy*čtováníprojekfu,fateplení a výrněnazdroje tepla čp"119, IsŠClreb*příspěvkové orgarrizaceintegrovanástředníškol* Cheb? , 2,?, 06"KarlovyVary*svory, Česká rapubl{ka, lčo: ff89t t68' DIČ:cz?s89l 16$, sídla:kalio.ryvary"závodni353/88,360 tcl.: t' ltttpť/www'kr-karlovarsky.cz,

3 W&mruffivARsKÝWffi&# S$&.$TIVTJE& KRAJE 5i' Poskytnutídotace K-ar1ov'.1s}ého kr4ie.pťíspěv eové organiaacikíěstskýdriradětí Í.'Ťl1* a mládežeostrov, Škotní 231, olres Karlovy Ya'Y 52- Pr*jekt ''ISŠCheb * centrumd.řevozpracujióí*h oíorr1',* dodatekč.1 ke smlouvěa dílo 53. Projek{''R*ko*strukcea dostavbgplynihó českshogymnazia v Kartovýchv**ol,, _Ií.etapapřístavbazápadníhakřídta''- Dodatekč.'$Smlauvyícim na rea}izaci uiuulv 54. Projekt ''Rekonstrukcea dostavbafrvníhor1$erro gymnr{zi* v Karlových targch, II. etapa. přístavbazípadníhakřídla',- Dod.atkyč:3 Smlorň.yu Jiln nu realiraci **-uly :.5 55' $:"pi' roxro\q1ímých výdajůregíonálnihoškol*víkaríovarskéh* x'a;* na iok 2s15. stav k 31,červenci2$15 příspěvkové organizaceoyrnnáaiuma obehodníakademiechodov :Í!1ena.u 57. Tiskavá oprava.rsnesení ZastupitelstvaKarlovarsker:*rcra:ee' in-;s;a;ňs *" dn* 16.4.zc15 snbjektům v oblastísportu z rozpoč*r Karlcvďského krqjena rok 20i5 :ryíu "*oky 58" schválenípravidel pro poskytovánídotacíz 'o"poetu x.u'iovarského k,ee - *dboru kultury, p*rnátkovépóčc, láeeňsťvía cestovníboruchď na obnovu a' využitíěulturnich památek, památkověhodnotnýchobjektů a movitýchvěcí 59' schválcní Pravidel pro hodnocenížádostía poskyfovárrí dotacíz rozpočtu kraje * odboru k*tť.v:'31*átkové péěe,lázeňstii a cestovního ru*hu na podponr alr1ivit v cestovnírnruchu vč"nříio}r 60. Sehvr{leníPravida] p,o h"dnn*errížádostía poskytování dotacíz rozpočtu kraje _ odb*r*kultury' památkovépéče"!ázeňstvja cestovr:íno rucr,l:náffi;; ;;ď#; aktivit vč.příloh 61. dotacíz razp*ětu lod1yenj ži9"ť1a poskytování?00le1 KarlatV- ' ;;.; ň;; 1gozenÍ 62.**::":ITj:::]*'Yjročí "t' uu:ír' o,p.s., *j:u'-::*::i1*r: Y:{:;:ťl'T'*1Ty:.rr*:::péče,}azeňstv';;#ilíh;;.ďffi# Yritayegi*;-K;š;;;.ř:T;" -birge, ť:liffi,:-fi:5ť::l-::y: --é:]ť:j11 na úhradr: na&!adr} spojenýchs nonrinací Krr:šnohďí,,a Ssz*aťn tl,lďšóo 63. lo1t* z rozpočtu Karlgvarskéh* krajeprc Goadfelil;';', ;Čó YyhlášeníDotačního prograínn tni1 - odboru kultur5i, památkové péěe, tffi -ťi <*::"jl*:ruchu : :"si:i Y:Y:ar*kého nápodporu a*tiuit v *rstoillm*-a' '*- ťrirí l*.:*1r::ytť65' Vyhlášení Dotačních programů - pro poskytnutídotace z rozpočffr Karlovarskéh*kraje - odbani kultrry, pa*átkové póče, lázeňgtvi a c*stovníhoruchu ná podpar*kuit*xrích att*vit * pro poskyftrutídctace x roepoč.tu *na Karlovarskélrok.4i; - *dbcru-kuítury,památkovépéře, lázeňsťvía cestovníhor*ehu podpar* ku}turnícháttiuit v ob}*sti 7CI0let *arozeníkarl* IV' v roce 20l6 "*l"í "y,"eí 66' Žádost o poskytnutíindividuálnídotace t rozpoětu Karlcvarskéhokraje - Město Karlovy Vary, IČo a ,na akci.'výzdobaměst* x*i*oy.vury k r:"ýročí?00 let od narozeni Karla IV" *vlqiky" 67' Žp*ost * pouěytnutiindividuá}ni dotace z rozpočtu xar.rov5foho i<r4je- Město Loket, ''Vlajková rrýzdobalokte k *to *run?00 l*t Karia IV.,, LCo ,1a akci s8. Zádost o pos,kytnutíindivtduáinídotace z rozpočfu K"':j":;ffi'd;-.].'*no Loke! Ico.0ff259489,:raakci '*Žahájení raku os av7s0jet Karla IV',' 6' ug"idnvlastnictví xa'io"u,*tjho kraje- pozemek p,p,ťl.?43?125 řffi:řff'ffi:'*'nemovité 7*. věcidovlastr:ícťví Kar}ovarského kraje* p*zemek p'p'č" 3616 m:'ffiíkffi;-*ovité 11, Bezúplatnénabytí nemoviých věeí do vlastnictví Karl*varskéh* krajo.vbjv * pozenrky p'p'ř. 1350/5,l35s/4-136s/2;135. t22, I3s?/23a 135?l24vk'ú.Žkiil; $idio:karlovyvary-závodni353l8s'3d006"karlovy u'o.puoo Ču te.:+42n354222,11"htlp://www,ir-kansyaísky.0z'e-no*il:

4 weffiu&vars]trtr, ffiffie# p$ejttr&sčnraje 1Ž, Bezúplatnénabytí nemoviqých věcí do vlastnictví Karlovarskóho kraje pozemky v k,ú"březová u Sokolov4 DolníRy*hnov" " Rudoienu Éřezo',é, Tisová u Sokátova a Sabjna 73, Bezrlp}atn*nabytÍ nemoviqíchvěcí d; vlastnictvi Karlovarskéh; k,-jpozemky v k.él" Počerny'stará Role, nýbáře, Jenišova *s$ov nad ohří T4, Bezúplatné á'tj čá'tí d;mj;i.p.r' ro/ra srun ' l,,'r. Yar z majotku města Karloly Vary do majetkrrkarlovarskér'o P-ť-: u Karlovýcb ř,aje * ř*il#y:j př*vod částípozemku.bezrúptatný k.ú.sedlg* u Karlovýoh v* ';q'*t#k'a,tova.sk*tn; t*,4i;;;majetku města 75' tseeriplatnd n*rí pozernkťr p"p'č' 313í2,Ž6í,!2' 31412,,301/4,33a/2,315/2,26?14,26? /5a 1183/3v k"ú'patr:ekvz rnajetkuoucárotlirty ao m4ettířuríjou,*r,*,o kraje a b*ztiplatný pozernkrip.p.č.}i78/l1 a 11b5/7u i..i. p"*er,v,přlvof z rnajetku Karl*varského krqj*do mqjetkuobóe.potůčky.l5, Bezriplatnýpřevod P?3*Ťkup,,.č,237Ž/4*.i čá*i pozemkup.p,ť,.23??14v ktú,chsb e rnajetkrr kraje do nrajetkuměstacrrei bszúplaínó nabytíčástipozemku p'p"č.i289/24v k.ri.chebzmajotkuměsta 'a x*iouarsr<*ro'r<l.;e!n:i;- *i*u 77. Bezťrplatný převodrr*moviých oe"ru majotku Karlovďského kr4je- částipozemkup.ě.262/l v k.ťt. Habartov a částpozemku p.č.24u k.ú.lítov 78. Bezúplatný převodnemovidchvěcív mďetku * kr.i* pozemekp.p.č a částpozemkup.p'č. 5. 9/2vk'ú'Tep}ička řffi:ffff'fiťjifff;ovité věcidovlaskrictví kraje* pozemku p.p.č věcív rnajetku kraje- části pozernkě p"č. 268 sl. věcív rnajetku Karlov'arského kraje- části pozemkri p'č.3t? ff?:ji?í řť$1tr*"vit'ých 82' 83. řrťť?h řťi[xř?rffch yť:ťť"ř:*' n*movitévěci do vlastnicfvíkraje pozemekp.č'4s24l133 nemovité věci do vlastnistyí Karlovarskdho kr4!e* paz*mekp"p'ě.318/6 84. věci da vlastnicťvi Karlov*rského kraje* pozemekp.p.č ťť]f;x#knemovité 85. Uplatrré nabytínemovifých věcído v].astnícťví Karldvarsl*óbi 147Í1, Y3}*._pozemkyp'p.č'] 145/5, nas/ž,1306/3,1307/1, na7? a Í3Ů9/2v k.ú" Zlutice 8ó' l}platrré nabytínernovitých ue*i*o nt*st**tvikariovarstano*ui".- pozarn1cy p.p.č, 3{714, a 13?5l3 v k.ú" Poťůčky :}6"715'.I375l4 87. Uplatnónaby*í nenroviýchvěcído v}astnictvi -. kraje* pozemkyp'p.č'45/9, a 549/4vk.ú.stild&}kuuÁs. or?:0,/o,?sal:,2.8sl6'33lil ér:;:t"xffí or dcvlastnictví Kariovarského * pozemlry krqje p.p.č. 469/3l ;ťiulti'.j:fiffi-jffi*.věcí 89"yť,tr'#T'-'{:ffiy;' věcído vlastnicťví K.arlovarského k,aje* částipozemku 90. yří3:ňiyt'#:##tr*dc víastnictví Karlovarsksho * části kraje paeernků p.p,č," 47 91" sml*uva o budaucíkr.rpnísmlouvě-" -itul nemovitychvěcí do v1astnictví {tf::é nabytí k3*; částipozeykůp p"ě. tizls u p.'"í" -t'*"i*,k"ú.kclešovrržlutic *" věci v. majetku 93. í;.í:'**ffi::ť :'f,:],-jffi:t x'*looarstái věci V m*jetku krajo - 'áj^-p;;#k- p'č.318 částpozotrkup.č'318 sídiolkarlovyyary,žávodn-í]53/s8,36006,karlovyv.,..n-noo,y'č..ta,"puuriffi rer: z2z t r. hnp:/lw\,vwir-tarro"o.rrv..r,;;il;;'ffilr-karlovanky.cz

5 W&ffiKffiVARS]ffi WWE# KRAJE &ttr-itkťan krajs * částipozemkrip'p.ě"197/7, Frodejnernoviýchvěcív majetku a 258/3v k-ri.hradištěu Chebu 9 5. Prod*j nemovitých věcí v ma.jetkukarlavarskéhokraje * číístipozemkův k.ú. Chyše, Protivec u Žlu$c, Žlutice, Záhořice, Borek u štědrd,bochov, Nové Harnry,Nejdek, Třebeň a Hranigeu Aše kraje- budovyč"p'73l, kteráje součástí 96' Pr*dejnernovitýchvěcí v majetku pazemkust'p.ě' 30, budov bez čpiče, kteréjsou scučástipozernkůst.p"č" 31, 32, 33 a 35 5ll5,5116,?5414, všev k"ú" p"p'č. LubyíI 5ll1, 5,/7,5713,5l/4, a pazerrrků kraje_ částpozemkup.p.č'429 v k"r1'o*řoh 9,, Frodej nenrovitévěci v majetku České republikys právenr 98' $něna pozemkrip'p.č"l?4015 a 1?4016v k'ťr.*'otavave vlastníctví hospodďeni pro Fovodí ohře, státnípodnik, s pozernkemp'p'č ,v k'ú" Rotava ve vlastnicťv í KarIovarského kraje 99. $mlouva o rjízení stužebnostik siiniei yll221",pozemek p'p-č'2370/2 v k.ú. Hroznětín, ve prospěchspoleňnostirwe GasNet,s.r.o. l00, $rnlorrvao zřízenívěcnéhobřemene* služebnostistezky a cesťyve prcspěchkarlovarskéh* kraje, a io k p'p'č'?4&a/1"k,ú.cheb, p'p.č.37114* 37115,k.ú' Vokov u Třebeně a p'p.č'31917,k.ů' Loužek"ve vlastnicťyičr, s právem hospodařenípro PovodíOhře, st.podnik k.ri.cheb,ve prospěchspoločnosti 1sl. smlauvao ďízenívěcxéhobřemenek p.p"č , ČEZ a.s. Distribuce, l02" $*rrlouvao uřízenísiužebnostiinženýrskésitě k p'p.č"527li, k.ú. Dvory, ve prospěch Čs Telomatikaa's. společnosti i 03' Ztízeníslužebnostina základě Žádostitřetich osobv sauvislostis ukládáníminženýrskychsítí poaer*kriv majetkukraje. 1 dc silničních služebností na základě Žádostítřetíchosobv souvislostis ukládáníminženýrsleých Zřízgní 1s4, sítí v majetkukartovarského do silničníchpozemkťt krqie - 2 na základě žádosťí třetíchosobv souvíslostis ukládáníminženýrpkých 105. Zříze*íslužsbností sítí pozemkův majetku do silniční*h kr{e - 3 na základě žádostí třetíchosobv souvislostis ukládánim ínženýrskych I s6. Ztízeníslužebností sítí pozemkův majetkukar}ovarské.ho do silničních kraje. 4 - sůhválenízřízeníslužebnosti 107. Zrušeníčástiusneseníč' ZK 457lt2lI4 ze dns 11.tr2'2014 sítěk silnici č.íii/2l415,pozenrekp"p"č v k.ú'staqýhrozňatava ěásti inženýrské 'schvá}eníztízenislužebnosti usresenič.zk 43lŮ2/l5 zg dne ?015 k silnici č.il/2148, pozernek659 v k"ú"podhradanovéschváieníztízenlslužebností č.zk ze dne 21' Záměr budoucího 1s8" Zrušsniusnesení úplatného nabytí n$movitsstído vlastnich'í Kariovarské}ro kaje - ť'ástipozemkowch parcel v k.ú,olšová Vrata 1CI9.Revakaceusnesgníť.,ZK 443/12/14ze dne 11.l2,20l4 * Prodej nemovitévěci v majetku Kxlovarskéhokraje- STL plynovodua plynovodnípřipojky v k"á' Dvory 1l0. Revokaceusneseníě. ZK 32il/ smlouva* právu stavbyna pozemcíchve vlastnicťví. kraje,k.ú.ůlšová Vrata,pro společnoet KV Technologiesa.s' 111" sdstoupsní od smlouvy o budotici kupní smlouvě ev'č' 23,7/2B12. ze dne s řovodím olrře, stáíní podnik 112, odstoupeníod srnlouvy o budoucíkupní sm}owě ev,ě' 4?1n}a9 ze dne 14' s Povodim ohřa, státnípodnik l13. Zánikpťedkupníhopráva-pozemkyp.p'č'25/i,71/!,4?l8,část4?,část74/1, 1*2,293 1,344 v k.ri'horníkramolín,í243ll,1268/1,1980/1,199414,199811,?ž75114,3ů36/5 v k.ú.tepiá a p'p"č'65212vk'ri,jankoviee i14' Vrácení nemoviqfchvěci v k"ú.homí Slavkov a v k'ú' Čistáu RovnéNadaci Goorgía Agricoly,regionSlavkovskýles síd o:kariovyvary"řávodní3sj/b8'36s06,karloly Vary-Bvory, Česká republik& lč0; r089tl6l" trtč:ču70b9l 16&' tel.:+4?fr3s4 222I I l,

6 ď á ř í č é ž Í ř ě ě í á á ú ž í ř í č é Ž í ď í ě ě í á í ú á íý ě á á í é č é ď ž í ř í ě ě í ř á í ý ář ý ý č é ž í ř í ě ě í á í Í ř í ř ě í ž ý ě č é ž í ť ř í ě ě ť í č á ť Č í ď é ď č í á ř é ě á ť é é Í á í Í Č á Č Č

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19.06.2014 v době od 9:00

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ď Ž ó Ý š Ž ú š š š ť ó ť ť š š Ž Ž š Ž Č ď š Ž ň š Ž š š š ú Ú Š ď š š Č ú š ň š š š š š Č ú ú š ú ú š š š š š ň ň š šú š š š š š ť Č š š ú š š Ž šť š š ň ň ú š ň Ž ú š Č ú š ú Š š š ň Š ú ú Č É š š ď

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet 2009 2010 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 2 092 093 3 931 469 3 Financování 863 860 1 827 119 4 z toho 5 spořící účet

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. února 2015 v budově Krajského

Více

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Název projektu : Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Financování : ESF-OP LZZ, prioritní

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně.

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Obec Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO schválilo

Více

Í ť úí ň š ň Š ú š ý ž ž ý š ů š ž ú ž ž ú ž ž ž ý Ž ý ů ý š ž ž ž Ž ž ú ž ů ý ž ž ý ž ý ů ý š ý ý ý ú ž ž ú ž š ž ž ý š Ž ž ž ů ů ž ž ý ů ž ů ú ý ž ý ý ý ž ý ů ý ů ý ú š ž ž ž ů ý ů Ž ž ž ž ú ýš ýš š

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

á Ř ň ř á Ý Č Í Á Č Š ž ů ř á ů Ž Ý á ú á á Ř ň ř á Ř ř ř ř á á Š Š Č Ř ř Č á Š Š á á é á Š á á ď á ř á ř ů ř á ř ň á ň á ň á ň ň ř áň á Š ň ř áň á ď á é á á á ř é á Ú á á žá ů á Ú á ů ř žá é á é Š á á

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Č š ý č čš é č š š é ř Š ř č Š ř é Í é č č Š ř č č ř č č ý ů ý é š č ř š ř šš é é ď š ý šť ý ů ď é ř š ý š ů š š ů ř ý š ď š é ř š ž š š Ž š ý Š é ý é ř š š Ž ý ý ý Í č é š č Č ČŠ é ý ř č é ž č š č š Á

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

á á á ř á á š á á ě Ž é ř ř Ž ř ř ř ř š ř á ě ř ů Ž ě š ř ř řá é é š ř ř ě á Ž ú Ž á á ě ý ř Ž á řá é é ě ř řá ů ě ř á á ý á ř Ž á ř á š ě á á é ú á ě ě ř ú á ě á ů á ř ě á ř é á ě ěž á á ářů ů ě áš ě

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

mezi DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zajištění zimní a běžné letní údržby silnic II. a III. třídy a služeb spojených se správou a údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví zadavatele na území Královéhradeckého

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č. 04. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 34/FPP/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE

Příloha č. 04. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 34/FPP/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE Příloha č. 04 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 34/FPP/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní

Více