Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 4tÍz* W&ffifuffi\íARsKÝWffie# k$tr""$t.m&n KRÁJE Vyvěšenodne:. Sejmutodne: re&ťffixff$ Podpis a ra $. ras Karlovarskóho kr*je, kteró ss uskutcční vs velkóm.ledna*írrr s*t} or7 Krajského tlřadu Kartov*rskéhokr* Zá***ní353/8Ů \ 1T T'].\ í' )! -!. \, N.tÍvrh proxrarna: C í s.d o p i DosLO drc: , Á. Volba návrh*vékcrnise,,, ((k-/+ft/hy^,t B. Volba nvěřrlvatelů eápisu C. $chváleniprogramujednárrí OB*:- hji ij-,vrd IEEE.=-,.-.'..:.rr..:...r...-.."..."...:-... t, NonTťctaplneni usnesenír.,esírpií lstva KarÍovarského kraie krajek datrl í}q?nt { datu] t5 *"uoaj"b; ; i;jjffďjj ií]'i io'' ffix::::! y{ stl:".*:\é "'r.'* he'ltmana krqie u o*tutni*t, čiena rady *ffffi;^y'x1'1^c' jiananích r'tj ng^ ryás*'*+.:*&.j Zpr itva V{rhnn' Výboru pro zdravotni*tví Zpráva Výboru pra socíálnívěci t. Zpráva F-inančního výboru 8, Zpráva pro menšiny JÝboru národnostní 9. ZprávaKontrolního výborrr 1 0. Zpráv*Výboruprohoxpodaření s mqietkem 7,mrávg Liu I ll.i.jítť**v arského krai t! a prolikvlc{aci rrepoďebnéhc m4ietku Zprávaz VýboruRegionální.uudy r.f;onusoujržrrosti severoůpac t 2 " Projekt,,Podpor* n" p91nápalivao,oainny.r,do.mech ť'"jť't*p,ru ",*:l -2ilď0-ťouileovedotatl.,.**i'uaj*nípřípravyarealizacs v Kar}ovarském krajivrámcíůfžrznt4 t 3. Schvále*íulrončení projektri"te*}rnické porno:i 5'2 a 5.3 z operačního progťaťn* Vzdě}ávání pro "'-9lJ*;.p;py,y korrkur*nceschopnost v dřívějšírn 1n t*rmrnu lť. Fodporabudcvríní a ÝdrŽbyJyžďských úe*crey*rr '*; il;;;arskérn kr4jl t{ 3" tlplnáaktuďizaceúzemoe un*tyfu xychpodkladů Kart*varst<eno kr4ie20i 5 i 6. Programo.bnovy - změnyv djtovanýchakc.ích v*nkova 1,7 I T. obnovyv*rrkova. návrhrozaelnidot*cí, II"kolo t 8. rogram 11 krajet dotační tifull Inovační l :ffi:"#p;-"íxffiyr"l'opo"'ii n*rooá*r*j*.o 19" Átrctualizace Akěního planu Pragrarnurozvoje Kartrsvarského kraje 2Ů0? -20t3 a provozní náklady projektůzxaán1ich -qie"iá z**r li'*nu tv. " dota*í: ir,láďšotolovsko o*.u., MAs 2], o'p.s.a MÁS Krušné í:#říindividuálnícň Ó Í Zádost Městskéhodomu dštía mládež*'$luníčko Aš, IČo 47?2?363,sídlem Štefanikova Áš'PsČ352Ůt, o p'o;nuu o*'- íij,* "u p,n*t*iu J*uoa**in,porušcní rozpačtové 22. Žádast Domova dětía mládežebludiště ChadovolČo zog;g350, sirí}em psč35735, o promň;,í Hlsova 263, p-"'- za prodle*í rx!""' 23. ŽádostMateřské uo:y s odvodem za porušení rozpačtové tyri Slavkov, 713, *kressoko}ov,ičo?5sů55*d,.$por.ovni 3tHorní'st*ut.ou,; ;:;f.f#"iij#1x"'jf1j# Íi ídlo: Karlovy "ffil i1}ii'1,, ilf Ťi?ll,xÍ ň;1";;;penete z prodlení s odvodem rlovarslcy.cz, ;

2 W&ffi'x-&vARsKY Kffiseď r$ejt t{&lťkraje - 314, l2si5 změnyé.2?2, ,262,292,310 Roepočtové znrěnácbv roc*?0 ] 5 Informaceo realizovanýchrozpočtovych Poskytnutíd*ruAsociaci kr4jůceskó republiky Zákotodámá inicíativazastupitelstvakar}ovalskóhokraje * novelizaeegákorrač,' sb', o poeemníchkomunikacích 28, Změna Ztiz.c.va*í}istiny příspěvkovéorganizace K*ordini{tcr integrovanéhodopravnfho systérnuk*rlovarskéhokrqje * dadatekč.9 kryti jmenovi$ch akeína silnicíchi1' a III. třífu v Karlovarské*kraji Íinanč.ního?9, Zajištěi}í určenýchk rnalizaciv rámci projektůe programůevropskéunie v lgech a22 30' schváleníodiivadrrěníveřejns zaká:ky,, Il21042Sra*ckémjištěnísilnice o}oví* }lrajkov{ II' etapť. v Karlovarskémkraji 31' Koncepcea*utnilůžkavópéče lékďstvípro dospěiév Aší 32, uájištěnitókďsképohctovostníslužbyv oborupťaktiiké 33' Akfuální inťormaceo projektu,,zvýšeniakceschopnostizdravotnickézác!:rannéslužby Karlovarsk bo krqie*. 34. Aktua}izace?říručky pr* žadatelea přijemce {příloha č. 2 Pravidel pro poskytováni prostředků siužeby ťocs2015) rrazajištěnísociá}rrích ÍirxÍičnÍch pros#edkůna zajištěnísociálníchslužebv Karlovarskémkraji v roce 35' Rozděleníťinaněních ' sosiálníchslužebv roce20tr5 2s15 doťinan*ování 36. Dodatek č.9 ke zřizovací listině Bomoya pra seniry,'skalka.* v Chebu, příspěvková organiznce Individuáiní praj*kt kraje,,podpora sitě sluřeb sociálni pfeyence * závěreč'ná Íprava ěislo CZ.1"04/3'1.s0/05"00Ů63 v Karlovarskémkraji.,,registrační irdíviduální projekt Karlova.rskéh*krqie pro čerpáníinvestičníchprosďedků 3 8. Investič.ní byťňpro poskyt*várrí *ociálníchslužebv Ášiu z lrop ''Rekgnsťrukce 3 9. Investičníindividuální projekt krqio pro ěerpání investióníchprostředků ulici'' z trrsř '.Rekonstr*kceobj*ktupro poskytovánísociálnichslrižebv Aši, NeuÍnan*ově pro investiěních prostiedkrl čerpání projekt krajo 40. Investiěníindividuální z IROP,,Yýstavbaobjektripro poskytovánísociálnícbslužebv Áši'' 4 1. InvestičxÍindividuální projekt Karl*varskéhokraje pro čeqpániinvsstičnichpr*střadkri z IR{}P''Yýstavbaobjektůpro poskytovánísocialaíchslužebv Hazlově'' 4t. Investičníindividuální projekt Kar}ovarskéhokrqic pro ěerpán{ investičnich prastředkr3 objektůpro poskytovánísociálníchslužebve Skalné'' z IR{}P ''V1ýstavba 4i. řravid}a pro poskyfova*í z.ápr}jčkyz Fondu ng udrželríprovgztl sociáirríctr služeb v Karlovarskémkraji v roce 2st6 u Pravidla pro zařarenísociálnich slrržebdo sítěso*iálníchslužebv Kariovarskén:kraji pro rck 2S16 prostředků sociáiních služebv roce2016 na zajištění fu'rančních 45" Programpro poskytování poskyování dotacf r Fondu na podporx nestátníchneziskovýoh organizaci 46. Program pro na podporuaktivit v oblastiprey gce kriminality Á1 Progranrpro poskytcvánťdotaci z Fondu na podporu n*státníchnezískovýchorganizací v obl*sti podpory rodiny 4 8. Žádost Karlovarskóho kraje o poskytnutídotacez kapitoly 3]3 - MPSV státníhorozpoětu poskytovánísocirílnichsl*žeb na rok 2016r:azajištění 49. Inťannaceo financováníškola škols!ýehzďízeníze státníhgrozpočtuza obdob{od 1"Isdna 2015dg 3 1' čcrvence s' Infornrace n ukončenipr*cí na projektu a zavěrď*ém vy*čtováníprojekfu,fateplení a výrněnazdroje tepla čp"119, IsŠClreb*příspěvkové orgarrizaceintegrovanástředníškol* Cheb? , 2,?, 06"KarlovyVary*svory, Česká rapubl{ka, lčo: ff89t t68' DIČ:cz?s89l 16$, sídla:kalio.ryvary"závodni353/88,360 tcl.: t' ltttpť/www'kr-karlovarsky.cz,

3 W&mruffivARsKÝWffi&# S$&.$TIVTJE& KRAJE 5i' Poskytnutídotace K-ar1ov'.1s}ého kr4ie.pťíspěv eové organiaacikíěstskýdriradětí Í.'Ťl1* a mládežeostrov, Škotní 231, olres Karlovy Ya'Y 52- Pr*jekt ''ISŠCheb * centrumd.řevozpracujióí*h oíorr1',* dodatekč.1 ke smlouvěa dílo 53. Projek{''R*ko*strukcea dostavbgplynihó českshogymnazia v Kartovýchv**ol,, _Ií.etapapřístavbazápadníhakřídta''- Dodatekč.'$Smlauvyícim na rea}izaci uiuulv 54. Projekt ''Rekonstrukcea dostavbafrvníhor1$erro gymnr{zi* v Karlových targch, II. etapa. přístavbazípadníhakřídla',- Dod.atkyč:3 Smlorň.yu Jiln nu realiraci **-uly :.5 55' $:"pi' roxro\q1ímých výdajůregíonálnihoškol*víkaríovarskéh* x'a;* na iok 2s15. stav k 31,červenci2$15 příspěvkové organizaceoyrnnáaiuma obehodníakademiechodov :Í!1ena.u 57. Tiskavá oprava.rsnesení ZastupitelstvaKarlovarsker:*rcra:ee' in-;s;a;ňs *" dn* 16.4.zc15 snbjektům v oblastísportu z rozpoč*r Karlcvďského krqjena rok 20i5 :ryíu "*oky 58" schválenípravidel pro poskytovánídotacíz 'o"poetu x.u'iovarského k,ee - *dboru kultury, p*rnátkovépóčc, láeeňsťvía cestovníboruchď na obnovu a' využitíěulturnich památek, památkověhodnotnýchobjektů a movitýchvěcí 59' schválcní Pravidel pro hodnocenížádostía poskyfovárrí dotacíz rozpočtu kraje * odboru k*tť.v:'31*átkové péěe,lázeňstii a cestovního ru*hu na podponr alr1ivit v cestovnírnruchu vč"nříio}r 60. Sehvr{leníPravida] p,o h"dnn*errížádostía poskytování dotacíz rozpočtu kraje _ odb*r*kultury' památkovépéče"!ázeňstvja cestovr:íno rucr,l:náffi;; ;;ď#; aktivit vč.příloh 61. dotacíz razp*ětu lod1yenj ži9"ť1a poskytování?00le1 KarlatV- ' ;;.; ň;; 1gozenÍ 62.**::":ITj:::]*'Yjročí "t' uu:ír' o,p.s., *j:u'-::*::i1*r: Y:{:;:ťl'T'*1Ty:.rr*:::péče,}azeňstv';;#ilíh;;.ďffi# Yritayegi*;-K;š;;;.ř:T;" -birge, ť:liffi,:-fi:5ť::l-::y: --é:]ť:j11 na úhradr: na&!adr} spojenýchs nonrinací Krr:šnohďí,,a Ssz*aťn tl,lďšóo 63. lo1t* z rozpočtu Karlgvarskéh* krajeprc Goadfelil;';', ;Čó YyhlášeníDotačního prograínn tni1 - odboru kultur5i, památkové péěe, tffi -ťi <*::"jl*:ruchu : :"si:i Y:Y:ar*kého nápodporu a*tiuit v *rstoillm*-a' '*- ťrirí l*.:*1r::ytť65' Vyhlášení Dotačních programů - pro poskytnutídotace z rozpočffr Karlovarskéh*kraje - odbani kultrry, pa*átkové póče, lázeňgtvi a c*stovníhoruchu ná podpar*kuit*xrích att*vit * pro poskyftrutídctace x roepoč.tu *na Karlovarskélrok.4i; - *dbcru-kuítury,památkovépéře, lázeňsťvía cestovníhor*ehu podpar* ku}turnícháttiuit v ob}*sti 7CI0let *arozeníkarl* IV' v roce 20l6 "*l"í "y,"eí 66' Žádost o poskytnutíindividuálnídotace t rozpoětu Karlcvarskéhokraje - Město Karlovy Vary, IČo a ,na akci.'výzdobaměst* x*i*oy.vury k r:"ýročí?00 let od narozeni Karla IV" *vlqiky" 67' Žp*ost * pouěytnutiindividuá}ni dotace z rozpočtu xar.rov5foho i<r4je- Město Loket, ''Vlajková rrýzdobalokte k *to *run?00 l*t Karia IV.,, LCo ,1a akci s8. Zádost o pos,kytnutíindivtduáinídotace z rozpočfu K"':j":;ffi'd;-.].'*no Loke! Ico.0ff259489,:raakci '*Žahájení raku os av7s0jet Karla IV',' 6' ug"idnvlastnictví xa'io"u,*tjho kraje- pozemek p,p,ťl.?43?125 řffi:řff'ffi:'*'nemovité 7*. věcidovlastr:ícťví Kar}ovarského kraje* p*zemek p'p'č" 3616 m:'ffiíkffi;-*ovité 11, Bezúplatnénabytí nemoviých věeí do vlastnictví Karl*varskéh* krajo.vbjv * pozenrky p'p'ř. 1350/5,l35s/4-136s/2;135. t22, I3s?/23a 135?l24vk'ú.Žkiil; $idio:karlovyvary-závodni353l8s'3d006"karlovy u'o.puoo Ču te.:+42n354222,11"htlp://www,ir-kansyaísky.0z'e-no*il:

4 weffiu&vars]trtr, ffiffie# p$ejttr&sčnraje 1Ž, Bezúplatnénabytí nemoviqých věcí do vlastnictví Karlovarskóho kraje pozemky v k,ú"březová u Sokolov4 DolníRy*hnov" " Rudoienu Éřezo',é, Tisová u Sokátova a Sabjna 73, Bezrlp}atn*nabytÍ nemoviqíchvěcí d; vlastnictvi Karlovarskéh; k,-jpozemky v k.él" Počerny'stará Role, nýbáře, Jenišova *s$ov nad ohří T4, Bezúplatné á'tj čá'tí d;mj;i.p.r' ro/ra srun ' l,,'r. Yar z majotku města Karloly Vary do majetkrrkarlovarskér'o P-ť-: u Karlovýcb ř,aje * ř*il#y:j př*vod částípozemku.bezrúptatný k.ú.sedlg* u Karlovýoh v* ';q'*t#k'a,tova.sk*tn; t*,4i;;;majetku města 75' tseeriplatnd n*rí pozernkťr p"p'č' 313í2,Ž6í,!2' 31412,,301/4,33a/2,315/2,26?14,26? /5a 1183/3v k"ú'patr:ekvz rnajetkuoucárotlirty ao m4ettířuríjou,*r,*,o kraje a b*ztiplatný pozernkrip.p.č.}i78/l1 a 11b5/7u i..i. p"*er,v,přlvof z rnajetku Karl*varského krqj*do mqjetkuobóe.potůčky.l5, Bezriplatnýpřevod P?3*Ťkup,,.č,237Ž/4*.i čá*i pozemkup.p,ť,.23??14v ktú,chsb e rnajetkrr kraje do nrajetkuměstacrrei bszúplaínó nabytíčástipozemku p'p"č.i289/24v k.ri.chebzmajotkuměsta 'a x*iouarsr<*ro'r<l.;e!n:i;- *i*u 77. Bezťrplatný převodrr*moviých oe"ru majotku Karlovďského kr4je- částipozemkup.ě.262/l v k.ťt. Habartov a částpozemku p.č.24u k.ú.lítov 78. Bezúplatný převodnemovidchvěcív mďetku * kr.i* pozemekp.p.č a částpozemkup.p'č. 5. 9/2vk'ú'Tep}ička řffi:ffff'fiťjifff;ovité věcidovlaskrictví kraje* pozemku p.p.č věcív rnajetku kraje- části pozernkě p"č. 268 sl. věcív rnajetku Karlov'arského kraje- části pozemkri p'č.3t? ff?:ji?í řť$1tr*"vit'ých 82' 83. řrťť?h řťi[xř?rffch yť:ťť"ř:*' n*movitévěci do vlastnicfvíkraje pozemekp.č'4s24l133 nemovité věci do vlastnistyí Karlovarskdho kr4!e* paz*mekp"p'ě.318/6 84. věci da vlastnicťvi Karlov*rského kraje* pozemekp.p.č ťť]f;x#knemovité 85. Uplatrré nabytínemovifých věcído v].astnícťví Karldvarsl*óbi 147Í1, Y3}*._pozemkyp'p.č'] 145/5, nas/ž,1306/3,1307/1, na7? a Í3Ů9/2v k.ú" Zlutice 8ó' l}platrré nabytínernovitých ue*i*o nt*st**tvikariovarstano*ui".- pozarn1cy p.p.č, 3{714, a 13?5l3 v k.ú" Poťůčky :}6"715'.I375l4 87. Uplatnónaby*í nenroviýchvěcído v}astnictvi -. kraje* pozemkyp'p.č'45/9, a 549/4vk.ú.stild&}kuuÁs. or?:0,/o,?sal:,2.8sl6'33lil ér:;:t"xffí or dcvlastnictví Kariovarského * pozemlry krqje p.p.č. 469/3l ;ťiulti'.j:fiffi-jffi*.věcí 89"yť,tr'#T'-'{:ffiy;' věcído vlastnicťví K.arlovarského k,aje* částipozemku 90. yří3:ňiyt'#:##tr*dc víastnictví Karlovarsksho * části kraje paeernků p.p,č," 47 91" sml*uva o budaucíkr.rpnísmlouvě-" -itul nemovitychvěcí do v1astnictví {tf::é nabytí k3*; částipozeykůp p"ě. tizls u p.'"í" -t'*"i*,k"ú.kclešovrržlutic *" věci v. majetku 93. í;.í:'**ffi::ť :'f,:],-jffi:t x'*looarstái věci V m*jetku krajo - 'áj^-p;;#k- p'č.318 částpozotrkup.č'318 sídiolkarlovyyary,žávodn-í]53/s8,36006,karlovyv.,..n-noo,y'č..ta,"puuriffi rer: z2z t r. hnp:/lw\,vwir-tarro"o.rrv..r,;;il;;'ffilr-karlovanky.cz

5 W&ffiKffiVARS]ffi WWE# KRAJE &ttr-itkťan krajs * částipozemkrip'p.ě"197/7, Frodejnernoviýchvěcív majetku a 258/3v k-ri.hradištěu Chebu 9 5. Prod*j nemovitých věcí v ma.jetkukarlavarskéhokraje * číístipozemkův k.ú. Chyše, Protivec u Žlu$c, Žlutice, Záhořice, Borek u štědrd,bochov, Nové Harnry,Nejdek, Třebeň a Hranigeu Aše kraje- budovyč"p'73l, kteráje součástí 96' Pr*dejnernovitýchvěcí v majetku pazemkust'p.ě' 30, budov bez čpiče, kteréjsou scučástipozernkůst.p"č" 31, 32, 33 a 35 5ll5,5116,?5414, všev k"ú" p"p'č. LubyíI 5ll1, 5,/7,5713,5l/4, a pazerrrků kraje_ částpozemkup.p.č'429 v k"r1'o*řoh 9,, Frodej nenrovitévěci v majetku České republikys právenr 98' $něna pozemkrip'p.č"l?4015 a 1?4016v k'ťr.*'otavave vlastníctví hospodďeni pro Fovodí ohře, státnípodnik, s pozernkemp'p'č ,v k'ú" Rotava ve vlastnicťv í KarIovarského kraje 99. $mlouva o rjízení stužebnostik siiniei yll221",pozemek p'p-č'2370/2 v k.ú. Hroznětín, ve prospěchspoleňnostirwe GasNet,s.r.o. l00, $rnlorrvao zřízenívěcnéhobřemene* služebnostistezky a cesťyve prcspěchkarlovarskéh* kraje, a io k p'p'č'?4&a/1"k,ú.cheb, p'p.č.37114* 37115,k.ú' Vokov u Třebeně a p'p.č'31917,k.ů' Loužek"ve vlastnicťyičr, s právem hospodařenípro PovodíOhře, st.podnik k.ri.cheb,ve prospěchspoločnosti 1sl. smlauvao ďízenívěcxéhobřemenek p.p"č , ČEZ a.s. Distribuce, l02" $*rrlouvao uřízenísiužebnostiinženýrskésitě k p'p.č"527li, k.ú. Dvory, ve prospěch Čs Telomatikaa's. společnosti i 03' Ztízeníslužebnostina základě Žádostitřetich osobv sauvislostis ukládáníminženýrskychsítí poaer*kriv majetkukraje. 1 dc silničních služebností na základě Žádostítřetíchosobv souvislostis ukládáníminženýrsleých Zřízgní 1s4, sítí v majetkukartovarského do silničníchpozemkťt krqie - 2 na základě žádosťí třetíchosobv souvíslostis ukládáníminženýrpkých 105. Zříze*íslužsbností sítí pozemkův majetku do silniční*h kr{e - 3 na základě žádostí třetíchosobv souvislostis ukládánim ínženýrskych I s6. Ztízeníslužebností sítí pozemkův majetkukar}ovarské.ho do silničních kraje. 4 - sůhválenízřízeníslužebnosti 107. Zrušeníčástiusneseníč' ZK 457lt2lI4 ze dns 11.tr2'2014 sítěk silnici č.íii/2l415,pozenrekp"p"č v k.ú'staqýhrozňatava ěásti inženýrské 'schvá}eníztízenislužebnosti usresenič.zk 43lŮ2/l5 zg dne ?015 k silnici č.il/2148, pozernek659 v k"ú"podhradanovéschváieníztízenlslužebností č.zk ze dne 21' Záměr budoucího 1s8" Zrušsniusnesení úplatného nabytí n$movitsstído vlastnich'í Kariovarské}ro kaje - ť'ástipozemkowch parcel v k.ú,olšová Vrata 1CI9.Revakaceusnesgníť.,ZK 443/12/14ze dne 11.l2,20l4 * Prodej nemovitévěci v majetku Kxlovarskéhokraje- STL plynovodua plynovodnípřipojky v k"á' Dvory 1l0. Revokaceusneseníě. ZK 32il/ smlouva* právu stavbyna pozemcíchve vlastnicťví. kraje,k.ú.ůlšová Vrata,pro společnoet KV Technologiesa.s' 111" sdstoupsní od smlouvy o budotici kupní smlouvě ev'č' 23,7/2B12. ze dne s řovodím olrře, stáíní podnik 112, odstoupeníod srnlouvy o budoucíkupní sm}owě ev,ě' 4?1n}a9 ze dne 14' s Povodim ohřa, státnípodnik l13. Zánikpťedkupníhopráva-pozemkyp.p'č'25/i,71/!,4?l8,část4?,část74/1, 1*2,293 1,344 v k.ri'horníkramolín,í243ll,1268/1,1980/1,199414,199811,?ž75114,3ů36/5 v k.ú.tepiá a p'p"č'65212vk'ri,jankoviee i14' Vrácení nemoviqfchvěci v k"ú.homí Slavkov a v k'ú' Čistáu RovnéNadaci Goorgía Agricoly,regionSlavkovskýles síd o:kariovyvary"řávodní3sj/b8'36s06,karloly Vary-Bvory, Česká republik& lč0; r089tl6l" trtč:ču70b9l 16&' tel.:+4?fr3s4 222I I l,

6 ď á ř í č é ž Í ř ě ě í á á ú ž í ř í č é Ž í ď í ě ě í á í ú á íý ě á á í é č é ď ž í ř í ě ě í ř á í ý ář ý ý č é ž í ř í ě ě í á í Í ř í ř ě í ž ý ě č é ž í ť ř í ě ě ť í č á ť Č í ď é ď č í á ř é ě á ť é é Í á í Í Č á Č Č

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ P r o g r a m 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 7. dubna 2016 od 9:00 hodin ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní

Více

Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u:

Program ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE. Navrhprogrsw:u: ](ARLOVARSI(Y KRAJ HEJTHAII KRAJE Program 8. jednóní Zastupitelstva Kerlovarského kraje, které se uskuteòní dne lj. zóff 2009 od?:90 hpdin ve velkém jednacím sile budovy Krajského úfadu Karlovarského kraje

Více

Program HEJTMAN KRAJE

Program HEJTMAN KRAJE KARLOVARSKÝ Program 8. výjezdního zasedání Zastupitelstva Karlovarskěho kraje, které se uskuteční dne 12. prosince 2013 od 9:00 hodin v budově Kulturního centra Svoboda, Za mostní branou 5, Cheb Návrh

Více

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ P r o g r a m 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 23. února 2017 od 9:00 hodin v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ ze 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. března 2015 v budově Krajského

Více

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod.

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod. U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne 23. 11. 2016 v kanceláři starostky města od 15.00 hod. Usnesení č. 408/2016: RM bere na vědomí Zprávu o poskytování služeb

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje Základní okruhy: Údržba a opravy komunikací Investice a výstavba komunikací Ing. Petr NAVRÁTIL náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vývoj

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, HLASOVÁNÍ č. 1 25.5.2016 16:05:31 01. Určení ověřovatelů zápisu 919 - určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava

Více

USNESENÍ. JUDr. Havel, p. Pánik, Bc. Čermák, Ing. Janisch, Mgr. Zahradníček, Mgr. Blažek, Ing. Hora (celkem 7 radních)

USNESENÍ. JUDr. Havel, p. Pánik, Bc. Čermák, Ing. Janisch, Mgr. Zahradníček, Mgr. Blažek, Ing. Hora (celkem 7 radních) Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 14.4. 2010 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Usnesení ZO č.2 /1 a/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Usn. č. 1/2/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: pí Helena Bišová, Ing. Vlastimil Platil. Usn. č. 2/2/2005

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje

USNESENÍ. Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí *MVCRX01M919L* MVCRX01M919L prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 1. července 2015 od 17:00 hodin

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 1. července 2015 od 17:00 hodin Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 1. července 2015 od 17:00 hodin Usn.č. 76/2015 ZO schvaluje rozpočtové opatření č 6/2015 Příjmy: 231 4116 33113234 transfer ÚP VPP NZ 15458,00

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ď Ž ó Ý š Ž ú š š š ť ó ť ť š š Ž Ž š Ž Č ď š Ž ň š Ž š š š ú Ú Š ď š š Č ú š ň š š š š š Č ú ú š ú ú š š š š š ň ň š šú š š š š š ť Č š š ú š š Ž šť š š ň ň ú š ň Ž ú š Č ú š ú Š š š ň Š ú ú Č É š š ď

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ. JUDr. Havel, p. Pánik, Bc. Čermák, Ing. Janisch, Mgr. Zahradníček, Mgr. Blažek, Mgr. Šindelář, LL.M., Ing. Hora (celkem 8 radních)

USNESENÍ. JUDr. Havel, p. Pánik, Bc. Čermák, Ing. Janisch, Mgr. Zahradníček, Mgr. Blažek, Mgr. Šindelář, LL.M., Ing. Hora (celkem 8 radních) Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ ze 4. jednání Rady Karlovarského kraje

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ ze 4. jednání Rady Karlovarského kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva Nakládání s majetkem proti zdržel

hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva Nakládání s majetkem proti zdržel hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva 20. 4. 2015 - Nakládání s majetkem rada usnesení pro proti zdržel prodej 1. prodej (převod) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ. Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje

USNESENÍ. Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2017 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Linka 411010 Cheb - Libá - Hazlov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19.06.2014 v době od 9:00

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne 13.4.2016 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Přidělení

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 1 v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Í ř š ř ú ř ř š ř ú ú ř ř Č Č ž Č ú š š ž š ů ř ž ž ř ž Ů ž ř ů Ó š ž š ů ř ž ž ř ž ů ž ř š ž ř š ž ů ř ž š ň ř ř Č ÍÚ Ť Ť ř ň Ú ú Š ř řř ž ř Ů ř š ů ř ů ř š ř ů š š Á ÁŠ Í Í ž ň š š Ů š š ú ů š ň š š

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno xxxxxxxxx

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

Dodatek č. 1. Článek 1 Smluvní strany

Dodatek č. 1. Článek 1 Smluvní strany Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název: Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr evidenční číslo: 327 122 3601, 327 122 3602, 327 122 3603, 327 122 3604 předloženého k potvrzení

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více