Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 4tÍz* W&ffifuffi\íARsKÝWffie# k$tr""$t.m&n KRÁJE Vyvěšenodne:. Sejmutodne: re&ťffixff$ Podpis a ra $. ras Karlovarskóho kr*je, kteró ss uskutcční vs velkóm.ledna*írrr s*t} or7 Krajského tlřadu Kartov*rskéhokr* Zá***ní353/8Ů \ 1T T'].\ í' )! -!. \, N.tÍvrh proxrarna: C í s.d o p i DosLO drc: , Á. Volba návrh*vékcrnise,,, ((k-/+ft/hy^,t B. Volba nvěřrlvatelů eápisu C. $chváleniprogramujednárrí OB*:- hji ij-,vrd IEEE.=-,.-.'..:.rr..:...r...-.."..."...:-... t, NonTťctaplneni usnesenír.,esírpií lstva KarÍovarského kraie krajek datrl í}q?nt { datu] t5 *"uoaj"b; ; i;jjffďjj ií]'i io'' ffix::::! y{ stl:".*:\é "'r.'* he'ltmana krqie u o*tutni*t, čiena rady *ffffi;^y'x1'1^c' jiananích r'tj ng^ ryás*'*+.:*&.j Zpr itva V{rhnn' Výboru pro zdravotni*tví Zpráva Výboru pra socíálnívěci t. Zpráva F-inančního výboru 8, Zpráva pro menšiny JÝboru národnostní 9. ZprávaKontrolního výborrr 1 0. Zpráv*Výboruprohoxpodaření s mqietkem 7,mrávg Liu I ll.i.jítť**v arského krai t! a prolikvlc{aci rrepoďebnéhc m4ietku Zprávaz VýboruRegionální.uudy r.f;onusoujržrrosti severoůpac t 2 " Projekt,,Podpor* n" p91nápalivao,oainny.r,do.mech ť'"jť't*p,ru ",*:l -2ilď0-ťouileovedotatl.,.**i'uaj*nípřípravyarealizacs v Kar}ovarském krajivrámcíůfžrznt4 t 3. Schvále*íulrončení projektri"te*}rnické porno:i 5'2 a 5.3 z operačního progťaťn* Vzdě}ávání pro "'-9lJ*;.p;py,y korrkur*nceschopnost v dřívějšírn 1n t*rmrnu lť. Fodporabudcvríní a ÝdrŽbyJyžďských úe*crey*rr '*; il;;;arskérn kr4jl t{ 3" tlplnáaktuďizaceúzemoe un*tyfu xychpodkladů Kart*varst<eno kr4ie20i 5 i 6. Programo.bnovy - změnyv djtovanýchakc.ích v*nkova 1,7 I T. obnovyv*rrkova. návrhrozaelnidot*cí, II"kolo t 8. rogram 11 krajet dotační tifull Inovační l :ffi:"#p;-"íxffiyr"l'opo"'ii n*rooá*r*j*.o 19" Átrctualizace Akěního planu Pragrarnurozvoje Kartrsvarského kraje 2Ů0? -20t3 a provozní náklady projektůzxaán1ich -qie"iá z**r li'*nu tv. " dota*í: ir,láďšotolovsko o*.u., MAs 2], o'p.s.a MÁS Krušné í:#říindividuálnícň Ó Í Zádost Městskéhodomu dštía mládež*'$luníčko Aš, IČo 47?2?363,sídlem Štefanikova Áš'PsČ352Ůt, o p'o;nuu o*'- íij,* "u p,n*t*iu J*uoa**in,porušcní rozpačtové 22. Žádast Domova dětía mládežebludiště ChadovolČo zog;g350, sirí}em psč35735, o promň;,í Hlsova 263, p-"'- za prodle*í rx!""' 23. ŽádostMateřské uo:y s odvodem za porušení rozpačtové tyri Slavkov, 713, *kressoko}ov,ičo?5sů55*d,.$por.ovni 3tHorní'st*ut.ou,; ;:;f.f#"iij#1x"'jf1j# Íi ídlo: Karlovy "ffil i1}ii'1,, ilf Ťi?ll,xÍ ň;1";;;penete z prodlení s odvodem rlovarslcy.cz, ;

2 W&ffi'x-&vARsKY Kffiseď r$ejt t{&lťkraje - 314, l2si5 změnyé.2?2, ,262,292,310 Roepočtové znrěnácbv roc*?0 ] 5 Informaceo realizovanýchrozpočtovych Poskytnutíd*ruAsociaci kr4jůceskó republiky Zákotodámá inicíativazastupitelstvakar}ovalskóhokraje * novelizaeegákorrač,' sb', o poeemníchkomunikacích 28, Změna Ztiz.c.va*í}istiny příspěvkovéorganizace K*ordini{tcr integrovanéhodopravnfho systérnuk*rlovarskéhokrqje * dadatekč.9 kryti jmenovi$ch akeína silnicíchi1' a III. třífu v Karlovarské*kraji Íinanč.ního?9, Zajištěi}í určenýchk rnalizaciv rámci projektůe programůevropskéunie v lgech a22 30' schváleníodiivadrrěníveřejns zaká:ky,, Il21042Sra*ckémjištěnísilnice o}oví* }lrajkov{ II' etapť. v Karlovarskémkraji 31' Koncepcea*utnilůžkavópéče lékďstvípro dospěiév Aší 32, uájištěnitókďsképohctovostníslužbyv oborupťaktiiké 33' Akfuální inťormaceo projektu,,zvýšeniakceschopnostizdravotnickézác!:rannéslužby Karlovarsk bo krqie*. 34. Aktua}izace?říručky pr* žadatelea přijemce {příloha č. 2 Pravidel pro poskytováni prostředků siužeby ťocs2015) rrazajištěnísociá}rrích ÍirxÍičnÍch pros#edkůna zajištěnísociálníchslužebv Karlovarskémkraji v roce 35' Rozděleníťinaněních ' sosiálníchslužebv roce20tr5 2s15 doťinan*ování 36. Dodatek č.9 ke zřizovací listině Bomoya pra seniry,'skalka.* v Chebu, příspěvková organiznce Individuáiní praj*kt kraje,,podpora sitě sluřeb sociálni pfeyence * závěreč'ná Íprava ěislo CZ.1"04/3'1.s0/05"00Ů63 v Karlovarskémkraji.,,registrační irdíviduální projekt Karlova.rskéh*krqie pro čerpáníinvestičníchprosďedků 3 8. Investič.ní byťňpro poskyt*várrí *ociálníchslužebv Ášiu z lrop ''Rekgnsťrukce 3 9. Investičníindividuální projekt krqio pro ěerpání investióníchprostředků ulici'' z trrsř '.Rekonstr*kceobj*ktupro poskytovánísociálnichslrižebv Aši, NeuÍnan*ově pro investiěních prostiedkrl čerpání projekt krajo 40. Investiěníindividuální z IROP,,Yýstavbaobjektripro poskytovánísociálnícbslužebv Áši'' 4 1. InvestičxÍindividuální projekt Karl*varskéhokraje pro čeqpániinvsstičnichpr*střadkri z IR{}P''Yýstavbaobjektůpro poskytovánísocialaíchslužebv Hazlově'' 4t. Investičníindividuální projekt Kar}ovarskéhokrqic pro ěerpán{ investičnich prastředkr3 objektůpro poskytovánísociálníchslužebve Skalné'' z IR{}P ''V1ýstavba 4i. řravid}a pro poskyfova*í z.ápr}jčkyz Fondu ng udrželríprovgztl sociáirríctr služeb v Karlovarskémkraji v roce 2st6 u Pravidla pro zařarenísociálnich slrržebdo sítěso*iálníchslužebv Kariovarskén:kraji pro rck 2S16 prostředků sociáiních služebv roce2016 na zajištění fu'rančních 45" Programpro poskytování poskyování dotacf r Fondu na podporx nestátníchneziskovýoh organizaci 46. Program pro na podporuaktivit v oblastiprey gce kriminality Á1 Progranrpro poskytcvánťdotaci z Fondu na podporu n*státníchnezískovýchorganizací v obl*sti podpory rodiny 4 8. Žádost Karlovarskóho kraje o poskytnutídotacez kapitoly 3]3 - MPSV státníhorozpoětu poskytovánísocirílnichsl*žeb na rok 2016r:azajištění 49. Inťannaceo financováníškola škols!ýehzďízeníze státníhgrozpočtuza obdob{od 1"Isdna 2015dg 3 1' čcrvence s' Infornrace n ukončenipr*cí na projektu a zavěrď*ém vy*čtováníprojekfu,fateplení a výrněnazdroje tepla čp"119, IsŠClreb*příspěvkové orgarrizaceintegrovanástředníškol* Cheb? , 2,?, 06"KarlovyVary*svory, Česká rapubl{ka, lčo: ff89t t68' DIČ:cz?s89l 16$, sídla:kalio.ryvary"závodni353/88,360 tcl.: t' ltttpť/www'kr-karlovarsky.cz,

3 W&mruffivARsKÝWffi&# S$&.$TIVTJE& KRAJE 5i' Poskytnutídotace K-ar1ov'.1s}ého kr4ie.pťíspěv eové organiaacikíěstskýdriradětí Í.'Ťl1* a mládežeostrov, Škotní 231, olres Karlovy Ya'Y 52- Pr*jekt ''ISŠCheb * centrumd.řevozpracujióí*h oíorr1',* dodatekč.1 ke smlouvěa dílo 53. Projek{''R*ko*strukcea dostavbgplynihó českshogymnazia v Kartovýchv**ol,, _Ií.etapapřístavbazápadníhakřídta''- Dodatekč.'$Smlauvyícim na rea}izaci uiuulv 54. Projekt ''Rekonstrukcea dostavbafrvníhor1$erro gymnr{zi* v Karlových targch, II. etapa. přístavbazípadníhakřídla',- Dod.atkyč:3 Smlorň.yu Jiln nu realiraci **-uly :.5 55' $:"pi' roxro\q1ímých výdajůregíonálnihoškol*víkaríovarskéh* x'a;* na iok 2s15. stav k 31,červenci2$15 příspěvkové organizaceoyrnnáaiuma obehodníakademiechodov :Í!1ena.u 57. Tiskavá oprava.rsnesení ZastupitelstvaKarlovarsker:*rcra:ee' in-;s;a;ňs *" dn* 16.4.zc15 snbjektům v oblastísportu z rozpoč*r Karlcvďského krqjena rok 20i5 :ryíu "*oky 58" schválenípravidel pro poskytovánídotacíz 'o"poetu x.u'iovarského k,ee - *dboru kultury, p*rnátkovépóčc, láeeňsťvía cestovníboruchď na obnovu a' využitíěulturnich památek, památkověhodnotnýchobjektů a movitýchvěcí 59' schválcní Pravidel pro hodnocenížádostía poskyfovárrí dotacíz rozpočtu kraje * odboru k*tť.v:'31*átkové péěe,lázeňstii a cestovního ru*hu na podponr alr1ivit v cestovnírnruchu vč"nříio}r 60. Sehvr{leníPravida] p,o h"dnn*errížádostía poskytování dotacíz rozpočtu kraje _ odb*r*kultury' památkovépéče"!ázeňstvja cestovr:íno rucr,l:náffi;; ;;ď#; aktivit vč.příloh 61. dotacíz razp*ětu lod1yenj ži9"ť1a poskytování?00le1 KarlatV- ' ;;.; ň;; 1gozenÍ 62.**::":ITj:::]*'Yjročí "t' uu:ír' o,p.s., *j:u'-::*::i1*r: Y:{:;:ťl'T'*1Ty:.rr*:::péče,}azeňstv';;#ilíh;;.ďffi# Yritayegi*;-K;š;;;.ř:T;" -birge, ť:liffi,:-fi:5ť::l-::y: --é:]ť:j11 na úhradr: na&!adr} spojenýchs nonrinací Krr:šnohďí,,a Ssz*aťn tl,lďšóo 63. lo1t* z rozpočtu Karlgvarskéh* krajeprc Goadfelil;';', ;Čó YyhlášeníDotačního prograínn tni1 - odboru kultur5i, památkové péěe, tffi -ťi <*::"jl*:ruchu : :"si:i Y:Y:ar*kého nápodporu a*tiuit v *rstoillm*-a' '*- ťrirí l*.:*1r::ytť65' Vyhlášení Dotačních programů - pro poskytnutídotace z rozpočffr Karlovarskéh*kraje - odbani kultrry, pa*átkové póče, lázeňgtvi a c*stovníhoruchu ná podpar*kuit*xrích att*vit * pro poskyftrutídctace x roepoč.tu *na Karlovarskélrok.4i; - *dbcru-kuítury,památkovépéře, lázeňsťvía cestovníhor*ehu podpar* ku}turnícháttiuit v ob}*sti 7CI0let *arozeníkarl* IV' v roce 20l6 "*l"í "y,"eí 66' Žádost o poskytnutíindividuálnídotace t rozpoětu Karlcvarskéhokraje - Město Karlovy Vary, IČo a ,na akci.'výzdobaměst* x*i*oy.vury k r:"ýročí?00 let od narozeni Karla IV" *vlqiky" 67' Žp*ost * pouěytnutiindividuá}ni dotace z rozpočtu xar.rov5foho i<r4je- Město Loket, ''Vlajková rrýzdobalokte k *to *run?00 l*t Karia IV.,, LCo ,1a akci s8. Zádost o pos,kytnutíindivtduáinídotace z rozpočfu K"':j":;ffi'd;-.].'*no Loke! Ico.0ff259489,:raakci '*Žahájení raku os av7s0jet Karla IV',' 6' ug"idnvlastnictví xa'io"u,*tjho kraje- pozemek p,p,ťl.?43?125 řffi:řff'ffi:'*'nemovité 7*. věcidovlastr:ícťví Kar}ovarského kraje* p*zemek p'p'č" 3616 m:'ffiíkffi;-*ovité 11, Bezúplatnénabytí nemoviých věeí do vlastnictví Karl*varskéh* krajo.vbjv * pozenrky p'p'ř. 1350/5,l35s/4-136s/2;135. t22, I3s?/23a 135?l24vk'ú.Žkiil; $idio:karlovyvary-závodni353l8s'3d006"karlovy u'o.puoo Ču te.:+42n354222,11"htlp://www,ir-kansyaísky.0z'e-no*il:

4 weffiu&vars]trtr, ffiffie# p$ejttr&sčnraje 1Ž, Bezúplatnénabytí nemoviqých věcí do vlastnictví Karlovarskóho kraje pozemky v k,ú"březová u Sokolov4 DolníRy*hnov" " Rudoienu Éřezo',é, Tisová u Sokátova a Sabjna 73, Bezrlp}atn*nabytÍ nemoviqíchvěcí d; vlastnictvi Karlovarskéh; k,-jpozemky v k.él" Počerny'stará Role, nýbáře, Jenišova *s$ov nad ohří T4, Bezúplatné á'tj čá'tí d;mj;i.p.r' ro/ra srun ' l,,'r. Yar z majotku města Karloly Vary do majetkrrkarlovarskér'o P-ť-: u Karlovýcb ř,aje * ř*il#y:j př*vod částípozemku.bezrúptatný k.ú.sedlg* u Karlovýoh v* ';q'*t#k'a,tova.sk*tn; t*,4i;;;majetku města 75' tseeriplatnd n*rí pozernkťr p"p'č' 313í2,Ž6í,!2' 31412,,301/4,33a/2,315/2,26?14,26? /5a 1183/3v k"ú'patr:ekvz rnajetkuoucárotlirty ao m4ettířuríjou,*r,*,o kraje a b*ztiplatný pozernkrip.p.č.}i78/l1 a 11b5/7u i..i. p"*er,v,přlvof z rnajetku Karl*varského krqj*do mqjetkuobóe.potůčky.l5, Bezriplatnýpřevod P?3*Ťkup,,.č,237Ž/4*.i čá*i pozemkup.p,ť,.23??14v ktú,chsb e rnajetkrr kraje do nrajetkuměstacrrei bszúplaínó nabytíčástipozemku p'p"č.i289/24v k.ri.chebzmajotkuměsta 'a x*iouarsr<*ro'r<l.;e!n:i;- *i*u 77. Bezťrplatný převodrr*moviých oe"ru majotku Karlovďského kr4je- částipozemkup.ě.262/l v k.ťt. Habartov a částpozemku p.č.24u k.ú.lítov 78. Bezúplatný převodnemovidchvěcív mďetku * kr.i* pozemekp.p.č a částpozemkup.p'č. 5. 9/2vk'ú'Tep}ička řffi:ffff'fiťjifff;ovité věcidovlaskrictví kraje* pozemku p.p.č věcív rnajetku kraje- části pozernkě p"č. 268 sl. věcív rnajetku Karlov'arského kraje- části pozemkri p'č.3t? ff?:ji?í řť$1tr*"vit'ých 82' 83. řrťť?h řťi[xř?rffch yť:ťť"ř:*' n*movitévěci do vlastnicfvíkraje pozemekp.č'4s24l133 nemovité věci do vlastnistyí Karlovarskdho kr4!e* paz*mekp"p'ě.318/6 84. věci da vlastnicťvi Karlov*rského kraje* pozemekp.p.č ťť]f;x#knemovité 85. Uplatrré nabytínemovifých věcído v].astnícťví Karldvarsl*óbi 147Í1, Y3}*._pozemkyp'p.č'] 145/5, nas/ž,1306/3,1307/1, na7? a Í3Ů9/2v k.ú" Zlutice 8ó' l}platrré nabytínernovitých ue*i*o nt*st**tvikariovarstano*ui".- pozarn1cy p.p.č, 3{714, a 13?5l3 v k.ú" Poťůčky :}6"715'.I375l4 87. Uplatnónaby*í nenroviýchvěcído v}astnictvi -. kraje* pozemkyp'p.č'45/9, a 549/4vk.ú.stild&}kuuÁs. or?:0,/o,?sal:,2.8sl6'33lil ér:;:t"xffí or dcvlastnictví Kariovarského * pozemlry krqje p.p.č. 469/3l ;ťiulti'.j:fiffi-jffi*.věcí 89"yť,tr'#T'-'{:ffiy;' věcído vlastnicťví K.arlovarského k,aje* částipozemku 90. yří3:ňiyt'#:##tr*dc víastnictví Karlovarsksho * části kraje paeernků p.p,č," 47 91" sml*uva o budaucíkr.rpnísmlouvě-" -itul nemovitychvěcí do v1astnictví {tf::é nabytí k3*; částipozeykůp p"ě. tizls u p.'"í" -t'*"i*,k"ú.kclešovrržlutic *" věci v. majetku 93. í;.í:'**ffi::ť :'f,:],-jffi:t x'*looarstái věci V m*jetku krajo - 'áj^-p;;#k- p'č.318 částpozotrkup.č'318 sídiolkarlovyyary,žávodn-í]53/s8,36006,karlovyv.,..n-noo,y'č..ta,"puuriffi rer: z2z t r. hnp:/lw\,vwir-tarro"o.rrv..r,;;il;;'ffilr-karlovanky.cz

5 W&ffiKffiVARS]ffi WWE# KRAJE &ttr-itkťan krajs * částipozemkrip'p.ě"197/7, Frodejnernoviýchvěcív majetku a 258/3v k-ri.hradištěu Chebu 9 5. Prod*j nemovitých věcí v ma.jetkukarlavarskéhokraje * číístipozemkův k.ú. Chyše, Protivec u Žlu$c, Žlutice, Záhořice, Borek u štědrd,bochov, Nové Harnry,Nejdek, Třebeň a Hranigeu Aše kraje- budovyč"p'73l, kteráje součástí 96' Pr*dejnernovitýchvěcí v majetku pazemkust'p.ě' 30, budov bez čpiče, kteréjsou scučástipozernkůst.p"č" 31, 32, 33 a 35 5ll5,5116,?5414, všev k"ú" p"p'č. LubyíI 5ll1, 5,/7,5713,5l/4, a pazerrrků kraje_ částpozemkup.p.č'429 v k"r1'o*řoh 9,, Frodej nenrovitévěci v majetku České republikys právenr 98' $něna pozemkrip'p.č"l?4015 a 1?4016v k'ťr.*'otavave vlastníctví hospodďeni pro Fovodí ohře, státnípodnik, s pozernkemp'p'č ,v k'ú" Rotava ve vlastnicťv í KarIovarského kraje 99. $mlouva o rjízení stužebnostik siiniei yll221",pozemek p'p-č'2370/2 v k.ú. Hroznětín, ve prospěchspoleňnostirwe GasNet,s.r.o. l00, $rnlorrvao zřízenívěcnéhobřemene* služebnostistezky a cesťyve prcspěchkarlovarskéh* kraje, a io k p'p'č'?4&a/1"k,ú.cheb, p'p.č.37114* 37115,k.ú' Vokov u Třebeně a p'p.č'31917,k.ů' Loužek"ve vlastnicťyičr, s právem hospodařenípro PovodíOhře, st.podnik k.ri.cheb,ve prospěchspoločnosti 1sl. smlauvao ďízenívěcxéhobřemenek p.p"č , ČEZ a.s. Distribuce, l02" $*rrlouvao uřízenísiužebnostiinženýrskésitě k p'p.č"527li, k.ú. Dvory, ve prospěch Čs Telomatikaa's. společnosti i 03' Ztízeníslužebnostina základě Žádostitřetich osobv sauvislostis ukládáníminženýrskychsítí poaer*kriv majetkukraje. 1 dc silničních služebností na základě Žádostítřetíchosobv souvislostis ukládáníminženýrsleých Zřízgní 1s4, sítí v majetkukartovarského do silničníchpozemkťt krqie - 2 na základě žádosťí třetíchosobv souvíslostis ukládáníminženýrpkých 105. Zříze*íslužsbností sítí pozemkův majetku do silniční*h kr{e - 3 na základě žádostí třetíchosobv souvislostis ukládánim ínženýrskych I s6. Ztízeníslužebností sítí pozemkův majetkukar}ovarské.ho do silničních kraje. 4 - sůhválenízřízeníslužebnosti 107. Zrušeníčástiusneseníč' ZK 457lt2lI4 ze dns 11.tr2'2014 sítěk silnici č.íii/2l415,pozenrekp"p"č v k.ú'staqýhrozňatava ěásti inženýrské 'schvá}eníztízenislužebnosti usresenič.zk 43lŮ2/l5 zg dne ?015 k silnici č.il/2148, pozernek659 v k"ú"podhradanovéschváieníztízenlslužebností č.zk ze dne 21' Záměr budoucího 1s8" Zrušsniusnesení úplatného nabytí n$movitsstído vlastnich'í Kariovarské}ro kaje - ť'ástipozemkowch parcel v k.ú,olšová Vrata 1CI9.Revakaceusnesgníť.,ZK 443/12/14ze dne 11.l2,20l4 * Prodej nemovitévěci v majetku Kxlovarskéhokraje- STL plynovodua plynovodnípřipojky v k"á' Dvory 1l0. Revokaceusneseníě. ZK 32il/ smlouva* právu stavbyna pozemcíchve vlastnicťví. kraje,k.ú.ůlšová Vrata,pro společnoet KV Technologiesa.s' 111" sdstoupsní od smlouvy o budotici kupní smlouvě ev'č' 23,7/2B12. ze dne s řovodím olrře, stáíní podnik 112, odstoupeníod srnlouvy o budoucíkupní sm}owě ev,ě' 4?1n}a9 ze dne 14' s Povodim ohřa, státnípodnik l13. Zánikpťedkupníhopráva-pozemkyp.p'č'25/i,71/!,4?l8,část4?,část74/1, 1*2,293 1,344 v k.ri'horníkramolín,í243ll,1268/1,1980/1,199414,199811,?ž75114,3ů36/5 v k.ú.tepiá a p'p"č'65212vk'ri,jankoviee i14' Vrácení nemoviqfchvěci v k"ú.homí Slavkov a v k'ú' Čistáu RovnéNadaci Goorgía Agricoly,regionSlavkovskýles síd o:kariovyvary"řávodní3sj/b8'36s06,karloly Vary-Bvory, Česká republik& lč0; r089tl6l" trtč:ču70b9l 16&' tel.:+4?fr3s4 222I I l,

6 ď á ř í č é ž Í ř ě ě í á á ú ž í ř í č é Ž í ď í ě ě í á í ú á íý ě á á í é č é ď ž í ř í ě ě í ř á í ý ář ý ý č é ž í ř í ě ě í á í Í ř í ř ě í ž ý ě č é ž í ť ř í ě ě ť í č á ť Č í ď é ď č í á ř é ě á ť é é Í á í Í Č á Č Č

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více