ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jiří Selinger Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Alois KONEČNÝ Znojmo, 2010

2 4

3 5

4 Abstrakt Bakalářská práce Způsoby spojování podnikatelů je zaměřená na problematiku spojování ekonomických subjektů na základě kapitálové účasti, ale i na smluvním základě. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé druhy propojení podle způsobů a také formy vzájemného spojení. Práce popisuje rozdíl mezi fúzí a akvizicí a analyzuje důvody a moţné dopady vedoucí ke spojení podnikatelů. Získané teoretické znalosti budou uplatněny v praktické části, kde budou porovnány teoretické poznatky na konkrétních případech z praxe. Klíčová slova: Koncentrace, akvizice, fúze Abstract The bachelor thesis "The way of connecting entrepreneurs is focused on connecting businesses on the basis of equity participation, but also on a contractual basis. In the theoretical part are characterized the various types of links as ways and forms of mutual connection. The work describes the difference between mergers and acquisitions, and analyzes the reasons and possible implications aimed at connecting entrepreneurs. The acquired theoretical knowledge will be applied in the practical part where will be compared the theoretical knowledge to concrete cases from practice. Keywords: Consolidation, acquisitions, mergers 6

5 Prohlášení: Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Způsoby spojování podnikatelů jsem vypracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě, dne 30. listopadu 2010 Jiří SELINGER 7

6 Děkuji Ing. Bc. Aloisovi Konečnému a Ing. Františkovi Kaloudovi, CSc., MBA za cenné připomínky při zpracování bakalářské práce. 8

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Základní pojmy podle zákona Spojování podnikatelů Podle způsobu propojení Podle intenzity propojení Kooperace Koncentrace Akvizice Fúze Kontrola spojování podnikatelů v České republice Cíle spojování podnikatelů Cíle v oblasti odběratelské Cíle v oblasti výrobní Cíle ve financování Cíle v dodavatelské oblasti Daňové cíle Další cíle kooperace Zhodnocení dopadů na subjekty Praktická část Vybrané společnosti

8 4.2 Akvizice a fúze, Představení podniku Plzeňský Prazdroj, a.s Představení podniků Radegast a.s Představení podniků Pivovar Velké Popovice Akvizice společností Cíle akvizice a jejich dosaţení Fúze společností Cíle fúze a jejich dosaţení Joint Venture Představení společnosti TPCA Představení společnosti Toyota Motor Corporation Představení společnosti PSA Peugeot Citroën Projekt Joint Venture Výroba Cíle a jejich zhodnocení Kartel, Představení společnosti PENAM a.s Představení společnosti DELTA Pekárny Představení společnosti ODKOLEK a.s Kartelová dohoda společností Zhodnocení dopadu kartelu na společnosti Závěr

9 Pouţité zdroje Seznam tabulek, obrázků a grafů Seznam zkratek

10 1 Úvod Změnou reţimu v roce 1989 a přechodu od centrálního plánování k trţní ekonomice, globalizace a stále větší otevřenost ekonomiky přináší nové příleţitosti, ale také ohroţení pro řadu podnikatelských subjektů. Tyto subjekty musí čelit mnoţství konkurence a musí stále častěji hledat způsob, jak si udrţet pozici na trhu. Jednou z moţností je co nejuţší spolupráce jednotlivých podniků, jejich převzetí či sloučení. V současné době je stále více zřetelnější sílící trend ke spojování podniků do větších forem a tím diverzifikovat svá rizika. Otevření ekonomik vede k tomu, ţe zejména zahraniční investoři a společnosti byli a jsou připraveni více investovat v zemích střední a východní Evropy a prostřednictvím akvizic a fúzí získávat kontrolu nad podniky. Pro finanční investory je však rozhodující očekávaný výnos podmíněn budoucí ziskovostí cílové společnosti, nikoliv konkrétní obor podnikání. Česká republika spolu s Polskem a Ruskem patří mezi nejaktivnější trhy s podniky ve střední a východní Evropě. Jelikoţ se spojením očekává pozitivní dosaţení stanovených cílů, můţe se stát, ţe uskutečněná spojení, akvizice nebo fúze skončí neúspěchem. Proto je vţdy odpovědnost na vlastníkovi nebo manaţerech, jaký způsob spojení zvolí a jaký cíl od realizované transakce očekávají. I v době finanční krize je problematika spojování podniků stále aktuální, neboť o spojení s jinou společností uvaţuje stále více firem, coţ nepotvrzuje obecnou zkušenost, ţe v době recese je malá ochota k těmto transakcím a v době konjunktury vysoká. Přes velký zájem však nejsou v mnoha případech realizovány. Vzhledem ke sníţení cen akcií a rostoucím mnoţstvím subjektů, kteří se ocitají v existenčních problémech, se tato situace můţe stát velmi rychle novou příleţitostí pro firmy, které součastnou situaci přeţijí bez velkých následků a v blízké budoucnosti můţe dojít k výraznému nárůstu akvizičních aktivit. 12

11 2 Cíl práce a metodika Cílem mojí bakalářské práce je shromáţdit informace a charakterizovat jednotlivé formy a cíle spojování podnikatelů. Na základě zjištěných skutečností popsat moţné dopady na integrující podnik a tyto skutečnosti porovnat se skutečnými případy z praxe. Pojmy související s podnikovými koncentracemi často splývají, různě se prolínají a nejsou zcela jednoznačné. Vzhledem, ţe k tomuto tématu není v současné době publikováno dostatek ucelené literatury, věřím, ţe práce bude jistým přínosem. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části jsem popsal jednotlivé spojení podnikatelů a vymezil jednotlivé pojmy. V další části jsem charakterizoval akvizici a fúze. V závěru teoretické části jsem se zaměřil a popsal jednotlivé motivy a cíle, které vedou ke spojení a zhodnotil moţné dopady. V praktické části tyto poznatky z teoretické části srovnávám na konkrétních případech v České republice. Postup bude analogický od představení integrujících společností aţ po vysvětlení motivů a dopadů spojení. K dosaţení cíle bakalářské práce budou pouţity metody analýzy, komparace, literární rešerše a deskripce. 13

12 3 Teoretická část 3.1 Základní pojmy podle zákona 1 o Podnikání Podnikáním rozumíme soustavnou činnost, která je prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. o Podnikatel Podnikatelem jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku, podnikající na základě ţivnostenského nebo jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoby provozující zemědělskou výrobu zapsané do evidence podle zvláštních předpisů. o Podnik Podnik můţeme charakterizovat souborem hmotných, osobních a nehmotných sloţek k podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. o Obchodní firma (firma) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Firmou fyzické osoby musí být vţdy její jméno a příjmení (jméno). Firma fyzické osoby můţe obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Firmou obchodní společnosti nebo druţstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název. Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu. 1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 14

13 3.2 Spojování podnikatelů 2 Spojování podnikatelů (mezinárodně označované jako Merges & Acquisitions) se uskutečňuje prostřednictvím propojení dosud právně a ekonomicky samostatných podnikatelů za účelem vytvoření větší ekonomické jednotky 3 Toto spojení můţeme členit podle různých hledisek nebo příčin, které k nim podniky vedou. Toto spojení můţeme členit podle: o způsobu propojení hospodářských úrovní (směru spojení) o intenzity propojení Podle způsobu propojení Podle způsobu hospodářských úrovní dělíme na horizontální a vertikální spojení a konglomeráty. 4 Obrázek č. 1: Propojení podnikatelů podle způsobu propojení hospodářských úrovní Propojení podnikatelů Horizontální propojení Vertikální propojení Konglomeráty Zdroj: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN ,str. 230 Horizontální - dochází ke spojování podniků zabývajících se stejnou nebo obdobnou činností. Můţeme zde také připojit různá sdruţení podnikatelů do odvětvových nebo 2 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str , str KALOUDA, F, Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN , str

14 zaměstnaneckých svazů, jejímţ cílem je společná ochrana členů. Jako příklad můţeme uvést spojení automobilek. Vertikální - dochází ke spojování podniků z různých odvětví (spojení dodavatelských a odběratelských podniků). Toto spojení můţe být dále uspořádáno po směru produkce (např. ropná rafinerie koupí další těţební společnost) nebo proti směru produkce (např. ropná rafinerie koupí síť čerpacích stanic). Konglomerátní - spojení podniků, které nejsou spojeny ani horizontálně ani vertikálně. Zde se sjednocují podnikatelé z odlišných výrobních nebo obchodních úrovní Podle intenzity propojení Členění podniků podle intenzity nebo také formy, ovlivňuje jak právní tak i hospodářskou samostatnost spojeného podnikatele. Odlišujeme kooperaci od koncentrace. Obrázek č. 2: Propojení podnikatelů podle intenzity propojení Propojení podnikatelů Kooperace Koncentrace Příležitostné společenství (pracovní společenství, konsorcia) Účasti Podřízené koncerny Zájmová společenství Kartely Nepodřízené koncerny Fúze Joint - venture Zdroj: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

15 3.2.3 Kooperace Kooperace se vyznačuje dobrovolným spojením podnikatelů a zůstává plně zachována právní a hospodářská samostatnost. Zúčastněné podniky se vzdávají pouze části jejich hospodářské suverenity. Je to zpravidla nekonkurenční chování několika subjektů, které jim přináší uţitek, jsou vedené a zaměřené k dosaţení společného cíle. Kooperovat mohou podniky s nedostatečnou výrobní kapacitou, chybějící technologií nebo také na předem dohodnuté výrobě, popřípadě vytváření kartelových dohod, zájmových činností a odborových sdruţení. Příležitostné společenství V tomto případě je cílem spojení podnikatelů provádět určitou činnost na společný účet. Vytvořením příleţitostného společenství umoţňuje řadě podnikatelů společně provádět společné projekty, které překračují kapacitu podnikatele, nebo podnikatel nehodlá přebírat riziko jejich provedení. Můţeme se s nimi setkat převáţně při realizaci velkých zakázek (např. výstavba elektrárny nebo letiště). Zájmová společenství Vzniká podobně jako příleţitostné společenství na bázi smluvního spojení samostatně působících podnikatelů. Spolupráce není časově nebo obsahově omezena, ale jde spíše o dlouhodobější spolupráci, zpravidla v důsledku zlepšení hospodárnosti vedoucí ke sníţení nákladů (např. společný výzkum a vývoj). Kartel 5 Kartel je nejvyšší forma spojení v podobě kooperace. Ve většině zemí povaţován za ilegální dohodu firem, zpravidla stejného výrobního odvětví, kterou mezi sebou tajně uzavírají o prodejních cenách a mnoţství. Tato dohoda jim umoţňuje to, aby si 5 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

16 monopolizovaly trh a tím vytvořily podmínky, kdy nakupující nemá na výběr konkurenci, coţ vede k dominantnímu ovládnutí trhu a moţnosti navyšovat cenu výrobku/sluţby. Z této výhody pak obecně kaţdý monopol těţí. Základními formami je cenový, odbytový, výrobní a kondiční kartel. o Cenový kartel nejvíce omezuje konkurenci. Stanoví dohodu o odbytových cenách (např. jednotkovou, nejniţší nebo maximální cenu) a také výrobní nebo odběrové mnoţství. o Odbytový (nebo také dodavatelský) kartel odbyt nebo nákup je místně rozdělen. Odbyt se provádí prostřednictvím společné odbytové kanceláře, nákup je prováděn centrálně (syndikát). 6 o Výrobní kartel jsou sjednávány podmínky, které mohou být předmětem některé výrobní činnosti, např. normy, typizace. o Kondiční kartel součásti dohod je vše, co není uvedeno ve výše uvedených druzích kartelů např. délka záruční doby. Kaţdý právní řád můţe kartel chápat mírně odlišně, nicméně abychom mohli nějaké firmy z kartelu obvinit, musí být zřejmé, ţe jejich počínání jasně vede k získání výhod spojených s kartelovou dohodou. Těmito výhodami jsou, jak jiţ bylo řečeno, především výše cen, které jsou spotřebitelům účtovány za sluţby či zboţí a které jsou v případě kartelizovaných trhů stanoveny na úrovni vyšší, neţ tomu je v případě trhů bez těchto dohod. Joint venture Jde o hospodářskou spolupráci mezi dvěma nebo více navzájem nezávislými podnikateli. Vystupuje pod vlastním jménem, má za cíl společně zájmy a dlouhodobě musí plnit funkci samostatné hospodářské jednotky. Má zpravidla společné vedení v rovném zastoupení, nebo v případě nestejné účasti se zvolí vedení po společné domluvě. 7 Často vzniká mezi podniky z různých států z důvodu moţnosti vyuţívat znalostí a výhod místních poměrů pro 6 Cenový a odbytový kartel je ve většině zemí přísně zakázán a postihován. V ČR kontroluje Úřad na ochranu hospodářské soutěţe. 7 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. Přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

17 společné podnikání. V České republice je výraz Joint Venture, v souvislosti s úpravou hospodářské soutěţe, pouţíván jako společně kontrolovaný podnik Koncentrace Při koncentraci nejsou jen některé, ale všechny činnosti spojeného podnikatele vykonávány společně. Hlavním znakem propojení je podřízenost spojeného podnikatele jednotnému řízení. Podle formy spojení ji dělíme na akvizice a fúze. Rozdíl mezi fúzemi a akvizicemi je minimální. Rozlišení je v tom, ţe u fúzí jde o většinou přátelské" spojení dvou firem, které managementy obou firem vnímají jako prospěšné, zatímco akvizice je vnímána spíše jako poněkud méně přátelská, nebo i nepřátelská akce. 8 V současné době toto rozlišujeme jen minimálně. Fůze a akvizice je činnost, která je často řízena přirozenými cykly a to na makroúrovni takovými faktory jako je dostupnost kapitálu a stav ekonomiky nebo na mikroúrovni, zaloţeném na konkrétním plánu kupujícího nebo prodávajícího. Cyklus prochází těmito fázemi: plán získání společnosti strávení společnosti zhodnocení transakce prodej. Proto se dá tento cyklus přirovnat k lidskému trávícímu cyklu. Některé společnosti jsou proto na počátku cyklu a hledají velkou příleţitost k akvizici, někteří jsou jiţ na konci cyklu, kdy strávili co koupili a jsou připraveni se společnosti zbavit, protoţe naplnili plánované cíle Akvizice 10 Akvizice představuje postup, při kterém kupující získává kontrolu nad částí nebo celou cílovou společností (která je předmětem akvizice), její částí nebo částí jejího majetku a 8 KONEČNÝ, A. Integrace podnikatelských subjektů - její motivy, typy a trendy vývoje [online], s. Referát. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí. Dostupné na: publikace/integrace_podnikatelskych_subjektujeji_motivy_typy_a_trendy_vyvoje.pdf, str. 5 9 Zdroj: SHERMAN, Andrew J.; HART, Milledge A. Mergers & Acquisitions from A to Z. New York : AMACOM, s. ISBN X. s HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str

18 prodávající za to získává od kupujícího odpovídající vypořádání. Převzetí cílové společnosti můţeme provést dvěma způsoby: Asset deal prodej aktiv z prodávajícího na kupujícího můţe být realizován dvojí formou: a) Jako převod vybraných aktiv (případně vybraných závazků) b) Jako převod podniku nebo části podniku Pokud je kupována část podniku, musí splňovat podmínku organizační samostatnosti (tedy oddělitelnosti od podniku jako celku bez dopadu na schopnost provozu zbývající části). Share deal představuje situaci, kdy je akvizice provedena převodem obchodních podílů na cílové společnosti nebo převodem akcií cílové společnosti (kupující tak fakticky získá vlastnictví k cílové společnosti) Fúze Fúze představuje postup, kdy se statutární orgány dvou nebo více firem dohodnou na jejich spojení s tím, ţe poţádají vlastníky těchto firem o schválení takového spojení. Registrací fúze v příslušném rejstříku firem je pak celý proces dokončen. Fúze se můţe uskutečnit formou sloučení nebo splynutí. 11 Fúzí sloučením dochází k zániku obchodní společnosti nebo druţstva nebo více obchodních společností nebo druţstev, jemuţ předchází zrušení bez likvidace; jmění zanikající obchodní společnosti nebo druţstva včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jinou obchodní společnost nebo druţstvo. Za fúzi sloučením se téţ povaţuje, jestliţe se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem. 12 Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností nebo druţstev, jemuţ předchází jejich zrušení bez likvidace; jmění zanikajících obchodních společností 11 HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, v platném znění 20

19 nebo druţstev včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově vznikající nástupnickou obchodní společnost nebo druţstvo Kontrola spojování podnikatelů v České republice 14 Antimonopolní regulace je obsaţena v legislativní úpravě všech vyspělých ekonomik. Jejím cílem je ochrana hospodářské soutěţe jako ţádoucího jevu. Jelikoţ cílem všech forem spojování podniků je konkurenční výhoda, dochází nezřídka k porušování práva. Jedná se zejména o případy, kdy se spojováním podniků narušuje hospodářská soutěţ. Pro tyto případy byl také schválen zákon o ochraně hospodářské soutěţe. Ten legislativně upravuje hlavně dohody narušující soutěţ (kartelové dohody) a spojování soutěţitelů. Na dohlíţení a kontrolu v České republice je zřízen Úřad na ochranu hospodářské soutěţe. Úřad je nezávislým orgánem státní správy, jemuţ jsou svěřeny pravomoci k usměrňování situaci na trhu. Platná právní úprava stanoví, ţe dohody mezi soutěţiteli, rozhodnutí o jejich sdruţení a jednání ve vzájemné dohodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěţe, jsou zakázané a neplatné. Spojením soutěţitelů se v zákoně rozumí spojení podniků. V tomto zákoně jsou stanoveny kritéria pro případy, kdy se omezení na dohody nevztahuje, či je zapotřebí ţádat o povolení Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe nebo Komise Evropské unie. Nutno podotknout, ţe se tato omezení vztahují na subjekty s určitým nemalým podílem na relevantním trhu a případné zákonem nedovolené sdruţovací úkony musí být způsobilé ohrozit hospodářskou soutěţ. Převáţně jde o velké a ekonomicky silné podniky. 3.4 Cíle spojování podnikatelů 15 Spojování podnikatelů je prováděné za účelem dosaţení určitého cíle. Základním cílem je však dlouhodobá maximalizace zisku. Toho lze dosahovat několika způsoby: 13 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, v platném znění 14 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, v platném znění 15 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

20 Zvýšení hospodárnosti nebo-li racionalizace Sníţení rizik nebo-li diverzifikace Zlepšení vyjednávací pozice nebo-li koncentrace Při určitém spojení můţe být důvodem pouze jeden cíl, např. zvýšení hospodárnosti ve výrobní oblasti, nebo můţe být kombinováno více cílů vedle sebe, hlavní a k němu se navazují vedlejší. Na následujícím schématu jsou tyto cíle popsány podle členění. Obrázek č. 3: Cíle spojování podnikatelů Cíle spojování podnikatelů Cíle v oblasti odběratelské Cíle v oblasti výrobní Cíle ve financování Cíle v dodavatelské oblasti Daňové cíle Další cíle kooperace Zdroj: Práce autora na základě podkladů: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str Cíle v oblasti odběratelské Spojení vycházející z odběratelského sektoru můţou dosáhnout prostřednictvím společného nákupu, výhodnějších podmínek jako jsou platební podmínky, termíny nebo mnoţstevní rabaty Cíle v oblasti výrobní Výsledkem spojení ve výrobní oblasti můţe být zlepšení výrobních podmínek, neboť kaţdá firma chce zefektivnit výrobu a dosáhnout tak úspor z rozsahu prostřednictvím velkosériové výroby (kaţdý podnik se bude specializovat na určitý výrobek, který před sloučením vyráběly všechny podniky). Další formou můţe být i typizace, kdy se sjednotí formy konečné produkce. 22

21 3.4.3 Cíle ve financování Spojením podniků a zvýšením základního kapitálu se zvýší moţnost financování cizími zdroji prostřednictvím zlepšení bonity, zvýšení rentability nebo sníţení rizik prostřednictvím kapitálových účastí Cíle v dodavatelské oblasti Spojením do větších celků získá společnost výhodnější trţní postavení. Nejčastějším motivem je dosáhnout dominantního postavení a vyloučit konkurenci cestou stanovení jednotné ceny a dodavatelských podmínek. Získává vstup na nový trh nebo do nového teritoria, u kterého by obtíţně sama překonávala bariéry Daňové cíle Firma převezme poloţky, které sníţí její daňový základ (např. daňová ztráta, výdaje na výzkum a vývoj). Podle Hlaváče vedou ke spojení podnikatele v praxi tyto nejčastější motivy: 16 Zvýšení podílu na trhu Proniknutí na nové trhy Realizace výhodná koupě pokud je cílový podnik nebo její vlastník v dočasných problémech Dosaţení synergií ze spojení Uloţení disponibilních zdrojů za účelem zhodnocení Získání nehmotného majetku technologie, licence nebo know-how Získání vyjímečných zaměstnanců Eliminování konkurence Uspokojení ega vlastníků, případně manaţerů Zjednodušení organizační struktury fúze v rámci skupiny Úspora administrativních nákladů v rámci skupiny firem fúze v rámci skupiny 16 HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str

22 3.4.6 Další cíle kooperace 17 K jiným společným zájmům, které vedou podnikatele ke spojení, můţeme uvést několik cílů spojení na základě kooperace. Patří sem: Společná reklama Společné podnikatelské plány (např. podnikové srovnávání, průzkumy trhu, vzdělávání) Společné lobbování Společné vědecko-technické záměry (společné výzkumy a vývoj) Zhodnocení dopadů na subjekty Dopady na subjekty ze společného spojení musíme posuzovat vţdy samostatně podle kaţdého konkrétního případu. Výsledkem spojení by měl být vţdy pozitivní dopad. Pokud však dopad na společnost je negativní, je třeba analyzovat důvody, protoţe ne vţdy všechny aspekty můţeme zcela ovlivnit, i kdyţ jsme je předpokládali. Dopady můţeme charakterizovat jako výsledek zhodnocení stanovených cílů a to ve všech oblastech, které jsem v předchozích kapitolách popsal. Společnost by měla dosáhnout zvýšení hodnoty firmy, vyuţití synergických efektů na straně výnosů nebo nákladů, převzetí konkurence dodavatele nebo odběratele nebo získání nových růstových příleţitosti, jako jsou nové produkty, firemní procesy, proniknutí na nový trh nebo moţnost zvýšení dluhové kapacity. Co se týká negativních dopadů, můţe se jednat o různá zákonné a regulační procedury, která nejsou známé nebo jsou nepředvídatelné. Tyto dopady však můţeme vţdy zhodnotit aţ po uskutečnění spojení s ohledem na všechny okolnosti. 17 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

23 4 Praktická část 4.1 Vybrané společnosti V praktické části ukáţu na způsoby spojení na konkrétních subjektech, tak jak byly prezentovány v teoretické části. V jednotlivých oddílech vţdy budou představeny, dále bude pojednáno o jejich spojení a nakonec budou rozebrány cíle a vyhodnoceny výsledky těchto spojení. V prvním příkladu jsem si vybral akvizici a fúzi společností Plzeňský prazdroj a.s., Pivovar Radegast a.s. a Pivovar Velké Popovice. Jako druhý příklad jsem si vybral firmu Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o, která vznikla jako Joint-Venture při společném projektu výroby osobních automobilů. Ve třetím příkladu jsem krátce popsal horizontální cenový kartel pekárenských společností Delta Pekárny, Odkolek a Penam a zhodnotil jeho negativní dopad na všechny společnosti. 4.2 Akvizice a fúze 18, Představení podniku Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeňský prazdroj, a.s. je s celkovým výstavem téměř 8 milionů hektolitrů piva jedním z nejvýznamnějších subjektů pivovarnického průmyslu ve střední a východní Evropě. Je zároveň největším exportérem českého piva. Plzeňský prazdroj je členem mezinárodní skupiny SABMiler plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti. Vlajkovou loď představuje značka Pilsner Urquell. Obchodní značka Pilsner Urquell byla zaloţena jiţ roku Pouţitý zdroj: Česká pivovarnická fúze aneb od IPB po SABMiller [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/prazdroj/fuze.htm> 19 Pouţitý zdroj: Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.sweb.cz/beerthesis/spolecnost.htm#_toc > 25

24 Firma: Plzeňský Prazdroj, a.s. Sídlo: U Prazdroje 7, Plzeň Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Základní kapitál: ,- Kč, splaceno: 100% Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vloţka 227 OKEČ: Jediný akcionář: Pilsner Urquell Investments B.V. Mateřská společnost: SABMiller, plc. Počet akcií: ks na jméno v JH Kč Představení podniků Radegast a.s. Firma: Pivovar Radegast a.s.. Sídlo: Nošovice, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Den zrušení: (z důvodu fúze) V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a je nejmladším a nejmodernějším pivovarem v České republice. Ročně vyprodukuje přes 2,2 mil. hl piva. Vyrábí pivo typu klasický český leţák. Radegast byl od ledna 1995 vlastníkem majoritního 85,04% - podílu na základním jmění Pivovaru Velké Popovice, a.s.. Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí pivovarnické skupiny Plzeňský prazdroj a.s Představení podniků Pivovar Velké Popovice Firma: Pivovar Velké Popovice a.s. Sídlo: Velké Popovice, Ringholfferova 1, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Den zrušení: (z důvodu fúze) 26

25 V pivovaru Velké Popovice se vaří pivo od roku Díky tradici, je jeho pivo Velkopopovický kozel jedno z nejoblíbenějších. Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí pivovarnické skupiny Plzeňský prazdroj a.s Akvizice společností 20, 21 V březnu 1998 odsouhlasila česká vláda vstup japonského peněţního ústavu Nomura Securities and Co. Ltd. do české Investiční a poštovní banky. Dceřiná společnost Nomura Europe plc tak získala od státu 51,36 % akcií české banky. Jiţ dne na základě smlouvy o spolupráci se stala IPB a.s. (prostřednictvím dceřiné společnosti Bankovní holding, akciová společnost) jediným akcionářem společnosti České pivo, a.s., která vlastnila 87,86 % akcií společnost Plzeňský Prazdroj, došlo k nepřímé kontrole Prazdroje společností Nomura. Další dceřiná společnost japonské banky, Nomura International plc, uzavřela dne smlouvu o koupi dluhopisů s holandskou společností IMP Finance, B.V.. Na základě této smlouvy získala společnost IMP majoritní podíl (59,22 % akcií) pivovaru Radegast. Tak se stal bankovní dům Nomura majitelem majoritních podílů v obou pivovarech. V září 1997 oznámila Nomura poprvé záměr spojit Radegast a Prazdroj. Záměr Nomury bylo vytvoření společného podniku, který by vlastnila pouze Nomura. Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe v prosinci 1997 fúzi z důvodu vytvoření dominantního postavení na trhu a jeho udrţení a tím zabránění vstupu konkurence, toto spojení zamítá. V roce 1998 potvrzuje své rozhodnutí a nařizuje Nomuře, ţe pokud chce předmětné firmy spojit, odprodat do 6 měsíců jeden z jejich podílů v pivovarech. V listopadu 1998 Nomura stahuje ţádost o fúzi a oznamuje, ţe prodá svůj majoritní podíl v Pivovaru Radegast a.s.. Mimořádná valná hromada pivovaru Radegast v lednu 1999 rozhodla o prodeji strategického podílu. V březnu 1999 však úřad pro ochranu hospodářské soutěţe vyjádřil stanovisko, ţe právoplatnému spojení pivovarů jiţ došlo v roce 1998, kdy vstoupila Nomura do Investiční a poštovní banky. 20 Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.sweb.cz/beerthesis/spolecnost.htm#_toc > 21 Česká pivovarnická fúze aneb od IPB po SABMiller [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/prazdroj/fuze.htm> 27

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BAKALÁŘSKÁ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Bc. Lucie Maňáková D Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více