ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ PODNIKATELŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jiří Selinger Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Alois KONEČNÝ Znojmo, 2010

2 4

3 5

4 Abstrakt Bakalářská práce Způsoby spojování podnikatelů je zaměřená na problematiku spojování ekonomických subjektů na základě kapitálové účasti, ale i na smluvním základě. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé druhy propojení podle způsobů a také formy vzájemného spojení. Práce popisuje rozdíl mezi fúzí a akvizicí a analyzuje důvody a moţné dopady vedoucí ke spojení podnikatelů. Získané teoretické znalosti budou uplatněny v praktické části, kde budou porovnány teoretické poznatky na konkrétních případech z praxe. Klíčová slova: Koncentrace, akvizice, fúze Abstract The bachelor thesis "The way of connecting entrepreneurs is focused on connecting businesses on the basis of equity participation, but also on a contractual basis. In the theoretical part are characterized the various types of links as ways and forms of mutual connection. The work describes the difference between mergers and acquisitions, and analyzes the reasons and possible implications aimed at connecting entrepreneurs. The acquired theoretical knowledge will be applied in the practical part where will be compared the theoretical knowledge to concrete cases from practice. Keywords: Consolidation, acquisitions, mergers 6

5 Prohlášení: Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Způsoby spojování podnikatelů jsem vypracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě, dne 30. listopadu 2010 Jiří SELINGER 7

6 Děkuji Ing. Bc. Aloisovi Konečnému a Ing. Františkovi Kaloudovi, CSc., MBA za cenné připomínky při zpracování bakalářské práce. 8

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Základní pojmy podle zákona Spojování podnikatelů Podle způsobu propojení Podle intenzity propojení Kooperace Koncentrace Akvizice Fúze Kontrola spojování podnikatelů v České republice Cíle spojování podnikatelů Cíle v oblasti odběratelské Cíle v oblasti výrobní Cíle ve financování Cíle v dodavatelské oblasti Daňové cíle Další cíle kooperace Zhodnocení dopadů na subjekty Praktická část Vybrané společnosti

8 4.2 Akvizice a fúze, Představení podniku Plzeňský Prazdroj, a.s Představení podniků Radegast a.s Představení podniků Pivovar Velké Popovice Akvizice společností Cíle akvizice a jejich dosaţení Fúze společností Cíle fúze a jejich dosaţení Joint Venture Představení společnosti TPCA Představení společnosti Toyota Motor Corporation Představení společnosti PSA Peugeot Citroën Projekt Joint Venture Výroba Cíle a jejich zhodnocení Kartel, Představení společnosti PENAM a.s Představení společnosti DELTA Pekárny Představení společnosti ODKOLEK a.s Kartelová dohoda společností Zhodnocení dopadu kartelu na společnosti Závěr

9 Pouţité zdroje Seznam tabulek, obrázků a grafů Seznam zkratek

10 1 Úvod Změnou reţimu v roce 1989 a přechodu od centrálního plánování k trţní ekonomice, globalizace a stále větší otevřenost ekonomiky přináší nové příleţitosti, ale také ohroţení pro řadu podnikatelských subjektů. Tyto subjekty musí čelit mnoţství konkurence a musí stále častěji hledat způsob, jak si udrţet pozici na trhu. Jednou z moţností je co nejuţší spolupráce jednotlivých podniků, jejich převzetí či sloučení. V současné době je stále více zřetelnější sílící trend ke spojování podniků do větších forem a tím diverzifikovat svá rizika. Otevření ekonomik vede k tomu, ţe zejména zahraniční investoři a společnosti byli a jsou připraveni více investovat v zemích střední a východní Evropy a prostřednictvím akvizic a fúzí získávat kontrolu nad podniky. Pro finanční investory je však rozhodující očekávaný výnos podmíněn budoucí ziskovostí cílové společnosti, nikoliv konkrétní obor podnikání. Česká republika spolu s Polskem a Ruskem patří mezi nejaktivnější trhy s podniky ve střední a východní Evropě. Jelikoţ se spojením očekává pozitivní dosaţení stanovených cílů, můţe se stát, ţe uskutečněná spojení, akvizice nebo fúze skončí neúspěchem. Proto je vţdy odpovědnost na vlastníkovi nebo manaţerech, jaký způsob spojení zvolí a jaký cíl od realizované transakce očekávají. I v době finanční krize je problematika spojování podniků stále aktuální, neboť o spojení s jinou společností uvaţuje stále více firem, coţ nepotvrzuje obecnou zkušenost, ţe v době recese je malá ochota k těmto transakcím a v době konjunktury vysoká. Přes velký zájem však nejsou v mnoha případech realizovány. Vzhledem ke sníţení cen akcií a rostoucím mnoţstvím subjektů, kteří se ocitají v existenčních problémech, se tato situace můţe stát velmi rychle novou příleţitostí pro firmy, které součastnou situaci přeţijí bez velkých následků a v blízké budoucnosti můţe dojít k výraznému nárůstu akvizičních aktivit. 12

11 2 Cíl práce a metodika Cílem mojí bakalářské práce je shromáţdit informace a charakterizovat jednotlivé formy a cíle spojování podnikatelů. Na základě zjištěných skutečností popsat moţné dopady na integrující podnik a tyto skutečnosti porovnat se skutečnými případy z praxe. Pojmy související s podnikovými koncentracemi často splývají, různě se prolínají a nejsou zcela jednoznačné. Vzhledem, ţe k tomuto tématu není v současné době publikováno dostatek ucelené literatury, věřím, ţe práce bude jistým přínosem. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části jsem popsal jednotlivé spojení podnikatelů a vymezil jednotlivé pojmy. V další části jsem charakterizoval akvizici a fúze. V závěru teoretické části jsem se zaměřil a popsal jednotlivé motivy a cíle, které vedou ke spojení a zhodnotil moţné dopady. V praktické části tyto poznatky z teoretické části srovnávám na konkrétních případech v České republice. Postup bude analogický od představení integrujících společností aţ po vysvětlení motivů a dopadů spojení. K dosaţení cíle bakalářské práce budou pouţity metody analýzy, komparace, literární rešerše a deskripce. 13

12 3 Teoretická část 3.1 Základní pojmy podle zákona 1 o Podnikání Podnikáním rozumíme soustavnou činnost, která je prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. o Podnikatel Podnikatelem jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku, podnikající na základě ţivnostenského nebo jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoby provozující zemědělskou výrobu zapsané do evidence podle zvláštních předpisů. o Podnik Podnik můţeme charakterizovat souborem hmotných, osobních a nehmotných sloţek k podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. o Obchodní firma (firma) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Firmou fyzické osoby musí být vţdy její jméno a příjmení (jméno). Firma fyzické osoby můţe obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Firmou obchodní společnosti nebo druţstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název. Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu. 1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 14

13 3.2 Spojování podnikatelů 2 Spojování podnikatelů (mezinárodně označované jako Merges & Acquisitions) se uskutečňuje prostřednictvím propojení dosud právně a ekonomicky samostatných podnikatelů za účelem vytvoření větší ekonomické jednotky 3 Toto spojení můţeme členit podle různých hledisek nebo příčin, které k nim podniky vedou. Toto spojení můţeme členit podle: o způsobu propojení hospodářských úrovní (směru spojení) o intenzity propojení Podle způsobu propojení Podle způsobu hospodářských úrovní dělíme na horizontální a vertikální spojení a konglomeráty. 4 Obrázek č. 1: Propojení podnikatelů podle způsobu propojení hospodářských úrovní Propojení podnikatelů Horizontální propojení Vertikální propojení Konglomeráty Zdroj: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN ,str. 230 Horizontální - dochází ke spojování podniků zabývajících se stejnou nebo obdobnou činností. Můţeme zde také připojit různá sdruţení podnikatelů do odvětvových nebo 2 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str , str KALOUDA, F, Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN , str

14 zaměstnaneckých svazů, jejímţ cílem je společná ochrana členů. Jako příklad můţeme uvést spojení automobilek. Vertikální - dochází ke spojování podniků z různých odvětví (spojení dodavatelských a odběratelských podniků). Toto spojení můţe být dále uspořádáno po směru produkce (např. ropná rafinerie koupí další těţební společnost) nebo proti směru produkce (např. ropná rafinerie koupí síť čerpacích stanic). Konglomerátní - spojení podniků, které nejsou spojeny ani horizontálně ani vertikálně. Zde se sjednocují podnikatelé z odlišných výrobních nebo obchodních úrovní Podle intenzity propojení Členění podniků podle intenzity nebo také formy, ovlivňuje jak právní tak i hospodářskou samostatnost spojeného podnikatele. Odlišujeme kooperaci od koncentrace. Obrázek č. 2: Propojení podnikatelů podle intenzity propojení Propojení podnikatelů Kooperace Koncentrace Příležitostné společenství (pracovní společenství, konsorcia) Účasti Podřízené koncerny Zájmová společenství Kartely Nepodřízené koncerny Fúze Joint - venture Zdroj: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

15 3.2.3 Kooperace Kooperace se vyznačuje dobrovolným spojením podnikatelů a zůstává plně zachována právní a hospodářská samostatnost. Zúčastněné podniky se vzdávají pouze části jejich hospodářské suverenity. Je to zpravidla nekonkurenční chování několika subjektů, které jim přináší uţitek, jsou vedené a zaměřené k dosaţení společného cíle. Kooperovat mohou podniky s nedostatečnou výrobní kapacitou, chybějící technologií nebo také na předem dohodnuté výrobě, popřípadě vytváření kartelových dohod, zájmových činností a odborových sdruţení. Příležitostné společenství V tomto případě je cílem spojení podnikatelů provádět určitou činnost na společný účet. Vytvořením příleţitostného společenství umoţňuje řadě podnikatelů společně provádět společné projekty, které překračují kapacitu podnikatele, nebo podnikatel nehodlá přebírat riziko jejich provedení. Můţeme se s nimi setkat převáţně při realizaci velkých zakázek (např. výstavba elektrárny nebo letiště). Zájmová společenství Vzniká podobně jako příleţitostné společenství na bázi smluvního spojení samostatně působících podnikatelů. Spolupráce není časově nebo obsahově omezena, ale jde spíše o dlouhodobější spolupráci, zpravidla v důsledku zlepšení hospodárnosti vedoucí ke sníţení nákladů (např. společný výzkum a vývoj). Kartel 5 Kartel je nejvyšší forma spojení v podobě kooperace. Ve většině zemí povaţován za ilegální dohodu firem, zpravidla stejného výrobního odvětví, kterou mezi sebou tajně uzavírají o prodejních cenách a mnoţství. Tato dohoda jim umoţňuje to, aby si 5 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

16 monopolizovaly trh a tím vytvořily podmínky, kdy nakupující nemá na výběr konkurenci, coţ vede k dominantnímu ovládnutí trhu a moţnosti navyšovat cenu výrobku/sluţby. Z této výhody pak obecně kaţdý monopol těţí. Základními formami je cenový, odbytový, výrobní a kondiční kartel. o Cenový kartel nejvíce omezuje konkurenci. Stanoví dohodu o odbytových cenách (např. jednotkovou, nejniţší nebo maximální cenu) a také výrobní nebo odběrové mnoţství. o Odbytový (nebo také dodavatelský) kartel odbyt nebo nákup je místně rozdělen. Odbyt se provádí prostřednictvím společné odbytové kanceláře, nákup je prováděn centrálně (syndikát). 6 o Výrobní kartel jsou sjednávány podmínky, které mohou být předmětem některé výrobní činnosti, např. normy, typizace. o Kondiční kartel součásti dohod je vše, co není uvedeno ve výše uvedených druzích kartelů např. délka záruční doby. Kaţdý právní řád můţe kartel chápat mírně odlišně, nicméně abychom mohli nějaké firmy z kartelu obvinit, musí být zřejmé, ţe jejich počínání jasně vede k získání výhod spojených s kartelovou dohodou. Těmito výhodami jsou, jak jiţ bylo řečeno, především výše cen, které jsou spotřebitelům účtovány za sluţby či zboţí a které jsou v případě kartelizovaných trhů stanoveny na úrovni vyšší, neţ tomu je v případě trhů bez těchto dohod. Joint venture Jde o hospodářskou spolupráci mezi dvěma nebo více navzájem nezávislými podnikateli. Vystupuje pod vlastním jménem, má za cíl společně zájmy a dlouhodobě musí plnit funkci samostatné hospodářské jednotky. Má zpravidla společné vedení v rovném zastoupení, nebo v případě nestejné účasti se zvolí vedení po společné domluvě. 7 Často vzniká mezi podniky z různých států z důvodu moţnosti vyuţívat znalostí a výhod místních poměrů pro 6 Cenový a odbytový kartel je ve většině zemí přísně zakázán a postihován. V ČR kontroluje Úřad na ochranu hospodářské soutěţe. 7 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. Přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

17 společné podnikání. V České republice je výraz Joint Venture, v souvislosti s úpravou hospodářské soutěţe, pouţíván jako společně kontrolovaný podnik Koncentrace Při koncentraci nejsou jen některé, ale všechny činnosti spojeného podnikatele vykonávány společně. Hlavním znakem propojení je podřízenost spojeného podnikatele jednotnému řízení. Podle formy spojení ji dělíme na akvizice a fúze. Rozdíl mezi fúzemi a akvizicemi je minimální. Rozlišení je v tom, ţe u fúzí jde o většinou přátelské" spojení dvou firem, které managementy obou firem vnímají jako prospěšné, zatímco akvizice je vnímána spíše jako poněkud méně přátelská, nebo i nepřátelská akce. 8 V současné době toto rozlišujeme jen minimálně. Fůze a akvizice je činnost, která je často řízena přirozenými cykly a to na makroúrovni takovými faktory jako je dostupnost kapitálu a stav ekonomiky nebo na mikroúrovni, zaloţeném na konkrétním plánu kupujícího nebo prodávajícího. Cyklus prochází těmito fázemi: plán získání společnosti strávení společnosti zhodnocení transakce prodej. Proto se dá tento cyklus přirovnat k lidskému trávícímu cyklu. Některé společnosti jsou proto na počátku cyklu a hledají velkou příleţitost k akvizici, někteří jsou jiţ na konci cyklu, kdy strávili co koupili a jsou připraveni se společnosti zbavit, protoţe naplnili plánované cíle Akvizice 10 Akvizice představuje postup, při kterém kupující získává kontrolu nad částí nebo celou cílovou společností (která je předmětem akvizice), její částí nebo částí jejího majetku a 8 KONEČNÝ, A. Integrace podnikatelských subjektů - její motivy, typy a trendy vývoje [online], s. Referát. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí. Dostupné na: publikace/integrace_podnikatelskych_subjektujeji_motivy_typy_a_trendy_vyvoje.pdf, str. 5 9 Zdroj: SHERMAN, Andrew J.; HART, Milledge A. Mergers & Acquisitions from A to Z. New York : AMACOM, s. ISBN X. s HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str

18 prodávající za to získává od kupujícího odpovídající vypořádání. Převzetí cílové společnosti můţeme provést dvěma způsoby: Asset deal prodej aktiv z prodávajícího na kupujícího můţe být realizován dvojí formou: a) Jako převod vybraných aktiv (případně vybraných závazků) b) Jako převod podniku nebo části podniku Pokud je kupována část podniku, musí splňovat podmínku organizační samostatnosti (tedy oddělitelnosti od podniku jako celku bez dopadu na schopnost provozu zbývající části). Share deal představuje situaci, kdy je akvizice provedena převodem obchodních podílů na cílové společnosti nebo převodem akcií cílové společnosti (kupující tak fakticky získá vlastnictví k cílové společnosti) Fúze Fúze představuje postup, kdy se statutární orgány dvou nebo více firem dohodnou na jejich spojení s tím, ţe poţádají vlastníky těchto firem o schválení takového spojení. Registrací fúze v příslušném rejstříku firem je pak celý proces dokončen. Fúze se můţe uskutečnit formou sloučení nebo splynutí. 11 Fúzí sloučením dochází k zániku obchodní společnosti nebo druţstva nebo více obchodních společností nebo druţstev, jemuţ předchází zrušení bez likvidace; jmění zanikající obchodní společnosti nebo druţstva včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jinou obchodní společnost nebo druţstvo. Za fúzi sloučením se téţ povaţuje, jestliţe se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem. 12 Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností nebo druţstev, jemuţ předchází jejich zrušení bez likvidace; jmění zanikajících obchodních společností 11 HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, v platném znění 20

19 nebo druţstev včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově vznikající nástupnickou obchodní společnost nebo druţstvo Kontrola spojování podnikatelů v České republice 14 Antimonopolní regulace je obsaţena v legislativní úpravě všech vyspělých ekonomik. Jejím cílem je ochrana hospodářské soutěţe jako ţádoucího jevu. Jelikoţ cílem všech forem spojování podniků je konkurenční výhoda, dochází nezřídka k porušování práva. Jedná se zejména o případy, kdy se spojováním podniků narušuje hospodářská soutěţ. Pro tyto případy byl také schválen zákon o ochraně hospodářské soutěţe. Ten legislativně upravuje hlavně dohody narušující soutěţ (kartelové dohody) a spojování soutěţitelů. Na dohlíţení a kontrolu v České republice je zřízen Úřad na ochranu hospodářské soutěţe. Úřad je nezávislým orgánem státní správy, jemuţ jsou svěřeny pravomoci k usměrňování situaci na trhu. Platná právní úprava stanoví, ţe dohody mezi soutěţiteli, rozhodnutí o jejich sdruţení a jednání ve vzájemné dohodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěţe, jsou zakázané a neplatné. Spojením soutěţitelů se v zákoně rozumí spojení podniků. V tomto zákoně jsou stanoveny kritéria pro případy, kdy se omezení na dohody nevztahuje, či je zapotřebí ţádat o povolení Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe nebo Komise Evropské unie. Nutno podotknout, ţe se tato omezení vztahují na subjekty s určitým nemalým podílem na relevantním trhu a případné zákonem nedovolené sdruţovací úkony musí být způsobilé ohrozit hospodářskou soutěţ. Převáţně jde o velké a ekonomicky silné podniky. 3.4 Cíle spojování podnikatelů 15 Spojování podnikatelů je prováděné za účelem dosaţení určitého cíle. Základním cílem je však dlouhodobá maximalizace zisku. Toho lze dosahovat několika způsoby: 13 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, v platném znění 14 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, v platném znění 15 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

20 Zvýšení hospodárnosti nebo-li racionalizace Sníţení rizik nebo-li diverzifikace Zlepšení vyjednávací pozice nebo-li koncentrace Při určitém spojení můţe být důvodem pouze jeden cíl, např. zvýšení hospodárnosti ve výrobní oblasti, nebo můţe být kombinováno více cílů vedle sebe, hlavní a k němu se navazují vedlejší. Na následujícím schématu jsou tyto cíle popsány podle členění. Obrázek č. 3: Cíle spojování podnikatelů Cíle spojování podnikatelů Cíle v oblasti odběratelské Cíle v oblasti výrobní Cíle ve financování Cíle v dodavatelské oblasti Daňové cíle Další cíle kooperace Zdroj: Práce autora na základě podkladů: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str Cíle v oblasti odběratelské Spojení vycházející z odběratelského sektoru můţou dosáhnout prostřednictvím společného nákupu, výhodnějších podmínek jako jsou platební podmínky, termíny nebo mnoţstevní rabaty Cíle v oblasti výrobní Výsledkem spojení ve výrobní oblasti můţe být zlepšení výrobních podmínek, neboť kaţdá firma chce zefektivnit výrobu a dosáhnout tak úspor z rozsahu prostřednictvím velkosériové výroby (kaţdý podnik se bude specializovat na určitý výrobek, který před sloučením vyráběly všechny podniky). Další formou můţe být i typizace, kdy se sjednotí formy konečné produkce. 22

21 3.4.3 Cíle ve financování Spojením podniků a zvýšením základního kapitálu se zvýší moţnost financování cizími zdroji prostřednictvím zlepšení bonity, zvýšení rentability nebo sníţení rizik prostřednictvím kapitálových účastí Cíle v dodavatelské oblasti Spojením do větších celků získá společnost výhodnější trţní postavení. Nejčastějším motivem je dosáhnout dominantního postavení a vyloučit konkurenci cestou stanovení jednotné ceny a dodavatelských podmínek. Získává vstup na nový trh nebo do nového teritoria, u kterého by obtíţně sama překonávala bariéry Daňové cíle Firma převezme poloţky, které sníţí její daňový základ (např. daňová ztráta, výdaje na výzkum a vývoj). Podle Hlaváče vedou ke spojení podnikatele v praxi tyto nejčastější motivy: 16 Zvýšení podílu na trhu Proniknutí na nové trhy Realizace výhodná koupě pokud je cílový podnik nebo její vlastník v dočasných problémech Dosaţení synergií ze spojení Uloţení disponibilních zdrojů za účelem zhodnocení Získání nehmotného majetku technologie, licence nebo know-how Získání vyjímečných zaměstnanců Eliminování konkurence Uspokojení ega vlastníků, případně manaţerů Zjednodušení organizační struktury fúze v rámci skupiny Úspora administrativních nákladů v rámci skupiny firem fúze v rámci skupiny 16 HLAVÁČ, J. Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, s. ISBN , str

22 3.4.6 Další cíle kooperace 17 K jiným společným zájmům, které vedou podnikatele ke spojení, můţeme uvést několik cílů spojení na základě kooperace. Patří sem: Společná reklama Společné podnikatelské plány (např. podnikové srovnávání, průzkumy trhu, vzdělávání) Společné lobbování Společné vědecko-technické záměry (společné výzkumy a vývoj) Zhodnocení dopadů na subjekty Dopady na subjekty ze společného spojení musíme posuzovat vţdy samostatně podle kaţdého konkrétního případu. Výsledkem spojení by měl být vţdy pozitivní dopad. Pokud však dopad na společnost je negativní, je třeba analyzovat důvody, protoţe ne vţdy všechny aspekty můţeme zcela ovlivnit, i kdyţ jsme je předpokládali. Dopady můţeme charakterizovat jako výsledek zhodnocení stanovených cílů a to ve všech oblastech, které jsem v předchozích kapitolách popsal. Společnost by měla dosáhnout zvýšení hodnoty firmy, vyuţití synergických efektů na straně výnosů nebo nákladů, převzetí konkurence dodavatele nebo odběratele nebo získání nových růstových příleţitosti, jako jsou nové produkty, firemní procesy, proniknutí na nový trh nebo moţnost zvýšení dluhové kapacity. Co se týká negativních dopadů, můţe se jednat o různá zákonné a regulační procedury, která nejsou známé nebo jsou nepředvídatelné. Tyto dopady však můţeme vţdy zhodnotit aţ po uskutečnění spojení s ohledem na všechny okolnosti. 17 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

23 4 Praktická část 4.1 Vybrané společnosti V praktické části ukáţu na způsoby spojení na konkrétních subjektech, tak jak byly prezentovány v teoretické části. V jednotlivých oddílech vţdy budou představeny, dále bude pojednáno o jejich spojení a nakonec budou rozebrány cíle a vyhodnoceny výsledky těchto spojení. V prvním příkladu jsem si vybral akvizici a fúzi společností Plzeňský prazdroj a.s., Pivovar Radegast a.s. a Pivovar Velké Popovice. Jako druhý příklad jsem si vybral firmu Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o, která vznikla jako Joint-Venture při společném projektu výroby osobních automobilů. Ve třetím příkladu jsem krátce popsal horizontální cenový kartel pekárenských společností Delta Pekárny, Odkolek a Penam a zhodnotil jeho negativní dopad na všechny společnosti. 4.2 Akvizice a fúze 18, Představení podniku Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeňský prazdroj, a.s. je s celkovým výstavem téměř 8 milionů hektolitrů piva jedním z nejvýznamnějších subjektů pivovarnického průmyslu ve střední a východní Evropě. Je zároveň největším exportérem českého piva. Plzeňský prazdroj je členem mezinárodní skupiny SABMiler plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti. Vlajkovou loď představuje značka Pilsner Urquell. Obchodní značka Pilsner Urquell byla zaloţena jiţ roku Pouţitý zdroj: Česká pivovarnická fúze aneb od IPB po SABMiller [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/prazdroj/fuze.htm> 19 Pouţitý zdroj: Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.sweb.cz/beerthesis/spolecnost.htm#_toc > 25

24 Firma: Plzeňský Prazdroj, a.s. Sídlo: U Prazdroje 7, Plzeň Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Základní kapitál: ,- Kč, splaceno: 100% Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vloţka 227 OKEČ: Jediný akcionář: Pilsner Urquell Investments B.V. Mateřská společnost: SABMiller, plc. Počet akcií: ks na jméno v JH Kč Představení podniků Radegast a.s. Firma: Pivovar Radegast a.s.. Sídlo: Nošovice, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Den zrušení: (z důvodu fúze) V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a je nejmladším a nejmodernějším pivovarem v České republice. Ročně vyprodukuje přes 2,2 mil. hl piva. Vyrábí pivo typu klasický český leţák. Radegast byl od ledna 1995 vlastníkem majoritního 85,04% - podílu na základním jmění Pivovaru Velké Popovice, a.s.. Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí pivovarnické skupiny Plzeňský prazdroj a.s Představení podniků Pivovar Velké Popovice Firma: Pivovar Velké Popovice a.s. Sídlo: Velké Popovice, Ringholfferova 1, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik: IČ: Den zrušení: (z důvodu fúze) 26

25 V pivovaru Velké Popovice se vaří pivo od roku Díky tradici, je jeho pivo Velkopopovický kozel jedno z nejoblíbenějších. Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí pivovarnické skupiny Plzeňský prazdroj a.s Akvizice společností 20, 21 V březnu 1998 odsouhlasila česká vláda vstup japonského peněţního ústavu Nomura Securities and Co. Ltd. do české Investiční a poštovní banky. Dceřiná společnost Nomura Europe plc tak získala od státu 51,36 % akcií české banky. Jiţ dne na základě smlouvy o spolupráci se stala IPB a.s. (prostřednictvím dceřiné společnosti Bankovní holding, akciová společnost) jediným akcionářem společnosti České pivo, a.s., která vlastnila 87,86 % akcií společnost Plzeňský Prazdroj, došlo k nepřímé kontrole Prazdroje společností Nomura. Další dceřiná společnost japonské banky, Nomura International plc, uzavřela dne smlouvu o koupi dluhopisů s holandskou společností IMP Finance, B.V.. Na základě této smlouvy získala společnost IMP majoritní podíl (59,22 % akcií) pivovaru Radegast. Tak se stal bankovní dům Nomura majitelem majoritních podílů v obou pivovarech. V září 1997 oznámila Nomura poprvé záměr spojit Radegast a Prazdroj. Záměr Nomury bylo vytvoření společného podniku, který by vlastnila pouze Nomura. Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe v prosinci 1997 fúzi z důvodu vytvoření dominantního postavení na trhu a jeho udrţení a tím zabránění vstupu konkurence, toto spojení zamítá. V roce 1998 potvrzuje své rozhodnutí a nařizuje Nomuře, ţe pokud chce předmětné firmy spojit, odprodat do 6 měsíců jeden z jejich podílů v pivovarech. V listopadu 1998 Nomura stahuje ţádost o fúzi a oznamuje, ţe prodá svůj majoritní podíl v Pivovaru Radegast a.s.. Mimořádná valná hromada pivovaru Radegast v lednu 1999 rozhodla o prodeji strategického podílu. V březnu 1999 však úřad pro ochranu hospodářské soutěţe vyjádřil stanovisko, ţe právoplatnému spojení pivovarů jiţ došlo v roce 1998, kdy vstoupila Nomura do Investiční a poštovní banky. 20 Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.sweb.cz/beerthesis/spolecnost.htm#_toc > 21 Česká pivovarnická fúze aneb od IPB po SABMiller [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/prazdroj/fuze.htm> 27

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Konkurenceschopnost v České republice The competition capability in the economy of the Czech republic Vedoucí diplomové

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Zúčastněné společnosti: ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. TESLA ELECTRIC s. r.o. 1 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením (dále jen Projekt) vyhotovený dne 15. 11. 2016 v souladu s 15, 70 a 88 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách),

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o. ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM ze dne 18. dubna 2016 za KOFOLA, holdinška družba d.o.o. 532039-v1\PRADOCS 1 Obsah 1 ÚVOD 2 ODŮVODNĚNÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU AKCIÍ A PODÍLŮ Z PRÁVNÍHO I EKONOMICKÉHO HLEDISKA

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více