BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu"

Transkript

1 BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu

2 2 / 20

3 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se s návodem seznámila jak montážní firma, která bude erpadlo instalovat, tak jeho uživatel. 1. Obecná bezpenostní upozornní: Symboly Nebezpeí úrazu el. proudem Riziko poranní osob nebo poškození vcí Riziko poškození erpadla nebo instalace 2. Obecná bezpenostní pravidla erpadla Nautilus jsou urena pro filtrování a recirkulaci bazénové vody erpadla Nautilus pracují s istou vodou, nejsou urena pro slanou ani technicky upravovanou vodu i jiné kapaliny. Voda musí splovat tyto parametry: tvrdost 9,8 16,8 N, alkalita mg/l CaCO 3, ph 7,2-7,6, teplota max. 35 C, volný chlor max.1,5 g/m 3 erpadlo je teba nainstalovat v souladu s platnými SN a EN jakákoliv úprava i modifikace konstrukce erpadla musí být schválena výrobcem. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly. V pípad použití neautorizovaných ND nebo neautorizovaných úprav nenese výrobce žádnou odpovdnost za vzniklé škody pi provozování erpadla jsou nkteré jeho ásti pod elektrickým naptím, proto s ním manipulujte pouze po pedchozím odpojení od el. sít a bezpeném zajištní uživatel erpadla je povinen zajistit jeho odbornou montáž a údržbu kvalifikovanou osobou mající oprávnní k této innosti bezpené provozování erpadla je garantováno jen pi respektování tohoto návodu na montáž a uvedení do provozu technické hodnoty uvedené v tabulkách nesmí být pekroeny v pípad chybné funkce erpadla se ihned obrate na svého dodavatele Upozornní pro instalaci a montáž pi pipojování el. kabel k erpadlu dávejte pozor, aby do svorkovnice nenapadaly žádné pedmty i ásti kabelu a všechny vodie vetn zemnící svorky byly správn upevnny viz schéma el. zapojení elektrická instalace erpadla musí být vybavena proudovým chrániem s vypínacím proudem 30 ma a motorovým spouštem nastaveným na provozní el. proudový odbr daného erpadla pesvdte se, že je správn umístno tsnní svorkovnice, aby nedocházelo k vniknutí vody do svornice el. motoru a ovte, že byla správn dotažena ucpávka kabelové prchodky vnujte zvláštní pozornost tomu, aby v žádném pípad nevnikla voda do motoru a do el. ástí, které jsou pod el. naptím v pípad, že je erpadlo používáno k jinému úelu, než je ureno, musí být respektovány všechny platné pedpisy pro toto užití 3 / 20

4 Upozornní pro uvedení do provozu Ped uvedením erpadla do provozu ovte nastavení všech ochranných el. prvk motoru. Je nezbytný proudový chráni s vybavovacím proudem 30 ma a nadproudové relé (motorový spoušt) nastavený na jmenovitý skutený proud elektromotoru. Pibližné hodnoty jsou uvedeny v tabulce viz dále. Poznámka: Doporuuje se nechat erpadlo vypnuté, když jsou v bazénu plavci a ve všech pípadech, když jsou osoby v kontaktu s vodou. Upozornní pro montážní a údržbáské práce pi montáži a instalaci erpadla se ite platnými pedpisy a SN pro elektro instalace vnujte zvláštní pozornost tomu, aby v žádném pípad nevnikla voda do motoru a do elektro ástí, které jsou pod naptím zabrate dotyku osob i pedmt s pohybujícími se ástmi erpadla s erpadlem se nesmí manipulovat, dokud se zcela nezastaví ped jakoukoli manipulací je teba erpadlo odpojit od el. sít a zajistit všechny spínací prvky doporuujeme následující postup ped provedením jakékoliv manipulace s erpadlem: 1. odpojit erpadlo od el. sít 2. zajistit všechny spínací prvky 3. ovit, že el. okruhy nejsou pod naptím vetn pomocných okruh a dalšího píslušenství 4. ekat, až veškeré toivé prvky budou zcela v klidu Výše uvedené doporuení pokládejte za informativní. Vždy se ite platnými pedpisy, které se týkají bezpenosti pi manipulaci se zaízením. Denn provádjte kontrolu: - správného pipevnní mechanických ástí a dotažení všech šroub - správné pozice, upevnní a stavu všech vodi a izolací - teploty erpadla a elektromotoru. V pípad vysoké teploty ( u elektromotoru nad 80 C) odstavte okamžit erpadlo a nechte odborn opravit. Další provozování erpadla pi vysoké teplot mže zpsobit zadení ložisek nebo spálení statorového vinutí a má za následek ztrátu záruky za výrobek. - vibrací a hlunosti erpadla pi zvýšení vibrací i hlunosti erpadlo okamžit odstavte a nechte opravit. Další provozování erpadla pi zvýšených vibracích a hlunosti mže zpsobit nenávratné poškození erpadla a ztrátu záruky za výrobek. Tento návod pro instalaci, provoz a údržbu nemže v žádném pípad obsáhnout všechny situace, které mohou nastat pi provozu a údržb. V pípad jakékoli nejasnosti se obrate na svého dodavatele. 4 / 20

5 3. Montáž Všeobecn montáž erpadel Nautilus je povolena u bazén a koupališ. V pípad pochybností se obrate na svého dodavatele erpadla jsou vybavena zachycovaem hrubých neistot s košem, který brání vniknutí vtších neistot do erpadla a možnému poškození hydraulické ásti erpadla. Zachycova hrubých neistot podmiuje horizontální montáž erpadla všechna erpadla jsou dodávána s podstavci, které umožují jejich pevné ukotvení k podlaze (obr. 1) Potrubí potrubí se pipojuje nalepením ke spojovací tvarovce, která je dodávaná s erpadlem, spoje propojovacího kusu na sání a na výtlaku erpadla jsou fixovány pevlenou matkou a mají tsnní, které spoj utsuje (obr. 2) pipojení potrubí musí být provedeno v ose pipojovací tvarovky, aby se zamezilo nepimeným boním tahm a možnému poškození (obr. 2) sací potrubí se pipojuje s mírným sklonem smrem k erpadlu 2%, aby se zabránilo vytváení sifon /vzduchových polštá/ (obr. 2) každopádn je nutné ped spuštním erpadla zalít zachycova erpadla vodou až pod sací potrubí (obr. 3) Umístní pestože erpadla jsou samonasávací, pro zlepšení jejich úinnosti se doporuuje umístit erpadlo vždy pod hladinou vody v bazénu i koupališt v pípad, že je nutné erpadlo nainstalovat nad hladinou, rozdíl výšek erpadla a hladiny vody by nikdy neml pekroit 2 m (viz obr. 4), souasn je teba dbát na to, aby délka sacího potrubí byla co nejkratší. ím je sací potrubí delší, tím delší je doba nasátí a zvyšují se tlakové ztráty je nezbytné zamezit zaplavení erpadla vodou a zajistit, aby bylo v suchém prostedí s dobrou ventilací vzduchu Elektrické pipojení pipojení erpadla do el. sít je teba provést vícepolárním spínaem se vzdáleností kontakt min. 3 mm pro pipojení do sít el. naptí je teba použít pevný kabel. V pípad, že použijete flexibilní šru, musí mít koncovky pro pipojení ke svorkovnici motoru erpadla jednofázová erpadla jsou vybavena tepelnou bimetalovou ochranou umístnou ve statorovém vinutí motoru, tífázová nikoliv všechna erpadla je teba chránit motorovým spouštem (nadproudovým relé) nastaveným na skutený el. proud odebíraný erpadlem. Tabulkové hodnoty nastavení motorového spoušte (nadproudového relé) jsou ilustrativní, pesné nastavení musí provést odborná osoba v oboru elektro na základ zmení skuteného el. proudu (A) odebíraného erpadlem ke všem erpadlm Nautilus je nutno pipojit proudový chráni s vybavovacím proudem A (viz schéma) 5 / 20

6 Tabulka nastavení motorového spoušte Kód erpadla Výkon P2 Výkon P2 Y 3 x 400 V Naptí (V) (HP) (kw) nastavení motor. spoušte (A) ,5 0, ,5 0, ,5 0,43 3x400 1, ,75 0, ,75 0,6 3x400 1, , , ,76 3x400 1, ,5 1, , ,5 1,1 3x400 2, , , ,46 3x400 3, , ,2 3x400 4,5 pro jednofázová erpadla 230 V použijte pipojovací kabel typu H07 RN-F3 1,5mm pro tífázová erpadla zvolte pipojovací kabel typu H07 RN-F5 1,5 mm pro stídavý proud ped pipojením motoru ovte vhodnost pojistek ovte a nastavte správn proudovou hodnotu motorového spoušte. K tomu porovnejte tabulkové hodnoty pro zapojení Y do hvzdy (sí 3 x 400 V) a skutenou namenou hodnotu, která by se nemla píliš lišit Dležité: erpadlo je z výroby zapojeno do hvzdy Y pro 3x400V, pokud zmníte pro tuto sí nastavení do trojúhelníku, dojde ke spálení vinutí. pesvdte se, že zaízení je správn uzemnno je zcela nezbytné dodržet podmínky instalace a elektro pipojení. V opaném pípad se výrobce erpadla zíká jakékoli odpovdnosti plynoucí ze záruky erpadla jsou vyrobena dle platných norem EN a mají el. krytí IP-55 síový kabel mže být pipojen pouze kvalifikovanou a povenou osobou (typ zapojení do hvzdy) v pípad nesprávného a neodborného zapojení do sít mže dojít k smrtelným úrazm!!! 4. Pokyny pro uvedení do provozu Ped uvedením do provozu ped uvedením erpadla do provozu je nutné provést následující: 1. odšroubujte víko zachycovae (viz obr. 5) povolením matky 2. zachycova hrubých neistot naplte až po sací otvor vodou 3. pokud jste vyjmuli koš zachycovae, nezapomete jej umístit zpt, aby nemohlo dojít k poškození erpadla hrubými neistotami (kamínky, vtvikami apod.) 4. ovte, že naptí el. sít odpovídá oznaení na štítku erpadla umístte na zachycova neistot víko, zkontrolujte správné nasazení tsnní a dotáhnte matku (obr. 5) erpadlo nesmí být nikdy (ani na krátkou dobu) spuštno bez pedchozího naplnní zachycovae hrubých neistot vodou. V opaném pípad se mže poškodit mechanická ucpávka erpadla, která zane propouštt vodu 6 / 20

7 ovte šroubovákem zastreným do drážky v zadní ásti hídele, že se hídel erpadla voln otáí. Pokud ne, erpadlo nespouštjte!!! Zjistte závadu nebo nechte opravit u tífázových erpadel ovte smr jejich otáení. Pi pohledu na zadní kryt ventilátoru elektromotoru se musí ventilátor otáet po smru hodinových ruiek (obr. 6) Uvedení do provozu otevete všechny uzavírací kohouty ve filtraním okruhu a zapnte erpadlo vykejte (max. 3 minuty), než erpadlo nasaje vodu a ustálí se jeho chod 5. Údržba pravideln istte koš zachycovae a tím zamezte poklesu tlaku, snížení prtoného výkonu a petžování erpadla. Rovnž tím zabráníte poškození koše. Proto se doporuuje koš asto istit v pípad, že se erpadlo zastaví, znamená to, že se aktivovala nkterá ochrana erpadla. Ovte, zda odebíraný el. proud v ampérech (A) je stejný nebo nižší než hodnota uvedená na štítku erpadla, jestliže je proudový odbr vyšší, nechte erpadlo opravit pokud nebudete erpadlo delší dobu provozovat, je teba z nj vypustit vodu, aby nedošlo k jejímu zamrznutí a poškození erpadla. K vypuštní vody slouží 2 zátky na tle erpadla (poz. 9) pi každém otevení zachycovae je teba oistit sedlo tsnní od neistot, aby tsnní dobe tsnilo a pod víkem nedocházelo k úniku vody (obr. 5) 6. Demontáž elektromotor mže být odmontován od tla erpadla, aniž byste povolovali sací a výtlané potrubí erpadla (jen po uplynutí záruky na výrobek) pro odmontování motoru od tla erpadla uvolnte šrouby (poz. 20) 7 / 20

8 erpadlo nenasává 7. Závady a jejich odstranní Závada Píina ešení Sací potrubí pisává vzduch Špatn tsní víko zachycovae neistot Špatný smr otáení 3f. motoru erpadlo má malý výkon Motor se zastavuje Zanesený zachycova hrubých neistot Sací potrubí pisává vzduch Špatný smr otáení 3f. motoru Tlakové ztráty v sacím potrubí Chybné naptí Zvýšení teploty ve svorkovnici z dvodu jiskení Vypadává tepelná ochrana Špatn zapojená svorkovnice 8. erpadla NAUTILUS 8.1 Popis erpadla a jeho píslušenství Tlo erpadla je vyrobeno z termoplastu poslední generace. erpadla jsou samonasávací a dodávají se s jednofázovými a tífázovými motory. Veškeré kovové ásti erpadel, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny z nerez oceli AISI-316 (SN ). Do tla erpadla je zabudován zachycova hrubých neistot, aby se zabránilo vniknutí cizích ástic, které by mohly poškodit hydraulickou ást erpadla. Jednofázové elektromotory, které se dodávají s erpadly, mají el. krytí IP-55 a jsou vybaveny tepelnou pojistkou (WKS), která se aktivuje pi petížení motoru erpadla a dosažení kritické teploty cca 110 C (mže zpsobit ucpaný koš zachycovae neistot, zavené nebo pivené kohouty na sání i výtlaku erpadla, provoz v uzaveném a neventilovaném prostoru, opotebovaná ložiska, neistoty uvnit erpadla apod.). Pro zajištní ochrany a zamezení chybného provozování erpadla je teba do rozvade erpadla umístit motorový spoušt, který odpojí erpadlo pi zvýšeném proudovém odbru, ješt ped aktivací tepelné pojistky (WKS) uvnit statorového vinutí. 8.2 Dodávané prvky erpadla Ovte tsnost sacího potrubí a tsnní Oistte víko zachycovae a ovte stav tsnní Zamte dv fáze ve svorkovnici Vyistte zachycova neistot Ovte tsnost sacího potrubí Zamte dv fáze ve svorkovnici Odstrate prvky, které zpsobují ztráty Ovte, že naptí sít souhlasí s naptím uvedeným na štítku motoru Ovte zapojení svorkovnice a dotáhnte kabelové koncovky Zmte odebíraný el. proud a porovnejte se štítkovou hodnotou. Pokud je rozdíl, nechte opravit. Ovte, že se hídel voln otáí. Pokud ne, nechte opravit. Správn pipojte kabelové koncovky Upravte pipojení kabelových koncovek na svorkovnici samonasávací erpadlo pro recirkulaci vody v bazénech zachycova hrubých neistot zabudovaný v tle erpadla koš zachycovae hrubých neistot klí pro povolení víka koše zachycovae hrubých neistot tsnní a tvarovky pro pipojení sacího a výtlaného potrubí návod na instalaci a údržbu erpadla 8 / 20

9 Provozní charakteristiky erpadel NAUTILUS A) jednofázová erpadla 9 / 20

10 B) tífázová erpadla 10 / 20

11 9. Normy erpadla NAUTILUS jsou vyrobena v souladu s platnými normami pro jejich bezpenost a kvalitu a jsou homologovány TÜV PRODUCT SERVICE. SN EN ,2-41+A51, SN EN 292-1, SN EN 292-2, SN EN Zkoušky ady erpadel NAUTILUS byly provedeny dle normy ISO / 20

12 12 / 20

13 13 / 20

14 Elektrické zapojení 14 / 20

15 Prohlášení o shod výrobce 15 / 20

16 Rozmry erpadla Kód Výkon Výkon A B C E F G H I D (HP) (kw) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ,33 0, , ,50 0, , ,50 0, , ,75 0, , ,75 0, , , , , , ,5 1, , ,5 1, , , , , , , , , , / 20

17

18

19

20 Vyhrazujeme si právo zmnit ásten nebo zcela tento výrobek i návod k nmu bez pedchozího upozornní. 20 / 20

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ČERPADLO VICTORIA PLUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ČERPADLO VICTORIA PLUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ČERPADLO VICTORIA PLUS Návod na montáž a údržbu Tento návod obsahuje základní bezpečnostní instrukce pro instalaci a uvedení čerpadla Victoria Plus do provozu. Proto je nezbytné,

Více

Nebezpečí úrazu el. proudem. Riziko poranění osob nebo poškození věcí

Nebezpečí úrazu el. proudem. Riziko poranění osob nebo poškození věcí vydání 2005 Tento návod obsahuje základní bezpečnostní instrukce pro instalaci a uvedení čerpadla Astral Victoria do provozu. Proto je nezbytné, aby se s návodem seznámila jak montážní firma, která bude

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Návod na použití a údržbu 1/16

Návod na použití a údržbu 1/16 ČERPADLO COLUMBIA Návod na použití a údržbu 1/16 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel ještě před

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu -

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

SAMONASÁVACÍ BAZÉNOVÁ ČERPADLA ASTRAL SENA NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

SAMONASÁVACÍ BAZÉNOVÁ ČERPADLA ASTRAL SENA NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU SAMONASÁVACÍ BAZÉNOVÁ ČERPADLA ASTRAL SENA NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU Důležité: Tento návod obsahuje základní bezpečnostní instrukce pro montáž a uvedení do provozu. Proto je nezbytné, aby se s návodem podrobně

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1 Návodnaobsluhu COR1TWU5 407EM COR 1 04/2009 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu TWU/TWI aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Elektryczna Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru electric cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Elektromos láncfrész

Více

UC3020A UC3520A UC4020A. GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u cu lan MANUAL DE INSTRUC IUNI

UC3020A UC3520A UC4020A. GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u cu lan MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Kettensäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Láncfrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Reazová píla NÁVOD

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

4SR. 4"Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY

4SR. 4Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY 4SR 4"Ponorná lánková erpadla PRACOVNÍ ROZSAH CERTIFIKÁTY * Pr to né množství do 375 (22,5 m 3 /h) * Dopravní výška až 45 m PROVOZNÍ LIMITY * Teplota erpané kapaliny max. +35 o C * Obsah pevných ne istot

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému! Prvky digitálního

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Návod k používání. Drtičů zahradního odpadu

Návod k používání. Drtičů zahradního odpadu Vares Mnichovice, a.s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice Tel.: 323 640 613, (413), Fax: 323 640 466 e-mail: info@vares.cz, web: www.vares.cz Návod k používání Drtičů zahradního odpadu DZO 11 (SHARK 1,1),

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

UC3041A UC3541A UC4041A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Elektryczna Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI

UC3041A UC3541A UC4041A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Elektryczna Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Elektryczna Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru electric cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Elektromos láncfrész

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk. Obj..: 37 00 90

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk. Obj..: 37 00 90 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk Obj..: 37 00 90 Tento výrobek pedstavuje špikový výkonný zesilova (4 x 100 W eff / 4 x 250 W max) pro reprodukci hudby ( velmi

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod !"# OBSAH 1. Bezpenostní pokyny... 2 2. Herní plán... 3 3. Návod ke he... 4 4. Popis VHA 02 4.1. Popis VHA 02 zepedu... 6 4.2. Popis VHA 02 z boku... 7 4.3. Popis VHA 02 zezadu... 8 4.4. Popis tlaítek

Více

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pokyny k montáži, provozu a údržbì NÁVODY K PROVOZU A ÚDRŽBÌ PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD CPE/S (1) Hlavní technické údaje 1. Popis abecedního symbolu CP 150-2HA

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5 Návod k použití Obsah Tento návod k použití je nedílnou souástí píslušenství níže popsaného zaízení. Souástí tohoto návodu jsou také dokumenty potvrzující, že výrobek spluje všechny platné pedpisy, pesný

Více

Obsah 1. BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ

Obsah 1. BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ Obsah 1. Bezpenostní upozornní...2 2. Bezpenostní pokyny...2 3. Úvod...3 4. Technická data...3 5. Princip funkce vaku...4 6. Použití pístroje... 5 7. Výkon...6 8. Doporuený funkní test...7 9. ištní a sterilizace...8

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

120-300 120-400 R QUANTUM

120-300 120-400 R QUANTUM Q 120-300 120-400 R QUANTUM www.quantumas.cz váš instalatér gis Peliv si tuto píruku prostudujte. Upozornní Díve, než zanete pístroj používat, pette si peliv tuto píruku. Když nebudete znát nebo respektovat

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Caparol Rollputz (válekovaná omítka)

Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Technická informace Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Jemnozrnná strukturní omítka na mnohostranné využití na dekorativní plochy fasád i vnitních stn. Popis výrobku Úel použití: Na fasádní plochy, odolné

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Na bazénovou vodu pùsobí celá øada faktorù, které mìní její kvalitu. Pøedevším dochází:

Na bazénovou vodu pùsobí celá øada faktorù, které mìní její kvalitu. Pøedevším dochází: PROÈ NEMÁME PRÙZRAÈNOU VODU V BAZÉNU? To je zpravidla první otázka, kterou si klademe po tom, co jsme si poøídili nový bazén. Døíve se stavìla vìtšina bazénù bez filtraèního zaøízení. Bazén se jednoduše

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita

Více

Aplika!né pokyny pre nastavenie parametrov a schéma zapojenia meni!a frekvencií FC 2200 k LEISTER dúchadlu AIRPACK (3x400V)

Aplika!né pokyny pre nastavenie parametrov a schéma zapojenia meni!a frekvencií FC 2200 k LEISTER dúchadlu AIRPACK (3x400V) APLIKA!NÉ POKYNY Meni" frekvencií FC 2200 Obj.!. : 118.242 Aplika!né pokyny pre nastavenie parametrov a schéma zapojenia meni!a frekvencií FC 2200 k LEISTER dúchadlu AIRPACK (3x400V) Parametre #pecifické

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující Použití Míchadla typu QJB se rozdělují na řadu rychloběžných míchadel a řadu pomaloběžných vrtulových míchadel. Míchadla z řady rychloběžných míchadel (obr. 1 a 2) se používají v čistírnách odpadních vod

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Teplotní a vlhkostní idla. Uživatelská píruka

Teplotní a vlhkostní idla. Uživatelská píruka Teplotní a vlhkostní idla Uživatelská píruka DLEŽITÉ UPOZORNNÍ Vývoj produkt CAREL je založen na mnohaleté zkušenosti na poli topení, vtrání a klimatizace, na stálých investicích do technologické inovace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Èerpadlo Belstar. www.swimmingpool-europe.com

Èerpadlo Belstar. www.swimmingpool-europe.com Støední tøída samonasávacích èerpadel vyrobených firmou Speck, urèených pro vnitøní a venkovní bazény. Konstrukce èerpadla umožòuje použití èerpadla u bazénù ošetøovaných elektrolýzou soli. Èerpadla Belstar

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Technický list Vydání 06/06 Identifikaní.: 2317 Verze. 01 Sika Ergodur 500 S Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Popis výrobku

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Všeobecná data. Výkonový rozsah STAIRS PUMPS

Všeobecná data. Výkonový rozsah STAIRS PUMPS Všeobecná data Výkonový rozsah 2 Všeobecné údaje Příklad:SP-90 Po Specifikace materiálů 6'' čerpadel Poz. Díl Material Materiál Norma 01 Výtlak 04 Kužel ventilu 11 Horní difuzor 12 Difuzor 18 Oběžné kolo

Více

Závora FAAC 620-640. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC)

Závora FAAC 620-640. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC) Závora FAAC 620-640 Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Automatický systém 620,640,642 * je postaven

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU - 1 - Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečnosti při montáži i provozování tohoto výrobku. Proto je nezbytné, abyste se

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více