Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíruèka pro nastavení tiskárny"

Transkript

1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny

2 Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemùže zaruèit, že zmìny v programovém vybavení a na zaøízeních ostatních výrobcù, na které odkazuje tato pøíruèka, neovlivní použitelnost této pøíruèky. Odkazy na programové vybavení vytvoøené jinými spoleènostmi Oki k nièemu nezavazují. První vydání prosinec 1999 Copyright Copyright 1999 Oki. Všechna práva vyhrazena. Nápsáno a vytvoøeno Oki Documentation Dept. Registrované známky Oki je registrovaná obchodní znaèka Oki Electric Industry Company, Ltd. ENERGY STAR je obchodní znaèka americké agentury na ochranu životního prostøedí EPA. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Microsoft. Hewlett-Packard, HP a Laser Jet jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Hewlett Packard. TrueType jsou registrované obchodní znaèky Apple Computer. IBM jsou registrované obchodní znaèky International Business Machines Corp. 2 OKIPAGE 8p Plus

3 Obsah Bezpeènostní instrukce... 4 Vlastnosti tiskárny... 6 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny... 7 Souèásti tiskárny... 8 Uvedení tiskárny do provozu... 9 Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì... 9 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem Instalace kazety s tonerem Vložení papíru Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Pøipojení kabelu USB Pøipojení tiskárny na napájecí sí Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Windows 3.1x Windows 95/98 a Windows NT Instalace USB ovladaèe tiskárny Další položky na CD Rejstøík Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 3

4 Bezpeènostní instrukce Tato tiskárna byla navržena pro bezpeènou a spolehlivou práci po dobu nìkolika let. Jako u každého elektrického zaøízení musí být dodrženo nìkolik zásad, èímž se vyhnete zranìní nebo poškození tiskárny: Peèlivì si pøeètìte návod k nastavení v této pøíruèce. Uschovejte tuto pøíruèku pro budoucí použití. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní a instrukèní štítky na tiskárnì. Pøed èištìním vždy odpojte tiskárnu od napájení. Používejte pouze vlhkou látku. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistící prostøedky. Umístìte tiskárnu na pevnou a tvrdou plochu. Když ji dáte na nìco nestabilního, mùže spadnout a poškodit se. Pokud tiskárnu umístíte na mìkký povrch jako je napøíklad pokrývka, pohovka nebo postel, mohou být zakryté vìtrací otvory a tiskárna se mùže pøehøívat. Pro zabránìní pøehøátí zajistìte, že nebudou zakryty žádné prùduchy a otvory. Nedávejte tiskárnu blízko zdrojù tepla jako jsou tøeba radiátory. Nevystavujte tiskárnu pøímému slunci. Nechejte kolem tiskárny dostatek místa pro odpovídající vìtrání tiskárny a snadný pøístup k podavaèùm papíru. Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti vody a zabraòte, aby do ní pronikla jakákoli tekutina. Ovìøte si, že napájení odpovídá hodnotám na zadní stranì tiskárny. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie. Tiskárna je vybavena pro bezpeènost tøípólovou zemnìnou zástrèkou. Pokud tuto zástrèku nemùžete zapojit, zavolejte elektrikáøe, který zásuvku upraví. Nepoužívejte propojovací kabel se spojeným nulovacím a zemnícím vodièem. K ochranì napájecího kabelu neumís ujte nic na místa, kterými vede. Je-li napájecí kabel poškozen nebo otøepen, okamžitì odpojte tiskárnu a nahraïte napájecí kabel. Používáte-li prodlužovací kabel, ovìøte si, že celkový proud tekoucí kabelem nepøevýší jeho jmenné zatížení. Celkový proud všech zaøízení pøipojených do zásuvky by nemìl pøesáhnout 15A. Tiskárna musí být instalována blízko vypínaèe, který musí být snadno dostupný. Po zvednutí krytu tiskárny jsou vidìt horké èasti, které jsou oznaèeny. Nedotýkejte se jich! 4 OKIPAGE 8p Plus

5 Nestrkejte nic do vìtracích otvorù. Mùžete dostat elektrický šok nebo zpùsobit požár. Dìlejte pouze bìžnou údržbu popsanou v této knize. Nesnažte se sami opravit zaøízení. Odkrytím tiskárny se vystavujete nebezpeèí. Nepokoušejte se o jiná nastavení tiskárny než ta, která jsou popsána v této pøíruèce. Mùžete zpùsobit poškození, jehož oprava mùže být drahá. Doporuèuje se, aby byla tiskárna pøed otevøením nebo odstranìním krytù vypnuta. Pokud se stane cokoliv, co nasvìdèuje, že tiskárna nepracuje správnì nebo je poškozena, okamžitì ji odpojte a kontaktujte dodavatele. Nìkteré vìci, na které je dobré dát si pozor: Napájecí kabel je otøepaný nebo poškozený. Do tiskárny se dostala tekutina nebo tiskárna byla vystavena vodì. Tiskárna upadla nebo má poškozený kryt. Tiskárna nepracuje správnì pøi vykonávání normálních instrukcí. Vysvìtlivky Tento symbol oznaèuje poznámku. Poznámky obsahují pokyny nebo tipy, které nabízejí další informace, jež Vám mohou pomoci. Tento symbol oznaèuje upozornìní. Upozornìní jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste zabránili možnému poškození Vašeho zaøízení. Tento symbol oznaèuje varování. Varování jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste se vyhnuli možnému nebezpeèí hrozícímu Vám nebo jiným osobám. Direktiva EMC-nízké napìtí Energy Star Tento produkt splòuje podmínky uvedené ve Smìrnicích Rady EU è. 89/336/EEC (doplnìno smìrnicí 92/31/EEC) a 73/23/EEC (doplnìno smìrnicí 93/68/EEC) o sjednocování zákonù èlenských státù týkajících se elektromagnetické kompatibility a práce s nízkým napìtím. Oki je partner ENERGY STAR a tento výrobek splòuje požadavky na úspory energie. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 5

6 Vlastnosti tiskárny Gratulujeme. Vybrali jste si rychlou tiskárnu s vynikající kvalitou tisku a snadným ovládáním. Vlastnosti Vaší tiskárny: 8 stránek za minutu Standardní podavaè papíru 100 listù a manuální podavaè pro obálky a speciální dokumenty Vynikající kvalita tisku díky LED polovodièové technologii Kompatibilní s HP Laser Jet 6p (HP PCL 6). Rozlišitelnost 600 x 1200 DPI (bodù na palec). Pamì 2 MB s vylepšenou správou pamìti, rozšiøitelná až na 10 MB. Vektorové (škálované, obrysové) fonty. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows a DOS. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows TM Paralelní obousmìrné rozhraní Centronics IEEE 1284 Sériové rozhraní USB Polovodièový obrazovkový øídící panel pro nastavení a ovládání tiskárny a monitorování stavu tiskárny v reálném èase 6 OKIPAGE 8p Plus

7 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny Opatrnì vyndejte veškerý obsah krabice a vybalte tiskárnu. Kromì pøíruèek byste mìli dostat následující položky: Tiskárnu Kazetu s tonerem Zásobník papíru Kazety s obrazovým válcem (již instalovaný v tiskárnì, ale neprovozuschopný) Další pøíslušenství v krabici: CD s ovladaèi sí ová šòùra neprùsvitný plastikový sáèek Obsah peèlivì pøekontrolujte... Pokud nìco chybí nebo je poškozené, oznamte to co nejdøíve dodavateli. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 7

8 Souèásti tiskárny Kryt tiskárny Zásobník/odkladaè papíru Štìrbina pro manuální vkládání papíru Ovládací panel Lišta s LED diodami Konektor rozhraní USB Konektor paralelního rozhraní Sí ová zásuvka Sí ový vypínaè Jednotka s obrazovým válcem Kazeta s tonerem 8 OKIPAGE 8p Plus

9 Uvedení tiskárny do provozu Pro umístìní tiskárny vyberte èisté, suché a dobøe vìtrané místo bez pøímého sluneèního svìtla. Ve zvoleném místì by se nemìlo vyskytovat elektromagnetické rušení, ani extrémní teploty a nemìlo by docházet k prudkým zmìnám teploty nebo vlhkosti. Podložka, na níž bude tiskárna umístìna, by nemìla být vystavena mechanickým vibracím nebo otøesùm. Nejprve byste mìli: Zkontrolovat úplnost dodávky podle seznamu. Seznámit se s pøíslušenstvím tiskárny. Najít vhodné místo pro tiskárnu. Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì 1 Vsuòte zásobník papíru do tiskárny tak, aby úchytky na jeho spodní hranì zapadly do tiskárny. 2 1 Èesky V následujících oddílech se seznámíte s tím, jak: Pøipevnit k tiskárnì zásobník papíru. Odstranit z jednotky s obrazovým válcem ochrannou fólii. Instalovat kazetu s tonerem. Vkládat papír. Pøipojit tiskárnu na napájecí sí a k poèítaèi. Instalovat ovladaè tiskárny. 2 Tlaète na zásobník smìrem dopøedu, aby se pevnì zachytil na obou stranách. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 9

10 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem 1 Otevøete kryt tiskárny. 3 Odstraòte ochrannou fólii. Držte jednotku s obrazovým válcem pokud možno ve vodorovné poloze, aby se nerozsypal toner. (Bìhem testování se pøidá trochu toneru.) 2 Vytáhnìte jednotku s obrazovým válcem z tiskárny. 4 Vra te jednotku s obrazovým válcem na její místo v tiskárnì. Nevystavujte obrazový válec silnému svìtlu. Nedotýkejte se zeleného povrchu obrazového válce. 10 OKIPAGE 8p Plus

11 Instalace kazety s tonerem 1 Odstraòte pásku a zarážky z válcové jednotky. 2 Opatrnì protøepejte kazetu s tonerem, aby se toner rovnomìrnì rozprostøel. 5 Vložte kazetu s tonerem. Èesky 3 Vybalte kazetu s tonerem z obalu. 4 Odstraòte ochrannou pásku. 6 Zatlaète uzamykací páèku smìrem dopøedu. 7 Uzavøete kryt tiskárny. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 11

12 Vložení papíru Nejlepších výsledkù dosáhnete se standardním papírem pro kanceláøské kopírky nebo laserové tiskárny (Sheffield ohodnocení ) s gramáží 75g/m 2. Podavaè papíru pojme až 100 listù standardního papíru. 1 Nastavte levé vodítko papíru na znaèku rozmìru papíru který vyžadujete a pravé vodíko posuòte trochu více doprava, než odpovídá šíøce papíru. 3 Nastavte pravé vodítko tìsnì k okraji papíru. 2 Vložte papír tak, aby byl tìsnì vyrovnán s levým vodítkem papíru. Nastavte vodítka, aby pøiléhala k papíru, ale ne tìsnì. Pouèení o vkládání obálek, prùhledných fólií a jiných tiskových médiích naleznete v Uživatelské pøíruèce (v nìkterých zemích se dodává na CD). 12 OKIPAGE 8p Plus

13 Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Tiskárna se dodává se standardním obousmìrným paralelním rozhraním kompatibilním se standardem IBM Centronics. Pro pøipojení se vyžaduje kabel, který vyhovuje normì IEEE 1284 a není delší než 1,8m. 1 Pøipojte jeden konec propojovacího kabelu (36-pólová zástrèka Centronics) do zásuvky pro paralelní datové rozhraní (1) na tiskárnì. 1 Pøipojení kabelu USB Tiskárna je standardnì vybavena rozhraním USB. Pro použití tohoto rozhraní je potøeba kabel s konektory typ A / typ B, ne delší než 5m. 1 Pøipojte konektor typu B (hranatý) ke konektoru rozhraní USB na zadní stranì tiskárny (1). 2 Pøipojte konektor typu A (menší, plochý) k USB portu poèítaèe. Další informace o instalaci USB rozhraní viz èást Instalace USB ovladaèe tiskárny. Èesky 2 Pøipojte konec kabelu se standardním konektorem DB25 do konektoru pro paralelní datový pøenos (zpravidla oznaèovaný jako LPT1). 1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny 13

14 Pøipojení tiskárny na napájecí sí K tiskárnì se dodává normalizovaná sí ová šòùra, opatøená normalizovanou sí ovou zástrèkou. 1 Pøesvìdète se, že sí ový vypínaè tiskárny (1) je vypnutý (OFF) Zasuòte odpovídající zástrèku sí ové šòùry do sí ové zásuvky (2) v zadní èásti tiskárny. 3 Druhou zástrèku sí ové šòùry zasuòte do blízké sí ové zásuvky. 14 OKIPAGE 8p Plus

15 Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Ovladaè tiskárny je program, který pracuje ve Vašem poèítaèi PC. Konvertuje data z Vaší aplikace do formátu, který je vhodný pro tiskárnu a souèasnì ovládá mnoho funkcí tiskárny. S tiskárnou se dodávají ovladaèe tiskárny pro Windows 3.1x, Windows 95/98 a Windows NT4. Pokud používáte jiný operaèní systém, mùžete použít ovladaè, navržený pro tiskárnu HP LaserJet 6p. Uživatelé Windows by mìli k dosažení nejlepších výsledkù používat ovladaèe dodávané s tiskárnou. Tyto ovladaèe byly navrženy speciálnì pro tuto tiskárnu a využívají v plné míøe všech jejích vlastností. V následujících sekcích se popisuje instalace ovladaèe tiskárny s operaèním systémem Windows. Windows 3.1x Ovladaè pro Windows 3.1x se dodává na CD disku a na disketì (pokud možno používejte CD disk). Pro nìkteré zemì bude ovladaè potøebovat nìkolik disket, které budou øádnì oznaèeny. Pøedpokládá se, že disketová jednotka je oznaèena písmenem A a CD jednotka písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu tato písmena správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 Ve Správci programù ve Windows vyberte Soubor - Spus... (File - Run...) 3 Disketu nebo CD disk s ovladaèem Windows 3.1x, který byl dodán s tiskárnou vložte do odpovídající jednotky. 4 Pokud instalujete z diskety, zapište z klávesnice: A:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. Pokud instalujete z CD disku, zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. 5 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 15

16 Windows 95/98 a Windows NT4 Pøedpokládá se, že CD jednotka je oznaèena písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu toto písmeno správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 V menu Start vyberte Spustit... (Run...). 3 Po výzvì k zadání souboru zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE a kliknìte OK. 4 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Instalace USB ovladaèe tiskárny Možnosti portu USB mohou být využity pouze s operaèním systémem Windows 98. Pøedpokládá se, že písmeno vaší jednotky CD-ROM je D. Jestliže je tomu jinak, použijte písmeno své jednotky. 1 Pøipojte tiskárnu k poèítaèi pomocí kabelu USB (viz Pøipojení kabelu USB ). 2 Systém Windows oznámí, že detekoval nový hardware (Neznámé zaøízení). Když budete vyzváni, abyste zadali ovladaè, vložte do jednotky CD-ROM dodaný spolu s tiskárnou. 3 Klepnìte na Další, poté vyberte jednotku CD-ROM jako jednotku, na které se má ovladaè hledat a znovu klepnìte na tlaèítko Další. 4 Automaticky se spustí instalaèní program tiskárny. Jestliže instalaèní program nespustíte v této fázi, je možné jej spustit pozdìji tak, že v nabídce Start zvolíte položku Spustit, v pøíslušném dialogovém oknì zadáte D:\SETUP.EXE a klepnete na tlaèítko OK. 16 OKIPAGE 8p Plus

17 5 Instalaèní program vás vyzve k zadání portu, který má být použit pro tiskárnu. Vyberte USB port, ke kterému je tiskárna pøipojena, napøíklad OP1USB1. 6 Pøi instalaci dále postupujte podle pokynù na obrazovce. Další položky na CD CD disk dodávaný s tiskárnou obsahuje též tuto pøíruèku a Pøíruèku uživatele ve formátu Adobe (.pdf). Mùže být pohodlnìjší hledat informace tímto zpùsobem, místo listování v tištìné pøíruèce.cd disk též obsahuje programy Adobe Acrobat Reader pro Windows 3.1x a Windows 95/98 / Windows NT. Tento program mùžete instalovat z CD a umožní Vám prohlížení pøíruèek na obrazovce a pøípadné vytištìní dalších kopií pøíruèek. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 17

18 Rejstøík B Bezpeènost... 4 E Energy Star... 5 K Kabel data napájení sí ové O Obrazový válec Ochranná folie P Papír jiná tisková média Parametry... 6 S Software CD-ROM jiné ovladaèe T Tiskárna rozbalení... 7 souèásti... 8 Tiskové ovladaèe instalace Windows 3.1x Windows 95/ Windows NT USB Toner instalace Kazeta s tonerem U USB V Vložení papíru vložení Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. IBC - Pobøežní Praha 8 Czech Republic Tel /2 Fax: OKIPAGE 8p Plus

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Uživatelská příručka 1800690-011B

Uživatelská příručka 1800690-011B PagePro 1250E Uživatelská příručka 1800690-011B Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k obsluze PowerMO 230II

Návod k obsluze PowerMO 230II Návod k obsluze PowerMO 230II 3,5" magnetooptická disková jednotka, 230 MB Upozornìní pro zákazníky: Rádi bychom vám podìkovali za zakoupení tohoto výrobku. Než jej zaènete používat, doporuèujeme vám,

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1 »ProServis Strana: 1 OBSAH Obsah 1 Implicitní nastavení 1 OS Windows 1 Výchozí tiskárna 1 Virtuální PDF tiskárna 2 OS MS DOS 2 Možnosti a nastavení tisku 2 Paralelní tiskárny 2 Síťové tiskárny 3 Síťové

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

PagePro 1100 Uživatelská příručka CZ

PagePro 1100 Uživatelská příručka CZ PagePro 1100 Uživatelská příručka CZ PagePro 1100 Uživatelská příručka ENERGY STAR Společnost Minolta se připojila k mezinárodnímu programu ENERGY STAR a zaručuje, že popisovaný výrobek splňuje požadavky

Více