Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíruèka pro nastavení tiskárny"

Transkript

1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny

2 Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemùže zaruèit, že zmìny v programovém vybavení a na zaøízeních ostatních výrobcù, na které odkazuje tato pøíruèka, neovlivní použitelnost této pøíruèky. Odkazy na programové vybavení vytvoøené jinými spoleènostmi Oki k nièemu nezavazují. První vydání prosinec 1999 Copyright Copyright 1999 Oki. Všechna práva vyhrazena. Nápsáno a vytvoøeno Oki Documentation Dept. Registrované známky Oki je registrovaná obchodní znaèka Oki Electric Industry Company, Ltd. ENERGY STAR je obchodní znaèka americké agentury na ochranu životního prostøedí EPA. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Microsoft. Hewlett-Packard, HP a Laser Jet jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Hewlett Packard. TrueType jsou registrované obchodní znaèky Apple Computer. IBM jsou registrované obchodní znaèky International Business Machines Corp. 2 OKIPAGE 8p Plus

3 Obsah Bezpeènostní instrukce... 4 Vlastnosti tiskárny... 6 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny... 7 Souèásti tiskárny... 8 Uvedení tiskárny do provozu... 9 Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì... 9 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem Instalace kazety s tonerem Vložení papíru Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Pøipojení kabelu USB Pøipojení tiskárny na napájecí sí Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Windows 3.1x Windows 95/98 a Windows NT Instalace USB ovladaèe tiskárny Další položky na CD Rejstøík Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 3

4 Bezpeènostní instrukce Tato tiskárna byla navržena pro bezpeènou a spolehlivou práci po dobu nìkolika let. Jako u každého elektrického zaøízení musí být dodrženo nìkolik zásad, èímž se vyhnete zranìní nebo poškození tiskárny: Peèlivì si pøeètìte návod k nastavení v této pøíruèce. Uschovejte tuto pøíruèku pro budoucí použití. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní a instrukèní štítky na tiskárnì. Pøed èištìním vždy odpojte tiskárnu od napájení. Používejte pouze vlhkou látku. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistící prostøedky. Umístìte tiskárnu na pevnou a tvrdou plochu. Když ji dáte na nìco nestabilního, mùže spadnout a poškodit se. Pokud tiskárnu umístíte na mìkký povrch jako je napøíklad pokrývka, pohovka nebo postel, mohou být zakryté vìtrací otvory a tiskárna se mùže pøehøívat. Pro zabránìní pøehøátí zajistìte, že nebudou zakryty žádné prùduchy a otvory. Nedávejte tiskárnu blízko zdrojù tepla jako jsou tøeba radiátory. Nevystavujte tiskárnu pøímému slunci. Nechejte kolem tiskárny dostatek místa pro odpovídající vìtrání tiskárny a snadný pøístup k podavaèùm papíru. Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti vody a zabraòte, aby do ní pronikla jakákoli tekutina. Ovìøte si, že napájení odpovídá hodnotám na zadní stranì tiskárny. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie. Tiskárna je vybavena pro bezpeènost tøípólovou zemnìnou zástrèkou. Pokud tuto zástrèku nemùžete zapojit, zavolejte elektrikáøe, který zásuvku upraví. Nepoužívejte propojovací kabel se spojeným nulovacím a zemnícím vodièem. K ochranì napájecího kabelu neumís ujte nic na místa, kterými vede. Je-li napájecí kabel poškozen nebo otøepen, okamžitì odpojte tiskárnu a nahraïte napájecí kabel. Používáte-li prodlužovací kabel, ovìøte si, že celkový proud tekoucí kabelem nepøevýší jeho jmenné zatížení. Celkový proud všech zaøízení pøipojených do zásuvky by nemìl pøesáhnout 15A. Tiskárna musí být instalována blízko vypínaèe, který musí být snadno dostupný. Po zvednutí krytu tiskárny jsou vidìt horké èasti, které jsou oznaèeny. Nedotýkejte se jich! 4 OKIPAGE 8p Plus

5 Nestrkejte nic do vìtracích otvorù. Mùžete dostat elektrický šok nebo zpùsobit požár. Dìlejte pouze bìžnou údržbu popsanou v této knize. Nesnažte se sami opravit zaøízení. Odkrytím tiskárny se vystavujete nebezpeèí. Nepokoušejte se o jiná nastavení tiskárny než ta, která jsou popsána v této pøíruèce. Mùžete zpùsobit poškození, jehož oprava mùže být drahá. Doporuèuje se, aby byla tiskárna pøed otevøením nebo odstranìním krytù vypnuta. Pokud se stane cokoliv, co nasvìdèuje, že tiskárna nepracuje správnì nebo je poškozena, okamžitì ji odpojte a kontaktujte dodavatele. Nìkteré vìci, na které je dobré dát si pozor: Napájecí kabel je otøepaný nebo poškozený. Do tiskárny se dostala tekutina nebo tiskárna byla vystavena vodì. Tiskárna upadla nebo má poškozený kryt. Tiskárna nepracuje správnì pøi vykonávání normálních instrukcí. Vysvìtlivky Tento symbol oznaèuje poznámku. Poznámky obsahují pokyny nebo tipy, které nabízejí další informace, jež Vám mohou pomoci. Tento symbol oznaèuje upozornìní. Upozornìní jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste zabránili možnému poškození Vašeho zaøízení. Tento symbol oznaèuje varování. Varování jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste se vyhnuli možnému nebezpeèí hrozícímu Vám nebo jiným osobám. Direktiva EMC-nízké napìtí Energy Star Tento produkt splòuje podmínky uvedené ve Smìrnicích Rady EU è. 89/336/EEC (doplnìno smìrnicí 92/31/EEC) a 73/23/EEC (doplnìno smìrnicí 93/68/EEC) o sjednocování zákonù èlenských státù týkajících se elektromagnetické kompatibility a práce s nízkým napìtím. Oki je partner ENERGY STAR a tento výrobek splòuje požadavky na úspory energie. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 5

6 Vlastnosti tiskárny Gratulujeme. Vybrali jste si rychlou tiskárnu s vynikající kvalitou tisku a snadným ovládáním. Vlastnosti Vaší tiskárny: 8 stránek za minutu Standardní podavaè papíru 100 listù a manuální podavaè pro obálky a speciální dokumenty Vynikající kvalita tisku díky LED polovodièové technologii Kompatibilní s HP Laser Jet 6p (HP PCL 6). Rozlišitelnost 600 x 1200 DPI (bodù na palec). Pamì 2 MB s vylepšenou správou pamìti, rozšiøitelná až na 10 MB. Vektorové (škálované, obrysové) fonty. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows a DOS. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows TM Paralelní obousmìrné rozhraní Centronics IEEE 1284 Sériové rozhraní USB Polovodièový obrazovkový øídící panel pro nastavení a ovládání tiskárny a monitorování stavu tiskárny v reálném èase 6 OKIPAGE 8p Plus

7 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny Opatrnì vyndejte veškerý obsah krabice a vybalte tiskárnu. Kromì pøíruèek byste mìli dostat následující položky: Tiskárnu Kazetu s tonerem Zásobník papíru Kazety s obrazovým válcem (již instalovaný v tiskárnì, ale neprovozuschopný) Další pøíslušenství v krabici: CD s ovladaèi sí ová šòùra neprùsvitný plastikový sáèek Obsah peèlivì pøekontrolujte... Pokud nìco chybí nebo je poškozené, oznamte to co nejdøíve dodavateli. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 7

8 Souèásti tiskárny Kryt tiskárny Zásobník/odkladaè papíru Štìrbina pro manuální vkládání papíru Ovládací panel Lišta s LED diodami Konektor rozhraní USB Konektor paralelního rozhraní Sí ová zásuvka Sí ový vypínaè Jednotka s obrazovým válcem Kazeta s tonerem 8 OKIPAGE 8p Plus

9 Uvedení tiskárny do provozu Pro umístìní tiskárny vyberte èisté, suché a dobøe vìtrané místo bez pøímého sluneèního svìtla. Ve zvoleném místì by se nemìlo vyskytovat elektromagnetické rušení, ani extrémní teploty a nemìlo by docházet k prudkým zmìnám teploty nebo vlhkosti. Podložka, na níž bude tiskárna umístìna, by nemìla být vystavena mechanickým vibracím nebo otøesùm. Nejprve byste mìli: Zkontrolovat úplnost dodávky podle seznamu. Seznámit se s pøíslušenstvím tiskárny. Najít vhodné místo pro tiskárnu. Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì 1 Vsuòte zásobník papíru do tiskárny tak, aby úchytky na jeho spodní hranì zapadly do tiskárny. 2 1 Èesky V následujících oddílech se seznámíte s tím, jak: Pøipevnit k tiskárnì zásobník papíru. Odstranit z jednotky s obrazovým válcem ochrannou fólii. Instalovat kazetu s tonerem. Vkládat papír. Pøipojit tiskárnu na napájecí sí a k poèítaèi. Instalovat ovladaè tiskárny. 2 Tlaète na zásobník smìrem dopøedu, aby se pevnì zachytil na obou stranách. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 9

10 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem 1 Otevøete kryt tiskárny. 3 Odstraòte ochrannou fólii. Držte jednotku s obrazovým válcem pokud možno ve vodorovné poloze, aby se nerozsypal toner. (Bìhem testování se pøidá trochu toneru.) 2 Vytáhnìte jednotku s obrazovým válcem z tiskárny. 4 Vra te jednotku s obrazovým válcem na její místo v tiskárnì. Nevystavujte obrazový válec silnému svìtlu. Nedotýkejte se zeleného povrchu obrazového válce. 10 OKIPAGE 8p Plus

11 Instalace kazety s tonerem 1 Odstraòte pásku a zarážky z válcové jednotky. 2 Opatrnì protøepejte kazetu s tonerem, aby se toner rovnomìrnì rozprostøel. 5 Vložte kazetu s tonerem. Èesky 3 Vybalte kazetu s tonerem z obalu. 4 Odstraòte ochrannou pásku. 6 Zatlaète uzamykací páèku smìrem dopøedu. 7 Uzavøete kryt tiskárny. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 11

12 Vložení papíru Nejlepších výsledkù dosáhnete se standardním papírem pro kanceláøské kopírky nebo laserové tiskárny (Sheffield ohodnocení ) s gramáží 75g/m 2. Podavaè papíru pojme až 100 listù standardního papíru. 1 Nastavte levé vodítko papíru na znaèku rozmìru papíru který vyžadujete a pravé vodíko posuòte trochu více doprava, než odpovídá šíøce papíru. 3 Nastavte pravé vodítko tìsnì k okraji papíru. 2 Vložte papír tak, aby byl tìsnì vyrovnán s levým vodítkem papíru. Nastavte vodítka, aby pøiléhala k papíru, ale ne tìsnì. Pouèení o vkládání obálek, prùhledných fólií a jiných tiskových médiích naleznete v Uživatelské pøíruèce (v nìkterých zemích se dodává na CD). 12 OKIPAGE 8p Plus

13 Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Tiskárna se dodává se standardním obousmìrným paralelním rozhraním kompatibilním se standardem IBM Centronics. Pro pøipojení se vyžaduje kabel, který vyhovuje normì IEEE 1284 a není delší než 1,8m. 1 Pøipojte jeden konec propojovacího kabelu (36-pólová zástrèka Centronics) do zásuvky pro paralelní datové rozhraní (1) na tiskárnì. 1 Pøipojení kabelu USB Tiskárna je standardnì vybavena rozhraním USB. Pro použití tohoto rozhraní je potøeba kabel s konektory typ A / typ B, ne delší než 5m. 1 Pøipojte konektor typu B (hranatý) ke konektoru rozhraní USB na zadní stranì tiskárny (1). 2 Pøipojte konektor typu A (menší, plochý) k USB portu poèítaèe. Další informace o instalaci USB rozhraní viz èást Instalace USB ovladaèe tiskárny. Èesky 2 Pøipojte konec kabelu se standardním konektorem DB25 do konektoru pro paralelní datový pøenos (zpravidla oznaèovaný jako LPT1). 1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny 13

14 Pøipojení tiskárny na napájecí sí K tiskárnì se dodává normalizovaná sí ová šòùra, opatøená normalizovanou sí ovou zástrèkou. 1 Pøesvìdète se, že sí ový vypínaè tiskárny (1) je vypnutý (OFF) Zasuòte odpovídající zástrèku sí ové šòùry do sí ové zásuvky (2) v zadní èásti tiskárny. 3 Druhou zástrèku sí ové šòùry zasuòte do blízké sí ové zásuvky. 14 OKIPAGE 8p Plus

15 Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Ovladaè tiskárny je program, který pracuje ve Vašem poèítaèi PC. Konvertuje data z Vaší aplikace do formátu, který je vhodný pro tiskárnu a souèasnì ovládá mnoho funkcí tiskárny. S tiskárnou se dodávají ovladaèe tiskárny pro Windows 3.1x, Windows 95/98 a Windows NT4. Pokud používáte jiný operaèní systém, mùžete použít ovladaè, navržený pro tiskárnu HP LaserJet 6p. Uživatelé Windows by mìli k dosažení nejlepších výsledkù používat ovladaèe dodávané s tiskárnou. Tyto ovladaèe byly navrženy speciálnì pro tuto tiskárnu a využívají v plné míøe všech jejích vlastností. V následujících sekcích se popisuje instalace ovladaèe tiskárny s operaèním systémem Windows. Windows 3.1x Ovladaè pro Windows 3.1x se dodává na CD disku a na disketì (pokud možno používejte CD disk). Pro nìkteré zemì bude ovladaè potøebovat nìkolik disket, které budou øádnì oznaèeny. Pøedpokládá se, že disketová jednotka je oznaèena písmenem A a CD jednotka písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu tato písmena správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 Ve Správci programù ve Windows vyberte Soubor - Spus... (File - Run...) 3 Disketu nebo CD disk s ovladaèem Windows 3.1x, který byl dodán s tiskárnou vložte do odpovídající jednotky. 4 Pokud instalujete z diskety, zapište z klávesnice: A:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. Pokud instalujete z CD disku, zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. 5 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 15

16 Windows 95/98 a Windows NT4 Pøedpokládá se, že CD jednotka je oznaèena písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu toto písmeno správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 V menu Start vyberte Spustit... (Run...). 3 Po výzvì k zadání souboru zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE a kliknìte OK. 4 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Instalace USB ovladaèe tiskárny Možnosti portu USB mohou být využity pouze s operaèním systémem Windows 98. Pøedpokládá se, že písmeno vaší jednotky CD-ROM je D. Jestliže je tomu jinak, použijte písmeno své jednotky. 1 Pøipojte tiskárnu k poèítaèi pomocí kabelu USB (viz Pøipojení kabelu USB ). 2 Systém Windows oznámí, že detekoval nový hardware (Neznámé zaøízení). Když budete vyzváni, abyste zadali ovladaè, vložte do jednotky CD-ROM dodaný spolu s tiskárnou. 3 Klepnìte na Další, poté vyberte jednotku CD-ROM jako jednotku, na které se má ovladaè hledat a znovu klepnìte na tlaèítko Další. 4 Automaticky se spustí instalaèní program tiskárny. Jestliže instalaèní program nespustíte v této fázi, je možné jej spustit pozdìji tak, že v nabídce Start zvolíte položku Spustit, v pøíslušném dialogovém oknì zadáte D:\SETUP.EXE a klepnete na tlaèítko OK. 16 OKIPAGE 8p Plus

17 5 Instalaèní program vás vyzve k zadání portu, který má být použit pro tiskárnu. Vyberte USB port, ke kterému je tiskárna pøipojena, napøíklad OP1USB1. 6 Pøi instalaci dále postupujte podle pokynù na obrazovce. Další položky na CD CD disk dodávaný s tiskárnou obsahuje též tuto pøíruèku a Pøíruèku uživatele ve formátu Adobe (.pdf). Mùže být pohodlnìjší hledat informace tímto zpùsobem, místo listování v tištìné pøíruèce.cd disk též obsahuje programy Adobe Acrobat Reader pro Windows 3.1x a Windows 95/98 / Windows NT. Tento program mùžete instalovat z CD a umožní Vám prohlížení pøíruèek na obrazovce a pøípadné vytištìní dalších kopií pøíruèek. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 17

18 Rejstøík B Bezpeènost... 4 E Energy Star... 5 K Kabel data napájení sí ové O Obrazový válec Ochranná folie P Papír jiná tisková média Parametry... 6 S Software CD-ROM jiné ovladaèe T Tiskárna rozbalení... 7 souèásti... 8 Tiskové ovladaèe instalace Windows 3.1x Windows 95/ Windows NT USB Toner instalace Kazeta s tonerem U USB V Vložení papíru vložení Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. IBC - Pobøežní Praha 8 Czech Republic Tel /2 Fax: OKIPAGE 8p Plus

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více