Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíruèka pro nastavení tiskárny"

Transkript

1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny

2 Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho kontrolu. Výrobce také nemùže zaruèit, že zmìny v programovém vybavení a na zaøízeních ostatních výrobcù, na které odkazuje tato pøíruèka, neovlivní použitelnost této pøíruèky. Odkazy na programové vybavení vytvoøené jinými spoleènostmi Oki k nièemu nezavazují. První vydání prosinec 1999 Copyright Copyright 1999 Oki. Všechna práva vyhrazena. Nápsáno a vytvoøeno Oki Documentation Dept. Registrované známky Oki je registrovaná obchodní znaèka Oki Electric Industry Company, Ltd. ENERGY STAR je obchodní znaèka americké agentury na ochranu životního prostøedí EPA. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Microsoft. Hewlett-Packard, HP a Laser Jet jsou registrované obchodní znaèky spoleènosti Hewlett Packard. TrueType jsou registrované obchodní znaèky Apple Computer. IBM jsou registrované obchodní znaèky International Business Machines Corp. 2 OKIPAGE 8p Plus

3 Obsah Bezpeènostní instrukce... 4 Vlastnosti tiskárny... 6 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny... 7 Souèásti tiskárny... 8 Uvedení tiskárny do provozu... 9 Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì... 9 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem Instalace kazety s tonerem Vložení papíru Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Pøipojení kabelu USB Pøipojení tiskárny na napájecí sí Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Windows 3.1x Windows 95/98 a Windows NT Instalace USB ovladaèe tiskárny Další položky na CD Rejstøík Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 3

4 Bezpeènostní instrukce Tato tiskárna byla navržena pro bezpeènou a spolehlivou práci po dobu nìkolika let. Jako u každého elektrického zaøízení musí být dodrženo nìkolik zásad, èímž se vyhnete zranìní nebo poškození tiskárny: Peèlivì si pøeètìte návod k nastavení v této pøíruèce. Uschovejte tuto pøíruèku pro budoucí použití. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní a instrukèní štítky na tiskárnì. Pøed èištìním vždy odpojte tiskárnu od napájení. Používejte pouze vlhkou látku. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistící prostøedky. Umístìte tiskárnu na pevnou a tvrdou plochu. Když ji dáte na nìco nestabilního, mùže spadnout a poškodit se. Pokud tiskárnu umístíte na mìkký povrch jako je napøíklad pokrývka, pohovka nebo postel, mohou být zakryté vìtrací otvory a tiskárna se mùže pøehøívat. Pro zabránìní pøehøátí zajistìte, že nebudou zakryty žádné prùduchy a otvory. Nedávejte tiskárnu blízko zdrojù tepla jako jsou tøeba radiátory. Nevystavujte tiskárnu pøímému slunci. Nechejte kolem tiskárny dostatek místa pro odpovídající vìtrání tiskárny a snadný pøístup k podavaèùm papíru. Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti vody a zabraòte, aby do ní pronikla jakákoli tekutina. Ovìøte si, že napájení odpovídá hodnotám na zadní stranì tiskárny. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie. Tiskárna je vybavena pro bezpeènost tøípólovou zemnìnou zástrèkou. Pokud tuto zástrèku nemùžete zapojit, zavolejte elektrikáøe, který zásuvku upraví. Nepoužívejte propojovací kabel se spojeným nulovacím a zemnícím vodièem. K ochranì napájecího kabelu neumís ujte nic na místa, kterými vede. Je-li napájecí kabel poškozen nebo otøepen, okamžitì odpojte tiskárnu a nahraïte napájecí kabel. Používáte-li prodlužovací kabel, ovìøte si, že celkový proud tekoucí kabelem nepøevýší jeho jmenné zatížení. Celkový proud všech zaøízení pøipojených do zásuvky by nemìl pøesáhnout 15A. Tiskárna musí být instalována blízko vypínaèe, který musí být snadno dostupný. Po zvednutí krytu tiskárny jsou vidìt horké èasti, které jsou oznaèeny. Nedotýkejte se jich! 4 OKIPAGE 8p Plus

5 Nestrkejte nic do vìtracích otvorù. Mùžete dostat elektrický šok nebo zpùsobit požár. Dìlejte pouze bìžnou údržbu popsanou v této knize. Nesnažte se sami opravit zaøízení. Odkrytím tiskárny se vystavujete nebezpeèí. Nepokoušejte se o jiná nastavení tiskárny než ta, která jsou popsána v této pøíruèce. Mùžete zpùsobit poškození, jehož oprava mùže být drahá. Doporuèuje se, aby byla tiskárna pøed otevøením nebo odstranìním krytù vypnuta. Pokud se stane cokoliv, co nasvìdèuje, že tiskárna nepracuje správnì nebo je poškozena, okamžitì ji odpojte a kontaktujte dodavatele. Nìkteré vìci, na které je dobré dát si pozor: Napájecí kabel je otøepaný nebo poškozený. Do tiskárny se dostala tekutina nebo tiskárna byla vystavena vodì. Tiskárna upadla nebo má poškozený kryt. Tiskárna nepracuje správnì pøi vykonávání normálních instrukcí. Vysvìtlivky Tento symbol oznaèuje poznámku. Poznámky obsahují pokyny nebo tipy, které nabízejí další informace, jež Vám mohou pomoci. Tento symbol oznaèuje upozornìní. Upozornìní jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste zabránili možnému poškození Vašeho zaøízení. Tento symbol oznaèuje varování. Varování jsou speciální poznámky, které byste si mìli pøeèíst a peèlivì se jimi øídit, abyste se vyhnuli možnému nebezpeèí hrozícímu Vám nebo jiným osobám. Direktiva EMC-nízké napìtí Energy Star Tento produkt splòuje podmínky uvedené ve Smìrnicích Rady EU è. 89/336/EEC (doplnìno smìrnicí 92/31/EEC) a 73/23/EEC (doplnìno smìrnicí 93/68/EEC) o sjednocování zákonù èlenských státù týkajících se elektromagnetické kompatibility a práce s nízkým napìtím. Oki je partner ENERGY STAR a tento výrobek splòuje požadavky na úspory energie. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 5

6 Vlastnosti tiskárny Gratulujeme. Vybrali jste si rychlou tiskárnu s vynikající kvalitou tisku a snadným ovládáním. Vlastnosti Vaší tiskárny: 8 stránek za minutu Standardní podavaè papíru 100 listù a manuální podavaè pro obálky a speciální dokumenty Vynikající kvalita tisku díky LED polovodièové technologii Kompatibilní s HP Laser Jet 6p (HP PCL 6). Rozlišitelnost 600 x 1200 DPI (bodù na palec). Pamì 2 MB s vylepšenou správou pamìti, rozšiøitelná až na 10 MB. Vektorové (škálované, obrysové) fonty. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows a DOS. Kompatibilní s aplikacemi pro Windows TM Paralelní obousmìrné rozhraní Centronics IEEE 1284 Sériové rozhraní USB Polovodièový obrazovkový øídící panel pro nastavení a ovládání tiskárny a monitorování stavu tiskárny v reálném èase 6 OKIPAGE 8p Plus

7 Kontrola úplnosti dodávky tiskárny Opatrnì vyndejte veškerý obsah krabice a vybalte tiskárnu. Kromì pøíruèek byste mìli dostat následující položky: Tiskárnu Kazetu s tonerem Zásobník papíru Kazety s obrazovým válcem (již instalovaný v tiskárnì, ale neprovozuschopný) Další pøíslušenství v krabici: CD s ovladaèi sí ová šòùra neprùsvitný plastikový sáèek Obsah peèlivì pøekontrolujte... Pokud nìco chybí nebo je poškozené, oznamte to co nejdøíve dodavateli. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 7

8 Souèásti tiskárny Kryt tiskárny Zásobník/odkladaè papíru Štìrbina pro manuální vkládání papíru Ovládací panel Lišta s LED diodami Konektor rozhraní USB Konektor paralelního rozhraní Sí ová zásuvka Sí ový vypínaè Jednotka s obrazovým válcem Kazeta s tonerem 8 OKIPAGE 8p Plus

9 Uvedení tiskárny do provozu Pro umístìní tiskárny vyberte èisté, suché a dobøe vìtrané místo bez pøímého sluneèního svìtla. Ve zvoleném místì by se nemìlo vyskytovat elektromagnetické rušení, ani extrémní teploty a nemìlo by docházet k prudkým zmìnám teploty nebo vlhkosti. Podložka, na níž bude tiskárna umístìna, by nemìla být vystavena mechanickým vibracím nebo otøesùm. Nejprve byste mìli: Zkontrolovat úplnost dodávky podle seznamu. Seznámit se s pøíslušenstvím tiskárny. Najít vhodné místo pro tiskárnu. Pøipevnìní zásobníku papíru k tiskárnì 1 Vsuòte zásobník papíru do tiskárny tak, aby úchytky na jeho spodní hranì zapadly do tiskárny. 2 1 Èesky V následujících oddílech se seznámíte s tím, jak: Pøipevnit k tiskárnì zásobník papíru. Odstranit z jednotky s obrazovým válcem ochrannou fólii. Instalovat kazetu s tonerem. Vkládat papír. Pøipojit tiskárnu na napájecí sí a k poèítaèi. Instalovat ovladaè tiskárny. 2 Tlaète na zásobník smìrem dopøedu, aby se pevnì zachytil na obou stranách. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 9

10 Odstranìní ochranné fólie z jednotky s obrazovým válcem 1 Otevøete kryt tiskárny. 3 Odstraòte ochrannou fólii. Držte jednotku s obrazovým válcem pokud možno ve vodorovné poloze, aby se nerozsypal toner. (Bìhem testování se pøidá trochu toneru.) 2 Vytáhnìte jednotku s obrazovým válcem z tiskárny. 4 Vra te jednotku s obrazovým válcem na její místo v tiskárnì. Nevystavujte obrazový válec silnému svìtlu. Nedotýkejte se zeleného povrchu obrazového válce. 10 OKIPAGE 8p Plus

11 Instalace kazety s tonerem 1 Odstraòte pásku a zarážky z válcové jednotky. 2 Opatrnì protøepejte kazetu s tonerem, aby se toner rovnomìrnì rozprostøel. 5 Vložte kazetu s tonerem. Èesky 3 Vybalte kazetu s tonerem z obalu. 4 Odstraòte ochrannou pásku. 6 Zatlaète uzamykací páèku smìrem dopøedu. 7 Uzavøete kryt tiskárny. Pøíruèka pro nastavení tiskárny 11

12 Vložení papíru Nejlepších výsledkù dosáhnete se standardním papírem pro kanceláøské kopírky nebo laserové tiskárny (Sheffield ohodnocení ) s gramáží 75g/m 2. Podavaè papíru pojme až 100 listù standardního papíru. 1 Nastavte levé vodítko papíru na znaèku rozmìru papíru který vyžadujete a pravé vodíko posuòte trochu více doprava, než odpovídá šíøce papíru. 3 Nastavte pravé vodítko tìsnì k okraji papíru. 2 Vložte papír tak, aby byl tìsnì vyrovnán s levým vodítkem papíru. Nastavte vodítka, aby pøiléhala k papíru, ale ne tìsnì. Pouèení o vkládání obálek, prùhledných fólií a jiných tiskových médiích naleznete v Uživatelské pøíruèce (v nìkterých zemích se dodává na CD). 12 OKIPAGE 8p Plus

13 Pøipojení propojovacího kabelu k poèítaèi Tiskárna se dodává se standardním obousmìrným paralelním rozhraním kompatibilním se standardem IBM Centronics. Pro pøipojení se vyžaduje kabel, který vyhovuje normì IEEE 1284 a není delší než 1,8m. 1 Pøipojte jeden konec propojovacího kabelu (36-pólová zástrèka Centronics) do zásuvky pro paralelní datové rozhraní (1) na tiskárnì. 1 Pøipojení kabelu USB Tiskárna je standardnì vybavena rozhraním USB. Pro použití tohoto rozhraní je potøeba kabel s konektory typ A / typ B, ne delší než 5m. 1 Pøipojte konektor typu B (hranatý) ke konektoru rozhraní USB na zadní stranì tiskárny (1). 2 Pøipojte konektor typu A (menší, plochý) k USB portu poèítaèe. Další informace o instalaci USB rozhraní viz èást Instalace USB ovladaèe tiskárny. Èesky 2 Pøipojte konec kabelu se standardním konektorem DB25 do konektoru pro paralelní datový pøenos (zpravidla oznaèovaný jako LPT1). 1 Pøíruèka pro nastavení tiskárny 13

14 Pøipojení tiskárny na napájecí sí K tiskárnì se dodává normalizovaná sí ová šòùra, opatøená normalizovanou sí ovou zástrèkou. 1 Pøesvìdète se, že sí ový vypínaè tiskárny (1) je vypnutý (OFF) Zasuòte odpovídající zástrèku sí ové šòùry do sí ové zásuvky (2) v zadní èásti tiskárny. 3 Druhou zástrèku sí ové šòùry zasuòte do blízké sí ové zásuvky. 14 OKIPAGE 8p Plus

15 Instalace ovladaèe tiskárny ve Windows TM Ovladaè tiskárny je program, který pracuje ve Vašem poèítaèi PC. Konvertuje data z Vaší aplikace do formátu, který je vhodný pro tiskárnu a souèasnì ovládá mnoho funkcí tiskárny. S tiskárnou se dodávají ovladaèe tiskárny pro Windows 3.1x, Windows 95/98 a Windows NT4. Pokud používáte jiný operaèní systém, mùžete použít ovladaè, navržený pro tiskárnu HP LaserJet 6p. Uživatelé Windows by mìli k dosažení nejlepších výsledkù používat ovladaèe dodávané s tiskárnou. Tyto ovladaèe byly navrženy speciálnì pro tuto tiskárnu a využívají v plné míøe všech jejích vlastností. V následujících sekcích se popisuje instalace ovladaèe tiskárny s operaèním systémem Windows. Windows 3.1x Ovladaè pro Windows 3.1x se dodává na CD disku a na disketì (pokud možno používejte CD disk). Pro nìkteré zemì bude ovladaè potøebovat nìkolik disket, které budou øádnì oznaèeny. Pøedpokládá se, že disketová jednotka je oznaèena písmenem A a CD jednotka písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu tato písmena správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 Ve Správci programù ve Windows vyberte Soubor - Spus... (File - Run...) 3 Disketu nebo CD disk s ovladaèem Windows 3.1x, který byl dodán s tiskárnou vložte do odpovídající jednotky. 4 Pokud instalujete z diskety, zapište z klávesnice: A:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. Pokud instalujete z CD disku, zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE do dialogového okna a kliknìte OK. 5 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 15

16 Windows 95/98 a Windows NT4 Pøedpokládá se, že CD jednotka je oznaèena písmenem D. Pokud tomu tak není, zamìòte v dalším textu toto písmeno správným oznaèením ve Vašem systému. 1 Pøesvìdète se, že jste uložili všechny dokumenty a uzavøeli všechny aplikace ve Windows. 2 V menu Start vyberte Spustit... (Run...). 3 Po výzvì k zadání souboru zapište z klávesnice: D:\SETUP.EXE a kliknìte OK. 4 Ovladaè tiskárny pøidáte do Vašeho systému podle pokynù na obrazovce. Po skonèení instalace bude nová tiskárna dostupná z aplikací ve Windows. Instalace USB ovladaèe tiskárny Možnosti portu USB mohou být využity pouze s operaèním systémem Windows 98. Pøedpokládá se, že písmeno vaší jednotky CD-ROM je D. Jestliže je tomu jinak, použijte písmeno své jednotky. 1 Pøipojte tiskárnu k poèítaèi pomocí kabelu USB (viz Pøipojení kabelu USB ). 2 Systém Windows oznámí, že detekoval nový hardware (Neznámé zaøízení). Když budete vyzváni, abyste zadali ovladaè, vložte do jednotky CD-ROM dodaný spolu s tiskárnou. 3 Klepnìte na Další, poté vyberte jednotku CD-ROM jako jednotku, na které se má ovladaè hledat a znovu klepnìte na tlaèítko Další. 4 Automaticky se spustí instalaèní program tiskárny. Jestliže instalaèní program nespustíte v této fázi, je možné jej spustit pozdìji tak, že v nabídce Start zvolíte položku Spustit, v pøíslušném dialogovém oknì zadáte D:\SETUP.EXE a klepnete na tlaèítko OK. 16 OKIPAGE 8p Plus

17 5 Instalaèní program vás vyzve k zadání portu, který má být použit pro tiskárnu. Vyberte USB port, ke kterému je tiskárna pøipojena, napøíklad OP1USB1. 6 Pøi instalaci dále postupujte podle pokynù na obrazovce. Další položky na CD CD disk dodávaný s tiskárnou obsahuje též tuto pøíruèku a Pøíruèku uživatele ve formátu Adobe (.pdf). Mùže být pohodlnìjší hledat informace tímto zpùsobem, místo listování v tištìné pøíruèce.cd disk též obsahuje programy Adobe Acrobat Reader pro Windows 3.1x a Windows 95/98 / Windows NT. Tento program mùžete instalovat z CD a umožní Vám prohlížení pøíruèek na obrazovce a pøípadné vytištìní dalších kopií pøíruèek. Èesky Pøíruèka pro nastavení tiskárny 17

18 Rejstøík B Bezpeènost... 4 E Energy Star... 5 K Kabel data napájení sí ové O Obrazový válec Ochranná folie P Papír jiná tisková média Parametry... 6 S Software CD-ROM jiné ovladaèe T Tiskárna rozbalení... 7 souèásti... 8 Tiskové ovladaèe instalace Windows 3.1x Windows 95/ Windows NT USB Toner instalace Kazeta s tonerem U USB V Vložení papíru vložení Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. IBC - Pobøežní Praha 8 Czech Republic Tel /2 Fax: OKIPAGE 8p Plus

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 8C

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 8C Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 8C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 8C v uživatelské příručce

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN. èesky

Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN. èesky Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN Pøíruèka pro zahájení práce èesky Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN Pøíruèka pro zahájení práce Nastavení tiskárny Copyright Hewlett-Packard Company

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Externí tiskové servery HP JetDirect

Externí tiskové servery HP JetDirect HP JetDirect Tiskové servery Externí tiskové servery HP JetDirect 300X, 500X, 170X, EX Plus Příručka pro instalaci hardwaru Pøíruèka pro instalaci hardwaru Externí tiskové servery HP JetDirect Copyright

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo Plena Výkonový zesilovaè Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 Philips Communication & Security Systems PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Pøipojení k síti Ethernet

Pøipojení k síti Ethernet Sí Ethernet - obsah Pøipojení k síti Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umožòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet bez nutnosti použití externího tiskového serveru. Chcete-li získat

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows Úvod: Kabel Fast KKL-USB je osazen převodníkovým čipem FTDI FT232BM. Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat

Více

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN Rychlá informační příručka česky Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN Rychlá informaèní pøíruèka Tiskárny HP LaserJet 5000, 5000 N a 5000 GN Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Veškerá práva

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informační příručka Česky Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informaèní pøíruèka Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 8P PLUS

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 8P PLUS Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 8P PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 8P PLUS v uživatelské

Více