NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 Projekt: Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI Zpracovatel: INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Ing. Jana Pokorná Ing. Milena Tomášková Aktivity projektu jsou vedeny v rámci Aktivity č. 1 Specifického cíle č. 1 projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Kontext řešení Informační zdroje a metodologie postupů Charakteristika cílové skupiny Zastoupení osob s mentálním postižením Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace pobytových sociálních služeb DOZP pro osoby se zdravotním či mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Strategické plánování sociálních služeb na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením Shrnutí a predikce opatření na zajištění potřebných kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Návrh kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Návrh opatření na zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Zdůvodnění navržených opatření: Seznam tabulek Seznam mapek Seznam použitých zkratek

3 Kontext řešení Individuálním projektem Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele zahájil kraj a zapojené obce faktickou realizaci kroků vedoucích k naplnění záměrů deinstitucionalizace, humanizace a transformace pobytových služeb sociální péče v ČR v souladu s Koncepcí podpory pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě a podporujících sociální začleňování do společnosti, přijaté usnesením vlády ČR č. 127 ze dne 21. února Z pobytových služeb zřizovaných Karlovarským krajem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, přešlo v rámci uvedeného projektu do alternativních služeb 29 uživatelů a síť sociálních služeb byla v kraji rozšířena o služby chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Pobytové služby, které zřizuje Karlovarský kraj, zpracovaly v rámci výše uvedeného individuálního projektu Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období let , jejichž strategické cíle vycházely rovněž z principů humanizace a deinstitucionalizace služeb. Souběžně s realizací tohoto projektu byly započaty přípravné činnosti na transformaci velkokapacitních zařízení. Týká se to Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v Mariánské a DOZP PATA v Hazlově, které jsou koordinovány v procesu transformace Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), prostřednictvím Národního centra pro transformaci sociálních služeb. V roce 2013 jsou již zpracovány transformační plány obou subjektů, které definují podobu poskytování služeb vycházející z principů deinstitucionalizace a humanizace a respektují potřeby stávajících uživatelů osob se zdravotním postižením. Projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje je návazným k projektu Poskytování sociálních služeb, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele a pokračuje v aktivitách podporujících proces transformace zejména dvou zařízení, a to DOZP v Radošově a DOZP v Lubech. I tyto subjekty mají v roce 2013 zpracovány transformační plány. Přestože transformační plány DOZP v Mariánské a DOZP v Radošově, s výjimkou zmiňovaných Plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, nejsou v podobě závazných dokumentů schválených orgány kraje a MPSV, je potřebné v této fázi zpracovat analytické podklady, podpůrné pro možné další fáze transformačního procesu a rozhodovací procesy na úrovni kraje a obcí ve věci naplnění plánovaných transformačních kroků. Materiál, který vám předkládáme, má za cíl analyzovat tyto transformační plány a další informační zdroje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením, a to za účelem zpracování 3

4 návrhu opatření k zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro okruh osob se zdravotním, mentálním postižením. Snahou řešitele je v této fázi realizace analytických činností provést komparaci výstupů z dostupných informačních zdrojů: transformační plány, plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb zpracovaných poskytovateli, střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a obcí a další podpůrné dokumenty vzniklé v rámci realizace analytických činností. Jedná se zejména o výstupy z mapování potřeb kapacit sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním, mentálním postižením u poskytovatelů služeb z řad nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi. Analytický materiál, který předkládáme, poskytuje podrobné informace o proměně sítě v jednotlivých okresech s ohledem na procesy transformace v Karlovarském kraji, které probíhají v DOZP zřizovaných Karlovarským krajem, a současně zapracovává kvantifikované potřeby kapacit služeb zjištěných od poskytovatelů sociálních služeb. Materiál si neklade ambice pojmenovat a zjistit chybějící kapacity služeb pro osoby s mentálním postižením v daném území, kteří v současnosti žijí v domácím prostředí. Tyto potřeby kapacit budou řešeny na základě dalších procesů, které v současnosti v Karlovarském kraji probíhají. Jde zejména o procesy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb podporované v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby. Tento dokument je podpůrným materiálem pro tvorbu střednědobých plánů na obcích a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let

5 1. Informační zdroje a metodologie postupů Statistické informace S cílem kvantifikovat počet osob s mentálním postižením žijících na území Karlovarského kraje byly využity statistické informace vedené: Českým statistickým úřadem; Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR; v rámci statistických informací o struktuře uživatelů výstupy Analýzy prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů sociálních služeb. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 2.1. Zastoupení osob s mentálním postižením. Rozvojové dokumenty S cílem kvantifikovat potřeby kapacit sociálních služeb v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením byly využity tyto informační zdroje: Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na období let DOZP PRAMEN v Mnichově, DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Analýza plánů rozvoje poskytovaných sociálních služeb, Transformační plán DOZP PATA v Hazlově, Transformační plán DOZP v Mariánské ve verzi návrhu, Transformační plán DOZP v Radošově, Transformační plán DOZP v Lubech. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 4. Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace. Dotazníkové šetření a rozhovory s poskytovateli Významným informačním zdrojem pro potřeby kvantifikace kapacit jednotlivých druhů služeb identifikovaných na základě individuálního plánování průběhu poskytování služeb u uživatelů byly: výsledky dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb; výsledky z rozhovorů vedených s poskytovateli služeb; informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb. 5

6 Do okruhu vybraných poskytovatelů byly zahrnuty subjekty, které poskytují sociální služby na území Karlovarského kraje a deklarují poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením. V zájmu zajistit co nejvíce validních informací pro účely Analýzy potřeb osob s mentálním postižením v Karlovarském kraji byly dotazovány i subjekty s deklarovanou cílovou skupinou osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 3.4. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů služeb. Strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí Transformace zásadně ovlivňuje a ovlivní budoucí síť sociálních služeb v Karlovarském kraji. Z těchto důvodů je nezbytné provázat transformační kroky na procesy střednědobého plánování dostupnosti sociálních služeb na úrovni kraje a obcí. Pro účely ověření souladu priorit v oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, resp. s mentálním postižením, byly využity dostupné strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí, a to: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let ; Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností, Komunitní plány nebo dokumenty a rozhovory s pracovníky zapojenými do procesů plánování měst Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov a obcí s pověřeným obecním úřadem Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nejdek, Toužim a Žlutice. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 5. Strategické plánování na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině, osoby s mentálním postižením. Do závěrečného výstupního dokumentu jsou zapracována další zjištění získaná z řízených diskuzí u kulatých stolů s poskytovateli, z ohniskových skupin s pečujícími osobami, případně dalších validních informací získaných realizací aktivit projektu. 6

7 2. Charakteristika cílové skupiny Považujeme za důležité věnovat pozornost popisu cílové skupiny. Vnímání a pochopení potřeb, zájmů cílové skupiny je stěžejní pro formulaci návrhu opatření pro zajištění kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji tak, aby tato odpovídala jejich potřebám. Pro účely charakteristiky cílové skupiny osob s mentálním postižením si dovolíme použít citace z článku doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. Článek svým obsahem vystihuje vše potřebné k popisu cílové skupiny a především propojuje pohled na osoby s mentálním postižením s jejich postavením ve společnosti v pojetí, v souladu, se kterým by měla být formulovaná opatření pro zajištění dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji. Citace z článku 9 : Pojem postižení je v současnosti chápán spíše jako neutrální fenomén. To znamená, že teprve postoje a hodnoty společnosti z něj vytvářejí sociální znevýhodnění, tedy hendikep. Zda člověk s postižením bude či nebude hendikepován, závisí také na postojích společnosti k jeho postižení. 10 Definice mentálního postižení Tak, jak dochází ke změnám v chápání postižení, jsou aktualizovány definice postižení. Nelze tedy vybrat pouze jednu a tu považovat za správnou či v průběhu času obecně platnou. Světová zdravotnická organizace například definuje mentální postižení jako: Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Postižení se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami (WHO, MKN-10). Jiná definice hovoří o: Neschopnosti dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 procent normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. 11 Americká asociace pro intelektová a vývojová postižení (AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) definuje mentální postižení takto: Mentální postižení je snížená schopnost charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a také Lečbych, Martin. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008, učebnice vysokých škol pro obor speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním 7

8 v adaptačním chování, což se projevuje v pojmových, sociálních a praktických adaptačních dovednostech. Toto postižení vzniká před dosažením věku osmnácti let. Kromě hranice osmnácti let se u některých autorů můžeme setkat s hranicí dvou let věku, přičemž postižení vzniklá po tomto věku dítěte jsou označována za demenci. Dále AAIDD stanovuje pět předpokladů pro aplikaci předchozí definice. Snížení aktuální funkčnosti musí být posuzováno v souvislosti s prostředím a komunitou typickou pro daný věk a kulturu jedince, bere v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost, bere v úvahu individuální rozdíly v komunikaci, ve vnímání, v pohybových možnostech a v chování, u každého jedince se vedle omezení zohledňují i jeho silné stránky, současně se zjišťováním limitů jedince má být vypracováván systém cílené podpory daného jedince s vhodnou individuální podporou dojde k celkovému zlepšení kvality života osoby s mentálním postižením. V této definici je patrná snaha chápat mentální postižení jako proměnnou veličinu. Nezávisí totiž pouze na nedostatečnosti jedince, ale je zde zohledňován i vliv vnějšího prostředí. Zdůrazněn je zde význam cílené podpory, která má vycházet z konkrétních schopností a potřeb osob s mentálním postižením. V současnosti se při snaze vymezit mentální postižení uplatňuje více přístupů, které reflektují různé úhly pohledu na problematiku mentálního postižení. Od těchto přístupů se dále odvíjí poslání služeb, které jsou osobám s postižením poskytovány. V rámci staršího medicínského modelu byl kladen důraz zejména na zkoumání a diagnostikování rozumové nedostatečnosti. Tento přístup je dnes kritizován především proto, že postiženému člověku určoval jeho životní cestu a ospravedlňoval jeho sociální vyloučení. Na kritiku medicínského přístupu reaguje model sociální (někdy též označovaný jako ekologický), dle kterého to není výlučně tělesné, smyslové nebo mentální postižení, které zneschopňuje, oslabuje nebo znevýhodňuje jedince. Postižení je zde naopak chápáno jako důsledek znevýhodňujících vlivů ze strany společnosti. 12 Oliver tento proces označuje jako sociální model postižení. Podle Olivera 3 může i člověk s postižením prožívat spokojený život jako lidé bez postižení tehdy, není-li poskytovaný servis zaměřen pouze na rehabilitaci, reedukaci a kompenzaci. 12 Oliver In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum,

9 Poskytovaný servis by se měl zaměřit spíše na odstraňování diskvalifikujících bariér ve vnějším prostředí. Tento sociální model předpokládá, že nemůžeme mluvit o mentálním postižení, aniž bychom zároveň nehovořili o prostředí, ve kterém se daný člověk pohybuje. Tentýž člověk proto může být v určitém prostředí chápán jako člověk s mentálním postižením, zatímco v jiném prostředí o mentálním postižení hovořit nelze. Rozlišujícím znakem zde není otázka jedincovy adaptace na dané prostředí, ale podpora, kterou potřebuje, aby v daném prostředí mohl plnohodnotně žít 1. Hodnocení v tomto pojetí nezohledňuje rozumovou úroveň, ale míru podpory, kterou jedinec potřebuje k životu v daném prostředí. Toto pojetí je v současnosti reflektováno i v postoji AAIDD. V lednu roku 2004 byla Americkou asociací pro mentální postižení vydána standardizovaná škála ( Supports Intensity Scale ), která měří míru podpory, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl v určitém prostředí žít (AAMR, 2004). V rámci těchto oblastí se zjišťuje typ podpory, kterou jedinec s mentálním postižením v dané oblasti potřebuje. Celkem je rozlišováno pět typů podpory 13 : žádná podpora dohlížení pobízení slovy a gesty částečná asistence úplná asistence Světová zdravotnická organizace dělí v desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) mentální postižení do šesti kategorií podle inteligenčního kvocientu následovně: lehká mentální postižení (IQ 50 69) střední mentální postižení (IQ 35 49) těžká mentální postižení (IQ 20 34) hluboká mentální postižení (IQ pod 20) jiná mentální postižení neurčená mentální postižení Hlavním kritériem této klasifikace zůstává inteligenční kvocient (IQ). Zde je třeba připomenout, že zjištěná hodnota IQ nám u jedince sice nabízí relativně objektivní posouzení jeho rozumových schopností, na druhou stranu ale poskytuje informace pouze" o nedostatcích rozumové úrovně jedince bez zdůraznění jeho ostatních schopností či silných stránek. 13 Upřesnění citace PhDr. Šišky dle Support Intensity Scale: 0 bez podpory, 1 = dohled, sledování, 2 = vedení, instruktáž, 3 = částečná pomoc s činností, 4 = plná pomoc s činností 9

10 Pro život člověka s mentálním postižením je však důležité i hledisko tvůrčí a praktické či takzvaná emocionální inteligence 14. Ta zahrnuje uvědomění si sebe samého, sebemotivaci, vytrvalost, regulaci nálad, kontrolu impulzů, empatii (vcítění se do druhých) a naději nebo optimismus. 15 (Hodnota IQ by tedy v diagnostice jedinců s mentálním postižením měla představovat orientační, nikoliv stěžejní parametr.) V následujících kategoriích jsou popsány některé znaky společné pro jedince s daným stupněm mentálního postižení. Zdůrazňujeme však, že vzhledem k individualitě každého jednice nelze k osobám s mentálním postižením přistupovat pouze na základě těchto charakteristik. Lehká mentální postižení (IQ 50 69) Tito lidé dovedou respektovat některá pravidla logiky, ale v jejich projevu chybí většina abstraktních pojmů, užívají spíše konkrétní označení. Většina dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě pomalejší. Z toho vyplývá poměrně dobrá možnost uplatnění těchto jedinců na trhu práce. Střední mentální postižení (IQ 35 49) Učení je u těchto lidí limitováno na mechanické podmiňování. K zafixování čehokoli je třeba častého opakování. Zvládnou běžné návyky a jednoduché dovednosti, především v oblasti sebeobsluhy. Pokud není vyžadována rychlost a přesnost, mohou vykonávat jednoduché pracovní úkony. Těžká mentální postižení (IQ 20 34) Lidé s tímto stupněm mentálního postižení jsou v dospělosti schopni chápat jen základní souvislosti a vztahy. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči. Osvojí si několik špatně artikulovaných slovních spojení, která navíc používají nepřesně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně limitováno a vyžaduje dlouhodobé úsilí. Přesto je pomocí systematické, kvalifikované rehabilitační a výchovné péče možné přispět k rozvoji motoriky a komunikačních schopností těchto jedinců, což se projeví na zlepšení kvality jejich života. 14 Valenta In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum, Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

11 Hluboká mentální postižení (IQ 19) Často se jedná o kombinované postižení. Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, stejně jako artikulovaná řeč. Lidé s tímto stupněm postižení jsou nanejvýš schopni rozlišovat známé a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Jiná mentální postižení Určení stupně mentálního postižení je nesnadné kvůli přidruženému somatickému nebo senzorickému postižení, autismu nebo těžkým poruchám chování. Neurčená mentální postižení Toto označení se používá v případech, kdy je mentální postižení prokázáno, je však obtížné nebo nemožné určit jeho úroveň, a zařadit tak osobu do některé z předchozích kategorií (WHO, MKN-10, 2004). 2.1 Zastoupení osob s mentálním postižením Podle Švarcové 16 osoby s mentálním postižením tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi zdravotně postiženými. Navíc počet osob s mentálním postižením nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku stoupá. Tento růst může být do značné míry relativní a vysvětluje se jako lepší výsledek evidence mentálně postižených, i když ani dnes není evidence úplná. Například v našich podmínkách brání vytvoření evidence mimo jiné dodržování lékařského tajemství, kdy mnozí pediatři nejsou ochotni a nemají zákonnou povinnost o svých pacientech informovat ani odborníky ve speciálních pedagogických centrech. Tuto zkušenost popisuje Švarcová v publikaci Mentální retardace vzdělávání, výchova a sociální péče vydané v roce 2006 a je na místě konstatovat, že ze zkušeností získaných při zpracování této analýzy je tento stav platný i v roce Vzrůstající počet osob s mentálním postižením, podle Švarcové, je vysvětlován rovněž jako důsledek lepší péče pediatrů o novorozence, jejímž výsledkem je snižování novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Absolutní počet osob s mentálním postižením v naší populaci není znám. Na základě kvalifikovaných odhadů se uvádí, že v současné době jsou mentálním postižením postižena asi 3 % občanů, z nichž největší počet, téměř 2,6 %, připadá na postižení lehké. Osob s těžkým a hlubokým 16 Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

12 mentálním postižením je v populaci přibližně 0,1 0,2 %. Data o počtu mentálně postižených nemá k dispozici tedy ani ČSÚ. Jedním ze zdrojů informací je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který vede evidenci o počtu nově zjištěných onemocnění diagnostikovaných ve stupních F70 až F79 a používá oficiálně zavedený pojem retardace. Tabulka č. 1: Počet nově zjištěných onemocnění mentální retardace (F70 F79) přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián OLO UST JHM MSK STC PLZ PHA ZLI JHC HRA PAR VYS LIB KAR Zdroj: UZIS Medián hodnot o počtu nově zjištěných onemocnění v Karlovarském kraji, dle lékařské terminologie, je za sledované období nově zjištěných onemocnění ročně, resp. 55 nově diagnostikovaných osob s mentálním postižením. Tabulka č. 2: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70 F79) na 100 tis. obyvatel přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK PHA Zdroj: UZIS 12

13 Tabulka č. 3: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70-F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob kraj KAR Zdroj: UZIS Označení F70 až F79 vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí a podle této klasifikace se mentální postižení dělí do 6 základních kategorií: F 70 lehká mentální retardace IQ 50 69, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 12 let. Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká mentální subnormalita, debilita. F 71 střední mentální retardace IQ 35 49, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 9 let. Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokážou vyvinout k určité nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve společnosti. Patří sem: střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost (oligofrenie), imbecilita. F 72 těžká mentální retardace IQ 20 34, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 6 let. Tento stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idioimbecilita. F 73 hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky. Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idiocie. F 78 jiná mentální retardace Mentální retardaci nelze přesně určit pro jiná přidružená postižení smyslová, tělesná, poruchy chování a autismus. 13

14 F 79 nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. Pásma jsou uměle stanovena a neodráží žádné přerušení spojitosti nebo nepravidelnosti v přirozeném rozložení mentální retardace v populaci. Dle odborné publikace PhDr. Bazalové 17 se řadí do klasifikace MR i jedinci s DOWNOVÝM SYNDROMEM, což je nejrozšířenější forma mentální retardace. Intelektově se řadí většinou do středně těžké mentální retardace a vzdělávají se většinou v základní škole speciální. Ve zdravotnických ročenkách zpracovávaných ÚZIS je dále možné vysledovat statistické informace o dispenzarizovaných (nově zjištěných) onemocněních u dětí a dorostu, kde se jedná o počty osob podchycených v ambulantních zařízeních v daném roce: Tabulka 1 Počet dispenzarizovaných onemocnění u dětí a dorostu (F70 F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob Děti (0 14 let) Dorost (15 18 let) Zdroj: UZIS Z výše uvedených teoretických východisek je patrný zjevný rozpor mezi ekologickým pojetím člověka s mentálním postižením ve společnosti a zavedeným, většinovou společností přijímaným zdravotnickým modelem. Tento fakt přispívá k řadě nedorozumění nejen v laické, ale i odborné veřejnosti. Ve zdravotnickém modelu přetrvává stará terminologie (pojem retardace) a tento model vychází z toho, že tíha situace spočívá na konkrétním jedinci s postižením. Vnímá jej jako nositele hendikepu, diagnózy, jako člověka s omezením, který není schopen provádět určité činnosti. Ekologické pojetí se zabývá otázkou, jakou míru podpory tento člověk potřebuje, aby byl schopen tyto činnosti vykonávat a dokázal uspokojovat svoje potřeby způsobem ve společnosti běžným. Pokud budeme zohledňovat předpoklad zastoupení osob s mentálním postižením v populaci (tj. 2,6 % lehké mentální postižení, 0,1 0,2 % těžké mentální postižení) ve vztahu k počtu obyvatel Karlovarského kraje, docházíme k následujícím hodnotám. 17 BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed).kapitoly ze speciální pedagogiky 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido 14

15 Celkový počet obyvatel v roce 2011 v Karlovarském kraji dosáhl počtu (k ), z toho obyvatel představuje okres Cheb, okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Tabulka č. 5: Předpoklad počtu osob s mentálním postižením v regionech jednotlivých okresů Karlovarského kraje - ve fyzických osobách Okres Počet obyvatel k datu Předpoklad počtu fyzických osob s lehkým postižením (2,6 %) Předpoklad počtu fyzických osob s těžkým až hlubokým postižením (0,2 %) Karlovy Vary Sokolov Cheb Celkem Ve výsledku by to znamenalo, že osob s lehkým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. a II. žije v Karlovarském kraji Osob s těžkým až hlubokým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. a IV. žije v Karlovarském kraji 614. Celkem by se jednalo o cca 8600 fyzických osob. Pokus o kvantifikaci je nezbytný zejména s ohledem na zadání zpracování návrhu pro nastavení dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením, který musí také zohledňovat nároky stávající sítě pobytových služeb, které v současnosti prochází transformačním procesem, a současně předpoklad vývoje poptávky po alternativních (terénních a ambulantních) službách v případě, že dojde k útlumu, popř. redukci služeb v pobytových zařízeních. Při srovnání existující kapacity sítě služeb v kraji a předpokládaného počtu osob s mentálním postižením je nezbytné uvažovat v souvislostech se skutečností, že mnohé z rodin pečujících o dítě (děti) s mentálním postižením nevyužívají nebo nemají zájem (z důvodu neinformovanosti, z důvodu obav ze ztráty příjmů z příspěvku na péči a důchodu nebo z jakýchkoliv jiných důvodů) využívat sociální služby jako podporu pro další rozvoj dovedností těchto dětí. V kapitole 6 se zabýváme porovnáním tohoto předpokladu se stávající kapacitou sítě sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením, neboť se jedná o jedno z východisek pro budoucí podobu sítě služeb, která bude formulována na základě výsledků procesů střednědobého plánování v jednotlivých územích Karlovarského kraje. 15

16 3. Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Kapacita pobytových zařízení sociálních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), v Karlovarském kraji pro rok 2013 je 512 lůžek. Jedná se o kapacity DOZP v Mariánské (198 lůžek), DOZP PATA v Hazlově (110 lůžek), DOZP SOKOLÍK v Sokolově (34 lůžek), DOZP PRAMEN v Mnichově (76 lůžek), DOZP v Lubech (35 lůžek) a DOZP v Radošově (50 lůžek) a Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkové organizace (9 lůžek). V roce 2012 využívalo službu DOZP celkem 510 osob. Z hlediska druhu postižení (z celkového počtu uživatelů) se jednalo o 93,7 % osob s mentálním a kombinovaným postižením (478 osob), 3,2 % uživatelů byly osoby s chronickým duševním onemocněním (16 osob), 3,1 % uživatelů byly osoby s jiným zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým, 16 osob). Z hlediska stupně přiznaného příspěvku na péči je cca 20 % (102 osoby z výše uvedených 510) s lehkou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, dále 20 % (102 osoby) se středně těžkou závislostí, 28,5 % (146 osob) s těžkou závislostí a 31,2 % (160 osob) s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Z hlediska věkové struktury žijí v těchto zařízeních senioři nad 65 let věku v zastoupení 4,7 % z celkové kapacity, tedy cca 25 osob, dospělí ve věku let v zastoupení ze 75,4 % (cca 384 osoby), cca 1,1 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (cca 54 osoby), cca 2,9 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (dorost cca 15 osob). V DOZP v Mariánské, v DOZP PATA v Hazlově a v DOZP SOKOLÍK v Sokolově žijí i děti ve věku 1 15 let. Zastoupení dětí z celkové kapacity zařízení je 6,2 %(cca 32 osob). Z hlediska pohlaví jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením ženy zastoupeny ze 73 % a muži z 23 %. V Karlovarském kraji existuje dalších druhů služeb sociální péče, a to v pobytové formě služba chráněné bydlení (dále jen CHB) a v terénní formě služba podpora samostatného bydlení (dále jen PSB). Tyto druhy služeb byly v Karlovarském kraji zavedeny v letech 2010 až 2011 jako alternativní služba sociální péče k domovům pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby CHB v roce 2013 je 72 uživatelů (25 uživatelů Dolmen, o.p.s, 26 uživatelů Mravenec s.r.o., 21 uživatelů Občanské sdružení chráněné bydlení Sokolov). Kapacita služby PSB v roce 2013 je 14 uživatelů, službu poskytuje Rytmus, o. s. Tyto služby poskytují služby v domácnostech uživatelů, v bytech. 16

17 V letech 2010 a 2011 byla na území Karlovarského kraje rozšířena síť návazných sužeb pro osoby s mentálním postižením, a to služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Služby sociální rehabilitace jsou využívány především uživateli pobytových služeb (PSB, CHB, DOZP) a služby sociálně terapeutické dílny jsou využívány jak uživateli pobytových služeb (CHB, DOZP), tak také osobami žijícími v rodinách, v terénu. V Karlovarském kraji jsou pro osoby s mentálním postižením využitelné i další druhy sociálních služeb. V oblasti prevence sociálního vyloučení je zde poskytována i služba rané péče, v oblasti služeb sociální péče jsou kromě výše uvedených druhů DOZP, CHB a PSB v daném území zastoupeny také denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, odlehčovací služba a osobní asistence. Rozložení kapacit druhů sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením v jednotlivých okresech Karlovarského kraje je zpracováno v následujících podkapitolách v členění podle okresů Karlovarského kraje, a to pro okres Karlovy Vary, okres Sokolov a okres Cheb. 17

18 3.1 Okres Karlovy Vary Kapacita pobytových služeb, DOZP, v okrese Karlovy Vary byla v roce osob (DOZP v Radošově a DOZP v Mariánské), služby v roce 2012 využívalo 245 osob. V těchto zařízeních byla služba poskytována 31 osobám s lehkou závislostí na péči, 37 osobám se střední závislostí, 81 osobám s převážnou mírou závislosti a 96 osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. V DOZP v Mariánské jsou započítány i osoby s kombinovaným postižením. Služby v DOZP v Mariánské jsou poskytovány i 18 osobám ve věku 7 18 let a 22 mladým dospělým (19 26 let). Objekty, ve kterých jsou služby poskytovány, jsou umístěny zejména v odlehlých částech okresu Karlovy Vary (lesy, osady, hory) s omezenou možností využití dalších návazných sociálních i veřejných služeb. Vedle nedostupnosti je zcela zásadním důvodem pro transformační kroky i vysoká lůžek, např. DOZP v Mariánské, a to 198 lůžek. Tabulka č. 6: Přehled kapacit služby DOZP okres Karlovy Vary Název poskytovatele Kapacita Specifikace cílové skupiny DOZP v Mariánské DOZP v Radošově 198 lůžek muži i ženy; cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. V domově může být vykonávána ústavní výchova dle zvláštních právních předpisů 18 v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby; věková struktura od 3 do 80 a více let 50 lůžek muži zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, ve věku od 18 do 80 a více let Tabulka č. 7: Přehled kapacit služeb poskytovaných subjekty, které deklarují poskytování služeb osobám s mentálním postižením okres Karlovy Vary terénní a ambulantní forma Poskytovatel Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Druh služby raná péče Využití kapacity služby osobami s mentálním postižením/ Specifikace cílové skupiny 3 uživatelé/ 25 uživatelů pro Karlovarský kraj; děti a rodiče dětí ve věku do 7 let, které mají mentální postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace Dostupnost, spádovost okres Karlovy Vary Provozní doba poskytování PO až PÁ od 7:00 do 15:30 18 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o dalších zákonů 18

19 Středisko pro ranou péči Plzeň o.p.s. raná péče 10 rodin/subjekt registrován v Plzeňském kraji; okres Karlovy Vary; rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku okres Karlovy Vary PO až PÁ od 7:00 do 19:00 terénní forma; PO ST od 8:00 do 16:00 ambulantní forma Občanské sdružení pro integraci osob s postižením Dveře dokořán osobní asistence 12 uživatelů, okamžitá 3 uživatelé; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 64 let Karlovy Vary PO PÁ od 8:00 do 16:00 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s Rytmus, o. s. Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově Farní charita Karlovy Vary denní stacionář sociálně terapeutické dílny pečovatelská služba sociální rehabilitace podpora samostatného bydlení denní stacionář sociálně terapeutické dílny 12 uživatelů z okresu Karlovy Vary/45 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 1 do 64 let 3 uživatelé z Karlových Varů/35 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let 120 uživatelů 19 ; věková kat. uživ.: a více let 4 uživatelé ; věková kat. uživ.: let 3 uživatelé ; věková kat. uživ.: let max. denní 9 uživatelů, 19 už./rok; věková kat. uživ.: let 20 uživatelů, okamžitá 10 uživatelů dopoledne a 10 odpoledne; věková kategorie uživatelů: let; okres Karlovy Vary, Ostrov působnost Sokolov a Chodov Nejdek a okolí Ostrov, Radošov, Karlovy Vary Karlovy Vary a Ostrov Karlovy Vary, Ostrov Karlovy Vary PO až PÁ od 6:00 do 15:30 PO až PÁ od 7:00 do 15:30 PO NE od 7:30 do 17:30 PO PÁ od 7:00 do 16:00 Nepřetržitě PO PÁ od 7:30 do 16:00 PO PÁ od 8:00 do 16:00 Ambulantní služby pro osoby s mentálním postižením poskytuje v okrese Karlovy Vary pouze Farní charita Karlovy Vary, která zajišťuje služby denního stacionáře (dále jen DS) s maximální denní kapacitou 9 uživatelů. Tento subjekt dále provozuje sociálně terapeutickou dílnu (dále jen STD) s okamžitou kapacitou 10 uživatelů, max. denní kapacitou 20 uživatelů. Uživatelé mohou tuto službu využívat v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. V roce 2011 využilo službu celkem 109 uživatelů, z toho 89 osob s mentálním postižením. Služba sociálně terapeutické dílny (Farní charita Karlovy Vary) je provozována v patrové budově po celkové rekonstrukci, budova je bezbariérově upravena a je umístěna v okrajové části Karlových 19 Služba má v registru uvedenou cílovou skupinu osob s mentálním postižením, v roce 2012 tomuto okruhu osob nebyla poskytována 19

20 Varů. Vzdálenost zastávky MHD je cca 400 m, což je z hlediska dostupnosti limitující pro osoby se sníženou schopností samostatného pohybu. Ve vztahu k možnostem využít kapacitu ambulantních služeb (denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen) osobami z DOZP (DOZP v Mariánské a v Radošově) a domácností je využitelná okamžitá v okrese Karlovy Vary pro 19 osob, tj. 7,8 % celkového počtu osob s mentálním postižením v DOZP nebo pro 12,8 % osob z počtu 148 osob s lehkou až převážnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby žijících v DOZP, kteří by mohli potenciálně ambulantní služby využívat. V okrese Karlovy Vary dále působí Rytmus, o. s., subjekt poskytující službu podpora samostatného bydlení. Tuto službu využívá v Karlových Varech 1 uživatel a v Ostrově 2 uživatelé. Rytmus, o. s., dále poskytuje také službu sociální rehabilitace (dále SR), kterou využívá v Karlových Varech 1 uživatel, v Ostrově 2 uživatelé a v Radošově 1. Sociální služba raná péče (dále jen RP) je poskytována uživatelům v domácím prostředí. Zaměřuje se na děti do 7 let a jejich rodiče (rodiny), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. V Karlovarském regionu poskytuje tuto sociální službu organizace Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., se sídlem v Plzni. Cílová skupina není specificky zaměřena pouze na děti s mentálním postižením, ale i na osoby s kombinovaným postižením, kde jsou zohledněny i osoby s mentálním postižením, a osoby se zrakovým postižením. Od května roku 2011 poskytuje ranou péči i Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Osoby žijící v domácím prostředí, které již potřebují podporu a pomoc sociální služby, mohou využívat terénní služby, tzn. osobní asistenci (dále jen OA) a pečovatelskou službu (dále jen PS). Jak bylo zjištěno v Analýze plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb 20, je pečovatelská služba poskytována v celém Karlovarském kraji osobám s mentálním postižením pouze v 0,5 %, i když nejvyšší zastoupení má skupina osob s kombinovaným postižením, která může zahrnovat také osoby s postižením mentálním. V okrese Karlovy Vary je zaregistrováno celkem 6 subjektů poskytujících pečovatelskou službu, a to Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech, příspěvková organizace, Pečovatelská služba S NÁMI DOMA v Nejdku o.p.s., DPS Žlutice, příspěvková organizace, Občanské sdružení Res vitae v Karlových Varech, Agentura domácí péče LADARA o.p.s. v Karlových Varech, Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 4 v Karlových Varech, dále v Nejdku a Žluticích. Pečovatelská služba je poskytována nejvíce v obcích/městech svého sídla, ev. ve spádových obcích. 20 Tento materiál vznikl v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele 20

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM KP projekt s.r.o. STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Říjen 2009 OBSAH STUDIE 1 ÚVOD...4 1.1 Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více