NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 Projekt: Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI Zpracovatel: INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Ing. Jana Pokorná Ing. Milena Tomášková Aktivity projektu jsou vedeny v rámci Aktivity č. 1 Specifického cíle č. 1 projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Kontext řešení Informační zdroje a metodologie postupů Charakteristika cílové skupiny Zastoupení osob s mentálním postižením Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace pobytových sociálních služeb DOZP pro osoby se zdravotním či mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Strategické plánování sociálních služeb na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením Shrnutí a predikce opatření na zajištění potřebných kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Návrh kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Návrh opatření na zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Zdůvodnění navržených opatření: Seznam tabulek Seznam mapek Seznam použitých zkratek

3 Kontext řešení Individuálním projektem Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele zahájil kraj a zapojené obce faktickou realizaci kroků vedoucích k naplnění záměrů deinstitucionalizace, humanizace a transformace pobytových služeb sociální péče v ČR v souladu s Koncepcí podpory pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě a podporujících sociální začleňování do společnosti, přijaté usnesením vlády ČR č. 127 ze dne 21. února Z pobytových služeb zřizovaných Karlovarským krajem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, přešlo v rámci uvedeného projektu do alternativních služeb 29 uživatelů a síť sociálních služeb byla v kraji rozšířena o služby chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Pobytové služby, které zřizuje Karlovarský kraj, zpracovaly v rámci výše uvedeného individuálního projektu Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období let , jejichž strategické cíle vycházely rovněž z principů humanizace a deinstitucionalizace služeb. Souběžně s realizací tohoto projektu byly započaty přípravné činnosti na transformaci velkokapacitních zařízení. Týká se to Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v Mariánské a DOZP PATA v Hazlově, které jsou koordinovány v procesu transformace Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), prostřednictvím Národního centra pro transformaci sociálních služeb. V roce 2013 jsou již zpracovány transformační plány obou subjektů, které definují podobu poskytování služeb vycházející z principů deinstitucionalizace a humanizace a respektují potřeby stávajících uživatelů osob se zdravotním postižením. Projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje je návazným k projektu Poskytování sociálních služeb, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele a pokračuje v aktivitách podporujících proces transformace zejména dvou zařízení, a to DOZP v Radošově a DOZP v Lubech. I tyto subjekty mají v roce 2013 zpracovány transformační plány. Přestože transformační plány DOZP v Mariánské a DOZP v Radošově, s výjimkou zmiňovaných Plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, nejsou v podobě závazných dokumentů schválených orgány kraje a MPSV, je potřebné v této fázi zpracovat analytické podklady, podpůrné pro možné další fáze transformačního procesu a rozhodovací procesy na úrovni kraje a obcí ve věci naplnění plánovaných transformačních kroků. Materiál, který vám předkládáme, má za cíl analyzovat tyto transformační plány a další informační zdroje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením, a to za účelem zpracování 3

4 návrhu opatření k zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro okruh osob se zdravotním, mentálním postižením. Snahou řešitele je v této fázi realizace analytických činností provést komparaci výstupů z dostupných informačních zdrojů: transformační plány, plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb zpracovaných poskytovateli, střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a obcí a další podpůrné dokumenty vzniklé v rámci realizace analytických činností. Jedná se zejména o výstupy z mapování potřeb kapacit sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním, mentálním postižením u poskytovatelů služeb z řad nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi. Analytický materiál, který předkládáme, poskytuje podrobné informace o proměně sítě v jednotlivých okresech s ohledem na procesy transformace v Karlovarském kraji, které probíhají v DOZP zřizovaných Karlovarským krajem, a současně zapracovává kvantifikované potřeby kapacit služeb zjištěných od poskytovatelů sociálních služeb. Materiál si neklade ambice pojmenovat a zjistit chybějící kapacity služeb pro osoby s mentálním postižením v daném území, kteří v současnosti žijí v domácím prostředí. Tyto potřeby kapacit budou řešeny na základě dalších procesů, které v současnosti v Karlovarském kraji probíhají. Jde zejména o procesy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb podporované v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby. Tento dokument je podpůrným materiálem pro tvorbu střednědobých plánů na obcích a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let

5 1. Informační zdroje a metodologie postupů Statistické informace S cílem kvantifikovat počet osob s mentálním postižením žijících na území Karlovarského kraje byly využity statistické informace vedené: Českým statistickým úřadem; Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR; v rámci statistických informací o struktuře uživatelů výstupy Analýzy prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů sociálních služeb. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 2.1. Zastoupení osob s mentálním postižením. Rozvojové dokumenty S cílem kvantifikovat potřeby kapacit sociálních služeb v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením byly využity tyto informační zdroje: Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na období let DOZP PRAMEN v Mnichově, DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Analýza plánů rozvoje poskytovaných sociálních služeb, Transformační plán DOZP PATA v Hazlově, Transformační plán DOZP v Mariánské ve verzi návrhu, Transformační plán DOZP v Radošově, Transformační plán DOZP v Lubech. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 4. Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace. Dotazníkové šetření a rozhovory s poskytovateli Významným informačním zdrojem pro potřeby kvantifikace kapacit jednotlivých druhů služeb identifikovaných na základě individuálního plánování průběhu poskytování služeb u uživatelů byly: výsledky dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb; výsledky z rozhovorů vedených s poskytovateli služeb; informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb. 5

6 Do okruhu vybraných poskytovatelů byly zahrnuty subjekty, které poskytují sociální služby na území Karlovarského kraje a deklarují poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením. V zájmu zajistit co nejvíce validních informací pro účely Analýzy potřeb osob s mentálním postižením v Karlovarském kraji byly dotazovány i subjekty s deklarovanou cílovou skupinou osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 3.4. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů služeb. Strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí Transformace zásadně ovlivňuje a ovlivní budoucí síť sociálních služeb v Karlovarském kraji. Z těchto důvodů je nezbytné provázat transformační kroky na procesy střednědobého plánování dostupnosti sociálních služeb na úrovni kraje a obcí. Pro účely ověření souladu priorit v oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, resp. s mentálním postižením, byly využity dostupné strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí, a to: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let ; Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností, Komunitní plány nebo dokumenty a rozhovory s pracovníky zapojenými do procesů plánování měst Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov a obcí s pověřeným obecním úřadem Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nejdek, Toužim a Žlutice. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 5. Strategické plánování na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině, osoby s mentálním postižením. Do závěrečného výstupního dokumentu jsou zapracována další zjištění získaná z řízených diskuzí u kulatých stolů s poskytovateli, z ohniskových skupin s pečujícími osobami, případně dalších validních informací získaných realizací aktivit projektu. 6

7 2. Charakteristika cílové skupiny Považujeme za důležité věnovat pozornost popisu cílové skupiny. Vnímání a pochopení potřeb, zájmů cílové skupiny je stěžejní pro formulaci návrhu opatření pro zajištění kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji tak, aby tato odpovídala jejich potřebám. Pro účely charakteristiky cílové skupiny osob s mentálním postižením si dovolíme použít citace z článku doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. Článek svým obsahem vystihuje vše potřebné k popisu cílové skupiny a především propojuje pohled na osoby s mentálním postižením s jejich postavením ve společnosti v pojetí, v souladu, se kterým by měla být formulovaná opatření pro zajištění dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji. Citace z článku 9 : Pojem postižení je v současnosti chápán spíše jako neutrální fenomén. To znamená, že teprve postoje a hodnoty společnosti z něj vytvářejí sociální znevýhodnění, tedy hendikep. Zda člověk s postižením bude či nebude hendikepován, závisí také na postojích společnosti k jeho postižení. 10 Definice mentálního postižení Tak, jak dochází ke změnám v chápání postižení, jsou aktualizovány definice postižení. Nelze tedy vybrat pouze jednu a tu považovat za správnou či v průběhu času obecně platnou. Světová zdravotnická organizace například definuje mentální postižení jako: Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Postižení se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami (WHO, MKN-10). Jiná definice hovoří o: Neschopnosti dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 procent normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. 11 Americká asociace pro intelektová a vývojová postižení (AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) definuje mentální postižení takto: Mentální postižení je snížená schopnost charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a také Lečbych, Martin. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008, učebnice vysokých škol pro obor speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním 7

8 v adaptačním chování, což se projevuje v pojmových, sociálních a praktických adaptačních dovednostech. Toto postižení vzniká před dosažením věku osmnácti let. Kromě hranice osmnácti let se u některých autorů můžeme setkat s hranicí dvou let věku, přičemž postižení vzniklá po tomto věku dítěte jsou označována za demenci. Dále AAIDD stanovuje pět předpokladů pro aplikaci předchozí definice. Snížení aktuální funkčnosti musí být posuzováno v souvislosti s prostředím a komunitou typickou pro daný věk a kulturu jedince, bere v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost, bere v úvahu individuální rozdíly v komunikaci, ve vnímání, v pohybových možnostech a v chování, u každého jedince se vedle omezení zohledňují i jeho silné stránky, současně se zjišťováním limitů jedince má být vypracováván systém cílené podpory daného jedince s vhodnou individuální podporou dojde k celkovému zlepšení kvality života osoby s mentálním postižením. V této definici je patrná snaha chápat mentální postižení jako proměnnou veličinu. Nezávisí totiž pouze na nedostatečnosti jedince, ale je zde zohledňován i vliv vnějšího prostředí. Zdůrazněn je zde význam cílené podpory, která má vycházet z konkrétních schopností a potřeb osob s mentálním postižením. V současnosti se při snaze vymezit mentální postižení uplatňuje více přístupů, které reflektují různé úhly pohledu na problematiku mentálního postižení. Od těchto přístupů se dále odvíjí poslání služeb, které jsou osobám s postižením poskytovány. V rámci staršího medicínského modelu byl kladen důraz zejména na zkoumání a diagnostikování rozumové nedostatečnosti. Tento přístup je dnes kritizován především proto, že postiženému člověku určoval jeho životní cestu a ospravedlňoval jeho sociální vyloučení. Na kritiku medicínského přístupu reaguje model sociální (někdy též označovaný jako ekologický), dle kterého to není výlučně tělesné, smyslové nebo mentální postižení, které zneschopňuje, oslabuje nebo znevýhodňuje jedince. Postižení je zde naopak chápáno jako důsledek znevýhodňujících vlivů ze strany společnosti. 12 Oliver tento proces označuje jako sociální model postižení. Podle Olivera 3 může i člověk s postižením prožívat spokojený život jako lidé bez postižení tehdy, není-li poskytovaný servis zaměřen pouze na rehabilitaci, reedukaci a kompenzaci. 12 Oliver In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum,

9 Poskytovaný servis by se měl zaměřit spíše na odstraňování diskvalifikujících bariér ve vnějším prostředí. Tento sociální model předpokládá, že nemůžeme mluvit o mentálním postižení, aniž bychom zároveň nehovořili o prostředí, ve kterém se daný člověk pohybuje. Tentýž člověk proto může být v určitém prostředí chápán jako člověk s mentálním postižením, zatímco v jiném prostředí o mentálním postižení hovořit nelze. Rozlišujícím znakem zde není otázka jedincovy adaptace na dané prostředí, ale podpora, kterou potřebuje, aby v daném prostředí mohl plnohodnotně žít 1. Hodnocení v tomto pojetí nezohledňuje rozumovou úroveň, ale míru podpory, kterou jedinec potřebuje k životu v daném prostředí. Toto pojetí je v současnosti reflektováno i v postoji AAIDD. V lednu roku 2004 byla Americkou asociací pro mentální postižení vydána standardizovaná škála ( Supports Intensity Scale ), která měří míru podpory, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl v určitém prostředí žít (AAMR, 2004). V rámci těchto oblastí se zjišťuje typ podpory, kterou jedinec s mentálním postižením v dané oblasti potřebuje. Celkem je rozlišováno pět typů podpory 13 : žádná podpora dohlížení pobízení slovy a gesty částečná asistence úplná asistence Světová zdravotnická organizace dělí v desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) mentální postižení do šesti kategorií podle inteligenčního kvocientu následovně: lehká mentální postižení (IQ 50 69) střední mentální postižení (IQ 35 49) těžká mentální postižení (IQ 20 34) hluboká mentální postižení (IQ pod 20) jiná mentální postižení neurčená mentální postižení Hlavním kritériem této klasifikace zůstává inteligenční kvocient (IQ). Zde je třeba připomenout, že zjištěná hodnota IQ nám u jedince sice nabízí relativně objektivní posouzení jeho rozumových schopností, na druhou stranu ale poskytuje informace pouze" o nedostatcích rozumové úrovně jedince bez zdůraznění jeho ostatních schopností či silných stránek. 13 Upřesnění citace PhDr. Šišky dle Support Intensity Scale: 0 bez podpory, 1 = dohled, sledování, 2 = vedení, instruktáž, 3 = částečná pomoc s činností, 4 = plná pomoc s činností 9

10 Pro život člověka s mentálním postižením je však důležité i hledisko tvůrčí a praktické či takzvaná emocionální inteligence 14. Ta zahrnuje uvědomění si sebe samého, sebemotivaci, vytrvalost, regulaci nálad, kontrolu impulzů, empatii (vcítění se do druhých) a naději nebo optimismus. 15 (Hodnota IQ by tedy v diagnostice jedinců s mentálním postižením měla představovat orientační, nikoliv stěžejní parametr.) V následujících kategoriích jsou popsány některé znaky společné pro jedince s daným stupněm mentálního postižení. Zdůrazňujeme však, že vzhledem k individualitě každého jednice nelze k osobám s mentálním postižením přistupovat pouze na základě těchto charakteristik. Lehká mentální postižení (IQ 50 69) Tito lidé dovedou respektovat některá pravidla logiky, ale v jejich projevu chybí většina abstraktních pojmů, užívají spíše konkrétní označení. Většina dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě pomalejší. Z toho vyplývá poměrně dobrá možnost uplatnění těchto jedinců na trhu práce. Střední mentální postižení (IQ 35 49) Učení je u těchto lidí limitováno na mechanické podmiňování. K zafixování čehokoli je třeba častého opakování. Zvládnou běžné návyky a jednoduché dovednosti, především v oblasti sebeobsluhy. Pokud není vyžadována rychlost a přesnost, mohou vykonávat jednoduché pracovní úkony. Těžká mentální postižení (IQ 20 34) Lidé s tímto stupněm mentálního postižení jsou v dospělosti schopni chápat jen základní souvislosti a vztahy. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči. Osvojí si několik špatně artikulovaných slovních spojení, která navíc používají nepřesně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně limitováno a vyžaduje dlouhodobé úsilí. Přesto je pomocí systematické, kvalifikované rehabilitační a výchovné péče možné přispět k rozvoji motoriky a komunikačních schopností těchto jedinců, což se projeví na zlepšení kvality jejich života. 14 Valenta In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum, Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

11 Hluboká mentální postižení (IQ 19) Často se jedná o kombinované postižení. Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, stejně jako artikulovaná řeč. Lidé s tímto stupněm postižení jsou nanejvýš schopni rozlišovat známé a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Jiná mentální postižení Určení stupně mentálního postižení je nesnadné kvůli přidruženému somatickému nebo senzorickému postižení, autismu nebo těžkým poruchám chování. Neurčená mentální postižení Toto označení se používá v případech, kdy je mentální postižení prokázáno, je však obtížné nebo nemožné určit jeho úroveň, a zařadit tak osobu do některé z předchozích kategorií (WHO, MKN-10, 2004). 2.1 Zastoupení osob s mentálním postižením Podle Švarcové 16 osoby s mentálním postižením tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi zdravotně postiženými. Navíc počet osob s mentálním postižením nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku stoupá. Tento růst může být do značné míry relativní a vysvětluje se jako lepší výsledek evidence mentálně postižených, i když ani dnes není evidence úplná. Například v našich podmínkách brání vytvoření evidence mimo jiné dodržování lékařského tajemství, kdy mnozí pediatři nejsou ochotni a nemají zákonnou povinnost o svých pacientech informovat ani odborníky ve speciálních pedagogických centrech. Tuto zkušenost popisuje Švarcová v publikaci Mentální retardace vzdělávání, výchova a sociální péče vydané v roce 2006 a je na místě konstatovat, že ze zkušeností získaných při zpracování této analýzy je tento stav platný i v roce Vzrůstající počet osob s mentálním postižením, podle Švarcové, je vysvětlován rovněž jako důsledek lepší péče pediatrů o novorozence, jejímž výsledkem je snižování novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Absolutní počet osob s mentálním postižením v naší populaci není znám. Na základě kvalifikovaných odhadů se uvádí, že v současné době jsou mentálním postižením postižena asi 3 % občanů, z nichž největší počet, téměř 2,6 %, připadá na postižení lehké. Osob s těžkým a hlubokým 16 Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

12 mentálním postižením je v populaci přibližně 0,1 0,2 %. Data o počtu mentálně postižených nemá k dispozici tedy ani ČSÚ. Jedním ze zdrojů informací je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který vede evidenci o počtu nově zjištěných onemocnění diagnostikovaných ve stupních F70 až F79 a používá oficiálně zavedený pojem retardace. Tabulka č. 1: Počet nově zjištěných onemocnění mentální retardace (F70 F79) přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián OLO UST JHM MSK STC PLZ PHA ZLI JHC HRA PAR VYS LIB KAR Zdroj: UZIS Medián hodnot o počtu nově zjištěných onemocnění v Karlovarském kraji, dle lékařské terminologie, je za sledované období nově zjištěných onemocnění ročně, resp. 55 nově diagnostikovaných osob s mentálním postižením. Tabulka č. 2: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70 F79) na 100 tis. obyvatel přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK PHA Zdroj: UZIS 12

13 Tabulka č. 3: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70-F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob kraj KAR Zdroj: UZIS Označení F70 až F79 vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí a podle této klasifikace se mentální postižení dělí do 6 základních kategorií: F 70 lehká mentální retardace IQ 50 69, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 12 let. Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká mentální subnormalita, debilita. F 71 střední mentální retardace IQ 35 49, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 9 let. Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokážou vyvinout k určité nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve společnosti. Patří sem: střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost (oligofrenie), imbecilita. F 72 těžká mentální retardace IQ 20 34, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 6 let. Tento stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idioimbecilita. F 73 hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky. Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idiocie. F 78 jiná mentální retardace Mentální retardaci nelze přesně určit pro jiná přidružená postižení smyslová, tělesná, poruchy chování a autismus. 13

14 F 79 nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. Pásma jsou uměle stanovena a neodráží žádné přerušení spojitosti nebo nepravidelnosti v přirozeném rozložení mentální retardace v populaci. Dle odborné publikace PhDr. Bazalové 17 se řadí do klasifikace MR i jedinci s DOWNOVÝM SYNDROMEM, což je nejrozšířenější forma mentální retardace. Intelektově se řadí většinou do středně těžké mentální retardace a vzdělávají se většinou v základní škole speciální. Ve zdravotnických ročenkách zpracovávaných ÚZIS je dále možné vysledovat statistické informace o dispenzarizovaných (nově zjištěných) onemocněních u dětí a dorostu, kde se jedná o počty osob podchycených v ambulantních zařízeních v daném roce: Tabulka 1 Počet dispenzarizovaných onemocnění u dětí a dorostu (F70 F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob Děti (0 14 let) Dorost (15 18 let) Zdroj: UZIS Z výše uvedených teoretických východisek je patrný zjevný rozpor mezi ekologickým pojetím člověka s mentálním postižením ve společnosti a zavedeným, většinovou společností přijímaným zdravotnickým modelem. Tento fakt přispívá k řadě nedorozumění nejen v laické, ale i odborné veřejnosti. Ve zdravotnickém modelu přetrvává stará terminologie (pojem retardace) a tento model vychází z toho, že tíha situace spočívá na konkrétním jedinci s postižením. Vnímá jej jako nositele hendikepu, diagnózy, jako člověka s omezením, který není schopen provádět určité činnosti. Ekologické pojetí se zabývá otázkou, jakou míru podpory tento člověk potřebuje, aby byl schopen tyto činnosti vykonávat a dokázal uspokojovat svoje potřeby způsobem ve společnosti běžným. Pokud budeme zohledňovat předpoklad zastoupení osob s mentálním postižením v populaci (tj. 2,6 % lehké mentální postižení, 0,1 0,2 % těžké mentální postižení) ve vztahu k počtu obyvatel Karlovarského kraje, docházíme k následujícím hodnotám. 17 BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed).kapitoly ze speciální pedagogiky 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido 14

15 Celkový počet obyvatel v roce 2011 v Karlovarském kraji dosáhl počtu (k ), z toho obyvatel představuje okres Cheb, okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Tabulka č. 5: Předpoklad počtu osob s mentálním postižením v regionech jednotlivých okresů Karlovarského kraje - ve fyzických osobách Okres Počet obyvatel k datu Předpoklad počtu fyzických osob s lehkým postižením (2,6 %) Předpoklad počtu fyzických osob s těžkým až hlubokým postižením (0,2 %) Karlovy Vary Sokolov Cheb Celkem Ve výsledku by to znamenalo, že osob s lehkým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. a II. žije v Karlovarském kraji Osob s těžkým až hlubokým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. a IV. žije v Karlovarském kraji 614. Celkem by se jednalo o cca 8600 fyzických osob. Pokus o kvantifikaci je nezbytný zejména s ohledem na zadání zpracování návrhu pro nastavení dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením, který musí také zohledňovat nároky stávající sítě pobytových služeb, které v současnosti prochází transformačním procesem, a současně předpoklad vývoje poptávky po alternativních (terénních a ambulantních) službách v případě, že dojde k útlumu, popř. redukci služeb v pobytových zařízeních. Při srovnání existující kapacity sítě služeb v kraji a předpokládaného počtu osob s mentálním postižením je nezbytné uvažovat v souvislostech se skutečností, že mnohé z rodin pečujících o dítě (děti) s mentálním postižením nevyužívají nebo nemají zájem (z důvodu neinformovanosti, z důvodu obav ze ztráty příjmů z příspěvku na péči a důchodu nebo z jakýchkoliv jiných důvodů) využívat sociální služby jako podporu pro další rozvoj dovedností těchto dětí. V kapitole 6 se zabýváme porovnáním tohoto předpokladu se stávající kapacitou sítě sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením, neboť se jedná o jedno z východisek pro budoucí podobu sítě služeb, která bude formulována na základě výsledků procesů střednědobého plánování v jednotlivých územích Karlovarského kraje. 15

16 3. Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Kapacita pobytových zařízení sociálních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), v Karlovarském kraji pro rok 2013 je 512 lůžek. Jedná se o kapacity DOZP v Mariánské (198 lůžek), DOZP PATA v Hazlově (110 lůžek), DOZP SOKOLÍK v Sokolově (34 lůžek), DOZP PRAMEN v Mnichově (76 lůžek), DOZP v Lubech (35 lůžek) a DOZP v Radošově (50 lůžek) a Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkové organizace (9 lůžek). V roce 2012 využívalo službu DOZP celkem 510 osob. Z hlediska druhu postižení (z celkového počtu uživatelů) se jednalo o 93,7 % osob s mentálním a kombinovaným postižením (478 osob), 3,2 % uživatelů byly osoby s chronickým duševním onemocněním (16 osob), 3,1 % uživatelů byly osoby s jiným zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým, 16 osob). Z hlediska stupně přiznaného příspěvku na péči je cca 20 % (102 osoby z výše uvedených 510) s lehkou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, dále 20 % (102 osoby) se středně těžkou závislostí, 28,5 % (146 osob) s těžkou závislostí a 31,2 % (160 osob) s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Z hlediska věkové struktury žijí v těchto zařízeních senioři nad 65 let věku v zastoupení 4,7 % z celkové kapacity, tedy cca 25 osob, dospělí ve věku let v zastoupení ze 75,4 % (cca 384 osoby), cca 1,1 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (cca 54 osoby), cca 2,9 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (dorost cca 15 osob). V DOZP v Mariánské, v DOZP PATA v Hazlově a v DOZP SOKOLÍK v Sokolově žijí i děti ve věku 1 15 let. Zastoupení dětí z celkové kapacity zařízení je 6,2 %(cca 32 osob). Z hlediska pohlaví jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením ženy zastoupeny ze 73 % a muži z 23 %. V Karlovarském kraji existuje dalších druhů služeb sociální péče, a to v pobytové formě služba chráněné bydlení (dále jen CHB) a v terénní formě služba podpora samostatného bydlení (dále jen PSB). Tyto druhy služeb byly v Karlovarském kraji zavedeny v letech 2010 až 2011 jako alternativní služba sociální péče k domovům pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby CHB v roce 2013 je 72 uživatelů (25 uživatelů Dolmen, o.p.s, 26 uživatelů Mravenec s.r.o., 21 uživatelů Občanské sdružení chráněné bydlení Sokolov). Kapacita služby PSB v roce 2013 je 14 uživatelů, službu poskytuje Rytmus, o. s. Tyto služby poskytují služby v domácnostech uživatelů, v bytech. 16

17 V letech 2010 a 2011 byla na území Karlovarského kraje rozšířena síť návazných sužeb pro osoby s mentálním postižením, a to služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Služby sociální rehabilitace jsou využívány především uživateli pobytových služeb (PSB, CHB, DOZP) a služby sociálně terapeutické dílny jsou využívány jak uživateli pobytových služeb (CHB, DOZP), tak také osobami žijícími v rodinách, v terénu. V Karlovarském kraji jsou pro osoby s mentálním postižením využitelné i další druhy sociálních služeb. V oblasti prevence sociálního vyloučení je zde poskytována i služba rané péče, v oblasti služeb sociální péče jsou kromě výše uvedených druhů DOZP, CHB a PSB v daném území zastoupeny také denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, odlehčovací služba a osobní asistence. Rozložení kapacit druhů sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením v jednotlivých okresech Karlovarského kraje je zpracováno v následujících podkapitolách v členění podle okresů Karlovarského kraje, a to pro okres Karlovy Vary, okres Sokolov a okres Cheb. 17

18 3.1 Okres Karlovy Vary Kapacita pobytových služeb, DOZP, v okrese Karlovy Vary byla v roce osob (DOZP v Radošově a DOZP v Mariánské), služby v roce 2012 využívalo 245 osob. V těchto zařízeních byla služba poskytována 31 osobám s lehkou závislostí na péči, 37 osobám se střední závislostí, 81 osobám s převážnou mírou závislosti a 96 osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. V DOZP v Mariánské jsou započítány i osoby s kombinovaným postižením. Služby v DOZP v Mariánské jsou poskytovány i 18 osobám ve věku 7 18 let a 22 mladým dospělým (19 26 let). Objekty, ve kterých jsou služby poskytovány, jsou umístěny zejména v odlehlých částech okresu Karlovy Vary (lesy, osady, hory) s omezenou možností využití dalších návazných sociálních i veřejných služeb. Vedle nedostupnosti je zcela zásadním důvodem pro transformační kroky i vysoká lůžek, např. DOZP v Mariánské, a to 198 lůžek. Tabulka č. 6: Přehled kapacit služby DOZP okres Karlovy Vary Název poskytovatele Kapacita Specifikace cílové skupiny DOZP v Mariánské DOZP v Radošově 198 lůžek muži i ženy; cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. V domově může být vykonávána ústavní výchova dle zvláštních právních předpisů 18 v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby; věková struktura od 3 do 80 a více let 50 lůžek muži zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, ve věku od 18 do 80 a více let Tabulka č. 7: Přehled kapacit služeb poskytovaných subjekty, které deklarují poskytování služeb osobám s mentálním postižením okres Karlovy Vary terénní a ambulantní forma Poskytovatel Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Druh služby raná péče Využití kapacity služby osobami s mentálním postižením/ Specifikace cílové skupiny 3 uživatelé/ 25 uživatelů pro Karlovarský kraj; děti a rodiče dětí ve věku do 7 let, které mají mentální postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace Dostupnost, spádovost okres Karlovy Vary Provozní doba poskytování PO až PÁ od 7:00 do 15:30 18 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o dalších zákonů 18

19 Středisko pro ranou péči Plzeň o.p.s. raná péče 10 rodin/subjekt registrován v Plzeňském kraji; okres Karlovy Vary; rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku okres Karlovy Vary PO až PÁ od 7:00 do 19:00 terénní forma; PO ST od 8:00 do 16:00 ambulantní forma Občanské sdružení pro integraci osob s postižením Dveře dokořán osobní asistence 12 uživatelů, okamžitá 3 uživatelé; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 64 let Karlovy Vary PO PÁ od 8:00 do 16:00 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s Rytmus, o. s. Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově Farní charita Karlovy Vary denní stacionář sociálně terapeutické dílny pečovatelská služba sociální rehabilitace podpora samostatného bydlení denní stacionář sociálně terapeutické dílny 12 uživatelů z okresu Karlovy Vary/45 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 1 do 64 let 3 uživatelé z Karlových Varů/35 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let 120 uživatelů 19 ; věková kat. uživ.: a více let 4 uživatelé ; věková kat. uživ.: let 3 uživatelé ; věková kat. uživ.: let max. denní 9 uživatelů, 19 už./rok; věková kat. uživ.: let 20 uživatelů, okamžitá 10 uživatelů dopoledne a 10 odpoledne; věková kategorie uživatelů: let; okres Karlovy Vary, Ostrov působnost Sokolov a Chodov Nejdek a okolí Ostrov, Radošov, Karlovy Vary Karlovy Vary a Ostrov Karlovy Vary, Ostrov Karlovy Vary PO až PÁ od 6:00 do 15:30 PO až PÁ od 7:00 do 15:30 PO NE od 7:30 do 17:30 PO PÁ od 7:00 do 16:00 Nepřetržitě PO PÁ od 7:30 do 16:00 PO PÁ od 8:00 do 16:00 Ambulantní služby pro osoby s mentálním postižením poskytuje v okrese Karlovy Vary pouze Farní charita Karlovy Vary, která zajišťuje služby denního stacionáře (dále jen DS) s maximální denní kapacitou 9 uživatelů. Tento subjekt dále provozuje sociálně terapeutickou dílnu (dále jen STD) s okamžitou kapacitou 10 uživatelů, max. denní kapacitou 20 uživatelů. Uživatelé mohou tuto službu využívat v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. V roce 2011 využilo službu celkem 109 uživatelů, z toho 89 osob s mentálním postižením. Služba sociálně terapeutické dílny (Farní charita Karlovy Vary) je provozována v patrové budově po celkové rekonstrukci, budova je bezbariérově upravena a je umístěna v okrajové části Karlových 19 Služba má v registru uvedenou cílovou skupinu osob s mentálním postižením, v roce 2012 tomuto okruhu osob nebyla poskytována 19

20 Varů. Vzdálenost zastávky MHD je cca 400 m, což je z hlediska dostupnosti limitující pro osoby se sníženou schopností samostatného pohybu. Ve vztahu k možnostem využít kapacitu ambulantních služeb (denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen) osobami z DOZP (DOZP v Mariánské a v Radošově) a domácností je využitelná okamžitá v okrese Karlovy Vary pro 19 osob, tj. 7,8 % celkového počtu osob s mentálním postižením v DOZP nebo pro 12,8 % osob z počtu 148 osob s lehkou až převážnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby žijících v DOZP, kteří by mohli potenciálně ambulantní služby využívat. V okrese Karlovy Vary dále působí Rytmus, o. s., subjekt poskytující službu podpora samostatného bydlení. Tuto službu využívá v Karlových Varech 1 uživatel a v Ostrově 2 uživatelé. Rytmus, o. s., dále poskytuje také službu sociální rehabilitace (dále SR), kterou využívá v Karlových Varech 1 uživatel, v Ostrově 2 uživatelé a v Radošově 1. Sociální služba raná péče (dále jen RP) je poskytována uživatelům v domácím prostředí. Zaměřuje se na děti do 7 let a jejich rodiče (rodiny), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. V Karlovarském regionu poskytuje tuto sociální službu organizace Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., se sídlem v Plzni. Cílová skupina není specificky zaměřena pouze na děti s mentálním postižením, ale i na osoby s kombinovaným postižením, kde jsou zohledněny i osoby s mentálním postižením, a osoby se zrakovým postižením. Od května roku 2011 poskytuje ranou péči i Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Osoby žijící v domácím prostředí, které již potřebují podporu a pomoc sociální služby, mohou využívat terénní služby, tzn. osobní asistenci (dále jen OA) a pečovatelskou službu (dále jen PS). Jak bylo zjištěno v Analýze plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb 20, je pečovatelská služba poskytována v celém Karlovarském kraji osobám s mentálním postižením pouze v 0,5 %, i když nejvyšší zastoupení má skupina osob s kombinovaným postižením, která může zahrnovat také osoby s postižením mentálním. V okrese Karlovy Vary je zaregistrováno celkem 6 subjektů poskytujících pečovatelskou službu, a to Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech, příspěvková organizace, Pečovatelská služba S NÁMI DOMA v Nejdku o.p.s., DPS Žlutice, příspěvková organizace, Občanské sdružení Res vitae v Karlových Varech, Agentura domácí péče LADARA o.p.s. v Karlových Varech, Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 4 v Karlových Varech, dále v Nejdku a Žluticích. Pečovatelská služba je poskytována nejvíce v obcích/městech svého sídla, ev. ve spádových obcích. 20 Tento materiál vznikl v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele 20

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji

Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji Katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH Azylové domy Armáda

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Název projektu : Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK Financování : ESF-OP LZZ, prioritní

Více