NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 Projekt: Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje NÁVRH OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ SÍTĚ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARLOVARSKÉM KRAJI Zpracovatel: INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Ing. Jana Pokorná Ing. Milena Tomášková Aktivity projektu jsou vedeny v rámci Aktivity č. 1 Specifického cíle č. 1 projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Kontext řešení Informační zdroje a metodologie postupů Charakteristika cílové skupiny Zastoupení osob s mentálním postižením Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace pobytových sociálních služeb DOZP pro osoby se zdravotním či mentálním postižením Okres Karlovy Vary Okres Sokolov Okres Cheb Strategické plánování sociálních služeb na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením Shrnutí a predikce opatření na zajištění potřebných kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Návrh kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Návrh opatření na zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji Zdůvodnění navržených opatření: Seznam tabulek Seznam mapek Seznam použitých zkratek

3 Kontext řešení Individuálním projektem Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele zahájil kraj a zapojené obce faktickou realizaci kroků vedoucích k naplnění záměrů deinstitucionalizace, humanizace a transformace pobytových služeb sociální péče v ČR v souladu s Koncepcí podpory pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě a podporujících sociální začleňování do společnosti, přijaté usnesením vlády ČR č. 127 ze dne 21. února Z pobytových služeb zřizovaných Karlovarským krajem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, přešlo v rámci uvedeného projektu do alternativních služeb 29 uživatelů a síť sociálních služeb byla v kraji rozšířena o služby chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Pobytové služby, které zřizuje Karlovarský kraj, zpracovaly v rámci výše uvedeného individuálního projektu Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období let , jejichž strategické cíle vycházely rovněž z principů humanizace a deinstitucionalizace služeb. Souběžně s realizací tohoto projektu byly započaty přípravné činnosti na transformaci velkokapacitních zařízení. Týká se to Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) v Mariánské a DOZP PATA v Hazlově, které jsou koordinovány v procesu transformace Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), prostřednictvím Národního centra pro transformaci sociálních služeb. V roce 2013 jsou již zpracovány transformační plány obou subjektů, které definují podobu poskytování služeb vycházející z principů deinstitucionalizace a humanizace a respektují potřeby stávajících uživatelů osob se zdravotním postižením. Projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje je návazným k projektu Poskytování sociálních služeb, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele a pokračuje v aktivitách podporujících proces transformace zejména dvou zařízení, a to DOZP v Radošově a DOZP v Lubech. I tyto subjekty mají v roce 2013 zpracovány transformační plány. Přestože transformační plány DOZP v Mariánské a DOZP v Radošově, s výjimkou zmiňovaných Plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, nejsou v podobě závazných dokumentů schválených orgány kraje a MPSV, je potřebné v této fázi zpracovat analytické podklady, podpůrné pro možné další fáze transformačního procesu a rozhodovací procesy na úrovni kraje a obcí ve věci naplnění plánovaných transformačních kroků. Materiál, který vám předkládáme, má za cíl analyzovat tyto transformační plány a další informační zdroje ve vztahu k cílové skupině osob s mentálním postižením, a to za účelem zpracování 3

4 návrhu opatření k zajištění dostupné potřebné sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro okruh osob se zdravotním, mentálním postižením. Snahou řešitele je v této fázi realizace analytických činností provést komparaci výstupů z dostupných informačních zdrojů: transformační plány, plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb zpracovaných poskytovateli, střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a obcí a další podpůrné dokumenty vzniklé v rámci realizace analytických činností. Jedná se zejména o výstupy z mapování potřeb kapacit sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním, mentálním postižením u poskytovatelů služeb z řad nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi. Analytický materiál, který předkládáme, poskytuje podrobné informace o proměně sítě v jednotlivých okresech s ohledem na procesy transformace v Karlovarském kraji, které probíhají v DOZP zřizovaných Karlovarským krajem, a současně zapracovává kvantifikované potřeby kapacit služeb zjištěných od poskytovatelů sociálních služeb. Materiál si neklade ambice pojmenovat a zjistit chybějící kapacity služeb pro osoby s mentálním postižením v daném území, kteří v současnosti žijí v domácím prostředí. Tyto potřeby kapacit budou řešeny na základě dalších procesů, které v současnosti v Karlovarském kraji probíhají. Jde zejména o procesy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb podporované v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby. Tento dokument je podpůrným materiálem pro tvorbu střednědobých plánů na obcích a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let

5 1. Informační zdroje a metodologie postupů Statistické informace S cílem kvantifikovat počet osob s mentálním postižením žijících na území Karlovarského kraje byly využity statistické informace vedené: Českým statistickým úřadem; Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR; v rámci statistických informací o struktuře uživatelů výstupy Analýzy prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů sociálních služeb. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 2.1. Zastoupení osob s mentálním postižením. Rozvojové dokumenty S cílem kvantifikovat potřeby kapacit sociálních služeb v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením byly využity tyto informační zdroje: Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na období let DOZP PRAMEN v Mnichově, DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Analýza plánů rozvoje poskytovaných sociálních služeb, Transformační plán DOZP PATA v Hazlově, Transformační plán DOZP v Mariánské ve verzi návrhu, Transformační plán DOZP v Radošově, Transformační plán DOZP v Lubech. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 4. Předpoklad potřebných kapacit sociálních služeb v návaznosti na probíhající proces transformace. Dotazníkové šetření a rozhovory s poskytovateli Významným informačním zdrojem pro potřeby kvantifikace kapacit jednotlivých druhů služeb identifikovaných na základě individuálního plánování průběhu poskytování služeb u uživatelů byly: výsledky dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb; výsledky z rozhovorů vedených s poskytovateli služeb; informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb. 5

6 Do okruhu vybraných poskytovatelů byly zahrnuty subjekty, které poskytují sociální služby na území Karlovarského kraje a deklarují poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením. V zájmu zajistit co nejvíce validních informací pro účely Analýzy potřeb osob s mentálním postižením v Karlovarském kraji byly dotazovány i subjekty s deklarovanou cílovou skupinou osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 3.4. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u poskytovatelů služeb. Strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí Transformace zásadně ovlivňuje a ovlivní budoucí síť sociálních služeb v Karlovarském kraji. Z těchto důvodů je nezbytné provázat transformační kroky na procesy střednědobého plánování dostupnosti sociálních služeb na úrovni kraje a obcí. Pro účely ověření souladu priorit v oblasti zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, resp. s mentálním postižením, byly využity dostupné strategické dokumenty na úrovni kraje a obcí, a to: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let ; Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností, Komunitní plány nebo dokumenty a rozhovory s pracovníky zapojenými do procesů plánování měst Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov a obcí s pověřeným obecním úřadem Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nejdek, Toužim a Žlutice. Výstupy těchto informačních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 5. Strategické plánování na úrovni obcí a kraje ve vztahu k cílové skupině, osoby s mentálním postižením. Do závěrečného výstupního dokumentu jsou zapracována další zjištění získaná z řízených diskuzí u kulatých stolů s poskytovateli, z ohniskových skupin s pečujícími osobami, případně dalších validních informací získaných realizací aktivit projektu. 6

7 2. Charakteristika cílové skupiny Považujeme za důležité věnovat pozornost popisu cílové skupiny. Vnímání a pochopení potřeb, zájmů cílové skupiny je stěžejní pro formulaci návrhu opatření pro zajištění kapacit sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji tak, aby tato odpovídala jejich potřebám. Pro účely charakteristiky cílové skupiny osob s mentálním postižením si dovolíme použít citace z článku doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. Článek svým obsahem vystihuje vše potřebné k popisu cílové skupiny a především propojuje pohled na osoby s mentálním postižením s jejich postavením ve společnosti v pojetí, v souladu, se kterým by měla být formulovaná opatření pro zajištění dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji. Citace z článku 9 : Pojem postižení je v současnosti chápán spíše jako neutrální fenomén. To znamená, že teprve postoje a hodnoty společnosti z něj vytvářejí sociální znevýhodnění, tedy hendikep. Zda člověk s postižením bude či nebude hendikepován, závisí také na postojích společnosti k jeho postižení. 10 Definice mentálního postižení Tak, jak dochází ke změnám v chápání postižení, jsou aktualizovány definice postižení. Nelze tedy vybrat pouze jednu a tu považovat za správnou či v průběhu času obecně platnou. Světová zdravotnická organizace například definuje mentální postižení jako: Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Postižení se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami (WHO, MKN-10). Jiná definice hovoří o: Neschopnosti dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 procent normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. 11 Americká asociace pro intelektová a vývojová postižení (AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) definuje mentální postižení takto: Mentální postižení je snížená schopnost charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a také Lečbych, Martin. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008, učebnice vysokých škol pro obor speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním 7

8 v adaptačním chování, což se projevuje v pojmových, sociálních a praktických adaptačních dovednostech. Toto postižení vzniká před dosažením věku osmnácti let. Kromě hranice osmnácti let se u některých autorů můžeme setkat s hranicí dvou let věku, přičemž postižení vzniklá po tomto věku dítěte jsou označována za demenci. Dále AAIDD stanovuje pět předpokladů pro aplikaci předchozí definice. Snížení aktuální funkčnosti musí být posuzováno v souvislosti s prostředím a komunitou typickou pro daný věk a kulturu jedince, bere v úvahu kulturní a jazykovou rozmanitost, bere v úvahu individuální rozdíly v komunikaci, ve vnímání, v pohybových možnostech a v chování, u každého jedince se vedle omezení zohledňují i jeho silné stránky, současně se zjišťováním limitů jedince má být vypracováván systém cílené podpory daného jedince s vhodnou individuální podporou dojde k celkovému zlepšení kvality života osoby s mentálním postižením. V této definici je patrná snaha chápat mentální postižení jako proměnnou veličinu. Nezávisí totiž pouze na nedostatečnosti jedince, ale je zde zohledňován i vliv vnějšího prostředí. Zdůrazněn je zde význam cílené podpory, která má vycházet z konkrétních schopností a potřeb osob s mentálním postižením. V současnosti se při snaze vymezit mentální postižení uplatňuje více přístupů, které reflektují různé úhly pohledu na problematiku mentálního postižení. Od těchto přístupů se dále odvíjí poslání služeb, které jsou osobám s postižením poskytovány. V rámci staršího medicínského modelu byl kladen důraz zejména na zkoumání a diagnostikování rozumové nedostatečnosti. Tento přístup je dnes kritizován především proto, že postiženému člověku určoval jeho životní cestu a ospravedlňoval jeho sociální vyloučení. Na kritiku medicínského přístupu reaguje model sociální (někdy též označovaný jako ekologický), dle kterého to není výlučně tělesné, smyslové nebo mentální postižení, které zneschopňuje, oslabuje nebo znevýhodňuje jedince. Postižení je zde naopak chápáno jako důsledek znevýhodňujících vlivů ze strany společnosti. 12 Oliver tento proces označuje jako sociální model postižení. Podle Olivera 3 může i člověk s postižením prožívat spokojený život jako lidé bez postižení tehdy, není-li poskytovaný servis zaměřen pouze na rehabilitaci, reedukaci a kompenzaci. 12 Oliver In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum,

9 Poskytovaný servis by se měl zaměřit spíše na odstraňování diskvalifikujících bariér ve vnějším prostředí. Tento sociální model předpokládá, že nemůžeme mluvit o mentálním postižení, aniž bychom zároveň nehovořili o prostředí, ve kterém se daný člověk pohybuje. Tentýž člověk proto může být v určitém prostředí chápán jako člověk s mentálním postižením, zatímco v jiném prostředí o mentálním postižení hovořit nelze. Rozlišujícím znakem zde není otázka jedincovy adaptace na dané prostředí, ale podpora, kterou potřebuje, aby v daném prostředí mohl plnohodnotně žít 1. Hodnocení v tomto pojetí nezohledňuje rozumovou úroveň, ale míru podpory, kterou jedinec potřebuje k životu v daném prostředí. Toto pojetí je v současnosti reflektováno i v postoji AAIDD. V lednu roku 2004 byla Americkou asociací pro mentální postižení vydána standardizovaná škála ( Supports Intensity Scale ), která měří míru podpory, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl v určitém prostředí žít (AAMR, 2004). V rámci těchto oblastí se zjišťuje typ podpory, kterou jedinec s mentálním postižením v dané oblasti potřebuje. Celkem je rozlišováno pět typů podpory 13 : žádná podpora dohlížení pobízení slovy a gesty částečná asistence úplná asistence Světová zdravotnická organizace dělí v desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) mentální postižení do šesti kategorií podle inteligenčního kvocientu následovně: lehká mentální postižení (IQ 50 69) střední mentální postižení (IQ 35 49) těžká mentální postižení (IQ 20 34) hluboká mentální postižení (IQ pod 20) jiná mentální postižení neurčená mentální postižení Hlavním kritériem této klasifikace zůstává inteligenční kvocient (IQ). Zde je třeba připomenout, že zjištěná hodnota IQ nám u jedince sice nabízí relativně objektivní posouzení jeho rozumových schopností, na druhou stranu ale poskytuje informace pouze" o nedostatcích rozumové úrovně jedince bez zdůraznění jeho ostatních schopností či silných stránek. 13 Upřesnění citace PhDr. Šišky dle Support Intensity Scale: 0 bez podpory, 1 = dohled, sledování, 2 = vedení, instruktáž, 3 = částečná pomoc s činností, 4 = plná pomoc s činností 9

10 Pro život člověka s mentálním postižením je však důležité i hledisko tvůrčí a praktické či takzvaná emocionální inteligence 14. Ta zahrnuje uvědomění si sebe samého, sebemotivaci, vytrvalost, regulaci nálad, kontrolu impulzů, empatii (vcítění se do druhých) a naději nebo optimismus. 15 (Hodnota IQ by tedy v diagnostice jedinců s mentálním postižením měla představovat orientační, nikoliv stěžejní parametr.) V následujících kategoriích jsou popsány některé znaky společné pro jedince s daným stupněm mentálního postižení. Zdůrazňujeme však, že vzhledem k individualitě každého jednice nelze k osobám s mentálním postižením přistupovat pouze na základě těchto charakteristik. Lehká mentální postižení (IQ 50 69) Tito lidé dovedou respektovat některá pravidla logiky, ale v jejich projevu chybí většina abstraktních pojmů, užívají spíše konkrétní označení. Většina dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě pomalejší. Z toho vyplývá poměrně dobrá možnost uplatnění těchto jedinců na trhu práce. Střední mentální postižení (IQ 35 49) Učení je u těchto lidí limitováno na mechanické podmiňování. K zafixování čehokoli je třeba častého opakování. Zvládnou běžné návyky a jednoduché dovednosti, především v oblasti sebeobsluhy. Pokud není vyžadována rychlost a přesnost, mohou vykonávat jednoduché pracovní úkony. Těžká mentální postižení (IQ 20 34) Lidé s tímto stupněm mentálního postižení jsou v dospělosti schopni chápat jen základní souvislosti a vztahy. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči. Osvojí si několik špatně artikulovaných slovních spojení, která navíc používají nepřesně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně limitováno a vyžaduje dlouhodobé úsilí. Přesto je pomocí systematické, kvalifikované rehabilitační a výchovné péče možné přispět k rozvoji motoriky a komunikačních schopností těchto jedinců, což se projeví na zlepšení kvality jejich života. 14 Valenta In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti, Praha : Karolinum, Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

11 Hluboká mentální postižení (IQ 19) Často se jedná o kombinované postižení. Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, stejně jako artikulovaná řeč. Lidé s tímto stupněm postižení jsou nanejvýš schopni rozlišovat známé a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Jiná mentální postižení Určení stupně mentálního postižení je nesnadné kvůli přidruženému somatickému nebo senzorickému postižení, autismu nebo těžkým poruchám chování. Neurčená mentální postižení Toto označení se používá v případech, kdy je mentální postižení prokázáno, je však obtížné nebo nemožné určit jeho úroveň, a zařadit tak osobu do některé z předchozích kategorií (WHO, MKN-10, 2004). 2.1 Zastoupení osob s mentálním postižením Podle Švarcové 16 osoby s mentálním postižením tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi zdravotně postiženými. Navíc počet osob s mentálním postižením nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku stoupá. Tento růst může být do značné míry relativní a vysvětluje se jako lepší výsledek evidence mentálně postižených, i když ani dnes není evidence úplná. Například v našich podmínkách brání vytvoření evidence mimo jiné dodržování lékařského tajemství, kdy mnozí pediatři nejsou ochotni a nemají zákonnou povinnost o svých pacientech informovat ani odborníky ve speciálních pedagogických centrech. Tuto zkušenost popisuje Švarcová v publikaci Mentální retardace vzdělávání, výchova a sociální péče vydané v roce 2006 a je na místě konstatovat, že ze zkušeností získaných při zpracování této analýzy je tento stav platný i v roce Vzrůstající počet osob s mentálním postižením, podle Švarcové, je vysvětlován rovněž jako důsledek lepší péče pediatrů o novorozence, jejímž výsledkem je snižování novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Absolutní počet osob s mentálním postižením v naší populaci není znám. Na základě kvalifikovaných odhadů se uvádí, že v současné době jsou mentálním postižením postižena asi 3 % občanů, z nichž největší počet, téměř 2,6 %, připadá na postižení lehké. Osob s těžkým a hlubokým 16 Ruisel, 2000 In Švarcová - Švarcová, Slabinová, Iva.:Mentální retardace,: vzdělávání, výchova, sociální péče. 3. vyd. Praha: Portál,

12 mentálním postižením je v populaci přibližně 0,1 0,2 %. Data o počtu mentálně postižených nemá k dispozici tedy ani ČSÚ. Jedním ze zdrojů informací je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který vede evidenci o počtu nově zjištěných onemocnění diagnostikovaných ve stupních F70 až F79 a používá oficiálně zavedený pojem retardace. Tabulka č. 1: Počet nově zjištěných onemocnění mentální retardace (F70 F79) přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián OLO UST JHM MSK STC PLZ PHA ZLI JHC HRA PAR VYS LIB KAR Zdroj: UZIS Medián hodnot o počtu nově zjištěných onemocnění v Karlovarském kraji, dle lékařské terminologie, je za sledované období nově zjištěných onemocnění ročně, resp. 55 nově diagnostikovaných osob s mentálním postižením. Tabulka č. 2: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70 F79) na 100 tis. obyvatel přehled za jednotlivé kraje ČR kraj Medián STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK PHA Zdroj: UZIS 12

13 Tabulka č. 3: Počet prvních psychiatrických vyšetření (F70-F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob kraj KAR Zdroj: UZIS Označení F70 až F79 vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí a podle této klasifikace se mentální postižení dělí do 6 základních kategorií: F 70 lehká mentální retardace IQ 50 69, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 12 let. Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká mentální subnormalita, debilita. F 71 střední mentální retardace IQ 35 49, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 9 let. Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokážou vyvinout k určité nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve společnosti. Patří sem: střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost (oligofrenie), imbecilita. F 72 těžká mentální retardace IQ 20 34, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 6 let. Tento stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idioimbecilita. F 73 hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky. Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči. Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idiocie. F 78 jiná mentální retardace Mentální retardaci nelze přesně určit pro jiná přidružená postižení smyslová, tělesná, poruchy chování a autismus. 13

14 F 79 nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. Pásma jsou uměle stanovena a neodráží žádné přerušení spojitosti nebo nepravidelnosti v přirozeném rozložení mentální retardace v populaci. Dle odborné publikace PhDr. Bazalové 17 se řadí do klasifikace MR i jedinci s DOWNOVÝM SYNDROMEM, což je nejrozšířenější forma mentální retardace. Intelektově se řadí většinou do středně těžké mentální retardace a vzdělávají se většinou v základní škole speciální. Ve zdravotnických ročenkách zpracovávaných ÚZIS je dále možné vysledovat statistické informace o dispenzarizovaných (nově zjištěných) onemocněních u dětí a dorostu, kde se jedná o počty osob podchycených v ambulantních zařízeních v daném roce: Tabulka 1 Počet dispenzarizovaných onemocnění u dětí a dorostu (F70 F79) Karlovarský kraj počet fyzických osob Děti (0 14 let) Dorost (15 18 let) Zdroj: UZIS Z výše uvedených teoretických východisek je patrný zjevný rozpor mezi ekologickým pojetím člověka s mentálním postižením ve společnosti a zavedeným, většinovou společností přijímaným zdravotnickým modelem. Tento fakt přispívá k řadě nedorozumění nejen v laické, ale i odborné veřejnosti. Ve zdravotnickém modelu přetrvává stará terminologie (pojem retardace) a tento model vychází z toho, že tíha situace spočívá na konkrétním jedinci s postižením. Vnímá jej jako nositele hendikepu, diagnózy, jako člověka s omezením, který není schopen provádět určité činnosti. Ekologické pojetí se zabývá otázkou, jakou míru podpory tento člověk potřebuje, aby byl schopen tyto činnosti vykonávat a dokázal uspokojovat svoje potřeby způsobem ve společnosti běžným. Pokud budeme zohledňovat předpoklad zastoupení osob s mentálním postižením v populaci (tj. 2,6 % lehké mentální postižení, 0,1 0,2 % těžké mentální postižení) ve vztahu k počtu obyvatel Karlovarského kraje, docházíme k následujícím hodnotám. 17 BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed).kapitoly ze speciální pedagogiky 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido 14

15 Celkový počet obyvatel v roce 2011 v Karlovarském kraji dosáhl počtu (k ), z toho obyvatel představuje okres Cheb, okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Tabulka č. 5: Předpoklad počtu osob s mentálním postižením v regionech jednotlivých okresů Karlovarského kraje - ve fyzických osobách Okres Počet obyvatel k datu Předpoklad počtu fyzických osob s lehkým postižením (2,6 %) Předpoklad počtu fyzických osob s těžkým až hlubokým postižením (0,2 %) Karlovy Vary Sokolov Cheb Celkem Ve výsledku by to znamenalo, že osob s lehkým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. a II. žije v Karlovarském kraji Osob s těžkým až hlubokým mentálním postižením, tedy osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. a IV. žije v Karlovarském kraji 614. Celkem by se jednalo o cca 8600 fyzických osob. Pokus o kvantifikaci je nezbytný zejména s ohledem na zadání zpracování návrhu pro nastavení dostupné sítě služeb pro osoby s mentálním postižením, který musí také zohledňovat nároky stávající sítě pobytových služeb, které v současnosti prochází transformačním procesem, a současně předpoklad vývoje poptávky po alternativních (terénních a ambulantních) službách v případě, že dojde k útlumu, popř. redukci služeb v pobytových zařízeních. Při srovnání existující kapacity sítě služeb v kraji a předpokládaného počtu osob s mentálním postižením je nezbytné uvažovat v souvislostech se skutečností, že mnohé z rodin pečujících o dítě (děti) s mentálním postižením nevyužívají nebo nemají zájem (z důvodu neinformovanosti, z důvodu obav ze ztráty příjmů z příspěvku na péči a důchodu nebo z jakýchkoliv jiných důvodů) využívat sociální služby jako podporu pro další rozvoj dovedností těchto dětí. V kapitole 6 se zabýváme porovnáním tohoto předpokladu se stávající kapacitou sítě sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením, neboť se jedná o jedno z východisek pro budoucí podobu sítě služeb, která bude formulována na základě výsledků procesů střednědobého plánování v jednotlivých územích Karlovarského kraje. 15

16 3. Popis stávající sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením Kapacita pobytových zařízení sociálních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), v Karlovarském kraji pro rok 2013 je 512 lůžek. Jedná se o kapacity DOZP v Mariánské (198 lůžek), DOZP PATA v Hazlově (110 lůžek), DOZP SOKOLÍK v Sokolově (34 lůžek), DOZP PRAMEN v Mnichově (76 lůžek), DOZP v Lubech (35 lůžek) a DOZP v Radošově (50 lůžek) a Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkové organizace (9 lůžek). V roce 2012 využívalo službu DOZP celkem 510 osob. Z hlediska druhu postižení (z celkového počtu uživatelů) se jednalo o 93,7 % osob s mentálním a kombinovaným postižením (478 osob), 3,2 % uživatelů byly osoby s chronickým duševním onemocněním (16 osob), 3,1 % uživatelů byly osoby s jiným zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým, 16 osob). Z hlediska stupně přiznaného příspěvku na péči je cca 20 % (102 osoby z výše uvedených 510) s lehkou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, dále 20 % (102 osoby) se středně těžkou závislostí, 28,5 % (146 osob) s těžkou závislostí a 31,2 % (160 osob) s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Z hlediska věkové struktury žijí v těchto zařízeních senioři nad 65 let věku v zastoupení 4,7 % z celkové kapacity, tedy cca 25 osob, dospělí ve věku let v zastoupení ze 75,4 % (cca 384 osoby), cca 1,1 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (cca 54 osoby), cca 2,9 % z celkové kapacity jsou lidé ve věku let (dorost cca 15 osob). V DOZP v Mariánské, v DOZP PATA v Hazlově a v DOZP SOKOLÍK v Sokolově žijí i děti ve věku 1 15 let. Zastoupení dětí z celkové kapacity zařízení je 6,2 %(cca 32 osob). Z hlediska pohlaví jsou v domovech pro osoby se zdravotním postižením ženy zastoupeny ze 73 % a muži z 23 %. V Karlovarském kraji existuje dalších druhů služeb sociální péče, a to v pobytové formě služba chráněné bydlení (dále jen CHB) a v terénní formě služba podpora samostatného bydlení (dále jen PSB). Tyto druhy služeb byly v Karlovarském kraji zavedeny v letech 2010 až 2011 jako alternativní služba sociální péče k domovům pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita služby CHB v roce 2013 je 72 uživatelů (25 uživatelů Dolmen, o.p.s, 26 uživatelů Mravenec s.r.o., 21 uživatelů Občanské sdružení chráněné bydlení Sokolov). Kapacita služby PSB v roce 2013 je 14 uživatelů, službu poskytuje Rytmus, o. s. Tyto služby poskytují služby v domácnostech uživatelů, v bytech. 16

17 V letech 2010 a 2011 byla na území Karlovarského kraje rozšířena síť návazných sužeb pro osoby s mentálním postižením, a to služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Služby sociální rehabilitace jsou využívány především uživateli pobytových služeb (PSB, CHB, DOZP) a služby sociálně terapeutické dílny jsou využívány jak uživateli pobytových služeb (CHB, DOZP), tak také osobami žijícími v rodinách, v terénu. V Karlovarském kraji jsou pro osoby s mentálním postižením využitelné i další druhy sociálních služeb. V oblasti prevence sociálního vyloučení je zde poskytována i služba rané péče, v oblasti služeb sociální péče jsou kromě výše uvedených druhů DOZP, CHB a PSB v daném území zastoupeny také denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, odlehčovací služba a osobní asistence. Rozložení kapacit druhů sociálních služeb využitelných osobami s mentálním postižením v jednotlivých okresech Karlovarského kraje je zpracováno v následujících podkapitolách v členění podle okresů Karlovarského kraje, a to pro okres Karlovy Vary, okres Sokolov a okres Cheb. 17

18 3.1 Okres Karlovy Vary Kapacita pobytových služeb, DOZP, v okrese Karlovy Vary byla v roce osob (DOZP v Radošově a DOZP v Mariánské), služby v roce 2012 využívalo 245 osob. V těchto zařízeních byla služba poskytována 31 osobám s lehkou závislostí na péči, 37 osobám se střední závislostí, 81 osobám s převážnou mírou závislosti a 96 osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. V DOZP v Mariánské jsou započítány i osoby s kombinovaným postižením. Služby v DOZP v Mariánské jsou poskytovány i 18 osobám ve věku 7 18 let a 22 mladým dospělým (19 26 let). Objekty, ve kterých jsou služby poskytovány, jsou umístěny zejména v odlehlých částech okresu Karlovy Vary (lesy, osady, hory) s omezenou možností využití dalších návazných sociálních i veřejných služeb. Vedle nedostupnosti je zcela zásadním důvodem pro transformační kroky i vysoká lůžek, např. DOZP v Mariánské, a to 198 lůžek. Tabulka č. 6: Přehled kapacit služby DOZP okres Karlovy Vary Název poskytovatele Kapacita Specifikace cílové skupiny DOZP v Mariánské DOZP v Radošově 198 lůžek muži i ženy; cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. V domově může být vykonávána ústavní výchova dle zvláštních právních předpisů 18 v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby; věková struktura od 3 do 80 a více let 50 lůžek muži zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, ve věku od 18 do 80 a více let Tabulka č. 7: Přehled kapacit služeb poskytovaných subjekty, které deklarují poskytování služeb osobám s mentálním postižením okres Karlovy Vary terénní a ambulantní forma Poskytovatel Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Druh služby raná péče Využití kapacity služby osobami s mentálním postižením/ Specifikace cílové skupiny 3 uživatelé/ 25 uživatelů pro Karlovarský kraj; děti a rodiče dětí ve věku do 7 let, které mají mentální postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé situace Dostupnost, spádovost okres Karlovy Vary Provozní doba poskytování PO až PÁ od 7:00 do 15:30 18 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o dalších zákonů 18

19 Středisko pro ranou péči Plzeň o.p.s. raná péče 10 rodin/subjekt registrován v Plzeňském kraji; okres Karlovy Vary; rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku okres Karlovy Vary PO až PÁ od 7:00 do 19:00 terénní forma; PO ST od 8:00 do 16:00 ambulantní forma Občanské sdružení pro integraci osob s postižením Dveře dokořán osobní asistence 12 uživatelů, okamžitá 3 uživatelé; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 64 let Karlovy Vary PO PÁ od 8:00 do 16:00 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s Rytmus, o. s. Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově Farní charita Karlovy Vary denní stacionář sociálně terapeutické dílny pečovatelská služba sociální rehabilitace podpora samostatného bydlení denní stacionář sociálně terapeutické dílny 12 uživatelů z okresu Karlovy Vary/45 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 1 do 64 let 3 uživatelé z Karlových Varů/35 uživatelů kapacity služby; osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let 120 uživatelů 19 ; věková kat. uživ.: a více let 4 uživatelé ; věková kat. uživ.: let 3 uživatelé ; věková kat. uživ.: let max. denní 9 uživatelů, 19 už./rok; věková kat. uživ.: let 20 uživatelů, okamžitá 10 uživatelů dopoledne a 10 odpoledne; věková kategorie uživatelů: let; okres Karlovy Vary, Ostrov působnost Sokolov a Chodov Nejdek a okolí Ostrov, Radošov, Karlovy Vary Karlovy Vary a Ostrov Karlovy Vary, Ostrov Karlovy Vary PO až PÁ od 6:00 do 15:30 PO až PÁ od 7:00 do 15:30 PO NE od 7:30 do 17:30 PO PÁ od 7:00 do 16:00 Nepřetržitě PO PÁ od 7:30 do 16:00 PO PÁ od 8:00 do 16:00 Ambulantní služby pro osoby s mentálním postižením poskytuje v okrese Karlovy Vary pouze Farní charita Karlovy Vary, která zajišťuje služby denního stacionáře (dále jen DS) s maximální denní kapacitou 9 uživatelů. Tento subjekt dále provozuje sociálně terapeutickou dílnu (dále jen STD) s okamžitou kapacitou 10 uživatelů, max. denní kapacitou 20 uživatelů. Uživatelé mohou tuto službu využívat v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. V roce 2011 využilo službu celkem 109 uživatelů, z toho 89 osob s mentálním postižením. Služba sociálně terapeutické dílny (Farní charita Karlovy Vary) je provozována v patrové budově po celkové rekonstrukci, budova je bezbariérově upravena a je umístěna v okrajové části Karlových 19 Služba má v registru uvedenou cílovou skupinu osob s mentálním postižením, v roce 2012 tomuto okruhu osob nebyla poskytována 19

20 Varů. Vzdálenost zastávky MHD je cca 400 m, což je z hlediska dostupnosti limitující pro osoby se sníženou schopností samostatného pohybu. Ve vztahu k možnostem využít kapacitu ambulantních služeb (denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen) osobami z DOZP (DOZP v Mariánské a v Radošově) a domácností je využitelná okamžitá v okrese Karlovy Vary pro 19 osob, tj. 7,8 % celkového počtu osob s mentálním postižením v DOZP nebo pro 12,8 % osob z počtu 148 osob s lehkou až převážnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby žijících v DOZP, kteří by mohli potenciálně ambulantní služby využívat. V okrese Karlovy Vary dále působí Rytmus, o. s., subjekt poskytující službu podpora samostatného bydlení. Tuto službu využívá v Karlových Varech 1 uživatel a v Ostrově 2 uživatelé. Rytmus, o. s., dále poskytuje také službu sociální rehabilitace (dále SR), kterou využívá v Karlových Varech 1 uživatel, v Ostrově 2 uživatelé a v Radošově 1. Sociální služba raná péče (dále jen RP) je poskytována uživatelům v domácím prostředí. Zaměřuje se na děti do 7 let a jejich rodiče (rodiny), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. V Karlovarském regionu poskytuje tuto sociální službu organizace Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., se sídlem v Plzni. Cílová skupina není specificky zaměřena pouze na děti s mentálním postižením, ale i na osoby s kombinovaným postižením, kde jsou zohledněny i osoby s mentálním postižením, a osoby se zrakovým postižením. Od května roku 2011 poskytuje ranou péči i Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Osoby žijící v domácím prostředí, které již potřebují podporu a pomoc sociální služby, mohou využívat terénní služby, tzn. osobní asistenci (dále jen OA) a pečovatelskou službu (dále jen PS). Jak bylo zjištěno v Analýze plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb 20, je pečovatelská služba poskytována v celém Karlovarském kraji osobám s mentálním postižením pouze v 0,5 %, i když nejvyšší zastoupení má skupina osob s kombinovaným postižením, která může zahrnovat také osoby s postižením mentálním. V okrese Karlovy Vary je zaregistrováno celkem 6 subjektů poskytujících pečovatelskou službu, a to Městské zařízení sociálních služeb v Karlových Varech, příspěvková organizace, Pečovatelská služba S NÁMI DOMA v Nejdku o.p.s., DPS Žlutice, příspěvková organizace, Občanské sdružení Res vitae v Karlových Varech, Agentura domácí péče LADARA o.p.s. v Karlových Varech, Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 4 v Karlových Varech, dále v Nejdku a Žluticích. Pečovatelská služba je poskytována nejvíce v obcích/městech svého sídla, ev. ve spádových obcích. 20 Tento materiál vznikl v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele 20

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Karlovarském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Karlovarském kraji , 3P Consulting, s. r. o.,římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Karlovarském kraji Přehled a charakteristika

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Charakter služby Vymezení

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických

Více

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 10 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Týdenní stacionář

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky KPI11 Kurz práce s informacemi Postavení žáků s lehkým mentálním postižením v systému vzdělávání ČR Brno, 2013 Vypracoval: Bc. Tomáš

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období 2008 2013 Oponentní posudek Předložený návrh rozvojového plánu by měl být jedním ze zdrojů, na základě nichž by

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více