Lexmark E460dn a E460dw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lexmark E460dn a E460dw"

Transkript

1 Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích. Všechna ostatní práva jsou majetkem jejich příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2

3 Obsah Bezpečnostní informace...9 Tiskárna...11 Vyhledání informací o tiskárně Konfigurace tiskárny Ovládací panel tiskárny Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Dodatečné nastavení tiskárny...23 Výběr umístění tiskárny Instalace interního volitelného příslušenství Dostupné volitelné příslušenství Přístup k systémové desce za účelem instalace interního volitelného příslušenství Instalace paměťové karty Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Instalace hardwarového volitelného příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů Zapojení kabelů Instalace tiskárny do kabelové sítě Instalace softwaru tiskárny Nastavení bezdrátového tisku Informace k nastavení tiskárny v bezdrátové síti Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Ověření nastavení tiskárny Tisk stránky s nastavením nabídek Tisk stránky s nastavením sítě Vkládání papíru a speciálních médií...46 Nastavení velikosti papíru (Paper Size) a typu papíru (Paper Type) Konfigurace a nastavení univerzálního papíru Naplnění standardního zásobníku na 250 listů Naplnění volitelného zásobníku na 250 nebo 550 listů Používání víceúčelového podavače Obsah 3

4 Propojování a rozpojování zásobníků Propojování zásobníků Rozpojení zásobníků Přiřazení názvu vlastního typu <x> (Custom type <x>) Změna názvu vlastního typu <x> (Custom Type <x>) Pokyny k papíru a speciálním médiím...65 Pokyny k papíru Technické údaje o papíru Nevhodný papír Výběr papíru Výběr předtištěných formulářů a hlavičkového papíru Používání recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů Skladování papíru Podporované velikosti, typy a gramáže papíru Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou Velikosti papíru podporované tiskárnou Kapacity papíru Tisk...73 Tisk dokumentu Tisk na speciální média Tipy pro používání hlavičkového papíru Tipy pro používání transparentních fólií Tipy pro používání obálek Tipy pro používání štítků Tipy pro používání karet Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Pozastavení úloh v tiskárně Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Tisk informačních stránek Tisk seznamu vzorových písem Tisk seznamu adresářů Tisk stránek k testu kvality tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení tiskové úlohy z počítače Obsah 4

5 Odstranění zaseknutého papíru...84 Jak předcházet zaseknutí papíru Vyhledání zaseknutého papíru v dráze papíru Přístup k oblastem se zaseknutým papírem Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Nabídky tiskárny Seznam nabídek Nabídka Papír (Paper) Nabídka Výchozí zdroj (Default Source) Nabídka Velikost a typ papíru (Paper Size/Type) Nabídka Konfigurace MP (Configure MP) Nabídka Nahrazení velikosti (Substitute Size) Nabídka Povrch papíru (Paper Texture) Nabídka Gramáž papíru (Paper Weight) Nabídka Zakládání papíru (Paper Loading) Nabídka Vlastní typy (Custom Types) Nabídka Univerzální nastavení (Universal Setup) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Síť a porty (Network/Ports) Nabídka Aktivní síťová karta (Active NIC) Nabídka Síť (Network) Nabídka Hlášení sítě (Network Reports) Nabídka Síťová karta (Network Card) Nabídka TCP/IP Nabídka IPv Nabídka Bezdrátové připojení (Wireless) Obsah 5

6 Nabídka AppleTalk Nabídka NetWare Nabídka LexLink Nabídka USB Nabídka Paralelní port (Parallel) Nabídka Nastavení SMTP (SMTP Setup) Nabídka Zabezpečení (Security) Nabídka Různé (Miscellaneous) Nabídka Důvěrný tisk (Confidential Print) Nabídka Protokol auditu zabezpečení (Security Audit Log) Nabídka Nastavení data a času (Set Date/Time) Nabídka Nastavení (Settings) Nabídka Obecné nastavení (General Settings) Nabídka Instalace (Setup) Nabídka Dokončení (Finishing) Nabídka Kvalita (Quality) Nabídka Nástroje (Utilities) Nabídka XPS Nabídka PDF Nabídka PostScript Nabídka Emulace písem PCL (PCL Emul) Nabídka HTML Nabídka Obraz (Image) Nabídka Nápověda (Help) Hlášení tiskárny Seznam stavových a chybových hlášení Údržba tiskárny Čištění exteriéru tiskárny Skladování spotřebního materiálu Úspora spotřebního materiálu Zjištění stavu spotřebního materiálu z počítače v síti Objednávání spotřebního materiálu Objednávání kazet s tonerem Objednávání sady fotoválce Objednávání sady pro údržbu Výměna spotřebního materiálu Výměna tiskové kazety Obsah 6

7 Výměna sady fotoválce Recyklace produktů Lexmark Přemístění tiskárny Před přemístěním tiskárny Přemístění tiskárny na jiné místo Přeprava tiskárny Administrativní podpora Zjištění informací o pokročilých síťových nastaveních a správě Používání zabudovaného webového serveru (EWS) Kontrola virtuálního displeje Zjištění stavu zařízení Prohlížení hlášení Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu Úprava nastavení důvěrného tisku Nastavení úsporného režimu (Power Saver) Nastavení ových výstražných hlášení Obnovení výchozích nastavení z výroby Řešení problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Displej ovládacího panelu je prázdný nebo zobrazuje pouze kosočtverce Řešení problémů s tiskem Důvěrné a jiné pozastavené úlohy se netisknou Vícejazyčné PDF soubory se netisknou Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávné médium Tisknou se nesprávné znaky Propojení zásobníků nefunguje Velké úlohy se nekompletují Dochází k neočekávaným zastavením stránky Obálky se během tisku slepují Řešení problémů s příslušenstvím Volitelné příslušenství po instalaci nefunguje nebo funguje nesprávně Podavače Paměťová karta Flash Obsah 7

8 Paměťová karta Řešení problémů s podáváním papíru Papír se často zasekává Po odstranění zaseknutého papíru zůstane hlášení o zaseknutí zobrazené Zaseknutá stránka se po odstranění zaseknutého papíru znovu nevytiskne Řešení problémů s kvalitou tisku Určení problémů s kvalitou tisku Prázdné strany Znaky mají zubaté nebo nestejné okraje Oříznuté obrázky Šedé pozadí Stíny ( duchové ) Nesprávné okraje Zvlněný papír Příliš tmavý tisk Příliš světlý tisk Šikmý tisk Na stránce se nachází tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí Toner se stírá z papíru Tonerové skvrny na výtisku Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná Vodorovné pruhy na výtisku Svislé pruhy na výtisku Na průhledných fóliích nebo papírech se objevují souvislé černé nebo bílé pruhy Zabudovaný webový server se nespustí Zkontrolujte nastavení sítě Zkontrolujte síťové připojení Kontaktování zákaznické podpory Upozornění Informace o produktu Upozornění ohledně vydání Spotřeba energie Obsah 8

9 Bezpečnostní informace Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení elektrických a ni jiných kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovaným servisním technikům. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Dbejte na to, aby veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní) byly připojeny v označených vstupních zástrčkách. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření. Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií. Vznikající teplo může způsobit poškození tiskového média. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Zapékací jednotka a vnitřek tiskárny poblíž ní mohou být horké. Za účelem snížení rizika poranění o horký povrch nechte povrch vychladnout před vytažením papíru z této oblasti. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny by mohl být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před tím, než se ho budete dotýkat, vychladnout. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte odírání kabelu a vystavení kabelu tlaku. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte a pokuste se rozpoznat znaky nesprávného používání. Před kontrolou kabel odpojte od elektrické sítě. Bezpečnostní informace 9

10 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu, paměťové karty Flash nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat.. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Před přemísťováním tiskárny předejděte nebezpečí poranění osob nebo poškození tiskárny postupem podle následujících pokynů: Před přemísťováním tiskárnu vždy vypněte tlačítkem napájení. Před přemísťováním odpojte vždy od tiskárny všechny kabely a šňůry. Zvedněte tiskárnu z volitelného zásobníku a položte ji stranou. Nikdy se nepokoušejte zvedat tiskárnu i se zásobníkem. Poznámka: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. Bezpečnostní informace 10

11 Tiskárna Vyhledání informací o tiskárně Informace o Nastavení (Setup) Popis V informacích o Nastavení (Setup) získáte pokyny k instalaci tiskárny. Podle potřeby použijte pokyny pro místní, síťové nebo bezdrátové nastavení. Kde hledat Informace o Nastavení (Setup) najdete na boční straně obalu tiskárny nebo na webové stránce společnosti Lexmark Nápověda (Help) Popis Nápověda (Help) poskytuje pokyny k používání softwaru. Kde hledat Při práci v kterémkoli softwarovém programu společnosti Lexmark klepněte na položku Help (Nápověda), Tips (Tipy) Help (Nápověda), nebo Help (Nápověda) Help Topics (Témata nápovědy). Tiskárna 11

12 Zákaznická podpora Popis Telefonická podpora ová podpora Kde hledat Telefonní čísla a provozní doba podpory se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech. Navštivte naši webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. ová podpora se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech a není všude dostupná. Navštivte naší webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klikněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. Tiskárna 12

13 Konfigurace tiskárny Základní model Na následujícím obrázku je zobrazena přední část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Dvířka víceúčelového podavače 8 Přední dvířka Tiskárna 13

14 Na následujícím obrázku je zobrazena zadní část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Zadní dvířka 2 Ethernetový port 3 Port USB 4 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 5 Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny 6 Síťové tlačítko 7 Uzamykací zařízení Tiskárna 14

15 Nakonfigurované modely Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 250 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 250 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 15

16 Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 550 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 550 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 16

17 Ovládací panel tiskárny Na následující ilustraci je zobrazen ovládací panel tiskárny: Tiskárna 17

18 V následujících ilustracích a tabulkách nalezete další informace o položkách ovládacího panelu tiskárny: Položka ovládacího panelu 1 Tlačítko Menus (Nabídky)( ) Popis Zobrazení nabídek. Poznámka: Nabídky jsou dostupné pouze tehdy, je-li tiskárna ve stavu Ready. Tiskárna 18

19 Položka ovládacího panelu 2 Tlačítko Back (Zpět) ( ) Popis Obnoví přecházející hlášení zobrazené na displeji. 3 Tlačítko Stop (Zastavit) ( ) Stisknutí tohoto tlačítka zastaví aktivitu tiskárny. Při stisknutí v průběhu tisku se okamžitě zobrazí hlášení Stopping. Potom se zobrazí obrazovka Stopped s nabídkou nastavení, která lze zvolit. 4 Světelný indikátor Zobrazuje stav tiskárny: Vypnuto Tiskárna je vypnutá. Bliká zeleně Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. Svítí zeleně Tiskárna je zapnutá, ale nečinná. Bliká červeně Je nutný zásah operátora. Tiskárna 19

20 Položka ovládacího panelu Popis 1 Displej Zobrazuje hlášení o stavu tiskárny a o problémech, které je potřeba vyřešit. Displej také dokáže zobrazit obrázky pokynů Show Me, které znázorňují způsob provedení úkolu, jakým je například odstranění zaseknutého papíru. 2 Select (Vybrat)( ) Zobrazení nabídky a první položky v nabídce (takzvaná položka nabídky). Otevření položky nabídky a zobrazení dostupných hodnot nebo nastavení. Aktuálně vybrané nastavení je označeno hvězdičkou (*). Uložení zobrazené hodnoty jako nového uživatelského vybraného nastavení. Poznámka: Nově zvolené nastavení zůstane nastaveno jako uživatelské až do uložení nového nastavení, nebo do obnovení výchozího nastavení z výroby. Nastavení vybraná v softwarové aplikaci lze také změnit nebo přepsat uživatelské nastavení z ovládacího panelu tiskárny. 3, 4, 5, 6 Navigační tlačítka Stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů lze procházet nabídky, jejich položky a nastavení nabídek (takzvané hodnoty nebo volby), nebo se posouvat mezi obrazovkami a volbami nabídek. Poznámka: Každým stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů se v každém seznamu posunete o jednu položku. Stisknutím šipky doprava nebo doleva snížíte nebo zvýšíte hodnotu, nebo procházíte textem, který roluje na další obrazovku. Tiskárna 20

21 Položka ovládacího panelu Popis 1 Klávesnice Zadávání číslic a symbolů v případě, že obrazovka na displeji obsahuje políčko, které akceptuje takové položky. Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Do standardního výstupního zásobníku lze umístit až 150 listů papíru s gramáží 75 g/m2. Zásobník shromažďuje tiskové úlohy vytištěnou stranou dolů. Ve standardním výstupním zásobníku je umístěna zarážka papíru, která brání vyklouznutí papíru z přední části zásobníku při ukládání papíru. Zarážka papíru také pomáhá k plynulejšímu ukládání papíru. Tiskárna 21

22 Chcete-li zarážku papíru otevřít, zatáhněte za ni, aby se překlopila dopředu. Při tisku na transparentní fólie nenechávejte zarážku papíru v otevřené poloze. Transparentní fólie by se mohly pomačkat. Před přemísťováním tiskárny zkontrolujte, že je zarážka papíru zavřená. Tiskárna 22

23 Dodatečné nastavení tiskárny Po dokončení každého dodatečného nastavení tiskárny vytiskněte stránku s nastaveními nabídek a zkontrolujte, zda je volitelné příslušenství tiskárny nainstalované správně. Podrobnosti naleznete v části Tisk stránky s nastavením nabídek na str. 44. Na vytištěné stránce se zobrazí názvy volitelného příslušenství, je-li správně nainstalované. Pokud jste ještě neprovedli žádné změny nastavení položek nabídek, obsahují stránky s nastaveními nabídek všechna výchozí nastavení z výroby. Po nastavení a uložení jiných nastavení v nabídkách se při tisku této stránky zobrazí i výchozí nastavení z výroby. Uložená nastavení se nazývají uživatelské předvolby, protože uživatel tyto hodnoty vybral a uložil jako nová nastavení. Uživatelské předvolby se nemění do doby, než znova zobrazíte nabídku, změníte hodnotu a uložíte ji. Vedle každého výchozího nastavení z výroby se zobrazí hvězdička (*). Od okamžiku platnosti uživatelské předvolby se ale hvězdička na displeji zobrazuje vedle uživatelem nastavené hodnoty. Výchozí nastavení z výroby lze obnovit. Podrobnosti naleznete v části Obnovení výchozích nastavení z výroby na str Výběr umístění tiskárny Při výběru umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek. Pokud plánujete instalovat nějaké doplňky, ponechte dostatek místa i pro ně. Je důležité: Zajistit proudění vzduchu v místnosti v souladu s nejnovější revizí standardu ASHARE 62. Použít rovnou, robustní a stabilní plochu. Udržujte tiskárnu: Mimo přímé proudění vzduchu z klimatizací, topných těles či ventilátorů. Mimo přímé sluneční světlo, extrémní vlhkost či kolísání teplot. V čistotě, suchu a bez prachu. Pro správné odvětrání ponechte okolo tiskárny následující doporučené Dodatečné nastavení tiskárny 23

24 Zadní strana 300 mm 2 Přední strana 300 mm 3 Pravá strana 200 mm 4 Levá strana 12,7 mm 5 Horní strana 300 mm Instalace interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Konektivitu tiskárny a kapacitu paměti lze upravit přidáním volitelných karet. Pokyny v této části popisují instalaci dostupných karet. Pokyny lze použít i k vyhledání karty, kterou chcete vyjmout. Dostupné volitelné příslušenství Paměťové karty Paměť tiskárny Paměť Flash Dodatečné nastavení tiskárny 24

25 Písma Firmwarové karty Bar Code Forms Card PrintCryption Přístup k systémové desce při instalaci interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. 1 Když stojíte čelem k tiskárně, dvířka pro přístup k systémové desce jsou na pravé straně. Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 25

26 2 Podle následující ilustrace vyhledejte příslušný konektor. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port 4 Konektor paměťové karty 5 Konektor volitelné karty 6 Konektor volitelné karty Instalace paměťové karty UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. Dodatečné nastavení tiskárny 26

27 Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty: 1 Zajistěte si přístup k systémové desce. 2 Vybalte paměťovou kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 27

28 3 Zarovnejte paměťovou kartu vůči konektorům na systémové desce. Pokud ještě nejsou západky na konektoru otevřené, zatlačením je otevřete. Dodatečné nastavení tiskárny 28

29 4 Nasouvejte paměťovou kartu do konektoru, dokud západky nezapadnou na svá místa. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 29

30 Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Systémová deska je vybavena dvěma konektory pro volitelnou paměť Flash nebo pro firmwarovou kartu. Lze nainstalovat pouze jednu z nich, ale konektory jsou zaměnitelné. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. 2 Vybalte kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 30

31 3 Uchopte kartu za okraje a zarovnejte plastické konektory na paměti Flash s otvory na systémové desce. 4 Kartu pevně zatlačte na svoje místo. Konektor na kartě se musí celou délkou dotýkat systémové desky a přiléhat k ní. Dbejte na to, abyste nepoškodili konektory. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 31

32 Instalace volitelného hardwarového příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů S tiskárnou lze použít jeden volitelný podavač. Můžete zvolit instalaci podavače na 250 nebo na 550 listů. 1 2 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Vybalte podavač a odstraňte veškerý obalový materiál z vnější části podavače. Vyjměte zásobník z podpěry. 1 Podpěra Zásobník Odstraňte veškerý obalový materiál a lepicí pásku z vnitřní části zásobníku. Vložte zásobník do jednotky podpěry. Položte podavač na místo, které jste vyhradili pro tiskárnu. Dodatečné nastavení tiskárny 32

33 6 Zarovnejte tiskárnu nad podavačem a potom ji položte na místo. Zapojení kabelů 1 Připojte tiskárnu k počítači nebo do počítačové sítě. Pro lokální připojení použijte kabel USB nebo paralelní kabel. Pro připojení do sítě použijte ethernetový kabel. 2 Připojte napájecí kabel nejprve do tiskárny a potom do elektrické zásuvky. Dodatečné nastavení tiskárny 33

34 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 4 Elektrická zástrčka napájecího kabelu tiskárny Instalace tiskárny v kabelové síti Podle následujících pokynů můžete nainstalovat tiskárnu připojenou do kabelové sítě. Pokyny se týkají připojení do optické sítě nebo do sítě ethernet. Dodatečné nastavení tiskárny 34

35 Před instalací tiskárny do kabelové sítě zkontrolujte, že: Počáteční instalace tiskárny byla dokončena. Tiskárna je připojena k síti správným typem kabelu. Pro uživatele systému Windows 1 Vložte CD disk Software and Documentation. Vyčkejte, až se zobrazí úvodní obrazovka Welcome. Pokud se do minuty disk CD nespustí automaticky, postupujte následovně: V systému Windows Vista a Klepněte na. b V rámečku Start Search (Spustit hledání) zadejte D:\setup, kde písmeno D nahradíte označením mechaniky CD nebo DVD. V systému Windows XP a starších systémech A B C Klepněte na Start. Klepněte na Run (Spustit). Zadejte D:\setup, kde písmeno D představuje označení mechaniky CD nebo DVD. Klepněte na Install Printer and Software (Instalace tiskárny a softwaru). Klepnutím na možnost Agree (Souhlasím) akceptujte licenční smlouvu. Zvolte možnost Suggested (Doporučeno) a klepněte na Next (Další). Poznámka: Chcete-li konfigurovat tiskárnu pomocí statické adresy IP, pomocí IPv6 nebo pomocí skriptů zvolte možnost Custom (Uživatelský) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače Vyberte možnost Wired Network Attach (Připojení ke kabelové síti) a klepněte na Next (Další). Ze zobrazeného seznamu vyberte výrobce tiskárny. Vyberte model tiskárny a klepněte na Next (Další). Ze seznamu tiskáren nalezených v síti vyberte tiskárnu a klepněte na Finish (Dokončit). Poznámka: Neozbrazí-li se instalovaná tiskárna v seznamu tiskáren, klepněte na možnost Add Port (Přidat port) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Pro uživatele systému Macintosh Povolte síťovému serveru DHCP, aby přiřadil tiskárně adresu IP. Na tiskárně vytiskněte stránku s nastaveními sítě. Podrobnosti o tisku stránky s nastavením sítě naleznete v části Tisk nastavení sítě na str. 44. Na stránce s nastavením sítě vyhledejte v části TCP/IP adresu IP tiskárny. Adresu IP budete potřebovat ke konfiguraci přístupu pro počítače v jiné podsíti, než ke které je připojena tiskárna. Dodatečné nastavení tiskárny 35

36 4 Nainstalujte ovladače a přidejte tiskárnu. A Instalace souboru PPD do počítače: Do mechaniky CD nebo DVD vložte disk CD Software and Documentation. Poklepejte na instalační balík tiskárny. Na úvodní obrazovce Welcome klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si soubor Readme a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si licenční smlouvu a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat) a klepnutím na Agree (Souhlasím) akceptujte podmínky smlouvy. Vyberte cílové umístění (Destination) a klepněte na Continue (Pokračovat). Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na Install (Instalovat). Zadejte uživatelské heslo a klepněte na OK. Potřebný software se nainstaluje do počítače. Po dokončení instalace klepněte na Close (Zavřít). B Přidejte tiskárnu: Pro tisk IP: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. Klepněte na Print & Fax. Klepněte na +. Vyberte tiskárnu za seznamu. Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Poklepejte na Utilities. 3 Vyhledejte možnost Printer Setup Utility nebo Print Center a poklepejte na ni. 4 V seznamu tiskáren Printer List vyberte možnost Add. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. Pro tisk AppleTalk: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. 2 Klepněte na Print & Fax. 3 Klepněte na +. 4 Klepněte na AppleTalk. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze 10.4 a starších 1 V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Dvakrát klepněte na Utilities. Dodatečné nastavení tiskárny 36

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com Řady C734 a C736 Uživatelská příručka www.lexmark.com Typy přístrojů/čísla modelů: 5026: 210, 230, 280, 410, 430, 480 4976: n01, n02, n03, gn1, gn2, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2, dw1, dw2, gw1, gw2 4977: n01,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Řady C734 a C736 Uživatelská příručka Březen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Obsah 2 Obsah Bezpečnostní informace...5 Informace o tiskárně...7 Děkujeme

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, a X364dw Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7013, 4549, 4564 Model(y): 231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2 Obsah

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

W850. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110

W850. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110 W850 Uživatelská příručka Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4024 Model(y): 110 Obsah Bezpečnostní informace...5 Poučení o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!...7 Vyhledávání

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Řada Lexmark E360d a E360dn

Řada Lexmark E360d a E360dn Řada Lexmark E360d a E360dn Uživatelská příručka Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Řada C54x. Uživatelská příručka. www.lexmark.com

Řada C54x. Uživatelská příručka. www.lexmark.com Řada C54x Uživatelská příručka www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5025 Model(y): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Obsah Informace o

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

CS510de. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630

CS510de. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630 CS510de Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5027 Model(y): 630 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...8 Vyhledání informací o tiskárně...8 Výběr umístění

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com

4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com 4800 Series Červen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více