Lexmark E460dn a E460dw

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lexmark E460dn a E460dw"

Transkript

1 Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích. Všechna ostatní práva jsou majetkem jejich příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2

3 Obsah Bezpečnostní informace...9 Tiskárna...11 Vyhledání informací o tiskárně Konfigurace tiskárny Ovládací panel tiskárny Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Dodatečné nastavení tiskárny...23 Výběr umístění tiskárny Instalace interního volitelného příslušenství Dostupné volitelné příslušenství Přístup k systémové desce za účelem instalace interního volitelného příslušenství Instalace paměťové karty Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Instalace hardwarového volitelného příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů Zapojení kabelů Instalace tiskárny do kabelové sítě Instalace softwaru tiskárny Nastavení bezdrátového tisku Informace k nastavení tiskárny v bezdrátové síti Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Ověření nastavení tiskárny Tisk stránky s nastavením nabídek Tisk stránky s nastavením sítě Vkládání papíru a speciálních médií...46 Nastavení velikosti papíru (Paper Size) a typu papíru (Paper Type) Konfigurace a nastavení univerzálního papíru Naplnění standardního zásobníku na 250 listů Naplnění volitelného zásobníku na 250 nebo 550 listů Používání víceúčelového podavače Obsah 3

4 Propojování a rozpojování zásobníků Propojování zásobníků Rozpojení zásobníků Přiřazení názvu vlastního typu <x> (Custom type <x>) Změna názvu vlastního typu <x> (Custom Type <x>) Pokyny k papíru a speciálním médiím...65 Pokyny k papíru Technické údaje o papíru Nevhodný papír Výběr papíru Výběr předtištěných formulářů a hlavičkového papíru Používání recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů Skladování papíru Podporované velikosti, typy a gramáže papíru Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou Velikosti papíru podporované tiskárnou Kapacity papíru Tisk...73 Tisk dokumentu Tisk na speciální média Tipy pro používání hlavičkového papíru Tipy pro používání transparentních fólií Tipy pro používání obálek Tipy pro používání štítků Tipy pro používání karet Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Pozastavení úloh v tiskárně Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Tisk informačních stránek Tisk seznamu vzorových písem Tisk seznamu adresářů Tisk stránek k testu kvality tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení tiskové úlohy z počítače Obsah 4

5 Odstranění zaseknutého papíru...84 Jak předcházet zaseknutí papíru Vyhledání zaseknutého papíru v dráze papíru Přístup k oblastem se zaseknutým papírem Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Nabídky tiskárny Seznam nabídek Nabídka Papír (Paper) Nabídka Výchozí zdroj (Default Source) Nabídka Velikost a typ papíru (Paper Size/Type) Nabídka Konfigurace MP (Configure MP) Nabídka Nahrazení velikosti (Substitute Size) Nabídka Povrch papíru (Paper Texture) Nabídka Gramáž papíru (Paper Weight) Nabídka Zakládání papíru (Paper Loading) Nabídka Vlastní typy (Custom Types) Nabídka Univerzální nastavení (Universal Setup) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Síť a porty (Network/Ports) Nabídka Aktivní síťová karta (Active NIC) Nabídka Síť (Network) Nabídka Hlášení sítě (Network Reports) Nabídka Síťová karta (Network Card) Nabídka TCP/IP Nabídka IPv Nabídka Bezdrátové připojení (Wireless) Obsah 5

6 Nabídka AppleTalk Nabídka NetWare Nabídka LexLink Nabídka USB Nabídka Paralelní port (Parallel) Nabídka Nastavení SMTP (SMTP Setup) Nabídka Zabezpečení (Security) Nabídka Různé (Miscellaneous) Nabídka Důvěrný tisk (Confidential Print) Nabídka Protokol auditu zabezpečení (Security Audit Log) Nabídka Nastavení data a času (Set Date/Time) Nabídka Nastavení (Settings) Nabídka Obecné nastavení (General Settings) Nabídka Instalace (Setup) Nabídka Dokončení (Finishing) Nabídka Kvalita (Quality) Nabídka Nástroje (Utilities) Nabídka XPS Nabídka PDF Nabídka PostScript Nabídka Emulace písem PCL (PCL Emul) Nabídka HTML Nabídka Obraz (Image) Nabídka Nápověda (Help) Hlášení tiskárny Seznam stavových a chybových hlášení Údržba tiskárny Čištění exteriéru tiskárny Skladování spotřebního materiálu Úspora spotřebního materiálu Zjištění stavu spotřebního materiálu z počítače v síti Objednávání spotřebního materiálu Objednávání kazet s tonerem Objednávání sady fotoválce Objednávání sady pro údržbu Výměna spotřebního materiálu Výměna tiskové kazety Obsah 6

7 Výměna sady fotoválce Recyklace produktů Lexmark Přemístění tiskárny Před přemístěním tiskárny Přemístění tiskárny na jiné místo Přeprava tiskárny Administrativní podpora Zjištění informací o pokročilých síťových nastaveních a správě Používání zabudovaného webového serveru (EWS) Kontrola virtuálního displeje Zjištění stavu zařízení Prohlížení hlášení Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu Úprava nastavení důvěrného tisku Nastavení úsporného režimu (Power Saver) Nastavení ových výstražných hlášení Obnovení výchozích nastavení z výroby Řešení problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Displej ovládacího panelu je prázdný nebo zobrazuje pouze kosočtverce Řešení problémů s tiskem Důvěrné a jiné pozastavené úlohy se netisknou Vícejazyčné PDF soubory se netisknou Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávné médium Tisknou se nesprávné znaky Propojení zásobníků nefunguje Velké úlohy se nekompletují Dochází k neočekávaným zastavením stránky Obálky se během tisku slepují Řešení problémů s příslušenstvím Volitelné příslušenství po instalaci nefunguje nebo funguje nesprávně Podavače Paměťová karta Flash Obsah 7

8 Paměťová karta Řešení problémů s podáváním papíru Papír se často zasekává Po odstranění zaseknutého papíru zůstane hlášení o zaseknutí zobrazené Zaseknutá stránka se po odstranění zaseknutého papíru znovu nevytiskne Řešení problémů s kvalitou tisku Určení problémů s kvalitou tisku Prázdné strany Znaky mají zubaté nebo nestejné okraje Oříznuté obrázky Šedé pozadí Stíny ( duchové ) Nesprávné okraje Zvlněný papír Příliš tmavý tisk Příliš světlý tisk Šikmý tisk Na stránce se nachází tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí Toner se stírá z papíru Tonerové skvrny na výtisku Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná Vodorovné pruhy na výtisku Svislé pruhy na výtisku Na průhledných fóliích nebo papírech se objevují souvislé černé nebo bílé pruhy Zabudovaný webový server se nespustí Zkontrolujte nastavení sítě Zkontrolujte síťové připojení Kontaktování zákaznické podpory Upozornění Informace o produktu Upozornění ohledně vydání Spotřeba energie Obsah 8

9 Bezpečnostní informace Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení elektrických a ni jiných kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovaným servisním technikům. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Dbejte na to, aby veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní) byly připojeny v označených vstupních zástrčkách. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření. Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií. Vznikající teplo může způsobit poškození tiskového média. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Zapékací jednotka a vnitřek tiskárny poblíž ní mohou být horké. Za účelem snížení rizika poranění o horký povrch nechte povrch vychladnout před vytažením papíru z této oblasti. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny by mohl být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před tím, než se ho budete dotýkat, vychladnout. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte odírání kabelu a vystavení kabelu tlaku. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte a pokuste se rozpoznat znaky nesprávného používání. Před kontrolou kabel odpojte od elektrické sítě. Bezpečnostní informace 9

10 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu, paměťové karty Flash nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat.. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Před přemísťováním tiskárny předejděte nebezpečí poranění osob nebo poškození tiskárny postupem podle následujících pokynů: Před přemísťováním tiskárnu vždy vypněte tlačítkem napájení. Před přemísťováním odpojte vždy od tiskárny všechny kabely a šňůry. Zvedněte tiskárnu z volitelného zásobníku a položte ji stranou. Nikdy se nepokoušejte zvedat tiskárnu i se zásobníkem. Poznámka: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. Bezpečnostní informace 10

11 Tiskárna Vyhledání informací o tiskárně Informace o Nastavení (Setup) Popis V informacích o Nastavení (Setup) získáte pokyny k instalaci tiskárny. Podle potřeby použijte pokyny pro místní, síťové nebo bezdrátové nastavení. Kde hledat Informace o Nastavení (Setup) najdete na boční straně obalu tiskárny nebo na webové stránce společnosti Lexmark Nápověda (Help) Popis Nápověda (Help) poskytuje pokyny k používání softwaru. Kde hledat Při práci v kterémkoli softwarovém programu společnosti Lexmark klepněte na položku Help (Nápověda), Tips (Tipy) Help (Nápověda), nebo Help (Nápověda) Help Topics (Témata nápovědy). Tiskárna 11

12 Zákaznická podpora Popis Telefonická podpora ová podpora Kde hledat Telefonní čísla a provozní doba podpory se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech. Navštivte naši webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. ová podpora se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech a není všude dostupná. Navštivte naší webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klikněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. Tiskárna 12

13 Konfigurace tiskárny Základní model Na následujícím obrázku je zobrazena přední část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Dvířka víceúčelového podavače 8 Přední dvířka Tiskárna 13

14 Na následujícím obrázku je zobrazena zadní část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Zadní dvířka 2 Ethernetový port 3 Port USB 4 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 5 Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny 6 Síťové tlačítko 7 Uzamykací zařízení Tiskárna 14

15 Nakonfigurované modely Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 250 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 250 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 15

16 Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 550 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 550 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 16

17 Ovládací panel tiskárny Na následující ilustraci je zobrazen ovládací panel tiskárny: Tiskárna 17

18 V následujících ilustracích a tabulkách nalezete další informace o položkách ovládacího panelu tiskárny: Položka ovládacího panelu 1 Tlačítko Menus (Nabídky)( ) Popis Zobrazení nabídek. Poznámka: Nabídky jsou dostupné pouze tehdy, je-li tiskárna ve stavu Ready. Tiskárna 18

19 Položka ovládacího panelu 2 Tlačítko Back (Zpět) ( ) Popis Obnoví přecházející hlášení zobrazené na displeji. 3 Tlačítko Stop (Zastavit) ( ) Stisknutí tohoto tlačítka zastaví aktivitu tiskárny. Při stisknutí v průběhu tisku se okamžitě zobrazí hlášení Stopping. Potom se zobrazí obrazovka Stopped s nabídkou nastavení, která lze zvolit. 4 Světelný indikátor Zobrazuje stav tiskárny: Vypnuto Tiskárna je vypnutá. Bliká zeleně Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. Svítí zeleně Tiskárna je zapnutá, ale nečinná. Bliká červeně Je nutný zásah operátora. Tiskárna 19

20 Položka ovládacího panelu Popis 1 Displej Zobrazuje hlášení o stavu tiskárny a o problémech, které je potřeba vyřešit. Displej také dokáže zobrazit obrázky pokynů Show Me, které znázorňují způsob provedení úkolu, jakým je například odstranění zaseknutého papíru. 2 Select (Vybrat)( ) Zobrazení nabídky a první položky v nabídce (takzvaná položka nabídky). Otevření položky nabídky a zobrazení dostupných hodnot nebo nastavení. Aktuálně vybrané nastavení je označeno hvězdičkou (*). Uložení zobrazené hodnoty jako nového uživatelského vybraného nastavení. Poznámka: Nově zvolené nastavení zůstane nastaveno jako uživatelské až do uložení nového nastavení, nebo do obnovení výchozího nastavení z výroby. Nastavení vybraná v softwarové aplikaci lze také změnit nebo přepsat uživatelské nastavení z ovládacího panelu tiskárny. 3, 4, 5, 6 Navigační tlačítka Stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů lze procházet nabídky, jejich položky a nastavení nabídek (takzvané hodnoty nebo volby), nebo se posouvat mezi obrazovkami a volbami nabídek. Poznámka: Každým stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů se v každém seznamu posunete o jednu položku. Stisknutím šipky doprava nebo doleva snížíte nebo zvýšíte hodnotu, nebo procházíte textem, který roluje na další obrazovku. Tiskárna 20

21 Položka ovládacího panelu Popis 1 Klávesnice Zadávání číslic a symbolů v případě, že obrazovka na displeji obsahuje políčko, které akceptuje takové položky. Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Do standardního výstupního zásobníku lze umístit až 150 listů papíru s gramáží 75 g/m2. Zásobník shromažďuje tiskové úlohy vytištěnou stranou dolů. Ve standardním výstupním zásobníku je umístěna zarážka papíru, která brání vyklouznutí papíru z přední části zásobníku při ukládání papíru. Zarážka papíru také pomáhá k plynulejšímu ukládání papíru. Tiskárna 21

22 Chcete-li zarážku papíru otevřít, zatáhněte za ni, aby se překlopila dopředu. Při tisku na transparentní fólie nenechávejte zarážku papíru v otevřené poloze. Transparentní fólie by se mohly pomačkat. Před přemísťováním tiskárny zkontrolujte, že je zarážka papíru zavřená. Tiskárna 22

23 Dodatečné nastavení tiskárny Po dokončení každého dodatečného nastavení tiskárny vytiskněte stránku s nastaveními nabídek a zkontrolujte, zda je volitelné příslušenství tiskárny nainstalované správně. Podrobnosti naleznete v části Tisk stránky s nastavením nabídek na str. 44. Na vytištěné stránce se zobrazí názvy volitelného příslušenství, je-li správně nainstalované. Pokud jste ještě neprovedli žádné změny nastavení položek nabídek, obsahují stránky s nastaveními nabídek všechna výchozí nastavení z výroby. Po nastavení a uložení jiných nastavení v nabídkách se při tisku této stránky zobrazí i výchozí nastavení z výroby. Uložená nastavení se nazývají uživatelské předvolby, protože uživatel tyto hodnoty vybral a uložil jako nová nastavení. Uživatelské předvolby se nemění do doby, než znova zobrazíte nabídku, změníte hodnotu a uložíte ji. Vedle každého výchozího nastavení z výroby se zobrazí hvězdička (*). Od okamžiku platnosti uživatelské předvolby se ale hvězdička na displeji zobrazuje vedle uživatelem nastavené hodnoty. Výchozí nastavení z výroby lze obnovit. Podrobnosti naleznete v části Obnovení výchozích nastavení z výroby na str Výběr umístění tiskárny Při výběru umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek. Pokud plánujete instalovat nějaké doplňky, ponechte dostatek místa i pro ně. Je důležité: Zajistit proudění vzduchu v místnosti v souladu s nejnovější revizí standardu ASHARE 62. Použít rovnou, robustní a stabilní plochu. Udržujte tiskárnu: Mimo přímé proudění vzduchu z klimatizací, topných těles či ventilátorů. Mimo přímé sluneční světlo, extrémní vlhkost či kolísání teplot. V čistotě, suchu a bez prachu. Pro správné odvětrání ponechte okolo tiskárny následující doporučené Dodatečné nastavení tiskárny 23

24 Zadní strana 300 mm 2 Přední strana 300 mm 3 Pravá strana 200 mm 4 Levá strana 12,7 mm 5 Horní strana 300 mm Instalace interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Konektivitu tiskárny a kapacitu paměti lze upravit přidáním volitelných karet. Pokyny v této části popisují instalaci dostupných karet. Pokyny lze použít i k vyhledání karty, kterou chcete vyjmout. Dostupné volitelné příslušenství Paměťové karty Paměť tiskárny Paměť Flash Dodatečné nastavení tiskárny 24

25 Písma Firmwarové karty Bar Code Forms Card PrintCryption Přístup k systémové desce při instalaci interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. 1 Když stojíte čelem k tiskárně, dvířka pro přístup k systémové desce jsou na pravé straně. Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 25

26 2 Podle následující ilustrace vyhledejte příslušný konektor. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port 4 Konektor paměťové karty 5 Konektor volitelné karty 6 Konektor volitelné karty Instalace paměťové karty UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. Dodatečné nastavení tiskárny 26

27 Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty: 1 Zajistěte si přístup k systémové desce. 2 Vybalte paměťovou kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 27

28 3 Zarovnejte paměťovou kartu vůči konektorům na systémové desce. Pokud ještě nejsou západky na konektoru otevřené, zatlačením je otevřete. Dodatečné nastavení tiskárny 28

29 4 Nasouvejte paměťovou kartu do konektoru, dokud západky nezapadnou na svá místa. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 29

30 Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Systémová deska je vybavena dvěma konektory pro volitelnou paměť Flash nebo pro firmwarovou kartu. Lze nainstalovat pouze jednu z nich, ale konektory jsou zaměnitelné. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. 2 Vybalte kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 30

31 3 Uchopte kartu za okraje a zarovnejte plastické konektory na paměti Flash s otvory na systémové desce. 4 Kartu pevně zatlačte na svoje místo. Konektor na kartě se musí celou délkou dotýkat systémové desky a přiléhat k ní. Dbejte na to, abyste nepoškodili konektory. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 31

32 Instalace volitelného hardwarového příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů S tiskárnou lze použít jeden volitelný podavač. Můžete zvolit instalaci podavače na 250 nebo na 550 listů. 1 2 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Vybalte podavač a odstraňte veškerý obalový materiál z vnější části podavače. Vyjměte zásobník z podpěry. 1 Podpěra Zásobník Odstraňte veškerý obalový materiál a lepicí pásku z vnitřní části zásobníku. Vložte zásobník do jednotky podpěry. Položte podavač na místo, které jste vyhradili pro tiskárnu. Dodatečné nastavení tiskárny 32

33 6 Zarovnejte tiskárnu nad podavačem a potom ji položte na místo. Zapojení kabelů 1 Připojte tiskárnu k počítači nebo do počítačové sítě. Pro lokální připojení použijte kabel USB nebo paralelní kabel. Pro připojení do sítě použijte ethernetový kabel. 2 Připojte napájecí kabel nejprve do tiskárny a potom do elektrické zásuvky. Dodatečné nastavení tiskárny 33

34 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 4 Elektrická zástrčka napájecího kabelu tiskárny Instalace tiskárny v kabelové síti Podle následujících pokynů můžete nainstalovat tiskárnu připojenou do kabelové sítě. Pokyny se týkají připojení do optické sítě nebo do sítě ethernet. Dodatečné nastavení tiskárny 34

35 Před instalací tiskárny do kabelové sítě zkontrolujte, že: Počáteční instalace tiskárny byla dokončena. Tiskárna je připojena k síti správným typem kabelu. Pro uživatele systému Windows 1 Vložte CD disk Software and Documentation. Vyčkejte, až se zobrazí úvodní obrazovka Welcome. Pokud se do minuty disk CD nespustí automaticky, postupujte následovně: V systému Windows Vista a Klepněte na. b V rámečku Start Search (Spustit hledání) zadejte D:\setup, kde písmeno D nahradíte označením mechaniky CD nebo DVD. V systému Windows XP a starších systémech A B C Klepněte na Start. Klepněte na Run (Spustit). Zadejte D:\setup, kde písmeno D představuje označení mechaniky CD nebo DVD. Klepněte na Install Printer and Software (Instalace tiskárny a softwaru). Klepnutím na možnost Agree (Souhlasím) akceptujte licenční smlouvu. Zvolte možnost Suggested (Doporučeno) a klepněte na Next (Další). Poznámka: Chcete-li konfigurovat tiskárnu pomocí statické adresy IP, pomocí IPv6 nebo pomocí skriptů zvolte možnost Custom (Uživatelský) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače Vyberte možnost Wired Network Attach (Připojení ke kabelové síti) a klepněte na Next (Další). Ze zobrazeného seznamu vyberte výrobce tiskárny. Vyberte model tiskárny a klepněte na Next (Další). Ze seznamu tiskáren nalezených v síti vyberte tiskárnu a klepněte na Finish (Dokončit). Poznámka: Neozbrazí-li se instalovaná tiskárna v seznamu tiskáren, klepněte na možnost Add Port (Přidat port) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Pro uživatele systému Macintosh Povolte síťovému serveru DHCP, aby přiřadil tiskárně adresu IP. Na tiskárně vytiskněte stránku s nastaveními sítě. Podrobnosti o tisku stránky s nastavením sítě naleznete v části Tisk nastavení sítě na str. 44. Na stránce s nastavením sítě vyhledejte v části TCP/IP adresu IP tiskárny. Adresu IP budete potřebovat ke konfiguraci přístupu pro počítače v jiné podsíti, než ke které je připojena tiskárna. Dodatečné nastavení tiskárny 35

36 4 Nainstalujte ovladače a přidejte tiskárnu. A Instalace souboru PPD do počítače: Do mechaniky CD nebo DVD vložte disk CD Software and Documentation. Poklepejte na instalační balík tiskárny. Na úvodní obrazovce Welcome klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si soubor Readme a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si licenční smlouvu a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat) a klepnutím na Agree (Souhlasím) akceptujte podmínky smlouvy. Vyberte cílové umístění (Destination) a klepněte na Continue (Pokračovat). Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na Install (Instalovat). Zadejte uživatelské heslo a klepněte na OK. Potřebný software se nainstaluje do počítače. Po dokončení instalace klepněte na Close (Zavřít). B Přidejte tiskárnu: Pro tisk IP: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. Klepněte na Print & Fax. Klepněte na +. Vyberte tiskárnu za seznamu. Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Poklepejte na Utilities. 3 Vyhledejte možnost Printer Setup Utility nebo Print Center a poklepejte na ni. 4 V seznamu tiskáren Printer List vyberte možnost Add. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. Pro tisk AppleTalk: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. 2 Klepněte na Print & Fax. 3 Klepněte na +. 4 Klepněte na AppleTalk. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze 10.4 a starších 1 V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Dvakrát klepněte na Utilities. Dodatečné nastavení tiskárny 36

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více