Lexmark E460dn a E460dw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lexmark E460dn a E460dw"

Transkript

1 Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích. Všechna ostatní práva jsou majetkem jejich příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2

3 Obsah Bezpečnostní informace...9 Tiskárna...11 Vyhledání informací o tiskárně Konfigurace tiskárny Ovládací panel tiskárny Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Dodatečné nastavení tiskárny...23 Výběr umístění tiskárny Instalace interního volitelného příslušenství Dostupné volitelné příslušenství Přístup k systémové desce za účelem instalace interního volitelného příslušenství Instalace paměťové karty Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Instalace hardwarového volitelného příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů Zapojení kabelů Instalace tiskárny do kabelové sítě Instalace softwaru tiskárny Nastavení bezdrátového tisku Informace k nastavení tiskárny v bezdrátové síti Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows) Ověření nastavení tiskárny Tisk stránky s nastavením nabídek Tisk stránky s nastavením sítě Vkládání papíru a speciálních médií...46 Nastavení velikosti papíru (Paper Size) a typu papíru (Paper Type) Konfigurace a nastavení univerzálního papíru Naplnění standardního zásobníku na 250 listů Naplnění volitelného zásobníku na 250 nebo 550 listů Používání víceúčelového podavače Obsah 3

4 Propojování a rozpojování zásobníků Propojování zásobníků Rozpojení zásobníků Přiřazení názvu vlastního typu <x> (Custom type <x>) Změna názvu vlastního typu <x> (Custom Type <x>) Pokyny k papíru a speciálním médiím...65 Pokyny k papíru Technické údaje o papíru Nevhodný papír Výběr papíru Výběr předtištěných formulářů a hlavičkového papíru Používání recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů Skladování papíru Podporované velikosti, typy a gramáže papíru Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou Velikosti papíru podporované tiskárnou Kapacity papíru Tisk...73 Tisk dokumentu Tisk na speciální média Tipy pro používání hlavičkového papíru Tipy pro používání transparentních fólií Tipy pro používání obálek Tipy pro používání štítků Tipy pro používání karet Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Pozastavení úloh v tiskárně Tisk důvěrných a jiných pozastavených úloh Tisk informačních stránek Tisk seznamu vzorových písem Tisk seznamu adresářů Tisk stránek k testu kvality tiskárny Zrušení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny Zrušení tiskové úlohy z počítače Obsah 4

5 Odstranění zaseknutého papíru...84 Jak předcházet zaseknutí papíru Vyhledání zaseknutého papíru v dráze papíru Přístup k oblastem se zaseknutým papírem Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Zaseknutý papír č Nabídky tiskárny Seznam nabídek Nabídka Papír (Paper) Nabídka Výchozí zdroj (Default Source) Nabídka Velikost a typ papíru (Paper Size/Type) Nabídka Konfigurace MP (Configure MP) Nabídka Nahrazení velikosti (Substitute Size) Nabídka Povrch papíru (Paper Texture) Nabídka Gramáž papíru (Paper Weight) Nabídka Zakládání papíru (Paper Loading) Nabídka Vlastní typy (Custom Types) Nabídka Univerzální nastavení (Universal Setup) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Výkazy (Reports) Nabídka Síť a porty (Network/Ports) Nabídka Aktivní síťová karta (Active NIC) Nabídka Síť (Network) Nabídka Hlášení sítě (Network Reports) Nabídka Síťová karta (Network Card) Nabídka TCP/IP Nabídka IPv Nabídka Bezdrátové připojení (Wireless) Obsah 5

6 Nabídka AppleTalk Nabídka NetWare Nabídka LexLink Nabídka USB Nabídka Paralelní port (Parallel) Nabídka Nastavení SMTP (SMTP Setup) Nabídka Zabezpečení (Security) Nabídka Různé (Miscellaneous) Nabídka Důvěrný tisk (Confidential Print) Nabídka Protokol auditu zabezpečení (Security Audit Log) Nabídka Nastavení data a času (Set Date/Time) Nabídka Nastavení (Settings) Nabídka Obecné nastavení (General Settings) Nabídka Instalace (Setup) Nabídka Dokončení (Finishing) Nabídka Kvalita (Quality) Nabídka Nástroje (Utilities) Nabídka XPS Nabídka PDF Nabídka PostScript Nabídka Emulace písem PCL (PCL Emul) Nabídka HTML Nabídka Obraz (Image) Nabídka Nápověda (Help) Hlášení tiskárny Seznam stavových a chybových hlášení Údržba tiskárny Čištění exteriéru tiskárny Skladování spotřebního materiálu Úspora spotřebního materiálu Zjištění stavu spotřebního materiálu z počítače v síti Objednávání spotřebního materiálu Objednávání kazet s tonerem Objednávání sady fotoválce Objednávání sady pro údržbu Výměna spotřebního materiálu Výměna tiskové kazety Obsah 6

7 Výměna sady fotoválce Recyklace produktů Lexmark Přemístění tiskárny Před přemístěním tiskárny Přemístění tiskárny na jiné místo Přeprava tiskárny Administrativní podpora Zjištění informací o pokročilých síťových nastaveních a správě Používání zabudovaného webového serveru (EWS) Kontrola virtuálního displeje Zjištění stavu zařízení Prohlížení hlášení Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu Úprava nastavení důvěrného tisku Nastavení úsporného režimu (Power Saver) Nastavení ových výstražných hlášení Obnovení výchozích nastavení z výroby Řešení problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Displej ovládacího panelu je prázdný nebo zobrazuje pouze kosočtverce Řešení problémů s tiskem Důvěrné a jiné pozastavené úlohy se netisknou Vícejazyčné PDF soubory se netisknou Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávné médium Tisknou se nesprávné znaky Propojení zásobníků nefunguje Velké úlohy se nekompletují Dochází k neočekávaným zastavením stránky Obálky se během tisku slepují Řešení problémů s příslušenstvím Volitelné příslušenství po instalaci nefunguje nebo funguje nesprávně Podavače Paměťová karta Flash Obsah 7

8 Paměťová karta Řešení problémů s podáváním papíru Papír se často zasekává Po odstranění zaseknutého papíru zůstane hlášení o zaseknutí zobrazené Zaseknutá stránka se po odstranění zaseknutého papíru znovu nevytiskne Řešení problémů s kvalitou tisku Určení problémů s kvalitou tisku Prázdné strany Znaky mají zubaté nebo nestejné okraje Oříznuté obrázky Šedé pozadí Stíny ( duchové ) Nesprávné okraje Zvlněný papír Příliš tmavý tisk Příliš světlý tisk Šikmý tisk Na stránce se nachází tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí Toner se stírá z papíru Tonerové skvrny na výtisku Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná Vodorovné pruhy na výtisku Svislé pruhy na výtisku Na průhledných fóliích nebo papírech se objevují souvislé černé nebo bílé pruhy Zabudovaný webový server se nespustí Zkontrolujte nastavení sítě Zkontrolujte síťové připojení Kontaktování zákaznické podpory Upozornění Informace o produktu Upozornění ohledně vydání Spotřeba energie Obsah 8

9 Bezpečnostní informace Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení elektrických a ni jiných kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovaným servisním technikům. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Dbejte na to, aby veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní) byly připojeny v označených vstupních zástrčkách. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření. Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií. Vznikající teplo může způsobit poškození tiskového média. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Zapékací jednotka a vnitřek tiskárny poblíž ní mohou být horké. Za účelem snížení rizika poranění o horký povrch nechte povrch vychladnout před vytažením papíru z této oblasti. UPOZORNĚNÍ HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny by mohl být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před tím, než se ho budete dotýkat, vychladnout. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte odírání kabelu a vystavení kabelu tlaku. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte a pokuste se rozpoznat znaky nesprávného používání. Před kontrolou kabel odpojte od elektrické sítě. Bezpečnostní informace 9

10 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu, paměťové karty Flash nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat.. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Před přemísťováním tiskárny předejděte nebezpečí poranění osob nebo poškození tiskárny postupem podle následujících pokynů: Před přemísťováním tiskárnu vždy vypněte tlačítkem napájení. Před přemísťováním odpojte vždy od tiskárny všechny kabely a šňůry. Zvedněte tiskárnu z volitelného zásobníku a položte ji stranou. Nikdy se nepokoušejte zvedat tiskárnu i se zásobníkem. Poznámka: Ke zdvižení tiskárny použijte rukojeti na jejích stranách a až budete tiskárnu pokládat, dejte pozor na to, abyste pod ní nenechali prsty. Bezpečnostní informace 10

11 Tiskárna Vyhledání informací o tiskárně Informace o Nastavení (Setup) Popis V informacích o Nastavení (Setup) získáte pokyny k instalaci tiskárny. Podle potřeby použijte pokyny pro místní, síťové nebo bezdrátové nastavení. Kde hledat Informace o Nastavení (Setup) najdete na boční straně obalu tiskárny nebo na webové stránce společnosti Lexmark Nápověda (Help) Popis Nápověda (Help) poskytuje pokyny k používání softwaru. Kde hledat Při práci v kterémkoli softwarovém programu společnosti Lexmark klepněte na položku Help (Nápověda), Tips (Tipy) Help (Nápověda), nebo Help (Nápověda) Help Topics (Témata nápovědy). Tiskárna 11

12 Zákaznická podpora Popis Telefonická podpora ová podpora Kde hledat Telefonní čísla a provozní doba podpory se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech. Navštivte naši webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. ová podpora se liší v jednotlivých zemích nebo oblastech a není všude dostupná. Navštivte naší webovou stránku (resp. www. lexmark.cz). Vyberte zemi nebo oblast a potom klikněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Poznámka: Podrobnosti o kontaktování společnosti Lexmark najdete na záručním listu dodávaném s tiskárnou. Tiskárna 12

13 Konfigurace tiskárny Základní model Na následujícím obrázku je zobrazena přední část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Dvířka víceúčelového podavače 8 Přední dvířka Tiskárna 13

14 Na následujícím obrázku je zobrazena zadní část tiskárny a její základní funkce a součásti: 1 Zadní dvířka 2 Ethernetový port 3 Port USB 4 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 5 Zásuvka pro připojení napájecího kabelu tiskárny 6 Síťové tlačítko 7 Uzamykací zařízení Tiskárna 14

15 Nakonfigurované modely Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 250 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 250 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 15

16 Na následující ilustraci je zobrazena tiskárna vybavená volitelným zásobníkem na 550 listů: 1 Uvolňovací tlačítko předních dvířek 2 Zarážka papíru 3 Standardní výstupní zásobník 4 Ovládací panel tiskárny 5 Dvířka systémové desky 6 Standardní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) 7 Volitelný zásobník na 550 listů (Zásobník 2) 8 Dvířka víceúčelového podavače 9 Přední dvířka Tiskárna 16

17 Ovládací panel tiskárny Na následující ilustraci je zobrazen ovládací panel tiskárny: Tiskárna 17

18 V následujících ilustracích a tabulkách nalezete další informace o položkách ovládacího panelu tiskárny: Položka ovládacího panelu 1 Tlačítko Menus (Nabídky)( ) Popis Zobrazení nabídek. Poznámka: Nabídky jsou dostupné pouze tehdy, je-li tiskárna ve stavu Ready. Tiskárna 18

19 Položka ovládacího panelu 2 Tlačítko Back (Zpět) ( ) Popis Obnoví přecházející hlášení zobrazené na displeji. 3 Tlačítko Stop (Zastavit) ( ) Stisknutí tohoto tlačítka zastaví aktivitu tiskárny. Při stisknutí v průběhu tisku se okamžitě zobrazí hlášení Stopping. Potom se zobrazí obrazovka Stopped s nabídkou nastavení, která lze zvolit. 4 Světelný indikátor Zobrazuje stav tiskárny: Vypnuto Tiskárna je vypnutá. Bliká zeleně Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. Svítí zeleně Tiskárna je zapnutá, ale nečinná. Bliká červeně Je nutný zásah operátora. Tiskárna 19

20 Položka ovládacího panelu Popis 1 Displej Zobrazuje hlášení o stavu tiskárny a o problémech, které je potřeba vyřešit. Displej také dokáže zobrazit obrázky pokynů Show Me, které znázorňují způsob provedení úkolu, jakým je například odstranění zaseknutého papíru. 2 Select (Vybrat)( ) Zobrazení nabídky a první položky v nabídce (takzvaná položka nabídky). Otevření položky nabídky a zobrazení dostupných hodnot nebo nastavení. Aktuálně vybrané nastavení je označeno hvězdičkou (*). Uložení zobrazené hodnoty jako nového uživatelského vybraného nastavení. Poznámka: Nově zvolené nastavení zůstane nastaveno jako uživatelské až do uložení nového nastavení, nebo do obnovení výchozího nastavení z výroby. Nastavení vybraná v softwarové aplikaci lze také změnit nebo přepsat uživatelské nastavení z ovládacího panelu tiskárny. 3, 4, 5, 6 Navigační tlačítka Stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů lze procházet nabídky, jejich položky a nastavení nabídek (takzvané hodnoty nebo volby), nebo se posouvat mezi obrazovkami a volbami nabídek. Poznámka: Každým stisknutím tlačítka šipky nahoru nebo dolů se v každém seznamu posunete o jednu položku. Stisknutím šipky doprava nebo doleva snížíte nebo zvýšíte hodnotu, nebo procházíte textem, který roluje na další obrazovku. Tiskárna 20

21 Položka ovládacího panelu Popis 1 Klávesnice Zadávání číslic a symbolů v případě, že obrazovka na displeji obsahuje políčko, které akceptuje takové položky. Používání standardního výstupního zásobníku a zarážky papíru Do standardního výstupního zásobníku lze umístit až 150 listů papíru s gramáží 75 g/m2. Zásobník shromažďuje tiskové úlohy vytištěnou stranou dolů. Ve standardním výstupním zásobníku je umístěna zarážka papíru, která brání vyklouznutí papíru z přední části zásobníku při ukládání papíru. Zarážka papíru také pomáhá k plynulejšímu ukládání papíru. Tiskárna 21

22 Chcete-li zarážku papíru otevřít, zatáhněte za ni, aby se překlopila dopředu. Při tisku na transparentní fólie nenechávejte zarážku papíru v otevřené poloze. Transparentní fólie by se mohly pomačkat. Před přemísťováním tiskárny zkontrolujte, že je zarážka papíru zavřená. Tiskárna 22

23 Dodatečné nastavení tiskárny Po dokončení každého dodatečného nastavení tiskárny vytiskněte stránku s nastaveními nabídek a zkontrolujte, zda je volitelné příslušenství tiskárny nainstalované správně. Podrobnosti naleznete v části Tisk stránky s nastavením nabídek na str. 44. Na vytištěné stránce se zobrazí názvy volitelného příslušenství, je-li správně nainstalované. Pokud jste ještě neprovedli žádné změny nastavení položek nabídek, obsahují stránky s nastaveními nabídek všechna výchozí nastavení z výroby. Po nastavení a uložení jiných nastavení v nabídkách se při tisku této stránky zobrazí i výchozí nastavení z výroby. Uložená nastavení se nazývají uživatelské předvolby, protože uživatel tyto hodnoty vybral a uložil jako nová nastavení. Uživatelské předvolby se nemění do doby, než znova zobrazíte nabídku, změníte hodnotu a uložíte ji. Vedle každého výchozího nastavení z výroby se zobrazí hvězdička (*). Od okamžiku platnosti uživatelské předvolby se ale hvězdička na displeji zobrazuje vedle uživatelem nastavené hodnoty. Výchozí nastavení z výroby lze obnovit. Podrobnosti naleznete v části Obnovení výchozích nastavení z výroby na str Výběr umístění tiskárny Při výběru umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek. Pokud plánujete instalovat nějaké doplňky, ponechte dostatek místa i pro ně. Je důležité: Zajistit proudění vzduchu v místnosti v souladu s nejnovější revizí standardu ASHARE 62. Použít rovnou, robustní a stabilní plochu. Udržujte tiskárnu: Mimo přímé proudění vzduchu z klimatizací, topných těles či ventilátorů. Mimo přímé sluneční světlo, extrémní vlhkost či kolísání teplot. V čistotě, suchu a bez prachu. Pro správné odvětrání ponechte okolo tiskárny následující doporučené Dodatečné nastavení tiskárny 23

24 Zadní strana 300 mm 2 Přední strana 300 mm 3 Pravá strana 200 mm 4 Levá strana 12,7 mm 5 Horní strana 300 mm Instalace interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Konektivitu tiskárny a kapacitu paměti lze upravit přidáním volitelných karet. Pokyny v této části popisují instalaci dostupných karet. Pokyny lze použít i k vyhledání karty, kterou chcete vyjmout. Dostupné volitelné příslušenství Paměťové karty Paměť tiskárny Paměť Flash Dodatečné nastavení tiskárny 24

25 Písma Firmwarové karty Bar Code Forms Card PrintCryption Přístup k systémové desce při instalaci interního volitelného příslušenství UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. 1 Když stojíte čelem k tiskárně, dvířka pro přístup k systémové desce jsou na pravé straně. Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 25

26 2 Podle následující ilustrace vyhledejte příslušný konektor. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port 4 Konektor paměťové karty 5 Konektor volitelné karty 6 Konektor volitelné karty Instalace paměťové karty UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Budete-li přistupovat k systémové desce nebo instalovat volitelný hardware nebo paměťová zařízení až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. Dodatečné nastavení tiskárny 26

27 Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty: 1 Zajistěte si přístup k systémové desce. 2 Vybalte paměťovou kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 27

28 3 Zarovnejte paměťovou kartu vůči konektorům na systémové desce. Pokud ještě nejsou západky na konektoru otevřené, zatlačením je otevřete. Dodatečné nastavení tiskárny 28

29 4 Nasouvejte paměťovou kartu do konektoru, dokud západky nezapadnou na svá místa. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 29

30 Instalace paměti Flash nebo firmwarové karty Systémová deska je vybavena dvěma konektory pro volitelnou paměť Flash nebo pro firmwarovou kartu. Lze nainstalovat pouze jednu z nich, ale konektory jsou zaměnitelné. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete interní volitelné příslušenství, paměťovou kartu nebo firmwarovou kartu až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Jsou-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte všechny kabely vedoucí k tiskárně. Upozornění nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte některé kovové součásti tiskárny. 1 Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce. 2 Vybalte kartu. Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty. Dodatečné nastavení tiskárny 30

31 3 Uchopte kartu za okraje a zarovnejte plastické konektory na paměti Flash s otvory na systémové desce. 4 Kartu pevně zatlačte na svoje místo. Konektor na kartě se musí celou délkou dotýkat systémové desky a přiléhat k ní. Dbejte na to, abyste nepoškodili konektory. 5 Zavřete dvířka pro přístup k systémové desce. Dodatečné nastavení tiskárny 31

32 Instalace volitelného hardwarového příslušenství Instalace podavače na 250 nebo 550 listů S tiskárnou lze použít jeden volitelný podavač. Můžete zvolit instalaci podavače na 250 nebo na 550 listů. 1 2 UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po instalaci tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Vybalte podavač a odstraňte veškerý obalový materiál z vnější části podavače. Vyjměte zásobník z podpěry. 1 Podpěra Zásobník Odstraňte veškerý obalový materiál a lepicí pásku z vnitřní části zásobníku. Vložte zásobník do jednotky podpěry. Položte podavač na místo, které jste vyhradili pro tiskárnu. Dodatečné nastavení tiskárny 32

33 6 Zarovnejte tiskárnu nad podavačem a potom ji položte na místo. Zapojení kabelů 1 Připojte tiskárnu k počítači nebo do počítačové sítě. Pro lokální připojení použijte kabel USB nebo paralelní kabel. Pro připojení do sítě použijte ethernetový kabel. 2 Připojte napájecí kabel nejprve do tiskárny a potom do elektrické zásuvky. Dodatečné nastavení tiskárny 33

34 1 Ethernetový port Poznámka: Ethernetovým portem jsou vybaveny pouze síťové modely. 2 Port USB 3 Paralelní port Poznámka: Máte-li bezdrátový model tiskárny, je na tomto místě připojena bezdrátová anténa. Bezdrátová anténa nahrazuje u bezdrátového modelu tiskárny paralelní port. 4 Elektrická zástrčka napájecího kabelu tiskárny Instalace tiskárny v kabelové síti Podle následujících pokynů můžete nainstalovat tiskárnu připojenou do kabelové sítě. Pokyny se týkají připojení do optické sítě nebo do sítě ethernet. Dodatečné nastavení tiskárny 34

35 Před instalací tiskárny do kabelové sítě zkontrolujte, že: Počáteční instalace tiskárny byla dokončena. Tiskárna je připojena k síti správným typem kabelu. Pro uživatele systému Windows 1 Vložte CD disk Software and Documentation. Vyčkejte, až se zobrazí úvodní obrazovka Welcome. Pokud se do minuty disk CD nespustí automaticky, postupujte následovně: V systému Windows Vista a Klepněte na. b V rámečku Start Search (Spustit hledání) zadejte D:\setup, kde písmeno D nahradíte označením mechaniky CD nebo DVD. V systému Windows XP a starších systémech A B C Klepněte na Start. Klepněte na Run (Spustit). Zadejte D:\setup, kde písmeno D představuje označení mechaniky CD nebo DVD. Klepněte na Install Printer and Software (Instalace tiskárny a softwaru). Klepnutím na možnost Agree (Souhlasím) akceptujte licenční smlouvu. Zvolte možnost Suggested (Doporučeno) a klepněte na Next (Další). Poznámka: Chcete-li konfigurovat tiskárnu pomocí statické adresy IP, pomocí IPv6 nebo pomocí skriptů zvolte možnost Custom (Uživatelský) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače Vyberte možnost Wired Network Attach (Připojení ke kabelové síti) a klepněte na Next (Další). Ze zobrazeného seznamu vyberte výrobce tiskárny. Vyberte model tiskárny a klepněte na Next (Další). Ze seznamu tiskáren nalezených v síti vyberte tiskárnu a klepněte na Finish (Dokončit). Poznámka: Neozbrazí-li se instalovaná tiskárna v seznamu tiskáren, klepněte na možnost Add Port (Přidat port) a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Pro uživatele systému Macintosh Povolte síťovému serveru DHCP, aby přiřadil tiskárně adresu IP. Na tiskárně vytiskněte stránku s nastaveními sítě. Podrobnosti o tisku stránky s nastavením sítě naleznete v části Tisk nastavení sítě na str. 44. Na stránce s nastavením sítě vyhledejte v části TCP/IP adresu IP tiskárny. Adresu IP budete potřebovat ke konfiguraci přístupu pro počítače v jiné podsíti, než ke které je připojena tiskárna. Dodatečné nastavení tiskárny 35

36 4 Nainstalujte ovladače a přidejte tiskárnu. A Instalace souboru PPD do počítače: Do mechaniky CD nebo DVD vložte disk CD Software and Documentation. Poklepejte na instalační balík tiskárny. Na úvodní obrazovce Welcome klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si soubor Readme a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat). Přečtěte si licenční smlouvu a znovu klepněte na možnost Continue (Pokračovat) a klepnutím na Agree (Souhlasím) akceptujte podmínky smlouvy. Vyberte cílové umístění (Destination) a klepněte na Continue (Pokračovat). Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na Install (Instalovat). Zadejte uživatelské heslo a klepněte na OK. Potřebný software se nainstaluje do počítače. Po dokončení instalace klepněte na Close (Zavřít). B Přidejte tiskárnu: Pro tisk IP: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. Klepněte na Print & Fax. Klepněte na +. Vyberte tiskárnu za seznamu. Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Poklepejte na Utilities. 3 Vyhledejte možnost Printer Setup Utility nebo Print Center a poklepejte na ni. 4 V seznamu tiskáren Printer List vyberte možnost Add. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. Pro tisk AppleTalk: V systému Mac OS X verze V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences. 2 Klepněte na Print & Fax. 3 Klepněte na +. 4 Klepněte na AppleTalk. 5 Vyberte tiskárnu za seznamu. 6 Klepněte na Add. V systému Mac OS X verze 10.4 a starších 1 V nabídce Go vyberte možnost Applications. 2 Dvakrát klepněte na Utilities. Dodatečné nastavení tiskárny 36

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů Rychlé reference Zakládání papíru a zvláštních médií Tato část vysvětluje, jak založit papír do zásobníků na 250 a 550 listů a do ručního podavače. Obsahuje také informace o nastavení formátu a typu papíru.

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...10 Poučení o

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Stručná příručka. www.lexmark.com

Stručná příručka. www.lexmark.com Stručná příručka www.lexmark.com Obsah Informace o tiskárně...4 Použití ovládacího panelu tiskárny...4 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny...5 Používání vestavěného webového serveru...8

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. www.lexmark.com Řady C734 a C736 Uživatelská příručka www.lexmark.com Typy přístrojů/čísla modelů: 5026: 210, 230, 280, 410, 430, 480 4976: n01, n02, n03, gn1, gn2, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2, dw1, dw2, gw1, gw2 4977: n01,

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP 57 Česky Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás povede instalací adaptéru GW-7100U a jeho programovým vybavením. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480

Řady C734 a C736. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Řady C734 a C736 Uživatelská příručka Březen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 5026 Model(y): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Obsah 2 Obsah Bezpečnostní informace...5 Informace o tiskárně...7 Děkujeme

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Úvod. Obsah balení. Technické údaje. Doplňkové technické údaje. Instalace zařízení. Instalace programového vybavení. Česky

Úvod. Obsah balení. Technické údaje. Doplňkové technické údaje. Instalace zařízení. Instalace programového vybavení. Česky PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Úvod Děkujeme, že jste si

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více