Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil Veigend Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Martin Nosek metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Romana Sklenářová poradce (VP) Telefon MPP vypracoval(a): Mgr. Martin Nosek Datum, podpis srpen 2015 Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Podpis ředitele školy Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

2 Obsah A. Situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro žáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Rámcový časový harmonogram realizace programu VI. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VII. Program proti šikanování, krizový plán VIII. Evidence a způsob vyhodnocení MPP IX. Přílohy Použité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování Výchozí dokumenty minimálního preventivního programu Zákony: č. 561/2004 Sb., v platném znění, č. 379/2005 Sb., v platném znění Vyhlášky: č. 72/2005 Sb., v platném znění Metodické dokumenty: MŠMT 21291/ , MŠMT 22294/2013-1, MŠMT 37015/2005, MŠMT 14423/99-22 Tyto dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě u ředitele školy. 2

3 A. SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Základní škola Mírová je součástí největšího sídliště v Ústí nad Labem ve čtvrti Severní Terasa. Škola se nachází v lokalitě, která je z hlediska bezpečnosti silničního provozu celkem klidná. Je umístěna u centrálního parku, žáci bydlící poblíž tak nejsou nuceni přecházet žádné významnější dopravní komunikace. Škola má v aktuálním školním roce cca. 760 žáků a jedná se tak o největší školu v městě Ústí nad Labem. Městská část Severní Terasa se dá svým charakterem zařadit mezi průměrné části města. Nejedená se o žádný extrém tedy ani o vyloučenou lokalitu, ani prestižní vilovou čtvrť. Do školy dochází převážně žáci žijící v okolí školy, včetně žáků z přilehlého dětského domova v ulici Špálova. V posledních letech jsou novou skupinou žáci z třetích zemí, zejména z Kazachstánu, Vietnamu nebo žáci z postsovětských zemí. Místním specifikem je zejména park. I když se jedná o relativně klidnou čtvrť, rozsáhlý park je v určitých ohledech rizikovým místem. Díky tomu, že v jeho okolí se nachází 3 školy a DD (naše škola, ZŠ speciální Pod Parkem, Gymnázium Dr. V. Šmejkala a k tomu Dětský domov Špálova), je zde poměrně často žáky upozorňováno na prodej návykových látek, objevují se zde rizikové osoby (devianti, lidé bez domova, opilci). Dalším rizikovým místem je okolí nově zbudovaného sportovního areálu, který úzce sousedí se zdevastovaným bývalým hotelem Máj, kde pobývají lidé bez domova, často zde dochází k požárům atp. Škola má velmi bohatou nabídku mimoškolních zájmových aktivit s více jak 30 kroužky. Tím se snaží nabídnout žákům aktivní trávení volného času a tím zabránit nežádoucím jevům. Škola pravidelně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Labem na řešení drobných přestupků ve škole i v jejím okolí. S cizinci nám často pomáhá organizace Poradna pro integraci, dobrá je i spolupráce s Dětským domovem Špálova. Na školu dle potřeby dochází speciální pedagog z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Labem a pravidelně 1x měsíčně kurátorka pro mládež z Magistrátu města Ústí nad Labem. Škola v minulém školním roce 2014/2015 řešila zejména následující jevy v oblasti rizikového chování v pořadí od nejčastějších po méně časté: Šikana a její náznaky 5 případů Kyberšikana 2 případy Záškoláctví, zanedbání povinností zákonných zástupců 2 případy Chování vůči učitelům hraničící se šikanou 1 případ Sebepoškozování 1 případ Ohrožování spolužáků fyzickým násilím 2 případy Podezření na psychickou poruchu 1 případ Netolismus 1 případ (řešen již v raném stádiu v rámci Dětského domova) Dle šetření metodika PP není žádný z těchto jevů na škole masově rozšířen, jedná se o ojedinělé případy, z nichž většina je na půdě školy podchycena. Proto nejčastějším řešením bývá dozor, kontrola, domluva, výslech svědků a následná kázeňská opatření. V zákonem stanovených případech byly výsledky našich šetření předány zodpovědným úřadům nebo Policii ČR. Z pohledu metodika PP by se škola měla ještě více zaměřit na specifickou prevenci a zejména metodické vedení pedagogických pracovníků tak, aby byli tyto drobné excesy žáků schopni řešit sami a měli dostatek informací, dostatek materiálů a eliminovali chyby v řešení těchto problémů. Metodik PP i nadále pracuje na rozšíření knihovny Primární prevence. Zde mají pracovníci možnost zapůjčení odborné literatury zaměřenou na prevenci a eliminaci rizikového chování. 3

4 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska rodičů žáků Dotazníkové šetření mezi rodiči proběhlo v červnu 2015, tedy v minulém školním roce. Výsledky viz Závěrečná zpráva metodika primární prevence za rok 2014/2015 (dostupná u ředitele školy a metodika PP). 3. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska žáků Ve dnech 21., 25. a 26. listopadu 2014 proběhlo anketní šetření mezi 121 respondenty (tj. 16% žáků školy). Anketa obsahovala 8 otázek a šetřila klima třídy, klima školy, rizikové chování žáků a bezpečnostní situací na škole i v jejím okolí. Z ankety vyplývá několik věcí, které budeme v rámci šetření rozvíjet a získávat další informace. 1) 88% žáků uvádí, že se cítí dobře nebo spíše dobře ve své třídě. To považujeme za dobrý výsledek. 2) Necelých 31% žáků není zcela spokojených s tím, jakou formou s nimi pracuje jejich třídní učitel. V tomto směru budeme nadále pracovat tak, aby učitelé měli co nejvíce informací a s dětmi i nadále pracovali v oblasti prevence. 3) Jako dobrou nebo spíše dobrou hodnotí celkový dojem ze školy téměř 83% žáků. 4) 36% žáků se domnívá, že se setkali se šikanou, kyberšikanou nebo šikanujícím jednáním. Zde je třeba zdůraznit, že mnozí žáci jako šikanu berou pouhé potyčky mezi žáky, které by se daly nazvat spíše jako osobní konflikty, jež se dále nerozvinou. Považujeme za důležité, aby se v rámci třídnických hodin rozvíjela diskuse o šikaně s důrazem na to, jak takové jednání poznáme, co šikanou je a co není a jak jí předcházet. 5) Více než 50% žáků se setkalo na škole nebo v jejím areálu s drogami (včetně cigaret a alkoholu). To lze považovat za alarmující, nicméně logické ve chvíli, kdy alkohol a cigarety jsou běžnou součástí životů většiny rodin. V tomto ohledu bychom měli více dbát na informovanost žáků. Bude doporučeno vyučujícím OV, aby tato témata zařazovali ve svých hodinách. Vybereme programy specifické primární prevence zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. 6) 50,4% žáků uvádí, že se na některých místech školy bojí, a nebo necítí bezpečně. Zhruba 40,5% se obává některých míst v okolí školy. Naším úkolem bude zjistit, o která místa a lokality se jedná, zjistit důvody obav a pokusit se sjednat nápravu. V rámci školy se často vyskytl názor, že není bezpečno na toaletách. 7) Dobrou vizitkou učitelů je skutečnost, že přes 65% žáků k nim má důvěru. Novou anketu plánujeme na začátek ledna Její výsledky budou součástí Závěrečné zprávy za letošní školní rok. 4. Hodnocení MPP minulého školního roku MPP minulého roku se zaměřil zejména na stále trvající problémy v oblasti primární prevence. Plnění dlouhodobých cílů: Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo vytvoření funkční preventivní strategii. Tento úkol byl částečně splněn, nicméně trvá i nadále. Dařilo se spolupracovat s učiteli, stále však cítíme rezervy, které se pokusíme odstranit v tomto školním roce. Spolu s výchovnou poradkyní se dařila koordinace rizikového chování s úřady, Policií ČR i neziskovými organizacemi. V červnu 2015 byl zaveden Školní preventivní tým, který se dle potřeby schází. V srpnu 2015 byl dokončen Krizový plán školy, jehož součástí je i zjednodušená příručka Když se stane neštěstí. S tímto dokumentem jsou seznámeni všichni pracovníci školy. V červnu 2015 jsme uskutečnili anketu mezi rodiči a pedagogy a její vyhodnocení je součástí Závěrečné zprávy metodika primární prevence na konci školního roku 2014/2015. Na základě výsledků šetření metodik primární prevence spolu s ředitelem školy naplánoval na přípravný týden roku 2015/2016 rozsáhlé školení v oblasti prevence šikany od sdružení Odyssea Praha, které proběhlo ve dnech 25. a 26. srpna Zúčastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci 4

5 školy vyjma těch, kteří se zaměstnanci školy staly až od Školení bylo hodnoceno velmi kladně a setkalo se s velkou pozitivní odezvou ze strany učitelů i vychovatelů. Plnění krátkodobých cílů: Námi vymezené krátkodobé cíle byly splněny. Nepodařilo se nám však vytipovat riziková místa ve škole a jejím okolí, což bude úkol pro letošní školní rok. Detailní zpráva o řešení případů spadajících pod metodika primární prevence je uvedena v Závěrečné zpráva metodika PP a obsahuje výsledky ankety mezi rodiči i pedagogy. Pochází z června 2015 a je k dispozici u ředitele školy nebo metodika PP. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE V letošním roce budeme vycházet z rozsáhlého průzkumu v červnu Opět se zaměříme na jevy, které nás nejvíce trápí. Budeme prohlubovat povědomí a preventivně působit v oblasti šikany a budeme znovu upozorňovat na nebezpečí návykových látek. V září 2015 byl na MŠMT podán projekt s názvem HAND IN HAND zajišťující semináře pro rodiče o používání sociálních sítí a jejich rizicích, extrémismus, psychologická pomoc. V rámci hodin Informatiky se zaměříme také na kyberšikanu. Prevence šikany a její potírání zůstává nadále naším nejdůležitějším cílem. Žáky budeme vzdělávat i v tom, jak mají postupovat v rizikových situacích, s kterými se mohou v okolí školy setkat. Proto byl vytvořen komplexní krizový plán školy (k dispozici u ředitele školy a metodika PP). V rámci třídního managementu jsme začali intenzívně pracovat na zlepšení situace ve speciální třídě 7. B, kde za hlavní rizika považujeme nevhodné chování k vyučujícím, setkáváme se s extrémními názory žáků (rasismus, xenofobie, obdiv nacistické ideologie) i častými fyzickými napadeními. 1. Dlouhodobé cíle - eliminace všech forem rizikového chování v rámci možností školy; - zlepšení klimatu školy; - schopnost pedagogů samostatného řešení rizikového chování a jejich vzájemná spolupráce; - systematická preventivní práce a koordinace rizikového chování za pomoci úřadů, a organizací PPP, městská policie, OSPOD, neziskový sektor; - kvalitní kooperace s rodiči na prevenci rizikového chování a zvyšování jejich informovanosti o rizikovém chování žáků. 2. Krátkodobé cíle - zvyšování povědomí o problematice rizikového chování mezi žáky v rámci hodin OV a v rámci třídnických hodin; - vzdělávání, informování a zvyšování odbornosti pedagogů prostřednictvím vytváření knihovny primární prevence; - zajištění informovanosti žáků o zneužívání návykových látek včetně legálních a snížení výskytu OPL na škole; - vytipování rizikových míst školy a jejího okolí, eliminace těchto míst (trvá z minulého roku); - zvýšení efektivity informování rodičů o preventivních akcích školy a prevenci obecně. 3. Vymezení cílových skupin a vymezení cílů podle cílových skupin Cílovou skupinou jsou: 1) žáci 2. stupně základní školy. Zde se zaměřujeme zejména na ten typ rizikového chování, se kterým jsme se již setkali a víme, že může propuknout u dalších žáků. 5

6 2) žáci 1. stupně, kde se postupně vyučující dotýkají témat specifické primární prevence spíše v obecné rovině. Zejména proto, že mnozí žáci ještě nepoužívají rizikové sociální sítě, nesetkali se s nabízením drog atp. V případě, že dojde ke konkrétní situaci, budeme ji řešit okamžitě. 3) pedagogové je potřeba je informovat a vzdělávat v oblasti prevence rizikového chování prostřednictvím literatury a seminářů. 4) rodiče práce se skupinou rodičů si představujeme jednak v rámci třídních schůzek (metodik bude upozorňovat na kvalitní průzkumy, články atd. například z webu prevenceinfo.cz), rádi bychom také začali pořádat semináře pro rodiče dle vybraných témat. C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů Metodik primární prevence je pravou rukou pedagogů. Metodicky je vede a tvoří pro ně portfolia materiálů, odborné literatury nebo časopisů, které jim pomáhají v řešení rizikového chování a v jeho eliminaci. V rámci svých třídnických hodin učitelé pracují s žáky, hovoří s nimi, mohou se dotazovat prostřednictvím anket nebo dotazníků a v případě problémů mohou absolvovat sociometrické šetření, které je rámcově informuje o situaci ve třídě. Pokud se ve třídě objeví znaky rizikového chování nebo sociálně patologický jev, je třeba o této skutečnosti informovat vedení školy a metodika PP (viz krizový plán školy). V součinnosti pak společně tuto situaci řeší, dle potřeby kontaktují úřad, městskou nebo státní policii a problém řeší dle předem vymezených pravidel daných krizovým plánem školy. V případě, že pedagog potřebuje pomoc se sepsáním zprávy, hlášení na OSPOD, spolupracuje nejen s metodikem PP, ale také s výchovným poradcem a vedením školy. 2. Plán vzdělávání ŠMP a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH Metodik primární prevence má vystudované specializační studium v PPP Teplice. Ostatní (zejména třídním) učitelů doporučuje možnosti studia, školení a další programy, které jim poskytnou získání dovedností a schopností samostatně řešit problematiku rizikového chování na nižší úrovni. 3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Viz. bod č. 1. Kroky k nápravě: je třeba i nadále posilovat spolupráci mezi metodikem primární prevence a ostatními učiteli; nejčastějším problémem je šikana. Pedagogové často nemají dostatek informací, jak ji odhalovat a řešit. Školení Prevence šikany proběhlo ; je třeba posílit právní vědomí pedagogů v oblasti primární prevence a seznámit je s metodickými pokyny a vyhláškami a spolupracovat na přípravě nových krizových plánů školy; je třeba posílit informovanost učitelů v oblasti hlášení případů na OSPOD a kurátorům, navrhuji využít publikaci Kliniky Adiktologie s názvem M. Jindrová; Rizikové chování dětí a jeho právní dopady. Příručka učitele ; 6

7 učitelé se musí seznámit s Krizovým plánem školy; v případě potřeby budou operativně zaváděny preventivní nebo intervenční třídnické hodiny. II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce, seznámení s MPP, další aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Metodik PP má vypsané konzultační hodiny, které jsou vždy po předchozí domluvě ve středu od 9:00 do 9:40 nebo kdykoliv v týdnu od pondělí do pátku. Tato informace je čitelně vyznačena na webových stránkách školy v sekci Metodik primární prevence. Na škole nepravidelně vycházejí i tzv. Noviny PP, které formou newsletteru informují rodiče, žáky i pedagogy o aktuálních projektech, o práci metodika PP, práci s cizinci na škole a rizikových faktorech v okolí školy. Rodiče jsou informováni i prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, o práci metodika se mohou dočíst také ve výroční zprávě školy. Na letošní rok plánujeme (v případě úspěšnosti projektu na MŠMT) workshopy a semináře ve spolupráci s PhDr. Petrou Žejdlovou. Témata budou upřesněna a budou vycházet z průzkumu provedeného v červnu 2015 mezi žáky, rodiči a pedagogy školy s přihlédnutím k aktuálním problémům školy. Výsledky projektu MŠMT by měly být známy do konce rok Kroky k nápravě: zlepšit informovanost rodičů o práci metodika PP, naváděcí systém od vchodu do školy, častější informování o práci metodika na www, větší propagace Novin PP; informovat rodiče o tom, v jakých situacích je možno se na metodika primární prevence obracet, osvěta; zaměříme se na vedení třídnických intervenčních hodin pro různé třídy, pokusíme se navýšit počet preventivních akcí a pokusíme se zajistit alespoň jeden workshop pro rodiče; zřídíme rezervační systém pro sjednání schůzky s metodikem primární prevence; budeme více informovat i o interních preventivních akcích v rámci třídnických hodin, hodin OV a dalších. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP Kabinet MPP je označen a jsou zde uvedeny i konzultační hodiny. Je umístěn tak, aby k němu měli blízko jak žáci 1. stupně, tak žáci 2. stupně. Žáci jsou o činnosti MPP informováni zejména v rámci hodin OV, které vyučuje metodik PP. V tomto předmětu je možnost žáky informovat o rizikovém chování, sociálně patologických jevech, akcích specifické primární prevence a činnosti metodika. Žáci mohou využívat konzultací ve všech záležitostech, které obsahuje vyhláška č. 72/2005 Sb. (šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ). Informace mohou čerpat z webových stránek školy, kde pravidelně informujeme o pořádaných akcích. Dále 7

8 mohou využívat vydávané Noviny PP, mohou přímo v rámci konzultačních hodin kontaktovat metodika primární prevence a sjednat si s ním schůzku. Na škole funguje speciální schránka na přání, připomínky či nápady. 2. Specifická všeobecná prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov V rámci učebního plánu se vyučující občanské výchovy dotýkají následujících témat: zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů a další. Více viz Tématické plány jednotlivých vyučujících Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví, Pracovních činností (Volba povolání). 3. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Metodik PP systematicky sleduje situaci na škole a problémy konzultuje s jednotlivými vyučujícími a s širším vedením školy. Informace získává jednak z jednání s pedagogy, rodiči, žáky i s vedením školy, využívá i asistence na výchovných komisích. V případě, že je třeba zasáhnout, aplikuje konkrétní aktivity na konkrétní třídu, kolektiv, skupinu, žáky. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku. RCH, které bude řešeno: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Dále metodik PP využívá tabulek využívaných školou (výchovná komise). Připravované akce pro rok 2015/2016: AKCE PRO 6. ROČNÍKY Nenechám se zaskočit II. Chabařovice, hradí rodiče, týká se čtyř 6. ročníků BESEDY A UKÁZKY POLICIE ČR - všechny ročníky 2. stupně s výjimkou 6. ročníků účastnících se Adaptačního kurzu - listopad, prosinec, po dohodě BESEDY O NEBEZPEČÍ DROG A ALKOHOLU zařazeno do výuky OV, pravidelně dle tematických plánů BESEDA PRÁVNÍ VĚDOMÍ MĚSTSKÁ POLICIE BESEDA PRÁVNÍ VĚDOMÍ MĚSTSKÁ POLICIE SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 8. ročníky průběžně v rámci hodin OV (Mgr. Nosek) ZÁVISLOSTI - 8. ročníky pravidelné pořady týkající se závislostí v rámci výuky OV (vyučující OV) FESTIVAL JEDEN SVĚT (ČLOVĚK V TÍSNI) - březen Třídy, Hraničář 8

9 JAK SE NESTÁT ZÁVISLÁKEM - preventivní program pro žáky 6. Ročníků v Pedagogicko psychologické poradně (bude-li vyhlášen) DROGOVÁ PREVENCE - White Light o.s. zařazeno v rámci výuky OV v 7. A 8. Ročnících, dle potřeby PREVENTIVNÍ AKCE POLICIE ČR dle dohody s ředitelem Vladimírem Danylukem v průběhu ledna a února 2016 (psovodi, ukázky vozidel atd.) POVOLÁNÍ STRÁŽNÍKA preventivní akce s ukázkami práce městských policistů Další akce a aktivity dle programové nabídky a dle aktuálních problémů školy. 4. Nespecifická prevence projektové dny, volnočasové aktivity pro žáky atd. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4 připravuje celou řadu akcí nespecifické primární prevence v rámci volnočasového centra SMT. Zde škola nabízí více jak 30 zájmových útvarů. Dále škola zajišťuje sportovní vyžití, sportovní třídy zaměřené na fotbal a basketbal, je možné využívat hřiště. V rámci jednotlivých vyučovacích předmětů žáci pravidelně dochází na kulturní akce, exkurze, festivaly nebo hudební akce. V rámci prevence rizikového chování, zejména Rasismu a xenofobie žáci 7. ročníků připraví pro Vánoční akademii vystoupení v romském jazyce (zejména spolupráce se speciální třídou 7.B). Více viz. Akce školy ve Výroční zprávě nebo na webových stránkách, které jsou denně aktualizované. 5. Ostatní akce v oblasti prevence RCH Metodik PP pravidelně připravuje s vedením školy grantové projekty zaměřené na specifickou primární prevenci. Využívá finančních zdrojů Statutárního města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, Primátora města Ústí nad Labem, MŠMT, SFŽP a dalších. IV. SPOLUPRÁCE S ÚŘADY A NNO Metodik PP spolu s výchovným poradcem pravidelně spolupracuje s následujícími organizacemi: OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Labem, PhDr. Petra Žejdlová Vlčková, Policie ČR, Městská policie, Ústí nad Labem, White Light I., z.s., Poradna pro integraci, z.s. a další. Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Labem Mgr. Barbora Oyawalle tel: PhDr. Petra Vlčková PhDr. Petra Vlčková Policie ČR Mgr. Vladimír Danyluk White Light I. Bc. Jakub Solčány Pražská 166/47, Ústí nad Labem , mobil: Poradna pro integraci, z.ú. Mgr. Daniela Pettrichová OSPOD Dagmar Pištorová Kontakty: /cz/verejna-sprava/magistrat/odbory-aoddeleni/zamestanciodboru.html?idodb=998 Městská policie Ústí nad Michaela Jirešová Labem 9

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová Hlavní cíle minimálního preventivního programu zůstávají v plánu i nadále shodné s předchozími obdobími, jedná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54/V, 377 01 Jindřichův Hradec Jméno a příjmení

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní Ne

ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní Ne Výkaz pro školní rok 2016/2017 Zá kládní ú dáje IČ organizace: 71005153 Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek Ředitel/ka (Statutární zástupce): Mgr. Josef Pouch Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 1.Úkoly a cíle MPP pro školní rok 2008-2009 byly splněny. Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou nabídku volnočasových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Krizový plán školy: Význam Krizového plánu školy je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách P Ř Í K L A D Y D O B R É P R A X E S P O L U P R Á C E N N O, S O R G Á N Y S P O D A Š K O L A M I Z A S O U Č I N N O S T I R O D

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní údaje: Název a adresa školy pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitelky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, ČÁSLAV, SADOVÁ 1234 286 01 Čáslav, tel.: 327/312631, fax : 327/312637 e-mail : skola@szescaslav.cz IZO 600007278 IČO 49797999 zřizovatel: Školní poradenské pracoviště program

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

Výkaz pro školní rok 2016/2017

Výkaz pro školní rok 2016/2017 Výkaz pro školní rok 2016/2017 * Zobrazuji uzavřený výkaz. Základní údaje Výkaz vyplnil: Barbora Hofrová IČ organizace: 637939 Název organizace: Střední zdravotnická škola Kroměříž Ředitel/ka (Statutární

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Kovářov, okres Písek

Více

Plán práce výchovného poradce Základní a mateřská škola Staré Město

Plán práce výchovného poradce Základní a mateřská škola Staré Město Plán práce výchovného poradce 2018 2019 Základní a mateřská škola Staré Město I. Úkoly vyplývající z vyhlášky 72/2005 o poskytování poradenských služeb na školách Systematické a dlouhodobé sledování a

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více