CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.terra.cz info@terra.cz +420 548 423 811 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny"

Transkript

1 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny

2 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny verze 1.11 revize Návod pro tiskárny: CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder - CD /DVD tiskárna - CD /DVD tiskárna se zapisovací mechanikou TERRA computer systems Olomoucká 81, Brno tel.: fax:

3 LICENČNÍ PODMÍNKY Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zkopírována, přenesena, změněna nebo překládána do jiného jazyku, a ani do jiné formy, bez písemného svolení fy TERRA computer systems. Sdělení v tomto dokumentu jsou poskytnuta bez záruky a mohou být změněna bez upozornění. Všechny uvedené značky a jména produktů jsou chráněné jejich ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou jejich držitelů. Použití tohoto zřízení nasvědčuje že souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami. Programy dodané k tomuto zařízení smí být použity jen na jednom počítači, spolu s dodaným zařízením. Pořízení záložní kopie programů dodaných s tímto zřízením se řídí platným zákonem. TERRA computer systems neposkytuje záruku na to, že funkce zařízení bude splňovat vaše požadavky, nebo že bude nepřerušeně v činnosti, nebo že bude bez závad. TERRA computer systems výslovně popírá všechny ostatní záruky, včetně předpokládané nebo odvozené, ale neomezuje platnou záruku použitelnosti pro zvlášní účely a obchod. Zákazník nebo uživatel není zbaven vlastní zodpovědnosti kontrolovat použitelnost tohoto zařízení pro jeho účely. V žádném případě vám nebude fy TERRA computer systems zodpovědná za poskytnutí náhrady škody, náhrady za ušlý zisk, komerční poškození nebo další náhrady nahodilé nebo následné škody vyvstávající z použití nebo neschopnosti používat toto zařízení, a nebo pro jiný požadavek další strany. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Zařízení je určeno pro provoz v kancelářských podmínkách, tj. v bezprašné místnosti s teplotou 18 0 C až 35 0 C a vlhkostí 60 až 80% Zařízení se nepokoušejte opravovat sami. Jeho otevřením či odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiným rizikům a můžete tím zrušit platnost záruky. Veškeré opravy přenechejte odbornému servisu, vyjma oprav uvedených v návodu. Do zařízení se nikdy nesmí dostat tekutina. Nesmí být vystaveno dešti nebo vlhku. Pokud bylo zařízení vystaveno jakýmkoliv z výše uvedených vlivů, kontaktujte odborný servis nebo vašeho dodavatele. Zařízení používejte ve vodorovné poloze a na stabilním povrchu. Nevystavujte zařízení vysokým nebo extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu svitu. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení a následně k závažnému poškození. Zajistěte volný prostor alespoň 20 cm kolem zařízení pro obsluhu a jeho provoz. Pokud nastane jedna z následujících situací, odpojte zařízení od elektrické sítě a požádejte o opravu v odborném servisu: 1. Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. 3. Na zařízení nebo do něj spadl jakýkoliv předmět. 2. Do zařízení se dostala tekutina. 4. Zařízení spadlo na zem nebo bylo poškozeno. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Chcete-li zlikvidovat toto zařízení, nevyhazujte je do kontejneru pro běžný odpad! Za recyklaci tohoto zařízení je zodpovědný majitel tohoto zařízení. Prosím odkládejte zařízení na místě určeném pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení. Informace o likvidaci tohoto zařízení a o místě jejch zpětného odběru si můžete vyžádat u místního úřadu, podniku který se zabývá likvidací odpadu nebo u vašeho prodejce, který vás bude informovat o přebírání zařízení nazpět. Při likvidaci zařízení může být na vás požadován poplatek za náklady spojené s převzetím a recyklací. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Toto zařízení s označením CE odpovídá směrnici EC 89/336/EEC a směrnici 73/23/EEC Direktiva pro elektrická zařízení nízkého napětí, upraveným směrnicí 93/68/EEC, která stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. ADRESA VÝROBCE, KONTAKTY TERRA computer systems Olomoucká Brno Česká republika Tel.: Fax: TERRA computer systems i

4 OBSAH 1. Popis tiskárny Vybalení Pohled zepředu Tlačítka obsluhy tiskárny Tray tiskárny Tray zapisovače Pohlad zezadu Ovladač tiskárny Instalace ovladače Odinstalování tiskárny Aktualizace ovladače Základní popis Údržba Nastavení tiskárny - důležité Inkoustové kazety Instalace inkoustových kazet Instalace zapisovací mechaniky Instalace programu Nero Instalace programu Label Designer Údržba a čištění Čištění vnějšího krytu tiskárny Čištění vnitřního krytu tiskárny Vozík inkoustových kazet Čištění a mazání hřídelí Údržba místa pro odpad inkoustu Výměna plstěné vložky Řešení problémů Funkce kontrolek Kontrolka inkoustu (11) svítí nebo bliká Bliká kontrolka Pokračovat (12) Kontrolka tlačítka (5) bliká Blikají všechny kontrolky Indikace chyb Technická data ii

5 1. Popis tiskárny Všeobecné informace CD Printer 5000 Pro a CD Printer 5000 Pro Recorder jsou barevné inkoustové tiskárny pro potisk CD a DVD potištitelných médií, na kterých je nanesena speciální potištitelná vrstva (printable surface), zpravidla bílá, používá se i stříbrná. Tiskárna CD Printer 5000 Pro Recorder je navíc vybavena zapisovací mechanikou připojenou k PC přes USB kabel. USB kabel je společný - jak pro tiskárnu, tak pro zapisovací mechaniku. Tiskárny jsou vyrobeny z inkoustové tiskárny HP DescJet 5650 fimy Hewlet Packard. Původní posuv papíru byl nahrazen kompaktním mechanismem (* tray) pro posuv CD a DVD disku. Tiskárna byla doplněna přídavnou elektronikou a senzory které snímají pohyb traye. Tiskárna CD Printer 5000 Pro (Recorder) je určená pouze pro manuální obsluhu. Požadavky na systém řídícího PC/AT: Zabere jeden USB 1.1 (nebo 2.0) port Operační systém WIndows 2000 nebo Windows XP 1.1 Vybalení Pohled do krabice s tiskárnou Kompletní příbal tiskárny Otevřete krabici. Vyndejte přibalené věci a tiskárnu. Kompletnost zkontrolujte podle uvedeného seznamu: Tiskárna CD Printer 5000 Pro (Recorder) Síťová šňůra Barevná inkoustová kazeta č. 257 USB kabel Foto inkoustová kazeta č. 258 Zkrácený návod k obsluze (tištěný) CD s výstupním testovacím tiskem Jedno prázdné DVD s kvalitním tiskovým povrchem CD s programem Label Designer Basic, ovladačem pro Windows a podrobným návodem k tiskárně CD s programem Nero - pouze u tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder Tiskárnu vyndejte s ochranného igelitového pytle. Odstraňte z předního krytu tiskárny ochranné igelity. Nyní je tiskárna připravena k prvnímu zapnutí. První zapnutí Připojte tiskárnu síťovou šňůrou k rozvodné síti 230V /50Hz. Zapněte tiskárnu spínačem na zadní straně tiskárny, nyní je tiskárna v pohotovostním režimu (stand-by). Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka na pravé přední straně tiskárny, viz obrázek vlevo. Zvedněte přední kryt tiskárny. Vložte inkoustové kazety. Při vkládání inkoustových kazet postupujte podle návodu vloženého v balení inkoustových kazet. Počkejte až se tiskárna ustálí (až tisková hlava přestane popojíždět a přestane blikat kontrolka v tlačítku vyp./zap. na přední straně tiskárny) a tiskárnu vypněte. Nyní je tiskárna připravena k připopjení k počítači a k instalaci potřebného programového vybavení. 1

6 1.2 Pohled zepředu 1 - Uživatelská tlačítka: vysunutí/zasunutí traye, indikace stavu tiskárny a inkoustů, přerušení úlohy. 2 - Zde se vysouvá tray z tiskárny pro vložení CD/DVD disku před tiskem. 3 - Zde se vysouvá tray zapisovače pro vložení CD/DVD disku pro zápis - jen u CD Printer 5000 Pro Recorder. 4 - Horní kryt pro přístup k inkoustovým kazetám a tiskovému mechanismu. 5 - Zapínání/vypínání (pohotovostní režim) tiskárny a světelná indikace zapnutí. 1.3 Tlačítka obsluhy tiskárny Uživatelské tlačítko a indikace stavu Uživatelským tlačítkem se může zavřít nebo otevřít tray tiskárny, a nebo může být zrušena tisková úloha. Indikace stavu zobrazuje informaci o probíhající činnosti. (* Tray - vyslovuj trej Zapínání/vypínání tiskárny - pohotovostní režim Stisknutím tlačítka (5) s optickou signalizací můžete tiskárnu zapnout nebo vypnout. Při vypínání (přechod do pohotovostního režimu) tiskněte tlačítko několik sekund, než se tiskárna vypne. Pokud při zapnuté tiskárně kontrolka bliká, znamená to, že zpracovává data. 2

7 Uživatelská tlačítka 10 - Tlačítko Zrušit 11 - Indikace stavu inkoustových kazet 12 - Tlačítko Pokračovat Tlačítko zrušit - Stisknutím tohoto tlačítka dojde ke zrušení právě probíhající tiskové úlohy. Indikace stavu inkoustových kazet - Jakmile začne tato kontrolka blikat je potřeba vyměnit inkoustovou kazetu. Tlačítko pokračovat - Pokud bliká kontrolka v tomto tlačítku došlo k obecné chybě, nebo není vložený disk do traye tiskárny. Tlačítko (12) použijte pro vysunutí nebo zasunutí traye tiskárny (pro vložení nebo vyjmutí disku). 1.4 Tray tiskárny Stisknutím tláčítka (12) vysunete tray tiskárny (tlačítko držte stisknuté 2 až 3 vteřiny). Tray z tiskárny vyjede jen napůl, viz obrázek dole. Vložte ukazováček do otvoru traye (viz. levá šipka v pravém obrázku) a vysuňte tray z tiskárny ven (ve směru pravé šipky na obrázku vpravo dole) - až uvidíte celé místo pro vložení CD/DVD disku. Poznámka: Mechanická poloha traye je aretovaná ve výchozí poloze a při úplném vysunutí je poloha omezena dorazem. Nelze tak tray při vysunutí nebo zasunutí nastavit do jiné než správné polohy. Resp. pokud vždy vysunete nebo zasunete tray až na doraz, bude vždy ve správné poloze. Po vysunutí traye uvídíte celé místo pro vložení CD nebo DVD disku, viz obrázek vlevo. Do traye můžete nyní vložit disk potištitelnou stranou nahoru, viz obrázek vpravo: 3

8 Tray zasuňte do aretované polohy - strčte ukazováček do otvopru traye (viz šipka v obrázku vlevo dole) a tray zatlačte směrem dovniř tiskárny, ve směru šipky (viz. obrázek vpravo dole), až tray zaklapne do aretované polohy. Stisknutím tlačítka (12) zasuňte tray s diskem do tiskárny. Nyní je tiskárna připravena tisknout na vložený disk. Pro vyjmutí disku z traye postupujte obdobným způsobem. 1.5 Tray zapisovače - jen u tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder Pro vysunutí nebo zasunutí traye (3) zapisovací mechaniky (15) používejte tlačítko (14) na zapisovací mechanice. Pro otevření nebo zavření traye stiskněte toto tlačítko na několik vteřin a vyčkejte až se tray otevře nebo zavře. Do traye zapisovače vkládejte CD nebo DVD disk zápisovou stranou dolů. 1.6 Pohlad zezadu 6 - Vypínač tiskárny 7 - Síťový konektor pro připojení síťové šňůry 8 - USB konektor 9 - Kontrolka aktivity USB kanálu Vypínač tiskárny - Zapínání a vypínání tiskárny. Při zapnuté tiskárně lze vypínačem (5) na přední straně tiskárny přejít do pohotovostního režimu. Síťový konektor - Přes tento konektor se připojí tiskárna síťovou šňůrou k rozvodné síti 230V / 50Hz. 4

9 USB konektor Kontrolka USB - Připojení tiskárny k řídícímu počítači. Přes tento konektor jsou přenášena tisková data do tiskárny. U tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder je připojena přes tento kabel také zapisovací mechanika a přenáší se zde i data pro čtení nebo zápis na CD/DVD. - Optická signalizce činnosti USB zařízení. 2. Ovladač tiskárny Nedoporučujeme instalovat tiskárnu CD Printer 5000 Pro (Recorder) na počítač kde je již instalovaná jiná HP inkoustová tiskárna řady Desc Jet 5000 (5xxx). Může dojít ke kolizi s verzí jednotlivých souborů ovladačů tiskáren Instalace ovladače - Plug & Play Zapněte tiskárnu vypínačm (6) a potom vypínačem (5). Tiskárnu připojíte k počítai USB kabelem. Funkce počítače Plug & Play rozpozná nové zařízení a spusti instalaci. Program Windows našel nově připojené zařízení. Zatrhněte volbu podle obrázku: Yes, this time only. Klikněte na tlačítko Next (Pokračovat) pro pokračování v instalaci. Nastavte možnosti tak, jak jsou na horním obrázku. Opět klikněte na tlačítko Next (Pokračovat) pro pokračování v instalaci. Počítač zjistil že ovladač patří k tiskárně a můžete pokračovat v instalaci. Klikněte na tlačítko Next (Pokračovat). Tento dialog vás informuje o tom, že tento ovladač není oficiálně registrován u výrobce operačního systému. To ovšem neznamená, že tento ovladač je méně kvalitní. Můžete si být jisti, že tento ovladač je programován a testován s nejnovějšími programy a nástroji. Můžete pokračovat v instalaci bez nejmenších pochybností. Klikněte na Continue Anyway (Pokračovat). 5

10 Počkejte, dokud nebudou všechny soubory zkopírovány na disk počítače. Počkejte dokud se nedokončí instalace tiskárny na počítač. Potom klikněte na tlačítko Next (Pokračovat). Tiskárna byla nainstalována na počítač. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) pro ukončení instalace. Pro správnou funkci ovladače musí být po dokončení instalace počítač restartován. 2.2 Odinstalování tiskárny Spávné odinstalování ovladače tiskárny lze provést ihned po restartu počítače. Toto je nezbytné udělat proto, aby všechny soubory používané ovladačem tiskárny nebyly blokovány jinou aplikací nebo operačním systémem, protože blokované soubory nemohou být odinstalovány. Při odinstalovávání ovladače tiskárny musí být všechny aplikace uzavřeny. Vložte instalační CD tiskárny do vaší CD nebo DVD mechaniky. Pokud se spustí automatická instalace, tak ji ukončete. Klikněte na tlačítko Start, na liště operačního systému, dále na nabídku Settings (Nastavení) a zvolte nabídku Printers and Faxes (Tiskárny). V otevřeném okně (Tiskárny - Printer and Faxes) smažte symbol tiskárny TERRA CD PRINTER

11 Pro smazání souborů ovladače tiskárny spuťte průzkumníka a vyberte disk kde je vloženo instalační CD tiskárny, např.: (P:). Dále klikněte na adresář s ovladačem (driverem). V nově otevřeném okně najděte soubor CDPuinst.exe. Dvojím kliknitím na tento soubor spustíte odinstalaci ovladače tiskárny. Odpojte USB kabel z tiskárny a a uzavřete všechny otevřené aplikace. Kliknutím na tlačítko OK spustíte odinstalace tiskárny CD Printer 5000 Pro (Recorder). Tento dialog se zobrazí pokud nemohl být smazán některý soubor při odinstalování ovladače. Prosím, restartujte počítač a spusťte znovu odinstalaci ovladače tiskárny. Pokud při odinstalaci nevznikl žádný problém, zobrazí se tento dialog. Odinstalování ovladače proběhlo korektně a bude dokončeno po restartu počítače. Po dokončení odinstalace ovladače musí být počítač restartován. 2.3 Aktualizace ovladače Nejdříve si stáhněte novou verzi ovladače pro tiskárnu CD Printer 5000 Pro (Recorder). Nejnovější verzi ovladače najdete na webovských stránkách výrobce: Pro aktualizaci ovladače nejdříve odinstalujte tiskárnu podle předešlé kapitoly. Potom tiskárnu znovu nainstalujte - podle kapitoly 2.1. Instalace ovladače. Spávnou aktualizaci ovladače tiskárny ODP200 lze provést jen po restartu počítače. 7

12 2.4 Základní popis Tiskový program, který se nazývá ovladač (printer driver), posílá žádosti o tisk z různých aplikací do tiskárny. Mnoha možnými nastaveními v ovladači lze měnit tisková data, která budou posílána do tiskárny. K dosžení nejlepších výsledků je potřeba udělat několik testů (testovacích tisků) s odlišným nastavením ovladače tiskárny. Je nutné si uvědomit, že potištitelné vrstvy médií od různých výrobců mají odlišné vlastnosti. Zejména se to týká barevnosti, zasychání a ostrosti tisku. Proto je nutné udělat několik testovacích tisků na zvolené médium. Ovladač tiskárny sestává z běžných a dobře známých funkcí v MS Windows a dalších speciálních funkcí v dialogu Maintenance (Údržba). Na ploše obrazovky klikněte na ikonu My Computer (Tento počítač). Kliknutím do jeho okna otevřete okno Control Panel (Ovládací panely) a v něm klikněte na Printers and Faxes (Tiskárny). V okně pro tiskárny klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny CD Printer 5000 Pro (Recorder). Rozvine se vám nabídka ve které klikněte na položku Properties (Vlastnosti). Otevře se následující okno (obrázek vpravo dole): Pod záložkou General (Obecné) pod tlačítkem Printing Preferences (Předvolby tisku), se nacházejí možnosti pro nastavení vlastností tisku, kde můžete nastavit vlastnosti tiskárny, tj. kvalitu, barevnost a umístění tisku Předvolby tisku Otevřete dialog Printing Preferences (Předvolby tisku), viz obrázek vpravo. Tiskárna podporuje tisk na CD a DVD disky o průměru 120 mm, tj. tiskne na plochu 120 x 120 mm. Pro menší média se musí použít šablona v grafickém programu (nebo nastavit masku v Mask Settings) a mechanická vložka do traye tiskárny pro přesné usazení menšího média (typicky pro mini CD, tj CD o průměru 80 mm). Možné tiskové módy (Print Mode) jsou: Standard, Médium a Photo. K tomu jsou možnosti kvality tisku (Print Quality): Normal, Best a Maximum DPI. Tyto vlastnosti tiskárny budou popsány v dalším textu. Pod tlačítkem hp Digital Photography najdete další dialog pro korekci barevnosti. Žluté CD médium je jen optické označení toho co nastavujete. Po kliknutí na tlačítko hp Digital Photography se zobrazí následující dialog: 8

13 hp Digital Photography Option V tomto dialogovém okně existuje několik možností nastvení pro tiskový mód Photo (Foto). Red Eye Removal - odstraní z fotografií červené oči. Contrast Enhancement - přidání kontrastu. Digital Flash - zvýšení jasu, jako při použití blesku. Small Focus - jemné zaostření. Sharpness - zaostření, hodnotu lze nastavit ručně. Smoothing - vyhlazení, zjemní kontury obrázku. Basic mode V základním dialogu (Basic), můžete nastavit počet kopií a povolit zobrazení tiskového náhledu. Po kliknutí na tlačítko Advanced Features se zobrazí následující dialog: Advanced Features V tomto dialogovém okně můžete nastavit množství inkoustu a dobu potřebnou k uschnutí inkoustu. Tyto možnosti jsou velmi závislé na volbě módu a kvality tisku. Možnost Low Memory Mode není nezbytná, není nutné ji povolit (zatrhnout). Klikněte na OK a potom na záložku Color v hlavním dialogu ovladače. Zobrazí se následující dialog: Color mode Tento dialog umožňuje měnit barevnost tištěného motivu. Zde je možné u tisknutého motivu změnit: Saturation - barevnou sytost tisku Brightness - jas tisku Color tone - barevný tón Color space - barevný model 9

14 Color mode Při zaržené volbě Print In Greyscale v tomto dialogu je umožněn tisk jen ve stupních šedi. Tento dialog rovněž umožní tiskárně tisknout pouze černou inkoustovou kazetou Black Print Cartridge Only. Toto nastavení nelze použít v módu Photo. Více informací získáte v kapitole Jak nastavit kvalitní tisk. Mask Settings Tento dialog vám umožní vytvořit masku pro odlišnou velikost použitého disku. Pokud používáte při tisku vlastní masku, deaktivujte prosím tuto masku. Maintenance Dialogové okno Maintenance (Údržba) vám pomůže zkontrolovat a nastavit základní možnosti tiskárny. Jednotlivé položky budou vysvětleny v následující kapitole Version Tento dialog vám umožní zjistit verzi nainstalovaného ovladače. 10

15 2.5 Údržba Tento dialog vám pomůže nastavit a zkontrolovat fysické vlastnosti tiskárny. Každé nastavení tohoto dialogového boxu, bude vysvětleno v následujícím textu samostatně. Move Tray (pohyb trayem) - tray tiskárny může být otevřen a zavřen dvěma tlačítky. Pokud je tiskárna Busy (zaneprázdněna), nebo když došlo k chybě, jsou tato tlačítka neúčinná. Calibration / Margins (kalibrace / okraje) - tato skupina tlačítek umožňuje kalibraci tiskárny. Tj., přesné nastavení polohy tisku na CD nebo DVD disku. Kliknutím na Print Calibration File bude generován speciální tiskový soubor, který se vytiskne na printable médium vložené do tiskárny. Na takto vytištěném disku můžete odečíst vzdálenost (v milimetrech) a směr, tj. kam a o kolik (mm) máte posunout levý (Left Margin) a horní (Top Margin) začátek tisku. Změna o hodnotu 100 kroků odpovídá změně o 1 milimetr. Tyto hodnoty připočtěte, nebo odečtěte k hodnotám uvedeným v okéncích dialogu Calibration / Margin. Pro změnu hodnot používejte jen tlačítka s nápisy Up/Down. Po zadání nové hodnoty pro Left Margin a Top Margin klikněte na tlačítko Save Margins (Uložit okraje) pro zapamatování vložených hodnot i po vypnutí tiskárny. 11

16 Cartridge / Information (informace o kazetách) - v této oblasti dialogu Maintenance se zobrazuje množství inkoustu, který zbývá v inkoustové kazetě. Poznámka: Množství inkoustu je vypočítáváno ovladačem tiskárny a závisí na tisknutém motivu, tiskovém módu a tiskové kvalitě. Tato vypočítaná hodnota inkoustu je ukládana do paměti tiskárny. Aktuální množství inkoustu uvnitř inkoustové kazety se může lišit od vypočítané hodnoty. Alignment - tato oblast dialogu je použita pro vyrovnání tiskové kazety. Vložte printable médium do tiskárny. Klikněte na Print Alignment. Vytiskne se speciální tiskový soubor, který vám ukáže motiv pro vyrovnání tiskových kazet. Najděte hodnoty, které jsou u rovných linek. Tyto hodnoty zapište do části dialogového boxu pro Alignment. Klikněte na na tlačítko Save Alignment (Uložit) pro uložení do paměti tiskárny. V závislosti na nasazené inkoustové kazetě bude tiskový motiv pro zarovnání vytištěn odlišně. Proto doporučujeme provádět zarovnání tiskových kazet po jejich každé výměně. Clean Cartridges - tuto část dialogu použijte pro čištění tiskové hlavy na inkoustových kazetách. Miscellaneous - tuto část dialogu použijte po výměně inkoustové kazety. Tlačítko Refresh - znovu načte dialog Maintenance. Kliknutím na tlačítko Show LOG File bude přenesen soubor LOGu na obrazovku monitoru. V části Free Cartridges (volné inkoustové kazety), vidíte množství volných, nekódovaných inkoustových kazet., které můžete použít. Po instalaci můžete použít pouze uvedené množství kódovaných inkoustových kazet. Pro tisk používejte výhradně inkoustové kazety určené pro tuto tiskárnu. Vyhnete se tak možným problémům a zachováte možnost uchovat informaci o stavu inkoustu v inkoustové kazetě. Less Ink Stop Level - v tomto nastavení máte možnost nastavit zastavení tisku v závislosti na množství inkoustu, který zbývá v inkoustové kazetě. Toto množství počítá tiskárna a jsou dostupné čtyři možnosti: Early (Brzy): Normal (Normálně): Late (Později): Never (Nikdy): Zastavení tisku, pokud je v tiskárně méně než 10% inkoustu. Zastavení tisku, pokud je v tiskárně 0% inkoustu. Zastavení tisku, až v inkoustové kazetě není žádný inkoust. Nikdy nezastavit tisk. (Nestarat se o množství inkoustu v kazetě.) Jakmile dosáhne inkoust v kazetě nastavené úrovně, zobrazí se na obrazovce monitoru malý dialogový box, který upozorní na dosažení nastavené hodnoty. Pokud kliknete na OK, bude proces pokračovat dál. Je jen na uživateli jestli se rozhodne tisknout dál se stejnou inkoustovou kazetou, nebo ne, a kazetu vymění. Standardně přednastavená hodnota je Early, ale podle našich zkušeností je nastavená hodnota na Normal dobrou volbou, ale závisí to na tisknutém motivu - jak již bylo zmíněno dříve. Nastavením této volby na Never je vhodné, pkud se o množství inkoustu v kazetě stará jiný program (např. Disc Manager). Printing a Print file - Tuto volbu použite pro testovací tisk. Je zde uveden tiskový obraz a úplná cesta kde je uložen. 12

17 2.6 Nastavení tiskárny - důležité Pro správnou funkci tisku je nezbytně nutné nastavit ve Vlastnostech tiskárny v záložce Upřesnit položku Tisknout přímo na tiskárnu. Položku nastavíte kliknutím do okénka před text Tisknout přímo na tiskárnu. Viz obrázek vlevo. Pokud necháte nastavení Řadit dokumenty do fronty... zkrátí se neúměrně doba potřebná k výměně CD / DVD disku. Řádově na několik sekund, protože úloha ve frontě je spouštěná s minimálním časovým zpožděním. UPOZORNĚNÍ - při tisku více kopií je nutné stihnout výměnu CD / DVD disku v tiskárně do tří minut. Pokud bude doba mezi tiskem dvou disků po sobě delší (v jedné tiskové úloze), dojde ke zrušení tiskové úlohy z důvodů překročení časového limitu pro výměnu CD / DVD disku. 2.7 Inkoustové kazety Pro tisk používejt výhradně tiskové kazety určené pro tuto tiskárnu. Černou inkoustovou kazetu č. 256, barevnou inkoustovou kazetu č. 257 a foto inkoustovou kazetu č Při výměně inkoustových kazet postupujte podle návodu vloženého v balení inkoustové kazety. 2.8 Instalace inkoustových kazet Pro ovladače do verze U ovladačů tiskárny do verze obdržíte při zakoupení inkoustových kazet CD s aktualizovanou databází inkoustových kazet. Pro aktualizaci databáze ve vašem ovladači spusťte soubor uvedený na CD. Po provedení aktualizace můžete používat nově zakoupené inkoustové kazety. Pro ovladače od verze U ovladačů od verze budete dotázání před prvním použitím (tiskem) inkoustové kazety na kód kazety (Cartridge code). Tento kód najdete na čele inkoustové kazety, viz obrázky: Pokud jste před prvním použití inkoustové kazety dotázání na zadání kódu kazety (Cartridge code), zvedněte přední kryt a přečtěte si tento kód přímo z inkoustové kazety a zadejte jej do dialogového okna. Tento kód také naleznete po rozbalení nové inkoustové kazety na igelitovém sáčku, ve kterém je inkoustová kazeta vložena. 13

18 2.9 Jak nastavit mód a kvalitu tisku Kvalita / Mód : Standard Premium Photo Normal Rychlý tisk a Text a grafika jednoduché fotky (rychlý tisk) testovací tisk Best Text a jednoduchá Náročný text a Fotografie a jednobarevné grafika grafika pozadí Maximum DPI Velmi vyoké rozlišení Tisk textu a grafiky Tisk fotografií a jednobarevných (tisk je optimalizován) pro jednoduchý text ve velmi vysokém pozadí ve velmi vysoké kvalitě (na 4800x1200 dpi) a grafiku rozlišení Poznámky k tiskovému módu Photo (Foto) Ve foto módu můžete použít speciální foto - inkoustové kazety místo kazety s černým inkoustem, protože tiskárna nepoužívá černou inkoustovou kazetu při tisku v tomto módu. Pokud nepoužijete foto - inkoustovou kazetu, můžete použít pouze barevnou inkoustovou kazetu. Není nezbytně nutné, aby v módu Photo byla nasazena kazeta s černým inkoustem. Pokud tisknutý motiv obsahuje fotografie nebo grafiku, měl by se používat pro tisk mód Photo. Pokud tisknutý motiv obsahuje jednobarevné pozadí, měl by se také používat pro tisk mód Photo. Tisk ve stupních šedi - Při tisku pouze ve stupních šedi (Greyscale mode), musíte nastavit mód Standard nebo Premium, protože Photo mód tisk ve stupních šedi nepodporuje. Navíc musíte aktivovat tisk ve stupních šedi v záložce Colour v sekci Colour options. Můžete přinutit tiskárnu tisknout jen černou inkoustovou kazetou zatržením příslušné volby v záložce Colour v sekci Colour options - volba Black Print Cartridge Only. Také můžete použít tiskárnu pro tisk jen s jednou inkoustovou kazetou. V tom případě můžete druhou inkoustovou kazetu vyjmout. Vyjmutím inkoustové kazety ušetříte inkoust, který se spotřebovává při čištění tiskových hlav. Například - když tisknete ve stupních šedi, můžete vyjmout barevnou inkoustovou kazetu, ale musíte zatrhnout volbu Black Ink Cartridge Only. Nebo když tisknete v módu Photo barevnou inkoustovou kazetou, můžete vyjmout černou inkoustovou kazetu Instalace zapisovací mechaniky - pouze u typu CD Printer 5000 Pro Recorder Součástí tiskárny je i zapisovací CD/DVD mechanika. Zapisovací mechanika a tiskárna využívají společný USB kabel pro připojení k počítači. Po připojení a zapnutí tiskárny se automaticky nainstaluje zapisovací mechanika do systému Windows (Windows 2000 nebo Windows XP). Zapisovací mechanika se nainstaluje za poslední pevný disk v systému, viz následující obrázky: Nyní můžete používat připojenou zapisovací mechaniku standardním spůsobem. Pro zápis na CD/DVD média použijte program Nero přiložený k této tiskárně. Pro zápis na disky postupujte podle návodu k tomuto programu v menu Help, po spuštění programu. 14

19 2.11 Instalace programu Nero - pouze u typu CD Printer 5000 Pro Recorder Vložte instalační CD s programem Nero do mechaniky vašeho počítače. Windows automaticky spustí instalaci programu Nero. Pokud se instalace nespustí (není povolen autostart), klikněte na ploše na ikonu My Computer (Můj počítač). V otevřeném okně dvakrát klikněte na mechaniku ve které je vloženo instalační CD s programem Nero (NE6614 v mechanice P: viz obrázek vpravo). Po spuštění programu Nero se zobrazí úvodní obrazovka, viz obrázek vlevo. Zde klikněte na tlačítko Nero 6 a dále postupujte podle jednotlivých pokynů programu Instalace programu Label Designer Basic Vložte instalační CD s programem Label Designer Basic do mechaniky vašeho počítače. Windows automaticky spustí instalační dialog. Pokud se instalace nespustí (není povolen autostart), klikněte na ploše na ikonu My Computer (Můj počítač). V otevřeném okně dvakrát klikněte na mechaniku ve které je vloženo instalační CD s programem Label Designer Basic (LabelDesigner v mechanice P: viz obrázek vpravo). Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka, viz. obrázek vlevo. Zde klikněte na tlačítko Label Designer a dále postupujte podle pokynů jednotlivých dialogů programu. Návod k programu Label Designer najdete také na tomto CD, klikněte na tlačítko Návod s popisem Číst návod k programu Label Designer. Uvedéný návod se vám zobrazí na obrazovce monitou. 3. Údržba a čištění 3.1 Čištění vnějšího krytu tiskárny Pro vyčištění vnějších ploch skříně tiskárny, postupujte podle následujících bodů. Používejte jen vlažnou destilovanou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, nebo detergenty. Používejte měkkou a vlhkou látku pro odstranění prachu, skvrn, šmouh a kapek inkoustu z povrchu skříně tiskárny. Skvrny od inkoustu odstraňte ihned. Po zaschnutí inkoustu může být odstranění skvrn problematické. 3.2 Čištění vnitřního krytu tiskárny Upozornění: Nečistěte vnitřní stranu krytu tiskárny. Udržujte vnitřek tiskárny v suchu. Pokud potřebujete vyčistit vnitřní část krytů tiskárny, obraťte se na vašeho dodavatele, nebo na výrobce tiskárny. 3.3 Vozík inkoustových kazet Nečistěte kontakty pro připojení inkoustových kazet žádnými čistícími roztoky. Je-li to nezbytně nutné, očistěte kontakty kouskem jemné, suché a čisté látky. 15

20 3.4 Čištění a mazání hřídelí Protože se dovniř tiskárny dostává prach a ten spolu se zbytky inkoustu zanáší hřídele na kterých se posouvá tray a vozík inkoustů, je nutno častěji tyto hřídele čistit. Vypněte tiskárnu, odpojte síťový přívod k tiskárně a odpojte USB kabel z konektoru tiskárny. Zvedněte horní kryt tiskárny. Připravte si kousek suché a čisté látky, která nepouští vlákna a prostředek na mazání a čištění - WD40 ve spreji. Na kousek látky naneste trochu kapaliny ze spreje WD40 a vyčistěte hřídele (viz šipky A a B na obrázku nahoře). Dalším kouskem suché a čisté látky vyčištěnou hřídel vytřete do sucha. Na hřídeli tak zůstane jen jemný film maziva, po kterém budou dobře jezdit ložiska traye. V žádném případě nenechávejte hřídele mokré, s naneseným mazivem. Po vyčištění hřídelí tiskárny zavřete horní kryt a připojte síťový a USB kabel do tiskárny. 3.5 Údržba místa pro odpad inkoustu Pod parkovacím a čistícím místem inkoustových kazet je umístěna nádoba na zachytávání zbytků inkoustu. Uvnitř nádoby je tlustá plstěná vložka, kterou je nutno občas vyměnit. Výměna je závislá na množství proběhlých čistících cyklech. Tomu přímo odpovídá stupeň znečištění plstěné vložky. Tato vložka by měla být vyměněna po použití dvanácti inkoustových kazet. 3.6 Výměna plstěné vložky Budete potřebovat: Křížový šroubovák č.1 Pinzetu Novou plstěnou vložku Je vhodné použít tenké gumové rukavice (lékařské) pro ochranu rukou, protože ulpělé zbytky inkoustu jdou z rukou omýt velmi těžko a až po delší době. Protože se výměna plstěné vložky provádí při zapnuté tiskárně, postupujte při její výměně velmi opatrně. Pokud si netroufnete sami plstěnou vložku vyměnit, přenechejte tuto práci odbornému servisu, nebo přímo výrobci. Poznámka: Pro lepší názornost je v následujících obrázcích použita pro výměnu neznečištěná plstěná vložka. Se znečištěnou plstěnou vložkou by obrázky vnitřku tiskárny a plstěné vložky splývaly v jeden celek. 16

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více