CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.terra.cz info@terra.cz +420 548 423 811 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny"

Transkript

1 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny

2 CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder Návod k obsluze CD / DVD tiskárny verze 1.11 revize Návod pro tiskárny: CD Printer 5000 Pro CD Printer 5000 Pro Recorder - CD /DVD tiskárna - CD /DVD tiskárna se zapisovací mechanikou TERRA computer systems Olomoucká 81, Brno tel.: fax:

3 LICENČNÍ PODMÍNKY Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zkopírována, přenesena, změněna nebo překládána do jiného jazyku, a ani do jiné formy, bez písemného svolení fy TERRA computer systems. Sdělení v tomto dokumentu jsou poskytnuta bez záruky a mohou být změněna bez upozornění. Všechny uvedené značky a jména produktů jsou chráněné jejich ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou jejich držitelů. Použití tohoto zřízení nasvědčuje že souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami. Programy dodané k tomuto zařízení smí být použity jen na jednom počítači, spolu s dodaným zařízením. Pořízení záložní kopie programů dodaných s tímto zřízením se řídí platným zákonem. TERRA computer systems neposkytuje záruku na to, že funkce zařízení bude splňovat vaše požadavky, nebo že bude nepřerušeně v činnosti, nebo že bude bez závad. TERRA computer systems výslovně popírá všechny ostatní záruky, včetně předpokládané nebo odvozené, ale neomezuje platnou záruku použitelnosti pro zvlášní účely a obchod. Zákazník nebo uživatel není zbaven vlastní zodpovědnosti kontrolovat použitelnost tohoto zařízení pro jeho účely. V žádném případě vám nebude fy TERRA computer systems zodpovědná za poskytnutí náhrady škody, náhrady za ušlý zisk, komerční poškození nebo další náhrady nahodilé nebo následné škody vyvstávající z použití nebo neschopnosti používat toto zařízení, a nebo pro jiný požadavek další strany. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Zařízení je určeno pro provoz v kancelářských podmínkách, tj. v bezprašné místnosti s teplotou 18 0 C až 35 0 C a vlhkostí 60 až 80% Zařízení se nepokoušejte opravovat sami. Jeho otevřením či odstraněním krytu se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiným rizikům a můžete tím zrušit platnost záruky. Veškeré opravy přenechejte odbornému servisu, vyjma oprav uvedených v návodu. Do zařízení se nikdy nesmí dostat tekutina. Nesmí být vystaveno dešti nebo vlhku. Pokud bylo zařízení vystaveno jakýmkoliv z výše uvedených vlivů, kontaktujte odborný servis nebo vašeho dodavatele. Zařízení používejte ve vodorovné poloze a na stabilním povrchu. Nevystavujte zařízení vysokým nebo extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu svitu. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení a následně k závažnému poškození. Zajistěte volný prostor alespoň 20 cm kolem zařízení pro obsluhu a jeho provoz. Pokud nastane jedna z následujících situací, odpojte zařízení od elektrické sítě a požádejte o opravu v odborném servisu: 1. Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. 3. Na zařízení nebo do něj spadl jakýkoliv předmět. 2. Do zařízení se dostala tekutina. 4. Zařízení spadlo na zem nebo bylo poškozeno. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Chcete-li zlikvidovat toto zařízení, nevyhazujte je do kontejneru pro běžný odpad! Za recyklaci tohoto zařízení je zodpovědný majitel tohoto zařízení. Prosím odkládejte zařízení na místě určeném pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení. Informace o likvidaci tohoto zařízení a o místě jejch zpětného odběru si můžete vyžádat u místního úřadu, podniku který se zabývá likvidací odpadu nebo u vašeho prodejce, který vás bude informovat o přebírání zařízení nazpět. Při likvidaci zařízení může být na vás požadován poplatek za náklady spojené s převzetím a recyklací. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Toto zařízení s označením CE odpovídá směrnici EC 89/336/EEC a směrnici 73/23/EEC Direktiva pro elektrická zařízení nízkého napětí, upraveným směrnicí 93/68/EEC, která stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. ADRESA VÝROBCE, KONTAKTY TERRA computer systems Olomoucká Brno Česká republika Tel.: Fax: TERRA computer systems i

4 OBSAH 1. Popis tiskárny Vybalení Pohled zepředu Tlačítka obsluhy tiskárny Tray tiskárny Tray zapisovače Pohlad zezadu Ovladač tiskárny Instalace ovladače Odinstalování tiskárny Aktualizace ovladače Základní popis Údržba Nastavení tiskárny - důležité Inkoustové kazety Instalace inkoustových kazet Instalace zapisovací mechaniky Instalace programu Nero Instalace programu Label Designer Údržba a čištění Čištění vnějšího krytu tiskárny Čištění vnitřního krytu tiskárny Vozík inkoustových kazet Čištění a mazání hřídelí Údržba místa pro odpad inkoustu Výměna plstěné vložky Řešení problémů Funkce kontrolek Kontrolka inkoustu (11) svítí nebo bliká Bliká kontrolka Pokračovat (12) Kontrolka tlačítka (5) bliká Blikají všechny kontrolky Indikace chyb Technická data ii

5 1. Popis tiskárny Všeobecné informace CD Printer 5000 Pro a CD Printer 5000 Pro Recorder jsou barevné inkoustové tiskárny pro potisk CD a DVD potištitelných médií, na kterých je nanesena speciální potištitelná vrstva (printable surface), zpravidla bílá, používá se i stříbrná. Tiskárna CD Printer 5000 Pro Recorder je navíc vybavena zapisovací mechanikou připojenou k PC přes USB kabel. USB kabel je společný - jak pro tiskárnu, tak pro zapisovací mechaniku. Tiskárny jsou vyrobeny z inkoustové tiskárny HP DescJet 5650 fimy Hewlet Packard. Původní posuv papíru byl nahrazen kompaktním mechanismem (* tray) pro posuv CD a DVD disku. Tiskárna byla doplněna přídavnou elektronikou a senzory které snímají pohyb traye. Tiskárna CD Printer 5000 Pro (Recorder) je určená pouze pro manuální obsluhu. Požadavky na systém řídícího PC/AT: Zabere jeden USB 1.1 (nebo 2.0) port Operační systém WIndows 2000 nebo Windows XP 1.1 Vybalení Pohled do krabice s tiskárnou Kompletní příbal tiskárny Otevřete krabici. Vyndejte přibalené věci a tiskárnu. Kompletnost zkontrolujte podle uvedeného seznamu: Tiskárna CD Printer 5000 Pro (Recorder) Síťová šňůra Barevná inkoustová kazeta č. 257 USB kabel Foto inkoustová kazeta č. 258 Zkrácený návod k obsluze (tištěný) CD s výstupním testovacím tiskem Jedno prázdné DVD s kvalitním tiskovým povrchem CD s programem Label Designer Basic, ovladačem pro Windows a podrobným návodem k tiskárně CD s programem Nero - pouze u tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder Tiskárnu vyndejte s ochranného igelitového pytle. Odstraňte z předního krytu tiskárny ochranné igelity. Nyní je tiskárna připravena k prvnímu zapnutí. První zapnutí Připojte tiskárnu síťovou šňůrou k rozvodné síti 230V /50Hz. Zapněte tiskárnu spínačem na zadní straně tiskárny, nyní je tiskárna v pohotovostním režimu (stand-by). Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka na pravé přední straně tiskárny, viz obrázek vlevo. Zvedněte přední kryt tiskárny. Vložte inkoustové kazety. Při vkládání inkoustových kazet postupujte podle návodu vloženého v balení inkoustových kazet. Počkejte až se tiskárna ustálí (až tisková hlava přestane popojíždět a přestane blikat kontrolka v tlačítku vyp./zap. na přední straně tiskárny) a tiskárnu vypněte. Nyní je tiskárna připravena k připopjení k počítači a k instalaci potřebného programového vybavení. 1

6 1.2 Pohled zepředu 1 - Uživatelská tlačítka: vysunutí/zasunutí traye, indikace stavu tiskárny a inkoustů, přerušení úlohy. 2 - Zde se vysouvá tray z tiskárny pro vložení CD/DVD disku před tiskem. 3 - Zde se vysouvá tray zapisovače pro vložení CD/DVD disku pro zápis - jen u CD Printer 5000 Pro Recorder. 4 - Horní kryt pro přístup k inkoustovým kazetám a tiskovému mechanismu. 5 - Zapínání/vypínání (pohotovostní režim) tiskárny a světelná indikace zapnutí. 1.3 Tlačítka obsluhy tiskárny Uživatelské tlačítko a indikace stavu Uživatelským tlačítkem se může zavřít nebo otevřít tray tiskárny, a nebo může být zrušena tisková úloha. Indikace stavu zobrazuje informaci o probíhající činnosti. (* Tray - vyslovuj trej Zapínání/vypínání tiskárny - pohotovostní režim Stisknutím tlačítka (5) s optickou signalizací můžete tiskárnu zapnout nebo vypnout. Při vypínání (přechod do pohotovostního režimu) tiskněte tlačítko několik sekund, než se tiskárna vypne. Pokud při zapnuté tiskárně kontrolka bliká, znamená to, že zpracovává data. 2

7 Uživatelská tlačítka 10 - Tlačítko Zrušit 11 - Indikace stavu inkoustových kazet 12 - Tlačítko Pokračovat Tlačítko zrušit - Stisknutím tohoto tlačítka dojde ke zrušení právě probíhající tiskové úlohy. Indikace stavu inkoustových kazet - Jakmile začne tato kontrolka blikat je potřeba vyměnit inkoustovou kazetu. Tlačítko pokračovat - Pokud bliká kontrolka v tomto tlačítku došlo k obecné chybě, nebo není vložený disk do traye tiskárny. Tlačítko (12) použijte pro vysunutí nebo zasunutí traye tiskárny (pro vložení nebo vyjmutí disku). 1.4 Tray tiskárny Stisknutím tláčítka (12) vysunete tray tiskárny (tlačítko držte stisknuté 2 až 3 vteřiny). Tray z tiskárny vyjede jen napůl, viz obrázek dole. Vložte ukazováček do otvoru traye (viz. levá šipka v pravém obrázku) a vysuňte tray z tiskárny ven (ve směru pravé šipky na obrázku vpravo dole) - až uvidíte celé místo pro vložení CD/DVD disku. Poznámka: Mechanická poloha traye je aretovaná ve výchozí poloze a při úplném vysunutí je poloha omezena dorazem. Nelze tak tray při vysunutí nebo zasunutí nastavit do jiné než správné polohy. Resp. pokud vždy vysunete nebo zasunete tray až na doraz, bude vždy ve správné poloze. Po vysunutí traye uvídíte celé místo pro vložení CD nebo DVD disku, viz obrázek vlevo. Do traye můžete nyní vložit disk potištitelnou stranou nahoru, viz obrázek vpravo: 3

8 Tray zasuňte do aretované polohy - strčte ukazováček do otvopru traye (viz šipka v obrázku vlevo dole) a tray zatlačte směrem dovniř tiskárny, ve směru šipky (viz. obrázek vpravo dole), až tray zaklapne do aretované polohy. Stisknutím tlačítka (12) zasuňte tray s diskem do tiskárny. Nyní je tiskárna připravena tisknout na vložený disk. Pro vyjmutí disku z traye postupujte obdobným způsobem. 1.5 Tray zapisovače - jen u tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder Pro vysunutí nebo zasunutí traye (3) zapisovací mechaniky (15) používejte tlačítko (14) na zapisovací mechanice. Pro otevření nebo zavření traye stiskněte toto tlačítko na několik vteřin a vyčkejte až se tray otevře nebo zavře. Do traye zapisovače vkládejte CD nebo DVD disk zápisovou stranou dolů. 1.6 Pohlad zezadu 6 - Vypínač tiskárny 7 - Síťový konektor pro připojení síťové šňůry 8 - USB konektor 9 - Kontrolka aktivity USB kanálu Vypínač tiskárny - Zapínání a vypínání tiskárny. Při zapnuté tiskárně lze vypínačem (5) na přední straně tiskárny přejít do pohotovostního režimu. Síťový konektor - Přes tento konektor se připojí tiskárna síťovou šňůrou k rozvodné síti 230V / 50Hz. 4

9 USB konektor Kontrolka USB - Připojení tiskárny k řídícímu počítači. Přes tento konektor jsou přenášena tisková data do tiskárny. U tiskárny CD Printer 5000 Pro Recorder je připojena přes tento kabel také zapisovací mechanika a přenáší se zde i data pro čtení nebo zápis na CD/DVD. - Optická signalizce činnosti USB zařízení. 2. Ovladač tiskárny Nedoporučujeme instalovat tiskárnu CD Printer 5000 Pro (Recorder) na počítač kde je již instalovaná jiná HP inkoustová tiskárna řady Desc Jet 5000 (5xxx). Může dojít ke kolizi s verzí jednotlivých souborů ovladačů tiskáren Instalace ovladače - Plug & Play Zapněte tiskárnu vypínačm (6) a potom vypínačem (5). Tiskárnu připojíte k počítai USB kabelem. Funkce počítače Plug & Play rozpozná nové zařízení a spusti instalaci. Program Windows našel nově připojené zařízení. Zatrhněte volbu podle obrázku: Yes, this time only. Klikněte na tlačítko Next (Pokračovat) pro pokračování v instalaci. Nastavte možnosti tak, jak jsou na horním obrázku. Opět klikněte na tlačítko Next (Pokračovat) pro pokračování v instalaci. Počítač zjistil že ovladač patří k tiskárně a můžete pokračovat v instalaci. Klikněte na tlačítko Next (Pokračovat). Tento dialog vás informuje o tom, že tento ovladač není oficiálně registrován u výrobce operačního systému. To ovšem neznamená, že tento ovladač je méně kvalitní. Můžete si být jisti, že tento ovladač je programován a testován s nejnovějšími programy a nástroji. Můžete pokračovat v instalaci bez nejmenších pochybností. Klikněte na Continue Anyway (Pokračovat). 5

10 Počkejte, dokud nebudou všechny soubory zkopírovány na disk počítače. Počkejte dokud se nedokončí instalace tiskárny na počítač. Potom klikněte na tlačítko Next (Pokračovat). Tiskárna byla nainstalována na počítač. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) pro ukončení instalace. Pro správnou funkci ovladače musí být po dokončení instalace počítač restartován. 2.2 Odinstalování tiskárny Spávné odinstalování ovladače tiskárny lze provést ihned po restartu počítače. Toto je nezbytné udělat proto, aby všechny soubory používané ovladačem tiskárny nebyly blokovány jinou aplikací nebo operačním systémem, protože blokované soubory nemohou být odinstalovány. Při odinstalovávání ovladače tiskárny musí být všechny aplikace uzavřeny. Vložte instalační CD tiskárny do vaší CD nebo DVD mechaniky. Pokud se spustí automatická instalace, tak ji ukončete. Klikněte na tlačítko Start, na liště operačního systému, dále na nabídku Settings (Nastavení) a zvolte nabídku Printers and Faxes (Tiskárny). V otevřeném okně (Tiskárny - Printer and Faxes) smažte symbol tiskárny TERRA CD PRINTER

11 Pro smazání souborů ovladače tiskárny spuťte průzkumníka a vyberte disk kde je vloženo instalační CD tiskárny, např.: (P:). Dále klikněte na adresář s ovladačem (driverem). V nově otevřeném okně najděte soubor CDPuinst.exe. Dvojím kliknitím na tento soubor spustíte odinstalaci ovladače tiskárny. Odpojte USB kabel z tiskárny a a uzavřete všechny otevřené aplikace. Kliknutím na tlačítko OK spustíte odinstalace tiskárny CD Printer 5000 Pro (Recorder). Tento dialog se zobrazí pokud nemohl být smazán některý soubor při odinstalování ovladače. Prosím, restartujte počítač a spusťte znovu odinstalaci ovladače tiskárny. Pokud při odinstalaci nevznikl žádný problém, zobrazí se tento dialog. Odinstalování ovladače proběhlo korektně a bude dokončeno po restartu počítače. Po dokončení odinstalace ovladače musí být počítač restartován. 2.3 Aktualizace ovladače Nejdříve si stáhněte novou verzi ovladače pro tiskárnu CD Printer 5000 Pro (Recorder). Nejnovější verzi ovladače najdete na webovských stránkách výrobce: Pro aktualizaci ovladače nejdříve odinstalujte tiskárnu podle předešlé kapitoly. Potom tiskárnu znovu nainstalujte - podle kapitoly 2.1. Instalace ovladače. Spávnou aktualizaci ovladače tiskárny ODP200 lze provést jen po restartu počítače. 7

12 2.4 Základní popis Tiskový program, který se nazývá ovladač (printer driver), posílá žádosti o tisk z různých aplikací do tiskárny. Mnoha možnými nastaveními v ovladači lze měnit tisková data, která budou posílána do tiskárny. K dosžení nejlepších výsledků je potřeba udělat několik testů (testovacích tisků) s odlišným nastavením ovladače tiskárny. Je nutné si uvědomit, že potištitelné vrstvy médií od různých výrobců mají odlišné vlastnosti. Zejména se to týká barevnosti, zasychání a ostrosti tisku. Proto je nutné udělat několik testovacích tisků na zvolené médium. Ovladač tiskárny sestává z běžných a dobře známých funkcí v MS Windows a dalších speciálních funkcí v dialogu Maintenance (Údržba). Na ploše obrazovky klikněte na ikonu My Computer (Tento počítač). Kliknutím do jeho okna otevřete okno Control Panel (Ovládací panely) a v něm klikněte na Printers and Faxes (Tiskárny). V okně pro tiskárny klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny CD Printer 5000 Pro (Recorder). Rozvine se vám nabídka ve které klikněte na položku Properties (Vlastnosti). Otevře se následující okno (obrázek vpravo dole): Pod záložkou General (Obecné) pod tlačítkem Printing Preferences (Předvolby tisku), se nacházejí možnosti pro nastavení vlastností tisku, kde můžete nastavit vlastnosti tiskárny, tj. kvalitu, barevnost a umístění tisku Předvolby tisku Otevřete dialog Printing Preferences (Předvolby tisku), viz obrázek vpravo. Tiskárna podporuje tisk na CD a DVD disky o průměru 120 mm, tj. tiskne na plochu 120 x 120 mm. Pro menší média se musí použít šablona v grafickém programu (nebo nastavit masku v Mask Settings) a mechanická vložka do traye tiskárny pro přesné usazení menšího média (typicky pro mini CD, tj CD o průměru 80 mm). Možné tiskové módy (Print Mode) jsou: Standard, Médium a Photo. K tomu jsou možnosti kvality tisku (Print Quality): Normal, Best a Maximum DPI. Tyto vlastnosti tiskárny budou popsány v dalším textu. Pod tlačítkem hp Digital Photography najdete další dialog pro korekci barevnosti. Žluté CD médium je jen optické označení toho co nastavujete. Po kliknutí na tlačítko hp Digital Photography se zobrazí následující dialog: 8

13 hp Digital Photography Option V tomto dialogovém okně existuje několik možností nastvení pro tiskový mód Photo (Foto). Red Eye Removal - odstraní z fotografií červené oči. Contrast Enhancement - přidání kontrastu. Digital Flash - zvýšení jasu, jako při použití blesku. Small Focus - jemné zaostření. Sharpness - zaostření, hodnotu lze nastavit ručně. Smoothing - vyhlazení, zjemní kontury obrázku. Basic mode V základním dialogu (Basic), můžete nastavit počet kopií a povolit zobrazení tiskového náhledu. Po kliknutí na tlačítko Advanced Features se zobrazí následující dialog: Advanced Features V tomto dialogovém okně můžete nastavit množství inkoustu a dobu potřebnou k uschnutí inkoustu. Tyto možnosti jsou velmi závislé na volbě módu a kvality tisku. Možnost Low Memory Mode není nezbytná, není nutné ji povolit (zatrhnout). Klikněte na OK a potom na záložku Color v hlavním dialogu ovladače. Zobrazí se následující dialog: Color mode Tento dialog umožňuje měnit barevnost tištěného motivu. Zde je možné u tisknutého motivu změnit: Saturation - barevnou sytost tisku Brightness - jas tisku Color tone - barevný tón Color space - barevný model 9

14 Color mode Při zaržené volbě Print In Greyscale v tomto dialogu je umožněn tisk jen ve stupních šedi. Tento dialog rovněž umožní tiskárně tisknout pouze černou inkoustovou kazetou Black Print Cartridge Only. Toto nastavení nelze použít v módu Photo. Více informací získáte v kapitole Jak nastavit kvalitní tisk. Mask Settings Tento dialog vám umožní vytvořit masku pro odlišnou velikost použitého disku. Pokud používáte při tisku vlastní masku, deaktivujte prosím tuto masku. Maintenance Dialogové okno Maintenance (Údržba) vám pomůže zkontrolovat a nastavit základní možnosti tiskárny. Jednotlivé položky budou vysvětleny v následující kapitole Version Tento dialog vám umožní zjistit verzi nainstalovaného ovladače. 10

15 2.5 Údržba Tento dialog vám pomůže nastavit a zkontrolovat fysické vlastnosti tiskárny. Každé nastavení tohoto dialogového boxu, bude vysvětleno v následujícím textu samostatně. Move Tray (pohyb trayem) - tray tiskárny může být otevřen a zavřen dvěma tlačítky. Pokud je tiskárna Busy (zaneprázdněna), nebo když došlo k chybě, jsou tato tlačítka neúčinná. Calibration / Margins (kalibrace / okraje) - tato skupina tlačítek umožňuje kalibraci tiskárny. Tj., přesné nastavení polohy tisku na CD nebo DVD disku. Kliknutím na Print Calibration File bude generován speciální tiskový soubor, který se vytiskne na printable médium vložené do tiskárny. Na takto vytištěném disku můžete odečíst vzdálenost (v milimetrech) a směr, tj. kam a o kolik (mm) máte posunout levý (Left Margin) a horní (Top Margin) začátek tisku. Změna o hodnotu 100 kroků odpovídá změně o 1 milimetr. Tyto hodnoty připočtěte, nebo odečtěte k hodnotám uvedeným v okéncích dialogu Calibration / Margin. Pro změnu hodnot používejte jen tlačítka s nápisy Up/Down. Po zadání nové hodnoty pro Left Margin a Top Margin klikněte na tlačítko Save Margins (Uložit okraje) pro zapamatování vložených hodnot i po vypnutí tiskárny. 11

16 Cartridge / Information (informace o kazetách) - v této oblasti dialogu Maintenance se zobrazuje množství inkoustu, který zbývá v inkoustové kazetě. Poznámka: Množství inkoustu je vypočítáváno ovladačem tiskárny a závisí na tisknutém motivu, tiskovém módu a tiskové kvalitě. Tato vypočítaná hodnota inkoustu je ukládana do paměti tiskárny. Aktuální množství inkoustu uvnitř inkoustové kazety se může lišit od vypočítané hodnoty. Alignment - tato oblast dialogu je použita pro vyrovnání tiskové kazety. Vložte printable médium do tiskárny. Klikněte na Print Alignment. Vytiskne se speciální tiskový soubor, který vám ukáže motiv pro vyrovnání tiskových kazet. Najděte hodnoty, které jsou u rovných linek. Tyto hodnoty zapište do části dialogového boxu pro Alignment. Klikněte na na tlačítko Save Alignment (Uložit) pro uložení do paměti tiskárny. V závislosti na nasazené inkoustové kazetě bude tiskový motiv pro zarovnání vytištěn odlišně. Proto doporučujeme provádět zarovnání tiskových kazet po jejich každé výměně. Clean Cartridges - tuto část dialogu použijte pro čištění tiskové hlavy na inkoustových kazetách. Miscellaneous - tuto část dialogu použijte po výměně inkoustové kazety. Tlačítko Refresh - znovu načte dialog Maintenance. Kliknutím na tlačítko Show LOG File bude přenesen soubor LOGu na obrazovku monitoru. V části Free Cartridges (volné inkoustové kazety), vidíte množství volných, nekódovaných inkoustových kazet., které můžete použít. Po instalaci můžete použít pouze uvedené množství kódovaných inkoustových kazet. Pro tisk používejte výhradně inkoustové kazety určené pro tuto tiskárnu. Vyhnete se tak možným problémům a zachováte možnost uchovat informaci o stavu inkoustu v inkoustové kazetě. Less Ink Stop Level - v tomto nastavení máte možnost nastavit zastavení tisku v závislosti na množství inkoustu, který zbývá v inkoustové kazetě. Toto množství počítá tiskárna a jsou dostupné čtyři možnosti: Early (Brzy): Normal (Normálně): Late (Později): Never (Nikdy): Zastavení tisku, pokud je v tiskárně méně než 10% inkoustu. Zastavení tisku, pokud je v tiskárně 0% inkoustu. Zastavení tisku, až v inkoustové kazetě není žádný inkoust. Nikdy nezastavit tisk. (Nestarat se o množství inkoustu v kazetě.) Jakmile dosáhne inkoust v kazetě nastavené úrovně, zobrazí se na obrazovce monitoru malý dialogový box, který upozorní na dosažení nastavené hodnoty. Pokud kliknete na OK, bude proces pokračovat dál. Je jen na uživateli jestli se rozhodne tisknout dál se stejnou inkoustovou kazetou, nebo ne, a kazetu vymění. Standardně přednastavená hodnota je Early, ale podle našich zkušeností je nastavená hodnota na Normal dobrou volbou, ale závisí to na tisknutém motivu - jak již bylo zmíněno dříve. Nastavením této volby na Never je vhodné, pkud se o množství inkoustu v kazetě stará jiný program (např. Disc Manager). Printing a Print file - Tuto volbu použite pro testovací tisk. Je zde uveden tiskový obraz a úplná cesta kde je uložen. 12

17 2.6 Nastavení tiskárny - důležité Pro správnou funkci tisku je nezbytně nutné nastavit ve Vlastnostech tiskárny v záložce Upřesnit položku Tisknout přímo na tiskárnu. Položku nastavíte kliknutím do okénka před text Tisknout přímo na tiskárnu. Viz obrázek vlevo. Pokud necháte nastavení Řadit dokumenty do fronty... zkrátí se neúměrně doba potřebná k výměně CD / DVD disku. Řádově na několik sekund, protože úloha ve frontě je spouštěná s minimálním časovým zpožděním. UPOZORNĚNÍ - při tisku více kopií je nutné stihnout výměnu CD / DVD disku v tiskárně do tří minut. Pokud bude doba mezi tiskem dvou disků po sobě delší (v jedné tiskové úloze), dojde ke zrušení tiskové úlohy z důvodů překročení časového limitu pro výměnu CD / DVD disku. 2.7 Inkoustové kazety Pro tisk používejt výhradně tiskové kazety určené pro tuto tiskárnu. Černou inkoustovou kazetu č. 256, barevnou inkoustovou kazetu č. 257 a foto inkoustovou kazetu č Při výměně inkoustových kazet postupujte podle návodu vloženého v balení inkoustové kazety. 2.8 Instalace inkoustových kazet Pro ovladače do verze U ovladačů tiskárny do verze obdržíte při zakoupení inkoustových kazet CD s aktualizovanou databází inkoustových kazet. Pro aktualizaci databáze ve vašem ovladači spusťte soubor uvedený na CD. Po provedení aktualizace můžete používat nově zakoupené inkoustové kazety. Pro ovladače od verze U ovladačů od verze budete dotázání před prvním použitím (tiskem) inkoustové kazety na kód kazety (Cartridge code). Tento kód najdete na čele inkoustové kazety, viz obrázky: Pokud jste před prvním použití inkoustové kazety dotázání na zadání kódu kazety (Cartridge code), zvedněte přední kryt a přečtěte si tento kód přímo z inkoustové kazety a zadejte jej do dialogového okna. Tento kód také naleznete po rozbalení nové inkoustové kazety na igelitovém sáčku, ve kterém je inkoustová kazeta vložena. 13

18 2.9 Jak nastavit mód a kvalitu tisku Kvalita / Mód : Standard Premium Photo Normal Rychlý tisk a Text a grafika jednoduché fotky (rychlý tisk) testovací tisk Best Text a jednoduchá Náročný text a Fotografie a jednobarevné grafika grafika pozadí Maximum DPI Velmi vyoké rozlišení Tisk textu a grafiky Tisk fotografií a jednobarevných (tisk je optimalizován) pro jednoduchý text ve velmi vysokém pozadí ve velmi vysoké kvalitě (na 4800x1200 dpi) a grafiku rozlišení Poznámky k tiskovému módu Photo (Foto) Ve foto módu můžete použít speciální foto - inkoustové kazety místo kazety s černým inkoustem, protože tiskárna nepoužívá černou inkoustovou kazetu při tisku v tomto módu. Pokud nepoužijete foto - inkoustovou kazetu, můžete použít pouze barevnou inkoustovou kazetu. Není nezbytně nutné, aby v módu Photo byla nasazena kazeta s černým inkoustem. Pokud tisknutý motiv obsahuje fotografie nebo grafiku, měl by se používat pro tisk mód Photo. Pokud tisknutý motiv obsahuje jednobarevné pozadí, měl by se také používat pro tisk mód Photo. Tisk ve stupních šedi - Při tisku pouze ve stupních šedi (Greyscale mode), musíte nastavit mód Standard nebo Premium, protože Photo mód tisk ve stupních šedi nepodporuje. Navíc musíte aktivovat tisk ve stupních šedi v záložce Colour v sekci Colour options. Můžete přinutit tiskárnu tisknout jen černou inkoustovou kazetou zatržením příslušné volby v záložce Colour v sekci Colour options - volba Black Print Cartridge Only. Také můžete použít tiskárnu pro tisk jen s jednou inkoustovou kazetou. V tom případě můžete druhou inkoustovou kazetu vyjmout. Vyjmutím inkoustové kazety ušetříte inkoust, který se spotřebovává při čištění tiskových hlav. Například - když tisknete ve stupních šedi, můžete vyjmout barevnou inkoustovou kazetu, ale musíte zatrhnout volbu Black Ink Cartridge Only. Nebo když tisknete v módu Photo barevnou inkoustovou kazetou, můžete vyjmout černou inkoustovou kazetu Instalace zapisovací mechaniky - pouze u typu CD Printer 5000 Pro Recorder Součástí tiskárny je i zapisovací CD/DVD mechanika. Zapisovací mechanika a tiskárna využívají společný USB kabel pro připojení k počítači. Po připojení a zapnutí tiskárny se automaticky nainstaluje zapisovací mechanika do systému Windows (Windows 2000 nebo Windows XP). Zapisovací mechanika se nainstaluje za poslední pevný disk v systému, viz následující obrázky: Nyní můžete používat připojenou zapisovací mechaniku standardním spůsobem. Pro zápis na CD/DVD média použijte program Nero přiložený k této tiskárně. Pro zápis na disky postupujte podle návodu k tomuto programu v menu Help, po spuštění programu. 14

19 2.11 Instalace programu Nero - pouze u typu CD Printer 5000 Pro Recorder Vložte instalační CD s programem Nero do mechaniky vašeho počítače. Windows automaticky spustí instalaci programu Nero. Pokud se instalace nespustí (není povolen autostart), klikněte na ploše na ikonu My Computer (Můj počítač). V otevřeném okně dvakrát klikněte na mechaniku ve které je vloženo instalační CD s programem Nero (NE6614 v mechanice P: viz obrázek vpravo). Po spuštění programu Nero se zobrazí úvodní obrazovka, viz obrázek vlevo. Zde klikněte na tlačítko Nero 6 a dále postupujte podle jednotlivých pokynů programu Instalace programu Label Designer Basic Vložte instalační CD s programem Label Designer Basic do mechaniky vašeho počítače. Windows automaticky spustí instalační dialog. Pokud se instalace nespustí (není povolen autostart), klikněte na ploše na ikonu My Computer (Můj počítač). V otevřeném okně dvakrát klikněte na mechaniku ve které je vloženo instalační CD s programem Label Designer Basic (LabelDesigner v mechanice P: viz obrázek vpravo). Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka, viz. obrázek vlevo. Zde klikněte na tlačítko Label Designer a dále postupujte podle pokynů jednotlivých dialogů programu. Návod k programu Label Designer najdete také na tomto CD, klikněte na tlačítko Návod s popisem Číst návod k programu Label Designer. Uvedéný návod se vám zobrazí na obrazovce monitou. 3. Údržba a čištění 3.1 Čištění vnějšího krytu tiskárny Pro vyčištění vnějších ploch skříně tiskárny, postupujte podle následujících bodů. Používejte jen vlažnou destilovanou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, nebo detergenty. Používejte měkkou a vlhkou látku pro odstranění prachu, skvrn, šmouh a kapek inkoustu z povrchu skříně tiskárny. Skvrny od inkoustu odstraňte ihned. Po zaschnutí inkoustu může být odstranění skvrn problematické. 3.2 Čištění vnitřního krytu tiskárny Upozornění: Nečistěte vnitřní stranu krytu tiskárny. Udržujte vnitřek tiskárny v suchu. Pokud potřebujete vyčistit vnitřní část krytů tiskárny, obraťte se na vašeho dodavatele, nebo na výrobce tiskárny. 3.3 Vozík inkoustových kazet Nečistěte kontakty pro připojení inkoustových kazet žádnými čistícími roztoky. Je-li to nezbytně nutné, očistěte kontakty kouskem jemné, suché a čisté látky. 15

20 3.4 Čištění a mazání hřídelí Protože se dovniř tiskárny dostává prach a ten spolu se zbytky inkoustu zanáší hřídele na kterých se posouvá tray a vozík inkoustů, je nutno častěji tyto hřídele čistit. Vypněte tiskárnu, odpojte síťový přívod k tiskárně a odpojte USB kabel z konektoru tiskárny. Zvedněte horní kryt tiskárny. Připravte si kousek suché a čisté látky, která nepouští vlákna a prostředek na mazání a čištění - WD40 ve spreji. Na kousek látky naneste trochu kapaliny ze spreje WD40 a vyčistěte hřídele (viz šipky A a B na obrázku nahoře). Dalším kouskem suché a čisté látky vyčištěnou hřídel vytřete do sucha. Na hřídeli tak zůstane jen jemný film maziva, po kterém budou dobře jezdit ložiska traye. V žádném případě nenechávejte hřídele mokré, s naneseným mazivem. Po vyčištění hřídelí tiskárny zavřete horní kryt a připojte síťový a USB kabel do tiskárny. 3.5 Údržba místa pro odpad inkoustu Pod parkovacím a čistícím místem inkoustových kazet je umístěna nádoba na zachytávání zbytků inkoustu. Uvnitř nádoby je tlustá plstěná vložka, kterou je nutno občas vyměnit. Výměna je závislá na množství proběhlých čistících cyklech. Tomu přímo odpovídá stupeň znečištění plstěné vložky. Tato vložka by měla být vyměněna po použití dvanácti inkoustových kazet. 3.6 Výměna plstěné vložky Budete potřebovat: Křížový šroubovák č.1 Pinzetu Novou plstěnou vložku Je vhodné použít tenké gumové rukavice (lékařské) pro ochranu rukou, protože ulpělé zbytky inkoustu jdou z rukou omýt velmi těžko a až po delší době. Protože se výměna plstěné vložky provádí při zapnuté tiskárně, postupujte při její výměně velmi opatrně. Pokud si netroufnete sami plstěnou vložku vyměnit, přenechejte tuto práci odbornému servisu, nebo přímo výrobci. Poznámka: Pro lepší názornost je v následujících obrázcích použita pro výměnu neznečištěná plstěná vložka. Se znečištěnou plstěnou vložkou by obrázky vnitřku tiskárny a plstěné vložky splývaly v jeden celek. 16

ODP200. Uživatelský návod k CD / DVD tiskárně

ODP200. Uživatelský návod k CD / DVD tiskárně www.terra.cz info@terra.cz ODP200 Uživatelský návod k CD / DVD tiskárně ODP200 Uživatelský návod k CD / DVD tiskárně verze 1.1 revize 19.12.2009 TERRA computer systems Olomoucká 81, 627 00 Brno tel.: 548

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Začínáme s myší Mighty Mouse

Začínáme s myší Mighty Mouse Mighty Mouse Začínáme s myší Mighty Mouse Gratulujeme k zakoupení myši Mighty Mouse. Použijte prosím následující informace pro rychlé nastavení a začátek používání vaší nové myši. Vaše myš Mighty Mouse

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači paralelní

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE CODE: LR 66xx P/N: W05G0060 Ver: B WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE Strana 1/10 Obsah Připojení Vstupních & Výstupních zařízení.3 Rozložení

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV

Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV Aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV Tento postup použijte pokud se chystáte aktualizovat firmware nebo má zařízení některé z následujících příznaků: Po restartu se na obrazovce nic nezobrazuje

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Instalace SMART Board Software

Instalace SMART Board Software Instalace SMART Board Software 1. Nepřipojujte hardwarové zařízení SMART Board k počítači před instalací software. Odinstalujte případnou předchozí verzi software, galerií a českého jazykového rozšíření

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více