Tiskárna HP Business Inkjet série Uživatelská p íručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka"

Transkript

1 Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka

2 Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005

3 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo p eklad bez p edchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákon o autorských právech. Informace zde obsažené mohou být bez upozorn ní zm n ny. Jedinými zárukami na produkt a služby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve stručných záručních prohlášeních u t chto produkt a služeb. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vyvozovat, že by mohlo tvo it dopln k záruky. HP nep ebírá odpov dnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout. Autorská práva k ochranným známkám Microsoft, Windows, Windows NT a MS-DOS jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti Open Group. Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporate. Bezpečnostní informace P i použití tohoto za ízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opat ení, abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. 1. Pečliv si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci k tiskárn. 2. K p ipojení napájení pro tento produkt používejte výhradn uzemn nou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemn na, pora te se s kvalifikovaným elektromechanikem. 3. V nujte zvláštní pozornost varováním a pokyn m uvedeným na za ízení. 4. P ed čišt ním musí být za ízení odpojeno od elektrické zásuvky. 5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto za ízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce. 6. Za ízení umíst te bezpečn na stabilní plochu. 7. Za ízení instalujte na chrán ném míst, kde nem že dojít k poškození za ízení, k zakopnutí o p ívodní kabel nebo k poškození kabelu. 8. Pokud za ízení nefunguje normáln, viz Údržba a ešení problém. 9. Uvnit za ízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obrat te na kvalifikované pracovníky servisu.

4 Obsah Začínáme Vyhledání dalších zdroj informací o produktu Naučte se konfigurovat tiskárnu Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi P ipojení tiskárny P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS) Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS) Odinstalování softwaru tiskárny Odinstalování softwaru pro Windows (všechny verze) Odinstalace softwaru pro Mac OS Vytvá ení kopií softwaru Instalace dalšího softwaru Obsah Použití tiskárny Výb r tiskového média Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média Nastavení minimálních okraj Zakládání médií Tisk s použitím ovladače tiskárny PCL Zm na nastavení tiskárny Zm na nastavení pro Windows Zm na nastavení pro Mac OS Provád ní tiskových úloh Zrušení tiskové úlohy Tisk na ob strany papíru (duplexní) Provád ní manuálního duplexního tisku Provád ní automatického duplexního tisku Tisk fotografií Tisk na speciální média Tisk na obálky a pohlednice Tisk na pr hledné fólie Tisk na vlastní velikost média Použití diagnostických nástroj Použití nástroje Toolbox Karta Stav tiskárny Karta Informace Karta Služby tiskárny Použití služby HP Instant Support Použití služby myprintmileage Použití nástroje HP Inkjet Utility Použití nástroje HP Web Jetadmin Obsah 1

5 Údržba a ešení problém Údržba inkoustových kazet a tiskových hlav Vým na inkoustových kazet Kontrola tiskových hlav Čišt ní tiskových hlav Čišt ní kontakt tiskové hlavy Zarovnání tiskových hlav Vým na tiskových hlav Kalibrace barvy Odstra te uvízlý papír Jak začít s ešením problém Tisk stránky s konfigurací ešení problém s tiskárnou Tiskárna se neočekávan vypnula Tiskárna nereaguje (nic se netiskne) Všechny kontrolky blikají Tiskárna vykazuje dlouhou dobu tisku ešení problém s tiskem Vytiskla se prázdná stránka Na stránce n co chybí nebo je nesprávn Umíst ní textu nebo grafiky je nesprávné Snížená kvalita tisku ešení problém s podáváním papíru Zásobník nelze vložit Došlo k jinému problému s podáváním papíru Odstra ování problém p i instalaci Význam kontrolek na tiskárn Spot ební materiál a p íslušenství HP Objednávání spot ebního tiskového materiálu pomocí nástroje Toolbox Vyhledání čísel díl p íslušenství Vyhledání čísel díl spot ebního materiálu Podpora a záruka Toolbox HP Instant Support Web Získání telefonické podpory HP P edtím, než zavoláte Telefonní čísla telefonické podpory Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard Technické údaje tiskárny 2 Obsah

6 Regulatorní informace FCC statement Prohlášení EMI (Korea) Prohlášení VCCI (Japonsko) Regulatorní číslo modelu Sm rnice pro napájecí kabel LED, klasifikace Program ohleduplnosti k životnímu prost edí Snížení a vyloučení Spot eba energie Nebezpečné materiály Bezpečnostní listy materiálu Recyklace Prohlášení o shod Rejst ík P ehled použitých pojm Obsah Obsah 3

7 4 Obsah

8 1 Začínáme D kujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu. Tato p íručka obsahuje podrobnosti týkající se nastavení tiskárny, zp sobu provád ní jednoduchých tiskových úloh a ešení problém s tiskárnou. Vyhledání dalších zdroj informací o produktu Informace o produktu, které nejsou obsaženy v této p íručce, m žete získat z t chto zdroj : Instalační leták. Podává obrazové informace k instalaci. Tišt ná verze tohoto dokumentu se dodává s tiskárnou. Elektronická verze je k dispozici rovn ž jako soubor Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF) na disku Starter CD. P íručka Začínáme. Obsahuje informace o nastavení tiskárny a instalaci softwaru. P i nastavování produktu bude patrn odkazováno na tuto p íručku. Nápov da online.obsahuje p ehled informací o procedurách provád ných s použitím softwaru tiskárny. Starter CD. Obsahuje ovladač tiskárny, Toolbox, funkci p izp sobení instalačního programu, elektronické kopie této uživatelské p íručky, poznámky k verzi a informace o objednávání. Toolbox. Obsahuje návody a pokyny pro ešení problém a podává informace o stavu tiskové hlavy. Pokud jste se rozhodli nainstalovat Toolbox, zobrazí se po spušt ní tohoto nástroje ikona Toolbox. Nástroj Toolbox je k dispozici pouze pro uživatele Microsoft Windows. HP Instant Support. Nástroj založený na web, který poskytuje služby specifické pro produkt, rady pro ešení problém a informace o spot eb inkoustu a tiskových médií u tiskárny. K této elektronické služb lze p istupovat prost ednictvím nástroje Toolbox. Služba HP Instant Support je k dispozici jen pro uživatele Windows. HP Inkjet Utility. HP Inkjet Utility obsahuje nástroje pro kalibraci tiskárny, čišt ní tiskových hlav, tisk testovací stránky a pro vyhledání informací na webové stránce podpory. Služba HP Inkjet Utility je dostupná pouze pro uživatele Mac OS. Webová sít. Následující webové stránky obsahují informace o tiskárn : P íručky pro sít ový operační systém (NOS) a operační systém (OS). Tyto p íručky jsou dodávány spolu s počítačem nebo NOS. Jsou v nich popsány základy tisku v síti, které jsou společné pro všechny sít ové tiskárny. Zaèínáme Vyhledání dalších zdroj informací o produktu 5

9 Naučte se konfigurovat tiskárnu Tato tiskárna je čty barevná inkoustová tiskárna typu Inkjet, která tiskne až 23 stránek za minutu (ppm) v monochromatickém (černobílém) režimu a 18 stránek za minutu v rychlém barevném režimu. Tiskárna disponuje t mito funkcemi. Manipulace s papírem. Tento model obsahuje standardní vstupní zásobník (Zásobník 1), který má kapacitu až 150 list. P ipojení. Tento model obsahuje konektor USB. Máte možnost dopln ní o automatickou duplexní jednotku pro tisk oboustranných dokument, čímž se ušet í peníze a papír. Dále máte možnost dopln ní volitelného tiskového serveru, který umož uje sdílení tiskárny v síti. Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi Pohled zp edu Vodítka papíru. 2. Výstupní zásobník. 3. Ovládací panel. Viz Části ovládacího panelu. 4. Horní kryt. 5. Kryt tiskového spot ebního materiálu. Viz Oblast tiskového spot ebního materiálu. 6. Zásobník1. Tento zásobník má kapacitu 150 list. 7. Prvek prodloužení zásobníku. Tento prvek použijte k prodloužení zásobníku pro média velikosti Legal. 6 Začínáme

10 Oblast tiskového spot ebního materiálu Záklopka tiskových hlav. Záklopka tiskových hlav umož uje p ístup k tiskovým hlavám p i instalaci nebo p i vyjímání tiskových hlav z jejich barevn označených slot. 2. Tiskové hlavy. Každá tisková hlava musí být umíst na ve svém barevn označeném slotu. 3. Inkoustové kazety. Každá inkoustová kazeta musí být umíst na ve svém barevn označeném slotu. Zaèínáme Části ovládacího panelu a b c 6 1. (tlačítko napájení). 2. Kontrolka napájení (zelená). 3. Kontrolka tiskového spot ebního materiálu. Indikace stavu inkoustových zásobník a tiskových hlav: a) Kontrolka tiskové hlavy b) Kontrola inkoustové kazety c) Kontrolka indikátoru barev. Viz Význam kontrolek na tiskárn. 4. (tlačítko zrušení). Zruší aktuální tiskovou úlohu. 5. (tlačítko pokračování). Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi 7

11 6. Kontrolka pokračování. Tyto kontrolky blikají v t chto situacích: když dojde k uvíznutí média, když v tiskárn dojde papír, když probíhá schnutí vytišt né stránky, když tiskárna tiskne úlohu s použitím manuálního duplexního tisku a čeká na otočení výtisk. Pokud probíhá schnutí vytišt né stránky, počkejte, než je tiskárna dokončí a kontrolka zhasne. V opačném p ípad, tj. pokud kontrolka nezhasne, vy ešte problém a stiskn te (tlačítko pokračování). Pohled zezadu Konektor USB. 2. Vstup napájení. 3. Automatická duplexní jednotka. 4. Panel zadního vstupu. 8 Začínáme

12 P ipojení tiskárny Vaše tiskárna podporuje místní tisk s použitím kabelu USB. (Kabely USB se dodávají samostatn. Zp sob objednávání viz Spot ební materiál a p íslušenství HP.) Tiskárnu lze sdílet t mito zp soby: Jestliže tiskárnu p ipojujete k počítači se systémem Windows, m žete použít jednoduchou sít, známou jako sít s lokálním sdílením. P i použití této metody m žete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Windows. Viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) a Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). Lokální sdílení v síti m žete použít také tehdy, tiskárnu p ipojujete k počítači s operačním systémem Mac OS. P i použití této metody m žete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Mac OS. Viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS). P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) V prost edí Windows m žete p ipojení provést p ímo pomocí kabelu USB. POZNÁMKA: Použití kabelu USB k p ipojení tiskárny k počítači s operačním systémem Mac OS viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS). Zaèínáme Ve Windows m žete tiskárnu p ipojit k počítači pomocí kabelu USB, jestliže má počítač port USB a pracuje se systémem Microsoft Windows 98, Me, 2000 nebo XP. Ve v tšin p ípad lze po instalaci tiskového softwaru a p ipojení tiskárny k počítači nainstalovat další tiskárny p ipojené prost ednictvím rozhraní USB aniž by bylo nutné znovu instalovat tiskový software. P ipojení k portu USB počítače Provedení instalace softwaru jako první Prove te instalaci podle t chto pokyn, pokud jste dosud nenainstalovali kabel USB (není součástí dodávky). Zp sob provedení instalace softwaru jako první 1. Ukončete veškeré spušt né aplikace. a. Stiskn te současn CTRL+ALT+DELETE na klávesnici počítače a klepn te na tlačítko Správce úloh. b. Ukončete veškeré spušt né aplikace. (Nezavírejte procesy Systray nebo Explorer.) c. Po dokončení klepn te na políčko X v pravém horním rohu okna Správce úloh, aby se okno uzav elo. P ipojení tiskárny 9

13 2. Disk Starter CD vložte do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, klepn te na Start, klepn te na Spustit a v okn p íkazového ádku zadejte písmeno diskové jednotky CD-ROM následované p íkazem :\AUTORUN (zadejte nap íklad D:\AUTORUN). 3. V nabídce CD klepn te na Instalovat ovladač tiskárny. 4. Vyberte požadovaný jazyk a klepn te na OK. 5. Postupujte podle zobrazovaných pokyn. 6. Po výzv klepn te na možnost P ipojené k tomuto počítači a poté klepn te na tlačítko Další. 7. Pro p ipojení USB: Klepn te na Kabel USB a poté klepn te na Další. 8. Postupujte podle zobrazovaných pokyn a dokončete instalaci. 9. Po výzv p ipojte kabel USB k počítači a k tiskárn. Zobrazí se okno pr vodce Nalezen nový hardware a ve složce Tiskárny se vytvo í ikona tiskárny. 10.O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). Provedení instalace hardwaru jako první Prove te instalaci podle t chto pokyn, jestliže jste již nainstalovali kabel USB (není součástí dodávky) a poté spust te software. Zobrazí se okno Nalezen nový hardware. Postup provedení instalace hardwaru jako první POZNÁMKA: P edtím, než budete moci nainstalovat software tiskárny na počítač se 64bitovým systémem Windows XP, musíte si stáhnout software tiskárny z webové adresy 1. Klepn te na Další v pr vodci Nalezen nový hardware. 2. Klepn te na položku Vyhledat nejvhodn jší ovladač pro toto za ízení (doporučeno) a poté klepn te na tlačítko Další. 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 4. Když se zobrazí nabídka disku CD, poklepejte na Konec, aby se nabídka disku CD zav ela. 5. Vyberte možnost Jiné umíst ní. 6. Klepnutím na tlačítko Procházet vyberte hlavní složku na disku Starter CD a poté klepn te na OK. 7. Klepn te na tlačítko Další a postupujte podle zobrazovaných pokyn. 8. Klepn te na tlačítko Další a poté klepn te na tlačítko Dokončit. 9. O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). POZNÁMKA: Po dokončení instalace hardwaru jako první pr vodce nov rozpoznaným hardwarem spustí automaticky instalační program. Díky tomu budete moci nainstalovat i součásti, které netvo í vlastní ovladač, nap íklad nástroj Toolbox. 10 Začínáme

14 Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) V síti s lokálním sdílením je tiskárna p ipojena p ímo ke konektoru USB vybraného počítače (známého jako server) a je sdílena ostatními počítači (klienty). Tuto konfiguraci použijte jen u malých skupin, nebo když je vytížení tiskárny nízké. Počítač, k n muž je tiskárna p ipojena, je zpomalován, když na sdílené tiskárn tiskne mnoho uživatel. Tiskárnu m žete sdílet v síti pomocí lokálního sdílení v t chto p ípadech: Počítač, k n muž je tiskárna p ipojena, pracuje se systémem Windows. Tiskárna bude sdílena dalšími uživateli systému Windows. (Nem žete sdílet tiskárnu s uživateli Mac OS.) Sdílení tiskárny p ipojené k vašemu počítači (server) 1. V nabídce Start vyberte složku Tiskárny. (Cesta je r zná u jednotlivých operačních systém Windows. M že to být pomocí Nastavení nebo Ovládací panely, anebo p ímo pomocí možnosti Tiskárny a faxy.) 2. Ve složce Tiskárny klepn te pravým tlačítkem na tiskárnu a klepn te na Vlastnosti. 3. Na kart Sdílení zvolte možnost "sdílet tiskárnu" zadáním položky Název tiskárny pro sdílení. 4. Voliteln. Jestliže tiskárnu sdílíte s dalšími uživateli jiných verzí Windows, m žete klepnout na Další ovladače, aby se nainstalovaly jejich ovladače pro jejich pot ebu. Tento krok vyžaduje, abyste m li v jednotce CD-ROM disk Starter CD. Zaèínáme POZNÁMKA: Když sdílíte lokáln p ipojenou tiskárnu, použijte na serveru nejnov jší operační systém. Server systému Windows 98 nerozpozná klienta Windows Klepn te na OK. Použití tiskárny p ipojené k jinému počítači (klienti) Klienti mohou být k tiskárn p ipojeni t emi r znými zp soby: Instalace softwaru tiskárny z disku Starter CD. Po výzv zvolte P ipojené k síti a poté zvolte položku Nastavení klienta pro tisk klient-server. Vyhledejte tiskárnu v síti a p etáhn te tiskárnu do své složky Tiskárny. P idejte tiskárnu a nainstalujte software ze souboru INF, který byl uložen v míst vaší sít. U správce sít zjist te, kde je soubor INF umíst n. Na disku Starter CD jsou soubory INF uloženy ve složkách s použitím následujícího formátu: <CD>:\Setup\Drivers\PCL3\<operační systém>\<jazyk>. Jestliže nap íklad má vaše CD písmeno disku D:, m l by soubor PCL 3 INF v anglické verzi systému Windows 2000 obsahovat et zec D:\Setup\Drivers\PCL3\Win2k_XP\English. P ipojení tiskárny 11

15 P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS) Nainstalujte nejprve software a poté p ipojte tiskárnu k počítači. Pokud chcete, m žete po dokončení sdílet tiskárnu s dalšími uživateli systému Mac OS. Postup p ipojení pomocí kabelu USB 1. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 2. Poklepejte na ikonu CD na ploše a poklepejte na ikonu Setup. - nebo - Vyhledejte instalační program ve složce Installer na disku Starter CD. 3. Klepn te na položku Instalace ovladače. 4. Postupujte podle zobrazovaných pokyn. 5. P ipojte kabel mezi konektory na počítači a tiskárn. 6. Otev ete St edisko tisku nebo Printer Setup Utility ve složce Aplikace\Utility. 7. Klepn te na P idat. 8. V nabídce vyberte položku USB. 9. V seznamu tiskáren vyberte HP Business Inkjet 1000 a poté klepn te na P idat. Vedle názvu tiskárny se objeví tečka, což znamená, že tato tiskárna je nyní výchozí tiskárnou. 10.Zav ete pomocný program pro nastavení Print Center nebo Printer Setup Utility. 11.O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS). Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS) Základní požadavky pro sdílení tiskárny v prost edí Macintosh jsou následující: Počítače Macintosh musí být schopny komunikace pomocí TCP/IP a počítače Macintosh musí mít adresy IP. (AppleTalk není podporován.) Tiskárna, která je sdílena, musí být p ipojena k vestav nému portu USB na hostitelském počítači Macintosh. Jak hostitelský počítač, tak klientské počítače, které sdílenou tiskárnu používají, musí mít nainstalován software pro sdílení tiskárny a ídicí program tiskárny nebo PPD pro tiskárnu. (K instalaci softwaru pro sdílení tiskárny m žete spustit instalační program a související soubory nápov dy.) Klientské počítače musí mít nainstalovány p íslušné ídicí programy HP pro tiskárnu. Klientské počítače musí být počítače PowerMac. K tomu, aby mohla být sdílena tiskárna USB PostScript, musí mít klientské počítače port USB. Další informace o sdílení tiskáren USB viz informace o podpo e dostupné na webových stránkách Apple (http://www.apple.com) nebo v nápov d pro Mac na počítači. 12 Začínáme

16 Sdílení mezi počítači Macintosh Zapnutí sdílení tiskárny na počítači, k n muž je p ipojena tiskárna (hostitel). 1. Otev ete Systémové p edvolby, klepn te na Sdílení a potom klepn te na Služby. 2. Klepn te na zaškrtávací políčko Sdílet tiskárnu. Pro tisk z jiných počítač Macintosh (klientských) v síti prove te p edvolbu tiskárny v okn Sdílení (Mac OS X). Potom vyberte okolní počítače kde je tiskárna sdílena a vyberte tiskárnu. Odinstalování softwaru tiskárny K odinstalování softwaru tiskárny použijte následující postup. Odinstalování softwaru pro Windows (všechny verze) 1. Ukončete veškeré spušt né aplikace. 2. Z nabídky Start otev ete Ovládací panely. 3. Poklepejte na položku P idat nebo odebrat programy. 4. Vyberte software tiskárny, který chcete odstranit. 5. Klepn te na tlačítko pro p idání nebo odstran ní softwaru. 6. P i dokončení odstran ní softwaru tiskárny postupujte podle zobrazovaných pokyn. Zaèínáme POZNÁMKA: Chcete-li odinstalovat software tiskárny v systému Windows 2000 a Windows XP, musíte mít oprávn ní na úrovni správce (administrator). Pokud software nebyl úsp šn odinstalován nebo pokud nebyl nalezen odinstalační program, spust te nástroj scrubber z disku Starter CD. Viz následující postup. Spust te nástroj scrubber. 1. Odpojte tiskárnu od počítače. 2. Na počítači restartujte Windows. 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 4. Vyhledejte nástroj scrubber na disku Starter CD a spust te jej. V systému Windows 98 a Windows Me použijte soubor scrub9x.exe ve složce Utils\Scrubber\Win9x_Me. V systému Windows 2000 a Windows XP použijte soubor scrub2k.exe ve složce Utils\Scrubber\Win2k_XP. Odinstalování softwaru tiskárny 13

17 Odinstalace softwaru pro Mac OS 1. Restartujte počítač. POZNÁMKA: Pokud p ed odinstalováním softwaru nerestartujete počítač, n které soubory nebudou v pr b hu činnosti odinstalačního programu z počítače odebrány. 2. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 3. Poklepejte na ikonu CD na ploše. 4. Poklepejte na ikonu instalačního programu a postupujte podle zobrazovaných pokyn. 5. Když se zobrazí hlavní dialogové okno instalace, vyberte možnost Odinstalovat v rozbalovacím seznamu v levé horní části dialogového okna. 6. Postupujte podle zobrazovaných pokyn a dokončete instalaci. Vytvá ení kopií softwaru Disk Starter CD obsahuje nástroj, který umož uje kopírování softwaru tiskárny na disky nebo vytvá ení uživatelských instalací, což je obvyklým úkolem správc systému. Když spustíte Instalátor, vyberte položku Funkce p izp sobení pro kopírování disk. Tento nástroj m žete použít rovn ž ke kopírování softwaru tiskárny na pevný disk nebo na sít ovou jednotku. Po zkopírování soubor na jiné umíst ní m žete software tiskárny instalovat z tohoto místa. Instalace dalšího softwaru Následující ovladače a volitelný software jsou dostupné rovn ž pro instalaci na tiskárnu. HP Web Jetadmin. Jedná se nástroj pro správu tiskárny založený na webovém prohlížeči. Odkaz na webové stránky HP Web Jetadmin je uveden na disku Starter CD. Další informace o použití tohoto nástroje viz Použití nástroje HP Web Jetadmin. POZNÁMKA: HP Web Jetadmin je k dispozici pouze v p ípad, že je tiskárna p ipojena k síti, která používá volitelný tiskový server HP Jetdirect. Informace o objednávání viz HP Jetdirect, tiskové servery. Ovladač Linux. Je k dispozici na adrese Další informace o použití operačního systému Linux v souvislosti s tiskárnami HP najdete, navštívíte-li stránku Instalační software tiskárny pro sít UNIX (HP-UX, Sun Solaris). Tento software je dostupný ke stažení na adrese Informace o použití ovladače tiskárny pro emulaci IBM PostScript 3 pro operační systém IBM OS/2. Navštivte stránku Používáte-li Windows 2000 nebo Windows XP, musíte mít pro instalaci ovladače tiskárny oprávn ní na úrovni správce (administrator). 14 Začínáme

18 2 Použití tiskárny V této části se naučíte jak používat ovladač tiskárny ke zm n nastavení tiskárny a provád t základní tiskové úlohy. Rovn ž se dozvíte o speciálních tiskových médiích, která m žete na tiskárn použít, a jak na tato média tisknout. Výb r tiskového média P edtím, než použijete tiskárnu, v nujte určitý čas na seznámení s r znými tiskovými médii, která m žete používat. Tiskárna je konstruována tak, aby dob e tiskla na v tšinu typ kancelá ských papír a na kvalitní papír s obsahem 25 procent bavlny. P ed nákupem v tšího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet n kolik druh. Najd te typ tiskového média, který vám vyhovuje a je snadno dostupný. POZNÁMKA: K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Tyto typy tiskových médií jsou speciáln upraveny, aby se na tiskárn dosáhlo kvalitního tisku. Informace o objednávání a čísla díl viz Spot ební materiál a p íslušenství HP. Rady pro výb r a použití tiskových médií Pro získání nejlepších výsledk sledujte následující sm rnice: Vždy používejte papír, který vyhovuje specifikacím tiskárny. Seznam podporovaných tiskových médií viz Vysv tlení podporovaných velikostí a Vysv tlení podporovaných typ a gramáže tiskových médií. Do zásobníku zakládejte vždy pouze jeden typ papíru. V zásobníku 1 a zásobníku 2 zakládejte tisková média stranou tisku dol a tak, aby pravý okraj tiskového média byl zarovnán s pravým okrajem a s p edním vodítkem zásobníku. Viz Zakládání médií. Nezakládejte více než 150 list média do zásobníku 1. Nepoužívejte média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvln ná. Nepoužívejte papír s vý ezy nebo perforacemi a papír s hrubou texturou nebo reliéfem. Tyto typy médií mohou zp sobit uvíznutí nebo jiné problémy. Nepoužívejte papír, který je p íliš tenký nebo se snadno protahuje. Tyto typy médií se mohou nesprávn podávat nebo uvíznout. Viz Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média. Nepoužívejte n kolikadílné formulá e. Papír s drsným povrchem nebo papír, který špatn p ijímá inkoust, m že být p íčinou nekvalitního tisku grafiky nebo textu. Použití tiskárny Výb r tiskového média 15

19 Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média Tato část podává informace o tisku na r zné velikosti, typy a hmotnosti tiskových médií, které tiskárna podporuje. Vysv tlení podporovaných velikostí V následující tabulce jsou podrobné informace o velikostech a typech médií, které m žete použít pro jednotlivé vstupy papíru. Informace o typech tiskových médií, které podporují jednotlivé vstupy papíru, viz Zakládání médií. Formát média Zásobník 1 Volitelná automatická duplexní jednotka U.S. Letter (216 x 279 mm) U.S. Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) A5 (148 x 210 mm) Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm) Obálka DL (200 x 110 mm) Obálka C6 (114 x 162 mm) A2 (111 x 146 mm) Kartotéční lístky (76,2 x 127 mm) Kartotéční lístky (102 x 152 mm) Kartotéční lístky (127 x 203 mm) Karta ISO A6 (105 x 149 mm) Papír pro plakáty (široký až 216 mm a dlouhý 594,4 cm) Tisková média s vlastní velikostí o ší ce 76,2 až 216 mm a délce 127 až 356 mm 16 Použití tiskárny

20 Vysv tlení podporovaných typ a gramáže tiskových médií V této tabulce jsou informace týkající se typ a gramáží tiskových médií, které mohou akceptovat jednotlivé vstupy papíru a maximální kapacita jednotlivých vstup. Zásobník Typ Hmotnost Kapacita Zásobník 1 Papír 60 až 90 g/m 2 Až 150 list nebo stoh 15 mm Volitelná automatická-dupl exní jednotka Pr hledné filmy nebo štítky Až 30 (nebo stoh 8 mm) Obálky 75 až 90 g/m 2 Až 22 (nebo stoh 15 mm) Karty Až do Až 60 (nebo stoh 15 mm) 200 g/m 2 Papír 60 až 90 g/m 2 1 současn Karty Až do 1 současn 160 g/m 2 Nastavení minimálních okraj Okraje dokumentu se musí shodovat (nebo p esahovat) s tímto minimálním nastavením okraj p i orientaci na výšku. Na obrázku níže je znázorn no, která strana papíru a obálky koresponduje s p íslušným okrajem. Shora Shora Zleva Zprava Zdola Použití tiskárny Zdola Zleva Zprava Výb r tiskového média 17

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více