Tiskárna HP Business Inkjet série Uživatelská p íručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka"

Transkript

1 Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka

2 Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005

3 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo p eklad bez p edchozího písemného svolení je zakázán s výjimkami uvedenými v zákon o autorských právech. Informace zde obsažené mohou být bez upozorn ní zm n ny. Jedinými zárukami na produkt a služby HP jsou ty, které jsou uvedeny ve stručných záručních prohlášeních u t chto produkt a služeb. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vyvozovat, že by mohlo tvo it dopln k záruky. HP nep ebírá odpov dnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout. Autorská práva k ochranným známkám Microsoft, Windows, Windows NT a MS-DOS jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti Open Group. Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell Corporation. Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporate. Bezpečnostní informace P i použití tohoto za ízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opat ení, abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. 1. Pečliv si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci k tiskárn. 2. K p ipojení napájení pro tento produkt používejte výhradn uzemn nou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemn na, pora te se s kvalifikovaným elektromechanikem. 3. V nujte zvláštní pozornost varováním a pokyn m uvedeným na za ízení. 4. P ed čišt ním musí být za ízení odpojeno od elektrické zásuvky. 5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto za ízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce. 6. Za ízení umíst te bezpečn na stabilní plochu. 7. Za ízení instalujte na chrán ném míst, kde nem že dojít k poškození za ízení, k zakopnutí o p ívodní kabel nebo k poškození kabelu. 8. Pokud za ízení nefunguje normáln, viz Údržba a ešení problém. 9. Uvnit za ízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obrat te na kvalifikované pracovníky servisu.

4 Obsah Začínáme Vyhledání dalších zdroj informací o produktu Naučte se konfigurovat tiskárnu Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi P ipojení tiskárny P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS) Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS) Odinstalování softwaru tiskárny Odinstalování softwaru pro Windows (všechny verze) Odinstalace softwaru pro Mac OS Vytvá ení kopií softwaru Instalace dalšího softwaru Obsah Použití tiskárny Výb r tiskového média Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média Nastavení minimálních okraj Zakládání médií Tisk s použitím ovladače tiskárny PCL Zm na nastavení tiskárny Zm na nastavení pro Windows Zm na nastavení pro Mac OS Provád ní tiskových úloh Zrušení tiskové úlohy Tisk na ob strany papíru (duplexní) Provád ní manuálního duplexního tisku Provád ní automatického duplexního tisku Tisk fotografií Tisk na speciální média Tisk na obálky a pohlednice Tisk na pr hledné fólie Tisk na vlastní velikost média Použití diagnostických nástroj Použití nástroje Toolbox Karta Stav tiskárny Karta Informace Karta Služby tiskárny Použití služby HP Instant Support Použití služby myprintmileage Použití nástroje HP Inkjet Utility Použití nástroje HP Web Jetadmin Obsah 1

5 Údržba a ešení problém Údržba inkoustových kazet a tiskových hlav Vým na inkoustových kazet Kontrola tiskových hlav Čišt ní tiskových hlav Čišt ní kontakt tiskové hlavy Zarovnání tiskových hlav Vým na tiskových hlav Kalibrace barvy Odstra te uvízlý papír Jak začít s ešením problém Tisk stránky s konfigurací ešení problém s tiskárnou Tiskárna se neočekávan vypnula Tiskárna nereaguje (nic se netiskne) Všechny kontrolky blikají Tiskárna vykazuje dlouhou dobu tisku ešení problém s tiskem Vytiskla se prázdná stránka Na stránce n co chybí nebo je nesprávn Umíst ní textu nebo grafiky je nesprávné Snížená kvalita tisku ešení problém s podáváním papíru Zásobník nelze vložit Došlo k jinému problému s podáváním papíru Odstra ování problém p i instalaci Význam kontrolek na tiskárn Spot ební materiál a p íslušenství HP Objednávání spot ebního tiskového materiálu pomocí nástroje Toolbox Vyhledání čísel díl p íslušenství Vyhledání čísel díl spot ebního materiálu Podpora a záruka Toolbox HP Instant Support Web Získání telefonické podpory HP P edtím, než zavoláte Telefonní čísla telefonické podpory Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard Technické údaje tiskárny 2 Obsah

6 Regulatorní informace FCC statement Prohlášení EMI (Korea) Prohlášení VCCI (Japonsko) Regulatorní číslo modelu Sm rnice pro napájecí kabel LED, klasifikace Program ohleduplnosti k životnímu prost edí Snížení a vyloučení Spot eba energie Nebezpečné materiály Bezpečnostní listy materiálu Recyklace Prohlášení o shod Rejst ík P ehled použitých pojm Obsah Obsah 3

7 4 Obsah

8 1 Začínáme D kujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu. Tato p íručka obsahuje podrobnosti týkající se nastavení tiskárny, zp sobu provád ní jednoduchých tiskových úloh a ešení problém s tiskárnou. Vyhledání dalších zdroj informací o produktu Informace o produktu, které nejsou obsaženy v této p íručce, m žete získat z t chto zdroj : Instalační leták. Podává obrazové informace k instalaci. Tišt ná verze tohoto dokumentu se dodává s tiskárnou. Elektronická verze je k dispozici rovn ž jako soubor Adobe Acrobat Portable Document Format (PDF) na disku Starter CD. P íručka Začínáme. Obsahuje informace o nastavení tiskárny a instalaci softwaru. P i nastavování produktu bude patrn odkazováno na tuto p íručku. Nápov da online.obsahuje p ehled informací o procedurách provád ných s použitím softwaru tiskárny. Starter CD. Obsahuje ovladač tiskárny, Toolbox, funkci p izp sobení instalačního programu, elektronické kopie této uživatelské p íručky, poznámky k verzi a informace o objednávání. Toolbox. Obsahuje návody a pokyny pro ešení problém a podává informace o stavu tiskové hlavy. Pokud jste se rozhodli nainstalovat Toolbox, zobrazí se po spušt ní tohoto nástroje ikona Toolbox. Nástroj Toolbox je k dispozici pouze pro uživatele Microsoft Windows. HP Instant Support. Nástroj založený na web, který poskytuje služby specifické pro produkt, rady pro ešení problém a informace o spot eb inkoustu a tiskových médií u tiskárny. K této elektronické služb lze p istupovat prost ednictvím nástroje Toolbox. Služba HP Instant Support je k dispozici jen pro uživatele Windows. HP Inkjet Utility. HP Inkjet Utility obsahuje nástroje pro kalibraci tiskárny, čišt ní tiskových hlav, tisk testovací stránky a pro vyhledání informací na webové stránce podpory. Služba HP Inkjet Utility je dostupná pouze pro uživatele Mac OS. Webová sít. Následující webové stránky obsahují informace o tiskárn : P íručky pro sít ový operační systém (NOS) a operační systém (OS). Tyto p íručky jsou dodávány spolu s počítačem nebo NOS. Jsou v nich popsány základy tisku v síti, které jsou společné pro všechny sít ové tiskárny. Zaèínáme Vyhledání dalších zdroj informací o produktu 5

9 Naučte se konfigurovat tiskárnu Tato tiskárna je čty barevná inkoustová tiskárna typu Inkjet, která tiskne až 23 stránek za minutu (ppm) v monochromatickém (černobílém) režimu a 18 stránek za minutu v rychlém barevném režimu. Tiskárna disponuje t mito funkcemi. Manipulace s papírem. Tento model obsahuje standardní vstupní zásobník (Zásobník 1), který má kapacitu až 150 list. P ipojení. Tento model obsahuje konektor USB. Máte možnost dopln ní o automatickou duplexní jednotku pro tisk oboustranných dokument, čímž se ušet í peníze a papír. Dále máte možnost dopln ní volitelného tiskového serveru, který umož uje sdílení tiskárny v síti. Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi Pohled zp edu Vodítka papíru. 2. Výstupní zásobník. 3. Ovládací panel. Viz Části ovládacího panelu. 4. Horní kryt. 5. Kryt tiskového spot ebního materiálu. Viz Oblast tiskového spot ebního materiálu. 6. Zásobník1. Tento zásobník má kapacitu 150 list. 7. Prvek prodloužení zásobníku. Tento prvek použijte k prodloužení zásobníku pro média velikosti Legal. 6 Začínáme

10 Oblast tiskového spot ebního materiálu Záklopka tiskových hlav. Záklopka tiskových hlav umož uje p ístup k tiskovým hlavám p i instalaci nebo p i vyjímání tiskových hlav z jejich barevn označených slot. 2. Tiskové hlavy. Každá tisková hlava musí být umíst na ve svém barevn označeném slotu. 3. Inkoustové kazety. Každá inkoustová kazeta musí být umíst na ve svém barevn označeném slotu. Zaèínáme Části ovládacího panelu a b c 6 1. (tlačítko napájení). 2. Kontrolka napájení (zelená). 3. Kontrolka tiskového spot ebního materiálu. Indikace stavu inkoustových zásobník a tiskových hlav: a) Kontrolka tiskové hlavy b) Kontrola inkoustové kazety c) Kontrolka indikátoru barev. Viz Význam kontrolek na tiskárn. 4. (tlačítko zrušení). Zruší aktuální tiskovou úlohu. 5. (tlačítko pokračování). Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi 7

11 6. Kontrolka pokračování. Tyto kontrolky blikají v t chto situacích: když dojde k uvíznutí média, když v tiskárn dojde papír, když probíhá schnutí vytišt né stránky, když tiskárna tiskne úlohu s použitím manuálního duplexního tisku a čeká na otočení výtisk. Pokud probíhá schnutí vytišt né stránky, počkejte, než je tiskárna dokončí a kontrolka zhasne. V opačném p ípad, tj. pokud kontrolka nezhasne, vy ešte problém a stiskn te (tlačítko pokračování). Pohled zezadu Konektor USB. 2. Vstup napájení. 3. Automatická duplexní jednotka. 4. Panel zadního vstupu. 8 Začínáme

12 P ipojení tiskárny Vaše tiskárna podporuje místní tisk s použitím kabelu USB. (Kabely USB se dodávají samostatn. Zp sob objednávání viz Spot ební materiál a p íslušenství HP.) Tiskárnu lze sdílet t mito zp soby: Jestliže tiskárnu p ipojujete k počítači se systémem Windows, m žete použít jednoduchou sít, známou jako sít s lokálním sdílením. P i použití této metody m žete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Windows. Viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) a Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). Lokální sdílení v síti m žete použít také tehdy, tiskárnu p ipojujete k počítači s operačním systémem Mac OS. P i použití této metody m žete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Mac OS. Viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS). P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Windows) V prost edí Windows m žete p ipojení provést p ímo pomocí kabelu USB. POZNÁMKA: Použití kabelu USB k p ipojení tiskárny k počítači s operačním systémem Mac OS viz P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS). Zaèínáme Ve Windows m žete tiskárnu p ipojit k počítači pomocí kabelu USB, jestliže má počítač port USB a pracuje se systémem Microsoft Windows 98, Me, 2000 nebo XP. Ve v tšin p ípad lze po instalaci tiskového softwaru a p ipojení tiskárny k počítači nainstalovat další tiskárny p ipojené prost ednictvím rozhraní USB aniž by bylo nutné znovu instalovat tiskový software. P ipojení k portu USB počítače Provedení instalace softwaru jako první Prove te instalaci podle t chto pokyn, pokud jste dosud nenainstalovali kabel USB (není součástí dodávky). Zp sob provedení instalace softwaru jako první 1. Ukončete veškeré spušt né aplikace. a. Stiskn te současn CTRL+ALT+DELETE na klávesnici počítače a klepn te na tlačítko Správce úloh. b. Ukončete veškeré spušt né aplikace. (Nezavírejte procesy Systray nebo Explorer.) c. Po dokončení klepn te na políčko X v pravém horním rohu okna Správce úloh, aby se okno uzav elo. P ipojení tiskárny 9

13 2. Disk Starter CD vložte do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, klepn te na Start, klepn te na Spustit a v okn p íkazového ádku zadejte písmeno diskové jednotky CD-ROM následované p íkazem :\AUTORUN (zadejte nap íklad D:\AUTORUN). 3. V nabídce CD klepn te na Instalovat ovladač tiskárny. 4. Vyberte požadovaný jazyk a klepn te na OK. 5. Postupujte podle zobrazovaných pokyn. 6. Po výzv klepn te na možnost P ipojené k tomuto počítači a poté klepn te na tlačítko Další. 7. Pro p ipojení USB: Klepn te na Kabel USB a poté klepn te na Další. 8. Postupujte podle zobrazovaných pokyn a dokončete instalaci. 9. Po výzv p ipojte kabel USB k počítači a k tiskárn. Zobrazí se okno pr vodce Nalezen nový hardware a ve složce Tiskárny se vytvo í ikona tiskárny. 10.O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). Provedení instalace hardwaru jako první Prove te instalaci podle t chto pokyn, jestliže jste již nainstalovali kabel USB (není součástí dodávky) a poté spust te software. Zobrazí se okno Nalezen nový hardware. Postup provedení instalace hardwaru jako první POZNÁMKA: P edtím, než budete moci nainstalovat software tiskárny na počítač se 64bitovým systémem Windows XP, musíte si stáhnout software tiskárny z webové adresy 1. Klepn te na Další v pr vodci Nalezen nový hardware. 2. Klepn te na položku Vyhledat nejvhodn jší ovladač pro toto za ízení (doporučeno) a poté klepn te na tlačítko Další. 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 4. Když se zobrazí nabídka disku CD, poklepejte na Konec, aby se nabídka disku CD zav ela. 5. Vyberte možnost Jiné umíst ní. 6. Klepnutím na tlačítko Procházet vyberte hlavní složku na disku Starter CD a poté klepn te na OK. 7. Klepn te na tlačítko Další a postupujte podle zobrazovaných pokyn. 8. Klepn te na tlačítko Další a poté klepn te na tlačítko Dokončit. 9. O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). POZNÁMKA: Po dokončení instalace hardwaru jako první pr vodce nov rozpoznaným hardwarem spustí automaticky instalační program. Díky tomu budete moci nainstalovat i součásti, které netvo í vlastní ovladač, nap íklad nástroj Toolbox. 10 Začínáme

14 Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) V síti s lokálním sdílením je tiskárna p ipojena p ímo ke konektoru USB vybraného počítače (známého jako server) a je sdílena ostatními počítači (klienty). Tuto konfiguraci použijte jen u malých skupin, nebo když je vytížení tiskárny nízké. Počítač, k n muž je tiskárna p ipojena, je zpomalován, když na sdílené tiskárn tiskne mnoho uživatel. Tiskárnu m žete sdílet v síti pomocí lokálního sdílení v t chto p ípadech: Počítač, k n muž je tiskárna p ipojena, pracuje se systémem Windows. Tiskárna bude sdílena dalšími uživateli systému Windows. (Nem žete sdílet tiskárnu s uživateli Mac OS.) Sdílení tiskárny p ipojené k vašemu počítači (server) 1. V nabídce Start vyberte složku Tiskárny. (Cesta je r zná u jednotlivých operačních systém Windows. M že to být pomocí Nastavení nebo Ovládací panely, anebo p ímo pomocí možnosti Tiskárny a faxy.) 2. Ve složce Tiskárny klepn te pravým tlačítkem na tiskárnu a klepn te na Vlastnosti. 3. Na kart Sdílení zvolte možnost "sdílet tiskárnu" zadáním položky Název tiskárny pro sdílení. 4. Voliteln. Jestliže tiskárnu sdílíte s dalšími uživateli jiných verzí Windows, m žete klepnout na Další ovladače, aby se nainstalovaly jejich ovladače pro jejich pot ebu. Tento krok vyžaduje, abyste m li v jednotce CD-ROM disk Starter CD. Zaèínáme POZNÁMKA: Když sdílíte lokáln p ipojenou tiskárnu, použijte na serveru nejnov jší operační systém. Server systému Windows 98 nerozpozná klienta Windows Klepn te na OK. Použití tiskárny p ipojené k jinému počítači (klienti) Klienti mohou být k tiskárn p ipojeni t emi r znými zp soby: Instalace softwaru tiskárny z disku Starter CD. Po výzv zvolte P ipojené k síti a poté zvolte položku Nastavení klienta pro tisk klient-server. Vyhledejte tiskárnu v síti a p etáhn te tiskárnu do své složky Tiskárny. P idejte tiskárnu a nainstalujte software ze souboru INF, který byl uložen v míst vaší sít. U správce sít zjist te, kde je soubor INF umíst n. Na disku Starter CD jsou soubory INF uloženy ve složkách s použitím následujícího formátu: <CD>:\Setup\Drivers\PCL3\<operační systém>\<jazyk>. Jestliže nap íklad má vaše CD písmeno disku D:, m l by soubor PCL 3 INF v anglické verzi systému Windows 2000 obsahovat et zec D:\Setup\Drivers\PCL3\Win2k_XP\English. P ipojení tiskárny 11

15 P ímé p ipojení pomocí kabelu USB (Mac OS) Nainstalujte nejprve software a poté p ipojte tiskárnu k počítači. Pokud chcete, m žete po dokončení sdílet tiskárnu s dalšími uživateli systému Mac OS. Postup p ipojení pomocí kabelu USB 1. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 2. Poklepejte na ikonu CD na ploše a poklepejte na ikonu Setup. - nebo - Vyhledejte instalační program ve složce Installer na disku Starter CD. 3. Klepn te na položku Instalace ovladače. 4. Postupujte podle zobrazovaných pokyn. 5. P ipojte kabel mezi konektory na počítači a tiskárn. 6. Otev ete St edisko tisku nebo Printer Setup Utility ve složce Aplikace\Utility. 7. Klepn te na P idat. 8. V nabídce vyberte položku USB. 9. V seznamu tiskáren vyberte HP Business Inkjet 1000 a poté klepn te na P idat. Vedle názvu tiskárny se objeví tečka, což znamená, že tato tiskárna je nyní výchozí tiskárnou. 10.Zav ete pomocný program pro nastavení Print Center nebo Printer Setup Utility. 11.O tom, jak sdílet tiskárnu viz Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS). Sdílení tiskárny p ipojené pomocí USB v síti Ethernet (Mac OS) Základní požadavky pro sdílení tiskárny v prost edí Macintosh jsou následující: Počítače Macintosh musí být schopny komunikace pomocí TCP/IP a počítače Macintosh musí mít adresy IP. (AppleTalk není podporován.) Tiskárna, která je sdílena, musí být p ipojena k vestav nému portu USB na hostitelském počítači Macintosh. Jak hostitelský počítač, tak klientské počítače, které sdílenou tiskárnu používají, musí mít nainstalován software pro sdílení tiskárny a ídicí program tiskárny nebo PPD pro tiskárnu. (K instalaci softwaru pro sdílení tiskárny m žete spustit instalační program a související soubory nápov dy.) Klientské počítače musí mít nainstalovány p íslušné ídicí programy HP pro tiskárnu. Klientské počítače musí být počítače PowerMac. K tomu, aby mohla být sdílena tiskárna USB PostScript, musí mít klientské počítače port USB. Další informace o sdílení tiskáren USB viz informace o podpo e dostupné na webových stránkách Apple (http://www.apple.com) nebo v nápov d pro Mac na počítači. 12 Začínáme

16 Sdílení mezi počítači Macintosh Zapnutí sdílení tiskárny na počítači, k n muž je p ipojena tiskárna (hostitel). 1. Otev ete Systémové p edvolby, klepn te na Sdílení a potom klepn te na Služby. 2. Klepn te na zaškrtávací políčko Sdílet tiskárnu. Pro tisk z jiných počítač Macintosh (klientských) v síti prove te p edvolbu tiskárny v okn Sdílení (Mac OS X). Potom vyberte okolní počítače kde je tiskárna sdílena a vyberte tiskárnu. Odinstalování softwaru tiskárny K odinstalování softwaru tiskárny použijte následující postup. Odinstalování softwaru pro Windows (všechny verze) 1. Ukončete veškeré spušt né aplikace. 2. Z nabídky Start otev ete Ovládací panely. 3. Poklepejte na položku P idat nebo odebrat programy. 4. Vyberte software tiskárny, který chcete odstranit. 5. Klepn te na tlačítko pro p idání nebo odstran ní softwaru. 6. P i dokončení odstran ní softwaru tiskárny postupujte podle zobrazovaných pokyn. Zaèínáme POZNÁMKA: Chcete-li odinstalovat software tiskárny v systému Windows 2000 a Windows XP, musíte mít oprávn ní na úrovni správce (administrator). Pokud software nebyl úsp šn odinstalován nebo pokud nebyl nalezen odinstalační program, spust te nástroj scrubber z disku Starter CD. Viz následující postup. Spust te nástroj scrubber. 1. Odpojte tiskárnu od počítače. 2. Na počítači restartujte Windows. 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 4. Vyhledejte nástroj scrubber na disku Starter CD a spust te jej. V systému Windows 98 a Windows Me použijte soubor scrub9x.exe ve složce Utils\Scrubber\Win9x_Me. V systému Windows 2000 a Windows XP použijte soubor scrub2k.exe ve složce Utils\Scrubber\Win2k_XP. Odinstalování softwaru tiskárny 13

17 Odinstalace softwaru pro Mac OS 1. Restartujte počítač. POZNÁMKA: Pokud p ed odinstalováním softwaru nerestartujete počítač, n které soubory nebudou v pr b hu činnosti odinstalačního programu z počítače odebrány. 2. Do jednotky CD-ROM vložte disk Starter CD. 3. Poklepejte na ikonu CD na ploše. 4. Poklepejte na ikonu instalačního programu a postupujte podle zobrazovaných pokyn. 5. Když se zobrazí hlavní dialogové okno instalace, vyberte možnost Odinstalovat v rozbalovacím seznamu v levé horní části dialogového okna. 6. Postupujte podle zobrazovaných pokyn a dokončete instalaci. Vytvá ení kopií softwaru Disk Starter CD obsahuje nástroj, který umož uje kopírování softwaru tiskárny na disky nebo vytvá ení uživatelských instalací, což je obvyklým úkolem správc systému. Když spustíte Instalátor, vyberte položku Funkce p izp sobení pro kopírování disk. Tento nástroj m žete použít rovn ž ke kopírování softwaru tiskárny na pevný disk nebo na sít ovou jednotku. Po zkopírování soubor na jiné umíst ní m žete software tiskárny instalovat z tohoto místa. Instalace dalšího softwaru Následující ovladače a volitelný software jsou dostupné rovn ž pro instalaci na tiskárnu. HP Web Jetadmin. Jedná se nástroj pro správu tiskárny založený na webovém prohlížeči. Odkaz na webové stránky HP Web Jetadmin je uveden na disku Starter CD. Další informace o použití tohoto nástroje viz Použití nástroje HP Web Jetadmin. POZNÁMKA: HP Web Jetadmin je k dispozici pouze v p ípad, že je tiskárna p ipojena k síti, která používá volitelný tiskový server HP Jetdirect. Informace o objednávání viz HP Jetdirect, tiskové servery. Ovladač Linux. Je k dispozici na adrese Další informace o použití operačního systému Linux v souvislosti s tiskárnami HP najdete, navštívíte-li stránku Instalační software tiskárny pro sít UNIX (HP-UX, Sun Solaris). Tento software je dostupný ke stažení na adrese Informace o použití ovladače tiskárny pro emulaci IBM PostScript 3 pro operační systém IBM OS/2. Navštivte stránku Používáte-li Windows 2000 nebo Windows XP, musíte mít pro instalaci ovladače tiskárny oprávn ní na úrovni správce (administrator). 14 Začínáme

18 2 Použití tiskárny V této části se naučíte jak používat ovladač tiskárny ke zm n nastavení tiskárny a provád t základní tiskové úlohy. Rovn ž se dozvíte o speciálních tiskových médiích, která m žete na tiskárn použít, a jak na tato média tisknout. Výb r tiskového média P edtím, než použijete tiskárnu, v nujte určitý čas na seznámení s r znými tiskovými médii, která m žete používat. Tiskárna je konstruována tak, aby dob e tiskla na v tšinu typ kancelá ských papír a na kvalitní papír s obsahem 25 procent bavlny. P ed nákupem v tšího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet n kolik druh. Najd te typ tiskového média, který vám vyhovuje a je snadno dostupný. POZNÁMKA: K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Tyto typy tiskových médií jsou speciáln upraveny, aby se na tiskárn dosáhlo kvalitního tisku. Informace o objednávání a čísla díl viz Spot ební materiál a p íslušenství HP. Rady pro výb r a použití tiskových médií Pro získání nejlepších výsledk sledujte následující sm rnice: Vždy používejte papír, který vyhovuje specifikacím tiskárny. Seznam podporovaných tiskových médií viz Vysv tlení podporovaných velikostí a Vysv tlení podporovaných typ a gramáže tiskových médií. Do zásobníku zakládejte vždy pouze jeden typ papíru. V zásobníku 1 a zásobníku 2 zakládejte tisková média stranou tisku dol a tak, aby pravý okraj tiskového média byl zarovnán s pravým okrajem a s p edním vodítkem zásobníku. Viz Zakládání médií. Nezakládejte více než 150 list média do zásobníku 1. Nepoužívejte média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvln ná. Nepoužívejte papír s vý ezy nebo perforacemi a papír s hrubou texturou nebo reliéfem. Tyto typy médií mohou zp sobit uvíznutí nebo jiné problémy. Nepoužívejte papír, který je p íliš tenký nebo se snadno protahuje. Tyto typy médií se mohou nesprávn podávat nebo uvíznout. Viz Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média. Nepoužívejte n kolikadílné formulá e. Papír s drsným povrchem nebo papír, který špatn p ijímá inkoust, m že být p íčinou nekvalitního tisku grafiky nebo textu. Použití tiskárny Výb r tiskového média 15

19 Vysv tlení technických údaj pro podporovaná média Tato část podává informace o tisku na r zné velikosti, typy a hmotnosti tiskových médií, které tiskárna podporuje. Vysv tlení podporovaných velikostí V následující tabulce jsou podrobné informace o velikostech a typech médií, které m žete použít pro jednotlivé vstupy papíru. Informace o typech tiskových médií, které podporují jednotlivé vstupy papíru, viz Zakládání médií. Formát média Zásobník 1 Volitelná automatická duplexní jednotka U.S. Letter (216 x 279 mm) U.S. Legal (216 x 356 mm) A4 (210 x 297 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) A5 (148 x 210 mm) Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm) Obálka DL (200 x 110 mm) Obálka C6 (114 x 162 mm) A2 (111 x 146 mm) Kartotéční lístky (76,2 x 127 mm) Kartotéční lístky (102 x 152 mm) Kartotéční lístky (127 x 203 mm) Karta ISO A6 (105 x 149 mm) Papír pro plakáty (široký až 216 mm a dlouhý 594,4 cm) Tisková média s vlastní velikostí o ší ce 76,2 až 216 mm a délce 127 až 356 mm 16 Použití tiskárny

20 Vysv tlení podporovaných typ a gramáže tiskových médií V této tabulce jsou informace týkající se typ a gramáží tiskových médií, které mohou akceptovat jednotlivé vstupy papíru a maximální kapacita jednotlivých vstup. Zásobník Typ Hmotnost Kapacita Zásobník 1 Papír 60 až 90 g/m 2 Až 150 list nebo stoh 15 mm Volitelná automatická-dupl exní jednotka Pr hledné filmy nebo štítky Až 30 (nebo stoh 8 mm) Obálky 75 až 90 g/m 2 Až 22 (nebo stoh 15 mm) Karty Až do Až 60 (nebo stoh 15 mm) 200 g/m 2 Papír 60 až 90 g/m 2 1 současn Karty Až do 1 současn 160 g/m 2 Nastavení minimálních okraj Okraje dokumentu se musí shodovat (nebo p esahovat) s tímto minimálním nastavením okraj p i orientaci na výšku. Na obrázku níže je znázorn no, která strana papíru a obálky koresponduje s p íslušným okrajem. Shora Shora Zleva Zprava Zdola Použití tiskárny Zdola Zleva Zprava Výb r tiskového média 17

hp business inkjet 1100 series

hp business inkjet 1100 series hp business inkjet 1100 series uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Hewlett-Packard Company Všechna práva vyhrazena. Vydání 1, 9/2003 Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

hp řada hp deskjet 9600

hp řada hp deskjet 9600 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány;

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2008 Copyright Hewlett-Packard

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing Umíst ní obrázk v galerii fotografií P idat obrázky do galerie fotografií lze n kterým z následujících zp sob. Galerie fotografií je levé podokno v softwaru HP Photo Printing a je místem, kde začíná vytvá

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 460 MOBILE http://cs.yourpdfguides.com/dref/898805

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 460 MOBILE http://cs.yourpdfguides.com/dref/898805 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka HP Officejet Pro K5300/K5400 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K5300/K5400 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

hp photosmart 7200 series referenční p íručka

hp photosmart 7200 series referenční p íručka hp photosmart 7200 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898600

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898600 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007 Karty PC Card Číslo dokumentu: 419433-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Obsah 1 Konfigurace karty PC Card 2 Vložení karty PC Card 3 Ukončení činnosti a vyjmutí karty

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka HP Deskjet 1280 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání 1, 2/2005 Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 430244-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media (pouze u vybraných model ) Vložení digitální paměťové

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312968-221 únor 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

HP Color LaserJet CP3505

HP Color LaserJet CP3505 HP Color LaserJet CP3505 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Řada HP Deskjet 9800. Uživatelská příručka

Řada HP Deskjet 9800. Uživatelská příručka HP Deskjet 9800 Řada HP Deskjet 9800 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898868

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

HP Deskjet 460. P enosná Tiskárna. Uživatelská P íručka

HP Deskjet 460. P enosná Tiskárna. Uživatelská P íručka HP Deskjet 460 P enosná Tiskárna Uživatelská P íručka P enosná tiskárna HP Deskjet 460 Uživatelská p íručka První vydání: 06/2005 Informace o autorských právech 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 404158-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media (pouze u vybraných model ) Vložení digitální paměťové

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP

Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP Tiskárna řady HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka implementovaného webového serveru HP www.hp.com/support/cljcp3525 Implementovaný webový server HP Color LaserJet CP3525 Uživatelská příručka

Více