Seznam příloh a technická zpráva D ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -"

Transkript

1 - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: fax: TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV spol. s r.o. KONTROLOVAL Ing. P.Dík - Moskevská 86 Praha 10 SCHVÁLIL Ing. J. Jaroš STUPEŇ DOKUMENTACE Č. ZAKÁZKY POČET FORM. DATUM MĚŘÍTKO Č.KOPIE ČÁST DSP+DPS A4 01/ Č. PŘÍL Technická zpráva

2 Seznam příloh Číslo přílohy Rev. index Název výkresu Měřítko Datum Rev. datum Hromosvod_nadzemní část Zemnění objektu Pochůzkové osvětlení Osvětlení vstupů TECHNICKÁ ZPRÁVA 1..1 Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby ŠSCHL Kamenice zateplení b) místo stavby - Školící centrum HZS Středočeského kraje, Korunní 2, Kamenice. Na parcele 931/1, k.ú. Těptín (okres Praha-východ); c) předmět projektové dokumentace zateplení objektu Údaje o stavebníkovi Česká republika Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Sídlo: Jana Palacha 1970, Kladno IČO: Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: Techniserv spol. s r.o. se sídlem: Baarova 231/36, Praha 4 provozovna: Moskevská 86, Praha 10 IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Ing Jiří Jaroš autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT:

3 Stavební a architektonické řešení: Elektroinstalace, hromosvod: Ing Jiří Jaroš autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT: Ing. Pavel Dík - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb číslo autorizace ČKAIT: Seznam vstupních podkladů Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: Investiční záměr investora Archivní dokumentace stavby Zaměření stavby projektantem Katastrální mapa CZUK Fotodokumentace stávajícího stavu stavby 2. Předmět a rozsah projektové dokumentace Tato projektová dokumentace řeší provedení hromosvodu, zemniče a pochůzkového osvětlení. Dokumentace je zpracována podle prováděcího předpisu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a ve stupni projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) Navržená zařízení jsou referenční a určují minimální technický standard, resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétních zařízení při realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. V případě nahrazení jednotlivých částí, nebo celých funkčních celků, musí být dodavatelskou firmou zajištěna plná funkčnost jak systému, který je měněn (ať jeho část, tak jako celek), ale musí být zajištěna plná funkčnost systémů navazujících na nahrazený systém (např. změna jištění a nap. kabelů v případě použití jiné než uvažované UPS apod.) 3. Podklady pro zpracování Hlavními podklady pro zpracování této dokumentace jsou - jednání se zástupci investora - podklady od jednotlivých profesí - jednání se zpracovateli stavební části PD - jednání se zpracovateli ostatních částí PD - technické normy a zákony - 4 -

4 4. Základní technické údaje 4..1 Všeobecná část Platné předpisy a normy Standardem pro realizaci předmětu díla, jsou ČSN EN, ISO, ČSN a následně DIN, pokud není v rozporu s ČSN EN, ČSN, nebo je-li ČSN EN, nebo ČSN zrušena. Pokud platí v souběhu dvě, nebo více norem, pro stejnou, nebo navazující část stavby, budou práce a dodávky provedeny vždy podle nejnovější ČSN EN, nebo ČSN, a to i v případě, že lze, v době realizace stavby, ještě podle dříve vydané normy, realizaci provést. 5. Technické řešení: Hromosvodní soustava bude mřížová,velikost ok 15x15, uložená na betonových podpěrách, doplněná o jímací tyče. Jímací tyče budou uloženy do typových podstavců. Protože, na základě provedeného výpočtu, jsou jímací tyče delší než 2,0m, resp. JT1=2,5m JT2=3,0m a JT3=4,0m, provede se zavětrování JT pomocí izolačních distančních souprav. Svody budou rozmístěny v souladu s kótami na výkrese. Rozteč svodů nesmí být větší než 15m. Svody se označí pořadovými štítky. Kompenzační svod se označí popiskou KS. Uzemnění, ochranné vodiče a tedy ochranné pospojení bude provedeno ve smyslu ČSN ed.3. Bude provedeno pospojování všech vodivých částí umístěných na střeše a spojeno s přípojnicí ekvipotenciálového vyrovnání MET2, která se nově, na střeše, vybuduje. U hlavního rozvaděče se vybuduje MET1, která se spojí se stávajícím rozvodem potenciálového vyrovnání a současně se obě nové MET propojí pomocí ZŽ vodiče H07VK50. Pro uložení a vedení propojovacího vodiče se použijí stávající kabelové trasy. V souladu s článkem ČSN ed.3 musí být zemnič pomocí uzemňovacího přívodu spojen s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění, jehož průřez je v instalaci největší. Nesmí být však menší než H07VK- ZŽ- 6mm2. Každých, max.20m, délky horizontálního vedení se vloží dilatační vložka pro vyrovnávání teplotních délkových změn vedení. Plynové potrubí bude ochráněno instalací jiskřiště, provedenou v souladu s výkresem. Před montáží objímky na potrubí se odstraní velmi opatrně, ručně nátěr v nezbytně nutném rozsahu. Hlavní rozvaděč Rm1 se dozbrojí přepěťovou ochranou T1+T2 uvedeného typu. Stupeň T3 se použije na pracovištích podle uvážení, potřeb a určení investora. Kód výrobku Počet Typové označení Síť Počet fází Stupeň SVBC-12,5-3-MZ TN-C 3 T1+T SVD-335-3N-MZS TN-S 3 T3 Z důvodu instalace pochůzkového osvětlení, které bude rozmístěno po obvodu objektu dle výkresu ve výšce 3m, bude nutné dozbrojit hlavní rozvaděč Rm1 ještě chráničem s nadproudovou ochranou a stykačem. Hodnoty jsou uvedeny ve výkazu výměr a na výkrese. Svítidla se uchytí na předem připravené a zabudované konstrukce, které budou nainstalovány pomocí ocelových kotev do pevného obvodového zdiva, tak aby nemohlo dojít k jejich vypadnutí! Přívodní kabel CYKY-J5x4, se uloží do vnější části obvodových stěn objektu a bude nasmyčkován. Světelný obvod bude napojen na jeden okruh, resp. na nově dozbrojené prvky ve stávajícím rozvaděči Rm1. Paralelně s přívodním kabelem se uloží vodič H07VKZŽ2,5 kterým se uvedou na stejný potenciál všechna osvětlovací tělesa a případně přilehlé vodivé předměty - 5 -

5 zasahující do stavby. Okruh pochůzkového osvětlení bude spínán stykačem pomocí soumrakového čidla, umístěného na střeše, tak aby nedocházelo k jeho negativnímu ovlivňování. Kabel čidla bude uložen obdobně jako kabel CYKY-J5x4. Osvětlení vstupů do objektu bude provedeno v souladu výřezy půdorysu na výkrese 05. Ovládání je pomocí polozapuštěných vypínačů č.1, v krytí IP Parametry sítě: NN-3PEN~50Hz,400V/TN-C, s ochranou samočinným odpojením od zdroje 7. Uzemnění: Součástí stavebních úprav na objektu je provedení výkopu po celém jeho obvodu. Po dohodě se zpracovatelem stavební části projektu, bude výkop od objektu ve vzdálenosti min mm, v režii stavby. Vybuduje se nový kruhový zemnič typu B. Na dno výkopu se uloží pásek FeZn30/4, na který se připojí, pomocí svorek SR 03, hromosvodní svody. V místě stávajících svodů se odkope stávající zemnič, který se spojí s nově položeným páskem FeZn30/4. Podle čl ČSN ed.3 se provedou následují opatření, tak, aby v maximální míře bylo zabráněno korozi, obetonováním a zalitím spojů do gumoasfaltu, proto, aby předvídatelnou změnou odporu zemniče nedošlo ke snížení jeho ochrany před úrazem elektrickým proudem. Na všech spojích se provede antikorozní úprava minimálně dvojí aplikací gumoasfaltu. Po jeho řádném vyschnutí, se uzemňovací systém zabetonuje do kvádru 100x100mm. Na základě provedeného výpočtu není nutné instalovat dodatečné zemniče. Nově instalovaný zemnič se musí spojit se stávajícím zemničem, a spoje se ošetří stejným způsobem, jak je uvedeno a musí být spojen s přípojnicí ekvipotenciálového vyrovnání u rozvaděče Rm1. Nutné vstupy a výstupy do objektu se utěsní proti vlhkosti a případnému vniknutí hlodavců. 8. Pokyny pro provádění stavby, použité materiály a jejich dimenzování. Práce budou prováděny na prostranstvích a spojovacích komunikacích a též, částečně, v území, která budou, v době pokládky staveništěm. Trasu mohou křižovat, anebo vést v souběhu, stávající inženýrské sítě, provozované, ale i v současné době již třeba nepoužívané. Proto je důležité práce provádět se vší opatrností. V místech styku zemních prací s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat jen ručně prováděnými pracemi s maximální opatrností. Je také nezbytně nutné dodržet předpisy bezpečnosti práce a také důsledně provést zabezpečení výkopu proti pádu osob, zvířat a věcí. Všechny materiály použité pro jímací vedení a uzemňovací soustavu musí být testovány jako hromosvodní součásti. Materiál, tvary a minimální průřezy ploch jímací soustavy, jímacích tyčí a svodů je uveden v tabulce č.6 ČSN EN Životní prostředí a doklady pro předání díla Použité technologie a materiály nesmí poškodit životní prostředí. Obaly a odpady použitých materiálů a technologií související s realizací díla, budou průběžně odstraňovány podle instrukcí investora. Při předání stavby bude objednateli předána dokumentace smluvního díla: -Výchozí revize

6 -Prováděcí projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení. -Doklady o úspěšném provedení všech revizí. -Atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby, anebo do stavby zabudované. -Záruční listy na dodané výrobky, s výjimkou zařízení, které on sám nedodává. 10. Požadavky na bezpečnost a hygienu práce Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Elektrická zařízení smí dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. Při předání a převzetí staveniště, mezi objednatelem a zhotovitelem, se vymezí, zápisem do stavebního deníku m.j. i zakázané manipulace, druh a způsob používání ochranných prostředků. Následně před započetím prací musí být pracovníci zhotovitele poučeni o nebezpečích, která mohou vzniknout při montážních pracech a opatřeních při mimořádných havarijních stavech. Staveništní rozvody budou odpovídat svým provedením ustanovením ČSN ed.2_předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. Veškerá poučení, předání a případná vymezení musí proběhnout mezi smluvními stranami prokazatelným způsobem. 11. Požadavky na montáž a uvedení do provozu Montáž smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště a ani program případných zkoušek, nebo jejich náplň. Po úpravě a připojení je nutné provést měření a u světel zkoušky, které prokáží splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Konkrétní podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentování musí být předmětem smlouvy týkající se příslušné dodávky. Uvedení do provozu je podmíněno řádným předáním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentací (konstrukční výkresy, dokumentace skutečného provedení, revizní zpráva, návody k použití a manuály v češtině, prohlášení o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů a pod). Před předáním díla je třeba provést zaškolení obsluhy případně i technické údržby. Před zakrytím kabelů osvětlení doporučuji provést kontrolní měření izolačního stavu kabelů a vizuální kontrolu jeho celistvosti. 12. BOZP Při zpracování dokumentace byly aplikovány obecně závazné předpisy o BOZP a pro realizaci stavby a její provedení je nutné tyto předpisy dodržovat. Zejména se jedná o povinnost provádění prací odborně a zdravotně způsobilými osobami, zabezpečení pracovišť a staveniště v závislosti na povaze prováděných prací a z nich vyplývajících rizik, vyžadování a používání ochranných pomůcek a zařízení stanovených pro konkrétní činnosti, provádění pomocných stavebních konstrukcí a ochranných a záchytných konstrukcí podle normových požadavků, řádného zabezpečování zemních prací a obecného přístupu k odstraňování rizik jejich odstraňováním a minimalizaci technickými prostředky před organizačními a výchovnými. Práce budou probíhat na předaném staveništi nebo pracovišti za podmínek stanovených zápisem o předání a převzetí. V rámci těchto prostor bude trvale udržován zhotoviteli pořádek a čistota

7 Zvláštní pozornost je potřeba věnovat inženýrským a ostatním sítím a podmínkám prací v jejich blízkosti nebo přímo ochranném pásmu. Provádění prací musí respektovat podmínky provozovatelů nebo podmínky předání a převzetí pracoviště a staveniště. Pro jednotlivé práce musí být předem stanoveny pracovní nebo technologické postupy a pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni. Pokud z připravovaných nebo prováděných prací vyplývají rizika přesahující vymezený prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o těchto rizicích informovat a koordinovat práce s cílem minimalizace jejich dopadů. Veškeré činnosti na a s vyhrazenými technickými zařízeními mohou provádět pouze způsobilé osoby a zhotovitelé a před jejich používání musí být splněny základní podmínky uvedení do provozu (revize, kontroly, měření apod.). V rámci stavby se nepředpokládá vliv rizikových faktorů pracovního prostředí přesahující stanovené limity. Pokud byl pro stavbu zpracován Plán BOZP musí se veškeré činnosti na staveništi upravené plánem provádět v souladu s ním. I při pracích s možnými zdroji zapálení (sváření, pálení, nahřívání, broušení apod.) nevyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být dodrženy základní principy o odstraňování hořlavin nebo jejich vhodném překrytí, vybavení pracovišť stanovenými hasebními prostředky a znalosti základní požární dokumentace a požárních charakteristik. 13. Projektová dokumentace odpovídá těmto zákonům, nařízením vlády, vyhláškám a hlavním normám ČSN: Vyhláška 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v účinném znění Vyhláška 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění Jedenáctá část Elektrická zařízení Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci Vyhláška 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Nařízení vlády 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility - 8 -

8 Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ČSN - Elektrotechnika elektrotechnické předpisy ČSN ČSN ISO 3864 ČSN ed.2 ČSN ed.2, Změna Z1 ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ČSN ed.2 ČSN Zemní práce Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Značení vodičů barvami nebo číslicemi Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před účinky tepla Ochrana proti nadproudům Ochrana před podpětím Odpojování a spínání Opatření před úrazem elektrickým proudem ČSN ČSN proudem 3/97 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Opatření k ochraně proti nadproudům Volba ochranných opatření podle vnějších vlivů - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým ČSN ed.3 ČSN ed.2 ČSN ČSN ed.3 ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN Z4 ČSN /EN 60529/ ČSN /EN 60059/ Výběr a stavba elektrických zařízení Všeobecná ustanovení Výběr soustav a stavba vedení - Dovolené proudy Spínací a řídící přístroje Uzemnění a ochranné vodiče Revize - Postupy při výchozí revizi Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Rozvodná zařízení Revize elektrických zařízení Stupně ochrany krytí (krytí IP kód) Hodnoty proudů ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání Označování žil kabelů a ohebných šňůr El. zařízení - Základní ustanovení Připojování el. přístrojů a spotřebičů ČSN EN ed.2 TNI

9 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN Pohyblivé přívody a šňůrová vedení Prozatímní el. zařízení Bezp. předpisy o zacházení s el. zařízením pracovníky seznámenými ČSN ISO (ČSN ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 14. Závěr: Protože se jedná o vyhrazené el.zařízení, podmínkou pro zprovoznění předmětu díla je provedení výchozí revize, dle ČSN

10 Řízení rizika podle ČSN EN , ed. 2 Název projektu: ŠSCHL Kamenice zateplení Zpracoval: Techniserv spol. s r.o. ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN , ed. 2 Investor: Název projektu: Česká republika Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ŠSCHL Kamenice zateplení Zpracoval: TECHNISERV spol. s r.o. Datum zpracování:

11 Řízení rizika podle ČSN EN , ed. 2 Název projektu: ŠSCHL Kamenice zateplení Zpracoval: Techniserv spol. s r.o. Analyzovaná budova pro výpočet rizika - kancelářská budova Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: délka L = m šířka W = m A D = m 2 (pro údery do stavby) výška H = 11.7 m A M = m 2 (pro údery v blízkosti stavby) Stavba je chráněná pomocí LPS III. - Je použita kovová střecha nebo jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV Hustota úderů blesků do země je stanovena na 1.69 na km 2 za rok. Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími. V okolí budovy se nacházejí sousední budovy. Budova 1 Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: délka L J = m šířka W J = m A DJ = m 2 (pro údery do stavby) výška H J = 11 m Poloha sousední budovy: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími Tato budova ukončuje poslední sekci napájecí sítě - Vedení 1. Silnoproudá elektrická vedení: Vedení 1 Sekce 1 Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení měrný odpor půdy Ohm.m délka sekce vedení m Spojení na vstupu: není definováno Sekce je ukončena sousední budovou: Budova 1 Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě: A L = m 2 (údery zasahující síť) A I = m 2 (údery do země v blízkosti sítě) Činitel instalace vedení: v zemi Činitel prostředí pro vedení: předměstské K vedení je připojeno zařízení:: Zařízení 1 - Impulzní výdržné napětí chráněného systému U w = 6 kv - Použité vnitřní vedení: nestíněný kabel - žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2) - Není použita koordinovaná ochrana.

12 Řízení rizika podle ČSN EN , ed. 2 Název projektu: ŠSCHL Kamenice zateplení Zpracoval: Techniserv spol. s r.o. - Vnitřní systémy nevyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách. - Nebyla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC Pro ekvipotenciální pospojování nebyla použita SPD podle IEC Použitá koordinovaná ochrana: Hlavní rozváděč (1x) SVBC-12,5-3-MZ Rozváděč koncového zařízení (1x) SVD-335-3N-MZS Zóny: Zóna 1 Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu. V zóně nejsou umístěna žádná zařízení. Vnitřní systémy - Není provedena mřížová soustava pospojování. - Není použito souvislé kovové stínění. Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo Riziko požáru: požár - nízké Opatření ke zmenšení následků požáru - jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty Nejsou známá žádná zvláštní rizika. Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím. Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím. Ztráta lidského života (L1) - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) L T = Hmotná škoda (D2) L F = Porucha vnitřních systémů (D3) L O = 0.1 Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2) - Hmotná škoda (D2) L F = Porucha vnitřních systémů (D3) L O = 0.01 Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3) - Hmotná škoda (D2) L F = 0.1 Ekonomická ztráta (L4) - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) L T = Hmotná škoda (D2) L F = 1 - Porucha vnitřních systémů (D3) L O = 0.1 Součásti rizika (hodnoty 10-5 ) R A R B R C R M R U R V R W R Z Celk. riziko Příp. h.

13 Řízení rizika podle ČSN EN , ed. 2 Název projektu: ŠSCHL Kamenice zateplení Zpracoval: Techniserv spol. s r.o. R R R R R D R I R S R F R O Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku. SOUPISKA MATERIÁLU: 1x 1x SVBC-12,5-3-MZ SVD-335-3N-MZS POZNÁMKY: nejsou

14 Kód výrobkupočet Typové označení Síť Počet fází Stupeň SVBC-12,5-3-MZ TN-C 3 T1+T SVD-335-3N-MZS TN-S 3 T3

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10. ŠSCHL Kamenice zateplení. Průvodní zpráva A 1. ŠSCHL Kamenice zateplení.

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10. ŠSCHL Kamenice zateplení. Průvodní zpráva A 1. ŠSCHL Kamenice zateplení. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení TECHNISERV

Více

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Zpráva o revizi hromosvodu (LPS)

Zpráva o revizi hromosvodu (LPS) Zpráva o revizi hromosvodu (LPS) Ev.ozn. - Vzor_302 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce roku 2009 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Projekt elektroinstalace v řadovém domku. Project of electrical installation in a terraced house

Projekt elektroinstalace v řadovém domku. Project of electrical installation in a terraced house ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Projekt elektroinstalace v řadovém domku Project of electrical installation in a terraced house Bakalářská práce

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM dle ČSN EN 62305 do 02/2009 paralelně platná ČSN 34 1390 závaznost (vyhláška

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu z pohledu legislativy a z pohledu norem

Požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu z pohledu legislativy a z pohledu norem Požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu z pohledu legislativy a z pohledu norem Jan Hlavatý Na školeních a v odborné literatuře se již v minulosti objevilo několik příspěvků ohledně

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem Ing. Jiří Smílek Kancelář ELektrických INStalací 756 31 Liptál 337 INVESTOR : STAVBA : SOUBOR : Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ v žst Vsetín SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Více

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové

Více

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4. D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. D.1.4.-01 Technická zpráva 2. D.1.4.-02 PŮDORYS 1.PP Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV ul.maxe Švabinského

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Nedostatky v instalacích systémů

Nedostatky v instalacích systémů Nedostatky v instalacích systémů ochrany před bleskem Postřehy z praxe znalce Systémy ochrany před bleskem musejí být v Německu v zásadě provedeny podle tzv. všeobecně uznávaných pravidel techniky, což

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P. O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 OPRAVA PORTÁLU A PŘILEHLÉ ZÍDKY HLAVNÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Václav Čech DATUM: 12/2015 TECHNICKÉ PODKLADY, BRNO, ZŠ

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 4 4. Prostředí... 4 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.50 Prosinec 2014 ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody Low-voltage electrical installations Internal electric distribution lines

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti ZŠ Praktická a ZŠ Speciální, Komenského

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-201

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 29.4.2015 revize 1 Vypracoval: Ing. Filip Rozsíval Tel.: 604 466 326 Email: filip@rozs-studio.cz 1 / 7 Obsah: Rekonstrukce 1. a 2.

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více