Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2007 /

2 Základní údaje Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev. č. ZL/051/2001 ze dne a úplného znění na základě svého usnesení č.13/1174/1 ze dne Právní forma: Příspěvková organizace Název : Adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Bukovanského 25, Ostrava Slezská Ostrava IČO: Identifikátor zařízení: Odloučené pracoviště 3. rodinná skupina zařazeno do sítě škol od adresa: Ostrava-Muglinov, U Kapličky 4 Kontakt: telefon: odloučené pracoviště fax: adresa: www: Kontaktní pracovník: Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka Stanovená kapacita : 24 dětí Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele Pavlína Vrátná, DiS., sociální pracovnice Lůžková kapacita : 26 lůžek Bankovní spojení : Komerční banka Ostrava,a.s., č.účtu /0100 Dispozice: Budova, vilový dům - rok výstavby 1932, tři podlaží 287 m2 Odloučené pracoviště - dvě bytové jednotky, 183 m2 dvě samostatné garáže Zahrada výměra m2 Ostatní plocha výměra m2 2

3 Č.j. DD/01/ 864 /08 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Ostravy-Slezské Ostravy, Bukovanského 25, příspěvkové organizace Zprávu předkládá : Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka zařízení 3

4 Osnova : 1. Základní charakteristika domova Systém umístění dětí Pěstounská péče Kontakty s rodiči, návštěvy Věková skladba dětí Školní docházka, studium Změny dětí během roku Zájmová činnost Spoluspráva Aktivity během roku Prevence sociálně patologických jevů Zaměstnanci Základní údaje o hospodaření zařízení Budova, pozemky Návštěvy, kontroly Sponzorské vztahy Poskytování informací Zpětná vazba Závěr

5 1. Základní charakteristika domova Dětský domov je zařízení, vzniklé za účelem péče o děti v prostředí obdobném jako v rodině. Hlavní náplní je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče nezletilým osobám, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření. Vždy je prioritní především zájem o jejich zdravý vývoj, řádnou výchovu a maximální úroveň vzdělání. Dětský domov tak činí v období, kdy nemůže být dítě ze závažných důvodů vychováváno ve vlastní rodině a nemůže být osvojeno, nebo umístěno v jiné formě náhradní péče. Úmrtí rodičů je také dalším důvodem pro umístění do ústavní výchovy. Dětský domov zastupuje nejbližší příbuzné a přibližuje dětem rodinné zázemí. V Ostravě-Slezské Ostravě vznikl dětský domov v roce Po celou dlouhou dobu poskytuje potřebnou péči dětem. V současné době je stále více krátkodobým zázemím pro děti, kterým se otevírá možnost přejít do pěstounského, nebo adoptivního vztahu. Dětský domov je určen dětem ve věkovém rozpětí 3 18 let, nebo do doby, než se ukončí vzdělávání, potřebné pro uplatnění v životě. Kapacita dětského domova stanoví nejvyšší počet dětí na 24 při lůžkové kapacitě 26 míst. Děti žijí ve třech rodinných skupinách. Uskupení je heterogenní. Sourozenci žijí pospolu. Ústavní výchova se řídí zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny děti mají k dispozici velký rodinný dům a kolem rozsáhlou zahradu. Budova poskytuje veškeré zázemí, běžné v rodinách. Součástí je i kuchyň a jídelna, která zajišťuje celodenní stravu. Jednotlivé rodinné skupiny získaly více samostatnosti i odpovědnosti odděleným finančním hospodařením. Stejně tak i činnostmi ve vlastních prostorách, vařením, nakupováním a hlavně vztahem ke svému zázemí. Dle znění vyhlášky č. 334/2003 Sb. lze zřizovat rodinnou skupinu i v běžné bytové jednotce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne , bylo zřizovatelem zakoupeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje bytové zázemí poblíž 5

6 dětského domova. Na základě přiznané výjimky MŠMT mělo ve třetí rodinné skupině možnost soužití 10 starších dětí. Tato výjimka platila do listopadu roku Od tohoto data obývá bytové prostory osm dětí včetně dospělých studentů. Odloučené pracoviště bylo zařazeno do sítě škol k 1. listopadu Třetí skupina takto obývá dvě bytové jednotky splňující všechna hygienická kritéria. Své pokoje tam užívají převážně starší děti. Studenti a učni. Společně s dětmi je přítomen vždy jeden pedagog. Odloučené pracoviště je vzdáleno cca 10 minut pěší chůze od hlavní budovy. 2. Systém umístění dětí Děti mohou být umístěny do dětského domova pouze na základě rozhodnutí soudu, a to předběžným rozhodnutím, nebo rozsudkem o ústavní výchově. Všechny děti k nám přicházejí určením z Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny v Bohumíně- Šunychlu. Dětský domov vytváří zázemí primárně pro děti, které jsou bydlištěm především v Moravskoslezském kraji. Po dosažení zletilosti mohou dospělé děti opustit ústavní zařízení a přejít do samostatného života. S dětmi, které dosáhly plnoletosti, a chtějí z důvodu dokončení profesního zaměření pobývat nadále v dětském domově, sepisujeme Dohody o dalším setrvání. K je v zařízení celkem 24 dětí. Z toho 22 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 1 dítě na základě předběžného opatření. S jedinou plnoletou dívenkou je sepsána Dohoda o setrvání. Důvodem je probíhající příprava na budoucí povolání. Úroveň sociálních spisů, na úseku dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem, dochází pravidelně čtvrtletně na zařízení kontrolovat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě. V roce 2007/2008, proběhly kontroly bez zjištěných nedostatků. V pravidelných intervalech navštěvují naše zařízení sociální pracovníci z OSPODu /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ z místa trvalého bydliště dětí. Kontrolují péči o umístěné děti. Konzultují možnosti jejich umístění do pěstounské, či adoptivní péče, zdravotní stav, kontakty s rodinou, školní úspěchy a další napojené činnosti. Mají zájem na uplatnění dětí v životě i po ukončení ústavní výchovy. Dětský domov spolupracuje s pověřeným koordinátorem spádového dětského diagnostického ústavu. Uplatňuje se při konzultacích zaměřených na tvorbu individuálních programů rozvoje osobností dětí, ale případně i na rozboru problémové situace dítěte a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů u dětských jedinců. 6

7 3. Pěstounská péče Děti, o které dlouhodobě neprojevuje vlastní rodina zájem, mají možnost vyrůstat v pěstounské rodině, případně v adoptivní rodině. Do procesu výběru pěstounského vztahu vstupují psychologové, sociální pracovnice a další odborníci, kteří tak odpovědně zajistí náhradní rodiče. Není vždy snadné získat pěstouny, kteří trpělivě tolerují vzdělávací, mentální smyslové i tělesné handicapy některých dětí. V současnosti se usiluje o vyhledání vhodné rodiny u dvou dětí. O výběru nové rodiny nerozhodují pracovníci dětského domova, mají pouze konzultační hlas. Většina ostatních dětí již nemá předpoklad zakotvit v náhradních rodinách. Odborný psycholog posoudil perspektivu nového zařazení negativně. Nezanedbatelnou roli hraje věk dětí, kterým je 15 a více. V omezené míře se vyskytují u nás i děti, které jsou věkem ještě zařaditelné, ale odmítají možnost náhradní rodiny. Další obtížnou překážkou jsou vícečetná sourozenecká uskupení. Přehled dětí, u kterých by byla žádoucí pěstounská vazba, je pravidelně předkládán sociálnímu odboru krajského úřadu. Individuálně je prováděna konzultace se sociální pracovnici, která vede v terénu spis o dítěti. V období tohoto školního roku byla příznivá situace pro 3 děti, které ukončily pobyt u nás a vrátily se do vlastní rodiny k rodičům. 4. Kontakty s rodiči, návštěvy I po vřazení dětí do dětského domova je kontakt rodičů a příbuzných s dětmi stále žádoucí. Snahou dětského domova je pochopitelně úprava poměrů doma tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět k rodičům, nebo zákonným zástupcům. Vítány byly návštěvy příbuzných, krátkodobé pobyty dětí doma, ale také souvislejší období pobytu v atmosféře rodiny o prázdninách. Návštěvy byly a jsou motivem pro dospělé zákonné zástupce k urychlenému napravení špatných poměrů. Zákonným zástupcům jsou 2x do roka podávány zprávy o prospěchu, zdraví, zájmové činnosti a chování jejich dětí. V uvedeném období měly téměř všechny děti kontakty s příbuznými. Pouze dva chlapci, blízcí plnoletosti, nemají žádné vztahy s vlastní rodinou. Důvodem je jejich osobní odmítání jakéhokoliv setkání, byť i písemného. 7

8 Všechny pobyty byly písemně schváleny sociálními pracovnicemi z místa bydliště dítěte. Jak již bylo uvedeno, zákon o sociálně právní ochraně dětí ukládá sociálním pracovnicím čtvrtročně navštěvovat děti v dětských domovech. Kontakty se velmi osvědčily a zdárně pokračují. Do zařízení docházejí za dětmi jejich kamarádi, spolužáci, přátelé. Stejně tak mohou naše děti navštěvovat své kamarády u nich doma. Podporované jsou návštěvy vedoucích a přátel, kteří navázali kamarádské kontakty s dětmi, ať již na letních táborech, jazykových kurzech či dalších zájmových aktivitách. Velmi dobré vztahy má náš dětský domov s Ostravskou univerzitou, sociálně právními i pedagogickými školami. Jejich studenti vykonávali praxi v rámci ústavní výchovy a děti byly rády v kontaktu s mladou generací. Ředitelka zařízení přednášela o ústavní problematice v dopoledních návštěvách jednotlivým třídám. Na požádání studijních vedoucích a v rámci dlouhodobých kontaktů, přiblížila tuto širokou oblast ústavní výchovy studentské veřejnosti. Veškeré návštěvy za dětmi, v rámci dalších aktivit, jsou zaznamenávány v návštěvních knihách a zdokumentovány podpisem. 5. Věková skladba dětí Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 13 Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 14 8

9 6. Školní docházka, studium Mateřská škola Základní škola pro sluchově postiženě a Mateřská školka pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Základní škola ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Pěší 71, Ostrava-Muglinov, ZŠ U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice, ZŠ Nádražní 117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Karasova 6, Ostrava -Mariánské Hory, ZŠ Karla Pokorného 1382, Ostrava-Poruba, ZŠ Na Vizině 28, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, Spec.škola pro sluchově postiženou mládež, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Naplněnost školních tříd, při vřazení nových dětí během školního roku, neumožňovala vždy docházku v místě spádové školy. Část školních zařízení je nedaleko dětského domova, jiná jsou v dosahu městské hromadné dopravy. Mezi základními školami jsou zahrnuty i třídy, které se dříve nazývaly zvláštními, nebo speciálními. Tento typ školy navštěvovalo ve školním roce 5 dětí. Učňovské obory byly vybrány dle zájmů a studijních předpokladů našich dětí: Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor malíř a natěrač Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor kuchařské práce SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor Číšník servírka SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor kuchařské práce 1 x 1 x 1 x 1 x Maturitní, středoškolské vzdělání Výchovná a humanitární činnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Bohumíně, Revoluční x Podnikání - SOU Dakol, s.r.o, Petrovice u Karviné x Gymnázium, Slezská Ostrava-Hladnovská 35, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou španělského jazyka 1 x 9

10 Vysokoškolské vzdělání Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta Obor aplikovaná ekologie 1 x Studium s maturitou ukončila 2 děvčata. Jedna z dívek se rozhodla odejít do vlastního života ke konci roku 2007 a druhá ukončila pobyt v červenci Přihlášku pro vysokoškolské vzděláni si podaly obě. Neslyšící děti Velmi náročná je pro nás práce s neslyšícím chlapcem, který u nás pobývá již sedmým rokem. Začátkem nového školního roku přišla jeho mladší sestra, u které je stejné sluchové postižení. Chlapec v tomto školním roce úspěšně zakončil pátý ročník Speciální školy pro sluchově postižené. V domově pobýval téměř rok další chlapec se sluchovým handicapem. Nebylo v našich možnostech zvládnout jeho rozsáhlé poruchy chování s agresivními prvky. V dubnu 2008, po ukončení diagnostického pobytu, byl přemístěn do Dětského domova se školou ve Slaném. Víceletá docházka vychovatelů do kurzu znakového jazyka se skvěle zúročila. V dalších letech se budeme snažit v maximální míře zapojit do výuky znakového jazyka další naše pedagogy. Přicházejí k nám častěji děti, které mají sluchový handicap. Cílem je, aby se komunikace s neslyšícími dětmi nestávala barierou, ale byla přirozenou součástí běžného života v našem dětském domově. Mimořádné doprovody Náročná byla taktéž péče o čtyři děti, které docházely do Základní školy Na Vizině, a to do třetí, čtvrté, šesté a osmé třídy. Tyto děti bohužel nebyly schopné samostatné docházky do vyučování. Spolupráce s ostatními dětmi nebyla možná. Stále byly a tedy jsou doprovázeny ráno i po vyučování pedagogy. Podobně tomu bylo i v případě doprovodu jedné dívenky, které byla vřazena do speciální třídy při ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě. Denní doprovod byl nezbytně nutný tam i zpět do I. Pololetí. Posléze dostala důvěru a do školy dojížděla samostatně, i když také s občasným záškoláctvím. Většina školních výsledků je na standardní úrovni. Velice pěkných hodnocení dosahují naší studenti. Studenti, docházející do maturitních zaměření i vysokoškolského oboru, nám přináší radost. Jsme rádi, že děti nyní dovedou ocenit dosažené vzdělání, završené maturitou, případně vysokoškolským diplomem. 10

11 Úspěchy dětí v samostatném životě Podle ověřených informací máme příjemné zprávy. Dívenka, která odešla z domova před třemi lety, úspěšně ukončila první ročník studia na Ostravské univerzitě, obor učitelství pro I. stupeň. Její sestra, která s ní odešla současně, měla završený učební obor pomocné práce kuchařské. Poté nastoupila na tříletý učební obor, a to kuchařka na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Úspěšně jej zakončila řádným výučním listem. Nyní nastoupila do pracovního procesu v ÚSP v Ostravě-Muglinově. Studium na Ostravské Univerzitě, na oboru vychovatelství, taktéž dokončila další dívka, která prožila u nás patnáct let. Byla nejmladší ze čtyř sourozenců. Opakování třídy V novém školním roce musela opakovat 8. ročník jedna žákyně. Další učenka dospěla ke změně učebního oboru a přestoupila na jiné učiliště. První ročník byl pro ni úspěšný. Dětem se snažíme dodat elán pro hodnotnější výsledky a individuálně s nimi budeme i nadále pracovat. Logopedie Soustavnou logopedickou péči vyžadovaly v docházkách u klinického logopeda tři děti. Diagnostický pobyt Na diagnostický pobyt byli umístěni z výchovných důvodů chlapec a dívka. Po ukončení pobytu, dle závěru odborníků, byl chlapec přemístěn do dětského domova se školou. Dívenka se vrátila zpět k nám. Pedagogicko-psychologická poradna Vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně ve školním roce 2007/2008 se neuskutečnilo. Pouze jsme spolupracovali na písemné a telefonické formě. 11

12 7. Změny dětí během roku K prvnímu září 2007 jsme zahájili provoz s počtem 23 dětí. Příchody: Odchody: příchod 16-leté dívenky z rodiny příchod 4-leté dívenky z rodiny příchod 16-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 14-letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 11-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 12 letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 10-leté dívenky z rodiny odchod 4 letého chlapce k matce odchod 20 leté dívky do vlastního bytu odchod sourozenců, 12-letá a 9-letá k matce odchod 14 letého chlapce, přemístěn do DD se školou odchod 19-leté dívky do vlastního bytu 1 K 31. srpnu 2008 zůstalo v péči zařízení 24 dětí. 8. Zájmová činnost Dětem v dětském domově je v nejvyšší dostupné míře umožněno rozvíjet své nadání v činnostech, o které projevily zájem a mají alespoň minimální předpoklady pro zvolenou činnost. Kromě vzdělanosti, což je jeden z pilířů kvalitní výbavy odcházejících dětí, je dalším péče o fyzickou kondici a vštípení základů zdravého životního stylu. Proto jsou zcela neodmyslitelné volnočasové aktivity dětí. Zájmové činnosti mohou děti provozovat na základních školách, ZUŠ, DDM, SOŠ a SOU, a v sportovních organizacích. Docházka 2007/2008: Dům dětí a mládeže - břišní tance 1 dívka Ostrčilova ul. - taneční kroužek 4 dívky 12

13 TJ Sokol Ostrava - házená 1 chlapec Rapid Muglinov - kopaná 1 chlapec TJ Heřmanice - kopaná 1 chlapec Základní školy - kroužky počítače 1 dívka - floorbal 1 chlapec - výtvarná výchova 3 děti - zdravověda 1 chlapec - kroužek literárního četní 1 dívka Základní umělecká Škola U Jezu,Ostrava - keramika 5 dětí Děti využívají nejen knihovnu v zařízení, ale navštěvují další knihovny v okolí domova a školy. Často se vyjíždělo v době víkendu, prodlouženého volna na turistické výlety, chodili jsme pravidelně plavat, v zimním období bruslit. Jsme obvyklými návštěvníky divadel a kin. Využíváme často levných, či bezplatných pozvání. Na zahradě máme políčko, kde děti samy zkoušely pěstovat zeleninu i květiny. Květinami jsou osázeny také truhlíky v oknech a na balkonech. V budově je několik akvárií, kde žily želvy, rybičky, křečci. Již osmým rokem se děti staraly o psa. Fenka, která byla převedena z městského útulku je křížencem belgického ovčáka. Je to mimořádně hodný tvor a děti na ni nedají dopustit. 9. Spoluspráva Na našem zařízení funguje dětská samospráva. Spolupracuje s vedením dětského domova na mnoha plánech a je nápomocna svým názorem. Děti již po letech fungování ví, že i na jejich pohledu a vnímání nám hodně záleží a nejsou nám lhostejné jejich postoje. V některých situacích jsou schopny ovlivnit plánované činnosti. Mimo schůzky spolusprávy se konají pravidelně společné pohovory s ředitelkou zařízení, metodikem prevence a vychovateli. Děti jsou informovány o důležitých ekonomických a organizačních aspektech, výchovných a vzdělávacích počinech. 13

14 10. Aktivity během roku Během celého roku jsou s dětmi konány různé aktivity a podnětné činnosti. Zúčastňovali jsme se akcí, které jsou domluveny v rámci kontaktů dětských domovů v kraji, či dále v republice. Především sportovní utkání jsou často obsazována našimi reprezentanty. Poloha našeho domova ve městě je výhodou při účasti na mnoha kulturních, sportovních a společenských prezentacích. Krátkodobější činnosti, účast : - Projekt Nadace Terezy Maxové Šikovné ručičky, prodejní trhy v Praze září - Návštěva výstavy BODIES v Praze - Sportovní den Slunečnice dětem pořádaný ve Frýdku-Místku - Setkání s královskou Výsostí Princeznou Annou na zámku v Lánech - Návštěva koňského útulku ve Velkých Albrechticích říjen - Návštěva zámku v Kuníně u Nového Jičína - Návštěva města Opavy, Ptačí vrch, Slezské divadlo, Opavské muzeum - Výjezd s AKlubem do Jeseníků - Výlet do Bohumína,poznávání města, návštěva Aquacentra - Sportovní soutěž Železný chlapec a dívka listopad - Moravskoslezské zemské finále MISSIS 2008 v Ostravě, Dům kultury Akord - Slavnostní otevření sportovního centra Ještěrka v O.-Bártovicích - Vánoční koncert Petera Dvorského, Dům kultury O.- Bártovice prosinec - Sportovní akce, zápas ve stolním tenise v Novém Jičíně - Mikulášská nadílka na Slezskoostravském hradě - Výtvarná soutěž, celorepubliková o nejkrásnější vánoční ozdobu - Kulturní vystoupení dětí pro seniory v LDN V O.-Radvanice - Účast na basketbalovém utkání I.ligy mužů, Čas Aréna - Výstava betlémů, Muzeum Hlučínska - Výtvarná soutěž, námět na Novoroční zdravici - Pozvání do hotelu Imperiál, oběd pro děti z dětských domovů - Výlet na Pustevny Ledové Království leden - Plavání v Aquaparku Olešná, Frýdek Místek únor - Návštěva Minikina Kavárna v Ostravě - Návštěva Ing.Jaroslava Palase za myslivecká sdružení v kraji - Návštěva Technického muzea v Kopřivnici, období zimních prázdnin - Výtvarná soutěž, o nejkrásnější velikonoční kraslici.zasláno do Mariánských Lázní - Účast na Republikovém finále v soutěži MISSIS 2008 v Chomutově. Na pozvání. březen - Basketbalové utkání NH Ostrava-BK Děčín, Čas Aréna - Country bál ve Vratimově - Velikonoční pobyt všech dětí v rámci svátečních dnů v Bolaticích u Opavy - Nejmilejší koncert 2008, pověření od FICE, pro organizaci soutěže mezi dětskými domovy /náročná akce uspořádaná v Domě kultury města Ostravy, účast téměř třista hostů a dětí 14

15 duben - Celodenní výlet všech našich dětí na výjimečnou výstavu artefaktů z lodi TITANIC pořádanou v Brně - Návštěva hradu Špilberk včetně podzemních kasemat - Plavecké přebory Dětských domovů v Opavě, účast a umístění dětí - Chopinovské nokturno, koncert v O.-Bartovicích, účast všech větších dětí - Vědomostní soutěž v poznávání květin, vyhlášení soutěže pro naše děti květen - Cyklistická soutěž a duatlon v Čeladné - Projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, úvodní kolo v DD - Floorballový turnaj Dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Akce Studia WELLA Professionals v budově dětského domova - Projekt vagón, výstava Muzea SNP o holocaustu v letech červen - Den dětí v ZOO Ostrava - Zábavný program Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou v divadle loutek - Přátelský turnaj v kopané, slavnostní otevření hřiště na ZŠ Hrdličkova - Den policie, policisté v akci na Slezskoostravském Hradě - Cirkusové představení - Výšlap s dětmi na Ostravskou sopku - Zakončení školního roku- opékání makrel na zahradě dětského domova - V rámci pozvání Nadace Klausových pro jednu ze studentek, bylo jí umožněno získat řidičský průkaz červenec - Účast na Shakespearovských slavnostech na Slezskoostravském hradě. Na pozvání Nadace OKD. Dlouhodobější pobyty: 1. Letní tábor Sloup účast 4 dětí 2. Letní tábor Štramberk účast 12 dětí 3. Ozdravovna Metylovice dětí 4. Turisticky zaměřený pobyt na Hadince dětí 5. Sportovní soustředění na Hadince dítě 6. Letní tábor Kyčera Těšínské Beskydy dětí 7. Turistický pobyt ve Vysokých Tatrách dětí Velmi výjimečný pobyt v závěru prázdnin byl dlouhodobě pečlivě připravovaný. výjezd do zahraničí na Slovensko. Do centrálních Vysokých Tater a nejkrásnějších míst se dostalo všech našich 24 dětí. Náročné túry zdolaly i menší děti a všichni si odvezli nezapomenutelné zážitky. 15

16 Období Vánoc je pro nás obdobím radosti a tajemného očekávání. Všichni je společně, i se zaměstnanci, slavíme několik dnů před oficiálním termínem. Děti mohou následně vánoční prázdniny prožít se svými blízkými. Program veselého zaměření, zpívání, tradic a dárků, je pro děti šťastným obdobím. Přesto u nás, v období vánočních svátků, bohužel zůstalo pět dětí. Všichni jsme se snažili navodit dětem milou a příjemnou sváteční atmosféru. Každoročně v období vánoc jsem pozvání na různé charitativní akce. Společně s dětmi chodíme do divadla, koncerty a jiné společenské akce, kterých se velmi rádi účastníme. Vždy se setkáme s dobrými lidmi a zajímavými hosty. 11. Prevence sociálně patologických jevů V souladu se strategií sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, je na našem domově realizována školní preventivní strategie, která je rozpracována v plánu na jednotlivé měsíce. Vyhodnocení za školní rok 2007/2008 nepřineslo žádné vážné opatření. V oblasti kriminality, delikvence, patologického hráčství, zneužívání návykových látek, šikany a další formy násilného chování, vandalismu, kouření, alkoholismu, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu, virtuálních drog /počítače, televize, video, mobilní telefony/ jsme neshledali a neřešili žádné přestoupení běžné morální normy. Velkým přínosem pro naše děti je spolupráce s Městskou policii Ostrava, s Klubem mladých Bunkr v Třinci, pracovištěm Renarkonu, s Ostravskou univerzitou. Skvělými se nám jeví besedy, přednášky na aktuální témata, návštěvy odborných pracovišť, projekty určené dětem s institucionální výchovou. Kulturní obohacení, lidové tradice, zvyky, znalost problematiky národnostních menšin, upevňování přátelství, pěkné vztahy, vše přispívá k rovnováze v dospívání. Nejdůležitějším momentem, ale zůstává stále vlastní příklad všech zaměstnanců dětského domova, dobře a důsledně volený program. Útěky V průběhu školního roku 2007/2008, došlo k útěkům u tří dětí. Dívenka byla ve spolupráci s Policií ČR nalezena a bez újmy na zdraví vrácena do dětského domova. Důvodem bylo, dle jejího sdělení, potřeba uchýlit se k blízké osobě. Hlavní podstatou byl nezájem o školní docházku. Děvče bylo po návratu přemístěno na diagnostický pobyt. Po ukončení pobytu byla zpět vřazena do našeho domova. Dalším dětem, chlapci a dívence nestačila doba vymezené vycházky a vrátili se později. Než se stačili vrátit byl pořízen ohlašovací zápis na Policii. 16

17 Velice nás mrzí toto nezvyklé a nepochopitelné chování. Ostatní děti se straní jedinců s takto špatně zaměřeným chováním. Další závažnější pochybení u dětí staršího věku je problém kouření. Nové děti posílily tento negativní fenomén svým návykem vzniklým před vstupem do ústavní výchovy. Odradit je se bohužel nedaří. Dětský domov spolupracuje s odbornými pracovníky v oboru psychologie a psychiatrie. Všichni doceňujeme odborné rady a následné vedení dětí dle doporučení. Ve školním roce 2007/2008 bylo evidováno u dětského psychiatra 10 dětí. Důvody návštěv bývaly stále závažnější, vycházely z původních podkladů pro umístění v ústavní výchově a jsou vystupňovány dalšími následně zjištěnými problémy. Krátkodobé pobyty v odborné léčebně v Opavě danou situaci neřeší. Je tak mnohdy obtížné věnovat péči všem dětem ve skupině, pokud některý jedinec v rámci své psychiatrické diagnózy váže péči převážně na sebe. Úrazy Úrazů dětí během školního roku bylo celkem 7. Pro žádný z nich nebylo nutné vyhotovit Záznam o úraze. 12. Zaměstnanci Složení: 1 ředitel VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 34 let pedagogické praxe 9 vychovatelů 1 žena VŠ vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 18 let praxe 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 28 let pedagogické praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena SŠ gymnázium. Střední pedagogická škola. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 28 let praxe 1 žena SŠ střední pedagogická škola, 38 let praxe 1 žena SŠ gymnázium. Doplňkové pedagogické studium. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 12 let praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 1 žena VŠ učitelství odborných předmětů, Celoživotní vzdělávání obor - speciální pedagogika 1 rok praxe. Současně následné vysokoškolské studium.na VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. 1 rok praxe. 17

18 1 muž SŠ střední průmyslová škola, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 4 roky praxe 1 muž VŠ sociální pedagogika, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 1 rok praxe. 4,5 pracovnice sociální péče pečovatelky 1 žena ÚSO - maturita, ekonomická škola 1 žena ÚSO - maturita, podnikání v oboru 1 žena ÚSO maturita, střední škola oděvní 1 žena ÚSO -maturita, střední škola oděvní. Nyní pokračování ve vysokoškolském studiu 1 žena ÚSO -maturita, výchovná a humanitární činnost. Pokračování ve vysokoškolském studiu 1 ekonomka ÚSO střední vzdělání s maturitní zkouškou- ekonomické zaměření, 25 let praxe 0,25 pokladní VOŠ - sociální práce, současně studující VŠ 0,75 sociální pracovnice VOŠ sociální práce, 5 roků praxe, současně studující VŠ 0,75 vedoucí jídelny ÚSO učební obor kuchař. Doplněno maturitou. 26 let praxe 1 kuchařka SO učební obor kuchařka 27 let praxe 1 kuchařka SO - učební obor kuchařka 13 let praxe 0,75 pradlena 0,5 úvazek švadlenka 0,25 úvazek 0,75 uklízečka SO - učební obor 0,75 údržbář SŠ - střední průmyslová škola, vyučen v elektro Fyzický počet osob 23 Přepočtený stav 21,5 18

19 Zaměstnanci zůstávají téměř ve stejném obsazení jako v loňském roce. V říjnu odešel pedagog, jenž neměl požadované vzdělání. Vystřídal jej opět muž, a to s vysokoškolským vzděláním. Úspěchem je setrvání mužů-vychovatelů v pedagogické profesi. Muž zde pracuje také na pozici údržbáře. Zaměstnanci se během roku zúčastňují různých vzdělávacích aktivit. Vědomosti pak dále uplatňují v práci s dětmi. Další vzdělávání jsou přínosná nejen pro výkon profese, ale i pro rozvoj osobnosti. Využíváme programů vzdělávacích a školících organizací, kterým byla udělena akreditace MŠMT ČR. DVPP byla využívána především z nabídek KVIC Nový Jičín, FAKTA, RESK, ANAS, NIDV a FICE. Provozní pracovníci se proškolovali v přednáškách s náplní jejich profese. Během roku absolvovali : Proč často ztrácíme energii a sílu Adventní vazba Aplikace akrylových barev vánoce Komunikace pedagoga s rodiči Jedná ruka netleská Trenažér Country tance II Sekty a netradiční náboženské skupiny Konference-funkční gramotnost a vzdělávání Rómů Velikonoční krasličení Hry s hudbou Prevence užívání návykových látek Školení BOZP Vliv cannisterapie Rozvoj sociálních dovedností Agrese a agresivita u dětí a mládeže Aktivně proti stresu Seminář k vazačství - velikonoce Hry jako prevence Country tance III Vyjednávání a řešení konfliktů formou mediace Neukázněný a neprospívající žák Zdravotník Celostátní setkání ředitelů FICE / federace dětských domovů/ - možnosti výchovy dětí mimo primární rodinu Pracovní řád pro zaměstnance škol Platy a platové předpisy FKSP a sociální fondy Odborná příprava preventistů PO Ostravská Univerzita v akademickém roce 2006/2007 otevřela nový studijní obor-metodik prevence sociálně-patologických jevů. Na našem zařízení pracuje 19

20 metodik prevence patologických jevů, který studium úspěšně v tomto školním roce zakončil. Vysokoškolské studium speciální pedagogiky dokončila jedna vychovatelka, Další studuje navazující magisterské studium, dvě pracovnice sociální péče si doplnily maturitu, sociální pracovnice absolvuje vysokoškolsky zaměřené sociální studium. Na školení bylo v roce 2007 vynaloženo pro pedagogy ,- Kč provozní pracovníky 8.342,- Kč 13. Základní údaje o hospodaření zařízení Dětský domov je příspěvková organizace. Hlavním posláním je výchova dětí a příprava do budoucího života. Hlavním příjmem organizace jsou dotace od zřizovatele Moravskoslezského kraje a finanční dary od jiných subjektů. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dány závaznými ukazateli, a to pro přímé náklady a dále pro provozní náklady. Z přímých nákladů se hradí mzdy pracovníků včetně jejich odvodů a ostatní neinvestiční náklady. Výše mzdových prostředků je stanovena dle kapacity dětského domova. Provozní náklady slouží na pokrytí nákladů na zabezpečení chodu budovy. Tvoří je především spotřeba energií, vody, plynu, dále revize, pojištění budovy. Součástí jsou výdaje na pokrytí nákladů dětí dle zákona č Sb., ve znění pozdějších předpisů / potraviny, poplatky ve škole, jízdné, ošacení, léky, atd./. Nadlimitní náklady pro děti, jako jsou turistické pobyty, letní tábory a rekreace jsou hrazeny z darů a případně účelových dotací k tomu určených. Ostatní zdroje : Přídavky na dítě Ošetřovné /stanovená platba na vlastní děti/ Příjem stravného od pracovníků Většina rodičů bohužel nepracuje, pobírá sociální dávky, anebo je zproštěna platby. V důsledků neplacení nám vznikají pohledávky, které mají dopad na výsledek hospodaření daného účetního období. Vymáhání pohledávek je velmi složité. Podrobný přehled přináší výroční zpráva o hospodaření za účetní období daného roku. - Za rok 2007 tvořily našemu zařízení celkové náklady ,- Kč Výnosy organizace byly ve výši ,- Kč Výsledek hospodaření tímto vytvořen v částce ,-Kč. Vzhledem k dluhům rodičů byl hospodářský výsledek nekrytý ve výši ,- Kč. Finančně kryto bylo ,- Kč. 20

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

- 2 - 3. Spolupráce se školami

- 2 - 3. Spolupráce se školami - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1234/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ za školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Blanka Šimáková, ředitelka

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více