Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2007 /

2 Základní údaje Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev. č. ZL/051/2001 ze dne a úplného znění na základě svého usnesení č.13/1174/1 ze dne Právní forma: Příspěvková organizace Název : Adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Bukovanského 25, Ostrava Slezská Ostrava IČO: Identifikátor zařízení: Odloučené pracoviště 3. rodinná skupina zařazeno do sítě škol od adresa: Ostrava-Muglinov, U Kapličky 4 Kontakt: telefon: odloučené pracoviště fax: adresa: www: Kontaktní pracovník: Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka Stanovená kapacita : 24 dětí Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele Pavlína Vrátná, DiS., sociální pracovnice Lůžková kapacita : 26 lůžek Bankovní spojení : Komerční banka Ostrava,a.s., č.účtu /0100 Dispozice: Budova, vilový dům - rok výstavby 1932, tři podlaží 287 m2 Odloučené pracoviště - dvě bytové jednotky, 183 m2 dvě samostatné garáže Zahrada výměra m2 Ostatní plocha výměra m2 2

3 Č.j. DD/01/ 864 /08 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Ostravy-Slezské Ostravy, Bukovanského 25, příspěvkové organizace Zprávu předkládá : Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka zařízení 3

4 Osnova : 1. Základní charakteristika domova Systém umístění dětí Pěstounská péče Kontakty s rodiči, návštěvy Věková skladba dětí Školní docházka, studium Změny dětí během roku Zájmová činnost Spoluspráva Aktivity během roku Prevence sociálně patologických jevů Zaměstnanci Základní údaje o hospodaření zařízení Budova, pozemky Návštěvy, kontroly Sponzorské vztahy Poskytování informací Zpětná vazba Závěr

5 1. Základní charakteristika domova Dětský domov je zařízení, vzniklé za účelem péče o děti v prostředí obdobném jako v rodině. Hlavní náplní je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče nezletilým osobám, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření. Vždy je prioritní především zájem o jejich zdravý vývoj, řádnou výchovu a maximální úroveň vzdělání. Dětský domov tak činí v období, kdy nemůže být dítě ze závažných důvodů vychováváno ve vlastní rodině a nemůže být osvojeno, nebo umístěno v jiné formě náhradní péče. Úmrtí rodičů je také dalším důvodem pro umístění do ústavní výchovy. Dětský domov zastupuje nejbližší příbuzné a přibližuje dětem rodinné zázemí. V Ostravě-Slezské Ostravě vznikl dětský domov v roce Po celou dlouhou dobu poskytuje potřebnou péči dětem. V současné době je stále více krátkodobým zázemím pro děti, kterým se otevírá možnost přejít do pěstounského, nebo adoptivního vztahu. Dětský domov je určen dětem ve věkovém rozpětí 3 18 let, nebo do doby, než se ukončí vzdělávání, potřebné pro uplatnění v životě. Kapacita dětského domova stanoví nejvyšší počet dětí na 24 při lůžkové kapacitě 26 míst. Děti žijí ve třech rodinných skupinách. Uskupení je heterogenní. Sourozenci žijí pospolu. Ústavní výchova se řídí zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny děti mají k dispozici velký rodinný dům a kolem rozsáhlou zahradu. Budova poskytuje veškeré zázemí, běžné v rodinách. Součástí je i kuchyň a jídelna, která zajišťuje celodenní stravu. Jednotlivé rodinné skupiny získaly více samostatnosti i odpovědnosti odděleným finančním hospodařením. Stejně tak i činnostmi ve vlastních prostorách, vařením, nakupováním a hlavně vztahem ke svému zázemí. Dle znění vyhlášky č. 334/2003 Sb. lze zřizovat rodinnou skupinu i v běžné bytové jednotce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne , bylo zřizovatelem zakoupeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje bytové zázemí poblíž 5

6 dětského domova. Na základě přiznané výjimky MŠMT mělo ve třetí rodinné skupině možnost soužití 10 starších dětí. Tato výjimka platila do listopadu roku Od tohoto data obývá bytové prostory osm dětí včetně dospělých studentů. Odloučené pracoviště bylo zařazeno do sítě škol k 1. listopadu Třetí skupina takto obývá dvě bytové jednotky splňující všechna hygienická kritéria. Své pokoje tam užívají převážně starší děti. Studenti a učni. Společně s dětmi je přítomen vždy jeden pedagog. Odloučené pracoviště je vzdáleno cca 10 minut pěší chůze od hlavní budovy. 2. Systém umístění dětí Děti mohou být umístěny do dětského domova pouze na základě rozhodnutí soudu, a to předběžným rozhodnutím, nebo rozsudkem o ústavní výchově. Všechny děti k nám přicházejí určením z Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny v Bohumíně- Šunychlu. Dětský domov vytváří zázemí primárně pro děti, které jsou bydlištěm především v Moravskoslezském kraji. Po dosažení zletilosti mohou dospělé děti opustit ústavní zařízení a přejít do samostatného života. S dětmi, které dosáhly plnoletosti, a chtějí z důvodu dokončení profesního zaměření pobývat nadále v dětském domově, sepisujeme Dohody o dalším setrvání. K je v zařízení celkem 24 dětí. Z toho 22 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 1 dítě na základě předběžného opatření. S jedinou plnoletou dívenkou je sepsána Dohoda o setrvání. Důvodem je probíhající příprava na budoucí povolání. Úroveň sociálních spisů, na úseku dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem, dochází pravidelně čtvrtletně na zařízení kontrolovat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě. V roce 2007/2008, proběhly kontroly bez zjištěných nedostatků. V pravidelných intervalech navštěvují naše zařízení sociální pracovníci z OSPODu /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ z místa trvalého bydliště dětí. Kontrolují péči o umístěné děti. Konzultují možnosti jejich umístění do pěstounské, či adoptivní péče, zdravotní stav, kontakty s rodinou, školní úspěchy a další napojené činnosti. Mají zájem na uplatnění dětí v životě i po ukončení ústavní výchovy. Dětský domov spolupracuje s pověřeným koordinátorem spádového dětského diagnostického ústavu. Uplatňuje se při konzultacích zaměřených na tvorbu individuálních programů rozvoje osobností dětí, ale případně i na rozboru problémové situace dítěte a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů u dětských jedinců. 6

7 3. Pěstounská péče Děti, o které dlouhodobě neprojevuje vlastní rodina zájem, mají možnost vyrůstat v pěstounské rodině, případně v adoptivní rodině. Do procesu výběru pěstounského vztahu vstupují psychologové, sociální pracovnice a další odborníci, kteří tak odpovědně zajistí náhradní rodiče. Není vždy snadné získat pěstouny, kteří trpělivě tolerují vzdělávací, mentální smyslové i tělesné handicapy některých dětí. V současnosti se usiluje o vyhledání vhodné rodiny u dvou dětí. O výběru nové rodiny nerozhodují pracovníci dětského domova, mají pouze konzultační hlas. Většina ostatních dětí již nemá předpoklad zakotvit v náhradních rodinách. Odborný psycholog posoudil perspektivu nového zařazení negativně. Nezanedbatelnou roli hraje věk dětí, kterým je 15 a více. V omezené míře se vyskytují u nás i děti, které jsou věkem ještě zařaditelné, ale odmítají možnost náhradní rodiny. Další obtížnou překážkou jsou vícečetná sourozenecká uskupení. Přehled dětí, u kterých by byla žádoucí pěstounská vazba, je pravidelně předkládán sociálnímu odboru krajského úřadu. Individuálně je prováděna konzultace se sociální pracovnici, která vede v terénu spis o dítěti. V období tohoto školního roku byla příznivá situace pro 3 děti, které ukončily pobyt u nás a vrátily se do vlastní rodiny k rodičům. 4. Kontakty s rodiči, návštěvy I po vřazení dětí do dětského domova je kontakt rodičů a příbuzných s dětmi stále žádoucí. Snahou dětského domova je pochopitelně úprava poměrů doma tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět k rodičům, nebo zákonným zástupcům. Vítány byly návštěvy příbuzných, krátkodobé pobyty dětí doma, ale také souvislejší období pobytu v atmosféře rodiny o prázdninách. Návštěvy byly a jsou motivem pro dospělé zákonné zástupce k urychlenému napravení špatných poměrů. Zákonným zástupcům jsou 2x do roka podávány zprávy o prospěchu, zdraví, zájmové činnosti a chování jejich dětí. V uvedeném období měly téměř všechny děti kontakty s příbuznými. Pouze dva chlapci, blízcí plnoletosti, nemají žádné vztahy s vlastní rodinou. Důvodem je jejich osobní odmítání jakéhokoliv setkání, byť i písemného. 7

8 Všechny pobyty byly písemně schváleny sociálními pracovnicemi z místa bydliště dítěte. Jak již bylo uvedeno, zákon o sociálně právní ochraně dětí ukládá sociálním pracovnicím čtvrtročně navštěvovat děti v dětských domovech. Kontakty se velmi osvědčily a zdárně pokračují. Do zařízení docházejí za dětmi jejich kamarádi, spolužáci, přátelé. Stejně tak mohou naše děti navštěvovat své kamarády u nich doma. Podporované jsou návštěvy vedoucích a přátel, kteří navázali kamarádské kontakty s dětmi, ať již na letních táborech, jazykových kurzech či dalších zájmových aktivitách. Velmi dobré vztahy má náš dětský domov s Ostravskou univerzitou, sociálně právními i pedagogickými školami. Jejich studenti vykonávali praxi v rámci ústavní výchovy a děti byly rády v kontaktu s mladou generací. Ředitelka zařízení přednášela o ústavní problematice v dopoledních návštěvách jednotlivým třídám. Na požádání studijních vedoucích a v rámci dlouhodobých kontaktů, přiblížila tuto širokou oblast ústavní výchovy studentské veřejnosti. Veškeré návštěvy za dětmi, v rámci dalších aktivit, jsou zaznamenávány v návštěvních knihách a zdokumentovány podpisem. 5. Věková skladba dětí Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 13 Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 14 8

9 6. Školní docházka, studium Mateřská škola Základní škola pro sluchově postiženě a Mateřská školka pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Základní škola ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Pěší 71, Ostrava-Muglinov, ZŠ U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice, ZŠ Nádražní 117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Karasova 6, Ostrava -Mariánské Hory, ZŠ Karla Pokorného 1382, Ostrava-Poruba, ZŠ Na Vizině 28, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, Spec.škola pro sluchově postiženou mládež, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Naplněnost školních tříd, při vřazení nových dětí během školního roku, neumožňovala vždy docházku v místě spádové školy. Část školních zařízení je nedaleko dětského domova, jiná jsou v dosahu městské hromadné dopravy. Mezi základními školami jsou zahrnuty i třídy, které se dříve nazývaly zvláštními, nebo speciálními. Tento typ školy navštěvovalo ve školním roce 5 dětí. Učňovské obory byly vybrány dle zájmů a studijních předpokladů našich dětí: Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor malíř a natěrač Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor kuchařské práce SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor Číšník servírka SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor kuchařské práce 1 x 1 x 1 x 1 x Maturitní, středoškolské vzdělání Výchovná a humanitární činnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Bohumíně, Revoluční x Podnikání - SOU Dakol, s.r.o, Petrovice u Karviné x Gymnázium, Slezská Ostrava-Hladnovská 35, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou španělského jazyka 1 x 9

10 Vysokoškolské vzdělání Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta Obor aplikovaná ekologie 1 x Studium s maturitou ukončila 2 děvčata. Jedna z dívek se rozhodla odejít do vlastního života ke konci roku 2007 a druhá ukončila pobyt v červenci Přihlášku pro vysokoškolské vzděláni si podaly obě. Neslyšící děti Velmi náročná je pro nás práce s neslyšícím chlapcem, který u nás pobývá již sedmým rokem. Začátkem nového školního roku přišla jeho mladší sestra, u které je stejné sluchové postižení. Chlapec v tomto školním roce úspěšně zakončil pátý ročník Speciální školy pro sluchově postižené. V domově pobýval téměř rok další chlapec se sluchovým handicapem. Nebylo v našich možnostech zvládnout jeho rozsáhlé poruchy chování s agresivními prvky. V dubnu 2008, po ukončení diagnostického pobytu, byl přemístěn do Dětského domova se školou ve Slaném. Víceletá docházka vychovatelů do kurzu znakového jazyka se skvěle zúročila. V dalších letech se budeme snažit v maximální míře zapojit do výuky znakového jazyka další naše pedagogy. Přicházejí k nám častěji děti, které mají sluchový handicap. Cílem je, aby se komunikace s neslyšícími dětmi nestávala barierou, ale byla přirozenou součástí běžného života v našem dětském domově. Mimořádné doprovody Náročná byla taktéž péče o čtyři děti, které docházely do Základní školy Na Vizině, a to do třetí, čtvrté, šesté a osmé třídy. Tyto děti bohužel nebyly schopné samostatné docházky do vyučování. Spolupráce s ostatními dětmi nebyla možná. Stále byly a tedy jsou doprovázeny ráno i po vyučování pedagogy. Podobně tomu bylo i v případě doprovodu jedné dívenky, které byla vřazena do speciální třídy při ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě. Denní doprovod byl nezbytně nutný tam i zpět do I. Pololetí. Posléze dostala důvěru a do školy dojížděla samostatně, i když také s občasným záškoláctvím. Většina školních výsledků je na standardní úrovni. Velice pěkných hodnocení dosahují naší studenti. Studenti, docházející do maturitních zaměření i vysokoškolského oboru, nám přináší radost. Jsme rádi, že děti nyní dovedou ocenit dosažené vzdělání, završené maturitou, případně vysokoškolským diplomem. 10

11 Úspěchy dětí v samostatném životě Podle ověřených informací máme příjemné zprávy. Dívenka, která odešla z domova před třemi lety, úspěšně ukončila první ročník studia na Ostravské univerzitě, obor učitelství pro I. stupeň. Její sestra, která s ní odešla současně, měla završený učební obor pomocné práce kuchařské. Poté nastoupila na tříletý učební obor, a to kuchařka na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Úspěšně jej zakončila řádným výučním listem. Nyní nastoupila do pracovního procesu v ÚSP v Ostravě-Muglinově. Studium na Ostravské Univerzitě, na oboru vychovatelství, taktéž dokončila další dívka, která prožila u nás patnáct let. Byla nejmladší ze čtyř sourozenců. Opakování třídy V novém školním roce musela opakovat 8. ročník jedna žákyně. Další učenka dospěla ke změně učebního oboru a přestoupila na jiné učiliště. První ročník byl pro ni úspěšný. Dětem se snažíme dodat elán pro hodnotnější výsledky a individuálně s nimi budeme i nadále pracovat. Logopedie Soustavnou logopedickou péči vyžadovaly v docházkách u klinického logopeda tři děti. Diagnostický pobyt Na diagnostický pobyt byli umístěni z výchovných důvodů chlapec a dívka. Po ukončení pobytu, dle závěru odborníků, byl chlapec přemístěn do dětského domova se školou. Dívenka se vrátila zpět k nám. Pedagogicko-psychologická poradna Vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně ve školním roce 2007/2008 se neuskutečnilo. Pouze jsme spolupracovali na písemné a telefonické formě. 11

12 7. Změny dětí během roku K prvnímu září 2007 jsme zahájili provoz s počtem 23 dětí. Příchody: Odchody: příchod 16-leté dívenky z rodiny příchod 4-leté dívenky z rodiny příchod 16-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 14-letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 11-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 12 letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 10-leté dívenky z rodiny odchod 4 letého chlapce k matce odchod 20 leté dívky do vlastního bytu odchod sourozenců, 12-letá a 9-letá k matce odchod 14 letého chlapce, přemístěn do DD se školou odchod 19-leté dívky do vlastního bytu 1 K 31. srpnu 2008 zůstalo v péči zařízení 24 dětí. 8. Zájmová činnost Dětem v dětském domově je v nejvyšší dostupné míře umožněno rozvíjet své nadání v činnostech, o které projevily zájem a mají alespoň minimální předpoklady pro zvolenou činnost. Kromě vzdělanosti, což je jeden z pilířů kvalitní výbavy odcházejících dětí, je dalším péče o fyzickou kondici a vštípení základů zdravého životního stylu. Proto jsou zcela neodmyslitelné volnočasové aktivity dětí. Zájmové činnosti mohou děti provozovat na základních školách, ZUŠ, DDM, SOŠ a SOU, a v sportovních organizacích. Docházka 2007/2008: Dům dětí a mládeže - břišní tance 1 dívka Ostrčilova ul. - taneční kroužek 4 dívky 12

13 TJ Sokol Ostrava - házená 1 chlapec Rapid Muglinov - kopaná 1 chlapec TJ Heřmanice - kopaná 1 chlapec Základní školy - kroužky počítače 1 dívka - floorbal 1 chlapec - výtvarná výchova 3 děti - zdravověda 1 chlapec - kroužek literárního četní 1 dívka Základní umělecká Škola U Jezu,Ostrava - keramika 5 dětí Děti využívají nejen knihovnu v zařízení, ale navštěvují další knihovny v okolí domova a školy. Často se vyjíždělo v době víkendu, prodlouženého volna na turistické výlety, chodili jsme pravidelně plavat, v zimním období bruslit. Jsme obvyklými návštěvníky divadel a kin. Využíváme často levných, či bezplatných pozvání. Na zahradě máme políčko, kde děti samy zkoušely pěstovat zeleninu i květiny. Květinami jsou osázeny také truhlíky v oknech a na balkonech. V budově je několik akvárií, kde žily želvy, rybičky, křečci. Již osmým rokem se děti staraly o psa. Fenka, která byla převedena z městského útulku je křížencem belgického ovčáka. Je to mimořádně hodný tvor a děti na ni nedají dopustit. 9. Spoluspráva Na našem zařízení funguje dětská samospráva. Spolupracuje s vedením dětského domova na mnoha plánech a je nápomocna svým názorem. Děti již po letech fungování ví, že i na jejich pohledu a vnímání nám hodně záleží a nejsou nám lhostejné jejich postoje. V některých situacích jsou schopny ovlivnit plánované činnosti. Mimo schůzky spolusprávy se konají pravidelně společné pohovory s ředitelkou zařízení, metodikem prevence a vychovateli. Děti jsou informovány o důležitých ekonomických a organizačních aspektech, výchovných a vzdělávacích počinech. 13

14 10. Aktivity během roku Během celého roku jsou s dětmi konány různé aktivity a podnětné činnosti. Zúčastňovali jsme se akcí, které jsou domluveny v rámci kontaktů dětských domovů v kraji, či dále v republice. Především sportovní utkání jsou často obsazována našimi reprezentanty. Poloha našeho domova ve městě je výhodou při účasti na mnoha kulturních, sportovních a společenských prezentacích. Krátkodobější činnosti, účast : - Projekt Nadace Terezy Maxové Šikovné ručičky, prodejní trhy v Praze září - Návštěva výstavy BODIES v Praze - Sportovní den Slunečnice dětem pořádaný ve Frýdku-Místku - Setkání s královskou Výsostí Princeznou Annou na zámku v Lánech - Návštěva koňského útulku ve Velkých Albrechticích říjen - Návštěva zámku v Kuníně u Nového Jičína - Návštěva města Opavy, Ptačí vrch, Slezské divadlo, Opavské muzeum - Výjezd s AKlubem do Jeseníků - Výlet do Bohumína,poznávání města, návštěva Aquacentra - Sportovní soutěž Železný chlapec a dívka listopad - Moravskoslezské zemské finále MISSIS 2008 v Ostravě, Dům kultury Akord - Slavnostní otevření sportovního centra Ještěrka v O.-Bártovicích - Vánoční koncert Petera Dvorského, Dům kultury O.- Bártovice prosinec - Sportovní akce, zápas ve stolním tenise v Novém Jičíně - Mikulášská nadílka na Slezskoostravském hradě - Výtvarná soutěž, celorepubliková o nejkrásnější vánoční ozdobu - Kulturní vystoupení dětí pro seniory v LDN V O.-Radvanice - Účast na basketbalovém utkání I.ligy mužů, Čas Aréna - Výstava betlémů, Muzeum Hlučínska - Výtvarná soutěž, námět na Novoroční zdravici - Pozvání do hotelu Imperiál, oběd pro děti z dětských domovů - Výlet na Pustevny Ledové Království leden - Plavání v Aquaparku Olešná, Frýdek Místek únor - Návštěva Minikina Kavárna v Ostravě - Návštěva Ing.Jaroslava Palase za myslivecká sdružení v kraji - Návštěva Technického muzea v Kopřivnici, období zimních prázdnin - Výtvarná soutěž, o nejkrásnější velikonoční kraslici.zasláno do Mariánských Lázní - Účast na Republikovém finále v soutěži MISSIS 2008 v Chomutově. Na pozvání. březen - Basketbalové utkání NH Ostrava-BK Děčín, Čas Aréna - Country bál ve Vratimově - Velikonoční pobyt všech dětí v rámci svátečních dnů v Bolaticích u Opavy - Nejmilejší koncert 2008, pověření od FICE, pro organizaci soutěže mezi dětskými domovy /náročná akce uspořádaná v Domě kultury města Ostravy, účast téměř třista hostů a dětí 14

15 duben - Celodenní výlet všech našich dětí na výjimečnou výstavu artefaktů z lodi TITANIC pořádanou v Brně - Návštěva hradu Špilberk včetně podzemních kasemat - Plavecké přebory Dětských domovů v Opavě, účast a umístění dětí - Chopinovské nokturno, koncert v O.-Bartovicích, účast všech větších dětí - Vědomostní soutěž v poznávání květin, vyhlášení soutěže pro naše děti květen - Cyklistická soutěž a duatlon v Čeladné - Projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, úvodní kolo v DD - Floorballový turnaj Dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Akce Studia WELLA Professionals v budově dětského domova - Projekt vagón, výstava Muzea SNP o holocaustu v letech červen - Den dětí v ZOO Ostrava - Zábavný program Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou v divadle loutek - Přátelský turnaj v kopané, slavnostní otevření hřiště na ZŠ Hrdličkova - Den policie, policisté v akci na Slezskoostravském Hradě - Cirkusové představení - Výšlap s dětmi na Ostravskou sopku - Zakončení školního roku- opékání makrel na zahradě dětského domova - V rámci pozvání Nadace Klausových pro jednu ze studentek, bylo jí umožněno získat řidičský průkaz červenec - Účast na Shakespearovských slavnostech na Slezskoostravském hradě. Na pozvání Nadace OKD. Dlouhodobější pobyty: 1. Letní tábor Sloup účast 4 dětí 2. Letní tábor Štramberk účast 12 dětí 3. Ozdravovna Metylovice dětí 4. Turisticky zaměřený pobyt na Hadince dětí 5. Sportovní soustředění na Hadince dítě 6. Letní tábor Kyčera Těšínské Beskydy dětí 7. Turistický pobyt ve Vysokých Tatrách dětí Velmi výjimečný pobyt v závěru prázdnin byl dlouhodobě pečlivě připravovaný. výjezd do zahraničí na Slovensko. Do centrálních Vysokých Tater a nejkrásnějších míst se dostalo všech našich 24 dětí. Náročné túry zdolaly i menší děti a všichni si odvezli nezapomenutelné zážitky. 15

16 Období Vánoc je pro nás obdobím radosti a tajemného očekávání. Všichni je společně, i se zaměstnanci, slavíme několik dnů před oficiálním termínem. Děti mohou následně vánoční prázdniny prožít se svými blízkými. Program veselého zaměření, zpívání, tradic a dárků, je pro děti šťastným obdobím. Přesto u nás, v období vánočních svátků, bohužel zůstalo pět dětí. Všichni jsme se snažili navodit dětem milou a příjemnou sváteční atmosféru. Každoročně v období vánoc jsem pozvání na různé charitativní akce. Společně s dětmi chodíme do divadla, koncerty a jiné společenské akce, kterých se velmi rádi účastníme. Vždy se setkáme s dobrými lidmi a zajímavými hosty. 11. Prevence sociálně patologických jevů V souladu se strategií sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, je na našem domově realizována školní preventivní strategie, která je rozpracována v plánu na jednotlivé měsíce. Vyhodnocení za školní rok 2007/2008 nepřineslo žádné vážné opatření. V oblasti kriminality, delikvence, patologického hráčství, zneužívání návykových látek, šikany a další formy násilného chování, vandalismu, kouření, alkoholismu, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu, virtuálních drog /počítače, televize, video, mobilní telefony/ jsme neshledali a neřešili žádné přestoupení běžné morální normy. Velkým přínosem pro naše děti je spolupráce s Městskou policii Ostrava, s Klubem mladých Bunkr v Třinci, pracovištěm Renarkonu, s Ostravskou univerzitou. Skvělými se nám jeví besedy, přednášky na aktuální témata, návštěvy odborných pracovišť, projekty určené dětem s institucionální výchovou. Kulturní obohacení, lidové tradice, zvyky, znalost problematiky národnostních menšin, upevňování přátelství, pěkné vztahy, vše přispívá k rovnováze v dospívání. Nejdůležitějším momentem, ale zůstává stále vlastní příklad všech zaměstnanců dětského domova, dobře a důsledně volený program. Útěky V průběhu školního roku 2007/2008, došlo k útěkům u tří dětí. Dívenka byla ve spolupráci s Policií ČR nalezena a bez újmy na zdraví vrácena do dětského domova. Důvodem bylo, dle jejího sdělení, potřeba uchýlit se k blízké osobě. Hlavní podstatou byl nezájem o školní docházku. Děvče bylo po návratu přemístěno na diagnostický pobyt. Po ukončení pobytu byla zpět vřazena do našeho domova. Dalším dětem, chlapci a dívence nestačila doba vymezené vycházky a vrátili se později. Než se stačili vrátit byl pořízen ohlašovací zápis na Policii. 16

17 Velice nás mrzí toto nezvyklé a nepochopitelné chování. Ostatní děti se straní jedinců s takto špatně zaměřeným chováním. Další závažnější pochybení u dětí staršího věku je problém kouření. Nové děti posílily tento negativní fenomén svým návykem vzniklým před vstupem do ústavní výchovy. Odradit je se bohužel nedaří. Dětský domov spolupracuje s odbornými pracovníky v oboru psychologie a psychiatrie. Všichni doceňujeme odborné rady a následné vedení dětí dle doporučení. Ve školním roce 2007/2008 bylo evidováno u dětského psychiatra 10 dětí. Důvody návštěv bývaly stále závažnější, vycházely z původních podkladů pro umístění v ústavní výchově a jsou vystupňovány dalšími následně zjištěnými problémy. Krátkodobé pobyty v odborné léčebně v Opavě danou situaci neřeší. Je tak mnohdy obtížné věnovat péči všem dětem ve skupině, pokud některý jedinec v rámci své psychiatrické diagnózy váže péči převážně na sebe. Úrazy Úrazů dětí během školního roku bylo celkem 7. Pro žádný z nich nebylo nutné vyhotovit Záznam o úraze. 12. Zaměstnanci Složení: 1 ředitel VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 34 let pedagogické praxe 9 vychovatelů 1 žena VŠ vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 18 let praxe 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 28 let pedagogické praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena SŠ gymnázium. Střední pedagogická škola. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 28 let praxe 1 žena SŠ střední pedagogická škola, 38 let praxe 1 žena SŠ gymnázium. Doplňkové pedagogické studium. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 12 let praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 1 žena VŠ učitelství odborných předmětů, Celoživotní vzdělávání obor - speciální pedagogika 1 rok praxe. Současně následné vysokoškolské studium.na VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. 1 rok praxe. 17

18 1 muž SŠ střední průmyslová škola, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 4 roky praxe 1 muž VŠ sociální pedagogika, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 1 rok praxe. 4,5 pracovnice sociální péče pečovatelky 1 žena ÚSO - maturita, ekonomická škola 1 žena ÚSO - maturita, podnikání v oboru 1 žena ÚSO maturita, střední škola oděvní 1 žena ÚSO -maturita, střední škola oděvní. Nyní pokračování ve vysokoškolském studiu 1 žena ÚSO -maturita, výchovná a humanitární činnost. Pokračování ve vysokoškolském studiu 1 ekonomka ÚSO střední vzdělání s maturitní zkouškou- ekonomické zaměření, 25 let praxe 0,25 pokladní VOŠ - sociální práce, současně studující VŠ 0,75 sociální pracovnice VOŠ sociální práce, 5 roků praxe, současně studující VŠ 0,75 vedoucí jídelny ÚSO učební obor kuchař. Doplněno maturitou. 26 let praxe 1 kuchařka SO učební obor kuchařka 27 let praxe 1 kuchařka SO - učební obor kuchařka 13 let praxe 0,75 pradlena 0,5 úvazek švadlenka 0,25 úvazek 0,75 uklízečka SO - učební obor 0,75 údržbář SŠ - střední průmyslová škola, vyučen v elektro Fyzický počet osob 23 Přepočtený stav 21,5 18

19 Zaměstnanci zůstávají téměř ve stejném obsazení jako v loňském roce. V říjnu odešel pedagog, jenž neměl požadované vzdělání. Vystřídal jej opět muž, a to s vysokoškolským vzděláním. Úspěchem je setrvání mužů-vychovatelů v pedagogické profesi. Muž zde pracuje také na pozici údržbáře. Zaměstnanci se během roku zúčastňují různých vzdělávacích aktivit. Vědomosti pak dále uplatňují v práci s dětmi. Další vzdělávání jsou přínosná nejen pro výkon profese, ale i pro rozvoj osobnosti. Využíváme programů vzdělávacích a školících organizací, kterým byla udělena akreditace MŠMT ČR. DVPP byla využívána především z nabídek KVIC Nový Jičín, FAKTA, RESK, ANAS, NIDV a FICE. Provozní pracovníci se proškolovali v přednáškách s náplní jejich profese. Během roku absolvovali : Proč často ztrácíme energii a sílu Adventní vazba Aplikace akrylových barev vánoce Komunikace pedagoga s rodiči Jedná ruka netleská Trenažér Country tance II Sekty a netradiční náboženské skupiny Konference-funkční gramotnost a vzdělávání Rómů Velikonoční krasličení Hry s hudbou Prevence užívání návykových látek Školení BOZP Vliv cannisterapie Rozvoj sociálních dovedností Agrese a agresivita u dětí a mládeže Aktivně proti stresu Seminář k vazačství - velikonoce Hry jako prevence Country tance III Vyjednávání a řešení konfliktů formou mediace Neukázněný a neprospívající žák Zdravotník Celostátní setkání ředitelů FICE / federace dětských domovů/ - možnosti výchovy dětí mimo primární rodinu Pracovní řád pro zaměstnance škol Platy a platové předpisy FKSP a sociální fondy Odborná příprava preventistů PO Ostravská Univerzita v akademickém roce 2006/2007 otevřela nový studijní obor-metodik prevence sociálně-patologických jevů. Na našem zařízení pracuje 19

20 metodik prevence patologických jevů, který studium úspěšně v tomto školním roce zakončil. Vysokoškolské studium speciální pedagogiky dokončila jedna vychovatelka, Další studuje navazující magisterské studium, dvě pracovnice sociální péče si doplnily maturitu, sociální pracovnice absolvuje vysokoškolsky zaměřené sociální studium. Na školení bylo v roce 2007 vynaloženo pro pedagogy ,- Kč provozní pracovníky 8.342,- Kč 13. Základní údaje o hospodaření zařízení Dětský domov je příspěvková organizace. Hlavním posláním je výchova dětí a příprava do budoucího života. Hlavním příjmem organizace jsou dotace od zřizovatele Moravskoslezského kraje a finanční dary od jiných subjektů. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dány závaznými ukazateli, a to pro přímé náklady a dále pro provozní náklady. Z přímých nákladů se hradí mzdy pracovníků včetně jejich odvodů a ostatní neinvestiční náklady. Výše mzdových prostředků je stanovena dle kapacity dětského domova. Provozní náklady slouží na pokrytí nákladů na zabezpečení chodu budovy. Tvoří je především spotřeba energií, vody, plynu, dále revize, pojištění budovy. Součástí jsou výdaje na pokrytí nákladů dětí dle zákona č Sb., ve znění pozdějších předpisů / potraviny, poplatky ve škole, jízdné, ošacení, léky, atd./. Nadlimitní náklady pro děti, jako jsou turistické pobyty, letní tábory a rekreace jsou hrazeny z darů a případně účelových dotací k tomu určených. Ostatní zdroje : Přídavky na dítě Ošetřovné /stanovená platba na vlastní děti/ Příjem stravného od pracovníků Většina rodičů bohužel nepracuje, pobírá sociální dávky, anebo je zproštěna platby. V důsledků neplacení nám vznikají pohledávky, které mají dopad na výsledek hospodaření daného účetního období. Vymáhání pohledávek je velmi složité. Podrobný přehled přináší výroční zpráva o hospodaření za účetní období daného roku. - Za rok 2007 tvořily našemu zařízení celkové náklady ,- Kč Výnosy organizace byly ve výši ,- Kč Výsledek hospodaření tímto vytvořen v částce ,-Kč. Vzhledem k dluhům rodičů byl hospodářský výsledek nekrytý ve výši ,- Kč. Finančně kryto bylo ,- Kč. 20

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2008 / 2009 1 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b. Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Společenská odpovědnost v praxi dětského domova a výchova dětí ke společenské odpovědnosti Dětský domov - školské zařízení pro výkon ústavní výchovy Úvod do problematiky

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více