ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK"

Transkript

1 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění ) 1. Úvod Biblickým veršem, který nás provázel v roce 2012, byl text 2. Kor 12,9 Stačí, když máš mou milost: vždyť v slabosti se projeví má síla. Je to nádherné, když jsme v Ježíši Kristu poznali nezaslouženou Boží přízeň Jeho milost, kterou nám Pán Bůh daruje, v jeho dokonalé oběti, která zachraňuje od moci hříchu. Děkujme Pánu, že jsme mohli prožít rok Některým se narodily děti, někteří uzavřeli manželství, jiní se loučili se svými blízkými, kteří nás předešli do věčnosti. Věřím, že Pán nás všechny provázel a posilňoval v nelehkých chvílích našich zápasů a zkoušek. Věřím, že jsme toto biblické heslo roku mnohokrát bytostně prožili ve svých životech. Pán nám i v našich slabostech a našich selháních projevil svoji velikou sílu a moc k Jeho oslavě a našemu povzbuzení v životě víry. Soli Deo Gloria Jen Jemu patří sláva! 2. Sboroví pracovníci Sborovým pastorem je od roku 2003 Tomáš Tyrlík. Ve sboru sloužil kázáním také Daniel Kocyan, který byl dne ordinován na diakona naší církve. Službu varhanice v Třanovicích vykonávaly: Rút Tomanová, Vanda Romanová a Beata Nowoková, v kapli v D. Domaslavicích Emilie Žwaková, v kapli v H. Žukově Vanda Romanová. Kostelnici, pokladní a pastoračního pracovníka pro sborovou diakonii vykonávala Danuše Klusová. Účetnictví sboru je vedeno Danutou Steblovou, účetní v ústředí naší církve v Českém Těšíně. Srdečně všem děkujeme za jejich službu. 3. Presbyterstvo sboru Presbyterstvo se sešlo v roce 2012 celkem ke svým 10 poradám. Jednání byla vždy konstruktivní, věcná a v duchu vzájemné lásky. 1x se konalo setkání seniorátního presbyterstva v našem sborovém sálu. PRESBYTEŘI FS V TŘANOVICÍCH mandát ( ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO 1. BARABASZ Pavel 7. MOLIN Zbygniew 2. BOROŇ David, Ing. 8. SIKORA Jan, Ing. 3. BRODA Karel 9. TOMAN Paweł 4. DANYŚ Marek, Ing. arch. 10. TOMAN David, Ing. 5. FIKOCZEK Lubomír 11. TOMICZEK Jan, Bc. 6. KLUS Emerich 12. TOMICZEK Kamil, Bc. 4. Majetek sboru Stav nemovitého majetku zůstal v roce 2012 nezměněn. Dne se konalo mimořádné sborové shromáždění, na němž bylo schváleno bezúplatné převedení hřbitova a hřbitovní kaple (zvonice) v Hradišti na obec Těrlicko, která o tento majetek požádala, aby mohla získat případné dotace a granty na opravu. Převod se dosud ještě neuskutečnil. Připravuje se darovací smlouva na převedení majetku. Majetkem sboru je kostel v Třanovicích, dům pro pastora, bývala márnice, klubovna Kompas (přístavba), dále kaple v Dolních Domaslavicích a hřbitov, bývalá evangelická škola v Hradišti, tamější zvonice a hřbitov, dále kaple v Horním Žukově a přilehlý hřbitov. Hřbitovy v Třanovicích, Hradišti a v Horním Žukově jsou ve správě příslušné obce, resp. hřbitovní správy.

2 2 5. Bohoslužby v kostele v Třanovicích V roce 2012 se konalo v kostele celkem 81 bohoslužeb (z toho 4x mládežnické bohoslužby, 3x bohoslužby dětem) celkem účastníků, průměrně se účastnilo osob. Bohoslužby v kazatelských stanicích se konaly dle přehledu bohoslužeb a to v odpoledních hodinách 1. neděli v měsíci. Webové stránky sboru Zpověď a Večeře Páně Zpověď a Večeře Páně byla ve sboru vysluhována 20x, z toho 8x v rámci bohoslužeb. Počet účastníků při V. P. činil celkem 897 osob. Celkem 4x se také konaly bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro starší a nemocné sborovníky. Nemohoucím a nemocným doma byla vysluhována zpověď a Večeře Páně celkem 32x Kazatelská stanice v Dolních Domaslavicích v tamější kapli se konalo celkem 6 bohoslužeb s průměrnou účastí osob. Poděkování patří Stanislavu Niemczykovi za péči o kapli a správu místního hřbitova. V neděli 2. prosince se v sále Obecního úřadu konalo Adventní odpoledne s programem dětí z náboženství, dětí z místní MŠ a ZŠ, Scholy místní Římskokatolické farnosti a dívčí skupiny Melodie. Vedením se ujali Květka Szczotková a Jaroslav Biolek z D. Domaslavic. Toto setkání pozdravil také starosta obce pan Postůvka, pastor a farář místní Římskokatolické farnosti Jan Vecheta. Tohoto setkání se účastnilo více než 90 občanů Dolních Domaslavic a okolí Hradiště Na květnou neděli 17. dubna a 3. adventní neděli (11. prosince) se konaly v Kulturním domě v Hradišti tradiční Slavnostní odpoledne. Na programu se podílely hudebně-pěvecké složky z našeho sboru, děti z místní MŠ a ZŠ a z MŠ v Koňakově. Poděkování patří rodině Gustava Kotajného a celému týmu za organizaci a realizaci těchto akcí Kazatelská stanice v Horním Žukově V kapli se konalo celkem 6 bohoslužeb s průměrnou účastí 3-8 osob. Děkuji paní Krejčí za správu a úklid kaple. V neděli se uskutečnilo slavnostní odpoledne u příležitosti Dne matek v objektu Slezské diakonie Eben-Ezer a poté občerstvení a vzájemné rozhovory u stolů Vělopolí V sálu OÚ ve Vělopolí se uskutečnilo několik setkání pro místní občany. Děkuji rodinám - Kaczmarczykovým, Molinové, Humpolcové za organizaci a pastorační službu v této vesnici. Ve Vělopolí se také schází nedělní besídka pod vedením manželů Jany a Martina Humpolcových Misijní PARK-KLUB ve Vělopolí Ve Vělopolí působí také misijní skupinka PAR-KLUB pod Evangelizačním centrem M.I.S.E.. Děkuji všem dorostencům a mládežníkům za tuto misijní službu. Webové stránky - Zprávu vypracoval Jiří Liberda, vedoucí misijního týmu. Zpráva ze života Park-klubu za rok 2012 V roce 2012 jsme toho na našich setkáních prožili opravdu hodně. Na pravidelných sobotních setkáních společně hrajeme různé hry, zamýšlíme se nad verši z Bible a občas také promítáme EXIT 316 nebo nějaký jiný film. Pokud dovolí počasí, tak přichází na řadu naše oblíbené opékání párků. Mimo tyto sobotní kluby také občas uspořádáme tzv.: výjezdní kluby.

3 3 V roce 2012 jsme se zastavili na pizzu, zahráli jsme si bowling a také zjistili, kterými stroji disponuje Marek Lasota. Samozřejmě jsme také letos spali pod širákem, to už je téměř naše tradice. Kdybych měl vyjmenovat všechny naše aktivity, seznam by byl velice dlouhý. Asi největší společnou akcí, kterou jsme v roce 2012 absolvovali, byla víkendovka na chatě na Kyčeře. Zamýšleli jsme se nad životem křesťana. Pozvání přijali také někteří mládežovci. Myslím, že jsme mohli na víkendovce prožít požehnaný čas. Rok 2012 byl rokem, kdy byly vyslyšeny naše modlitby. Modlili jsme se za nové lidi na klubu a ti skutečně přišli. Na druhé straně náš tým utrpěl značné oslabení a z původních 5 členů, se nyní pravidelně scházíme 3. Schází se nás tedy dohromady Velkým modlitebním námětem pro letošní rok jsou noví lidé, kteří by přišli sloužit právě do Vělopolí. Do vesnice, která je mnohými lidmi opomíjena, ale rozhodně Bohem není zapomenuta. 6. Modlitební setkání Každou první středu v měsíci se scházela modlitební skupinka ke společným modlitbám za sbor, za naše okolí. Zveme srdečně i další modlitebníky k modlitbám. 7. Vyučování náboženství Na území našeho sboru se v roce 2012 vyučovalo náboženství na ZŠ v Třanovicích, jehož se účastnilo 8 dětí. Vyučoval diakon Daniel Kocyan. Vyučování náboženství probíhalo také na ZŠ v Dolních Domaslavicích, jehož se účastnilo 9 dětí - vyučovala katechetka Daniela Niemczyková. Od školního roku 2012/13 dochází na vyučování náboženství na ZŠ v Třanovicích (10 dětí) a v Dolních Domaslavicích (12 dětí). 8. Konfirmandé V roce 2012 byli konfirmováni 4 mladí lidé (2 dívky a 2 chlapci). Konfirmační příprava se konala během školního roku pravidelně jednou týdně 1,5 hodiny. Konfirmandé spolu s několika dorostenci se také zúčastnili soustředění na faře v Písku. Byl to požehnaný čas, navázaly se vzájemné přátelské kontakty, a to je dobrý předpoklad pro jejich začlenění do dorostu. V neděli se uskutečnil v rámci bohoslužeb rozhovor s konfirmandy. Konfirmační slavnost se pak konala v neděli K letošní konfirmaci se připravuje celkem 9 konfirmandů (3 děvčata a 6 chlapců). 9. Nedělní besídka Vedoucí nedělní besídky v Třanovicích byla Lilie Tyrlíková. Zprávu vypracovala Lilie Tyrlíková, vedoucí besídky. Zpráva nedělní besídky za rok 2012 V roce 2012 bylo zapsaných do nedělní besídky 31 školáků, 31 předškolních dětí a 33 dětí do 4 let, což činí celkem 95 dětí. Během roku 2012 se konalo celkem 47 setkání na nedělní besídce, 3x byly bohoslužby pro děti. Děti vystoupily 9x na různých setkáních: na bohoslužbách pro děti, u příležitosti Dne matek, na Konfirmaci, na žňových bohoslužbách, na aliančním modlitebním setkání a také na setkání v sálu po bohoslužbách se zpovědí a Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. Pro děti jsme uspořádali Rozloučení s konfirmandy , Akademii , Dětský pobyt na chatě Pod lípou s názvem Námořnické léto , Společný dětský den u příležitosti zahájení nového školního roku a Královský večírek s královnou Ester

4 4 V neděli se konala Vánoční slavnost dětí, na níž děti představily scénku Putování za hvězdou, pásmo Světlo zahání tmu, předškoláci zahráli scénku Zvířátka u stromečku a nejmenší děti Vánoční abecedu. V roce 2012 jsme se učili o životě biblických mužů: Jozueho, Nehemjášovi, králi Davidovi, Soudcích a také jsme měli misijní příběh Koširi z Kampa krajiny. O prázdninách jsme si vyprávěli příběh Patricie St. John Lesní tajemství. Na táboře pak byl probírán život patriarchy Noéma. Besídka již desátým rokem finančně podporuje dívku z Guineje, kterou jsme adoptovali na dálku. Díky těmto darům může Ourry Bella Diallo chodit do školy. Koncem roku 2012 proběhla nová volba vedoucího nedělní besídky. Vedoucí besídky se stala Jana Wewiórková, předškoláky má na starosti Renata Tomanová a nejmenší děti Irena Tomanová. Děkuji vám všem, kteří nesete na modlitbách práci a službu mezi dětmi, děkuji za finanční dary, za vaši podporu a přeji všem, kteří pracují s dětmi trpělivost, novou motivací ke službě a hojnost Božího požehnání. 10. Dorost Duchovními pečovateli byli Karel Guznar a Libor Biolek. Dorost se scházel pravidelně každý pátek od 18 do 20 hod. na faře v počtu cca osob. Vedoucím dorostu byl Samuel Barabasz. Webové stránky dorostu - Zprávu vypracoval Karel Guznar. Zpráva ze života dorostu za rok 2012 Do dorostu začínají chodit mladí lidé po konfirmaci a po 4 letech odchází dorostenci do mládeže. Naplň našich setkání se nezměnila - je to studium Božího Slova a jeho aplikace v životě, modlitby a písně s cílem přivést každého dorostence k osobnímu setkání s Ježíšem Kristem. Tento základní program je pak doplněn dalšími aktivitami, které jsou blízké mladým lidem. Dorost je organizačně nedílnou součásti sboru, ale program a organizaci našeho vnitřního života si stanovíme a snažíme zajišťovat sami. Všechny akce dorostu se připravují na tzv. dorostovém výboru, který tvoří 6 dorostenců spolu s vedením. Informace o dorostových akcích jsou dostupné na naši webové stránce, kde jsou pravidelně doplňovány aktuální informace. Tuto aktivitu dorostenci v poslední době aktivně rozvíjejí a tak ji rádi doporučujeme k nahlédnutí i širší veřejnosti sboru. Dorost je zapojen do aktivit sboru a snažíme se plnit všechny požadavky na nás kladené. Pravidelně se zapojujeme do přípravy programů na bohoslužbách, biblických hodinách i jiných akcích. Navštěvujeme domov důchodců v Komorní Lhotce s duchovním a hudebním programem. Mnozí dorostenci hrají a zpívají v hudebních tělesech a skupinách. V létě jsme strávili týden na Slezské Hartě (4.-9.8), v zimě jsme byli 4 dny na chatě Pod Lípou v Oldřichovicích ( ). Dále pořádáme modlitební setkání, organizujeme tzv. večernice a sportovní akce. Od ledna 2009 podporujeme modlitebně a platíme studium děvčátku Teddy Nantiego z Ugandy. V soboty se scházely dorostenky na biblické studijní skupince, kterou vedly Yva Guznarová a Renata Biolková. Chceme poděkovat všem, kdo na nás myslíte v modlitbách nebo přicházíte mezi nás s Božím Slovem i Vám všem, kteří tuto práci podporujete finančně, dobrou radou nebo i jiným způsobem. Biblický verš na rok 2013 pro dorost z 2. Petra 2,9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu.

5 5 11. Mládež Vedoucím mládeže byl Marek Lasota, jeho zástupcem Lukáš Niemczyk. Mládež se scházela každý pátek na faře v počtu osob. Webové stránky mládeže - Zprávu vypracoval Marek Lasota, vedoucí mládeže. Zpráva ze života mládeže za rok 2012 Vedení mládežových setkání a aktivit koordinoval výbor skládající se z osob pověřených různými službami. Porady výboru se konaly jednou za měsíc kromě období prázdnin. Členové mládeže organizovali různé aktivity. Službu ve sboru, přípravu mládežových bohoslužeb a biblických hodin vedl - David Barabasz. Službu pro duchovní růst mládeže a přípravu témat vedla - Lucie Biolková Skupinu projektu MISE ve Vělopolí vedl - Jiří Liberda Organizaci pobytů a mládežových akcí vedl - Radek Guznar Hudební oblast vedli - Jan Guznar a Lucie Biolková Aktivity mládeže: Pravidelná páteční setkání - tato setkání probíhala každý pátek v 18:00 hod. ve sborovém sále a jejich obsahem bylo studium Božího slova, diskuse ve skupinkách, přednášky starších sboru a hostů a další program. Zimní pobyt se konal na chatě Pod Lípou v Oldřichovicích Letní pobyt se uskutečnil u přehrady Slezská Harta. Náplní pobytu byly vodní aktivity a studium Bible. Probíraným tématem byla symbolika barev. Mládežovo-dorostové dny se uskutečnily Obsahem programu byla společná sportovní hra s dorostem, sportovní den s aktivitami a večírek s převedením nejstarších dorostenců do mládeže. V neděli se konaly mládežovo-dorostové bohoslužby a hudební odpoledne. MAJ Fest se uskutečnil Jednalo se o hudební festival s přednáškou. Na programu se podílely mládežové i okolní skupiny, děti z Obce Třanovice Dále jsme organizovali: Mládež připravila, organizovala mládežové bohoslužby. Pravidelně jsme se podíleli na přípravě a vedení biblických hodin. Každé pondělí v 19 hod. se během roku scházela v klubovně a budově kostela modlitební skupinka, jejíž náplní byla diskuse nad Božím slovem a modlitby. Součástí mládeže jsou rovněž hudební skupiny, které vystupovaly na akcích mládeže a sboru. Jsou to skupiny: On może, Made For Heaven, Melodie, Mládežnický kvartet. Sportovní činnost, sportovní mládeže a setkání v tělocvičně ZŠ Třanovice. Během roku jsme navštěvovali domov důchodců ve Frýdlantu a Komorní Lhotce s hudebním a duchovním programem. Během roku se rovněž uskutečnily návštěvy starších. Během roku se konaly Svatební veselice nebo slavnostní mládeže párů se konal Vánoční večírek mládeže pod názvem Vánoce po dva tisíce dvanácté Děkujeme za vaše modlitby za mládež a podporu naší činnosti. 12. Setkání maminek s dětmi - babyclub V našem sboru měla svá pravidelná setkání, každou lichou středu, mladé maminky na MD s malými dětmi - tzv. babyclub. Webové stránky babyclubu - Děkuji sestrám Ester Adámkové, Janě Wewiórkové za přípravu, koordinaci a vedení této služby.

6 6 Zprávu vypracovala Ester Adámková. Setkání babyclubu v roce 2012 Scházíme se každou druhou středu v 9:30 na faře. V roce 2012 došlo ke změně vedoucích - nyní jsou vedoucími Ester Adámková a Zuzka Tomanová. K tématům týkajících se výchovy dětí, rad a nápadů, jsme zahrnuli i jednou za čas studijní babyclub, kdy probíráme Jak se modlit za naše děti. Na našich setkáních máme zajištěno hlídání. Děti hlídá Irenka Fleischhansová, které chceme za tuto službu moc poděkovat. Na podzim jsme zorganizovaly přednášku pro maminky z okolí o výchově a to s křesťanským psychologem Kostlanem. Dobrou tradici se staly i bazárky, které organizujeme ve spolupráci s křesťanským sborem V Českém Těšíně a CB Český Těšín. 13. Setkání střední generace Pravidelná setkání střední generace se konala každou 3. sobotu v sudém měsíci se uskutečnil výšlap na Goduli se uskutečnil tradiční zájezd střední generace, tentokrát do Krnova a na Osoblažsko se uskutečnilo rodinné setkání v areálu kostela. Na setkáních střední generace tzv. večernicích byli tito hosté a probírala se tato témata: Vy jste sůl země Josef Robek, starší ze sboru CB ve Zlíně Teologie kříže pastor Jiří Chodura Získávejte mi učedníky pastor Jiří Kaleta Noc mužů o přežití na Goduli pastor Donald Richman (USA) Přinášejte ovoce - Zbyšek Kaleta Pokoj vám Milan Pecka. Děkuji všem, kteří se podílejí na organizování těchto setkání pro manželské páry. 14. Setkání starší generace V minulém roce se scházela ke svým setkáním také starší generace tzv. skupina D, vedoucím organizačního týmu byl Pavel Danyś a jeho zástupcem Karel Tomiczek. Zprávu vypracoval Karel Tomiczek. Přehled činnosti skupiny D v roce 2012 Do roku 2012 jsme vstoupili s vybraným veršem na vigilijce 2011 z 2.Kor. 4, 8-9: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Jako v každém roce, tak i v roce 2012 byla činnost skupiny směrována do několika oblastí. Byly akce charakteru vážnějšího i veselejšího. Nikdy však nechybělo soustředění se na Boží slovo. 1. V roce 2012 se uskutečnily 4 setkání tzv. večernice. Témata zněla: Kdo je můj bližní?, Co tu stojíte a hledíte?, Hladovějící děti Afriky a Na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Na večernicích jsme měli vždy hosty, mezi jinými faráře Jana Byrta ze Szczyrku-Samopola (Polsko), který zasadil u našeho kostela strom, dále Daniele Skokana, ředitele Nadačního fondu Krmte hladové, tento projekt nás oslovil natolik, že jsme ho podpořili finanční sbírkou, dále byl hostem i senior Bohdan Taska. 2. Uskutečnili jsme dvě návštěvy Domova důchodců v Komorní Lhotce v Sareptě a Betanii, a to v dubnu a listopadu. 3. V květnu se konalo již tradiční smažení vaječiny ve středisku včelařů v Těrlicku. 4. Sloužili jsme na biblických hodinách - v lednu, březnu, červnu, září a listopadu.

7 7 5. Prožili jsme 5 odpočinkových, krásných a požehnaných dnů v rekreačním středisku ČCE Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. V roce 2013 nás bude provázet verš darovaný na vigilijce 2012: Kol. 3, 12 13: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 15. Setkání sester Sestry organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách s Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. Dále navštěvují nemocné, zajišťuji pohoštění při různých akcích ve sboru. Služba sester má také své místo v oblasti duchovní. Každou druhou 4. neděli v měsíci se podílely na vedení biblických hodin. 16. Biblické hodiny Křesťanské společenství, o.s je součástí života našeho sboru. KS připravuje a koordinuje biblické hodiny, které se konají každou neděli v 17 hod. a další činnost služeb ve sboru. Vedoucím místního KS-SCH byl Martin Guznar a jeho zástupcem Lubomír Fikoczek. 17. Evangelizační a diakonické služby nad rámec sboru Každou 1. neděli v měsíci byl organizován program v Domově důchodců ve Frýdlantu n. O., na kterém se podílely jednotlivé rodiny a menší hudebně-pěvecké skupiny z našeho sboru. Poděkování patří především koordinátorovi Martinovi Guznarovi a všem, kteří v tomto Domově důchodců sloužili. Každou 2. sobotu v měsíci byly pravidelně organizovány biblické hodiny v Integrovaném sociálním ústavu Sarepta v Komorní Lhotce. Tuto službu koordinovala Yvona Guznarová. Zpravidla poslední neděli v měsíci sloužili někteří z našeho sboru také v azylovém domě v Karviné. Srdečně děkujeme všem za tuto službu potřebným. 18. Hudebně-pěvecká činnost ve sboru Ve sboru působily v roce 2012 tyto hudebně-pěvecké soubory, které se podílely (dle ročního rozpisu) vystoupeními na bohoslužbách, biblických hodinách, slavnostních shromážděních ve sboru (i mimo sbor) na mnoha jiných místech a při různých příležitostech. (pro přehled uvádím služby mimo sbor) 1. smíšený pěvecký sbor (cca členů 40) - pod vedením Petra Molina 1.4. Velikonoční slavnost v Hradišti Koncert v Písku Bohoslužby u příležitosti 60. výročí založení sboru v Karviné Mezinárodní Festival pěveckých sborů v Jaworzu (Polsko) Bohoslužby ve sboru CB v Horní Suché Bohoslužby ve sboru ECAV v Žilině 2. smíšený pěvecký sbor (cca 20 členů) - pod vedením Ireny Krzyžankové 8.4. Velikonoční neděle bohoslužby ve Stonavě 5.6. Pobyt seniorů na Karmelu ve Smilovicích Seniorátní setkání u pomníku na Goduli 5.8. Památka založení sboru v Istebné (Polsko) 3. mužský pěvecký sbor (cca 35 členů) - pod vedením Karla Římana 6.1. Biblická hodina v Oldřichovicích Biblická hodina v Komorní Lhotce Bohoslužby v rámci Konference vedoucích luterských církví v Evropě v Ostravě Koncert a vystoupení na bohoslužbách AC v Galantě (Slovensko)

8 8 4. dechový orchestr (18 členů) - pod vedením Jana Pietra Domov důchodců Sarepta v Komorní Lhotce 6.5. Koncert k 55. v ýročí založení dechovky Sborové odpoledne smažení vaječiny Galanta (Slovensko) Mezinárodní festoval w Jaworzu (Polsko) Farmářské slavnosti - na farmě v Koňakově Bohoslužby Památka založení sboru Havířov-Bludovice 1.9. Dožínky v Třanovicích Richvald u Bardejova (Slovensko) 5. dívčí skupina Melodie (cca 12 členů) pod vedením Lucie Tyrlíkové a Věrky Recmanové. Webové stránky Melodie Seniorátní bohoslužby v Třanovicích Přenos bohoslužeb do ČRo2 Praha Pobyt seniorů na Karmelu ve Smilovicích Sborový den MDD Adventní slavnost v sále Obecního úřadu v D. Domaslavicích 6. hudební skupina Efata (6 členů) pod vedením Jany Guznarové Vystoupení na setkání starší generace Vystoupení na setkání střední generace Koncert v rámci biblické hodiny u příležitosti 15 let trvání skupiny,vydáno CD. 7. hudební skupina dříve On może - nyní nový název skupiny RESET pod vedením Davida Tomana. Webové stránky skupiny Trojkoncert v sále Obecního úřadu v Třanovicích MAJ Fest v Třanovicích Koncert v Náměšti nad Oslavou Koncert v Brně 6.7. Koncert Impuls week U-kryt ve Frýdku-Místku Dvojkoncert s Almost Good na lodičkách v Karviné Festival UNITED ve Vsetíně MDD Bohoslužby v Písku 5.12 Dětský domov na Čeladné Půlnoční bohoslužby v ČCE v Šenově 8. Ženský kvintet Vystoupení na slavnosti Instalace biskupa Jan Wacławka v Českém Těšíně Vystoupení v Sareptě v Komorní Lhotce Vystoupení na svatbě v Třanovicích Vystoupení na svatbě v Třanovicích hostování na koncertu Akordu v Třanovicích Konference rodin v Rožnově p. Radhoštěm Adventní koncert v Neborech Vystoupení na sborovém večírku v Albrechticích

9 9 9. Mládežnický kvartet pod vedením Honzy Guznara 6.3. Bohoslužby v Neborech Bohoslužby na Karmelu ve Smilovicích Bohoslužby ve Stonavě Domov důchodců v Komorní Lhotce 3x, azylový dům v Karviné 10. Dívčí dorostový kvartet Talitha kum Biblická hodina v Gutech Bohoslužby ČCE v Šenově Azylový dům v Karviné, Domov důchodců ve Frýdlantě a v Komorní Lhotce 11. Skupina Akord - uspořádala koncert u příležitosti 50 let existence, kromě toho sloužili na setkání starší generace v Oldřichovicích. Chci vyjádřit srdečné poděkování všem vedoucím hudebně-peveckých těles, všem dirigentům i členům za jejich požehnanou a obětavou službu. Kéž najdou i další ochotu sloužit v této službě. 19. Život sboru slavnosti ve sboru, hosté ve sboru a další akce ve svátek Zjevení Páně mudrcům se konal Večer díků a chval se skupinou 3plus1 z Českého Těšína na Rozvoji Alianční týden modliteb hosté: v pondělí Tomáš Pospíchal, kazatel CB v České Třebové, v úterý Pavel Motyka, pastor z AC z Oldřichovic, ve středu - Josef Sliž, kazatel CB v Českém Těšíně, ve čtvrtek Marcin Pilch, farář ČCE na Rozvoji, v pátek Josef Hurta, farář ČCE ve Stříteži nad Bečvou, v sobotu - Veronika Tyrlíková ze sboru v Gutech sloužil kázáním v našem sboru generální sekretář spolku Martina Luthera v Německu Dr. Rainer Stahl z Erlangen. 4. V pátek se uskutečnil v našem kostele v rámci Národního týdne manželství dvojkoncert, na němž zazněly písně našeho Ženského kvintetu a jako host vystoupil známý zpěvák, frontmen skupiny Oboroh Slávek Klecandr se zhudebněnými Žalmy a pašijovými písněmi se konala zajímavá prezentace pro širokou veřejnost ředitele Nadačního fondu Krmte hladové Daniele Skokana a to v sálu na Obecním úřadě v Třanovicích. 6. V úterý se uskutečnila zajímavá přednáška Facebook výzva nebo hrozba?! na bowlingu v Třanovicích. Přednášel Slavoj Raszka, lektor ACETu. 7. Ve dnech se konaly v našem sboru Dny duchovního zamyšlení. Slovem sloužil pastor Ján Bakalár z Prešova. Zamýšleli jsme se nad konkrétními tématy na základě některých Žalmů se konala neděle diakonie. Kázáním posloužil děkan Evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě Ľubomír Batka PhD. a vystoupili také klienti střediska Eben-Ezer v H. Žukově. 9. V úterý se uskutečnila na bowlingu v Třanovicích přednáška pro širokou veřejnost. Přednáška primáře soukromé psychiatrické ambulance nemocnice Třinec MUDr. Davida Poledníka na téma: Stres a jeho zvládání?! 10. Na Velký pátek se konal přímý přenos rozhlasových bohoslužeb do ČRo 2 Praha. Kázáním sloužil biskup Jan Wacławek se konal 2. ročník MAJ FESTU pod dálničním mostem. Maj je zkratka počátečních slov v angličtině: music hudba, about - o, Jesus - Ježíši tedy jedná se o festival hudby o Ježíši. V programu zazněla hudba nejen našich hudebně-pěveckých skupin, ale i svědectví, dále divadlo, které zahrály dětí z místní ZŠ. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost ve svatodušní pondělí se uskutečnilo v areálu kostela sborové odpoledne se smažením vaječiny.

10 jsme prožili bohoslužby u příležitosti Dne otců jsme prožili v našem sboru opět Sborový den - Slavnostní bohoslužby u příležitosti Památky založení sboru. Kázáním posloužil pastor Alfred Staniek ze sboru v Istebne v Polsku a písní sloužil mládežnický pěvecký sbor z téhož sboru. Poté byl společný oběd v sálu OÚ v Třanovicích a odpolední program v kostele se konaly slavnostní bohoslužby u příležitosti 81. výročí posvěcení našeho kostela. Kázáním posloužil pastor Miroslav Eštok ze Záriečia a písněmi mužský pěvecký sbor téhož sboru. Odpoledne se konal Minifestival pěveckých sborů se uskutečnila ve sborovém sálu zajímavá přednáška o Izraeli, kterou pronesl znalec dějin a současnosti Izraele a průvodce po svaté zemi Daniel Haslinger adventní neděli, se konal v našem kostele Večer svátečních melodií. V programu vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ a mnozí hosté. (Vedení manželé Eliška a Jiří Tomiczkovi) 20. Další slavnosti (setkání) přesahující rámec sboru se konaly seniorátní bohoslužby v našem sboru se konala Modlitební konference ve sborovém centru Hutník v Třinci se konala Slavnost instalace biskupa Jana Wacławka v Českém Těšíně se konala Konference mužů v kině Kosmos v Třinci na téma: Fair play se konal již 6. ročník Národního týdne manželství na Velikonoční pondělí se konaly seniorátní mládežnické bohoslužby v Komorní Lhotce se konalo Celocírkevní setkání žen v Českém Těšíně se uskutečnily v kostele v Písku slavnostní bohoslužby u příležitosti otevření rekreačního a vzdělávacího střediska Beskydská oáza v Písku se konalo setkání u pomníku na Goduli se pod stanem ve Smilovicích uskutečnilo setkání všech generací se konal XcamP - evangelizační tábor mládeže ve Smilovicích se konal Evangelický den v Bystřici. Kázáním sloužil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Uskutečnilo se odpolední setkání v kostele pro všechny generace a koncerty - Team4D a koncert Beaty Bednarz z Polska se uskutečnila Konference žen JINá žena - v kině Kosmos v Třinci. Přednášející byla sestra Júlia Rausová z Prahy se konala v třineckém kostele Ordinace diakonů - do služby diakonů byli uvedeni: bratři Boleslav a Pavel Taskovi, Lukáš Sztefek a Daniel Kocyan se konala Centrální konference dorostů a mládeží v Písku se konala 11. Konference rodin v Rožnově pod Radhoštěm se konal řádný Synod naší církve v Třinci se uskutečnil Festival pěveckých sborů v kostele v Českém Těšíně, Na Nivách. 21. Wycliffova misie - manželé Youngovi Zprávu vypracovali manželé Youngovi. Webové stránky Wycliffovy misie ČR - Rok 2012 u Youngů Milí přátelé, spolu se Žalmistou chceme vyznávat "Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina". (Žalm 113,3). V roce 2012 byl Pán Bůh velice milostivý a ochraňoval Richarda na obou cestách do Nigérie, které v tomto roce podnikl - v červnu a v listopadu. Jeho služba přímo v Nigérii je vždycky velmi oceňovaná a očekávána. Nová část kanceláře v Jos stále potřebovala nějaké dodělávky. A tak Richard i během své návštěvy v Jos rozšiřoval počítačovou síť a opravoval různá zařízení. Práce Wycliffových pracovníků v Nigérii se rozrůstá, takže se stále hledá někdo, kdo by mohl jít a pomoci v počítačové sféře.

11 11 V lednu začal Richard částečně pracovat i pro Wycliffe Česká republika, pomáhá Danielovi a Zuzce Kaczmarczykovým s administrativou a přípravou nových kandidátů pro práci. V roce 2012 vyjelo z naší republiky pět krátkodobých misionářů do Kamerunu, Keni a Nigérie. Při tom Richard stále pracuje na dálku pro Nigeria Group v oddělení počítačů a pomáhá svým kolegům. Milena je ještě na mateřské dovolené s naší nejmladší Miriam (2 r). Starší dvojčata Daniel a Hannah - začali chodit od září do školky a už se jako předškoláci připravují do školy. Jsme moc vděční, že Milenino zdraví se tento rok velmi ustálilo, přestože stále chodí co 3 měsíce na lékařskou kontrolu. V poslední době nemusí brát žádné léky a po většinu času nemá žádné bolesti či otoky kloubů, což je velikou odpovědí na naše modlitby. Od ledna roku 2013 začala Milena spolupracovat s Wycliffe ČR ve sféře modlitebních námětů a potřeb misionářů. Když se poohlédneme za uplynulým rokem, tak jsme za něj Pánu Bohu velmi vděčni. Vidíme Jeho moc, požehnání i ochranu v našich životech. Děkujeme vám všem, kteří nás nadále podporujete, jak finančně, tak i modlitebně. Vaše podpora je neocenitelná. Ať vás Pán Bůh chrání a žehná vám i nadále v roce Spolupráce s Obecními úřady okolních obcí Chci poděkovat vedení obce Třanovice za podporu různých akcí pořádaných naším sborem v sálu na Obecním úřadě, za bezplatný pronájem, dále za finanční podporu projektů pro děti atd.. OÚ v D. Domaslavicích děkuji za bezplatný pronájem sálu na Adventní odpoledne. Poděkování patří také za vstřícnost paní starostce Latochové a vedení obce Vělopolí za poskytnutí prostor k setkávání misijního klubu dětí a další společné akce. 23. Hospodářské záležitosti V roce 2012 se uskutečnilo několik brigád na úpravu zeleně kolem kostela a úklid kostela a areálu. Bylo provedeno překotvení střešní krytiny (plechu) na kostele. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na akci dárek pro tebe balíčky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu. Děkujeme vám, kteří jste přispívali na mnohé potřeby sboru finančně, brigádnicky či modlitebně. Prosíme Vás i v letošním roce o Vaši štědrou finanční podporu. V roce 2012 jsme finančně jako sbor podpořili tyto projekty: Wycliffova misie - manželé Youngovi vánoční dárečky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu sbírka na Afriku - hladomor Česká biblická společnost - projekt překladů Bible v Panamě a Ekvádoru Evangelikální aliance TWR rádio 7 Brněnská tisková misie (BTM) sbírka na chátrající terasu na středisku Eben-Ezer v H. Žukově sbírka na opravu střechy kostela v Orlové sbírka na opravu chátrajícího domu pro rodinu Borkovcovou v Písečné

12 Plány na rok 2013 V hospodářské oblasti plánujeme v roce 2013 uskutečnit tyto projekty: realizovat projekt Památník Jiřího Třanovského v Třanovicích (rekonstrukce bývalé márnice) realizovat rekonstrukci sociálních zařízení (toalet) další úpravy ozvučení kostela (zakoupení reprobeden) vyměnit displeje na čísla regulace topení provést další nutné, drobné provozní opravy V duchovní oblasti budovat vzájemné vztahy a především žít na každý den ve vtahu s Pánem Bohem pořádat přednášky a akce pro širokou veřejnost usilovat o vzájemnou úctu, pokoru ve sboru mezi jednotlivými generacemi a posvěcený život Děkuji všem, kteří se modlíte za náš sbor. Děkuji také za Vaši ochotnou službu k oslavě Pána Boha a za službu milosrdenství, za návštěvy nemocných doma nebo v nemocnicích. Děkuji Vám za každou službu, která je činěna z lásky a obětavostí (modlitební či finanční) a slouží k povzbuzení jednotlivce, duchovnímu růst sboru a požehnání pro naše okolí. Letošní tok 2013 byl v naši církvi vyhlášen - Rokem Bible. Chci Vás všechny povzbudit ke čtení a studiu Bible, jak jednotlivce, tak rodiny. Věřím, že Pán Bůh bude proměňovat skrze své slovo, které je mocí ke spáse, těm, kdo věří, naši mysl, naše charaktery a celý náš život, abychom byli opravdovou a ne zvětralou solí, abychom svítili jasným světlem v našem okolí a nebyli pohasínajícím knotem. 25. Sborová statistika Počet členů sboru - dle aktualizované kartotéky 683 (+2), od 18 let a výše 550 členů Počet křtů - 19 (+9) (7 chlapců a 12 děvčat) Počet sňatků - 4 (-2) Počet pohřbů Počet konfirmandů rok 2011/12 rok 2012/13-23 (+13) (7 mužů a 16 žen) (2 děvčata a 2 chlapci) 9 (+5) (3 děvčata a 6 chlapců) Synodálem našeho sboru byl kurátor Jan Tomiczek. Zástupcem synodála byl zástupce kurátora Lubomír Fikoczek. Člen seniorátní rady za náš sbor je Emerich Klus. 26. Závěr Na letošní rok 2013 nám byl darován biblický verš z 2. Timoteovi 4, 22: Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Každý list apoštola Pavla začíná a končí tímto pozdravem a přáním milosti. Je to hluboké přání, aby Pán byl s naším duchem, tedy, aby byl v našem nitru, v našem srdci a Jeho milost nás provázela. Co víc si můžeme přát než to, aby skutečně nás i v tomto roce Pán vedl a Jeho milost byla nad námi a my abychom rostli v poznání Jeho lásky a milostí k nám. Je to velice konkrétní slovo určené pro náš sbor a tedy i pro každého z nás. Z toho se radujme a tím žijme na každý den v tomto roce! Zprávu, včetně dílčích zpráv, zpracoval do konečné podoby sborový pastor Tomáš Tyrlík

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 35/ březen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Mistr žije............... 2 Autorita muže ve vztahu s Bohem........ 3 Zde jsem, pošli mne....... 7 ProChrist 2009...........

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více