Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, Fulnek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek"

Transkript

1 Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1

2 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika školského zařízení - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace - Zápis ve školském rejstříku Část II : - Organizační struktura školského zařízení - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Část III : - Projekt Rovné příležitosti pro všechny-financování škol z jiných zdrojů Část IV : - Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů - Organizace výchovně vzdělávacích činností v DD - Prevence sociálně patologických jevů - Organizace péče o děti v DD - Útěky dětí - Údaje o vzdělávání dětí - Údaje o pobytech dětí ve školním roce 2011/ Prázdninová činnost - Individuální logopedická péče na dětském domově - Kroužky - Díky sponzorům - Údaje o výsledcích kontrol - Informace o svobodném přístupu k informacím - Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení - Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Část V : - Čeho jsme dosáhli v minulém školním roce - Záměry pro příští školní rok Část VI : - Hospodaření DD 2

3 ČÁST I Základní charakteristika školského zařízení název zařízení: sídlo: právní forma: Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Kapucínská 281, Fulnek příspěvková organizace IČ: Telefon , www stránky: zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: ředitel zařízení, jméno, adresa Mgr.Renata Malinová- od Mgr.Hana Pušová do zřizovací listina : Úplné znění zřizovací listiny ke dni ZL/159/2001 bylo vydáno zastupitelstvem moravskoslezského kraje,na jeho usnesení č. 10/922 ze dne 17.února 2010 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 1. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let. 2. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - zajišťuje nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let,na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání - zařízení může poskytovat plné zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, - zabezpečuje stravování dětí,žáků a studentů - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 3

4 Zápis ve školském rejstříku Dětský domov IZO: Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení 32 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kapucínská 281, Fulnek Rozhodnutím KÚ MSK Ostrava č.j. MSK /2009 se do školského rejstříku zapisuje od Školní jídelna IZO: Nejvyšší počet stravovaných dětí 32 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kapucínská 281, Fulnek Identifikátor zařízení: IČ: ČÁST II Organizační struktura DD od : Ředitelka: Zástupce statutárního orgánu: Mgr.Renata Malinová Mgr.Pavlína Rozsypalová (kontroluje a řídí úsek pedagogický) Zástupce ředitele pro správní úsek: Ing.Petra Abíková (kontroluje a řídí úsek ekonomicko správní ) Provozář(pokladní): Sociální pracovník : Jiřina Bělunková (zodpovídá za úsek školního stravování,činnost řízena ekonomkou) Marcel Szabó (činnost řízena ředitelkou) 4

5 Dětský domov LORETA a školní jídelna,fulnek,příspěvková organizaceod ŘEDITELKA Statutární orgán 124, odst. 2, stupeň řízení 2 ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU-zást.ředitele 124, odst 1, stupeň řízení 1 Sociální pracovník ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI Ekonomka,mzdová ůčetní 124, odst. 1, stupeň řízení 1 Vychovatelé 1.,2.,3.,4. RS Pečovatelky 1.,2.,3.,4. RS PROVOZÁŘ (Vedoucí školní jídelny,pokladní) Správce budov Kuchařky Uklízečka Celkový počet zaměstnanců k zaměstnanců Z toho : pedagogických zam vychovatelé.13 z toho muži 3 1) Vychovatelé na dětském domově 13/12 VŠ Magiskerské speciální pedagogika - 3 VŠ + doplňující pedagogické studium/ - 1 VŚ 1.stupeň + spec.ped. v celoživ.vzdělávání na VŠ - 1 VŠ bakalářské speciální ped. - 2 SPgŠ + studující 3.r. VŠ bak.speciální ped. 1 SŠ + Speciální pedagogika pro vychovatele v programu celoživ.vzdělávání 2 SPgŠ - 2 Asistent pedagoga - 1 5

6 Na dětském domově nemají splněno vzdělání 2 vychovatelky, na něž se vztahuje výjimka nad 50 let věku.( jedna k odešla do starobního důchodu)ostatní splňují nebo si vzdělání dokončují. Další zaměstnanci a) sociální pracovník VOŠ sociálně právní pedagogika 1 úvazek b) Vedoucí školní jídelny + pokladní Střední podnikatelská škola maturita 1 úvazek c) Vedoucí ekonomicko správního úseku VŠ vzdělání 1 úvazek d) Kuchařky SOU 2 vyučeny v oboru e) domovník 1 úvazek g) uklizečka 1 úvazek h) pečovatelky 4 / 2x maturita, 2x SOU ostatní zaměstnanci.. 11 z toho muži 1 Všichni zaměstnanci dětského domova se přímo či nepřímo, podílí na výchově a vzdělávání našich dětí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků I nadále nám velmi záleží na úrovni a profesionalitě vykonávané výchovné a vzdělávací práce s dětmi, proto je nutné, pokračovat v zavedeném systému DVPP v našem zařízení. Kromě využívání mnoha kurzů a školení, akreditovaných MŠMT,,pořádaných vzdělávacími institucemi, nezůstáváme sami pak pasivní v přenášení získaných informací a vědomostí Ihned v nejbližším termínu pedagogických porad pořádaných v našem zařízení, se snažíme ostatním pedagogům teoreticky přiblížit vzdělávací témata, která pak společně uvádíme do samotné praxe. Podporovat zájem pedagogů se dále vzdělávat, je jedním ze zásadních zájmů vedení DD, jakož i potřebou každého pedagogického pracovníka, nutnou pro výkon profese vychovatele v zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jsme od partnery projektu Vím co chci, vím, jak na to z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemce je KVIC Nový Jičín. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků dětských domovů. Přehled DVPP: Pořádající organizace: KVIC Nový Jičín 16 x Fakta s.r.o..4 x NIDV Ostrava.2 x Zapojili jsme se do projektu Lektor volnočasových aktivit dětí a mládeže,tím,že se účastníme jejich vzdělávacího programu...4x 6

7 ČÁST III Projekt Rovné příležitosti pro všechny financování škol z jiných zdrojů V měsíci listopadu 2008 byl zahájen projekt Rovné příležitosti pro všechny vychází ze současného stavu realizace ŠVP s vědomím,že základním cílem a smyslem vzdělávání je získávání klíčových kompetencí. Jde o realizaci speciálního vzdělávacího programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ze sociokulturním znevýhodněním, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Projekt byl realizován v několika aktivitách první aktivita podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami účast na kurzech vedoucích k prohlubování vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje kompetencí, s využitím nových metod v praxi. Výstupem této aktivity - vzdělaný učitel, který vytvoří podmínky žákům pro rozvoj jejich kompetencí.pedagogičtí pracovníci se zúčastnili spousty kurzů a v rámci schůzek mezi sebou si předávali zkušenosti z nich. Druhá aktivita vytvoření podpůrných výukových materiálů a pracovních listů pro žáky -učitelé tyto materiály vytvářejí a budou je ověřovat na skupině žáků naší školy při realizaci ŠVP od ledna 2008 do prosince 2010, vytvořené byly rozeslány do škol Moravskoslezského kraje v září Třetí aktivita dovybavení školy učebními pomůckami, zakoupení speciálního SW, který poslouží pro rozvoj ICT dovedností žáků. Výstupem této aktivity je lepší vybavenost DD. Čtvrtá aktivita pobyt s prožitkovou pedagogikou žáci školy se zúčastníli pobytu s prožitkovou pedagogikou v termínech červen 2009, červen 2010 a v srpnu 2011, vždy jeden týden. Náplň programu pobytu byla zaměřena jak na složky znalostní, tak složky dovednostní, včetně samotného tréninku. Z hlediska obsahového zaměření byl program složen z ucelených celků : komunikační dovednosti, rozvoj sociálních kompetencí, řešení agresivity, práva dětí a mládeže, prevence patologických jevů, zaměstnání, ekonomika běžného života. V srpnu 2012 jsme tento pobyt zorganizovali v rámci udržitelnosti projektu a díky finanční podpoře Nadace Tereza Maxová dětem. Pátá aktivita zajištění poradenské péče pro rodiče a děti se sociokulturním znevýhodněním - jde o vznik odpoledního poradenského centra ( kurzů ) pro rodiče a děti z Fulneku a okolí. Toto poradenské centrum bylo zaměřeno na poruchy chování(etopedie), nápravu řeči ( logopedie ), nápravu specifických poruch učení a prevenci patologických jevů a pracovalo od září 2009 do srpna 2011.Ve školním roce 2011/2012 se poradenská péče uskutečňovala na DD logopedie, etopedie, opět v rámci udržitelnosti projektu. Budeme se snažit, aby tato péče pro naše děti pokračovala i nadále, má velké výsledky v bezproblémovém začleňování dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných škol. Projekt byl součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, realizovaného v rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje, a byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 7

8 ČÁST IV Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov Je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ústavní výchovy ve školských zařízeních a v preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů jsou do dětského domova umísťovány děti na základě soudního rozhodnutí příslušného soudu prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny Bohumín Šunychl 463 ( dále DDÚ Bohumín). Do dětského domova mohou být umístěny děti ve věku od 3 18 let. Kapacita DD 32 dětí 4 rodinné skupiny Dětský domov může v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: - dětem s nařízenou ústavní výchovou - dětem u nichž bylo nařízeno předběžné opatření Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, a to: - stravování, ubytování, ošacení - učební potřeby a školní pomůcky - úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělávání - úhradu nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby,pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu - kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení - náhrada nákladů na dopravu do sídla školy Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitele DD dále hrazeny: - potřeby pro využití volného času a rekreaci - náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost - náklady na soutěžní akce, rekreace - náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu Školní jídelna Kapacita 32 stravovaných dětí v celoročním provozu nepřetržitý provoz. Za tento úsek odpovídá vedoucí školní jídelny. Řídí se Provozním řádem školní jídelny a Vnitřní směrnicí pro zaměstnance související se stravováním. 8

9 Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Organizace výchovných činností Výchovná činnost je zajišťována pedagogickými pracovníky vychovateli. Pomocné činnosti při výchově zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků vykonávají pečovatelky a ostatní provozní pracovníci zařízení. Základní dokumentací je Celoroční plánu práce DD, který je aktuálně zpracován na školní rok.z tohoto CPP pak vychovatelé zpracovávají měsíční konkrétní plány, ze kterých vychází týdenní plány rodinné skupiny, kde se soustřeďují na výchovné cíle a Program rozvoje osobnosti dítěte, který je sestaven na základě podrobné analýzy(dokumentace dítěte zprávy z komplexního vyšetření diagnostického pobytu v DDÚ, pololetního hodnocení, stanovení cílů, které chceme dosáhnout) schvaluje ředitel DD a odborný pracovník DDÚ, dvakrát ročně je tento plán písemně zhodnocen a po období školního roku založen do osobního listu dítěte.další úkoly a cíle navazují vždy na další období a mají vzestupnou tendenci výchovy.je stanovena celá organizace dne a režim rodinné skupiny. V tomto školním roce provedl kontrolu PRODu koordinátor DDÚ v Bohumíně Mgr.Dvořák Dle Zákona o ústavní výchově 109/2002,383/2005, 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 8 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 11 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 9 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 4 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí Víkendový režim, prázdniny a další volno dětí je v jednotlivých časech upraven dle počasí a programové náplně. Denní hlášení zapisuje vychovatel rodinné skupiny musí souhlasit stavy dětí DD, důležité události dne apod. Porady vychovatelů probíhají jednou za měsíc, zápis zpracovává zástupce ředitele pro pedagogický úsek. Porady vychovatelů rodinných skupin probíhají každé úterý. Při výchovné činnosti se osvědčil Deník rodinné skupiny, který sloužil k přenosu informací pro ostatní pracovníky a používali jsme ho do Od užívá naše zařízení evidenční program EVIX professional institute software, kde vedeme osobní i zdravotní dokumentaci umístěných dětí, knihu denní evidence sledujeme pohyby dětí, pedagogickou dokumentaci o práci s dětmi, vedeme v něm elektronickou spisovou službu, evidujeme služby pedagogů a kontakty a adresář. Program Evix eviduje závazky rodičů vůči dětskému domovu a pomáhá při zpracování agendy ošetřovného výpočet, evidenci, dokumentace a mnoho jiných funkcí. Programová náplň v DD Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí: 9

10 1. Činnosti odpočinkové např. stolní hry, četba, poslech TV, šití vyšívání, volná sportovní činnost apod. 2. Činnosti rekreační vycházky, pohybové hry, výlety apod. 3. Příprava na vyučování začlenění opakovacích didaktických her, zábavné opakování učiva, internet, počítačové programy 4. Činnosti zájmové a) pracovně technická(rukodělné, šití, pletení, stavebnice, lepení..) b) společenskovědní(činnosti spojené se získávání vědomostí v různých oblastech ) c) esteticko výchovná - výtvarná - hudební - taneční - dramatická d) sportovní ( tělovýchovná, turistická, branná) e) dopravní f) rodinná 5. Činnosti pracovní vyplývají z organizovaného života v DD 6. Tradice rodinných skupin Finanční gramotnost dětí z DD v tomto školním roce jsme se zaměřili na vzdělávání dětí v otázkách finanční gramotnosti. Účastnili jsme se projektu Další cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Nová cesta, který uskutečňovalo Občanské sdružení Bílý nosorožec.1x za měsíc měli mladší děti 12-15let odpolední vzdělávání v otázkách FG,1x za měsíc starší( nad 18let) své vzdělávání. O prázdninách domluvili naší klientce praxi v HOSPICI Ostrava. Dále u nás proběhlo vzdělávací divadelní představení Výlet, které se taktéž věnovalo tématu finanční gramotnosti. Otázky FG jsou velmi důležité pro naše, hlavně odcházející klienty, proto v rámci odpoledních činností je s dětmi neustále probíráme. Děti s našimi vychovateli se snaží samy starat o nedělní stravování, od nákupu surovin až po přípravu, úklid kuchyně. Organizace vzdělávání dětí DD Vřazení dětí DD do jednotlivých škol zajišťuje ředitelka, zástupce ředitelky,sociální pracovník DD. Děti dětského domova navštěvují školy mimo zařízení: Předškolního věku docházejí do mateřské školy ve Fulneku Plnící povinnou devítiletou školní docházku navštěvují ZŠ JAK Fulneku,ulice Česká Připravující se na povolání navštěvují střední školy v Novém Jičíně,Odrách Způsob předání a převzetí dětí do MŠ,ZŠ a středních škol Doprovod dětí do MŠ zajišťují vychovatelé, kde dítě předají učitelce příslušné skupiny a také si dítě odpoledne v 15,00hod od učitelky MŠ vyzvednou. Do ZŠ chodí děti samostatně, v odůvodněných případech zajistí doprovod vychovatelé. Starší děti navštěvují střední školy dle dobrovolného výběru a zde dojíždějí autobusem. Spolupráci se všemi typy škol je zajišťována vychovateli na třídních schůzkách a konzultačních hodinách, jsou využívané i telefonické informace(ihned při problému). Výchovné problémy řešíme společně na pedagogických poradách. Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají vychovatelé, sociální pracovník. 10

11 Organizace zájmových činností Děti jsou vedeny ke správnému využití volného času. Navštěvují zájmové aktivity především mimo dětský domov ZUŠ Studénka odloučené pracoviště Fulneku (obor taneční) - TJ Fulneku fotbal - ZUMBA - kroužky v ZŠ V dětském domově jsou pro zájemce dětí organizovány každým rokem kroužky: turistický, Duhová dílna, sportovní, pohybový taneční. Zájmově výchovná a rekreační činnost patří v našem domově k prvořadým a velmi úspěšným aktivitám. Umožňujeme, aby se pro děti všech věkových kategorií organizovaly, realizovaly a upřednostňovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tak jejich sebedůvěru. Za největší prioritu považujeme veškeré sportovní činnosti, podporující zdravý a tělesný i morální vývoj, především plavání,na které jsme dostali finance z Nadace Táta a máma a jezdíme do Hranic na Moravě, fotbal, volejbal- navštěvujeme každý týden tělocvičnu ZŠ J.Á.Komenského ve Fulneku a cykloturistiku. Při těchto činnostech se po denním školním vyčerpání uvolňuje přebytek nevyužité energie, skrytá agresivita i bojovný pud a obnovuje se dětem a mládeži fyzická i psychická síla. Vyhodnocení kroužku Duhová dílna V tomto školním roce se děti zapojily do projektu občanského sdružení Múzy dětem a v rámci charitativních lazárků jsme mohli prezentovat naše výrobky. Jednalo se o 35 výrobků na téma Velikonoce, Jaro a Den matek, které byly zaslány do Prahy a prodávány v síti prodejen Albert. V budoucnu bychom se rádi zapojili do projektu Korálky dětem pod záštitou téhož sdružení. Cílem Duhové dílny je kvalitní vyplnění volného času, podpora dětské fantazie a tvůrčích schopností a hlavně prevence rizikových projevů chování. Duhovou dílnu, výtvarné práce a činnosti mají na starosti čtyři vychovatelky, které se pravidelně vzdělávají v kurzech tvořivé činnosti, aby mohly dětem nabídnout co nejširší možnosti, jak tvořit a vzdělávat se v oblasti výtvarné výchovy a umění.děti vyrábějí tyto výrobky: - FIMO - embossing - patchwork bez jehly - scrapbookung - malované keramické hrníčky - obrázky, kde je využita technika ubrouskové decoupage - foliové obrázky s využitím slupovacích barev - drátované šperky - malované skleněné svícny - malba hedvábných kravat a pouzder na brýle - využití art gelu, který tvoří zajímavý reliéf na určeném povrchu - barvení rámečků - výroba papírových krabiček metodou embbosing - malba na textil pytlíčky na bylinky, povlaky, polštáře - pletení z pedigu 11

12 Děti zde mohly kvalitně trávit volný čas, něčemu se naučit, zlepšit svou obratnost a jemnou motoriku. Pro menší děti zde fungují relaxační koutky, kde si mohou hrát. Výrobky, které jsme s dětmi vyrobili, jsme představili i veřejnosti a to na těchto akcích: - Vánoční jarmark ve Fulneku - Den otevřených dveří v DD - Vánoční jarmark v Jerlochovicích - Velikonoční jarmark v Jerlochovicích - Charitativní bazárky Výnosy(dary) s těchto akcí byly opět použity na nákup nového materiálu do Duhové dílny. Systém prevence výskytu rizikových projevů chování Vyhodnocení minimálního preventivního programu(mpp) MPP patří v našem domově k velmi důležitým nástrojům prevence rizikových projevů chování. Dětem byly opětovně podávány informace o všech možných nežádoucích jevech, se kterými se setkávají nebo se mohou setkat. Mezi klíčové aktivity, sloužící k předcházení výskytu rizikových projevů chování, patřily: - Dodržování pravidel v rámci soužití DD. - Komunitní kruhy. - Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času. - Společné akce v rámci DD a mimo DD. - Používání internetu, elektronická komunikace. - Prevence a řešení problematiky návykových látek, eliminace projevů nevhodného chování (šikana, agresivita). - Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků. Dodržování pravidel v rámci soužití DD. Všechny děti byly seznámeny s vnitřním řádem DD, vnitřní řád a jeho dodržování byl probrán společně s vychovateli v rámci rodinných skupin. Děti byly seznámeny s režimem dne, s dobou a délkou osobního volna (podle věku dětí). Byla jasně stanovená pravidla a postupy opatření při nedodržování pravidel soužití v DD. Pravidelně probíhaly v rámci rodinných skupin komunitní kruhy, kde se probíraly aktuální situace vyplývající se soužití RS jako, vzájemné chování mezi členy rodinky, porušování vnitřního řádu, chování a projevy ve škole, školní prospěch, pochvaly a další. V rámci DD se každý měsíc nebo dle potřeby scházela Dětská spoluspráva. Každou rodinnou skupinu zastupoval jeden člen. Spoluspráva projednávala nejen vzájemné soužití klientů DD ale i pochvaly, přestupky, podávala návrhy na akce, zapojovala se do tvorby jídelníčku v rámci zdravého životního stylu aj. Komunitní kruhy v rámci rodinných skupin V rámci každé rodinné skupiny probíhají kromě každodenní komunikace vychovatelů a vedení DD s dětmi, komunitní kruhy. V rámci těchto komunitních kruhů se rodinná skupina schází nejméně jedenkrát za měsíc, řeší a probírá soužití a vztahy své rodinné skupiny. Většinou tyto komunitní kruhy probíhají častěji, protože se stalo dobrým zvykem rodinek scházet se u společné večeře, kde probírají uplynulý den. - Opětovné pročítání Vnitřního řádu DD, nárok na osobní volno. - Doba večerky. - Denní řád DD během dnů volna. 12

13 - Práva a povinnosti dětí. - Chování a vztahy dětí k sobě navzájem. - Alkohol, drogy, kouření, šikana. - Dokumentární filmy s touto problematikou. - Testry na drogy na skupinách. - Chování dětí k vychovatelům. - Vulgarita a nevhodné chování. - Jak trávím svůj volný čas. - Kladná výchovná opatření, záporná výchovná opatření. - Volný čas o prázdninách tábory, pobyty Vychovatelé na rodinných skupinách přesně vědí, co právě potřebují s dětmi řešit a sami si vedou komunitní kruhy podle momentální situace. Pokud dojde k vážnějšímu přestupku ze strany dětí, je problém řešen s vedením DD a je proveden zápis s opatřením, které bylo uděleno. Dítě je se zápisem seznámeno, zápis si přečte a poté podepíše. Smysluplné využití volného času. Děti měly možnost výběru zájmové činnosti. Každé dítě si vybralo aktivity, které je baví. V průběhu roku děti navštěvovaly tyto zájmové kroužky: - ZUŠ Taneční obor - Zálesák - Basketbal - Kroužek keramiky - Florbal - Fotbal - Zumba - Šachy - Sportovní hry - Aerobic V rámci dětského domova probíhaly 1 krát týdně sportovní a míčové hry v tělocvičně, výtvarné a pracovní činnosti v rámci Duhové dílny a kroužek Vaření a pečení. Starší chlapci se společně se strejdy učili jednoduchým pracovním činnostem, drobným opravám v DD a na zahradě, používání různého nářadí. Starší klienti našeho DD se aktivně zapojili do projektu o. s. Bílý nosorožec, kde zástupci tohoto sdružení jezdili pravidelně, 1x za měsíc na náš DD a měli s dětmi individuální konzultace k jejich přípravě do samostatného života. Účast v kroužcích a zapojování dětí do volnočasových aktivit hodnotíme velmi kladně. Každý týden se děti pravidelně účastnily činností, které je baví a kde mohou rozvíjet své dovednosti. Aktivně a smysluplně využívaly svůj volný čas. V rámci prevence RPCH proběhl zimní pobyt v Beskydech, kde se děti učily zimním sportům a v létě proběhla Olympiáda v rámci letního rekreačního pobytu na Vysočině. Akce konané v rámci DD i mimo DD - Výlov rybníků v Jistebníku - Jarmark - Den otevřených dveří - Mikulášská besídka - Turnaj v nohejbale - Duhové vánoce na Myšinci 13

14 - Turnaj ve volejbale - Zábavná odpoledne s Dětskou misií Příbor (1x za měsíc) - Projekt sdružení Bílý nosorožec (1x za měsíc) - Canesterapie - Lyžování v Tošovicích - Ozdravný pobyt s lyžováním v Beskydech - Zumba Párty - Bruslení ve Studénce - Koupání a hry ve vodě v Aquaparku v Hranicích (1x za měsíc) - Víkendové pobyty se zálesákem v přírodě - Taneční vystoupení - Divadelní představení Výlet v rámci finanční gramotnosti - Nejmilejší koncert - Víkendové pobyty Správné pětky - Fotbalové turnaje - Kuličkiáda - Návštěva PČR - Odpoledne s klaunem Hopsalínem - Beseda s horolezkyní Jsou sny splnitelné? - Tvořivá dílna - Křeslo pro hosta - Návštěva umělců z Prahy Múzy dětem - Putování s Ámosem den v přírodě (Ve spojení) - Výlety na kolech po okolí - Pohádkový les - Koloběžkové závody - Kulturní akce Havířov se baví - Den dětí v Relaxku - Návštěva Solné jeskyně - Den města - Pobyt dětí u moře v Chorvatsku - Ozdravný pobyt na Kralickém Sněžníku - Fotbalové soustředění - Letní tábory v Budišově a na Kletném - Rekreační a sportovní pobyt na Vysočině - Letní tábor na Myšinci - English camp v Písku u Jablůnkova - Setkání dětí v Novém Jičíně - Kopřivnice Rozhlédni se - Seminář finanční gramotnosti Všechny akce pokládáme za velmi zdařilé a určitě důležitým způsobem přispěly k prevenci nežádoucích jevů. Pokud děti mají vyplněn volný čas, nenudí se, a tudíž nemají důvod hledat něco jiného, někde jinde. Internet a elektronická komunikace Zjistili jsme, že starší děti tráví hodně času u počítače, na Facebboku, hraním her a stahováním filmů. Jelikož je na skupině pouze jeden počítač a dětí je více, vznikaly časté rozepře. V rámci rodinných skupin proběhly komunitní kruhy s přesným určením času u PC a rozpisem (PC především k přípravě na vyučování). Dále jsme zjistili nevhodnou a vulgární 14

15 komunikaci v rámci sociální sítě, proto jsme po dohodě s vychovateli omezili přístup dětí na Facebook. Řešení problematiky návykových látek eliminace projevů nevhodného chování V průběhu roku jsme u dětí několikrát zjistili zneužití marihuany. Byl zaznamenán návrat z osobního volna pod vlivem alkoholu. Případy byly řešeny podle Vnitřního řádu DD, výchovným opatřením a odebráním výhod. Proběhly individuální i skupinové pohovory. Proběhly komunitní kruhy v rámci rodinných skupin. Na každou rodinnou skupinu byl dán alkoholtestr a testy na přítomnost návykové látky v moči. Naše zařízení je svou specifičností rizikovým místem pro vznik nevhodných projevů chování dětí. Proto vychovatelé neustále sledují chování dětí, možná riziková místa na skupince a při známkách agresivního chování situaci řeší v rámci RS. Důležité je vždy rozlišit,zda jde u dětí o konflikty, které mohou vyplývat z jejich specifických osobnostních charakteristik nebo již jde o agresivní chování či šikanu. Prozatím v našem domově nedošlo k žádnému případu silně agresivního chování ani k šikaně mezi dětmi. Organizace péče o děti v dětském domově: Zařazování dětí do rodinných skupin Do dětského domova jsou děti umísťované na základě soudem stanovené nařízené ústavní výchovy nebo předběžným opatřením. Základní organizační jednotkou v dětském domově je rodinná skupina, kterou tvoří nejméně 6 a nejvíce 8 dětí zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních problémů mohou být zařazení do různých rodinných skupin. O zařazení do rodinných skupin rozhoduje ředitelka dětského domova. Zkonzultuje rozhodnutí s vychovateli rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají tři vychovatelé, noční dohled nad dětmi provádí čtyři pečovatelky. Ubytování dětí Budova a její vybavení: Dětský domov je umístěn v budově, která je majetkem Moravskoslezského kraje. Správu nemovitosti provádí dětský domov. V přízemí budovy se nachází kuchyně s příslušenstvím, jídelna, ředitelna a kancelář ekonomky, místnost pro údržbu, prádelna švadlena, sklady ošacení a obuvi, duhová dílna, kotelny, byt č.1,kancelář soc.pracovníka, kancelář zástupce ředitele. Poschodí 1. rodinná skupina A a B( samostatné byty č.2a3) Poschodí 2. rodinná skupina C a D (samostatné byty 4 a 5) Za budovou je zahrada dětského domova., kde se bude zřizovat hřiště. 15

16 Kapacita dětí v dětském domově je 32 ( dle zákona 109/2002 Sb.) Jsou zde 4 rodinné skupiny v samostatném bytě, který obsahuje : obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři nebo dvě ložnice, sociální zařízení( WC a koupelna), vychovatelna se sociálním zařízením. Pokoje dětí jsou vybaveny dle vyhlášky 334/2003Sb. 3) a 5 vyhlášky 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a některých školských zařízení. Děti jsou ubytovány po 3 a po 2. Pokoje si děti mohou vyzdobit dle svého přání, avšak po dohodě s vychovateli rodinných skupin. Děti jsou vedeny se zařízením pokoje a jimi propůjčenými věcmi šetrně zacházet. Počet dětí v zařízení v průběhu školního roku 2011/2012 Měsíce Nově přijaté Propuštěné Celkem na DD Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen V tomto školním roce dovršily zletilosti 3 děti, z toho se osamostatnily 2 klienti, kteří odešli z DD na vlastní žádost a nepožádali o uzavření smlouvy o setrvání v DD do ukončení přípravy na budoucí povolání. 1 klient podepsal smlouvu o dalším setrvání v dětském domově, kdy zde chce zůstat do svého vyučení. V samostatném bytě v dětském domově ve Fulneku máme ubytovaného 1 chlapce a 1 dívku. V průběhu školního roku jsme měli na diagnostickém pobytu v DDÚ v Bohumíně a Ostravě 1 dítě, které potom k mělo soudem zrušenou nařízenou ústavní výchovu. Věkové složení dětí Do 6 let 6-15let 15-18let Nad 18let Útěky dětí Ve školním roce 2011/2012 jsme neregistrovali žádný útěk. 16

17 Údaje o vzdělávání dětí z dětského domova ve školním roce 2009/2010 Děti docházející do MŠ Děti vzdělávající se podle ZŠ praktické Děti vzdělávající se podle ZŠ speciální(pomocní) Děti docházející do ZŠ Komenského Fulnek 3 dětí 8 dětí 2 děti 15 dětí Děti docházející na SŠ 3 Pobyty dětí v průběhu školního roku 2011/2012 Měsíc a rok Doma u rodičů Prázdninové a jiné pobyty Zdravotnické zařízení Diagnostický pobyt DDÚ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Pravidelné návštěvy sociálních pracovnic a státního zástupce. V průběhu školního roku děti pravidelně co 3 měsíce navštěvují sociální pracovnice (Magistrátů měst, Městských úřadů a Úřadů městských obvodů), které s dětmi komunikují a zjišťují zda se děti v DD cítí dobře a zda je vše v pořádku. Třikrát do roka provádí v našem zařízení kontrolu také státní zástupce OSZ Nový Jičín. V uplynulém školním roce nebyly OSZ zjištěny žádné nedostatky a prohřešky. Návštěvy státního zástupce OSSZ Nový Jičín 2011/ Kontrolní prověrka v DD. 17

18 Kontrolní prověrka v DD kontrolní prověrka v DD. Ve školním roce 2011/2012 bylo ředitelkou zařízení vydáno jedno rozhodnutí týkající se stanovení příspěvku na úhradu péče (tzv. ošetřovného). V tomto případě bylo před rozhodnutím zahájeno správní řízení. V dalších případech nebylo rozhodnutí potřeba. Ke stanovení či prominutí úhrady ošetřovného byly použity dokumenty a zprávy Úřadů práce České republiky, Městských úřadů a Magistrátů měst. Spolupracující dětské domovy a organizace : Dětské domovy : DD a ŠJ Milotice nad Opavou, Melč, Budišov nad Budišovkou, Karviná-Fryštát, Čeladná,Opava, Nový Jičín, Příbor, Ostrava-Hrabová, Havířov, Lichnov, Radkov-Dubová ZŠ,DD,ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem, ZŠ,SŠ,DD,ŠJ a I Velké Heraldice Základní školy: ZŠ a MŠ Fulneku,ZŠ JAK Fulnek Organizace volno časových aktivit: ZUŠ Studénka taneční obor RELAXKO Fulnek TJ Sokol Fulnek-fotbal MKC Fulnek Fulnecký Kapucínek o.s. Prázdninová činnost O letošních hlavních prázdninách, jsme zaznamenali nízký počet výjezdů dětí domů. Podle tabulky vypadá počet návštěv v rodině dobře, jde však o krátkodobé pobyty stále těch samých dětí( víkend nebo prodloužená vycházka) I přes snahu o spolupráci se zákonnými zástupci dětí v průběhu celého roku, mnohdy i za spolupráce s pracovníky OSPODu, nedaří se nám u rodičů zvýšit zájem o jejich děti. Proto byť bychom s dostatečným předstihem vyzývali rodiče k jejich vyjádření co se týče pobytů dětí v jejich domácnostech v době prázdnin, svátků a volna, zůstává kulturní sportovní a další prázdninová aktivita, hlavně v režii našich nápaditých pedagogů, díky kterým nebyla nouze o nová poznání, zážitky a výlety. Rodiče dětí se nám v 70% vůbec neozvou a nedají o sobě vědět ani dětem samotným nebo je jejich sociální situace taková ( podmínky bydlení), že pracovníci OSPODU nepovolí jejich dovolenku u rodičů. 18

19 Děti,které byly celé prázdniny doma.7 Úsměv ukrajinským dětem 2 Diabetický tábor Náčelníkův odkaz 1 Tábor Mixér.8 Tábor Rytířský tábor...4 Fotbalové letní soustředění.1 Heroes of the Ages tábor s angličtinou.4 Myšinec správná pětka 10 Pobytový tábor Kralický Sněžník 19 Pobytový tábor Renospond 20 Individuální logopedická péče v dětském domově Logoped: Mgr.Milena Dvořáková Logopedická asistentka: Bc.Anna Šupíková ( vychovatelka DD) Logopedická péče byla uskutěčňována paní logopedkou, která dojížděla do poradny 1x za měsíc, děti diagnostikovala, určila jak s dětmi pracovat.paní asistentka v rámci logopedického kroužku s dětmi 3x týdně pracovala odstraňování vadné výslovnosti, dechová a fonační cvičení, gymnastika mluvidel. Tato práce se nám osvědčila a budeme v ní pokračovat i v dalším školním roce.do kroužku docházelo v průběhu školního roku 2011/ dětí. Kroužky, do kterých děti docházejí mimo zařízení TJ Fulnek fotbal SŠK Bílovec fotbal ZŠ Komenského florbal Taneční kroužek ZUMBA Kroužky v škole ZUŠ obor taneční Zálesák 5 chlapců 1 chlapec 3 chlapci 6 děvčat 8 dětí 4 děvčata 6 dětí Díky sponzorům Díky našim sponzorům se mohl uskutečňovat celý tento komplex činností nejen s dětmi v dětském domově, ale i ve škole. Díky sponzorům mohly děti vyjet za víkendovými aktivitami, táborovými pobyty či pobyty ozdravnými. Našimi hlavními sponzory jsou: Nadace Terezy Maxové Výbor Dobré vůle Olgy Havlové 19

20 Nadace Albert dětem Nadace Táta a máma Nadace Václava a Lívie Klausových STRABAG -terénní úprava hřiště Fa Mročková Fa Marek Jan Vlkovice R-fin s.r.o Fulnek Kočí Jaroslav Fa Popp Díky sponzorům se mohly naše děti zúčastnit: - zimního pobytu na Horní Bečvě - zakoupení lyží - fotbalového soustředění - letních táborů a pobytů - plavání v Hranicích na Moravě - 2 klienti si začali dělat autoškolu B - ZUŠ vystoupení v okrese Nový Jičín - stálá údržba PC pro děti - celoroční spolupráce s časopisem Zámeček a účast na celoročních akcích Správná pětka - účast na nejmilejším koncertu Kontroly, inspekce ČŠI - Kontrola pracovníkem Státního zastupitelství Okresního soudu v Novém Jičíně pravidelně čtvrtletně je prováděna kontrola - dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem -kontroly bez zjištěných nedostatků. - Kontroly sociálních pracovnic z OSPOD pravidelná čtvrtletní kontrola péče o umístěné děti, konzultace možnosti jejich umístění do NRP a jejich uplatnění v životě po ukončení ústavní výchovy, sdělení o úspěších dětí či jejich výchovných problémech, event. konzultace ke vzdělávacím potřebám dětí, samostatné rozhovory dětí bez přítomnosti pracovníků DD, konzultace IPROD - Kontroly a konzultace koordinátora spádového dětského diagnostického ústavu, a to na poli tvorby individuálních programů rozvoje osobností dětí, či rozborů situací a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů dětí. - Kontroly pracovníků KHS v Ostravě Byla provedena kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů kontrola Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě. Nebyla uložena bloková pokuta. Zápis je uložen v ředitelně. - Kontrola inspekce ČŠI.v tomto školním roce nebyla realizována - Kontrola hospodaření Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky z pověření ředitele krajského úřadu č.546/03/

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více