Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní údaje o škole Od 1.ledna 2006 došlo ke změně názvu školy: Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Původní název: Speciální školy, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7 IČO: Sídlo organizace: Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí Odloučené pracoviště:základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Anna Chybidziurová (do ) Mgr. Yvetta Romsyová ( od pověřená vedením) Zástupce ředitelky školy: Mgr. Yvetta Romsyová ( do ) PaedDr.. Božena Kovářová ( od ) Tel., fax.: ová adresa: Školská rada: ustanovena k Škola se nachází v klidné části města na náměstí ve Frýdlantě nad Ostravicí v historické budově z roku Místnosti ve škole jsou spíše menší a celá budova působí příjemným rodinným dojmem. Během 12 let, které uplynuly od přestěhování se do této budovy, proběhlo několik důležitých rekonstrukcí a oprav. Škola je plně organizovaná, je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro děti z několika obcí Čeladné, Ostravice, Pstruží, Starých Hamer, Krásné, Raškovic. Dojíždějí k nám i děti z Frýdku-Místku. Součástí školy je odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu Metylovice Moravskoslezském sanatoriu. Zde je v provozu mateřská škola, základní škola a školní družina. V naší škole realizujeme výuku dle vzdělávacích programů základní, zvláštní a pomocné školy. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Učitelé si sami vytvářejí i další vlastní učební texty a pracovní listy z různých zdrojů. V budově jsou tři třídy praktické školy, jedna třída speciální školy, tři odborné učebny (učebna PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna i s keramickou pecí), školní družina, sportovně-relaxační místnost, školní jídelna-výdejna, kabinet pomůcek, sborovna a ředitelna. Učebny jsou vybaveny funkčně, žákovských lavic a židlí, zohledňujících výšku žáků, je dostatečné množství. Učitelé nemají k dispozici kabinety, k přípravám na vyučování využívají sborovnu, učebnu PC a kmenové učebny. V ředitelně pracuje současně vedení školy a ekonomka. 1

2 Škola využívá informačních a komunikačních technologií. Učitelé i žáci mají k dispozici počítače v učebně PC, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Součástí vybavení jsou i dvě kopírky, scanner, digitální fotoaparát, videorekordér. Pro výuku TV si pronajímáme tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě n.o.. K relaxačním a sportovním hrám nám slouží venkovní vzdušná tělocvična na dvoře školy. Do výuky TV často zařazujeme i plavání, které probíhá v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantě n.o.. K pohybovým aktivitám mladších žáků (jízda na kole) slouží taktéž dopravní hřiště, při těchto aktivitách současně probíhá i dopravní výchova. Užívání prostor odloučeného pracoviště v Metylovicích je řešeno nájemní smlouvou. Jedná se o čtyři učebny pro základní školu, sborovnu a hernu MŠ, čtvrtá učebna slouží zároveň i pro účely školní družiny. Nábytkem zohledňující výšku žáků je vybavena pouze jedna učebna. Učitelé užívají dva počítače s tiskárnou a kopírku. Škola včetně odloučeného pracoviště není bezbariérová. Výhodná poloha školy (blízkost lesa, řeky) umožňuje organizovat aktivity žáků vně budovy školy s důrazem na činnosti v přírodním prostředí (výchova a vzdělávání v problematice životního prostředí, mezipředmětové vztahy a posilování fyzické zdatnosti žáků). Pedagogický sbor tvořilo 14 pedagogů - 10 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 1 učitelka MŠ a 1 asistentka pedagoga. Sbor byl smíšený s většinovou převahou žen. Odborně kvalifikováno bylo 30 % pedagogů. Ukončením magisterského studia 3 pedagogů se zvýší kvalifikovanost na 60 %. Téměř 100 % pedagogů prošlo různými úrovněmi Projektu I Informační gramotnosti v rámci SIPVZ. Na škole pracovali 4 správní zaměstnanci. Ve školním roce 2005/2006 měla škola ve Frýdlantě nad Ostravicí 37 žáků, z toho bylo 7 dětí s více vadami. Dle Vzdělávacího programu zvláštní školy bylo vyučováno 28 žáků, dle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy 9 žáků. Na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení v Metylovicích bylo dle Vzdělávacího programu základní školy a Vzdělávacího programu zvláštní školy vyučováno ve školním roce celkem 293 žáků. V MŠ při zdravotnickém zařízení pracuje paní učitelka max. s 15 dětmi, celkem v tomto školním roce navštívilo MŠ 148 dětí. Do školy ve Frýdlantě nad Ostravicí dojíždělo 80 % dětí z okolních obcí, děti z Dětského domova v Čeladné tvořily 22 % žáků. Zápis do 1.ročníku proběhl 18.ledna K zápisu se nedostavilo žádné dítě. Během školního roku byli nově vřazeni čtyři žáci. 2

3 Výsledky vzdělávání žáků 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo vyznamenáním I.(pomocná) 9 9 x 0 II.(4.,5.roč) III.(6.,7.roč.) IV.(8.,9.roč.) Celkem pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo vyznamenáním I.(pomocná) 9 9 x 0 II.(4.,5.roč) III.(6.,7.roč.) IV.(8.,9.roč.) Celkem Přehled o chování 1. pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem hodiny 1. pololetí Počet žáků hodiny 1. pololetí šk. roku 2005/2006 hodiny - omluvené hodiny - neomluvené 3 hodiny omluvené - průměr na žáka hodiny neomluvenéprůměr na žáka 1. roč roč roč roč ,5 5. roč , roč , roč roč ,6 10,6

4 9. roč pom. tř ,3 0 celkem ,7 7,6 2. pololetí hodiny 2. pololetí šk. roku 2005/2006 Počet žáků hodiny - omluvené hodiny - neomluvené hodiny omluvené - průměr na žáka hodiny neomluvenéprůměr na žáka 1. roč roč roč roč ,5 5. roč ,4 58,6 6. roč ,2 8,2 7. roč ,25 3,75 8. roč ,1 45,9 9. roč pom. tř ,3 0 celkem ,9 24,5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogických pracovníků. Zaměřili jsme se na získávání informací a poznatků z oblasti RVP k přípravě ŠVP a na sebevzdělávání v oblasti znalostí cizích jazyků. Hlavními prioritami ve vzdělávání vedoucích pracovníků zůstávají pracovně právní vztahy v souvislosti se změnami legislativy a školský management v souvislosti se změnami legislativy. Čtyři pedagogové pokračují ve vysokoškolském studiu. Soupis vzdělávacích akcí: 1. Splývavé čtení 2. Správní řád 3. Šikanování ve školách a zahajovací seminář VP 4. Seminář k EVVO Nejen do pralesa Mionší 5. Aktuální změny právních předpisů 6. Majetek a fondy PO 7. Nový Zákoník práce ve školské praxi 8. Drátování Aktivity a prezentace školy V posledních dvou letech se naše škola nacházela v nejistém postavení. Hrozila ztráta samostatné existence školy. Byli jsme postupně připravováni na stav sloučení nebo rozptýlení školy pod různé subjekty. Osud školy nám byl nejasný a za takových okolností se zákonitě vytratily jakékoliv projevy koncepčního myšlení, vize byly skeptické, učitelé byli demotivováni. Rozvoj školy v podstatě stagnoval. Skepsi živila i kritika speciálního školství obecně a idealizované vykreslování a preferování integrace žáků se zdravotním postižením do běžných škol. Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, týkající 4

5 se skupinové integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou nám známy a respektujeme je. Pro nás z nich vyplývá, že se v nejistém postavení nacházíme stále. Běžné základní školy však procházejí složitou transformací. Do doby, než budou plně připraveny na práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami po stránce profesní, personální i technické, zůstáváme kvalitní alternativou vzdělávání těchto dětí. Máme plány a vize, tvořivě a s plným nasazením pracujeme. Naše práce má smysl, je důležitá a prospěšná. Od ledna 2006 jsme úspěšně zrealizovali projekt estetizace prostředí budovy školy sborovna, šatna, jídelna, třídy. Radikálně jsme zrekonstruovali odbornou učebnu Pv tzv. cvičnou kuchyň. Učebnu pomocné třídy jsme vybavili počítačem a dalšími didaktickými pomůckami, učebna slouží i k relaxaci ostatních žáků v době přestávek. Do projektu estetizace se zapojili pedagogové i žáci, kteří s nadšením a zápalem pracovali, neboť jejich činnost v PV měla praktické, prospěšné a účelné využití. Radost nám udělal zájem a pomoc rodičů. Společná snaha vyvrcholila Dnem otevřených dveří ( ). Ohromil nás nejen nečekaně vysoký počet návštěvníků, ale i jejich velmi pozitivní reakce. Příjemná atmosféra celého dne byla tím pravým oceněním. Projekt estetizace prostředí školy jsme zrealizovali částečně ze sponzorských darů. Osobním vkladem zaměstnanců jejich tvořivostí, ekonomickým myšlením a maximálním pracovním nasazením se náklady podařilo minimalizovat. Úkolem pro nás zůstává estetizace prostředí odloučeného pracoviště, což samozřejmě můžeme řešit pouze ve spolupráci s vedením OLÚ Metylovice. Zapojili jsme se do projektu Pobeskydský Sedmihlásek aneb 7 hlasů pro přírodu, snažili jsme se tak v dětech vytvářet pěkný vztah k přírodě, k domovu, k našemu kraji. Žáci byli za své zpracování projektu velmi kladně hodnoceni, patřili jsme k nejlepším. V květnu jsme uskutečnili velmi zdařilý školní výlet do westernového městečka Šiklův mlýn. Nápad vzešel z řad rodičů a bylo možno jej zrealizovat pouze díky sponzorským darům. Možnost zúčastnit se výletu byla nabídnuta i absolventům školy. Začali jsme pracovat na tvorbě webových stránek. Za účelem tvorby loga školy byla vyhlášena žákovská výtvarná soutěž Škola na náměstí. Přivítali jsme nabídku KÚ Moravskoslezského kraje na možnou spolupráci se speciálními školami Krajského školského úřadu Trenčín a kontaktovali jsme Špecialnú základnú školu v Myjave. Kontakt jsme navázali prostřednictvím dopisů žáků, chceme tak kromě jiného rozvíjet jejich komunikativní kompetence. Jsme ve fázi příprav konkrétního plánu spolupráce pro školní rok 2006/2007. Děti pracovaly v keramickém kroužku a kroužku výpočetní techniky. Velmi oblíbená byla činnost Klubu pro rodiče a děti Klubíčko. Klub se scházel 2x za měsíc, jeho činnost byla zaměřena na sportovní hry a soutěže, relaxační cvičení, výtvarné a pracovní činnosti. Cílem byla vzájemná spolupráce, společná komunikace, týmová práce a upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi. Výuku jsme se snažili dále obohatit různorodými kulturně-vzdělávacími akcemi, navštěvovali jsme filmová představení, koncerty, výstavy. Zúčastňovali jsme se různých soutěží, k nejúspěšnějším patřily: 5

6 okresní kolo v recitaci a ve zpěvu okresní kolo Sportovních her mládeže výtvarná soutěž Barevné jaro Iberia výtvarná soutěž Beruška Velmi aktivní byla činnost školní družiny na kmenové škole, k nejatraktivnějším patřily jednorázové akce Valentýna malovaná je od srdce darovaná (malování na sklo), Velká hra rozvoj smyslového vnímání a komunikace, Kung-fu prevence patologických jevů se zaměřením na zmírnění agresivity mládeže, Výroba přírodního mýdla. Poslední jmenované akce se zúčastnily i děti ze školní družiny ZŠ Komenského. Další akce: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Únor: Březen: Duben: Květen: Environmentální výchova Letní šlápoty (pohybové aktivity) Brouzdání barevným podzimem Relaxační odpoledne (estetická výchova) Cestování časem Pravěk, Středověk, Dnešek - způsoby života Výroba ručního papíru (Den stromů) Výroba podzimní dekorace (břečťanový věneček) Kouzla vánoční (výroba dárečků) Valentýna malovaná je od srdce darovaná (malování na sklo) Velká hra (smyslové vnímání, komunikace) Výroba přírodního mýdla Pomlázkové veselí Bylinkový pytlíček Učitelé odloučeného pracoviště se zaměřili na projektové vyučování, v němž se uskutečnily tyto výchovně naučné programy: Září: Bezpečná orientace v silničním provozu Říjen: Negativní jevy kolem nás (prevence patologických jevů) Listopad: Naši ptáci (environmentální výchova) Prosinec: Tradice českých vánoc Leden: Roční období Únor: Zimní olympijské hry Březen: Chemie pro člověka a chemie proti člověku Duben: Drogy člověku škodí Květen: Zdravá výživa Červen: Ekologie Pestrá byla i činnost MŠ a ŠD při zdravotnickém zařízení: Září: O neposlušných kůzlátkách (maňáskové představení) Poznáváme Metylovice Říjen: Drakiáda Listopad: Hledání pokladu Prosinec: Mikulášská besídka Únor: Maškarní rej Březen: Poznáváme okolí (výlet na Čupek) 6

7 Duben: Květen: Velikonoční tradice, pomlázka Soutěžíme! (závod na koloběžkách) Výsledky české školní inspekce V tomto školním roce kontrola ČŠI neproběhla. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2005: celkové příjmy ,59 z toho : dotace kraje ,-- dary ,-- ostatní výnosy 9 053,59 celkem výdaje ,42 z toho: mzdové náklady ,-- odvody ,86 pojištění ,60 energie ,46 spotřeba materiálu ,10 opravy a udržování ,50 cestovné 5 102,-- ostatní služby ,90 Hospodářský výsledek za rok ,17 Závěr: Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006 schválila dne 10.října Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci na provozní poradě dne 11.října Ve Frýdlantě n.o. 11.října

8 8... Mgr. Yvetta Romsyová ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více