Bru persk zpravodaj. mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme Vám, že napadení výsledku referenda k výstavbě plaveckého bazénu dvěma zastupiteli našeho města u Krajského soudu v Ostravě bylo uvedeným soudem bez svolání účastníků ve všech bodech zamítnuto. S tímto usnesením se však přesto jeden ze zastupitelů nesmířil a podal kasační stížnost proti rozhodnutí uvedeného soudu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. O jeho rozhodnutí Vás opět budeme informovat. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta Z jednání rady města Na květnové 40. schůzi rady města vzali radní mimo jiné na vědomí plnění úkolů vzešlých z minulých schůzí rady, stavy na bankovních účtech města, kde k datu 9. května 2013 bylo tis. Kč, rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2013 a výsledky hospodaření města Brušperka k 31. březnu Kontrolou a porovnáním finančního výkazu města nebyly v hospodaření zjištěny žádné nesrovnalosti a výkaz koresponduje s předloženými výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí Rada města na základě provedených soutěží na zakázky malého rozsahu rozhodla o výběru firmy ROAD Group, v.o.s., na dodávku a instalaci softwaru a serveru pro potřeby městského úřadu a knihovny, o výběru firmy Iveta Bajgerová na dodávku multifunkční komunální techniky a o výběru firmy Vladimír Kuňák truhlářství na výměnu vstupních bytových dveří 4 obecních domů. Ředitel Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk provedl soutěž na výměnu prosklených sestav zádveří ve třech vstupech budovy základní školy. Nejnižší cenovou nabídku podala firma BDSTAV MORAVA, s.r.o. Radní rozhodli, že dodavatelem stavby bude tato uvedená firma. Rada města ještě vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012 a aktuální stav pohledávek města u nájemného v obecních bytech. Zastupitelstvu města radní doporučili, aby rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parcela č. 2549/3 do majetku města Brušperka a o prodeji pozemku parcela č. 287/1, o nějž projevili zájem dva občané našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta 2 Snižme společně náklady na energie domácností i firem Naše město občas navštíví podomní prodejci nabízející různé služby či zboží. Od některých zvás jsem se dozvěděl, že se zaštiťovali povolením jménem starosty, aby jejich činnost vypadala důvěryhodněji. Mohu vás ujistit, že pokud se s takovým vyjádřením na Vás obrátí, není to pravda. Nikdy jsem nikomu z nich žádné svolení nedal a neučiním tak ani příště. Buďte proto opatrní při takových jednáních, především při uzavírání různých smluv. V této souvislosti bych Vám chtěl oznámit, že na zasedání Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice jsme projednali možnost elektronické aukce energií pro fyzické i právnické osoby v jednotlivých obcích sdružení. Zapojením do elektronické aukce se kromě úspor nákladů za dodávku energií zároveň vyhnete i případným problémům, které mohou vzniknout při uzavírání smluv s podomními prodejci. Více o nabízené možnosti úspor energií je uvedeno v následujících informacích. Ing. Ivan Krupník, starosta

3 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ POVODÍ ONDŘEJNICE PRO OBČANY Chcete snížit náklady na domácnost? Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácnosti na elektrickou energii a zemní plyn, případně i telekomunikace. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. Poskytovatel služby (Organizátor e Aukce) Jen pár kroků k úsporám krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady od všech domácností / místních firem 3. krok: a sdruží poptávku do e Aukční síně. 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e Aukci. 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž. 6: krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e Aukce. 7. krok: Je-li cena z e Aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem s dobou trvání 24 měsíců. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit? Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: Regulovaná složka především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. Neregulovaná složka výši této části si dodavatelé stanovují sami, tudíž lze soutěžit v e Aukci. Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kwh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby. Podklady potřebné pro zařazení do e Aukce Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) Podepsaná smlouva mezi ecentre a klientem Pokračování příspěvku na str. 6 3

4 Foto č Z pouti na sv. Jiří.

5 Foto č Ukázky ze života dětí v mateřské škole, Den matek v domově pro seniory Ondráš. 5

6 6 Způsob předání podkladů: Osobně v zasedací místnosti Městského úřadu Brušperk ve dnech 3. 6., a v době od 14 do 17 hodin. Nejčastější otázky a odpovědi Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA! Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od října. Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli. Může do e Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory. Mohou se obyvatelé účastnit e Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 4/2014? Ano mohou. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky energií je od Termín ukončení dodávek , tj. na 24 měsíců. Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace? Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e Aukci i na tuto komoditu. Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě? Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.

7 Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem. V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou osobu: Martin Dulai, tel , e mail: Užívání plakátovacích ploch ve městě Město Brušperk má vyhrazeno celkem 13 plakátovacích ploch. Jejich rozmístění uvádí Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku. V článku č. 6 OZV je mimo jiné uvedeno: vylepovat nebo jinak umísťovat plakáty a tiskoviny lze jen na místech k tomu určených na plakátovacích plochách lze zveřejňovat informace a pozvánky na sportovní, kulturní, společenské, prodejní a politické akce JE ZAKÁZÁNO: zveřejňovat jiné informace než je uvedeno výše PŘEKRÝVAT vlastní informací informace NA DOSUD NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE, ničení plakátovacích ploch a zveřejněných informací Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Informace k BIO ODPADU Co ukládat do hnědých nádob: travní hmotu jádřince pecky z ovoce listy a nať zeleniny bramborové slupky, skořápky z ořechů slupky z ovoce a zeleniny bramborové slupky kávový odpad čajový odpad a čajové sáčky piliny plevel košťály i celé rostliny seno slámu listí dřevní hmotu hobliny větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průměru 2 cm. Nádoba nebude vysypána v případě, že bude obsahovat: hlínu potraviny papír tetrapack plasty sklo kovy textil léky barvy gumu saponáty čisticí prostředky baterie minerální oleje nebezpečné odpady elektroodpady směsný komunální odpad popel hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) vaječné skořápky podestýlku domácích zvířat apod. Marius Pedersen, a.s. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 4. a 18. června od 15 do h. 7

8 Foto č. 10, 11Foto č. 12, 13 Dům U Zahrádkářů. Z provozovny Optika. 8

9 Zpráva o činnosti Českého zahrádkářského svazu v Brušperku v roce 2012 Členská základna čítala k celkem 103 členů. Zájezdy: První s názvem Zahrádkářská šlápota do Frenštátu pod Radhoštěm, exkurze do pohankového mlýna Šmajstrla a nákup pohankových produktů. Ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme navštívili výstavu květin, ovoce a zeleniny. Druhý zájezd tradičně do Olomouce na výstavu Hortikomplex. Zájem členů o oba zájezdy byl velký. Besedy: První Zemědělství v Izraeli o pěstování plodin a rostlin v nelehkých podmínkách této země přednášela ing. Schlingerová, účast 14. Druhá Zavlékání nepůvodních organizmů do Evropy, účast 24 členů, přednášel Ing. Otakar Šteffek z Fryčovic. Třetí Pěstování zeleniny, přednášela ing. Schlingerová, účast 23 členů. Porady předsedů Českého zahrádkářského svazu povodí Ondřejnice z Palkovic, Fryčovic, Brušperka, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Staříče a Krmelína spojené s vzájemným předáváním zkušeností. Uskutečnilo se celkem pět porad. Tradiční výstava ovoce a zeleniny byla uspořádána na téma Cestou necestou. Od založení našeho spolku je to již v pořadí dvacátá pátá výstava. Ve dnech října zhlédli občané a žáci základní a mateřské školy výstavu, která byla pojata jako turistická stezka. V hlavním sále byly na rozcestníku naznačeny směry přehrada, Šištot a Skalka. Tyto městské části byly co do kompozice takto doslova pojaty. Celý sál byl vyzdoben pracemi dětí mateřské školy pod vedením paní ředitelky Slávky Karasové. Výstavu navštívilo 196 dospělých a 199 žáků základní a mateřské školy. Na její přípravě se podílelo 42 vystavovatelů se 127 vzorky výpěstků. Zároveň s naší akcí proběhla výstava i v Ostravě Život na zahradě, které jsme se společně s členy sdružení obcí povodí Ondřejnice zúčastnili jako vystavovatelé. Byli jsme úspěšní, výstava se líbila. Místnosti v našem domě slouží k výuce autoškoly, příležitostných školení, ke konání rodinných oslav. V přízemních místnostech je umístěna prodejna Optika. V loňském roce jsme udržovali zahrádku ve dvoře a prováděli drobnou údržbu domu. Zajistili jsme přípravky Kristalon a Agrohum. Pro členy výboru a ostatní zájemce jsme zajistili sazenice roubovaných melounů. Prováděli jsme údržbu a ošetřování městských stromořadí dle rozpisu MěÚ, navštěvovali čestné členy u příležitosti jejich významných životních jubileí. Průběžně jsme aktualizovali naše webové stránky. V letošním roce si připomeneme 50. výročí založení našeho spolku. Při této příležitosti jsme vydali almanach o jeho historii. Počátek se začíná psát , kdy na první ustavující schůzi vznikl Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, pozdější Český zahrádkářský svaz. U jeho zrodu stáli Vladimír Konečný, Alois Ševčík, Viktor Šťastný a Josef Dlouhý, který byl zvolen prvním předsedou. Organizace tehdy měla asi dvě stě členů. Velkým mezníkem v životě brušperských zahrádkářů se stala koupě domu č.p. 14 v roce Tehdy to byl nejzanedbanější dům na našem náměstí. Během jednoho roku byl zcela zrekonstruován. V dolních místnostech byla zřízena vinárna a během pozdějších let se v horních místnostech konaly výstavy ovoce a zeleniny. U příležitosti významného výročí svazu jsme uskutečnili výroční členskou schůzi rozšířenou o partnery členů. K poslechu i tanci hrála kapela Kobližci & spol. Další akcí bude tradiční výstava ovoce a zeleniny pojatá jako zahrádkářský jarmark. V životě člověka je padesátka období, kdy je na vrcholu svých tvůrčích sil a pomalu úročí vše, co se naučil a prožil. Snad i my dokážeme zužitkovat všechny nabyté zkušenosti, předat je mladší generaci a postarat se o to, aby se naší organizaci dařilo lépe nebo alespoň stejně dobře, jako v létech minulých. Ing. Ivana Gromotovičová, předsedkyně ZO ČZS Brušperk 9

10 Žijí mezi námi Rozhovor s novými občany Milí čtenáři, dnes bych vám chtěla přiblížit dalšího nového občana našeho města, pana Romana Filípka. V Brušperku zakoupil rodinný domek a pro svou rodinu tak zajistil nový domov. Pronajal si volné prostory v přízemí domu U Zahrádkářů a zavedl novou provozovnu a službu, kterou jistě a s velkým potěšením uvítala nejen většina brušperských občanů, ale i obyvatelé okolních obcí. Do našeho města tak přilákal více návštěvníků. O tom, co pana Filípka k bydlení a podnikání do Brušperka přivedlo, vám sdělí v krátkém rozhovoru, o který jsem ho požádala. Co Vás přivedlo k rozhodnutí usadit se a podnikat v našem městě? Narodil jsem se v Ostravě a vyrůstal na její periférii, ve Výškovicích. Často jsem jako dítě jezdil s kamarády na kole k brušperské přehradě. Takže tohle město a jeho pěkné okolí znám dlouho. Od roku 1997 pracuji jako obchodní zástupce a měl jsem sen otevřít si vlastní obchod. To se mi splnilo v roce 2009, kdy jsme 1. dubna otevřeli první optiku právě v Brušperku. Důvody byly nasnadě: město, které jsem znal a jeho spádovost pro další obce. Měli jsme štěstí na volné a vhodné prostory a hlavně na vstřícné zahrádkáře, zvlášť pana Bujnoška a pana Pospíšila. Jaká je Vaše původní profese? Profesí jsem v životě vystřídal více. Od číšníka, provozního restaurace přes grafika v rodinné reklamce po obchodního zástupce v oboru oční optiky, kde jsem zakotvil. Tahle práce mě baví a jsem jí věrný již 16 let. Líbí se Vám v Brušperku? Ano, líbí. Je to malebné městečko v podhůří. Spolu s manželkou jsme se delší dobu snažili najít pozemek v blízkosti Ostravy. Nakonec se nám podařilo najít přímo dům na překrásném místě v tomto městě. Tak se vše hezky propojilo, podnikání i bydlení. V Brušperku žijeme 4 roky. Měli jsme štěstí nejen na dům, ale i na sousedy, což se rovná výhře v loterii. Jsme tady s ženou spokojeni. Máme dvě malé děti, pro které je tohle místo to nejlepší pod sluncem. Navíc mám rád lidi, kteří se umí smát, a v Brušperku je potkávám. Jste spokojeni s podnikáním a zákazníky? Co se týče podnikání, to v dnešní době není snadné v žádném oboru. Od roku 2008 se naše země potácí v krizi a postupně to zasahuje každé odvětví. Největší konkurencí jsou obří nákupní střediska, která každého návštěvníka vítají slovem SLEVA. Brýle jsou sortiment, který si člověk nekupuje každý den, proto bych doporučil lidem, aby se slovem sleva nedali ošálit. Je vždy dobré si konečnou cenu a nabízenou kvalitu porovnat, třeba s jinou optikou a v jiném městě. Jsme rádi za každého spokojeného zákazníka, který se k nám vrátí, popř. nás doporučí. A to je pro nás ta nejlepší reklama. Jaké jsou Vaše další plány? Do budoucna chci dál upřednostňovat osobní přístup a profesionalitu. Naše zaměstnankyně jsou pravidelně školeny a zúčastňují se výstav, kde se dovídají o nových trendech a novinkách. Otevřeli jsme také nové webové stránky na kterých chceme časem otevřít i e shop. Najdete nás také na Facebooku. Děkuji Vám za milý rozhovor, přeji úspěšné podnikání, spokojené zákazníky, ale především spokojený život a vyžití v našem starém městě. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 10

11 Celá strana pozvánka na Den dětí 11

12 Informace Základní školy V. Martínka Srdečně vás zveme na 23. ročník Lehkoatletických přeborů žáků škol povodí Ondřejnice. Závody budou probíhat během dopoledne dne 4. a 5. června na hřišti SK Brušperk. Přijďte povzbudit naše mladé atlety. Slavnostní ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13 proběhne v sále školy v pátek 28. června od 7.30 hodin. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Pozvání mateřské školy Mateřská škola v Brušperku, Sportovní 520, zve širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 12. června od do hodin ve všech třídách školy i na odloučeném pracovišti na ulici K Náměstí 261 (bývalá ZUŠ). Vítězslava Karasová, ředitelka školy Den matek v Domově pro seniory ONDRÁŠ, p. o. V pondělí dne 13. května navštívily naše zařízení nejmladší děti Mateřské školy Brušperk, odloučeného pracoviště. Přišly pozdravit a popřát všem našim obyvatelkám ke Dni matek. Děti je příjemně překvapily vyrobenými dárky a zazpíváním několika pěkných písniček. Program se všem líbil, děti byly odměněny velkým potleskem a obdarovány drobnými sladkostmi. Od vedení domova dostaly naše oslavenkyně kytičku. Hana Vicherková a Barbora Géryková, pracovnice volnočasové aktivizace Klub seniorů Brušperk plán na měsíc červen 2013 Ne h Odjezd, zast. Brušperk, Střed na zájezd D. Kubinová, do Poděbrad. L. Cigánková Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Út h Schůzka seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA. A. Bujnošková Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h Výdej obědů D. Kubinová Út h Zájezd na Velehrad, Luhačovice. Cena 150 Kč. Přihláška v klubu. J. Neuwirthová St h Schůzka seniorů Tesko. J. Konvičková Pá h Posezení v klubu. E. Adamusová Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová 12 Cyklisté sraz každou středu od 14 h u hasičské zbrojnice. KS otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsní skříňku.

13 Informace Základní umělecké školy v Brušperku ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ do hudebního a výtvarného oboru pro školní rok 2013/2014 proběhne ve středu od 16 do 18 h a v pátek od 15 do 17 h v prostorách ZUŠ. Přijímáme děti od 5 let. Přihlášky si můžete vyzvednout v budově školy nebo stáhnout na Bližší informace na ové adrese nebo na tel Zveme vás na VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků a absolventů I. stupně studia výtvarného oboru ve dnech a od do h v prostorách ZUŠ Brušperk. Dopolední návštěvy po domluvě na tel. č Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy Kulturní komise města Brušperka připravuje Pátek Letní kino škvárové hřiště Pátek Letní kino škvárové hřiště Neděle Pořad plný psiny Libora Pantůčka restaurace Na Letné nejen pro seniory Sobota Den města na náměstí jako hlavní host vystoupí slovenská kapela GLADIATOR Galerie Výtvarného centra Chagall v Brušpeku zve na výstavu MALÉ GRAFICKÉ VARIACE z díla M. Švabinského, L. Jiřincové, Suchánka, Ovčáčka a dalších českých grafiků 20. století, která potrvá do 27. června Vernisáž obrazů KATEŘINY PROKOPOVÉ a BARBORY FRISCHEROVÉ proběhne v pátek 28. června v 17 hodin. Výstava potrvá do 11. září Kateřina Prokopová uplatňuje ve své tvorbě specifika materiálů, jako je pigment, vosk, papírovina a textil. V převážně plošné tvorbě zpracovává témata lidskosti a jejího vztahu k přírodním vědám a teologii. Barbora Frischerová se věnuje především figurální malbě. Svou pozornost zaměřuje také na tkaninu a možnosti jejího výtvarného jazyka, v rovině struktury i v rovině barvy. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka 13

14 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červnu tito naši občané Svatoslav Kalich 98 let Anna Kopecká 87 let Anna Rárová 92 let Irena Dlouhá 84 let Ludvík Židek 88 let Zdenka Dvorská 83 let Františka Dlouhá 87 let Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslaví v měsíci červnu manželé Jindřiška a Miroslav ADAMUSOVI, Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Dne 26. června oslaví zlatou svatbu, manželé Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí dcera Marcela, synové Svatomír a Tomáš s vnoučaty. Vzpomínky. Dne 15. června si připomeneme nedožité 60. narozeniny p. Zdeňka Neničky a 11. dubna první smutné výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku společně s námi. Manželka Táňa, syn Tomáš a sestra Slávka s rodinami. V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní Věrou Lišaníkovou a paní Karlou Stojanovou. Vážení občané! Zprávy o zesnulých občanech získáváme od správkyně hřbitova. Můžeme uvádět jen jména těch občanů, se kterými se pozůstalí rozloučili v Brušperku v úzkém rodinném kruhu nebo veřejně. Pokud se s nimi rozloučili v místech jejich skonu, informace jsou pro nás nedostupné. Redakce BZ _ strany Akropol Osmina stránky vizitka Mutinová 14

15 Zima je za námi, hurá! Zhruba před rokem a půl jsme se s manželkou přistěhovali do Brušperka. Hlavními motivy našeho stěhování bylo najít klidné a vlídné prostředí, protože jsme očekávali první přírůstek do rodiny. Brušperk se nám líbil a vybrali jsme si ho kvůli jeho dobré poloze, kousek od velkých měst, velmi dobré infrastruktuře a také hezkému prostředí s řekou, cyklostezkou, rybníky, vycházkovými trasami a možnostmi aktivního vyžití. Po našem přestěhování v létě 2011 jsme byli přesvědčeni o správnosti naší volby a s nadšením prozkoumávali naše nové bydliště. Po třech měsících v Brušperku, se nám v říjnu 2011 narodil syn. V té době se venku začalo výrazněji ochlazovat a stejně jako venkovní teploty i naše nadšení z Brušperka začalo plynule klesat. Jediným a hlavním důvodem byl příchod topné sezóny! Jsme zvyklí trávit mnoho času venku pohybem, a to se s příchodem zimy stalo v Brušperku spíše utrpením než radostí. Při stěhování nás vůbec nenapadlo, že v plynofikovaném městečku bude téměř celou zimu nedýchatelno. Naše zklamání umocňovalo i to, že jsme našemu narozenému synovi nemohli dopřát zdaleka tolik projížděk v kočárku, kolik bychom si přáli, protože situace byla často opravdu neslučitelná s pobytem novorozence venku. S koncem zimy se nám zase začalo v Brušperku dobře bydlet, zapojili jsme se do některých aktivit ve městě, našli si nové přátele a snažili se z našeho nového bydliště udělat náš nový domov. Tento rok se situace opět opakovala, i když díky mírnější zimě v trošku lehčí formě. Opět v nás hlodá myšlenka, jestli výběr místa byl správný, o víkendech jezdíme na výlety do míst, kde si lidé čistého vzduchu ještě váží. Občas má člověk sklon začít přehlížet často se opakující věci a situace a postupně je vzít za samozřejmost. Víme, že s tímto přístupem se těžko něco změní k lepšímu a věříme, že s převážnou částí toho co nás v životě potkává, se dá něco dělat a věci měnit. Aby nedýchatelný vzduch v topném období v Brušperku nezůstal samozřejmostí, chceme otevřít diskuzi k tomuto tématu, s cílem aktivního řešení situace. Víme, že řešení existují a jsou dostupná. Rádi nabídneme svůj čas, zdravé ruce, vědomosti, nápady a nadšení, abychom společně s dalšími činorodými lidmi ve městě přispěli ke zlepšení situace. Pokud se chcete přidat, kontaktujte nás na telefonu nebo em Veronika a Jakub Kubjátovi _ strany Vysloužil architekti 15

16 Redakční rada se k článku manželů Kubjátových připojuje a s námi i další občané. Zároveň chceme připomenout i to, co nás obtěžuje a znepříjemňuje nám nejen dny všední, ale mnohdy i sváteční v průběhu dalších ročních obdobích. Členové redakční rady jsou občany na ně každým rokem upozorňováni. Připomínáme: je třeba, aby každý občan dodržoval pořádek a čistotu nejen vlastního domu, ale i před ním pálíme jen suchou trávu a větve, neohrožujeme zdraví své rodiny a sousedů. Jsme ohleduplní, nezamořujeme sousedův dům a celé okolí nepříjemným dýmem bioodpad ukládáme do určených nádob, jejich odvoz je zdarma ve dnech pracovního klidu nepoužíváme sekačky a jiné hlučné přístroje, po týdenním shonu potřebuje každý člověk odpočinek a klid větve ovocných stromů ošetřujeme tak, aby spadlé ovoce neznečišťovalo komunikaci a neohrožovalo bezpečnost chodců neustále připomínáme uklízejte psí exkrementy, neznečišťujte okolí! Redakční rada Brušperského zpravodaje Český den proti rakovině U příležitosti 17. ročníku celonárodní květinové sbírky Český den proti rakovině uskutečnila ZO Českého svazu žen v Brušperku dne 15. května sbírku. Prodáno bylo 450 ks kvítků měsíčku lékařského a na účet Ligy proti rakovině Praha odesláno Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Marcela Šodková, ZO ČSZ Brušperk Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Čtvrtek v h Závěrečná angličtina pro PIDILIDI táborák u přehrady Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š. Vagerová tel Facebook Kuřátka. Cvičení rodičů s dětmi Oznamujeme, že v letošním školním roce bylo cvičení rodičů s dětmi 14. května ukončeno. Všem přejeme krásné letní měsíce a těšíme se, že se opět setkáme ve školním roce 2013/2014. Datum zahájení cvičení bude upřesněno po prázdninách. Eva Neuwirthová, Hana Maršálová, Šárka Špačková 16

17 Pozvánka ROCKFEST 2013 CELÁ STRANA 17

18 Celá strana Pila Matěj 18

19 _ strany Nextnet _ strany Global 19

20 Celá strana Generali pojišťovna 20

21 _ strany Atevi Dušek na výšku _ strany Chrastina na výšku _ strany Půjčovna nářadí na výšku _ strany Sylmar na výšku 21

22 LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA _ strany Lesní školka na výšku _ KOŘÍNEK strany Klimaracingteam FRYČOVICE _ Naším strany cílem Radana je na výšku _ strany Sběrné dvory využívat k učení všechny smysly způsobem, který je dětem příjemný a přirozený rozvíjet spolupráci, respekt k druhému a samostatnost rozvíjet zkušenosti a dovednosti skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prostřednictvím přirozených všudypřítomných podnětů a možností pohybu v přírodě prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů. To přináší dětem pocit bezpečí a jistoty dbát na zdravou a vyváženou stravu v převážně BIO kvalitě potravin vycházíme z filozofie Lesních MŠ (www.lesnims.cz). pro děti neexistuje špatné počasí, jen špatně zvolené oblečení... Děti mohou nastoupit do školky od 2. září Zápis dětí probíhá průběžně do června Bližší informace o zápisu do školky na tel

23 _ strany Palivové dřevo _ strany Kotle na tuhá paliva KOTLE NA TUHÁ PALIVA automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Nabízíme široký sortiment ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. r Automatické kotle s přídavným vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! Servis a náhradní díly do 24 hodin! Český firemní zástupce Více než 200 spokojených zákazníků po celé ČR. (V Brušperku 2 a v okolí 5 zákazníků) Možnost nákupu na splátky Bližší podrobnosti se dozvíte našich webových stránkách nebo volejte. PZT spol. s r. o. Telefon: Dušan Pospíšil E mail: Školní 118, Krmelín witkowski.cz 23

24 Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Brušperku Letos poprvé mažoretková asociace MAC pověřila náš klub organizací kvalifikačního kola Mistrovství České republiky s názvem Region Cup. V sobotu 4. května přijelo do naší sportovní haly 648 mažoretek s pom pony nebo hůlkou, aby se pokusily vybojovat postup do semifinále. Náš klub soutěž organizoval poprvé, ale díky obětavosti 44 rodičů, kteří vytvořili dokonale sehraný tým, a díky podpoře města Brušperk se vše podařilo. Od trenérů, vedoucích týmů i rozhodčích jsme slyšeli jen chválu a poděkování. A jak dopadla naše děvčata? Jejich současné umístění, se kterým postupují do semifinále ve Vyškově, je takové: Miniapolenky (přípravka) 3. místo v ČR, Apolenky (kadetky) 2. místo v ČR,Teens (juniorky) 1. místo v ČR. Doufejme, že i v semifinále se jim bude dařit a postoupí do finálového kola Mistrovství ČR. Ještě jednou velmi děkujeme za podporu MěÚ Brušperk, který tuto akci zaštiťoval, a také vedení naší ZŠ. Naše poděkování patří rovněž obyvatelům Domova pro seniory Ondráš za krásné dárečky pro všechny soutěžící, firmě Kofola, Stora, Jiva, Aqua Top, OK Strech, Avízo a všem, kteří nám fandili. Za AP klub Mgr. Martina Kročková Klub českých turistů v Brušperku Sobota 8. června Setkání na vrcholu VELKÝ POLOM Sraz v 6.40 h, zastávka Brušperk, Střed. Trasa: Mosty u Jablunkova Skalka Kostelky Velká Polom (1067 m) Mosty u Jablnkova. Středně těžká trasa, délka trasy 18 km, návrat h. Jede se auty. Prosím, nahlaste se vedoucímu akce mobil: Vede: Jaromír Vávra. Pátek 28. června VÍTÁNÍ PRÁZDNIN Začátek akce v 16 h v areálu travnatého hřiště SK Brušperk. Tradiční akce klubu soutěže a hry pro děti o sladké ceny, atrakce, grilované klobásy, večer zpívání s kytarou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Na akce jsou srdečně zváni i nečleni klubu. Změna programu vyhrazena. Více informací na internetu: Lukáš Makúch _ strany Kanclíř Vikam Foto č

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj U P ÍLEÎITOSTI 50. V ROâÍ âeského SVAZU ZAHRÁDKÁ Ò V BRU PERKU vás zveme na ZAHRÁDKÁ SK JARMARK spojen s V STAVOU OVOCE, ZELENINY A KVùTIN Sobota 12. aï pondûlí

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušPERk 95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015 www.brusperk mesto.cz 2 I n f o r m a c e z r a d n i c e Z jednání zastupitelstva města Dne 24.

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Škola o prázdninovém ránu Slovo starosty Vážení spoluobčané, z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá zasloužených dovolených

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více