Bru persk zpravodaj. mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme Vám, že napadení výsledku referenda k výstavbě plaveckého bazénu dvěma zastupiteli našeho města u Krajského soudu v Ostravě bylo uvedeným soudem bez svolání účastníků ve všech bodech zamítnuto. S tímto usnesením se však přesto jeden ze zastupitelů nesmířil a podal kasační stížnost proti rozhodnutí uvedeného soudu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. O jeho rozhodnutí Vás opět budeme informovat. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta Z jednání rady města Na květnové 40. schůzi rady města vzali radní mimo jiné na vědomí plnění úkolů vzešlých z minulých schůzí rady, stavy na bankovních účtech města, kde k datu 9. května 2013 bylo tis. Kč, rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2013 a výsledky hospodaření města Brušperka k 31. březnu Kontrolou a porovnáním finančního výkazu města nebyly v hospodaření zjištěny žádné nesrovnalosti a výkaz koresponduje s předloženými výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí Rada města na základě provedených soutěží na zakázky malého rozsahu rozhodla o výběru firmy ROAD Group, v.o.s., na dodávku a instalaci softwaru a serveru pro potřeby městského úřadu a knihovny, o výběru firmy Iveta Bajgerová na dodávku multifunkční komunální techniky a o výběru firmy Vladimír Kuňák truhlářství na výměnu vstupních bytových dveří 4 obecních domů. Ředitel Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk provedl soutěž na výměnu prosklených sestav zádveří ve třech vstupech budovy základní školy. Nejnižší cenovou nabídku podala firma BDSTAV MORAVA, s.r.o. Radní rozhodli, že dodavatelem stavby bude tato uvedená firma. Rada města ještě vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012 a aktuální stav pohledávek města u nájemného v obecních bytech. Zastupitelstvu města radní doporučili, aby rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parcela č. 2549/3 do majetku města Brušperka a o prodeji pozemku parcela č. 287/1, o nějž projevili zájem dva občané našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta 2 Snižme společně náklady na energie domácností i firem Naše město občas navštíví podomní prodejci nabízející různé služby či zboží. Od některých zvás jsem se dozvěděl, že se zaštiťovali povolením jménem starosty, aby jejich činnost vypadala důvěryhodněji. Mohu vás ujistit, že pokud se s takovým vyjádřením na Vás obrátí, není to pravda. Nikdy jsem nikomu z nich žádné svolení nedal a neučiním tak ani příště. Buďte proto opatrní při takových jednáních, především při uzavírání různých smluv. V této souvislosti bych Vám chtěl oznámit, že na zasedání Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice jsme projednali možnost elektronické aukce energií pro fyzické i právnické osoby v jednotlivých obcích sdružení. Zapojením do elektronické aukce se kromě úspor nákladů za dodávku energií zároveň vyhnete i případným problémům, které mohou vzniknout při uzavírání smluv s podomními prodejci. Více o nabízené možnosti úspor energií je uvedeno v následujících informacích. Ing. Ivan Krupník, starosta

3 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ POVODÍ ONDŘEJNICE PRO OBČANY Chcete snížit náklady na domácnost? Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácnosti na elektrickou energii a zemní plyn, případně i telekomunikace. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. Poskytovatel služby (Organizátor e Aukce) Jen pár kroků k úsporám krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady od všech domácností / místních firem 3. krok: a sdruží poptávku do e Aukční síně. 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e Aukci. 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž. 6: krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e Aukce. 7. krok: Je-li cena z e Aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem s dobou trvání 24 měsíců. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit? Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: Regulovaná složka především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. Neregulovaná složka výši této části si dodavatelé stanovují sami, tudíž lze soutěžit v e Aukci. Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kwh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby. Podklady potřebné pro zařazení do e Aukce Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) Podepsaná smlouva mezi ecentre a klientem Pokračování příspěvku na str. 6 3

4 Foto č Z pouti na sv. Jiří.

5 Foto č Ukázky ze života dětí v mateřské škole, Den matek v domově pro seniory Ondráš. 5

6 6 Způsob předání podkladů: Osobně v zasedací místnosti Městského úřadu Brušperk ve dnech 3. 6., a v době od 14 do 17 hodin. Nejčastější otázky a odpovědi Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA! Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od října. Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli. Může do e Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory. Mohou se obyvatelé účastnit e Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 4/2014? Ano mohou. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky energií je od Termín ukončení dodávek , tj. na 24 měsíců. Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace? Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e Aukci i na tuto komoditu. Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě? Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.

7 Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem. V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou osobu: Martin Dulai, tel , e mail: Užívání plakátovacích ploch ve městě Město Brušperk má vyhrazeno celkem 13 plakátovacích ploch. Jejich rozmístění uvádí Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku. V článku č. 6 OZV je mimo jiné uvedeno: vylepovat nebo jinak umísťovat plakáty a tiskoviny lze jen na místech k tomu určených na plakátovacích plochách lze zveřejňovat informace a pozvánky na sportovní, kulturní, společenské, prodejní a politické akce JE ZAKÁZÁNO: zveřejňovat jiné informace než je uvedeno výše PŘEKRÝVAT vlastní informací informace NA DOSUD NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE, ničení plakátovacích ploch a zveřejněných informací Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Informace k BIO ODPADU Co ukládat do hnědých nádob: travní hmotu jádřince pecky z ovoce listy a nať zeleniny bramborové slupky, skořápky z ořechů slupky z ovoce a zeleniny bramborové slupky kávový odpad čajový odpad a čajové sáčky piliny plevel košťály i celé rostliny seno slámu listí dřevní hmotu hobliny větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průměru 2 cm. Nádoba nebude vysypána v případě, že bude obsahovat: hlínu potraviny papír tetrapack plasty sklo kovy textil léky barvy gumu saponáty čisticí prostředky baterie minerální oleje nebezpečné odpady elektroodpady směsný komunální odpad popel hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) vaječné skořápky podestýlku domácích zvířat apod. Marius Pedersen, a.s. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 4. a 18. června od 15 do h. 7

8 Foto č. 10, 11Foto č. 12, 13 Dům U Zahrádkářů. Z provozovny Optika. 8

9 Zpráva o činnosti Českého zahrádkářského svazu v Brušperku v roce 2012 Členská základna čítala k celkem 103 členů. Zájezdy: První s názvem Zahrádkářská šlápota do Frenštátu pod Radhoštěm, exkurze do pohankového mlýna Šmajstrla a nákup pohankových produktů. Ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme navštívili výstavu květin, ovoce a zeleniny. Druhý zájezd tradičně do Olomouce na výstavu Hortikomplex. Zájem členů o oba zájezdy byl velký. Besedy: První Zemědělství v Izraeli o pěstování plodin a rostlin v nelehkých podmínkách této země přednášela ing. Schlingerová, účast 14. Druhá Zavlékání nepůvodních organizmů do Evropy, účast 24 členů, přednášel Ing. Otakar Šteffek z Fryčovic. Třetí Pěstování zeleniny, přednášela ing. Schlingerová, účast 23 členů. Porady předsedů Českého zahrádkářského svazu povodí Ondřejnice z Palkovic, Fryčovic, Brušperka, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Staříče a Krmelína spojené s vzájemným předáváním zkušeností. Uskutečnilo se celkem pět porad. Tradiční výstava ovoce a zeleniny byla uspořádána na téma Cestou necestou. Od založení našeho spolku je to již v pořadí dvacátá pátá výstava. Ve dnech října zhlédli občané a žáci základní a mateřské školy výstavu, která byla pojata jako turistická stezka. V hlavním sále byly na rozcestníku naznačeny směry přehrada, Šištot a Skalka. Tyto městské části byly co do kompozice takto doslova pojaty. Celý sál byl vyzdoben pracemi dětí mateřské školy pod vedením paní ředitelky Slávky Karasové. Výstavu navštívilo 196 dospělých a 199 žáků základní a mateřské školy. Na její přípravě se podílelo 42 vystavovatelů se 127 vzorky výpěstků. Zároveň s naší akcí proběhla výstava i v Ostravě Život na zahradě, které jsme se společně s členy sdružení obcí povodí Ondřejnice zúčastnili jako vystavovatelé. Byli jsme úspěšní, výstava se líbila. Místnosti v našem domě slouží k výuce autoškoly, příležitostných školení, ke konání rodinných oslav. V přízemních místnostech je umístěna prodejna Optika. V loňském roce jsme udržovali zahrádku ve dvoře a prováděli drobnou údržbu domu. Zajistili jsme přípravky Kristalon a Agrohum. Pro členy výboru a ostatní zájemce jsme zajistili sazenice roubovaných melounů. Prováděli jsme údržbu a ošetřování městských stromořadí dle rozpisu MěÚ, navštěvovali čestné členy u příležitosti jejich významných životních jubileí. Průběžně jsme aktualizovali naše webové stránky. V letošním roce si připomeneme 50. výročí založení našeho spolku. Při této příležitosti jsme vydali almanach o jeho historii. Počátek se začíná psát , kdy na první ustavující schůzi vznikl Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, pozdější Český zahrádkářský svaz. U jeho zrodu stáli Vladimír Konečný, Alois Ševčík, Viktor Šťastný a Josef Dlouhý, který byl zvolen prvním předsedou. Organizace tehdy měla asi dvě stě členů. Velkým mezníkem v životě brušperských zahrádkářů se stala koupě domu č.p. 14 v roce Tehdy to byl nejzanedbanější dům na našem náměstí. Během jednoho roku byl zcela zrekonstruován. V dolních místnostech byla zřízena vinárna a během pozdějších let se v horních místnostech konaly výstavy ovoce a zeleniny. U příležitosti významného výročí svazu jsme uskutečnili výroční členskou schůzi rozšířenou o partnery členů. K poslechu i tanci hrála kapela Kobližci & spol. Další akcí bude tradiční výstava ovoce a zeleniny pojatá jako zahrádkářský jarmark. V životě člověka je padesátka období, kdy je na vrcholu svých tvůrčích sil a pomalu úročí vše, co se naučil a prožil. Snad i my dokážeme zužitkovat všechny nabyté zkušenosti, předat je mladší generaci a postarat se o to, aby se naší organizaci dařilo lépe nebo alespoň stejně dobře, jako v létech minulých. Ing. Ivana Gromotovičová, předsedkyně ZO ČZS Brušperk 9

10 Žijí mezi námi Rozhovor s novými občany Milí čtenáři, dnes bych vám chtěla přiblížit dalšího nového občana našeho města, pana Romana Filípka. V Brušperku zakoupil rodinný domek a pro svou rodinu tak zajistil nový domov. Pronajal si volné prostory v přízemí domu U Zahrádkářů a zavedl novou provozovnu a službu, kterou jistě a s velkým potěšením uvítala nejen většina brušperských občanů, ale i obyvatelé okolních obcí. Do našeho města tak přilákal více návštěvníků. O tom, co pana Filípka k bydlení a podnikání do Brušperka přivedlo, vám sdělí v krátkém rozhovoru, o který jsem ho požádala. Co Vás přivedlo k rozhodnutí usadit se a podnikat v našem městě? Narodil jsem se v Ostravě a vyrůstal na její periférii, ve Výškovicích. Často jsem jako dítě jezdil s kamarády na kole k brušperské přehradě. Takže tohle město a jeho pěkné okolí znám dlouho. Od roku 1997 pracuji jako obchodní zástupce a měl jsem sen otevřít si vlastní obchod. To se mi splnilo v roce 2009, kdy jsme 1. dubna otevřeli první optiku právě v Brušperku. Důvody byly nasnadě: město, které jsem znal a jeho spádovost pro další obce. Měli jsme štěstí na volné a vhodné prostory a hlavně na vstřícné zahrádkáře, zvlášť pana Bujnoška a pana Pospíšila. Jaká je Vaše původní profese? Profesí jsem v životě vystřídal více. Od číšníka, provozního restaurace přes grafika v rodinné reklamce po obchodního zástupce v oboru oční optiky, kde jsem zakotvil. Tahle práce mě baví a jsem jí věrný již 16 let. Líbí se Vám v Brušperku? Ano, líbí. Je to malebné městečko v podhůří. Spolu s manželkou jsme se delší dobu snažili najít pozemek v blízkosti Ostravy. Nakonec se nám podařilo najít přímo dům na překrásném místě v tomto městě. Tak se vše hezky propojilo, podnikání i bydlení. V Brušperku žijeme 4 roky. Měli jsme štěstí nejen na dům, ale i na sousedy, což se rovná výhře v loterii. Jsme tady s ženou spokojeni. Máme dvě malé děti, pro které je tohle místo to nejlepší pod sluncem. Navíc mám rád lidi, kteří se umí smát, a v Brušperku je potkávám. Jste spokojeni s podnikáním a zákazníky? Co se týče podnikání, to v dnešní době není snadné v žádném oboru. Od roku 2008 se naše země potácí v krizi a postupně to zasahuje každé odvětví. Největší konkurencí jsou obří nákupní střediska, která každého návštěvníka vítají slovem SLEVA. Brýle jsou sortiment, který si člověk nekupuje každý den, proto bych doporučil lidem, aby se slovem sleva nedali ošálit. Je vždy dobré si konečnou cenu a nabízenou kvalitu porovnat, třeba s jinou optikou a v jiném městě. Jsme rádi za každého spokojeného zákazníka, který se k nám vrátí, popř. nás doporučí. A to je pro nás ta nejlepší reklama. Jaké jsou Vaše další plány? Do budoucna chci dál upřednostňovat osobní přístup a profesionalitu. Naše zaměstnankyně jsou pravidelně školeny a zúčastňují se výstav, kde se dovídají o nových trendech a novinkách. Otevřeli jsme také nové webové stránky na kterých chceme časem otevřít i e shop. Najdete nás také na Facebooku. Děkuji Vám za milý rozhovor, přeji úspěšné podnikání, spokojené zákazníky, ale především spokojený život a vyžití v našem starém městě. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 10

11 Celá strana pozvánka na Den dětí 11

12 Informace Základní školy V. Martínka Srdečně vás zveme na 23. ročník Lehkoatletických přeborů žáků škol povodí Ondřejnice. Závody budou probíhat během dopoledne dne 4. a 5. června na hřišti SK Brušperk. Přijďte povzbudit naše mladé atlety. Slavnostní ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13 proběhne v sále školy v pátek 28. června od 7.30 hodin. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Pozvání mateřské školy Mateřská škola v Brušperku, Sportovní 520, zve širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 12. června od do hodin ve všech třídách školy i na odloučeném pracovišti na ulici K Náměstí 261 (bývalá ZUŠ). Vítězslava Karasová, ředitelka školy Den matek v Domově pro seniory ONDRÁŠ, p. o. V pondělí dne 13. května navštívily naše zařízení nejmladší děti Mateřské školy Brušperk, odloučeného pracoviště. Přišly pozdravit a popřát všem našim obyvatelkám ke Dni matek. Děti je příjemně překvapily vyrobenými dárky a zazpíváním několika pěkných písniček. Program se všem líbil, děti byly odměněny velkým potleskem a obdarovány drobnými sladkostmi. Od vedení domova dostaly naše oslavenkyně kytičku. Hana Vicherková a Barbora Géryková, pracovnice volnočasové aktivizace Klub seniorů Brušperk plán na měsíc červen 2013 Ne h Odjezd, zast. Brušperk, Střed na zájezd D. Kubinová, do Poděbrad. L. Cigánková Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Út h Schůzka seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA. A. Bujnošková Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h Výdej obědů D. Kubinová Út h Zájezd na Velehrad, Luhačovice. Cena 150 Kč. Přihláška v klubu. J. Neuwirthová St h Schůzka seniorů Tesko. J. Konvičková Pá h Posezení v klubu. E. Adamusová Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová 12 Cyklisté sraz každou středu od 14 h u hasičské zbrojnice. KS otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsní skříňku.

13 Informace Základní umělecké školy v Brušperku ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ do hudebního a výtvarného oboru pro školní rok 2013/2014 proběhne ve středu od 16 do 18 h a v pátek od 15 do 17 h v prostorách ZUŠ. Přijímáme děti od 5 let. Přihlášky si můžete vyzvednout v budově školy nebo stáhnout na Bližší informace na ové adrese nebo na tel Zveme vás na VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků a absolventů I. stupně studia výtvarného oboru ve dnech a od do h v prostorách ZUŠ Brušperk. Dopolední návštěvy po domluvě na tel. č Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy Kulturní komise města Brušperka připravuje Pátek Letní kino škvárové hřiště Pátek Letní kino škvárové hřiště Neděle Pořad plný psiny Libora Pantůčka restaurace Na Letné nejen pro seniory Sobota Den města na náměstí jako hlavní host vystoupí slovenská kapela GLADIATOR Galerie Výtvarného centra Chagall v Brušpeku zve na výstavu MALÉ GRAFICKÉ VARIACE z díla M. Švabinského, L. Jiřincové, Suchánka, Ovčáčka a dalších českých grafiků 20. století, která potrvá do 27. června Vernisáž obrazů KATEŘINY PROKOPOVÉ a BARBORY FRISCHEROVÉ proběhne v pátek 28. června v 17 hodin. Výstava potrvá do 11. září Kateřina Prokopová uplatňuje ve své tvorbě specifika materiálů, jako je pigment, vosk, papírovina a textil. V převážně plošné tvorbě zpracovává témata lidskosti a jejího vztahu k přírodním vědám a teologii. Barbora Frischerová se věnuje především figurální malbě. Svou pozornost zaměřuje také na tkaninu a možnosti jejího výtvarného jazyka, v rovině struktury i v rovině barvy. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka 13

14 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červnu tito naši občané Svatoslav Kalich 98 let Anna Kopecká 87 let Anna Rárová 92 let Irena Dlouhá 84 let Ludvík Židek 88 let Zdenka Dvorská 83 let Františka Dlouhá 87 let Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslaví v měsíci červnu manželé Jindřiška a Miroslav ADAMUSOVI, Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Dne 26. června oslaví zlatou svatbu, manželé Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí dcera Marcela, synové Svatomír a Tomáš s vnoučaty. Vzpomínky. Dne 15. června si připomeneme nedožité 60. narozeniny p. Zdeňka Neničky a 11. dubna první smutné výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku společně s námi. Manželka Táňa, syn Tomáš a sestra Slávka s rodinami. V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní Věrou Lišaníkovou a paní Karlou Stojanovou. Vážení občané! Zprávy o zesnulých občanech získáváme od správkyně hřbitova. Můžeme uvádět jen jména těch občanů, se kterými se pozůstalí rozloučili v Brušperku v úzkém rodinném kruhu nebo veřejně. Pokud se s nimi rozloučili v místech jejich skonu, informace jsou pro nás nedostupné. Redakce BZ _ strany Akropol Osmina stránky vizitka Mutinová 14

15 Zima je za námi, hurá! Zhruba před rokem a půl jsme se s manželkou přistěhovali do Brušperka. Hlavními motivy našeho stěhování bylo najít klidné a vlídné prostředí, protože jsme očekávali první přírůstek do rodiny. Brušperk se nám líbil a vybrali jsme si ho kvůli jeho dobré poloze, kousek od velkých měst, velmi dobré infrastruktuře a také hezkému prostředí s řekou, cyklostezkou, rybníky, vycházkovými trasami a možnostmi aktivního vyžití. Po našem přestěhování v létě 2011 jsme byli přesvědčeni o správnosti naší volby a s nadšením prozkoumávali naše nové bydliště. Po třech měsících v Brušperku, se nám v říjnu 2011 narodil syn. V té době se venku začalo výrazněji ochlazovat a stejně jako venkovní teploty i naše nadšení z Brušperka začalo plynule klesat. Jediným a hlavním důvodem byl příchod topné sezóny! Jsme zvyklí trávit mnoho času venku pohybem, a to se s příchodem zimy stalo v Brušperku spíše utrpením než radostí. Při stěhování nás vůbec nenapadlo, že v plynofikovaném městečku bude téměř celou zimu nedýchatelno. Naše zklamání umocňovalo i to, že jsme našemu narozenému synovi nemohli dopřát zdaleka tolik projížděk v kočárku, kolik bychom si přáli, protože situace byla často opravdu neslučitelná s pobytem novorozence venku. S koncem zimy se nám zase začalo v Brušperku dobře bydlet, zapojili jsme se do některých aktivit ve městě, našli si nové přátele a snažili se z našeho nového bydliště udělat náš nový domov. Tento rok se situace opět opakovala, i když díky mírnější zimě v trošku lehčí formě. Opět v nás hlodá myšlenka, jestli výběr místa byl správný, o víkendech jezdíme na výlety do míst, kde si lidé čistého vzduchu ještě váží. Občas má člověk sklon začít přehlížet často se opakující věci a situace a postupně je vzít za samozřejmost. Víme, že s tímto přístupem se těžko něco změní k lepšímu a věříme, že s převážnou částí toho co nás v životě potkává, se dá něco dělat a věci měnit. Aby nedýchatelný vzduch v topném období v Brušperku nezůstal samozřejmostí, chceme otevřít diskuzi k tomuto tématu, s cílem aktivního řešení situace. Víme, že řešení existují a jsou dostupná. Rádi nabídneme svůj čas, zdravé ruce, vědomosti, nápady a nadšení, abychom společně s dalšími činorodými lidmi ve městě přispěli ke zlepšení situace. Pokud se chcete přidat, kontaktujte nás na telefonu nebo em Veronika a Jakub Kubjátovi _ strany Vysloužil architekti 15

16 Redakční rada se k článku manželů Kubjátových připojuje a s námi i další občané. Zároveň chceme připomenout i to, co nás obtěžuje a znepříjemňuje nám nejen dny všední, ale mnohdy i sváteční v průběhu dalších ročních obdobích. Členové redakční rady jsou občany na ně každým rokem upozorňováni. Připomínáme: je třeba, aby každý občan dodržoval pořádek a čistotu nejen vlastního domu, ale i před ním pálíme jen suchou trávu a větve, neohrožujeme zdraví své rodiny a sousedů. Jsme ohleduplní, nezamořujeme sousedův dům a celé okolí nepříjemným dýmem bioodpad ukládáme do určených nádob, jejich odvoz je zdarma ve dnech pracovního klidu nepoužíváme sekačky a jiné hlučné přístroje, po týdenním shonu potřebuje každý člověk odpočinek a klid větve ovocných stromů ošetřujeme tak, aby spadlé ovoce neznečišťovalo komunikaci a neohrožovalo bezpečnost chodců neustále připomínáme uklízejte psí exkrementy, neznečišťujte okolí! Redakční rada Brušperského zpravodaje Český den proti rakovině U příležitosti 17. ročníku celonárodní květinové sbírky Český den proti rakovině uskutečnila ZO Českého svazu žen v Brušperku dne 15. května sbírku. Prodáno bylo 450 ks kvítků měsíčku lékařského a na účet Ligy proti rakovině Praha odesláno Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Marcela Šodková, ZO ČSZ Brušperk Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Čtvrtek v h Závěrečná angličtina pro PIDILIDI táborák u přehrady Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š. Vagerová tel Facebook Kuřátka. Cvičení rodičů s dětmi Oznamujeme, že v letošním školním roce bylo cvičení rodičů s dětmi 14. května ukončeno. Všem přejeme krásné letní měsíce a těšíme se, že se opět setkáme ve školním roce 2013/2014. Datum zahájení cvičení bude upřesněno po prázdninách. Eva Neuwirthová, Hana Maršálová, Šárka Špačková 16

17 Pozvánka ROCKFEST 2013 CELÁ STRANA 17

18 Celá strana Pila Matěj 18

19 _ strany Nextnet _ strany Global 19

20 Celá strana Generali pojišťovna 20

21 _ strany Atevi Dušek na výšku _ strany Chrastina na výšku _ strany Půjčovna nářadí na výšku _ strany Sylmar na výšku 21

22 LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA _ strany Lesní školka na výšku _ KOŘÍNEK strany Klimaracingteam FRYČOVICE _ Naším strany cílem Radana je na výšku _ strany Sběrné dvory využívat k učení všechny smysly způsobem, který je dětem příjemný a přirozený rozvíjet spolupráci, respekt k druhému a samostatnost rozvíjet zkušenosti a dovednosti skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prostřednictvím přirozených všudypřítomných podnětů a možností pohybu v přírodě prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů. To přináší dětem pocit bezpečí a jistoty dbát na zdravou a vyváženou stravu v převážně BIO kvalitě potravin vycházíme z filozofie Lesních MŠ (www.lesnims.cz). pro děti neexistuje špatné počasí, jen špatně zvolené oblečení... Děti mohou nastoupit do školky od 2. září Zápis dětí probíhá průběžně do června Bližší informace o zápisu do školky na tel

23 _ strany Palivové dřevo _ strany Kotle na tuhá paliva KOTLE NA TUHÁ PALIVA automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Nabízíme široký sortiment ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. r Automatické kotle s přídavným vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! Servis a náhradní díly do 24 hodin! Český firemní zástupce Více než 200 spokojených zákazníků po celé ČR. (V Brušperku 2 a v okolí 5 zákazníků) Možnost nákupu na splátky Bližší podrobnosti se dozvíte našich webových stránkách nebo volejte. PZT spol. s r. o. Telefon: Dušan Pospíšil E mail: Školní 118, Krmelín witkowski.cz 23

24 Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Brušperku Letos poprvé mažoretková asociace MAC pověřila náš klub organizací kvalifikačního kola Mistrovství České republiky s názvem Region Cup. V sobotu 4. května přijelo do naší sportovní haly 648 mažoretek s pom pony nebo hůlkou, aby se pokusily vybojovat postup do semifinále. Náš klub soutěž organizoval poprvé, ale díky obětavosti 44 rodičů, kteří vytvořili dokonale sehraný tým, a díky podpoře města Brušperk se vše podařilo. Od trenérů, vedoucích týmů i rozhodčích jsme slyšeli jen chválu a poděkování. A jak dopadla naše děvčata? Jejich současné umístění, se kterým postupují do semifinále ve Vyškově, je takové: Miniapolenky (přípravka) 3. místo v ČR, Apolenky (kadetky) 2. místo v ČR,Teens (juniorky) 1. místo v ČR. Doufejme, že i v semifinále se jim bude dařit a postoupí do finálového kola Mistrovství ČR. Ještě jednou velmi děkujeme za podporu MěÚ Brušperk, který tuto akci zaštiťoval, a také vedení naší ZŠ. Naše poděkování patří rovněž obyvatelům Domova pro seniory Ondráš za krásné dárečky pro všechny soutěžící, firmě Kofola, Stora, Jiva, Aqua Top, OK Strech, Avízo a všem, kteří nám fandili. Za AP klub Mgr. Martina Kročková Klub českých turistů v Brušperku Sobota 8. června Setkání na vrcholu VELKÝ POLOM Sraz v 6.40 h, zastávka Brušperk, Střed. Trasa: Mosty u Jablunkova Skalka Kostelky Velká Polom (1067 m) Mosty u Jablnkova. Středně těžká trasa, délka trasy 18 km, návrat h. Jede se auty. Prosím, nahlaste se vedoucímu akce mobil: Vede: Jaromír Vávra. Pátek 28. června VÍTÁNÍ PRÁZDNIN Začátek akce v 16 h v areálu travnatého hřiště SK Brušperk. Tradiční akce klubu soutěže a hry pro děti o sladké ceny, atrakce, grilované klobásy, večer zpívání s kytarou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Na akce jsou srdečně zváni i nečleni klubu. Změna programu vyhrazena. Více informací na internetu: Lukáš Makúch _ strany Kanclíř Vikam Foto č

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL Klient: Obchodní firma/jméno Osoba/y oprávněná/é jednat za klienta, oprávněná/é k podpisu smlouvy Jméno (1) Titul Funkce Jméno (2) Titul Funkce Sídlo/místo podnikání (shodující se s obchodním nebo živnostenským

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL Klient: Obchodní firma/jméno Osoba/y oprávněná/é jednat za klienta, oprávněná/é k podpisu smlouvy Příjmení (1) Jméno (1) Funkce Příjmení (2) Jméno (2) Funkce Sídlo/místo podnikání (shodující se s obchodním

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 305/02/2015 konaného dne 8.4.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více