Bru persk zpravodaj. mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme Vám, že napadení výsledku referenda k výstavbě plaveckého bazénu dvěma zastupiteli našeho města u Krajského soudu v Ostravě bylo uvedeným soudem bez svolání účastníků ve všech bodech zamítnuto. S tímto usnesením se však přesto jeden ze zastupitelů nesmířil a podal kasační stížnost proti rozhodnutí uvedeného soudu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. O jeho rozhodnutí Vás opět budeme informovat. Ing. Ivan Krupník, starosta Jiří Pasyk, místostarosta Z jednání rady města Na květnové 40. schůzi rady města vzali radní mimo jiné na vědomí plnění úkolů vzešlých z minulých schůzí rady, stavy na bankovních účtech města, kde k datu 9. května 2013 bylo tis. Kč, rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2013 a výsledky hospodaření města Brušperka k 31. březnu Kontrolou a porovnáním finančního výkazu města nebyly v hospodaření zjištěny žádné nesrovnalosti a výkaz koresponduje s předloženými výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí Rada města na základě provedených soutěží na zakázky malého rozsahu rozhodla o výběru firmy ROAD Group, v.o.s., na dodávku a instalaci softwaru a serveru pro potřeby městského úřadu a knihovny, o výběru firmy Iveta Bajgerová na dodávku multifunkční komunální techniky a o výběru firmy Vladimír Kuňák truhlářství na výměnu vstupních bytových dveří 4 obecních domů. Ředitel Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk provedl soutěž na výměnu prosklených sestav zádveří ve třech vstupech budovy základní školy. Nejnižší cenovou nabídku podala firma BDSTAV MORAVA, s.r.o. Radní rozhodli, že dodavatelem stavby bude tato uvedená firma. Rada města ještě vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012 a aktuální stav pohledávek města u nájemného v obecních bytech. Zastupitelstvu města radní doporučili, aby rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parcela č. 2549/3 do majetku města Brušperka a o prodeji pozemku parcela č. 287/1, o nějž projevili zájem dva občané našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta 2 Snižme společně náklady na energie domácností i firem Naše město občas navštíví podomní prodejci nabízející různé služby či zboží. Od některých zvás jsem se dozvěděl, že se zaštiťovali povolením jménem starosty, aby jejich činnost vypadala důvěryhodněji. Mohu vás ujistit, že pokud se s takovým vyjádřením na Vás obrátí, není to pravda. Nikdy jsem nikomu z nich žádné svolení nedal a neučiním tak ani příště. Buďte proto opatrní při takových jednáních, především při uzavírání různých smluv. V této souvislosti bych Vám chtěl oznámit, že na zasedání Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice jsme projednali možnost elektronické aukce energií pro fyzické i právnické osoby v jednotlivých obcích sdružení. Zapojením do elektronické aukce se kromě úspor nákladů za dodávku energií zároveň vyhnete i případným problémům, které mohou vzniknout při uzavírání smluv s podomními prodejci. Více o nabízené možnosti úspor energií je uvedeno v následujících informacích. Ing. Ivan Krupník, starosta

3 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ POVODÍ ONDŘEJNICE PRO OBČANY Chcete snížit náklady na domácnost? Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácnosti na elektrickou energii a zemní plyn, případně i telekomunikace. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. Poskytovatel služby (Organizátor e Aukce) Jen pár kroků k úsporám krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady od všech domácností / místních firem 3. krok: a sdruží poptávku do e Aukční síně. 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e Aukci. 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž. 6: krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e Aukce. 7. krok: Je-li cena z e Aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem s dobou trvání 24 měsíců. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit? Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí: Regulovaná složka především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit. Neregulovaná složka výši této části si dodavatelé stanovují sami, tudíž lze soutěžit v e Aukci. Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kwh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby. Podklady potřebné pro zařazení do e Aukce Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn) Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) Podepsaná smlouva mezi ecentre a klientem Pokračování příspěvku na str. 6 3

4 Foto č Z pouti na sv. Jiří.

5 Foto č Ukázky ze života dětí v mateřské škole, Den matek v domově pro seniory Ondráš. 5

6 6 Způsob předání podkladů: Osobně v zasedací místnosti Městského úřadu Brušperk ve dnech 3. 6., a v době od 14 do 17 hodin. Nejčastější otázky a odpovědi Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA! Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od října. Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Záleží jen na jeho vůli. Může do e Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory. Mohou se obyvatelé účastnit e Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 4/2014? Ano mohou. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky energií je od Termín ukončení dodávek , tj. na 24 měsíců. Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají? Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace? Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e Aukci i na tuto komoditu. Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě? Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.

7 Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem. V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou osobu: Martin Dulai, tel , e mail: Užívání plakátovacích ploch ve městě Město Brušperk má vyhrazeno celkem 13 plakátovacích ploch. Jejich rozmístění uvádí Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku. V článku č. 6 OZV je mimo jiné uvedeno: vylepovat nebo jinak umísťovat plakáty a tiskoviny lze jen na místech k tomu určených na plakátovacích plochách lze zveřejňovat informace a pozvánky na sportovní, kulturní, společenské, prodejní a politické akce JE ZAKÁZÁNO: zveřejňovat jiné informace než je uvedeno výše PŘEKRÝVAT vlastní informací informace NA DOSUD NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE, ničení plakátovacích ploch a zveřejněných informací Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Informace k BIO ODPADU Co ukládat do hnědých nádob: travní hmotu jádřince pecky z ovoce listy a nať zeleniny bramborové slupky, skořápky z ořechů slupky z ovoce a zeleniny bramborové slupky kávový odpad čajový odpad a čajové sáčky piliny plevel košťály i celé rostliny seno slámu listí dřevní hmotu hobliny větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průměru 2 cm. Nádoba nebude vysypána v případě, že bude obsahovat: hlínu potraviny papír tetrapack plasty sklo kovy textil léky barvy gumu saponáty čisticí prostředky baterie minerální oleje nebezpečné odpady elektroodpady směsný komunální odpad popel hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) vaječné skořápky podestýlku domácích zvířat apod. Marius Pedersen, a.s. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 4. a 18. června od 15 do h. 7

8 Foto č. 10, 11Foto č. 12, 13 Dům U Zahrádkářů. Z provozovny Optika. 8

9 Zpráva o činnosti Českého zahrádkářského svazu v Brušperku v roce 2012 Členská základna čítala k celkem 103 členů. Zájezdy: První s názvem Zahrádkářská šlápota do Frenštátu pod Radhoštěm, exkurze do pohankového mlýna Šmajstrla a nákup pohankových produktů. Ve Frýdlantu nad Ostravicí jsme navštívili výstavu květin, ovoce a zeleniny. Druhý zájezd tradičně do Olomouce na výstavu Hortikomplex. Zájem členů o oba zájezdy byl velký. Besedy: První Zemědělství v Izraeli o pěstování plodin a rostlin v nelehkých podmínkách této země přednášela ing. Schlingerová, účast 14. Druhá Zavlékání nepůvodních organizmů do Evropy, účast 24 členů, přednášel Ing. Otakar Šteffek z Fryčovic. Třetí Pěstování zeleniny, přednášela ing. Schlingerová, účast 23 členů. Porady předsedů Českého zahrádkářského svazu povodí Ondřejnice z Palkovic, Fryčovic, Brušperka, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Staříče a Krmelína spojené s vzájemným předáváním zkušeností. Uskutečnilo se celkem pět porad. Tradiční výstava ovoce a zeleniny byla uspořádána na téma Cestou necestou. Od založení našeho spolku je to již v pořadí dvacátá pátá výstava. Ve dnech října zhlédli občané a žáci základní a mateřské školy výstavu, která byla pojata jako turistická stezka. V hlavním sále byly na rozcestníku naznačeny směry přehrada, Šištot a Skalka. Tyto městské části byly co do kompozice takto doslova pojaty. Celý sál byl vyzdoben pracemi dětí mateřské školy pod vedením paní ředitelky Slávky Karasové. Výstavu navštívilo 196 dospělých a 199 žáků základní a mateřské školy. Na její přípravě se podílelo 42 vystavovatelů se 127 vzorky výpěstků. Zároveň s naší akcí proběhla výstava i v Ostravě Život na zahradě, které jsme se společně s členy sdružení obcí povodí Ondřejnice zúčastnili jako vystavovatelé. Byli jsme úspěšní, výstava se líbila. Místnosti v našem domě slouží k výuce autoškoly, příležitostných školení, ke konání rodinných oslav. V přízemních místnostech je umístěna prodejna Optika. V loňském roce jsme udržovali zahrádku ve dvoře a prováděli drobnou údržbu domu. Zajistili jsme přípravky Kristalon a Agrohum. Pro členy výboru a ostatní zájemce jsme zajistili sazenice roubovaných melounů. Prováděli jsme údržbu a ošetřování městských stromořadí dle rozpisu MěÚ, navštěvovali čestné členy u příležitosti jejich významných životních jubileí. Průběžně jsme aktualizovali naše webové stránky. V letošním roce si připomeneme 50. výročí založení našeho spolku. Při této příležitosti jsme vydali almanach o jeho historii. Počátek se začíná psát , kdy na první ustavující schůzi vznikl Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, pozdější Český zahrádkářský svaz. U jeho zrodu stáli Vladimír Konečný, Alois Ševčík, Viktor Šťastný a Josef Dlouhý, který byl zvolen prvním předsedou. Organizace tehdy měla asi dvě stě členů. Velkým mezníkem v životě brušperských zahrádkářů se stala koupě domu č.p. 14 v roce Tehdy to byl nejzanedbanější dům na našem náměstí. Během jednoho roku byl zcela zrekonstruován. V dolních místnostech byla zřízena vinárna a během pozdějších let se v horních místnostech konaly výstavy ovoce a zeleniny. U příležitosti významného výročí svazu jsme uskutečnili výroční členskou schůzi rozšířenou o partnery členů. K poslechu i tanci hrála kapela Kobližci & spol. Další akcí bude tradiční výstava ovoce a zeleniny pojatá jako zahrádkářský jarmark. V životě člověka je padesátka období, kdy je na vrcholu svých tvůrčích sil a pomalu úročí vše, co se naučil a prožil. Snad i my dokážeme zužitkovat všechny nabyté zkušenosti, předat je mladší generaci a postarat se o to, aby se naší organizaci dařilo lépe nebo alespoň stejně dobře, jako v létech minulých. Ing. Ivana Gromotovičová, předsedkyně ZO ČZS Brušperk 9

10 Žijí mezi námi Rozhovor s novými občany Milí čtenáři, dnes bych vám chtěla přiblížit dalšího nového občana našeho města, pana Romana Filípka. V Brušperku zakoupil rodinný domek a pro svou rodinu tak zajistil nový domov. Pronajal si volné prostory v přízemí domu U Zahrádkářů a zavedl novou provozovnu a službu, kterou jistě a s velkým potěšením uvítala nejen většina brušperských občanů, ale i obyvatelé okolních obcí. Do našeho města tak přilákal více návštěvníků. O tom, co pana Filípka k bydlení a podnikání do Brušperka přivedlo, vám sdělí v krátkém rozhovoru, o který jsem ho požádala. Co Vás přivedlo k rozhodnutí usadit se a podnikat v našem městě? Narodil jsem se v Ostravě a vyrůstal na její periférii, ve Výškovicích. Často jsem jako dítě jezdil s kamarády na kole k brušperské přehradě. Takže tohle město a jeho pěkné okolí znám dlouho. Od roku 1997 pracuji jako obchodní zástupce a měl jsem sen otevřít si vlastní obchod. To se mi splnilo v roce 2009, kdy jsme 1. dubna otevřeli první optiku právě v Brušperku. Důvody byly nasnadě: město, které jsem znal a jeho spádovost pro další obce. Měli jsme štěstí na volné a vhodné prostory a hlavně na vstřícné zahrádkáře, zvlášť pana Bujnoška a pana Pospíšila. Jaká je Vaše původní profese? Profesí jsem v životě vystřídal více. Od číšníka, provozního restaurace přes grafika v rodinné reklamce po obchodního zástupce v oboru oční optiky, kde jsem zakotvil. Tahle práce mě baví a jsem jí věrný již 16 let. Líbí se Vám v Brušperku? Ano, líbí. Je to malebné městečko v podhůří. Spolu s manželkou jsme se delší dobu snažili najít pozemek v blízkosti Ostravy. Nakonec se nám podařilo najít přímo dům na překrásném místě v tomto městě. Tak se vše hezky propojilo, podnikání i bydlení. V Brušperku žijeme 4 roky. Měli jsme štěstí nejen na dům, ale i na sousedy, což se rovná výhře v loterii. Jsme tady s ženou spokojeni. Máme dvě malé děti, pro které je tohle místo to nejlepší pod sluncem. Navíc mám rád lidi, kteří se umí smát, a v Brušperku je potkávám. Jste spokojeni s podnikáním a zákazníky? Co se týče podnikání, to v dnešní době není snadné v žádném oboru. Od roku 2008 se naše země potácí v krizi a postupně to zasahuje každé odvětví. Největší konkurencí jsou obří nákupní střediska, která každého návštěvníka vítají slovem SLEVA. Brýle jsou sortiment, který si člověk nekupuje každý den, proto bych doporučil lidem, aby se slovem sleva nedali ošálit. Je vždy dobré si konečnou cenu a nabízenou kvalitu porovnat, třeba s jinou optikou a v jiném městě. Jsme rádi za každého spokojeného zákazníka, který se k nám vrátí, popř. nás doporučí. A to je pro nás ta nejlepší reklama. Jaké jsou Vaše další plány? Do budoucna chci dál upřednostňovat osobní přístup a profesionalitu. Naše zaměstnankyně jsou pravidelně školeny a zúčastňují se výstav, kde se dovídají o nových trendech a novinkách. Otevřeli jsme také nové webové stránky na kterých chceme časem otevřít i e shop. Najdete nás také na Facebooku. Děkuji Vám za milý rozhovor, přeji úspěšné podnikání, spokojené zákazníky, ale především spokojený život a vyžití v našem starém městě. Mgr. Jaroslava Neuwirthová 10

11 Celá strana pozvánka na Den dětí 11

12 Informace Základní školy V. Martínka Srdečně vás zveme na 23. ročník Lehkoatletických přeborů žáků škol povodí Ondřejnice. Závody budou probíhat během dopoledne dne 4. a 5. června na hřišti SK Brušperk. Přijďte povzbudit naše mladé atlety. Slavnostní ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13 proběhne v sále školy v pátek 28. června od 7.30 hodin. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Pozvání mateřské školy Mateřská škola v Brušperku, Sportovní 520, zve širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 12. června od do hodin ve všech třídách školy i na odloučeném pracovišti na ulici K Náměstí 261 (bývalá ZUŠ). Vítězslava Karasová, ředitelka školy Den matek v Domově pro seniory ONDRÁŠ, p. o. V pondělí dne 13. května navštívily naše zařízení nejmladší děti Mateřské školy Brušperk, odloučeného pracoviště. Přišly pozdravit a popřát všem našim obyvatelkám ke Dni matek. Děti je příjemně překvapily vyrobenými dárky a zazpíváním několika pěkných písniček. Program se všem líbil, děti byly odměněny velkým potleskem a obdarovány drobnými sladkostmi. Od vedení domova dostaly naše oslavenkyně kytičku. Hana Vicherková a Barbora Géryková, pracovnice volnočasové aktivizace Klub seniorů Brušperk plán na měsíc červen 2013 Ne h Odjezd, zast. Brušperk, Střed na zájezd D. Kubinová, do Poděbrad. L. Cigánková Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska. M. Dlouhá Út h Schůzka seniorů dětského domova. V. Špačková St h Schůzka seniorů KA. A. Bujnošková Po h Schůze výboru. D. Kubinová Pá h Výdej obědů D. Kubinová Út h Zájezd na Velehrad, Luhačovice. Cena 150 Kč. Přihláška v klubu. J. Neuwirthová St h Schůzka seniorů Tesko. J. Konvičková Pá h Posezení v klubu. E. Adamusová Po h Schůze výboru s důvěrníky. D. Kubinová 12 Cyklisté sraz každou středu od 14 h u hasičské zbrojnice. KS otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsní skříňku.

13 Informace Základní umělecké školy v Brušperku ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ do hudebního a výtvarného oboru pro školní rok 2013/2014 proběhne ve středu od 16 do 18 h a v pátek od 15 do 17 h v prostorách ZUŠ. Přijímáme děti od 5 let. Přihlášky si můžete vyzvednout v budově školy nebo stáhnout na Bližší informace na ové adrese nebo na tel Zveme vás na VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků a absolventů I. stupně studia výtvarného oboru ve dnech a od do h v prostorách ZUŠ Brušperk. Dopolední návštěvy po domluvě na tel. č Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy Kulturní komise města Brušperka připravuje Pátek Letní kino škvárové hřiště Pátek Letní kino škvárové hřiště Neděle Pořad plný psiny Libora Pantůčka restaurace Na Letné nejen pro seniory Sobota Den města na náměstí jako hlavní host vystoupí slovenská kapela GLADIATOR Galerie Výtvarného centra Chagall v Brušpeku zve na výstavu MALÉ GRAFICKÉ VARIACE z díla M. Švabinského, L. Jiřincové, Suchánka, Ovčáčka a dalších českých grafiků 20. století, která potrvá do 27. června Vernisáž obrazů KATEŘINY PROKOPOVÉ a BARBORY FRISCHEROVÉ proběhne v pátek 28. června v 17 hodin. Výstava potrvá do 11. září Kateřina Prokopová uplatňuje ve své tvorbě specifika materiálů, jako je pigment, vosk, papírovina a textil. V převážně plošné tvorbě zpracovává témata lidskosti a jejího vztahu k přírodním vědám a teologii. Barbora Frischerová se věnuje především figurální malbě. Svou pozornost zaměřuje také na tkaninu a možnosti jejího výtvarného jazyka, v rovině struktury i v rovině barvy. Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka 13

14 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci červnu tito naši občané Svatoslav Kalich 98 let Anna Kopecká 87 let Anna Rárová 92 let Irena Dlouhá 84 let Ludvík Židek 88 let Zdenka Dvorská 83 let Františka Dlouhá 87 let Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslaví v měsíci červnu manželé Jindřiška a Miroslav ADAMUSOVI, Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Dne 26. června oslaví zlatou svatbu, manželé Arnošt a Marie TOŠENOVŠTÍ. Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí dcera Marcela, synové Svatomír a Tomáš s vnoučaty. Vzpomínky. Dne 15. června si připomeneme nedožité 60. narozeniny p. Zdeňka Neničky a 11. dubna první smutné výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku společně s námi. Manželka Táňa, syn Tomáš a sestra Slávka s rodinami. V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní Věrou Lišaníkovou a paní Karlou Stojanovou. Vážení občané! Zprávy o zesnulých občanech získáváme od správkyně hřbitova. Můžeme uvádět jen jména těch občanů, se kterými se pozůstalí rozloučili v Brušperku v úzkém rodinném kruhu nebo veřejně. Pokud se s nimi rozloučili v místech jejich skonu, informace jsou pro nás nedostupné. Redakce BZ _ strany Akropol Osmina stránky vizitka Mutinová 14

15 Zima je za námi, hurá! Zhruba před rokem a půl jsme se s manželkou přistěhovali do Brušperka. Hlavními motivy našeho stěhování bylo najít klidné a vlídné prostředí, protože jsme očekávali první přírůstek do rodiny. Brušperk se nám líbil a vybrali jsme si ho kvůli jeho dobré poloze, kousek od velkých měst, velmi dobré infrastruktuře a také hezkému prostředí s řekou, cyklostezkou, rybníky, vycházkovými trasami a možnostmi aktivního vyžití. Po našem přestěhování v létě 2011 jsme byli přesvědčeni o správnosti naší volby a s nadšením prozkoumávali naše nové bydliště. Po třech měsících v Brušperku, se nám v říjnu 2011 narodil syn. V té době se venku začalo výrazněji ochlazovat a stejně jako venkovní teploty i naše nadšení z Brušperka začalo plynule klesat. Jediným a hlavním důvodem byl příchod topné sezóny! Jsme zvyklí trávit mnoho času venku pohybem, a to se s příchodem zimy stalo v Brušperku spíše utrpením než radostí. Při stěhování nás vůbec nenapadlo, že v plynofikovaném městečku bude téměř celou zimu nedýchatelno. Naše zklamání umocňovalo i to, že jsme našemu narozenému synovi nemohli dopřát zdaleka tolik projížděk v kočárku, kolik bychom si přáli, protože situace byla často opravdu neslučitelná s pobytem novorozence venku. S koncem zimy se nám zase začalo v Brušperku dobře bydlet, zapojili jsme se do některých aktivit ve městě, našli si nové přátele a snažili se z našeho nového bydliště udělat náš nový domov. Tento rok se situace opět opakovala, i když díky mírnější zimě v trošku lehčí formě. Opět v nás hlodá myšlenka, jestli výběr místa byl správný, o víkendech jezdíme na výlety do míst, kde si lidé čistého vzduchu ještě váží. Občas má člověk sklon začít přehlížet často se opakující věci a situace a postupně je vzít za samozřejmost. Víme, že s tímto přístupem se těžko něco změní k lepšímu a věříme, že s převážnou částí toho co nás v životě potkává, se dá něco dělat a věci měnit. Aby nedýchatelný vzduch v topném období v Brušperku nezůstal samozřejmostí, chceme otevřít diskuzi k tomuto tématu, s cílem aktivního řešení situace. Víme, že řešení existují a jsou dostupná. Rádi nabídneme svůj čas, zdravé ruce, vědomosti, nápady a nadšení, abychom společně s dalšími činorodými lidmi ve městě přispěli ke zlepšení situace. Pokud se chcete přidat, kontaktujte nás na telefonu nebo em Veronika a Jakub Kubjátovi _ strany Vysloužil architekti 15

16 Redakční rada se k článku manželů Kubjátových připojuje a s námi i další občané. Zároveň chceme připomenout i to, co nás obtěžuje a znepříjemňuje nám nejen dny všední, ale mnohdy i sváteční v průběhu dalších ročních obdobích. Členové redakční rady jsou občany na ně každým rokem upozorňováni. Připomínáme: je třeba, aby každý občan dodržoval pořádek a čistotu nejen vlastního domu, ale i před ním pálíme jen suchou trávu a větve, neohrožujeme zdraví své rodiny a sousedů. Jsme ohleduplní, nezamořujeme sousedův dům a celé okolí nepříjemným dýmem bioodpad ukládáme do určených nádob, jejich odvoz je zdarma ve dnech pracovního klidu nepoužíváme sekačky a jiné hlučné přístroje, po týdenním shonu potřebuje každý člověk odpočinek a klid větve ovocných stromů ošetřujeme tak, aby spadlé ovoce neznečišťovalo komunikaci a neohrožovalo bezpečnost chodců neustále připomínáme uklízejte psí exkrementy, neznečišťujte okolí! Redakční rada Brušperského zpravodaje Český den proti rakovině U příležitosti 17. ročníku celonárodní květinové sbírky Český den proti rakovině uskutečnila ZO Českého svazu žen v Brušperku dne 15. května sbírku. Prodáno bylo 450 ks kvítků měsíčku lékařského a na účet Ligy proti rakovině Praha odesláno Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Marcela Šodková, ZO ČSZ Brušperk Mateřský klub Kuřátka Říkanky, písničky, pohyb a tvořivost Pondělí h HERNIČKA pro děti od 1 do 4 let školní družina Středa h HERNIČKA s kytarou školní družina Středa h LEARN TOGETHER angličtina pro rodiče s dětmi, Národní dům, M. Bobošíková, tel Čtvrtek a h ANGLIČTINA PRO PIDILIDI Národní dům, tel , e mail: Čtvrtek v h Závěrečná angličtina pro PIDILIDI táborák u přehrady Těšíme se na vás! V. Kubjátová tel , Š. Vagerová tel Facebook Kuřátka. Cvičení rodičů s dětmi Oznamujeme, že v letošním školním roce bylo cvičení rodičů s dětmi 14. května ukončeno. Všem přejeme krásné letní měsíce a těšíme se, že se opět setkáme ve školním roce 2013/2014. Datum zahájení cvičení bude upřesněno po prázdninách. Eva Neuwirthová, Hana Maršálová, Šárka Špačková 16

17 Pozvánka ROCKFEST 2013 CELÁ STRANA 17

18 Celá strana Pila Matěj 18

19 _ strany Nextnet _ strany Global 19

20 Celá strana Generali pojišťovna 20

21 _ strany Atevi Dušek na výšku _ strany Chrastina na výšku _ strany Půjčovna nářadí na výšku _ strany Sylmar na výšku 21

22 LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA _ strany Lesní školka na výšku _ KOŘÍNEK strany Klimaracingteam FRYČOVICE _ Naším strany cílem Radana je na výšku _ strany Sběrné dvory využívat k učení všechny smysly způsobem, který je dětem příjemný a přirozený rozvíjet spolupráci, respekt k druhému a samostatnost rozvíjet zkušenosti a dovednosti skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prostřednictvím přirozených všudypřítomných podnětů a možností pohybu v přírodě prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů. To přináší dětem pocit bezpečí a jistoty dbát na zdravou a vyváženou stravu v převážně BIO kvalitě potravin vycházíme z filozofie Lesních MŠ (www.lesnims.cz). pro děti neexistuje špatné počasí, jen špatně zvolené oblečení... Děti mohou nastoupit do školky od 2. září Zápis dětí probíhá průběžně do června Bližší informace o zápisu do školky na tel

23 _ strany Palivové dřevo _ strany Kotle na tuhá paliva KOTLE NA TUHÁ PALIVA automatické (splňují emisní třídu 3), poloautomatické, klasické Nabízíme široký sortiment ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski (PL) zal. r Automatické kotle s přídavným vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! Servis a náhradní díly do 24 hodin! Český firemní zástupce Více než 200 spokojených zákazníků po celé ČR. (V Brušperku 2 a v okolí 5 zákazníků) Možnost nákupu na splátky Bližší podrobnosti se dozvíte našich webových stránkách nebo volejte. PZT spol. s r. o. Telefon: Dušan Pospíšil E mail: Školní 118, Krmelín witkowski.cz 23

24 Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Brušperku Letos poprvé mažoretková asociace MAC pověřila náš klub organizací kvalifikačního kola Mistrovství České republiky s názvem Region Cup. V sobotu 4. května přijelo do naší sportovní haly 648 mažoretek s pom pony nebo hůlkou, aby se pokusily vybojovat postup do semifinále. Náš klub soutěž organizoval poprvé, ale díky obětavosti 44 rodičů, kteří vytvořili dokonale sehraný tým, a díky podpoře města Brušperk se vše podařilo. Od trenérů, vedoucích týmů i rozhodčích jsme slyšeli jen chválu a poděkování. A jak dopadla naše děvčata? Jejich současné umístění, se kterým postupují do semifinále ve Vyškově, je takové: Miniapolenky (přípravka) 3. místo v ČR, Apolenky (kadetky) 2. místo v ČR,Teens (juniorky) 1. místo v ČR. Doufejme, že i v semifinále se jim bude dařit a postoupí do finálového kola Mistrovství ČR. Ještě jednou velmi děkujeme za podporu MěÚ Brušperk, který tuto akci zaštiťoval, a také vedení naší ZŠ. Naše poděkování patří rovněž obyvatelům Domova pro seniory Ondráš za krásné dárečky pro všechny soutěžící, firmě Kofola, Stora, Jiva, Aqua Top, OK Strech, Avízo a všem, kteří nám fandili. Za AP klub Mgr. Martina Kročková Klub českých turistů v Brušperku Sobota 8. června Setkání na vrcholu VELKÝ POLOM Sraz v 6.40 h, zastávka Brušperk, Střed. Trasa: Mosty u Jablunkova Skalka Kostelky Velká Polom (1067 m) Mosty u Jablnkova. Středně těžká trasa, délka trasy 18 km, návrat h. Jede se auty. Prosím, nahlaste se vedoucímu akce mobil: Vede: Jaromír Vávra. Pátek 28. června VÍTÁNÍ PRÁZDNIN Začátek akce v 16 h v areálu travnatého hřiště SK Brušperk. Tradiční akce klubu soutěže a hry pro děti o sladké ceny, atrakce, grilované klobásy, večer zpívání s kytarou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Na akce jsou srdečně zváni i nečleni klubu. Změna programu vyhrazena. Více informací na internetu: Lukáš Makúch _ strany Kanclíř Vikam Foto č

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Obec Březí nabízí veřejnosti, jak domácnostem, tak podnikatelům, možnost ušetřit na elektřině a zemním plynu. Obyvatelé sdružení do červnové e-aukce ušetřili v

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Zpravodaj obce Březí č.3

Zpravodaj obce Březí č.3 Zpravodaj obce Březí č.3 Vážení občané, Obec Březí chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Jiří Pasyk, místostarosta města

Jiří Pasyk, místostarosta města ÚNOR 2016 2 I N F O R M A C E Z R A D N I C E Z jednání rady města Poslední schůze rady města v roce 2015 se uskutečnila 22. prosince. Radní nejdříve vzali na vědomí plnění úkolů rady města a stavy na

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 Služby: - Odjezdy autobusů, Ordinace doktorů a úřady poběží na začátku každé hodiny. Novinky z obce: Valná hromada TJ SOKOL. Upozornění. Poplatky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více