cena 5 Kč Komentář starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Komentář starosty"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi a nastává letní čas, čas prázdnin a dovolených, kdy se všichni těšíme na chvíle odpočinku v kruhu svých blízkých a přátel. Dosavadní v ý voj počasí nám sice mnoho radosti nedělá, avšak doufám, že se konečně umoudří a umožní nám vychutnat si chvíle u vody ať již doma, nebo v zahraničí. Na Medarda totiž nepršelo, a pokud pranostika nelže, pak by nejméně čtyřicet dnů pršet nemělo. Komentář starosty Ani v době dovolených a prázdnin se však dění ve městě nezastaví. V obou školách bude probíhat čilý stavební ruch. Na Základní škole J. A. Komenského proběhne úprava podlaží a vybudování pěti tříd pro umístění žáků základní školy doposud umístěných v Knurrově domě. Zároveň budou probíhat nutné rekonstrukce kuchyní a výdejních míst v obou základních a mateřských školách. Stavební ruch však bude probíhat i ve městě při opravách místních komunikací a chodníků hrazených z již přiznaných dotací na odstranění povodňových škod. Toto je jen úzký výčet z mnoha investičních akcí, které nás v období prázdnin a následujícího období čekají. Vážení spoluobčané, vám všem, kteří se chystáte nebo právě odjíždíte na dovolenou, učitelům a žákům po celé období prázdnin, ale i všem, kteří budou trávit letní čas v okolí domova, přeji krásné počasí a pohodu k načerpání sil a jen příjemné zážitky. Mgr. Jiří Dener, starosta Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Rada města na své plánované 67. schůzi konané dne vzala na vědomí: zprávu o stavu na úseku sociální péče, životního prostředí; zhodnocení činnosti a fin. hospodaření MKCF, p.o., PO MLF za 1. čtvrtletí 2010; sdělení o uzavření provozu mateřské školy během měsíců července a srpna 2010 ve dnech až Ve zbývajících týdnech bude provoz pro nahlášené děti zajištěn v prostorách MŠ U Sýpky. Rada města schválila: prodloužení nájemních smluv: byt č. 8, ul. Fučíkova čp. 165, Fulnek, smlouva do ; byt č. 5, Fulnek Jerlochovice čp. 47, byt č. 1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, byt č. 5, ul. Palackého čp. 311, Fulnek, smlouva do Rada města dále schválila: záměr pronajmout část pozemku parc. č. 148, zahrada, o vým. 170 m 2 (celková vým m 2 ) a část pozemku parc. č. 149 ost. pl. manip. pl., o vým. 72 m 2 v k.ú. Jerlochovice (celková vým. 725 m 2 ); pronájem části pozemku parc. č. 855/1, zahrada, o vým. 300 m 2 v k.ú. Fulnek (celková vým m 2 ), za cenu 2 Kč/m 2, tj. 600 Kč ročně; dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Fulnek a BARUM Continental spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích, nyní ContiTrade Servis s.r.o., Otrokovice, jedná se o zvýšení nájemného na rok 2010 o 1 % inflace dle ČSÚ, tj. na částku Kč; uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 764/1 ost.pl. jiná pl., parc. č. 768/2, orná p., parc. č. 768/17 TTP, parc. č. 768/94 TTP, parc. č. 768/38 TTP, parc. č. 768/77 orná p., parc. č. 794/22, ost.pl. jiná pl., parc. č. 794/14, orná p., a parc. č. 797/31 or. p., vše v k.ú. Děrné mezi Telefónicou O 2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle, jako oprávněným z věcného břemene, městem Fulnek, jako povinným z věcného břemene, a ŘSD ČR, Praha 4, jako investorem. Cena za zřízení věcného břemene činí vč. DPH Kč; uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 416/1, ost.pl. ost.kom., parc. č. 790, ost.pl. jiná pl., parc. č. 794/14, orná p. a parc. č. 794/22, ost.pl. jiná pl., vše v k.ú. Děrné, mezi SMP Net, s.r.o., Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou na základě plné moci ze dne společností RWE Gas- Net, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, městem Fulnek, jako povinným z věcného břemene a ŘSD ČR, Praha 4, jako investorem. Cena za zřízení věcného břemene činí vč. DPH Kč; v souladu s ust. 30 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příděl (pokračování na straně 2) Z OBSAHU Komentář starosty Z jednání RM a ZM Informace z MěÚ Výsledky voleb Výběrové řízení ZŠ, MŠ A ZUŠ informuje Hasiči informují Kam za kulturou červenec 2010 číslo 7

2 Z jednání (pokračování ze strany 1) do rezervních fondů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 100 % zlepšeného výsledku hospodaření; výsledek vyhodnocení cenových nabídek na akci Provedení ověření 21 kusů stávajících patních měřičů na dodávku tepla a teplé užitkové vody do objektů, kde Správa majetku města zajišťuje jejich dodávku ; poplatek za poskytnutí pečovatelské služby při úklidu společných prostorů ve výši 100 Kč na osobu a měsíc s účinností od ; přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů JPO II Fulnek v celkové výši Kč; odpis pohledávek za občany za svoz, sběr a likvidaci komunálního odpadu v celkové výši ,50 Kč; dodatek č. 1 smlouvy č. P 208/2009 o poskytnutí auditorské služby podle 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2000 Sb., o auditorech, společnosti s ručením omezeným OK AUDIT, Mariánské Hory; uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Jaroslavem Novosadem, Dolní Bečva, kdy předmětem smlouvy je zpracování Programu regenerace MPZ Fulnek aktualizace na období za Kč vč. DPH; uzavření mandátní smlouvy s firmou WALLET s.r.o., Praha 2, kde předmětem smlouvy je zajištění veřejné zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb., na akci Parky města Fulneku část 1., zeleň, za cenu Kč plus DPH a na akci Parky města Fulneku část 2., stavební úpravy chodníky, za cenu Kč plus DPH; smlouvu o provedení interního auditu a finanční kontrole ve veřejné správě auditorskou společností DIRECT ECONOMY s.r.o., Praha; uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. B 813/10 s Povodím Odry, státní podnik, Moravská Ostrava, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Vodovod Vlkovice (uložení vodovodního potrubí) na pozemcích p.č. 588 vodní plocha, k.ú. Moravské Vlkovice a p.č. 757, k.ú. Slezské Vlkovice. Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na akci Provedení ověření 21 kusů stávajících patních měřičů na dodávku tepla a teplé užitkové vody předložila fa Měření a regulace, Kravaře, v celkové hodnotě díla Kč vč. DPH. Rada města udělila souhlas: k přijetí finančního daru ve výši 500 euro ZŠ a MŠ T. G. M.Fulnek, p.o. R ada měst a na své plá nova né 68. schůzi konané dne vzala na vědomí: plnění investičních akcí za 1. pol. r odbor vnitřních věcí, odbor ÚR a ŽP. Rada města schválila prodloužení nájemních smluv do byt č. 4, ul. Masarykova čp. 55, Fulnek, byt č. 3, ul. 1. máje 215, Fulnek, byt č. 1, ul. Řeznická čp. 31, Fulnek, byt č. 11, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, byt č. 1, ul. Masarykova čp. 59, Fulnek, byt č. 10, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, byt č. 1, ul. Fučíkova čp. 188, Fulnek; nájemní smlouvy do byt č. 7, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, byt č. 3, ul. Palackého čp. 307, byt č. 3, ul. Řeznická čp. 17, Fulnek, nájemní smlouvy prodlouženy do byt č. 1, Fulnek Vlkovice čp. 64, byt č. 3, nám. Komenského čp. 74, Fulnek, byt č. 8, ul. Masarykova čp. 66, Fulnek, byt č. 2, Fulnek Jerlochovice čp. 103, byt č. 1, Fulnek Jerlochovice čp. 113, prodloužení nájemních smluv do byt č. 2, nám. Komenského čp. 74, Fulnek, byt č. 7, ul. Pivovarská čp. 665, Fulnek, byt č. 13, ul. Požární čp. 217, Fulnek, prodloužení nájemních smluv do byt č. 4/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 7/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 8/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 9/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 10/2, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 13/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, byt č. 7, ul. Masarykova čp. 396, Fulnek, byt č. 5, Jerlochovice čp. 113, Fulnek, byt č. 8, ul. Požární čp. 248, Fulnek, byt č. 15, ul. 1. máje čp. 637, Fulnek, byt č. 13, ul. Požární čp. 216, Fulnek; byt č. 12/1, ul. Masarykova, Fulnek, nájemní smlouva prodloužena do ; uzavření nájemní smlouvy, byt č. 5 na nám. Komenského čp. 8, Fulnek, a to od do s tím, že budou řádně platit běžné měsíční nájemné vč. služeb spojených s bydlením a budou po Kč měsíčně splácet dlužnou částku ve výši Kč. V dlužné částce je zahrnuto nájemné a zálohy za služby po inkasní období 3/2010. Po uhrazení dlužné částky za nájemné bude následně v ypočten poplatek z prodlení. Pokud měsíční nájemné vč. služeb a výše uvedená dlužná částka nebude pravidelně hrazena, nebude obnovena nájemní smlouva, budou povinni předat vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele. Rada města dále schválila: vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru o vel. 43,00 m 2 na ul. Masarykově čp. 49 ve Fulneku. Základní sazba za pronájem se stanovuje 700 Kč/m 2 /rok; uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav v 1. NP v prostoru areálu ZŠ J.A.Komenského mezi ZŠ J. A. Komenského, ul. Česká, Fulnek, a fa Mořkovský CZ,s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, v ceně Kč vč. DPH; uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav pro vybudování 5 tříd v prostoru areálu ZŠ J.A.Komenského, ul. Česká mezi městem Fulnek, fa Mořkovský CZ,s.r.o.,Jerlochovice, Fulnek v ceně Kč vč. DPH; přidělení bytu dle návrhu bytové komise: byt č.1, ul. Fučíkova čp. 4 ve Fulneku, vel. 1+1, na dobu určitou od do ; záměr pronajmout pozemek parc. č. 62, zahrada o vým. 330 m 2 a část pozemku parc. č. 61 zast. pl. a nádvoří zbořeniště o vým. cca 470 m 2 (celková vým. 510 m 2 ) v k.ú. Jerlochovice; pronájem části pozemku parc. č. 148 zahrada o vým. 170 m 2 (celková vým m 2 ) a části pozemku parc. č. 149 ost. pl. manip. pl. o vým. 72 m 2 v k.ú. Jerlochovice (celková vým. 725 m 2 ), za cenu 1,50 Kč/m 2, tj. 242 m 2 za cenu 363 Kč ročně; uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu přípojky NN zemního vedení, sloupu elektrického vedení a vzdušného vedení na pozemku parc. č. 30, zahrada, v k.ú. Stachovice dohodnutá cena věcného břemene činí Kč. Jedná se o přípojku k rekreačnímu objektu na pozemku parc. č. 603/6 v k.ú. Stachovice; záměr pronajmout část pozemku parc. č. 256, lesní pozemek, o vým. 150 m 2 (celková vým m 2 ) a část poz. parc. č. 887 ost. pl. ost. kom. o vým. 1 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Stachovice za účelem umístění zařízení staveniště pro stavbu Opěrná zeď v obci Hladké Životice ; výsledek vyhodnocení cenových nabídek na provedení průzkumu střešní krovové konstrukce, provedení sond do stropních konstrukcí a podlah nepodsklepených částí, statické posouzení budovy pro investiční akci Stavební úpravy Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové, Fulnek ; uzavření smlouvy o právu provést stavbu Vodovod Fulnek Vlkovice s Mysliveckým sdružením Fulnecko, Vlkovice 84, Fulnek, kdy předmětem smlouvy je právo provést stavbu, uložení vodovodního potrubí, na části pozemku 582/2 ost. pl., ost. kom., k.ú. Slezské Vlkovice; uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu Vodovod Fulnek Vlkovice s Česká republika 2

3 Zemědělská vodohospodářská správa, Brno Oblast povodí Odry, Ostrava 2, kdy předmětem smlouvy je právo provést stavbu, uložení vodovodního potrubí, na pozemcích KN p.č. 761/1 o vým m 2 a p.č o vým m 2, k.ú. Slezské Vlkovice; přidělení finančních prostředků z reklamní akce společnosti Asompo, a.s. Životice u Nového Jičína, subjektu Comenius Fulnek, o.s., a ZŠ a MŠ T.G. M. Fulnek, p.o.; dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č /2007 mezi MPSV Praha a městem Fulnek. Předmětem dodatku č. 3 je majetek pořízený v roce navýšení hodnoty (pořizovací ceny); rozpočtové opatření č. 7/2010 návrh rozpočtových změn v celkové výši v Kč: příjmy = , výdaje = , Stav rozpočtu po změnách: příjmy = , výdaje = , financ. = ; dodatek č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze SFŽP; v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, u Organizačního řádu MěÚ Fulnek změnu přílohy č. 1 Organizační struktura MěÚ Fulnek, s účinností od ; uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne s fa Ing. Vladimír Mana, Podolí, kdy předmětem dodatku je posunutí termínu plnění smlouvy do ; uzavření smlouvy o dílo s fou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, kdy předmětem smlouvy jsou Kanalizační přípojky v Jerlochovicích čp. 47, 130, 149, 113, 104, 103, za cenu Kč vč. DPH; výzvu k podání cenové nabídky na akci Parky města Fulneku část 2., stavební úpravy, chodníky a návrh firem na realizaci projektu Parky města Fulneku část 2., stavební úpravy, chodníky : UNISTAD spol. s r.o., Suchdol nad Odrou, Bytprum, výrobní družstvo Ostrava, Ostrava Zábřeh, SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Ostrava, Šenov u Nového Jičína, Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, jmenuje komisi pro vyhodnocení předložených nabídek; ZŠ a MŠ TGM Fulnek převod částky Kč z rezervního fondu do investičního fondu; jmenování do funkce člena Sboru pro občanské záležitosti pro obec Vlkovice; podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou na projekt Hasičská zbrojnice Jerlochovice kanalizační přípojka (srážkové vody odstranění následků povodňových škod); uzavření smlouvy o dílo s fou MAREK Jan, Vlkovice, Fulnek, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK Kledenského škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH; uzavření smlouvy o dílo s fa Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK Kostelní škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH; podání nabídky k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení a návrh firem na zajištění realizace zakázky na dodávku Odstranění špatného stavu školních a předškolních zařízení NERVY, a.s., Čeladná, MAVA spol. s.r.o., Ostrava-Vítkovice, LEDO F-M, s.r.o., Frýdek-Místek, NOSRETI a.s., Ostrava Mariánské Hory, ARDA, spol. s r.o., Liberec a jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek: uzavření smlouvy o dílo s fou Městské lesy Fulnek, p.o., Fulnek, kdy předmětem smlouvy je: Výroba 3 ks dvojkotců pro psy, vč. dalšího příslušenství, 6 ks psí bouda a přístavek pro nářadí a krmiva za cenu Kč vč. DPH. Rada města neschválila: prodloužení nájemní smlouvy: byt č. 8 na ul. Fučíkově čp. 179 ve Fulneku, a to od do ; finanční dar občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, ve výši Kč na pomoc týraným, zanedbávaným, opuštěným i jinak sociálně ohroženým dětem. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Fulneku schválit: záměr odprodat pozemek parc. č. 738, zahrada, o vým. 326 m 2, v k.ú. Fulnek; odprodej pozemku parc. č. 854/2, zahrada. o vým. 176 m 2, parc. č. 854/3 ost.pl. ost. kom. o vým. 74 m 2, parc. č. 854/4, zahrada o vým. 222 m 2, a část parc v GP Ing. Ravčuka č. pl /2010 uvedena jako parc. č. 1132/1, ost. pl. ost. kom., o vým. 251 m 2 v k.ú. Dolejší Kunčice, za cenu 20 Kč/m 2, což při vým. 723 m 2 činí Kč. Rada města rozhodla: že nejvýhodnější nabídku na provedení průzkumu střešní krovové konstrukce, provedení sond do stropních konstrukcí a podlah nepodsklepených částí, statické posouzení budovy pro investiční akci Stavební úpravy Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové, Fulnek předložila fa WINRO s.r.o.,velké Hoštice, v celkové hodnotě díla Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města Fulneku na svém mimořádném 25. zasedání dne schválilo: nové hranice obce Kostelce vnější hranici obce tvoří pozemky parc. č. 745/4, 745/3, 745/2, 746/61, 739/10, 739/6, 739/5, 739/3, 739/1, 206, část parc. č. 894/1, 224, 226/2, 784/1, 784/16, 784/6, 897/1 vše v k.ú. Děrné; vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2010 za účelem výstavby kanalizačních přípojek s uzávěrkou podání přihlášek do ; podle ust. 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, záměr pořízení změny č. 4 územního plánu města Fulnek; přijetí účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši Kč na obnovu nemovité kulturní památky Kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce vč. statického zajištění; přiznání finančního podílu Města Fulnek na obnovu nemovité kulturní památky Kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce včetně statického zajištění ve výši Kč; přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou na akci Oprava MK Děrné ve výši Kč a na akci Oprava MK Lukavec ve výši Kč. Zastupitelstvo města Fulneku na svém plánovaném 26. zasedání dne vzalo na vědomí: zprávu o výsledku finančního hospodaření města za 1. čtvrtletí r. 2010; rozpočtový výhled města Fulneku na léta 2011 až 2012; zprávu o plnění investičních akcí za 1. pololetí 2010 Odbor ÚR a ŽP; pracovní materiál Přechod na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Fulneku schválilo: vyhlásit záměr na odprodej bytu č. 1 o vel. 2+1, o vým. 55,60 m 2 v domě čp. 31 na ul. Řeznické ve Fulneku se spoluvlastnickým podílem ve výši 556/1625 na společných částech domu čp. 31 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 556/1625, parc. č. 23 zast. pl. o vým. 295 m 2 v k.ú. Fulnek; vyhlásit záměr na odprodej bytu č. 2 o vel. 2+1, o vým. 59,40 m 2 v domě čp. 31 na ul. Řeznické ve Fulneku se spoluvlastnickým podílem ve výši 594/1625 na společných částech domu čp. 31 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 594/1625, parc. č. 23, zast. pl. o vým. 295 m 2 v k.ú. Fulnek; vyhlásit záměr na odprodej bytu č.3 o vel. 1+1, o vým. 47,50 m 2 v domě čp. 31 na ul. Řeznické ve Fulneku se spoluvlastnickým podílem (pokračování na straně 4) 3

4 Z jednání (pokračování ze strany 3) ve výši 475/1625 na společných částech domu čp. 31 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 475/1625, parc. č. 23 zast. pl. o vým. 295 m 2 v k.ú. Fulnek; vyhlásit záměr na odprodej bytu č. 2 o vel. 1+1, o vým. 39,30 m 2 v domě čp. 637 na ul. 1. máje ve Fulneku se spoluvlastnickým podílem ve výši 393/18211 na spol. částech domu čp. 637, 638 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 393/ parc. č. 534, zast. pl. o vým. 33 m 2 k.ú. Fulnek, za minimální cenu Kč; uzavřít smlouvu o dílo na Stavební úpravy Knurrův dům čp. 81 na ul. Sborové, Fulnek projektový manažer mezi městem Fulnek a fou KP projekt s.r.o., České Budějovice v celkové hodnotě díla Kč vč. DPH; záměr odprodat pozemek parc. č. 1047, zahrada, o vým. 586 m 2 v k.ú. Fulnek; záměr odprodat pozemek parc. č. 147 zahrada o vým m 2 v k.ú. Stachovice; záměr odprodat část pozemku parc. č. 53/1, ost. pl. jiná pl., o vým. cca 100 m 2 (celková vým. 293 m 2 ) v k.ú. Pohořílky u Kujav; záměr odprodat pozemek parc. č. 738, zahrada, o vým. 326 m 2 v k.ú. Fulnek; záměr odprodat pozemky parc. č. 697/2 TTP o vým. 923 m 2 a parc. č. 697/3 TTP o vým. 793 m 2 v k.ú. Jerlochovice; odprodej pozemku parc. č. 597/1 ost. pl. zeleň o vým m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice, za cenu 50 Kč/m 2, tj Kč celkem; záměr směnit pozemek parc. č. 1146/1 ost. pl.-ost. kom. o vým. 861 m 2 v majetku města Fulneku za část pozemku parc. č. 374/1, trvalý travní porost o vým. 793 m 2 v k.ú. Jílovec; prodej plynárenského zařízení vč. všech součástí a příslušenství společnosti SMP Net, s.r.o., Ostrava Moravská Ostrava, za cenu Kč bez DPH; odprodej pozemku parc. č. 854/2 zahrada. o vým. 176 m 2, parc. č. 854/3 ost.pl. ost. kom. o vým. 74 m 2, parc. č. 854/4 zahrada o vým. 222 m 2, a část parc.1132 v GP Ing. Ravčuka č. pl /2010 uvedena jako parc. č. 1132/1 ost.pl ost. kom. o vým. 251 m 2 v k.ú. Dolejší Kunčice, za cenu 20 Kč/m 2, což při vým. 723 m 2 činí Kč; bezúplatný převod pozemků parc. č. 245/2, ost.pl.-nepl. půda o vým m 2, parc. č. 1237/3 ost. pl. ost. kom. o vým. 86 m 2, parc. č. 1327/1 ost.pl. jiná pl. o vým. 617 m 2, parc. č. 1329/2 ost. pl zeleň o vým m 2, vše v k.ú. Fulnek, a parc. č. 70 ost. pl. ost. kom. o vým. 223 m 2 v k.ú. Jerlochovice z České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 Nové Město do majetku města Fulneku; uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem, Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, a městem Fulnek, týkající se darování části pozemku parc. č. 1685/1, ost. pl. silnice, v k.ú. Fulnek městu Fulneku. Jedná se o části pozemku pod chodníkovými tělesy; výkup pozemku parc. č. 33/3 ost.pl. ost. kom. o vým. 37 m 2 a části pozemku parc. č. 757/49, orná. p., v GP Ing. Ravčuka, č. pl /2003, uvedena jako parc. č. 757/66, orná p., o vým. 283 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za cenu 70 Kč/m 2, což při vým. 320 m 2 činí Kč. Zastupitelstvo města Fulneku dále schválilo: uzavření smlouvy o dílo s firmou A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o., Ostrava 10, kdy předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace Suchý poldr Jerlochovice Fulnek, za cenu Kč vč. DPH; zaslání dopisu ve znění přílohy tohoto usnesení na Městský úřad Odry, Stavební úřad; výkup budovy č.p. 532 na pozemku parc. č. 1319, zast. pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména venkovní přístřešek, dále pozemek parc. č. 1319, zast. pl. a nádvoří o vým. 357 m 2, pozemek par. č. 1320/1, ostatní plocha o vým m 2 a pozemek parc. č. 1320/2, ostatní plocha o výměře m 2 v k.ú. Fulnek (areál fy Broukal); závěrečný účet města Fulneku za rok 2009 vč. zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009; rozpočtová opatření č. 5/2010 návrh rozpočtových změn v celkové výši v Kč: příjmy = , výdaje = , stav rozpočtu po změnách: příjmy = , výdaje = , financ.= ; rozpočtová opatření č. 6/2010 návrh rozpočtových změn v celkové výši v Kč: příjmy= , výdaje= , stav rozpočtu po změnách: příjmy = , výdaje = , financ. = ; uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí dotace na realizaci projektu Parky města Fulnek ve výši Kč. Zastupitelstvo města Fulneku dále neschválilo: záměr na odprodej domu čp.557 na ul. Bílovecké ve Fulneku vč. parcely č o vým. 147 m 2 v k.ú. Fulnek; záměr odprodat pozemek parc. č. 532/4 TTP o vým m 2 v k.ú. Jerlochovice; záměr odprodat část pozemku parc. č. 69/2, ost. pl. ost. kom. o vým. cca 50 m 2 v k.ú. Jerlochovice (celková vým. 616 m 2 ); záměr odprodat pozemky Dne se koná VI. ročník soutěže O pohár starosty města Fulneku ve střelbě na asfaltové terče na střelnici Hubert ve Vlkovicích. Zahájení je v 9 hod. Občerstvení je zajištěno. Srdečně všechny zveme. Mgr. Jiří Dener, starosta Jaroslav Štekbauer, místostarosta v k.ú. Stachovice lesík o vým. cca 9 ha a orná p. o vým. cca 3 ha nad Bahňákem; výkup budovy č.p. 549 vč.pozemků o celkové vým m 2, v k.ú. Fulnek (areál bývalé cihelny). Zastupitelstvo města Fulneku dále revokovalo: usnesení ZM ze dne č.j. B/7/20 tohoto znění ZMF schválilo prodej bytu č. 1 v domě čp. 5 na ul. Fučíkově ve Fulneku, se spoluvlastnickým podílem 479/2226 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 479/ 2226 na zastavěném pozemku, parc. č. 10 k.ú. Fulnek, cena bytu celkem Kč. Zastupitelstvo města Fulneku dále souhlasilo: s celoročním hospodařením města v roce 2009, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města Fulneku dále vydalo: dodatek č. 2 ke zřizovací listině vydané dne příspěvkové organizaci ZŠ J. A. Komenského, Fulnek, Česká 339. Zastupitelstvo města Fulneku dále zřídilo: v souladu s 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, k příspěvkovou organizaci Technické služby města Fulnek. Zastupitelstvo města Fulneku dále pověřilo: řízením a kontrolou příspěvkové organizace Technické služby města Fulnek Radu města Fulneku. Zastupitelstvo města Fulneku dále udělilo: čestné občanství města Fulneku J. A. Komenskému. Pozn. Usnesení ze schůzí RM a zasedání ZM jsou uložena na webových stránkách města Fulneku. Mgr. Jiří Dener, starosta 4

5 Město Fulnek OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 4/2010 Tajemnice Městského úřadu Fulnek vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent odboru územního rozvoje a životního prostředí (projektový manažer) Městského úřadu Fulnek Charakteristika činnosti: sledování a vyhledávání dotačních titulů vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem, EU apod. příprava a zpracování podkladů pro podání žádostí o podpory a dotace naplňování závazků vzniklých přijetím dotačních titulů příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, která má vazbu na dotační titul zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv zajištění a kontrola udržitelnosti projektu Zařazení: úředník Místo výkonu práce: Město Fulnek Městský úřad Fulnek Předpokládaný nástup: podle dohody po ukončení výběrového řízení 7/2010 Požadované vzdělání: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou stavebně technický nebo ekonomický směr) Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další požadované dovednosti: - rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost - vysoké pracovní nasazení - uživatelská znalost práce s PC (Office, Windows, Excel, Internet) - dobré komunikační schopnosti - výhodou řidičský průkaz skupiny B - výhodou praxe ve státní správě, samosprávě, orientace v legislativě v oblasti veřejných zakázek Platové zařazení: 9. platová třída podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Povinné náležitosti přihlášky a požadované doklady: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče - profesní životopis se zaměřením na popis dosavadní praxe a zkušenosti v oboru - úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - kopie případného osvědčení o absolvování dalšího vzdělání nebo kurzu v oboru - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce MIC informuje Městské informační centrum bude k 1. červenci 2010 přemístěno do nových prostor v budově Knurrova domu. Těšíme se na vaši návštěvu. pracovnice MIC Zahrada Městského kulturního centra Městské kulturní centrum Fulnek rozšířilo využití zahrady MKCF, na kterou byly zakoupeny hrací prvky trampolína, pískoviště, dětské nafukovací hřiště a ruské kuželky. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Fulnek za trampolínu, panu Martinu Fajmonovi za poskytnutí písku do pískoviště pro děti a panu Jiřímu Bártkovi za osazení květinových truhlíků na zahradě i na oknech restaurace. zaměstnanci MKCF Primus daroval dětem pračku Dětský domov Loreta převzal na jaře tohoto roku průmyslou pračku Primus na 13 kg prádla. Pračku dětem věnovala příborská firma Primus CE, která v letech sídlila ve fulneckém areálu ROMO. Naše firma každoročně daruje několik praček, sušiček či mandlů na charitativní účely. Příjemci jsou zejména charitní domovy, dětské domovy a jiné subjekty sociální péče, které si to profesionální prádelenské zařízení nemohou ze svého rozpočtu dovolit, řekl marketingový manažer společnosti Ing. David Grendysa. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Fulnek, k rukám tajemnice, nám. Komenského 12, Fulnek do hod. v uzavřené obálce označené názvem Výběrové řízení referent odboru územního rozvoje a životního prostředí (projektový manažer) Městského úřadu Fulnek NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Všechny součásti přihlášky, které si uchazeč osobně nevyzvedne do 14 dnů po skončení výběrového řízení, budou skartovány. Bližší informace: Ing. Ludmila Lvová, tajemnice městského úřadu Fulnek, tel Ve Fulneku dne

6 6 fulnecký zpravodaj červenec 2010 Klub důchodců informuje Opět nás příroda překvapila. Místo procházek prosluněnou krajinou jsme pod deštníky chvátali do sucha a tepla našeho klubu. Upřímně jsme soucítili s lidmi, kterým vytrvalé deště braly nejen úrodu, ale často i obydlí. V klubu jsme se podle plánu věnovali našim aktivitám. K 65. výročí ukončení války nám pan Ladislav Skýva připomněl osvobození města a podílení se lidí na odstraňování následků války. Bylo to velmi těžké období. Pamětníci si vybavovali jednotlivé úseky té doby a výklad doplňovali. Ke Dni matek nás potěšily děti ZŠ JAK, vedené paními učitelkami S. Novákovou a J. Divincovou, svou pohádkovou scénkou a písničkami. Byl to pro nás skvělý zážitek. S chutí jsme si s dětmi zazpívali. Následně jsme se věnovali volbám. Náš klub navštívili pan J. Šula a J. Dubec, kteří nám podali informace o volebním programu co je prioritní pro náš život a jak je důležité, aby všichni volili. Chceme se přece mít lépe. Květen byl měsíc plný vzpomínek i nových zážitků. Eva Kadlečková za Klub důchodců Fulnečtí důchodci na Slovensku Na pozvání družebního města Sučany, v rámci čerpání dotace z projektů směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce, se dvacet důchodců města Fulneku zúčastnilo týdenního rekondičního pobytu v Turčianských Teplicích. Po návratu z jednoho z nejkrásnějších lázeňských míst Slovenska byl jménem zúčastněných osob, které tam prožily krásné a nezapomenutelné chvíle, zaslán starostou města Mgr. Jiřím Denerem děkovný dopis do města Sučany. Věříme, že se nám v budoucnu podaří podobný pobyt slovenským důchodcům rovněž oplatit. Ing. Marie Homolová vedoucí OVV MĚSTO FULNEK vyhlašuje nabídkové řízení na odprodej bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, I. kateg. o ploše 39,30 m 2 v bytovém domě čp. 637 na ulici 1. máje ve Fulneku se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem ve výši 393/18211 na společných částech domu čp. 637,638 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 393/18 211, parc. č. 534, zastavěná plocha o výměře 233 m 2 v k.ú. Fulnek. Bytová jednotka č. 2 Jedná se o byt I. kategorie, 1+1 umístěný v 1. NP o celkové podlahové výměře 39,30 m 2 (kuchyň 10,00 m 2, 1. pokoj 19,10 m 2, předsíň 5,40 m 2, koupelna 2,00 m 2, WC 1,00 m 2, sklep 1,80 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, baterie, sprchový kout, WC mísa s nádrží, topná tělesa, termostatické ventily, vytápění a ohřev teplé užitkové vody je zajištěn z centrální plynové kotelny. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl 393/ na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na Kč Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické a právnické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce složí na odkoupení bytové jednotky kauci ve výši Kč na účet č /0800 města Fulneku. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Při odstoupení od schváleného odprodeje v Zastupitelstvu města, zůstává kauce ve prospěch města Fulnek. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do ve hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž 1. máje čp.637/2, Fulnek, a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. 5. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 6. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. 7. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. 8. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky určené k prodeji bude umožněna zájemcům dne od 15:30 do 16:00 hodin. Jakékoliv bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Miroslav Mošner, Správa majetku města Fulneku, 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Mgr. Jiří Dener starosta města

7 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech Volební okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy % platných hlasů ČSSD ODS KSČM VV KDU-ČSL TOP 09 Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Okrsek č. 1 Jerlochovice , , , , , , , ,49 Okrsek č. 2 Fulnek volební míst. Hasičská , , , , , , , ,65 zbrojnice Okrsek č. 3 Fulnek volební míst. MěÚ , , , , , , , ,15 Jestřabí Okrsek č. 4 Fulnek volební míst. Městské , , , , , , , ,15 kulturní centrum Fulnek Okrsek č. 5 Fulnek volební míst. ZŠ a MŠ , , , , , , , ,27 T. G. Masaryka Okrsek č. 6 Jílovec, Pohořílky , , , , , , ,95 2 4,65 Okrsek č. 7 Děrné , , , , , , , ,15 Okrsek č. 8 Vlkovice , , , , , ,79 5 4,23 3 2,54 Okrsek č. 9 Dolejší Kunčice , , , , , ,23 2 3,84 1 1,92 Okrsek č. 10 Stachovice , , , , , , , ,69 Okrsek č. 11 Lukavec , , , , , , , ,36 Celkem , , , , , , , ,55 Je po volbách a další nás letos čekají Skutečně jsme získali ve volbách do Parlamentu v některých obvodech více jak 15 % hlasů a z tradičních stran jsme ve Fulneku utrpěli nejmenší ztrátu (jen 56 hlasů). Chtěl bych tedy poděkovat za nás i za Ing. Kateřinu Konečnou všem, kdo nám dali svůj hlas. Zároveň chci poprosit o nejméně stejnou podporu naší kandidátky ve volbách do Zastupitelstva města a Senátu v říjnu. To, že máme stabilní podporu voličů, dost rozohnilo 2 3 občany našeho města a přimělo je k rádoby vtipné protestní akci, která vyzněla tak, jako že bychom tu neměli již být a snad ani nemáme právo být voleni. Jeden z účastníků protestu použil výraz v mém městě. Na rozdíl od něj se domnívám, že toto město je naše (nás všech občanů, bez rozdílu barvy pleti a politického přesvědčení). Také po nás chlapci zametali stopy. To nejde, vážení oponenti, ta práce byla zbytečná, námi vyrytá stopa v poválečné historii města je nesmazatelná. Copak jde vymazat stopy po Petru Kadlčíkovi, Karlu Neničkovi, Aloisi Paskovském, Antonínu Muchovi, Leo Macháčkovi a nekonečné řadě těch, kteří se zasloužili o znovuvybudování města? Jan Mariánek, předseda ZO KSČM ve Fulneku Pohádkový les V sobotu 5. června 2010 se, tak jako každý rok, konal Pohádkový les. Vlivem dlouhodobých dešťů bylo v lese sice mokro, ale pohádkové postavičky si s tímto problémem poradily. Trasa se přizpůsobila tak, aby bylo možno ji zdolat pěšky i s kočárkem. U pokladny děti dostaly kartičku na razítka a přesunuly se k závoře, u které zpívaly, recitovaly nebo luštily zaklínadlo. Každý podle toho, na co si troufl. Za splnění úkolu každý dostal od kouzelné tetičky bonbon a zároveň byl vpuštěn do pohádkového lesa. První stanoviště bylo u Černé věže. Na všechny tam čekal Bořek stavitel a s ním i kladívko, hřebíky a špalek. Každý, kdo byl šikovný a zvládl zatloukání hřebíku, byl odměněn sladkostí a razítkem. Po překonání schodů a překopu na cestě se před dětmi objevila skála a u ní Beruška. Protože je to kamarádka Ferdy mravence, zajímaly ji nejvíce podrobnosti z pohádky o Ferdovi. Např. kde bydlel Brouk pytlík, jakou barvu měla luční kobylka, proč byl pan šnek na Ferdu rozzlobený apod. Od Berušky se pokračovalo asfaltovou cestou směrem k dolnímu zámku. Zhruba uprostřed cesty ale čekal drak. Jeho úkol byl přímo dračí házelo se kostmi. Děti byly velmi šikovné a neměly problém se trefit tam, kam měly. Některé doma (pokračování na straně 8) Informace knihovny Městská knihovna oznamuje, že bude v době od do uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. 7

8 Pohádkový (pokračování ze strany 7) určitě trénují pokaždé, když mají na oběd kuře... U dolního zámku provozoval svou čarodějnou dílnu kouzelník. Hod podkovou jeho kouzelného oře nebyl žádný problém, a proto vše proběhlo bez větších zádrhelů. Od kouzelníka se děti nasměrovaly vzhůru do kopečka a po několika metrech potkaly Červenou karkulku s vlkem. Přebírání fazolí, čočky a barevných korálků bylo jednoduché. Karkulka i vlk byli na všechny hodní a šikulky odměnili. Po překonání kopce se najednou na lesní cestě objevila perníková chaloupka a s ní Jeníček a Mařenka. Trefit okno chaloupky míčkem a tím pozlobit ježibabu se podařilo všem účastníkům lesa. Sladká odměna všechny odvážné házeče jistě potěšila. Po krátké pěšině se děti dostaly do Žákovského háje, kde na ně čekaly víly. Sami si nevěděly rady se skládáním obrázků, proto jim museli pomoct malí šikulové. Tak jako na všech stanovištích dostal každý i od víly za odměnu sladkost a razítko do kartičky. Cestou mezi stromy a keři se pokračovalo k bylinkové tetičce. Hmat je důležitým Výstava Medailonky statečných ze zápisů v pamětní knize Děkuji jménem OV Českého svazu bojovníků za svobodu Nový Jičín za vzorně a vkusně uspořádanou výstavu k 65. výročí ukončení války. Eliška Michalská, předsedkyně OV ČSBS N. Jičín připojuji se plk. Ing. Jaroslav Vodička, místopředseda ÚV ČSBS Praha za Obec legionářskou Nový Jičín kpt. Rostislav Stehlík, předseda pplk. Ing. Alois Petroš Děkuji, krásný zážitek a poutavé připomenutí osvobození Dagmar Vahalová, zastupitelka MSK Vyslovuji poděkování a uznání členům fulnecké organizace ČSBS, jmenovitě panu Kubovému, za poučnou a dnes velmi potřebnou výstavu a publikaci, která připomene mladším generacím i těm budoucím to, co by se nikdy nemělo zapomenout. Sylva Dvořáčková smyslem, který je nutno trénovat. Proto si děti vyzkoušely, jak na tom jsou jejich prstíky při hledání různých věcí v pytlíčku. Najít autíčko nebo kuličku bylo pro většinu z nich bezproblémové a bonbonek za odměnu všechny potěšil. Cesta kolem pole, prozářená sluníčkem, vedla přímo k čarodějnici. Úkol, který museli návštěvníci splnit, byl prostý. Projet určenou trasu na koštěti a při tom z něj nesměla spadnout krysa Emilka. I když se občas stalo, že Emilka skončila na zemi, ustála to bez větší ujmy. O kus dál zakotvili piráti. Přenést vejce pirátského papouška na lžíci zvládli všichni. Na konci jsme zjistili, že je v jednom vajíčku dírka. To znamená, že se piráti asi brzy dočkají nového papouška... Trasa dále pokračovala kolem perníkové chaloupky a Červené karkulky zpět (kvůli rozmočenému terénu se návštěvníci museli kousek vracet stejnou cestou). U staré kašničky se procházela Šípková Růženka. Její úkol byl ryze princeznovský skákání přes švihadlo nebo zazpívání písničky. Zábava hodná princezen... Dále po trase se u brány do zámecké zahrady usadila Bílá paní. Cvrnkání kuliček golfovou holí bylo náročné, ale ne neproveditelné. Všechny děti s kuličkami statečně bojovaly. Nakonec je docvrnkaly do připraveného důlku. Za vodárnou, na začátku kaštanové aleje, loupili loupežníci. Přepadávali pocestné, loupili bonbony, ale také rozdávali hračky ze svého dřívějšího lupu. Trasu uzavírala nejdůležitější postava pohádkového království král. Chůdy jsou sice zrádné, ale hodný pan král všem pomohl. Všichni, kteří Pohádkový les připravili, děkují za hojnou účast dětí i dospělých a doufají, že se trasa všem líbila. Také děkujeme panu Ing. Petru Sábovi, který nám překontroloval trasu a odstranil popadané stromy, které by překážely k uskutečnění Pohádkového lesa. Akci pro vás připravilo Městské kulturní centrum Fulnek, občanské sdružení T. O. Touhy a občanské sdružení Comenius Fulnek. Sponzoři akce: p. Drahomíra Rozsívalová, MVDr. Rudolf Šetka, Josef Egert, Libor Falhar, Jaromír Liberda, Ing. Pavel Vahalík, Tomáš Říman, Mgr. Miloslava Paseková, František Schindler, Jiří Šlajter, Milan Hlavatý, Ing. Dalibor Ravčuk a Irena Ravčuková, Roman Drozd, Mgr. Iva Mročková, Aleš Zeman, Rostislav Bryja. Všem pohádkovým postavám a sponzorům děkujeme a doufáme, že se s vámi potkáme na další akci. Martina Dočkálková za T. O. Touhy, o. s. Pomáhejme rozvíjet nadání dětí Moderní výzkumy a školská praxe potvrzují, že mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Nadané děti jsou v oboru, který je zajímá, motivované, cílevědomé a zvídavé. Chápou problémy kolem sebe a jsou citlivé. Jejich vývoj ovšem bývá nejednou poznamenán disproporcionalitou vývoje jednotlivých složek. Zatímco jejich úroveň myšlení je vysoká, jejich tělesný vývoj může zaostávat. Je tedy zcela zřejmé, že nejen jejich intelektuální, ale i sociální a emociální potřeby jsou do určité míry odlišné od většinové školní populace. Formy nadání jsou velmi různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělávání. Přestože se hovoří o 2 3 % výskytu nadaných v dětské populaci, odborníci zabývající se dlouhodobě výzkumem a rozvojem nadání uvádějí, že až % dětí 8

9 Svátek tance a pohybu by dokázalo vyniknout v některé oblasti lidské činnosti, jestliže by k tomu mělo dostatečné podmínky. Na rozvoj nadání dětí má vliv nejen rodina a škola, ale i zapojení se do volnočasových organizací. V celosvětovém měřítku existuje rostoucí trend poskytovat mládeži příležitost k rozvoji vysokých schopností na bázi volnočasových aktivit. Některé mimoškolní aktivity, i když nejsou určeny přímo pro nadané, poskytují vzdělávací prostředky a podporu k rozvoji nadání dítěte. Podíváme-li se zpětně na celosvětově proslulé nadané lidi, jasně vyplývá, že se vždy orientovali na výkon směrem ke svým zájmům. Disponovali ovšem schopnostmi tyto zájmy zdokonalit na nejvyšší úroveň. Od března tohoto roku mají mimořádně nadané děti, resp. jejich rodiče příležitost zapojit se do projektu Nadání brána k úspěchu, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rodičům, kteří mají doma nadané dítě a neví si rady s rozvojem jeho nadání či výchovou, nabízí projekt možnost ZDARMA konzultovat psychodiagnostický profil dítěte s odborníkem. Dále pak nabízí rodičům i pracovníkům organizací zájmového vzdělávání možnost zapojit se do diskusních skupin, na kterých budou moci diskutovat problémy spojené s rozvojem nadání, výchovou s odborníky, psychologem a dalšími rodiči a pracovníky. Tím dojde k výměně a sdílení zkušeností. Máte-li zájem zapojit se do projektu, napište na nebo volejte na tel.: Pro více informací navštivte webové stránky www. projekt-nadani.cz. Mgr. Romana Řezníčková Poznávací výlet do Osvětimi V pátek 11. června jsme my, žáci devátého a osmého ročníku ze ZŠ Jana Amose Komenského, navštívili koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Celý tento výlet začal již v brzkých ranních hodinách. Cesta tam byla velice veselá, jelikož si nikdo pořádně nedovedl představit, co nás přesně čeká. Po třech hodinách jízdy jsme konečně dorazili a přivítal nás velice milý průvodce s perfektní češtinou, kterému snad nikdo nevěřil, že je Polák. Ten nás pak provázel po celém táboře začínaje bránou s nápisem ve světě známým: Arbeit macht frei Práce osvobozuje. Viděli jsme mnoho zajímavých, často velice smutných až příšerných míst a věcí, které se zachovaly. Vlasy, boty, kufry, brýle, kartáče, to vše po vězních zbylo. Dále jsme pokračovali do dalšího, mnohem rozsáhlejšího tábora Birkenau neboli Auchswitz II (Osvětim II). Tento tábor byl rozdělen na ženský a mužský. Bohužel se z něj už tolik nezachovalo. Mohli jsme si však sami zkusit, jaké to je být zavřený v tom největším vedru v malé dřevěné stáji, kde vězni přebývali, když zrovna nepracovali. Samozřejmě, tomu utrpení, které prožívali oni, jsme se nepřiblížili ani trochu. Sami osobně si ale myslíme, že nás to velice poznamenalo a každý si z tohoto výletu vzal mnoho, protože něco jiného je na vlastní oči vidět to, o čem jsme jenom slyšeli. Ž. Blaschkeová, B. Kalužová, M. Grygar, Žáci 9.B ZŠ JAK Tak by se bezesporu daly nazvat dva červnové dny, ve kterých vyvrcholila celoroční usilovná snaha a píle žáků a paní učitelky tanečního oboru ZUŠ J. A. Komenského ve Fulneku. Ve čtvrtek a v pátek se polovina Fulneku přestěhovala na 2,5 hodiny do Studénky, aby zhlédla úžasná taneční čísla všech 114 žáků tanečního oboru. Čtvrteční podvečer byl věnován absolventkám v programu vystoupilo 5 absolventek 1.stupně a 3 absolventky 2. stupně. Jejich absolventské sólové tance byly prokládány vystoupeními žáků všech ročníků. Citlivě zvolená hudba, nápaditá choreografie jednotlivých tanců (absolventky 2.stupně se na ní podílely samy), pestré kostýmy, pořadí tanečních čísel, průvodní slovo p. uč. Mudříkové to vše přispělo k tomu, že chvílemi diváci až tajili dech, chvílemi se ozývaly výkřiky uznání a dlouhý potlesk, chvílemi si kdekdo dojetím utíral slzy. Páteční podvečer byl obrovskou přehlídkou všech ročníků. Každý ročník tanečníků od nejmenších po největší předvedl to, co se pod vedením p. uč. Tarčové za celý rok naučil. A opět bylo na co se dívat kostýmy, choreografie, sled jednotlivých čísel, bezedná studnice nápadů paní učitelky i samotných dívek. Paní učitelko Tarčová, za nás rodiče a diváky DĚKUJEME!!! Opět jste nám s dětmi připravila v dnešní tolik uspěchané době nevšední zážitek! Obě odpoledne byla pohlazením po duši. Odpoledne s kosmetičkou Náš dětský domov navštívila dne 14. května kosmetička, slečna Iva Oravcová, která má své kosmetické a nehtové studio ve Fulneku. Děvčatům a vychovatelkám donesla ukázat vzorky krémů a gelových nehtů, předvedla nám, jak se správně nalíčit, jak pečovat o pleť. Sdělila nám, jaké jsou nové trendy v kosmetice a nehtovém designu. Některým děvčatům upravila obočí, jiným namalovala nehty. Ochotně zodpověděla všechny dotazy našich krásy chtivých slečen. Strávila s námi celé odpoledne a byla velmi vstřícná. Moc jí děkujeme, protože víme, kam zajít pro radu, a přejeme jí mnoho spokojených zákaznic. DD Loreta Fulnek 9

10 Květ zdraví XIV. Na jiném místě a docela dobrodružně začal páťákům týdenní projekt Květ zdraví. Dobrodružný proto, že od rána vydatně pršelo, předpověď počasí na další dny taky nebyla příznivá a ještě k tomu nás čekal celodenní výlet. Odjet či neodjet? Všichni jsme jednohlasně zvolili tu první možnost a vydali se na cestu. A udělali jsme dobře. Měli jsme připravenou i mokrou variantu programu, ale počasí se umoudřilo a my jsme téměř nepotřebovali deštníky. Cílem letošního výletu byl zámek v Hradci nad Moravicí a Žimrovice, kde jsme se v papírnách podrobně seznámili s výrobou papíru a vlnité lepenky, v kartonáži jsme si pak prohlédli stroje na výrobu kartonových krabic různých velikostí i tvarů. Do třetice nás čekala Kružberská přehrada, kterou se nám podařilo navštívit i zevnitř. Odpoledne nás autobus vysadil v rekreačním středisku Bílá Holubice, kde náš pobyt pokračoval. Letošní 14. ročník Květu zdraví měl název JÁ-TY-MY a byl zaměřený především na poznávání sebe sama i svých spolužáků, komunikaci a řešení konfliktů. Nechyběly aktivity, které už patří k tradici a děti se na ně každoročně těší: překvapení pobytu, bodování pokojů, soutěže v hodu šipkami, pálkování, přeskoky přes švihadlo či maškarní karneval v programu se však našly i novinky. Děti si vyzkoušely malování na trika tentokrát stříkáním barev na hedvábí, z kolektivu třídy si vybíraly v soutěži talentů tři nej, proběhl netradiční fotbalový turnaj v gumákách, malá lekce společenských tanců Společně jsme vytvořili pavučinu jmen, dramatizovaly se scénky, skládaly básně a písně. A jaké bylo hodnocení dětí? Jeden názor za všechny: Škoda, že ten pobyt nejde prodloužit aspoň do neděle! Tímto chceme poděkovat městu Fulnek za udělení grantu na tuto akci. Napsala: E. Kapolková, tř. učitelka 5. třídy Pasování prvňáčků, tentokrát v knihovně V pátek jsme byli v Městské knihovně ve Fulneku pasováni do Rytířského řádu čtenářského. Prošli jsme třemi zkouškami: čtení, psaní a důvtip. Vše jsme zvládli a za to nás královna Čtenářské říše pasovala na čtenáře. Už se těšíme na krásné knížky, které si budeme moct přečíst a také půjčit, protože jsme všichni dostali průkazky. Vždyť už jsme opravdoví čtenáři. Mockrát děkujeme za pěkné dopoledne v knihovně a těšíme se na další. Žáci 1.A a 1.B, ZŠ JAK ve Fulneku Výlet do Bibione a Benátek V pátek 21. května 2010 večer se žáci naší školy s doprovodem z řad učitelů a rodičů vydali autobusem do italského letoviska v Bibione. V autobuse bylo živo a veselo, ale od Vídně až po Udine nastalo ticho a téměř všichni jsme spokojeně spali. Ráno nás ve městě přivítalo sluníčko a následovala první procházka k moři, neboť nás ubytovali až dopoledne. Někteří jsme pozdravili moře úplně poprvé a za to děkujeme svým rodičům, že nám takový výlet umožnili prožít. Malé vlnky střídal velký příboj, sluneční paprsky denně ukazovaly větší a větší sílu, neskutečný výběr zmrzlin a italských pochoutek A první společný noční výlet byl tu. Jdeme do lunaparku! Těch atrakcí! A levnějších než na Matějské pouti. Světla blikala, hudba se nesla až do centra a do toho všeho křik těch, kdo nabrali odvahu a šli na nevšední atrakce. A co teprve naše vítězství na MS v hokeji? České vlajky na každém kroku a v tento nadšením provoněný večer pokračoval velkolepým ohňostrojem, kterým bibionský starosta u moře zahajuje letní sezónu. My ale víme, že ohňostroj byl na počest našeho vítězství! Týden plný italského rytmu se půlil a my jsme vstávali v 6 hodin ráno, nabalili si svačiny a za hodinu jsme již seděli v autobusech a uháněli k přístavu, odkud nás loď dovezla do centra Benátek. Nádhera, až na to vedro! A té vody, kanálů, holubů, turistů Ale nikdo jsme nelitovali. Být v Itálii a nenavštívit Benátky? To přece nejde. Nákupy na velkém trhu jsme také zvládli, eura docházela a nastalo balení. V onu sobotu, den našeho večerního odjezdu, nastalo opravdové tropické vedro a bezvětří. Ale co svět nechtěl? Páni šoféři otevřeli autobus, najednou se zatáhlo, my v klidu vše naložili, usadili se a na posledním kruhovém objezdu začalo pršet. Počasí na objednávku! Po průjezdu Alpami jsme se už v Rakousku občerstvili, opláchli a těšili se na další plánovanou zast ávku pod osvětleným zámeckým komplexem na Mikulov. Ano, konečně půlnoc a první sms a hovory s rodiči. A co bylo dál? Neděle 30. května 2010 na náměstí přijíždí velký autobus plný spokojených žáků i dospělých. Děkujeme rodičům, že nám výlet a pobyt zaplatili. Děkujeme paní ředitelce, že nás uvolnila. Děkujeme šoférům za rychlý a bezpečný návrat domů! Stačí slůvko děkujeme? A co příští rok? Kdo ví? žáci ZŠ JAK Fulnek 10

11 Olympiáda fulneckých škol Ve středu proběhla tradiční olympiáda fulneckých škol na hřišti ZŠ J. A. Komenského. Za velmi teplého a slunečného dne se sešlo 176 malých závodníků z tříd ze ZŠ TGM Fulnek, ZŠ Kujavy, ZŠ Hladké Životice a ZŠ J. A. Komenského Fulnek. Soutěžilo se v běhu na 50 m, ve skoku dalekém, v hodu míčkem a ve vytrvalosti. Každý z reprezentantů školy pak mohl startovat nejvýše ve dvou disciplínách a za školu mohli startovat ve všech kategoriích tři závodníci v každé disciplíně. Jak pomalu stoupala teplota na teploměru, malým olympionikům ubývaly síly. Není divu, vždyť do snahy být nejlepším vydali i ty poslední síly. A mnohdy jejich výkony byly velmi vyrovnané a potom nastoupilo pravidlo, že v případě stejných výkonů v závodě (1. 3. místo) o pořadí rozhodl druhý nejlepší výkon. Po poledni, když se doběhl poslední vytrvalostí běh, následovalo vyhodnocení. První 3 závodníci v každé disciplíně obdrželi krásnou medaili z rukou pana starosty Mgr. Jiřího Denera a diplom se sladkou odměnou z rukou pana místostarosty Jaroslava Štekbauera. Děkujeme městu Fulnek za stálou podporu této sportovní akce. Mgr. Břetislav Kelnar Medailové zisky zúčastněných škol: 1. místo 2. místo 3. místo ZŠ JAK Fulnek ZŠ TGM Fulnek ZŠ Hl. Životice ZŠ Kujavy Najdi si prittele V únoru vyhlásily společnosti Henkel ČR, spol.s.r.o. a Petronius CZ, a.s. soutěž Pořiď si Prittele. Tím přítelem byla míněna jakákoliv pohádková postavička vyrobená z papíru, vysoká minimálně 1,5m. A protože žáčci naší školy jsou velmi šikovní a výtvarné i pracovní činnosti je moc baví, vůbec jsme neváhali se do této soutěže přihlásit. Název našeho týmu byl Rošťáci. Od pořadatelů jsme obdrželi startovní balíček lepidel Pritt, kterými měla být celá postavička lepená a s chutí jsme se dali do práce. Z návrhů, kterou pohádkovou postavičku vytvoříme, vyhrál vodník, kterému jsme dali jméno vodníček Prittelko. Celý průběh tvoření bylo nutné nafotit a na závěr zaslat pořadatelům k posouzení a vyhlášení nejlepších Príttelků. Náš vodníček Prittelko se porotě moc líbil, ale mezi ty nejlepší se neprobojoval. My jsme si však při jeho tvoření užili radost, legraci, spokojenost a pocit, že když se dílo tvoří společnými silami, tak je to na konečném výsledku znát. Však posuďte sami. Za účastníky soutěže Mgr. Marta Červencová, Mgr. Pavlína Rozsypalová a žáci ročníku, ZŠ Sborová Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka, Butovická 376, tel , pobočka Fulnek, Kostelní 110, tel.: , Úspěšné akce: Žákyně tanečního oddělení pod vedením paní učitelky Nikity Brožkové dne vyjely na soutěžní přehlídku scénického tance Hlučínský talent a přivezly za své vystoupení 1. místo v kategorii juniorů. První ze tří absolventských koncertů hudebního oboru se uskutečnil v sále naší školy ve Studénce v hodin. V programu vystoupili: Veronika Rychtarová kytara, Michaela Matýsková zobcová flétna, Vojtěch Zajíček klavír, Zdeněk Halata trubka, Kateřina Šindlová k y t a r a, A n d r e a Krajzlová klavír, Malik Jiří housle, Milada Hermannová klavír. Koncert pro děti tříd ZŠ v Bartošovicích byl uskutečněn v dopoledním čase. Program mladých (pokračování na straně 12) 11

12 Základní (pokračování ze strany 11) hudebníků sestavily paní učitelky Hélová a Vlková. Soustředění kapely Free Time a pěveckého oddělení Sluníčko na chatě Hadinka u Klokočova ve dnech zajistili spolu s vedením ZUŠ paní učitelka Bajtková a pan učitel Libor Beseda za finančního přispění Sdružení rodičů z fulnecké pobočky. Všem, dětem i učitelům, se tento pracovní víkend velice líbil. Na Bambiriádě, taneční přehlídce v Ostravě vystoupily třikrát za den s různými tanečky ve všech věkových kategorií žákyně tanečního oddělení paní učitelky Brožkové. Beskydský plenér byl název třídenního pobytu v Beskydech v Kunčicích pod Ondřejníkem v penzionu Krkoška ve dnech v rámci výuky výtvarného oboru studijní kresba dřevěného kostelíku z 18. stol. a akční téma Řeč věcí v plenéru. Žáci výtvarného oboru zde pracovali pod vedením svých pedagogů Niki Klazarové a Janise Masmanidise. Třídní klavírní přehlídku žáků pana učitele Martina Vozara jsme zhlédli ve fulneckém sále ZUŠ Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru se uskutečnil opět v sále ZUŠ J. A. Komenského Studénka na ulici Butovické dne v hodin. Zde se nám představili se svým programem: Sabina Holaňová klavír, Petr Usvald kytara, Tomáš Vašut housle, Karolína Hanzelková klavír, Hedvika Večerková klávesy, Lenka Halatová zpěv. Závěrečný koncert tanečního oboru se uskutečnil v hodin v Dělnickém domě Studénka, v dopoledních hodinách byl tento koncert proveden pro žáky ZŠ ve Studénce. V zajímavém programu vystoupily také absolventky se svými tanečními kreacemi. Taneční vystoupení připravily paní učitelky Brožková a Kmentová. Na Dni města DG v Polsku reprezentovali školu SWING BAND + Lenka Halatová (zpěv) pod uměleckým vedením pana učitele Mgr. Martina Maléře. Eso 2010 Bohumín Této taneční soutěže různých stylů tance všech věkových kategorií se zúčastnily opět mladé tanečnice, které připravila paní učitelka Brožková a přivezly 3. místo v kategorii junior za provedení skladby Na palubě. Výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru v ateliéru na ulici L. Svobody ve Studénce byla zahájena v pondělí v hodin a trvala do V rámci hostování funky kapely Crash Family na koncertě v Hranicích vystoupil se svým sólovým výstupem Radim Prášil z bicího oddělení pana učitele Romana Petříka. Třetí a poslední absolventský koncert se uskutečnil v sále ZUŠ J. A. Komenského na pobočce ve Fulneku v hodin. Obecenstvu se představili mladí hudebníci: Lucie Blahetová kytara, Marie Barnincová housle, Barbora Ehlerová klavír, Martin Stehlík housle, Jan Urbánek kytara, Vladimír Jeřábek akordeon, Petra Sokolová klavír, Tereza Lipinská housle. Pro děti základních škol ve Studénce byly v dopoledních hodinách určeny 3 výchovné koncerty v sále školy na ulici Butovické, na kterých se děti seznámily s nástroji, které se na naší škole vyučují. Poutavým způsobem je dětem přiblížila paní učitelka Xenie Hélová Bajtková, která koncerty uváděla. Také na pobočce ve Fulneku byl výchovný koncert určený dětem 1. až 3. tříd základních škol dne rovněž během dopoledne. Zde uváděla slečna učitelka Adriana Bajtková na Mistrovství ČR Synchrodance v Liberci tanečnice naší ZUŠ (pod vedením paní učitelky Nikity Brožkové) obhájily mistrovský titul z loňského roku a kromě toho ve formaci starších žáků získaly 3. místo se konalo 1. kolo pěvecké soutěže Studénecká superstar, podporované grantem města Studénky s těmito výsledky: Kategorie 8 až 9 let: 1. Vorlický Štěpán, ZŠ Kujavy, 2. Matůšů Anežka, 3. Heiníková Lucie, 3. Míčková Eliška, všechny ZŠ Fulnek. Kategorie 10 až 13 let: 1. Kubínová Michaela, ZŠ TGM, 2. Čermáková Berenika, 3. Pavelka Lukáš, ZŠ Kujavy Kategorie 14 až 17 let: 1. Krokerová Klára, Fulnek, 2. Alešová Markéta, G. Bílovec, 3. Gurková Sabina, ZŠ Butovická Absolventské vystoupení žáků tanečního oddělení z pobočky naší ZUŠ ve Fulneku se uskutečnilo v Dělnickém domě ve Studénce v hodin. Závěrečné vystoupení všech žáků tanečního oddělení z fulnecké 12

13 pobočky v hodin, Dělnický dům, Studénka. Žáky naší školy čekají další vystoupení a akce na závěr školního roku, o kterých budeme informovat v některém z prázdninových čísel Zpravodaje: od se uskuteční již tradiční Den evropské hudby na náměstí Republiky ve Studénce a zároveň 2. kolo pěvecké soutěže Studénecká superstar. Akce je v rámci grantu města Studénky. Závěrečný koncert hudebního oboru v hodin v Městském kulturním centru Fulnek. Ukončení školního roku pro žáky Fulneku a okolí Zahrada 2010, která se bude realizovat den před vysvědčením v odpoledních hodinách v prostorách Městského kulturního centra ve Fulneku. Akce je v rámci grantu města Fulnek. Na další školní rok přijímá ZUŠ J. A. Komenského nové žáky a zájemce o studium do těchto oborů: TANEČNÍHO, VÝTVARNÉHO, HU- DEBNÍHO a LITERÁRNĚ-DRAMA- TICKÉHO. Zájemci mají poslední šanci se přihlásit, a to v posledním srpnovém týdnu nebo 1. září Vedení školy děkuje všem našim příznivcům, rodičům, sponzorům a přátelům, kteří akce naší ZUŠ navštěvují a podporují, za spolupráci. Žákům přejeme krásné prázdniny a pedagogům načerpání nových sil na další školní rok. PaedDr. Zdeněk Novák, ředitel ZUŠ Jak řešit neklid a nepořádek? Žiji ve městě Fulneku již od roku 1962, tedy téměř půl století. Za tuto dobu se jistě město změnilo k lepšímu, ale bohužel i k horšímu. Teď v důchodu mám čas při procházkách pozorovat tyto změny ještě více. Jistě se město má čím chlubit a stálo to mnoho úsilí i peněz. Zatímco se však jedni snaží, aby se nám zde žilo ještě lépe, druzí jim tuto snahu maří. S těmito negativními jevy se už ale chlubit nemůžeme. Bohužel se jedná o skupiny mladých spoluobčanů, kteří nám svým nevhodným chováním dělají jen ostudu. Z nudy ničí, co se dá, a pokud je někdo upozorní na jejich počínání, znají jedinou odpověď: Však je demokracie. Ani se nedivím, že většina dříve narozených pak rezignuje a jsou k těmto problémům lhostejní. Lhostejná je však k těmto problémům i státní policie, která buď ze strachu nebo z pohodlnosti neprovádí nápravu. Vím, že to nemají jednoduché a jedná se o jev celostátní, ale jízdou Knurrův dům Prostor mezi Památníkem J. A. Komenského a náměstím vyplňuje tzv. Knurrův dům, výtvarně a historicky jedna z nejvýznamnějších budov ve městě. Budova byla v minulosti často označována jako palác. Jde o honosný barokní měšťanský dům, který svou tvářností zanechává impozantní dojem u diváka. Knurrův dům stojí na místě bývalé bratrské školy. Po odchodu J. A. Komenského z Fulneku odkoupili tento zchátralý objekt roku 1692 manželé Anna Barbara a Eliáš Knurrovi(1) a na jejím místě a na místě několika domků postavil honosný palác. Toto místo má však bohatou historii. Svědčí o tom řada pověstí. Dle nich prý zde stával řadový dům templářů (2). Palác byl několikrát v autě ještě nikdo žádného pachatele veřejného nepořádku nepřistihl. Závadové party totiž auto policie vidí již na dálku a v momentě se z nich stávají mírumilovné osoby. Asi před měsícem provedli pracovníci Českých drah rekonstrukci bývalých sociálek na čekárnu, jelikož hlavní budova nádraží byla definitivně uzavřena. A za tuto poměrně krátkou dobu stačili naši mladí lidé postříkat stěny i pevné sedačky sprejem a každé ráno tam musí pracovníci technických služeb provádět úklid. Čekárna na autobusovém nádraží slouží také těmto partám, byla již několikrát vybílena a normální člověk se bojí dovnitř vkročit. No a o zrekonstruovaných čekárnách na náměstí a u bývalého bufetu se snad ani zmiňovat nebudu. Již 3 rozbitá skla, utržená okapová roura a začínající sprejové výtvory. A to vše prosím pod dohledem dvou kamer. O hlučném chování, vykřikování sprostých slov, ničení dopravních značek, přestavován. Dnešní podoba nevznikla hned po roce Zadní trakt a boční křídlo byly postaveny dodatečně kolem roku V zadní části budovy byla zřízena soukenická továrna. Dne 8. července 1870 objekt vyhořel. Následkem požáru a krize byla zde soukenická výroba v roce 1873 zastavena. V přední části budovy byl v letech okresní soud s věznicí a berní úřad. Posledními jejími vězni byli angličtí zajatci za druhé světové války (3). Po válce objekt chátral a byl využíván příležitostně. Byla zde určitý čas úřadovna pozemkové knihy, okresní oddělení domu kultury, archiv a městská lidová knihovna. V letech byla provedena rozsáhlá rekonstrukce. Její budoucí vysypávání odpadkových košů, řezání, trhání laviček a šlapání po nich se snad ani není třeba zmiňovat. Mladí si asi řeknou, co nám ten dědek v důchodu chce kecat? Ano, také jsme byli mladí, ale věřte, že jsme nikdy nic neničili, co druzí těžce budovali. A proto mě při této příležitosti, vážení zastupitelé, napadá: Nedozrál už čas, abyste se domluvili na městském policistovi? Česká policie nám tyto problémy, jak se zdá, nevyřeší. Zvažte vaše další rozhodování na toto téma. Vyřešil by se veřejný pořádek i parkování aut na náměstí. Z vybírání parkovného by se zaplatil nejen městský policista, ale zbyla by jistě i nějaká koruna na opravu dnes již rozbitého náměstí. A když mají naši mladí dost peněz na spreje, budou muset mít i na pokuty za ničení. Chceme přece všichni, aby do našeho města jezdili lidé rádi. občan Fulneku využití navazovalo na poslání dřívější bratrské školy 1. září 1970 zde byla otevřena zvláštní škola internátní (4). Do konce roku 2009 sloužila budova jako základní škola, dětský domov, školní družina a školní jídelna pod správou Moravskoslezského kraje. Před válečnou pohromou, která nám zničila více jak 70 % města včetně celého náměstí, stávalo ve Fulneku mnoho měšťanských domů, které se lišily od ostatních nejen bohatými fasádami, ale i vzácným vnitřním vybavením. Byla v nich bohatá a vzácná štuková výzdoba, fresky, zdařilé umělecké práce zámečnické a kovářské. Knurrův dům je jeden z největších z těchto domů, který se nám zachoval a který se podobá malostranským palácům, podle kterých byl snad stavěn. (pokračování na straně 14) 13

14 Knurrův (pokračování ze strany 13) Knurrův dům je řadová, do stráně vestavěná dvoupatrová budova s vnitřním dvorem, krytá nízkými valbovými střechami. Z uměleckého a historického hlediska si zaslouží pozornost ornamentální výzdoba oken, členitá pilastrová fasáda, zdobená štukovou dekorací, soustředěnou zvláště v hlavním portálu. Portál patří k nejkrásnějším. Zdá se nám jako bychom stáli před některým malostranským palácem v Praze. Znázorňuje korunování P. Marie a je bohatě zdoben anděly a hlavičkami andělů. V roce 2004 byl restaurován akad. sochařem V. Míčou. Interiér zachovává původní dispozici. V přízemí má klenutou vstupní síň se schodištěm. Ve velkém sále je zachován strop se štukovým zrcadlem a bohatými ornamentálně rozvinutými tvary listů, zdobící obvod nebo rám obrazu (tzv. rozvilina). Od roku 2010 je Knurrův dům v majetku města, který bude využíván pro volnočasové aktivity. Josef Pavlíček Vysvětlivky: 1) Anna Barbara Knurrová křestní jméno převzato dle Dr. Turka. Stanislav Oppl ve své Kronice staroslavného města Fulneku ji uvádí jako Estéru Barboru. Eliáš Knurr zemřel v roce Rodina Knurrova financovala sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1769 (autor J. A. Heintz). 2) Templáři rytířský řád založený r francouzskými šlechtici v době křižáckých válek. Zrušen r pro údajné kacířství, zřejmě však bylo lákadlem velké bohatství řádu. Po zrušení řádu zakopali templáři své poklady ve sklepních místnostech (vztahuje se několik pověstí). 3) Po osvobození zanechali angl. vězni na zdech četné zápisy, které se bohužel nedochovaly. 4) Otevření školy se uskutečnilo v rámci celosvětových oslav u příležitosti třístého výročí úmrtí J. A. Komenského. Tyto oslavy se konaly pod patronací UNESCO. 14 Pivní výšlap V sobotu 22. května 2010 v 9:30 hod. se konal pivní výšlap pořádaný Městským kulturním centrem Fulnek. Počasí bylo zrána proměnlivé, proto se změnil plán trasy, aby nebyl výšlap v tom deštivém počasí tak náročný. První stanoviště bylo v parku Magdalény Vizovské, kde byla soutěž v házení špalkem na cíl, druhé stanoviště u ZŠ J. A. Komenského, kde nám ukázali dospělí soutěžící schopnost chůze na chůdách a děti na špalkách. Poslední, třetí stanoviště, bylo v kapli sv. Rocha, kde na soutěžící čekalo skákání v pytlích na čas. Na každém stanovišti bylo připraveno občerstvení a v cíli pak čekala na soutěžící zasloužená výhra. Hlavní výhrou pro dospělé byl plánován 30litrový soudek piva a pro děti sladký balíček, ale vzhledem k nízké účasti, která činila šest osob, se hlavní cena pro dospělé změnila v 6 ks plechovek piva, tyčku salámu a poukázku na občerstvení v MKCF, pro soutěžící umístěné na druhém a třetím místě bylo odměnou 6 ks plechovek pivečka a štangle salámu. Pro děti byly připraveny zasloužené balíčky sladkostí. Každý zúčastněný tak odešel s výhrou. Později se na nás sluníčko už jen smálo, a tak jsme si všichni po dobrém gulášku a pivečku zahráli na zahradě kulturního centra petangue. I při tak malé účasti jsme nakonec zažili krásnou sobotu plnou legrace. Sponzory této akce byli: Plzeňský prazdroj, Antonín Zeman a Lubomír Hluchý. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat za spolupráci. Eva Kočí, kulturní referent Voda a vítr v okolí Fulneku Během měsíce května zasáhly Moravskoslezský kraj vydatné deště, které přidělily spoustu práce i fulneckým hasičům. První nápor výjezdů zaznamenala jednotka v neděli , kdy okolí Fulneku zasáhl silný vítr. Do úterního rána jednotka zaznamenala asi 20 událostí. Jednalo se především o odstranění stromů spadlých přes komunikace a dráty el. vedení. V jednom případě dokonce došlo k pádu stromu těsně před projíždějící nákladní automobil, který již nestihl zastavit, naštěstí se tato nehoda obešla bez zranění. Stromy padaly v důsledku promáčené půdy během vydatného deště a velmi silného větru. Docházelo také k vzestupu hladiny Husího potoka. Během pondělního večera bylo dosaženo 1. stupně povodňové aktivity, následující den hladina pozvolna klesala a během úterního večera klesla pod 1. SPA. Jednotka průběžně prováděla monitoring vodních toků na území města Fulneku a přilehlých obcí. Dalším náročným dnem pro naši jednotku byl pátek Na žádost operačního střediska jedno družstvo 1+3 s dopravním automobilem Volkswagen a třemi přenosnými čerpadly odjelo pomáhat do zatopených oblastí. Naše družstvo bylo společně s dalšími jednotkami z Moravskoslezského kraje nasazeno v Bohumíně, místní části Vrbice, kde po celý den prováděli odčerpávání lagun a vody ze sklepů rodinných domů. V odpoledních hodinách pak byla jednotka vyslána na pomoc do Studénky, kde po silném přívalovém dešti došlo k zaplavení některých ulic, silnic i domů. Jednotka byla nasazena na ul. 2. května, Sjednocení a Slezská. Po usměrnění tekoucí vody pomocí pytlů bylo provedeno odčerpání lagun a pročištění kanalizace. Silný déšť zasáhl také Fulnek a došlo k prudkému vzestupu hladiny Husího potoka na 1. stupeň povodňové aktivity. Ve večerních hodinách začala hladina klesat, zásahu jednotky nebylo potřeba. Po dvou týdnech zasáhl naše území opět vytrvalý déšť. Středa byla opět ve znamení zásahů, zapříčiněných

15 vodou. První událostí byl krátce po půl sedmé ráno spadlý strom přes komunikaci na Vrchy. Promáčená půda již nepřijímala další vodu, ta odtékala z polí a zaplavila komunikace i sklepy rodinných domů. Na ul. L. Mašínové kanalizace nestíhala odvádět vodu z polí, došlo k zatopení silnice a voda se také dostala do sklepů rodinných domů. Ve Vlkovicích byla zaplavena místní komunikace, bylo provedeno usměrnění tekoucí vody pomocí pytlů s pískem. Opět došlo k prudkému vzestupu hladiny Husího potoka na 1. SPP, z preventivních důvodů bylo nařízeno odstranění zábradlí na lávce u Retexu. V odpoledních hodinách bylo v hasičské zbrojnici ve Fulneku společně s JSDH Jerlochovice, JSDH Vlkovice a JSDH Lukavec provedeno naplnění pytlů s pískem, které si jednotlivé jednotky uskladnily pro případ použití ve svých zbrojnicích. V odpoledních hodinách vysvitlo sluníčko, povodňové ohrožení pominulo a členové jednotky odešli odpočívat do svých domovů. Odpočinku si moc neužili, jelikož v 18:25 byl jednotce vyhlášen další poplach. Na vodní nádrži Barnov ve vojenském prostoru Libavá došlo k poruše stavidla, jeho úplnému spuštění a neregulovanému odtoku vody. Povodňová vlna tak ohrožovala zaplavením měst a obcí podél řeky Odry. Jednotka se třemi vozidly vyjela do Jakubčovic n. O., kde u kamenolomu proběhl sraz povolaných jednotek. Po provedeném průzkumu řídícím důstojníkem byly rozděleny jednotlivé úseky, naše jednotka byla nejprve nasazena do Heřmánek a Klokočůvku. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum vodního toku, zjistila, že došlo k zatopení několika chatek a objektů, hladina řeky již pomalu klesá a k ohrožení životů nedošlo. Jednotka se dále přesunula do Mankovic, Jeseníku n. O., Bernartic n. O. a Suchdolu n. O., kde až do nočních hodin prováděla monitoring a případnou pomoc občanům, které naštěstí nebylo potřeba. Během monitorování došlo u Jeseníku n. O. k ucpání SDH Jílovec pořádá v sobotu 24. července 2010 od 13:00 hodin na myslivecké chatě v Jílovci pohárovou soutěž hasičského sportu s večerním karnevalem, kde vám od 20:00 hodin zahraje skupina APAČI. Srdečně vás zvou pořadatelé SDH Jílovec řečiště mostu, proto byl povolán vyprošťovací automobil, který provedl vytažení naplavených dřevin. Během těchto tří týdnů jednotka řešila asi 40 událostí. Kromě událostí způsobených vodou jsme také zasahovali u několika dopravních nehod. Přehled všech zásahů a fotodokumentaci naleznete na hasiči Fulnek Soutěž mladých hasičů O putovní pohár Rady města Fulneku V sobotu se do Fulneku sjela družstva mladých hasičů (MH) na již tradiční soutěž O putovní pohár Rady města Fulneku, která je zároveň zařazena do letošní ligy MH Florián Cup. Na startu se letos sešlo třicet družstev, která změřila své síly a dovednosti v požárním útoku, jednotlivci se předvedli v překážkovém běhu na 60 m. Na svou domácí soutěž jsme postavili na start 2 starší a 3 mladší družstva. O medaile v jednotlivcích usilovalo našich 16 závodníků. Po vyrovnaném závodě nastalo vyhlašování a oceňování nejlepších, mezi kterými nechyběli i naši MH. v jednotlivcích: kategorie mladší chlapci: 3. místo Komender Jan mladší dívky: 2. místo Pelikánová Simona starší chlapci: 2. místo Šindler Marek 3. místo Pelikán Jiří starší dívky: 1. místo Wölflová Sára 2. místo Šiváková Soňa v družstvech: ve starší kategorii: 10. místo družstvo A 3. místo družstvo B, které tímto předvedlo, že není žádné béčko. Družstvo zaběhlo svůj nejlepší letošní čas 16,031. v mladší kategorii: 13. místo družstvo C 15. místo družstvo B Družstvu A se povedlo svou kategorii vyhrát a po pěti letech vrátilo náš putovní pohár do domácího držení. Po dopoledním závodě MH se do Fulneku sjela družstva dospělých, která se utkala v požárním útoku. Celkovým vítězem se v mužské kategorii staly Větřkovice, fulnečtí muži obsadili 5. místo a naše ženy si jako jediné zástupkyně své kategorie odnesly vavříny vítězů. Děkuji všem členům SDH a JSDH Fulnek za přípravu zázemí soutěže, MěÚ Fulnek a všem sponzorům za podporu. Více si můžete přečíst na našich stránkách J. Hodulák, starosta SDH Fulnek 15

16 Závěr jarní soutěžní sezóny, příprava na prázdniny SDH Jerlochovice V průběhu jarních kol hasičského sportu jsme se zúčastnili těchto soutěží: Datum Pořadatel Kategorie Umístění Popis Lubina Děrné Vrchy Fulnek Přípravka 1. místo Mladší h. A 6. místo Pohárová soutěž: Mladší h. B 12. místo požární útok, štafeta dvojic Starší h. Mladší h. 7. místo Putovní pohár ORM OSH NJ, Starší h. 8. místo požární útok, po.útok CTIF Mladší h. 7. místo II.kolo hry PLAMEN 2009 Starší h. 10. místo 2010, požární útok, PO útok CTIF štafeta dvojic 1. místo Přípravka (12.místo Ml.) Mladší h. 8. místo Pohárová soutěž: požární útok Starší h. A 12. místo Starší h. B 13. místo V jarních soutěžích jednotlivců jsme dosáhli těchto výsledků: Datum Pořadatel Jméno jednotlivce Umístění Popis Děrné Hana Koubková 2. místo Celoroční činnost dorostu Ondřej Zlámal 3. místo v kategorii jednotlivci Lukáš Luňák 5. místo Fulnek Juroška Vladislav 4. místo Ondřej Genzer 11. místo 60 m překážky kategorie starší Lukáš Grygar 12. místo chlapci Michal Juřík 13. místo Tereza Zelenková 6. místo Markéta Jurošková 8. místo Vendula Grygarová 13. místo Gabriela Kociánová 3. místo Nikola Hašová 6. místo Tereza Genzerová 7. místo Monika Kociánová 13. místo Zuzana Koubová 15. místo Hana Šimurdová 19. místo Jak z tabulky vyplývá, jerlochovičtí mladí hasiči dokážou sestavit čtyři kompletní soutěžní družstva pro požární útok. Na jedné straně jsme velmi rádi, že se nám základna mladých hasičů rozšiřuje, a to, že děti docházejí pravidelně na trénink je důkaz, že je to baví. Nicméně zvládnout organizačně trénink pro cca 30 MH v podmínkách jerlochovické hasičské zbrojnice je opravdu náročné. Sami jako vedoucí se musíme zamyslet, jak tréninky koordinovat a organizovat, abychom na jedné straně udrželi dobrou partu a na straně druhé zaútočili na přední pozice v regionálním hasičském sportu. Po jarním kole, zhodnocení výsledků a průběhu jednotlivých soutěží však můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se nám v Jerlochovicích vytvořila nová generace hasičů, která jistě o sobě dá v budoucnu silně vědět. Děkujeme všem jerlochovickým 60 m překážky kategorie starší dívky 60 m překážky kategorie mladší dívky Hra Plamen MH V sobotu se mladí hasiči (MH) sjeli do Vrchů na jarní okresní kolo hry Plamen. Mezi přítomnými družstvy byly i kolektivy z Jerlochovic, Děrného, Fulneku a Vlkovic, které s ostatními změřily své dovednosti v disciplínách: požární útok, štafeta dvojic a útok Ctif. Děrenští a jerlochovičtí zvládli své pokusy dobře a v kategorii mladších obsadili 10. a 7. místo, v kategorii starších 8. a 10. místo. Spojené družstvo fulneckých a vlkovických MH si vedlo ještě lépe a při závěrečném vyhodnocení bylo ve starší kategorii oceněno medailemi a pohárem za 3. místo. Mladší se stali vítězi své kategorie a byli dekorováni zlatými medailemi a pohárem. Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a vítězům blahopřání. Díky patří i hasičům z Vrchů za přípravu soutěže v letošních deštivých dnech. Za radu mládeže při OSH Nový Jičín Jaroslav Hodulák mladým hasičům za velmi pěkné výsledky a reprezentaci naší obce v požárním sportu. Díky nepříznivému počasí jsme přesunuli plánovanou akci kácení máje z na Den to byl opravdu velmi náročný. Však posuďte sami: ve Fulneku od 8:30 do 13:00 pohárová soutěž mladých hasičů, v Novém Jičíně se konala okresní soutěž v požárním sportu a do toho jsme přesunuli naši tradiční akci kácení máje, kterou jsme zahájili ve h. Jako první bod programu bylo vystoupení třídy Broučků z jerlochovické mateřské školy, po kterém následovalo vystoupení třídy Žabiček. Program pak vzal rychlý spád, takže po tradičním klání v pětiboji, kole štěstí a požárním útoku, který byl tentokrát zcela na našich mladých hasičích, jsme kolem 18. hodiny začali s hlavním programem. Letošní motiv kácení byl v duchu pohádky O princezně Zubejdě a loupežníkovi Lotrandovi. Sice se nám do pohádky trošinku zamotala i smutná princezna a včelí medvídci, nicméně doufáme, že jsme se alespoň trochu přiblížili vysoké laťce z minulého roku. Vlajku z máje již po páté v řadě za sebou vyhrál Radek Bouda, který ji následně směnil u krále (tatínka princezny Zubejdy) za něco ostřejšího. Večerní program byl sice narušen bouřkou a silným větrem, který nám poškodil naše stánky, ale navzdory počasí jsme večerní program přesunuli do sklepních prostor naší hasičské zbrojnice, takže jsme po menší pauze pokračovali dál. Příští rok nás čeká 10. ročník tradičního kácení máje, což pro nás bude jistě velká výzva a už nyní se na další ročník těšíme. Na závěr roku jsme pro naše mladé hasiče připravili víkendový pobyt v přírodě, kdy půjdeme na osadu cestou plnou úkolů. Na samotném místě nás pak budou čekat další úkoly. Tato akce se koná , kdy se s našimi mladými hasiči na zhruba měsíc rozloučíme, aby si mohli trošku užít prázdniny. Většina pak s námi jede první dva týdny v srpnu na letní hasičské soustředění v Orlických horách v rekreačním středisku Bedřichovka. Pro děti máme připravený zajímavý a bohatý program, takže nejen děti, ale i my se již těšíme. Na závěr nám tedy dovolte, abychom všem čtenářům Fulneckého zpravodaje popřáli klidné, krásné a hlavně ve zdraví prožité prázdniny a dovolenou. SDH Jerlochovice 16

17 Čestné občanství města Fulneku V letošním roce uplynulo 75 let od udělení čestného občanství města Fulneku tehdejšímu prezidentu Československé republiky T. G. MASA- RYKOVI. Toto čestné občanství bylo uděleno k jeho 85. narozeninám. Diplom s uznáním zásluh a jmenováním namaloval, na požádání fulneckého starosty Karla Hirta, fulnecký malíř Josef Seidler (1). Diplom je datován a opatřen razítkem se znakem města včetně podpisů starosty města K. Hirta a členů Městské rady Aug. Hankeho, Fr. Michalka a Fr. Kaněka. Udělení občanství prošlo schvalovacím procesem Městského zastupitelstva a vyjádřením doporučením Kanceláře prezidenta republiky (2). S udělením čestného občanství byl zaslán i telegram s přáním k 85. narozeninám. Dne schválilo Zastupitelstvo města Fulneku Statut pro udělování čestného občanství města Fulneku. Udělení čestného občanství je nejvyšší poctou fyzickým osobám, které se výjimečným způsobem podílely nebo podílejí na rozvoji či propagaci města, případně celé České republiky uvádí statut. Zde je nutno však zdůraznit a doplnit, že při udělování čestného občanství je především nutno přihlížet na celoživotní zásluhy, mimořádnou činnost nad rámec své hlavní pracovní náplně a pověřené funkce. Přejme si, aby udělení tohoto významného ocenění si zachovalo svou vážnost a úctu a nestalo se pravidelným fádním rituálem oslav Dne města! Josef Pavlíček Poznámky: 1) Josef Seidler ( ), krajinář, restaurátor, písmomalíř autor mnoha obrazů města a okolí, skic rozbořeného poválečného města 2) viz. schvalovací dokument ze dne Doporučení podepsal ministr vnitra Jan Černý ( ) český politik a úředník. Zastával dvakrát funkci předsedy čsl. vlády, třikrát působil jako ministr vnitra (naposled od do ). Vzpomínky jsou stále živé (pokračování) V druhé polovině roku se prodej a nákup stabilizoval a já měl více volna na moje přírodovědecké aktivity. Odsunem Němců skončily fronty před obchodem a také se otevřely nové prodejny v Děrném, Hladkých Životicích a Jerlochovicích. Dovoz traktorem odpadl. V Bílovci byl otevřen velkoobchod pod názvem Gedeka. Abych měl větší styk s Fulnekem, začal jsem o nedělích chodit do fulneckého kostela Nejsvětější Trojice. Přiznám se, že když jsem poprvé spatřil bohatou symboliku, jedinečné malby, později Křížovou chodbu, byl jsem unesen a začal jsem se historicky hlouběji zajímat o jeho dějiny. V době, kdy bylo náměstí uklizeno od rumiska, jsem se začal zajímat o další historické bohatství města. Je na něm kašna se sousoším sv. Jana Sarkandra, socha Jana Nepomuckého a sousoší sv. Trojice, vše v barokním slohu. Když jsem si je prohlížel, byl jsem překvapen, že nebyly velkým požárem poškozeny. Současně jsem si uvědomil, kolik asi vzácných památek uhořelo a skončilo v rumisku. Od dětství jsem měl rád všechno živé v přírodě a žil jsem v domnění, že všechno, co lítá a běhá, znám a dovedu pojmenovat. Mýlil jsem se. Při jedné zkrácené cestě do Stachovic mě u Husího potoka upoutal krásně zbarvený ptáček, který se potápěl pod vodu, z které lovil malé rybky. V přilehlém břehu měl hnízdo, do kterého je nosil. Byl pracovitý. Pozoroval jsem ho asi hodinu. Později jsem zjistil, že se jednalo o ledňáčka říčního. Po čtyřměsíční známosti se konala na Hutisku za Rožnovem moje svatba. Za manželku jsem si vzal Ludmilu Růčkovou. Většina lidí ze Stachovic ji znala. Můj dosavadní životní rytmus dostal nový směr a obrátky. Na starosti o obchod a domácnost jsme byli dva. Nová žena v domácnosti měla toulavé boty jako já. Asi za měsíc jsme se vypravili na první společný výšlap, a sice 17

18 z Fulneku přes Lukavec do Březové po nedokončené železnici, která měla spojovat Fulnek s Opavou. Vybudováním železnice mělo město získat spojení s Uhrami a také se středním Německem. Byly to plány z let 1873, kdy se trať začala stavět. Pod vesnicí Děrné jsme nastoupili na kolejiště, byli jsme překvapeni jeho dobrým stavem. Dobře se nám šlapalo. Za Lukavcem trať pokračovala přes úplně zachovalé mosty a skončila někde v lesích mezi Březovou a na úbočí vesnice Skřípov. Byla to krásná procházka malebnou krajinou, pěkným údolím potoka Gručovka. V Březové jsme nastoupili do autobusu, který spojoval města Odry, Fulnek, Opava. Litovali jsme, že jsme v té době ještě nevlastnili fotoaparát. Do zimy naše turistická aktivita pokračovala po fulneckých lesích a obdivovali jsme zámecké podhradí a zámecký park. V měsíci říjnu jsme se zúčastnili procesí, které vyšlo od kostela směrem po staré oderské silnici. Nad současným objektem bývalého JZD se nachází starý dub se svatým obrázkem, kde sloužil kněz mši svatou. Pod dubem se zachovala a je udržovaná studánka. Historii k tomuto svatému obrázku neznám, i když jsem po ní pátral. Ve Fulneku pokračovala zdárně likvidace rumiska. Koncem roku se počet pracovníků pohyboval kolem 20 mužů a bylo vidět i koňské povozy. Jenom mechanizace byla nedostatečná lopata a krumpáč. Práce byla špinavá, jen rumisko, popel a saze. Když trochu zafoukal vítr, nebylo dělníky vidět. Často jsem hovořil s předsedou Kadlčíkem na žhavé téma o odvezení rumiska a o tom, kdy se začnou stavět nové domy. Pochopil jsem, že v této době to může být jen věštba. Byl starostlivý a bylo na něm znát, že ho hodně věcí trápí. Zdálo se mi, že ve funkci trochu zestárnul, ale stále byl iniciativní, úkoly plánoval několik roků dopředu. Koncem roku 1946 bylo 90 % usedlostí obsazeno českými osídlenci. Fluktuace ustala, postupně se zabydleli a ti, co obsadili zemědělské usedlosti, zaseli zimní obiloviny. Postupem času začala pracovat státní správa. Předsedou ONV v Novém Jičíně byl zvolen František Rozehnal, ve Stachovicích Mikuláš Mikulec a tajemnicí Libuše Satková. Letošní Vánoce jsme v obchodě obohatili o prodej kaprů, vánočního cukroví, vína a rumu. Naše první společné Vánoce byly dojemné. Měli jsme radost, ale také smutek. Chyběli nám rodiče a sourozenci. Proto jsme ihned po Štědrém večeru odjeli k rodičům manželky na Hutisko. Radost jsme měli z vánočního stromu, který jsem uřezal v zámeckém lese, a také z vánočního cukroví, které jsme si na ozdobu udělali sami. Následující roky 1947, 1948 bych spojil do jedné nádoby. Byly to roky stabilizace, možná už plánované dvouletky. Státní aparát prosazoval svoji moc a zákony. Okresní úřad v Novém Jičíně pracoval na plné obrátky a některé odborné pracovníky vysílal na pomoc do měst a vesnic. Bylo dokončeno osidlování pohraničí. Poslední osídlenci byli volynští Čechové. Měli však smůlu. Rodnou Ukrajinu opustili, nechtěli se podrobit nařízené kolektivizaci. U nás přišli do období zakládání jednotných zemědělských družstev. Nechci být nespravedlivý. Byli i takoví, kteří toužili po rodné vlasti. Moc jsem si jich vážil. Byli pracovití, družní a v jedné obci to byla jedna rodina. Národní výbory dostaly úkol, kolik která obec má ročně odprodat a dodat obilí, brambor, vajec, masa a mléka. Úředníci na obci to pak rozepisovali na jednotlivé zemědělce podle výměry půdy. Tato metoda řízení a rozkazů se mnohým zemědělcům nelíbila. Byli takoví, kteří dosídlené statky opustili nebo předepsané dodávky neplnili a prodávali je na černém trhu za vyšší ceny. Tlak na výrobu potravin byl veliký. V obchodech platil stále lístkový systém. V pohraničí zůstalo tisíce hektarů zemědělské půdy ladem. Němci se kvůli vystěhování o půdu nestarali, dosídlenci přišli pozdě a mnozí to ani neuměli. Proto vládní činitelé hledali možnost, jak zemědělskou výrobu zvýšit a odbourat tak prodej na lístky. Závěr byl prostý velkovýroba, zakládání JZD a státních statků. Zakládání JZD bylo dobrovolné, ale neobešlo se bez různých skandálů, nedorozumění a někdy tekly i slzy. Kolektivizace zemědělství proto skončila v některých obcích až v roce Je zajímavé, že právě tato družstva později dosahovala nejlepších výsledků. Bylo by spravedlivé připomenout si, že nebýt Sovětského svazu, byl by v některých větších městech hlad.v té době nám zasílali ruští přátelé denně stovky vagónů obilí, které nakoupili v Kanadě. Někdy jim leccos vyčítáme, ale za tuto pomoc je jim třeba poděkovat. Sami bojovali s hladem a nám nabídli pomoc v pravou chvíli. V obchodě ve Stachovicích docházelo k postupné modernizaci. Nakoupili jsme nové regály, automatické váhy a rozšiřoval se sortiment zboží o domácí nářadí, kuchyňské potřeby. Ve fulneckém kině se promítala reklama na naši prodejnu. Do měst a vesnic se prosazovala konkurence v podobě prodejen družstva Budoucnost se sídlem v Ostravě, později Jednota Nový Jičín. Také ve Stachovicích byla na jednom statku otevřena prodejna Budoucnost. Abychom mohli lépe konkurovat, pronajali jsme pekárnu pekaři Sobkovi z Ostravy. Tím více jsme se věnovali obchodu a dodávce vždy čerstvého zboží. I přes tyto existenční starosti nás neopouštěly toulavé boty. V sobotu dopoledne jsme prodávali, odpoledne jsme seděli ve vlaku a nechali se unášet ve směru na Rožnov. Pak autobusem na Hutisko k rodičům manželky. Hutisko jako takové mi učarovalo po zbytek života. Hutisko je pro mě živá voda. Jsou tam nejen báječní lidé, ale hlavně krásné hory. Jsou tam desítky míst, kam ještě nevkročila lidská noha. Hutisko má několik krásných míst a osad, které okupovali především Pražané. Hutisko je východiskem na krásné nenáročné túry. Za jednu sezonu jsme s manželkou prošli stovky kilometrů. Vraceli jsme se unaveni, ale šťastni. Když nám počasí nepřálo, 18

19 výběr byl jednoduchý, zámecké lesy. Vždy jsme odpočívali v parku u budov pro služebnictvo a také jsme si tam udělali oheň a opékali párky. V měsíci květnu jsme se vypravili hledat Čertovu kapli a podle pokynů známých jsme na to šli od vesnice Vrchy. Měli jsme štěstí. Málem bychom ji minuli, tak je dobře ukryta. Byli jsme překvapeni, jaké hodnotné věci kaple uchovávala. Ještě většího překvapení se nám dostalo, když kaple byla volně přístupná. Nebyla vůbec zamčena. Byly tam kostelní obrazy, svícny, roucha, prostě vše v menším, co najdeme v kostele na oratoři. Dalším překvapením bylo, když se tam objevili manželé až z Vratimova. Prý už tam chodili za Německa. S úctou a pokorou jsme poklekli a pomodlili se. Později jsme se dozvěděli celou historii a je zajímavá. Město Fulnek už žilo takřka na plné obrátky. Na náměstí byl čilý ruch. Bouraly se vyhořelé domy pod kostelem a také v místech, kde dnes stojí hotel Jelen. Pracovalo tam nejmíň 20 až 30 dělníků. Krom koňských povozů odváželi rumisko i auta. Když došla řeč s předsedou Kadlčíkem na výstavbu města, postěžoval si, že dochází ke střetu názorů, jak pokračovat dále. Historici trvají na tom, aby byly postaveny původní renesanční domy s barokní fasádou, to znamená malé kutlochy, které jsem poznal za 1. republiky a vůbec se mi nelíbily. Architekti prosazovali postavit nové domy podle současného vzoru. Dokonce se uvažovalo, že se nebudou vypálené domy obnovovat a postaví se postupně nové město, někde mezi starou silnicí a novou ve směru na Opavu. Nakonec byla obnova města svěřena architektu Zdeňku Sedláčkovi, který postavil náměstí s domy takovými, jaké je vidíme dodnes. Dne 1. října 1947 jsem nastoupil řádnou presenční službu k vojenskému útvaru 8817 do Olomouce. Propuštěn do civilu jsem byl 24. září K mé bohaté vojenské službě snad jen dvě perličky. Jinak by to bylo na román. Je všeobecně známo, že před přísahou nesmí vojín opustit kasárna. Moje paní tak plakala na vrátnici, že po 14 dnech jsem dostal propustku. Já jsem jí její lásku a obětavost vrátil 14. května, když jsem s plnou polní, tzn. s ruksakem, plynovou maskou a puškou, šel pěšky den a noc někde od města Libavá, podél řeky Odry do Heřmánek, kde jsem nastoupil na vlak a dojel domů do Stachovic. Manželce jsem byl velkým dlužníkem. Byla statečná a obětavá během mé vojny, kdy dokázala samostatně vést obchod k radosti věrných zákazníků. Pomáhal jí akorát můj mladší bratr Jan a o bezpečnost se postaral německý ovčák Rodar. Když jsem za několik dní navštívil Fulnek, už jako civil, nestačil jsem se divit. Žádná rumiska, žádné ohořelé trámy. Horní strana náměstí byla úplně bez známek původních staveb. Tím se otevřel překrásný výhled na farní kostel barokního slohu chrám nejsv. Trojice, jeden z nejkrásnějších chrámů celé Moravy. Ukázala se také krása barokního schodiště, která spojuje náměstí nejen s kostelem, ale také s Černou věží a zámkem. Pochopitelně jsem navštívil předsedu výboru, stále to byl Petr Kadlčík. Překvapil mě, byl optimista. Byl spokojený, jak pracuje státní správa, pochválil pracovníky národního výboru, hlavně však občany, kteří svým úsilím vybudovali nový Fulnek. Těch novot po čas mojí vojny bylo hodně. Snad největší byla, že město Fulnek v počtu obyvatel překročilo hranici dvou tisíc. Postupně jsem zjišťoval, že ve městě úřaduje Sbor národní bezpečnosti, ordinuje obvodní lékař MUDr. Hubner. Veterinární stanici si otevřel zvěrolékař Stejskal. Fungoval také Tovární sbor Moravsko-slezských vlnařských závodů. Byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Fulneku a Jerlochovicích. Rada města schválila nový seznam ulic následovně: náměstí Komenského, Řeznická, Národní stráže, Oplova, Maršála Žukova, Jelení, Dr. Edv. Beneše, Pivovarská, Českých bratří, 1. máje, Sportovní, Miroslava Tyrše, Vorošilova, Mlýnská, Zámecká, T. G. Masaryka, Petra Bezruče, Dělnická, Tovární, Kostelní, Říční, Na Výsluní, Kapucínská, Česká, Mendlova, Na Stráni, Frant. Palackého. Jako houby po dešti se ve městě vyrojili soukromí podnikatelé, že se mi to nechtělo věřit: Antonín Jurčík (elektroinstalace), Rudolf Činčila (obchod), Ludvík Luňák (cementové zboží), Otakar Katolík (kovář a podkovář), Karel Nenička (radio elektro), Antonín Tatrman (elektroinstalace), Rostislav Ptáček (autolakovna), Oldřich Scholaster (řezník a uzenář), Rostislav Gregor (hodinář), Jindřich Lichovský (obchod smíšeným zbožím), Alois Lušovský (řezník a uzenář), Ondřej Lončák (brusírna skla), Staňa Šindler (fotoateliér), Jaroslav Šafařík (řezník a uzenář), Emil Bártek (zahradnictví), František Ehler (strojní pekárna), Václav Hajda (obchod střižným zbožím), František Brosmann (autodoprava), Štěpán Brockel (stolařství), Alois Calábek (kolařství), František Carbol (instalatérství), Miroslav Moklo (drogérie), Josef Čáda (květinářství), Vilém Mikš (pánská módní síň), Marie Michalská (textilní zboží), Jaroslav Černý (papírnictví), Josef Marčík (mechanická dílna), Rudolf Madej (obchod uhlím), Miroslava Flösslová (kloboučnictví), Inocenc Krajčík (pánský krejčovský závod), František Gelnar (holičství), Josef Hapala (kominictví), Jaroslav Batka (kamnářství), Jan Calábek (kolářství), Rudolf Jarolík (sedlář a čalouník), Jan Kozák (automechanik), František Kolaja (malíř a natěrač), František Knězek (soustružník dřeva), Rudolf Pavlík (mechanická dílna), Marie Rybová (porodní asistentka), Ludvík Stibůrek (obchod smíšeným zbožím), Karel Vjaclovský (pekařství), Vojtěch Tománek (tiskárna), František Šedivý (obchod starým železem), Karel Sukup (zámečnictví), Stavos (velkoobchod stavebninami), Anna Topínková (dámská krejčová), Bohumil Jiřičný (výroba likérů, velkostatek), Drahomíra Kostková (obchod smíšeným zbožím). Dnes se mi zdá, že na tehdejší dobu bylo těch živnostníků hodně, některé jsem ani neznal. To není vše. Můžeme pokračovat tím, kolik v té době bylo hospod: restaurace Dělnický dům, hotel Zlatý kříž, restaurace Chalupa Rudolf, obecní hostinec Jerlochovice Majer Rudolf, nádražní restaurace Svoboda Jan, restaurace na Slezské Sroka Vojtěch, restaurace Na Stovce Šoupal Josef, restaurace Musial Jindřich, restaurace U Chalupů. Aby občané mohli utrácet v obchodě a hospodě, na to potřebovali peníze. Výběr zaměstnavatelů nebyl veliký: Dřevoprůmysl u nádraží, Hospodářské družstvo, Kargl a synové, Lesní správa, Družstevní mlékárna, Moravsko-slezské vlnařské závody, SES-Steiner nábytkové látky, Strojní cihelna Děrné, velkostatek Jiřičný. Proto část občanů dojížděla za prací do Ostravy nebo se živila zemědělstvím. Na přelomu roku se zakládaly nové organizace jako Sportovní klub, Újezdní školní rada, Spořitelna města Fulneku, Sbor národní bezpečnosti stanice Valtéřovice, Sbor národní bezpečnosti velitelství Děrné, poštovní úřad, Okresní úřad ochrany práce pobočka městské koupaliště, prodejna obuvi Baťa, benzinová stanice u hotelu Zlatý kříž, prodejna potravin Budoucnost, Hospodářská záložna, Jednotný svaz českých zemědělců Jerlochovice, kino Slávia. Byla otevřena zubní ordinace Klamka Miloslav. Věřím, že jsem vám tímto podal dost podrobnou informaci, na které jsem dlouho pracoval. Hlavně však proto, že 99 % těchto lidí už nežije. Když jsem ještě před vánočními svátky navštívil místní národní výbor, hlavně předsedu Kadlčíka, abych mu do nového roku 1949 popřál hodně síly, zdraví a tvůrčí iniciativy, netušil jsem, že ho ve funkci předsedy vidím naposledy. S nadšením hovořil o své práci, o práci úřednického aparátu, o dobré spolupráci s okresním národním výborem, o odborné spolupráci se staviteli Aloisem Paskovským a Emilem Zdražilem. Byl plný optimismu. Měl radost 19

20 z toho, že levá strana náměstí je hotová a stěhují se tam noví obchodníci. Také se pochlubil, že u spořitelny města Fulneku byl otevřen účet na pomoc Fulneku. Na účet POMOZTE Fulneku městu J. A. Komenského darovali občané a různí podnikatelé částku převyšující 600 tis. Kčs. Hlavně, a to několikrát opakoval, si vážil práce občanů města, především mladých lidí, kteří v počtu 10 až 20 brigádníků pomáhali při zednických pracích a výkopech zeminy. Někdy přicházeli dokonce organizovaně a nebyli jenom z města. Ještě musím dodat, že místní národní výbor měl sídlo ve vile na třídě T. G. Masaryka, č. p Na opravě radnice se stále pracovalo. Pokračování v příštím čísle Zpravodaje Josef Bajer, fulnecký občan Ignác Mehoffer ( ) Dnes málo známý fulnecký rodák Ignác Mehoffer je předními historiky pedagogiky uznávanou autoritou v oblasti rozvoje školství a vzdělání, ale také i různých vědních oborů na Moravě a Slezsku. Bez nadsázky můžeme říci, že do jisté míry díky Mehofferovi se vrátil do našich zemí Jan Amos Komenský. Mehoffer pocházel z fulnecké obchodnické rodiny. Jeho otec však nebyl příliš úspěšný podnikatel. I když Fulnek byl vedle Brna významným obchodnickým centrem na Moravě, jeho zdejší konkurenti byli daleko úspěšnější. To byl nakonec jeden z důvodů, proč se rodina Mehofferů v padesátých letech 18. století odstěhovala do Vídně. V hlavním městě monarchie začal mladý Ignác studovat u jezuitů, později přešel do Salcburku. V důsledku úmrtí otce se vrátil Ignác na Moravu, kde studoval v Opavě na tamním gymnáziu a pak v Olomouci na univerzitě filozofii. Studia ukončil na vídeňské právnické fakultě, kde navíc nabyl vědomosti také z historie, přírodovědy a dějin umění. Po ukončení právnického studia praktikoval ve Vídni a pak se stal koncipistou u gubernia v Temešváru. Právnická práce ho příliš neuspokojovala, poznal také, že k ní nemá patřičné povahové předpoklady, neboť alfou a omegou mu bylo samostatné, svobodné myšlení, oproštěné od nařízení a pokynů z centrálních orgánů. Proto se vrátil zpět do Vídně, kde se seznámil a spřátelil s Johannem Ignácem Feldbigerem ( ), který v témže roce 1774 vypracoval Všeobecný řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských dědičných zemích, a ten se nakonec týkal i českých zemí. Ustanovil šestiletou povinnou školní docházku (od šesti do dvanácti let) a nedělní opakovací hodiny (pro mládež od osmnácti do dvaceti let). Při každém farním kostele byla ustanovena jednotřídní nebo dvojtřídní triviální škola, ve které se vyučovalo triviu: čtení, psaní a počítání. Ve větších městech pak navrhl zřídit hlavní školy o třech třídách, kde by se prováděla výuka vedle základních předmětů také dějepisu, geografii, geometrii a hospodářství. V hlavních městech pak vznikaly tzv. normální školy o čtyřech třídách, kde by se vyučovalo vedle latiny a dalších jazyků také mechanice, přírodovědě a stavitelství. 20 Mehoffer byl nadšen Feldbigerovými návrhy, stal se jeho spolupracovníkem a nakonec byl jím vyslán na rodnou Moravu, aby zde v praxi prováděl tyto školské reformy. V Brně již v roce 1775 založil normální školu, kterou pak také následně řídil. V témže roce vybudoval Mehoffer na Moravě také řadu hlavních škol. Pro tyto školy obstarával učebnice a také se staral o vyslání, výchovu i metodické vedení učitelů. Základ výchovy dětí spatřoval Mehoffer, obdobně jako němečtí filantropisté, v dobré znalosti přírody a okolí, kde žijí. Na počátku vlády císaře Josefa II. se stal hlavním inspektorem (komisařem) moravského nižšího školství. V roce 1782 obdobné školské přeměny uskutečnil ve Slezsku. Bylo to v době, kdy jako člen brněnské lóže Zu wahren vereinigten Freunden se postaral o zapojení svobodných zednářů do systému školských reforem. Když se stal Mehoffer v letech velmistrem brněnských zednářů, ze kterých se rekrutovali téměř všichni pozdější krajští školští komisaři, stala se tato lóže centrem nejen zmíněných inspektorů, ale i soukromé učené společnosti. Neméně významná byla i Mehofferova náboženská tolerance. Můžeme to doložit tímto názorným příkladem: když se přesvědčil o dobrých výchovných výsledcích brněnské protestantské školy pro děti zaměstnanců zdejších manufaktur a zvláště pak kunínského evangelického institutu, který navrhl a jeho řád vypracoval Viktor Hainrich Riecke ( ), udělil tomuto ústavu statut normální školy, čímž toto učiliště veřejně ocenil. To se pak stalo středem zájmu i katolických učitelů, kteří se začali zajímat o progresivní didaktické metody tohoto evangelického pastora Na tomto filantropickém institutu hraběnky Truchsess-Zeilové v Kuníně, vedeném Janem Schreiberem, získal základy vzdělání v letech i Otec národa František Palacký ( ), syn luteránského učitele Jiřího Palackého ( ) z Hodslavic, pozdější významný historik a zakladatel české komeniologie. Jaký význam měla Mehofferova práce v oblasti školské v boji proti negramotnosti, můžeme posoudit na základě statistiky žáků, navštěvujících základní školy. Na počátku uskutečňování těchto reforem navštěvovalo jeho školy na Moravě pouze žáků a po čtvrtstoletí již žáků v školách! Za nezměrnou angažovanost a úsilí povznést vědu, vzdělání a výchovu na Moravě byl tento vzdělaný a inteligentní muž v roce 1796 povýšen do šlechtického stavu. Ignác Mehoffer spolu s Janem Nepomukem Mittrovským ( ) stáli od poloviny osmdesátých let 18. století také při zrodu Společnosti přátel přírody, kterou chtěli na Moravě založit po vzoru berlínských přírodovědců. Merhoffer chtěl především využít tuto společnost pro uskutečňování svých školských filantropických cílů: shromáždit přírodovědné materiály, které by se pak daly použít k výuce. Ignáce Merhoffera můžeme spolu s Janem Nepomukem Mittrovským považovat za první propagátory moravského muzejnictví. Neméně zajímavý byl plán na zřízení cirkulující knihovny, kde by si členové společnosti podle připraveného soupisu navzájem půjčovali své knihy. Tiskem vydané výsledky vědecké práce by pak neměly vycházet pod jménem autora, nýbrž kolektivně jako práce celé společnosti. Mehoffer nepreferoval jen přírodovědné práce, ale zasloužil se i o vydání dějin mnoha moravských měst (např. Jihlavy, Moravského Krumlova, Rosic, Šternberku, Uničova aj.) a zvláště pak kritických dějin Moravy v duchu Gelasiuse Dobnera ( ), jejichž autory byli František Moravec a Adolf Pilař. Neméně významná byla Mehofferova podpora Josefa Schwoye k napsání a vydání pětidílné Topografie moravské v letech , která se stala vzorem i pro jiné středoevropské autory. Je pravděpodobné, že Ondřej Schweigl psal své Výtvarné umění na Moravě právě pro Ignáce Merhoffera. V polovině devadesátých let 18. století vznikla ve Vídni revizní studijní komise v čele s hrabětem Henrichem Rottenhannem, která značně pozměnila tereziánská a josefínská nařízení na úseku školství, tedy podstatně omezila i Mehofferovo filantropické úsilí ve školské oblasti a dekretem z 10. února 1804 byl vydán Školní plán, uzákoňující vzdělávání dětí v triviálních, hlavních a reálných školách. Zcela do pozadí byly odsunuty normální školy. Následujícího roku byl v rakouské monarchii

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více