2012/13. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012/13. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic"

Transkript

1 2012/13 Výroční zpráva Gymnázia BMA

2 1 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I. II. I. Obory zařazené do sítě škol I. II. II. Počet žáků a tříd I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku I. II. IV. Cizí státní příslušníci I. II. V. Údaje o pracovnících školy - gymnázium I. III. Materiálně technické vybavení I. IV. Organizace školy, spolupráce s rodiči I. V. Poslání a cíle školy II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. Učební plány Učební plán podle ŠVP, učební plán dobíhající II. I. I. Volitelné a nepovinné předměty II. I. II. Výuka cizích jazyků II. II. Údaje o pedagogických pracovnících školy II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků II. III. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech II. III. II. Souhrnná statistika tříd II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy II. III. VI. Přijímací řízení do 1. ročníku II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání III. Údaje o výsledcích kontrol a stížnosti IV. Aktivity a prezentace školy IV. I. Sportovní a prožitkové kurzy IV. II. Exkurze, akce, pobyty IV. III. Soutěže a olympiády IV. IV. Další aktivity, prezentace IV. V. Další vzdělávání realizované školou V. Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů VI. Stručná zpráva o hospodaření za rok 2012

3 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I. I. I. Údaje Název zařízení: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Sídlo: Frýdlant nad Ostravicí, Dvořákova 1269 Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: IZO: Zřizovatel: Občanské sdružení The Beskydy Mountain Academy Ředitel Mgr. Petr Hermann Datum zařazení do sítě: I. I. II. Komentář Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala podle učebního plánu Gymnázium čtyřleté (kód K/41). I. II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBORU, ŽÁCÍCH, PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. II. I. Obory zařazené do sítě K/41 Gymnázium I. II. II. Počet žáků a tříd Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu 2003/ / / / / / / / /06 10,7 2006/ / /07 11, / / /08 14, / / /09 20, / / /10 24, / / /11 26, / / /12 29, / / /13 28 Pozn.: podle stavu ke

4 3 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku - přerušili studium: - nastoupili po přerušení studia: - ukončili studium: - vyloučeni ze studia: - nepostoupili do vyššího ročníku: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny: - individuální plán: I. II. IV. Cizí státní příslušníci Stát počet USA 3 Běloruská republika 1 I. II. V. Údaj o pracovnících školy Počty zaměstnanců Fyzické osoby celkem 26 Pedagogičtí pracovníci přepočtený počet (celkem) 8,81 Pedagogičtí pracovníci přepočtený počet (interní) 6,38 Nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet 1,25 * přepočtený počet u pedagogických zaměstnanců vychází z úvazku 21hodin přímé vyuč. povinnosti za týden I. III. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ I. III. I. Budova Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY (dále také Gymnázium BMA) působí v budově na Dvořákově 1269 ve Frýdlantu nad Ostravicí. V budově je celkem 7 místností vhodných k výuce, z toho 2 menší (do 15 žáků). Ve školním roce 2012/2013 sloužily čtyři větší učebny jako kmenové, z toho jedna jako multimediální počítačová učebna. Poslední větší učebna byla využívána pro dělenou výuku. Ze dvou menších místností se jedna používá taktéž pro dělenou výuku, druhá je sborovnou pro učitele. Gymnázium BMA se neustále při naplnění své kapacity potýká s nedostatkem prostor pro výuku. Chybí samostatná počítačová učebna (počítače jsou umístěny v jedné z kmenových učeben, při výuce je rovněž využíváno netbooků), chybí odborné učebny a při výuce dělených skupin (v rámci jazyků a povinně volitelných předmětů) nedostačuje ani počet učeben pro dělení skupin.

5 4 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I.III. II. ICT vybavení a vybavení učeben kola je napojena do sítě intranet prostřednictvím školního serveru se systémem Windows Šserver Ten slouží také pro sdílení dat a jako webový server pro přístup do klasifikace administrativního systému Bakaláři (vstup do administrace pro učitele a žákovská knížka pro žáky a rodiče z webové stránky školy). Pro sdílení dat v rámci sítě intranet slouží i dva NAS servery přístupné též z internetu. Připojení k internetu je realizováno optickým kabelem. Rychlost připojení je 4 Mb/s. Druhé, alternativní, spojení, které slouží zároveň jako oddělená wifi síť, je realizováno prostřednictvím ADSL modemu. Poskytovatelem služby je Telefonika O2. Do sítě internet jsou připojeny všechny počítače ve škole (pevné spojení nebo wifi). Všechny kmenové učebny mohou sloužit k interaktivní výuce. Tři kmenové učebny jsou vybaveny počítačem, interaktivní tabulí Active Board a dataprojektory, čtvrtá učebna je vybavena interaktivním dataprojektorem Benq. Všechny učebny jsou vybaveny keramickou tabulí (ve třech učebnách na pojezdu, ve zbývající učebně napevno). Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány formou pronájmu prostory subjektů ve Frýdlantě nad Ostravicí: tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, místního TJ Sokol a střediska Kotelna (bazén). Škola nemá dosud odpovídající materiální zázemí ve výuce chemie a fyziky, takže pronajímá v případě potřeby odborné učebny taktéž prostřednictvím ZŠ T. G. Masaryka. I. IV. ORGANIZACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI Organizace školy se řídí platnou legislativou a souborem vnitřních směrnic, které jsou pravidelně aktualizovány a upravují práva a povinnosti žáků, pedagogů a podmínky vzdělávání. Poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada (zasedá čtyřikrát v roce). Pracovníci školy získávají potřebné informace především na pravidelných poradách, v případě nutnosti mohou být informováni ústně, prostřednictvím informačních nástěnek, webové stránky školy a ů. Nástěnky pro učitele s aktuálními informacemi a pokyny jsou umístěny ve sborovně a v kabinetech. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím studijních průkazů, na pravidelných třídních schůzkách (2 krát ročně) a prostřednictvím elektronické žákovské knížky systému Bakaláři. Rada školy byla zřízena Rada má tři členy po jednom za občanské sdružení THE BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, za pedagogy a rodiče. Rada projednává organizaci studia, hospodaření školy a výroční zprávu. Provozujeme vlastní webovou stránku školy, která přináší informace o dění ve škole.

6 5 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. V. POSLÁNÍ A CÍLE ŠKOLY Cílem vzdělávání je poskytnout žákům kvalitní středoškolské všeobecné vzdělání s nadstandardními možnostmi ve výuce jazyků, zejm. v jazyce anglickém. Posláním Gymnázia Beskydy Mountain Academy je: - poskytnout kvalitní středoškolské vzdělání a připravit studenty ke studiu na vysokých školách v ČR a v zahraničí; - budovat systematicky podnětné prostředí k rozvoji osobnosti studentů prostřednictvím moderních forem výuky na křesťanských základech; - vybavit studenty po stránce akademické i morální tak, aby byli připraveni stát se úspěšnými členy evropské společnosti. Koncepce výuky jazyků spočívá v těchto bodech: - zvýšený počet hodin jazyka, zejm. anglického, v učebním plánu; - výuka angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích, německý jazyk s rodilým mluvčím; - přesah angličtiny do vzdělávacích oblastí; - rozvíjení komunikace prostřednictvím týmových projektů se studenty zahraničních škol; - krátkodobé prožitkové a studijní pobyty zaměřené na rozvíjení jazykových kompetencí v USA a v Kanadě.

7 6 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. UČEBNÍ PLÁNY II. I. I. Učební plán podle ŠVP Janua Linguarum (1. 4. ročník) Předmět/ročník I. II. III. IV. CELKEM Jazyk a jazyková komunikace 46 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace 14 Matematika Člověk a příroda 28 Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost 16 Etika Společenské vědy Dějepis Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty 7 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem hodin

8 7 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Poznámky: 1) U druhého cizího jazyka je po celou dobu studia výběr: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 2) Součástí vzdělávacího obsahu předmětů chemie, biologie a tělesné výchovy je část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 3) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu zeměpis je vzdělávací oblast Geologie. 4) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu společenské vědy je vzdělávací oblast Člověk a svět práce. 5) V rámci výuky tělesné výchovy škola organizuje sportovní kurzy (lyžařské, vodácké). 6) V rámci praktické výuky chemie probíhá tzv. týden praxe na smluvním pracovišti, praktická výuka v předmětech fyzika a biologie rovněž probíhá v laboratoři smluvního pracoviště. 7) V povinně volitelných předmětech si žák vybírá vždy jeden z nabídky (uvedena níže). O konkrétní nabídce povinně volitelných předmětů v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. 8) Předmět anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP G. 9) Předmět matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP G. 10) Předmět zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G. 11) Předměty společenské vědy a etika se realizují jako vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G. 12) Předmět informatika realizuje část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP G. 13) Předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova včetně obsahu integrovaného tématu Umělecká tvorba a komunikace v RVP G. 14) Výuka některých předmětů výchovného či praktického (praktika, semináře) zaměření se uskutečňuje v blocích. II. I. III. Volitelné a nepovinné předměty v aktuálním školním roce Volitelné předměty: VP1: konverzace v AJ, francouzský jazyk, ruský jazyk, přípravný kurz na Cambridgskou zkoušku FCE VP 2: společenskovědní seminář, matematický seminář, seminář z IVT VP 3: literární seminář, dějiny filmu, psychologie VP 4: seminář z biologie, seminář z matematiky, seminář z chemie, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář ze společenských věd, seminář z psychologie, seminář z německého jazyka, programování. Nepovinné předměty: psychologie, matematický seminář, konverzace v německém jazyce, španělský jazyk, programování. II. I. IV. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk celkem Francouzský jazyk celkem Německý jazyk celkem Ruský jazyk celkem Španělský jazyk celkem Italský jazyk celkem Latinský jazyk celkem

9 8 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. II. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost Pracovníci školy jsou v souladu se zákonem 563/2004 Sb. odborně kvalifikováni ve všech předmětech vyučovaných v rámci studijního programu. II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Nadstavbový program setkání lektorů KER - Proč děti zlobí? Institut efektivního rodičovství, Brno Způsobilost k výkonu funkce Školní maturitní komisař, CERMAT Praha Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, NIDV Ostrava Konzultační seminář pro management škol (Cermat), NDIV Ostrava Způsobilost k výkonu funkce zadavatel, CERMAT Praha

10 9 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Společenské vědy Etika Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova Tělesná výchova Konverzace v AJ - VP Příprava na FCE - VP Ruský jazyk - VP Seminář z informačních technologií - VP Matematický seminář - VP Francouzština - VP Seminář ze spol. věd - VP Psychologie - VP Dějiny filmu - VP Literární seminář - VP Seminář z německého jazyka - VP Seminář z psychologie - NP Seminář z dějepisu - VP Seminář ze zeměpisu - VP Seminář z chemie - VP Seminář z biologie - VP

11 10 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. II. Souhrnná statistika tříd Stupeň hodnocení prospěchu k I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Celkový průměrný prospěch 1,705 1,587 1,796 2,116 Absence za školní rok celkem z toho neomluvená na žáka (oml./neoml.) 82,87/0 69,57/0 107,7/0,034 62,48/1,26 II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) Prospěch žáků 2011/ /2013 z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 2 0 nebylo klasifikováno 0 1 povoleno opakování ročníku 0 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j. % z celkového počtu žáků celkový průměr školy 1,79 1,80 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 76,04 80,65 Chování žáků Školní rok velmi dobré uspokojivé neuspokojivé průměr školy 2011/ , / , 008 Výchovná opatření ve školním roce pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí důtka TU důtka ŘŠ

12 11 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2012/2013 se maturitní zkouška skládala ze dvou částí společné ( státní ) a profilové ( školní ). Stejně jako v minulém roce do společné části nebyla zařazena třetí povinná zkouška. Novinkou ve stanoveném školním roce byla jedna (základní) úroveň maturitní zkoušky. Maturitní kalendář byl upraven tak, aby písemné zkoušky a didaktické testy proběhly před ústními zkouškami (společné i profilové části). Písemné práce z anglického jazyka byly hodnoceny externími hodnotiteli, písemné práce z českého jazyka byly hodnoceny interními učiteli (na rozdíl od minulého roku). Výsledky maturitních zkoušek jarní termín podzimní termín Počet žáků u maturitních zkoušek celkem 23 2 z toho opakovaně - 1 opravná zkouška celá zkouška 0 0 Počet žáků nepřipuštěných k MZ 1 0 Písemné zkoušky konali 23 2 Ústní zkoušky konali 23 2 prospěli s vyznamenáním 12 0 V rámci maturitních zkoušek v Gymnáziu BMA maturovalo v jarním termínu celkem 23 žáků. 1 žák nebyl připuštěn k maturitní zkoušce v jarním termínu, protože neukončil úspěšně čtvrtý ročník. 1 žákyně nevykonala úspěšně didaktický test z českého jazyka a byla ze zdravotních důvodů omluvena z profilové části maturitní zkoušky. 22 žáků vykonalo zkoušky společné i profilové části úspěšně. 12 žáků maturovalo s vyznamenáním. Ve společné části maturitní zkoušky jsme dosáhli v některých parametrech výsledků průměrných, v jiných nadprůměrných, jak ukazují hodnoty v tabulkách: PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČR celkem 71,2 77,9 54,8 Gymnázia (4 letá) 78,6 86,9 71,3 Gymnázium BMA 74,6 92,0 59,0 Jako minulý rok měli žáci nejlepší výsledky v anglickém jazyce. Vezmeme-li v úvahu počet žáků konajících zkoušku (92%) a dosažený skór (92%) v rámci zkoušky z anglického jazyka, byly výsledky nadprůměrné celorepublikově (rámcovou představu srovnání lze získat na V českém jazyce byli žáci mírně pod průměrem. Ze tří částí zkoušky dopadli žáci nejlépe v didaktickém testu, kde bylo dosaženo skóru 75,8%. Relativně nejhorší výsledky dosáhli žáci ve zkoušce z matematiky. Zde však šlo pouze o dva žáky: jeden s výsledkem 80,8, tedy nadprůměrným, druhý s výsledkem 37,6, tedy podprůměrným.

13 12 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy Celkový počet přihlášek šk. rok 2011/2012 šk. rok 2011/2012 na VŠ 29 nezjištěno na VOŠ 2 3 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2011/2012 Celkový počet přijatých počet % počet % na VŠ nezjištěno na VOŠ na jiný typ školy Školy, na které byli žáci přijati: PřF Ostravské univerzity, obor Chemie College of DuPage Country, Illinois, USA PřF Univerzity Palackého, obor Aplikovaná geografie a geoinformatika Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati, Bezpečnostní technologie, systémy a management Právnická fakulta, Univerzita Karlova Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Jazzová kytara PF, Masarykova univerzita, obor Sociální pedagogika a poradenství Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika Univerzita v Birminghamu, obor Adventure Tourism Management VŠB-TU Ostrava, obor Strojírenství Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Ošetřovatelství PF Ostravské univerzity, Speciální pedagogika FF fakulta Univerzity Palackého, obor Angličtina a španělština Moody bible institute, Chicago, Illiois, USA Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice II. III. VI. Přijímací řízení do I. ročníku Vroce 2013 se konala v Gymnáziu BMA ústní přijímací zkouška z anglického jazyka. Dalším hodnoceným kritériem byl prospěch ze základní školy (období hodnocené na přihlášce) a další skutečnosti podle určených kritérií.

14 13 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY 1. Průměrný prospěch na vysvědčení z předchozího vzdělávání Uchazeč byl bodově ohodnocen za průměrný prospěch druhého pololetí ve školním roce 2011/2012 a prvního pololetí ve školním roce 2012/2013. Do průměru se nezapočítávala známka z chování. U uchazečů z víceletých gymnázií se prospěch přepočítává indexem, který předpokládá, že žák by dosáhl na ZŠ zhruba o 20 % lepší výsledek. V rámci tohoto kritéria mohl uchazeč získat maximálně 60 bodů. 2. Výsledky hodnocení dosažené u přijímací zkoušky (pohovoru z anglického jazyka) V rámci tohoto kritéria získává uchazeč maximálně 30 bodů. 3. Aktivity žáka: reprezentace školy v soutěžích, olympiádách, aktivity a úspěchy související se vzděláváním a rozvojem charakteru uchazeče Posuzují se (podle priority): ústřední a krajská kola předmětových soutěží a olympiád; okresní kola předmětových soutěží a olympiád a jiné profilující soutěže a aktivity (jazykové); umístění v jiných druzích soutěží (drama, hudba apod.), školní kola soutěží a olympiád, výsledky srovnávacích testů; jakékoliv další aktivity podporující vzdělávací i zájmové zaměření žáka a formující jeho charakter. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů. Každé kritérium je vyjádřeno percentilem, který je nakonec převeden na bodovou stupnici. V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Celkově se přihlásilo 53 uchazečů, z nichž nakonec odevzdalo 29 zápisový lístek. Z tohoto počtu 10 uchazečů bylo přijato na základě odvolání. Přijímací řízení proběhlo v rámci jednoho kola. Průměrný prospěch přijatých žáků byl 1, 26. II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání aždým rokem se škola zúčastňuje projektů, které jsou součástí externí evaluace školy. Základem autoevaluačních aktivit je každoročně projekt srovnávacích testů společnosti SCIO Ks názvem Vektor.

15 14 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Projekt Vektor Modul 1 (I. ročník) Ve školním roce 2012/2013 proběhlo testování Vektor pouze v I. ročníku. Úkolem srovnávacích testů je rozdělit testované podle úrovně jejich znalostí a vědomostí od nejlepších k nejhorším. Testy srovnávají skóre testovaného se skórem všech ostatních, kteří absolvovali daný test. Cílem srovnávacích testů tedy není zjistit, zda žáci umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část kurikula. Na tuto oblast jsou zaměřeny ověřovací testy testy absolutního výkonu. Testování probíhá v několika předmětech vždy v I. ročníku a je završeno po třech letech studia testováním téže třídy ve stejných předmětech. Porovnáním výsledků obou testování spolu ve skupině tříd jiných škol, zúčastněných v testování, se dochází ke zjištění tzv. relativního posunu u jednotlivých žáků i celé třídy, tzn. zda došlo za sledované období k posunu, případně kterým směrem: kladným či záporným. Testování Vektor Modul 1 se v celé ČR zúčastnilo: žáků, 254 tříd, 119 škol. Nejvíce škol se zúčastnilo v Jihomoravském kraji a hl. m. Praha, nejméně v Plzeňském, v Moravskoslezském a Pardubickém kraji. V testování Vektor Modul 1 bylo zastoupeno široké spektrum středních škol. Největší zastoupení měla čtyřletá gymnázia (37 %), víceletá gymnázia (30 %) a střední odborné školy (24 %). V projektu byly nejméně zastoupeny střední průmyslové školy a střední odborná učiliště. Na naší škole již tradičně jsou nejlepší výsledky v anglickém jazyce, což v I. ročníku patrně ukazuje na skutečnost, že anglický jazyk je hlavní motivací k výběru Gymnázia BMA. Ve srovnání se čtyřletými gymnázii, které se testování zúčastnily, byly výrazně nadprůměrné výsledky ve všech sledovaných oblastech: poslech, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení, konverzační situace. Naopak nejhorší výsledky jsou v rámci obecných studijních předpokladů (OSP). Zde dosáhli žáci percentilu 52 procentních bodů oproti 56 procentním bodům, dosaženým čtyřletými gymnázii, které se testování zúčastnily. Ve většině oblastí testu OSP byly výsledky žáků Gymnázia BMA mírně pod průměrem (verbální část, analytická část, kvantitativní část, slovní zásoba, logické hlavolamy, orientace v grafu, tabulce a obrázku, číselné operace). Ve dvou oblastech byly výsledky stejné ve srovnání s ostatními čtyřletými gymnázii (porovnávání hodnot analýza informací) a v jedné oblasti byly výsledky mírně nadprůměrné (orientace v textu). V českém jazyce byly výsledky ve srovnání s jinými gymnázii mírně nadprůměrné (o 2 procentní body), stejně tak tomu bylo v dílčích oblastech (znalosti, porozumění, aplikace, mluvnice) kromě literatury (mírně o 2 body pod průměrem). V základní variantě matematiky dosáhli žáci ve srovnání s testovanými čtyřletými gymnázii nadprůměrných výsledků ve většině testovaných oblastí (základní poznatky, funkce a geometrie, znalosti porozumění), mírně pod průměrem byly algebra a aplikace.

16 15 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Relativní postavení školy v testu z OSP - souhrnné výsledky za školu Relativní postavení školy v testu z českého jazyka - souhrnné výsledky za školu

17 16 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Relativní postavení školy v testu z matematiky (základní varianta) - souhrnné výsledky za školu Relativní postavení školy v testu z anglického jazyka - souhrnné výsledky za školu

18 17 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY III. Údaje o výsledcích kontrol a stížnosti III. II. ÚČETNÍ AUDIT, KONTROLA OSSZ A ČŠI V roce 2013 proběhl každoroční audit k ověření roční účetní závěrky za rok Podle zprávy auditora vedení účetnictví a výsledek hospodaření byly v souladu s českými účetními předpisy provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, a zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 17. a 18. června 2013 proběhla státní kontrola ČŠI zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, ve znění účinném v kontrolovaném období, vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. V rámci této kontroly nebylo zjištěno žádné porušení školského zákona ve sledovaných oblastech. IV. Aktivity a prezentace školy IV. I. CHARAKTERISTIKA AKTIVIT Škola organizuje sportovní a prožitkové kurzy. Tradičně každým rokem je to především adaptační pobyt žáků I. ročníku ve středisku KAM v Malenovicích, který proběhl v září. Ze sportovních kurzů byl organizován lyžařský kurz. Kurzu se zúčastnilo 41 žáků. Pořádány byly pobyty i exkurze na českém území i v zahraničí. Žáci měli možnost navštívit několik evropských měst. Tradičně se vybraní žáci účastnili konference ACSI (Mezinárodní asociace křesťanských škol) v Budapešti. Ve školním roce 2012/2013 proběhla znovu mezinárodní soutěž Genius Logicus. Do soutěže zapojilo 8 zemí (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rusko a Rumunsko). Soutěžících bylo celkem asi Získat mohli národní, a ti nejlepší mezinárodní, certifikát. Soutěžilo se v kategorii A (bez měření času), B (s měřením času), sudoku a královský hlavolam. Kategorie byly rozděleny podle procentní úspěšnosti a věku soutěžících: % vynikající mezinárodní řešitel, 80 95% vynikající řešitel, 60 79% velmi dobrý řešitel, 40 59% dobrý řešitel, 1 39% začátečník. Z Gymnázia BMA se do soutěže Genius logicus zapojili žáci všech ročníků v kategorii 01 (16 let a více): kategorie A - 16 žáků, kategorie B - 10 žáků, sudoku - 1 žák, královský hlavolam - 9 žáků.

19 18 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Kategorie A - mezinárodní certifikát vynikající mezinárodní řešitel získali žáci: Martina Haroková 100%, Anežka Košťálová 100%, Jana Štěrbová 100%, Dominik Baránek 96%, Gabriel Hlavačka 96%, Jakub Somerlík 96%, Paul Hugh Till 96%. Kategorie A - národní certifikáty vynikající řešitel získali žáci: Karolína Tkáčová 94%, Kateřina Biolková 92%, Zuzana Drábková 92%, Lucie Trávníčková 92%, Michael Smeja 88%. Výsledky Kategorie B (s měřením času): národní umístění mezinárodní umístění certifikát Gabriel Hlavačka zlatý Paul Hugh Till stříbrný Jakub Somerlík stříbrný Michael Smeja bronzový Zuzana Drábková bronzový Matěj Mauler bronzový Dominik Baránek bronzový Kateřina Biolková bronzový Martina Haroková bronzový Karolína Tkáčová bronzový Dne se žáci Gymnázia BMA Sára Borošová a Tomáš Zářický umístili na předních místech v soutěži jazykové školy IM o nejlepší esej v anglickém jazyce. Tématem bylo školné na českých univerzitách. Tato soutěž probíhala se spolupráci British Council, kde se eseje hodnotily. Sára a Tomáš se umístili na třetím a prvním místě. Na Mikuláše naši druháci navštívili soukromou školku Happy Days ve Frýdlantě nad Ostravicí. Se svým třídním učitelem Jonathanem Lobelem vytvořili pro děti program písní a her. Rozdávaly se také sladkosti pro děti. Ve stejném období se konala akce Gymnázia BMA, která měla premiéru, a to Thanksgiving Day. Akce probíhala ve srubech hotelu KAM Malenovice a kromě originálního programu se jedly pravé americké dobroty, které se v USA u příležitosti tohoto svátku připravují. V pátek v Malenovicích ve velkém srubu proběhly španělské Vánoce. Jako první bod programu žákyně z III. ročníku Lucie a Naďa vyprávěly formou prezentace o španělských Vánocích. Zpívaly se španělské koledy, pak na akci zavítali tři králové, kteří žákům a také kantorům rozdali dárky. Podávalo se dobré jídlo, také typické španělské jídlo paella, které připravil šéfkuchař Antonio. Všichni se dobře bavili, povídali si, tančili. Ze závěrečné ankety vyplynulo, že se akce líbila všem a rádi by se další podobné akce znovu zúčastnili. Žáci Gymnázia BMA při Mikulášském programu ve speciální ZŠ.

20 19 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Je již zaběhnutou tradicí, že Gymnázium BMA navštěvují týmy z USA. Na jaře 2013, zatímco jedna skupina žáků trávila velikonoční týden s americkým týmem na Ukrajině, jiný americký tým navštívil Gymnázium BMA. Deset teenagerů a šest dospělých Američanů přicestovalo z Deerfieldu v americkém státě Illinois. Žáci prvního ročníku se s nimi setkali v Praze na letišti a doprovázeli je na jejich cestě do Frýdlantu. Zde navštívili Američané s našimi žáky zdejší základní školy, kde v první části týdne vedli zábavnou výuku angličtiny. Kromě projektů v BMA proběhla noc dramatu (v rámci našich pravidelných mimoškolních aktivit - BMA Family). Navštívili jsme národní kulturní památku Dolní oblast Vítkovice. Odpoledne probíhaly volnočasové aktivity, například bowling. Po celou dobu, také před a poté, probíhala čilá komunikace studentů s americkými přáteli po internetu a vznikla nová facebooková stránka s texty a videi. Humanitární výjezd na Ukrajinu ve spolupráci s partnerskou mezinárodní školou v Kyjevě (Kiev Christian Academy - KCA) byl naplánován na dobu po začátku astronomického jara (to bylo však ještě značně chladné). 26. března večer se v Užhorodu setkalo 17 žáků Gymnázia BMA se svými vrstevníky s KCA. Po úvodním hravém seznamovacím programu se oba týmy vrhly do přípravy programu na další dva dny. Písně, scénky a hry se připravovaly ve čtyřech skupinách. Dvě měly navštívit romské osady, jedna dětský domov a jedna domov pro handicapované, New Life Center v Mukačevě. Oba následující dny byly sice náročné, ale všichni se shodli na tom, že byly taktéž velmi přínosné. Žáci si sáhli na realitu života těch, kteří žijí v chudobě, bez lásky nebo s tělesným či duševním omezením. Ve večerních svědectvích se všichni sdíleli se svými zážitky a dojmy. Žáci Gymnázia BMA měli příležitost setkat se s přáteli, které poznali před dvěma lety, kdy BMA organizovalo tento výjezd poprvé. Jiní navázali nová hodnotná přátelství. Základem všeho byla komunikace. A to nejen v angličtině, protože programy s KCA probíhají pochopitelně pouze v tomto jazyce. A také nejen v ruštině pro ty ze studentů, kteří mohli své školní znalosti poprvé použít v reálných situacích. Ale jak komunikovat s těmi, kde to jde obtížně kvůli sociálním bariérám a handicapům? Žáci obou škol to zvládli na výbornou! Každoroční prázdninové pobyty studentů BMA v Americe se již staly tradicí. Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájili krátkodobé pobyty v Anglii. A to díky štědrosti rodičů Sabiny Kines, která s námi ještě donedávna byla ve třetím ročníku Gymnázia BMA, před stěhováním do Británie. Tři studentky BMA, výherkyně soutěže uspořádané Gymnáziem BMA, se zúčastnily pětidenního pobytu v Anglii. První zastávkou bylo malé město Letchworth, kde žijí přátelé amerického učitele Paula Tilla. Pak se výletníci přesunuli do nového bydliště Kinesových v Sunbury, asi hodinu jihozápadně od Londýna. Tři po sobě následující dny dojížděly holky vlakem do města, aby navštěvovaly obchody, muzea a významná místa jako Buckinghamský palác, opatství Westminster, Victoria a Albert muzeum, katedrálu St. Paul, obchody na Oxford Street či největší vyhlídkové kolo na světě - Londýnské oko. Jedly se tradiční ryby a smažené brambory, pil se tradiční odpolední čaj, k němuž se přikusovaly krémové koláčky. Žáci byli z návštěvy města nadšeni, stejně jako prohlídkou menších měst s tradičními anglickými domy i místní přírodou.

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic 2013/14 Výroční zpráva Gymnázia BMA 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více