A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?"

Transkript

1 Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 14. Ročník I. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU? Myšlenka sounáležitosti je jakousi rotariánskou osou. Je téměř jisté, že plní současně funkci osy x i osy y. V tomto uspěchaném a různě neurvalém světě si může člověk lecos koupit. Lecos pořídit. Leckam zajet. Může si dokonce koupit i druhého člověka, může si koupit postavení, vzdělání, má-li peníze, může téměř vše. A mezi tím téměř vše a vše je obrovský prostor. Ne každému je dáno, aby ho objevil. Právník Paul Percy Harris se svými přáteli, mezi nimiţ byli Silvester Schiele, obchodník s uhlím, Gustav Loehr, báňský inţenýr, Hiram Shorey, krejčovský mistr, a tiskař Harry Ruggles tento prostor objevili. A zaloţili v roce 1905 první Rotary Club. Od počátku byli tito muţi vedeni myšlenkou pomáhat druhým, ale základem jejich jednání bylo také to, ţe chtěli společně sdílet radost a uspokojení nad tím, ţe je v jejich silách podpořit potřebné. A činit tak právě v oné tajemné oblasti, která obsahuje prostor mezi hranicemi téměř všeho a všeho. Od té doby se rotariáni ve všech světadílech jiţ více neţ sto let scházejí, aby se poradili o tom, jak pomoci potřebným. A zároveň se na svých pravidelných schůzkách těší z toho, ţe se potkávají. Jedno a druhé se totiţ nevylučuje, naopak. Potkáváme se z důvodů, které jsou pro život zásadní. Obdarovávat druhé, a tím i sami sebe. Naše člověčenství, a s tím související rotariánství, je dáno především naší schopností navazovat nezištné vztahy. Ukazatelem opravdového bohatství a vysoké životní úrovně není množství nahromaděných materiálních statků, ale aktivní členství ve společenství, v němž se můžeme o sebe navzájem opřít, které tvoří součást našeho domova a umožňuje nám, abychom vzájemně sdíleli své myšlenky a pocity. Paul Percy Harris vytvořil základ společenství, které má, jak se ukázalo za více neţ jedno století, velice potenciální a rozvíjející se náboj. Od té doby bylo hnutí, které zaloţil, obohaceno neuvěřitelným mnoţstvím skutků a činů, které nebylo lze napsat jako výčet do zakládající listiny. Neboť skutků, nejprve pouze předpokládaných, díky aktivitám tisíců rotariánů na celém světě, přibylo tolik, že je nelze popsat.

2 Vzpomínka na Paula Harrise a níže vzpomínka na založení našeho RC V roce 1929, byl založen Rotary club v Moravské Ostravě. Ke dni , mu bylo přiznáno členství a stal se dvacátým klubem Československého distriktu. Členové RC Moravská Ostrava, jako členové klubu mateřského, stáli o pět let později u vzniku RC v Opavě. Na snímku účastníci ustavujícího zasedání RC Opava dne Vlevo nahoře foto Ing. dr. Aloise Kacíře, který byl spolu s primářem MUDr. Františkem Koblihou členem přípravného výboru RC Opava.

3 Před několika dny vystoupil v čínské televizi náš člen Pavel Brída. Jako podnikatel jiţ dvanáct let dodává do této země motocykly a za tuto dobu zde nalezl hodně spřízněných duší. I to mu umoţnilo, aby realizoval projekt velkého dětského hřiště, zábavního parku. Jako jediný z mnoha zástupců českých firem získal nejen důvěru, ale i společenské uznání a podporu pro svůj projekt, který zatím nemá v Číně obdoby. Ale je také vstřícně přijímán, jinak by o něm čínská televize nepřinesla velice pozitivní zprávu. Pavel Brída není v tomto směru úspěšným proto, ţe je rotarián. To by bylo příliš zjednodušené. Ale tento muţ se stal rotariánem právě proto, ţe nalezl podobnost mezi svým podnikatelským úsilím a smyslem našeho hnutí. A dluţno přiznat, ţe mezi předními realizátory jeho projektu je například mladý student sinologie, jehoţ otec patří mezi členy našeho RC Opava International. Máme z toho radost. Stejnou jako z toho, ţe další náš člen Břetislav Tůma získal nedávno cenu VIA BONA, která mu byla předána za přítomnosti velvyslance USA a také zástupců tuzemských a zahraničních klubů rotary. Téměř současně jsme mohli otisknout i následující zprávu. Okresní hospodářská komora v Opavě uspořádala ve čtvrtek 20. října 2011 slavnostní shromáždění k 160. výročí založení a 20. výročí obnovení své činnosti. Při tomto mimořádně slavnostním setkání byla v 1. ročníku udělena významným podnikatelským osobnostem regionu cena Merkurova křídla v kategoriích: živnostník regionu, podnikatel regionu a osobnost regionu. Podnikatelem regionu se stal pan Břetislav Tůma, firma Ferram, a. s. A tak bychom mohli ve výčtu zajímavých aktivit našeho RC Opava International pokračovat. Jan Raida jako starosta úspěšně velí svému městysi Litultovice. Petr Zahnaš zmapoval dokonale naši opavskou rotariánskou historii od roku 1934, včetně krátké poválečné epizody. Dnes přinášíme její čtrnáctý díl. Ale tento muţ pracuje aktivně také v Panevropské unii Čech a Moravy, je jejím krajským předsedou. Je místopředsedou občanského sdruţení Vlastenecký poutník, nad jehoţ projektem Kaple Cesty česko-německého porozumění převzal na počátku roku 2011 patronát právě RC Opava International. Saša Vovk stál v nedávných dnech za naším úspěšným koncertem ve prospěch postiţených dětí, Mirka Melecká je duší několikaleté jiţ úspěšné celostátní soutěţe Začarovaná písnička, Oldřich Kodeda proslavil nejen náš RC a RC Ostrava International unikátní plaveckou poutí třemi evropskými státy na parníku LUBOR TOKOŠ. Bohumil Křempek se stal perfektní jistotou pro naše zahraniční studenty v rámci rotariánské výměny. I on a všichni další členové našeho RC vyšli ve vánočních dnech do ulic a prodávali zaručeně pravý rotariánský punč. Nejen proto, abychom vydělali na další projekty, ale také proto, abychom občanům Opavska při té příleţitosti vysvětlovali, kdo jsme a kam kráčíme. K pozitivům tohoto roku patří i to, ţe jiţ 28 týdnů vychází náš list Opavský rotarián a bude pochopitelně vycházet i nadále. O nádherném vítání vánočních svátků v hotelu Imperial, zorganizovaném RC Ostrava International a RC Opava International, jste si mohli přečíst v posledním čísle OPAVSKÉHO ROTARIÁNA. Minulé pondělí jsem byl hostem druhého ostravského klubu RC Ostrava na jejich velmi působivém a krásném vánočním setkání. Stejné pocity, mnoho aktivit a stejné záměry. Tak fungujeme. A dalo by se toho napsat o mnoho více a mohl bych jmenovat další a další rotariány. Děláme toho tedy dost, nebo málo?

4 Skutečnost, ţe veřejnost, která po roce 1989 nebyla připravena na mnohé, je často zaplavována nesprávnými informacemi o našem hnutí, nás vedla k tomu, ţe jsme spolu s Rotary clubem Ostrava International zpracovali návrh projektu na vydání publikace, která by obsahovala neotřelé a zajímavé příběhy z činnosti RC našeho distriktu za posledních dvacet let. Nic formálního, šlo by opravdu o velmi působivou publikaci, která by nevšedním způsobem vyprávěla o tom, co všichni děláme. Její absence na veřejnosti je více neţ citelná. Potřebujeme jako sůl nikoli pouze propagační letáky, ale něco, co můţeme poloţit na stůl při otázce: Rotariáni? A to je kdo? A to je co? A my bychom mohli říci - také tohle - a poloţit onu knihu na stůl. Ono se totiţ všechno pochopitelně popsat nedá. A jelikoţ máme schopnosti, dlouholeté zkušenosti, dostatečné odborné znalosti a potřebné nadšení, navrhli jsme takový projekt a nejprve jsme poţádali o stanovisko vedení distriktu. Řídící výbor distriktu 2240 se vyjádřil v tom smyslu, ţe nám nehodlá v této iniciativě bránit (coţ je pro nás zásadní), avšak ţe projekt nedoporučuje. A to z důvodů toho, ţe by publikace byla heterogenním informativním materiálem neměla by průbojnou účinnost a jednotnou výpovědní hodnotu. (Nechápeme, jak na to přišli, protoţe nám jde přesně o opačný způsob zpracování). Dále proto, ţe by různé RC měly zcela jistě problém s finanční podporou vydání takové publikace, či ţe by snad měl jejímu vydání předcházet sociologický průzkum veřejného mínění, a ţe bychom své aktivity měli zaměřit spíše na pomoci při zkvalitnění periodika Rotary Good News atd. A ţe máme případně podobný návrh připravit někdy k nějakému výročí. Naprosto respektujeme toto stanovisko a nehodláme ho zpochybňovat. Přesto se pokusíme v příštím roce projekt publikace pod názvem ROTARY CLUBY ČESKO SLOVENSKO 2012 realizovat. Jsme přesvědčeni, ţe kdyţ vysvětlíme klubům, které projeví zájem, celkem jiţ konkrétně propracovaný záměr s tím, ţe jsme schopni pomoci při zpracování textů a zaručit konečnou kvalitu publikace, ţe se setkáme s podporou. Cítíme, ţe podobných aktivit, o nichţ píši v tomto textu, je v našich klubech povícero. Jde jen o to je neformálně popsat a s plnou odbornou i společenskou odpovědností je vhodným způsobem předložit občanům této země. A vysvětlit jim, že skutečně nejsme přípravkou pro nějaké zednářské lóže. Navíc jsme tímto možným činem povinováni všem, kteří před lety v této zemi hnutí rotary zakládali, dále těm, kteří tak učinili znovu po druhé válce, když mnozí z nich byli za tuto činnost perzekuováni. My jsme činnost našich předchůdců ocenili, ale naše veřejné přihlášení k jejich prvorepublikovému a poválečnému odkazu bylo celkově (nikoli místně) příliš tiché. Měli bychom se k našim minulým a současným aktivitám společně a veřejně přiznat. To je smyslem tohoto projektu. Vážení přátelé, ještě v nás všech doznívají ony okamžiky, kdy jsme se potkali u rozsvíceného vánočního stromku se svými blízkými a přáli si mimo jiné také to, abychom se ve zdraví a spokojenosti takto sešli i v roce příštím. Mezi naše přání tohoto svatého večera patřila i ta, abychom se i nadále potkávali s těmi, kteří vyznávají myšlenku rotary. Jak tedy v roce příštím? Pochopitelně, že opět spolu! Petr Andrle

5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 SLOVEM A HLAVNĚ OBRAZEM TV NEWS CHINA přinesla nedávno rozhovor s naším členem Pavlem Brídou, který vysvětluje, jak chce jeho firma pomáhat rozvoji volnočasových aktivit čínské mládeže s využitím prvků, které jsou v Číně málo známé. Zatím mají jeho vize úspěch. V pozadí první dětské hřiště. Vjet po Odře, Labi a Vltavě z Opavy do Prahy pod rotariánskou vlajkou (viz příď parníku) to se za posledních více než sto let ještě nikomu nepodařilo. Divíte se, že si z toho náš člen Oldřich Kodeda udělal novoročenku? Naši zahraniční studenti (na snímku s prezidentem RC Opava International Tomášem Rolederem) nás podpořili i při prodeji rotariánského punče v ulicích Opavy.

6 V dnešním čísle si přečtete jiţ čtrnácté pokračování historie RC Opava z pera Petra Zahnaše. Jeho zájem o historii i současnost je dlouhodobý a trvalý. Objektiv fotoaparátu ho zastihl (i s dalším členem klubu Petrem Andrlem) přesně před pěti lety v prosinci 2006 ve chvíli, kdy o přestávce jednoho jednání ve Strasburgu poţádali o podpis Jeho Císařskou a Královskou Výsost Ottu Habsburského. Co dělají moji poddaní ve Slezsku, ptal se při podpisování Otto Habsburský. Oba ho ujistili, ţe se snaţí a odpovědně pracují. A platí to stále. A dole? Josef Melecký to s našimi studenty (Juliana a Russel) sice nacvičil dopředu, ale přece jenom jim trochu pomáhal- 14. prosince na společné vánoční schůzce RC Opava Intenational s rodinnými příslušníky. Zazpívali nám totiţ zcela bezchybně Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se

7 Naši v Drážďanech na předvánočních nákupech (společný zájezd RC Ostrava International a RC Opava International)

8 Základy kvalitního rotariánského punče vznikají v kuchyni u Tůmů, ale ruku k dílu přikládají členové dle potřeby. I budoucí členové, jak vidno na spodním snímku.

9

10

11 DOPIS IVANA BELANA ROTARIÁNŮM Vážení páni ADG, prezidentky a prezidenti Rotary klubov v Dištrikte 2240 RI, milí rotariánski priatelia! December 2011 Pozdravujem Vás v čase príprav na sviatočné dni, kedy si kaţdý z nás určite nájde aspoň krátku chvíľu na rekapituláciu ubiehajúceho kalendárneho roka, na zhodnotenie naplnenia tohtoročných plánov a predsavzatí. S pocitom spokojnosti budeme hovoriť o tých, ktoré sú uţ dávno splnené, ale pocit radosti nám môţe strpčovať zistenie, ţe nie všetky ciele sa podarilo splniť v celom rozsahu, najmä ak svedomie vyčíta, ţe plány boli reálne. Aby ste takúto prípadnú dezilúziu nemuseli pociťovať ani na konci rotariánskeho roka , snaţím sa týmto listom pripomenúť Vám z rotariánskych cieľov problematiku členskej základne nášho dištriktu. Verím, ţe kaţdý z Vás, funkcionárov spoločenstva Rotary International, má v rámci svojho funkčného obdobia svoje plány a projekty aj na poli rotariánskom. Verím tieţ, ţe ich chcete váhou svojej osobnosti a silou celého kolektívu Rotary klubu úspešne splniť. Dovolím si preto pripomenúť, ţe blíţiaci sa koniec roka 2011 bude uţ koniec prvej polovice Vášho funkčného obdobia a na splnenie klubových cieľov ako aj dištriktných výziev ostáva uţ len pár mesiacov. Jedna z hlavných dištriktných úloh, ktorej sa v kluboch musíme venovať nepretrţite, je určite otázka členskej základne a moţnosť zaloţenia nových klubov. Z pozície predsedu a v mene celého dištriktného výboru pre rozvoj členskej základne a zakladania nových klubov Vám preto pripomínam, aby ste nezabudli ani na výzvu nášho DG Tomáša Langa na PETS v Belej a v Liste guvernéra č.3, v ktorej Vás ţiadal o mimoriadnu angaţovanosť v snahe udrţania a rozvoja členskej základne, ako aj o zakladanie nových klubov: kaţdý člen klubu navrhne jedného nového kandidáta na členstvo v klube a kaţdý klub sa bude snaţiť vytvoriť podmienky pre vznik nového klubu v okolí. Táto úloha sa nedá splniť zo dňa na deň a preto ju nenechávajte na posledné dni Vášho funkčného obdobia. V počte členov podľa aktuálnej dištriktnej dokumentácie síce od 1. júla 2011 vzrástol počet rotariánov o 10 členov, ale v 5 ročnom prehľade je nárast len o 2 ( slovom DVOCH) členov! Taktieţ stagnujeme v počte novozaloţených klubov. Od 1. júla 2007 sme zaznamenali Charter len štyroch nových klubov : RC Olomouc City (2007), RC Opava International (2009), RC Košice Classic a RC Humenné (2010). V tomto období sme však napriek veľkej snahe a pomoci vedenia dištriktu prvýkrát v histórii dištriktu a verím, ţe aj poslednýkrát jeden klub stratili (Chomutov). Stále je neuveriteľné, ţe ani vo všetkých krajských mestách našich republík ešte nemáme Rotary kluby (Ústí nad Labem, Trnava, Prešov). Ešte stále sa našou nedostatočnou angaţovanosťou a neospravedlniteľnou letargiou neobnovili Rotary kluby v dvadsiatke českých miest, v ktorých Rotary kluby uţ pôsobili a kde teda rotariánska tradícia musela uţ zanechať svoje stopy. Sú k dispozícii zoznamy členov bývalých klubov a môţem ich záujemcom o obnovu týchto klubov poskytnúť. Určite sa nájdu aj v súčasnej generácii týchto rotariánskych rodov nadšenci, ktorí by pomohli obnove klubov. Na pomoc Vašej potrebnej a zásluţnej angaţovanosti pri zakladaní alebo obnove Rotary klubov uvádzam mestá, v ktorých sa obnova zatiaľ neuskutočnila : Čáslav, Česká Třebová, Český Tešín, Hodonín, Kolín, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Mariánske Lázne, Mělník, Mladá Boleslav, Nový Bydţov, Pelhřimov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad Labem, Sušice, Teplice-Šanov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Ţamberk. V roku 2012 uplynie napríklad 75. výročie zaloţenia Rotary klubu v Hodoníne, v meste, v ktorom sa narodil náš prvý spoločný prezident a prvý čestný guvernér nášho pôvodného Dištriktu 66 Rotary International Tomáš Garrigue Masaryk. To by mal byť tieţ veľmi pádny dôvod najmä pre Rotary klubov juţnej

12 Moravy, aby vyvinuli maximálne úsilie o obnovenie tohto klubu a svojou aktivitou pomohli navrátiť do Hodonína rotariánsku tradíciu. V Českej republike je ďalších 65 miest s počtom obyvateľov nad , ktoré by mohli byť potenciálne vhodným sídlom Rotary klubov so širokou škálou servisných sluţieb. Na Slovensku vo všetkých pôvodných sídlach Rotary klubov je uţ roky obnovená klubová činnosť. V Bratislave a v Košiciach dokonca vznikli aj viaceré kluby a 11 miest sa stalo novými rotariánskymi centrami. Napriek tomu máme aj na Slovensku rezervy v zakladaní nových Rotary sídiel. Mestá ako Trnava, Prešov, Michalovce, Snina, Stráţske, Dunajská Streda, Povaţská Bystrica, Prievidza + Bojnice, Lučenec, Rimavská Sobota a ďalšie by si iste servisný klub zaslúţili. Je tu teda výzva pre Rotary kluby susediacich miest, aby zamerali svoju pozornosť na moţných nositeľov rotariánskych princípov v týchto mestách a pomohli im pri zakladaní nových klubov. Prosím Vás, abyste nezabudli ani na rozširovanie a najmä omladzovanie vlastných radov. V dištrikte máme viacej ako 70% členov vysoko nad 50 rokov (!). Ani prijatie jedného člena pod 40 rokov v kaţdom klube výraznejšie neovplyvní priemerný vek rotariánov nášho dištriktu. V neposlednom rade, ale o to dôraznejšie chcem upozorniť na naše neţné pohlavie. Sú to práve ţeny, ktoré v mnohých kluboch zastávajú zodpovedne a obetavo svoje funkcie a často na ich vytrvalosti a angaţovanosti stojí úspech klubových projektov. Práve táto ich nevyčerpávajúca akčná aktivita je moţno jednou z príčin, ţe ešte stále v mnohých kluboch, najmä v pánskych seniorských pohodových kluboch majú ţeny stále červenú. Nezastupiteľná úloha ţien v napĺňaní rotariánskych princípov je pritom v našom dištrikte vyriešená uţ roky. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, ţe na pozícii DGE máme pre rotariánsky rok zvolenú uţ druhú ţenu - guvernérku : pani Irena Brichta z RC Prague International. Napriek tomu som presvedčený, ţe celkový počet ţien v našom dištrikte 161 (123 ČR + 38 SR) a najmä ich percentuálne vyjadrenie z počtu všetkých členov ( 8% + 2% ) ďaleko zaostáva za reálnym počtom významných ţien, ktoré by do Rotary klubov patrili. Tu vidím jeden z najmenej náročných spôsobov ako vylepšiť štruktúru a počty členov našich klubov v časovo krátkom horizonte a to najmä tých malých klubov, kde počet členov klesol pod 15. Taktieţ v porovnaní s ostatnými dištriktmi je počet rotariánok v našom dištrikte podpriemerný. Zaloţiť nový klub treba zaregistrovaním občianskeho zdruţenia s názvom Rotary klub a miestom sídla na Ministerstve vnútra. Prípravný výbor musí mať aspoň troch členov a k prihláške musí priloţiť stanovy klubu. Na tento účel prosím poskytovať Vzorové stanovy Rotary klubu, ktoré prípravný výbor priloţí k prihláške. Členov prípravného výboru treba neustále motivovať k postupnému získavaniu nových členov, napríklad prizývaním na klubové stretnutia existujúcich klubov nielen na blízkom okolí, ale aj v zahraničí. ADG, alebo prezident kmotrovského klubu pre tieto účely vystaví potvrdenie - certifikát, ţe ide o člena RC v zakladaní. Prosím Vás, aby ste mi oznámili všetky zaloţené občianske zdruţenia s názvom Rotary klub, alebo uţ Rotary kluby v zakladaní zaregistrované aj v Zűrichu najneskoršie do , aby sme členov prípravných výborov mohli pozvať na PETS. V prípade potreby skoršej a konkrétnej informácie neváhajte a obráťte sa s dôverou na ADG, členov našej komisie, alebo priamo na mňa. Prajem Vám príjemné preţitie sviatkov a nerušenú rodinnú pohodu. Nech chvíle zamyslenia a relaxu prinesú aj nové rotariánske ciele a plány ciest k ich úspešnému a skorému splneniu. Veľa zdravia, sily, energie a radosti pri ich plnení v novom roku Vám a Vašim najbliţším úprimne ţelá Ivan Belan, PDG, Dištriktný výbor rozvoja členskej základne a zakladania klubov.

13 K dopisu Ivana Belana PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY O PRÁCI V NAŠEM RC JE ZÁJEM Ve výše uvedeném dopise Ivana Belana, PDG, předsedy distriktního výboru pro Rozvoj členské základny a zakládání klubů (Membership Developmentand Extension) je řečeno mnoho z toho, co bychom měli obecně mít neustále na paměti a čemu v naší práci věnujeme poměrně značnou pozornost. V roce 2011 jsme za členy našeho RC přijali celkem čtyři nové členy, kteří značně také sníţili věkový průměr naší členské základny, který je i tak niţší neţ padesát let. Na předposledním našem setkání před vánočními svátky (viz foto vlevo) jsme souhlasili s návrhem Ondřeje Tůmy, ţe mezi nás přijde další zájemce o členství. Dá se tedy říci, ţe ač neorganizujeme pochopitelně nějaký nábor, ţe především propagováním naší práce můţeme dosíci toho, aby mezi nás přicházeli noví členové. Pochopitelně, ţe nám nejde o nábor nových členů za kaţdou cenu a také nechceme být jakousi masovou organizací. Ale je třeba, abychom si navzájem předávali zkušenosti. A také pochopitelně o to, abychom je měli komu předávat. Nejcennější pro nás je, aby naši členové byli nositeli mnoha zkušeností a znalostí, aby se naše práce mohla rozvíjet přirozeně a kvalitativněji. K pozitivním jevům naší práce patří i to, ţe se neformálně potkáváme i při jiných příleţitostech, neţ na pravidelných schůzkách. Velikým osvěţením naší činnosti jsou vţdy společné akce s RC Ostrava International, ale i účast většiny členů na různých oficiálních akcích, výletech a na dalších neformálních setkáních (viz například snímek vlevo ze společného setkání v Kravařích) Tím se upevňuje pocit sounáleţitosti i společné odpovědnosti tak, jak se o tom píše v dnešním úvodu tohoto čísla. A i kdyţ naši práci propagujeme poměrně intenzivně, domníváme se, že publikace o existenci rotary evidentně schází (r)

14 (14) KAPITOLKY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ V OPAVĚ Píše Petr Zahnaš Velmi významnou opavskou osobností nejen meziválečného období, ale i dalšího čtvrtstoletí po druhé světové válce, byl známý zemědělský odborník, slezský a opavský patriot a v mnoha oblastech veřejně činný člověk Ing. Dr. Alois Kacíř. Kacíř byl jednou z výrazných osobností, ovlivňujících zemědělství ve Slezsku. Vyrůstal v zemědělském prostředí, tento obor vystudoval a po celý svůj ţivot v něm i působil. Jeho práce v této oblasti měla nejen profesní charakter, ale jiţ od mládí se angaţoval v mnoha neziskových a dobrovolnických aktivitách, souvisejících s tímto oborem. Jiţ od mládí se prakticky i po stránce teoretické zabýval chovem drobného domácího zvířectva, především drůbeţe a králíků. V roce 1915 zaloţil v rodné obci Malé Kunčice nad Ostravicí (dnes Ostrava-Kunčičky) spolek chovatelů drobného zvířectva. Místní organizaci tohoto spolku v Kunčičkách pak dlouhou dobu pronajímal a v roce 1968 prodal, blíţe neuvedené reality, jeţ byly dříve součástí hospodářství Kacířovy rodiny. V roce 1918 byl zvolen jednatelem Spolku chovatelů hospodářských zvířat ve Studénce a stal se také jeho zástupcem u Ústřední hospodářské společnosti v Opavě. Od roku 1935 se pak dokonce stal i jeho předsedou. V období první republiky stál také v čele Drůbeţnické jednoty v Praze její zemské pobočky v Opavě. Dne byl zvolen organizačním referentem Spolku chovatelů vepřového dobytka v Opavě a od roku 1934 byl jednatelem Druţstva pro chov a prodej dobytka v Brance u Opavy, po skončení druhé světové války se pak stal jeho předsedou. V letech byl jednatelem Zemědělské jednoty Československé republiky, ţupní odbočky v Opavě. Od ní obdrţel v roce 1928 plaketu za vynikající součinnost se Zemědělskou Jednotou v oboru výstavním. Stal se členem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a aktivně působil v řadě komisí jeho ústředního výboru (kulturněpropagační komise, komise pro práci s mládeţí, ústřední kontrolní a revizní komise). Do palety jeho bohatých veřejných aktivit ve Slezsku a zejména v Opavě, samozřejmě patřila také práce ve výboru Matice Opavské, kde aktivně působil jiţ od roku 1924 a sem také musíme zařadit i jeho významnou a průkopnickou práci při rozvoji rotariánských myšlenek a zakládání Rotary clubu v Opavě. Byl to právě on, kdo se jiţ v roce 1933 spojil s dalšími opavskými osobnostmi a po vzniku ostravského klubu, hledal cesty k zaloţení RC v Opavě. Velký podíl na přípravných pracích při zakládání opavského klubu měli lékaři opavské Zemské nemocnice, s nimiţ byl Alois Kacíř jiţ od počátku třicátých let v úzkém kontaktu. Byl to zejména MUDr. Jindřich Urbánek, jenţ byl v letech nejprve primářem interního oddělení opavské nemocnice a od roku 1926 do r pak jejím ředitelem. V roce 1930 se přestěhoval do Ostravy, kde se stal ředitelem závodní nemocnice Vítkovických ţelezáren a v Ostravě také vstoupil do RC Moravská Ostrava. Tato skutečnost a přetrvávající velmi blízké přátelství s Aloisem Kacířem, sehrály rozhodující roli při formování a

15 ustavování Rotary clubu v Opavě. Bylo tedy z velké části právě jejich zásluhou, ţe se podařilo oslovit a zorganizovat skupinu opavských osobností, které vytvořily základ nově vznikajícího klubu. Vedle Aloise Kacíře stál u zrodu opavského rotary clubu také další lékař, působící v té době v Opavské Zemské nemocnici primář MUDr. František Kobliha. Přípravné práce na tomto, v opavských poměrech 30. let dvacátého století velmi odváţném projektu, popisuje sám A. Kacíř ve svých strojopisných pamětech, napsaných ve druhé polovině padesátých let. Tato drobná, v červených deskách svázaná a nikdy nepublikovaná Kacířova kníţka pamětí, nazvaná Moje vzpomínky, v níţ shrnuje svůj dosavadní ţivot, obsahuje na straně 17 sice jen velmi stručnou, ale o to významnější zmínku o zaloţení opavského Rotary clubu. Zde tedy máme přímý doklad, záznam přímého účastníka, pamětníka a iniciátora o tom, jak a kdy ke vzniku RC v Opavě došlo. Proč jen taková strohá a stručná poznámka? Proč je tak významná záleţitost nejen pro Opavu, ale i pro samotného A. Kacíře, v jeho pamětech redukována pouze do jednoho, velmi stručného odstavečku? Odpovědi na tyto otázky můţeme najít v kontextu doby, kdy Kacíř své paměti psal. Datovány jsou 5. srpnem Psány byly tedy v době, kdy si autor pamětí mohl být jist tím, ţe v případě, kdyby se jeho spisek dostal do nepovolaných rukou, mohl se právě kvůli této zmínce, stát obětí dalších persekucí. A v souvislosti s rotariánským hnutím by to v jeho případě nebylo poprvé. Hned po obsazení Sudet hitlerovským Německem byl opavský RC okamţitě zakázán a jeho členové, kteří zůstali v Opavě a okolí byli zahrnuti do seznamu osob, reţimu nepohodlných. Alois Kacíř se tehdy sice přímé persekuci vyhnul, neboť na podzim r přesídlil do Místku, kde pracoval jako zemědělský expert u Evakuační komise a komise generála Františka Hrabčíka. Tyto komise měly zajistit jednak evakuaci osob a prostředků z obsazeného území a také vytýčení nové hranice s Polskem na Těšínsku. Od 1. listopadu 1938 pak nastoupil jako úředník České Zemědělské rady v Brně. Zde, na území Protektorátu, také proţil celou druhou světovou válku. Měl na starosti záleţitosti uprchlíků ze Slovenska, kteří po vzniku Slovenského štátu byli nuceni opustit své pozemky na území, zabraném Maďarskem a vraceli se zpět na Moravu. V roce 1941 se stal přednostou organizačního oddělení Zemědělské rady v Brně a pracoval zde aţ do osvobození. Tady se také zapojil do protifašistického odboje a jako kurýr předával dále zprávy o vojenských, politických a hospodářských poměrech na území okupovaného Polska, jeţ získával od přítele Ludwika Ciahotného. Musel při tom však být velmi obezřetný, neboť byl, také díky své rotariánské minulosti, v hledáčku německých okupačních orgánů. Po osvobození se vrátil do Opavy a tady znovu s dalšími přáteli navázal na prvorepublikové rotariánské hnutí a s MUDr. Koblihou opět stál při obnovení Rotary clubu. Po nástupu další, tentokrát rudé totality a po

16 druhém, nuceném zániku klubu, představovala tato jeho aktivita opět váţnou ţivotní komplikaci. Situace později, po roce 1950, vyústila v nutnost opuštění funkcí a pracovních pozic, které od války zastával a k jeho odchodu do ústraní a později do starobního důchodu. V něm byl od roku Do té doby ještě aktivně vyučoval odborné předměty na opavských středních školách, zejména na Střední zemědělské škole. Také proto se nelze jeho obezřetnosti, při psaní vzpomínek na své zásluhy o rotariánské hnutí v Opavě, divit. Zpracováno s použitím materiálů, uložených v pozůstalosti Ing. A. Kacíře v Zemském archivu v Opavě. Pokračování příště Dopis guvernérův: Váţený priateľu prezident RC priateľ Tomáš Roleder a milí priatelia - členovia RC Opava International, ďakujem Vám za milé a bezprostredne úprimné prijatie, ktoré sa dostalo mne i mojej manželke zo strany členov Vášho klubu. Aj touto cestou Vám ďakujem za Vaše aktivity, projekty a humanitárnu servisnú činnosť v prospech tých, ktorí sú na to odkázaní. Predpokladám, že námetmi, ktoré odzneli, sa budete zaoberať. Prosím, aby ste hľadali cesty pre ich naplnenie. Za mimoriadne naliehavé považujem v tomto rotariánskom roku pokročiť v stabilizácii a rozvoji členskej základne, hoci nie menej dôležité sú i ostatné oblasti, ktorých sme sa v diskusii dotkli, ako napr. revitalizácia RCC, ktoré v dobe voľakedajšieho D66 v období I. Republiky pôsobili vo Vašom okolí. Prajeme Vám do Vašej ďalšej klubovej činnosti naďalej veľa odhodlania, plodné námety a úspechy, všetkým členom klubu, ich najbližším a priateľom prajeme zdravie a úspechy v profesionálnom aj osobnom živote. S poďakovaním a s pozdravom Ing. Tomáš Lang, PhD., DG RID 2240 a manželka MUDr. Agnesa Langová OPAVSKÝ ROTARIAN čtrnáctideník RC Opava International. Vychází kaţdé druhé pondělí v nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE. Odpovědný redaktor: Petr Andrle. Adresa vydavatele: Nákladní 16, Opava ). Adresa redakce: Petr Andrle, Čeladná 711, Čeladná. Tel.: ; mobil: ; Toto číslo 14/2011 vyšlo dne 26. prosince 2011.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2/2015 Box pro sběr použitých brýlí LC Praha Hartig nabízí ostatním lionským klubům možnost zakoupení

Více

1/2007 ročník IX. Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1/2007 ročník IX. Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 1/2007 ročník IX Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA OBSAH Guvernérův glosář 4 zamyšlení a postřehy guvernéra D2240 Romana

Více

KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* 2. 11. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)

KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* 2. 11. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) KAŢDÉMU JE DÁNA ŘEČ, JEN NĚKTERÝM MOUDROST DUCHA (Cato) ČÍSLO 34* ROČNÍK IV* 2. 11. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

Kostelík u Jasiny. Vlastimil Svoboda:

Kostelík u Jasiny. Vlastimil Svoboda: Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 3 2009: Rachov, středisko Huculů Cesta Rusínů do Evropy aneb: film Osadné o rusínské vesnici vyhrál na karlovarském festivalu O 10. Světovém

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Jambo, Keňo!

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Jambo, Keňo! ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Jambo, Keňo! LIONS CLUBS INTERNATIONAL 3/2011 4 Slovo guvernéra René Hudzovič 5 Jambo Lions! zdraví keňští lioni Svatava a Květoslav

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Lví očko. pro dětské očko

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Lví očko. pro dětské očko ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Lví očko pro dětské očko LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2011 4 Slovo guvernéra Oldřich Choděra 4 Téma: Lions Eye 6 Lions Eye: Nový

Více

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 2/2011 ročník XIII Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2/2011 ročník XIII ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

2/2007 ročník IX. Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2/2007 ročník IX. Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 2/2007 ročník IX Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Foto: Ladislav Šeiner ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA)

Více

VEŠ NA KOPCI VĚTŠÍ NEŢ KRÁVA V ÚDOLÍ (Indické přísloví) ČÍSLO 29* ROČNÍK IV* 21. 9. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI)

VEŠ NA KOPCI VĚTŠÍ NEŢ KRÁVA V ÚDOLÍ (Indické přísloví) ČÍSLO 29* ROČNÍK IV* 21. 9. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) VEŠ NA KOPCI VĚTŠÍ NEŢ KRÁVA V ÚDOLÍ (Indické přísloví) ČÍSLO 29* ROČNÍK IV* 21. 9. 2011* (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu ţil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Havel se stal evropským symbolem

Havel se stal evropským symbolem Ondřej Rychlík Osobnost roku 1989 na cestě od vysokých úřadů k veterinařině Rozhovor, str. 5 Pavel Poc, Jan Březina Europoslanci o postoji parlamentu ke klimatickému summitu v Kodani Pubicistika, str.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2015 Zveme vás na XXIII. distriktní konvent Vážení přátelé, lioni a lionky! Rády bychom Vás přivítaly

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

Dobrovolnictví - opora občanské společnosti Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme...

Dobrovolnictví - opora občanské společnosti Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme... Dobrovolnictví - opora občanské společnosti Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme... KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 9. a 10. května 2011 Sborník konference Dobrovolnictví opora občanské společnosti Čeho jsme

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým

Více

hospitalita EBOLA V AFRICE 2-3 2014 A MILOSRDNÍ BRATŘI ZDARMA Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši

hospitalita EBOLA V AFRICE 2-3 2014 A MILOSRDNÍ BRATŘI ZDARMA Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši hospitalita 2-3 2014 zpravodaj milosrdných bratří č. 24-25 EBOLA V AFRICE A MILOSRDNÍ BRATŘI Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši ZDARMA ÚVODNÍ SLOVO

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

150 LET PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

150 LET PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 2 2015 150 LET PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI VYHRAZENO PRO POVODÍ MORAVY Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.: 221 40 11 11 Fax: 257 32 27 39 www.pvl.cz Povodí Labe, státní

Více

Během slavnostního večera byli oceněni nejlepší pracovníci a kolektivy cenou Zlatý Aeskulap. Nemocnice Nový Jičín zakoupila nový lineární urychlovač

Během slavnostního večera byli oceněni nejlepší pracovníci a kolektivy cenou Zlatý Aeskulap. Nemocnice Nový Jičín zakoupila nový lineární urychlovač ROČNÍK 9 ČÍSLO 1 ÚNOR 2015 Sedmý reprezentační ples AGELu Během slavnostního večera byli oceněni nejlepší pracovníci a kolektivy cenou Zlatý Aeskulap STRANA 4 Nemocnice Nový Jičín zakoupila nový lineární

Více

Stovky uprchlíků umírají na moři

Stovky uprchlíků umírají na moři Zdeněk Velíšek Kdo má dilema? Moskva nebo Západ? Evropské horizonty, strana 3 Karla Šlechtová Za uplynulé období zvládneme vyčerpat 97,5 % alokovaných prostředků Rozhovor, strany 4 a 5 Jan Keller, Kateřina

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Vytváření sítí služeb

Vytváření sítí služeb nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Vytváření sítí služeb 1 2012 ročník 12 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha

Více

Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů

Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů Vedoucí práce: PaedDr. Petr Bauman Autor práce: Petra Tomášková

Více

ZDARMA 3/2015 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ ČERVENOU KARTU JSEM DOSTAL JEN DVAKRÁT V ŽIVOTĚ ROZHOVOR S FOTBALISTOU JAKUBEM BRABCEM

ZDARMA 3/2015 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ ČERVENOU KARTU JSEM DOSTAL JEN DVAKRÁT V ŽIVOTĚ ROZHOVOR S FOTBALISTOU JAKUBEM BRABCEM 3/2015 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ ČERVENOU KARTU JSEM DOSTAL JEN DVAKRÁT V ŽIVOTĚ ROZHOVOR S FOTBALISTOU JAKUBEM BRABCEM ZDARMA Rozhovor s Jakubem Brabcem Kompas do lepších časů A stín se tu počítá

Více