A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?"

Transkript

1 Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 14. Ročník I. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU? Myšlenka sounáležitosti je jakousi rotariánskou osou. Je téměř jisté, že plní současně funkci osy x i osy y. V tomto uspěchaném a různě neurvalém světě si může člověk lecos koupit. Lecos pořídit. Leckam zajet. Může si dokonce koupit i druhého člověka, může si koupit postavení, vzdělání, má-li peníze, může téměř vše. A mezi tím téměř vše a vše je obrovský prostor. Ne každému je dáno, aby ho objevil. Právník Paul Percy Harris se svými přáteli, mezi nimiţ byli Silvester Schiele, obchodník s uhlím, Gustav Loehr, báňský inţenýr, Hiram Shorey, krejčovský mistr, a tiskař Harry Ruggles tento prostor objevili. A zaloţili v roce 1905 první Rotary Club. Od počátku byli tito muţi vedeni myšlenkou pomáhat druhým, ale základem jejich jednání bylo také to, ţe chtěli společně sdílet radost a uspokojení nad tím, ţe je v jejich silách podpořit potřebné. A činit tak právě v oné tajemné oblasti, která obsahuje prostor mezi hranicemi téměř všeho a všeho. Od té doby se rotariáni ve všech světadílech jiţ více neţ sto let scházejí, aby se poradili o tom, jak pomoci potřebným. A zároveň se na svých pravidelných schůzkách těší z toho, ţe se potkávají. Jedno a druhé se totiţ nevylučuje, naopak. Potkáváme se z důvodů, které jsou pro život zásadní. Obdarovávat druhé, a tím i sami sebe. Naše člověčenství, a s tím související rotariánství, je dáno především naší schopností navazovat nezištné vztahy. Ukazatelem opravdového bohatství a vysoké životní úrovně není množství nahromaděných materiálních statků, ale aktivní členství ve společenství, v němž se můžeme o sebe navzájem opřít, které tvoří součást našeho domova a umožňuje nám, abychom vzájemně sdíleli své myšlenky a pocity. Paul Percy Harris vytvořil základ společenství, které má, jak se ukázalo za více neţ jedno století, velice potenciální a rozvíjející se náboj. Od té doby bylo hnutí, které zaloţil, obohaceno neuvěřitelným mnoţstvím skutků a činů, které nebylo lze napsat jako výčet do zakládající listiny. Neboť skutků, nejprve pouze předpokládaných, díky aktivitám tisíců rotariánů na celém světě, přibylo tolik, že je nelze popsat.

2 Vzpomínka na Paula Harrise a níže vzpomínka na založení našeho RC V roce 1929, byl založen Rotary club v Moravské Ostravě. Ke dni , mu bylo přiznáno členství a stal se dvacátým klubem Československého distriktu. Členové RC Moravská Ostrava, jako členové klubu mateřského, stáli o pět let později u vzniku RC v Opavě. Na snímku účastníci ustavujícího zasedání RC Opava dne Vlevo nahoře foto Ing. dr. Aloise Kacíře, který byl spolu s primářem MUDr. Františkem Koblihou členem přípravného výboru RC Opava.

3 Před několika dny vystoupil v čínské televizi náš člen Pavel Brída. Jako podnikatel jiţ dvanáct let dodává do této země motocykly a za tuto dobu zde nalezl hodně spřízněných duší. I to mu umoţnilo, aby realizoval projekt velkého dětského hřiště, zábavního parku. Jako jediný z mnoha zástupců českých firem získal nejen důvěru, ale i společenské uznání a podporu pro svůj projekt, který zatím nemá v Číně obdoby. Ale je také vstřícně přijímán, jinak by o něm čínská televize nepřinesla velice pozitivní zprávu. Pavel Brída není v tomto směru úspěšným proto, ţe je rotarián. To by bylo příliš zjednodušené. Ale tento muţ se stal rotariánem právě proto, ţe nalezl podobnost mezi svým podnikatelským úsilím a smyslem našeho hnutí. A dluţno přiznat, ţe mezi předními realizátory jeho projektu je například mladý student sinologie, jehoţ otec patří mezi členy našeho RC Opava International. Máme z toho radost. Stejnou jako z toho, ţe další náš člen Břetislav Tůma získal nedávno cenu VIA BONA, která mu byla předána za přítomnosti velvyslance USA a také zástupců tuzemských a zahraničních klubů rotary. Téměř současně jsme mohli otisknout i následující zprávu. Okresní hospodářská komora v Opavě uspořádala ve čtvrtek 20. října 2011 slavnostní shromáždění k 160. výročí založení a 20. výročí obnovení své činnosti. Při tomto mimořádně slavnostním setkání byla v 1. ročníku udělena významným podnikatelským osobnostem regionu cena Merkurova křídla v kategoriích: živnostník regionu, podnikatel regionu a osobnost regionu. Podnikatelem regionu se stal pan Břetislav Tůma, firma Ferram, a. s. A tak bychom mohli ve výčtu zajímavých aktivit našeho RC Opava International pokračovat. Jan Raida jako starosta úspěšně velí svému městysi Litultovice. Petr Zahnaš zmapoval dokonale naši opavskou rotariánskou historii od roku 1934, včetně krátké poválečné epizody. Dnes přinášíme její čtrnáctý díl. Ale tento muţ pracuje aktivně také v Panevropské unii Čech a Moravy, je jejím krajským předsedou. Je místopředsedou občanského sdruţení Vlastenecký poutník, nad jehoţ projektem Kaple Cesty česko-německého porozumění převzal na počátku roku 2011 patronát právě RC Opava International. Saša Vovk stál v nedávných dnech za naším úspěšným koncertem ve prospěch postiţených dětí, Mirka Melecká je duší několikaleté jiţ úspěšné celostátní soutěţe Začarovaná písnička, Oldřich Kodeda proslavil nejen náš RC a RC Ostrava International unikátní plaveckou poutí třemi evropskými státy na parníku LUBOR TOKOŠ. Bohumil Křempek se stal perfektní jistotou pro naše zahraniční studenty v rámci rotariánské výměny. I on a všichni další členové našeho RC vyšli ve vánočních dnech do ulic a prodávali zaručeně pravý rotariánský punč. Nejen proto, abychom vydělali na další projekty, ale také proto, abychom občanům Opavska při té příleţitosti vysvětlovali, kdo jsme a kam kráčíme. K pozitivům tohoto roku patří i to, ţe jiţ 28 týdnů vychází náš list Opavský rotarián a bude pochopitelně vycházet i nadále. O nádherném vítání vánočních svátků v hotelu Imperial, zorganizovaném RC Ostrava International a RC Opava International, jste si mohli přečíst v posledním čísle OPAVSKÉHO ROTARIÁNA. Minulé pondělí jsem byl hostem druhého ostravského klubu RC Ostrava na jejich velmi působivém a krásném vánočním setkání. Stejné pocity, mnoho aktivit a stejné záměry. Tak fungujeme. A dalo by se toho napsat o mnoho více a mohl bych jmenovat další a další rotariány. Děláme toho tedy dost, nebo málo?

4 Skutečnost, ţe veřejnost, která po roce 1989 nebyla připravena na mnohé, je často zaplavována nesprávnými informacemi o našem hnutí, nás vedla k tomu, ţe jsme spolu s Rotary clubem Ostrava International zpracovali návrh projektu na vydání publikace, která by obsahovala neotřelé a zajímavé příběhy z činnosti RC našeho distriktu za posledních dvacet let. Nic formálního, šlo by opravdu o velmi působivou publikaci, která by nevšedním způsobem vyprávěla o tom, co všichni děláme. Její absence na veřejnosti je více neţ citelná. Potřebujeme jako sůl nikoli pouze propagační letáky, ale něco, co můţeme poloţit na stůl při otázce: Rotariáni? A to je kdo? A to je co? A my bychom mohli říci - také tohle - a poloţit onu knihu na stůl. Ono se totiţ všechno pochopitelně popsat nedá. A jelikoţ máme schopnosti, dlouholeté zkušenosti, dostatečné odborné znalosti a potřebné nadšení, navrhli jsme takový projekt a nejprve jsme poţádali o stanovisko vedení distriktu. Řídící výbor distriktu 2240 se vyjádřil v tom smyslu, ţe nám nehodlá v této iniciativě bránit (coţ je pro nás zásadní), avšak ţe projekt nedoporučuje. A to z důvodů toho, ţe by publikace byla heterogenním informativním materiálem neměla by průbojnou účinnost a jednotnou výpovědní hodnotu. (Nechápeme, jak na to přišli, protoţe nám jde přesně o opačný způsob zpracování). Dále proto, ţe by různé RC měly zcela jistě problém s finanční podporou vydání takové publikace, či ţe by snad měl jejímu vydání předcházet sociologický průzkum veřejného mínění, a ţe bychom své aktivity měli zaměřit spíše na pomoci při zkvalitnění periodika Rotary Good News atd. A ţe máme případně podobný návrh připravit někdy k nějakému výročí. Naprosto respektujeme toto stanovisko a nehodláme ho zpochybňovat. Přesto se pokusíme v příštím roce projekt publikace pod názvem ROTARY CLUBY ČESKO SLOVENSKO 2012 realizovat. Jsme přesvědčeni, ţe kdyţ vysvětlíme klubům, které projeví zájem, celkem jiţ konkrétně propracovaný záměr s tím, ţe jsme schopni pomoci při zpracování textů a zaručit konečnou kvalitu publikace, ţe se setkáme s podporou. Cítíme, ţe podobných aktivit, o nichţ píši v tomto textu, je v našich klubech povícero. Jde jen o to je neformálně popsat a s plnou odbornou i společenskou odpovědností je vhodným způsobem předložit občanům této země. A vysvětlit jim, že skutečně nejsme přípravkou pro nějaké zednářské lóže. Navíc jsme tímto možným činem povinováni všem, kteří před lety v této zemi hnutí rotary zakládali, dále těm, kteří tak učinili znovu po druhé válce, když mnozí z nich byli za tuto činnost perzekuováni. My jsme činnost našich předchůdců ocenili, ale naše veřejné přihlášení k jejich prvorepublikovému a poválečnému odkazu bylo celkově (nikoli místně) příliš tiché. Měli bychom se k našim minulým a současným aktivitám společně a veřejně přiznat. To je smyslem tohoto projektu. Vážení přátelé, ještě v nás všech doznívají ony okamžiky, kdy jsme se potkali u rozsvíceného vánočního stromku se svými blízkými a přáli si mimo jiné také to, abychom se ve zdraví a spokojenosti takto sešli i v roce příštím. Mezi naše přání tohoto svatého večera patřila i ta, abychom se i nadále potkávali s těmi, kteří vyznávají myšlenku rotary. Jak tedy v roce příštím? Pochopitelně, že opět spolu! Petr Andrle

5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 SLOVEM A HLAVNĚ OBRAZEM TV NEWS CHINA přinesla nedávno rozhovor s naším členem Pavlem Brídou, který vysvětluje, jak chce jeho firma pomáhat rozvoji volnočasových aktivit čínské mládeže s využitím prvků, které jsou v Číně málo známé. Zatím mají jeho vize úspěch. V pozadí první dětské hřiště. Vjet po Odře, Labi a Vltavě z Opavy do Prahy pod rotariánskou vlajkou (viz příď parníku) to se za posledních více než sto let ještě nikomu nepodařilo. Divíte se, že si z toho náš člen Oldřich Kodeda udělal novoročenku? Naši zahraniční studenti (na snímku s prezidentem RC Opava International Tomášem Rolederem) nás podpořili i při prodeji rotariánského punče v ulicích Opavy.

6 V dnešním čísle si přečtete jiţ čtrnácté pokračování historie RC Opava z pera Petra Zahnaše. Jeho zájem o historii i současnost je dlouhodobý a trvalý. Objektiv fotoaparátu ho zastihl (i s dalším členem klubu Petrem Andrlem) přesně před pěti lety v prosinci 2006 ve chvíli, kdy o přestávce jednoho jednání ve Strasburgu poţádali o podpis Jeho Císařskou a Královskou Výsost Ottu Habsburského. Co dělají moji poddaní ve Slezsku, ptal se při podpisování Otto Habsburský. Oba ho ujistili, ţe se snaţí a odpovědně pracují. A platí to stále. A dole? Josef Melecký to s našimi studenty (Juliana a Russel) sice nacvičil dopředu, ale přece jenom jim trochu pomáhal- 14. prosince na společné vánoční schůzce RC Opava Intenational s rodinnými příslušníky. Zazpívali nám totiţ zcela bezchybně Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se

7 Naši v Drážďanech na předvánočních nákupech (společný zájezd RC Ostrava International a RC Opava International)

8 Základy kvalitního rotariánského punče vznikají v kuchyni u Tůmů, ale ruku k dílu přikládají členové dle potřeby. I budoucí členové, jak vidno na spodním snímku.

9

10

11 DOPIS IVANA BELANA ROTARIÁNŮM Vážení páni ADG, prezidentky a prezidenti Rotary klubov v Dištrikte 2240 RI, milí rotariánski priatelia! December 2011 Pozdravujem Vás v čase príprav na sviatočné dni, kedy si kaţdý z nás určite nájde aspoň krátku chvíľu na rekapituláciu ubiehajúceho kalendárneho roka, na zhodnotenie naplnenia tohtoročných plánov a predsavzatí. S pocitom spokojnosti budeme hovoriť o tých, ktoré sú uţ dávno splnené, ale pocit radosti nám môţe strpčovať zistenie, ţe nie všetky ciele sa podarilo splniť v celom rozsahu, najmä ak svedomie vyčíta, ţe plány boli reálne. Aby ste takúto prípadnú dezilúziu nemuseli pociťovať ani na konci rotariánskeho roka , snaţím sa týmto listom pripomenúť Vám z rotariánskych cieľov problematiku členskej základne nášho dištriktu. Verím, ţe kaţdý z Vás, funkcionárov spoločenstva Rotary International, má v rámci svojho funkčného obdobia svoje plány a projekty aj na poli rotariánskom. Verím tieţ, ţe ich chcete váhou svojej osobnosti a silou celého kolektívu Rotary klubu úspešne splniť. Dovolím si preto pripomenúť, ţe blíţiaci sa koniec roka 2011 bude uţ koniec prvej polovice Vášho funkčného obdobia a na splnenie klubových cieľov ako aj dištriktných výziev ostáva uţ len pár mesiacov. Jedna z hlavných dištriktných úloh, ktorej sa v kluboch musíme venovať nepretrţite, je určite otázka členskej základne a moţnosť zaloţenia nových klubov. Z pozície predsedu a v mene celého dištriktného výboru pre rozvoj členskej základne a zakladania nových klubov Vám preto pripomínam, aby ste nezabudli ani na výzvu nášho DG Tomáša Langa na PETS v Belej a v Liste guvernéra č.3, v ktorej Vás ţiadal o mimoriadnu angaţovanosť v snahe udrţania a rozvoja členskej základne, ako aj o zakladanie nových klubov: kaţdý člen klubu navrhne jedného nového kandidáta na členstvo v klube a kaţdý klub sa bude snaţiť vytvoriť podmienky pre vznik nového klubu v okolí. Táto úloha sa nedá splniť zo dňa na deň a preto ju nenechávajte na posledné dni Vášho funkčného obdobia. V počte členov podľa aktuálnej dištriktnej dokumentácie síce od 1. júla 2011 vzrástol počet rotariánov o 10 členov, ale v 5 ročnom prehľade je nárast len o 2 ( slovom DVOCH) členov! Taktieţ stagnujeme v počte novozaloţených klubov. Od 1. júla 2007 sme zaznamenali Charter len štyroch nových klubov : RC Olomouc City (2007), RC Opava International (2009), RC Košice Classic a RC Humenné (2010). V tomto období sme však napriek veľkej snahe a pomoci vedenia dištriktu prvýkrát v histórii dištriktu a verím, ţe aj poslednýkrát jeden klub stratili (Chomutov). Stále je neuveriteľné, ţe ani vo všetkých krajských mestách našich republík ešte nemáme Rotary kluby (Ústí nad Labem, Trnava, Prešov). Ešte stále sa našou nedostatočnou angaţovanosťou a neospravedlniteľnou letargiou neobnovili Rotary kluby v dvadsiatke českých miest, v ktorých Rotary kluby uţ pôsobili a kde teda rotariánska tradícia musela uţ zanechať svoje stopy. Sú k dispozícii zoznamy členov bývalých klubov a môţem ich záujemcom o obnovu týchto klubov poskytnúť. Určite sa nájdu aj v súčasnej generácii týchto rotariánskych rodov nadšenci, ktorí by pomohli obnove klubov. Na pomoc Vašej potrebnej a zásluţnej angaţovanosti pri zakladaní alebo obnove Rotary klubov uvádzam mestá, v ktorých sa obnova zatiaľ neuskutočnila : Čáslav, Česká Třebová, Český Tešín, Hodonín, Kolín, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Mariánske Lázne, Mělník, Mladá Boleslav, Nový Bydţov, Pelhřimov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad Labem, Sušice, Teplice-Šanov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Ţamberk. V roku 2012 uplynie napríklad 75. výročie zaloţenia Rotary klubu v Hodoníne, v meste, v ktorom sa narodil náš prvý spoločný prezident a prvý čestný guvernér nášho pôvodného Dištriktu 66 Rotary International Tomáš Garrigue Masaryk. To by mal byť tieţ veľmi pádny dôvod najmä pre Rotary klubov juţnej

12 Moravy, aby vyvinuli maximálne úsilie o obnovenie tohto klubu a svojou aktivitou pomohli navrátiť do Hodonína rotariánsku tradíciu. V Českej republike je ďalších 65 miest s počtom obyvateľov nad , ktoré by mohli byť potenciálne vhodným sídlom Rotary klubov so širokou škálou servisných sluţieb. Na Slovensku vo všetkých pôvodných sídlach Rotary klubov je uţ roky obnovená klubová činnosť. V Bratislave a v Košiciach dokonca vznikli aj viaceré kluby a 11 miest sa stalo novými rotariánskymi centrami. Napriek tomu máme aj na Slovensku rezervy v zakladaní nových Rotary sídiel. Mestá ako Trnava, Prešov, Michalovce, Snina, Stráţske, Dunajská Streda, Povaţská Bystrica, Prievidza + Bojnice, Lučenec, Rimavská Sobota a ďalšie by si iste servisný klub zaslúţili. Je tu teda výzva pre Rotary kluby susediacich miest, aby zamerali svoju pozornosť na moţných nositeľov rotariánskych princípov v týchto mestách a pomohli im pri zakladaní nových klubov. Prosím Vás, abyste nezabudli ani na rozširovanie a najmä omladzovanie vlastných radov. V dištrikte máme viacej ako 70% členov vysoko nad 50 rokov (!). Ani prijatie jedného člena pod 40 rokov v kaţdom klube výraznejšie neovplyvní priemerný vek rotariánov nášho dištriktu. V neposlednom rade, ale o to dôraznejšie chcem upozorniť na naše neţné pohlavie. Sú to práve ţeny, ktoré v mnohých kluboch zastávajú zodpovedne a obetavo svoje funkcie a často na ich vytrvalosti a angaţovanosti stojí úspech klubových projektov. Práve táto ich nevyčerpávajúca akčná aktivita je moţno jednou z príčin, ţe ešte stále v mnohých kluboch, najmä v pánskych seniorských pohodových kluboch majú ţeny stále červenú. Nezastupiteľná úloha ţien v napĺňaní rotariánskych princípov je pritom v našom dištrikte vyriešená uţ roky. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, ţe na pozícii DGE máme pre rotariánsky rok zvolenú uţ druhú ţenu - guvernérku : pani Irena Brichta z RC Prague International. Napriek tomu som presvedčený, ţe celkový počet ţien v našom dištrikte 161 (123 ČR + 38 SR) a najmä ich percentuálne vyjadrenie z počtu všetkých členov ( 8% + 2% ) ďaleko zaostáva za reálnym počtom významných ţien, ktoré by do Rotary klubov patrili. Tu vidím jeden z najmenej náročných spôsobov ako vylepšiť štruktúru a počty členov našich klubov v časovo krátkom horizonte a to najmä tých malých klubov, kde počet členov klesol pod 15. Taktieţ v porovnaní s ostatnými dištriktmi je počet rotariánok v našom dištrikte podpriemerný. Zaloţiť nový klub treba zaregistrovaním občianskeho zdruţenia s názvom Rotary klub a miestom sídla na Ministerstve vnútra. Prípravný výbor musí mať aspoň troch členov a k prihláške musí priloţiť stanovy klubu. Na tento účel prosím poskytovať Vzorové stanovy Rotary klubu, ktoré prípravný výbor priloţí k prihláške. Členov prípravného výboru treba neustále motivovať k postupnému získavaniu nových členov, napríklad prizývaním na klubové stretnutia existujúcich klubov nielen na blízkom okolí, ale aj v zahraničí. ADG, alebo prezident kmotrovského klubu pre tieto účely vystaví potvrdenie - certifikát, ţe ide o člena RC v zakladaní. Prosím Vás, aby ste mi oznámili všetky zaloţené občianske zdruţenia s názvom Rotary klub, alebo uţ Rotary kluby v zakladaní zaregistrované aj v Zűrichu najneskoršie do , aby sme členov prípravných výborov mohli pozvať na PETS. V prípade potreby skoršej a konkrétnej informácie neváhajte a obráťte sa s dôverou na ADG, členov našej komisie, alebo priamo na mňa. Prajem Vám príjemné preţitie sviatkov a nerušenú rodinnú pohodu. Nech chvíle zamyslenia a relaxu prinesú aj nové rotariánske ciele a plány ciest k ich úspešnému a skorému splneniu. Veľa zdravia, sily, energie a radosti pri ich plnení v novom roku Vám a Vašim najbliţším úprimne ţelá Ivan Belan, PDG, Dištriktný výbor rozvoja členskej základne a zakladania klubov.

13 K dopisu Ivana Belana PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY O PRÁCI V NAŠEM RC JE ZÁJEM Ve výše uvedeném dopise Ivana Belana, PDG, předsedy distriktního výboru pro Rozvoj členské základny a zakládání klubů (Membership Developmentand Extension) je řečeno mnoho z toho, co bychom měli obecně mít neustále na paměti a čemu v naší práci věnujeme poměrně značnou pozornost. V roce 2011 jsme za členy našeho RC přijali celkem čtyři nové členy, kteří značně také sníţili věkový průměr naší členské základny, který je i tak niţší neţ padesát let. Na předposledním našem setkání před vánočními svátky (viz foto vlevo) jsme souhlasili s návrhem Ondřeje Tůmy, ţe mezi nás přijde další zájemce o členství. Dá se tedy říci, ţe ač neorganizujeme pochopitelně nějaký nábor, ţe především propagováním naší práce můţeme dosíci toho, aby mezi nás přicházeli noví členové. Pochopitelně, ţe nám nejde o nábor nových členů za kaţdou cenu a také nechceme být jakousi masovou organizací. Ale je třeba, abychom si navzájem předávali zkušenosti. A také pochopitelně o to, abychom je měli komu předávat. Nejcennější pro nás je, aby naši členové byli nositeli mnoha zkušeností a znalostí, aby se naše práce mohla rozvíjet přirozeně a kvalitativněji. K pozitivním jevům naší práce patří i to, ţe se neformálně potkáváme i při jiných příleţitostech, neţ na pravidelných schůzkách. Velikým osvěţením naší činnosti jsou vţdy společné akce s RC Ostrava International, ale i účast většiny členů na různých oficiálních akcích, výletech a na dalších neformálních setkáních (viz například snímek vlevo ze společného setkání v Kravařích) Tím se upevňuje pocit sounáleţitosti i společné odpovědnosti tak, jak se o tom píše v dnešním úvodu tohoto čísla. A i kdyţ naši práci propagujeme poměrně intenzivně, domníváme se, že publikace o existenci rotary evidentně schází (r)

14 (14) KAPITOLKY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ V OPAVĚ Píše Petr Zahnaš Velmi významnou opavskou osobností nejen meziválečného období, ale i dalšího čtvrtstoletí po druhé světové válce, byl známý zemědělský odborník, slezský a opavský patriot a v mnoha oblastech veřejně činný člověk Ing. Dr. Alois Kacíř. Kacíř byl jednou z výrazných osobností, ovlivňujících zemědělství ve Slezsku. Vyrůstal v zemědělském prostředí, tento obor vystudoval a po celý svůj ţivot v něm i působil. Jeho práce v této oblasti měla nejen profesní charakter, ale jiţ od mládí se angaţoval v mnoha neziskových a dobrovolnických aktivitách, souvisejících s tímto oborem. Jiţ od mládí se prakticky i po stránce teoretické zabýval chovem drobného domácího zvířectva, především drůbeţe a králíků. V roce 1915 zaloţil v rodné obci Malé Kunčice nad Ostravicí (dnes Ostrava-Kunčičky) spolek chovatelů drobného zvířectva. Místní organizaci tohoto spolku v Kunčičkách pak dlouhou dobu pronajímal a v roce 1968 prodal, blíţe neuvedené reality, jeţ byly dříve součástí hospodářství Kacířovy rodiny. V roce 1918 byl zvolen jednatelem Spolku chovatelů hospodářských zvířat ve Studénce a stal se také jeho zástupcem u Ústřední hospodářské společnosti v Opavě. Od roku 1935 se pak dokonce stal i jeho předsedou. V období první republiky stál také v čele Drůbeţnické jednoty v Praze její zemské pobočky v Opavě. Dne byl zvolen organizačním referentem Spolku chovatelů vepřového dobytka v Opavě a od roku 1934 byl jednatelem Druţstva pro chov a prodej dobytka v Brance u Opavy, po skončení druhé světové války se pak stal jeho předsedou. V letech byl jednatelem Zemědělské jednoty Československé republiky, ţupní odbočky v Opavě. Od ní obdrţel v roce 1928 plaketu za vynikající součinnost se Zemědělskou Jednotou v oboru výstavním. Stal se členem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a aktivně působil v řadě komisí jeho ústředního výboru (kulturněpropagační komise, komise pro práci s mládeţí, ústřední kontrolní a revizní komise). Do palety jeho bohatých veřejných aktivit ve Slezsku a zejména v Opavě, samozřejmě patřila také práce ve výboru Matice Opavské, kde aktivně působil jiţ od roku 1924 a sem také musíme zařadit i jeho významnou a průkopnickou práci při rozvoji rotariánských myšlenek a zakládání Rotary clubu v Opavě. Byl to právě on, kdo se jiţ v roce 1933 spojil s dalšími opavskými osobnostmi a po vzniku ostravského klubu, hledal cesty k zaloţení RC v Opavě. Velký podíl na přípravných pracích při zakládání opavského klubu měli lékaři opavské Zemské nemocnice, s nimiţ byl Alois Kacíř jiţ od počátku třicátých let v úzkém kontaktu. Byl to zejména MUDr. Jindřich Urbánek, jenţ byl v letech nejprve primářem interního oddělení opavské nemocnice a od roku 1926 do r pak jejím ředitelem. V roce 1930 se přestěhoval do Ostravy, kde se stal ředitelem závodní nemocnice Vítkovických ţelezáren a v Ostravě také vstoupil do RC Moravská Ostrava. Tato skutečnost a přetrvávající velmi blízké přátelství s Aloisem Kacířem, sehrály rozhodující roli při formování a

15 ustavování Rotary clubu v Opavě. Bylo tedy z velké části právě jejich zásluhou, ţe se podařilo oslovit a zorganizovat skupinu opavských osobností, které vytvořily základ nově vznikajícího klubu. Vedle Aloise Kacíře stál u zrodu opavského rotary clubu také další lékař, působící v té době v Opavské Zemské nemocnici primář MUDr. František Kobliha. Přípravné práce na tomto, v opavských poměrech 30. let dvacátého století velmi odváţném projektu, popisuje sám A. Kacíř ve svých strojopisných pamětech, napsaných ve druhé polovině padesátých let. Tato drobná, v červených deskách svázaná a nikdy nepublikovaná Kacířova kníţka pamětí, nazvaná Moje vzpomínky, v níţ shrnuje svůj dosavadní ţivot, obsahuje na straně 17 sice jen velmi stručnou, ale o to významnější zmínku o zaloţení opavského Rotary clubu. Zde tedy máme přímý doklad, záznam přímého účastníka, pamětníka a iniciátora o tom, jak a kdy ke vzniku RC v Opavě došlo. Proč jen taková strohá a stručná poznámka? Proč je tak významná záleţitost nejen pro Opavu, ale i pro samotného A. Kacíře, v jeho pamětech redukována pouze do jednoho, velmi stručného odstavečku? Odpovědi na tyto otázky můţeme najít v kontextu doby, kdy Kacíř své paměti psal. Datovány jsou 5. srpnem Psány byly tedy v době, kdy si autor pamětí mohl být jist tím, ţe v případě, kdyby se jeho spisek dostal do nepovolaných rukou, mohl se právě kvůli této zmínce, stát obětí dalších persekucí. A v souvislosti s rotariánským hnutím by to v jeho případě nebylo poprvé. Hned po obsazení Sudet hitlerovským Německem byl opavský RC okamţitě zakázán a jeho členové, kteří zůstali v Opavě a okolí byli zahrnuti do seznamu osob, reţimu nepohodlných. Alois Kacíř se tehdy sice přímé persekuci vyhnul, neboť na podzim r přesídlil do Místku, kde pracoval jako zemědělský expert u Evakuační komise a komise generála Františka Hrabčíka. Tyto komise měly zajistit jednak evakuaci osob a prostředků z obsazeného území a také vytýčení nové hranice s Polskem na Těšínsku. Od 1. listopadu 1938 pak nastoupil jako úředník České Zemědělské rady v Brně. Zde, na území Protektorátu, také proţil celou druhou světovou válku. Měl na starosti záleţitosti uprchlíků ze Slovenska, kteří po vzniku Slovenského štátu byli nuceni opustit své pozemky na území, zabraném Maďarskem a vraceli se zpět na Moravu. V roce 1941 se stal přednostou organizačního oddělení Zemědělské rady v Brně a pracoval zde aţ do osvobození. Tady se také zapojil do protifašistického odboje a jako kurýr předával dále zprávy o vojenských, politických a hospodářských poměrech na území okupovaného Polska, jeţ získával od přítele Ludwika Ciahotného. Musel při tom však být velmi obezřetný, neboť byl, také díky své rotariánské minulosti, v hledáčku německých okupačních orgánů. Po osvobození se vrátil do Opavy a tady znovu s dalšími přáteli navázal na prvorepublikové rotariánské hnutí a s MUDr. Koblihou opět stál při obnovení Rotary clubu. Po nástupu další, tentokrát rudé totality a po

16 druhém, nuceném zániku klubu, představovala tato jeho aktivita opět váţnou ţivotní komplikaci. Situace později, po roce 1950, vyústila v nutnost opuštění funkcí a pracovních pozic, které od války zastával a k jeho odchodu do ústraní a později do starobního důchodu. V něm byl od roku Do té doby ještě aktivně vyučoval odborné předměty na opavských středních školách, zejména na Střední zemědělské škole. Také proto se nelze jeho obezřetnosti, při psaní vzpomínek na své zásluhy o rotariánské hnutí v Opavě, divit. Zpracováno s použitím materiálů, uložených v pozůstalosti Ing. A. Kacíře v Zemském archivu v Opavě. Pokračování příště Dopis guvernérův: Váţený priateľu prezident RC priateľ Tomáš Roleder a milí priatelia - členovia RC Opava International, ďakujem Vám za milé a bezprostredne úprimné prijatie, ktoré sa dostalo mne i mojej manželke zo strany členov Vášho klubu. Aj touto cestou Vám ďakujem za Vaše aktivity, projekty a humanitárnu servisnú činnosť v prospech tých, ktorí sú na to odkázaní. Predpokladám, že námetmi, ktoré odzneli, sa budete zaoberať. Prosím, aby ste hľadali cesty pre ich naplnenie. Za mimoriadne naliehavé považujem v tomto rotariánskom roku pokročiť v stabilizácii a rozvoji členskej základne, hoci nie menej dôležité sú i ostatné oblasti, ktorých sme sa v diskusii dotkli, ako napr. revitalizácia RCC, ktoré v dobe voľakedajšieho D66 v období I. Republiky pôsobili vo Vašom okolí. Prajeme Vám do Vašej ďalšej klubovej činnosti naďalej veľa odhodlania, plodné námety a úspechy, všetkým členom klubu, ich najbližším a priateľom prajeme zdravie a úspechy v profesionálnom aj osobnom živote. S poďakovaním a s pozdravom Ing. Tomáš Lang, PhD., DG RID 2240 a manželka MUDr. Agnesa Langová OPAVSKÝ ROTARIAN čtrnáctideník RC Opava International. Vychází kaţdé druhé pondělí v nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE. Odpovědný redaktor: Petr Andrle. Adresa vydavatele: Nákladní 16, Opava ). Adresa redakce: Petr Andrle, Čeladná 711, Čeladná. Tel.: ; mobil: ; Toto číslo 14/2011 vyšlo dne 26. prosince 2011.

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem Program konference 28. 3. 2009, Česká národní banka Senovážné náměstí 30, Praha 1 Rádi bychom poděkovali

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU

GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU Nominační dokument CENA TOMÁŠE J. BATI Cena za zásluhy o Rotary distrikt 2240 spravuje: GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU 2240 Česká republika a Slovenská republika CENA TOMÁŠE J. BATI ZA ZÁSLUHY O ROTARY DISTRIKT

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV Tento zoznam vymedzuje vhodných ţiadateľov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika do úrovne jednotlivých právnych

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

DOPIS GUVERNÉRA V Nových Zámkoch, 8. augusta 2011

DOPIS GUVERNÉRA V Nových Zámkoch, 8. augusta 2011 Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International. Číslo 6 Ročník I. Vyšlo dne 5. 9. 2011 SLUŢBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY DOPIS GUVERNÉRA V Nových Zámkoch, 8. augusta 2011 Moji váţení a milí rotariánski priatelia,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne 15. 02. 2014 Vážení přítomní hosté, vážení přátelé Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé

Více

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia Myjava 14.marca 2011 Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban 974 01 Dovoľte poďakovať sa Vám za poskytnutie Vášho sponzorského daru. Váš dar nám

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013

za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013 za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013 Předseda : ŠILINGER Michael Členové: LAMMEL Karel BERGMANN Petr Od měsíce května ukončili svou činnost členové DK přítelkyně Hana BOHATÁ a přítel Jaroslav

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Výměna mládeže. Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže. Pracovní setkání YEO - Strečno základní kurz

Výměna mládeže. Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže. Pracovní setkání YEO - Strečno základní kurz www.rotary.cz Výměna mládeže Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže Výměna mládeže - vlajková loď distriktu Program přednášky Organizace Výměny mládeže v distriktu 2240 Krátkodobé výměny

Více

Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015

Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015 Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015 V roce 2015 byl v našem spolku spojen se dvěma hlavními úkoly splnit podmínky Řídících orgánů pro udělení certifikace a dokončit práce na Komunitně

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 3. Ročník II. Vyšlo dne 6. 2. 2012 SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES POZVÁNKA Statutární město

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie. Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie

Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie. Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie 18. 5. 1990 byl vystaven rodný list. Na svět přišla Česká marketingová společnost. Česká marketingová

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK KOLO Rimfree Interiér kamionu KOLO č. 24 červen 2015 TOUR 2015 SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR

toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK KOLO Rimfree Interiér kamionu KOLO č. 24 červen 2015 TOUR 2015 SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK č. 24 červen 2015 nejen pro Autorizované partnery KOLO SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR Vážení obchodní partneři, od 10.5. do 24. 5. 2015 byl na cestě po Slovensku, Čechách a

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Přítomni: Omluveni: Vaněk, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Římovská, Botlík, Harasimová, Brázdil, Janiš,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

O portále. Návštěvnost. Možnosť spolupráce

O portále. Návštěvnost. Možnosť spolupráce O portále Portál Plasticka-chirurgia.tv ponúka kompletné informácie z oblasti estetickej medicíny. Návštevník na ňom nájde odborné informácie podávané neodbornou formou. Vďaka detailným popisom jednotlivých

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více