A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?"

Transkript

1 Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 14. Ročník I. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU? Myšlenka sounáležitosti je jakousi rotariánskou osou. Je téměř jisté, že plní současně funkci osy x i osy y. V tomto uspěchaném a různě neurvalém světě si může člověk lecos koupit. Lecos pořídit. Leckam zajet. Může si dokonce koupit i druhého člověka, může si koupit postavení, vzdělání, má-li peníze, může téměř vše. A mezi tím téměř vše a vše je obrovský prostor. Ne každému je dáno, aby ho objevil. Právník Paul Percy Harris se svými přáteli, mezi nimiţ byli Silvester Schiele, obchodník s uhlím, Gustav Loehr, báňský inţenýr, Hiram Shorey, krejčovský mistr, a tiskař Harry Ruggles tento prostor objevili. A zaloţili v roce 1905 první Rotary Club. Od počátku byli tito muţi vedeni myšlenkou pomáhat druhým, ale základem jejich jednání bylo také to, ţe chtěli společně sdílet radost a uspokojení nad tím, ţe je v jejich silách podpořit potřebné. A činit tak právě v oné tajemné oblasti, která obsahuje prostor mezi hranicemi téměř všeho a všeho. Od té doby se rotariáni ve všech světadílech jiţ více neţ sto let scházejí, aby se poradili o tom, jak pomoci potřebným. A zároveň se na svých pravidelných schůzkách těší z toho, ţe se potkávají. Jedno a druhé se totiţ nevylučuje, naopak. Potkáváme se z důvodů, které jsou pro život zásadní. Obdarovávat druhé, a tím i sami sebe. Naše člověčenství, a s tím související rotariánství, je dáno především naší schopností navazovat nezištné vztahy. Ukazatelem opravdového bohatství a vysoké životní úrovně není množství nahromaděných materiálních statků, ale aktivní členství ve společenství, v němž se můžeme o sebe navzájem opřít, které tvoří součást našeho domova a umožňuje nám, abychom vzájemně sdíleli své myšlenky a pocity. Paul Percy Harris vytvořil základ společenství, které má, jak se ukázalo za více neţ jedno století, velice potenciální a rozvíjející se náboj. Od té doby bylo hnutí, které zaloţil, obohaceno neuvěřitelným mnoţstvím skutků a činů, které nebylo lze napsat jako výčet do zakládající listiny. Neboť skutků, nejprve pouze předpokládaných, díky aktivitám tisíců rotariánů na celém světě, přibylo tolik, že je nelze popsat.

2 Vzpomínka na Paula Harrise a níže vzpomínka na založení našeho RC V roce 1929, byl založen Rotary club v Moravské Ostravě. Ke dni , mu bylo přiznáno členství a stal se dvacátým klubem Československého distriktu. Členové RC Moravská Ostrava, jako členové klubu mateřského, stáli o pět let později u vzniku RC v Opavě. Na snímku účastníci ustavujícího zasedání RC Opava dne Vlevo nahoře foto Ing. dr. Aloise Kacíře, který byl spolu s primářem MUDr. Františkem Koblihou členem přípravného výboru RC Opava.

3 Před několika dny vystoupil v čínské televizi náš člen Pavel Brída. Jako podnikatel jiţ dvanáct let dodává do této země motocykly a za tuto dobu zde nalezl hodně spřízněných duší. I to mu umoţnilo, aby realizoval projekt velkého dětského hřiště, zábavního parku. Jako jediný z mnoha zástupců českých firem získal nejen důvěru, ale i společenské uznání a podporu pro svůj projekt, který zatím nemá v Číně obdoby. Ale je také vstřícně přijímán, jinak by o něm čínská televize nepřinesla velice pozitivní zprávu. Pavel Brída není v tomto směru úspěšným proto, ţe je rotarián. To by bylo příliš zjednodušené. Ale tento muţ se stal rotariánem právě proto, ţe nalezl podobnost mezi svým podnikatelským úsilím a smyslem našeho hnutí. A dluţno přiznat, ţe mezi předními realizátory jeho projektu je například mladý student sinologie, jehoţ otec patří mezi členy našeho RC Opava International. Máme z toho radost. Stejnou jako z toho, ţe další náš člen Břetislav Tůma získal nedávno cenu VIA BONA, která mu byla předána za přítomnosti velvyslance USA a také zástupců tuzemských a zahraničních klubů rotary. Téměř současně jsme mohli otisknout i následující zprávu. Okresní hospodářská komora v Opavě uspořádala ve čtvrtek 20. října 2011 slavnostní shromáždění k 160. výročí založení a 20. výročí obnovení své činnosti. Při tomto mimořádně slavnostním setkání byla v 1. ročníku udělena významným podnikatelským osobnostem regionu cena Merkurova křídla v kategoriích: živnostník regionu, podnikatel regionu a osobnost regionu. Podnikatelem regionu se stal pan Břetislav Tůma, firma Ferram, a. s. A tak bychom mohli ve výčtu zajímavých aktivit našeho RC Opava International pokračovat. Jan Raida jako starosta úspěšně velí svému městysi Litultovice. Petr Zahnaš zmapoval dokonale naši opavskou rotariánskou historii od roku 1934, včetně krátké poválečné epizody. Dnes přinášíme její čtrnáctý díl. Ale tento muţ pracuje aktivně také v Panevropské unii Čech a Moravy, je jejím krajským předsedou. Je místopředsedou občanského sdruţení Vlastenecký poutník, nad jehoţ projektem Kaple Cesty česko-německého porozumění převzal na počátku roku 2011 patronát právě RC Opava International. Saša Vovk stál v nedávných dnech za naším úspěšným koncertem ve prospěch postiţených dětí, Mirka Melecká je duší několikaleté jiţ úspěšné celostátní soutěţe Začarovaná písnička, Oldřich Kodeda proslavil nejen náš RC a RC Ostrava International unikátní plaveckou poutí třemi evropskými státy na parníku LUBOR TOKOŠ. Bohumil Křempek se stal perfektní jistotou pro naše zahraniční studenty v rámci rotariánské výměny. I on a všichni další členové našeho RC vyšli ve vánočních dnech do ulic a prodávali zaručeně pravý rotariánský punč. Nejen proto, abychom vydělali na další projekty, ale také proto, abychom občanům Opavska při té příleţitosti vysvětlovali, kdo jsme a kam kráčíme. K pozitivům tohoto roku patří i to, ţe jiţ 28 týdnů vychází náš list Opavský rotarián a bude pochopitelně vycházet i nadále. O nádherném vítání vánočních svátků v hotelu Imperial, zorganizovaném RC Ostrava International a RC Opava International, jste si mohli přečíst v posledním čísle OPAVSKÉHO ROTARIÁNA. Minulé pondělí jsem byl hostem druhého ostravského klubu RC Ostrava na jejich velmi působivém a krásném vánočním setkání. Stejné pocity, mnoho aktivit a stejné záměry. Tak fungujeme. A dalo by se toho napsat o mnoho více a mohl bych jmenovat další a další rotariány. Děláme toho tedy dost, nebo málo?

4 Skutečnost, ţe veřejnost, která po roce 1989 nebyla připravena na mnohé, je často zaplavována nesprávnými informacemi o našem hnutí, nás vedla k tomu, ţe jsme spolu s Rotary clubem Ostrava International zpracovali návrh projektu na vydání publikace, která by obsahovala neotřelé a zajímavé příběhy z činnosti RC našeho distriktu za posledních dvacet let. Nic formálního, šlo by opravdu o velmi působivou publikaci, která by nevšedním způsobem vyprávěla o tom, co všichni děláme. Její absence na veřejnosti je více neţ citelná. Potřebujeme jako sůl nikoli pouze propagační letáky, ale něco, co můţeme poloţit na stůl při otázce: Rotariáni? A to je kdo? A to je co? A my bychom mohli říci - také tohle - a poloţit onu knihu na stůl. Ono se totiţ všechno pochopitelně popsat nedá. A jelikoţ máme schopnosti, dlouholeté zkušenosti, dostatečné odborné znalosti a potřebné nadšení, navrhli jsme takový projekt a nejprve jsme poţádali o stanovisko vedení distriktu. Řídící výbor distriktu 2240 se vyjádřil v tom smyslu, ţe nám nehodlá v této iniciativě bránit (coţ je pro nás zásadní), avšak ţe projekt nedoporučuje. A to z důvodů toho, ţe by publikace byla heterogenním informativním materiálem neměla by průbojnou účinnost a jednotnou výpovědní hodnotu. (Nechápeme, jak na to přišli, protoţe nám jde přesně o opačný způsob zpracování). Dále proto, ţe by různé RC měly zcela jistě problém s finanční podporou vydání takové publikace, či ţe by snad měl jejímu vydání předcházet sociologický průzkum veřejného mínění, a ţe bychom své aktivity měli zaměřit spíše na pomoci při zkvalitnění periodika Rotary Good News atd. A ţe máme případně podobný návrh připravit někdy k nějakému výročí. Naprosto respektujeme toto stanovisko a nehodláme ho zpochybňovat. Přesto se pokusíme v příštím roce projekt publikace pod názvem ROTARY CLUBY ČESKO SLOVENSKO 2012 realizovat. Jsme přesvědčeni, ţe kdyţ vysvětlíme klubům, které projeví zájem, celkem jiţ konkrétně propracovaný záměr s tím, ţe jsme schopni pomoci při zpracování textů a zaručit konečnou kvalitu publikace, ţe se setkáme s podporou. Cítíme, ţe podobných aktivit, o nichţ píši v tomto textu, je v našich klubech povícero. Jde jen o to je neformálně popsat a s plnou odbornou i společenskou odpovědností je vhodným způsobem předložit občanům této země. A vysvětlit jim, že skutečně nejsme přípravkou pro nějaké zednářské lóže. Navíc jsme tímto možným činem povinováni všem, kteří před lety v této zemi hnutí rotary zakládali, dále těm, kteří tak učinili znovu po druhé válce, když mnozí z nich byli za tuto činnost perzekuováni. My jsme činnost našich předchůdců ocenili, ale naše veřejné přihlášení k jejich prvorepublikovému a poválečnému odkazu bylo celkově (nikoli místně) příliš tiché. Měli bychom se k našim minulým a současným aktivitám společně a veřejně přiznat. To je smyslem tohoto projektu. Vážení přátelé, ještě v nás všech doznívají ony okamžiky, kdy jsme se potkali u rozsvíceného vánočního stromku se svými blízkými a přáli si mimo jiné také to, abychom se ve zdraví a spokojenosti takto sešli i v roce příštím. Mezi naše přání tohoto svatého večera patřila i ta, abychom se i nadále potkávali s těmi, kteří vyznávají myšlenku rotary. Jak tedy v roce příštím? Pochopitelně, že opět spolu! Petr Andrle

5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 SLOVEM A HLAVNĚ OBRAZEM TV NEWS CHINA přinesla nedávno rozhovor s naším členem Pavlem Brídou, který vysvětluje, jak chce jeho firma pomáhat rozvoji volnočasových aktivit čínské mládeže s využitím prvků, které jsou v Číně málo známé. Zatím mají jeho vize úspěch. V pozadí první dětské hřiště. Vjet po Odře, Labi a Vltavě z Opavy do Prahy pod rotariánskou vlajkou (viz příď parníku) to se za posledních více než sto let ještě nikomu nepodařilo. Divíte se, že si z toho náš člen Oldřich Kodeda udělal novoročenku? Naši zahraniční studenti (na snímku s prezidentem RC Opava International Tomášem Rolederem) nás podpořili i při prodeji rotariánského punče v ulicích Opavy.

6 V dnešním čísle si přečtete jiţ čtrnácté pokračování historie RC Opava z pera Petra Zahnaše. Jeho zájem o historii i současnost je dlouhodobý a trvalý. Objektiv fotoaparátu ho zastihl (i s dalším členem klubu Petrem Andrlem) přesně před pěti lety v prosinci 2006 ve chvíli, kdy o přestávce jednoho jednání ve Strasburgu poţádali o podpis Jeho Císařskou a Královskou Výsost Ottu Habsburského. Co dělají moji poddaní ve Slezsku, ptal se při podpisování Otto Habsburský. Oba ho ujistili, ţe se snaţí a odpovědně pracují. A platí to stále. A dole? Josef Melecký to s našimi studenty (Juliana a Russel) sice nacvičil dopředu, ale přece jenom jim trochu pomáhal- 14. prosince na společné vánoční schůzce RC Opava Intenational s rodinnými příslušníky. Zazpívali nám totiţ zcela bezchybně Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se

7 Naši v Drážďanech na předvánočních nákupech (společný zájezd RC Ostrava International a RC Opava International)

8 Základy kvalitního rotariánského punče vznikají v kuchyni u Tůmů, ale ruku k dílu přikládají členové dle potřeby. I budoucí členové, jak vidno na spodním snímku.

9

10

11 DOPIS IVANA BELANA ROTARIÁNŮM Vážení páni ADG, prezidentky a prezidenti Rotary klubov v Dištrikte 2240 RI, milí rotariánski priatelia! December 2011 Pozdravujem Vás v čase príprav na sviatočné dni, kedy si kaţdý z nás určite nájde aspoň krátku chvíľu na rekapituláciu ubiehajúceho kalendárneho roka, na zhodnotenie naplnenia tohtoročných plánov a predsavzatí. S pocitom spokojnosti budeme hovoriť o tých, ktoré sú uţ dávno splnené, ale pocit radosti nám môţe strpčovať zistenie, ţe nie všetky ciele sa podarilo splniť v celom rozsahu, najmä ak svedomie vyčíta, ţe plány boli reálne. Aby ste takúto prípadnú dezilúziu nemuseli pociťovať ani na konci rotariánskeho roka , snaţím sa týmto listom pripomenúť Vám z rotariánskych cieľov problematiku členskej základne nášho dištriktu. Verím, ţe kaţdý z Vás, funkcionárov spoločenstva Rotary International, má v rámci svojho funkčného obdobia svoje plány a projekty aj na poli rotariánskom. Verím tieţ, ţe ich chcete váhou svojej osobnosti a silou celého kolektívu Rotary klubu úspešne splniť. Dovolím si preto pripomenúť, ţe blíţiaci sa koniec roka 2011 bude uţ koniec prvej polovice Vášho funkčného obdobia a na splnenie klubových cieľov ako aj dištriktných výziev ostáva uţ len pár mesiacov. Jedna z hlavných dištriktných úloh, ktorej sa v kluboch musíme venovať nepretrţite, je určite otázka členskej základne a moţnosť zaloţenia nových klubov. Z pozície predsedu a v mene celého dištriktného výboru pre rozvoj členskej základne a zakladania nových klubov Vám preto pripomínam, aby ste nezabudli ani na výzvu nášho DG Tomáša Langa na PETS v Belej a v Liste guvernéra č.3, v ktorej Vás ţiadal o mimoriadnu angaţovanosť v snahe udrţania a rozvoja členskej základne, ako aj o zakladanie nových klubov: kaţdý člen klubu navrhne jedného nového kandidáta na členstvo v klube a kaţdý klub sa bude snaţiť vytvoriť podmienky pre vznik nového klubu v okolí. Táto úloha sa nedá splniť zo dňa na deň a preto ju nenechávajte na posledné dni Vášho funkčného obdobia. V počte členov podľa aktuálnej dištriktnej dokumentácie síce od 1. júla 2011 vzrástol počet rotariánov o 10 členov, ale v 5 ročnom prehľade je nárast len o 2 ( slovom DVOCH) členov! Taktieţ stagnujeme v počte novozaloţených klubov. Od 1. júla 2007 sme zaznamenali Charter len štyroch nových klubov : RC Olomouc City (2007), RC Opava International (2009), RC Košice Classic a RC Humenné (2010). V tomto období sme však napriek veľkej snahe a pomoci vedenia dištriktu prvýkrát v histórii dištriktu a verím, ţe aj poslednýkrát jeden klub stratili (Chomutov). Stále je neuveriteľné, ţe ani vo všetkých krajských mestách našich republík ešte nemáme Rotary kluby (Ústí nad Labem, Trnava, Prešov). Ešte stále sa našou nedostatočnou angaţovanosťou a neospravedlniteľnou letargiou neobnovili Rotary kluby v dvadsiatke českých miest, v ktorých Rotary kluby uţ pôsobili a kde teda rotariánska tradícia musela uţ zanechať svoje stopy. Sú k dispozícii zoznamy členov bývalých klubov a môţem ich záujemcom o obnovu týchto klubov poskytnúť. Určite sa nájdu aj v súčasnej generácii týchto rotariánskych rodov nadšenci, ktorí by pomohli obnove klubov. Na pomoc Vašej potrebnej a zásluţnej angaţovanosti pri zakladaní alebo obnove Rotary klubov uvádzam mestá, v ktorých sa obnova zatiaľ neuskutočnila : Čáslav, Česká Třebová, Český Tešín, Hodonín, Kolín, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Mariánske Lázne, Mělník, Mladá Boleslav, Nový Bydţov, Pelhřimov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad Labem, Sušice, Teplice-Šanov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Ţamberk. V roku 2012 uplynie napríklad 75. výročie zaloţenia Rotary klubu v Hodoníne, v meste, v ktorom sa narodil náš prvý spoločný prezident a prvý čestný guvernér nášho pôvodného Dištriktu 66 Rotary International Tomáš Garrigue Masaryk. To by mal byť tieţ veľmi pádny dôvod najmä pre Rotary klubov juţnej

12 Moravy, aby vyvinuli maximálne úsilie o obnovenie tohto klubu a svojou aktivitou pomohli navrátiť do Hodonína rotariánsku tradíciu. V Českej republike je ďalších 65 miest s počtom obyvateľov nad , ktoré by mohli byť potenciálne vhodným sídlom Rotary klubov so širokou škálou servisných sluţieb. Na Slovensku vo všetkých pôvodných sídlach Rotary klubov je uţ roky obnovená klubová činnosť. V Bratislave a v Košiciach dokonca vznikli aj viaceré kluby a 11 miest sa stalo novými rotariánskymi centrami. Napriek tomu máme aj na Slovensku rezervy v zakladaní nových Rotary sídiel. Mestá ako Trnava, Prešov, Michalovce, Snina, Stráţske, Dunajská Streda, Povaţská Bystrica, Prievidza + Bojnice, Lučenec, Rimavská Sobota a ďalšie by si iste servisný klub zaslúţili. Je tu teda výzva pre Rotary kluby susediacich miest, aby zamerali svoju pozornosť na moţných nositeľov rotariánskych princípov v týchto mestách a pomohli im pri zakladaní nových klubov. Prosím Vás, abyste nezabudli ani na rozširovanie a najmä omladzovanie vlastných radov. V dištrikte máme viacej ako 70% členov vysoko nad 50 rokov (!). Ani prijatie jedného člena pod 40 rokov v kaţdom klube výraznejšie neovplyvní priemerný vek rotariánov nášho dištriktu. V neposlednom rade, ale o to dôraznejšie chcem upozorniť na naše neţné pohlavie. Sú to práve ţeny, ktoré v mnohých kluboch zastávajú zodpovedne a obetavo svoje funkcie a často na ich vytrvalosti a angaţovanosti stojí úspech klubových projektov. Práve táto ich nevyčerpávajúca akčná aktivita je moţno jednou z príčin, ţe ešte stále v mnohých kluboch, najmä v pánskych seniorských pohodových kluboch majú ţeny stále červenú. Nezastupiteľná úloha ţien v napĺňaní rotariánskych princípov je pritom v našom dištrikte vyriešená uţ roky. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, ţe na pozícii DGE máme pre rotariánsky rok zvolenú uţ druhú ţenu - guvernérku : pani Irena Brichta z RC Prague International. Napriek tomu som presvedčený, ţe celkový počet ţien v našom dištrikte 161 (123 ČR + 38 SR) a najmä ich percentuálne vyjadrenie z počtu všetkých členov ( 8% + 2% ) ďaleko zaostáva za reálnym počtom významných ţien, ktoré by do Rotary klubov patrili. Tu vidím jeden z najmenej náročných spôsobov ako vylepšiť štruktúru a počty členov našich klubov v časovo krátkom horizonte a to najmä tých malých klubov, kde počet členov klesol pod 15. Taktieţ v porovnaní s ostatnými dištriktmi je počet rotariánok v našom dištrikte podpriemerný. Zaloţiť nový klub treba zaregistrovaním občianskeho zdruţenia s názvom Rotary klub a miestom sídla na Ministerstve vnútra. Prípravný výbor musí mať aspoň troch členov a k prihláške musí priloţiť stanovy klubu. Na tento účel prosím poskytovať Vzorové stanovy Rotary klubu, ktoré prípravný výbor priloţí k prihláške. Členov prípravného výboru treba neustále motivovať k postupnému získavaniu nových členov, napríklad prizývaním na klubové stretnutia existujúcich klubov nielen na blízkom okolí, ale aj v zahraničí. ADG, alebo prezident kmotrovského klubu pre tieto účely vystaví potvrdenie - certifikát, ţe ide o člena RC v zakladaní. Prosím Vás, aby ste mi oznámili všetky zaloţené občianske zdruţenia s názvom Rotary klub, alebo uţ Rotary kluby v zakladaní zaregistrované aj v Zűrichu najneskoršie do , aby sme členov prípravných výborov mohli pozvať na PETS. V prípade potreby skoršej a konkrétnej informácie neváhajte a obráťte sa s dôverou na ADG, členov našej komisie, alebo priamo na mňa. Prajem Vám príjemné preţitie sviatkov a nerušenú rodinnú pohodu. Nech chvíle zamyslenia a relaxu prinesú aj nové rotariánske ciele a plány ciest k ich úspešnému a skorému splneniu. Veľa zdravia, sily, energie a radosti pri ich plnení v novom roku Vám a Vašim najbliţším úprimne ţelá Ivan Belan, PDG, Dištriktný výbor rozvoja členskej základne a zakladania klubov.

13 K dopisu Ivana Belana PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY O PRÁCI V NAŠEM RC JE ZÁJEM Ve výše uvedeném dopise Ivana Belana, PDG, předsedy distriktního výboru pro Rozvoj členské základny a zakládání klubů (Membership Developmentand Extension) je řečeno mnoho z toho, co bychom měli obecně mít neustále na paměti a čemu v naší práci věnujeme poměrně značnou pozornost. V roce 2011 jsme za členy našeho RC přijali celkem čtyři nové členy, kteří značně také sníţili věkový průměr naší členské základny, který je i tak niţší neţ padesát let. Na předposledním našem setkání před vánočními svátky (viz foto vlevo) jsme souhlasili s návrhem Ondřeje Tůmy, ţe mezi nás přijde další zájemce o členství. Dá se tedy říci, ţe ač neorganizujeme pochopitelně nějaký nábor, ţe především propagováním naší práce můţeme dosíci toho, aby mezi nás přicházeli noví členové. Pochopitelně, ţe nám nejde o nábor nových členů za kaţdou cenu a také nechceme být jakousi masovou organizací. Ale je třeba, abychom si navzájem předávali zkušenosti. A také pochopitelně o to, abychom je měli komu předávat. Nejcennější pro nás je, aby naši členové byli nositeli mnoha zkušeností a znalostí, aby se naše práce mohla rozvíjet přirozeně a kvalitativněji. K pozitivním jevům naší práce patří i to, ţe se neformálně potkáváme i při jiných příleţitostech, neţ na pravidelných schůzkách. Velikým osvěţením naší činnosti jsou vţdy společné akce s RC Ostrava International, ale i účast většiny členů na různých oficiálních akcích, výletech a na dalších neformálních setkáních (viz například snímek vlevo ze společného setkání v Kravařích) Tím se upevňuje pocit sounáleţitosti i společné odpovědnosti tak, jak se o tom píše v dnešním úvodu tohoto čísla. A i kdyţ naši práci propagujeme poměrně intenzivně, domníváme se, že publikace o existenci rotary evidentně schází (r)

14 (14) KAPITOLKY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ V OPAVĚ Píše Petr Zahnaš Velmi významnou opavskou osobností nejen meziválečného období, ale i dalšího čtvrtstoletí po druhé světové válce, byl známý zemědělský odborník, slezský a opavský patriot a v mnoha oblastech veřejně činný člověk Ing. Dr. Alois Kacíř. Kacíř byl jednou z výrazných osobností, ovlivňujících zemědělství ve Slezsku. Vyrůstal v zemědělském prostředí, tento obor vystudoval a po celý svůj ţivot v něm i působil. Jeho práce v této oblasti měla nejen profesní charakter, ale jiţ od mládí se angaţoval v mnoha neziskových a dobrovolnických aktivitách, souvisejících s tímto oborem. Jiţ od mládí se prakticky i po stránce teoretické zabýval chovem drobného domácího zvířectva, především drůbeţe a králíků. V roce 1915 zaloţil v rodné obci Malé Kunčice nad Ostravicí (dnes Ostrava-Kunčičky) spolek chovatelů drobného zvířectva. Místní organizaci tohoto spolku v Kunčičkách pak dlouhou dobu pronajímal a v roce 1968 prodal, blíţe neuvedené reality, jeţ byly dříve součástí hospodářství Kacířovy rodiny. V roce 1918 byl zvolen jednatelem Spolku chovatelů hospodářských zvířat ve Studénce a stal se také jeho zástupcem u Ústřední hospodářské společnosti v Opavě. Od roku 1935 se pak dokonce stal i jeho předsedou. V období první republiky stál také v čele Drůbeţnické jednoty v Praze její zemské pobočky v Opavě. Dne byl zvolen organizačním referentem Spolku chovatelů vepřového dobytka v Opavě a od roku 1934 byl jednatelem Druţstva pro chov a prodej dobytka v Brance u Opavy, po skončení druhé světové války se pak stal jeho předsedou. V letech byl jednatelem Zemědělské jednoty Československé republiky, ţupní odbočky v Opavě. Od ní obdrţel v roce 1928 plaketu za vynikající součinnost se Zemědělskou Jednotou v oboru výstavním. Stal se členem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a aktivně působil v řadě komisí jeho ústředního výboru (kulturněpropagační komise, komise pro práci s mládeţí, ústřední kontrolní a revizní komise). Do palety jeho bohatých veřejných aktivit ve Slezsku a zejména v Opavě, samozřejmě patřila také práce ve výboru Matice Opavské, kde aktivně působil jiţ od roku 1924 a sem také musíme zařadit i jeho významnou a průkopnickou práci při rozvoji rotariánských myšlenek a zakládání Rotary clubu v Opavě. Byl to právě on, kdo se jiţ v roce 1933 spojil s dalšími opavskými osobnostmi a po vzniku ostravského klubu, hledal cesty k zaloţení RC v Opavě. Velký podíl na přípravných pracích při zakládání opavského klubu měli lékaři opavské Zemské nemocnice, s nimiţ byl Alois Kacíř jiţ od počátku třicátých let v úzkém kontaktu. Byl to zejména MUDr. Jindřich Urbánek, jenţ byl v letech nejprve primářem interního oddělení opavské nemocnice a od roku 1926 do r pak jejím ředitelem. V roce 1930 se přestěhoval do Ostravy, kde se stal ředitelem závodní nemocnice Vítkovických ţelezáren a v Ostravě také vstoupil do RC Moravská Ostrava. Tato skutečnost a přetrvávající velmi blízké přátelství s Aloisem Kacířem, sehrály rozhodující roli při formování a

15 ustavování Rotary clubu v Opavě. Bylo tedy z velké části právě jejich zásluhou, ţe se podařilo oslovit a zorganizovat skupinu opavských osobností, které vytvořily základ nově vznikajícího klubu. Vedle Aloise Kacíře stál u zrodu opavského rotary clubu také další lékař, působící v té době v Opavské Zemské nemocnici primář MUDr. František Kobliha. Přípravné práce na tomto, v opavských poměrech 30. let dvacátého století velmi odváţném projektu, popisuje sám A. Kacíř ve svých strojopisných pamětech, napsaných ve druhé polovině padesátých let. Tato drobná, v červených deskách svázaná a nikdy nepublikovaná Kacířova kníţka pamětí, nazvaná Moje vzpomínky, v níţ shrnuje svůj dosavadní ţivot, obsahuje na straně 17 sice jen velmi stručnou, ale o to významnější zmínku o zaloţení opavského Rotary clubu. Zde tedy máme přímý doklad, záznam přímého účastníka, pamětníka a iniciátora o tom, jak a kdy ke vzniku RC v Opavě došlo. Proč jen taková strohá a stručná poznámka? Proč je tak významná záleţitost nejen pro Opavu, ale i pro samotného A. Kacíře, v jeho pamětech redukována pouze do jednoho, velmi stručného odstavečku? Odpovědi na tyto otázky můţeme najít v kontextu doby, kdy Kacíř své paměti psal. Datovány jsou 5. srpnem Psány byly tedy v době, kdy si autor pamětí mohl být jist tím, ţe v případě, kdyby se jeho spisek dostal do nepovolaných rukou, mohl se právě kvůli této zmínce, stát obětí dalších persekucí. A v souvislosti s rotariánským hnutím by to v jeho případě nebylo poprvé. Hned po obsazení Sudet hitlerovským Německem byl opavský RC okamţitě zakázán a jeho členové, kteří zůstali v Opavě a okolí byli zahrnuti do seznamu osob, reţimu nepohodlných. Alois Kacíř se tehdy sice přímé persekuci vyhnul, neboť na podzim r přesídlil do Místku, kde pracoval jako zemědělský expert u Evakuační komise a komise generála Františka Hrabčíka. Tyto komise měly zajistit jednak evakuaci osob a prostředků z obsazeného území a také vytýčení nové hranice s Polskem na Těšínsku. Od 1. listopadu 1938 pak nastoupil jako úředník České Zemědělské rady v Brně. Zde, na území Protektorátu, také proţil celou druhou světovou válku. Měl na starosti záleţitosti uprchlíků ze Slovenska, kteří po vzniku Slovenského štátu byli nuceni opustit své pozemky na území, zabraném Maďarskem a vraceli se zpět na Moravu. V roce 1941 se stal přednostou organizačního oddělení Zemědělské rady v Brně a pracoval zde aţ do osvobození. Tady se také zapojil do protifašistického odboje a jako kurýr předával dále zprávy o vojenských, politických a hospodářských poměrech na území okupovaného Polska, jeţ získával od přítele Ludwika Ciahotného. Musel při tom však být velmi obezřetný, neboť byl, také díky své rotariánské minulosti, v hledáčku německých okupačních orgánů. Po osvobození se vrátil do Opavy a tady znovu s dalšími přáteli navázal na prvorepublikové rotariánské hnutí a s MUDr. Koblihou opět stál při obnovení Rotary clubu. Po nástupu další, tentokrát rudé totality a po

16 druhém, nuceném zániku klubu, představovala tato jeho aktivita opět váţnou ţivotní komplikaci. Situace později, po roce 1950, vyústila v nutnost opuštění funkcí a pracovních pozic, které od války zastával a k jeho odchodu do ústraní a později do starobního důchodu. V něm byl od roku Do té doby ještě aktivně vyučoval odborné předměty na opavských středních školách, zejména na Střední zemědělské škole. Také proto se nelze jeho obezřetnosti, při psaní vzpomínek na své zásluhy o rotariánské hnutí v Opavě, divit. Zpracováno s použitím materiálů, uložených v pozůstalosti Ing. A. Kacíře v Zemském archivu v Opavě. Pokračování příště Dopis guvernérův: Váţený priateľu prezident RC priateľ Tomáš Roleder a milí priatelia - členovia RC Opava International, ďakujem Vám za milé a bezprostredne úprimné prijatie, ktoré sa dostalo mne i mojej manželke zo strany členov Vášho klubu. Aj touto cestou Vám ďakujem za Vaše aktivity, projekty a humanitárnu servisnú činnosť v prospech tých, ktorí sú na to odkázaní. Predpokladám, že námetmi, ktoré odzneli, sa budete zaoberať. Prosím, aby ste hľadali cesty pre ich naplnenie. Za mimoriadne naliehavé považujem v tomto rotariánskom roku pokročiť v stabilizácii a rozvoji členskej základne, hoci nie menej dôležité sú i ostatné oblasti, ktorých sme sa v diskusii dotkli, ako napr. revitalizácia RCC, ktoré v dobe voľakedajšieho D66 v období I. Republiky pôsobili vo Vašom okolí. Prajeme Vám do Vašej ďalšej klubovej činnosti naďalej veľa odhodlania, plodné námety a úspechy, všetkým členom klubu, ich najbližším a priateľom prajeme zdravie a úspechy v profesionálnom aj osobnom živote. S poďakovaním a s pozdravom Ing. Tomáš Lang, PhD., DG RID 2240 a manželka MUDr. Agnesa Langová OPAVSKÝ ROTARIAN čtrnáctideník RC Opava International. Vychází kaţdé druhé pondělí v nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE. Odpovědný redaktor: Petr Andrle. Adresa vydavatele: Nákladní 16, Opava ). Adresa redakce: Petr Andrle, Čeladná 711, Čeladná. Tel.: ; mobil: ; Toto číslo 14/2011 vyšlo dne 26. prosince 2011.

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem Program konference 28. 3. 2009, Česká národní banka Senovážné náměstí 30, Praha 1 Rádi bychom poděkovali

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 4. Ročník III. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY

Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 4. Ročník III. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 4. Ročník III. Vyšlo dne 18. 2. 2013 SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY Vážené dámy, vážení pánové, těmito a několika dalšími větami jsem vítala všechny přítomné

Více

Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 9. Ročník III. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY

Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 9. Ročník III. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 9. Ročník III. Vyšlo dne 29. 4. 2013 SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY ROTARIÁNI VÝRAZNĚ PODPOŘÍ I LETOŠNÍ 19. PRODLOUŽENÍ CESTY ČESKO NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ Jak

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky História Ministerstvo dopravy 1923 Výnos ministerstva železníc Pamětní knihy železničních úřadů. Sebrání pamětí na dobu převratu. 1924 - Upozornenie

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU

GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU Nominační dokument CENA TOMÁŠE J. BATI Cena za zásluhy o Rotary distrikt 2240 spravuje: GUVERNÉR ROTARY DISTRIKTU 2240 Česká republika a Slovenská republika CENA TOMÁŠE J. BATI ZA ZÁSLUHY O ROTARY DISTRIKT

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 12 Sezóna C D G E H F H E G A B Dospelá osoba v DI 959 999 1089 1129 1149 1159 1209

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV Tento zoznam vymedzuje vhodných ţiadateľov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika do úrovne jednotlivých právnych

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania REZERVOVANIE UBYTOVANIA

Více

Organizační řád ZO OSŽ Ostrava

Organizační řád ZO OSŽ Ostrava Organizační řád ZO OSŽ Ostrava A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád ZO OSŽ Ostrava je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ schválených sjezdem OSŽ dne 19. 9. 2009. Dnem schválení je závazný

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015

Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015 Zpráva o činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko za rok 2015 V roce 2015 byl v našem spolku spojen se dvěma hlavními úkoly splnit podmínky Řídících orgánů pro udělení certifikace a dokončit práce na Komunitně

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne 15. 02. 2014 Vážení přítomní hosté, vážení přátelé Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013

za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013 za rok 2012 pro členskou schůzi dne 23. února 2013 Předseda : ŠILINGER Michael Členové: LAMMEL Karel BERGMANN Petr Od měsíce května ukončili svou činnost členové DK přítelkyně Hana BOHATÁ a přítel Jaroslav

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY S TN EN 1993-1-5 EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY Dňa 21. 4. 2008 sa uskutočnila na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU vbratislave schôdza TK 4 Kovové

Více

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 3. Ročník II. Vyšlo dne 6. 2. 2012 SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES POZVÁNKA Statutární město

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 64 1 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ OBLASŤ PRIJATIA A ZAMIETNUTIA HYPOTÉZY PRI TESTOVANÍ CHYBY I. A II. DRUHU Chyba I. druhu sa vyskytne vtedy, ak je hypotéza správna, ale napriek tomu je zamietnutá,

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Výměna mládeže. Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže. Pracovní setkání YEO - Strečno základní kurz

Výměna mládeže. Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže. Pracovní setkání YEO - Strečno základní kurz www.rotary.cz Výměna mládeže Jaromír Barák předseda Distriktního výboru výměny mládeže Výměna mládeže - vlajková loď distriktu Program přednášky Organizace Výměny mládeže v distriktu 2240 Krátkodobé výměny

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dobrý deň, práve sa pozeráte na dotazník, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce a je zameraný na analýzu spokojnosti návštevníkov

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia Myjava 14.marca 2011 Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban 974 01 Dovoľte poďakovať sa Vám za poskytnutie Vášho sponzorského daru. Váš dar nám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie. Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie

Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie. Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie 18. 5. 1990 byl vystaven rodný list. Na svět přišla Česká marketingová společnost. Česká marketingová

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Najdôležitejšie funkcie Čo je epayments ewallet? Ako používať zostatok na vašej karte? 1 SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Po úspešnej registrácii na epayments vám

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více