A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU?"

Transkript

1 Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 14. Ročník I. Vyšlo dne SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY A V PŘÍŠTÍM ROCE? OPĚT SPOLU? Myšlenka sounáležitosti je jakousi rotariánskou osou. Je téměř jisté, že plní současně funkci osy x i osy y. V tomto uspěchaném a různě neurvalém světě si může člověk lecos koupit. Lecos pořídit. Leckam zajet. Může si dokonce koupit i druhého člověka, může si koupit postavení, vzdělání, má-li peníze, může téměř vše. A mezi tím téměř vše a vše je obrovský prostor. Ne každému je dáno, aby ho objevil. Právník Paul Percy Harris se svými přáteli, mezi nimiţ byli Silvester Schiele, obchodník s uhlím, Gustav Loehr, báňský inţenýr, Hiram Shorey, krejčovský mistr, a tiskař Harry Ruggles tento prostor objevili. A zaloţili v roce 1905 první Rotary Club. Od počátku byli tito muţi vedeni myšlenkou pomáhat druhým, ale základem jejich jednání bylo také to, ţe chtěli společně sdílet radost a uspokojení nad tím, ţe je v jejich silách podpořit potřebné. A činit tak právě v oné tajemné oblasti, která obsahuje prostor mezi hranicemi téměř všeho a všeho. Od té doby se rotariáni ve všech světadílech jiţ více neţ sto let scházejí, aby se poradili o tom, jak pomoci potřebným. A zároveň se na svých pravidelných schůzkách těší z toho, ţe se potkávají. Jedno a druhé se totiţ nevylučuje, naopak. Potkáváme se z důvodů, které jsou pro život zásadní. Obdarovávat druhé, a tím i sami sebe. Naše člověčenství, a s tím související rotariánství, je dáno především naší schopností navazovat nezištné vztahy. Ukazatelem opravdového bohatství a vysoké životní úrovně není množství nahromaděných materiálních statků, ale aktivní členství ve společenství, v němž se můžeme o sebe navzájem opřít, které tvoří součást našeho domova a umožňuje nám, abychom vzájemně sdíleli své myšlenky a pocity. Paul Percy Harris vytvořil základ společenství, které má, jak se ukázalo za více neţ jedno století, velice potenciální a rozvíjející se náboj. Od té doby bylo hnutí, které zaloţil, obohaceno neuvěřitelným mnoţstvím skutků a činů, které nebylo lze napsat jako výčet do zakládající listiny. Neboť skutků, nejprve pouze předpokládaných, díky aktivitám tisíců rotariánů na celém světě, přibylo tolik, že je nelze popsat.

2 Vzpomínka na Paula Harrise a níže vzpomínka na založení našeho RC V roce 1929, byl založen Rotary club v Moravské Ostravě. Ke dni , mu bylo přiznáno členství a stal se dvacátým klubem Československého distriktu. Členové RC Moravská Ostrava, jako členové klubu mateřského, stáli o pět let později u vzniku RC v Opavě. Na snímku účastníci ustavujícího zasedání RC Opava dne Vlevo nahoře foto Ing. dr. Aloise Kacíře, který byl spolu s primářem MUDr. Františkem Koblihou členem přípravného výboru RC Opava.

3 Před několika dny vystoupil v čínské televizi náš člen Pavel Brída. Jako podnikatel jiţ dvanáct let dodává do této země motocykly a za tuto dobu zde nalezl hodně spřízněných duší. I to mu umoţnilo, aby realizoval projekt velkého dětského hřiště, zábavního parku. Jako jediný z mnoha zástupců českých firem získal nejen důvěru, ale i společenské uznání a podporu pro svůj projekt, který zatím nemá v Číně obdoby. Ale je také vstřícně přijímán, jinak by o něm čínská televize nepřinesla velice pozitivní zprávu. Pavel Brída není v tomto směru úspěšným proto, ţe je rotarián. To by bylo příliš zjednodušené. Ale tento muţ se stal rotariánem právě proto, ţe nalezl podobnost mezi svým podnikatelským úsilím a smyslem našeho hnutí. A dluţno přiznat, ţe mezi předními realizátory jeho projektu je například mladý student sinologie, jehoţ otec patří mezi členy našeho RC Opava International. Máme z toho radost. Stejnou jako z toho, ţe další náš člen Břetislav Tůma získal nedávno cenu VIA BONA, která mu byla předána za přítomnosti velvyslance USA a také zástupců tuzemských a zahraničních klubů rotary. Téměř současně jsme mohli otisknout i následující zprávu. Okresní hospodářská komora v Opavě uspořádala ve čtvrtek 20. října 2011 slavnostní shromáždění k 160. výročí založení a 20. výročí obnovení své činnosti. Při tomto mimořádně slavnostním setkání byla v 1. ročníku udělena významným podnikatelským osobnostem regionu cena Merkurova křídla v kategoriích: živnostník regionu, podnikatel regionu a osobnost regionu. Podnikatelem regionu se stal pan Břetislav Tůma, firma Ferram, a. s. A tak bychom mohli ve výčtu zajímavých aktivit našeho RC Opava International pokračovat. Jan Raida jako starosta úspěšně velí svému městysi Litultovice. Petr Zahnaš zmapoval dokonale naši opavskou rotariánskou historii od roku 1934, včetně krátké poválečné epizody. Dnes přinášíme její čtrnáctý díl. Ale tento muţ pracuje aktivně také v Panevropské unii Čech a Moravy, je jejím krajským předsedou. Je místopředsedou občanského sdruţení Vlastenecký poutník, nad jehoţ projektem Kaple Cesty česko-německého porozumění převzal na počátku roku 2011 patronát právě RC Opava International. Saša Vovk stál v nedávných dnech za naším úspěšným koncertem ve prospěch postiţených dětí, Mirka Melecká je duší několikaleté jiţ úspěšné celostátní soutěţe Začarovaná písnička, Oldřich Kodeda proslavil nejen náš RC a RC Ostrava International unikátní plaveckou poutí třemi evropskými státy na parníku LUBOR TOKOŠ. Bohumil Křempek se stal perfektní jistotou pro naše zahraniční studenty v rámci rotariánské výměny. I on a všichni další členové našeho RC vyšli ve vánočních dnech do ulic a prodávali zaručeně pravý rotariánský punč. Nejen proto, abychom vydělali na další projekty, ale také proto, abychom občanům Opavska při té příleţitosti vysvětlovali, kdo jsme a kam kráčíme. K pozitivům tohoto roku patří i to, ţe jiţ 28 týdnů vychází náš list Opavský rotarián a bude pochopitelně vycházet i nadále. O nádherném vítání vánočních svátků v hotelu Imperial, zorganizovaném RC Ostrava International a RC Opava International, jste si mohli přečíst v posledním čísle OPAVSKÉHO ROTARIÁNA. Minulé pondělí jsem byl hostem druhého ostravského klubu RC Ostrava na jejich velmi působivém a krásném vánočním setkání. Stejné pocity, mnoho aktivit a stejné záměry. Tak fungujeme. A dalo by se toho napsat o mnoho více a mohl bych jmenovat další a další rotariány. Děláme toho tedy dost, nebo málo?

4 Skutečnost, ţe veřejnost, která po roce 1989 nebyla připravena na mnohé, je často zaplavována nesprávnými informacemi o našem hnutí, nás vedla k tomu, ţe jsme spolu s Rotary clubem Ostrava International zpracovali návrh projektu na vydání publikace, která by obsahovala neotřelé a zajímavé příběhy z činnosti RC našeho distriktu za posledních dvacet let. Nic formálního, šlo by opravdu o velmi působivou publikaci, která by nevšedním způsobem vyprávěla o tom, co všichni děláme. Její absence na veřejnosti je více neţ citelná. Potřebujeme jako sůl nikoli pouze propagační letáky, ale něco, co můţeme poloţit na stůl při otázce: Rotariáni? A to je kdo? A to je co? A my bychom mohli říci - také tohle - a poloţit onu knihu na stůl. Ono se totiţ všechno pochopitelně popsat nedá. A jelikoţ máme schopnosti, dlouholeté zkušenosti, dostatečné odborné znalosti a potřebné nadšení, navrhli jsme takový projekt a nejprve jsme poţádali o stanovisko vedení distriktu. Řídící výbor distriktu 2240 se vyjádřil v tom smyslu, ţe nám nehodlá v této iniciativě bránit (coţ je pro nás zásadní), avšak ţe projekt nedoporučuje. A to z důvodů toho, ţe by publikace byla heterogenním informativním materiálem neměla by průbojnou účinnost a jednotnou výpovědní hodnotu. (Nechápeme, jak na to přišli, protoţe nám jde přesně o opačný způsob zpracování). Dále proto, ţe by různé RC měly zcela jistě problém s finanční podporou vydání takové publikace, či ţe by snad měl jejímu vydání předcházet sociologický průzkum veřejného mínění, a ţe bychom své aktivity měli zaměřit spíše na pomoci při zkvalitnění periodika Rotary Good News atd. A ţe máme případně podobný návrh připravit někdy k nějakému výročí. Naprosto respektujeme toto stanovisko a nehodláme ho zpochybňovat. Přesto se pokusíme v příštím roce projekt publikace pod názvem ROTARY CLUBY ČESKO SLOVENSKO 2012 realizovat. Jsme přesvědčeni, ţe kdyţ vysvětlíme klubům, které projeví zájem, celkem jiţ konkrétně propracovaný záměr s tím, ţe jsme schopni pomoci při zpracování textů a zaručit konečnou kvalitu publikace, ţe se setkáme s podporou. Cítíme, ţe podobných aktivit, o nichţ píši v tomto textu, je v našich klubech povícero. Jde jen o to je neformálně popsat a s plnou odbornou i společenskou odpovědností je vhodným způsobem předložit občanům této země. A vysvětlit jim, že skutečně nejsme přípravkou pro nějaké zednářské lóže. Navíc jsme tímto možným činem povinováni všem, kteří před lety v této zemi hnutí rotary zakládali, dále těm, kteří tak učinili znovu po druhé válce, když mnozí z nich byli za tuto činnost perzekuováni. My jsme činnost našich předchůdců ocenili, ale naše veřejné přihlášení k jejich prvorepublikovému a poválečnému odkazu bylo celkově (nikoli místně) příliš tiché. Měli bychom se k našim minulým a současným aktivitám společně a veřejně přiznat. To je smyslem tohoto projektu. Vážení přátelé, ještě v nás všech doznívají ony okamžiky, kdy jsme se potkali u rozsvíceného vánočního stromku se svými blízkými a přáli si mimo jiné také to, abychom se ve zdraví a spokojenosti takto sešli i v roce příštím. Mezi naše přání tohoto svatého večera patřila i ta, abychom se i nadále potkávali s těmi, kteří vyznávají myšlenku rotary. Jak tedy v roce příštím? Pochopitelně, že opět spolu! Petr Andrle

5 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 SLOVEM A HLAVNĚ OBRAZEM TV NEWS CHINA přinesla nedávno rozhovor s naším členem Pavlem Brídou, který vysvětluje, jak chce jeho firma pomáhat rozvoji volnočasových aktivit čínské mládeže s využitím prvků, které jsou v Číně málo známé. Zatím mají jeho vize úspěch. V pozadí první dětské hřiště. Vjet po Odře, Labi a Vltavě z Opavy do Prahy pod rotariánskou vlajkou (viz příď parníku) to se za posledních více než sto let ještě nikomu nepodařilo. Divíte se, že si z toho náš člen Oldřich Kodeda udělal novoročenku? Naši zahraniční studenti (na snímku s prezidentem RC Opava International Tomášem Rolederem) nás podpořili i při prodeji rotariánského punče v ulicích Opavy.

6 V dnešním čísle si přečtete jiţ čtrnácté pokračování historie RC Opava z pera Petra Zahnaše. Jeho zájem o historii i současnost je dlouhodobý a trvalý. Objektiv fotoaparátu ho zastihl (i s dalším členem klubu Petrem Andrlem) přesně před pěti lety v prosinci 2006 ve chvíli, kdy o přestávce jednoho jednání ve Strasburgu poţádali o podpis Jeho Císařskou a Královskou Výsost Ottu Habsburského. Co dělají moji poddaní ve Slezsku, ptal se při podpisování Otto Habsburský. Oba ho ujistili, ţe se snaţí a odpovědně pracují. A platí to stále. A dole? Josef Melecký to s našimi studenty (Juliana a Russel) sice nacvičil dopředu, ale přece jenom jim trochu pomáhal- 14. prosince na společné vánoční schůzce RC Opava Intenational s rodinnými příslušníky. Zazpívali nám totiţ zcela bezchybně Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se

7 Naši v Drážďanech na předvánočních nákupech (společný zájezd RC Ostrava International a RC Opava International)

8 Základy kvalitního rotariánského punče vznikají v kuchyni u Tůmů, ale ruku k dílu přikládají členové dle potřeby. I budoucí členové, jak vidno na spodním snímku.

9

10

11 DOPIS IVANA BELANA ROTARIÁNŮM Vážení páni ADG, prezidentky a prezidenti Rotary klubov v Dištrikte 2240 RI, milí rotariánski priatelia! December 2011 Pozdravujem Vás v čase príprav na sviatočné dni, kedy si kaţdý z nás určite nájde aspoň krátku chvíľu na rekapituláciu ubiehajúceho kalendárneho roka, na zhodnotenie naplnenia tohtoročných plánov a predsavzatí. S pocitom spokojnosti budeme hovoriť o tých, ktoré sú uţ dávno splnené, ale pocit radosti nám môţe strpčovať zistenie, ţe nie všetky ciele sa podarilo splniť v celom rozsahu, najmä ak svedomie vyčíta, ţe plány boli reálne. Aby ste takúto prípadnú dezilúziu nemuseli pociťovať ani na konci rotariánskeho roka , snaţím sa týmto listom pripomenúť Vám z rotariánskych cieľov problematiku členskej základne nášho dištriktu. Verím, ţe kaţdý z Vás, funkcionárov spoločenstva Rotary International, má v rámci svojho funkčného obdobia svoje plány a projekty aj na poli rotariánskom. Verím tieţ, ţe ich chcete váhou svojej osobnosti a silou celého kolektívu Rotary klubu úspešne splniť. Dovolím si preto pripomenúť, ţe blíţiaci sa koniec roka 2011 bude uţ koniec prvej polovice Vášho funkčného obdobia a na splnenie klubových cieľov ako aj dištriktných výziev ostáva uţ len pár mesiacov. Jedna z hlavných dištriktných úloh, ktorej sa v kluboch musíme venovať nepretrţite, je určite otázka členskej základne a moţnosť zaloţenia nových klubov. Z pozície predsedu a v mene celého dištriktného výboru pre rozvoj členskej základne a zakladania nových klubov Vám preto pripomínam, aby ste nezabudli ani na výzvu nášho DG Tomáša Langa na PETS v Belej a v Liste guvernéra č.3, v ktorej Vás ţiadal o mimoriadnu angaţovanosť v snahe udrţania a rozvoja členskej základne, ako aj o zakladanie nových klubov: kaţdý člen klubu navrhne jedného nového kandidáta na členstvo v klube a kaţdý klub sa bude snaţiť vytvoriť podmienky pre vznik nového klubu v okolí. Táto úloha sa nedá splniť zo dňa na deň a preto ju nenechávajte na posledné dni Vášho funkčného obdobia. V počte členov podľa aktuálnej dištriktnej dokumentácie síce od 1. júla 2011 vzrástol počet rotariánov o 10 členov, ale v 5 ročnom prehľade je nárast len o 2 ( slovom DVOCH) členov! Taktieţ stagnujeme v počte novozaloţených klubov. Od 1. júla 2007 sme zaznamenali Charter len štyroch nových klubov : RC Olomouc City (2007), RC Opava International (2009), RC Košice Classic a RC Humenné (2010). V tomto období sme však napriek veľkej snahe a pomoci vedenia dištriktu prvýkrát v histórii dištriktu a verím, ţe aj poslednýkrát jeden klub stratili (Chomutov). Stále je neuveriteľné, ţe ani vo všetkých krajských mestách našich republík ešte nemáme Rotary kluby (Ústí nad Labem, Trnava, Prešov). Ešte stále sa našou nedostatočnou angaţovanosťou a neospravedlniteľnou letargiou neobnovili Rotary kluby v dvadsiatke českých miest, v ktorých Rotary kluby uţ pôsobili a kde teda rotariánska tradícia musela uţ zanechať svoje stopy. Sú k dispozícii zoznamy členov bývalých klubov a môţem ich záujemcom o obnovu týchto klubov poskytnúť. Určite sa nájdu aj v súčasnej generácii týchto rotariánskych rodov nadšenci, ktorí by pomohli obnove klubov. Na pomoc Vašej potrebnej a zásluţnej angaţovanosti pri zakladaní alebo obnove Rotary klubov uvádzam mestá, v ktorých sa obnova zatiaľ neuskutočnila : Čáslav, Česká Třebová, Český Tešín, Hodonín, Kolín, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Mariánske Lázne, Mělník, Mladá Boleslav, Nový Bydţov, Pelhřimov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad Labem, Sušice, Teplice-Šanov, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Ţamberk. V roku 2012 uplynie napríklad 75. výročie zaloţenia Rotary klubu v Hodoníne, v meste, v ktorom sa narodil náš prvý spoločný prezident a prvý čestný guvernér nášho pôvodného Dištriktu 66 Rotary International Tomáš Garrigue Masaryk. To by mal byť tieţ veľmi pádny dôvod najmä pre Rotary klubov juţnej

12 Moravy, aby vyvinuli maximálne úsilie o obnovenie tohto klubu a svojou aktivitou pomohli navrátiť do Hodonína rotariánsku tradíciu. V Českej republike je ďalších 65 miest s počtom obyvateľov nad , ktoré by mohli byť potenciálne vhodným sídlom Rotary klubov so širokou škálou servisných sluţieb. Na Slovensku vo všetkých pôvodných sídlach Rotary klubov je uţ roky obnovená klubová činnosť. V Bratislave a v Košiciach dokonca vznikli aj viaceré kluby a 11 miest sa stalo novými rotariánskymi centrami. Napriek tomu máme aj na Slovensku rezervy v zakladaní nových Rotary sídiel. Mestá ako Trnava, Prešov, Michalovce, Snina, Stráţske, Dunajská Streda, Povaţská Bystrica, Prievidza + Bojnice, Lučenec, Rimavská Sobota a ďalšie by si iste servisný klub zaslúţili. Je tu teda výzva pre Rotary kluby susediacich miest, aby zamerali svoju pozornosť na moţných nositeľov rotariánskych princípov v týchto mestách a pomohli im pri zakladaní nových klubov. Prosím Vás, abyste nezabudli ani na rozširovanie a najmä omladzovanie vlastných radov. V dištrikte máme viacej ako 70% členov vysoko nad 50 rokov (!). Ani prijatie jedného člena pod 40 rokov v kaţdom klube výraznejšie neovplyvní priemerný vek rotariánov nášho dištriktu. V neposlednom rade, ale o to dôraznejšie chcem upozorniť na naše neţné pohlavie. Sú to práve ţeny, ktoré v mnohých kluboch zastávajú zodpovedne a obetavo svoje funkcie a často na ich vytrvalosti a angaţovanosti stojí úspech klubových projektov. Práve táto ich nevyčerpávajúca akčná aktivita je moţno jednou z príčin, ţe ešte stále v mnohých kluboch, najmä v pánskych seniorských pohodových kluboch majú ţeny stále červenú. Nezastupiteľná úloha ţien v napĺňaní rotariánskych princípov je pritom v našom dištrikte vyriešená uţ roky. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, ţe na pozícii DGE máme pre rotariánsky rok zvolenú uţ druhú ţenu - guvernérku : pani Irena Brichta z RC Prague International. Napriek tomu som presvedčený, ţe celkový počet ţien v našom dištrikte 161 (123 ČR + 38 SR) a najmä ich percentuálne vyjadrenie z počtu všetkých členov ( 8% + 2% ) ďaleko zaostáva za reálnym počtom významných ţien, ktoré by do Rotary klubov patrili. Tu vidím jeden z najmenej náročných spôsobov ako vylepšiť štruktúru a počty členov našich klubov v časovo krátkom horizonte a to najmä tých malých klubov, kde počet členov klesol pod 15. Taktieţ v porovnaní s ostatnými dištriktmi je počet rotariánok v našom dištrikte podpriemerný. Zaloţiť nový klub treba zaregistrovaním občianskeho zdruţenia s názvom Rotary klub a miestom sídla na Ministerstve vnútra. Prípravný výbor musí mať aspoň troch členov a k prihláške musí priloţiť stanovy klubu. Na tento účel prosím poskytovať Vzorové stanovy Rotary klubu, ktoré prípravný výbor priloţí k prihláške. Členov prípravného výboru treba neustále motivovať k postupnému získavaniu nových členov, napríklad prizývaním na klubové stretnutia existujúcich klubov nielen na blízkom okolí, ale aj v zahraničí. ADG, alebo prezident kmotrovského klubu pre tieto účely vystaví potvrdenie - certifikát, ţe ide o člena RC v zakladaní. Prosím Vás, aby ste mi oznámili všetky zaloţené občianske zdruţenia s názvom Rotary klub, alebo uţ Rotary kluby v zakladaní zaregistrované aj v Zűrichu najneskoršie do , aby sme členov prípravných výborov mohli pozvať na PETS. V prípade potreby skoršej a konkrétnej informácie neváhajte a obráťte sa s dôverou na ADG, členov našej komisie, alebo priamo na mňa. Prajem Vám príjemné preţitie sviatkov a nerušenú rodinnú pohodu. Nech chvíle zamyslenia a relaxu prinesú aj nové rotariánske ciele a plány ciest k ich úspešnému a skorému splneniu. Veľa zdravia, sily, energie a radosti pri ich plnení v novom roku Vám a Vašim najbliţším úprimne ţelá Ivan Belan, PDG, Dištriktný výbor rozvoja členskej základne a zakladania klubov.

13 K dopisu Ivana Belana PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY O PRÁCI V NAŠEM RC JE ZÁJEM Ve výše uvedeném dopise Ivana Belana, PDG, předsedy distriktního výboru pro Rozvoj členské základny a zakládání klubů (Membership Developmentand Extension) je řečeno mnoho z toho, co bychom měli obecně mít neustále na paměti a čemu v naší práci věnujeme poměrně značnou pozornost. V roce 2011 jsme za členy našeho RC přijali celkem čtyři nové členy, kteří značně také sníţili věkový průměr naší členské základny, který je i tak niţší neţ padesát let. Na předposledním našem setkání před vánočními svátky (viz foto vlevo) jsme souhlasili s návrhem Ondřeje Tůmy, ţe mezi nás přijde další zájemce o členství. Dá se tedy říci, ţe ač neorganizujeme pochopitelně nějaký nábor, ţe především propagováním naší práce můţeme dosíci toho, aby mezi nás přicházeli noví členové. Pochopitelně, ţe nám nejde o nábor nových členů za kaţdou cenu a také nechceme být jakousi masovou organizací. Ale je třeba, abychom si navzájem předávali zkušenosti. A také pochopitelně o to, abychom je měli komu předávat. Nejcennější pro nás je, aby naši členové byli nositeli mnoha zkušeností a znalostí, aby se naše práce mohla rozvíjet přirozeně a kvalitativněji. K pozitivním jevům naší práce patří i to, ţe se neformálně potkáváme i při jiných příleţitostech, neţ na pravidelných schůzkách. Velikým osvěţením naší činnosti jsou vţdy společné akce s RC Ostrava International, ale i účast většiny členů na různých oficiálních akcích, výletech a na dalších neformálních setkáních (viz například snímek vlevo ze společného setkání v Kravařích) Tím se upevňuje pocit sounáleţitosti i společné odpovědnosti tak, jak se o tom píše v dnešním úvodu tohoto čísla. A i kdyţ naši práci propagujeme poměrně intenzivně, domníváme se, že publikace o existenci rotary evidentně schází (r)

14 (14) KAPITOLKY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ V OPAVĚ Píše Petr Zahnaš Velmi významnou opavskou osobností nejen meziválečného období, ale i dalšího čtvrtstoletí po druhé světové válce, byl známý zemědělský odborník, slezský a opavský patriot a v mnoha oblastech veřejně činný člověk Ing. Dr. Alois Kacíř. Kacíř byl jednou z výrazných osobností, ovlivňujících zemědělství ve Slezsku. Vyrůstal v zemědělském prostředí, tento obor vystudoval a po celý svůj ţivot v něm i působil. Jeho práce v této oblasti měla nejen profesní charakter, ale jiţ od mládí se angaţoval v mnoha neziskových a dobrovolnických aktivitách, souvisejících s tímto oborem. Jiţ od mládí se prakticky i po stránce teoretické zabýval chovem drobného domácího zvířectva, především drůbeţe a králíků. V roce 1915 zaloţil v rodné obci Malé Kunčice nad Ostravicí (dnes Ostrava-Kunčičky) spolek chovatelů drobného zvířectva. Místní organizaci tohoto spolku v Kunčičkách pak dlouhou dobu pronajímal a v roce 1968 prodal, blíţe neuvedené reality, jeţ byly dříve součástí hospodářství Kacířovy rodiny. V roce 1918 byl zvolen jednatelem Spolku chovatelů hospodářských zvířat ve Studénce a stal se také jeho zástupcem u Ústřední hospodářské společnosti v Opavě. Od roku 1935 se pak dokonce stal i jeho předsedou. V období první republiky stál také v čele Drůbeţnické jednoty v Praze její zemské pobočky v Opavě. Dne byl zvolen organizačním referentem Spolku chovatelů vepřového dobytka v Opavě a od roku 1934 byl jednatelem Druţstva pro chov a prodej dobytka v Brance u Opavy, po skončení druhé světové války se pak stal jeho předsedou. V letech byl jednatelem Zemědělské jednoty Československé republiky, ţupní odbočky v Opavě. Od ní obdrţel v roce 1928 plaketu za vynikající součinnost se Zemědělskou Jednotou v oboru výstavním. Stal se členem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva a aktivně působil v řadě komisí jeho ústředního výboru (kulturněpropagační komise, komise pro práci s mládeţí, ústřední kontrolní a revizní komise). Do palety jeho bohatých veřejných aktivit ve Slezsku a zejména v Opavě, samozřejmě patřila také práce ve výboru Matice Opavské, kde aktivně působil jiţ od roku 1924 a sem také musíme zařadit i jeho významnou a průkopnickou práci při rozvoji rotariánských myšlenek a zakládání Rotary clubu v Opavě. Byl to právě on, kdo se jiţ v roce 1933 spojil s dalšími opavskými osobnostmi a po vzniku ostravského klubu, hledal cesty k zaloţení RC v Opavě. Velký podíl na přípravných pracích při zakládání opavského klubu měli lékaři opavské Zemské nemocnice, s nimiţ byl Alois Kacíř jiţ od počátku třicátých let v úzkém kontaktu. Byl to zejména MUDr. Jindřich Urbánek, jenţ byl v letech nejprve primářem interního oddělení opavské nemocnice a od roku 1926 do r pak jejím ředitelem. V roce 1930 se přestěhoval do Ostravy, kde se stal ředitelem závodní nemocnice Vítkovických ţelezáren a v Ostravě také vstoupil do RC Moravská Ostrava. Tato skutečnost a přetrvávající velmi blízké přátelství s Aloisem Kacířem, sehrály rozhodující roli při formování a

15 ustavování Rotary clubu v Opavě. Bylo tedy z velké části právě jejich zásluhou, ţe se podařilo oslovit a zorganizovat skupinu opavských osobností, které vytvořily základ nově vznikajícího klubu. Vedle Aloise Kacíře stál u zrodu opavského rotary clubu také další lékař, působící v té době v Opavské Zemské nemocnici primář MUDr. František Kobliha. Přípravné práce na tomto, v opavských poměrech 30. let dvacátého století velmi odváţném projektu, popisuje sám A. Kacíř ve svých strojopisných pamětech, napsaných ve druhé polovině padesátých let. Tato drobná, v červených deskách svázaná a nikdy nepublikovaná Kacířova kníţka pamětí, nazvaná Moje vzpomínky, v níţ shrnuje svůj dosavadní ţivot, obsahuje na straně 17 sice jen velmi stručnou, ale o to významnější zmínku o zaloţení opavského Rotary clubu. Zde tedy máme přímý doklad, záznam přímého účastníka, pamětníka a iniciátora o tom, jak a kdy ke vzniku RC v Opavě došlo. Proč jen taková strohá a stručná poznámka? Proč je tak významná záleţitost nejen pro Opavu, ale i pro samotného A. Kacíře, v jeho pamětech redukována pouze do jednoho, velmi stručného odstavečku? Odpovědi na tyto otázky můţeme najít v kontextu doby, kdy Kacíř své paměti psal. Datovány jsou 5. srpnem Psány byly tedy v době, kdy si autor pamětí mohl být jist tím, ţe v případě, kdyby se jeho spisek dostal do nepovolaných rukou, mohl se právě kvůli této zmínce, stát obětí dalších persekucí. A v souvislosti s rotariánským hnutím by to v jeho případě nebylo poprvé. Hned po obsazení Sudet hitlerovským Německem byl opavský RC okamţitě zakázán a jeho členové, kteří zůstali v Opavě a okolí byli zahrnuti do seznamu osob, reţimu nepohodlných. Alois Kacíř se tehdy sice přímé persekuci vyhnul, neboť na podzim r přesídlil do Místku, kde pracoval jako zemědělský expert u Evakuační komise a komise generála Františka Hrabčíka. Tyto komise měly zajistit jednak evakuaci osob a prostředků z obsazeného území a také vytýčení nové hranice s Polskem na Těšínsku. Od 1. listopadu 1938 pak nastoupil jako úředník České Zemědělské rady v Brně. Zde, na území Protektorátu, také proţil celou druhou světovou válku. Měl na starosti záleţitosti uprchlíků ze Slovenska, kteří po vzniku Slovenského štátu byli nuceni opustit své pozemky na území, zabraném Maďarskem a vraceli se zpět na Moravu. V roce 1941 se stal přednostou organizačního oddělení Zemědělské rady v Brně a pracoval zde aţ do osvobození. Tady se také zapojil do protifašistického odboje a jako kurýr předával dále zprávy o vojenských, politických a hospodářských poměrech na území okupovaného Polska, jeţ získával od přítele Ludwika Ciahotného. Musel při tom však být velmi obezřetný, neboť byl, také díky své rotariánské minulosti, v hledáčku německých okupačních orgánů. Po osvobození se vrátil do Opavy a tady znovu s dalšími přáteli navázal na prvorepublikové rotariánské hnutí a s MUDr. Koblihou opět stál při obnovení Rotary clubu. Po nástupu další, tentokrát rudé totality a po

16 druhém, nuceném zániku klubu, představovala tato jeho aktivita opět váţnou ţivotní komplikaci. Situace později, po roce 1950, vyústila v nutnost opuštění funkcí a pracovních pozic, které od války zastával a k jeho odchodu do ústraní a později do starobního důchodu. V něm byl od roku Do té doby ještě aktivně vyučoval odborné předměty na opavských středních školách, zejména na Střední zemědělské škole. Také proto se nelze jeho obezřetnosti, při psaní vzpomínek na své zásluhy o rotariánské hnutí v Opavě, divit. Zpracováno s použitím materiálů, uložených v pozůstalosti Ing. A. Kacíře v Zemském archivu v Opavě. Pokračování příště Dopis guvernérův: Váţený priateľu prezident RC priateľ Tomáš Roleder a milí priatelia - členovia RC Opava International, ďakujem Vám za milé a bezprostredne úprimné prijatie, ktoré sa dostalo mne i mojej manželke zo strany členov Vášho klubu. Aj touto cestou Vám ďakujem za Vaše aktivity, projekty a humanitárnu servisnú činnosť v prospech tých, ktorí sú na to odkázaní. Predpokladám, že námetmi, ktoré odzneli, sa budete zaoberať. Prosím, aby ste hľadali cesty pre ich naplnenie. Za mimoriadne naliehavé považujem v tomto rotariánskom roku pokročiť v stabilizácii a rozvoji členskej základne, hoci nie menej dôležité sú i ostatné oblasti, ktorých sme sa v diskusii dotkli, ako napr. revitalizácia RCC, ktoré v dobe voľakedajšieho D66 v období I. Republiky pôsobili vo Vašom okolí. Prajeme Vám do Vašej ďalšej klubovej činnosti naďalej veľa odhodlania, plodné námety a úspechy, všetkým členom klubu, ich najbližším a priateľom prajeme zdravie a úspechy v profesionálnom aj osobnom živote. S poďakovaním a s pozdravom Ing. Tomáš Lang, PhD., DG RID 2240 a manželka MUDr. Agnesa Langová OPAVSKÝ ROTARIAN čtrnáctideník RC Opava International. Vychází kaţdé druhé pondělí v nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE. Odpovědný redaktor: Petr Andrle. Adresa vydavatele: Nákladní 16, Opava ). Adresa redakce: Petr Andrle, Čeladná 711, Čeladná. Tel.: ; mobil: ; Toto číslo 14/2011 vyšlo dne 26. prosince 2011.

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem Program konference 28. 3. 2009, Česká národní banka Senovážné náměstí 30, Praha 1 Rádi bychom poděkovali

Více

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES

ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES Čtrnáctideník Rotary Clubu Opava International Číslo 3. Ročník II. Vyšlo dne 6. 2. 2012 SLUŽBA NAD VLASTNÍ ZÁJMY ZÍTRA 7. února NAŠE TISKOVÁ KONFERENCE V SOBOTU 11. února NÁŠ PLES POZVÁNKA Statutární město

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Rotary Club Opava International

Rotary Club Opava International Cena DíKy 2011 Rotary Club Opava International vyhlásil druhý ročník ceny Díky srdce na dlani, která si získala velmi prestižní postavení v opavském regionu již ve svých počátcích. Jde o formu uznání pro

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Váš partner v automobilovém průmyslu

Váš partner v automobilovém průmyslu Váš partner v automobilovém průmyslu O nás Naše firma zajišťuje služby pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu. Dlouholeté zkušenosti chceme využít k naplnění požadavků našich zákazníku v každém

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2009 Linka důvěry Ústí nad Orlicí a Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem..3 Činnost linky důvěry v roce 2009....4 Zpráva o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Váţení přátelé a příznivci Občanského sdruţení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblíţit činnost našeho občanského sdruţení v roce

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více