I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti"

Transkript

1 Opatření obce č. 2/2006 pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova I. Úvodní ustanovení 1. Tímto opatřením se ve smyslu zákona č.40/1964sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ v platném znění a zákona č. 107/2006 Sb., zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytů, stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Krnova. 2. Pro účely tohoto opatření se rozumí: a) domovním fondem domy, které jsou v majetku Města Krnova b) bytovým fondem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (dále byt). Bytem není místnost určená pro poskytování ubytovacích služeb ve smyslu 754 až 759 OZ c/ sociálním bytem pro mladé malometrážní byty, ve kterých mohou být ubytovány mladé rodiny bezdětné nebo s jedním dítětem do 2 let věku 3. Městské nájemní byty jsou byty v domech v majetku Města Krnova. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku a tímto opatřením. 4. Žádostí o byt se pro účely tohoto opatření rozumí žádost o městský nájemní byt. 5. Vhodným bytem se pro účely tohoto opatření rozumí garsoniéra pro jedince, byt 1+1 pro dvě osoby, byt 1+2 pro tři osoby a byt 1+3 pro čtyři a více osob 6. Rada města Krnova /dále jen RMK/ jmenuje bytovou komisi, která kontroluje provádění tohoto opatření a plní úkoly předepsané tímto opatřením. II. Podání žádosti 1. Fyzická osoba (dále žadatel), která se uchází o nájem bytu, má právo podat žádost o pronájem bytu na odboru správy majetku města Krnova /dále jen odbor SM/. 2. Žádost o pronájem bytu může podat: a) občan ČR, starší 18-ti let, způsobilý k právním úkonům, mající trvalý pobyt nebo trvalé zaměstnání ve městě Krnově a který - nemá dluhy vůči městu a nemají je ani blízcí příbuzní, se kterými dosud bydlí ve společné domácnosti - nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnicví byt nebo rodinný dům - nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům

2 - nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných - nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům - kterému v minulosti nikdy nebyl městem přidělován nájemní byt - při podání žádosti zaplatí nevratný manipulační poplatek 500,- Kč - jakákoliv výjimka je nepřípustná - který nemá zajištěno bydlení u druha /žky/ b) manželé, z nichž alespoň jeden je občanem ČR, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt nebo trvalé zaměstnání ve městě Krnově a přitom - nemají dluhy vůči městu a nemají je ani jejich rodiče, se kterými dosud bydlí ve společné domácnosti - nemají ve vlastnictví nebo spoluvlastnicví byt nebo rodinný dům - nemají ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům - nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných - nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům - kterým v minulosti nikdy nebyl městem přidělován nájemní byt - při podání žádosti zaplatí nevratný manipulační poplatek 500,- Kč, jakákoliv vyjímka je nepřípustná c/ rodič, který dobrovolně přenechal koupi bytu dítěti, které s ním žilo v bytě ve spol. domácnosti 3. Žadatel ( žadatelé ) o byt doloží při podání žádosti výši čistého měsíčního příjmu. Podmínkou přijetí žádosti je splnění kriteria minimálního čistého měsíčního příjmu dle následující tabulky: Velikost bytu Minimální čistý příjem v Kč/měsíc 0 + 1, , , , a více ,-- 4. Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného. 5. Odbor SM nepřijme do své evidence žádost o byt v případě, že žadatel byl v minulosti nájemcem nebo vlastníkem bytu (domu) a ten dobrovolně opustil přímo či prostřednictvím prodeje nebo výměny (fiktivní výměna, koupě bytu do vlastnictví a následný prodej bytu atp.) nebo s ním nebyla prodloužena nájemní smlouva /neplacení nájemného, porušování domovního řádu a dobrých mravů) nebo byl nájem bytu zrušen soudním rozhodnutím. Případné odvolání žadatele na postup odboru správy majetku města řeší Rada města Krnova. III. Evidence žádostí 1. Žádost o nájem bytu nebo poskytnutí bytové náhrady bude zaznamenána do evidence došlé pošty vedené na MěÚ v Krnově.

3 2. Žádosti se budou každoročně obnovovat, nevratný manipulační poplatek ve výši 500,- Kč se hradí i při každém obnovení žádosti. Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a zpracovány lx ročně tak, aby platný pořadník žadatelů byl vyhotoven vždy k 1.1. běžného roku. Tento pořadník bude vyhotovován lx ročně, a to k uvedenému datu. 3. Na odboru správy majetku města se provede kontrola údajů v žádosti uvedených. Neúplné žádosti budou vráceny k doplnění. 4. Žádost se vyřadí z evidence: a- nesplňuje-li podmínky pro podání žádosti dle čl.ii, odst.2 b- má-li žadatel zajištěno bydlení u druha nebo družky c- zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní d- v případě, že žadatel odmítne uzavřít dohodu o přidělení bytu přiměřeného jeho žádosti nebo tuto bez vážných důvodů do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy o možnosti přidělení bytu neuzavře e- v případě, že žadatel po uzavření dohody o přidělení bytu neuzavře do 15-ti dnů nájemní smlouvu f- jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí 5. Odbor správy majetku města může vyřadit žádost o byt z evidence žadatelů dle čl.iii., odst.4, písm.f, po předchozím projednání v bytové komisi. Skutečnost, že žadatel byl vyřazen ze seznamu žadatelů o byt mu bude oznámena písemně. IV. Stanovení pořadí žádostí 1. Evidované žádosti o byt jsou seřazeny do čtyř samostatných seznamů podle členů žadatelovy domácnosti. Jsou sestaveny zvlášť seznamy žadatelů na byty velikosti 0+1 (počet členů žadatelovy domácnosti l), 1+1 (počet členů žadatelovy domácnosti 2), 1+2 (počet členů žadatelovy domácnosti 3), 1+3 a větší (počet členů žadatelovy domácnosti 4 a více). Na vlastní žádost může být žadatel umístěný v seznamu na větší byt zařazen do seznamu na byt menší - zařazení přesně dle dosaženého bodového ohodnocení, ale vždy až v novém pořadníku. 2. Evidované žádosti o byt se třídí ve čtyřech samostatných seznamech /pořadnících/, a to sestupně podle počtu bodů přiřazených na základě kritérií uvedených v čl. V. tohoto OPATŘENÍ Je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti podle data jejich podání. 3. Seznam žádostí je setříděn lx ročně, vždy k 1.1.následujícího roku. Pořadí určené k tomuto termínu je závazné po celý následující rok. Žadatel je povinen obnovit žádost vždy k běžného roku. Pověřený pracovník Odboru správy majetku města provede v měsíci prosinci kontrolu pravdivosti všech údajů. Žadatel, který v žádosti uvede nepravdivé údaje, nebude do pořadníku zařazen. 4. Pořadníky pro běžný rok budou zveřejněny vždy od Obsahují jméno a příjmení žadatele, počet přidělených bodů a budou opatřeny podpisem zodpovědného pracovníka odboru správy majetku města a předsedy bytové komise.

4 V. Hodnocení žádostí Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií níže uvedených. 1. Věk žadatele 22 až 27 u žen, 25 až 30 u mužů 7 (v době podání žádosti) 27 až 35 u žen, 30 až 40 u mužů 3 18 až 22 u žen, 18 až 25 u mužů 2 35 a více u žen, 40 a více u mužů 1 důchodci 5 2. Počet dětí a více 5 3. Trvalé zaměstnání na dobu neurčitou 8 na dobu určitou 4 4. Délka podání žádosti 2 body/rok VI. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy 1. Město Krnov vystaví žadateli o uzavření smlouvy o nájmu bytu či žadateli o výměnu bytu doklad o přidělení bytu pouze na základě uzavřené smlouvy o složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem bytu. 2. Výše složených peněžních prostředků je stanovena jako trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 3. Peněžní prostředky nebudou vybírány v případech, kdy přidělený byt je na základě rozsudku soudu bytem náhradním, náhradním ubytováním nebo přístřeším, případně pokud se bude jednat o dočasné přidělení náhradního bytu za byt zničený živelnou událostí. VII. Délka trvání nájmu bytu 1. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou, a to 1 rok. Nájem se obnoví za podmínek řádného užívání bytu a plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy. 2. Smlouva o ubytování na tzv.sociální byt pro mladé se uzavírá na dobu určitou, a to l rok, maximálně však na dobu 5-ti let. Podmínkou uzavření smlouvy o ubytování je účast žadatele o byt ve stavebním spoření, doložená platnou smlouvou, při podání žádosti. Podmínkou obnovení smlouvy o ubytování je řádné plnění povinností uživatelem bytu a každoroční doložení dokladu o plněných platbách tohoto spoření. V případě, že ubytovaný má vedenou žádost o přidělení bytu, bude tato vyřazena. Rovněž bude vyřazena žádost druha nebo družky, pokud spolu byt v tomto zařízení užívají. Přesto, že se jedná o byty rekonstruované, nájemné zůstává nezvýšené. Za ubytování v bytě 0+1 se platí kauce ve výši ,- Kč, za byt o velikosti 0+2 kauce ve výši ,- Kč. VIII. Výměny bytů

5 1. Pronajatý byt lze vyměnit jedině na základě písemné žádosti žadatelů o výměnu. Souhlas s výměnou bytů dává bytová komise.výměna s prázdným bytem se nepovoluje. Výměna bytů se nepovolí, pokud jsou na některém z vyměňovaných bytů evidovány dluhy. 2. Pronajatý byt ve vlastnictví Města Krnova lze měnit jen za byt nájemní. Výměny s byty v rodinných domech nebo byty družstevními se nepovolují. Výjimkou může být výměna v rámci vztahu rodiče-děti, kdy na byt v majetku Města Krnov jdou rodiče. 3. O výměně bytu se pořídí protokol, jehož součástí je vyjádření, že účastníci výměny jsou se stavem bytu srozuměni a berou jej na vědomí. IX. Podnájem bytu Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému ponechat do podnájmu jedině v případě, že na bytě neváznou dluhy a jen s písemným souhlasem oddělení pronájmů a prodejů odboru správy majetku města, a to po posouzení důvodů, pro které bude byt nebo jeho část přenechán do podnájmu. V případě, že nájemce pronajme byt nebo jeho část bez souhlasu, bude mu dána výpověď dle ustanovení 711, odst.l, písm.d, OZ. X. Pronajímání služebních /domovnických/ bytů Město Krnov pronajímá také služební /domovnické/ byty. Nájem k těmto bytům je vázán na povinnost nájemce vykonávat pro pronajímatele domovnické práce. Peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu se platí. XI. Uzavírání nájemních smluv na nové a rekonstruované byty 1. Byty vhodné k obsazení tímto způsobem jsou městské byty v rekonstruovaných domech nebo jednotlivé rekonstruované byty, kde cena základního měsíčního nájemného je stanovena na 35,- Kč/m2 plochy bytu. V bytech, kde bylo stanoveno základní měsíční nájemné vyšší než 35,- Kč/m2 plochy bytu, zůstává toto nájemné zachováno. 2. Nabídka na pronájem bytu bude zveřejněna po dobu jednoho měsíce na oddělení pronájmů a prodejů odboru správy majetku města, úřední desce MěÚ Krnov a orientačně v Krnovských listech. V nabídce bude uvedena adresa, stručný popis bytu, výše nájemného a záloh na služby a datum prohlídky bytu. Ta bude žadatelům umožněna v týdnu před uplynutím měsíční lhůty. 3. Žádosti budou přijímány na odbor správy majetku města po dobu platnosti nabídky. Žadatel o nájem bytu musí mít podanou žádost o městský byt dle č.ii. tohoto Opatření. Žádost si nemohou podat žadatelé, kteří bydlí ve služebním bytě nebo pobývají přechodně mimo Krnov /studium, zaměstnání/. 4. Budoucího nájemníka ke schválení Radě města Krnova doporučí bytová komise na svém jednání po skončení měsíční lhůty na základě přijatých žádostí. 5. Pomocná kritéria pro výběr budoucího nájemníka: a) počet členů žadatelovy domácnosti odpovídající velikosti přidělovaného bytu - viz

6 čl.iv.,odst.l, tohoto Opatření b) délka podání žádosti o městský byt c) počet bodů d) žadatel má trvalé bydliště v Krnově XII. Nájemné ve vybraných domech Základní měsíční nájemné v domech nacházejících se na Hlavním náměstí, Zámeckém náměstí, ulici Hobzíkova, Sv. Ducha č.o. 2, 4, Štursova č.o. 3, nám. Minoritů, E.F.Buriana č.o. 1, SPC K/50, SPC L/52 a SPC M/53, Albrechtická č.o.98 a půdní vestavby Albrechtická č.o. 43, 45 a 47 je u smluv uzavřených s novými nájemci stanoveno na 35,- Kč/m2 plochy bytu. Měsíční nájemné u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou se zvyšuje o maximální přírůstky měsíčního nájemného v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. z U nájemců, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na byt před a na dobu určitou, se po uplynutí doby, na kterou je nájemní vztah sjednán, stanoví pro účel uzavření nové smlouvy (a to i opakovaně, po celou dobu účinnosti tohoto předpisu) s původním nájemcem na tentýž byt, nájemné vždy následujícím způsobem: a) původní nájemné se zvyšuje o maximální přírůstky měsíčního nájemného v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. z , a to o maximální přírůstek roku následujícího po roce, ve kterém bude uzavřena nová nájemní smlouva, b) jestliže byl při uzavření původní nájemní smlouvy na dobu určitou použitý pro výpočet nájemného koeficient,kterým bylo násobeno základní měsíční nájemné, (stanovené Cenovým výměrem MF ČR 02/2002), nové nájemné bude určeno tak,že základní měsíční nájemné zvýšené o maximální přírůstek měsíčního nájemného v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. z , se vynásobí tímto koeficientem, c) v případě, že u smlouvy uzavřené na dobu určitou bylo původní měsíční nájemné stanoveno vyšší než 24,-- Kč/m2 plochy bytu, zůstává toto nájemné zachováno i pro následně uzavírané nájemní smlouvy s původním nájemcem na předmětný byt. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem po uplynutí doby, na kterou byl sjednán nájem, je vždy řádné plnění podmínek nájemní smlouvy. XIII. Nájemné ostatní Základní měsíční nájemné v bytových domech v majetku Města Krnova, které nejsou uvedeny v článku XII. je u smluv uzavřených s novými nájemci od stanoveno na 24,-- Kč/m2 plochy bytu, u bytů se sníženou kvalitou na 22,-- Kč/m2 plochy bytu. Měsíční nájemné u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou se nájemné zvyšuje o maximální přírůstky měsíčního nájemného v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. z U nájemních smluv uzavřených před na dobu určitou se po uplynutí doby, na kterou je nájemní vztah sjednán, původní nájemné zvyšuje o maximální přírůstky měsíčního nájemného v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. z , a to o maximální přírůstek roku následujícího po roce, ve kterém je uzavřena nájemní smlouva.

7 Podmínkou uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem po uplynutí doby, na kterou byl sjednán nájem, je vždy řádné plnění podmínek nájemní smlouvy. XIV. Uzavírání nájemních smluv na základě smlouvy o přistoupení k závazku 1. Byty vhodné k obsazení touto metodou jsou byty, na kterých váznou po předcházejícím nájemci vysoké dluhy nebo zdevastované byty, vyžadující značné částky na opravu. 2. Nabídka na pronájem bytu dle odst.l bude zveřejněna na jeden měsíc na oddělení pronájmů a prodejů, úřední desce MěÚ a orientačně také v Krnovských listech, včetně data prohlídky bytu. Ta bude žadatelům umožněna v týdnu před uplynutím měsíční lhůty. V nabídce bude uvedena adresa, stručný popis bytu, dlužná částka váznoucí na tomto bytě, případně předpokládaná částka na uvedení bytu do standardního stavu, kterou následně hradí nový nájemce. 3. Žádosti budou přijímány na oddělení pronájmů a prodejů odboru správy majetku města po dobu vyvěšení nabídky. Žádost o nájem zadluženého bytu si v tomto případě může podat kterýkoliv občan Města Krnova. 4. Budoucího nájemníka ke schválení Radě města Krnova doporučí bytová komise na svém jednání po skončení měsíční lhůty na základě přijatých žádostí. 5. Pomocná kritéria pro výběr budoucího nájemníka: a) počet členů žadatelovy domácnosti odpovídající velikosti přidělovaného bytu - viz čl.iv. odst.l, tohoto Opatření b) žadatel má podanou žádost o byt minimálně po dobu l roku, v případě více takových žádostí rozhodne délka podání žádosti o byt c) počet bodů d) žadatel vrátí městu doposud pronajatý městský byt o velikosti minimálně 1 + 1, v případě více takových žádostí rozhoduje datum podání žádosti e) žadatel má trvalé bydliště v Krnově, v případě více takových žádostí rozhoduje datum podání žádosti 6. V případě, že o nájem neprojeví zájem nikdo ze žadatelů evidovaných dle čl.iii tohoto Opatření, může nájemní smlouvu s přistoupením k závazku získat kdokoliv po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč. 7.. Základní podmínkou uzavření nájemní smlouvy na předmětný zadlužený byt je úhrada dluhu v hotovosti před podpisem nájemní smlouvy na daný byt. XV. Uzavírání nájemních smluv na městské byty se sníženou kvalitou 1. Nabídka na pronájem takového bytu bude zveřejněna po dobu jednoho měsíce na vývěsce oddělení pronájmů a prodejů úřední desce MěÚ Krnov a orientačně v Krnovských listech. V nabídce bude uvedena adresa, stručný popis bytu, datum prohlídky bytu. Ta bude

8 žadatelům umožněna v týdnu před uplynutím měsíční lhůty. 2. Žádosti budou přijímány na oddělení pronájmů a prodejů odboru správy majetku města po dobu platnosti nabídky. Žadatel musí mít podanou žádost o přidělení městského bytu. 3. Budoucího nájemníka ke schválení Radě města Krnova doporučí bytová komise na svém jednání po skončení měsíční lhůty na základě přijatých žádostí. 4. Pomocná kritéria pro výběr budoucího nájemníka: a) počet členů žadatelovy rodiny b) délka podání žádosti o městský byt c) počet bodů 5. V případě nezájmu oprávněných žadatelů dle tohoto opatření může být byt získat kdokoliv po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč. XVI. Přenechání volných bytů Přednostně je možné pronajmout volný byt nájemci městského bytu, který uvolní doposud pronajatý byt, jenž je větší a kvalitou srovnatelný s nabízeným volným bytem. XVII. Přidělování bytů pořízených se státní dotací v domech Albrechtická 2329/98, 1080/43, 1081/45, 1082/47 v Krnově 1. Žádost o byt může podat : a) samostatně žijící osoba, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců před podáním žádosti nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, b) osoba s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před podáním žádosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem. 2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení. 3. Evidované žádosti budou vyhodnoceny a seřazeny do samostatného seznamu podle kriterií hodnocení. Uvolněné byty budou obsazeny žadateli, kteří projevili zájem na základě veřejné nabídky. Pořadí žadatelů bude určeno podle kriterií hodnocení. XVIII. Podmínky pro zánik nájmu Pokud nájemce při přidělení bytu neplatil kauci na byt, je povinen před opuštěním bytu nebo při jeho prodeji zaplatit do pokladny správce domu zálohu ve výši dle následující tabulky. Účelem zálohy je zajištění úhrad, které vzniknou nájemci za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dodávka el.energie do společných prostor, studené vody, TUV+tepla a služeb - výtah, STA, odvoz odpadků apod.) v mezidobí od posledního vyúčtování služeb do doby opuštění nebo prodeje bytu. K vyúčtování zálohy dojde nejpozději do tří měsíců po ročním vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, vzniklých před opuštěním nebo prodejem bytu. Velikost bytu I.kategoriecentr.do-dávka TUV a tepla I.aII.kategorie bez CD TUV a tepla III. a IV. kategorie

9 a více XXI. Závěrečná ustanovení Toto Opatření pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Města Krnova bylo schváleno na 85. schůzi Rady města Krnova konané dne usnesením č. 2038/85 s účinností od Podle tohoto Opatření budou posuzovány a zpracovány žádosti o městský nájemní byt a bytovou náhradu podanou žadatelem od Ode dne účinnosti tohoto Opatření se ruší dosavadní Opatření obce pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova schválené na 61. schůzi Rady města Krnova dne včetně úpravy č. 1 schválené na jednání Rady Města Krnova dne pod č.usnesení 1628/71 a úpravy č. 2 schválené na jednání Rady Města Krnova dne pod č. usnesení 1895/ Hercig Josef Ing. Vrzal Jaroslav starosta místostarosta

10

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE P R A V I D L A PRO PŘENECHÁNÍ BYTŮ DO NÁJMU V DOMECH V MAJETKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Účinnost od 21. 3. 2001 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE P R A V I D L A pro přenechání bytů

Více

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová I. Úvodní ustanovení 1.Těmito pravidly se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ stanoví pravidla

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům Č.j.: OPS/63572/2011 Počet listů dokumentu: 9 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Zn: ZS/12/RMH/2011 Rada města Havířova usnesením číslo 945/16RM/2011 ze dne 22.6.2011 stanoví tyto: Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti Opatření obce č. 4/2006 pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora Druh předpisu: PRAVIDLA RADY MĚSTA

Více

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení Valná hromada ČSCH v roce 2006 schválila Výklad Stanov ČSCH (zveřejněn v č. 9/2006. Valná hromada 26.4.2008 svým usnesením schválila dodatek k Výkladu Stanov ČSCH, a to k ust. 22 a 30 Stanov, který zveřejňujeme.

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Obec Dívčí Hrad ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při

Více

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační. Vztah k žadateli

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační. Vztah k žadateli Městská část Brno-střed Razítko podatelny Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu (její nedílnou součástí je Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu ze

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu

Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu Část I. Základní pojmy 1. Pro účely těchto pravidel se rozumí Bytem Bytovou komisí Místnost nebo soubor místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního

Více

Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Zastupitelstvo Města Lanškroun na svém zasedání dne

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů Vydává Zastupitelstvo města Trutnova Schváleny ZM, usn. č. 2011-143/3 ze dne 27. 6. 2011 Zpracoval Zodpovědný útvar

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Část první Základní ustanovení Čl. I. Rozhodčí a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 08876/10-268

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 03501/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U S N E S E N Í. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 05498/11-45 ze dne 17.4.2013 takto:

U S N E S E N Í. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 05498/11-45 ze dne 17.4.2013 takto: U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 05498/11 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti PERBENE o.p.s. Dále uvedení účastníci, tedy zakladatelé, Bc. Pavla Hlaváčová 386 01 Strakonice, Libětice 9 a Dagmar Pavlíčková 686 04 Kunovice, Husitská 76

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově.

Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově. Nadační fond Horního Gymnázia v Havířově Statut Nadačního fondu Horního Gymnázia v Havířově Správní rada a revizor Nadačního fondu Poskytování darů Nadačnímu fondu Vzor smlouvy o poskytnutí daru Nadačního

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba. Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou

Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba. Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou I. Obecné ustanovení Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podmínky

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Zásad prodeje městských bytů NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 05048/09-211

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy politické strany B10.cz

Stanovy politické strany B10.cz Stanovy politické strany B10.cz Stanovy platné dnem 16.8.2013. Článek I. Úvodní ustanovení Základní ustanovení 1. Název politické strany je B10.cz 2. Zkratka je B10.cz 3. Sídlem B10.cz je 5. května 44/47,

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku č.j. 087 Ex 652/05-60 21 Nc 8130/2005-3 ev.č.opr. 440/05 U S N E S E N Í Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se

Více

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 04366/09-278

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 26.11.2013 v 9:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 26.11.2013 v 9:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 10331/10-245

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 15226/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03944/03 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

STANOVY. II. Poslání a cíle

STANOVY. II. Poslání a cíle STANOVY CZECH NATIONAL MEDICAL FOOTBALL TEAM je občanské sdružení (dále jen sdružení) založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Registrace sdružení byla Ministerstvem vnitra

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

Stanovy LMK Hodonín. Vydání 3 Platné od : 3. 4. 2011

Stanovy LMK Hodonín. Vydání 3 Platné od : 3. 4. 2011 Stanovy LMK Hodonín Vydání 3 Platné od : 3. 4. 2011 1. Výtah ze Stanov SMČR 2. Ustanovení a. Definice LMK Hodonín b. Rada LMK Hodonín 3. Práva a povinnosti členů LMK Hodonín 4. Práva a povinnosti členů

Více

ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTU

ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTU Obec Novosedlice Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTU ČÁST A vyplní žadatel (odst. 1. 5.) 1. ŽADATEL A Trvalé bydliště adresa Telefon Stav 2. MANŽEL*, MANŽELKA*, DRUH*,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01245/06 číslo návrhu 21002119 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení

Fond podpory a rozvoje bydlení Fond podpory a rozvoje bydlení VIZE : Společně k lepšímu bydlení operační program I: PRIVATIZACE operační program II: ZELENÁ ŘADA operační program III: NOVOSTAVBA operační program IV: ADAPTACE Úvodem:

Více

Usnesení. proti. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Usnesení. proti. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Č. j. 121 EX 10615/12-54 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

STANOVY. občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici"

STANOVY. občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici STANOVY občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici" Článek I Základní ustanovení 1. Občanské sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici" (dále

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03455/12-066 číslo návrhu 9100262374 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo..

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na základě výsledků obchodní veřejné soutěže Prodej

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 94 EX 3554/12 ze dne 9.5.2014 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 94 EX 3554/12 ze dne 9.5.2014 takto: Č.j. 094 EX 03554/12 číslo návrhu 9100360310 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

U S N E S E N Í. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. proti. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 02188/11 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 04616/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ,

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ, U s n e s e n í 023 EX 01675/09-097 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 23.4.2014 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 23.4.2014 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 01370/13-176

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 04643/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více