Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoèní pøání. Vánoèní koncert"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele se v na ich zemích slaví v pøedveèer tohoto svátku, tedy 24. prosince. Kultura Vánoèní pøání V duchu vánoèního rozjímání se mìlo pùvodnì nést celé dne ní úvodníkové povídání. Na mysl mi v ak paradoxnì místo tradièní vánoèní koledy pøi la slova známé písnì Janka Ledeckého: Pøání se maj plnit o vánocích.... Obèas se mi toti stane, e mì nìkdo za Vánoèní koncert nedìle v hod. kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì Vedení mìsta srdeènì zve enovské obèany v tomto pøedvánoèním èase ke spoleènì stráveným sváteèním okam ikùm s duchovní hudbou. Vystoupí pìvecký sbor CHORUS pøi Ekonomické fakultì V B-TUO diriguje Mgr. Petra Ra íková. kolství ivot ve mìstì psaní úvodníkù pochválí, ale zároveò pronese: Já bych si myslel(a), e by bylo dobré napsat o tom... A tak si pøeètìte ètyøi pøíbìhy, z nich ka dý by si zaslou il minimálnì jedno samostatné povídání. Pøíbìh první Kralická bible: Pøeètete-li si na i malou ukázku doslovného pøepisu pùvodního textu Kralické bible, zjistíte, e i pøes 420 let, která letos uplynula od jejího prvního vydání v roce 1593, dosud k nám promlouvá pomìrnì srozumitelnou staroèe tinou Na Poèátku stwoøil Bùh nebe a zemi. 2 Zemì pak byla neslièná a pustá: a tma byla nad propastj: a Duch Bo ij wznássel se nad wodami. 3 Y øekl Bùh: Buï swìt- Vá ení spoluobèané, dovolte mi, abych vás pozdravil v nastávajícím èase vánoèním a novoroèním. Konèí rok 2013, který byl slo itìj í ne jiná léta. Pøijmìte upøímné podìkování za spolupráci a pochopení. Pøeji vám pøíjemné pro ití Vánoc plných radosti a splnìných pøání. Tìm nejmen ím bohatou nadílku pod stromeèkem, v em pak pohodu u tìdroveèerního stolu v kruhu rodiny a pøátel. Do pøí tího roku 2014 pøeji vám v em pøedev ím pevné zdraví, tìstí, ivotní energii a úspìch v tom, èeho chcete dosáhnout. Za vedení mìsta a zamìstnance MìÚ Ing. Antonín evèík, starosta Sport lo: Y bylo swìtlo. Bible Kralická je èeská ti tìná bible, pøelo ená z pùvodních biblických jazykù (hebrej tiny, aramej tiny a øeètiny) teology Jednoty bratrské. Jedná se o první èeský pøeklad bible z pùvodních jazykù. První vydání Kralické bible vy lo v esti svazcích a poprvé se v nìm objevuje dìlení kapitol na ver e. Tato kniha Kralická bible, má svùj význam i po dlouhých 420 letech od svého prvního vydání a aè doba pro ni nebyla v dy pøíznivá, promlouvá k nám dodnes. Pøíbìh druhý panský koèí. Mnohé ji bylo øeèeno a napsáno o enovském zámku a jeho slavných obyvatelích, kteøí mìli to tìstí, e se narodili v bohaté, dávnou tradicí vá ené lechtické rodiny. Dosud málo jsou v ak známé osudy tìch, kteøí pracovali v jejich slu bách. Jedním z tìch, kteøí mìli to tìstí pracovat v panské slu bì, byl pan Boleslav K., který na enovském zámku slou il jako koèí. Jeho podobu z mladých let mù ete vidìt na pøilo ené fotografii (ten, který je oznaèen ipkou). Mo ná mu mnozí souèasníci závidìli lukrativní panskou slu - (pokraèování na str. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/2013 3) 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Alkoholová agrese. Hmaty a chvaty sebeobrany a nakonec doprovod v poutech na záchytku. Bojovou náladu muže z Podlesí museli krotit strážníci spolu s policisty z Vratimova Síla drogy. Vbíháním do vozovky pøed jedoucí vozidla a ohrožováním úèastníkù silnièního provozu maketou zbranì se prezentoval na ul. Tìšínská mladý muž z Havíøova. S drogou omámenou myslí byl pøevezen k lékaøskému ošetøení Mimo zebru. Velkou škodou na majetku skonèila dopravní nehoda, na jejímž poèátku byl opilý muž pohybující se mimo vyznaèený pøechod pro chodce. Dvì vozidla staèila pøed výteèníkem zabrzdit, tøetí øidiè však na vzniklou situaci zareagoval pozdì a do vozidla pøed sebou naboural Bourali znaèky. Bezpeènost silnièního provozu ohrozili mladíci, kteøí pøevraceli a pøemis ovali dopravní znaèení v èásti Škrbeò. Své jednání budou muset vysvìtlit u pøestupkové komise Jako od Van Gogha. Pro odpolední siestu v parku nemìli pochopení strážníci, kteøí se marnì snažili probrat namol opilého muže. Ten i se svou opicí skonèil na záchytce Mladí pyromani. Nejspíš s úmyslem zapálit vhodili tøi nezletilci hoøící papír do odpadní nádoby. Jejich poèínání naštìstí neuniklo procházejícímu policistovi v civilu a na výteèníky upozornil hlídku mìstské Mìstský úøad informuje policie. Kontejner byl zachránìn. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Otevøení vìtrného mlýnku Pokud pojedete cestou pod šenovským kostelem, urèitì si všimnete postaveného mlýnku u Staré školy. Jeho stavba je souèástí venkovní expozice muzea, ke které patøí i novì postavená stodola a pøístøešek pro cyklisty. Pro vnitøní expozice muzea byly zakoupeny sklenìné vitríny. Mlýnkù, kterých bylo v Šenovì nìkolik desítek, ubývá. Jejich majitelé nemají prostøedky na opravy. Proto jsme uvítali vyhlášení dotaèního programu Moravskoslezského kraje v roce 2012 s názvem Podpora turistických oblastí v MSK, v rámci nìhož jsme požádali o dotaci na výše uvedené stavby. Celková výše pøíspìvku èinila 840 tis. Kè (70 % celkových nákladù). Spoleènì s námi využily dotaci i ostatní obce a mìsta Regionu Slezská brána.vznikly rekonstruované mlýnky ve Václavovicích a v Øepištích. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na e- mail: Ing. R. Kulhánek vel. MìP Náš mlýnek pùvodnì stál od roku 1922 na ulici Škrbeòská è.p. 65. Aèkoliv se jevil zachovalý, pøi rozebírání, demontáži a následné rekonstrukci byla prakticky celá døevìná konstrukce vymìnìna. Rovnìž i vìtrná turbína byla vyrobena novì. Kompletní zùstalo mlecí zaøízení i s hranolovým vynášeèem. Mlýnek je plnì funkèní a nadále bude sloužit jako doklad života a šikovnosti našich pøedkù. Nebudu podrobnì rozepisovat popis mlýnku, ten je možno si pøeèíst na informaèním panelu u Staré školy nebo z letáku, který byl k této události vydán a je u pracovníkù knihovny. Ti rovnìž v otevírací dobì knihovny rádi mlýnek otevøou k prohlédnutí a poskytnou podrobnìjší výklad. Zatím není pøipravena venkovní expozice muzea ve stodole, protože v únoru 2014 bude zahájena rekonstrukce a zateplení celé budovy Staré školy a okolí bude jedno velké staveništì. Za tím úèelem jsou exponáty pøevezeny nebo uskladnìny v uzamykatelné èásti objektu. Protože realizace projektu dle smlouvy byla ukonèena k , rozhodli jsme se po dohodì s knihovnou na slavnostním otevøení mlýnku Bylo milým potìšením, že se na mlý- (pokraèování na str. 3) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

3 (pokraèování ze str. 1) bu, ale jistì už ménì jeho znièené zdraví. Èastou jízdou v každém roèním èase na nechránìném místì pro koèího kozlíku, pøišel v pozdìjších letech o obì nohy. Slibuji, že k životnímu pøíbìhu tohoto muže se ještì v budoucnu vrátím. Pøíbìh tøetí Døevìná hranice. Pokud bychom v Šenovì dìlali anketu, jaké výroèí se váže k 16. listopadu, pochybuji, že by se našel nìkdo, kdo by dokázal odpovìdìt správnì. A pøece letos tomu bylo rovných 75 let, kdy Šenovem šel jeden hlas: Poláci obsazují Šenov. 16. listopadu 1938, již od 8 hod. shromažïovaly se na státní silnici zástupy lidí. Z posuòkù a zápalu v oèích dalo se tušiti, že všichni jsou odhodláni brániti Šenov. A zatím lidé lehali na cestu a nechtìli polské vojsko pustit kupøedu. Ženy a dìti plakaly, muži mající slzy v oèích zatínali pìsti. Málo, málo se ví a mluví o této hektické dobì, která na Tìšínsku napáchala mnohé škody. Chcete-li se více dozvìdìt o této neš astné kapitole našich dìjin, mùžete virtuálnì zalistovat šenovskými kronikami (na webových stránkách Státního o- Mìstský úøad informuje Vánoèní pøání kresního archivu ve rýdku-místku, nebo si pøeètìte osobní vzpomínky na tuto dobu, které jsou uveøejnìny na stránkách Knihovny & Šenovského muzea (www.senov.cz). Pøíbìh ètvrtý podìkování. Jednou v roce, vždy v kvìtnových dnech, potkáte na mnoha místech naší zemì a také v Šenovì, lidi prodávající žluté kytièky. Jedná se o sbírku Èeský den proti rakovinì. A vám všem, kteøí jste koupí kytièky pøispìli, patøí dík nejen organizátorù, ale všech, které tato strašná nemoc postihla a kteøí i díky vašim penìzùm mají vìtší nadìji na uzdravení. Tak snad vás pøíbìhy oslovily a protože k souèasným vánocùm neodmyslitelnì patøí dárky, tak také já, za pøispìní receptù od pøíznivcù Šenovského muzea, vám pøedám dva na tradièní místní pochoutky. Chléb Kupièòok 0,5 kg pšenièné krupice sešrotované ze zrna a oseté na nudlovém sítì (jistì mùžete i zakoupit), 70 dkg hladké muky, 2 celá vejce, 15 dkg másla (nebo Hery), 1/2 litru mléka, 1 kostka droždí, 1 lžíce cukru, 1 lžièka soli. Tìsto zadìláme a necháme pùl hodiny kynout, pak peèeme v dobøe vymazaném pekáèi pøi 180 o C. Otrubové houstièky 8 lžic ovesných otrub, 4 lžíce pšenièných otrub, 1 lžièka soli, 1 lžièka kmínu, 1 kypøící prášek do peèiva, semínka (lnìné, sezamové, sluneènicové), 1 tvaroh, 2 celá vejce. Všechno smícháme, lžící naneseme hromádky na dobøe vymazaný plech a peèeme pøi 180 o C asi 30 minut. Vylosovaným vítìzem ze všech, kteøí letos odpovídali na naše otázky, se stává p. Božena ukalová, která má cenu pøipravenou k vyzvednutí v naší knihovnì. Všem, kterým se zdálo mé dnešní vánoèní povídání málo vánoèní, ale i vám všem ostatním, pøeji hodnì zdraví a osobního štìstí. Také pøíští rok se na vás tìší Simona Slavíková. Otevøení vìtrného mlýnku (pokraèování ze str. 2) nek pøišlo podívat takøka sto návštìvníkù, a to nejen ze Šenova, kteøí si s velkým zájmem mlýnek prohlédli. Mnozí si zavzpomínali na své mládí, kdy sami chodili s obilím k namletí.všechny jsme pak pozvali k drobnému pohoštìní, které bylo zamìøeno na výrobky z mouky vyrobené v podobných mlýncích. Mnozí si odnesli zajímavé recepty. V závìru chci podìkovat pøedevším radì MSK za poskytnutí dotace, bez které by žádné rekonstrukce neprobìhly. Podìkování patøí paní Vlastì Sukupové za poskytnutí stavby mlýnku, realizaèní firmì Moravia Wood pana Milana Chomistka a panu Ing. Janu Doubkovi z Technického muzea v Brnì. Rovnìž dìkuji za spolupráci Ing. Arnoštu Hradilovi a kolegùm starostùm z Václavovic a Øepiš. Nemohu opomenout podìkovat zainteresovaným pracovníkùm úøadu, místostarostovi a pracovníkùm investic. Vìøím, že k nové expozici muzea, která se stala souèásti nauèné stezky Šenova, si najdou cestu nejenom šenovští obèané. otky a video z akce najdete na stránkách mìsta. Ing. Antonín Ševèík, starosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 3

4 kolství / ivot ve mìstì EKO zodpovìdní poznatkù této problematiky v praxi mù e vést ke znaèným finanèním úsporám rozpoètù domácností. Enviromentální rozmìr projektu je obohacen o podporu výuky finanèní gramotnosti ákù, kdy na konkrétních pøíkladech budou ákùm demonstrovány zpùsoby hospodár- pøed úpravou... Z enov spoleènì s Gimnazjum Strumieñ, partnerem z Polské republiky, získala projekt EKO zodpovìdní. Projekt je spolufinancován z Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polská republika , prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních spoleèenství, oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektù. Hlavním cílem projektu je prohlubování postojù, znalostí a dovedností dìtí vedoucích k etrnému hospodaøení s pøírodními zdroji a seznámení iroké veøejnosti i zahranièních partnerù s ní. V na em projektu se chceme soustøedit na hlub í seznámení s ivotním prostøedím regionù, ve kterých na i áci ijí. Souèástí projektu je, mimo jiné, také náv tìva dvou zajímavých lokalit Moravskoslezského kraje. Jmenovitì jde o haldu Emu, která je pozùstatkem dùlní èinnosti na území mìsta Ostravy a náv tìvu firmy OZO, která se zabývá likvidací odpadu na ich domácností. Na e kola realizovala v minulých letech celou øadu projektù vìnova-... po úpravì ných problematice ivotního prostøedí. Kladli jsme si otázku, co nového do tohoto oboru pøinést, abychom u ákù je tì více podpoøili zájem a snahu dané problematice porozumìt. V oèích veøejnosti jsou aktivity smìøující k etrnému nakládání s pøírodními zdroji èastokrát spojovány s vìt í finanèní nároèností na jejich realizaci. My bychom v ak chtìli ákùm ukázat, e aplikace 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/2013 ného chování, vedoucí k nemalé úspoøe finanèních prostøedkù. koly se domluvily na spoleèných aktivitách v oblasti enviromentální výchovy, ochrany a osvìty. Jedná se o ètyøi aktivity, ve kterých bude probíhat pøeshranièní spolupráce mezi kolami: l Aktivita è. 1 Zkoumání rùznorodosti ekosystému v enovì a Strumieñi l Aktivita è. 2 Ekologie odpadové hospodáøství l Aktivita è. 3 Projektový den na Z enov l Aktivita è. 4 kolní arboretum Ostatní aktivity: l Projektový den v Strumieni l Ekologický piknik ve Strumieni kolní arboretum Podrobný popis Stì ejním prvkem realizace v oblasti enviromentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty bude celoroèní projekt, realizovaný prostøednictvím aktivit souvisejících s plá-... po úpravì pøed úpravou... novanou výstavbou kolního arboreta. Podstatou aktivity bude praktická demonstrace lesní krajiny, mo nost seznámit se s lesními rostlinami, plody, stromy, keøi, trvalkami a travinami. Pùjde o to ukázat ákùm koly, (pokraèování na str. 6)

5 V mìsíci prosinci 2013 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ŠTÌPÁNKA BEDNÁØOVÁ JIØINA BLAŽKOVÁ JOSE BOBER VALERIE BYTÈÁNKOVÁ JAN CIESLAR KARIN BRIGITTE ÈEMPELOVÁ MARIE DROZDOVÁ JARMILA IKÁÈKOVÁ BERNARD CHROBOK KVÌTOSLAVA KÁÒOVÁ VLASTA KOPCOVÁ EVŽENIE KOTULOVÁ IVAN KRAVÈÍK BØETISLAV MACURA NATÁLIE MECOVÁ MILUŠE MUCHOVÁ ANTONÍN PEICHL MARIE STAØIÈNÁ ANTONÍN ŠEBESTA PETR ŠELEŠOVSKÝ MILAN ŠTE ÁNIK MARTA ŠVIHÁLKOVÁ JIØÍ VICHER OLGA VICHERKOVÁ ZLATOU SVATBU slaví manželský pár Žofie a Zdenìk Bastlovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA (dle oznámení rodièù) Václav Sýkora, Hynek Revenda K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Irena Vojtková, Libuše Milatová, Blažena Štenclová, Zdenka Blažková, Vlasta Riedlová, Blanka Veèerková, Karel Cibulec, Vlasta Karkošková Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO / T. Klimasová Život ve mìstì KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Prosincové zmìny provozní doby , , zavøeno, , , otevøeno, zavøeno. Panská oratoø kostela Prozøetelnosti Boží Šenovské muzeum & Øímskokatolická farnost Šenov poøádají Výstavu papírových betlémù p. P. Jaroše. Výstava bude zahájena v 16 hod. Otevírací doba: od 15 do 16 hod.; od do 18 hod.; od 13 do 17 hod.; od 16 do 18 hod.; od 13 do 17 hod.; od 15 do 16. hod. V dobì od do v provozní dobì Knihovny & Šenovského muzea. HAVÍØOV Muzeum Havíøova, ul. Pavlovova 583/2 Výstava Vánoèní pøíbìh, kterou pøipravilo Muzeum Tìšínska v dobì od 14. listopadu 2013 do 31. ledna A. Stachovská / SO Smutný je domov, když ho opustil ten, kdo ho budoval, rád v nìm žil a pracoval. Osud ti nedopøál s námi déle být, ale v našich srdcích a vzpomínkách budeš stále žít. Dne vzpomínáme 4. smutné výroèí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka, pana Josefa Rochla ze Šenova, který nás ve svých 53 letech náhle a neèekanì opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, dcera Radka a syn David s rodinami a pøíbuzní. Dìkujeme všem, kteøí spolu s námi vzpomenou. Upozornìní Uzávìrka inzerce a èlánkù do Obìžníku pro mìsíc leden 2014 bude mimoøádnì do ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 5

6 EKO zodpovìdní (pokraèování ze str. 4) jak je pøíroda rozmanitá, rùznotvárná. Žáci si vyberou úhel pohledu a objeví rozmanitou krásu promìn pøírody v prùbìhu jednoho roku. Budou zaznamenávat dobu rašení listù a kvìtù, zrání plodù, podzimní barvomìnu, opadání listù a jehlièí. 1. vìdomostní rozmìr, teoretická èást školní arboretum l žáci budou prostøednictvím pøednášky doplnìné prezentací seznámeni se základními pojmy popisující rostliny, stromy, keøe a traviny nacházející se ve školním arboretu l na základì nabytých informací bude jejich úkolem vytvoøit krátké prezentace, popsat školní arboretum l ve skupinách vytvoøí prezentaèní panel jednotlivých rostlin školního arboreta 2. ekologický rozmìr, praktická èást vybudování školního arboreta l úkolem je vytvoøení karet jednotlivých rostlin, které se nacházejí ve školním arboretu. l žáci budou pozorovat stromy, keøe, trvalky a traviny v prùbìhu celého roku, budou zaznamenávat dobu rašení listù a 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 kvìtù, zrání plodù, podzimní barvomìnu a opadání listù a jehlièí. l žáci se seznámí s požadavky rostlin l žáci se nauèí mìøit výšku stromù, jak lovit pùdní bezobratlé živoèichy, používat planktonku, jak lovit a urèovat luèní hmyz 3. ekonomický rozmìr, praktická èást vybudování školního arboreta l v prùbìhu celého roku budou žáci peèlivì zaznamenávat veškeré podklady související s materiálním zabezpeèením školního arboreta (záznamy o spotøebì vody pro zálivku, množství hnojiva, náklady spojené s pìstováním rostlin cena náøadí apod., náklady spojené s nákupem sazenic a semen, množství fyzické práce vyjádøené v odpracovaných hodinách, protokol o celkových nákladech, návrh ceny produktù s ohledem na vložené náklady, porovnání s cenami skuteènými) l v závìreèné fázi tìchto aktivit budou sebrané údaje statisticky vyhodnoceny a následovnì bude provedeno celkové vyhodnocení nákladù na pìstování, zahrnující veškeré podoby ekonomických vstupù. MìÚ informuje / Život ve mìstì Zveøejnìní návrhu rozpoètu na rok 2014 V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zveøejòuje mìsto Šenov 15 dnù pøede dnem jeho projednání v zastupitelstvu mìsta dne Návrh rozpoètu na rok 2014 Pøíjmy , Kè Výdaje , Kè inancování , Kè Návrh rozpoètu je zveøejnìn od do na úøední desce MìÚ Šenov u obecního domu na internetové adrese mìsta senov.cz ve vývìsních skøíòkách mìstských èástí a je k dispozici na finanèním odboru MìÚ Šenov. Z uvedených podkladù vyplývá, že rozpoètový schodek ve výši , Kè je rozpoètován ve financování a kryje roèní výdaje pøijatým úvìrem ve výši , Kè pøijatou pùjèkou Státního fondu životního prostøedí ÈR ve výši , Kè zùstatkem minulého období ve výši , Kè a kryje splátky pøijatého úvìru ve výši 8 000, Kè. Pøipomínky k návrhu rozpoètu na rok 2014 mohou obèané uplatnit buï písemnì ve lhùtì od do nebo ústnì na zasedání zastupitelstva mìsta dne Mìstský úøad v Šenovì, finanèní odbor Èinnost samosprávy ve zkratce 69. mimoøádná schùze rady mìsta dne konstatovala, že firma O.K.D.C. mont s.r.o., jako vybraný uchazeè zakázky Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, neposkytla mìstu øádnou souèinnost potøebnou k uzavøení smlouvy v zákonem stanovené lhùtì; doporuèila zastupitelstvu mìsta revokovat pùvodní usnesení z a uzavøít smlouvu k veøejné zakázce Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, s firmou KAVIS, spol. s r.o., která se umístila jako druhá v poøadí. 70. mimoøádná schùze rady mìsta dne schválila dodatek è. 1 k nájemní smlouvì se Správou železnièní dopravní cesty, státní organizací, pro rozšíøení nájmu pozemku p.è v k.ú. Šenov u Ostravy v souvislosti se zmìnou stavby Rozšíøení kanalizace Šenov. 23. zasedání zastupitelstva mìsta dne schválilo smlouvu o dílo k veøejné zakázce Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, mezi mìstem Šenov a firmou KAVIS, spol. s r.o., ve výši ,11 Kè bez DPH, po úpravách. tajem. Úøední dny v prosinci 2013 V dobì od do jsou úøední dny mìstského úøadu stanoveny takto: pondìlí: 8.00 hod hod., hod hod. støeda: 8.00 hod hod., hod hod. ètvrtek: 8.00 hod hod , ètvrtek poslední úøední den v roce 2013 (8.00 hod hod.). V následujících pracovních dnech provozní doba mìstského úøadu od 8.00 hod. do hod , úterý Silvestr, provoz mìstského úøadu uzavøen. tajem.

7 Podzimky v Návsí Po až nekoneènì dlouhém úvodu do nového školního roku koneènì nastaly tolik oèekávané prázdniny. I s víkendem plných pìt dní volna, to je úplnì pohádka. A letos (jako ostatnì každý rok) mohly všechny pionýrské dìti odjet na chatu a na èerstvém vzduchu prožít se spoustou kamarádù dobrodružství plné drakù. Poèasí nám naštìstí pøálo, a tak naši vlastnoruènì vyrobení létající draci mìli výborné letecké podmínky. Bohužel selhala technika. Ten nejlepší z drakù, kterého jsme vyrobily my, dìti, se ve vzduchu udržel plných 42 sekund. Obdivuhodný výkon, nemyslíte? Když jsme nemohly mít dokonalý létající nástroj, chtìly jsme alespoò draka na mazlení. Však víte, do postýlky, a nás v zimì zahøeje. Pøi jedné høe jsme se tedy vydaly hledat draèí vejce. Úspìšnì. A kdo že ho získal? Za celou chatu se uspoøádaly takzvané PioVolby 2013, kdy dìti volily nejen nejlepší tým, ale také nejoblíbenìjšího obyvatele jejich draèího doupìte. Obyvatele, který jim Život ve mìstì Pionýrská skupina Šenov informuje vždycky rád pomùže, poradí. Nutno øíci, že hlasy byly strašnì vyrovnané. A rozhodnout se jen pro jednoho obyvatele, to nebylo taky vùbec jednoduché! Ale vzít si vejce domù mohl jen jediný hrdina. Kdo ví? Tøeba se mu vylíhlo a teï malý dráèek okupuje jeho postel. I pøesto, že v dobách výskytu tìch stvoøení s lesklými šupinami nebyly tak dobré podmínky jako nyní, nikdo hladem netrpìl. Naopak. Pití nonstop, jídlo pìtkrát dennì (plus nìjaké to kokino) skoro jako v hotelu, ne? Všechno, co jednou zaène, musí i skonèit. A tak skonèila i naše pìtidenní fantasy výprava. Je opìt èas vrátit se do té otravné školní rutiny. Ale nebojte. Pionýr poøádá další akce, na které mùžete své dìti vyslat, abyste jim zaruèili neskuteèné zážitky, které se jim nabízejí. otky z akcí a informace o plánovaných akcích se dozvíte také na našem webu: Za PS Šenov Kaèè Pioden Je pátek 15. listopadu Ve veèerní tmì probleskují sametová svìtla žhnoucích lampiónù a dìtský hovor rozeznívá jindy tichý prostor mezi stromy tichého lesa. Znedaleka doráží zvuk poloprázdné tramvaje a my se pøipojujeme ke skupinì, která právì dorazila. Netrvá to dlouho a pozornost všech si pro sebe zabírá Doktor, vedoucí PS Kamenec. Povídá o bytostech, které se ztratily v lese. O tom, že je jim tøeba posvítit na cestu a odèarovat tak tento zakletý les. A my se vydáváme do tmy Bytosti jsou zachránìny a my jsme už jinde. Odemykám dveøe, které jsou vìtšinì dìtí neznámé. Vpouštím je dovnitø. Dýchne na nás teplo. Rozbalíme si naše ležení, pustíme si pohádku a koukáme, dokud není záhada rozluštìna, poklad nalezen a zloduši pod zámkem. Pøi vypínání projektoru mi do uší zní jemné dìtské chrnìní a z druhého rohu tiché pubertální remcání. Zalehnu a spím. Brzké ráno, pípá mi budík, abych vypustil naše štìnì. Kontroluji stav dìtí, spí. Vybíhám do ranní rosy. O hodinu pozdìji se probouzí ranní ptáèata. Nìkteøí se ale schovávají do spacákù a tváøí se, že pro nì ještì ráno není. Však ona je vùnì èerstvì ohøátých párkù probudí a vyžene z pelechu. Lenka do toho spouští na kytaru a tak je o atmosféru postaráno. Stojíme pøed budovou U6. Kdo zažil, nemùže se doèkat. Tak dovnitø na vynálezy. Stoupáme po schodech, kde nás vítá milá sleèna a pouští nám krátké úvodní video. A pak hurá. Namátkou vyberu sekce pohonu, kde jsme si hráli na køeèky. Dále mìøení šuplerou, obrábìcí stroje, minisoustruhy. Velká sekce, která v Ostravì nesmí chybìt výroba železa. Drážní technika, páèky, výhybky všeho druhu. Zachránit vlak pomocí morseovky a pak už elektøina a její zázraky. Aby dìti neøekly, že se poøád uèí, èehož si, vìøte mi, ani nevšimly, tak trocha volnosti v sekci dopravních strojù s mnoha simulátory a rekvizitami. Nechybí auta, motorky, letadla, raketoplány a dokonce i ponorka tady kotví. Tady bylo zbyteèné na dìti pospíchat. Vedoucí po oèku hlídali souøadnice našich dìtí, které si z místní soutìže udìlaly výherní automat. Ve sklepì nás ještì èekaly sekce vody a vlnìní. Za pùlhodinku jsme stáli venku a dìkovali, že už je kolem ticho mìstského provozu. Sekce vlnìní samozøejmì zahrnovala i zvuk ve všech svých podobách. Teï svaèinku a domù. Díky za skvìlou akci Juráš Chrástek. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 7

8 Život ve mìstì Svìtluškový pochod Každoroènì SRPDŠ pøi ZŠ Šenov - Podlesí zve dìti spolu s rodièi na krásnou podzimní procházku zvanou Svìtluškový pochod. A nebylo tomu jinak ani letos. A tak se sešly v podveèer pøed školou nadšené a usmìvavé dìti, které držely v rukou nádherné lampiony. Rodièe dohlíželi na své ratolesti a zhostili se nelehkého úkolu vybrat ten nejhezèí lampion. Každý rodiè se svým dítìtem dostal do rukou tøi provázky, které mìl bìhem prùvodu uvázat na ty nejhezèí lampiony èi lucernièky. Výbìr byl opravdu tìžký, jelikož bylo z èeho vybírat. Dìti jsou moc šikovné, a tak nám rok od roku pøibývá ruènì vyrobených lampionù. Rodièe s dìtmi tedy po krásné procházce, která vedla ulicí Vilovou, Hasièskou, Radnièním námìstím a Lipovou ulicí zpìt ke škole, vybrali ta nejhezèí svìtýlka. Na høišti u školy pak probìhlo celkové vyhodnocení, byly vyzdviženy a odmìnìny ty nejhezèí lampiony s nejvyšším poètem navázaných provázkù, ale sladkou odmìnu dostaly pak také všechny dìti, které se pochodu zúèastnily. Dìkuji všem dìtem a jejich rodièùm, že se pochodu zúèastnili a vytvoøili krásnou atmosféru. Již nyní se tìším, že se sejdeme opìt v tak hojném poètu zase za rok. Za spokojené úèastníky pochodu Naïa Macková. Zahrádkáøi informují Z naší èinnosti Vážení spoluobèané, sešel se rok s rokem a opìt nastal èas na bilancování uplynulého roku Tento se nesl v duchu oslav 50. výroèí založení naší organizace. O všech akcích, které probìhly, jste byli informováni prostøednictvím Obìžníkù nebo na webových stránkách zahrakarisenov.cz. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem èlenùm ZO, obèanùm Šenova a firmám, které nám pomohly se zabezpeèením všech tìchto akcí. Co se týèe akcí na rok 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/ , tak o nich budete rovnìž informováni prostøednictvím Obìžníkù a webových stránek ZO ÈZS. Rádi pøivítáme vaše námìty, pøipomínky a tipy k plánování akci. Tìšíme se na spolupráci se všemi, kteøí mají zájem a naši èinnost. Rádi mezi námi pøivítáme nové èleny velké rodiny zahrádkáøù. Vánoèní výstava Výbor ZO ÈZS a Restaurace Horakùvka vás co nejsrdeènìji zvou na Vánoèní výstavu viz upoutávka na této stranì. (pokraèování na str. 9)

9 Roverská výprava do šenovských lesù Sobota 9. listopadu, 9 hodin ráno. Toto je ten osudový èas, kdy se 11 roverù a rangers rozhodlo vydat do lesù mìsta Šenova. Ani nehezká pøedpovìï poèasí nás nezastavila. S malým batùžkem na zádech jsme rozpohybovali svá tìla smìrem k šenovské hájence. Zanedlouho se celá výprava ocitla v lese a mohla se kochat krásou podzimu. Po chvíli putování jsme se zastavili a pod vedením našich mladších roverù jsme si zahráli dramatickou hru. S cedulkami na èele jsme pobíhali po lese, hledali indicie a snažili se uhádnout písmenko napsané na cedulce druhého týmu. Opravdu jsme se do této hry vžili, a proto není pøekvapením, že po aktivitì jsme vypadali jako køováci. Následovalo malé posilnìní v podobì svaèinky a pøekvapení pro všechny úèastníky, ze (pokraèování ze str. 8) Zahrádkáøi informují Zároveò vás prosíme o zapùjèení nebo darování vìcí, které mají vztah k adventu betlémy, pohlednice, vánoèní ozdoby, øetìzy a jiné vìci. Toto je možné doruèit dne od 16 do 18 hod. do rest. Horakùvka nebo se dohodnout na tel ohlednì pøevzetí. Dìkujeme za vaši pomoc pøi pøípravì výstavy a tìšíme se na vaši úèast. Zahrádkáøský ples Zahrádkáøský ples se bude konat dne 15. února v sále restaurace Na Lapaèce. Zaèátek od 19 hodin. K tanci bude hrát skupina BOLERO. Program a bohatá tombola zajištìna. Bližší informace v mìsíci lednu plakáty, Obìžník. Objednávky vstupenek na tel Pøání Výbor ZO ÈZS v Šenovì pøeje všem èlenùm ZO a obèanùm Šenova pøíjemné prožití vánoèních svátkù, bohatou nadílku a do nového roku 2014 hodnì štìstí, zdraví a rodinné pohody. Za výbor ZO ÈZS Jan Lampart Život ve mìstì Z èinnosti skautù a skautek Šenov kterého se stala velká atrakce. Bylo to ježdìní na lanovce, kterou jsme si postavili. Následnì jsme si posbírali svých pár švestek a vydali jsme se do klubovny, kde jsme si uvaøili obìd, zahráli scénky pod vedením starších roverù, pobavili se u stolní hry Aktivity a výpravu ukonèili veèerkou. Za eresteèku Jana Pastròáková Oøi Výlet 4. oddílu na ilipku V nedìli 17. listopadu jsme se o pùl osmé ráno sešli na vlakovém nádraží v Šenovì. Kromì dìtí se s námi na výlet vydalo také pár odvážných rodièù. Vlakem jsme vyrazili smìrem do Návsí, odkud jsme se vydali na výšlap na ilipku. Cestou jsme si zahráli pár her a nakonec dorazili k chatì, kde jsme si dali menší obèerstvení. Pak jsme pokraèovali k nádraží v Hrádku. Opìt jsme se cestou nenudili a èekání na vlak jsme si zkrátili hraním her. V Šenovì si nás okolo ètvrté hodiny vyzvedli rodièe a my se spokojenì vydali domù. Za 4. oddíl Michaela Záškolná Pipi Skauti budou rozdávat Betlémské svìtlo V roce 1986 vznikla v Rakousku myšlenka šíøení pøedvánoèního pokoje a míru v podobì svìtélka zažehnutého v Betlémì, místì narození Ježíše Krista. Pøedávání køehkého plamene svìtla se díky skautským organizacím odtud rozšíøilo do dalších zemí, a to nejen v Evropì. Betlémské svìtlo budou na Štìdrý den skauti rozdávat i v Šenovì. Od 9 do 12 hodin si pro nìj mùžete pøijít pøed nákupní støedisko na Radnièním námìstí. K dispozici budou svíèky v papírovém kalíšku, nebo si mùžete pøinést vlastní lampièku. Pokojné a naplno prožité vánoèní svátky i celý rok 2014 pøeje skautské støedisko Šenov. Výzva pro obèany Nominujte za reprezentaci mìsta Šenova Sociálnì-školská komise a mìsto Šenov vyhlašuje tøetí roèník ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta Šenova za rok Pøedešlé dva roèníky byly velmi úspìšné, a proto vyzýváme všechny, kteøí kolem sebe znají nìkoho, kdo by si ocenìní zasloužil, aby dotyèné pøihlásili do naší ankety. To vše prostøednictvím formuláøe, který naleznete na webových stránkách mìsta (http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doruète na podatelnu šenovského mìstského úøadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je støeda do hod. Ze zkušenosti víme, že pøedem vypisovat kategorie nemá smysl. Kategorie budou stanoveny dle typu a poètu nominací. Každopádnì mùžete pøihlašovat žáky, juniory i dospìlé, jednotlivce èi kolektivy, pùsobící jak na území mìsta Šenova, tak i mimo nìj, a to vše z oblasti sportu a kultury. Vyhlášení výsledkù a ocenìní nejlepších probìhne na slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta zaèátkem pøíštího roku. Ještì jednou prosíme všechny spoluobèany, aby si našli chvíli, a ty, kteøí si to zaslouží, pøihlásili. Mockrát dìkujeme Martin Vaculík, pøedseda sociálnì-školské komise. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 9

10 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) PROSINEC: 11. a Škrbeòská (u obch.), køiž. V Družstvu x Bøezová, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Garáží, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám H ø b i t o v : 12. až pouze pro potøeby høbitova LEDEN 2014: N e - p ø i s t a v u j í se ÚNOR 2014: 13. a Škrbeòská (u obch.), Václavovická (b.j.), Škrbeòská (b.j.), Stará Petøvaldská, Nová, Lapaèka 2x (u obch.) Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích PROSINEC: Po, Stø, Pá hod.; sobota hod. Od ukonèen sbìr a svoz bioodpadù v r prosince poslední den provozu sbìrného místa v r LEDEN 2014: sobota hod. pouze pro EEZ/TV, PC a nebezpeèný odpad. Bìžný provoz sbìrného místa pro odp. objemné, EEZ, elektro a nebezpeèný odpad zaèíná v mìsíci únoru dnem Podrobný Harmo- MìÚ informuje / Život ve mìstì Hospodaøení s komunálním odpadem nogram na r bude zveøejnìn na www stránkách mìsta a v Obìžníku 1/2014. Pro komunální odpady: objemné z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky, výbojky nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty) odìvy, obuv a textil. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. S e p a r o v a n ý odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou urèeny poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z - p l a t n á. Vodné, stoèné na r SmVaK Ostrava a.s. oznámil ceny vodného a stoèného na r pro odbìratele z jeho sítì: V o d n é (pitná voda): 33,08 Kè/m 3 (bez DPH) 38,04 Kè/ m 3, s DPH; S t o è n é (voda odvedená): 30,48 Kè/ m 3 (bez DPH) 35,05 Kè/ m 3, s DPH. OVAK Ostrava a.s.: dosud ceny vodného, stoèného na r neoznámila V o d n é pro odbìratele ze sítì Lapaèka a s t o è n é pro odbìratele kanalizace U Alejského dvora: bude schvalováno zastupitelstvem mìsta na prosincovém zasedání. Ceny na rok 2014 budou zveøejnìny obvyklým zpùsobem (úøední deska, www stránky mìsta, Obìžník). Zprac.: Stuchlíková, ŽP PØEHLED VÁNOÈNÍCH BOHOSLUŽEB ARNOSTI ŠENOV U OSTRAVY V KOSTELE PROZØETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVÌ A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH ÚTERÝ 24. prosince ŠTÌDRÝ DEN Šenov 07:00 Šenov 15:30 otvírání betléma vánoèní bohoslužba slova pro dìti Václavovice 22:00 pùlnoèní Šenov 24:00 pùlnoèní Pozvání Zveme obèany Šenova na 24. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. Z programu: èinnost finanèního výboru èinnost kontrolního výboru návrh rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2014 Bližší informace a další projednávané body budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. STØEDA 25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNÌ ÈTVRTEK 26. prosince Svátek sv. Štìpána, prvomuèedníka ÚTERÝ 31. prosince sv. Silvestr STØEDA 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 10:30 Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 16:00 podìkování a prosba o Boží pomoc do nového roku Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 10: Setkání v Betlémì vánoèní pøíbìh v podání dìtí a mládeže v 17:00 na farní zahradì v Šenovì od 16:00 do 18:00 mimoøádná možnost návštìvy betléma v kostele v Šenovì a výstavy betlémù v Panské oratoøi 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

11 Letošní hodnocení naší èinnosti bych ráda zaèala pozváním šenovských dùchodcù k úèasti na našich setkáních. Neøiïte se, prosím, slovy když mùžu, nechci a když chci, už nemùžu. Zamyslete se a pøijïte mezi nás, scházíme se každé 2. pondìlí v mìsíci v hod. v jídelnì základní školy, budete vítáni. A nyní k hodnocení èinnosti. Naše pravidelné setkání spoèívá v informacích o chystaných akcích, jejich hodnocení, rùzných pøednáškách a gratulací èlenùm, ale hlavnì je to setkání se sousedy a známými s možností probrat ten náš obyèejný život. V prùbìhu roku jsme uskuteènili zájezd na Bruntálsko. Shlédli jsme muzeum, navštívili podnikovou prodejnu Plastik s.r.o. a komu sloužily nohy, prohlédl si okolí z Uhlíøského vrchu, krásné poèasí to umožnilo. Uskuteènili jsme každoroèní setkání s hudbou a Život ve mìstì Senior klub Šenov hodnotí zpìvem našich èlenù a jejich pøátel v restauraci Lapaèka za úèasti zástupcù mìstského úøadu, klubù z Horních Bludovic, Bruzovic, Kaòovic, Luèiny, Sedliš, Václavovic a našich èlenù, my jsme se pak také zúèastnili jejich akcí. I letos nechybìla spoleèná dovolená (viz foto) v hotelu Labyrint Horní Beèva., pìkné poèasí, spousta høibù, výborná strava, vnitøní bazén a možnost procházek zajiš ovaly pìkný pobyt. Spoleènì jsme shlédli vystoupení amatérského divadla z Dolních Datyò, pøednášku fy MEDARES SER- VICE s.r.o. o pøístroji první pomoci, dále pak pøednášku o použití koøení, rùzných krémù a mastí. I v pøíštím roce plánujeme rùzné zajímavé akce. Na závìr bychom se ještì jednou rozlouèili s paní Zdeòkou Uhrovou, zakládající èlenkou klubu. Pro veselou povahu a ochotu pøi všech akcích nám moc chybí. Zápis do 1. tøídy Zápis dìtí do 1. roèníku probìhne dne 29. ledna 2014 od 8.00 do hod. Vzhledem k tomu, že bychom chtìli rodièùm blíže pøedstavit budovu odlouèeného pracovištì, bude zápis probíhat na ZŠ Šenov - Podlesí, Tìšínská 286. K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které se narodily v období od do K zápisu je nutný rodný list dítìte a obèanský prùkaz. Pro odklad povinné školní docházky je zapotøebí vyjádøení pedagogicko-psychologické poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského lékaøe). Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu školy, kterou by chtìli upøednostnit. Øeditelství školy si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte na jednotlivé budovy (Radnièní nám nebo Tìšínská 286). Na budoucí prvòáèky se tìší paní uèitelky i žáci. Upozornìní: Z dùvodu omezené kapacity budov školy budou do 1. roèníku pøijímány dìti podle tìchto kritérií: 1. Dítì má trvalý pobyt v Šenovì (zákon 561/ 2005 Sb.). Doplòující kritérium (v pøípadì volných míst). 2. Zákonný zástupce nebo prarodiè je zamìstnancem školy. 3. Starší sourozenec je již žákem školy. Hodnocení je u konce a nastává prostor pro podìkování tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi našich akcích. Dìkujeme p. Mgr. Nadìždì Pavliskové za keramiku od našich žákù, p. Marii Kuèerové za trpìlivost a ochotu pøi našich setkáních, p. Radimu Zalejskému a jeho spolupracovníkùm z restaurace Lapaèka, p. Martinì Andrisové vedoucí potravin Lapaèka, p. Irmì Sladkové z kvìtináøství Irma a p. Michaele Javorkové z Vinotéky Lapaèka, díky za dárky do tomboly a ochotu. Závìrem dìkujeme mìstskému úøadu za vstøícnost k našim požadavkùm. Pøeji všem hezké prožití svátkù a do nového roku 2014 zdraví a pohodu. Emilie Daxnerová Svatý Hubert patron myslivcù Svého patrona si pøipomnìli èlenové Mysliveckého sdružení Šenov, o.s., jejich pøíznivci a další hosté na Hubertské zábavì, která se konala 9. listopadu t.r. v restauraci Na Lapaèce. Zábava mìla tentokrát slavnostnìjší ráz. Po odtroubení a vokálním provedení loveckých signálù trubaèem Stanislavem Kroužilem, myslivecký hospodáø Miroslav Kocián pøiblížil pøítomným osobnost sv. Huberta a dlouholetou svatohubertskou tradici, která pøetrvává až do dnešních dnù. Pak už dostala slovo skupina Duo Bolero a taneèní parket se zaplnil. Tradiènì dobrá kuchynì se zvìøinovými specialitami a.jako vždy na našich akcích bohatá tombola, urèitì pøispìly ke spokojenosti návštìvníkù. Proto již teï si dovolujeme všechny pozvat do restaurace Na Lapaèce na náš tradièní myslivecký ples, který se bude konat 18. ledna Výbor Mysliveckého sdružení Šenov, o.s. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/

12 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 Život ve mìstì MK MSD Výlet do pivovaru Radegast v Nošovicích Pivo Radegast vaøí sládci v Moravskoslezském kraji již více než 40 let, a pøesto se nepodaøilo nikomu odhalit knowhow lahodné chuti tohoto zlatavého moku. Místní klub Mladých sociálních demokratù Šenov (MK MSD) se za tímto úèelem rozhodl zorganizovat dne prohlídku pivovaru nejen pro èleny MSD, ale také i pro širší veøejnost. O této akci jste byli informování prostøednictvím jedné z šenovských nástìnek. Byli jsme velmi mile Orel jednota Šenov Den sportu pro každého Jednota Orla uskuteènila v sobotu 9. listopadu 2013 turnaj ve stolním tenise Orelský míèek, a to již 18. roèník. Byl souèástí Dne sportu pro každého se soutìžemi ve sportovní všestrannosti. Obì akce byly urèeny pro všechny vìkové kategorie. Nejúspìšnìjší mezi úèastníky byli a ocenìní získali: Sportovní všestrannost Pøedškolní: 1. Johanka Drozdová, 2. Toník Køíž, 3. Kubík Kutáè, 4. Jituška Drozdová. Žákynì ml.: Helenka Drozdová, Hedvika Sládková, Julie Drozdová. Žákynì st.: 1. Sáša Koláøová, 2. Ludmila Køížová. Dorostenky, ženy: 1. Lenka Ohrádková, 2. Markéta Hermanová, 3. Lenka Blažková, Zdeòka Cygoòová, Helena Sládková. Žáci ml.: 1. Petr Drozd, 2. Vojtìch Herman, 3. Ondøej Kaiser. Žáci st.: 1. Vojtìch Stuchlý, 2. Marek Olšák, 3. Bohuslav Šín. Dorost. muži: 1. Jan Revenda, 2. rantišek Sládek, 3. Martin Kutáè. Stolní tenis Žákynì ml.: 1. Julie Drozdová, 2. Hedvika Sládková, 3. Klára Jarošová. Žákynì st.: 1. Ludmila Køížová, 2. Sáša Koláøová. Dorostenky, ženy: 1. Lenka Ohrádková, 2. Helena Sládková, 3. Markéta Hermanová. Žáci ml.: 1. Vojtìch Herman, 2. Petr Drozd, 3. ilip Ohrádka. Žáci st.: 1. Vojtìch Stuchlý, 2. Marek Olšák, 3. Bohuslav Šín. Dorost, muži: 1. Martin Kutáè, 2. Jan Revenda, 3. Jiøí Kotásek. Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi poøádá Charita Èeská republika. Tøíkrálová sbírka 2014 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. až 14. ledna Z finanèních pøíspìvkù dárcù budou podpoøeny rùzné projekty na pomoc lidem v obtížných životních situacích. V loòské Tøíkrálové sbírce 2013 se v Ostravì vykoledovalo Kè. inance byly využity v prùbìhu letošního roku na projekty na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez pøístøeší, lidi v závìreèném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a pøímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Èástku 40 tis. Kè jsme poskytli na podporu lidí zasažených povodnìmi v èervnu Za vaše štìdré dary a milé pøijetí koledníkù dìkujeme. Charita Ostrava, Koøenského 17, Ostrava-Vítkovice pøekvapeni, když se na tento výlet pøihlásilo témìø 20 osob, a to nejen ze Šenova, ale také okolí. Celý výlet se nesl v pøíjemné atmosféøe. Prùvodce a jeho výklad, znaèné videoukázky, ale také samotnou degustaci hodnotíme na výbornou. Tìšíme se na vás na dalším výletì. Další informace webové stránky: cz za MK MSD Šenov Mgr. Miroslava Schofferová, pøedsedkynì Závìrem dìkujeme všem, kteøí organizaènì zajistili prùbìh celého Dne sportu a Orelského míèku a také nás podpoøili. Zároveò vám pøejeme krásné svátky vánoèní a do nového roku hodnì porozumìní, zdraví, pohody, požehnání a štìstí. Tìšíme se na shledání na našich akcích v roce Orel jednota Šenov

13 ivot ve mìstì Volejbalový turnaj 2013 Dne probìhl v tìlocviènì Z enov tradièní volejbalový turnaj mìstských organizací. Jeliko loni dru stvo dobrovolných hasièù vìnovalo do soutì e nový putovní pohár, dá se hovoøit o tom, e probìhl druhý roèník v novodobých dìjinách tohoto turnaje. A jako ka dý rok ne lo jen o sportovní zápolení, ale hlavnì o debaty na rùzná témata pøi bohatém obèerstvení. V em, kteøí k tomuto èímkoliv pøispìli, touto cestou dìkujeme. A jak turnaj vlastnì dopadl? Musím konstatovat, e kvalita leto ního roèníku byla opravdu vysoká. V echny zápasy, a obzvlá tì pak finálový duel, snesly ta nejpøísnìj í volejbalová mìøítka. Po tuhém boji nakonec své loòské vítìzství obhájilo dru stvo enovských hasièù. Ve finále tìsnì porazili dru stvo uèitelù Z enov. V zápase o tøetí místo podlehlo dru stvo mìstského úøadu týmu SRPD, které tak získalo bronzové medaile. Na vítìzném poháru tudí letos pøibude dal í cedulka vítìzù Hasièi mìsta enov. A jaká tam bude viset pøí tí rok? Na to si budeme muset poèkat. Martin Vaculík SLAVNOST SLABIKÁØE NA Z ENOV PODLESÍ Dne se konala na Z enov Podlesí významná událost pro áky 1. tøíd. Slavnostnì, za pøítomnosti svých rodièù a dal ích pøíbuzných, jim byly pøedány Slabikáøe z rukou paní øeditelky Mgr. Nadì dy Pavliskové a paní zástupkynì pro 1. stupeò Mgr. Ivy Tomigové. Ale nebylo to tak snadné. Nejdøíve dìti spoleènì s rodièi pro ly 10 stanovi, která jim pøipravili áci 4. a 5. tøídy. Na nich plnily úkoly z èeského jazyka. V druhé èásti dìti obou prvních tøíd rodièùm pøedvedly krátké vystoupení. Obìma úkoly dokázaly, e ji umí první písmena a slabiky, a e si Slabikáø opravdu zaslou í. Strávili jsme pìkné odpoledne a tì- íme se na dal í spoleèné akce. Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Lenka Tomiczková ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/

14 Inzerce Angliètina nabízím výuku, douèování. Mgr. Èásteèková, tel.: Koupím stavební pozemek v Šenovì, cca m 2. IS na hranici pozemku podmínkou. Tel.: Prodám elektrickou pilu a stavební míchaèku. Zn.: Levnì tel ÚKLID DOMÁCNOSTÍ a ŽEHLENÍ PRÁDLA Nabízím službu úklid domácnosti (okna, vysávání, vytírání) a žehlení prádla u vás doma. Rychle a kvalitnì. Tel.: Sady pro výrobu samonosné posuvné brány Vánoèní akce rozvoz po Ostravì a okolí do 10 km zdarma l C Profily 6 m l ložiskové vozíky l nájezdová koleèka l dojezdové kapsy l boèní vedení bran l plastové zátky l vrchní dojezd l pohony bran l høebeny l zámky mob.: ; Doprava na dobírku po celé ÈR Pøi odbìru 3 a více sad možnost slevy ZDRAVÁ VÝŽIVA Šenov novì v prodeji pøírodní kosmetika TianDe (dle èínské medicíny) kvalitní kosmetika za pøíznivé ceny více jak 500 výrobkù napø. ple ová maska 44 Kè, oèní krém 52 Kè, tìlová sùl 60 Kè, každý výrobek z léèivých bylin s èistých zón Èíny, Tibetu a Altaje, kosmetika má certifikát ISO V prodeji i dennì èerstvé fit peèivo (v budovì restaurace Šenovská bašta) Tìšínská 698, tel ; Junák svaz skautù a skautek ÈR støedisko Šenov Vás zve na SKAUTSKÝ PLES 1. bøezna 2014 Zaèínáme ve hod. (vstup do sálu od hod.) v restauraci Horakùvka v Šenovì za doprovodu hudebního uskupení THE YOUNG PEKÁÈ Mojmíra Bártka. Vstupné 140 Kè v prosinci a lednu, 160 Kè v únoru, 200 Kè na místì. Rezervace: tel.: PEDIKÚRA SKUPNÍKOVÁ rozšiøuje služby o SUCHOU PEDIKÚRU a prodej výrobkù s konopím Pøeji svým zákazníkùm hodnì zdraví a štìstí v roce Tìším se na Vaši návštìvu. Tel.: ŠENOVSKÁ BAŠTA dìkuje všem, kteøí nás poctili svou návštìvou v roce Všem pøejeme klidné a pohodové vánoce a úspìšný vstup do Nového roku 2014, kde se budeme opìt tìšit na Vaši návštìvu. Vedení úèetnictví, danì, mzdy, daòová evidence, zpracování daòových pøiznání. Ing. Hana Mìrková, V Družstvu 1500, Šenov, tel.: , Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

15 Inzerce Dìkujeme všem známým a pøátelùm za úèast na pohøbu paní Vlasty Riedlové Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina Vánoce se blíží, potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Praní, žehlení Úklidy po stavebních pracích Restaurace Na Špici Vás zve na øadu zajímavých akcí. V prosinci jsme pro Vás pøipravili: Mikulášská párty s diskotékou na obì patra, grilováním, míchanými drinky a pùlnoèním pøekvapením :-) 20. až Vepøové hody Dìtský karneval s programem a dáreèky pro dìti Silvestrovská párty s bohatým programem a ohòostrojem Více informací a rezervace na tel Na Vaši návštìvu se tìší personál restaurace Na Špici Dìkujeme všem èlenùm a pøíznivcùm za podporu ve volbách a všem obèanùm mìsta Šenov pøejeme krásné vánoce a š astný nový rok. ZO KSÈM Šenov VOLEJTE: kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/

16 Sport MU I SK JSOU PODZIMNÍM MISTREM sk. B 1.A tøídy MS KFS fotbalového roèníku 2013/2014! Tým SK, pod vedením lodivodù Alexandra Minicha a Pavla tìpána st., který v nezmìnìné sestavì (pøi el jen Dan Klim a, pozdìji Tomá Koïousek) z minulého fotbalového roèníku (6. místo) pøedvádìl na podzim 2013 pro nìkoho a pøekvapivì velmi dobré výkony. V prùbìhu soutì e si enov vytvoøil a sedmibodový náskok na pici tabulky a zamotal hlavu týmùm, které pomý leli(jí) na postup do vy í soutì e (Èeladná, Albrechtice, Stonava, Fren tát?). Trocha zklamání snad mù e být jen ze dvou domácích proher se staronovým úèastníkem Veøovicemi (0:3) a zejména s pøedposlední Bystøicí (1:3). Tyto prohry v ak plnì nahradily výsledky na soupeøových høi tích (13 bodù, 4 vítìzství, 1 remíza, 1 prohra, skóre 12:5) a nìkteré skvìlé výkony na domácím trávníku (15 bodù, 5 vítìzství, 2 prohry, skóre 16:11). Zejména pøi po- SK enov (SK ) kopaná informuje SK mu i sledních domácích zápasech s Fren tátem (3:2) a D. Datynìmi (3:0) ukázali enov tí hráèi poèetnému publiku bojovné srdce, pøedvedli krásné akce a vstøelili nádherné góly. Vítìzství v tìchto utkáních zajistilo enovu první místo v tabulce po polovinì soutì e. DOROST SK JE PØÍSLIBEM DO BUDOUCNOSTI Novì vytvoøený tým dorostu pod vedením realizaèního týmu L. Král, M. Ringo a P. Klim a se v polovinì soutì e Mìstského pøeboru FS Ostrava pohybuje v horních patrech ta- SK dorost SK st. áci SK ml. áci bulky (3. místo). Na podzim 2013 se dlouho dr el na prvním místì (výhry v prvních esti utkáních), pak v ak pøi ly zápasy s vyspìlej ími soupeøi (Rychvald, D. Lhota a zejména hluèínská farma Markvartovice) a také i prohry. I tak umístìní, výkony a hru nového a úzkého kádru dorosteneckého týmu lze hodnotit velmi dobøe. STAR Í A MLAD Í ÁCI SK BOJUJÍ O UDR ENÍ VE sk. B KRAJSKÉ SOUTÌ E MS KFS Mu stva star ích i mlad ích ákù (doplòované z pøípravky) pod vedením realizaèního týmu P. Tomeèek, K. Stibor, Marek Górecki, E. Lyèka se v polovinì soutì e dr í na nesestupových pozicích (9. a 10. místo). Na e týmy na høi ti doplácejí zejména na star í a vyspìlej í hráèe soupeøových mu stev, èemu odpovídají i výsledky. Doufáme, e v pøí tím roce se tento handicap vyrovná a ákovskou krajskou soutì v enovì udr íme. STAR Í PØÍPRAVKA U10 SK v soutì i Minifotbal sk. C MìFS Ostrava BOJUJE O PRVENSTVÍ Nejmlad í mu stvo enovských benjamínkù (a je jich mnoho), které vede realizaèní tým M. Górecki, P. Tronczyk, P. Tomeèek, J. Beránek, K. Stibor, E. Lyèka a dal í z øad dobrovolníkù a rodièù se od zaèátku soutì e pohybuje na pøedních místech tabulky (poøadí ovlivòuje nestejný poèet odehraných utkání). Z osmi zápasù pøípravka prohrála jen dva zápasy, v dy o jediný gól. Její výkony jsou té pøíslibem do budoucnosti. Vzhledem k poètu nejmen ích fotbalistù SK enov hledá zájemce k vedení tréninkù a zápasù pøípravky! Zájemci o tuto èinnost se mohou pøihlásit u M. Góreckého (mob ) nebo u kteréhokoliv èlena výboru SK. VÁ ENÍ ENOV TÍ OBÈANÉ, FOTBALOVÍ PØÁTELÉ. DOVOLTE, ABYCHOM VÁM POPØÁLI PØÍJMENÉ PRO ITÍ POSLEDNÍCH DNÙ ROKU 2013, KRÁSNÉ VÁNOCE A V E NEJLEP Í V ROCE SK ENOV KOPANÁ Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 16 ENOVSKÝ 12/2013

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více