Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoèní pøání. Vánoèní koncert"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele se v na ich zemích slaví v pøedveèer tohoto svátku, tedy 24. prosince. Kultura Vánoèní pøání V duchu vánoèního rozjímání se mìlo pùvodnì nést celé dne ní úvodníkové povídání. Na mysl mi v ak paradoxnì místo tradièní vánoèní koledy pøi la slova známé písnì Janka Ledeckého: Pøání se maj plnit o vánocích.... Obèas se mi toti stane, e mì nìkdo za Vánoèní koncert nedìle v hod. kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì Vedení mìsta srdeènì zve enovské obèany v tomto pøedvánoèním èase ke spoleènì stráveným sváteèním okam ikùm s duchovní hudbou. Vystoupí pìvecký sbor CHORUS pøi Ekonomické fakultì V B-TUO diriguje Mgr. Petra Ra íková. kolství ivot ve mìstì psaní úvodníkù pochválí, ale zároveò pronese: Já bych si myslel(a), e by bylo dobré napsat o tom... A tak si pøeètìte ètyøi pøíbìhy, z nich ka dý by si zaslou il minimálnì jedno samostatné povídání. Pøíbìh první Kralická bible: Pøeètete-li si na i malou ukázku doslovného pøepisu pùvodního textu Kralické bible, zjistíte, e i pøes 420 let, která letos uplynula od jejího prvního vydání v roce 1593, dosud k nám promlouvá pomìrnì srozumitelnou staroèe tinou Na Poèátku stwoøil Bùh nebe a zemi. 2 Zemì pak byla neslièná a pustá: a tma byla nad propastj: a Duch Bo ij wznássel se nad wodami. 3 Y øekl Bùh: Buï swìt- Vá ení spoluobèané, dovolte mi, abych vás pozdravil v nastávajícím èase vánoèním a novoroèním. Konèí rok 2013, který byl slo itìj í ne jiná léta. Pøijmìte upøímné podìkování za spolupráci a pochopení. Pøeji vám pøíjemné pro ití Vánoc plných radosti a splnìných pøání. Tìm nejmen ím bohatou nadílku pod stromeèkem, v em pak pohodu u tìdroveèerního stolu v kruhu rodiny a pøátel. Do pøí tího roku 2014 pøeji vám v em pøedev ím pevné zdraví, tìstí, ivotní energii a úspìch v tom, èeho chcete dosáhnout. Za vedení mìsta a zamìstnance MìÚ Ing. Antonín evèík, starosta Sport lo: Y bylo swìtlo. Bible Kralická je èeská ti tìná bible, pøelo ená z pùvodních biblických jazykù (hebrej tiny, aramej tiny a øeètiny) teology Jednoty bratrské. Jedná se o první èeský pøeklad bible z pùvodních jazykù. První vydání Kralické bible vy lo v esti svazcích a poprvé se v nìm objevuje dìlení kapitol na ver e. Tato kniha Kralická bible, má svùj význam i po dlouhých 420 letech od svého prvního vydání a aè doba pro ni nebyla v dy pøíznivá, promlouvá k nám dodnes. Pøíbìh druhý panský koèí. Mnohé ji bylo øeèeno a napsáno o enovském zámku a jeho slavných obyvatelích, kteøí mìli to tìstí, e se narodili v bohaté, dávnou tradicí vá ené lechtické rodiny. Dosud málo jsou v ak známé osudy tìch, kteøí pracovali v jejich slu bách. Jedním z tìch, kteøí mìli to tìstí pracovat v panské slu bì, byl pan Boleslav K., který na enovském zámku slou il jako koèí. Jeho podobu z mladých let mù ete vidìt na pøilo ené fotografii (ten, který je oznaèen ipkou). Mo ná mu mnozí souèasníci závidìli lukrativní panskou slu - (pokraèování na str. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/2013 3) 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Alkoholová agrese. Hmaty a chvaty sebeobrany a nakonec doprovod v poutech na záchytku. Bojovou náladu muže z Podlesí museli krotit strážníci spolu s policisty z Vratimova Síla drogy. Vbíháním do vozovky pøed jedoucí vozidla a ohrožováním úèastníkù silnièního provozu maketou zbranì se prezentoval na ul. Tìšínská mladý muž z Havíøova. S drogou omámenou myslí byl pøevezen k lékaøskému ošetøení Mimo zebru. Velkou škodou na majetku skonèila dopravní nehoda, na jejímž poèátku byl opilý muž pohybující se mimo vyznaèený pøechod pro chodce. Dvì vozidla staèila pøed výteèníkem zabrzdit, tøetí øidiè však na vzniklou situaci zareagoval pozdì a do vozidla pøed sebou naboural Bourali znaèky. Bezpeènost silnièního provozu ohrozili mladíci, kteøí pøevraceli a pøemis ovali dopravní znaèení v èásti Škrbeò. Své jednání budou muset vysvìtlit u pøestupkové komise Jako od Van Gogha. Pro odpolední siestu v parku nemìli pochopení strážníci, kteøí se marnì snažili probrat namol opilého muže. Ten i se svou opicí skonèil na záchytce Mladí pyromani. Nejspíš s úmyslem zapálit vhodili tøi nezletilci hoøící papír do odpadní nádoby. Jejich poèínání naštìstí neuniklo procházejícímu policistovi v civilu a na výteèníky upozornil hlídku mìstské Mìstský úøad informuje policie. Kontejner byl zachránìn. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Otevøení vìtrného mlýnku Pokud pojedete cestou pod šenovským kostelem, urèitì si všimnete postaveného mlýnku u Staré školy. Jeho stavba je souèástí venkovní expozice muzea, ke které patøí i novì postavená stodola a pøístøešek pro cyklisty. Pro vnitøní expozice muzea byly zakoupeny sklenìné vitríny. Mlýnkù, kterých bylo v Šenovì nìkolik desítek, ubývá. Jejich majitelé nemají prostøedky na opravy. Proto jsme uvítali vyhlášení dotaèního programu Moravskoslezského kraje v roce 2012 s názvem Podpora turistických oblastí v MSK, v rámci nìhož jsme požádali o dotaci na výše uvedené stavby. Celková výše pøíspìvku èinila 840 tis. Kè (70 % celkových nákladù). Spoleènì s námi využily dotaci i ostatní obce a mìsta Regionu Slezská brána.vznikly rekonstruované mlýnky ve Václavovicích a v Øepištích. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na e- mail: Ing. R. Kulhánek vel. MìP Náš mlýnek pùvodnì stál od roku 1922 na ulici Škrbeòská è.p. 65. Aèkoliv se jevil zachovalý, pøi rozebírání, demontáži a následné rekonstrukci byla prakticky celá døevìná konstrukce vymìnìna. Rovnìž i vìtrná turbína byla vyrobena novì. Kompletní zùstalo mlecí zaøízení i s hranolovým vynášeèem. Mlýnek je plnì funkèní a nadále bude sloužit jako doklad života a šikovnosti našich pøedkù. Nebudu podrobnì rozepisovat popis mlýnku, ten je možno si pøeèíst na informaèním panelu u Staré školy nebo z letáku, který byl k této události vydán a je u pracovníkù knihovny. Ti rovnìž v otevírací dobì knihovny rádi mlýnek otevøou k prohlédnutí a poskytnou podrobnìjší výklad. Zatím není pøipravena venkovní expozice muzea ve stodole, protože v únoru 2014 bude zahájena rekonstrukce a zateplení celé budovy Staré školy a okolí bude jedno velké staveništì. Za tím úèelem jsou exponáty pøevezeny nebo uskladnìny v uzamykatelné èásti objektu. Protože realizace projektu dle smlouvy byla ukonèena k , rozhodli jsme se po dohodì s knihovnou na slavnostním otevøení mlýnku Bylo milým potìšením, že se na mlý- (pokraèování na str. 3) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

3 (pokraèování ze str. 1) bu, ale jistì už ménì jeho znièené zdraví. Èastou jízdou v každém roèním èase na nechránìném místì pro koèího kozlíku, pøišel v pozdìjších letech o obì nohy. Slibuji, že k životnímu pøíbìhu tohoto muže se ještì v budoucnu vrátím. Pøíbìh tøetí Døevìná hranice. Pokud bychom v Šenovì dìlali anketu, jaké výroèí se váže k 16. listopadu, pochybuji, že by se našel nìkdo, kdo by dokázal odpovìdìt správnì. A pøece letos tomu bylo rovných 75 let, kdy Šenovem šel jeden hlas: Poláci obsazují Šenov. 16. listopadu 1938, již od 8 hod. shromažïovaly se na státní silnici zástupy lidí. Z posuòkù a zápalu v oèích dalo se tušiti, že všichni jsou odhodláni brániti Šenov. A zatím lidé lehali na cestu a nechtìli polské vojsko pustit kupøedu. Ženy a dìti plakaly, muži mající slzy v oèích zatínali pìsti. Málo, málo se ví a mluví o této hektické dobì, která na Tìšínsku napáchala mnohé škody. Chcete-li se více dozvìdìt o této neš astné kapitole našich dìjin, mùžete virtuálnì zalistovat šenovskými kronikami (na webových stránkách Státního o- Mìstský úøad informuje Vánoèní pøání kresního archivu ve rýdku-místku, nebo si pøeètìte osobní vzpomínky na tuto dobu, které jsou uveøejnìny na stránkách Knihovny & Šenovského muzea (www.senov.cz). Pøíbìh ètvrtý podìkování. Jednou v roce, vždy v kvìtnových dnech, potkáte na mnoha místech naší zemì a také v Šenovì, lidi prodávající žluté kytièky. Jedná se o sbírku Èeský den proti rakovinì. A vám všem, kteøí jste koupí kytièky pøispìli, patøí dík nejen organizátorù, ale všech, které tato strašná nemoc postihla a kteøí i díky vašim penìzùm mají vìtší nadìji na uzdravení. Tak snad vás pøíbìhy oslovily a protože k souèasným vánocùm neodmyslitelnì patøí dárky, tak také já, za pøispìní receptù od pøíznivcù Šenovského muzea, vám pøedám dva na tradièní místní pochoutky. Chléb Kupièòok 0,5 kg pšenièné krupice sešrotované ze zrna a oseté na nudlovém sítì (jistì mùžete i zakoupit), 70 dkg hladké muky, 2 celá vejce, 15 dkg másla (nebo Hery), 1/2 litru mléka, 1 kostka droždí, 1 lžíce cukru, 1 lžièka soli. Tìsto zadìláme a necháme pùl hodiny kynout, pak peèeme v dobøe vymazaném pekáèi pøi 180 o C. Otrubové houstièky 8 lžic ovesných otrub, 4 lžíce pšenièných otrub, 1 lžièka soli, 1 lžièka kmínu, 1 kypøící prášek do peèiva, semínka (lnìné, sezamové, sluneènicové), 1 tvaroh, 2 celá vejce. Všechno smícháme, lžící naneseme hromádky na dobøe vymazaný plech a peèeme pøi 180 o C asi 30 minut. Vylosovaným vítìzem ze všech, kteøí letos odpovídali na naše otázky, se stává p. Božena ukalová, která má cenu pøipravenou k vyzvednutí v naší knihovnì. Všem, kterým se zdálo mé dnešní vánoèní povídání málo vánoèní, ale i vám všem ostatním, pøeji hodnì zdraví a osobního štìstí. Také pøíští rok se na vás tìší Simona Slavíková. Otevøení vìtrného mlýnku (pokraèování ze str. 2) nek pøišlo podívat takøka sto návštìvníkù, a to nejen ze Šenova, kteøí si s velkým zájmem mlýnek prohlédli. Mnozí si zavzpomínali na své mládí, kdy sami chodili s obilím k namletí.všechny jsme pak pozvali k drobnému pohoštìní, které bylo zamìøeno na výrobky z mouky vyrobené v podobných mlýncích. Mnozí si odnesli zajímavé recepty. V závìru chci podìkovat pøedevším radì MSK za poskytnutí dotace, bez které by žádné rekonstrukce neprobìhly. Podìkování patøí paní Vlastì Sukupové za poskytnutí stavby mlýnku, realizaèní firmì Moravia Wood pana Milana Chomistka a panu Ing. Janu Doubkovi z Technického muzea v Brnì. Rovnìž dìkuji za spolupráci Ing. Arnoštu Hradilovi a kolegùm starostùm z Václavovic a Øepiš. Nemohu opomenout podìkovat zainteresovaným pracovníkùm úøadu, místostarostovi a pracovníkùm investic. Vìøím, že k nové expozici muzea, která se stala souèásti nauèné stezky Šenova, si najdou cestu nejenom šenovští obèané. otky a video z akce najdete na stránkách mìsta. Ing. Antonín Ševèík, starosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 3

4 kolství / ivot ve mìstì EKO zodpovìdní poznatkù této problematiky v praxi mù e vést ke znaèným finanèním úsporám rozpoètù domácností. Enviromentální rozmìr projektu je obohacen o podporu výuky finanèní gramotnosti ákù, kdy na konkrétních pøíkladech budou ákùm demonstrovány zpùsoby hospodár- pøed úpravou... Z enov spoleènì s Gimnazjum Strumieñ, partnerem z Polské republiky, získala projekt EKO zodpovìdní. Projekt je spolufinancován z Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polská republika , prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních spoleèenství, oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektù. Hlavním cílem projektu je prohlubování postojù, znalostí a dovedností dìtí vedoucích k etrnému hospodaøení s pøírodními zdroji a seznámení iroké veøejnosti i zahranièních partnerù s ní. V na em projektu se chceme soustøedit na hlub í seznámení s ivotním prostøedím regionù, ve kterých na i áci ijí. Souèástí projektu je, mimo jiné, také náv tìva dvou zajímavých lokalit Moravskoslezského kraje. Jmenovitì jde o haldu Emu, která je pozùstatkem dùlní èinnosti na území mìsta Ostravy a náv tìvu firmy OZO, která se zabývá likvidací odpadu na ich domácností. Na e kola realizovala v minulých letech celou øadu projektù vìnova-... po úpravì ných problematice ivotního prostøedí. Kladli jsme si otázku, co nového do tohoto oboru pøinést, abychom u ákù je tì více podpoøili zájem a snahu dané problematice porozumìt. V oèích veøejnosti jsou aktivity smìøující k etrnému nakládání s pøírodními zdroji èastokrát spojovány s vìt í finanèní nároèností na jejich realizaci. My bychom v ak chtìli ákùm ukázat, e aplikace 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/2013 ného chování, vedoucí k nemalé úspoøe finanèních prostøedkù. koly se domluvily na spoleèných aktivitách v oblasti enviromentální výchovy, ochrany a osvìty. Jedná se o ètyøi aktivity, ve kterých bude probíhat pøeshranièní spolupráce mezi kolami: l Aktivita è. 1 Zkoumání rùznorodosti ekosystému v enovì a Strumieñi l Aktivita è. 2 Ekologie odpadové hospodáøství l Aktivita è. 3 Projektový den na Z enov l Aktivita è. 4 kolní arboretum Ostatní aktivity: l Projektový den v Strumieni l Ekologický piknik ve Strumieni kolní arboretum Podrobný popis Stì ejním prvkem realizace v oblasti enviromentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty bude celoroèní projekt, realizovaný prostøednictvím aktivit souvisejících s plá-... po úpravì pøed úpravou... novanou výstavbou kolního arboreta. Podstatou aktivity bude praktická demonstrace lesní krajiny, mo nost seznámit se s lesními rostlinami, plody, stromy, keøi, trvalkami a travinami. Pùjde o to ukázat ákùm koly, (pokraèování na str. 6)

5 V mìsíci prosinci 2013 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ŠTÌPÁNKA BEDNÁØOVÁ JIØINA BLAŽKOVÁ JOSE BOBER VALERIE BYTÈÁNKOVÁ JAN CIESLAR KARIN BRIGITTE ÈEMPELOVÁ MARIE DROZDOVÁ JARMILA IKÁÈKOVÁ BERNARD CHROBOK KVÌTOSLAVA KÁÒOVÁ VLASTA KOPCOVÁ EVŽENIE KOTULOVÁ IVAN KRAVÈÍK BØETISLAV MACURA NATÁLIE MECOVÁ MILUŠE MUCHOVÁ ANTONÍN PEICHL MARIE STAØIÈNÁ ANTONÍN ŠEBESTA PETR ŠELEŠOVSKÝ MILAN ŠTE ÁNIK MARTA ŠVIHÁLKOVÁ JIØÍ VICHER OLGA VICHERKOVÁ ZLATOU SVATBU slaví manželský pár Žofie a Zdenìk Bastlovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA (dle oznámení rodièù) Václav Sýkora, Hynek Revenda K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Irena Vojtková, Libuše Milatová, Blažena Štenclová, Zdenka Blažková, Vlasta Riedlová, Blanka Veèerková, Karel Cibulec, Vlasta Karkošková Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO / T. Klimasová Život ve mìstì KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Prosincové zmìny provozní doby , , zavøeno, , , otevøeno, zavøeno. Panská oratoø kostela Prozøetelnosti Boží Šenovské muzeum & Øímskokatolická farnost Šenov poøádají Výstavu papírových betlémù p. P. Jaroše. Výstava bude zahájena v 16 hod. Otevírací doba: od 15 do 16 hod.; od do 18 hod.; od 13 do 17 hod.; od 16 do 18 hod.; od 13 do 17 hod.; od 15 do 16. hod. V dobì od do v provozní dobì Knihovny & Šenovského muzea. HAVÍØOV Muzeum Havíøova, ul. Pavlovova 583/2 Výstava Vánoèní pøíbìh, kterou pøipravilo Muzeum Tìšínska v dobì od 14. listopadu 2013 do 31. ledna A. Stachovská / SO Smutný je domov, když ho opustil ten, kdo ho budoval, rád v nìm žil a pracoval. Osud ti nedopøál s námi déle být, ale v našich srdcích a vzpomínkách budeš stále žít. Dne vzpomínáme 4. smutné výroèí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka, pana Josefa Rochla ze Šenova, který nás ve svých 53 letech náhle a neèekanì opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, dcera Radka a syn David s rodinami a pøíbuzní. Dìkujeme všem, kteøí spolu s námi vzpomenou. Upozornìní Uzávìrka inzerce a èlánkù do Obìžníku pro mìsíc leden 2014 bude mimoøádnì do ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 5

6 EKO zodpovìdní (pokraèování ze str. 4) jak je pøíroda rozmanitá, rùznotvárná. Žáci si vyberou úhel pohledu a objeví rozmanitou krásu promìn pøírody v prùbìhu jednoho roku. Budou zaznamenávat dobu rašení listù a kvìtù, zrání plodù, podzimní barvomìnu, opadání listù a jehlièí. 1. vìdomostní rozmìr, teoretická èást školní arboretum l žáci budou prostøednictvím pøednášky doplnìné prezentací seznámeni se základními pojmy popisující rostliny, stromy, keøe a traviny nacházející se ve školním arboretu l na základì nabytých informací bude jejich úkolem vytvoøit krátké prezentace, popsat školní arboretum l ve skupinách vytvoøí prezentaèní panel jednotlivých rostlin školního arboreta 2. ekologický rozmìr, praktická èást vybudování školního arboreta l úkolem je vytvoøení karet jednotlivých rostlin, které se nacházejí ve školním arboretu. l žáci budou pozorovat stromy, keøe, trvalky a traviny v prùbìhu celého roku, budou zaznamenávat dobu rašení listù a 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 kvìtù, zrání plodù, podzimní barvomìnu a opadání listù a jehlièí. l žáci se seznámí s požadavky rostlin l žáci se nauèí mìøit výšku stromù, jak lovit pùdní bezobratlé živoèichy, používat planktonku, jak lovit a urèovat luèní hmyz 3. ekonomický rozmìr, praktická èást vybudování školního arboreta l v prùbìhu celého roku budou žáci peèlivì zaznamenávat veškeré podklady související s materiálním zabezpeèením školního arboreta (záznamy o spotøebì vody pro zálivku, množství hnojiva, náklady spojené s pìstováním rostlin cena náøadí apod., náklady spojené s nákupem sazenic a semen, množství fyzické práce vyjádøené v odpracovaných hodinách, protokol o celkových nákladech, návrh ceny produktù s ohledem na vložené náklady, porovnání s cenami skuteènými) l v závìreèné fázi tìchto aktivit budou sebrané údaje statisticky vyhodnoceny a následovnì bude provedeno celkové vyhodnocení nákladù na pìstování, zahrnující veškeré podoby ekonomických vstupù. MìÚ informuje / Život ve mìstì Zveøejnìní návrhu rozpoètu na rok 2014 V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zveøejòuje mìsto Šenov 15 dnù pøede dnem jeho projednání v zastupitelstvu mìsta dne Návrh rozpoètu na rok 2014 Pøíjmy , Kè Výdaje , Kè inancování , Kè Návrh rozpoètu je zveøejnìn od do na úøední desce MìÚ Šenov u obecního domu na internetové adrese mìsta senov.cz ve vývìsních skøíòkách mìstských èástí a je k dispozici na finanèním odboru MìÚ Šenov. Z uvedených podkladù vyplývá, že rozpoètový schodek ve výši , Kè je rozpoètován ve financování a kryje roèní výdaje pøijatým úvìrem ve výši , Kè pøijatou pùjèkou Státního fondu životního prostøedí ÈR ve výši , Kè zùstatkem minulého období ve výši , Kè a kryje splátky pøijatého úvìru ve výši 8 000, Kè. Pøipomínky k návrhu rozpoètu na rok 2014 mohou obèané uplatnit buï písemnì ve lhùtì od do nebo ústnì na zasedání zastupitelstva mìsta dne Mìstský úøad v Šenovì, finanèní odbor Èinnost samosprávy ve zkratce 69. mimoøádná schùze rady mìsta dne konstatovala, že firma O.K.D.C. mont s.r.o., jako vybraný uchazeè zakázky Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, neposkytla mìstu øádnou souèinnost potøebnou k uzavøení smlouvy v zákonem stanovené lhùtì; doporuèila zastupitelstvu mìsta revokovat pùvodní usnesení z a uzavøít smlouvu k veøejné zakázce Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, s firmou KAVIS, spol. s r.o., která se umístila jako druhá v poøadí. 70. mimoøádná schùze rady mìsta dne schválila dodatek è. 1 k nájemní smlouvì se Správou železnièní dopravní cesty, státní organizací, pro rozšíøení nájmu pozemku p.è v k.ú. Šenov u Ostravy v souvislosti se zmìnou stavby Rozšíøení kanalizace Šenov. 23. zasedání zastupitelstva mìsta dne schválilo smlouvu o dílo k veøejné zakázce Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, è.p. 128, mezi mìstem Šenov a firmou KAVIS, spol. s r.o., ve výši ,11 Kè bez DPH, po úpravách. tajem. Úøední dny v prosinci 2013 V dobì od do jsou úøední dny mìstského úøadu stanoveny takto: pondìlí: 8.00 hod hod., hod hod. støeda: 8.00 hod hod., hod hod. ètvrtek: 8.00 hod hod , ètvrtek poslední úøední den v roce 2013 (8.00 hod hod.). V následujících pracovních dnech provozní doba mìstského úøadu od 8.00 hod. do hod , úterý Silvestr, provoz mìstského úøadu uzavøen. tajem.

7 Podzimky v Návsí Po až nekoneènì dlouhém úvodu do nového školního roku koneènì nastaly tolik oèekávané prázdniny. I s víkendem plných pìt dní volna, to je úplnì pohádka. A letos (jako ostatnì každý rok) mohly všechny pionýrské dìti odjet na chatu a na èerstvém vzduchu prožít se spoustou kamarádù dobrodružství plné drakù. Poèasí nám naštìstí pøálo, a tak naši vlastnoruènì vyrobení létající draci mìli výborné letecké podmínky. Bohužel selhala technika. Ten nejlepší z drakù, kterého jsme vyrobily my, dìti, se ve vzduchu udržel plných 42 sekund. Obdivuhodný výkon, nemyslíte? Když jsme nemohly mít dokonalý létající nástroj, chtìly jsme alespoò draka na mazlení. Však víte, do postýlky, a nás v zimì zahøeje. Pøi jedné høe jsme se tedy vydaly hledat draèí vejce. Úspìšnì. A kdo že ho získal? Za celou chatu se uspoøádaly takzvané PioVolby 2013, kdy dìti volily nejen nejlepší tým, ale také nejoblíbenìjšího obyvatele jejich draèího doupìte. Obyvatele, který jim Život ve mìstì Pionýrská skupina Šenov informuje vždycky rád pomùže, poradí. Nutno øíci, že hlasy byly strašnì vyrovnané. A rozhodnout se jen pro jednoho obyvatele, to nebylo taky vùbec jednoduché! Ale vzít si vejce domù mohl jen jediný hrdina. Kdo ví? Tøeba se mu vylíhlo a teï malý dráèek okupuje jeho postel. I pøesto, že v dobách výskytu tìch stvoøení s lesklými šupinami nebyly tak dobré podmínky jako nyní, nikdo hladem netrpìl. Naopak. Pití nonstop, jídlo pìtkrát dennì (plus nìjaké to kokino) skoro jako v hotelu, ne? Všechno, co jednou zaène, musí i skonèit. A tak skonèila i naše pìtidenní fantasy výprava. Je opìt èas vrátit se do té otravné školní rutiny. Ale nebojte. Pionýr poøádá další akce, na které mùžete své dìti vyslat, abyste jim zaruèili neskuteèné zážitky, které se jim nabízejí. otky z akcí a informace o plánovaných akcích se dozvíte také na našem webu: Za PS Šenov Kaèè Pioden Je pátek 15. listopadu Ve veèerní tmì probleskují sametová svìtla žhnoucích lampiónù a dìtský hovor rozeznívá jindy tichý prostor mezi stromy tichého lesa. Znedaleka doráží zvuk poloprázdné tramvaje a my se pøipojujeme ke skupinì, která právì dorazila. Netrvá to dlouho a pozornost všech si pro sebe zabírá Doktor, vedoucí PS Kamenec. Povídá o bytostech, které se ztratily v lese. O tom, že je jim tøeba posvítit na cestu a odèarovat tak tento zakletý les. A my se vydáváme do tmy Bytosti jsou zachránìny a my jsme už jinde. Odemykám dveøe, které jsou vìtšinì dìtí neznámé. Vpouštím je dovnitø. Dýchne na nás teplo. Rozbalíme si naše ležení, pustíme si pohádku a koukáme, dokud není záhada rozluštìna, poklad nalezen a zloduši pod zámkem. Pøi vypínání projektoru mi do uší zní jemné dìtské chrnìní a z druhého rohu tiché pubertální remcání. Zalehnu a spím. Brzké ráno, pípá mi budík, abych vypustil naše štìnì. Kontroluji stav dìtí, spí. Vybíhám do ranní rosy. O hodinu pozdìji se probouzí ranní ptáèata. Nìkteøí se ale schovávají do spacákù a tváøí se, že pro nì ještì ráno není. Však ona je vùnì èerstvì ohøátých párkù probudí a vyžene z pelechu. Lenka do toho spouští na kytaru a tak je o atmosféru postaráno. Stojíme pøed budovou U6. Kdo zažil, nemùže se doèkat. Tak dovnitø na vynálezy. Stoupáme po schodech, kde nás vítá milá sleèna a pouští nám krátké úvodní video. A pak hurá. Namátkou vyberu sekce pohonu, kde jsme si hráli na køeèky. Dále mìøení šuplerou, obrábìcí stroje, minisoustruhy. Velká sekce, která v Ostravì nesmí chybìt výroba železa. Drážní technika, páèky, výhybky všeho druhu. Zachránit vlak pomocí morseovky a pak už elektøina a její zázraky. Aby dìti neøekly, že se poøád uèí, èehož si, vìøte mi, ani nevšimly, tak trocha volnosti v sekci dopravních strojù s mnoha simulátory a rekvizitami. Nechybí auta, motorky, letadla, raketoplány a dokonce i ponorka tady kotví. Tady bylo zbyteèné na dìti pospíchat. Vedoucí po oèku hlídali souøadnice našich dìtí, které si z místní soutìže udìlaly výherní automat. Ve sklepì nás ještì èekaly sekce vody a vlnìní. Za pùlhodinku jsme stáli venku a dìkovali, že už je kolem ticho mìstského provozu. Sekce vlnìní samozøejmì zahrnovala i zvuk ve všech svých podobách. Teï svaèinku a domù. Díky za skvìlou akci Juráš Chrástek. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 7

8 Život ve mìstì Svìtluškový pochod Každoroènì SRPDŠ pøi ZŠ Šenov - Podlesí zve dìti spolu s rodièi na krásnou podzimní procházku zvanou Svìtluškový pochod. A nebylo tomu jinak ani letos. A tak se sešly v podveèer pøed školou nadšené a usmìvavé dìti, které držely v rukou nádherné lampiony. Rodièe dohlíželi na své ratolesti a zhostili se nelehkého úkolu vybrat ten nejhezèí lampion. Každý rodiè se svým dítìtem dostal do rukou tøi provázky, které mìl bìhem prùvodu uvázat na ty nejhezèí lampiony èi lucernièky. Výbìr byl opravdu tìžký, jelikož bylo z èeho vybírat. Dìti jsou moc šikovné, a tak nám rok od roku pøibývá ruènì vyrobených lampionù. Rodièe s dìtmi tedy po krásné procházce, která vedla ulicí Vilovou, Hasièskou, Radnièním námìstím a Lipovou ulicí zpìt ke škole, vybrali ta nejhezèí svìtýlka. Na høišti u školy pak probìhlo celkové vyhodnocení, byly vyzdviženy a odmìnìny ty nejhezèí lampiony s nejvyšším poètem navázaných provázkù, ale sladkou odmìnu dostaly pak také všechny dìti, které se pochodu zúèastnily. Dìkuji všem dìtem a jejich rodièùm, že se pochodu zúèastnili a vytvoøili krásnou atmosféru. Již nyní se tìším, že se sejdeme opìt v tak hojném poètu zase za rok. Za spokojené úèastníky pochodu Naïa Macková. Zahrádkáøi informují Z naší èinnosti Vážení spoluobèané, sešel se rok s rokem a opìt nastal èas na bilancování uplynulého roku Tento se nesl v duchu oslav 50. výroèí založení naší organizace. O všech akcích, které probìhly, jste byli informováni prostøednictvím Obìžníkù nebo na webových stránkách zahrakarisenov.cz. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem èlenùm ZO, obèanùm Šenova a firmám, které nám pomohly se zabezpeèením všech tìchto akcí. Co se týèe akcí na rok 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/ , tak o nich budete rovnìž informováni prostøednictvím Obìžníkù a webových stránek ZO ÈZS. Rádi pøivítáme vaše námìty, pøipomínky a tipy k plánování akci. Tìšíme se na spolupráci se všemi, kteøí mají zájem a naši èinnost. Rádi mezi námi pøivítáme nové èleny velké rodiny zahrádkáøù. Vánoèní výstava Výbor ZO ÈZS a Restaurace Horakùvka vás co nejsrdeènìji zvou na Vánoèní výstavu viz upoutávka na této stranì. (pokraèování na str. 9)

9 Roverská výprava do šenovských lesù Sobota 9. listopadu, 9 hodin ráno. Toto je ten osudový èas, kdy se 11 roverù a rangers rozhodlo vydat do lesù mìsta Šenova. Ani nehezká pøedpovìï poèasí nás nezastavila. S malým batùžkem na zádech jsme rozpohybovali svá tìla smìrem k šenovské hájence. Zanedlouho se celá výprava ocitla v lese a mohla se kochat krásou podzimu. Po chvíli putování jsme se zastavili a pod vedením našich mladších roverù jsme si zahráli dramatickou hru. S cedulkami na èele jsme pobíhali po lese, hledali indicie a snažili se uhádnout písmenko napsané na cedulce druhého týmu. Opravdu jsme se do této hry vžili, a proto není pøekvapením, že po aktivitì jsme vypadali jako køováci. Následovalo malé posilnìní v podobì svaèinky a pøekvapení pro všechny úèastníky, ze (pokraèování ze str. 8) Zahrádkáøi informují Zároveò vás prosíme o zapùjèení nebo darování vìcí, které mají vztah k adventu betlémy, pohlednice, vánoèní ozdoby, øetìzy a jiné vìci. Toto je možné doruèit dne od 16 do 18 hod. do rest. Horakùvka nebo se dohodnout na tel ohlednì pøevzetí. Dìkujeme za vaši pomoc pøi pøípravì výstavy a tìšíme se na vaši úèast. Zahrádkáøský ples Zahrádkáøský ples se bude konat dne 15. února v sále restaurace Na Lapaèce. Zaèátek od 19 hodin. K tanci bude hrát skupina BOLERO. Program a bohatá tombola zajištìna. Bližší informace v mìsíci lednu plakáty, Obìžník. Objednávky vstupenek na tel Pøání Výbor ZO ÈZS v Šenovì pøeje všem èlenùm ZO a obèanùm Šenova pøíjemné prožití vánoèních svátkù, bohatou nadílku a do nového roku 2014 hodnì štìstí, zdraví a rodinné pohody. Za výbor ZO ÈZS Jan Lampart Život ve mìstì Z èinnosti skautù a skautek Šenov kterého se stala velká atrakce. Bylo to ježdìní na lanovce, kterou jsme si postavili. Následnì jsme si posbírali svých pár švestek a vydali jsme se do klubovny, kde jsme si uvaøili obìd, zahráli scénky pod vedením starších roverù, pobavili se u stolní hry Aktivity a výpravu ukonèili veèerkou. Za eresteèku Jana Pastròáková Oøi Výlet 4. oddílu na ilipku V nedìli 17. listopadu jsme se o pùl osmé ráno sešli na vlakovém nádraží v Šenovì. Kromì dìtí se s námi na výlet vydalo také pár odvážných rodièù. Vlakem jsme vyrazili smìrem do Návsí, odkud jsme se vydali na výšlap na ilipku. Cestou jsme si zahráli pár her a nakonec dorazili k chatì, kde jsme si dali menší obèerstvení. Pak jsme pokraèovali k nádraží v Hrádku. Opìt jsme se cestou nenudili a èekání na vlak jsme si zkrátili hraním her. V Šenovì si nás okolo ètvrté hodiny vyzvedli rodièe a my se spokojenì vydali domù. Za 4. oddíl Michaela Záškolná Pipi Skauti budou rozdávat Betlémské svìtlo V roce 1986 vznikla v Rakousku myšlenka šíøení pøedvánoèního pokoje a míru v podobì svìtélka zažehnutého v Betlémì, místì narození Ježíše Krista. Pøedávání køehkého plamene svìtla se díky skautským organizacím odtud rozšíøilo do dalších zemí, a to nejen v Evropì. Betlémské svìtlo budou na Štìdrý den skauti rozdávat i v Šenovì. Od 9 do 12 hodin si pro nìj mùžete pøijít pøed nákupní støedisko na Radnièním námìstí. K dispozici budou svíèky v papírovém kalíšku, nebo si mùžete pøinést vlastní lampièku. Pokojné a naplno prožité vánoèní svátky i celý rok 2014 pøeje skautské støedisko Šenov. Výzva pro obèany Nominujte za reprezentaci mìsta Šenova Sociálnì-školská komise a mìsto Šenov vyhlašuje tøetí roèník ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta Šenova za rok Pøedešlé dva roèníky byly velmi úspìšné, a proto vyzýváme všechny, kteøí kolem sebe znají nìkoho, kdo by si ocenìní zasloužil, aby dotyèné pøihlásili do naší ankety. To vše prostøednictvím formuláøe, který naleznete na webových stránkách mìsta (http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doruète na podatelnu šenovského mìstského úøadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je støeda do hod. Ze zkušenosti víme, že pøedem vypisovat kategorie nemá smysl. Kategorie budou stanoveny dle typu a poètu nominací. Každopádnì mùžete pøihlašovat žáky, juniory i dospìlé, jednotlivce èi kolektivy, pùsobící jak na území mìsta Šenova, tak i mimo nìj, a to vše z oblasti sportu a kultury. Vyhlášení výsledkù a ocenìní nejlepších probìhne na slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta zaèátkem pøíštího roku. Ještì jednou prosíme všechny spoluobèany, aby si našli chvíli, a ty, kteøí si to zaslouží, pøihlásili. Mockrát dìkujeme Martin Vaculík, pøedseda sociálnì-školské komise. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 9

10 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) PROSINEC: 11. a Škrbeòská (u obch.), køiž. V Družstvu x Bøezová, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Garáží, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám H ø b i t o v : 12. až pouze pro potøeby høbitova LEDEN 2014: N e - p ø i s t a v u j í se ÚNOR 2014: 13. a Škrbeòská (u obch.), Václavovická (b.j.), Škrbeòská (b.j.), Stará Petøvaldská, Nová, Lapaèka 2x (u obch.) Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích PROSINEC: Po, Stø, Pá hod.; sobota hod. Od ukonèen sbìr a svoz bioodpadù v r prosince poslední den provozu sbìrného místa v r LEDEN 2014: sobota hod. pouze pro EEZ/TV, PC a nebezpeèný odpad. Bìžný provoz sbìrného místa pro odp. objemné, EEZ, elektro a nebezpeèný odpad zaèíná v mìsíci únoru dnem Podrobný Harmo- MìÚ informuje / Život ve mìstì Hospodaøení s komunálním odpadem nogram na r bude zveøejnìn na www stránkách mìsta a v Obìžníku 1/2014. Pro komunální odpady: objemné z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky, výbojky nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty) odìvy, obuv a textil. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. S e p a r o v a n ý odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou urèeny poplatníkùm místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z - p l a t n á. Vodné, stoèné na r SmVaK Ostrava a.s. oznámil ceny vodného a stoèného na r pro odbìratele z jeho sítì: V o d n é (pitná voda): 33,08 Kè/m 3 (bez DPH) 38,04 Kè/ m 3, s DPH; S t o è n é (voda odvedená): 30,48 Kè/ m 3 (bez DPH) 35,05 Kè/ m 3, s DPH. OVAK Ostrava a.s.: dosud ceny vodného, stoèného na r neoznámila V o d n é pro odbìratele ze sítì Lapaèka a s t o è n é pro odbìratele kanalizace U Alejského dvora: bude schvalováno zastupitelstvem mìsta na prosincovém zasedání. Ceny na rok 2014 budou zveøejnìny obvyklým zpùsobem (úøední deska, www stránky mìsta, Obìžník). Zprac.: Stuchlíková, ŽP PØEHLED VÁNOÈNÍCH BOHOSLUŽEB ARNOSTI ŠENOV U OSTRAVY V KOSTELE PROZØETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVÌ A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH ÚTERÝ 24. prosince ŠTÌDRÝ DEN Šenov 07:00 Šenov 15:30 otvírání betléma vánoèní bohoslužba slova pro dìti Václavovice 22:00 pùlnoèní Šenov 24:00 pùlnoèní Pozvání Zveme obèany Šenova na 24. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. Z programu: èinnost finanèního výboru èinnost kontrolního výboru návrh rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2014 Bližší informace a další projednávané body budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. STØEDA 25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNÌ ÈTVRTEK 26. prosince Svátek sv. Štìpána, prvomuèedníka ÚTERÝ 31. prosince sv. Silvestr STØEDA 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 10:30 Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 16:00 podìkování a prosba o Boží pomoc do nového roku Šenov 07:00 Václavovice 08:45 Šenov 10: Setkání v Betlémì vánoèní pøíbìh v podání dìtí a mládeže v 17:00 na farní zahradì v Šenovì od 16:00 do 18:00 mimoøádná možnost návštìvy betléma v kostele v Šenovì a výstavy betlémù v Panské oratoøi 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

11 Letošní hodnocení naší èinnosti bych ráda zaèala pozváním šenovských dùchodcù k úèasti na našich setkáních. Neøiïte se, prosím, slovy když mùžu, nechci a když chci, už nemùžu. Zamyslete se a pøijïte mezi nás, scházíme se každé 2. pondìlí v mìsíci v hod. v jídelnì základní školy, budete vítáni. A nyní k hodnocení èinnosti. Naše pravidelné setkání spoèívá v informacích o chystaných akcích, jejich hodnocení, rùzných pøednáškách a gratulací èlenùm, ale hlavnì je to setkání se sousedy a známými s možností probrat ten náš obyèejný život. V prùbìhu roku jsme uskuteènili zájezd na Bruntálsko. Shlédli jsme muzeum, navštívili podnikovou prodejnu Plastik s.r.o. a komu sloužily nohy, prohlédl si okolí z Uhlíøského vrchu, krásné poèasí to umožnilo. Uskuteènili jsme každoroèní setkání s hudbou a Život ve mìstì Senior klub Šenov hodnotí zpìvem našich èlenù a jejich pøátel v restauraci Lapaèka za úèasti zástupcù mìstského úøadu, klubù z Horních Bludovic, Bruzovic, Kaòovic, Luèiny, Sedliš, Václavovic a našich èlenù, my jsme se pak také zúèastnili jejich akcí. I letos nechybìla spoleèná dovolená (viz foto) v hotelu Labyrint Horní Beèva., pìkné poèasí, spousta høibù, výborná strava, vnitøní bazén a možnost procházek zajiš ovaly pìkný pobyt. Spoleènì jsme shlédli vystoupení amatérského divadla z Dolních Datyò, pøednášku fy MEDARES SER- VICE s.r.o. o pøístroji první pomoci, dále pak pøednášku o použití koøení, rùzných krémù a mastí. I v pøíštím roce plánujeme rùzné zajímavé akce. Na závìr bychom se ještì jednou rozlouèili s paní Zdeòkou Uhrovou, zakládající èlenkou klubu. Pro veselou povahu a ochotu pøi všech akcích nám moc chybí. Zápis do 1. tøídy Zápis dìtí do 1. roèníku probìhne dne 29. ledna 2014 od 8.00 do hod. Vzhledem k tomu, že bychom chtìli rodièùm blíže pøedstavit budovu odlouèeného pracovištì, bude zápis probíhat na ZŠ Šenov - Podlesí, Tìšínská 286. K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které se narodily v období od do K zápisu je nutný rodný list dítìte a obèanský prùkaz. Pro odklad povinné školní docházky je zapotøebí vyjádøení pedagogicko-psychologické poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského lékaøe). Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu školy, kterou by chtìli upøednostnit. Øeditelství školy si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte na jednotlivé budovy (Radnièní nám nebo Tìšínská 286). Na budoucí prvòáèky se tìší paní uèitelky i žáci. Upozornìní: Z dùvodu omezené kapacity budov školy budou do 1. roèníku pøijímány dìti podle tìchto kritérií: 1. Dítì má trvalý pobyt v Šenovì (zákon 561/ 2005 Sb.). Doplòující kritérium (v pøípadì volných míst). 2. Zákonný zástupce nebo prarodiè je zamìstnancem školy. 3. Starší sourozenec je již žákem školy. Hodnocení je u konce a nastává prostor pro podìkování tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi našich akcích. Dìkujeme p. Mgr. Nadìždì Pavliskové za keramiku od našich žákù, p. Marii Kuèerové za trpìlivost a ochotu pøi našich setkáních, p. Radimu Zalejskému a jeho spolupracovníkùm z restaurace Lapaèka, p. Martinì Andrisové vedoucí potravin Lapaèka, p. Irmì Sladkové z kvìtináøství Irma a p. Michaele Javorkové z Vinotéky Lapaèka, díky za dárky do tomboly a ochotu. Závìrem dìkujeme mìstskému úøadu za vstøícnost k našim požadavkùm. Pøeji všem hezké prožití svátkù a do nového roku 2014 zdraví a pohodu. Emilie Daxnerová Svatý Hubert patron myslivcù Svého patrona si pøipomnìli èlenové Mysliveckého sdružení Šenov, o.s., jejich pøíznivci a další hosté na Hubertské zábavì, která se konala 9. listopadu t.r. v restauraci Na Lapaèce. Zábava mìla tentokrát slavnostnìjší ráz. Po odtroubení a vokálním provedení loveckých signálù trubaèem Stanislavem Kroužilem, myslivecký hospodáø Miroslav Kocián pøiblížil pøítomným osobnost sv. Huberta a dlouholetou svatohubertskou tradici, která pøetrvává až do dnešních dnù. Pak už dostala slovo skupina Duo Bolero a taneèní parket se zaplnil. Tradiènì dobrá kuchynì se zvìøinovými specialitami a.jako vždy na našich akcích bohatá tombola, urèitì pøispìly ke spokojenosti návštìvníkù. Proto již teï si dovolujeme všechny pozvat do restaurace Na Lapaèce na náš tradièní myslivecký ples, který se bude konat 18. ledna Výbor Mysliveckého sdružení Šenov, o.s. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/

12 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013 Život ve mìstì MK MSD Výlet do pivovaru Radegast v Nošovicích Pivo Radegast vaøí sládci v Moravskoslezském kraji již více než 40 let, a pøesto se nepodaøilo nikomu odhalit knowhow lahodné chuti tohoto zlatavého moku. Místní klub Mladých sociálních demokratù Šenov (MK MSD) se za tímto úèelem rozhodl zorganizovat dne prohlídku pivovaru nejen pro èleny MSD, ale také i pro širší veøejnost. O této akci jste byli informování prostøednictvím jedné z šenovských nástìnek. Byli jsme velmi mile Orel jednota Šenov Den sportu pro každého Jednota Orla uskuteènila v sobotu 9. listopadu 2013 turnaj ve stolním tenise Orelský míèek, a to již 18. roèník. Byl souèástí Dne sportu pro každého se soutìžemi ve sportovní všestrannosti. Obì akce byly urèeny pro všechny vìkové kategorie. Nejúspìšnìjší mezi úèastníky byli a ocenìní získali: Sportovní všestrannost Pøedškolní: 1. Johanka Drozdová, 2. Toník Køíž, 3. Kubík Kutáè, 4. Jituška Drozdová. Žákynì ml.: Helenka Drozdová, Hedvika Sládková, Julie Drozdová. Žákynì st.: 1. Sáša Koláøová, 2. Ludmila Køížová. Dorostenky, ženy: 1. Lenka Ohrádková, 2. Markéta Hermanová, 3. Lenka Blažková, Zdeòka Cygoòová, Helena Sládková. Žáci ml.: 1. Petr Drozd, 2. Vojtìch Herman, 3. Ondøej Kaiser. Žáci st.: 1. Vojtìch Stuchlý, 2. Marek Olšák, 3. Bohuslav Šín. Dorost. muži: 1. Jan Revenda, 2. rantišek Sládek, 3. Martin Kutáè. Stolní tenis Žákynì ml.: 1. Julie Drozdová, 2. Hedvika Sládková, 3. Klára Jarošová. Žákynì st.: 1. Ludmila Køížová, 2. Sáša Koláøová. Dorostenky, ženy: 1. Lenka Ohrádková, 2. Helena Sládková, 3. Markéta Hermanová. Žáci ml.: 1. Vojtìch Herman, 2. Petr Drozd, 3. ilip Ohrádka. Žáci st.: 1. Vojtìch Stuchlý, 2. Marek Olšák, 3. Bohuslav Šín. Dorost, muži: 1. Martin Kutáè, 2. Jan Revenda, 3. Jiøí Kotásek. Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi poøádá Charita Èeská republika. Tøíkrálová sbírka 2014 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. až 14. ledna Z finanèních pøíspìvkù dárcù budou podpoøeny rùzné projekty na pomoc lidem v obtížných životních situacích. V loòské Tøíkrálové sbírce 2013 se v Ostravì vykoledovalo Kè. inance byly využity v prùbìhu letošního roku na projekty na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez pøístøeší, lidi v závìreèném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a pøímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Èástku 40 tis. Kè jsme poskytli na podporu lidí zasažených povodnìmi v èervnu Za vaše štìdré dary a milé pøijetí koledníkù dìkujeme. Charita Ostrava, Koøenského 17, Ostrava-Vítkovice pøekvapeni, když se na tento výlet pøihlásilo témìø 20 osob, a to nejen ze Šenova, ale také okolí. Celý výlet se nesl v pøíjemné atmosféøe. Prùvodce a jeho výklad, znaèné videoukázky, ale také samotnou degustaci hodnotíme na výbornou. Tìšíme se na vás na dalším výletì. Další informace webové stránky: cz za MK MSD Šenov Mgr. Miroslava Schofferová, pøedsedkynì Závìrem dìkujeme všem, kteøí organizaènì zajistili prùbìh celého Dne sportu a Orelského míèku a také nás podpoøili. Zároveò vám pøejeme krásné svátky vánoèní a do nového roku hodnì porozumìní, zdraví, pohody, požehnání a štìstí. Tìšíme se na shledání na našich akcích v roce Orel jednota Šenov

13 ivot ve mìstì Volejbalový turnaj 2013 Dne probìhl v tìlocviènì Z enov tradièní volejbalový turnaj mìstských organizací. Jeliko loni dru stvo dobrovolných hasièù vìnovalo do soutì e nový putovní pohár, dá se hovoøit o tom, e probìhl druhý roèník v novodobých dìjinách tohoto turnaje. A jako ka dý rok ne lo jen o sportovní zápolení, ale hlavnì o debaty na rùzná témata pøi bohatém obèerstvení. V em, kteøí k tomuto èímkoliv pøispìli, touto cestou dìkujeme. A jak turnaj vlastnì dopadl? Musím konstatovat, e kvalita leto ního roèníku byla opravdu vysoká. V echny zápasy, a obzvlá tì pak finálový duel, snesly ta nejpøísnìj í volejbalová mìøítka. Po tuhém boji nakonec své loòské vítìzství obhájilo dru stvo enovských hasièù. Ve finále tìsnì porazili dru stvo uèitelù Z enov. V zápase o tøetí místo podlehlo dru stvo mìstského úøadu týmu SRPD, které tak získalo bronzové medaile. Na vítìzném poháru tudí letos pøibude dal í cedulka vítìzù Hasièi mìsta enov. A jaká tam bude viset pøí tí rok? Na to si budeme muset poèkat. Martin Vaculík SLAVNOST SLABIKÁØE NA Z ENOV PODLESÍ Dne se konala na Z enov Podlesí významná událost pro áky 1. tøíd. Slavnostnì, za pøítomnosti svých rodièù a dal ích pøíbuzných, jim byly pøedány Slabikáøe z rukou paní øeditelky Mgr. Nadì dy Pavliskové a paní zástupkynì pro 1. stupeò Mgr. Ivy Tomigové. Ale nebylo to tak snadné. Nejdøíve dìti spoleènì s rodièi pro ly 10 stanovi, která jim pøipravili áci 4. a 5. tøídy. Na nich plnily úkoly z èeského jazyka. V druhé èásti dìti obou prvních tøíd rodièùm pøedvedly krátké vystoupení. Obìma úkoly dokázaly, e ji umí první písmena a slabiky, a e si Slabikáø opravdu zaslou í. Strávili jsme pìkné odpoledne a tì- íme se na dal í spoleèné akce. Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Lenka Tomiczková ENOVSKÝ OBÌ NÍK 12/

14 Inzerce Angliètina nabízím výuku, douèování. Mgr. Èásteèková, tel.: Koupím stavební pozemek v Šenovì, cca m 2. IS na hranici pozemku podmínkou. Tel.: Prodám elektrickou pilu a stavební míchaèku. Zn.: Levnì tel ÚKLID DOMÁCNOSTÍ a ŽEHLENÍ PRÁDLA Nabízím službu úklid domácnosti (okna, vysávání, vytírání) a žehlení prádla u vás doma. Rychle a kvalitnì. Tel.: Sady pro výrobu samonosné posuvné brány Vánoèní akce rozvoz po Ostravì a okolí do 10 km zdarma l C Profily 6 m l ložiskové vozíky l nájezdová koleèka l dojezdové kapsy l boèní vedení bran l plastové zátky l vrchní dojezd l pohony bran l høebeny l zámky mob.: ; Doprava na dobírku po celé ÈR Pøi odbìru 3 a více sad možnost slevy ZDRAVÁ VÝŽIVA Šenov novì v prodeji pøírodní kosmetika TianDe (dle èínské medicíny) kvalitní kosmetika za pøíznivé ceny více jak 500 výrobkù napø. ple ová maska 44 Kè, oèní krém 52 Kè, tìlová sùl 60 Kè, každý výrobek z léèivých bylin s èistých zón Èíny, Tibetu a Altaje, kosmetika má certifikát ISO V prodeji i dennì èerstvé fit peèivo (v budovì restaurace Šenovská bašta) Tìšínská 698, tel ; Junák svaz skautù a skautek ÈR støedisko Šenov Vás zve na SKAUTSKÝ PLES 1. bøezna 2014 Zaèínáme ve hod. (vstup do sálu od hod.) v restauraci Horakùvka v Šenovì za doprovodu hudebního uskupení THE YOUNG PEKÁÈ Mojmíra Bártka. Vstupné 140 Kè v prosinci a lednu, 160 Kè v únoru, 200 Kè na místì. Rezervace: tel.: PEDIKÚRA SKUPNÍKOVÁ rozšiøuje služby o SUCHOU PEDIKÚRU a prodej výrobkù s konopím Pøeji svým zákazníkùm hodnì zdraví a štìstí v roce Tìším se na Vaši návštìvu. Tel.: ŠENOVSKÁ BAŠTA dìkuje všem, kteøí nás poctili svou návštìvou v roce Všem pøejeme klidné a pohodové vánoce a úspìšný vstup do Nového roku 2014, kde se budeme opìt tìšit na Vaši návštìvu. Vedení úèetnictví, danì, mzdy, daòová evidence, zpracování daòových pøiznání. Ing. Hana Mìrková, V Družstvu 1500, Šenov, tel.: , Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/2013

15 Inzerce Dìkujeme všem známým a pøátelùm za úèast na pohøbu paní Vlasty Riedlové Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina Vánoce se blíží, potøebujete uklidit Váš byt èi dùm? Staèí jen zavolat ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ Èistìní kobercù, sedaèek, èalounìných povrchù Mytí oken Stabilní úklidy domácností Praní, žehlení Úklidy po stavebních pracích Restaurace Na Špici Vás zve na øadu zajímavých akcí. V prosinci jsme pro Vás pøipravili: Mikulášská párty s diskotékou na obì patra, grilováním, míchanými drinky a pùlnoèním pøekvapením :-) 20. až Vepøové hody Dìtský karneval s programem a dáreèky pro dìti Silvestrovská párty s bohatým programem a ohòostrojem Více informací a rezervace na tel Na Vaši návštìvu se tìší personál restaurace Na Špici Dìkujeme všem èlenùm a pøíznivcùm za podporu ve volbách a všem obèanùm mìsta Šenov pøejeme krásné vánoce a š astný nový rok. ZO KSÈM Šenov VOLEJTE: kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 12/

16 Sport MU I SK JSOU PODZIMNÍM MISTREM sk. B 1.A tøídy MS KFS fotbalového roèníku 2013/2014! Tým SK, pod vedením lodivodù Alexandra Minicha a Pavla tìpána st., který v nezmìnìné sestavì (pøi el jen Dan Klim a, pozdìji Tomá Koïousek) z minulého fotbalového roèníku (6. místo) pøedvádìl na podzim 2013 pro nìkoho a pøekvapivì velmi dobré výkony. V prùbìhu soutì e si enov vytvoøil a sedmibodový náskok na pici tabulky a zamotal hlavu týmùm, které pomý leli(jí) na postup do vy í soutì e (Èeladná, Albrechtice, Stonava, Fren tát?). Trocha zklamání snad mù e být jen ze dvou domácích proher se staronovým úèastníkem Veøovicemi (0:3) a zejména s pøedposlední Bystøicí (1:3). Tyto prohry v ak plnì nahradily výsledky na soupeøových høi tích (13 bodù, 4 vítìzství, 1 remíza, 1 prohra, skóre 12:5) a nìkteré skvìlé výkony na domácím trávníku (15 bodù, 5 vítìzství, 2 prohry, skóre 16:11). Zejména pøi po- SK enov (SK ) kopaná informuje SK mu i sledních domácích zápasech s Fren tátem (3:2) a D. Datynìmi (3:0) ukázali enov tí hráèi poèetnému publiku bojovné srdce, pøedvedli krásné akce a vstøelili nádherné góly. Vítìzství v tìchto utkáních zajistilo enovu první místo v tabulce po polovinì soutì e. DOROST SK JE PØÍSLIBEM DO BUDOUCNOSTI Novì vytvoøený tým dorostu pod vedením realizaèního týmu L. Král, M. Ringo a P. Klim a se v polovinì soutì e Mìstského pøeboru FS Ostrava pohybuje v horních patrech ta- SK dorost SK st. áci SK ml. áci bulky (3. místo). Na podzim 2013 se dlouho dr el na prvním místì (výhry v prvních esti utkáních), pak v ak pøi ly zápasy s vyspìlej ími soupeøi (Rychvald, D. Lhota a zejména hluèínská farma Markvartovice) a také i prohry. I tak umístìní, výkony a hru nového a úzkého kádru dorosteneckého týmu lze hodnotit velmi dobøe. STAR Í A MLAD Í ÁCI SK BOJUJÍ O UDR ENÍ VE sk. B KRAJSKÉ SOUTÌ E MS KFS Mu stva star ích i mlad ích ákù (doplòované z pøípravky) pod vedením realizaèního týmu P. Tomeèek, K. Stibor, Marek Górecki, E. Lyèka se v polovinì soutì e dr í na nesestupových pozicích (9. a 10. místo). Na e týmy na høi ti doplácejí zejména na star í a vyspìlej í hráèe soupeøových mu stev, èemu odpovídají i výsledky. Doufáme, e v pøí tím roce se tento handicap vyrovná a ákovskou krajskou soutì v enovì udr íme. STAR Í PØÍPRAVKA U10 SK v soutì i Minifotbal sk. C MìFS Ostrava BOJUJE O PRVENSTVÍ Nejmlad í mu stvo enovských benjamínkù (a je jich mnoho), které vede realizaèní tým M. Górecki, P. Tronczyk, P. Tomeèek, J. Beránek, K. Stibor, E. Lyèka a dal í z øad dobrovolníkù a rodièù se od zaèátku soutì e pohybuje na pøedních místech tabulky (poøadí ovlivòuje nestejný poèet odehraných utkání). Z osmi zápasù pøípravka prohrála jen dva zápasy, v dy o jediný gól. Její výkony jsou té pøíslibem do budoucnosti. Vzhledem k poètu nejmen ích fotbalistù SK enov hledá zájemce k vedení tréninkù a zápasù pøípravky! Zájemci o tuto èinnost se mohou pøihlásit u M. Góreckého (mob ) nebo u kteréhokoliv èlena výboru SK. VÁ ENÍ ENOV TÍ OBÈANÉ, FOTBALOVÍ PØÁTELÉ. DOVOLTE, ABYCHOM VÁM POPØÁLI PØÍJMENÉ PRO ITÍ POSLEDNÍCH DNÙ ROKU 2013, KRÁSNÉ VÁNOCE A V E NEJLEP Í V ROCE SK ENOV KOPANÁ Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 16 ENOVSKÝ 12/2013

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který nad v í pochyby bude rokem drobných èi vìt ích lidských starostí, ale jistì

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Pojïme spolu do Betléma

Pojïme spolu do Betléma Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Pojïme spolu do Betléma Známými slovy Vás, milí ètenáøi, v tomto sváteèním pøedvánoèním èase, zveme k náv tìvì betléma. Nemusíme v ak

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY A máme prosinec! Mnozí z nás sní o nekoneèných zasnì ených pláních, jiní zase vítají, e se svatý Martin

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Leden /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Sport X Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Vážení obèané, Zastupitelstvo mìsta Šenova na svém zasedání dne 10.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

/ Prosinec DESET LET MÌSTA ŠENOV

/ Prosinec DESET LET MÌSTA ŠENOV / Prosinec 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Vážení a milí ètenáøi, ani jsme se nenadáli a rok 2008 nám utekl jako voda v divoké

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport OHLEDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM 2015 Vá ení spoluobèané, pøelom starého a nového roku je v dy pøíle itostí k bilancování toho, co se událo

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více