Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

2 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) Aktiva celkem / Total assets N/A Vlastní kapitál / Shareholders equity N/A Cizí zdroje * / Liabilities * N/A Časové rozlišení (Ostatní pasíva) ** / Accruals (Other liabilities) ** N/A Výnosy celkem / Total revenues N/A Tržby / Sales revenues N/A Provozní výsledek hospodaření / Profit/loss from operations N/A Výsledek hospodaření před zdaněním / Pre-tax profit/loss N/A Výsledek hospodaření za účetní období / Profit/loss for the accounting period N/A Evidenční počet pracovníků / Number of employees N/A Přidaná hodnota na zaměstnance / Value added per employee 0,605 0,441 0,477 N/A Finanční majetek k / Financial assets at 31 December N/A Čerpané úvěry k / Loans drawn at 31 December N/A (v mil. Kč) / (in CZK million) Fakturovaný objem ze stavební výroby dle segmentů / Invoiced value of construction services by segment N/A bytová a občanská výstavba / housing and community facilities N/A sociální a nemocniční stavby / social and hospital buildings N/A průmyslová výstavba / industrial buildings N/A vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby / water management, environmental and engineering structures N/A dopravní stavby / road construction N/A Získané zakázky / Contracts won N/A bytová a občanská výstavba / housing and community facilities N/A sociální a nemocniční stavby / social and hospital buildings N/A průmyslová výstavba / industrial buildings N/A vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby / water management, environmental and engineering structures N/A Získané zakázky / Contracts won N/A veřejný sektor / public sector N/A soukromý sektor / private sector N/A N/A) Společnost se k stala nástupcem společností VCES Vodohospodářské stavby a.s., VCES PREMING a.s., VCES PRAHA a.s., VCES OLOMOUC s.r.o., VCES Východočeská stavební a.s., VCES DAFOSS a.s. a PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. Do doby fúze fungovaly jednotlivé společnosti jako samostatné právní subjekty s vlastními daňovými přiznáními. *) Včetně zálohových listů, kryjících rozestavěnost na neukončených zakázkách. **) Včetně dílčích faktur (splátkových listů vč. DPH), na neukončených zakázkách veřejný sektor, k zúčtování do výnosů v příštích obdobích. N/A) At 1 January 2003, the Company became a legal successor of VCES Vodohospodářské stavby a.s., VCES PREMING a.s., VCES PRAHA a.s., VCES OLOMOUC s.r.o., VCES Východočeská stavební a.s., VCES DAFOSS a.s. and PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. Until the merger, individual companies operated as autonomous legal entities and submitted their own tax returns. *) Including advance invoices covering construction in progress for ongoing projects. **) Including partial invoices (instalment sheets incl. VAT) for ongoing projects public sector, to be accounted for in deferred revenues.

3 Získané zakázky v letech v členění dle oborových segmentů Contracts won in by segment Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 21 % 16 % 1 % 62 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 16 % 14 % 29 % 41 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 23 % 13 % 27 % 37 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings 29 % 16 % 25 % 30 % Získané zakázky v letech v členění na soukromý a veřejný sektor Contracts won in by sector (private vs. public) Soukromý sektor Private sector 24 % 35 % 30 % 48 % Veřejný sektor Public sector 76 % 65 % 70 % 52 %

4 Obsah Contents Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction Významné události roku 2005 Významné stavby v roce 2005 Záměry a cíle Statutární orgány a vedení společnosti Organizační struktury společnosti VCES a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Základní kapitál, cenné papíry, akcionáři Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislých auditorů k účetní závěrce Roční účetní závěrka Příloha účetní závěrky Zpráva nezávislých auditorů k výroční zprávě Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Předmět podnikání společnosti VCES a.s. Základní údaje o společnosti Kontaktní údaje Důležité skutečnosti po účetní závěrce společnosti Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director Highlights of 2005 Major Construction Projects in 2005 Aims and Objectives Statutory Bodies and Management Organizational Structures Report of the Board of Directors on the Company s Business Activities and Assets Registered Capital, Shares and Shareholders Report of the Supervisory Board Report of Independent Auditors on the Financial Statements Annual Financial Statements Notes to the Financial Statements Report of Independent Auditors on the Annual Report Report on Relations of Related Persons Principal Activities of VCES a.s. Basic Information about the Company Contacts Major Events after the Balance Sheet Date

5 VCES a.s. Annual Report 2005

6 VCES a.s. Výroční zpráva 2005

7 VCES a.s. Annual Report 2005

8 VCES a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, přátelé, dámy a pánové, Dear customers, business partners, friends, ladies and gentlemen! začátek roku 2006 je příležitostí pro zhodnocení výsledků naší akciové společnosti a celé skupiny VCES za rok Stejně tak jako pro celé stavebnictví v České republice, byl pro skupinu VCES rok 2005 velmi úspěšný. V porovnání s velkou dynamikou rozvoje předcházejících let jsme v roce 2004 a zejména 2005 zvolnili jeho tempo a soustředili se na vytvoření podmínek pro další expanzi skupiny VCES. Zavedením nového informačního systému do všech oblastí naší činnosti jsme si v rámci tohoto za chodu běžícího konsolidačního období vytvořili kvalitativně úplně nové předpoklady pro nový start rozvoje v roce V průběhu tohoto období jsme upevnili postavení našich územně příslušných společností a odštěpných závodů v jednotlivých regionech České republiky. Posílili jsme naši pozici především v Praze a vstoupili do dalších stavebněpodnikatelských segmentů. Potvrdili jsme své místo ve vedoucí skupině stavebních společností v České republice. V roce 2005 jsme dokončili celou řadu významných staveb, kromě jiného Dostavbu Kardiocentra IKEM Praha, Ústav pro péči o matku a dítě Praha, Rekonstrukci a dostavbu Magistrátu města Olomouc, Skupinový vodovod Nymburk Chotuc, Pavilon S Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Čistírnu odpadních vod Chrudim, Závod na výrobu dřevěných lišt Kamýk nad Vltavou, Přestavbu Filharmonie Hradec Králové, Krajskou knihovnu Pardubice, Rozšíření závodu SIEMENS Frenštát pod Radhoštěm, Vertex Fabrics, Nemocnici Ústí nad Orlicí, Obnovu komunikace II. třídy Olomouc, Projekt SPIDERMAN Kimberly-Clark Jaroměř, Kanalizaci a ČOV Litovel a další. Pokračujeme v realizaci významných staveb, například Olomouc Sewer System Upgrading, Knihovnicko-informační centrum Hradec Králové, Nemocnice Havířov, Polyfunkční dům Quinta Analytica, Kanalizace Kutná Hora Kaňk a Malín, Domov důchodců Lanškroun, Cutisin Jilemnice, Rekultivace skládek galvanických kalů a pesticidů Jetřichov lokalita Pasa, Kanalizace a ČOV Choltice, Kanalizace Škrovád a dalších. V roce 2005 jsme také mnoho stavebních děl zahájili. Uveďme příkladmo výstavbu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, The beginning of the year 2006 is an occasion for evaluation of results achieved in our joint-stock company and the entire VCES group in For the construction sector in the Czech Republic the year 2005 was very successful, and so it was for the VCES group. Compared with the highly dynamic development in the previous years, we slightly slowed down in 2004 and especially in 2005, while we were concentrating on creating conditions for further expansion of the VCES group. A new information system embracing all areas of our activities was implemented in the company during this consolidation period, with business going on as usual, and it created brand new conditions for a development restart in During this period we strengthened the position of our branches located in individual regions of the Czech Republic. We primarily strenghtened our position in Prague and began engaging in other construction segments. We confirmed our position among leading construction companies in the Czech Republic. In 2005, we completed many major construction projects including the annex to the IKEM Cardiac Centre, The Institute for the Care of Mother and Child Prague, the reconstruction and extension of the Olomouc Town Council, the water supply system for Nymburk Chotuc, the new building (S1) in the Teaching Hospital Královské Vinohrady Prague, the waste water treatment plant in Chrudim, the wooden ledge production plant in Kamýk nad Vltavou, the reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building, The Regional Library in Pardubice, the extension of the SIEMENS plant in Frenštát pod Radhoštěm, Vertex Fabrics, the hospital in Ústí nad Orlicí, renewal of the 2nd category road in Olomouc, SPIDERMAN project for Kimberly-Clark Jaroměř, the sewer system and waste water treatment plant Litovel and other projects. The following significant projects are in the course of construction: Olomouc Sewer System Upgrading, The Library and Information Centre in Hradec Králové, Havířov Hospital, Multifunctional Building Quinta Analytica, the sewer system in the Kaňk and Malín districts in Kutná Hora, the Retirement Home in Lanškroun, Cutisin Jilemnice, the recultivation of galvanic sediments and

9 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director 5 VCES a.s. Annual Report 2005 VYBRANÉ KONSOLIDOVANÉ UKAZATELE SKUPINY VCES (AUDITOVANÉ) VCES GROUP, SELECTED CONSOLIDATED INDICATORS (AUDITED) (v tis. Kč) / (CZK thousand) 2005 Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření / Consolidated operating profit (loss) Konsolidovaný obrat / Consolidated turnover Přidaná hodnota / Value added STRUKTURA AKTIV A PASIV A VÝSLEDKY CELKU K STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES AND GROUP RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2005 Přístavbu a opravu obchodního centra GRAND Pardubice, Rekonstrukci Studia Beseda Hradec Králové, Rekonstrukci depozitářů Vlastivědného muzea Olomouc, Obytný soubor Slunečný vršek, Bydlení na Slovanech Úvaly u Prahy, ZŠ Čeladná, Škoda Mladá Boleslav závod Kvasiny, Saint Gobain Vertex, Intenzifikaci a rozšíření ČOV Nymburk, Kanalizaci a ČOV Solnice Ještětice Kvasiny, ZŠ Jablonné v Podještědí, Přestavbu výrobního závodu CIE Valašské Meziříčí, Kanalizaci a vodovod Poděbrady napojení části Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží, Sportovní halu Bělá pod Bezdězem, Novostavbu Zahradní Karlovy Vary, Komunitní centrum Beroun atd. Z developerských projektů jsme zahájili výstavbu rezidenčního bloku HARFA A a HARFA B Praha a Bytového komplexu Topolovka v Olomouci. V roce 2005 jsme oproti roku předcházejícímu navýšili rezervy a opravné položky kryjící budoucí rizika o téměř 100 mil. Kč (3,5 mil. EUR). S tisíci zaměstnanci jsme v roce 2005 dosáhli konsolidovaného obratu přes 3,8 mld. Kč (135 mil. EUR), provozního výsledku hospodaření ve výši přes 163 mil. Kč (5,8 mil. EUR), EBIT dosáhl výše téměř 156 mil. Kč (5,5 mil. EUR) a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění výše přes 96 mil. Kč (3,4 mil. Kč). V roce 2005 jsme výrazně rozšířili své aktivity v segmentu developerských projektů, které zaujaly pevné místo v naší podnikatelské činnosti s plánovaným ročním obratem 300 mil. Kč. Podařilo se nám taktéž vstoupit prvními realizovanými stavbami do oboru dopravních staveb. Zdokonalením integrovaného systému řízení v oblastech BOZP, kvality a životního prostředí jsme posílili certifikace naší společnosti potřebné pro stavebně-podnikatelskou činnost v Evropské unii; včetně potvrzení NBÚ pro realizaci vojenských staveb v režimu utajení pro NATO. Po zhodnocení výsledků za rok 2005 je mojí povinností podívat se na naši budoucnost, na nastávající rok pesticides heaps in Jetřichov Pasa, the sewer system and waste water treatment plant Choltice, the sewer system at Škrovád and others. In 2005, we also started many new building projects. From all of them let us name just a few: the construction of the Faculty of Chemical Technology at the Pardubice University, the annex to and repair of GRAND Pardubice Shopping Centre, the reconstruction of the Beseda Studio in Hradec Králové, the reconstruction of depositories of the National History and Geography Museum in Olomouc, Slunečný vršek housing complex, Na Slovanech residential complex Úvaly u Prahy, the school in Čeladná, Škoda Mladá Boleslav Kvasiny plant, Saint Gobain Vertex, the intensification and extension of the waste water treatment plant in Nymburk, the sewer system and waste water treatment plant for Solnice Ještětice Kvasiny, the school in Jablonné v Podještědí, the reconstruction of CIE production plant at Valašské Meziříčí, the sewer system and water supply system in Poděbrady connection of Polabec, Přední Lhota, Kluk and Velké Zboží, Sports Hall in Bělá pod Bezdězem, the new building Zahradní in Karlovy Vary, The Community Centre in Beroun and other projects. Property development projects recently started include construction of the blocks of flats HARFA A and HARFA B in Prague and the residential complex Topolovka in Olomouc. In 2005, we increased reserves and provisions for future risks by almost CZK 100 million (EUR 3.5 million) compared with the previous year. With one thousand employees we achieved in 2005 consolidated turnover of over CZK 3.8 billion (EUR 135 million) and operating profit of ca CZK 163 million (EUR 5.8 million). Our EBIT totalled almost CZK 156 million (EUR 5.5 million) and our consolidated income after taxation exceeded CZK 96 million (EUR 3.4 million). In 2005, we substantially expanded our property development projects; with planned yearly turnover of CZK 300 million they have a firm place in our business activities. We also successfully entered the road construction sector where we completed the first projects. Rozvaha / Consolidated balance sheet (v tis. Kč) / (CZK thousand) Aktiva celkem / Total assets B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets C. Oběžná aktiva / Current assets D. Časové rozlišení / Accruals and deferrals Pasíva celkem / Total liabilities A. Vlastní kapitál / Shareholders equity B. Cizí zdroje / Liabilities (external resources) C. Časové rozlišení / Accruals and deferrals D. Menšinový vlastní kapitál / Equity of minority shareholders 0 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty / Consolidated income statement (v tis. Kč) / (CZK thousand) I. Tržby za prodej zboží / Sales of goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Costs of goods sold Obchodní marže / Gross profit 522 II. Výkony / Sales of production B. Výkonová spotřeba / Cost of sales Přidaná hodnota / Value added * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření / Consolidated operating profit (loss] * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření / Consolidated financial results ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost / Consolidated ordinary profit (loss) XIII. Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření / Consolidated extraordinary profit (loss) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) / Consolidated profit (loss) for the accounting period (+/-) Naší trvalou snahou je lépe plnit požadavky a očekávání našich zákazníků, a tím prohlubovat jejich důvěru. Že za nás mluví činy a ne slovo, považujeme za naši hlavní zásadu. Neustále usilujeme o to, mít nejlepší pracovníky, připravené We have improved our integrated management system in the following areas: safety and health at work, quality and environment and acquired new certificates necessary for carrying out building activities in the European Union,

10 VCES a.s. Výroční zpráva odvádět velmi kvalifikovanou práci, pracovníky schopné, s tahem na branku, pracovníky hrdé na to, že patří do společné rodiny VCES. Toto vše v souhrnu nám dává velkou naději a optimismus obstát v obrovské konkurenci v blízké i daleké budoucnosti. Opřeme-li se o to, že objem uzavřených stavebních zakázek v roce 2005 představuje výši 3,2 mld. Kč a objem nově získaných zakázek v prvních obdobích (leden, únor) roku 2006 převýšil 1,5 mld. Kč, je výhled opravdu velmi optimistický. Ukazatel zásoby práce (order backlog) činí výši 4,2 mld. Kč ke dni , tj. při vstupu do stavební sezony, kdy nás obchodní příležitosti roku 2006 teprve čekají. Toto vše poukazuje na skutečnost, že naše velké pracovní nasazení, přístup k zákazníkům, k zaměstnancům a k veřejnosti přinášejí očekávané výsledky. Hned v úvodu roku 2006 jsme získali pro nás velice prestižní zakázky, a to Univerzitu Hradec Králové a Rekonstrukci a dobudování stokové sítě pro Statutární město Olomouc financovanou z evropských zdrojů. Tyto dvě zakázky nejsou důležité jen svým objemem, ale též svou stavebnětechnickou ojedinělostí a společenským významem. Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, přátelé, dámy a pánové, je na místě poděkovat zákazníkům za projevenou důvěru, našim dodavatelům, architektům a projektantům za spolupráci na realizaci stavebních zakázek a v neposlední řadě také zaměstnancům společností skupiny VCES za kvalitní práci, díky které můžeme zákazníky a obchodní partnery při každém vzájemném kontaktu přesvědčit, že jejich stavebním plánům nestojí nic VCEStě. including a certificate issued by the National Security Office for work with confidential information required for NATO military projects. Having evaluated the company s results for 2005, it is my duty to look into the future, to the upcoming year We permanently strive to meet requirements and expectations of our customers in a better way, and to increase their confidence. It is our actions that speak for us, is considered to be our key principle: We continually make every effort to have the best staff, highly qualified, capable and focused professionals, proud of the fact that they are part of the VCES family. This fills us with great hope and optimism that our company will be able to carry on in fierce competition in the near and distant future. In light of the fact that the volume of construction contracts concluded for 2005 represents CZK 3.2 billion and new contracts signed in January and February 2006 exceeded CZK 1.5 billion, the outlook is really optimistic. At 1 March 2006, i.e. at the beginning of the new construction season when new business opportunities are yet to come, the order backlog totals CZK 4.2 billion. This indicates that our efforts, high quality standards, and our approach to customers, employees and the public bring expected results. Right at the opening of the year 2006 we won two prestigious contracts: the University in Hradec Králové and the reconstruction and completion of the sewer system for Olomouc which is financed from EU funds. These two contracts are very important for us not only because of their financial volume but also because the projects are unique in the technical sense and most notable. Dear customers, business partners, friends, ladies and gentlemen! JUDr. Miroslav Boštík předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Managing Director Allow me to thank our customers for their confidence, to thank our suppliers, architects and designers for cooperation on construction projects. Last but not least, I would like to thank all employees of the VCES group for their high quality work, thanks to which we can persuade our customers and business partners that with VCES nothing stands in the way of their construction plans.

11 VCES a.s. Annual Report 2005

12 VCES a.s. Výroční zpráva Významné události v roce 2005 Highlights of 2005 LEDEN Předání přístavby porodních a operačních sálů ÚPMD v Praze-Podolí Dokončení rekonstrukce a přístavby Mateřské školy v Nové Pace Reprezentační ples stavebního koncernu VCES se poprvé v historii firmy koná v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové BŘEZEN Dokončení II. etapy rekonstrukce Nemocnice v Ústí nad Orlicí Předání novostavby zdravotníckého střediska v České Kamenici Vychází první číslo firemního zpravodaje VCES REPORT DUBEN Předání novostavby Pavilonu S1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Historicky první prezentace společnosti VCES a.s. na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně Předání novostavby Krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje KVĚTEN Dokončení výstavby sportovního stadionu v Zákupech ČERVEN Předání Krajské knihovny v Pardubicích Dokončení rekonstrukce fary a novostavby Rodinného domova v Žichlínku Zahájení dostavby vodovodní a kanalizační sítě v Poděbradech Předání sportovního areálu ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě JANUARY Annex to maternity ward and operating theatre at the Institute for the Care of Mother and Child in Prague-Podolí handed over Reconstruction and annex at a Kindergarden in Nová Paka completed VCES Gala Evening held for the first time in the Aldis Congress Centre in Hradec Králové MARCH Second phase of reconstruction of the Hospital in Ústí nad Orlicí completed New Health Centre in Česká Kamenice handed over First issue of VCES REPORT, a corporate newsletter, published APRIL New Building (S1) in the Teaching Hospital Královské Vinohrady in Prague handed over VCES a.s. presented itself for the first time at the International Building Fair in Brno New Regional Operational and Information Centre of the Hradec Králové Fire Brigade handed over MAY Construction of the Sports Stadium in Zákupy completed JUNE Regional Library in Pardubice handed over Reconstruction of Presbytery and a new Foster Care Home in Žichlínek completed Extension of the water supply and sewer system in Poděbrady begun Sports Complex at the Jirásek s School in Vysoké Mýto handed over

13 Významné události v roce 2005 Highlights of VCES a.s. Annual Report 2005 ČERVENEC VCES a.s. poprvé partnerem české tenisové reprezentace v utkání Fed Cupu v Liberci (Česká republika Itálie) ZÁŘÍ Zahájení rekonstrukce Základní školy Mšené-lázně Předání sportovní haly Základní školy Rokytnice v Orlických horách Účast na stavebním veletrhu ForArch v Praze VCES a.s. partnerem české tenisové reprezentace v utkání Davis Cupu Česká republika Německo v Liberci ŘÍJEN Dokončení přestavby budovy Filharmonie Hradec Králové Dokončení první části rekonstrukce Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici LISTOPAD Předání novostavby Kardiocentra IKEM Zahájení stavby nové požární stanice v Broumově Zahájení stavby nového areálu Univerzity Pardubice Napojení části Kaňk a Malín na kanalizační síť Kutné Hory Dokončení rekonstrukce ČOV Chrudim Předání rekonstrukce Základní školy Hanspaulka v Praze PROSINEC Předání vodovodu Nymburk-Chotuc Dokončení rekonstrukce budovy Magistrátu města Olomouce Hynaisova ul. 10 JULY For the first time, VCES a.s. partnered the Czech tennis representation at the Fed Cup match between the Czech Republic and Italy in Liberec SEPTEMBER Reconstruction of the School in Mšené-lázně begun Sports Hall at the School at Rokytnice in Orlické Hory handed over VCES participated in the Building Fair ForArch in Prague VCES a.s. partnered the Czech tennis representation at the Davis Cup match between the Czech Republic and Germany in Liberec OCTOBER Reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building completed First phase of the reconstruction of the Masaryk s School in Velká Bystřice completed NOVEMBER New building of the Cardiac Centre at IKEM handed over Construction of a new fire station in Broumov begun Construction of a new University Pardubice complex begun Kaňk and Malín districts connected to the sewer system in Kutná Hora Reconstruction of the waste water treatment plant in Chrudim completed Reconstructed School at Hanspaulka in Prague handed over DECEMBER Water supply system for Nymburk - Chotuc handed over Reconstruction of the Olomouc Town Council building on Hynaisova Street 10 completed

14 VCES a.s. Výroční zpráva ROZMÍSTĚNÍ STAVEB REALIZOVANÝCH V ROCE 2005 CONSTRUCTION PROJECTS REALIZED IN 2005 LOCATION

15 Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in VCES a.s. Annual Report 2005 Dokončené stavby Completed construction projects Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Dostavba kardiocentra IKEM Praha Ústav pro péči o matku a dítě Praha Podolí Rekonstrukce objektu Magistrátu města Olomouce Hynaisova ul. 10 Skupinový vodovod Nymburk Chotuc Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavilon S1 přístavba pavilonu S (I. a II. etapa) Bytový dům Praha Hostivař Závod na výrobu dřevěných lišt Kamýk nad Vltavou Přestavba budovy Filharmonie Hradec Králové ČOV Chrudim intenzifikace a rekonstrukce VSVČ Hradecko dokončení Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Rekonstrukce objektu č.p. 79 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích (Krajská knihovna Pardubice) Obytný soubor SAD MÍRU Větřní 60 bytových jednotek v šesti řadových domcích Dolní Třebonín Výrobní areál GONDELLA Říkov Villa Vlašimská, Praha Výroba a montáž dialyzačních setů II. etapa (Serumwerk Přelouč) Rozšíření závodu SIEMENS Automobilová technika, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm Rozšíření závodu Linde pohony v Českém Krumlově Obytný soubor Nad Mazankou III. etapa Rekonstrukce a dostavba školského areálu Rokytnice v Orlických horách III. etapa Stavby s objemem dodávky do 50 mil Kč Zdravotnické středisko Česká Kamenice ZÚ Lucemburk rekonstrukce vily s přístavbou Stavební úpravy objektu ZŠ Hanspaulka, Praha 6 Přestavba Trefferie Hypermarket Globus Chomutov Regenerace parteru sídliště 9. května v Sázavě zóna III Montáž úpravárenské linky Vertex Fabrics s.r.o. Hala Sekání plošiny Stavba Vltava větrací nástavba Projects valued at over CZK 200 million Annex to the Cardiac Centre at the Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague The Institute for the Care of Mother and Child, Prague Podolí Reconstruction of the Olomouc Town Council on Hynaisova Street, No. 10 The water supplay system for Nymburk Chotuc Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million S1 Building in the Teaching Hospital Královské Vinohrady annex to S Building (phase I and II) Block of flats in Prague 10 Hostivař Wooden ledge production plant in Kamýk nad Vltavou Reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building Waste water treatment plant Chrudim intensification and reconstruction Completion of the Hradec Králové region water supply system Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Reconstruction of house no. 79 on Pernštýn square in Pardubice (Regional Library Pardubice) Residential complex SAD MÍRU Větřní 60 flats in six terraced houses at Dolní Třebonín Production complex GONDELLA Říkov Villa Vlašimská, Prague Production and assembly of dialysis sets phase II (Serumwerk Přelouč) Extension of SIEMENS Automobilová technika, s.r.o. plant in Frenštát pod Radhoštěm Extension of the Linde pohony plant in Český Krumlov Residential complex Nad Mazankou phase III Reconstruction and completion of a school complex in Rokytnice v Orlických horách phase III Projects valued up to CZK 50 million Health Centre in Česká Kamenice Czech Embassy in Luxembourg reconstruction and annex to a villa Reconstruction of the Hanspaulka School, Prague 6 Reconstruction of Trefferie Globus Hypermarket in Chomutov Road, pavement and car parks repair, and landscaping at the 9th May Housing Estate in Sázava zone III Vertex Fabrics s.r.o. assembly of a finishing line Hall Sekání platforms Vltava Construction Project ventilation facility

16 VCES a.s. Výroční zpráva Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in 2005 Autosalon Audi VW Pardubice a zastřešení prostoru stání užitkových vozidel Skladová a prodejní hala, Hradec Králové Samoobslužný OD Kaufland Chrudim Nová Ves areál UNIPAP Bauhaus Brno SG Vertex Litomyšl a.s. INSECT SCREEN Rekonstrukce a přístavba ÚMČ Praha 2 Polyfunkční objekt ZPA Jinonice montáž OK Mřížky DI V. etapa přístavba a nástavba haly úpravny Ocelová dělící příčka v hale CIE Plasty, průmyslová zóna Lešná Domov mládeže Choceň Dostavba školy v areálu bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě III. část Rekonstrukce a přístavba fary v Žichlínku Nemocnice Ústí nad Orlicí Obnova komunikace II. třídy č. II/570 Olomouc Oprava obecní komunikace Žichlínek Zolova ul., Slavonín chodník před ZŠ Stavona, závod na výrobu plastových oken České Libchavy Rekonstrukce podlahy a osvětlení tělocvičny Emila Zátopka Kopřivnice Přestavba obj. 751 na 24 bytů Štramberk Bytový dům ulice Macanova, Pardubice Stacionář v České Třebové Zastřešení ledové plochy ZŠ Nová Paka dostavba šaten a sociálního zařízení Generální oprava venkovních fontán před Kulturním domem města Ostravy Kimberly Clark Jaroměř Projekt SPIDERMAN Audi and VW showroom Pardubice Storage and sale hall, Hradec Králové Kaufland department store in Chrudim Nová Ves UNIPAP complex Bauhaus Brno SG Vertex Litomyšl a.s. INSECT SCREEN Reconstruction and annex to Prague 2 District Office Multifunctional building for ZPA Jinonice assembly of the steel structure DI gauze phase V annex to and extension of afinishing shop Steel partition in the CIE Plasty hall, Lešná industrial zone Youth Home Choceň Completion of a school in former barracks in Vysoké Mýto phase III Reconstruction and extension of a presbytery in Žichlínek Ústí nad Orlicí Hospital Renewal of a 2nd category road no. II/570, Olomouc Repair of a municipal road at Žichlínek Pavement in front of the school building Zolova Street, Slavonín Stavona, plastic windows production plant in České Libchavy Reconstruction of a floor and lighting at Emil Zátopek s gym in Kopřivnice Building of 24 flats in house no. 751 Štramberk Block of flats in Macanova Street, Pardubice Day Hospital in Česká Třebová Roofing of a skating rink at the winter stadium in Nová Paka addition of dressing rooms, restrooms and lavatories Major repair of water fountains in front of the Ostrava House of Culture Kimberly - Clark Jaroměř SPIDERMAN project

17 VCES a.s. Annual Report 2005 << Nemocnice Ústí n. O. Hospital Ústí n. O. < Rekonstrukce a přístavba fary v Žichlínku Reconstruction of the presbytery in Žichlínek > Villa Vlašimská, Praha Villa Vlašimská, Prague Průmyslová zóna Litovel technická a dopravní infrastruktura Bělotín bytový dům 28 b.j. Kanalizace a ČOV Litovel II. etapa Oprava komunikace a chodníků ul. Kysucká v Litovli Bytový dům Hradec Králové Rekonstrukce objektu 750 Štramberk Opava Kateřinky, ul. Rolnická rekonstrukce kanalizace RD Rychnov n. Kn. hrubá stavba Stavební úpravy Masarykovy ZŠ a přístavba tělocvičny I. etapa Velká Bystřice Zhotovení rekonstrukce ZŠ Červená Voda IV. etapa ČOV Nový Jičín rekonstrukce plynojemu Slavonín kanalizace Rekonstrukce a přístavba ZŠ Doudleby III. etapa Dobruška rekonstrukce objektů GeoHMS sklad Distribuční vodovodní řady po obci Chleby a Chleby Draho Pardubice kasárna letiště rekonstrukce metrologické laboratoře Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hřebeč II. etapa rekonstrukce stávajícího objektu I. stupně ZŠ Obchodní centrum TESCO Letňany III trubní vedení Přeložka silnice I/7 Chomutov Křimov I. etapa Kanalizace Záboří nad Labem II. etapa Kanalizace Březhrad napojení na ČOV Hradec Králové Kanalizace Hlinsko napojení částí Srní Vodovod Hradec Králové Úpravna vody Prameniště Litá Litovel industrial zone service lines and roads Block of flats with 28 flats Bělotín Sewer system and waste water treatment plant at Litovel phase II Road and pavement repair in Kysucká Street in Litovel Block of flats in Hradec Králové Reconstruction of house no. 750 Štramberk Reconstruction of the sewer system in Opava-Kateřinky, Rolnická Street Framework of a detached house at Rychnov nad Kněžnou Construction work at the Masaryk School and construction of a new gym - phase I, Velká Bystřice Reconstruction of the Červená Voda School phase IV Waste water treatment plant Nový Jičín reconstruction of a gas tank Slavonín sewer lines Reconstruction and an annex to the Doudleby School phase III Dobruška reconstruction of GeoHMS buildings storage facility Distribution water mains in Chleby and Chleby-Draho Pardubice barracks at the airport reconstruction of a metrological lab Reconstruction and an annex to the Hřebeč School phase II reconstruction of the existing Primary School building TESCO Letňany III Shopping Centre piping Road I/7 Chomutov - Křimov by-pass phase I Sewage lines at Záboří nad Labem phase II Sewage lines at Březhrad connection to the Hradec Králové waste water treatment plant Sewage lines at Hlinsko connection of Srní districts Water distribution system in Hradec Králové water treatment plant spring area Litá

18 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 < Dostavba kardiocentrea IKEM Praha Annex to the Cardiac Centre at the Institute of Clinical and Experimental Medicine,Prague > Dostavba školy ve Vysokém Mýtě Annex to the school in Vysoké Mýto >> Rekonstrukce a dostavba školského areálu Rokytnice v Orlických horách Reconstruction and anexx to the school in Rokytnice v Orlických horách Probíhající (rozestavěné) stavby Construction projects in progress Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Polyfunkční dům Quinta Analytica, Praha Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky Nemocnice Havířov rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. Olomouc Sewer System Upgrading Knihovnicko-informační centrum Hradec Králové Projects valued at over CZK 200 million Multi-functional building Quinta Analytica, Praha Completion of reconstruction and modernization of Polička educational facilities Havířov Hospital - reconstruction and modernization of surgery rooms I Olomouc sewer system upgrading The Library and Information Centre in Hradec Králové Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Domov důchodců Lanškroun Kanalizace Kutná Hora napojení částí Kaňk a Malín Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Cutisin s.r.o. Jilemnice zvýšení kapacity Rekultivace skládek galvanických kalů a pesticidů Jetřichov lokalita Pasa Stavby s objemem dodávky do 50 mil. Kč Lučební závody výroba synhydridu Změna stavby na 16 b.j. Bělotín Čáslav, rekonstrukce objektů bojového rozptylu č. 1 a 2 Kanalizace a ČOV Choltice Kanalizace Škrovád I III. etapa Kanalizace a ČOV Činěves ČOV Třemošnice intenzifikace Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million Retirement Home Lanškroun Sewer system in Kutná Hora connection of Kaňk and Malín districts Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Cutisin s.r.o. Jilemnice increase of capacity Recultivation of galvanic sediments and pesticides heaps in Jetřichov Pasa Projects valued up to CZK 50 million Chemical plant production of synhydride Change of project to 16 flats at Bělotín Čáslav, reconstruction of military buildings no. 1 and 2 Sewer system and waste water treatment plant Choltice Sewer system at Škrovád phases I-III Sewer system and waste water treatment plant Činěves Intensification of waste water treatment plant at Třemošnice

19 Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in VCES a.s. Annual Report 2005 Zahájené stavby Construction projects started Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Výstavba Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice Přístavba a opravy obchodního centra GRAND Pardubice Obytný soubor Slunečný vršek, Praha Bydlení na Slovanech Úvaly u Prahy Projects valued at over CZK 200 million Construction of the Faculty of Chemical Technology of Pardubice University Annex to and repairs of GRAND Pardubice Shopping Centre Residential complex Slunečný vršek Housing estate at Slovany Úvaly u Prahy Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Jablonné v Podještědí M3 severní přístavba Kvasiny Přístavba výrobního závodu CIE Valašské Meziříčí Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ v Čeladné II. etapa Kanalizace a vodovod Poděbrady napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Stavební úpravy, modernizace a přístavba Základní školy Mšené lázně Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Doksy Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Bystré II. a III. etapa Saint Gobain Vertex a.s. rekonstrukce rozvodny Rekonstrukce a přístavba ZŠ Doudleby IV. etapa výstavby Rekonstrukce Apartmány Ramzová a Vodovod Petříkov Ramzová Rekonstrukce studia Beseda Hradec Králové Rekonstrukce depozitářů Vlastivědné muzeum Olomouc Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Lanškroun Hotel EURO v Pardubicích Intenzifikace a rozšíření ČOV Nymburk Brněnec kanalizace a ČOV Kanalizace a ČOV Solnice Ještětice Kvasiny Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million Reconstruction and annex to the Jablonné v Podještědí school M3 North annex Kvasiny Annex to CIE Valašské Meziříčí production plant Reconstruction, modernization and adaptation of the School at Čeladná phase II Sewer system and water distribution system in Poděbrady connection of Polabec, Přední Lhota, Kluk and Velké Zboží districts Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Construction work, modernization and an annex to Mšené-lázně School Reconstruction and annex to Doksy School complex Completion of reconstruction and modernization of educational facilities at Bystrá phases II and III Saint Gobain Vertex a.s. reconstruction of the substation Reconstruction and an annex to the Doudleby School phase IV Reconstruction Apartments at Ramzová and water distribution system at Petříkov - Ramzová Reconstruction of the Beseda Studio in Hradec Králové Reconstruction of depositories National History and Geography Museum in Olomouc

20 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Stavby s objemem dodávky do 50 mil. Kč ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny přístavba k hale M3, C1 včetně infrastruktury Oprava chodníku ul. Kysucká v Litovli Bytové domy Topolovka Olomouc Olomouc, Kyselovská ul. rekonstrukce komunikace Rekonstrukce ČOV Bašť Odlehčovací stoka Fáblovka SO 03 Napojení kvn pro Letiště Praha Ruzyně a silový kabel 22 kw Kanalizace Kojice I. a II. etapa Labe, Hradec Králové Předměřice, zvýšení protipovodňové ochrany města Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Rychnov nad Kněžnou Dálnice D /IA Libice Dobšice, hlavní trasa km 42,000 51,700 Modernizace ČOV a stokové sítě Jihlava Sportovní hala v Bělé pod Bezdězem Rekonstrukce administrativní budovy Praha Libeň (nádraží) Polyfunkční budova firmy JHP s.r.o. Praha ECOTEX III. etapa Pneuservis Semtín Dostavba haly Abrasiv v Mladé Boleslavi Hala S.N.O.P. Pohořelice Globus Plzeň Autosalon Audi Hradec Králové Rekonstrukce a modernizace školských zařízení obce Chroustovice II. etapa Novostavba Zahradní 845/5 Karlovy Vary Bytový dům Harfa objekt B Malometrážní byty v areálu bývalých kasáren Beroun Regenerace sídliště Pod nemocničním kopcem v Rakovníku Komunitní centrum Beroun Broumov požární stanice Úřad práce Chrudim rekonstrukce budovy na zprostředkovatelnu a IPS Completion of the sewer system and waste water treatment plant intensification - Lanškroun EURO Hotel in Pardubice Intensification and expansion of the waste water treatment plant in Nymburk Brněnec sewer system and waste water treatment plant Sewer system and waste water treatment plant at Solnice Ještětice Kvasiny Projects valued up to CZK 50 million ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny plant annex to M3 and C1 halls, including infrastructure Repair of pavement in Kysucká Street at Litovel Blocks of flats in Olomouc-Topolovka Olomouc, Kyselovská Street road reconstruction Reconstruction of waste water treatment plant Bašť Fáblovka discharge sewer SO 03 Connection of high voltage cable for the Prague Ruzyně Airport and 22 kw power cable Sewer system at Kojice phases I and II Increased protection against flood on the Elbe River, Hradec Králové Předměřice Reconstruction and intensification of water treatment plant, Rychnov nad Kněžnou Motorway D /IA Libice - Dobšice, to km Modernization of the waste water treatment plant and sewer network, Jihlava Sports hall at Bělá pod Bezdězem Reconstruction of the administrative building Prague Libeň (railway station) Multi-functional building for JHP s.r.o. Prague ECOTEX phase III Tire service Semtín Completion of Abrasiv hall in Mladá Boleslav S.N.O.P. Hall at Pohořelice Globus Plzeň Audi Showroom in Hradec Králové Reconstruction and modernization of educational facilities at Chroustovice phase II A new building on Zahradní 845/5 Karlovy Vary Block of flats Harfa building B Small flats in former barracks in Beroun Regeneration of the housing estate Pod nemocničním kopcem in Rakovník Community Centre, Beroun Broumov fire station Employment Office, Chrudim reconstruction of the building and service lines

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více