Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

2 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) Aktiva celkem / Total assets N/A Vlastní kapitál / Shareholders equity N/A Cizí zdroje * / Liabilities * N/A Časové rozlišení (Ostatní pasíva) ** / Accruals (Other liabilities) ** N/A Výnosy celkem / Total revenues N/A Tržby / Sales revenues N/A Provozní výsledek hospodaření / Profit/loss from operations N/A Výsledek hospodaření před zdaněním / Pre-tax profit/loss N/A Výsledek hospodaření za účetní období / Profit/loss for the accounting period N/A Evidenční počet pracovníků / Number of employees N/A Přidaná hodnota na zaměstnance / Value added per employee 0,605 0,441 0,477 N/A Finanční majetek k / Financial assets at 31 December N/A Čerpané úvěry k / Loans drawn at 31 December N/A (v mil. Kč) / (in CZK million) Fakturovaný objem ze stavební výroby dle segmentů / Invoiced value of construction services by segment N/A bytová a občanská výstavba / housing and community facilities N/A sociální a nemocniční stavby / social and hospital buildings N/A průmyslová výstavba / industrial buildings N/A vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby / water management, environmental and engineering structures N/A dopravní stavby / road construction N/A Získané zakázky / Contracts won N/A bytová a občanská výstavba / housing and community facilities N/A sociální a nemocniční stavby / social and hospital buildings N/A průmyslová výstavba / industrial buildings N/A vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby / water management, environmental and engineering structures N/A Získané zakázky / Contracts won N/A veřejný sektor / public sector N/A soukromý sektor / private sector N/A N/A) Společnost se k stala nástupcem společností VCES Vodohospodářské stavby a.s., VCES PREMING a.s., VCES PRAHA a.s., VCES OLOMOUC s.r.o., VCES Východočeská stavební a.s., VCES DAFOSS a.s. a PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. Do doby fúze fungovaly jednotlivé společnosti jako samostatné právní subjekty s vlastními daňovými přiznáními. *) Včetně zálohových listů, kryjících rozestavěnost na neukončených zakázkách. **) Včetně dílčích faktur (splátkových listů vč. DPH), na neukončených zakázkách veřejný sektor, k zúčtování do výnosů v příštích obdobích. N/A) At 1 January 2003, the Company became a legal successor of VCES Vodohospodářské stavby a.s., VCES PREMING a.s., VCES PRAHA a.s., VCES OLOMOUC s.r.o., VCES Východočeská stavební a.s., VCES DAFOSS a.s. and PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. Until the merger, individual companies operated as autonomous legal entities and submitted their own tax returns. *) Including advance invoices covering construction in progress for ongoing projects. **) Including partial invoices (instalment sheets incl. VAT) for ongoing projects public sector, to be accounted for in deferred revenues.

3 Získané zakázky v letech v členění dle oborových segmentů Contracts won in by segment Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 21 % 16 % 1 % 62 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 16 % 14 % 29 % 41 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures 23 % 13 % 27 % 37 % Bytová a občanská výstavba Housing and community facilities Vodohospodářské, ekologické a inženýrské stavby Water management, environmental and engineering structures Sociální a nemocniční stavby Social and hospital buildings Průmyslová výstavba Industrial buildings 29 % 16 % 25 % 30 % Získané zakázky v letech v členění na soukromý a veřejný sektor Contracts won in by sector (private vs. public) Soukromý sektor Private sector 24 % 35 % 30 % 48 % Veřejný sektor Public sector 76 % 65 % 70 % 52 %

4 Obsah Contents Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction Významné události roku 2005 Významné stavby v roce 2005 Záměry a cíle Statutární orgány a vedení společnosti Organizační struktury společnosti VCES a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Základní kapitál, cenné papíry, akcionáři Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislých auditorů k účetní závěrce Roční účetní závěrka Příloha účetní závěrky Zpráva nezávislých auditorů k výroční zprávě Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Předmět podnikání společnosti VCES a.s. Základní údaje o společnosti Kontaktní údaje Důležité skutečnosti po účetní závěrce společnosti Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director Highlights of 2005 Major Construction Projects in 2005 Aims and Objectives Statutory Bodies and Management Organizational Structures Report of the Board of Directors on the Company s Business Activities and Assets Registered Capital, Shares and Shareholders Report of the Supervisory Board Report of Independent Auditors on the Financial Statements Annual Financial Statements Notes to the Financial Statements Report of Independent Auditors on the Annual Report Report on Relations of Related Persons Principal Activities of VCES a.s. Basic Information about the Company Contacts Major Events after the Balance Sheet Date

5 VCES a.s. Annual Report 2005

6 VCES a.s. Výroční zpráva 2005

7 VCES a.s. Annual Report 2005

8 VCES a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, přátelé, dámy a pánové, Dear customers, business partners, friends, ladies and gentlemen! začátek roku 2006 je příležitostí pro zhodnocení výsledků naší akciové společnosti a celé skupiny VCES za rok Stejně tak jako pro celé stavebnictví v České republice, byl pro skupinu VCES rok 2005 velmi úspěšný. V porovnání s velkou dynamikou rozvoje předcházejících let jsme v roce 2004 a zejména 2005 zvolnili jeho tempo a soustředili se na vytvoření podmínek pro další expanzi skupiny VCES. Zavedením nového informačního systému do všech oblastí naší činnosti jsme si v rámci tohoto za chodu běžícího konsolidačního období vytvořili kvalitativně úplně nové předpoklady pro nový start rozvoje v roce V průběhu tohoto období jsme upevnili postavení našich územně příslušných společností a odštěpných závodů v jednotlivých regionech České republiky. Posílili jsme naši pozici především v Praze a vstoupili do dalších stavebněpodnikatelských segmentů. Potvrdili jsme své místo ve vedoucí skupině stavebních společností v České republice. V roce 2005 jsme dokončili celou řadu významných staveb, kromě jiného Dostavbu Kardiocentra IKEM Praha, Ústav pro péči o matku a dítě Praha, Rekonstrukci a dostavbu Magistrátu města Olomouc, Skupinový vodovod Nymburk Chotuc, Pavilon S Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Čistírnu odpadních vod Chrudim, Závod na výrobu dřevěných lišt Kamýk nad Vltavou, Přestavbu Filharmonie Hradec Králové, Krajskou knihovnu Pardubice, Rozšíření závodu SIEMENS Frenštát pod Radhoštěm, Vertex Fabrics, Nemocnici Ústí nad Orlicí, Obnovu komunikace II. třídy Olomouc, Projekt SPIDERMAN Kimberly-Clark Jaroměř, Kanalizaci a ČOV Litovel a další. Pokračujeme v realizaci významných staveb, například Olomouc Sewer System Upgrading, Knihovnicko-informační centrum Hradec Králové, Nemocnice Havířov, Polyfunkční dům Quinta Analytica, Kanalizace Kutná Hora Kaňk a Malín, Domov důchodců Lanškroun, Cutisin Jilemnice, Rekultivace skládek galvanických kalů a pesticidů Jetřichov lokalita Pasa, Kanalizace a ČOV Choltice, Kanalizace Škrovád a dalších. V roce 2005 jsme také mnoho stavebních děl zahájili. Uveďme příkladmo výstavbu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, The beginning of the year 2006 is an occasion for evaluation of results achieved in our joint-stock company and the entire VCES group in For the construction sector in the Czech Republic the year 2005 was very successful, and so it was for the VCES group. Compared with the highly dynamic development in the previous years, we slightly slowed down in 2004 and especially in 2005, while we were concentrating on creating conditions for further expansion of the VCES group. A new information system embracing all areas of our activities was implemented in the company during this consolidation period, with business going on as usual, and it created brand new conditions for a development restart in During this period we strengthened the position of our branches located in individual regions of the Czech Republic. We primarily strenghtened our position in Prague and began engaging in other construction segments. We confirmed our position among leading construction companies in the Czech Republic. In 2005, we completed many major construction projects including the annex to the IKEM Cardiac Centre, The Institute for the Care of Mother and Child Prague, the reconstruction and extension of the Olomouc Town Council, the water supply system for Nymburk Chotuc, the new building (S1) in the Teaching Hospital Královské Vinohrady Prague, the waste water treatment plant in Chrudim, the wooden ledge production plant in Kamýk nad Vltavou, the reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building, The Regional Library in Pardubice, the extension of the SIEMENS plant in Frenštát pod Radhoštěm, Vertex Fabrics, the hospital in Ústí nad Orlicí, renewal of the 2nd category road in Olomouc, SPIDERMAN project for Kimberly-Clark Jaroměř, the sewer system and waste water treatment plant Litovel and other projects. The following significant projects are in the course of construction: Olomouc Sewer System Upgrading, The Library and Information Centre in Hradec Králové, Havířov Hospital, Multifunctional Building Quinta Analytica, the sewer system in the Kaňk and Malín districts in Kutná Hora, the Retirement Home in Lanškroun, Cutisin Jilemnice, the recultivation of galvanic sediments and

9 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Managing Director 5 VCES a.s. Annual Report 2005 VYBRANÉ KONSOLIDOVANÉ UKAZATELE SKUPINY VCES (AUDITOVANÉ) VCES GROUP, SELECTED CONSOLIDATED INDICATORS (AUDITED) (v tis. Kč) / (CZK thousand) 2005 Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření / Consolidated operating profit (loss) Konsolidovaný obrat / Consolidated turnover Přidaná hodnota / Value added STRUKTURA AKTIV A PASIV A VÝSLEDKY CELKU K STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES AND GROUP RESULTS AS OF 31 DECEMBER 2005 Přístavbu a opravu obchodního centra GRAND Pardubice, Rekonstrukci Studia Beseda Hradec Králové, Rekonstrukci depozitářů Vlastivědného muzea Olomouc, Obytný soubor Slunečný vršek, Bydlení na Slovanech Úvaly u Prahy, ZŠ Čeladná, Škoda Mladá Boleslav závod Kvasiny, Saint Gobain Vertex, Intenzifikaci a rozšíření ČOV Nymburk, Kanalizaci a ČOV Solnice Ještětice Kvasiny, ZŠ Jablonné v Podještědí, Přestavbu výrobního závodu CIE Valašské Meziříčí, Kanalizaci a vodovod Poděbrady napojení části Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží, Sportovní halu Bělá pod Bezdězem, Novostavbu Zahradní Karlovy Vary, Komunitní centrum Beroun atd. Z developerských projektů jsme zahájili výstavbu rezidenčního bloku HARFA A a HARFA B Praha a Bytového komplexu Topolovka v Olomouci. V roce 2005 jsme oproti roku předcházejícímu navýšili rezervy a opravné položky kryjící budoucí rizika o téměř 100 mil. Kč (3,5 mil. EUR). S tisíci zaměstnanci jsme v roce 2005 dosáhli konsolidovaného obratu přes 3,8 mld. Kč (135 mil. EUR), provozního výsledku hospodaření ve výši přes 163 mil. Kč (5,8 mil. EUR), EBIT dosáhl výše téměř 156 mil. Kč (5,5 mil. EUR) a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění výše přes 96 mil. Kč (3,4 mil. Kč). V roce 2005 jsme výrazně rozšířili své aktivity v segmentu developerských projektů, které zaujaly pevné místo v naší podnikatelské činnosti s plánovaným ročním obratem 300 mil. Kč. Podařilo se nám taktéž vstoupit prvními realizovanými stavbami do oboru dopravních staveb. Zdokonalením integrovaného systému řízení v oblastech BOZP, kvality a životního prostředí jsme posílili certifikace naší společnosti potřebné pro stavebně-podnikatelskou činnost v Evropské unii; včetně potvrzení NBÚ pro realizaci vojenských staveb v režimu utajení pro NATO. Po zhodnocení výsledků za rok 2005 je mojí povinností podívat se na naši budoucnost, na nastávající rok pesticides heaps in Jetřichov Pasa, the sewer system and waste water treatment plant Choltice, the sewer system at Škrovád and others. In 2005, we also started many new building projects. From all of them let us name just a few: the construction of the Faculty of Chemical Technology at the Pardubice University, the annex to and repair of GRAND Pardubice Shopping Centre, the reconstruction of the Beseda Studio in Hradec Králové, the reconstruction of depositories of the National History and Geography Museum in Olomouc, Slunečný vršek housing complex, Na Slovanech residential complex Úvaly u Prahy, the school in Čeladná, Škoda Mladá Boleslav Kvasiny plant, Saint Gobain Vertex, the intensification and extension of the waste water treatment plant in Nymburk, the sewer system and waste water treatment plant for Solnice Ještětice Kvasiny, the school in Jablonné v Podještědí, the reconstruction of CIE production plant at Valašské Meziříčí, the sewer system and water supply system in Poděbrady connection of Polabec, Přední Lhota, Kluk and Velké Zboží, Sports Hall in Bělá pod Bezdězem, the new building Zahradní in Karlovy Vary, The Community Centre in Beroun and other projects. Property development projects recently started include construction of the blocks of flats HARFA A and HARFA B in Prague and the residential complex Topolovka in Olomouc. In 2005, we increased reserves and provisions for future risks by almost CZK 100 million (EUR 3.5 million) compared with the previous year. With one thousand employees we achieved in 2005 consolidated turnover of over CZK 3.8 billion (EUR 135 million) and operating profit of ca CZK 163 million (EUR 5.8 million). Our EBIT totalled almost CZK 156 million (EUR 5.5 million) and our consolidated income after taxation exceeded CZK 96 million (EUR 3.4 million). In 2005, we substantially expanded our property development projects; with planned yearly turnover of CZK 300 million they have a firm place in our business activities. We also successfully entered the road construction sector where we completed the first projects. Rozvaha / Consolidated balance sheet (v tis. Kč) / (CZK thousand) Aktiva celkem / Total assets B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets C. Oběžná aktiva / Current assets D. Časové rozlišení / Accruals and deferrals Pasíva celkem / Total liabilities A. Vlastní kapitál / Shareholders equity B. Cizí zdroje / Liabilities (external resources) C. Časové rozlišení / Accruals and deferrals D. Menšinový vlastní kapitál / Equity of minority shareholders 0 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty / Consolidated income statement (v tis. Kč) / (CZK thousand) I. Tržby za prodej zboží / Sales of goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Costs of goods sold Obchodní marže / Gross profit 522 II. Výkony / Sales of production B. Výkonová spotřeba / Cost of sales Přidaná hodnota / Value added * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření / Consolidated operating profit (loss] * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření / Consolidated financial results ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost / Consolidated ordinary profit (loss) XIII. Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření / Consolidated extraordinary profit (loss) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) / Consolidated profit (loss) for the accounting period (+/-) Naší trvalou snahou je lépe plnit požadavky a očekávání našich zákazníků, a tím prohlubovat jejich důvěru. Že za nás mluví činy a ne slovo, považujeme za naši hlavní zásadu. Neustále usilujeme o to, mít nejlepší pracovníky, připravené We have improved our integrated management system in the following areas: safety and health at work, quality and environment and acquired new certificates necessary for carrying out building activities in the European Union,

10 VCES a.s. Výroční zpráva odvádět velmi kvalifikovanou práci, pracovníky schopné, s tahem na branku, pracovníky hrdé na to, že patří do společné rodiny VCES. Toto vše v souhrnu nám dává velkou naději a optimismus obstát v obrovské konkurenci v blízké i daleké budoucnosti. Opřeme-li se o to, že objem uzavřených stavebních zakázek v roce 2005 představuje výši 3,2 mld. Kč a objem nově získaných zakázek v prvních obdobích (leden, únor) roku 2006 převýšil 1,5 mld. Kč, je výhled opravdu velmi optimistický. Ukazatel zásoby práce (order backlog) činí výši 4,2 mld. Kč ke dni , tj. při vstupu do stavební sezony, kdy nás obchodní příležitosti roku 2006 teprve čekají. Toto vše poukazuje na skutečnost, že naše velké pracovní nasazení, přístup k zákazníkům, k zaměstnancům a k veřejnosti přinášejí očekávané výsledky. Hned v úvodu roku 2006 jsme získali pro nás velice prestižní zakázky, a to Univerzitu Hradec Králové a Rekonstrukci a dobudování stokové sítě pro Statutární město Olomouc financovanou z evropských zdrojů. Tyto dvě zakázky nejsou důležité jen svým objemem, ale též svou stavebnětechnickou ojedinělostí a společenským významem. Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, přátelé, dámy a pánové, je na místě poděkovat zákazníkům za projevenou důvěru, našim dodavatelům, architektům a projektantům za spolupráci na realizaci stavebních zakázek a v neposlední řadě také zaměstnancům společností skupiny VCES za kvalitní práci, díky které můžeme zákazníky a obchodní partnery při každém vzájemném kontaktu přesvědčit, že jejich stavebním plánům nestojí nic VCEStě. including a certificate issued by the National Security Office for work with confidential information required for NATO military projects. Having evaluated the company s results for 2005, it is my duty to look into the future, to the upcoming year We permanently strive to meet requirements and expectations of our customers in a better way, and to increase their confidence. It is our actions that speak for us, is considered to be our key principle: We continually make every effort to have the best staff, highly qualified, capable and focused professionals, proud of the fact that they are part of the VCES family. This fills us with great hope and optimism that our company will be able to carry on in fierce competition in the near and distant future. In light of the fact that the volume of construction contracts concluded for 2005 represents CZK 3.2 billion and new contracts signed in January and February 2006 exceeded CZK 1.5 billion, the outlook is really optimistic. At 1 March 2006, i.e. at the beginning of the new construction season when new business opportunities are yet to come, the order backlog totals CZK 4.2 billion. This indicates that our efforts, high quality standards, and our approach to customers, employees and the public bring expected results. Right at the opening of the year 2006 we won two prestigious contracts: the University in Hradec Králové and the reconstruction and completion of the sewer system for Olomouc which is financed from EU funds. These two contracts are very important for us not only because of their financial volume but also because the projects are unique in the technical sense and most notable. Dear customers, business partners, friends, ladies and gentlemen! JUDr. Miroslav Boštík předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Managing Director Allow me to thank our customers for their confidence, to thank our suppliers, architects and designers for cooperation on construction projects. Last but not least, I would like to thank all employees of the VCES group for their high quality work, thanks to which we can persuade our customers and business partners that with VCES nothing stands in the way of their construction plans.

11 VCES a.s. Annual Report 2005

12 VCES a.s. Výroční zpráva Významné události v roce 2005 Highlights of 2005 LEDEN Předání přístavby porodních a operačních sálů ÚPMD v Praze-Podolí Dokončení rekonstrukce a přístavby Mateřské školy v Nové Pace Reprezentační ples stavebního koncernu VCES se poprvé v historii firmy koná v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové BŘEZEN Dokončení II. etapy rekonstrukce Nemocnice v Ústí nad Orlicí Předání novostavby zdravotníckého střediska v České Kamenici Vychází první číslo firemního zpravodaje VCES REPORT DUBEN Předání novostavby Pavilonu S1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Historicky první prezentace společnosti VCES a.s. na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně Předání novostavby Krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje KVĚTEN Dokončení výstavby sportovního stadionu v Zákupech ČERVEN Předání Krajské knihovny v Pardubicích Dokončení rekonstrukce fary a novostavby Rodinného domova v Žichlínku Zahájení dostavby vodovodní a kanalizační sítě v Poděbradech Předání sportovního areálu ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě JANUARY Annex to maternity ward and operating theatre at the Institute for the Care of Mother and Child in Prague-Podolí handed over Reconstruction and annex at a Kindergarden in Nová Paka completed VCES Gala Evening held for the first time in the Aldis Congress Centre in Hradec Králové MARCH Second phase of reconstruction of the Hospital in Ústí nad Orlicí completed New Health Centre in Česká Kamenice handed over First issue of VCES REPORT, a corporate newsletter, published APRIL New Building (S1) in the Teaching Hospital Královské Vinohrady in Prague handed over VCES a.s. presented itself for the first time at the International Building Fair in Brno New Regional Operational and Information Centre of the Hradec Králové Fire Brigade handed over MAY Construction of the Sports Stadium in Zákupy completed JUNE Regional Library in Pardubice handed over Reconstruction of Presbytery and a new Foster Care Home in Žichlínek completed Extension of the water supply and sewer system in Poděbrady begun Sports Complex at the Jirásek s School in Vysoké Mýto handed over

13 Významné události v roce 2005 Highlights of VCES a.s. Annual Report 2005 ČERVENEC VCES a.s. poprvé partnerem české tenisové reprezentace v utkání Fed Cupu v Liberci (Česká republika Itálie) ZÁŘÍ Zahájení rekonstrukce Základní školy Mšené-lázně Předání sportovní haly Základní školy Rokytnice v Orlických horách Účast na stavebním veletrhu ForArch v Praze VCES a.s. partnerem české tenisové reprezentace v utkání Davis Cupu Česká republika Německo v Liberci ŘÍJEN Dokončení přestavby budovy Filharmonie Hradec Králové Dokončení první části rekonstrukce Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici LISTOPAD Předání novostavby Kardiocentra IKEM Zahájení stavby nové požární stanice v Broumově Zahájení stavby nového areálu Univerzity Pardubice Napojení části Kaňk a Malín na kanalizační síť Kutné Hory Dokončení rekonstrukce ČOV Chrudim Předání rekonstrukce Základní školy Hanspaulka v Praze PROSINEC Předání vodovodu Nymburk-Chotuc Dokončení rekonstrukce budovy Magistrátu města Olomouce Hynaisova ul. 10 JULY For the first time, VCES a.s. partnered the Czech tennis representation at the Fed Cup match between the Czech Republic and Italy in Liberec SEPTEMBER Reconstruction of the School in Mšené-lázně begun Sports Hall at the School at Rokytnice in Orlické Hory handed over VCES participated in the Building Fair ForArch in Prague VCES a.s. partnered the Czech tennis representation at the Davis Cup match between the Czech Republic and Germany in Liberec OCTOBER Reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building completed First phase of the reconstruction of the Masaryk s School in Velká Bystřice completed NOVEMBER New building of the Cardiac Centre at IKEM handed over Construction of a new fire station in Broumov begun Construction of a new University Pardubice complex begun Kaňk and Malín districts connected to the sewer system in Kutná Hora Reconstruction of the waste water treatment plant in Chrudim completed Reconstructed School at Hanspaulka in Prague handed over DECEMBER Water supply system for Nymburk - Chotuc handed over Reconstruction of the Olomouc Town Council building on Hynaisova Street 10 completed

14 VCES a.s. Výroční zpráva ROZMÍSTĚNÍ STAVEB REALIZOVANÝCH V ROCE 2005 CONSTRUCTION PROJECTS REALIZED IN 2005 LOCATION

15 Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in VCES a.s. Annual Report 2005 Dokončené stavby Completed construction projects Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Dostavba kardiocentra IKEM Praha Ústav pro péči o matku a dítě Praha Podolí Rekonstrukce objektu Magistrátu města Olomouce Hynaisova ul. 10 Skupinový vodovod Nymburk Chotuc Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pavilon S1 přístavba pavilonu S (I. a II. etapa) Bytový dům Praha Hostivař Závod na výrobu dřevěných lišt Kamýk nad Vltavou Přestavba budovy Filharmonie Hradec Králové ČOV Chrudim intenzifikace a rekonstrukce VSVČ Hradecko dokončení Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Rekonstrukce objektu č.p. 79 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích (Krajská knihovna Pardubice) Obytný soubor SAD MÍRU Větřní 60 bytových jednotek v šesti řadových domcích Dolní Třebonín Výrobní areál GONDELLA Říkov Villa Vlašimská, Praha Výroba a montáž dialyzačních setů II. etapa (Serumwerk Přelouč) Rozšíření závodu SIEMENS Automobilová technika, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm Rozšíření závodu Linde pohony v Českém Krumlově Obytný soubor Nad Mazankou III. etapa Rekonstrukce a dostavba školského areálu Rokytnice v Orlických horách III. etapa Stavby s objemem dodávky do 50 mil Kč Zdravotnické středisko Česká Kamenice ZÚ Lucemburk rekonstrukce vily s přístavbou Stavební úpravy objektu ZŠ Hanspaulka, Praha 6 Přestavba Trefferie Hypermarket Globus Chomutov Regenerace parteru sídliště 9. května v Sázavě zóna III Montáž úpravárenské linky Vertex Fabrics s.r.o. Hala Sekání plošiny Stavba Vltava větrací nástavba Projects valued at over CZK 200 million Annex to the Cardiac Centre at the Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague The Institute for the Care of Mother and Child, Prague Podolí Reconstruction of the Olomouc Town Council on Hynaisova Street, No. 10 The water supplay system for Nymburk Chotuc Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million S1 Building in the Teaching Hospital Královské Vinohrady annex to S Building (phase I and II) Block of flats in Prague 10 Hostivař Wooden ledge production plant in Kamýk nad Vltavou Reconstruction of the Hradec Králové Philharmonic building Waste water treatment plant Chrudim intensification and reconstruction Completion of the Hradec Králové region water supply system Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Reconstruction of house no. 79 on Pernštýn square in Pardubice (Regional Library Pardubice) Residential complex SAD MÍRU Větřní 60 flats in six terraced houses at Dolní Třebonín Production complex GONDELLA Říkov Villa Vlašimská, Prague Production and assembly of dialysis sets phase II (Serumwerk Přelouč) Extension of SIEMENS Automobilová technika, s.r.o. plant in Frenštát pod Radhoštěm Extension of the Linde pohony plant in Český Krumlov Residential complex Nad Mazankou phase III Reconstruction and completion of a school complex in Rokytnice v Orlických horách phase III Projects valued up to CZK 50 million Health Centre in Česká Kamenice Czech Embassy in Luxembourg reconstruction and annex to a villa Reconstruction of the Hanspaulka School, Prague 6 Reconstruction of Trefferie Globus Hypermarket in Chomutov Road, pavement and car parks repair, and landscaping at the 9th May Housing Estate in Sázava zone III Vertex Fabrics s.r.o. assembly of a finishing line Hall Sekání platforms Vltava Construction Project ventilation facility

16 VCES a.s. Výroční zpráva Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in 2005 Autosalon Audi VW Pardubice a zastřešení prostoru stání užitkových vozidel Skladová a prodejní hala, Hradec Králové Samoobslužný OD Kaufland Chrudim Nová Ves areál UNIPAP Bauhaus Brno SG Vertex Litomyšl a.s. INSECT SCREEN Rekonstrukce a přístavba ÚMČ Praha 2 Polyfunkční objekt ZPA Jinonice montáž OK Mřížky DI V. etapa přístavba a nástavba haly úpravny Ocelová dělící příčka v hale CIE Plasty, průmyslová zóna Lešná Domov mládeže Choceň Dostavba školy v areálu bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě III. část Rekonstrukce a přístavba fary v Žichlínku Nemocnice Ústí nad Orlicí Obnova komunikace II. třídy č. II/570 Olomouc Oprava obecní komunikace Žichlínek Zolova ul., Slavonín chodník před ZŠ Stavona, závod na výrobu plastových oken České Libchavy Rekonstrukce podlahy a osvětlení tělocvičny Emila Zátopka Kopřivnice Přestavba obj. 751 na 24 bytů Štramberk Bytový dům ulice Macanova, Pardubice Stacionář v České Třebové Zastřešení ledové plochy ZŠ Nová Paka dostavba šaten a sociálního zařízení Generální oprava venkovních fontán před Kulturním domem města Ostravy Kimberly Clark Jaroměř Projekt SPIDERMAN Audi and VW showroom Pardubice Storage and sale hall, Hradec Králové Kaufland department store in Chrudim Nová Ves UNIPAP complex Bauhaus Brno SG Vertex Litomyšl a.s. INSECT SCREEN Reconstruction and annex to Prague 2 District Office Multifunctional building for ZPA Jinonice assembly of the steel structure DI gauze phase V annex to and extension of afinishing shop Steel partition in the CIE Plasty hall, Lešná industrial zone Youth Home Choceň Completion of a school in former barracks in Vysoké Mýto phase III Reconstruction and extension of a presbytery in Žichlínek Ústí nad Orlicí Hospital Renewal of a 2nd category road no. II/570, Olomouc Repair of a municipal road at Žichlínek Pavement in front of the school building Zolova Street, Slavonín Stavona, plastic windows production plant in České Libchavy Reconstruction of a floor and lighting at Emil Zátopek s gym in Kopřivnice Building of 24 flats in house no. 751 Štramberk Block of flats in Macanova Street, Pardubice Day Hospital in Česká Třebová Roofing of a skating rink at the winter stadium in Nová Paka addition of dressing rooms, restrooms and lavatories Major repair of water fountains in front of the Ostrava House of Culture Kimberly - Clark Jaroměř SPIDERMAN project

17 VCES a.s. Annual Report 2005 << Nemocnice Ústí n. O. Hospital Ústí n. O. < Rekonstrukce a přístavba fary v Žichlínku Reconstruction of the presbytery in Žichlínek > Villa Vlašimská, Praha Villa Vlašimská, Prague Průmyslová zóna Litovel technická a dopravní infrastruktura Bělotín bytový dům 28 b.j. Kanalizace a ČOV Litovel II. etapa Oprava komunikace a chodníků ul. Kysucká v Litovli Bytový dům Hradec Králové Rekonstrukce objektu 750 Štramberk Opava Kateřinky, ul. Rolnická rekonstrukce kanalizace RD Rychnov n. Kn. hrubá stavba Stavební úpravy Masarykovy ZŠ a přístavba tělocvičny I. etapa Velká Bystřice Zhotovení rekonstrukce ZŠ Červená Voda IV. etapa ČOV Nový Jičín rekonstrukce plynojemu Slavonín kanalizace Rekonstrukce a přístavba ZŠ Doudleby III. etapa Dobruška rekonstrukce objektů GeoHMS sklad Distribuční vodovodní řady po obci Chleby a Chleby Draho Pardubice kasárna letiště rekonstrukce metrologické laboratoře Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hřebeč II. etapa rekonstrukce stávajícího objektu I. stupně ZŠ Obchodní centrum TESCO Letňany III trubní vedení Přeložka silnice I/7 Chomutov Křimov I. etapa Kanalizace Záboří nad Labem II. etapa Kanalizace Březhrad napojení na ČOV Hradec Králové Kanalizace Hlinsko napojení částí Srní Vodovod Hradec Králové Úpravna vody Prameniště Litá Litovel industrial zone service lines and roads Block of flats with 28 flats Bělotín Sewer system and waste water treatment plant at Litovel phase II Road and pavement repair in Kysucká Street in Litovel Block of flats in Hradec Králové Reconstruction of house no. 750 Štramberk Reconstruction of the sewer system in Opava-Kateřinky, Rolnická Street Framework of a detached house at Rychnov nad Kněžnou Construction work at the Masaryk School and construction of a new gym - phase I, Velká Bystřice Reconstruction of the Červená Voda School phase IV Waste water treatment plant Nový Jičín reconstruction of a gas tank Slavonín sewer lines Reconstruction and an annex to the Doudleby School phase III Dobruška reconstruction of GeoHMS buildings storage facility Distribution water mains in Chleby and Chleby-Draho Pardubice barracks at the airport reconstruction of a metrological lab Reconstruction and an annex to the Hřebeč School phase II reconstruction of the existing Primary School building TESCO Letňany III Shopping Centre piping Road I/7 Chomutov - Křimov by-pass phase I Sewage lines at Záboří nad Labem phase II Sewage lines at Březhrad connection to the Hradec Králové waste water treatment plant Sewage lines at Hlinsko connection of Srní districts Water distribution system in Hradec Králové water treatment plant spring area Litá

18 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 < Dostavba kardiocentrea IKEM Praha Annex to the Cardiac Centre at the Institute of Clinical and Experimental Medicine,Prague > Dostavba školy ve Vysokém Mýtě Annex to the school in Vysoké Mýto >> Rekonstrukce a dostavba školského areálu Rokytnice v Orlických horách Reconstruction and anexx to the school in Rokytnice v Orlických horách Probíhající (rozestavěné) stavby Construction projects in progress Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Polyfunkční dům Quinta Analytica, Praha Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky Nemocnice Havířov rekonstrukce a modernizace operačních sálů I. Olomouc Sewer System Upgrading Knihovnicko-informační centrum Hradec Králové Projects valued at over CZK 200 million Multi-functional building Quinta Analytica, Praha Completion of reconstruction and modernization of Polička educational facilities Havířov Hospital - reconstruction and modernization of surgery rooms I Olomouc sewer system upgrading The Library and Information Centre in Hradec Králové Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Domov důchodců Lanškroun Kanalizace Kutná Hora napojení částí Kaňk a Malín Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Cutisin s.r.o. Jilemnice zvýšení kapacity Rekultivace skládek galvanických kalů a pesticidů Jetřichov lokalita Pasa Stavby s objemem dodávky do 50 mil. Kč Lučební závody výroba synhydridu Změna stavby na 16 b.j. Bělotín Čáslav, rekonstrukce objektů bojového rozptylu č. 1 a 2 Kanalizace a ČOV Choltice Kanalizace Škrovád I III. etapa Kanalizace a ČOV Činěves ČOV Třemošnice intenzifikace Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million Retirement Home Lanškroun Sewer system in Kutná Hora connection of Kaňk and Malín districts Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Cutisin s.r.o. Jilemnice increase of capacity Recultivation of galvanic sediments and pesticides heaps in Jetřichov Pasa Projects valued up to CZK 50 million Chemical plant production of synhydride Change of project to 16 flats at Bělotín Čáslav, reconstruction of military buildings no. 1 and 2 Sewer system and waste water treatment plant Choltice Sewer system at Škrovád phases I-III Sewer system and waste water treatment plant Činěves Intensification of waste water treatment plant at Třemošnice

19 Významné stavby v roce 2005 Major Construction Projects in VCES a.s. Annual Report 2005 Zahájené stavby Construction projects started Stavby s objemem dodávky nad 200 mil. Kč Výstavba Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice Přístavba a opravy obchodního centra GRAND Pardubice Obytný soubor Slunečný vršek, Praha Bydlení na Slovanech Úvaly u Prahy Projects valued at over CZK 200 million Construction of the Faculty of Chemical Technology of Pardubice University Annex to and repairs of GRAND Pardubice Shopping Centre Residential complex Slunečný vršek Housing estate at Slovany Úvaly u Prahy Stavby s objemem dodávky od 100 mil. Kč do 200 mil. Kč Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Jablonné v Podještědí M3 severní přístavba Kvasiny Přístavba výrobního závodu CIE Valašské Meziříčí Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ v Čeladné II. etapa Kanalizace a vodovod Poděbrady napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží Stavby s objemem dodávky od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč Stavební úpravy, modernizace a přístavba Základní školy Mšené lázně Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Doksy Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Bystré II. a III. etapa Saint Gobain Vertex a.s. rekonstrukce rozvodny Rekonstrukce a přístavba ZŠ Doudleby IV. etapa výstavby Rekonstrukce Apartmány Ramzová a Vodovod Petříkov Ramzová Rekonstrukce studia Beseda Hradec Králové Rekonstrukce depozitářů Vlastivědné muzeum Olomouc Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Lanškroun Hotel EURO v Pardubicích Intenzifikace a rozšíření ČOV Nymburk Brněnec kanalizace a ČOV Kanalizace a ČOV Solnice Ještětice Kvasiny Projects valued from CZK 100 million to CZK 200 million Reconstruction and annex to the Jablonné v Podještědí school M3 North annex Kvasiny Annex to CIE Valašské Meziříčí production plant Reconstruction, modernization and adaptation of the School at Čeladná phase II Sewer system and water distribution system in Poděbrady connection of Polabec, Přední Lhota, Kluk and Velké Zboží districts Projects valued from CZK 50 million to CZK 100 million Construction work, modernization and an annex to Mšené-lázně School Reconstruction and annex to Doksy School complex Completion of reconstruction and modernization of educational facilities at Bystrá phases II and III Saint Gobain Vertex a.s. reconstruction of the substation Reconstruction and an annex to the Doudleby School phase IV Reconstruction Apartments at Ramzová and water distribution system at Petříkov - Ramzová Reconstruction of the Beseda Studio in Hradec Králové Reconstruction of depositories National History and Geography Museum in Olomouc

20 VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Stavby s objemem dodávky do 50 mil. Kč ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny přístavba k hale M3, C1 včetně infrastruktury Oprava chodníku ul. Kysucká v Litovli Bytové domy Topolovka Olomouc Olomouc, Kyselovská ul. rekonstrukce komunikace Rekonstrukce ČOV Bašť Odlehčovací stoka Fáblovka SO 03 Napojení kvn pro Letiště Praha Ruzyně a silový kabel 22 kw Kanalizace Kojice I. a II. etapa Labe, Hradec Králové Předměřice, zvýšení protipovodňové ochrany města Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Rychnov nad Kněžnou Dálnice D /IA Libice Dobšice, hlavní trasa km 42,000 51,700 Modernizace ČOV a stokové sítě Jihlava Sportovní hala v Bělé pod Bezdězem Rekonstrukce administrativní budovy Praha Libeň (nádraží) Polyfunkční budova firmy JHP s.r.o. Praha ECOTEX III. etapa Pneuservis Semtín Dostavba haly Abrasiv v Mladé Boleslavi Hala S.N.O.P. Pohořelice Globus Plzeň Autosalon Audi Hradec Králové Rekonstrukce a modernizace školských zařízení obce Chroustovice II. etapa Novostavba Zahradní 845/5 Karlovy Vary Bytový dům Harfa objekt B Malometrážní byty v areálu bývalých kasáren Beroun Regenerace sídliště Pod nemocničním kopcem v Rakovníku Komunitní centrum Beroun Broumov požární stanice Úřad práce Chrudim rekonstrukce budovy na zprostředkovatelnu a IPS Completion of the sewer system and waste water treatment plant intensification - Lanškroun EURO Hotel in Pardubice Intensification and expansion of the waste water treatment plant in Nymburk Brněnec sewer system and waste water treatment plant Sewer system and waste water treatment plant at Solnice Ještětice Kvasiny Projects valued up to CZK 50 million ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny plant annex to M3 and C1 halls, including infrastructure Repair of pavement in Kysucká Street at Litovel Blocks of flats in Olomouc-Topolovka Olomouc, Kyselovská Street road reconstruction Reconstruction of waste water treatment plant Bašť Fáblovka discharge sewer SO 03 Connection of high voltage cable for the Prague Ruzyně Airport and 22 kw power cable Sewer system at Kojice phases I and II Increased protection against flood on the Elbe River, Hradec Králové Předměřice Reconstruction and intensification of water treatment plant, Rychnov nad Kněžnou Motorway D /IA Libice - Dobšice, to km Modernization of the waste water treatment plant and sewer network, Jihlava Sports hall at Bělá pod Bezdězem Reconstruction of the administrative building Prague Libeň (railway station) Multi-functional building for JHP s.r.o. Prague ECOTEX phase III Tire service Semtín Completion of Abrasiv hall in Mladá Boleslav S.N.O.P. Hall at Pohořelice Globus Plzeň Audi Showroom in Hradec Králové Reconstruction and modernization of educational facilities at Chroustovice phase II A new building on Zahradní 845/5 Karlovy Vary Block of flats Harfa building B Small flats in former barracks in Beroun Regeneration of the housing estate Pod nemocničním kopcem in Rakovník Community Centre, Beroun Broumov fire station Employment Office, Chrudim reconstruction of the building and service lines

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Výroční zpráva Annual Report 2004. VCES a. s.

Výroční zpráva Annual Report 2004. VCES a. s. Výroční zpráva Annual Report 2004 VCES a. s. Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2004 2003 2002 2001 Aktiva celkem / Total assets 3 014 3 228

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 379/7049/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1272/13 v bytovém domě č.p. 1270, 1271, 1272 a 1273 včetně podílu

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 202/7292/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 297/10 v bytovém domě č.p. 297 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/7157/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2759/2 v bytovém domě č.p. 2759 a 2760 (bl. 323) včetně podílu

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/6893/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 224/9 v bytovém domě č.p. 224, včetně podílu na společných částech

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více