P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace"

Transkript

1

2

3 VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále hotelu InterContinental, Pařížská 43/30, Praha-Staré Město, od 9.00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Volba pracovního předsednictva 4. Schválení jednacího řádu konference ČGF 5. Schválení programu konference ČGF 6. Zpráva prezidenta 7. Hospodaření ČGF v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 včetně návrhu výše členských příspěvků ČGF 8. Zpráva revizní komise 9. Návrh na změnu Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu konference ČGF 10. Přijímání nových klubů do ČGF 11. Diskuse 12. Usnesení 13. Závěr Prosíme všechny delegáty, aby včas před zahájením konference předložili své potvrzené mandáty k zaregistrování u prezence. V souladu s ust.čl.7 bod 3 platných Stanov ČGF připomínáme, že každý ze subjektů sdružených v ČGF vysílá na konferenci pouze jednoho delegáta. Počet hlasů rovněž vyplývá z výše uvedeného článku stanov, tj. každý subjekt sdružený v ČGF má jeden hlas. V příloze zasíláme návrhy výboru ČGF a další materiály k projednání na konferenci a prosíme o zaslání připomínek, návrhů na jejich změnu a doplnění nejpozději do do 12hod. na Praha, Česká golfová federace Ing. Jan Jenčovský v.r. prezident Konference ČGF 2012

4 Přílohy pozvánky na Konferenci ČGF konané dne Mandát delegáta konference ČGF (originál je poslán pouze doporučenou poštou) 2. Hospodaření ČGF za rok Návrh výše členských příspěvků ČGF od roku Návrh rozpočtu ČGF na rok Návrhy Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu Konference ČGF 6. Subjekty žádající o vstup do ČGF v roce 2012 Z organizačních důvodů konání konference ČGF žádáme kluby o potvrzení účasti delegáta klubu na konferenci ČGF na sekretariát ČGF, a to nejpozději do pondělí na adresu Konference ČGF 2012

5 Hospodaření ČGF a CGC v roce 2011 Plán 2011 Skutečnost 2011 v tis Kč ČGF + CGC ČGF + CGC Výnosy Dotace ČSTV / MF Dotace MŠMT, dar HMP Dotace ČOV ME boys - grant + team fee Grant St Andrews Členské příspěvky Příspěvek nových členů Jiné příjmy Startovné CMR Reklama - MedeaKultur Normování hřišť Školení Prodej pravidel Služby portálu Výnosy celkem Náklady Tuzemské soutěže STK a rozhodčí ČGF Reprezentační akce Tréninkový systém ČGF Podpora K.Spilkové 200 Reprezentace ČR a tréninkový systém Mládežnický golf ME boys Server ČGF Komunikace a média Hraj golf - změň život Příspěvek EGA Školení Normování Personální náklady vč. odvodů Režijní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Telekomunikační služby, poštovné Auta + PHM Náklady na činnost výboru Konference jarní - podzimní, večer golfu Daňové a právní služby EGA, R&A Provozní náklady celkem Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření Investice Výnosy - zápočtem 1375 Náklady - zápočtem 1315 Rozdíl 60 Finanční prostředky Konference ČGF 2012

6 Financování 2012 Návrh výše členských příspěvků pro rok Kč na dospělého člena klubu 100 Kč na člena klubu do 18 let Minimální poplatek klubu ,- Kč

7 Návrh rozpočtu ČGF a CGC 2012 Výnosy Dotace ČSTV / MF 3200 Dotace MŠMT 1000 Dotace ČOV 300 Grant St Andrews 840 Členské příspěvky Jiné příjmy 250 Startovné 4000 CMR 2000 Normování hřišť 400 Školení 100 Prodej pravidel 750 Služby portálu 1500 Výnosy celkem (v tis. Kč,-) Náklady Tuzemské soutěže 9300 STK a rozhodčí ČGF 1000 Repre ČR a trénink. Systém 6500 Mládežnický golf 3680 Server ČGF 3500 Komunikace a média 1900 Hraj golf změň život 250 Tisk karet 350 Personální náklady vč. odvodů 4650 Režijní náklady 550 Nájemné 1200 Ostatní 3060 Provozní náklady celkem 9460 Náklady celkem (bez odpisů) Odpisy 500 Náklady celkem Hospodářský výsledek 0 Konference ČGF 2012

8 STANOVY ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE

9 Obsah Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 4 Článek 2. Členové 5 1. Golfové kluby 5 2. Řádné členství 5 3. Přidružené členství 5 4. Přijímání golfových klubů do ČGF 6 5. Fyzické osoby 6 6. Další typy členství 6 7. Členství v ČGF zaniká: 6 8. Průkaz člena golfového klubu 7 9. Domovský klub Handicapová autorita Blokace 7 Článek 3. Práva a povinnosti členů 7 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: 7 2. Členové jsou povinni zejména: 8 3. Pozastavení členství: 8 Článek 4. Orgány ČGF 8 Článek 5. Konference ČGF 8 9. Volební právo aktivní Volební právo pasivní Volební období Přípravná konference Mimořádná konference Náhradní konference 11 Článek 6. Prezident 11 Článek 7. Viceprezidenti ČGF 12 Článek 8. Výbor Výbor rozhoduje zejména: Členové výboru jsou: 13 2

10 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro finance Předseda sportovně-technické komise Členové výboru pro spolupráci s kluby Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Generální sekretář 15 Článek 9. Revizní komise ČGF 16 Článek 10. Komise 16 Článek 11. Disciplinární pravomoc 16 Článek 12. Majetek ČGF 17 Článek 13. Právní postavení 17 Článek 14. Zánik ČGF 17 Článek 15. Ustanovení přechodná a závěrečná 18 3

11 Preambule My, golfisté a golfistky sdružení v golfových klubech České republiky, vycházejíce z nezadatelného práva sdružovacího a spolkového, zaručeného Listinou základních práv a svobod, považujíce se za následníky Československého golfového svazu založeného v roce 1931, jednoho ze zakládajících členů Evropské golfové asociace (EGA) v roce 1937, uznávajíce mezinárodní autoritu EGA a The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, vyjadřujíce vůli prosazovat zásady vycházející z tradice golfové hry, jejího fair play a lidské slušnosti, prohlašujíce rozhodnutí vytvářet podmínky pro sportovní aktivity svých členů a reprezentaci České republiky organizováním sportovních aktivit a účastí v mezinárodních soutěžích, zejména v olympijském hnutí, vědomi si potřeby podpory činností spojených s rozvojem a propagací golfu a s ním spojeného smyslu pro fair play jsme se usnesli na těchto Stanovách České golfové federace: Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 1. Česká golfová federace, o. s., nebo také jen ČGF, je právnickou osobou ve formě občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 2. Sídlem ČGF je Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ , IČ: ČGF je sportovním svazem, jehož základním posláním je péče o rozvoj a dobré jméno golfu. Jako sportovní svaz organizuje a pořádá vrcholové soutěže jednotlivců i družstev dospělých i mládeže, zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice a zahraničí a vytváří optimální podmínky pro rozvoj výkonnosti hráčů na všech stupních, především však na úrovni národní reprezentace. Pečuje také o co nejvhodnější podmínky pro výkonnostní a rekreační hráče golfu. V těchto souvislostech ČGF vydává řády pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména rozpisy soutěží, soutěžní, registrační, přestupní a disciplinární řády a vykonává disciplinární pravomoc. 4. ČGF je vrcholným orgánem řízení golfu v České republice s působností na celém jejím území a jako taková má výhradní právo zastupovat své členy ve vztahu k jiným golfovým autoritám. Členové ČGF a jejich členové jsou základem celého golfového hnutí a tedy veškeré činnosti související s golfem a jsou ČGF výsostně podporováni. Mezi další důležité cíle ČGF patří popularizace golfu směřující k růstu její členské základny. V souvislostech se shora uvedeným se ČGF zasazuje o rozšíření infrastruktury sportovních zařízení určených pro hru a nácvik golfu se zvláštním zřetelem na zařízení investičně 4

12 a provozně nízkonákladová a municipální, která by zpřístupnila golf i občanům s nižšími příjmy. 5. ČGF si je vědoma historického významu klubového života na rozvoj etického a čestného chování hráčů golfu a proto podporuje golfové kluby při výchově mládeže k etickému a čestnému jednání a považuje klubový život za jeden z pilířů golfu. 6. ČGF je členem Evropské golfové asociace (EGA) v souladu s jejím statutem. 1. Golfové kluby Článek 2. Členové Členy ČGF jsou především golfové kluby, sdružující hráče a zájemce o golfovou hru, které mají právní formu občanského sdružení. Golfové kluby mohou nabýt dva typy členství ČGF, členství řádné a členství přidružené. 2. Řádné členství Řádné členství ČGF může nabýt pouze golfový klub, který má více nežli 100 členů a zároveň: a) má právní titul k užívání hřiště, znormovaného pro úpravu EGA HCP, které má devět a více jamek, nebo b) splňuje kritéria výkonnostního Statutu Tréninkového centra mládeže (TCM) nebo je některé z jeho družstev účastníkem soutěže družstev přímo řízených ČGF a to Extraligy nebo I. ligy žen nebo mužů. c) Každé hřiště znormované pro úpravu EGA HCP, případně každé golfové zařízení, uznané podle těchto Stanov zakládá právo na řádné členství pouze jednomu golfovému klubu. d) Není-li řádný člen ČGF současně vlastníkem hřiště znormovaného pro úpravu EGA HCP, je podmínkou jeho řádného členství titul, který mu zakládá právo toto hřiště znormované pro úpravu EGA HCP užívat. Zanikne-li řádnému členovi ČGF ke znormovanému hřišti užívací právo, ztratí k příslušného kalendářního roku postavení řádného člena ČGF, nevznikne-li mu do té doby právo na řádné členství splněním některých z dalších podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 3. Přidružené členství Přidruženým členem je golfový klub, který nesplňuje žádnou z podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 5

13 4. Přijímání golfových klubů do ČGF Podmínkou přijetí golfového klubu do ČGF je jeho schopnost samostatné sportovní existence ve vazbě k určitému golfovému hřišti nebo golfovému zařízení, aniž by tím byla porušena práva jiného golfového klubu, člena ČGF. a) Přihláška golfového klubu do ČGF musí být písemná a musí obsahovat jeho prohlášení, že souhlasí se Stanovami ČGF a pokud bude přijat, bude se jimi řídit a řádně platit členské příspěvky. b) O přijetí žadatele za člena ČGF rozhoduje výbor ČGF dvěma třetinami všech členů podle konferencí ČGF předem schválených pravidel. O průběhu rozhodování musí být pořízen protokol s uvedením, jak který člen výboru u každého žadatele o členství hlasoval. Tento protokol je neveřejný. Neúspěšný žadatel se může odvolat k řádné konferenci ČGF, která ve věci rozhodne. c) Přijaté členy bere Konference ČGF na vědomí. d) Konference ČGF projednává případná odvolání proti rozhodnutí výboru o přijímání členů ČGF. e) Každý nově přijatý člen ČGF se může stát řádným členem ČGF až po uplynutí 18 měsíců od rozhodnutí výboru ČGF o jeho přijetí za člena ČGF. 5. Fyzické osoby Členy ČGF jsou i fyzické osoby, registrované v Centrální mimoklubové registraci, dále jen CMR, která není samostatnou právnickou osobou, ale je součástí ČGF. Fyzické osoby registrované v CMR nemají aktivní ani pasivní volební právo a nemají právo se účastnit konferencí ČGF. 6. Další typy členství Konference může rozhodnout o přijetí členů, kteří nejsou golfovými kluby, případně i o jmenování členů čestných. Tato rozhodnutí musí být podle volebního a hlasovacího řádu přijata nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Takto přijatí členové nemají ani pasivní ani aktivní volební právo. 7. Členství v ČGF zaniká: a) Vystoupením člena, které je možné jen ke konci kalendářního roku, přičemž písemné prohlášení o vystoupení z ČGF musí být doručeno výboru ČGF nejpozději 30.9 příslušného roku, b) Zánikem člena, c) Rozhodnutím konference o vyloučení člena na základě návrhu výboru ČGF. 6

14 d) Prohlášením konkursu na člena, případně zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek podstaty 8. Průkaz člena golfového klubu Je osvědčením o členství fyzické osoby v golfovém klubu ve formě autorizované karty, vydávané výborem ČGF. 9. Domovský klub a) Členové klubů mohou být členy několika golfových klubů s tím, že jeden z nich by měli zvolit za svůj domovský klub. Domovský klub vykonává vůči svým domovským členům handicapovou autoritu. b) Pro členy, registrované v CMR vykonává handicapovou autoritu STK ČGF. c) Nezvolí-li člen klubu žádný z klubů za svůj domovský klub, není domovským členem nikde a tudíž ani nepodléhá žádné handicapové autoritě. 10. Handicapová autorita Spočívá v uplatňování handicapového řádu EGA vůči domovským členům golfového klubu a to zejména tím, že a) vede handicapovou evidenci b) provádí roční handicapovou kontrolu c) kontroluje dodržování handicapových podmínek na hřišti d) pro správný výkon handicapové autority je domovský klub oprávněn ustavit handicapovou komisi 11. Blokace a) Golfové kluby jsou oprávněny zablokovat dočasně výkon práv svých členů účastnit se turnajů zaznamenávaných na serveru ČGF. b) Blokace skončí pominutím důvodů, pro které byla zavedena. Za případné škody způsobené neoprávněnou blokací odpovídá klub, který ji provedl. Článek 3. Práva a povinnosti členů 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: a) v souladu s Článkem 5. odst. 6 a Článkem 5. odst. 7 vysílat své členy jako delegáty na konference ČGF a jejich prostřednictvím rozhodovat o záležitostech a činnosti ČGF, b) v souladu s Článkem 5. odst. 7 a Článkem 5. odst. 9 volit prostřednictvím svých delegátů orgány ČGF, 7

15 c) kontrolovat činnost a hospodaření ČGF, d) požadovat a dostávat informace o činnosti a hospodaření ČGF a jejich orgánů, e) předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů. 2. Členové jsou povinni zejména: a) dodržovat tyto Stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČGF, b) vytvářet podmínky pro hru golfu, c) vytvářet podmínky pro svoji samostatnou sportovní existenci, d) plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů ČGF, e) platit členské příspěvky ve výši stanovené konferencí ČGF, f) podrobit se rozhodnutím orgánů ČGF, g) oznámit ČGF bez zbytečného odkladu veškeré změny týkající se člena. 3. Pozastavení členství: Výbor ČGF je oprávněn pozastavit členství v ČGF členovi, který závažným způsobem poruší některou z povinností členů ČGF a to až do okamžiku, kdy člen závadný stav odstraní, případně do konání nejbližší konference ČGF, která rozhodne o tom, bude-li člen z ČGF vyloučen. Orgány ČGF jsou: 1. konference 2. výbor 3. revizní komise Článek 4. Orgány ČGF Článek 5. Konference ČGF 1. Konference je nejvyšším orgánem ČGF. Konference se mohou konat jako řádné, přípravné, mimořádné a náhradní a rozhodují o věcech, které jsou jim svěřeny Stanovami. 2. Řádná konference musí být jednou za čtyři roky svolávána jako volební. 3. Pozvánku na konferenci rozešle výbor členům nejpozději 30 dnů před konáním konference. Přílohou musí být návrh programu a pro řádné členy ČGF mandát delegáta. 4. Pozvánku na volební konferenci rozešle výbor všem členům nejpozději 60 dnů před konáním volební konference. Přílohou musí být návrh programu, 8

16 delegační lístek a návrh kandidátky. 5. Konference si volí pracovní předsednictvo, mandátovou, návrhovou a případně volební komisi, které pracují dle Stanov, jednacího řádu konference a volebního a hlasovacího řádu ČGF. 6. Každý člen ČGF má právo na konferenci vyslat jednoho delegáta. 7. Každý řádný člen ČGF má ve smyslu Článku 2. odst. 2 těchto Stanov právo na konferenci vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem. 8. Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu hlasů všech řádných členů ČGF. 9. Volební právo aktivní Právo volit do orgánů ČGF mají pouze delegáti řádných členů ČGF. 10. Volební právo pasivní Právo být volen do orgánů ČGF má každý člen golfového klubu starší 30 let, který je nejméně 3 roky členem golfového klubu, který je členem ČGF déle než 3 roky. Kandidát musí být plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínku bezúhonnosti dle platných obecně závazných předpisů pro výkon funkce člena statutárního orgánu akciové společnosti. Kandidát na člena výboru ČGF pro styk s kluby v daném regionu musí kromě podmínek, uvedených v předchozí větě tohoto odstavce splňovat i podmínku domovského členství v domovském klubu v regionu, pro který je volen. 11. Volební období Volební období všech volených orgánů ČGF počíná okamžikem platné volby nebo jiným Stanovami upraveným způsobem a končí okamžikem, kdy byli platně zvoleni jejich nástupci nebo jiným Stanovami upraveným způsobem. 12. Řádná konference Řádná konference musí být výborem ČGF svolána tak, aby se konala nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Do působnosti konference patří zejména: a) schválení Stanov a jejich případných změn, b) rozhodnutí rozpuštění ČGF a vstupu do likvidace nebo o sloučení s jiným subjektem, c) volba a odvolání prezidenta, dvou viceprezidentů, dalších členů výboru a revizní komise ČGF, d) projednání a schválení výsledků činnosti ČGF, e) projednání a schválení rozpočtu ČGF, 9

17 f) projednání a schválení účetní uzávěrky ČGF, g) rozhodování o nabývání a zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování zástavním právem, ručením či jiným omezením nebo zatížením, h) rozhodování o vydávání ručitelských prohlášení, avalů a přijímání jiných podrozvahových závazků i) schvalování výše členských poplatků a příspěvků ČGF j) schvalování plánu činností a hospodaření ČGF, k) schvalování jednacího řádu a volebního řádu konference ČGF, l) volba a odvolání likvidátorů ČGF a stanovení způsobu jejich odměňování, m) rozhodování o vyloučení člena ČGF, n) rozhodování o odvolání nepřijatých žadatelů o členství v ČGF o) rozhodování o zakládání nebo zrušení obchodní společnosti, nadace nebo nadačního fondu, p) rozhodování o nevyjmenovaných záležitostech, které si konference vyhradí a které nejsou v rozporu s těmito Stanovami nebo právními předpisy. 13. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. b) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) všech hlasů řádných členů ČGF. 14. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. a), Článku 5. odst. 12 písm. g) a Článku 5, odst. 12 písm. h) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) hlasů přítomných řádných členů ČGF. V ostatních věcech rozhoduje konference nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů ČGF. 15. Pro svolávání, účast a hlasování na přípravné a mimořádné konferenci platí pravidla uvedená shora, není-li ve stanovách uvedeno jinak. 16. Přípravná konference a) Výbor ČGF je oprávněn svolat v závěru každého roku přípravnou konferenci jako neformální setkání prezidentů členů ČGF klubů do sídla některého z nich. b) Přípravná konference je oprávněna rozhodnout o výši členských příspěvků na příští kalendářní rok, měla-li by rozhodnout i o dalších věcech, musí být svolána jako mimořádná konference. 17. Mimořádná konference Mimořádnou konferenci svolává výbor ČGF v případě potřeby nebo požádá- 10

18 li o její svolání nejméně jedna třetina řádných členů ČGF. Mimořádná konference má stejné pravomoci jako konference řádná, při jejím svolávání však nelze využít ustanovení Článku 5. odst. 18 Stanov o náhradní konferenci. 18. Náhradní konference Nesejde-li se do 30 minut po hodině, na kterou byla řádná konference svolána nadpoloviční většina delegátů řádných členů ČGF, bude konference ukončena a na stejné místo bude svolána náhradní konference, jejíž začátek bude stanoven na termín o 1 hodinu pozdější, než byl začátek původní konference. Náhradní konference bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných hlasů. 19. Jednotlivé body schváleného programu konference, které byly schváleny v průběhu jednání konference, jsou platně přijaty a nevyžadují opětovného schválení v rámci usnesení. 20. Konference je oprávněna vydat závazné vnitřní předpisy, kterými mohou být upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto závazné vnitřní předpisy jsou označeny jako Směrnice České golfové federace a jsou publikovány v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 21. Návrh na změnu těchto Stanov může být předložen konferenci k odsouhlasení, projednán a přijat výhradně až poté, co byly navrhované změny Stanov projednány na přípravné konferenci. Článek 6. Prezident 1. Prezident je čelným představitelem ČGF. Ve své činnosti se řídí usneseními konference a přijatými rozhodnutími výboru. Do jeho pravomoci patří zejména: a) vystupovat za ČGF při domácích i mezinárodních jednáních, b) řídit činnost výboru ČGF c) přenášet své pravomoci na ostatní členy výboru ČGF d) vystupovat společně s dalším členem výboru ČGF jako jeden ze členů kolektivního statutárního orgánu ČGF 2. Prezident je volen konferencí na dobu čtyř let. Funkce prezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. 3. V případě rezignace prezidenta, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce se přebírá na zbytek volebního období funkci prezidenta ČGF v plném rozsahu jeho pravomocí viceprezident ČGF pro sport. 11

19 4. V případě rezignace, úmrtí, či ztráty způsobilosti k výkonu funkce viceprezidenta, který vykonává funkci prezidenta podle ustanovení Článku 6. odst. 3 Stanov, musí výbor bez zbytečného odkladu, ale v souladu s ust. Článku 5. odst. 4 svolat volební konferenci. Článek 7. Viceprezidenti ČGF 1. Viceprezidenti ČGF zastupují prezidenta ČGF v době jeho zaneprázdnění či nepřítomnosti a řídí se pokyny prezidenta ČGF a usneseními výboru ke konkrétní činnosti. 2. Viceprezidenti ČGF jsou voleni konferencí ČGF na dobu čtyř let. Funkce viceprezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. Článek 8. Výbor 1. Výbor ČGF je řídícím orgánem ČGF po dobu mezi konferencemi. 2. Členové výboru ČGF jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ve smyslu obecně závazných předpisů v platném znění. 3. Členové výboru jsou konferencí ČGF do konkrétních funkcí ve výboru voleni jmenovitě, na dobu čtyř let. 4. Výbor ČGF je usnášeníschopný jsou-li přítomny alespoň 2/3 dvě třetiny jeho členů. 5. Výbor ČGF přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 6. Z jednání výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou neveřejné. 7. Každý ze členů výboru je oprávněn požadovat, aby bylo zaprotokolováno, jak jednotliví členové výboru pro některé konkrétní rozhodnutí hlasovali, včetně odůvodnění svého rozhodnutí. 8. Výbor se ze své činnosti odpovídá konferenci ČGF. 9. Výbor ČGF je oprávněn zřídit podle potřeby a v rámci konferencí schváleného rozpočtu profesionální exekutivu. 10. Výbor rozhoduje zejména: a) o všech záležitostech ČGF, nejsou-li rozhodnutí o nich Stanovami nebo obecně závaznými předpisy vyhrazena do působnosti konference. Při výkonu své činnosti se řídí Stanovami, obecně závaznými předpisy a usneseními konference, b) přijímá nové členy ČGF postupem, který definuje Článek 2. odst. 4 písm. b), Stanov, 12

20 c) zodpovídá za hospodaření ČGF v rámci konferencí schváleného rozpočtu, d) rozhoduje o kooptaci člena/členů výboru podle Článku 8. odst. 17 Stanov, e) jmenuje do funkce generálního sekretáře ČGF, f) připravuje konference, g) připravuje návrhy na vyloučení člena z ČGF, h) rozhoduje o pozvání hostů na konferenci, i) spolupracuje s partnery ČGF 11. Členové výboru jsou: a) Prezident b) Viceprezident pro sportovní činnost c) Viceprezident pro finance d) Člen výboru pro marketing a komunikaci e) Předseda Sportovně-technické komise f) Členové pro spolupráci s kluby v počtu závislém na regionálním rozdělení 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro sportovní činnost metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při sportovní činnosti přímo řízené ČGF a to zejména a) na vrcholné úrovni reprezentace a přípravy reprezentantů na olympijské hry. b) při organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v ČR, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území ČR, c) organizaci, technické a materiální zajištění státní reprezentace České republiky, d) v podpoře mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, e) reprezentaci, její přípravu a sportovní výsledky f) sportovní soutěže družstev i jednotlivců přímo řízené ČGF g) dohlíží nad dodržováním antidopingové politiky v golfovém sportu v České republice, h) vykonává sportovně-disciplinární pravomoci. 13. Viceprezident pro finance 13

21 Viceprezident pro finance metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při: a) přípravě rozpočtu ČGF a kontrole jeho čerpání v souladu s platnými předpisy, b) plnění daňových povinností ČGF, c) dohledu a vedení finanční a materiální evidence ČGF, d) kontrole plnění příspěvkových povinností členů ČGF. 14. Člen výboru pro marketing a komunikaci metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při výkonu marketingové a mediální strategie ČGF. 15. Předseda sportovně-technické komise Předseda sportovně-technické komise (dále jen STK) řídí a koordinuje činnost této komise včetně jejich regionálních struktur, zejména však: a) organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v České republice, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území České republiky, podporu mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, b) provoz tzv. technického serveru ČGF v jeho sportovní části (zejména registrace hráčů, turnaje, hendikepy, roční handicapové kontroly aj.), c) autorizovaný překlad platných pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského statusu, d) vydávání hracího řádu soutěží družstev a jednotlivců, a ostatní řádů a norem, které z pověření výboru ČGF předkládá ke schválení celostátní schůzi regionálních delegátů STK, e) normování hřišť podle metodiky USGA Course & Slope Rating včetně handicapového systému EGA, f) vzdělávání rozhodčích, maršálů, cvičitelů golfu a dalších dobrovolných profesí potřebných v golfovém sportu, 16. Členové výboru pro spolupráci s kluby Členové výboru pro spolupráci s kluby zajišťují pravidelnou spolupráci s golfovými kluby a dalšími členy ČGF, zajišťují spolupráci a působení ČGF v regionech. Analyzují a připravují vytváření regionálních struktur v rámci ČGF. 17. Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Rozdělení funkcí ve výboru ČGF je dáno výsledkem volby na volební konferenci. V závažných případech rozhoduje o změně v rozdělení funkcí výbor a svoje rozhodnutí oznámí řádné konferenci, která buď změnu schválí, 14

22 nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. V případě rezignace člena výboru, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může výbor svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena výboru na dobu do příští řádné konference, která buď kooptaci schválí, nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. 18. V případě rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů výboru ČGF konferencí je výbor povinen svolat postupem podle těchto Stanov mimořádnou konferenci, jejímž jediným bodem programu bude volba nového výboru ČGF, případně jeho rezignovaných či odvolaných členů. Výbor, respektive jeho rezignující či odvolaní členové vykonávají své funkce až do okamžiku, kdy jejich funkce převezmou nově zvolení členové. 19. Generální sekretář Generální sekretář je jmenován do funkce rozhodnutím výboru ČGF. Není členem výboru, ale vedoucím výkonné exekutivy a jako takový spolupracuje se členy výboru a je zejména odpovědný za tyto činnosti: a) sestavení návrhu rozpočtu ČGF a po jeho schválení konferencí jeho dodržování b) příprava podkladů pro schůze výboru a konference ČGF, c) včasnou distribuci materiálů účastníkům jednání, d) zpracování písemností a dokumentů z jednání, e) řízení administrativního aparátu ČGF, f) zpracování veškeré korespondence ČGF, včetně zahraniční, g) vedení administrativní evidence a archivů ČGF, h) účast na vnitrostátních nebo mezinárodních jednáních dle pověření výboru. i) příprava podkladů pro jednání výboru podle požadavků jeho členů. j) autorizovaný překlad handicapového systému EGA, 20. Výbor ČGF je oprávněn vydávat v rámci Stanovami svěřené pravomoci vnitřní závazné předpisy, kterými jsou upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto předpisy jsou publikovány jako Rozhodnutí výboru České golfové federace v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 15

23 Článek 9. Revizní komise ČGF 1. Revizní komise ČGF je revizním orgánem, který kromě činnosti a výkonu funkce jednotlivých členů výboru i výboru jako celku kontroluje i činnost a hospodaření komisí, zřízených v souladu s těmito Stanovami, popř. i činnost subjektů, na kterých se ČGF podílí. 2. Revizní komise je za výkon své kontrolní činnosti odpovědná konferenci. Její volební období je shodné s volebním obdobím výboru. Ze svého středu volí členové revizní komise svého předsedu. 3. Počet členů revizní komise stanoví konference, ne však méně než tři. 4. Předseda revizní komise má právo se účastnit zasedání výboru s hlasem poradním. 5. V případě rezignace člena revizní komise, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může revizní komise svým rozhodnutím kooptovat na dobu do příští řádné konference náhradního člena revizní komise. 6. Pro případ rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů revizní komise platí Článek 8. odst. 18 těchto Stanov analogicky. Článek 10. Komise 1. Výbor ČGF je oprávněn zřizovat podle potřeby pracovní komise. Počet členů komisí stanovuje a jejich členy jmenuje a odvolává výbor. Komisím předsedají a komise řídí členové výboru nebo členy komise zvolený předseda. 2. Komise jsou poradními orgány bez přímé výkonné pravomoci. Výbor je však oprávněn část svých rozhodovacích pravomocí přenést na komisi, zřízenou podle tohoto článku. Článek 11. Disciplinární pravomoc 1. Disciplinární pravomoc vykonává výbor ČGF nebo výborem ustavená disciplinární komise. Metodicky řídí výkon sportovně - disciplinární pravomoci viceprezident pro sportovní činnost. 2. Disciplinární případy se řeší v souladu s disciplinárním řádem 3. Výbor ČGF řeší a narovnává spory mezi členy ČGF, pokud se na něj s žádostí o řešení sporu obrátí. 16

24 Článek 12. Majetek ČGF 1. Majetek ČGF tvoří hodnoty převedené bývalou Československou golfovou federací po rozdělení podle dohody. 2. Základním zdrojem příjmů ČGF jsou: a) příspěvky golfových klubů, b) příspěvky, dotace, dary, granty, poplatky apod. c) příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturně společenské činnosti, d) cizí zdroje tj. úvěry, půjčky, atd., e) jiné příjmy. 3. Finanční prostředky slouží výhradně ke krytí potřeb ČGF. 4. Veškerý pořízený majetek nebo majetek vytvořený vlastní činností je ve vlastnictví ČGF a musí sloužit k účelům, které jsou v souladu s jeho cíli. 5. ČGF hospodaří na základě rozpočtu, který je roční, v souladu s obecně platnými právními předpisy, Stanovami a usneseními konference. 6. ČGF vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností. Článek 13. Právní postavení 1. ČGF je samostatnou právnickou osobou. 2. Právní úkony ČGF činí ve všech věcech vždy dva členové výboru ČGF, ale výhradně v intencích, které předem schválil svým rozhodnutím výbor ČGF. 3. Výbor ČGF může přijmout rozhodnutí, kterým bude pro určitou explicitně vymezenou věc k zastupování a jednání za ČGF zmocněna písemnou plnou mocí jiná osoba. 4. Za ČGF podepisuje prezident nebo viceprezident vždy s dalším členem výboru ČGF. 1. ČGF zaniká: Článek 14. Zánik ČGF a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění ČGF. 2. V případě rozhodnutí konference o dobrovolném rozpuštění ČGF, zvolí tato konference dva likvidátory, kteří provedou majetkové vypořádání. 17

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více