P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace"

Transkript

1

2

3 VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále hotelu InterContinental, Pařížská 43/30, Praha-Staré Město, od 9.00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Volba pracovního předsednictva 4. Schválení jednacího řádu konference ČGF 5. Schválení programu konference ČGF 6. Zpráva prezidenta 7. Hospodaření ČGF v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 včetně návrhu výše členských příspěvků ČGF 8. Zpráva revizní komise 9. Návrh na změnu Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu konference ČGF 10. Přijímání nových klubů do ČGF 11. Diskuse 12. Usnesení 13. Závěr Prosíme všechny delegáty, aby včas před zahájením konference předložili své potvrzené mandáty k zaregistrování u prezence. V souladu s ust.čl.7 bod 3 platných Stanov ČGF připomínáme, že každý ze subjektů sdružených v ČGF vysílá na konferenci pouze jednoho delegáta. Počet hlasů rovněž vyplývá z výše uvedeného článku stanov, tj. každý subjekt sdružený v ČGF má jeden hlas. V příloze zasíláme návrhy výboru ČGF a další materiály k projednání na konferenci a prosíme o zaslání připomínek, návrhů na jejich změnu a doplnění nejpozději do do 12hod. na Praha, Česká golfová federace Ing. Jan Jenčovský v.r. prezident Konference ČGF 2012

4 Přílohy pozvánky na Konferenci ČGF konané dne Mandát delegáta konference ČGF (originál je poslán pouze doporučenou poštou) 2. Hospodaření ČGF za rok Návrh výše členských příspěvků ČGF od roku Návrh rozpočtu ČGF na rok Návrhy Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu Konference ČGF 6. Subjekty žádající o vstup do ČGF v roce 2012 Z organizačních důvodů konání konference ČGF žádáme kluby o potvrzení účasti delegáta klubu na konferenci ČGF na sekretariát ČGF, a to nejpozději do pondělí na adresu Konference ČGF 2012

5 Hospodaření ČGF a CGC v roce 2011 Plán 2011 Skutečnost 2011 v tis Kč ČGF + CGC ČGF + CGC Výnosy Dotace ČSTV / MF Dotace MŠMT, dar HMP Dotace ČOV ME boys - grant + team fee Grant St Andrews Členské příspěvky Příspěvek nových členů Jiné příjmy Startovné CMR Reklama - MedeaKultur Normování hřišť Školení Prodej pravidel Služby portálu Výnosy celkem Náklady Tuzemské soutěže STK a rozhodčí ČGF Reprezentační akce Tréninkový systém ČGF Podpora K.Spilkové 200 Reprezentace ČR a tréninkový systém Mládežnický golf ME boys Server ČGF Komunikace a média Hraj golf - změň život Příspěvek EGA Školení Normování Personální náklady vč. odvodů Režijní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Telekomunikační služby, poštovné Auta + PHM Náklady na činnost výboru Konference jarní - podzimní, večer golfu Daňové a právní služby EGA, R&A Provozní náklady celkem Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření Investice Výnosy - zápočtem 1375 Náklady - zápočtem 1315 Rozdíl 60 Finanční prostředky Konference ČGF 2012

6 Financování 2012 Návrh výše členských příspěvků pro rok Kč na dospělého člena klubu 100 Kč na člena klubu do 18 let Minimální poplatek klubu ,- Kč

7 Návrh rozpočtu ČGF a CGC 2012 Výnosy Dotace ČSTV / MF 3200 Dotace MŠMT 1000 Dotace ČOV 300 Grant St Andrews 840 Členské příspěvky Jiné příjmy 250 Startovné 4000 CMR 2000 Normování hřišť 400 Školení 100 Prodej pravidel 750 Služby portálu 1500 Výnosy celkem (v tis. Kč,-) Náklady Tuzemské soutěže 9300 STK a rozhodčí ČGF 1000 Repre ČR a trénink. Systém 6500 Mládežnický golf 3680 Server ČGF 3500 Komunikace a média 1900 Hraj golf změň život 250 Tisk karet 350 Personální náklady vč. odvodů 4650 Režijní náklady 550 Nájemné 1200 Ostatní 3060 Provozní náklady celkem 9460 Náklady celkem (bez odpisů) Odpisy 500 Náklady celkem Hospodářský výsledek 0 Konference ČGF 2012

8 STANOVY ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE

9 Obsah Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 4 Článek 2. Členové 5 1. Golfové kluby 5 2. Řádné členství 5 3. Přidružené členství 5 4. Přijímání golfových klubů do ČGF 6 5. Fyzické osoby 6 6. Další typy členství 6 7. Členství v ČGF zaniká: 6 8. Průkaz člena golfového klubu 7 9. Domovský klub Handicapová autorita Blokace 7 Článek 3. Práva a povinnosti členů 7 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: 7 2. Členové jsou povinni zejména: 8 3. Pozastavení členství: 8 Článek 4. Orgány ČGF 8 Článek 5. Konference ČGF 8 9. Volební právo aktivní Volební právo pasivní Volební období Přípravná konference Mimořádná konference Náhradní konference 11 Článek 6. Prezident 11 Článek 7. Viceprezidenti ČGF 12 Článek 8. Výbor Výbor rozhoduje zejména: Členové výboru jsou: 13 2

10 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro finance Předseda sportovně-technické komise Členové výboru pro spolupráci s kluby Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Generální sekretář 15 Článek 9. Revizní komise ČGF 16 Článek 10. Komise 16 Článek 11. Disciplinární pravomoc 16 Článek 12. Majetek ČGF 17 Článek 13. Právní postavení 17 Článek 14. Zánik ČGF 17 Článek 15. Ustanovení přechodná a závěrečná 18 3

11 Preambule My, golfisté a golfistky sdružení v golfových klubech České republiky, vycházejíce z nezadatelného práva sdružovacího a spolkového, zaručeného Listinou základních práv a svobod, považujíce se za následníky Československého golfového svazu založeného v roce 1931, jednoho ze zakládajících členů Evropské golfové asociace (EGA) v roce 1937, uznávajíce mezinárodní autoritu EGA a The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, vyjadřujíce vůli prosazovat zásady vycházející z tradice golfové hry, jejího fair play a lidské slušnosti, prohlašujíce rozhodnutí vytvářet podmínky pro sportovní aktivity svých členů a reprezentaci České republiky organizováním sportovních aktivit a účastí v mezinárodních soutěžích, zejména v olympijském hnutí, vědomi si potřeby podpory činností spojených s rozvojem a propagací golfu a s ním spojeného smyslu pro fair play jsme se usnesli na těchto Stanovách České golfové federace: Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 1. Česká golfová federace, o. s., nebo také jen ČGF, je právnickou osobou ve formě občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 2. Sídlem ČGF je Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ , IČ: ČGF je sportovním svazem, jehož základním posláním je péče o rozvoj a dobré jméno golfu. Jako sportovní svaz organizuje a pořádá vrcholové soutěže jednotlivců i družstev dospělých i mládeže, zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice a zahraničí a vytváří optimální podmínky pro rozvoj výkonnosti hráčů na všech stupních, především však na úrovni národní reprezentace. Pečuje také o co nejvhodnější podmínky pro výkonnostní a rekreační hráče golfu. V těchto souvislostech ČGF vydává řády pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména rozpisy soutěží, soutěžní, registrační, přestupní a disciplinární řády a vykonává disciplinární pravomoc. 4. ČGF je vrcholným orgánem řízení golfu v České republice s působností na celém jejím území a jako taková má výhradní právo zastupovat své členy ve vztahu k jiným golfovým autoritám. Členové ČGF a jejich členové jsou základem celého golfového hnutí a tedy veškeré činnosti související s golfem a jsou ČGF výsostně podporováni. Mezi další důležité cíle ČGF patří popularizace golfu směřující k růstu její členské základny. V souvislostech se shora uvedeným se ČGF zasazuje o rozšíření infrastruktury sportovních zařízení určených pro hru a nácvik golfu se zvláštním zřetelem na zařízení investičně 4

12 a provozně nízkonákladová a municipální, která by zpřístupnila golf i občanům s nižšími příjmy. 5. ČGF si je vědoma historického významu klubového života na rozvoj etického a čestného chování hráčů golfu a proto podporuje golfové kluby při výchově mládeže k etickému a čestnému jednání a považuje klubový život za jeden z pilířů golfu. 6. ČGF je členem Evropské golfové asociace (EGA) v souladu s jejím statutem. 1. Golfové kluby Článek 2. Členové Členy ČGF jsou především golfové kluby, sdružující hráče a zájemce o golfovou hru, které mají právní formu občanského sdružení. Golfové kluby mohou nabýt dva typy členství ČGF, členství řádné a členství přidružené. 2. Řádné členství Řádné členství ČGF může nabýt pouze golfový klub, který má více nežli 100 členů a zároveň: a) má právní titul k užívání hřiště, znormovaného pro úpravu EGA HCP, které má devět a více jamek, nebo b) splňuje kritéria výkonnostního Statutu Tréninkového centra mládeže (TCM) nebo je některé z jeho družstev účastníkem soutěže družstev přímo řízených ČGF a to Extraligy nebo I. ligy žen nebo mužů. c) Každé hřiště znormované pro úpravu EGA HCP, případně každé golfové zařízení, uznané podle těchto Stanov zakládá právo na řádné členství pouze jednomu golfovému klubu. d) Není-li řádný člen ČGF současně vlastníkem hřiště znormovaného pro úpravu EGA HCP, je podmínkou jeho řádného členství titul, který mu zakládá právo toto hřiště znormované pro úpravu EGA HCP užívat. Zanikne-li řádnému členovi ČGF ke znormovanému hřišti užívací právo, ztratí k příslušného kalendářního roku postavení řádného člena ČGF, nevznikne-li mu do té doby právo na řádné členství splněním některých z dalších podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 3. Přidružené členství Přidruženým členem je golfový klub, který nesplňuje žádnou z podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 5

13 4. Přijímání golfových klubů do ČGF Podmínkou přijetí golfového klubu do ČGF je jeho schopnost samostatné sportovní existence ve vazbě k určitému golfovému hřišti nebo golfovému zařízení, aniž by tím byla porušena práva jiného golfového klubu, člena ČGF. a) Přihláška golfového klubu do ČGF musí být písemná a musí obsahovat jeho prohlášení, že souhlasí se Stanovami ČGF a pokud bude přijat, bude se jimi řídit a řádně platit členské příspěvky. b) O přijetí žadatele za člena ČGF rozhoduje výbor ČGF dvěma třetinami všech členů podle konferencí ČGF předem schválených pravidel. O průběhu rozhodování musí být pořízen protokol s uvedením, jak který člen výboru u každého žadatele o členství hlasoval. Tento protokol je neveřejný. Neúspěšný žadatel se může odvolat k řádné konferenci ČGF, která ve věci rozhodne. c) Přijaté členy bere Konference ČGF na vědomí. d) Konference ČGF projednává případná odvolání proti rozhodnutí výboru o přijímání členů ČGF. e) Každý nově přijatý člen ČGF se může stát řádným členem ČGF až po uplynutí 18 měsíců od rozhodnutí výboru ČGF o jeho přijetí za člena ČGF. 5. Fyzické osoby Členy ČGF jsou i fyzické osoby, registrované v Centrální mimoklubové registraci, dále jen CMR, která není samostatnou právnickou osobou, ale je součástí ČGF. Fyzické osoby registrované v CMR nemají aktivní ani pasivní volební právo a nemají právo se účastnit konferencí ČGF. 6. Další typy členství Konference může rozhodnout o přijetí členů, kteří nejsou golfovými kluby, případně i o jmenování členů čestných. Tato rozhodnutí musí být podle volebního a hlasovacího řádu přijata nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Takto přijatí členové nemají ani pasivní ani aktivní volební právo. 7. Členství v ČGF zaniká: a) Vystoupením člena, které je možné jen ke konci kalendářního roku, přičemž písemné prohlášení o vystoupení z ČGF musí být doručeno výboru ČGF nejpozději 30.9 příslušného roku, b) Zánikem člena, c) Rozhodnutím konference o vyloučení člena na základě návrhu výboru ČGF. 6

14 d) Prohlášením konkursu na člena, případně zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek podstaty 8. Průkaz člena golfového klubu Je osvědčením o členství fyzické osoby v golfovém klubu ve formě autorizované karty, vydávané výborem ČGF. 9. Domovský klub a) Členové klubů mohou být členy několika golfových klubů s tím, že jeden z nich by měli zvolit za svůj domovský klub. Domovský klub vykonává vůči svým domovským členům handicapovou autoritu. b) Pro členy, registrované v CMR vykonává handicapovou autoritu STK ČGF. c) Nezvolí-li člen klubu žádný z klubů za svůj domovský klub, není domovským členem nikde a tudíž ani nepodléhá žádné handicapové autoritě. 10. Handicapová autorita Spočívá v uplatňování handicapového řádu EGA vůči domovským členům golfového klubu a to zejména tím, že a) vede handicapovou evidenci b) provádí roční handicapovou kontrolu c) kontroluje dodržování handicapových podmínek na hřišti d) pro správný výkon handicapové autority je domovský klub oprávněn ustavit handicapovou komisi 11. Blokace a) Golfové kluby jsou oprávněny zablokovat dočasně výkon práv svých členů účastnit se turnajů zaznamenávaných na serveru ČGF. b) Blokace skončí pominutím důvodů, pro které byla zavedena. Za případné škody způsobené neoprávněnou blokací odpovídá klub, který ji provedl. Článek 3. Práva a povinnosti členů 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: a) v souladu s Článkem 5. odst. 6 a Článkem 5. odst. 7 vysílat své členy jako delegáty na konference ČGF a jejich prostřednictvím rozhodovat o záležitostech a činnosti ČGF, b) v souladu s Článkem 5. odst. 7 a Článkem 5. odst. 9 volit prostřednictvím svých delegátů orgány ČGF, 7

15 c) kontrolovat činnost a hospodaření ČGF, d) požadovat a dostávat informace o činnosti a hospodaření ČGF a jejich orgánů, e) předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů. 2. Členové jsou povinni zejména: a) dodržovat tyto Stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČGF, b) vytvářet podmínky pro hru golfu, c) vytvářet podmínky pro svoji samostatnou sportovní existenci, d) plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů ČGF, e) platit členské příspěvky ve výši stanovené konferencí ČGF, f) podrobit se rozhodnutím orgánů ČGF, g) oznámit ČGF bez zbytečného odkladu veškeré změny týkající se člena. 3. Pozastavení členství: Výbor ČGF je oprávněn pozastavit členství v ČGF členovi, který závažným způsobem poruší některou z povinností členů ČGF a to až do okamžiku, kdy člen závadný stav odstraní, případně do konání nejbližší konference ČGF, která rozhodne o tom, bude-li člen z ČGF vyloučen. Orgány ČGF jsou: 1. konference 2. výbor 3. revizní komise Článek 4. Orgány ČGF Článek 5. Konference ČGF 1. Konference je nejvyšším orgánem ČGF. Konference se mohou konat jako řádné, přípravné, mimořádné a náhradní a rozhodují o věcech, které jsou jim svěřeny Stanovami. 2. Řádná konference musí být jednou za čtyři roky svolávána jako volební. 3. Pozvánku na konferenci rozešle výbor členům nejpozději 30 dnů před konáním konference. Přílohou musí být návrh programu a pro řádné členy ČGF mandát delegáta. 4. Pozvánku na volební konferenci rozešle výbor všem členům nejpozději 60 dnů před konáním volební konference. Přílohou musí být návrh programu, 8

16 delegační lístek a návrh kandidátky. 5. Konference si volí pracovní předsednictvo, mandátovou, návrhovou a případně volební komisi, které pracují dle Stanov, jednacího řádu konference a volebního a hlasovacího řádu ČGF. 6. Každý člen ČGF má právo na konferenci vyslat jednoho delegáta. 7. Každý řádný člen ČGF má ve smyslu Článku 2. odst. 2 těchto Stanov právo na konferenci vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem. 8. Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu hlasů všech řádných členů ČGF. 9. Volební právo aktivní Právo volit do orgánů ČGF mají pouze delegáti řádných členů ČGF. 10. Volební právo pasivní Právo být volen do orgánů ČGF má každý člen golfového klubu starší 30 let, který je nejméně 3 roky členem golfového klubu, který je členem ČGF déle než 3 roky. Kandidát musí být plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínku bezúhonnosti dle platných obecně závazných předpisů pro výkon funkce člena statutárního orgánu akciové společnosti. Kandidát na člena výboru ČGF pro styk s kluby v daném regionu musí kromě podmínek, uvedených v předchozí větě tohoto odstavce splňovat i podmínku domovského členství v domovském klubu v regionu, pro který je volen. 11. Volební období Volební období všech volených orgánů ČGF počíná okamžikem platné volby nebo jiným Stanovami upraveným způsobem a končí okamžikem, kdy byli platně zvoleni jejich nástupci nebo jiným Stanovami upraveným způsobem. 12. Řádná konference Řádná konference musí být výborem ČGF svolána tak, aby se konala nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Do působnosti konference patří zejména: a) schválení Stanov a jejich případných změn, b) rozhodnutí rozpuštění ČGF a vstupu do likvidace nebo o sloučení s jiným subjektem, c) volba a odvolání prezidenta, dvou viceprezidentů, dalších členů výboru a revizní komise ČGF, d) projednání a schválení výsledků činnosti ČGF, e) projednání a schválení rozpočtu ČGF, 9

17 f) projednání a schválení účetní uzávěrky ČGF, g) rozhodování o nabývání a zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování zástavním právem, ručením či jiným omezením nebo zatížením, h) rozhodování o vydávání ručitelských prohlášení, avalů a přijímání jiných podrozvahových závazků i) schvalování výše členských poplatků a příspěvků ČGF j) schvalování plánu činností a hospodaření ČGF, k) schvalování jednacího řádu a volebního řádu konference ČGF, l) volba a odvolání likvidátorů ČGF a stanovení způsobu jejich odměňování, m) rozhodování o vyloučení člena ČGF, n) rozhodování o odvolání nepřijatých žadatelů o členství v ČGF o) rozhodování o zakládání nebo zrušení obchodní společnosti, nadace nebo nadačního fondu, p) rozhodování o nevyjmenovaných záležitostech, které si konference vyhradí a které nejsou v rozporu s těmito Stanovami nebo právními předpisy. 13. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. b) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) všech hlasů řádných členů ČGF. 14. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. a), Článku 5. odst. 12 písm. g) a Článku 5, odst. 12 písm. h) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) hlasů přítomných řádných členů ČGF. V ostatních věcech rozhoduje konference nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů ČGF. 15. Pro svolávání, účast a hlasování na přípravné a mimořádné konferenci platí pravidla uvedená shora, není-li ve stanovách uvedeno jinak. 16. Přípravná konference a) Výbor ČGF je oprávněn svolat v závěru každého roku přípravnou konferenci jako neformální setkání prezidentů členů ČGF klubů do sídla některého z nich. b) Přípravná konference je oprávněna rozhodnout o výši členských příspěvků na příští kalendářní rok, měla-li by rozhodnout i o dalších věcech, musí být svolána jako mimořádná konference. 17. Mimořádná konference Mimořádnou konferenci svolává výbor ČGF v případě potřeby nebo požádá- 10

18 li o její svolání nejméně jedna třetina řádných členů ČGF. Mimořádná konference má stejné pravomoci jako konference řádná, při jejím svolávání však nelze využít ustanovení Článku 5. odst. 18 Stanov o náhradní konferenci. 18. Náhradní konference Nesejde-li se do 30 minut po hodině, na kterou byla řádná konference svolána nadpoloviční většina delegátů řádných členů ČGF, bude konference ukončena a na stejné místo bude svolána náhradní konference, jejíž začátek bude stanoven na termín o 1 hodinu pozdější, než byl začátek původní konference. Náhradní konference bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných hlasů. 19. Jednotlivé body schváleného programu konference, které byly schváleny v průběhu jednání konference, jsou platně přijaty a nevyžadují opětovného schválení v rámci usnesení. 20. Konference je oprávněna vydat závazné vnitřní předpisy, kterými mohou být upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto závazné vnitřní předpisy jsou označeny jako Směrnice České golfové federace a jsou publikovány v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 21. Návrh na změnu těchto Stanov může být předložen konferenci k odsouhlasení, projednán a přijat výhradně až poté, co byly navrhované změny Stanov projednány na přípravné konferenci. Článek 6. Prezident 1. Prezident je čelným představitelem ČGF. Ve své činnosti se řídí usneseními konference a přijatými rozhodnutími výboru. Do jeho pravomoci patří zejména: a) vystupovat za ČGF při domácích i mezinárodních jednáních, b) řídit činnost výboru ČGF c) přenášet své pravomoci na ostatní členy výboru ČGF d) vystupovat společně s dalším členem výboru ČGF jako jeden ze členů kolektivního statutárního orgánu ČGF 2. Prezident je volen konferencí na dobu čtyř let. Funkce prezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. 3. V případě rezignace prezidenta, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce se přebírá na zbytek volebního období funkci prezidenta ČGF v plném rozsahu jeho pravomocí viceprezident ČGF pro sport. 11

19 4. V případě rezignace, úmrtí, či ztráty způsobilosti k výkonu funkce viceprezidenta, který vykonává funkci prezidenta podle ustanovení Článku 6. odst. 3 Stanov, musí výbor bez zbytečného odkladu, ale v souladu s ust. Článku 5. odst. 4 svolat volební konferenci. Článek 7. Viceprezidenti ČGF 1. Viceprezidenti ČGF zastupují prezidenta ČGF v době jeho zaneprázdnění či nepřítomnosti a řídí se pokyny prezidenta ČGF a usneseními výboru ke konkrétní činnosti. 2. Viceprezidenti ČGF jsou voleni konferencí ČGF na dobu čtyř let. Funkce viceprezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. Článek 8. Výbor 1. Výbor ČGF je řídícím orgánem ČGF po dobu mezi konferencemi. 2. Členové výboru ČGF jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ve smyslu obecně závazných předpisů v platném znění. 3. Členové výboru jsou konferencí ČGF do konkrétních funkcí ve výboru voleni jmenovitě, na dobu čtyř let. 4. Výbor ČGF je usnášeníschopný jsou-li přítomny alespoň 2/3 dvě třetiny jeho členů. 5. Výbor ČGF přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 6. Z jednání výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou neveřejné. 7. Každý ze členů výboru je oprávněn požadovat, aby bylo zaprotokolováno, jak jednotliví členové výboru pro některé konkrétní rozhodnutí hlasovali, včetně odůvodnění svého rozhodnutí. 8. Výbor se ze své činnosti odpovídá konferenci ČGF. 9. Výbor ČGF je oprávněn zřídit podle potřeby a v rámci konferencí schváleného rozpočtu profesionální exekutivu. 10. Výbor rozhoduje zejména: a) o všech záležitostech ČGF, nejsou-li rozhodnutí o nich Stanovami nebo obecně závaznými předpisy vyhrazena do působnosti konference. Při výkonu své činnosti se řídí Stanovami, obecně závaznými předpisy a usneseními konference, b) přijímá nové členy ČGF postupem, který definuje Článek 2. odst. 4 písm. b), Stanov, 12

20 c) zodpovídá za hospodaření ČGF v rámci konferencí schváleného rozpočtu, d) rozhoduje o kooptaci člena/členů výboru podle Článku 8. odst. 17 Stanov, e) jmenuje do funkce generálního sekretáře ČGF, f) připravuje konference, g) připravuje návrhy na vyloučení člena z ČGF, h) rozhoduje o pozvání hostů na konferenci, i) spolupracuje s partnery ČGF 11. Členové výboru jsou: a) Prezident b) Viceprezident pro sportovní činnost c) Viceprezident pro finance d) Člen výboru pro marketing a komunikaci e) Předseda Sportovně-technické komise f) Členové pro spolupráci s kluby v počtu závislém na regionálním rozdělení 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro sportovní činnost metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při sportovní činnosti přímo řízené ČGF a to zejména a) na vrcholné úrovni reprezentace a přípravy reprezentantů na olympijské hry. b) při organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v ČR, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území ČR, c) organizaci, technické a materiální zajištění státní reprezentace České republiky, d) v podpoře mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, e) reprezentaci, její přípravu a sportovní výsledky f) sportovní soutěže družstev i jednotlivců přímo řízené ČGF g) dohlíží nad dodržováním antidopingové politiky v golfovém sportu v České republice, h) vykonává sportovně-disciplinární pravomoci. 13. Viceprezident pro finance 13

21 Viceprezident pro finance metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při: a) přípravě rozpočtu ČGF a kontrole jeho čerpání v souladu s platnými předpisy, b) plnění daňových povinností ČGF, c) dohledu a vedení finanční a materiální evidence ČGF, d) kontrole plnění příspěvkových povinností členů ČGF. 14. Člen výboru pro marketing a komunikaci metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při výkonu marketingové a mediální strategie ČGF. 15. Předseda sportovně-technické komise Předseda sportovně-technické komise (dále jen STK) řídí a koordinuje činnost této komise včetně jejich regionálních struktur, zejména však: a) organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v České republice, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území České republiky, podporu mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, b) provoz tzv. technického serveru ČGF v jeho sportovní části (zejména registrace hráčů, turnaje, hendikepy, roční handicapové kontroly aj.), c) autorizovaný překlad platných pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského statusu, d) vydávání hracího řádu soutěží družstev a jednotlivců, a ostatní řádů a norem, které z pověření výboru ČGF předkládá ke schválení celostátní schůzi regionálních delegátů STK, e) normování hřišť podle metodiky USGA Course & Slope Rating včetně handicapového systému EGA, f) vzdělávání rozhodčích, maršálů, cvičitelů golfu a dalších dobrovolných profesí potřebných v golfovém sportu, 16. Členové výboru pro spolupráci s kluby Členové výboru pro spolupráci s kluby zajišťují pravidelnou spolupráci s golfovými kluby a dalšími členy ČGF, zajišťují spolupráci a působení ČGF v regionech. Analyzují a připravují vytváření regionálních struktur v rámci ČGF. 17. Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Rozdělení funkcí ve výboru ČGF je dáno výsledkem volby na volební konferenci. V závažných případech rozhoduje o změně v rozdělení funkcí výbor a svoje rozhodnutí oznámí řádné konferenci, která buď změnu schválí, 14

22 nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. V případě rezignace člena výboru, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může výbor svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena výboru na dobu do příští řádné konference, která buď kooptaci schválí, nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. 18. V případě rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů výboru ČGF konferencí je výbor povinen svolat postupem podle těchto Stanov mimořádnou konferenci, jejímž jediným bodem programu bude volba nového výboru ČGF, případně jeho rezignovaných či odvolaných členů. Výbor, respektive jeho rezignující či odvolaní členové vykonávají své funkce až do okamžiku, kdy jejich funkce převezmou nově zvolení členové. 19. Generální sekretář Generální sekretář je jmenován do funkce rozhodnutím výboru ČGF. Není členem výboru, ale vedoucím výkonné exekutivy a jako takový spolupracuje se členy výboru a je zejména odpovědný za tyto činnosti: a) sestavení návrhu rozpočtu ČGF a po jeho schválení konferencí jeho dodržování b) příprava podkladů pro schůze výboru a konference ČGF, c) včasnou distribuci materiálů účastníkům jednání, d) zpracování písemností a dokumentů z jednání, e) řízení administrativního aparátu ČGF, f) zpracování veškeré korespondence ČGF, včetně zahraniční, g) vedení administrativní evidence a archivů ČGF, h) účast na vnitrostátních nebo mezinárodních jednáních dle pověření výboru. i) příprava podkladů pro jednání výboru podle požadavků jeho členů. j) autorizovaný překlad handicapového systému EGA, 20. Výbor ČGF je oprávněn vydávat v rámci Stanovami svěřené pravomoci vnitřní závazné předpisy, kterými jsou upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto předpisy jsou publikovány jako Rozhodnutí výboru České golfové federace v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 15

23 Článek 9. Revizní komise ČGF 1. Revizní komise ČGF je revizním orgánem, který kromě činnosti a výkonu funkce jednotlivých členů výboru i výboru jako celku kontroluje i činnost a hospodaření komisí, zřízených v souladu s těmito Stanovami, popř. i činnost subjektů, na kterých se ČGF podílí. 2. Revizní komise je za výkon své kontrolní činnosti odpovědná konferenci. Její volební období je shodné s volebním obdobím výboru. Ze svého středu volí členové revizní komise svého předsedu. 3. Počet členů revizní komise stanoví konference, ne však méně než tři. 4. Předseda revizní komise má právo se účastnit zasedání výboru s hlasem poradním. 5. V případě rezignace člena revizní komise, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může revizní komise svým rozhodnutím kooptovat na dobu do příští řádné konference náhradního člena revizní komise. 6. Pro případ rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů revizní komise platí Článek 8. odst. 18 těchto Stanov analogicky. Článek 10. Komise 1. Výbor ČGF je oprávněn zřizovat podle potřeby pracovní komise. Počet členů komisí stanovuje a jejich členy jmenuje a odvolává výbor. Komisím předsedají a komise řídí členové výboru nebo členy komise zvolený předseda. 2. Komise jsou poradními orgány bez přímé výkonné pravomoci. Výbor je však oprávněn část svých rozhodovacích pravomocí přenést na komisi, zřízenou podle tohoto článku. Článek 11. Disciplinární pravomoc 1. Disciplinární pravomoc vykonává výbor ČGF nebo výborem ustavená disciplinární komise. Metodicky řídí výkon sportovně - disciplinární pravomoci viceprezident pro sportovní činnost. 2. Disciplinární případy se řeší v souladu s disciplinárním řádem 3. Výbor ČGF řeší a narovnává spory mezi členy ČGF, pokud se na něj s žádostí o řešení sporu obrátí. 16

24 Článek 12. Majetek ČGF 1. Majetek ČGF tvoří hodnoty převedené bývalou Československou golfovou federací po rozdělení podle dohody. 2. Základním zdrojem příjmů ČGF jsou: a) příspěvky golfových klubů, b) příspěvky, dotace, dary, granty, poplatky apod. c) příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturně společenské činnosti, d) cizí zdroje tj. úvěry, půjčky, atd., e) jiné příjmy. 3. Finanční prostředky slouží výhradně ke krytí potřeb ČGF. 4. Veškerý pořízený majetek nebo majetek vytvořený vlastní činností je ve vlastnictví ČGF a musí sloužit k účelům, které jsou v souladu s jeho cíli. 5. ČGF hospodaří na základě rozpočtu, který je roční, v souladu s obecně platnými právními předpisy, Stanovami a usneseními konference. 6. ČGF vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností. Článek 13. Právní postavení 1. ČGF je samostatnou právnickou osobou. 2. Právní úkony ČGF činí ve všech věcech vždy dva členové výboru ČGF, ale výhradně v intencích, které předem schválil svým rozhodnutím výbor ČGF. 3. Výbor ČGF může přijmout rozhodnutí, kterým bude pro určitou explicitně vymezenou věc k zastupování a jednání za ČGF zmocněna písemnou plnou mocí jiná osoba. 4. Za ČGF podepisuje prezident nebo viceprezident vždy s dalším členem výboru ČGF. 1. ČGF zaniká: Článek 14. Zánik ČGF a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění ČGF. 2. V případě rozhodnutí konference o dobrovolném rozpuštění ČGF, zvolí tato konference dva likvidátory, kteří provedou majetkové vypořádání. 17

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

Vznik občanského sdružení

Vznik občanského sdružení Občanská sdružení 1002 1003 Díl 2 Občanská sdružení Obsah kapitola 1 Obecné principy...1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení...1003 2.1 Návrh na registraci...1005 2.2 Stanovy...1009 2.3 Proces registrace...1080

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více