P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace"

Transkript

1

2

3 VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále hotelu InterContinental, Pařížská 43/30, Praha-Staré Město, od 9.00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Volba pracovního předsednictva 4. Schválení jednacího řádu konference ČGF 5. Schválení programu konference ČGF 6. Zpráva prezidenta 7. Hospodaření ČGF v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 včetně návrhu výše členských příspěvků ČGF 8. Zpráva revizní komise 9. Návrh na změnu Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu konference ČGF 10. Přijímání nových klubů do ČGF 11. Diskuse 12. Usnesení 13. Závěr Prosíme všechny delegáty, aby včas před zahájením konference předložili své potvrzené mandáty k zaregistrování u prezence. V souladu s ust.čl.7 bod 3 platných Stanov ČGF připomínáme, že každý ze subjektů sdružených v ČGF vysílá na konferenci pouze jednoho delegáta. Počet hlasů rovněž vyplývá z výše uvedeného článku stanov, tj. každý subjekt sdružený v ČGF má jeden hlas. V příloze zasíláme návrhy výboru ČGF a další materiály k projednání na konferenci a prosíme o zaslání připomínek, návrhů na jejich změnu a doplnění nejpozději do do 12hod. na Praha, Česká golfová federace Ing. Jan Jenčovský v.r. prezident Konference ČGF 2012

4 Přílohy pozvánky na Konferenci ČGF konané dne Mandát delegáta konference ČGF (originál je poslán pouze doporučenou poštou) 2. Hospodaření ČGF za rok Návrh výše členských příspěvků ČGF od roku Návrh rozpočtu ČGF na rok Návrhy Stanov ČGF, Volebního a hlasovacího řádu a Jednacího řádu Konference ČGF 6. Subjekty žádající o vstup do ČGF v roce 2012 Z organizačních důvodů konání konference ČGF žádáme kluby o potvrzení účasti delegáta klubu na konferenci ČGF na sekretariát ČGF, a to nejpozději do pondělí na adresu Konference ČGF 2012

5 Hospodaření ČGF a CGC v roce 2011 Plán 2011 Skutečnost 2011 v tis Kč ČGF + CGC ČGF + CGC Výnosy Dotace ČSTV / MF Dotace MŠMT, dar HMP Dotace ČOV ME boys - grant + team fee Grant St Andrews Členské příspěvky Příspěvek nových členů Jiné příjmy Startovné CMR Reklama - MedeaKultur Normování hřišť Školení Prodej pravidel Služby portálu Výnosy celkem Náklady Tuzemské soutěže STK a rozhodčí ČGF Reprezentační akce Tréninkový systém ČGF Podpora K.Spilkové 200 Reprezentace ČR a tréninkový systém Mládežnický golf ME boys Server ČGF Komunikace a média Hraj golf - změň život Příspěvek EGA Školení Normování Personální náklady vč. odvodů Režijní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Telekomunikační služby, poštovné Auta + PHM Náklady na činnost výboru Konference jarní - podzimní, večer golfu Daňové a právní služby EGA, R&A Provozní náklady celkem Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření Investice Výnosy - zápočtem 1375 Náklady - zápočtem 1315 Rozdíl 60 Finanční prostředky Konference ČGF 2012

6 Financování 2012 Návrh výše členských příspěvků pro rok Kč na dospělého člena klubu 100 Kč na člena klubu do 18 let Minimální poplatek klubu ,- Kč

7 Návrh rozpočtu ČGF a CGC 2012 Výnosy Dotace ČSTV / MF 3200 Dotace MŠMT 1000 Dotace ČOV 300 Grant St Andrews 840 Členské příspěvky Jiné příjmy 250 Startovné 4000 CMR 2000 Normování hřišť 400 Školení 100 Prodej pravidel 750 Služby portálu 1500 Výnosy celkem (v tis. Kč,-) Náklady Tuzemské soutěže 9300 STK a rozhodčí ČGF 1000 Repre ČR a trénink. Systém 6500 Mládežnický golf 3680 Server ČGF 3500 Komunikace a média 1900 Hraj golf změň život 250 Tisk karet 350 Personální náklady vč. odvodů 4650 Režijní náklady 550 Nájemné 1200 Ostatní 3060 Provozní náklady celkem 9460 Náklady celkem (bez odpisů) Odpisy 500 Náklady celkem Hospodářský výsledek 0 Konference ČGF 2012

8 STANOVY ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE

9 Obsah Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 4 Článek 2. Členové 5 1. Golfové kluby 5 2. Řádné členství 5 3. Přidružené členství 5 4. Přijímání golfových klubů do ČGF 6 5. Fyzické osoby 6 6. Další typy členství 6 7. Členství v ČGF zaniká: 6 8. Průkaz člena golfového klubu 7 9. Domovský klub Handicapová autorita Blokace 7 Článek 3. Práva a povinnosti členů 7 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: 7 2. Členové jsou povinni zejména: 8 3. Pozastavení členství: 8 Článek 4. Orgány ČGF 8 Článek 5. Konference ČGF 8 9. Volební právo aktivní Volební právo pasivní Volební období Přípravná konference Mimořádná konference Náhradní konference 11 Článek 6. Prezident 11 Článek 7. Viceprezidenti ČGF 12 Článek 8. Výbor Výbor rozhoduje zejména: Členové výboru jsou: 13 2

10 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro finance Předseda sportovně-technické komise Členové výboru pro spolupráci s kluby Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Generální sekretář 15 Článek 9. Revizní komise ČGF 16 Článek 10. Komise 16 Článek 11. Disciplinární pravomoc 16 Článek 12. Majetek ČGF 17 Článek 13. Právní postavení 17 Článek 14. Zánik ČGF 17 Článek 15. Ustanovení přechodná a závěrečná 18 3

11 Preambule My, golfisté a golfistky sdružení v golfových klubech České republiky, vycházejíce z nezadatelného práva sdružovacího a spolkového, zaručeného Listinou základních práv a svobod, považujíce se za následníky Československého golfového svazu založeného v roce 1931, jednoho ze zakládajících členů Evropské golfové asociace (EGA) v roce 1937, uznávajíce mezinárodní autoritu EGA a The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, vyjadřujíce vůli prosazovat zásady vycházející z tradice golfové hry, jejího fair play a lidské slušnosti, prohlašujíce rozhodnutí vytvářet podmínky pro sportovní aktivity svých členů a reprezentaci České republiky organizováním sportovních aktivit a účastí v mezinárodních soutěžích, zejména v olympijském hnutí, vědomi si potřeby podpory činností spojených s rozvojem a propagací golfu a s ním spojeného smyslu pro fair play jsme se usnesli na těchto Stanovách České golfové federace: Článek 1. Název, sídlo a poslání ČGF 1. Česká golfová federace, o. s., nebo také jen ČGF, je právnickou osobou ve formě občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 2. Sídlem ČGF je Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ , IČ: ČGF je sportovním svazem, jehož základním posláním je péče o rozvoj a dobré jméno golfu. Jako sportovní svaz organizuje a pořádá vrcholové soutěže jednotlivců i družstev dospělých i mládeže, zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice a zahraničí a vytváří optimální podmínky pro rozvoj výkonnosti hráčů na všech stupních, především však na úrovni národní reprezentace. Pečuje také o co nejvhodnější podmínky pro výkonnostní a rekreační hráče golfu. V těchto souvislostech ČGF vydává řády pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména rozpisy soutěží, soutěžní, registrační, přestupní a disciplinární řády a vykonává disciplinární pravomoc. 4. ČGF je vrcholným orgánem řízení golfu v České republice s působností na celém jejím území a jako taková má výhradní právo zastupovat své členy ve vztahu k jiným golfovým autoritám. Členové ČGF a jejich členové jsou základem celého golfového hnutí a tedy veškeré činnosti související s golfem a jsou ČGF výsostně podporováni. Mezi další důležité cíle ČGF patří popularizace golfu směřující k růstu její členské základny. V souvislostech se shora uvedeným se ČGF zasazuje o rozšíření infrastruktury sportovních zařízení určených pro hru a nácvik golfu se zvláštním zřetelem na zařízení investičně 4

12 a provozně nízkonákladová a municipální, která by zpřístupnila golf i občanům s nižšími příjmy. 5. ČGF si je vědoma historického významu klubového života na rozvoj etického a čestného chování hráčů golfu a proto podporuje golfové kluby při výchově mládeže k etickému a čestnému jednání a považuje klubový život za jeden z pilířů golfu. 6. ČGF je členem Evropské golfové asociace (EGA) v souladu s jejím statutem. 1. Golfové kluby Článek 2. Členové Členy ČGF jsou především golfové kluby, sdružující hráče a zájemce o golfovou hru, které mají právní formu občanského sdružení. Golfové kluby mohou nabýt dva typy členství ČGF, členství řádné a členství přidružené. 2. Řádné členství Řádné členství ČGF může nabýt pouze golfový klub, který má více nežli 100 členů a zároveň: a) má právní titul k užívání hřiště, znormovaného pro úpravu EGA HCP, které má devět a více jamek, nebo b) splňuje kritéria výkonnostního Statutu Tréninkového centra mládeže (TCM) nebo je některé z jeho družstev účastníkem soutěže družstev přímo řízených ČGF a to Extraligy nebo I. ligy žen nebo mužů. c) Každé hřiště znormované pro úpravu EGA HCP, případně každé golfové zařízení, uznané podle těchto Stanov zakládá právo na řádné členství pouze jednomu golfovému klubu. d) Není-li řádný člen ČGF současně vlastníkem hřiště znormovaného pro úpravu EGA HCP, je podmínkou jeho řádného členství titul, který mu zakládá právo toto hřiště znormované pro úpravu EGA HCP užívat. Zanikne-li řádnému členovi ČGF ke znormovanému hřišti užívací právo, ztratí k příslušného kalendářního roku postavení řádného člena ČGF, nevznikne-li mu do té doby právo na řádné členství splněním některých z dalších podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 3. Přidružené členství Přidruženým členem je golfový klub, který nesplňuje žádnou z podmínek, které definuje Článek 2, odst. 2 těchto Stanov. 5

13 4. Přijímání golfových klubů do ČGF Podmínkou přijetí golfového klubu do ČGF je jeho schopnost samostatné sportovní existence ve vazbě k určitému golfovému hřišti nebo golfovému zařízení, aniž by tím byla porušena práva jiného golfového klubu, člena ČGF. a) Přihláška golfového klubu do ČGF musí být písemná a musí obsahovat jeho prohlášení, že souhlasí se Stanovami ČGF a pokud bude přijat, bude se jimi řídit a řádně platit členské příspěvky. b) O přijetí žadatele za člena ČGF rozhoduje výbor ČGF dvěma třetinami všech členů podle konferencí ČGF předem schválených pravidel. O průběhu rozhodování musí být pořízen protokol s uvedením, jak který člen výboru u každého žadatele o členství hlasoval. Tento protokol je neveřejný. Neúspěšný žadatel se může odvolat k řádné konferenci ČGF, která ve věci rozhodne. c) Přijaté členy bere Konference ČGF na vědomí. d) Konference ČGF projednává případná odvolání proti rozhodnutí výboru o přijímání členů ČGF. e) Každý nově přijatý člen ČGF se může stát řádným členem ČGF až po uplynutí 18 měsíců od rozhodnutí výboru ČGF o jeho přijetí za člena ČGF. 5. Fyzické osoby Členy ČGF jsou i fyzické osoby, registrované v Centrální mimoklubové registraci, dále jen CMR, která není samostatnou právnickou osobou, ale je součástí ČGF. Fyzické osoby registrované v CMR nemají aktivní ani pasivní volební právo a nemají právo se účastnit konferencí ČGF. 6. Další typy členství Konference může rozhodnout o přijetí členů, kteří nejsou golfovými kluby, případně i o jmenování členů čestných. Tato rozhodnutí musí být podle volebního a hlasovacího řádu přijata nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Takto přijatí členové nemají ani pasivní ani aktivní volební právo. 7. Členství v ČGF zaniká: a) Vystoupením člena, které je možné jen ke konci kalendářního roku, přičemž písemné prohlášení o vystoupení z ČGF musí být doručeno výboru ČGF nejpozději 30.9 příslušného roku, b) Zánikem člena, c) Rozhodnutím konference o vyloučení člena na základě návrhu výboru ČGF. 6

14 d) Prohlášením konkursu na člena, případně zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek podstaty 8. Průkaz člena golfového klubu Je osvědčením o členství fyzické osoby v golfovém klubu ve formě autorizované karty, vydávané výborem ČGF. 9. Domovský klub a) Členové klubů mohou být členy několika golfových klubů s tím, že jeden z nich by měli zvolit za svůj domovský klub. Domovský klub vykonává vůči svým domovským členům handicapovou autoritu. b) Pro členy, registrované v CMR vykonává handicapovou autoritu STK ČGF. c) Nezvolí-li člen klubu žádný z klubů za svůj domovský klub, není domovským členem nikde a tudíž ani nepodléhá žádné handicapové autoritě. 10. Handicapová autorita Spočívá v uplatňování handicapového řádu EGA vůči domovským členům golfového klubu a to zejména tím, že a) vede handicapovou evidenci b) provádí roční handicapovou kontrolu c) kontroluje dodržování handicapových podmínek na hřišti d) pro správný výkon handicapové autority je domovský klub oprávněn ustavit handicapovou komisi 11. Blokace a) Golfové kluby jsou oprávněny zablokovat dočasně výkon práv svých členů účastnit se turnajů zaznamenávaných na serveru ČGF. b) Blokace skončí pominutím důvodů, pro které byla zavedena. Za případné škody způsobené neoprávněnou blokací odpovídá klub, který ji provedl. Článek 3. Práva a povinnosti členů 1. Členové ČGF jsou oprávněni zejména: a) v souladu s Článkem 5. odst. 6 a Článkem 5. odst. 7 vysílat své členy jako delegáty na konference ČGF a jejich prostřednictvím rozhodovat o záležitostech a činnosti ČGF, b) v souladu s Článkem 5. odst. 7 a Článkem 5. odst. 9 volit prostřednictvím svých delegátů orgány ČGF, 7

15 c) kontrolovat činnost a hospodaření ČGF, d) požadovat a dostávat informace o činnosti a hospodaření ČGF a jejich orgánů, e) předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů. 2. Členové jsou povinni zejména: a) dodržovat tyto Stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČGF, b) vytvářet podmínky pro hru golfu, c) vytvářet podmínky pro svoji samostatnou sportovní existenci, d) plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů ČGF, e) platit členské příspěvky ve výši stanovené konferencí ČGF, f) podrobit se rozhodnutím orgánů ČGF, g) oznámit ČGF bez zbytečného odkladu veškeré změny týkající se člena. 3. Pozastavení členství: Výbor ČGF je oprávněn pozastavit členství v ČGF členovi, který závažným způsobem poruší některou z povinností členů ČGF a to až do okamžiku, kdy člen závadný stav odstraní, případně do konání nejbližší konference ČGF, která rozhodne o tom, bude-li člen z ČGF vyloučen. Orgány ČGF jsou: 1. konference 2. výbor 3. revizní komise Článek 4. Orgány ČGF Článek 5. Konference ČGF 1. Konference je nejvyšším orgánem ČGF. Konference se mohou konat jako řádné, přípravné, mimořádné a náhradní a rozhodují o věcech, které jsou jim svěřeny Stanovami. 2. Řádná konference musí být jednou za čtyři roky svolávána jako volební. 3. Pozvánku na konferenci rozešle výbor členům nejpozději 30 dnů před konáním konference. Přílohou musí být návrh programu a pro řádné členy ČGF mandát delegáta. 4. Pozvánku na volební konferenci rozešle výbor všem členům nejpozději 60 dnů před konáním volební konference. Přílohou musí být návrh programu, 8

16 delegační lístek a návrh kandidátky. 5. Konference si volí pracovní předsednictvo, mandátovou, návrhovou a případně volební komisi, které pracují dle Stanov, jednacího řádu konference a volebního a hlasovacího řádu ČGF. 6. Každý člen ČGF má právo na konferenci vyslat jednoho delegáta. 7. Každý řádný člen ČGF má ve smyslu Článku 2. odst. 2 těchto Stanov právo na konferenci vyslat jednoho delegáta s hlasovacím právem. 8. Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu hlasů všech řádných členů ČGF. 9. Volební právo aktivní Právo volit do orgánů ČGF mají pouze delegáti řádných členů ČGF. 10. Volební právo pasivní Právo být volen do orgánů ČGF má každý člen golfového klubu starší 30 let, který je nejméně 3 roky členem golfového klubu, který je členem ČGF déle než 3 roky. Kandidát musí být plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínku bezúhonnosti dle platných obecně závazných předpisů pro výkon funkce člena statutárního orgánu akciové společnosti. Kandidát na člena výboru ČGF pro styk s kluby v daném regionu musí kromě podmínek, uvedených v předchozí větě tohoto odstavce splňovat i podmínku domovského členství v domovském klubu v regionu, pro který je volen. 11. Volební období Volební období všech volených orgánů ČGF počíná okamžikem platné volby nebo jiným Stanovami upraveným způsobem a končí okamžikem, kdy byli platně zvoleni jejich nástupci nebo jiným Stanovami upraveným způsobem. 12. Řádná konference Řádná konference musí být výborem ČGF svolána tak, aby se konala nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Do působnosti konference patří zejména: a) schválení Stanov a jejich případných změn, b) rozhodnutí rozpuštění ČGF a vstupu do likvidace nebo o sloučení s jiným subjektem, c) volba a odvolání prezidenta, dvou viceprezidentů, dalších členů výboru a revizní komise ČGF, d) projednání a schválení výsledků činnosti ČGF, e) projednání a schválení rozpočtu ČGF, 9

17 f) projednání a schválení účetní uzávěrky ČGF, g) rozhodování o nabývání a zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování zástavním právem, ručením či jiným omezením nebo zatížením, h) rozhodování o vydávání ručitelských prohlášení, avalů a přijímání jiných podrozvahových závazků i) schvalování výše členských poplatků a příspěvků ČGF j) schvalování plánu činností a hospodaření ČGF, k) schvalování jednacího řádu a volebního řádu konference ČGF, l) volba a odvolání likvidátorů ČGF a stanovení způsobu jejich odměňování, m) rozhodování o vyloučení člena ČGF, n) rozhodování o odvolání nepřijatých žadatelů o členství v ČGF o) rozhodování o zakládání nebo zrušení obchodní společnosti, nadace nebo nadačního fondu, p) rozhodování o nevyjmenovaných záležitostech, které si konference vyhradí a které nejsou v rozporu s těmito Stanovami nebo právními předpisy. 13. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. b) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) všech hlasů řádných členů ČGF. 14. Platná rozhodnutí konference podle Článku 5. odst. 12 písm. a), Článku 5. odst. 12 písm. g) a Článku 5, odst. 12 písm. h) jsou ta, která byla přijata nejméně 2/3 (dvěma třetinami) hlasů přítomných řádných členů ČGF. V ostatních věcech rozhoduje konference nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů ČGF. 15. Pro svolávání, účast a hlasování na přípravné a mimořádné konferenci platí pravidla uvedená shora, není-li ve stanovách uvedeno jinak. 16. Přípravná konference a) Výbor ČGF je oprávněn svolat v závěru každého roku přípravnou konferenci jako neformální setkání prezidentů členů ČGF klubů do sídla některého z nich. b) Přípravná konference je oprávněna rozhodnout o výši členských příspěvků na příští kalendářní rok, měla-li by rozhodnout i o dalších věcech, musí být svolána jako mimořádná konference. 17. Mimořádná konference Mimořádnou konferenci svolává výbor ČGF v případě potřeby nebo požádá- 10

18 li o její svolání nejméně jedna třetina řádných členů ČGF. Mimořádná konference má stejné pravomoci jako konference řádná, při jejím svolávání však nelze využít ustanovení Článku 5. odst. 18 Stanov o náhradní konferenci. 18. Náhradní konference Nesejde-li se do 30 minut po hodině, na kterou byla řádná konference svolána nadpoloviční většina delegátů řádných členů ČGF, bude konference ukončena a na stejné místo bude svolána náhradní konference, jejíž začátek bude stanoven na termín o 1 hodinu pozdější, než byl začátek původní konference. Náhradní konference bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných hlasů. 19. Jednotlivé body schváleného programu konference, které byly schváleny v průběhu jednání konference, jsou platně přijaty a nevyžadují opětovného schválení v rámci usnesení. 20. Konference je oprávněna vydat závazné vnitřní předpisy, kterými mohou být upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto závazné vnitřní předpisy jsou označeny jako Směrnice České golfové federace a jsou publikovány v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 21. Návrh na změnu těchto Stanov může být předložen konferenci k odsouhlasení, projednán a přijat výhradně až poté, co byly navrhované změny Stanov projednány na přípravné konferenci. Článek 6. Prezident 1. Prezident je čelným představitelem ČGF. Ve své činnosti se řídí usneseními konference a přijatými rozhodnutími výboru. Do jeho pravomoci patří zejména: a) vystupovat za ČGF při domácích i mezinárodních jednáních, b) řídit činnost výboru ČGF c) přenášet své pravomoci na ostatní členy výboru ČGF d) vystupovat společně s dalším členem výboru ČGF jako jeden ze členů kolektivního statutárního orgánu ČGF 2. Prezident je volen konferencí na dobu čtyř let. Funkce prezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. 3. V případě rezignace prezidenta, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce se přebírá na zbytek volebního období funkci prezidenta ČGF v plném rozsahu jeho pravomocí viceprezident ČGF pro sport. 11

19 4. V případě rezignace, úmrtí, či ztráty způsobilosti k výkonu funkce viceprezidenta, který vykonává funkci prezidenta podle ustanovení Článku 6. odst. 3 Stanov, musí výbor bez zbytečného odkladu, ale v souladu s ust. Článku 5. odst. 4 svolat volební konferenci. Článek 7. Viceprezidenti ČGF 1. Viceprezidenti ČGF zastupují prezidenta ČGF v době jeho zaneprázdnění či nepřítomnosti a řídí se pokyny prezidenta ČGF a usneseními výboru ke konkrétní činnosti. 2. Viceprezidenti ČGF jsou voleni konferencí ČGF na dobu čtyř let. Funkce viceprezidenta může být stejnou osobou vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. Článek 8. Výbor 1. Výbor ČGF je řídícím orgánem ČGF po dobu mezi konferencemi. 2. Členové výboru ČGF jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ve smyslu obecně závazných předpisů v platném znění. 3. Členové výboru jsou konferencí ČGF do konkrétních funkcí ve výboru voleni jmenovitě, na dobu čtyř let. 4. Výbor ČGF je usnášeníschopný jsou-li přítomny alespoň 2/3 dvě třetiny jeho členů. 5. Výbor ČGF přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 6. Z jednání výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou neveřejné. 7. Každý ze členů výboru je oprávněn požadovat, aby bylo zaprotokolováno, jak jednotliví členové výboru pro některé konkrétní rozhodnutí hlasovali, včetně odůvodnění svého rozhodnutí. 8. Výbor se ze své činnosti odpovídá konferenci ČGF. 9. Výbor ČGF je oprávněn zřídit podle potřeby a v rámci konferencí schváleného rozpočtu profesionální exekutivu. 10. Výbor rozhoduje zejména: a) o všech záležitostech ČGF, nejsou-li rozhodnutí o nich Stanovami nebo obecně závaznými předpisy vyhrazena do působnosti konference. Při výkonu své činnosti se řídí Stanovami, obecně závaznými předpisy a usneseními konference, b) přijímá nové členy ČGF postupem, který definuje Článek 2. odst. 4 písm. b), Stanov, 12

20 c) zodpovídá za hospodaření ČGF v rámci konferencí schváleného rozpočtu, d) rozhoduje o kooptaci člena/členů výboru podle Článku 8. odst. 17 Stanov, e) jmenuje do funkce generálního sekretáře ČGF, f) připravuje konference, g) připravuje návrhy na vyloučení člena z ČGF, h) rozhoduje o pozvání hostů na konferenci, i) spolupracuje s partnery ČGF 11. Členové výboru jsou: a) Prezident b) Viceprezident pro sportovní činnost c) Viceprezident pro finance d) Člen výboru pro marketing a komunikaci e) Předseda Sportovně-technické komise f) Členové pro spolupráci s kluby v počtu závislém na regionálním rozdělení 12. Viceprezident pro sportovní činnost Viceprezident pro sportovní činnost metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při sportovní činnosti přímo řízené ČGF a to zejména a) na vrcholné úrovni reprezentace a přípravy reprezentantů na olympijské hry. b) při organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v ČR, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území ČR, c) organizaci, technické a materiální zajištění státní reprezentace České republiky, d) v podpoře mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, e) reprezentaci, její přípravu a sportovní výsledky f) sportovní soutěže družstev i jednotlivců přímo řízené ČGF g) dohlíží nad dodržováním antidopingové politiky v golfovém sportu v České republice, h) vykonává sportovně-disciplinární pravomoci. 13. Viceprezident pro finance 13

21 Viceprezident pro finance metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při: a) přípravě rozpočtu ČGF a kontrole jeho čerpání v souladu s platnými předpisy, b) plnění daňových povinností ČGF, c) dohledu a vedení finanční a materiální evidence ČGF, d) kontrole plnění příspěvkových povinností členů ČGF. 14. Člen výboru pro marketing a komunikaci metodicky řídí a kontroluje exekutivu ČGF při výkonu marketingové a mediální strategie ČGF. 15. Předseda sportovně-technické komise Předseda sportovně-technické komise (dále jen STK) řídí a koordinuje činnost této komise včetně jejich regionálních struktur, zejména však: a) organizaci mistrovských soutěží jednotlivců a družstev v České republice, včetně soutěží mládeže a mezinárodních soutěží na území České republiky, podporu mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže, b) provoz tzv. technického serveru ČGF v jeho sportovní části (zejména registrace hráčů, turnaje, hendikepy, roční handicapové kontroly aj.), c) autorizovaný překlad platných pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského statusu, d) vydávání hracího řádu soutěží družstev a jednotlivců, a ostatní řádů a norem, které z pověření výboru ČGF předkládá ke schválení celostátní schůzi regionálních delegátů STK, e) normování hřišť podle metodiky USGA Course & Slope Rating včetně handicapového systému EGA, f) vzdělávání rozhodčích, maršálů, cvičitelů golfu a dalších dobrovolných profesí potřebných v golfovém sportu, 16. Členové výboru pro spolupráci s kluby Členové výboru pro spolupráci s kluby zajišťují pravidelnou spolupráci s golfovými kluby a dalšími členy ČGF, zajišťují spolupráci a působení ČGF v regionech. Analyzují a připravují vytváření regionálních struktur v rámci ČGF. 17. Rozdělení funkcí ve výboru ČGF Rozdělení funkcí ve výboru ČGF je dáno výsledkem volby na volební konferenci. V závažných případech rozhoduje o změně v rozdělení funkcí výbor a svoje rozhodnutí oznámí řádné konferenci, která buď změnu schválí, 14

22 nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. V případě rezignace člena výboru, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může výbor svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena výboru na dobu do příští řádné konference, která buď kooptaci schválí, nebo uspořádá postupem podle těchto Stanov novou volbu. 18. V případě rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů výboru ČGF konferencí je výbor povinen svolat postupem podle těchto Stanov mimořádnou konferenci, jejímž jediným bodem programu bude volba nového výboru ČGF, případně jeho rezignovaných či odvolaných členů. Výbor, respektive jeho rezignující či odvolaní členové vykonávají své funkce až do okamžiku, kdy jejich funkce převezmou nově zvolení členové. 19. Generální sekretář Generální sekretář je jmenován do funkce rozhodnutím výboru ČGF. Není členem výboru, ale vedoucím výkonné exekutivy a jako takový spolupracuje se členy výboru a je zejména odpovědný za tyto činnosti: a) sestavení návrhu rozpočtu ČGF a po jeho schválení konferencí jeho dodržování b) příprava podkladů pro schůze výboru a konference ČGF, c) včasnou distribuci materiálů účastníkům jednání, d) zpracování písemností a dokumentů z jednání, e) řízení administrativního aparátu ČGF, f) zpracování veškeré korespondence ČGF, včetně zahraniční, g) vedení administrativní evidence a archivů ČGF, h) účast na vnitrostátních nebo mezinárodních jednáních dle pověření výboru. i) příprava podkladů pro jednání výboru podle požadavků jeho členů. j) autorizovaný překlad handicapového systému EGA, 20. Výbor ČGF je oprávněn vydávat v rámci Stanovami svěřené pravomoci vnitřní závazné předpisy, kterými jsou upravena práva a povinnosti členů a orgánů ČGF. Tyto předpisy jsou publikovány jako Rozhodnutí výboru České golfové federace v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF. 15

23 Článek 9. Revizní komise ČGF 1. Revizní komise ČGF je revizním orgánem, který kromě činnosti a výkonu funkce jednotlivých členů výboru i výboru jako celku kontroluje i činnost a hospodaření komisí, zřízených v souladu s těmito Stanovami, popř. i činnost subjektů, na kterých se ČGF podílí. 2. Revizní komise je za výkon své kontrolní činnosti odpovědná konferenci. Její volební období je shodné s volebním obdobím výboru. Ze svého středu volí členové revizní komise svého předsedu. 3. Počet členů revizní komise stanoví konference, ne však méně než tři. 4. Předseda revizní komise má právo se účastnit zasedání výboru s hlasem poradním. 5. V případě rezignace člena revizní komise, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může revizní komise svým rozhodnutím kooptovat na dobu do příští řádné konference náhradního člena revizní komise. 6. Pro případ rezignace nebo odvolání více než 1/3 členů revizní komise platí Článek 8. odst. 18 těchto Stanov analogicky. Článek 10. Komise 1. Výbor ČGF je oprávněn zřizovat podle potřeby pracovní komise. Počet členů komisí stanovuje a jejich členy jmenuje a odvolává výbor. Komisím předsedají a komise řídí členové výboru nebo členy komise zvolený předseda. 2. Komise jsou poradními orgány bez přímé výkonné pravomoci. Výbor je však oprávněn část svých rozhodovacích pravomocí přenést na komisi, zřízenou podle tohoto článku. Článek 11. Disciplinární pravomoc 1. Disciplinární pravomoc vykonává výbor ČGF nebo výborem ustavená disciplinární komise. Metodicky řídí výkon sportovně - disciplinární pravomoci viceprezident pro sportovní činnost. 2. Disciplinární případy se řeší v souladu s disciplinárním řádem 3. Výbor ČGF řeší a narovnává spory mezi členy ČGF, pokud se na něj s žádostí o řešení sporu obrátí. 16

24 Článek 12. Majetek ČGF 1. Majetek ČGF tvoří hodnoty převedené bývalou Československou golfovou federací po rozdělení podle dohody. 2. Základním zdrojem příjmů ČGF jsou: a) příspěvky golfových klubů, b) příspěvky, dotace, dary, granty, poplatky apod. c) příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturně společenské činnosti, d) cizí zdroje tj. úvěry, půjčky, atd., e) jiné příjmy. 3. Finanční prostředky slouží výhradně ke krytí potřeb ČGF. 4. Veškerý pořízený majetek nebo majetek vytvořený vlastní činností je ve vlastnictví ČGF a musí sloužit k účelům, které jsou v souladu s jeho cíli. 5. ČGF hospodaří na základě rozpočtu, který je roční, v souladu s obecně platnými právními předpisy, Stanovami a usneseními konference. 6. ČGF vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností. Článek 13. Právní postavení 1. ČGF je samostatnou právnickou osobou. 2. Právní úkony ČGF činí ve všech věcech vždy dva členové výboru ČGF, ale výhradně v intencích, které předem schválil svým rozhodnutím výbor ČGF. 3. Výbor ČGF může přijmout rozhodnutí, kterým bude pro určitou explicitně vymezenou věc k zastupování a jednání za ČGF zmocněna písemnou plnou mocí jiná osoba. 4. Za ČGF podepisuje prezident nebo viceprezident vždy s dalším členem výboru ČGF. 1. ČGF zaniká: Článek 14. Zánik ČGF a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění ČGF. 2. V případě rozhodnutí konference o dobrovolném rozpuštění ČGF, zvolí tato konference dva likvidátory, kteří provedou majetkové vypořádání. 17

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká seniorská golfová asociace, zkratka ČSGA. Anglický ekvivalent názvu: Czech Senior Golf Association.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy České golfové federace

Stanovy České golfové federace Stanovy České golfové federace Preambule My, golfisté a golfistky sdružení v golfových klubech České republiky, vycházejíce z nezadatelného práva sdružovacího a spolkového zaručeného Listinou základních

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference oblasti ČJF, který upravuje přípravu,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Stanovy Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení je občanské sdružení dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., které sdružuje zájemce o sportovní leteckou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ STANOVY SPOLEČNOSTI PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (dále jen Společnost) je profesním sdružením profesionálních radioelektroniků

Více

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "FOTBALOVÝ KLUB DOLNÍ POUSTEVNA" Základní ustanovení Název, sídlo a organizační působnost : Článek 1 1. Fotbalový klub Dolní Poustevna (dále jen FK Dolní Poustevna) je

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost Stanovy spolku ze dne 10. 4. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Společnost katolického domu v Blansku, z. s. 2) Společnost Katolického domu v Blansku, z. s. (dále jen spolek) je spolkem ve

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s.

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. STANOVY YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. Základní ustanovení I. 1. Sportovní klub YachtClub Dyje Břeclav o.s. (dále jen YC) je dobrovolným občanským sdružením osob, ustavený podle zákona č. 83/1990 Sb., ve

Více

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace Stanovy Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace), která je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle platných právních předpisů, s vlastní právní

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice I. Základní ustanovení 1. Oficiální název sdružení: JK Bobři Sušice 1. JK Bobři Sušice (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více