Výroní zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva za rok 2007"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroní zpráva za rok 2007 Ostrava, duben 2008

2 Obsah 1 Fakulta a její katedry (garanti: dkan doc. Ing. Alois Materna,CSc., MBA, tajemnice Ing. Livie Havrlantová) 1.1 Úvod 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder 1.3 Akademický senát FAST 1.4 Komise fakulty 1.5 Vedení fakulty 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební 1.7 Seznam kateder, útvar, laboratoí a jejich personální složení 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. 1.9 Skladba zamstnanc fakulty 1.10 Pehled hospodaení FAST za rok Výchovn vzdlávací innost (garant: prodkan doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 2.1 Úvod 2.2 Studijní programy a studijní obory Fakulty stavební 2.3 Rady studijních program 2.4 Poet a struktura student FAST k Úspšnost student 1. roníku 2.6 Diplomové práce 2.7 Státní závrené zkoušky v akademickém roce 2006/ Studium doktorské 2.9 Exkurze a praxe zajišované katedrami FAST 2.10 Výuka pro jiné fakulty VŠB-TU Ostrava 2.11 Výuka cizinc 2.12 Pijímací ízení 2.13 Ediní innost 2.14 Studentská tvrí a odborná innost 3 Vdecko-výzkumná innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 3.1 Úvod 3.2 ešení a píprava projekt 3.3 Mezinárodní výzkumné projekty 3.4 Realizace vdeckých seminá a konferencí v. popularizaní innosti fakulty 3.5 Výchova vdeckých pracovník z ad mladých pedagog fakulty 3.6 Zmny v personálních, prostorových a materiálních podmínkách za rok Spolupráce s AV R 3.8 Spolupráce s prmyslem a jinými institucemi v oblasti výzkumu a vývoje 3.9 Nové pístrojové a programové vybavení 4 Publikaní innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 4.1 lánky v impaktovaném asopise (J imp ) 4.2 lánky v recenzovaném asopise (J neimp ) 4.3 Odborná kniha (B) 4.4 Kapitola v knize (C) 4.5 lánky ve sborníku (D) 4.6 Prototyp, uplatnná metodika, autorizovaný SW (S) 4.7 Uební texty 4.8 Výzkumné zprávy 1

3 5 Kontakty s podniky, institucemi a se státní správou (garant: prodkanka doc. Ing. Darja Kubeková, Ph.D.) 5.1 Úvod 5.2 Spolupráce s vysokými školami 5.3 Spolupráce s podniky 5.4 Spolupráce s institucemi 5.5 Znalecký ústav FAST 5.6 lenství v organizacích a spolenostech 5.7 Klastry 6 Zahraniní kontakty a spolupráce (garanti: prodkani doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 6.1 Úvod 6.2 Pehled spolupráce se zahraniím 6.3 Psobení zamstnanc fakulty v zahranií 6.4 Psobení student fakulty v zahranií 6.5 Zahraniní studenti na FAST 6.6 Zahraniní návštvníci na FAST Rozvojové programy (garant: prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 7.1 Rozvojové programy 7.2 Fond rozvoje VŠ Perspektivy dalšího rozvoje kateder a fakulty (garant: dkan doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 8.1 Úvod 8.2 Personální rozvoj FAST v roce Plán rozvoje v oblasti pedagogiky 8.4 Rozvoj kateder a dalších pracoviš FAST 8.5 Plán rozvoje v oblasti vdy a výzkumu 8.6 Rozvoj FAST v oblasti vnjších vztah 8.7 Plán v oblasti stavebn investiní 8.8 Rozvoj kooperace se stavebními fakultami R a SR 8.9 Závr 2

4 1 Fakulta a její katedry 1.1 Úvod Rozvoj Fakulty stavební v roce 2007 probíhal podle podrobn rozpracovaného Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové a další tvrí innosti na období , jež je základním dokumentem politiky jakosti. 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder Ve dnech se konalo tradiní setkání pedstavitel stavebních fakult z eské a Slovenské republiky. Organizátorem tohoto setkání byla v roce 2007 naše fakulta. Jednání probíhala v hotelu Prosper na eladné v Beskydech. Vzhledem k tomu, že v íjnu konila platnost akreditace pro habilitaní ízení a ízení ke jmenování profesorem obor Hornické stavitelství, Geotechnika a podzemní stavitelství a Teorie a konstrukce staveb, požádala fakulta Akreditaní komisi MŠMT R o prodloužení její platnosti. Tato svým rozhodnutím.j /2007 rozhodla o akreditaci všech tí obor s platností do Pokraoval odborný i personální rst pedagogických pracovník fakulty. Doktorskou disertaní práci úspšn obhájili tito pracovníci fakulty: Ing. Ivana Mahdalová, téma Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zón, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, téma Numerické modelování zatížení budov pi kvazistatickém psobení vtru, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Renata Zdailová, téma Úloha tvorby bezbariérového životního prostedí v typologii staveb pro bydlení a obanské vybavení, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Veronika Jordánová, téma Vybrané tepeln technické problémy pi rekonstrukci panelových bytových dom konstrukní soustavy G 57, získala vdecký titul doktor Ph.D. Ing. Petr Konený, téma Posuzování spolehlivosti železobetonové mostovky s ohledem k psobení chlorid, získal vdecký titul doktor Ph.D. Kolektiv KUBENKOVÁ, K., GALDA, Z., ORAVEC, P., VLEK, P., vedoucí týmu a úkolu KUBEKOVÁ, D., získal hlavní cenu ve studentské soutži Energetický projekt 2006, kterou vypsalo Ministerstvo prmyslu a obchodu R ve spolupráci s eskou energetickou agenturou, ENVIROS, spol. s r.o. a ABF, a.s. Cenu získal projekt pod názvem Administrativní budovy industriálních sídel, kategorie A 1 Projekty, bod A) Nízkoenergetický standard. 3

5 Prof. Ing. arch. Mojmíru Kyselkovi, CSc., vedoucímu Katedry architektury, byla udlena zlatá medaile Technické univerzity ve Vídni (Technische Universität Wien). 1.3 Akademický senát FAST Akademický senát Fakulty stavební zaal v roce 2007 pracovat ve složení: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník: lenové: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová Michal Ková Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Ing. Vladimíra Michalcová Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Martina Janulíková Jana Stejskalová Roman Marek V akademickém senátu univerzity zastupují fakultu: Ing. Renata Zdailová, Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Ing. Roman Marek a Jana Stejskalová. Navíc, Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., je lenkou velmi významné ekonomické komise a Ing. Roman Marek pracuje v komisi legislativní. Rovnž zástupci našich student se velmi významn podílejí na práci studentské komory univerzity. Nový len senátu Petr Waldstein zastupuje fakultu v celoškolské komisi ubytovací, ve fakultní komisi disciplinární je senát zastoupen senátory Zdailovou, Horkým, Stejskalovou a Markem. Senátorka Zdailová je též zástupcem FAST do Rady vysokých škol. Ve stipendijní komisi pracuje senátorka Stejskalová. Na fakult je senát zastoupen i v kolegiu dkana FAST (doc. Lahuta, Ing. Marek) a celá innost AS je realizována v úzké spolupráci s vedením FAST. Pístup dkana a prodkan k senátu, respektování jeho pravomocí, naprostá prhlednost pi ešení klíových otázek života FAST byla píkladem i pro ostatní fakulty univerzity. V prbhu roku se složení senátu mírn zmnilo (výmna dvou senátor) a akademický senát fakulty realizoval celkem 4 zasedání: 11. ledna 2007 podpoil bakaláský studijní program Architektura a stavitelství k reakreditaci a k projednání ve vdecké rad fakulty, schválil zmny v organizaním schématu FAST, 12. dubna 2007 zmnil složení akademické komory AS FAST. Odstoupil Michal Ková (na vlastní žádost) z funkce senátora, pedsedy studentské komory AS, lena disciplinární komise. Místo nho nastoupil do funkce senátora pan Petr Waldstein (dle výsledku voleb) a souhlasil s výkonem funkce lena ubytovací komise VŠB-TUO a disciplinární komise FAST, doporuil nový bakaláský program Dopravní inženýrství 4

6 pedložený doc. ezáem k projednání ve Vdecké rad FAST a akreditaci, schválil Výroní zprávu o innosti FAST za rok 2006, schválil Zprávu o hospodaení FAST za rok 2006, doporuil doktorský obor Mstské inženýrství a stavitelství pedložený Ing. Zdailovou k projednání ve vdecké rad FAST a reakreditaci, schválil nové znní dokumentu Volební a jednací ád AS FAST a zaslal ho k projednaní do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, 23. kvtna 2007 schválil rozdlení finanních prostedk FAST na rok 2007, 30. listopadu 2007 zmnil složení studentské komory AS FAST. Odstoupila Martina Janulíková (vlastní žádost) z funkce senátorky. Místo ní nastoupil Zdenk Elefant (dle výsledku voleb), schválil nový Statut FAST a zaslal ho k projednání do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, schválil podmínky pro pijetí student do navazujícího studia pro rok 2008/2009, projednal podmínky pro perozdlení rozpotu FAST na rok 2008, doporuil vedení fakulty kroky vedoucí k jednoduchému a zárove spravedlivému rozdlení rozpotu, 27. íjna 2007 doporuil smlouvu o pevodu lenských práv a povinností mezi firmou Control Data, s.r.o., a VŠB- TUO ke schválení, schválil aktualizaci dlouhodobého zámru FAST pro rok 2007, doporuil projednat návrh s vedoucími kateder k reakreditaci bakaláského studijního programu Architektura a stavitelství, schválil úpravy rozpotu FAST v roce 2007 (navýšení). V souasném složení pracuje AS FAST takto: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník AS: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Ing. Roman Marek Ing. Iveta Skotnicová Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Petr Waldstein Jana Stejskalová Zdenk Elefant 5

7 1.4 Komise fakulty V beznu byly na Fakult stavební dkanem jmenovány jednotlivé komise ve složení: Komise pro vdu a výzkum: Komise STO: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc. prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. doc. Ing. Petr Janas, CSc. doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Roman Marek doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Filip miel Ing. Jií Kalvach Ing. Petr Konený, Ph.D. Ing. Vít Krejí Ing. Zuzana Kurková Ing. Eva Ožanová Ing. Petra Tymová Ediní komise: Komise bezpenosti práce a PO : Ing. Ivan Kološ, Ph.D. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Ing. Vlasta Doležalová Ing. Marcela Halíová Ing. Jií Kalvach Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Ing. David Pustka, Ph.D. Ing. Miloš Rieger, Ph.D. Ing. Leopold Hudeek Ing. Jií Lukš, Ph.D. Stipendijní komise: doc. Ing. Robert Koínek, CSc. doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Jana Stejskalová 6

8 Komise pro mobility student a pedagog: Komise pro informaní technologie: Disciplinární komise: doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Mgr. Marcela Zahnašová Pavla Šimelová Ing. Roman Marek Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Ing. Jií Brožovský, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Filip miel Ing. Zdenk Peina Radim Pientka Ing. Pavel Valíek Eva Šochová Mgr. Marcela Zahnašová doc. Ing. Robert Koínek, CSc. prof. Ing. Jií Horký, CSc. Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Jana Stejskalová Martina Janulíková Ing. Roman Marek Petr Waldstein 7

9 1.5 Vedení fakulty Dkan: Prodkan pro vdeckou innost: Zástupce dkana Prodkan pro vzdlávací innost: Prodkan pro vnjší vztahy: Prodkan pro rozvoj: Pedseda akademického senátu: Tajemnice fakulty: doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ SKULINOVÁ, Ph.D. Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Ing. Livie HAVRLANTOVÁ 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební Interní lenové: Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Václav Cepek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Radim ajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. RNDr. Zdenk Dostál, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava Ing. Livie Havrlantová, FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Horký, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Petr Janas, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Ivan Kološ, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Robert Koínek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vítzslav Kuta, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta, FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Jií Lukš, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, FAST VŠB-TU Ostrava 8

10 Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Vaverka, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Externí lenové: Ing. Rudolf Bochenek, generální editel Štrkovny Dolní Benešov, spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Václav Dvoák, CSc., vedoucí Katedry architektury FSv VUT v Praze Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., zástupce editele Kloknerova ústavu VUT v Praze Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brn Doc. Ing. Tomáš Kleka, CSc., editel Kloknerova ústavu VUT v Praze Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Ústav geoniky AV R, Ostrava JUDr. Miroslav Nahodil, personální editel, SKANSKA CZ, a.s. Ing. Jan Navrátil, editel divize OHL ŽS, Brno Dr. Ing. Jaroslav Nmec, DrSc., poradce generálního editele ENERGIE Kladno, a.s. Ing. Jaroslav Paclt, editel pro stavební innost TCHAS, spol. s r.o. Ing. Jindich Pater, místopedseda KAIT Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., generální editel Stavební geologie- Geotechnika, a.s. Ing. Jan Slanina, len zastupitelstva msta Kromíž Ing. Pavel Ševík, editel Bytostavu Poruba, a.s., pedseda SPS Ostrava Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., dkan Fakulty architektury VUT v Brn Prof. RNDr. Ing. Petr Štpánek, CSc., dkan FAST VUT v Brn Ing. arch. Milena Vitoulová, eská komora architekt, Ostrava Ing. Pavel Vítek, prezident ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. estní lenové: Prof. Ing. Zdenk Bittnar, DrSc., dkan FSv VUT v Praze Prof. Ing. Ján Buják, CSc., rektor ŽU v Žilin Prof. Ing. Ján elko, CSc., dkan SvF ŽU v Žilin Prof. Ing. Stanislav Kme, CSc., prorektor TU v Košiciach Prof. Ing. Alojz Kopáik, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Josef Novák, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD., dkanka SvF TU v Košiciach 9

11 1.7 Seznam kateder, útvar a laboratoí a jejich personální složení 200 Dkanát Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA (kmenov na kat. 225) Ing. Livie HAVRLANTOVÁ Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Miloslava SLOSARÍKOVÁ Šárka ERNÁ Zdeka GALANTOVÁ Eva JANK Jana HAMBÁLKOVÁ Jana KOCHOVÁ Michaela LESÁKOVÁ Vlasta NAVRÁTILOVÁ Ivonka NMEKOVÁ Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. Karel ŠIMELA Eva ŠOCHOVÁ Alena TELATYNSKÁ Ing. Petr VAŠEK Jiina VODIKOVÁ Mgr. Marcela ZAHNAŠOVÁ dkan tajemnice fakulty profesor sekretáka dkana THP studijní referentka THP referentka pro ekonomiku THP referentka pro vnjší vztahy THP studijní referentka THP studijní referentka D zahradnice THP studijní referentka THP referent pro projekt ESF Doprava THP bezpenostní technik THP technik THP referentka pro VV THP studovna a knihovna THP koordinátor projekt EU THP referentka pro ekonomiku od THP referentka pro vnjší vztahy 205 Laborato výpoetní techniky Mgr. Lenka JURÍKOVÁ, Ph.D. Ing. Pavel Valíek Hana KOŠNOVSKÁ Bc. Martin ERNEK Radim PIENTKA Ing. René VONTOR odborný asistent, vedoucí laboratoe zástupce vedoucí, správce poítaové sít, OA THP administrátor správce www stránek, DTP administrátor 10

12 206 Laborato stavebních hmot Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. (kmenov na kat. 223) Ing. Libor ŽÍDEK Ing. Petra DONÉ Ing. Jan HURTA Ing. Zita LEBEDOVÁ Martin ŠEDNKA Miroslav HETTENBERGER vedoucí laboratoe zástupce vedoucího laboratoe odborný asistent THP odborný asistent THP D 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. vedoucí centra Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. docent, katedra 221 Ing. Petr MAÁSEK VV, katedra 221 Ing. Ondej VÍTA VV, katedra 221, do Ing. David SEKANINA VV, katedra 221 Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ VV, katedra 221 Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. profesor, katedra 221 Ing. Marek MIHOLA odborný asistent, katedra 221 Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. docent, katedra 224 Ing. Barbora LUÁKOVÁ odborný asistent, katedra 224, do Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, katedra 224 Ing. Roman MAREK VV, katedra 224, od Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent, katedra 225 Ing. Zdenk GALDA VV, katedra 225 Ing. Pavel ORAVEC VV, katedra 225 Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Veronika JORDÁNOVÁ VV, katedra 225, do Ing. Michal HAMALA VV, katedra 225, od Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, katedra 227 Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, katedra 227, od

13 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, katedra 227, do Ing. Jií HUSÁRIK VV, katedra 227, do Ing. Tomáš SEIDLER VV, katedra 227, od 1.8. Ing. David JONOV OA, katedra 228 Ing. Martin KREJSA, Ph.D. odborný asistent, katedra 228 Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Martin PUDIL VV, katedra 228 Ing. Oldich SUCHARDA VV, katedra 228, od Ing. Jakub VALIHRACH VV, katedra 228 Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. profesor, dkanát 221 Katedra konstrukcí Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. docent, vedoucí katedry, profesor Ing. Lucie KALOOVÁ odborný asistent Ing. Vít KIVÝ odborný asistent Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Pavlína MATEKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Dr. Ing. Tomáš NOVOTNÝ odborný asistent Ing. David PUSTKA, Ph.D. odborný asistent Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. odborný asistent, tajemník pro VV Ing. Miroslav ROSMANIT, Ph.D. odborný asistent, od Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ odborný asistent, od 1.9. Lucie KUCHAOVÁ THP 12

14 222 Katedra mstského inženýrství Ing. František KUDA, CSc. odborný asistent, vedoucí katedry Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. profesor Prof. Ing. Otakar HASÍK, DrSc. profesor Ing. Jií ERNOTA odborný asistent Ing. Jan ESELSKÝ odborný asistent Ing. Jarmila HORÁKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Jií KALVACH odborný asistent Ing. Vladimír KOUDELA, CSc. odborný asistent, zástupce vedoucího Ing. Marek MIHOLA odborný asistent Ing. arch. Hana PACLOVÁ odborný asistent Ing. arch. Jana PLETNICKÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Zdravko Minev RUSEV, CSc. odborný asistent Ing. Pavel SÝKORA odborný asistent Ing. Vladimír ŠMIDÁK odborný asistent Ing. Rostislav WALICA odborný asistent, od 3.9. Ing. Renata ZDAILOVÁ, Ph.D. Ing. Markéta TESLÍKOVÁ Vra VDOLEKOVÁ odborný asistent, tajemník katedry THP, rodiovská dovolená THP 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Ing. Martin VAVRO, Ph.D. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Vojtch MENCL, CSc. Ing. Zuzana KURKOVÁ Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. Ing. Jií ŠAFRATA Doc. Ing. Barbara VOJVODÍKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, vedoucí katedry profesor profesor docent docent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent docent 13

15 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Hana LUZAROVÁ Štpánka ŠKUTOVÁ THP THP, rodiovská dovolená 224 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. profesor, vedoucí katedry, do Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. docent, vedoucí katedry, od Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. Doc. RNDr. Zdenk KALÁB, CSc. Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, CSc. Ing. Lukáš URIŠ profesor, prodkan pro VV docent, prodkan pro vzdlávací innost, zástupce vedoucího katedry docent docent, pedseda AS FAST docent, tajemník katedry, tajemník pro VV odborný asistent Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Barbara LUÁKOVÁ odborný asistent, mat. dovolená od Hana SEDLÁOVÁ Ivo KNÁPEK THP THP 225 Katedra pozemního stavitelství Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ Ph.D. Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. Ing. Filip MIEL Ing. Marcela HALÍOVÁ docent, vedoucí katedry, prodkanka pro vnjší vztahy docent, dkan docent, zástupce vedoucí katedry, tajemník katedry pro VV odborný asistent odborný asistent Ing. Michal HAMALA VV, od Ing. Marek JAŠEK odborný asistent, od 3.9. Ing. Veronika JORDÁNOVÁ Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent odborný asistent 14

16 225 Katedra pozemního stavitelství Ing. Jan MAREEK, Ph.D. odborný asistent Ing. Ivan MATOUŠEK odborný asistent, od 3.9. do Ing. Pavel ORAVEC VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Zdenk PEINA Ing. Hana ŠEVÍKOVÁ Ing. Miloslav ŠINDEL Ing. Marie WOLFOVÁ Pavla ŠIMELOVÁ odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent odborný asistent odborný asistent THP 226 Katedra architektury Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. profesor, vedoucí katedry Ing. Martina PEINKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. arch. Aleš STUDENT odborný asistent, zástupce ved. katedry Mgr. Lucie AUGUSTINKOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. Josef KISZKA odborný asistent Ing. arch. Igor KRMÁ odborný asistent, od 3.9. Mgr. Vra KUBICOVÁ odborný asistent Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ odborný asistent, od Markéta ZDOBNICKÁ THP 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry, od 1.5. Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, zástupce vedoucí katedry Doc. Ing. Miloslav EZÁ, Ph.D. docent, poven vedením katedry do Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, od 2.5. Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, do Ing. Leopold HUDEEK odborný asistent, tajemník katedry Ing. Jií HUSÁRIK VV do Ing. Eva OŽANOVÁ odborný asistent, tajemník pro VV 15

17 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Stanislav PAPAJ odborný asistent, od 3.9. Ing. Tomáš SEIDLER VV, od 1.8. Ing. Václav ŠKVAIN odborný asistent, od 3.9. Kateina HUSÁRIKOVÁ (KLÁSKOVÁ) THP Magdalena KLÍMKOVÁ THP, od Katedra stavební mechaniky Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Ing. Jií BROŽOVSKÝ, Ph.D. Ing. David JONOV Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. Ing. Petr KONENÝ, Ph.D. Ing. Martin KREJSA, Ph.D. Ing. Lenka LAUSOVÁ Ing. Vladimíra MICHALCOVÁ, Ph.D. Ing. Lenka RANDÝSKOVÁ Carmen JANIKOVÁ docent, vedoucí katedry odborný asistent, tajemník pro VV odborný asistent odborný asistent, prodkan pro rozvoj odborný asistent odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent THP 229 Katedra prostedí staveb a TZB Doc. Ing. Jaroslav KUBA, CSc. docent, vedoucí katedry Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. profesor Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ odborný asistent Ing. Zdenk GALDA VV, odborný asistent od 1.2. Ing. Iveta SKOTNICOVÁ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Irena SVATOŠOVÁ odborný asistent Ing. Petra TYMOVÁ odborný asistent, tajemník katedry Markéta ZDOBNICKÁ THP 16

18 Externí pedagogové fakulty Kat. Jméno Pedmt 221 Ing. David SEKANINA Stavební inženýrství a dopravní stavby Ing. arch. Milada BAUMANOVÁ doc. Ing. Václav BERAN, DrSc. Ing. Josef BROM doc. Ing. Petr DLASK, Ph.D. Ing. Zdenka FRIDRICHOVÁ Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Petr KALEV Ing. Eva KOVÁOVÁ Ing. Igor KYSELKA Ing. arch. Petr MÁJEK Ing. Jakub ŠVREK Ing. arch. Jaroslav SEDLECKÝ Ing. Jií ŠUKA, Ph.D. Ing. Jií ELIÁŠ Ing. Markéta LEDNICKÁ Ing. Roman MAREK Ing. Martin STOLÁRIK Ing. Renata MIELOVÁ Ing. Michal HORÁEK Ing. Ivan MATOUŠEK Ing. Barbara SOUKOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. arch. Zora PIŠOVÁ Ing. arch. Zdenk TREFIL Ing. arch. Thanasis KOTUPAS Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ Ing. arch. Oldich BAJER Ing. arch. Pavla HERZANOVÁ, CSc. Ing. arch. Milena VITOULOVÁ Projekt I Matematické modelování Vedení bakaláských prací Matematické modelování Projekt pedmty ECTS pro zahraniní studenty Matematické modelování Efektivnost investic Architektura krajiny Diplomový seminá Projekt Diplomový seminá Stavební hmoty Demolice staveb Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Systémy podpory projektování AutoCAD Základy stavitelství a architektury Technologie a ízení výstavby Základy stavitelství a architektury vedení diplomových prací Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba 17

19 Kat. Jméno Pedmt Ing. arch. Milada BAUMANNOVÁ Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ Ing. arch. Dušan ROSYPAL Ing. arch. Aleš VOJTASÍK Ing. arch. Eva ŠPAKOVÁ Ing. arch. David PR ŠA Ing. arch. Tomáš BINDR Ing. arch. Jan ZELINKA Ing. arch. Tadeáš GORICZKA Mgr. Pavel ALBERT Ing. arch. Jan KOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Tomáš SEIDLER Ing. Milan SVATOŠ Ing. Václav ŠKVAIN Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. Ing. Martin PUDIL Ing. Jakub VALIHRACH Ing. Petra BARONOVÁ Ing. Michaela BURŠOVÁ Ing. Zuzana ERNOUŠKOVÁ Ing. Petra GORBUNOVOVÁ Ing. Václav HAVLÍEK Ing. Ivana FRIOVÁ Ing. Jan WNETRZAK Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Architektonické kreslení Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba pedmty ECTS pro zahraniní studenty Projekt I Aktuální trendy ve výuce dopravních staveb Dopravní stavby, silniní a mstské komunikace Dynamika stavebních konstrukcí Stavební dynamika Pružnost a plasticita TZB zdravotechnika Prostedí staveb Prostedí staveb TZB I TZB vtrání a klimatizace TZB voda, kanalizace, plyn Energetické systémy budov 18

20 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. Pracovník Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Komise len vdecké rady VŠB-TU Ostrava, len vdecké rady ÚG AV R, len komisí pro habilitaní ízení (TU v Košicích, VUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, ŽU v Žilin), len pedstavenstva eského tuneláského komitétu ITA/AITES, len pípravného výboru svtového tuneláského kongresu Praha 200, pedseda Rady monitoringu tunelu Klimkovice, len rady tunel Nové spojení, len redakní rady asopisu TuK Tunel, len redakní rady asopisu Budownictwo gornicze i tunelowe, Katowice, autorizovaný inženýr KAIT len ukrajinské akademie vd, len Vdecké rady VŠB-TUO, len redakní rady polského asopisu Górnictwo i geologie, len havarijních komisí pro likvidaci hoícího odvalu dolu Kateina VÚD a dolu Scheller v Nmicích (KD) autorizovaný inženýr pro obor Podzemní stavby, len celostátního pedsednictva SVK/SAV, znalec Krajského soudu v oblasti základních obor tžba a stavebnictví, len Vdecké rady VŠB-TUO pedseda vd. rady mezinárodní konference Mstské inženýrství Karlovy Vary 2007, pedseda redakní rady odborného asopisu Urbanismus a územní rozvoj, místopedseda investiní komise rady msta Ostravy, len expert výboru pro územní plán zastupitelstva Moravskoslezského kraje, len komise pro vdu, výzkum a vysoké školy rady Moravskoslezského kraje, len komise pro ekonomický rozvoj msta rady Statutárního msta Ostravy, len komise pro zpracování koncepce bytové politiky rady Statutárního msta Ostravy, len poradního sboru pro problematiku senior primátora Statutárního msta Ostravy 19

21 Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. len pípravného výboru a garant mezinárodní konference Regenerace panelových dom Dynamika promn bydlení, Ostrava, len výkonného týmu a pedseda pracovní skupiny projektu Strategického plánu rozvoje statutárního msta Ostravy, len programového a vdeckého výboru 6. celostátní konference s mezinárodní úastí Strategické plány mst, kraj, informaní a komunikaní technologie, Ostrava, konzultant oboru ekonomického rozvoje msta Havíova pro zpracování strategického plánu rozvoje msta len Bloku architekt a výtvarník, Praha Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. spolupráce s ÚTAM AV R (projekt GA R), len komise pro spolenost ASCE v USA, ádný len normalizaní komise pro ocelové konstrukce, len komise pro spolenost ASCE v USA, len SSRC (Structure Stability Research Council) v USA, volený len Inženýrské akademie R, len redakní rady Construction Metallique, zakládající len SEI (USA), zakládající len SSI autorizovaný inženýr KAIT Ocelové konstrukce staveb len oborové rady doktorského studia HGF Geologické inženýrství, len redakní rady Moravian Geografical Report, len Vdecké rady Ostravské univerzity, len Vdecké rady ÚG AV R Ostrava, pedseda atestaní komise ÚG AV R Ostrava, len International Bureau for Strata Mechanics a International Society for Strata Mechanics, len eské geologické spolenosti, soudní znalec v oboru tžba (hornictví) odvtví geologie, tžba uhlí a nerost len výboru eského svazu stavebních inženýr, sekce Pozemní a prmyslové stavby, autorizovaný inženýr KAIT pro obor Pozemní stavby a Energetické auditorství, len oborové rady FA VUT v Brn doktorského studia oboru Architektura, len Vdecké rady Fakulty architektury TU Liberec, pedseda redakní rady celostátního asopisu Atelier izolací a nátrových hmot, pedseda konzultaního stediska MPO programu Panel, len prezidia NHO a pedseda analytické sekce NHO, externí odborný posuzovatel IA pro udlování akreditací laboratoím v R, 20

22 Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Doc. Ing. Zdenk KALÁB, CSc. len redakní rady celostátních asopis Atelier otvorových výplní a obvodových pláš budov, Teplo, Stechy, Fasády-izolace a ERA 21, len eskoslovenského národního komitétu, mezinár. organizace CIE Brusel pro osvtlení, len komise pro závrené státní zkoušky oboru 3607T021 Stavební hmoty a diagnostikování staveb len oborové rady 3607V025 Teorie konstrukcí na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V007 Hornické a podzemní stavitelství na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V012 Mstské inženýrství a stavitelství na FAST VŠB-TUO, len zkušební komise pro autorizaci KAIT, místopedseda autorizaní komise KAIT pro obor Statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr KAIT v oboru Statika a dynamika staveb len výboru eské betonáské spolenosti (BS) pi SSI (zástupce FAST), len statutárního orgánu ARMING, spol. s r.o. autorizovaný inženýr pro obor Inženýrské konstrukce a mosty lenka eského a slovenského regionálního komitétu pro mechaniku zemin a zakládání staveb ISSMGE len VR VŠB-TU Ostrava soudní znalec v oboru Tžba, len vdeckého výboru mezinár. konference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, len vdeckého výboru mezinárodní konference Modelování v mechanice 2007 revizor ostravské poboky eské asociace pracovník v aplikované geofyzice, len vdecké rady ÚG AV R, hlavní organizátor regionální konference s mezinárodní úastí a editor sborníku píspvk Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice, len komise GA R 205 Vdy o zemi a vesmíru, len sboru expert AAG, editor asopisu Central European Science Journal (Physics), editor Zpravodaje Unie geologických asociací R, odpovdný redaktor Zpravodaje eské asociace pracovník v aplikované geofyzice 21

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více