Výroní zpráva za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva za rok 2007"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroní zpráva za rok 2007 Ostrava, duben 2008

2 Obsah 1 Fakulta a její katedry (garanti: dkan doc. Ing. Alois Materna,CSc., MBA, tajemnice Ing. Livie Havrlantová) 1.1 Úvod 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder 1.3 Akademický senát FAST 1.4 Komise fakulty 1.5 Vedení fakulty 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební 1.7 Seznam kateder, útvar, laboratoí a jejich personální složení 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. 1.9 Skladba zamstnanc fakulty 1.10 Pehled hospodaení FAST za rok Výchovn vzdlávací innost (garant: prodkan doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 2.1 Úvod 2.2 Studijní programy a studijní obory Fakulty stavební 2.3 Rady studijních program 2.4 Poet a struktura student FAST k Úspšnost student 1. roníku 2.6 Diplomové práce 2.7 Státní závrené zkoušky v akademickém roce 2006/ Studium doktorské 2.9 Exkurze a praxe zajišované katedrami FAST 2.10 Výuka pro jiné fakulty VŠB-TU Ostrava 2.11 Výuka cizinc 2.12 Pijímací ízení 2.13 Ediní innost 2.14 Studentská tvrí a odborná innost 3 Vdecko-výzkumná innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 3.1 Úvod 3.2 ešení a píprava projekt 3.3 Mezinárodní výzkumné projekty 3.4 Realizace vdeckých seminá a konferencí v. popularizaní innosti fakulty 3.5 Výchova vdeckých pracovník z ad mladých pedagog fakulty 3.6 Zmny v personálních, prostorových a materiálních podmínkách za rok Spolupráce s AV R 3.8 Spolupráce s prmyslem a jinými institucemi v oblasti výzkumu a vývoje 3.9 Nové pístrojové a programové vybavení 4 Publikaní innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 4.1 lánky v impaktovaném asopise (J imp ) 4.2 lánky v recenzovaném asopise (J neimp ) 4.3 Odborná kniha (B) 4.4 Kapitola v knize (C) 4.5 lánky ve sborníku (D) 4.6 Prototyp, uplatnná metodika, autorizovaný SW (S) 4.7 Uební texty 4.8 Výzkumné zprávy 1

3 5 Kontakty s podniky, institucemi a se státní správou (garant: prodkanka doc. Ing. Darja Kubeková, Ph.D.) 5.1 Úvod 5.2 Spolupráce s vysokými školami 5.3 Spolupráce s podniky 5.4 Spolupráce s institucemi 5.5 Znalecký ústav FAST 5.6 lenství v organizacích a spolenostech 5.7 Klastry 6 Zahraniní kontakty a spolupráce (garanti: prodkani doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 6.1 Úvod 6.2 Pehled spolupráce se zahraniím 6.3 Psobení zamstnanc fakulty v zahranií 6.4 Psobení student fakulty v zahranií 6.5 Zahraniní studenti na FAST 6.6 Zahraniní návštvníci na FAST Rozvojové programy (garant: prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 7.1 Rozvojové programy 7.2 Fond rozvoje VŠ Perspektivy dalšího rozvoje kateder a fakulty (garant: dkan doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 8.1 Úvod 8.2 Personální rozvoj FAST v roce Plán rozvoje v oblasti pedagogiky 8.4 Rozvoj kateder a dalších pracoviš FAST 8.5 Plán rozvoje v oblasti vdy a výzkumu 8.6 Rozvoj FAST v oblasti vnjších vztah 8.7 Plán v oblasti stavebn investiní 8.8 Rozvoj kooperace se stavebními fakultami R a SR 8.9 Závr 2

4 1 Fakulta a její katedry 1.1 Úvod Rozvoj Fakulty stavební v roce 2007 probíhal podle podrobn rozpracovaného Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové a další tvrí innosti na období , jež je základním dokumentem politiky jakosti. 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder Ve dnech se konalo tradiní setkání pedstavitel stavebních fakult z eské a Slovenské republiky. Organizátorem tohoto setkání byla v roce 2007 naše fakulta. Jednání probíhala v hotelu Prosper na eladné v Beskydech. Vzhledem k tomu, že v íjnu konila platnost akreditace pro habilitaní ízení a ízení ke jmenování profesorem obor Hornické stavitelství, Geotechnika a podzemní stavitelství a Teorie a konstrukce staveb, požádala fakulta Akreditaní komisi MŠMT R o prodloužení její platnosti. Tato svým rozhodnutím.j /2007 rozhodla o akreditaci všech tí obor s platností do Pokraoval odborný i personální rst pedagogických pracovník fakulty. Doktorskou disertaní práci úspšn obhájili tito pracovníci fakulty: Ing. Ivana Mahdalová, téma Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zón, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, téma Numerické modelování zatížení budov pi kvazistatickém psobení vtru, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Renata Zdailová, téma Úloha tvorby bezbariérového životního prostedí v typologii staveb pro bydlení a obanské vybavení, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Veronika Jordánová, téma Vybrané tepeln technické problémy pi rekonstrukci panelových bytových dom konstrukní soustavy G 57, získala vdecký titul doktor Ph.D. Ing. Petr Konený, téma Posuzování spolehlivosti železobetonové mostovky s ohledem k psobení chlorid, získal vdecký titul doktor Ph.D. Kolektiv KUBENKOVÁ, K., GALDA, Z., ORAVEC, P., VLEK, P., vedoucí týmu a úkolu KUBEKOVÁ, D., získal hlavní cenu ve studentské soutži Energetický projekt 2006, kterou vypsalo Ministerstvo prmyslu a obchodu R ve spolupráci s eskou energetickou agenturou, ENVIROS, spol. s r.o. a ABF, a.s. Cenu získal projekt pod názvem Administrativní budovy industriálních sídel, kategorie A 1 Projekty, bod A) Nízkoenergetický standard. 3

5 Prof. Ing. arch. Mojmíru Kyselkovi, CSc., vedoucímu Katedry architektury, byla udlena zlatá medaile Technické univerzity ve Vídni (Technische Universität Wien). 1.3 Akademický senát FAST Akademický senát Fakulty stavební zaal v roce 2007 pracovat ve složení: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník: lenové: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová Michal Ková Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Ing. Vladimíra Michalcová Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Martina Janulíková Jana Stejskalová Roman Marek V akademickém senátu univerzity zastupují fakultu: Ing. Renata Zdailová, Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Ing. Roman Marek a Jana Stejskalová. Navíc, Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., je lenkou velmi významné ekonomické komise a Ing. Roman Marek pracuje v komisi legislativní. Rovnž zástupci našich student se velmi významn podílejí na práci studentské komory univerzity. Nový len senátu Petr Waldstein zastupuje fakultu v celoškolské komisi ubytovací, ve fakultní komisi disciplinární je senát zastoupen senátory Zdailovou, Horkým, Stejskalovou a Markem. Senátorka Zdailová je též zástupcem FAST do Rady vysokých škol. Ve stipendijní komisi pracuje senátorka Stejskalová. Na fakult je senát zastoupen i v kolegiu dkana FAST (doc. Lahuta, Ing. Marek) a celá innost AS je realizována v úzké spolupráci s vedením FAST. Pístup dkana a prodkan k senátu, respektování jeho pravomocí, naprostá prhlednost pi ešení klíových otázek života FAST byla píkladem i pro ostatní fakulty univerzity. V prbhu roku se složení senátu mírn zmnilo (výmna dvou senátor) a akademický senát fakulty realizoval celkem 4 zasedání: 11. ledna 2007 podpoil bakaláský studijní program Architektura a stavitelství k reakreditaci a k projednání ve vdecké rad fakulty, schválil zmny v organizaním schématu FAST, 12. dubna 2007 zmnil složení akademické komory AS FAST. Odstoupil Michal Ková (na vlastní žádost) z funkce senátora, pedsedy studentské komory AS, lena disciplinární komise. Místo nho nastoupil do funkce senátora pan Petr Waldstein (dle výsledku voleb) a souhlasil s výkonem funkce lena ubytovací komise VŠB-TUO a disciplinární komise FAST, doporuil nový bakaláský program Dopravní inženýrství 4

6 pedložený doc. ezáem k projednání ve Vdecké rad FAST a akreditaci, schválil Výroní zprávu o innosti FAST za rok 2006, schválil Zprávu o hospodaení FAST za rok 2006, doporuil doktorský obor Mstské inženýrství a stavitelství pedložený Ing. Zdailovou k projednání ve vdecké rad FAST a reakreditaci, schválil nové znní dokumentu Volební a jednací ád AS FAST a zaslal ho k projednaní do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, 23. kvtna 2007 schválil rozdlení finanních prostedk FAST na rok 2007, 30. listopadu 2007 zmnil složení studentské komory AS FAST. Odstoupila Martina Janulíková (vlastní žádost) z funkce senátorky. Místo ní nastoupil Zdenk Elefant (dle výsledku voleb), schválil nový Statut FAST a zaslal ho k projednání do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, schválil podmínky pro pijetí student do navazujícího studia pro rok 2008/2009, projednal podmínky pro perozdlení rozpotu FAST na rok 2008, doporuil vedení fakulty kroky vedoucí k jednoduchému a zárove spravedlivému rozdlení rozpotu, 27. íjna 2007 doporuil smlouvu o pevodu lenských práv a povinností mezi firmou Control Data, s.r.o., a VŠB- TUO ke schválení, schválil aktualizaci dlouhodobého zámru FAST pro rok 2007, doporuil projednat návrh s vedoucími kateder k reakreditaci bakaláského studijního programu Architektura a stavitelství, schválil úpravy rozpotu FAST v roce 2007 (navýšení). V souasném složení pracuje AS FAST takto: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník AS: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Ing. Roman Marek Ing. Iveta Skotnicová Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Petr Waldstein Jana Stejskalová Zdenk Elefant 5

7 1.4 Komise fakulty V beznu byly na Fakult stavební dkanem jmenovány jednotlivé komise ve složení: Komise pro vdu a výzkum: Komise STO: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc. prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. doc. Ing. Petr Janas, CSc. doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Roman Marek doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Filip miel Ing. Jií Kalvach Ing. Petr Konený, Ph.D. Ing. Vít Krejí Ing. Zuzana Kurková Ing. Eva Ožanová Ing. Petra Tymová Ediní komise: Komise bezpenosti práce a PO : Ing. Ivan Kološ, Ph.D. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Ing. Vlasta Doležalová Ing. Marcela Halíová Ing. Jií Kalvach Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Ing. David Pustka, Ph.D. Ing. Miloš Rieger, Ph.D. Ing. Leopold Hudeek Ing. Jií Lukš, Ph.D. Stipendijní komise: doc. Ing. Robert Koínek, CSc. doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Jana Stejskalová 6

8 Komise pro mobility student a pedagog: Komise pro informaní technologie: Disciplinární komise: doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Mgr. Marcela Zahnašová Pavla Šimelová Ing. Roman Marek Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Ing. Jií Brožovský, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Filip miel Ing. Zdenk Peina Radim Pientka Ing. Pavel Valíek Eva Šochová Mgr. Marcela Zahnašová doc. Ing. Robert Koínek, CSc. prof. Ing. Jií Horký, CSc. Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Jana Stejskalová Martina Janulíková Ing. Roman Marek Petr Waldstein 7

9 1.5 Vedení fakulty Dkan: Prodkan pro vdeckou innost: Zástupce dkana Prodkan pro vzdlávací innost: Prodkan pro vnjší vztahy: Prodkan pro rozvoj: Pedseda akademického senátu: Tajemnice fakulty: doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ SKULINOVÁ, Ph.D. Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Ing. Livie HAVRLANTOVÁ 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební Interní lenové: Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Václav Cepek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Radim ajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. RNDr. Zdenk Dostál, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava Ing. Livie Havrlantová, FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Horký, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Petr Janas, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Ivan Kološ, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Robert Koínek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vítzslav Kuta, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta, FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Jií Lukš, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, FAST VŠB-TU Ostrava 8

10 Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Vaverka, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Externí lenové: Ing. Rudolf Bochenek, generální editel Štrkovny Dolní Benešov, spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Václav Dvoák, CSc., vedoucí Katedry architektury FSv VUT v Praze Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., zástupce editele Kloknerova ústavu VUT v Praze Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brn Doc. Ing. Tomáš Kleka, CSc., editel Kloknerova ústavu VUT v Praze Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Ústav geoniky AV R, Ostrava JUDr. Miroslav Nahodil, personální editel, SKANSKA CZ, a.s. Ing. Jan Navrátil, editel divize OHL ŽS, Brno Dr. Ing. Jaroslav Nmec, DrSc., poradce generálního editele ENERGIE Kladno, a.s. Ing. Jaroslav Paclt, editel pro stavební innost TCHAS, spol. s r.o. Ing. Jindich Pater, místopedseda KAIT Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., generální editel Stavební geologie- Geotechnika, a.s. Ing. Jan Slanina, len zastupitelstva msta Kromíž Ing. Pavel Ševík, editel Bytostavu Poruba, a.s., pedseda SPS Ostrava Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., dkan Fakulty architektury VUT v Brn Prof. RNDr. Ing. Petr Štpánek, CSc., dkan FAST VUT v Brn Ing. arch. Milena Vitoulová, eská komora architekt, Ostrava Ing. Pavel Vítek, prezident ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. estní lenové: Prof. Ing. Zdenk Bittnar, DrSc., dkan FSv VUT v Praze Prof. Ing. Ján Buják, CSc., rektor ŽU v Žilin Prof. Ing. Ján elko, CSc., dkan SvF ŽU v Žilin Prof. Ing. Stanislav Kme, CSc., prorektor TU v Košiciach Prof. Ing. Alojz Kopáik, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Josef Novák, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD., dkanka SvF TU v Košiciach 9

11 1.7 Seznam kateder, útvar a laboratoí a jejich personální složení 200 Dkanát Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA (kmenov na kat. 225) Ing. Livie HAVRLANTOVÁ Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Miloslava SLOSARÍKOVÁ Šárka ERNÁ Zdeka GALANTOVÁ Eva JANK Jana HAMBÁLKOVÁ Jana KOCHOVÁ Michaela LESÁKOVÁ Vlasta NAVRÁTILOVÁ Ivonka NMEKOVÁ Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. Karel ŠIMELA Eva ŠOCHOVÁ Alena TELATYNSKÁ Ing. Petr VAŠEK Jiina VODIKOVÁ Mgr. Marcela ZAHNAŠOVÁ dkan tajemnice fakulty profesor sekretáka dkana THP studijní referentka THP referentka pro ekonomiku THP referentka pro vnjší vztahy THP studijní referentka THP studijní referentka D zahradnice THP studijní referentka THP referent pro projekt ESF Doprava THP bezpenostní technik THP technik THP referentka pro VV THP studovna a knihovna THP koordinátor projekt EU THP referentka pro ekonomiku od THP referentka pro vnjší vztahy 205 Laborato výpoetní techniky Mgr. Lenka JURÍKOVÁ, Ph.D. Ing. Pavel Valíek Hana KOŠNOVSKÁ Bc. Martin ERNEK Radim PIENTKA Ing. René VONTOR odborný asistent, vedoucí laboratoe zástupce vedoucí, správce poítaové sít, OA THP administrátor správce www stránek, DTP administrátor 10

12 206 Laborato stavebních hmot Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. (kmenov na kat. 223) Ing. Libor ŽÍDEK Ing. Petra DONÉ Ing. Jan HURTA Ing. Zita LEBEDOVÁ Martin ŠEDNKA Miroslav HETTENBERGER vedoucí laboratoe zástupce vedoucího laboratoe odborný asistent THP odborný asistent THP D 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. vedoucí centra Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. docent, katedra 221 Ing. Petr MAÁSEK VV, katedra 221 Ing. Ondej VÍTA VV, katedra 221, do Ing. David SEKANINA VV, katedra 221 Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ VV, katedra 221 Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. profesor, katedra 221 Ing. Marek MIHOLA odborný asistent, katedra 221 Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. docent, katedra 224 Ing. Barbora LUÁKOVÁ odborný asistent, katedra 224, do Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, katedra 224 Ing. Roman MAREK VV, katedra 224, od Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent, katedra 225 Ing. Zdenk GALDA VV, katedra 225 Ing. Pavel ORAVEC VV, katedra 225 Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Veronika JORDÁNOVÁ VV, katedra 225, do Ing. Michal HAMALA VV, katedra 225, od Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, katedra 227 Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, katedra 227, od

13 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, katedra 227, do Ing. Jií HUSÁRIK VV, katedra 227, do Ing. Tomáš SEIDLER VV, katedra 227, od 1.8. Ing. David JONOV OA, katedra 228 Ing. Martin KREJSA, Ph.D. odborný asistent, katedra 228 Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Martin PUDIL VV, katedra 228 Ing. Oldich SUCHARDA VV, katedra 228, od Ing. Jakub VALIHRACH VV, katedra 228 Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. profesor, dkanát 221 Katedra konstrukcí Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. docent, vedoucí katedry, profesor Ing. Lucie KALOOVÁ odborný asistent Ing. Vít KIVÝ odborný asistent Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Pavlína MATEKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Dr. Ing. Tomáš NOVOTNÝ odborný asistent Ing. David PUSTKA, Ph.D. odborný asistent Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. odborný asistent, tajemník pro VV Ing. Miroslav ROSMANIT, Ph.D. odborný asistent, od Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ odborný asistent, od 1.9. Lucie KUCHAOVÁ THP 12

14 222 Katedra mstského inženýrství Ing. František KUDA, CSc. odborný asistent, vedoucí katedry Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. profesor Prof. Ing. Otakar HASÍK, DrSc. profesor Ing. Jií ERNOTA odborný asistent Ing. Jan ESELSKÝ odborný asistent Ing. Jarmila HORÁKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Jií KALVACH odborný asistent Ing. Vladimír KOUDELA, CSc. odborný asistent, zástupce vedoucího Ing. Marek MIHOLA odborný asistent Ing. arch. Hana PACLOVÁ odborný asistent Ing. arch. Jana PLETNICKÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Zdravko Minev RUSEV, CSc. odborný asistent Ing. Pavel SÝKORA odborný asistent Ing. Vladimír ŠMIDÁK odborný asistent Ing. Rostislav WALICA odborný asistent, od 3.9. Ing. Renata ZDAILOVÁ, Ph.D. Ing. Markéta TESLÍKOVÁ Vra VDOLEKOVÁ odborný asistent, tajemník katedry THP, rodiovská dovolená THP 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Ing. Martin VAVRO, Ph.D. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Vojtch MENCL, CSc. Ing. Zuzana KURKOVÁ Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. Ing. Jií ŠAFRATA Doc. Ing. Barbara VOJVODÍKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, vedoucí katedry profesor profesor docent docent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent docent 13

15 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Hana LUZAROVÁ Štpánka ŠKUTOVÁ THP THP, rodiovská dovolená 224 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. profesor, vedoucí katedry, do Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. docent, vedoucí katedry, od Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. Doc. RNDr. Zdenk KALÁB, CSc. Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, CSc. Ing. Lukáš URIŠ profesor, prodkan pro VV docent, prodkan pro vzdlávací innost, zástupce vedoucího katedry docent docent, pedseda AS FAST docent, tajemník katedry, tajemník pro VV odborný asistent Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Barbara LUÁKOVÁ odborný asistent, mat. dovolená od Hana SEDLÁOVÁ Ivo KNÁPEK THP THP 225 Katedra pozemního stavitelství Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ Ph.D. Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. Ing. Filip MIEL Ing. Marcela HALÍOVÁ docent, vedoucí katedry, prodkanka pro vnjší vztahy docent, dkan docent, zástupce vedoucí katedry, tajemník katedry pro VV odborný asistent odborný asistent Ing. Michal HAMALA VV, od Ing. Marek JAŠEK odborný asistent, od 3.9. Ing. Veronika JORDÁNOVÁ Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent odborný asistent 14

16 225 Katedra pozemního stavitelství Ing. Jan MAREEK, Ph.D. odborný asistent Ing. Ivan MATOUŠEK odborný asistent, od 3.9. do Ing. Pavel ORAVEC VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Zdenk PEINA Ing. Hana ŠEVÍKOVÁ Ing. Miloslav ŠINDEL Ing. Marie WOLFOVÁ Pavla ŠIMELOVÁ odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent odborný asistent odborný asistent THP 226 Katedra architektury Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. profesor, vedoucí katedry Ing. Martina PEINKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. arch. Aleš STUDENT odborný asistent, zástupce ved. katedry Mgr. Lucie AUGUSTINKOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. Josef KISZKA odborný asistent Ing. arch. Igor KRMÁ odborný asistent, od 3.9. Mgr. Vra KUBICOVÁ odborný asistent Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ odborný asistent, od Markéta ZDOBNICKÁ THP 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry, od 1.5. Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, zástupce vedoucí katedry Doc. Ing. Miloslav EZÁ, Ph.D. docent, poven vedením katedry do Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, od 2.5. Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, do Ing. Leopold HUDEEK odborný asistent, tajemník katedry Ing. Jií HUSÁRIK VV do Ing. Eva OŽANOVÁ odborný asistent, tajemník pro VV 15

17 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Stanislav PAPAJ odborný asistent, od 3.9. Ing. Tomáš SEIDLER VV, od 1.8. Ing. Václav ŠKVAIN odborný asistent, od 3.9. Kateina HUSÁRIKOVÁ (KLÁSKOVÁ) THP Magdalena KLÍMKOVÁ THP, od Katedra stavební mechaniky Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Ing. Jií BROŽOVSKÝ, Ph.D. Ing. David JONOV Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. Ing. Petr KONENÝ, Ph.D. Ing. Martin KREJSA, Ph.D. Ing. Lenka LAUSOVÁ Ing. Vladimíra MICHALCOVÁ, Ph.D. Ing. Lenka RANDÝSKOVÁ Carmen JANIKOVÁ docent, vedoucí katedry odborný asistent, tajemník pro VV odborný asistent odborný asistent, prodkan pro rozvoj odborný asistent odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent THP 229 Katedra prostedí staveb a TZB Doc. Ing. Jaroslav KUBA, CSc. docent, vedoucí katedry Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. profesor Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ odborný asistent Ing. Zdenk GALDA VV, odborný asistent od 1.2. Ing. Iveta SKOTNICOVÁ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Irena SVATOŠOVÁ odborný asistent Ing. Petra TYMOVÁ odborný asistent, tajemník katedry Markéta ZDOBNICKÁ THP 16

18 Externí pedagogové fakulty Kat. Jméno Pedmt 221 Ing. David SEKANINA Stavební inženýrství a dopravní stavby Ing. arch. Milada BAUMANOVÁ doc. Ing. Václav BERAN, DrSc. Ing. Josef BROM doc. Ing. Petr DLASK, Ph.D. Ing. Zdenka FRIDRICHOVÁ Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Petr KALEV Ing. Eva KOVÁOVÁ Ing. Igor KYSELKA Ing. arch. Petr MÁJEK Ing. Jakub ŠVREK Ing. arch. Jaroslav SEDLECKÝ Ing. Jií ŠUKA, Ph.D. Ing. Jií ELIÁŠ Ing. Markéta LEDNICKÁ Ing. Roman MAREK Ing. Martin STOLÁRIK Ing. Renata MIELOVÁ Ing. Michal HORÁEK Ing. Ivan MATOUŠEK Ing. Barbara SOUKOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. arch. Zora PIŠOVÁ Ing. arch. Zdenk TREFIL Ing. arch. Thanasis KOTUPAS Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ Ing. arch. Oldich BAJER Ing. arch. Pavla HERZANOVÁ, CSc. Ing. arch. Milena VITOULOVÁ Projekt I Matematické modelování Vedení bakaláských prací Matematické modelování Projekt pedmty ECTS pro zahraniní studenty Matematické modelování Efektivnost investic Architektura krajiny Diplomový seminá Projekt Diplomový seminá Stavební hmoty Demolice staveb Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Systémy podpory projektování AutoCAD Základy stavitelství a architektury Technologie a ízení výstavby Základy stavitelství a architektury vedení diplomových prací Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba 17

19 Kat. Jméno Pedmt Ing. arch. Milada BAUMANNOVÁ Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ Ing. arch. Dušan ROSYPAL Ing. arch. Aleš VOJTASÍK Ing. arch. Eva ŠPAKOVÁ Ing. arch. David PR ŠA Ing. arch. Tomáš BINDR Ing. arch. Jan ZELINKA Ing. arch. Tadeáš GORICZKA Mgr. Pavel ALBERT Ing. arch. Jan KOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Tomáš SEIDLER Ing. Milan SVATOŠ Ing. Václav ŠKVAIN Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. Ing. Martin PUDIL Ing. Jakub VALIHRACH Ing. Petra BARONOVÁ Ing. Michaela BURŠOVÁ Ing. Zuzana ERNOUŠKOVÁ Ing. Petra GORBUNOVOVÁ Ing. Václav HAVLÍEK Ing. Ivana FRIOVÁ Ing. Jan WNETRZAK Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Architektonické kreslení Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba pedmty ECTS pro zahraniní studenty Projekt I Aktuální trendy ve výuce dopravních staveb Dopravní stavby, silniní a mstské komunikace Dynamika stavebních konstrukcí Stavební dynamika Pružnost a plasticita TZB zdravotechnika Prostedí staveb Prostedí staveb TZB I TZB vtrání a klimatizace TZB voda, kanalizace, plyn Energetické systémy budov 18

20 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. Pracovník Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Komise len vdecké rady VŠB-TU Ostrava, len vdecké rady ÚG AV R, len komisí pro habilitaní ízení (TU v Košicích, VUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, ŽU v Žilin), len pedstavenstva eského tuneláského komitétu ITA/AITES, len pípravného výboru svtového tuneláského kongresu Praha 200, pedseda Rady monitoringu tunelu Klimkovice, len rady tunel Nové spojení, len redakní rady asopisu TuK Tunel, len redakní rady asopisu Budownictwo gornicze i tunelowe, Katowice, autorizovaný inženýr KAIT len ukrajinské akademie vd, len Vdecké rady VŠB-TUO, len redakní rady polského asopisu Górnictwo i geologie, len havarijních komisí pro likvidaci hoícího odvalu dolu Kateina VÚD a dolu Scheller v Nmicích (KD) autorizovaný inženýr pro obor Podzemní stavby, len celostátního pedsednictva SVK/SAV, znalec Krajského soudu v oblasti základních obor tžba a stavebnictví, len Vdecké rady VŠB-TUO pedseda vd. rady mezinárodní konference Mstské inženýrství Karlovy Vary 2007, pedseda redakní rady odborného asopisu Urbanismus a územní rozvoj, místopedseda investiní komise rady msta Ostravy, len expert výboru pro územní plán zastupitelstva Moravskoslezského kraje, len komise pro vdu, výzkum a vysoké školy rady Moravskoslezského kraje, len komise pro ekonomický rozvoj msta rady Statutárního msta Ostravy, len komise pro zpracování koncepce bytové politiky rady Statutárního msta Ostravy, len poradního sboru pro problematiku senior primátora Statutárního msta Ostravy 19

21 Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. len pípravného výboru a garant mezinárodní konference Regenerace panelových dom Dynamika promn bydlení, Ostrava, len výkonného týmu a pedseda pracovní skupiny projektu Strategického plánu rozvoje statutárního msta Ostravy, len programového a vdeckého výboru 6. celostátní konference s mezinárodní úastí Strategické plány mst, kraj, informaní a komunikaní technologie, Ostrava, konzultant oboru ekonomického rozvoje msta Havíova pro zpracování strategického plánu rozvoje msta len Bloku architekt a výtvarník, Praha Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. spolupráce s ÚTAM AV R (projekt GA R), len komise pro spolenost ASCE v USA, ádný len normalizaní komise pro ocelové konstrukce, len komise pro spolenost ASCE v USA, len SSRC (Structure Stability Research Council) v USA, volený len Inženýrské akademie R, len redakní rady Construction Metallique, zakládající len SEI (USA), zakládající len SSI autorizovaný inženýr KAIT Ocelové konstrukce staveb len oborové rady doktorského studia HGF Geologické inženýrství, len redakní rady Moravian Geografical Report, len Vdecké rady Ostravské univerzity, len Vdecké rady ÚG AV R Ostrava, pedseda atestaní komise ÚG AV R Ostrava, len International Bureau for Strata Mechanics a International Society for Strata Mechanics, len eské geologické spolenosti, soudní znalec v oboru tžba (hornictví) odvtví geologie, tžba uhlí a nerost len výboru eského svazu stavebních inženýr, sekce Pozemní a prmyslové stavby, autorizovaný inženýr KAIT pro obor Pozemní stavby a Energetické auditorství, len oborové rady FA VUT v Brn doktorského studia oboru Architektura, len Vdecké rady Fakulty architektury TU Liberec, pedseda redakní rady celostátního asopisu Atelier izolací a nátrových hmot, pedseda konzultaního stediska MPO programu Panel, len prezidia NHO a pedseda analytické sekce NHO, externí odborný posuzovatel IA pro udlování akreditací laboratoím v R, 20

22 Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Doc. Ing. Zdenk KALÁB, CSc. len redakní rady celostátních asopis Atelier otvorových výplní a obvodových pláš budov, Teplo, Stechy, Fasády-izolace a ERA 21, len eskoslovenského národního komitétu, mezinár. organizace CIE Brusel pro osvtlení, len komise pro závrené státní zkoušky oboru 3607T021 Stavební hmoty a diagnostikování staveb len oborové rady 3607V025 Teorie konstrukcí na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V007 Hornické a podzemní stavitelství na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V012 Mstské inženýrství a stavitelství na FAST VŠB-TUO, len zkušební komise pro autorizaci KAIT, místopedseda autorizaní komise KAIT pro obor Statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr KAIT v oboru Statika a dynamika staveb len výboru eské betonáské spolenosti (BS) pi SSI (zástupce FAST), len statutárního orgánu ARMING, spol. s r.o. autorizovaný inženýr pro obor Inženýrské konstrukce a mosty lenka eského a slovenského regionálního komitétu pro mechaniku zemin a zakládání staveb ISSMGE len VR VŠB-TU Ostrava soudní znalec v oboru Tžba, len vdeckého výboru mezinár. konference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, len vdeckého výboru mezinárodní konference Modelování v mechanice 2007 revizor ostravské poboky eské asociace pracovník v aplikované geofyzice, len vdecké rady ÚG AV R, hlavní organizátor regionální konference s mezinárodní úastí a editor sborníku píspvk Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice, len komise GA R 205 Vdy o zemi a vesmíru, len sboru expert AAG, editor asopisu Central European Science Journal (Physics), editor Zpravodaje Unie geologických asociací R, odpovdný redaktor Zpravodaje eské asociace pracovník v aplikované geofyzice 21

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné Rozsah platnosti dokumentu: VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Fakulta stavební http://fast.vsb.cz/ Název: Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné innosti Typ dokumentu: íslo dokumentu:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Základní údaje o spolenosti

Základní údaje o spolenosti tvrtletní zpráva o spolenosti k 30.9. 2010 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: 6132

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Obsah: 1. Úvod 1. 6. Výzkum a vývoj 40 6.1 Zamení výzkumu a vývoje 40

Obsah: 1. Úvod 1. 6. Výzkum a vývoj 40 6.1 Zamení výzkumu a vývoje 40 1 Obsah: 1. Úvod 1 2. Organizaní schéma vysoké školy 3 2.1 Struktura Univerzity J. E. Purkyn 4 2.2 Struktura Fakulty sociáln ekonomické 5 2.3 Struktura Fakulty užitého umní a designu 6 2.4 Struktura Fakulty

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit.

Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební. Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM. 11. 10. 2012, Ostrava. www.rdit. Vysoká škola báňská TU Ostrava, Fakulta stavební Seminář s mezinárodní účastí POZVÁNKA A PROGRAM 11. 10. 2012, Ostrava www.rdit.cz Cíl semináře Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 Brno, kvten 2008 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více