Výroní zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva za rok 2007"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroní zpráva za rok 2007 Ostrava, duben 2008

2 Obsah 1 Fakulta a její katedry (garanti: dkan doc. Ing. Alois Materna,CSc., MBA, tajemnice Ing. Livie Havrlantová) 1.1 Úvod 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder 1.3 Akademický senát FAST 1.4 Komise fakulty 1.5 Vedení fakulty 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební 1.7 Seznam kateder, útvar, laboratoí a jejich personální složení 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. 1.9 Skladba zamstnanc fakulty 1.10 Pehled hospodaení FAST za rok Výchovn vzdlávací innost (garant: prodkan doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 2.1 Úvod 2.2 Studijní programy a studijní obory Fakulty stavební 2.3 Rady studijních program 2.4 Poet a struktura student FAST k Úspšnost student 1. roníku 2.6 Diplomové práce 2.7 Státní závrené zkoušky v akademickém roce 2006/ Studium doktorské 2.9 Exkurze a praxe zajišované katedrami FAST 2.10 Výuka pro jiné fakulty VŠB-TU Ostrava 2.11 Výuka cizinc 2.12 Pijímací ízení 2.13 Ediní innost 2.14 Studentská tvrí a odborná innost 3 Vdecko-výzkumná innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 3.1 Úvod 3.2 ešení a píprava projekt 3.3 Mezinárodní výzkumné projekty 3.4 Realizace vdeckých seminá a konferencí v. popularizaní innosti fakulty 3.5 Výchova vdeckých pracovník z ad mladých pedagog fakulty 3.6 Zmny v personálních, prostorových a materiálních podmínkách za rok Spolupráce s AV R 3.8 Spolupráce s prmyslem a jinými institucemi v oblasti výzkumu a vývoje 3.9 Nové pístrojové a programové vybavení 4 Publikaní innost (garant: prodkan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.) 4.1 lánky v impaktovaném asopise (J imp ) 4.2 lánky v recenzovaném asopise (J neimp ) 4.3 Odborná kniha (B) 4.4 Kapitola v knize (C) 4.5 lánky ve sborníku (D) 4.6 Prototyp, uplatnná metodika, autorizovaný SW (S) 4.7 Uební texty 4.8 Výzkumné zprávy 1

3 5 Kontakty s podniky, institucemi a se státní správou (garant: prodkanka doc. Ing. Darja Kubeková, Ph.D.) 5.1 Úvod 5.2 Spolupráce s vysokými školami 5.3 Spolupráce s podniky 5.4 Spolupráce s institucemi 5.5 Znalecký ústav FAST 5.6 lenství v organizacích a spolenostech 5.7 Klastry 6 Zahraniní kontakty a spolupráce (garanti: prodkani doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. Ing. Robert Koínek, CSc.) 6.1 Úvod 6.2 Pehled spolupráce se zahraniím 6.3 Psobení zamstnanc fakulty v zahranií 6.4 Psobení student fakulty v zahranií 6.5 Zahraniní studenti na FAST 6.6 Zahraniní návštvníci na FAST Rozvojové programy (garant: prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 7.1 Rozvojové programy 7.2 Fond rozvoje VŠ Perspektivy dalšího rozvoje kateder a fakulty (garant: dkan doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prodkan Ing. Ivan Kološ, Ph.D.) 8.1 Úvod 8.2 Personální rozvoj FAST v roce Plán rozvoje v oblasti pedagogiky 8.4 Rozvoj kateder a dalších pracoviš FAST 8.5 Plán rozvoje v oblasti vdy a výzkumu 8.6 Rozvoj FAST v oblasti vnjších vztah 8.7 Plán v oblasti stavebn investiní 8.8 Rozvoj kooperace se stavebními fakultami R a SR 8.9 Závr 2

4 1 Fakulta a její katedry 1.1 Úvod Rozvoj Fakulty stavební v roce 2007 probíhal podle podrobn rozpracovaného Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové a další tvrí innosti na období , jež je základním dokumentem politiky jakosti. 1.2 Nejdležitjší události v život fakulty a kateder Ve dnech se konalo tradiní setkání pedstavitel stavebních fakult z eské a Slovenské republiky. Organizátorem tohoto setkání byla v roce 2007 naše fakulta. Jednání probíhala v hotelu Prosper na eladné v Beskydech. Vzhledem k tomu, že v íjnu konila platnost akreditace pro habilitaní ízení a ízení ke jmenování profesorem obor Hornické stavitelství, Geotechnika a podzemní stavitelství a Teorie a konstrukce staveb, požádala fakulta Akreditaní komisi MŠMT R o prodloužení její platnosti. Tato svým rozhodnutím.j /2007 rozhodla o akreditaci všech tí obor s platností do Pokraoval odborný i personální rst pedagogických pracovník fakulty. Doktorskou disertaní práci úspšn obhájili tito pracovníci fakulty: Ing. Ivana Mahdalová, téma Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zón, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, téma Numerické modelování zatížení budov pi kvazistatickém psobení vtru, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Renata Zdailová, téma Úloha tvorby bezbariérového životního prostedí v typologii staveb pro bydlení a obanské vybavení, získala vdecký titul doktor Ph.D., Ing. Veronika Jordánová, téma Vybrané tepeln technické problémy pi rekonstrukci panelových bytových dom konstrukní soustavy G 57, získala vdecký titul doktor Ph.D. Ing. Petr Konený, téma Posuzování spolehlivosti železobetonové mostovky s ohledem k psobení chlorid, získal vdecký titul doktor Ph.D. Kolektiv KUBENKOVÁ, K., GALDA, Z., ORAVEC, P., VLEK, P., vedoucí týmu a úkolu KUBEKOVÁ, D., získal hlavní cenu ve studentské soutži Energetický projekt 2006, kterou vypsalo Ministerstvo prmyslu a obchodu R ve spolupráci s eskou energetickou agenturou, ENVIROS, spol. s r.o. a ABF, a.s. Cenu získal projekt pod názvem Administrativní budovy industriálních sídel, kategorie A 1 Projekty, bod A) Nízkoenergetický standard. 3

5 Prof. Ing. arch. Mojmíru Kyselkovi, CSc., vedoucímu Katedry architektury, byla udlena zlatá medaile Technické univerzity ve Vídni (Technische Universität Wien). 1.3 Akademický senát FAST Akademický senát Fakulty stavební zaal v roce 2007 pracovat ve složení: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník: lenové: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová Michal Ková Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Ing. Vladimíra Michalcová Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Martina Janulíková Jana Stejskalová Roman Marek V akademickém senátu univerzity zastupují fakultu: Ing. Renata Zdailová, Ph.D., Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Ing. Roman Marek a Jana Stejskalová. Navíc, Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D., je lenkou velmi významné ekonomické komise a Ing. Roman Marek pracuje v komisi legislativní. Rovnž zástupci našich student se velmi významn podílejí na práci studentské komory univerzity. Nový len senátu Petr Waldstein zastupuje fakultu v celoškolské komisi ubytovací, ve fakultní komisi disciplinární je senát zastoupen senátory Zdailovou, Horkým, Stejskalovou a Markem. Senátorka Zdailová je též zástupcem FAST do Rady vysokých škol. Ve stipendijní komisi pracuje senátorka Stejskalová. Na fakult je senát zastoupen i v kolegiu dkana FAST (doc. Lahuta, Ing. Marek) a celá innost AS je realizována v úzké spolupráci s vedením FAST. Pístup dkana a prodkan k senátu, respektování jeho pravomocí, naprostá prhlednost pi ešení klíových otázek života FAST byla píkladem i pro ostatní fakulty univerzity. V prbhu roku se složení senátu mírn zmnilo (výmna dvou senátor) a akademický senát fakulty realizoval celkem 4 zasedání: 11. ledna 2007 podpoil bakaláský studijní program Architektura a stavitelství k reakreditaci a k projednání ve vdecké rad fakulty, schválil zmny v organizaním schématu FAST, 12. dubna 2007 zmnil složení akademické komory AS FAST. Odstoupil Michal Ková (na vlastní žádost) z funkce senátora, pedsedy studentské komory AS, lena disciplinární komise. Místo nho nastoupil do funkce senátora pan Petr Waldstein (dle výsledku voleb) a souhlasil s výkonem funkce lena ubytovací komise VŠB-TUO a disciplinární komise FAST, doporuil nový bakaláský program Dopravní inženýrství 4

6 pedložený doc. ezáem k projednání ve Vdecké rad FAST a akreditaci, schválil Výroní zprávu o innosti FAST za rok 2006, schválil Zprávu o hospodaení FAST za rok 2006, doporuil doktorský obor Mstské inženýrství a stavitelství pedložený Ing. Zdailovou k projednání ve vdecké rad FAST a reakreditaci, schválil nové znní dokumentu Volební a jednací ád AS FAST a zaslal ho k projednaní do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, 23. kvtna 2007 schválil rozdlení finanních prostedk FAST na rok 2007, 30. listopadu 2007 zmnil složení studentské komory AS FAST. Odstoupila Martina Janulíková (vlastní žádost) z funkce senátorky. Místo ní nastoupil Zdenk Elefant (dle výsledku voleb), schválil nový Statut FAST a zaslal ho k projednání do legislativní komise AS VŠB-TUO a schválení AS VŠB-TUO, schválil podmínky pro pijetí student do navazujícího studia pro rok 2008/2009, projednal podmínky pro perozdlení rozpotu FAST na rok 2008, doporuil vedení fakulty kroky vedoucí k jednoduchému a zárove spravedlivému rozdlení rozpotu, 27. íjna 2007 doporuil smlouvu o pevodu lenských práv a povinností mezi firmou Control Data, s.r.o., a VŠB- TUO ke schválení, schválil aktualizaci dlouhodobého zámru FAST pro rok 2007, doporuil projednat návrh s vedoucími kateder k reakreditaci bakaláského studijního programu Architektura a stavitelství, schválil úpravy rozpotu FAST v roce 2007 (navýšení). V souasném složení pracuje AS FAST takto: Pedseda AS: Místopedsedové: Tajemník AS: Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Ing. Roman Marek Ing. Iveta Skotnicová Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Ing. Filip miel Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Prof. Ing. Jií Horký, CSc. Petr Waldstein Jana Stejskalová Zdenk Elefant 5

7 1.4 Komise fakulty V beznu byly na Fakult stavební dkanem jmenovány jednotlivé komise ve složení: Komise pro vdu a výzkum: Komise STO: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc. prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. doc. Ing. Petr Janas, CSc. doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Roman Marek doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Ing. Filip miel Ing. Jií Kalvach Ing. Petr Konený, Ph.D. Ing. Vít Krejí Ing. Zuzana Kurková Ing. Eva Ožanová Ing. Petra Tymová Ediní komise: Komise bezpenosti práce a PO : Ing. Ivan Kološ, Ph.D. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Ing. Vlasta Doležalová Ing. Marcela Halíová Ing. Jií Kalvach Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Ing. David Pustka, Ph.D. Ing. Miloš Rieger, Ph.D. Ing. Leopold Hudeek Ing. Jií Lukš, Ph.D. Stipendijní komise: doc. Ing. Robert Koínek, CSc. doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Jana Stejskalová 6

8 Komise pro mobility student a pedagog: Komise pro informaní technologie: Disciplinární komise: doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Mgr. Marcela Zahnašová Pavla Šimelová Ing. Roman Marek Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Ing. Jií Brožovský, Ph.D. Ing. Livie Havrlantová Ing. Filip miel Ing. Zdenk Peina Radim Pientka Ing. Pavel Valíek Eva Šochová Mgr. Marcela Zahnašová doc. Ing. Robert Koínek, CSc. prof. Ing. Jií Horký, CSc. Ing. Renata Zdailová, Ph.D. Jana Stejskalová Martina Janulíková Ing. Roman Marek Petr Waldstein 7

9 1.5 Vedení fakulty Dkan: Prodkan pro vdeckou innost: Zástupce dkana Prodkan pro vzdlávací innost: Prodkan pro vnjší vztahy: Prodkan pro rozvoj: Pedseda akademického senátu: Tajemnice fakulty: doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ SKULINOVÁ, Ph.D. Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Ing. Livie HAVRLANTOVÁ 1.6 Vdecká rada Fakulty stavební Interní lenové: Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Václav Cepek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jindich Cigánek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Radim ajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. RNDr. Zdenk Dostál, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava Ing. Livie Havrlantová, FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Horký, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Petr Janas, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Ivan Kološ, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Robert Koínek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vítzslav Kuta, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta, FAST VŠB-TU Ostrava Ing. Jií Lukš, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, FAST VŠB-TU Ostrava 8

10 Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Jií Vaverka, DrSc., FAST VŠB-TU Ostrava Externí lenové: Ing. Rudolf Bochenek, generální editel Štrkovny Dolní Benešov, spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Václav Dvoák, CSc., vedoucí Katedry architektury FSv VUT v Praze Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., zástupce editele Kloknerova ústavu VUT v Praze Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brn Doc. Ing. Tomáš Kleka, CSc., editel Kloknerova ústavu VUT v Praze Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Ústav geoniky AV R, Ostrava JUDr. Miroslav Nahodil, personální editel, SKANSKA CZ, a.s. Ing. Jan Navrátil, editel divize OHL ŽS, Brno Dr. Ing. Jaroslav Nmec, DrSc., poradce generálního editele ENERGIE Kladno, a.s. Ing. Jaroslav Paclt, editel pro stavební innost TCHAS, spol. s r.o. Ing. Jindich Pater, místopedseda KAIT Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., generální editel Stavební geologie- Geotechnika, a.s. Ing. Jan Slanina, len zastupitelstva msta Kromíž Ing. Pavel Ševík, editel Bytostavu Poruba, a.s., pedseda SPS Ostrava Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., dkan Fakulty architektury VUT v Brn Prof. RNDr. Ing. Petr Štpánek, CSc., dkan FAST VUT v Brn Ing. arch. Milena Vitoulová, eská komora architekt, Ostrava Ing. Pavel Vítek, prezident ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. estní lenové: Prof. Ing. Zdenk Bittnar, DrSc., dkan FSv VUT v Praze Prof. Ing. Ján Buják, CSc., rektor ŽU v Žilin Prof. Ing. Ján elko, CSc., dkan SvF ŽU v Žilin Prof. Ing. Stanislav Kme, CSc., prorektor TU v Košiciach Prof. Ing. Alojz Kopáik, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Josef Novák, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., dkan SvF STU v Bratislav Prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD., dkanka SvF TU v Košiciach 9

11 1.7 Seznam kateder, útvar a laboratoí a jejich personální složení 200 Dkanát Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA (kmenov na kat. 225) Ing. Livie HAVRLANTOVÁ Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Miloslava SLOSARÍKOVÁ Šárka ERNÁ Zdeka GALANTOVÁ Eva JANK Jana HAMBÁLKOVÁ Jana KOCHOVÁ Michaela LESÁKOVÁ Vlasta NAVRÁTILOVÁ Ivonka NMEKOVÁ Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. Karel ŠIMELA Eva ŠOCHOVÁ Alena TELATYNSKÁ Ing. Petr VAŠEK Jiina VODIKOVÁ Mgr. Marcela ZAHNAŠOVÁ dkan tajemnice fakulty profesor sekretáka dkana THP studijní referentka THP referentka pro ekonomiku THP referentka pro vnjší vztahy THP studijní referentka THP studijní referentka D zahradnice THP studijní referentka THP referent pro projekt ESF Doprava THP bezpenostní technik THP technik THP referentka pro VV THP studovna a knihovna THP koordinátor projekt EU THP referentka pro ekonomiku od THP referentka pro vnjší vztahy 205 Laborato výpoetní techniky Mgr. Lenka JURÍKOVÁ, Ph.D. Ing. Pavel Valíek Hana KOŠNOVSKÁ Bc. Martin ERNEK Radim PIENTKA Ing. René VONTOR odborný asistent, vedoucí laboratoe zástupce vedoucí, správce poítaové sít, OA THP administrátor správce www stránek, DTP administrátor 10

12 206 Laborato stavebních hmot Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. (kmenov na kat. 223) Ing. Libor ŽÍDEK Ing. Petra DONÉ Ing. Jan HURTA Ing. Zita LEBEDOVÁ Martin ŠEDNKA Miroslav HETTENBERGER vedoucí laboratoe zástupce vedoucího laboratoe odborný asistent THP odborný asistent THP D 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. vedoucí centra Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. docent, katedra 221 Ing. Petr MAÁSEK VV, katedra 221 Ing. Ondej VÍTA VV, katedra 221, do Ing. David SEKANINA VV, katedra 221 Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ VV, katedra 221 Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. profesor, katedra 221 Ing. Marek MIHOLA odborný asistent, katedra 221 Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. docent, katedra 224 Ing. Barbora LUÁKOVÁ odborný asistent, katedra 224, do Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, katedra 224 Ing. Roman MAREK VV, katedra 224, od Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent, katedra 225 Ing. Zdenk GALDA VV, katedra 225 Ing. Pavel ORAVEC VV, katedra 225 Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. docent, katedra 225 Ing. Veronika JORDÁNOVÁ VV, katedra 225, do Ing. Michal HAMALA VV, katedra 225, od Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, katedra 227 Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, katedra 227, od

13 208 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, katedra 227, do Ing. Jií HUSÁRIK VV, katedra 227, do Ing. Tomáš SEIDLER VV, katedra 227, od 1.8. Ing. David JONOV OA, katedra 228 Ing. Martin KREJSA, Ph.D. odborný asistent, katedra 228 Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, katedra 221 Ing. Martin PUDIL VV, katedra 228 Ing. Oldich SUCHARDA VV, katedra 228, od Ing. Jakub VALIHRACH VV, katedra 228 Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. profesor, dkanát 221 Katedra konstrukcí Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Prof. Ing. Vladimír TOMICA, CSc. docent, vedoucí katedry, profesor Ing. Lucie KALOOVÁ odborný asistent Ing. Vít KIVÝ odborný asistent Ing. Karel KUBEKA, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Pavlína MATEKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Dr. Ing. Tomáš NOVOTNÝ odborný asistent Ing. David PUSTKA, Ph.D. odborný asistent Ing. Miloš RIEGER, Ph.D. odborný asistent, tajemník pro VV Ing. Miroslav ROSMANIT, Ph.D. odborný asistent, od Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ odborný asistent, od 1.9. Lucie KUCHAOVÁ THP 12

14 222 Katedra mstského inženýrství Ing. František KUDA, CSc. odborný asistent, vedoucí katedry Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. profesor Prof. Ing. Otakar HASÍK, DrSc. profesor Ing. Jií ERNOTA odborný asistent Ing. Jan ESELSKÝ odborný asistent Ing. Jarmila HORÁKOVÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Jií KALVACH odborný asistent Ing. Vladimír KOUDELA, CSc. odborný asistent, zástupce vedoucího Ing. Marek MIHOLA odborný asistent Ing. arch. Hana PACLOVÁ odborný asistent Ing. arch. Jana PLETNICKÁ, Ph.D. odborný asistent Ing. Zdravko Minev RUSEV, CSc. odborný asistent Ing. Pavel SÝKORA odborný asistent Ing. Vladimír ŠMIDÁK odborný asistent Ing. Rostislav WALICA odborný asistent, od 3.9. Ing. Renata ZDAILOVÁ, Ph.D. Ing. Markéta TESLÍKOVÁ Vra VDOLEKOVÁ odborný asistent, tajemník katedry THP, rodiovská dovolená THP 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Ing. Martin VAVRO, Ph.D. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Vojtch MENCL, CSc. Ing. Zuzana KURKOVÁ Ing. Jií LUKŠ, Ph.D. Ing. Jií ŠAFRATA Doc. Ing. Barbara VOJVODÍKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, vedoucí katedry profesor profesor docent docent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent docent 13

15 223 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Hana LUZAROVÁ Štpánka ŠKUTOVÁ THP THP, rodiovská dovolená 224 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. profesor, vedoucí katedry, do Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. docent, vedoucí katedry, od Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Doc. Ing. Robert KOÍNEK, CSc. Doc. RNDr. Zdenk KALÁB, CSc. Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, CSc. Ing. Lukáš URIŠ profesor, prodkan pro VV docent, prodkan pro vzdlávací innost, zástupce vedoucího katedry docent docent, pedseda AS FAST docent, tajemník katedry, tajemník pro VV odborný asistent Ing. Markéta LEDNICKÁ VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Barbara LUÁKOVÁ odborný asistent, mat. dovolená od Hana SEDLÁOVÁ Ivo KNÁPEK THP THP 225 Katedra pozemního stavitelství Doc. Ing. Darja KUBEKOVÁ Ph.D. Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA Doc. Ing. Jaroslav SOLA, Ph.D. Ing. Filip MIEL Ing. Marcela HALÍOVÁ docent, vedoucí katedry, prodkanka pro vnjší vztahy docent, dkan docent, zástupce vedoucí katedry, tajemník katedry pro VV odborný asistent odborný asistent Ing. Michal HAMALA VV, od Ing. Marek JAŠEK odborný asistent, od 3.9. Ing. Veronika JORDÁNOVÁ Ing. Kateina KUBENKOVÁ odborný asistent odborný asistent 14

16 225 Katedra pozemního stavitelství Ing. Jan MAREEK, Ph.D. odborný asistent Ing. Ivan MATOUŠEK odborný asistent, od 3.9. do Ing. Pavel ORAVEC VV, odborný asistent, od 1.9. Ing. Zdenk PEINA Ing. Hana ŠEVÍKOVÁ Ing. Miloslav ŠINDEL Ing. Marie WOLFOVÁ Pavla ŠIMELOVÁ odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent odborný asistent odborný asistent THP 226 Katedra architektury Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. profesor, vedoucí katedry Ing. Martina PEINKOVÁ, Ph.D. odborný asistent, tajemník katedry Ing. arch. Aleš STUDENT odborný asistent, zástupce ved. katedry Mgr. Lucie AUGUSTINKOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ odborný asistent, od 3.9. Ing. Josef KISZKA odborný asistent Ing. arch. Igor KRMÁ odborný asistent, od 3.9. Mgr. Vra KUBICOVÁ odborný asistent Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ odborný asistent, od Markéta ZDOBNICKÁ THP 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry, od 1.5. Doc. Ing. Marián KRAJOVI, CSc. docent, zástupce vedoucí katedry Doc. Ing. Miloslav EZÁ, Ph.D. docent, poven vedením katedry do Ing. Denisa CIHLÁOVÁ VV, od 2.5. Ing. Pavla HAVLICOVÁ VV, do Ing. Leopold HUDEEK odborný asistent, tajemník katedry Ing. Jií HUSÁRIK VV do Ing. Eva OŽANOVÁ odborný asistent, tajemník pro VV 15

17 227 Katedra dopravního stavitelství Ing. Stanislav PAPAJ odborný asistent, od 3.9. Ing. Tomáš SEIDLER VV, od 1.8. Ing. Václav ŠKVAIN odborný asistent, od 3.9. Kateina HUSÁRIKOVÁ (KLÁSKOVÁ) THP Magdalena KLÍMKOVÁ THP, od Katedra stavební mechaniky Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Ing. Jií BROŽOVSKÝ, Ph.D. Ing. David JONOV Ing. Ivan KOLOŠ, Ph.D. Ing. Petr KONENÝ, Ph.D. Ing. Martin KREJSA, Ph.D. Ing. Lenka LAUSOVÁ Ing. Vladimíra MICHALCOVÁ, Ph.D. Ing. Lenka RANDÝSKOVÁ Carmen JANIKOVÁ docent, vedoucí katedry odborný asistent, tajemník pro VV odborný asistent odborný asistent, prodkan pro rozvoj odborný asistent odborný asistent, zástupce vedoucího katedry odborný asistent odborný asistent, tajemník katedry odborný asistent THP 229 Katedra prostedí staveb a TZB Doc. Ing. Jaroslav KUBA, CSc. docent, vedoucí katedry Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. profesor Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ odborný asistent Ing. Zdenk GALDA VV, odborný asistent od 1.2. Ing. Iveta SKOTNICOVÁ, Ph.D. odborný asistent, zástupce vedoucího kat. Ing. Irena SVATOŠOVÁ odborný asistent Ing. Petra TYMOVÁ odborný asistent, tajemník katedry Markéta ZDOBNICKÁ THP 16

18 Externí pedagogové fakulty Kat. Jméno Pedmt 221 Ing. David SEKANINA Stavební inženýrství a dopravní stavby Ing. arch. Milada BAUMANOVÁ doc. Ing. Václav BERAN, DrSc. Ing. Josef BROM doc. Ing. Petr DLASK, Ph.D. Ing. Zdenka FRIDRICHOVÁ Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Petr KALEV Ing. Eva KOVÁOVÁ Ing. Igor KYSELKA Ing. arch. Petr MÁJEK Ing. Jakub ŠVREK Ing. arch. Jaroslav SEDLECKÝ Ing. Jií ŠUKA, Ph.D. Ing. Jií ELIÁŠ Ing. Markéta LEDNICKÁ Ing. Roman MAREK Ing. Martin STOLÁRIK Ing. Renata MIELOVÁ Ing. Michal HORÁEK Ing. Ivan MATOUŠEK Ing. Barbara SOUKOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. arch. Zora PIŠOVÁ Ing. arch. Zdenk TREFIL Ing. arch. Thanasis KOTUPAS Ing. arch. Renata MÁJKOVÁ Ing. arch. Oldich BAJER Ing. arch. Pavla HERZANOVÁ, CSc. Ing. arch. Milena VITOULOVÁ Projekt I Matematické modelování Vedení bakaláských prací Matematické modelování Projekt pedmty ECTS pro zahraniní studenty Matematické modelování Efektivnost investic Architektura krajiny Diplomový seminá Projekt Diplomový seminá Stavební hmoty Demolice staveb Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Mechanika hornin a zemin Systémy podpory projektování AutoCAD Základy stavitelství a architektury Technologie a ízení výstavby Základy stavitelství a architektury vedení diplomových prací Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba 17

19 Kat. Jméno Pedmt Ing. arch. Milada BAUMANNOVÁ Ing. arch. Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ Ing. arch. Dušan ROSYPAL Ing. arch. Aleš VOJTASÍK Ing. arch. Eva ŠPAKOVÁ Ing. arch. David PR ŠA Ing. arch. Tomáš BINDR Ing. arch. Jan ZELINKA Ing. arch. Tadeáš GORICZKA Mgr. Pavel ALBERT Ing. arch. Jan KOVÁ doc. Ing. arch. J. ŠAMÁNEK, CSc. Ing. Jií HUSÁRIK Ing. Tomáš SEIDLER Ing. Milan SVATOŠ Ing. Václav ŠKVAIN Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. Ing. Martin PUDIL Ing. Jakub VALIHRACH Ing. Petra BARONOVÁ Ing. Michaela BURŠOVÁ Ing. Zuzana ERNOUŠKOVÁ Ing. Petra GORBUNOVOVÁ Ing. Václav HAVLÍEK Ing. Ivana FRIOVÁ Ing. Jan WNETRZAK Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba Architektonické kreslení Ateliérová tvorba Ateliérová tvorba pedmty ECTS pro zahraniní studenty Projekt I Aktuální trendy ve výuce dopravních staveb Dopravní stavby, silniní a mstské komunikace Dynamika stavebních konstrukcí Stavební dynamika Pružnost a plasticita TZB zdravotechnika Prostedí staveb Prostedí staveb TZB I TZB vtrání a klimatizace TZB voda, kanalizace, plyn Energetické systémy budov 18

20 1.8 innost pracovník fakulty v redakních radách, grémiích, výborech a pod. Pracovník Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc. Prof. Ing. Jindich CIGÁNEK, CSc. Prof. Ing. Jií HORKÝ, CSc. Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Komise len vdecké rady VŠB-TU Ostrava, len vdecké rady ÚG AV R, len komisí pro habilitaní ízení (TU v Košicích, VUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, ŽU v Žilin), len pedstavenstva eského tuneláského komitétu ITA/AITES, len pípravného výboru svtového tuneláského kongresu Praha 200, pedseda Rady monitoringu tunelu Klimkovice, len rady tunel Nové spojení, len redakní rady asopisu TuK Tunel, len redakní rady asopisu Budownictwo gornicze i tunelowe, Katowice, autorizovaný inženýr KAIT len ukrajinské akademie vd, len Vdecké rady VŠB-TUO, len redakní rady polského asopisu Górnictwo i geologie, len havarijních komisí pro likvidaci hoícího odvalu dolu Kateina VÚD a dolu Scheller v Nmicích (KD) autorizovaný inženýr pro obor Podzemní stavby, len celostátního pedsednictva SVK/SAV, znalec Krajského soudu v oblasti základních obor tžba a stavebnictví, len Vdecké rady VŠB-TUO pedseda vd. rady mezinárodní konference Mstské inženýrství Karlovy Vary 2007, pedseda redakní rady odborného asopisu Urbanismus a územní rozvoj, místopedseda investiní komise rady msta Ostravy, len expert výboru pro územní plán zastupitelstva Moravskoslezského kraje, len komise pro vdu, výzkum a vysoké školy rady Moravskoslezského kraje, len komise pro ekonomický rozvoj msta rady Statutárního msta Ostravy, len komise pro zpracování koncepce bytové politiky rady Statutárního msta Ostravy, len poradního sboru pro problematiku senior primátora Statutárního msta Ostravy 19

21 Prof. Ing. Vítzslav KUTA, CSc. Prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. len pípravného výboru a garant mezinárodní konference Regenerace panelových dom Dynamika promn bydlení, Ostrava, len výkonného týmu a pedseda pracovní skupiny projektu Strategického plánu rozvoje statutárního msta Ostravy, len programového a vdeckého výboru 6. celostátní konference s mezinárodní úastí Strategické plány mst, kraj, informaní a komunikaní technologie, Ostrava, konzultant oboru ekonomického rozvoje msta Havíova pro zpracování strategického plánu rozvoje msta len Bloku architekt a výtvarník, Praha Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. Prof. Ing. Petr MARTINEC, CSc. Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. spolupráce s ÚTAM AV R (projekt GA R), len komise pro spolenost ASCE v USA, ádný len normalizaní komise pro ocelové konstrukce, len komise pro spolenost ASCE v USA, len SSRC (Structure Stability Research Council) v USA, volený len Inženýrské akademie R, len redakní rady Construction Metallique, zakládající len SEI (USA), zakládající len SSI autorizovaný inženýr KAIT Ocelové konstrukce staveb len oborové rady doktorského studia HGF Geologické inženýrství, len redakní rady Moravian Geografical Report, len Vdecké rady Ostravské univerzity, len Vdecké rady ÚG AV R Ostrava, pedseda atestaní komise ÚG AV R Ostrava, len International Bureau for Strata Mechanics a International Society for Strata Mechanics, len eské geologické spolenosti, soudní znalec v oboru tžba (hornictví) odvtví geologie, tžba uhlí a nerost len výboru eského svazu stavebních inženýr, sekce Pozemní a prmyslové stavby, autorizovaný inženýr KAIT pro obor Pozemní stavby a Energetické auditorství, len oborové rady FA VUT v Brn doktorského studia oboru Architektura, len Vdecké rady Fakulty architektury TU Liberec, pedseda redakní rady celostátního asopisu Atelier izolací a nátrových hmot, pedseda konzultaního stediska MPO programu Panel, len prezidia NHO a pedseda analytické sekce NHO, externí odborný posuzovatel IA pro udlování akreditací laboratoím v R, 20

22 Prof. Ing. Jií VAVERKA, DrSc. Doc. Ing. Václav CEPEK, CSc. Doc. Ing. Radim AJKA, CSc. Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D. Doc. Ing. Petr JANAS, CSc. Doc. Ing. Zdenk KALÁB, CSc. len redakní rady celostátních asopis Atelier otvorových výplní a obvodových pláš budov, Teplo, Stechy, Fasády-izolace a ERA 21, len eskoslovenského národního komitétu, mezinár. organizace CIE Brusel pro osvtlení, len komise pro závrené státní zkoušky oboru 3607T021 Stavební hmoty a diagnostikování staveb len oborové rady 3607V025 Teorie konstrukcí na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V007 Hornické a podzemní stavitelství na FAST VŠB-TUO, len oborové rady 3607V012 Mstské inženýrství a stavitelství na FAST VŠB-TUO, len zkušební komise pro autorizaci KAIT, místopedseda autorizaní komise KAIT pro obor Statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr KAIT v oboru Statika a dynamika staveb len výboru eské betonáské spolenosti (BS) pi SSI (zástupce FAST), len statutárního orgánu ARMING, spol. s r.o. autorizovaný inženýr pro obor Inženýrské konstrukce a mosty lenka eského a slovenského regionálního komitétu pro mechaniku zemin a zakládání staveb ISSMGE len VR VŠB-TU Ostrava soudní znalec v oboru Tžba, len vdeckého výboru mezinár. konference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, len vdeckého výboru mezinárodní konference Modelování v mechanice 2007 revizor ostravské poboky eské asociace pracovník v aplikované geofyzice, len vdecké rady ÚG AV R, hlavní organizátor regionální konference s mezinárodní úastí a editor sborníku píspvk Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice, len komise GA R 205 Vdy o zemi a vesmíru, len sboru expert AAG, editor asopisu Central European Science Journal (Physics), editor Zpravodaje Unie geologických asociací R, odpovdný redaktor Zpravodaje eské asociace pracovník v aplikované geofyzice 21

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroční zpráva za rok 2006 Obsah Obsah...1 1 Fakulta a její katedry...4 1.1 Úvod... 4 1.2 Nejdůležitější události v životě fakulty a

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Ostrava, duben 2009 0 Obsah 1 Fakulta a její katedry (garanti: děkan doc. Ing. Alois Materna,CSc., MBA, tajemnice Ing. Livie Havrlantová)... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Nejdůležitější

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroční zpráva za rok 2005 Obsah 1 Fakulta a její katedry...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Nejdůležitější události v životě fakulty a kateder...

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty stavební VŠB Technické univerzity Ostrava za rok 2009. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Fakulty stavební VŠB Technické univerzity Ostrava za rok 2009. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Ostrava, březen 2010 1 1 Fakulta a její katedry 1.1 Úvod Rozvoj Fakulty stavební v roce 2009 probíhal podle podrobně rozpracovaného Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 Materiál č. FAS 3/2/15 k jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DOPLNK Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 Praha, záí 2006 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Přehled nabízených témat prací pro doktorské studium na rok 2014/2015. Obor Teorie konstrukcí

Přehled nabízených témat prací pro doktorské studium na rok 2014/2015. Obor Teorie konstrukcí Přehled nabízených témat prací pro doktorské studium na rok 2014/2015 Obor Teorie konstrukcí 221 prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Kontaktní napětí základových konstrukcí 221 prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Technické

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné Rozsah platnosti dokumentu: VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Fakulta stavební http://fast.vsb.cz/ Název: Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné innosti Typ dokumentu: íslo dokumentu:

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. roník, 2005/06 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostedí ÚSTÍ n.l. 1. roník, 2005/06 22.,23./9. 38 13.,14./10. 41 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 -9-50 Základy výp. techniky - 2. skup.

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 3. 2014 v kancelái

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo účetním ziskem ve výši 282 tis. Kč, z čehož bylo 140 tis. Kč z hlavní činnosti a 142 tis.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 31.03.2012 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008 INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky Za rok 2008 Dle vyhlášky. 500/2002 Sb., Hlava IV., kterým se stanoví uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka

Curriculum Vitae. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Curriculum Vitae OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Rostislav Drochytka Tituly: prof. Ing., CSc. Datum a místo narození: 8.1.1958, Moravský Krumlov Adresa trvalého bydliště: Bodlákova 8, 628 00 Brno Adresa

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více