your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy"

Transkript

1 Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití energií Specialists full of energy strana / page 16 Přemysl Soldán: Špičkoví IT odborníci z Ostravska neodcházejí Top IT professionals are not leaving Ostrava strana / page 28 Příběh datového mraku The story of data cloud strana / page 19 strana / page 10

2 3 Vize / Vision Rodina vašeho byznysu Your business family 6 Report 8 Autogram / Autograph Bezpečně a bez zdržování Safely and with no delay Klíč / Key 10 Obsah / Summary Flashback: 2005 Čaroděj ze země QWERTY The Wizard of QWERTY Klíč / Key Deus ex mymachine yourk your key to KVADOS Jaro / Spring Know-how Specialisté nabití energií Specialists full of energy Milník / Milestone Příběh datového mraku The story of data cloud Leporelo / Pop-up Trpělivost ryby přináší Patience will bring the fish Zastávka / Station Strom života vyrostl v Podkrkonoší Tree of Life in the foothills of Krkonoše Zastávka / Station 24 Strom života vyrostl v Podkrkonoší Tree of Life in the foothills of Krkonoše 26 In Maximální minimalista Maximum minimalist 28 Vášeň / Passion Přemysl Soldán: Špičkoví IT odborníci z Ostravska neodcházejí Top IT professionals are not leaving Ostrava Esence / Essence 32 Zaměřovač elegance Elegance on display 31 Apetýt / Appetite Armaňak / Armagnac Maison Gélas Tradition 18 ANS 32 Esence / Essence Zaměřovač elegance Elegance on display 36 Focus Plesám, plesáš, plesáme! You dance, I dance, we all dance for joy!

3 Rodina vašeho byznysu Your business family Vážení klienti a partneři, vítejte v bezstarostném virtuálním světě! Ve světě, kde informační technologie nepředstavují bolest a starost, ve světě, kde jsou IT podporou vašeho podnikání a prostředkem k vydělávání peněz. Ano, v současnosti je již možné, abyste se s pomocí outsourcingu IT, cloud computingu a datových center mohli plně soustředit na svůj byznys a neztráceli čas ani nervy při řízení interních IT služeb. Dear clients and partners, welcome to the carefree virtual world! A world where information technology offers no pain or worry, a world where IT means support for your business and earning money. Yes, today you can completely focus on your business with the help of IT outsourcing, cloud computing and data centers, and waste neither time nor nerves managing internal IT services. Vize / Vision 3 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

4 Vize / Vision které vám umožní rozvíjet vaši společnost s tím, že to, co je nutno zabezpečit informačními technologiemi, bude špičkově zajištěno námi. V tomto balíčku, s ang- lickým názvem Solutions as Service, dostáváte ucelenou službu pokrývající opravdu vše od návrhu řešení vašich potřeb přes technologie, licence a hardware až po dlouhodobou garanci provozu, a to za rozumný měsíční poplatek v poměru k významu a přínosu pro vás. mydatacenter, o němž se rovněž dočtete v tomto magazínu, je ve své třídě špičkou. Poskytuje virtualizaci a aplikační hosting pro námi vyvíjený software i pro Společnost KVADOS, a.s., tento trend před mnoha lety zachytila a dlouhodobě nabízí a poskytuje řešení, známá zejména uživatelům systému myavis SFA, kteří bezstarostně používají naše produkty, aniž by se museli zajímat, na jaké infrastruktuře, databázi či serveru pracují. Přinášíme vám sjednocený celek skládající se z aplikací KVADOS Software Products, služeb datového centra mydatacenter, komplexní implementace a navazující podpory. Pro další období jsme tento komplet značně inovovali a opět si vytvořili před konkurencí výrazný náskok. Vše s cílem nabídnout takové produkty, 4 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Připravili jsme dostatek místa, technologií a výkonu, který bude pracovat ve váš prospěch. We have prepared enough space, technology and performance that will work on your behalf.

5 Inovujeme pro budoucnost a vaši důvěru Jako KVADOS Software Products nazýváme celou rodinu našich produktů od známého ERP VENTUS přes geograficky nejrozšířenější myavis až k novým systémům myfaber a myteam. Tato rodina pro- duktů byla významně rozšířena a je pro koncepci Solutions as Service přímo vyvíjena. To také dokazuje, že se všemi jejími členy stále počítáme, průběžně do nich investujeme a rozvíjíme je o nové procesy a technologie. Zejména chci zdůraznit ty nejžádanější: myavis dostává mobilního klienta pro systém Android, VENTUS budeme dále rozšiřovat o procesní řízení a myfaber získává serverového klienta pro prostředí internetového prohlížeče. Ani další řešení nezůstávají stranou a jejich rozvoj pádí rychlým tempem. Naši specialisté jsou připraveni a neustále školeni, aby poskytovali služby nejvyšší jakosti. Získané certifikáty ISO to jen potvrzují. Díky vaší zpětné vazbě, a zejména průběžnému hodnocení služeb, víme, kde máme prozatím mezery. Potenciální problémy podchycujeme a snažíme se je odstranit dříve, než jakkoliv ovlivní vaši organizaci. V procesu implementace měníme analytické postupy tak, aby ještě více pomáhaly sdílet s vámi naše dlouholeté zkušenosti a umožnily maximálně čerpat z výhod, které nás staví před konkurenci. Významnou součástí naší podpory je rovněž management změn, tedy proces, který podporuje rozšiřování a proměny aplikací jako reakci na vývoj trhu. Víme, jak je pro vás důležité, aby naše aplikace následovaly váš byznys. I zde implementujeme změny, jež budou pro vás zna- menat větší přínos. Nově opět zavádíme služby podpory a konzultace v oblasti hardwaru. Chceme být inovativnější a pružnější, než tomu bylo dříve. potřebné aplikace třetích stran. Připravili jsme dostatek místa, technologií a výkonu, který bude pracovat ve váš prospěch. mydatacenter se může stát domovem vašich aplikací a pomoci snížit náklady i zvýšit zabezpečení vašeho byznysu. Nechceme tuto technologii a ka- pacitu vyprodávat jen jako prostor pro servery, naším cílem jsou celkové aplikační služby, kde se výhody mydatacenter nejvíce projeví a budou nejvýznam- nějším přínosem pro vás, naše zákazníky. KVADOS picked up this trend many years ago by offering and providing solutions, well-known in particular to users of the mobile system myavis SFA, who use our products without having to worry about what infrastructure, database or server they're working on. We give you a complete unit, consisting of applications from KVADOS Software Products, services provided by the mydatacenter data center, comprehensive implementation and subsequent support. We have made a significant leap over the competition by making major innovations to this setup. Everything with the goal of offering products that allow you to grow your company, knowing that everything you need to secure your information technology is safe in our capable hands. This package, called Solutions as Service, provides you with comprehensive services that really do cover everything from a customized solution, including technology, licensing, and hardware, to guaranteeing long- -term operations, all for a monthly fee in proportion to their importance and contribution to your company. mydatacenter, which you can read about in this magazine, is top of its class. It provides virtualization and hosting for software developed by us and for third-party applications. We have prepared enough space, technology and performance that will work on your behalf. System can be home to your applications and help you reduce costs and increase the security of your business. We do not want to offer this technology and capacity merely as space for servers; our goal is complete service, where the advantages of the product mydatacenter will make the biggest contribution to you, our customers. Innovating for the future and your trust Our KVADOS Software Products include an entire family of products from the well-known ERP VENTUS and ever-present myavis to new systems such as myfaber and myteam. This family of products has been greatly expanded and has been developed directly for the concept of Solutions as Service. It also shows that we still rely on all member units, which we continue to invest in and develop to include new processes and technologies. I would just like to emphasize the most popular among them: myavis is getting a mobile client for the Android operating system; to VENTUS we are adding process management; and myfaber will have a server client for an Internet browser. Of course, other solutions aren't being neglected and their development is picking up at a rapid pace. Our specialists are ready and continuously trained to provide services of the highest quality. Our ISO certificates are just another confirmation of that fact. Thanks to your feedback, particularly the questionnaires that evaluate our services, we know where we have gaps to fill in. We steadily look for potential problems and try to remove them before they can affect your organization in any way. In the process of implementation, we change our analytical procedures and adjust them so that we can better share our years of experience with you and allow you to draw the maximum benefits that keep us ahead of the competition. An important part of our support includes managing changes, a process that supports the expansion and transformation of applications in response to market developments. We know how important it is to you that our applications keep up with your business. That's why we implement changes that mean bigger benefits for you. We are again introducing support services and consultancy in hardware. We would like to be more innovative and flexible than ever before. Vize / Vision 5 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 A proto vítejte ve virtuálním světě, v němž se na nás můžete plně spolehnout. And so welcome to the virtual world, where you can completely rely on us. Petr Gregor obchodní ředitel sales director

6 myavis pomáhá s prodejem Vodafone karet myavis helping to sell Vodafone cards Report 6 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Mobilní informační systém myavis SFA nově využívá v ostrém provozu 15 obchodních zástupců společnosti TELCOM partner s.r.o. Ta je od roku 2010 oficiálním partnerem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a jejím hlavním posláním je vybudovat co největší nepřímou distribuční síť zaměřenou na prodej předplacených karet Vodafone karta, zejména v sítích obchodních řetězců. Reprezentanti společnosti řeší prodej sortimentu, vedle předplacených karet například také datových tarifů. Součástí komplexní dodávky od KVADOS, a.s., byla i zařízení Motorola MC75. Zajímavostí projektu je integrace skladového hospodářství do ERP VENTUS, kam se ze serverové části myavis automaticky replikují potřebné doklady a VENTUS funguje jako skladový systém. Fifteen sales representatives of TELCOM Partner have recently begun using the myavis SFA mobile information system. TELCOM Partner has been an official partner of Vodafone Czech Republic since 2010 and its primary mission is to build the largest indirect distribution network focused on selling prepaid Vodafone cards, particularly in retail chains. In addition to prepaid cards, company representatives also manage a range of sales that include data packages. KVADOS includes the Motorola MC75 in this comprehensive contract. An interesting feature of the project is the integration of warehouse management into ERP VENTUS, where myavis automatically replicates the necessary documents from the server part and VENTUS acts as a storage system. VÍCE INFORMACÍ More information: Grantem výzkum nekončí Research grant not over yet Sdružení IT Cluster, o.s., které spojuje v Moravskoslezském kraji přední subjekty informačních a komunikačních technologií ze soukromé i veřejné sféry, dokončilo sérii výzkumných a inovačních projektů za 120 milionů korun. Částkou 80 milionů korun přispěla formou grantu Evropská unie. Společnost KVADOS, a.s., patřící k zakládajícím členům sdružení, se podílela například na projektu Mobilní řešení. Ten se zaměřil na výzkum a vývoj lokalizace polohy mobilních zařízení s možností využití GPS, výzkum skutečných uživatelských požadavků a vývoj uživatelsky přívětivých prostředí. Získané výsledky jsou již nyní aplikovány do praxe při vývoji softwarových řešení. The IT Cluster association, which connects leading information and communication technology providers from the private and public sectors in the Moravian-Silesian region, has completed a series of research and innovation projects worth 120 million crowns. Of this amount, 80 million crowns were contributed in the form of an EU grant. KVADOS is among the founding members of the association, has taken part in projects such as Mobile Solutions. This project is focused on research and development in the localization of positioning for mobile devices with the option of using GPS, as well as on researching actual user requirements and the development of a user-friendly environment. The results are already being applied in the development of software solutions. VÍCE INFORMACÍ More information:

7 KVADOS chrání klienty novou pojistkou New insurance protection for KVADOS clients Společnost KVADOS, a.s., uzavřela novou pojistnou smlouvu, která její klienty chrání proti případným škodám způsobeným provozní činností nebo vadou dodávaných produktů. Limit pojistného plnění je až 100 milionů korun. Kryté jsou také soubory a další digitální data. Pojišťovacím ústavem je Allianz pojišťovna, a.s. Nová pojistka doplňuje unikátní pojištění profesní odpovědnosti, které má KVADOS, a.s., sjednáno u renomované mezinárodní společnosti Lloyd's. Novým komplexním krytím a poskytnutými garancemi svým zákazníkům je KVADOS, a.s., na trhu informačních a komunikačních technologií unikátní. Znovu tak deklaruje důraz na vlastní zodpovědnost nejen při vývoji a výrobě řešení, ale také jejich provozu. KVADOS has concluded a new insurance policy with Allianz Insurance that protects its clients against potential damages caused by operations or defective products. The indemnity is worth up to 100 million crowns. Files and other digital data are also covered. The new policy is an addition to the unique professional liability insurance which KVADOS already has with the prestigious international company Lloyd's. This new comprehensive coverage and guarantees for its customers make KVADOS unique on the market for information and communication technologies. Once again the company emphasizes its responsibility not only for the custom solutions it develops and produces, but for their operation as well. VÍCE INFORMACÍ More information: Report 7 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 myavis expanduje na další část rumunského trhu myavis expanding to another part of the Romanian market Zásluhou dlouholetých výborných výsledků implementace a provozu řešení myavis a příkladné spolupráce na společných projektech v Rumunsku přichází od partnera S.C. ADREM INVEST S.R.L. další zakázka. Informační systém myavis Field Service bude nasazen do firmy SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD" SA. Agendy budou zahrnovat osvědčené procesy mobilních odečtů elektrické energie i řízení a distribuce elektronických pracovních příkazů v oblasti Sedmihradska s hlavním městem Brašov. myavis bude využívat 500 pracovníků, z toho 440 v terénu s mobilními terminály. Ostrý provoz řešení je naplánován od letošního října. Společnost KVADOS, a.s., tak svými produkty pokryje téměř celou energetickou mapu Rumunska. The many years of excellent results in implementing and operating myavis, together with exemplary collaboration in joint projects in Romania, has led to another contract from partner S.C. ADREM INVEST S.R.L. The information system myavis Field Service will be deployed in the company SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSIL- VANIA SUD" SA. The plan includes tried and tested mobile electrical meter reading and management and the distribution of electric company work orders in Transylvania and its capital Brașov. myavis will be used by 500 workers, with 440 of them in the field equipped with mobile terminals. Full operation is planned for October of this year. KVADOS and its products will cover almost the entire energy map of Romania. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Bezpečně a bez zdržování Safely and with no delay Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Každá sekunda je dobrá je nenahraditelná a skýtá prostor pro jedinečný okamžik. Tak proč jí plýtvat na placení obyčejného nákupu? Pro noviny bez peněz Masivní zájem tuzemských bank, jež začínají bezkontaktní karty vydávat, jen dokládá, že jde o včas podchycený trend. Ke konci letošního roku by měla pro své klienty tuto novinku mít rovná desítka peněžních ústavů. Náhodnou platbu navíc vylučují, a kdyby došlo ke zneužití karty, garantují vrácení peněz. Expertní vývojáři z KVADOS, a.s., ale neusínají na vavřínech a pro pokladní systém mycash chystají další zajímavou a zároveň užitečnou funkci pomocí bezkontaktních plateb půjde dobíjet kredit mobilních telefonů! Specialisté ze společnosti KVADOS, a.s., proto implementovali do řešení mycash, které je určeno především pro maloobchody, podporu moderního bezkontakt- ního placení. Zákazníci prodejen společnosti QANTO CZ s.r.o. a brzy také nových trafik v síti VALMONT CR, spol. s r.o., ušetří nejen drahocenný čas, ale též nervy. Vždyť co je otravnějšího než při ranním shonu špatně naťukat nebo náhle zapomenout PIN kód karty? Tomu se lze elegantně vyhnout pouhým přiložením bezkontaktní karty nebo mobilního telefonu s takzvaným NFC (Near Field Communication) čipem, který funguje na stejném technologickém standardu. S terminálem karta nebo čip komunikují až na vzdálenost 20 centimetrů a k uskutečnění přenosu stačí méně než desetina sekundy! Every second counts it's irreplaceable and provides space for a unique moment. So why waste it on making ordinary purchases? That's why specialists from KVADOS have implemented support for modern contactless payments in the solution mycash, which is designed primarily for retail shopping. Customers in QANTO CZ shops, and shortly at the new kiosks of the VALMONT CR network, will save not only precious time but their nerves as well. After all, what is more annoying during the morning rush than punching in the wrong PIN code or forgetting it entirely? This can be nicely avoided by simply attaching a so-called NFC (Near Field Communication) chip to your contactless card or mobile phone, working on the same technological standard. Your card or chip communicates with the terminal for a distance of up to 20 cm and it takes less than a tenth of a second to complete the transfer! For newspapers with no money Není ale nutné se obávat, že by s měsíčním výpisem z účtu zavládla v rodinném kruhu panika nad nekontrolo- vanými výdaji. Po vyčerpání přednastaveného limitu za malé nákupy se další platba jednorázově potvrdí osobním kódem a limit se obnoví. Větší útrata se PINem potvrzuje vždy, ale karta může zůstat třeba v peněžence a nemusí se vkládat do terminálu. But there is no need to worry about panic breaking out over uncontrolled spending with every monthly account statement. After a preset limit for small purchases has been reached, any additional payment is confirmed by your personal code, thereby restoring the limit. Major spending is always confirmed by PIN, but the card can be left in your wallet and need not be inserted in the terminal. The massive interest of domestic banks, which are beginning to issue contactless cards, only shows that this is a timely trend. Ten financial institutions should have this innovation ready for their clients by the end of the year. Random payments, moreover, are blocked, and any misuse of the card comes with a money-back guarantee. Expert developers from KVADOS are not resting on their laurels and are preparing another interesting and useful function for the mycash system using contactless payments to top up mobile phone credit!

9 Čaroděj ze země QWERTY The Wizard of QWERTY Rok Year HTC Wizard 200 Synonymum pro funkčnost hračkou připojit externí GPS modul, kouzlem se tak čaroděj stal s vhodnou aplikací výborným navigátorem. Za cenu okolo 16 tisíc korun nebyl HTC Wizard 200 pro každého. Ocenili jej uživatelé toužící po plné teleko- munikační výbavě, kteří chtěli být na příjmu co nejdelší dobu. Pod označením T-Mobile MDA Vario nasadila společ- nost KVADOS, a.s., přístroj v projektu Charita Česká republika. Synonym for functionality Není důležité, jak se jmenoval, na různých místech po světě mu říkali všelijak. Pořád to byl on, HTC Wizard 200 čaroděj ze země QWERTY. Přicházel s maximální funkčností pro každého, kdo potřeboval v terénu více psát a komunikovat. Byl jedním z prvních MDA, která dokázala nabídnout funkce PDA a mobilního telefonu v jednom přístroji. HTC Wizard 200 tvořil předvoj masivní Bit doesn't matter what it's called, because it vlně smartphonů současnosti. Už v roce goes by different names in different places 2005 disponoval dotykovým displejem, around the world. It has always been the HTC wifi, webovým prohlížečem a bohatou Wizard 200 the Wizard of QWERTY. It softwarovou výbavou. arrived with the mission to provide maximum Hlavním lákadlem však byla vysouvací functionality to all those who need to write and communicate more in the field. It was one QWERTY klávesnice a to kvalitní. of the first MDAs that could offer the features Klávesy byly od sebe výrazně odděleny, of a mobile phone and PDA in one device. aby se předešlo přehmatům. Dodateč- In fact, the Wizard formed the vanguard of the ná lokalizace si poradila i s českými massive wave of smartphones today. Already znaky, psaní bylo pohodlné a forma in 2005 it possessed a touch screen, wifi and písemného projevu nijak netrpěla. web browser. Wizard byl stvořen pro práci. Poradil si The main attraction, however, was the s wordovskými dokumenty i excelovquite good quality. The keys had adequate integrated slide-out QWERTY keyboard of skými tabulkami, přečetl také PDF. separation to avoid spelling mistakes. The y, úkoly a kontakty bylo možné typing was comfortable, and the user's writing synchronizovat s MS Outlookem i Ex- didn't suffer in any way. change Serverem. Data se na 128MB The Wizard was made to work. It could paměť přenášela přes GPRS nebo handle Word documents and Excel tables; it EDGE třídy 10, nechyběla technologie could also read PDF. , Tasks and Bluetooth 1.2. K synchronizaci s PC Contacts could be synchronized with MS sloužil miniusb port a ještě tu byl Outlook and Exchange Server. The data in the 128 MB memory was transmitted over GPRS i infračervený! or EDGE Class 10; it even included Blue- Kdo si vedle práce našel čas na zábavu, tooth 1.2. A miniusb port was used to synmohl se z poslechu skladeb MP3 rado- chronize it with a PC, it even had infrared too! vat bez přerušení téměř 24 hodin. Bate- Those who found time for fun could listen to rie se slušnou kapacitou totiž byla music without interruption for almost 24 šetrně využívána na energii nenáročwas hours. The battery had decent capacity and used sparingly by the consumption- ným procesorem. Samozřejmě se dalo -modest processor. Of course, videos could be přehrávat i nahrávat video, o focení se recorded and played, the 1.3 Mpx camera staral 1,3Mpx fotoaparát s přisvětlovací shot pictures with light added by an LED LED diodou. Přes modrý zub bylo diode. It was a breeze to connect to an external GPS module using Bluetooth, so with the right application the Wizard became an excellent navigator. The HTC Wizard 200 wasn't for everyone. It was appreciated by users yearning for a device with full telecommunications features, who wanted to be on the receiving end for as long as possible. It was deployed by KVADOS under the trademark T-Mobile MDA Vario as part of the project Charity Czech Republic. HTC Wizard 200 Rozměry Dimensions 109,0 mm x 58,0 mm x 23,7 mm Displej Display 2,9" TFT LCD (240 x 320 px) Hmotnost Weight Baterie Battery CPU 195 MHz 160 g mah (Texas Instruments OMAP 850) Paměť Memory 64 MB RAM, 128 MB Flash OS Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition Flashback 9 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

10 Klíč / Key Asi pět století před naším letopočtem začalo v antickém Řecku vzkvétat klasické divadlo. Tehdy bylo jedním z hlavních zdrojů zábavy a neodmyslitelně ovlivnilo nejen helénskou kulturu, ale i tu dnešní. Jen ty pojmy a okolnosti se za let trochu změnily 10 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Do divadla dnes lidé chodí pro povznesení ducha, často také kvůli společenské prestiži. Ty tam jsou doby, kdy představení zhlédla desetina obyvatel města takto velkolepě byly dimenzovány amfiteátry, jež běžně pobraly 15 až diváků. Odehrávaná dramata se členila jednoduše na tragédie a komedie a všechny role hráli muži. Někdy se ovšem stala zápletka natolik složitá, že obyčejný lidský rozum na ni nestačil. Řešení pak přicházelo takříkajíc shůry. Na scénu se snesl pomocí kladkostroje deus ex machina klíč k osudu v podobě vyšší moci a spolu s ním se hře dostalo nečekaného rozuzlení. Není náhodou, že divadelní perspektivou lze nahlížet i na současné výrobní provozy. Také musejí být optimálně dimenzovány, mít dostatečnou výrobní kapacitu, minimální prostoje, vyžadovat co nejmenší nároky na obslužný personál. Efektivita musí hrát prim i v hale plné strojů a ani laického návštěvníka, tím spíše manažera, při vstupu do ní nesmí ani na okamžik napadnout, že sleduje komedii, drama, natož tragédii.

11 Klíč / Key 11 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 Classical theater began to flourish in ancient Greece around 500 B.C. It was one of the main sources of entertainment in those days and influenced not only Hellenistic culture, but today's as well. It's just the concepts and circumstances that have changed a little in 2500 years... Today people go to the theater to uplift their spirits, and often to gain social prestige. Gone are the days when one-tenth of the population would go to watch a performance the amphitheatres were designed on a grand scale to hold from 15 to 17,000 spectators. The dramas consisted simply of tragedy and comedy and all the roles were played by men. Sometimes, however, the plots were so complex that ordinary human reason could not cope with them. The solution, so to speak, came from above. Using a pulley machine, the deus ex machina the key to one's fate in the form of a higher power was lowered onto the stage, allowing the play to achieve an unexpected denouement. It's no coincidence that the perspective of the theater can be seen even in today's manufacturing operations. The scale must also be optimum, the production capacity sufficient, the delays minimal, and as few demands as possible made on working personnel. Efficiency must play first fiddle in a hall full of machines, and it must not occur to any ordinary visitor, much less a manager, that he or she has walked in on a comedy, drama, or, heaven forbid, tragedy.

12 Klíč / Key Unikátní přístup k celému procesnímu řetězci Unique access to the entire process chain 12 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Efektivita za oponou Efficiency behind the scenes Společnost KVADOS, a.s., využila své bohaté a prověřené know-how, zkušenosti a také praktické poznatky z řešení mywork, které se již ukázalo jako nepostradatelný měřič výkonnosti a motivátor lepších pracovních výsledků u středního managementu v řadě firem a organizací. Celková efektivita zařízení Celková efektivita zařízení je metrikou vyvinutou japonským vědcem Seiichi Nakajimou v 60. letech 20. století. Vyhodnocuje a indikuje efektivitu výroby v závislosti na operacích. Výstupy v obecné formě umožňují srovnání mezi výrobními jednotkami v různých průmyslových odvětvích. Největší přínos ovšem spočívá v identifikaci prostoru pro zlepšení výkonnosti procesů a způsobu, kterým zlepšení dosáhnout. Overall equipment effectiveness Overall equipment effectiveness is a hierarchy of metrics developed by Seiichi Nakajima in 1960's which evaluates and indicates how effectively a manufacturing operation is utilized. The results are stated in a generic form which allows comparison between manufacturing units in differing industries. It is best used to identify scope for process performance improvement, and how to get the improvement. Podobně jednoduchý princip, jenž leckde dosáhnul skvělých výsledků v úsporách nákladů, se proto vývojáři rozhodli aplikovat do výrobní sféry. Ač se na první pohled může jevit, že těžiště bude kvantifikovat především produkci v závislosti na čase, skutečné jádro leží někde jinde. Jak už zákazníci KVADOS, a.s., správně tuší ano, je to v procesech. Právě optimalizace procesní mapy, nejenom u výrobních a strojírenských společností, stojí na začátku scénáře, který vyústí v happy end efektivní výroby. Aby bylo možné určit stávající hladinu produktivity, jsou dosavadní procesy zkoumány na úrovni činností i podčinností, v návaznosti na zakázku, sledují se prostoje, seřizování a údržba. Všude, kde jsou odhaleny ztráty, se implementují nápravná opatření. To samozřejmě začíná u odbourávání papírování a veškerých manuálních úkonů, které lze řešit automaticky elektronickou formou, nicméně konec řetězce je u správného plánování materiálu a zakázek, aby stroj nebyl zbytečně odstaven. Měřítkem úspěšnosti původního a nového stavu je celosvětově uznávaný standard CEZ celková efektivita zařízení (OEE Overall Equipment Effectiveness). Nejlepší světové podniky dosahují koeficientu CEZ 85 %, právě tato hodnota je tak milníkem úspěchu. Dostat se k ní nelze bez implementace sofistikovaných měřicích prvků. Data se sbírají prostřednictvím zařízení s dotykovými displeji upevněnými přímo na pracovním stroji, případně mobilních PDA se čtečkami čárových kódů.

13 Příklad struktury neproduktivního času Example of the structure of non-productive time Seřizování oprava doserízení 196 (18,58 %) Přerušení z duvodu více stroju 191 (18,10 %) Přestavba serízení 357 (33,84 %) Porucha stroje 186 (17,10 %) Klíč / Key 13 Školení/porada 8 (0,076 %) Při měření se sledují indikátory dostupnosti stroje (stavu, kdy není vyřazen kvůli prostoji), jeho rychlosti (tedy aktuálního výkonu ve srovnání s maximálním) a kvality zhotoveného výrobku (kvalita by poklesla, pokud by dva výrobky nebyly shodné). Jejich součin dává výsledný koeficient CEZ a zahrnuje také faktor lidské obsluhy. Není překvapením, že právě prostoje kvůli operátorům a jejich nedostatečnému řízení či dohledu často hodnotu zhoršují. Nemluvě o tom, že třeba prostoj ani nezaznamenají do výkazů, aby si nezhoršili pověst svou nebo vlastního pracoviště. KVADOS has made use of its abundant and proven know-how, experience and practical knowledge from the mywork solution, which has already proved an indispensable gauge of performance and motivator for better working results among middle management in many companies and organizations. Similarly, our developers have decided to apply a simple principle that has achieved great results in cost savings in many places in the manufacturing sector. Although at first glance the focus seems to quantify primarily production in relation to time, the actual core lies somewhere else. As KVADOS customers correctly guess: yes, it's all in the process. The optimization of process maps, and not only for manufacturing and engineering companies, stands at the beginning of the scenario, which results in a happy ending of efficient production. In order to determine the current level of productivity, the existing processes are examined according Rádné přestávky 117 (11,09 %) to activities and subactivities, related to the order, with downtime, adjustment and maintenance monitored. Wherever losses are detected, corrective actions are implemented. This of course begins with the elimination of paperwork and all manual tasks that can be taken care of automatically in electronic form. For proper material planning and procurement, the end of the cycle means keeping the machine from shutting down unnecessarily. The measure of success of the original and new state is the globally recognized standard OEE Overall Equipment Effectiveness. The world's best companies achieve an OEE coefficient of 85%, making this value the milestone of success. Getting there is impossible without implementing sophisticated measuring components. Data is collected through a device with a touch screen fixed directly onto the working machine, or possibly through mobile PDAs with barcode readers. Measuring involves indicating the availability of the machine (the status of not being excluded because of downtime), its speed (i.e., current performance compared to maximum) and the quality of the manufactured product (quality would decrease if two products were not identical). Their product gives the resulting coefficient of OEE and it also includes a human operator factor. Not surprisingly, downtime because of operators and their insufficient handling or supervision often makes this value worse; not to mention the fact that downtime is not indicated in reports for fear it would worsen the reputation of the workplace. Řešení pro každodenní praxi Solutions for everyday work yourk your key to success Jaro / Spring 2012

14 Prověřené know-how místo experimentů Proven know-how instead of experiments Klíč / Key 14 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Na scénu! To the scene! v identifikaci a odstranění kritických míst a anomálií, posílení návaznosti jednotlivých činností či zkrácení reakčního času personálu a veškerých prodlev na minimum. Důsledně zohledňována jsou konkrétní specifika podniku i jednotlivých strojů. V divadle se příležitostné špatné výkony čas od času dají prominout, i když je kritikové nesou nelibě. Přijde však repríza představení a je tu možnost si reputaci napravit, vcelku nic to nestojí snad jen důvěru diváků, ovšem ti svým oblíbeným hercům mnohé odpustí. Zákazníci, kteří kupují výrobky, jsou mnohem náročnější, tolerují méně a neodpouštějí nic. Opravné série jsou drahé, nemluvě o současném tlaku na co nejnižší cenu, kdy se manipulační prostor pro tvorbu zisku každodenně zmenšuje. Druhý pokus prostě u výroby není, kvalita a efektivita musejí vyjít napoprvé. Získat si totiž zpět důvěru odběratelů bývá daleko těžší než na scéně. Když je scénář hotový, přicházejí na řadu zkoušky. Nyní by již herci věděli, jak postupovat, aby na scéně zazářili, jejich hvězda stoupala a oni sklidili kýžené ovace. Ve vý- robě, kde každá minuta, kdy jsou drahá zařízení mimo provoz, znamená negativní dopad na produktivitu a ziskovost, to tak snadné není. Rozhodně se však dá na nových poznatcích stavět. Ve vztahu k dostupnosti podle CEZ standardu je možné například snížit čas na údržbu a zlepšit její plánování nebo odbourat čekání na alokaci práce. Rychlosti a vý- konnosti pomůže preventivní údržba, namísto řešení po- ruch zaviněných zanedbaným technickým stavem stroje. Kvalitu značně ovlivňuje obsluhující personál, proto pomůže jeho správná motivace, co nejsnazší a nejsrozu- mitelnější úkoly a hlavně důsledná kontrola. KVADOS, a.s., klientům nabízí komplexní řešení všech zmíněných oblastí. Klíč se jmenuje mymachine, v žádném případě však nejde o nadpřirozený jev. Naprosto hmatatelný produkt se uplatňuje ve výrobních a strojírenských, ale i ostatních společnostech vlastnících jakýkoliv druh strojů i zařízení. Velikost firmy přitom není rozhodující. Přínosy se dostavují na všech úrovních. Zatímco zaměstnanci v provozu dostávají intuitivní nástroj s jednoduchou a rychlou obsluhou, manažeři získávají tolik potřebné transparentní a dynamické přehledy včetně prostředků pro analýzu dat. Procesní výhody jsou Jedno je jasné. Deus ex machina se ve výrobním procesu neobjeví, místo něj je tu zcela reálné řešení mymachine! When the script is ready, it undergoes a series of rehearsals. The actors now know how to proceed in order to shine on stage, their star rising as they reap the ovation they covet. In manufacturing, where every minute with expensive machinery out of operation has a negative impact on

15 Jaké přínosy má komplexní optimalizační řešení? What are the benefits of a comprehensive optimization solution? productivity and profitability, it's not so easy. It is certainly possible, however, to build on new knowledge. In relation to availability according to the OEE standard, maintenance time can be reduced and better planned, or the wait time for the allocation of work can be eliminated. Preventive maintenance can help with speed and performance, replacing the need to solve equipment failures caused by the neglected condition of the machine. Operating personnel greatly affect quality, so the right motivation, the easiest and most comprehensible tasks, and above all, thorough controls can help. KVADOS offers clients a comprehensive solution in all these areas. The key is called mymachine, which has nothing to do with any supernatural phenomenon. This completely tangible product is applied in manufacturing and engineering, as well as in other companies that own any kind of machinery or equipment. Company size is not important. Benefits are achieved at all levels. While employees in operations get an intuitive tool with fast and simple operation, managers receive much-needed transparent and dynamic reports, including the means for data analysis. The advantages of the process are in identifying and removing critical points and anomalies, strengthening the sequence of individual activities or shortening the reaction time of employees and keeping delays to a minimum. The specific features of the company and individual machines are consistently taken into account. In theater the occasional bad performance can be excused from time to time, even if the critics are disagreeable. But a repeat performance allows for the possibility of reviving one's reputation, which doesn't really cost anything maybe just the trust of the audience but many people always forgive their favorite actors. Customers who buy products are much more demanding, less tolerant and forgive nothing. A corrected product line is expensive, not to mention the pressure applied to offer the lowest price, all the while the leeway for profit keeps diminishing every day. There simply is no second chance for production; quality and efficiency must be there the first time around. Getting the trust of your customers back is far more difficult than being on stage. One thing is clear. No deus ex machina will appear in the manufacturing process; the only real solution instead is mymachine! Objektivní určení efektivity výroby Objective determination of production efficiency Zvýšení efektivity, produktivity a kapacity výroby Increasing efficiency, productivity and production capacity Identifikace a odstranění kritických míst, prostojů a ztrát ve výrobě Identifying and removing critical points, delays and losses in production Optimalizace výrobních procesů Optimization of manufacturing processes Efektivní plánování výroby Effective production planning Snížení nákladů u výrobních zdrojů Reducing the costs of manufacturing resources Sledování a analýza efektivity výrobních zařízení a jejich operátorů v reálném čase Monitoring and analyzing the efficiency of production facilities and their operators in real time Nalezení skrytých kapacit výroby Finding hidden production capacity Optimalizace nerovnoměrného zatížení výrobních kapacit Optimization of uneven load capacities Eliminace investic do nepotřebných nových výrobních zařízení Elimination of unnecessary investment in new production facilities Analýza nestandardních stavů ve výrobě v závislosti na konkrétním výrobním zařízení, typu výrobku, směně nebo operátorovi Analysis of non-standard conditions in production, depending on specific production facilities, product type, shift or operator Zpřesnění cyklů pravidelné údržby na základě přesných dat Refinement of regular maintenance cycles based on accurate data Silné analytické a reportingové nástroje Strong analytical and reporting tools Nástroje a data pro realizaci interního benchmarkingu Tools and data for implementing internal benchmarking Zvýšení motivace zaměstnanců přímá návaznost na systém odměňování Increasing employee motivation direct connection to a bonus system Klíč / Key 15 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

16 Specialisté nabití energií Specialists full of energy Know-how 16 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012

17 Na který tým si yourk posvítí tentokrát a představí jej v dobrém světle? V hledáčku se ocitli kvadosáčtí experti řešící náročné projekty zahraničních energetických společností. Bez Vojtěcha Beneše, Daniela Gamrota, Radomíra Chwalka a ředitele projektové kanceláře Martina Hamaly by třeba v Rumunsku místní lidé možná dodnes nevěděli, kolik elektřiny spotřebovali. Každý projekt má svá úskalí a řada z nich se projeví hned na počátku. Jak Martin Hamala vzpomíná, v Rumunsku vše začalo tím, že jej řidič čekal na jiném, 200 kilometrů vzdáleném letišti. Pak ale pro KVADOS, a.s., nadešla nová etapa společnost se stala odborníkem na procesy energetického průmyslu a své znalosti i praxi z jiných odvětví do něj postupně předávala. myavis tehdy ředitele firmy rumunského klienta inspiroval natolik, že během prezentace použil motto měníme tvář světa, jež je dodnes pro produkt myavis charakteristické. Tvář světa se začala měnit První rumunská zakázka byla řešena ve spolupráci s týmem ČEZ ICT Services, a. s. Pro KVADOS, a.s., to byla vůbec první akvizice v rámci skupiny ČEZ. Už to představovalo samo o sobě výzvu, které se chopila ostravská společnost se ctí a vervou. Úsilí se vyplatilo a další úkol přišel v zápětí odečty spotřeby elektrické energie v Bulharsku. Projekt původně pro 300 uživatelů nabral rychle na obrátkách. Místní legislativní změny donutily zákazníka sbírat data z elektroměrů každý měsíc, tedy častěji, než se počítalo což znamenalo přijmout dalších 600 zaměstnanců a nových uživatelů systému myavis. Paralelně probíhaly práce na agendě pracovních příkazů s komplexní vazbou na SAP a odečtech elektřiny v Albánii. Kvadosácký tým se zhostil všech úkolů s nasazením a motivací sobě vlastní a získal navíc velké množství neocenitelných zkušeností. A to jak s řešenými projekty, tak jednotlivými zeměmi, jejich obyvateli, kulturami, zvyklostmi i přírodními podmínkami. I tyto poznatky se promítají do produktů společnosti KVADOS, a.s., a přispívají k jejich jedinečnosti, k větší efektivitě pro zákazníka a příjemnější obsluze pro koncové uživatele. Rumunsko se ekonomicky aktivně rozvíjí. To dalo KVADOS, a.s., příležitost k účasti v nových projektech. V roce 2010 se začalo pracovat na uceleném řešení Know-how 17 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

18 workforce managementu pro společnost S.C. ADREM INVEST S.R.L., která je subdodavatelem řady firem, plně zodpovědným za kvalitu dodaných služeb. Tým Vojtěcha Beneše, Daniela Gamrota, Radomíra Chwalka a Martina Hamaly nezklamal. Naopak, zodpovědně odvedená práce přinesla od S.C. ADREM INVEST S.R.L. další zakázku. Energetická mapa Rumunska tak bude téměř celá příjemně kvadosácky modrá. Know-how 18 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Which team is yourk shining on this time and presenting in a good light? The viewfinder finds KVADOS experts dealing with the challenging projects of foreign energy companies. Without Vojtěch Beneš, Daniel Gamrot, Radomír Chwalek and projects director Martin Hamala, local people in Romania still might not know how much electricity they are consuming. Every project has its pitfalls and many of them occur at the outset. As Martin Hamala tells it, everything in Romania started when there was no one to meet him at the airport the driver was 200 kilometers away. But a new phase had arrived for KVADOS the company has become an expert in the processes of the energy industry, helped in part by the knowledge and experience it gained from other industries. myavis inspired the managing director of one Romanian client so much that during the presentation he used the motto we are changing the face of the world, which is still characteristic for the product myavis. The face of the world has begun to change The first Romanian contract was handled in cooperation with a team from ČEZ ICT Services. For KVADOS it was the very first acquisition within the ČEZ group. That in itself represented a challenge, and the Ostrava company acquitted itself with honor and vigor. The effort paid off and another job immediately followed reading electricity consumption in Bulgaria. This project originally for 300 users rapidly gained momentum. Local legislative changes had forced the client to collect data from electricity meters every month, more often than expected, and this meant taking on another 600 employees and new users of the myavis. Work continued simultaneously on a work orders program with complex links to SAP and on reading electricity meters in Albania. The KVADOS team completed every task with an enthusiasm and motivation all of its own and at the same time acquired a large amount of invaluable experience. This included both project solutions and working in individual countries with their inhabitants, cultures, customs and natural conditions. These new discoveries are reflected in the products of KVADOS and contribute to their uniqueness, more efficiency for the customer, and friendlier operation for the user. The economy in Romania is actively growing. This has given KVADOS the opportunity to participate in new projects. In 2010, work began on a comprehensive workforce management solution for the company S.C. ADREM INVEST, which is a subcontractor for a number of companies, fully responsible for the quality of services it delivers. The team of Vojtěch Beneš, Daniel Gamrot, Radomír Chwalek and Martin Hamala did not disappoint. On the contrary, their reliable work resulted in another contract from S.C. ADREM INVEST. The energy map of Romania is therefore becoming a nice shade of KVADOS blue. S.C. ADREM INVEST S.R.L. Společnost S.C. ADREM INVEST S.R.L. byla založena v roce 1992 a ve třech divizích se specializuje na procesní inženýrství a průmyslové aplikace, automatizaci a komplexní služby odečtů elektrické energie. S.C. ADREM INVEST S.R.L. was founded in Its three divisions focus on process engineering, industrial applications, automation and electricity metering processes.

19 Příběh datového mraku The story of data cloud Mít vizi a být před konkurencí ne o krok, ale nejméně o sáh, je pro KVADOS, a.s., dlouhodobá strategie. S cloudovými službami a datovým centrem tomu nebylo jinak. Cenná data neohrozí ani voda a oheň. Samotná budova stojí na kopci mimo záplavovou oblast, důkladná studie zmapovala spodní vody, místnost byla speciálně vyvýšena o 50 cm, má dvojitou podlahu. Vnějšímu požáru odolá minimálně 4 hodiny, uvnitř jej okamžitě zastaví plyn vázající kyslík. Bezpečnost nadevše! Datové centrum s navazujícími službami v produktu mydatacenter proto dnes využívá více než 50 klientů. Budete dalšími? Myšlenka provozování kvadosácké techniky pro klienty společnosti se zrodila relativně dávno s B2B a B2C řešeními na platformě QUAESTUS. Z přesýpacích hodin se odsypala jen trocha písku a podobný princip se využil v roce 2005 u řešení myavis pro Energizer Czech, spol. s r.o., kde serverová část zcela běžela na infrastruktuře KVADOS, a.s. První cloudová koncepce ERP systému VENTUS přišla o tři roky později pro Shaving a vision and being not just one step ahead of the competition but QANTO CZ s.r.o. at least a mile is the long-term strategy of KVADOS. It's no different with Nejen tyto projekty daly podnět k úvahám o vytvoření cloud services and data centers. vlastního datacentra. Dříve využívaná externí totiž nebyla The idea of operating KVADOS technology for clients was born a relatively long time ago with B2B and B2C solutions using the QUAESTUS dimenzována na provoz energeticky náročného hardplatform. Just a few grains of the hourglass had trickled down when, in waru jedno blade šasi mělo větší spotřebu, než jaký byl 2005, a similar principle was used for the myavis solution for Energizer rezervovaný příkon pro celý rack. Czech, where the server part completely runs on the KVADOS infrastructure. The first cloud concept for the VENTUS ERP system came three years later for QANTO CZ. Ambiciózní plán slaví úspěch It wasn't just these projects that made us consider the creation of our own An ambitious plan to celebrate success data center. The previously used outside source was not designed for the operation of energy-intensive hardware one blade enclosure consumed Stěhování do současných prostor dalo příležitost vše more than the power reserve for an entire rack. And even the racks were in short supply. vyřešit a v suterénu budovy postavit datové centrum, Moving to the current premises was an opportunity to solve everything by které svými parametry tehdy nemělo konkurenci takřka building a data center in the basement of the building with parameters v celé střední Evropě. Zkušenosti renomovaných meziná- unmatched by the competition virtually nowhere else in Central Europe. The experience of renowned international partners provided the rodních partnerů daly podklady ambicióznímu plánu, na groundwork for this ambitious plan, the implementation of which enjoyed jehož realizaci se podařilo získat také 6milionovou dotaci a grant of six million crowns from European funds. 2 z evropských prostředků. A relatively small area of 70 m was used to build a private hosting center 2 Na relativně malé ploše 70 m vzniklo privátní with power consumption and cooling limited to 600 kw, 40 kw per rack eight times greater than what was available in other server rooms. These hostingové centrum s možností spotřeby elektrické unique parameters were behind the choice of modern and advanced energie a jejího uchlazení až 600 kw, 40 kw na každý cooling technology using water pumped to outdoor cooling units, then rack osmkrát větší, než jaká byla dostupná v jiných back again to underneath the rack, thereby providing high efficiency and serverovnách. Kvůli těmto jedinečným parametrům byla performance. Sufficient power is available from our own transformer station. If there was a power outage, the diesel generator on the roof would zvolena moderní a progresivní technologie chlazení be capable of delivering up to 440 kw. Its tanks can manage 10 full hours vodou, která je čerpadly hnána do venkovních chladicích of operation and can be refilled while running. UPS batteries provide jednotek, studená pak zpět až pod rack, čímž je dosaženo further safeguards here. Two separate optical paths from two different vysoké účinnosti a výkonu. Dostatečný příkon je zajištěn providers take care of the connectivity issue. Neither fire nor water jeopardizes the valuable data it contains. The vlastní trafostanicí. Kdyby došlo k výpadku elektřiny, building itself stands on a hill outside the flood area, with the groundwater dieselový generátor na střeše je schopen dodávat až 440 table thoroughly mapped out, and the room was specially raised by 50 cm kw. Jeho zásobníky zvládnou 10hodinový provoz a lze je with a double floor. It can withstand an external fire for at least 4 hours; fires inside are immediately extinguished by an oxygen-binding gas. doplňovat za chodu. Nadto je zde krytí UPS bateriemi. Safety above all! That's why data center and its attendant services in the O konektivitu se starají dvě na sobě nezávislé optické product mydatacenter is used by more than 50 clients today. Will trasy dvou různých poskytovatelů. you be next? Milník / Milestone 19 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

20 Trpělivost ryby přináší Patience will bring the fish yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Leporelo / Pop-up 20 Zkouška je tu hned The test is here and now Některá zábava může skrývat nejen okamžiky radosti a potřebnou relaxaci, ale také tajemství úspěšného byznysu. Nevěříte? Zkuste se vypravit v malé skupině s karavanem na dvoutýdenní rybářský výlet do Norska. V těžkých chvílích, kdy budete vydáni na milost rozmarům okolností, přírody a živlů, odhalíte skutečný charakter lidí a poznáte, na koho se opravdu můžete spolehnout Some forms of entertainment provide not only moments of fun and much-needed relaxation, but also the secrets of a successful business. Don't believe it? Try to set out in a small group, in an RV for a two-week fishing trip to Norway. It's the difficult moments, when you are at the mercy of circumstances, nature and the elements, that reveal the true nature of people and who you can really rely on... Přijmete ji? Do you accept it? Musíte se dívat vpřed You must look...straight ahead

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

mydatacenter Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací PRIVATE CLOUD SOLUTION HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myavis NG

mydatacenter Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací PRIVATE CLOUD SOLUTION HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myavis NG NAŠE ŘEŠENÍ, kombinuje výhody standardních serveroven se zkušenostmi, které máme díky vývoji softwarových produktů. Naše datové centrum je přizpůsobeno a optimalizováno pro provoz a rozvoj klíčových aplikací

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source Martin Zikmund Technical Account Manager martin.zikmund@suse.com O mně 5 let na pozici Presale v SAP Zodpovědný za různá řešení: Mobilní platformy UX (SAP Fiori,

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka. R. Kosek Siemens 2015. All Rights Reserved.

SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka. R. Kosek Siemens 2015. All Rights Reserved. SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka SIMATIC Controllers Inovativní řešení pro všechny úkoly z průmyslové automatizace SIMATIC Modular Controllers Přehled Basic Advanced SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300 2009

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SEMESTER 6 Time and time management Based on Business Vocabulary in Use Intermediate, Bill Mascull YouTube Videos Please use the book and the CD-ROM included

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více