your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy"

Transkript

1 Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití energií Specialists full of energy strana / page 16 Přemysl Soldán: Špičkoví IT odborníci z Ostravska neodcházejí Top IT professionals are not leaving Ostrava strana / page 28 Příběh datového mraku The story of data cloud strana / page 19 strana / page 10

2 3 Vize / Vision Rodina vašeho byznysu Your business family 6 Report 8 Autogram / Autograph Bezpečně a bez zdržování Safely and with no delay Klíč / Key 10 Obsah / Summary Flashback: 2005 Čaroděj ze země QWERTY The Wizard of QWERTY Klíč / Key Deus ex mymachine yourk your key to KVADOS Jaro / Spring Know-how Specialisté nabití energií Specialists full of energy Milník / Milestone Příběh datového mraku The story of data cloud Leporelo / Pop-up Trpělivost ryby přináší Patience will bring the fish Zastávka / Station Strom života vyrostl v Podkrkonoší Tree of Life in the foothills of Krkonoše Zastávka / Station 24 Strom života vyrostl v Podkrkonoší Tree of Life in the foothills of Krkonoše 26 In Maximální minimalista Maximum minimalist 28 Vášeň / Passion Přemysl Soldán: Špičkoví IT odborníci z Ostravska neodcházejí Top IT professionals are not leaving Ostrava Esence / Essence 32 Zaměřovač elegance Elegance on display 31 Apetýt / Appetite Armaňak / Armagnac Maison Gélas Tradition 18 ANS 32 Esence / Essence Zaměřovač elegance Elegance on display 36 Focus Plesám, plesáš, plesáme! You dance, I dance, we all dance for joy!

3 Rodina vašeho byznysu Your business family Vážení klienti a partneři, vítejte v bezstarostném virtuálním světě! Ve světě, kde informační technologie nepředstavují bolest a starost, ve světě, kde jsou IT podporou vašeho podnikání a prostředkem k vydělávání peněz. Ano, v současnosti je již možné, abyste se s pomocí outsourcingu IT, cloud computingu a datových center mohli plně soustředit na svůj byznys a neztráceli čas ani nervy při řízení interních IT služeb. Dear clients and partners, welcome to the carefree virtual world! A world where information technology offers no pain or worry, a world where IT means support for your business and earning money. Yes, today you can completely focus on your business with the help of IT outsourcing, cloud computing and data centers, and waste neither time nor nerves managing internal IT services. Vize / Vision 3 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

4 Vize / Vision které vám umožní rozvíjet vaši společnost s tím, že to, co je nutno zabezpečit informačními technologiemi, bude špičkově zajištěno námi. V tomto balíčku, s ang- lickým názvem Solutions as Service, dostáváte ucelenou službu pokrývající opravdu vše od návrhu řešení vašich potřeb přes technologie, licence a hardware až po dlouhodobou garanci provozu, a to za rozumný měsíční poplatek v poměru k významu a přínosu pro vás. mydatacenter, o němž se rovněž dočtete v tomto magazínu, je ve své třídě špičkou. Poskytuje virtualizaci a aplikační hosting pro námi vyvíjený software i pro Společnost KVADOS, a.s., tento trend před mnoha lety zachytila a dlouhodobě nabízí a poskytuje řešení, známá zejména uživatelům systému myavis SFA, kteří bezstarostně používají naše produkty, aniž by se museli zajímat, na jaké infrastruktuře, databázi či serveru pracují. Přinášíme vám sjednocený celek skládající se z aplikací KVADOS Software Products, služeb datového centra mydatacenter, komplexní implementace a navazující podpory. Pro další období jsme tento komplet značně inovovali a opět si vytvořili před konkurencí výrazný náskok. Vše s cílem nabídnout takové produkty, 4 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Připravili jsme dostatek místa, technologií a výkonu, který bude pracovat ve váš prospěch. We have prepared enough space, technology and performance that will work on your behalf.

5 Inovujeme pro budoucnost a vaši důvěru Jako KVADOS Software Products nazýváme celou rodinu našich produktů od známého ERP VENTUS přes geograficky nejrozšířenější myavis až k novým systémům myfaber a myteam. Tato rodina pro- duktů byla významně rozšířena a je pro koncepci Solutions as Service přímo vyvíjena. To také dokazuje, že se všemi jejími členy stále počítáme, průběžně do nich investujeme a rozvíjíme je o nové procesy a technologie. Zejména chci zdůraznit ty nejžádanější: myavis dostává mobilního klienta pro systém Android, VENTUS budeme dále rozšiřovat o procesní řízení a myfaber získává serverového klienta pro prostředí internetového prohlížeče. Ani další řešení nezůstávají stranou a jejich rozvoj pádí rychlým tempem. Naši specialisté jsou připraveni a neustále školeni, aby poskytovali služby nejvyšší jakosti. Získané certifikáty ISO to jen potvrzují. Díky vaší zpětné vazbě, a zejména průběžnému hodnocení služeb, víme, kde máme prozatím mezery. Potenciální problémy podchycujeme a snažíme se je odstranit dříve, než jakkoliv ovlivní vaši organizaci. V procesu implementace měníme analytické postupy tak, aby ještě více pomáhaly sdílet s vámi naše dlouholeté zkušenosti a umožnily maximálně čerpat z výhod, které nás staví před konkurenci. Významnou součástí naší podpory je rovněž management změn, tedy proces, který podporuje rozšiřování a proměny aplikací jako reakci na vývoj trhu. Víme, jak je pro vás důležité, aby naše aplikace následovaly váš byznys. I zde implementujeme změny, jež budou pro vás zna- menat větší přínos. Nově opět zavádíme služby podpory a konzultace v oblasti hardwaru. Chceme být inovativnější a pružnější, než tomu bylo dříve. potřebné aplikace třetích stran. Připravili jsme dostatek místa, technologií a výkonu, který bude pracovat ve váš prospěch. mydatacenter se může stát domovem vašich aplikací a pomoci snížit náklady i zvýšit zabezpečení vašeho byznysu. Nechceme tuto technologii a ka- pacitu vyprodávat jen jako prostor pro servery, naším cílem jsou celkové aplikační služby, kde se výhody mydatacenter nejvíce projeví a budou nejvýznam- nějším přínosem pro vás, naše zákazníky. KVADOS picked up this trend many years ago by offering and providing solutions, well-known in particular to users of the mobile system myavis SFA, who use our products without having to worry about what infrastructure, database or server they're working on. We give you a complete unit, consisting of applications from KVADOS Software Products, services provided by the mydatacenter data center, comprehensive implementation and subsequent support. We have made a significant leap over the competition by making major innovations to this setup. Everything with the goal of offering products that allow you to grow your company, knowing that everything you need to secure your information technology is safe in our capable hands. This package, called Solutions as Service, provides you with comprehensive services that really do cover everything from a customized solution, including technology, licensing, and hardware, to guaranteeing long- -term operations, all for a monthly fee in proportion to their importance and contribution to your company. mydatacenter, which you can read about in this magazine, is top of its class. It provides virtualization and hosting for software developed by us and for third-party applications. We have prepared enough space, technology and performance that will work on your behalf. System can be home to your applications and help you reduce costs and increase the security of your business. We do not want to offer this technology and capacity merely as space for servers; our goal is complete service, where the advantages of the product mydatacenter will make the biggest contribution to you, our customers. Innovating for the future and your trust Our KVADOS Software Products include an entire family of products from the well-known ERP VENTUS and ever-present myavis to new systems such as myfaber and myteam. This family of products has been greatly expanded and has been developed directly for the concept of Solutions as Service. It also shows that we still rely on all member units, which we continue to invest in and develop to include new processes and technologies. I would just like to emphasize the most popular among them: myavis is getting a mobile client for the Android operating system; to VENTUS we are adding process management; and myfaber will have a server client for an Internet browser. Of course, other solutions aren't being neglected and their development is picking up at a rapid pace. Our specialists are ready and continuously trained to provide services of the highest quality. Our ISO certificates are just another confirmation of that fact. Thanks to your feedback, particularly the questionnaires that evaluate our services, we know where we have gaps to fill in. We steadily look for potential problems and try to remove them before they can affect your organization in any way. In the process of implementation, we change our analytical procedures and adjust them so that we can better share our years of experience with you and allow you to draw the maximum benefits that keep us ahead of the competition. An important part of our support includes managing changes, a process that supports the expansion and transformation of applications in response to market developments. We know how important it is to you that our applications keep up with your business. That's why we implement changes that mean bigger benefits for you. We are again introducing support services and consultancy in hardware. We would like to be more innovative and flexible than ever before. Vize / Vision 5 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 A proto vítejte ve virtuálním světě, v němž se na nás můžete plně spolehnout. And so welcome to the virtual world, where you can completely rely on us. Petr Gregor obchodní ředitel sales director

6 myavis pomáhá s prodejem Vodafone karet myavis helping to sell Vodafone cards Report 6 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Mobilní informační systém myavis SFA nově využívá v ostrém provozu 15 obchodních zástupců společnosti TELCOM partner s.r.o. Ta je od roku 2010 oficiálním partnerem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a jejím hlavním posláním je vybudovat co největší nepřímou distribuční síť zaměřenou na prodej předplacených karet Vodafone karta, zejména v sítích obchodních řetězců. Reprezentanti společnosti řeší prodej sortimentu, vedle předplacených karet například také datových tarifů. Součástí komplexní dodávky od KVADOS, a.s., byla i zařízení Motorola MC75. Zajímavostí projektu je integrace skladového hospodářství do ERP VENTUS, kam se ze serverové části myavis automaticky replikují potřebné doklady a VENTUS funguje jako skladový systém. Fifteen sales representatives of TELCOM Partner have recently begun using the myavis SFA mobile information system. TELCOM Partner has been an official partner of Vodafone Czech Republic since 2010 and its primary mission is to build the largest indirect distribution network focused on selling prepaid Vodafone cards, particularly in retail chains. In addition to prepaid cards, company representatives also manage a range of sales that include data packages. KVADOS includes the Motorola MC75 in this comprehensive contract. An interesting feature of the project is the integration of warehouse management into ERP VENTUS, where myavis automatically replicates the necessary documents from the server part and VENTUS acts as a storage system. VÍCE INFORMACÍ More information: Grantem výzkum nekončí Research grant not over yet Sdružení IT Cluster, o.s., které spojuje v Moravskoslezském kraji přední subjekty informačních a komunikačních technologií ze soukromé i veřejné sféry, dokončilo sérii výzkumných a inovačních projektů za 120 milionů korun. Částkou 80 milionů korun přispěla formou grantu Evropská unie. Společnost KVADOS, a.s., patřící k zakládajícím členům sdružení, se podílela například na projektu Mobilní řešení. Ten se zaměřil na výzkum a vývoj lokalizace polohy mobilních zařízení s možností využití GPS, výzkum skutečných uživatelských požadavků a vývoj uživatelsky přívětivých prostředí. Získané výsledky jsou již nyní aplikovány do praxe při vývoji softwarových řešení. The IT Cluster association, which connects leading information and communication technology providers from the private and public sectors in the Moravian-Silesian region, has completed a series of research and innovation projects worth 120 million crowns. Of this amount, 80 million crowns were contributed in the form of an EU grant. KVADOS is among the founding members of the association, has taken part in projects such as Mobile Solutions. This project is focused on research and development in the localization of positioning for mobile devices with the option of using GPS, as well as on researching actual user requirements and the development of a user-friendly environment. The results are already being applied in the development of software solutions. VÍCE INFORMACÍ More information:

7 KVADOS chrání klienty novou pojistkou New insurance protection for KVADOS clients Společnost KVADOS, a.s., uzavřela novou pojistnou smlouvu, která její klienty chrání proti případným škodám způsobeným provozní činností nebo vadou dodávaných produktů. Limit pojistného plnění je až 100 milionů korun. Kryté jsou také soubory a další digitální data. Pojišťovacím ústavem je Allianz pojišťovna, a.s. Nová pojistka doplňuje unikátní pojištění profesní odpovědnosti, které má KVADOS, a.s., sjednáno u renomované mezinárodní společnosti Lloyd's. Novým komplexním krytím a poskytnutými garancemi svým zákazníkům je KVADOS, a.s., na trhu informačních a komunikačních technologií unikátní. Znovu tak deklaruje důraz na vlastní zodpovědnost nejen při vývoji a výrobě řešení, ale také jejich provozu. KVADOS has concluded a new insurance policy with Allianz Insurance that protects its clients against potential damages caused by operations or defective products. The indemnity is worth up to 100 million crowns. Files and other digital data are also covered. The new policy is an addition to the unique professional liability insurance which KVADOS already has with the prestigious international company Lloyd's. This new comprehensive coverage and guarantees for its customers make KVADOS unique on the market for information and communication technologies. Once again the company emphasizes its responsibility not only for the custom solutions it develops and produces, but for their operation as well. VÍCE INFORMACÍ More information: Report 7 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 myavis expanduje na další část rumunského trhu myavis expanding to another part of the Romanian market Zásluhou dlouholetých výborných výsledků implementace a provozu řešení myavis a příkladné spolupráce na společných projektech v Rumunsku přichází od partnera S.C. ADREM INVEST S.R.L. další zakázka. Informační systém myavis Field Service bude nasazen do firmy SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD" SA. Agendy budou zahrnovat osvědčené procesy mobilních odečtů elektrické energie i řízení a distribuce elektronických pracovních příkazů v oblasti Sedmihradska s hlavním městem Brašov. myavis bude využívat 500 pracovníků, z toho 440 v terénu s mobilními terminály. Ostrý provoz řešení je naplánován od letošního října. Společnost KVADOS, a.s., tak svými produkty pokryje téměř celou energetickou mapu Rumunska. The many years of excellent results in implementing and operating myavis, together with exemplary collaboration in joint projects in Romania, has led to another contract from partner S.C. ADREM INVEST S.R.L. The information system myavis Field Service will be deployed in the company SC FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA FURNIZARE TRANSIL- VANIA SUD" SA. The plan includes tried and tested mobile electrical meter reading and management and the distribution of electric company work orders in Transylvania and its capital Brașov. myavis will be used by 500 workers, with 440 of them in the field equipped with mobile terminals. Full operation is planned for October of this year. KVADOS and its products will cover almost the entire energy map of Romania. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Bezpečně a bez zdržování Safely and with no delay Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Každá sekunda je dobrá je nenahraditelná a skýtá prostor pro jedinečný okamžik. Tak proč jí plýtvat na placení obyčejného nákupu? Pro noviny bez peněz Masivní zájem tuzemských bank, jež začínají bezkontaktní karty vydávat, jen dokládá, že jde o včas podchycený trend. Ke konci letošního roku by měla pro své klienty tuto novinku mít rovná desítka peněžních ústavů. Náhodnou platbu navíc vylučují, a kdyby došlo ke zneužití karty, garantují vrácení peněz. Expertní vývojáři z KVADOS, a.s., ale neusínají na vavřínech a pro pokladní systém mycash chystají další zajímavou a zároveň užitečnou funkci pomocí bezkontaktních plateb půjde dobíjet kredit mobilních telefonů! Specialisté ze společnosti KVADOS, a.s., proto implementovali do řešení mycash, které je určeno především pro maloobchody, podporu moderního bezkontakt- ního placení. Zákazníci prodejen společnosti QANTO CZ s.r.o. a brzy také nových trafik v síti VALMONT CR, spol. s r.o., ušetří nejen drahocenný čas, ale též nervy. Vždyť co je otravnějšího než při ranním shonu špatně naťukat nebo náhle zapomenout PIN kód karty? Tomu se lze elegantně vyhnout pouhým přiložením bezkontaktní karty nebo mobilního telefonu s takzvaným NFC (Near Field Communication) čipem, který funguje na stejném technologickém standardu. S terminálem karta nebo čip komunikují až na vzdálenost 20 centimetrů a k uskutečnění přenosu stačí méně než desetina sekundy! Every second counts it's irreplaceable and provides space for a unique moment. So why waste it on making ordinary purchases? That's why specialists from KVADOS have implemented support for modern contactless payments in the solution mycash, which is designed primarily for retail shopping. Customers in QANTO CZ shops, and shortly at the new kiosks of the VALMONT CR network, will save not only precious time but their nerves as well. After all, what is more annoying during the morning rush than punching in the wrong PIN code or forgetting it entirely? This can be nicely avoided by simply attaching a so-called NFC (Near Field Communication) chip to your contactless card or mobile phone, working on the same technological standard. Your card or chip communicates with the terminal for a distance of up to 20 cm and it takes less than a tenth of a second to complete the transfer! For newspapers with no money Není ale nutné se obávat, že by s měsíčním výpisem z účtu zavládla v rodinném kruhu panika nad nekontrolo- vanými výdaji. Po vyčerpání přednastaveného limitu za malé nákupy se další platba jednorázově potvrdí osobním kódem a limit se obnoví. Větší útrata se PINem potvrzuje vždy, ale karta může zůstat třeba v peněžence a nemusí se vkládat do terminálu. But there is no need to worry about panic breaking out over uncontrolled spending with every monthly account statement. After a preset limit for small purchases has been reached, any additional payment is confirmed by your personal code, thereby restoring the limit. Major spending is always confirmed by PIN, but the card can be left in your wallet and need not be inserted in the terminal. The massive interest of domestic banks, which are beginning to issue contactless cards, only shows that this is a timely trend. Ten financial institutions should have this innovation ready for their clients by the end of the year. Random payments, moreover, are blocked, and any misuse of the card comes with a money-back guarantee. Expert developers from KVADOS are not resting on their laurels and are preparing another interesting and useful function for the mycash system using contactless payments to top up mobile phone credit!

9 Čaroděj ze země QWERTY The Wizard of QWERTY Rok Year HTC Wizard 200 Synonymum pro funkčnost hračkou připojit externí GPS modul, kouzlem se tak čaroděj stal s vhodnou aplikací výborným navigátorem. Za cenu okolo 16 tisíc korun nebyl HTC Wizard 200 pro každého. Ocenili jej uživatelé toužící po plné teleko- munikační výbavě, kteří chtěli být na příjmu co nejdelší dobu. Pod označením T-Mobile MDA Vario nasadila společ- nost KVADOS, a.s., přístroj v projektu Charita Česká republika. Synonym for functionality Není důležité, jak se jmenoval, na různých místech po světě mu říkali všelijak. Pořád to byl on, HTC Wizard 200 čaroděj ze země QWERTY. Přicházel s maximální funkčností pro každého, kdo potřeboval v terénu více psát a komunikovat. Byl jedním z prvních MDA, která dokázala nabídnout funkce PDA a mobilního telefonu v jednom přístroji. HTC Wizard 200 tvořil předvoj masivní Bit doesn't matter what it's called, because it vlně smartphonů současnosti. Už v roce goes by different names in different places 2005 disponoval dotykovým displejem, around the world. It has always been the HTC wifi, webovým prohlížečem a bohatou Wizard 200 the Wizard of QWERTY. It softwarovou výbavou. arrived with the mission to provide maximum Hlavním lákadlem však byla vysouvací functionality to all those who need to write and communicate more in the field. It was one QWERTY klávesnice a to kvalitní. of the first MDAs that could offer the features Klávesy byly od sebe výrazně odděleny, of a mobile phone and PDA in one device. aby se předešlo přehmatům. Dodateč- In fact, the Wizard formed the vanguard of the ná lokalizace si poradila i s českými massive wave of smartphones today. Already znaky, psaní bylo pohodlné a forma in 2005 it possessed a touch screen, wifi and písemného projevu nijak netrpěla. web browser. Wizard byl stvořen pro práci. Poradil si The main attraction, however, was the s wordovskými dokumenty i excelovquite good quality. The keys had adequate integrated slide-out QWERTY keyboard of skými tabulkami, přečetl také PDF. separation to avoid spelling mistakes. The y, úkoly a kontakty bylo možné typing was comfortable, and the user's writing synchronizovat s MS Outlookem i Ex- didn't suffer in any way. change Serverem. Data se na 128MB The Wizard was made to work. It could paměť přenášela přes GPRS nebo handle Word documents and Excel tables; it EDGE třídy 10, nechyběla technologie could also read PDF. , Tasks and Bluetooth 1.2. K synchronizaci s PC Contacts could be synchronized with MS sloužil miniusb port a ještě tu byl Outlook and Exchange Server. The data in the 128 MB memory was transmitted over GPRS i infračervený! or EDGE Class 10; it even included Blue- Kdo si vedle práce našel čas na zábavu, tooth 1.2. A miniusb port was used to synmohl se z poslechu skladeb MP3 rado- chronize it with a PC, it even had infrared too! vat bez přerušení téměř 24 hodin. Bate- Those who found time for fun could listen to rie se slušnou kapacitou totiž byla music without interruption for almost 24 šetrně využívána na energii nenáročwas hours. The battery had decent capacity and used sparingly by the consumption- ným procesorem. Samozřejmě se dalo -modest processor. Of course, videos could be přehrávat i nahrávat video, o focení se recorded and played, the 1.3 Mpx camera staral 1,3Mpx fotoaparát s přisvětlovací shot pictures with light added by an LED LED diodou. Přes modrý zub bylo diode. It was a breeze to connect to an external GPS module using Bluetooth, so with the right application the Wizard became an excellent navigator. The HTC Wizard 200 wasn't for everyone. It was appreciated by users yearning for a device with full telecommunications features, who wanted to be on the receiving end for as long as possible. It was deployed by KVADOS under the trademark T-Mobile MDA Vario as part of the project Charity Czech Republic. HTC Wizard 200 Rozměry Dimensions 109,0 mm x 58,0 mm x 23,7 mm Displej Display 2,9" TFT LCD (240 x 320 px) Hmotnost Weight Baterie Battery CPU 195 MHz 160 g mah (Texas Instruments OMAP 850) Paměť Memory 64 MB RAM, 128 MB Flash OS Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition Flashback 9 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

10 Klíč / Key Asi pět století před naším letopočtem začalo v antickém Řecku vzkvétat klasické divadlo. Tehdy bylo jedním z hlavních zdrojů zábavy a neodmyslitelně ovlivnilo nejen helénskou kulturu, ale i tu dnešní. Jen ty pojmy a okolnosti se za let trochu změnily 10 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Do divadla dnes lidé chodí pro povznesení ducha, často také kvůli společenské prestiži. Ty tam jsou doby, kdy představení zhlédla desetina obyvatel města takto velkolepě byly dimenzovány amfiteátry, jež běžně pobraly 15 až diváků. Odehrávaná dramata se členila jednoduše na tragédie a komedie a všechny role hráli muži. Někdy se ovšem stala zápletka natolik složitá, že obyčejný lidský rozum na ni nestačil. Řešení pak přicházelo takříkajíc shůry. Na scénu se snesl pomocí kladkostroje deus ex machina klíč k osudu v podobě vyšší moci a spolu s ním se hře dostalo nečekaného rozuzlení. Není náhodou, že divadelní perspektivou lze nahlížet i na současné výrobní provozy. Také musejí být optimálně dimenzovány, mít dostatečnou výrobní kapacitu, minimální prostoje, vyžadovat co nejmenší nároky na obslužný personál. Efektivita musí hrát prim i v hale plné strojů a ani laického návštěvníka, tím spíše manažera, při vstupu do ní nesmí ani na okamžik napadnout, že sleduje komedii, drama, natož tragédii.

11 Klíč / Key 11 yourk your key to success Jaro / Spring 2012 Classical theater began to flourish in ancient Greece around 500 B.C. It was one of the main sources of entertainment in those days and influenced not only Hellenistic culture, but today's as well. It's just the concepts and circumstances that have changed a little in 2500 years... Today people go to the theater to uplift their spirits, and often to gain social prestige. Gone are the days when one-tenth of the population would go to watch a performance the amphitheatres were designed on a grand scale to hold from 15 to 17,000 spectators. The dramas consisted simply of tragedy and comedy and all the roles were played by men. Sometimes, however, the plots were so complex that ordinary human reason could not cope with them. The solution, so to speak, came from above. Using a pulley machine, the deus ex machina the key to one's fate in the form of a higher power was lowered onto the stage, allowing the play to achieve an unexpected denouement. It's no coincidence that the perspective of the theater can be seen even in today's manufacturing operations. The scale must also be optimum, the production capacity sufficient, the delays minimal, and as few demands as possible made on working personnel. Efficiency must play first fiddle in a hall full of machines, and it must not occur to any ordinary visitor, much less a manager, that he or she has walked in on a comedy, drama, or, heaven forbid, tragedy.

12 Klíč / Key Unikátní přístup k celému procesnímu řetězci Unique access to the entire process chain 12 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Efektivita za oponou Efficiency behind the scenes Společnost KVADOS, a.s., využila své bohaté a prověřené know-how, zkušenosti a také praktické poznatky z řešení mywork, které se již ukázalo jako nepostradatelný měřič výkonnosti a motivátor lepších pracovních výsledků u středního managementu v řadě firem a organizací. Celková efektivita zařízení Celková efektivita zařízení je metrikou vyvinutou japonským vědcem Seiichi Nakajimou v 60. letech 20. století. Vyhodnocuje a indikuje efektivitu výroby v závislosti na operacích. Výstupy v obecné formě umožňují srovnání mezi výrobními jednotkami v různých průmyslových odvětvích. Největší přínos ovšem spočívá v identifikaci prostoru pro zlepšení výkonnosti procesů a způsobu, kterým zlepšení dosáhnout. Overall equipment effectiveness Overall equipment effectiveness is a hierarchy of metrics developed by Seiichi Nakajima in 1960's which evaluates and indicates how effectively a manufacturing operation is utilized. The results are stated in a generic form which allows comparison between manufacturing units in differing industries. It is best used to identify scope for process performance improvement, and how to get the improvement. Podobně jednoduchý princip, jenž leckde dosáhnul skvělých výsledků v úsporách nákladů, se proto vývojáři rozhodli aplikovat do výrobní sféry. Ač se na první pohled může jevit, že těžiště bude kvantifikovat především produkci v závislosti na čase, skutečné jádro leží někde jinde. Jak už zákazníci KVADOS, a.s., správně tuší ano, je to v procesech. Právě optimalizace procesní mapy, nejenom u výrobních a strojírenských společností, stojí na začátku scénáře, který vyústí v happy end efektivní výroby. Aby bylo možné určit stávající hladinu produktivity, jsou dosavadní procesy zkoumány na úrovni činností i podčinností, v návaznosti na zakázku, sledují se prostoje, seřizování a údržba. Všude, kde jsou odhaleny ztráty, se implementují nápravná opatření. To samozřejmě začíná u odbourávání papírování a veškerých manuálních úkonů, které lze řešit automaticky elektronickou formou, nicméně konec řetězce je u správného plánování materiálu a zakázek, aby stroj nebyl zbytečně odstaven. Měřítkem úspěšnosti původního a nového stavu je celosvětově uznávaný standard CEZ celková efektivita zařízení (OEE Overall Equipment Effectiveness). Nejlepší světové podniky dosahují koeficientu CEZ 85 %, právě tato hodnota je tak milníkem úspěchu. Dostat se k ní nelze bez implementace sofistikovaných měřicích prvků. Data se sbírají prostřednictvím zařízení s dotykovými displeji upevněnými přímo na pracovním stroji, případně mobilních PDA se čtečkami čárových kódů.

13 Příklad struktury neproduktivního času Example of the structure of non-productive time Seřizování oprava doserízení 196 (18,58 %) Přerušení z duvodu více stroju 191 (18,10 %) Přestavba serízení 357 (33,84 %) Porucha stroje 186 (17,10 %) Klíč / Key 13 Školení/porada 8 (0,076 %) Při měření se sledují indikátory dostupnosti stroje (stavu, kdy není vyřazen kvůli prostoji), jeho rychlosti (tedy aktuálního výkonu ve srovnání s maximálním) a kvality zhotoveného výrobku (kvalita by poklesla, pokud by dva výrobky nebyly shodné). Jejich součin dává výsledný koeficient CEZ a zahrnuje také faktor lidské obsluhy. Není překvapením, že právě prostoje kvůli operátorům a jejich nedostatečnému řízení či dohledu často hodnotu zhoršují. Nemluvě o tom, že třeba prostoj ani nezaznamenají do výkazů, aby si nezhoršili pověst svou nebo vlastního pracoviště. KVADOS has made use of its abundant and proven know-how, experience and practical knowledge from the mywork solution, which has already proved an indispensable gauge of performance and motivator for better working results among middle management in many companies and organizations. Similarly, our developers have decided to apply a simple principle that has achieved great results in cost savings in many places in the manufacturing sector. Although at first glance the focus seems to quantify primarily production in relation to time, the actual core lies somewhere else. As KVADOS customers correctly guess: yes, it's all in the process. The optimization of process maps, and not only for manufacturing and engineering companies, stands at the beginning of the scenario, which results in a happy ending of efficient production. In order to determine the current level of productivity, the existing processes are examined according Rádné přestávky 117 (11,09 %) to activities and subactivities, related to the order, with downtime, adjustment and maintenance monitored. Wherever losses are detected, corrective actions are implemented. This of course begins with the elimination of paperwork and all manual tasks that can be taken care of automatically in electronic form. For proper material planning and procurement, the end of the cycle means keeping the machine from shutting down unnecessarily. The measure of success of the original and new state is the globally recognized standard OEE Overall Equipment Effectiveness. The world's best companies achieve an OEE coefficient of 85%, making this value the milestone of success. Getting there is impossible without implementing sophisticated measuring components. Data is collected through a device with a touch screen fixed directly onto the working machine, or possibly through mobile PDAs with barcode readers. Measuring involves indicating the availability of the machine (the status of not being excluded because of downtime), its speed (i.e., current performance compared to maximum) and the quality of the manufactured product (quality would decrease if two products were not identical). Their product gives the resulting coefficient of OEE and it also includes a human operator factor. Not surprisingly, downtime because of operators and their insufficient handling or supervision often makes this value worse; not to mention the fact that downtime is not indicated in reports for fear it would worsen the reputation of the workplace. Řešení pro každodenní praxi Solutions for everyday work yourk your key to success Jaro / Spring 2012

14 Prověřené know-how místo experimentů Proven know-how instead of experiments Klíč / Key 14 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Na scénu! To the scene! v identifikaci a odstranění kritických míst a anomálií, posílení návaznosti jednotlivých činností či zkrácení reakčního času personálu a veškerých prodlev na minimum. Důsledně zohledňována jsou konkrétní specifika podniku i jednotlivých strojů. V divadle se příležitostné špatné výkony čas od času dají prominout, i když je kritikové nesou nelibě. Přijde však repríza představení a je tu možnost si reputaci napravit, vcelku nic to nestojí snad jen důvěru diváků, ovšem ti svým oblíbeným hercům mnohé odpustí. Zákazníci, kteří kupují výrobky, jsou mnohem náročnější, tolerují méně a neodpouštějí nic. Opravné série jsou drahé, nemluvě o současném tlaku na co nejnižší cenu, kdy se manipulační prostor pro tvorbu zisku každodenně zmenšuje. Druhý pokus prostě u výroby není, kvalita a efektivita musejí vyjít napoprvé. Získat si totiž zpět důvěru odběratelů bývá daleko těžší než na scéně. Když je scénář hotový, přicházejí na řadu zkoušky. Nyní by již herci věděli, jak postupovat, aby na scéně zazářili, jejich hvězda stoupala a oni sklidili kýžené ovace. Ve vý- robě, kde každá minuta, kdy jsou drahá zařízení mimo provoz, znamená negativní dopad na produktivitu a ziskovost, to tak snadné není. Rozhodně se však dá na nových poznatcích stavět. Ve vztahu k dostupnosti podle CEZ standardu je možné například snížit čas na údržbu a zlepšit její plánování nebo odbourat čekání na alokaci práce. Rychlosti a vý- konnosti pomůže preventivní údržba, namísto řešení po- ruch zaviněných zanedbaným technickým stavem stroje. Kvalitu značně ovlivňuje obsluhující personál, proto pomůže jeho správná motivace, co nejsnazší a nejsrozu- mitelnější úkoly a hlavně důsledná kontrola. KVADOS, a.s., klientům nabízí komplexní řešení všech zmíněných oblastí. Klíč se jmenuje mymachine, v žádném případě však nejde o nadpřirozený jev. Naprosto hmatatelný produkt se uplatňuje ve výrobních a strojírenských, ale i ostatních společnostech vlastnících jakýkoliv druh strojů i zařízení. Velikost firmy přitom není rozhodující. Přínosy se dostavují na všech úrovních. Zatímco zaměstnanci v provozu dostávají intuitivní nástroj s jednoduchou a rychlou obsluhou, manažeři získávají tolik potřebné transparentní a dynamické přehledy včetně prostředků pro analýzu dat. Procesní výhody jsou Jedno je jasné. Deus ex machina se ve výrobním procesu neobjeví, místo něj je tu zcela reálné řešení mymachine! When the script is ready, it undergoes a series of rehearsals. The actors now know how to proceed in order to shine on stage, their star rising as they reap the ovation they covet. In manufacturing, where every minute with expensive machinery out of operation has a negative impact on

15 Jaké přínosy má komplexní optimalizační řešení? What are the benefits of a comprehensive optimization solution? productivity and profitability, it's not so easy. It is certainly possible, however, to build on new knowledge. In relation to availability according to the OEE standard, maintenance time can be reduced and better planned, or the wait time for the allocation of work can be eliminated. Preventive maintenance can help with speed and performance, replacing the need to solve equipment failures caused by the neglected condition of the machine. Operating personnel greatly affect quality, so the right motivation, the easiest and most comprehensible tasks, and above all, thorough controls can help. KVADOS offers clients a comprehensive solution in all these areas. The key is called mymachine, which has nothing to do with any supernatural phenomenon. This completely tangible product is applied in manufacturing and engineering, as well as in other companies that own any kind of machinery or equipment. Company size is not important. Benefits are achieved at all levels. While employees in operations get an intuitive tool with fast and simple operation, managers receive much-needed transparent and dynamic reports, including the means for data analysis. The advantages of the process are in identifying and removing critical points and anomalies, strengthening the sequence of individual activities or shortening the reaction time of employees and keeping delays to a minimum. The specific features of the company and individual machines are consistently taken into account. In theater the occasional bad performance can be excused from time to time, even if the critics are disagreeable. But a repeat performance allows for the possibility of reviving one's reputation, which doesn't really cost anything maybe just the trust of the audience but many people always forgive their favorite actors. Customers who buy products are much more demanding, less tolerant and forgive nothing. A corrected product line is expensive, not to mention the pressure applied to offer the lowest price, all the while the leeway for profit keeps diminishing every day. There simply is no second chance for production; quality and efficiency must be there the first time around. Getting the trust of your customers back is far more difficult than being on stage. One thing is clear. No deus ex machina will appear in the manufacturing process; the only real solution instead is mymachine! Objektivní určení efektivity výroby Objective determination of production efficiency Zvýšení efektivity, produktivity a kapacity výroby Increasing efficiency, productivity and production capacity Identifikace a odstranění kritických míst, prostojů a ztrát ve výrobě Identifying and removing critical points, delays and losses in production Optimalizace výrobních procesů Optimization of manufacturing processes Efektivní plánování výroby Effective production planning Snížení nákladů u výrobních zdrojů Reducing the costs of manufacturing resources Sledování a analýza efektivity výrobních zařízení a jejich operátorů v reálném čase Monitoring and analyzing the efficiency of production facilities and their operators in real time Nalezení skrytých kapacit výroby Finding hidden production capacity Optimalizace nerovnoměrného zatížení výrobních kapacit Optimization of uneven load capacities Eliminace investic do nepotřebných nových výrobních zařízení Elimination of unnecessary investment in new production facilities Analýza nestandardních stavů ve výrobě v závislosti na konkrétním výrobním zařízení, typu výrobku, směně nebo operátorovi Analysis of non-standard conditions in production, depending on specific production facilities, product type, shift or operator Zpřesnění cyklů pravidelné údržby na základě přesných dat Refinement of regular maintenance cycles based on accurate data Silné analytické a reportingové nástroje Strong analytical and reporting tools Nástroje a data pro realizaci interního benchmarkingu Tools and data for implementing internal benchmarking Zvýšení motivace zaměstnanců přímá návaznost na systém odměňování Increasing employee motivation direct connection to a bonus system Klíč / Key 15 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

16 Specialisté nabití energií Specialists full of energy Know-how 16 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012

17 Na který tým si yourk posvítí tentokrát a představí jej v dobrém světle? V hledáčku se ocitli kvadosáčtí experti řešící náročné projekty zahraničních energetických společností. Bez Vojtěcha Beneše, Daniela Gamrota, Radomíra Chwalka a ředitele projektové kanceláře Martina Hamaly by třeba v Rumunsku místní lidé možná dodnes nevěděli, kolik elektřiny spotřebovali. Každý projekt má svá úskalí a řada z nich se projeví hned na počátku. Jak Martin Hamala vzpomíná, v Rumunsku vše začalo tím, že jej řidič čekal na jiném, 200 kilometrů vzdáleném letišti. Pak ale pro KVADOS, a.s., nadešla nová etapa společnost se stala odborníkem na procesy energetického průmyslu a své znalosti i praxi z jiných odvětví do něj postupně předávala. myavis tehdy ředitele firmy rumunského klienta inspiroval natolik, že během prezentace použil motto měníme tvář světa, jež je dodnes pro produkt myavis charakteristické. Tvář světa se začala měnit První rumunská zakázka byla řešena ve spolupráci s týmem ČEZ ICT Services, a. s. Pro KVADOS, a.s., to byla vůbec první akvizice v rámci skupiny ČEZ. Už to představovalo samo o sobě výzvu, které se chopila ostravská společnost se ctí a vervou. Úsilí se vyplatilo a další úkol přišel v zápětí odečty spotřeby elektrické energie v Bulharsku. Projekt původně pro 300 uživatelů nabral rychle na obrátkách. Místní legislativní změny donutily zákazníka sbírat data z elektroměrů každý měsíc, tedy častěji, než se počítalo což znamenalo přijmout dalších 600 zaměstnanců a nových uživatelů systému myavis. Paralelně probíhaly práce na agendě pracovních příkazů s komplexní vazbou na SAP a odečtech elektřiny v Albánii. Kvadosácký tým se zhostil všech úkolů s nasazením a motivací sobě vlastní a získal navíc velké množství neocenitelných zkušeností. A to jak s řešenými projekty, tak jednotlivými zeměmi, jejich obyvateli, kulturami, zvyklostmi i přírodními podmínkami. I tyto poznatky se promítají do produktů společnosti KVADOS, a.s., a přispívají k jejich jedinečnosti, k větší efektivitě pro zákazníka a příjemnější obsluze pro koncové uživatele. Rumunsko se ekonomicky aktivně rozvíjí. To dalo KVADOS, a.s., příležitost k účasti v nových projektech. V roce 2010 se začalo pracovat na uceleném řešení Know-how 17 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

18 workforce managementu pro společnost S.C. ADREM INVEST S.R.L., která je subdodavatelem řady firem, plně zodpovědným za kvalitu dodaných služeb. Tým Vojtěcha Beneše, Daniela Gamrota, Radomíra Chwalka a Martina Hamaly nezklamal. Naopak, zodpovědně odvedená práce přinesla od S.C. ADREM INVEST S.R.L. další zakázku. Energetická mapa Rumunska tak bude téměř celá příjemně kvadosácky modrá. Know-how 18 yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Which team is yourk shining on this time and presenting in a good light? The viewfinder finds KVADOS experts dealing with the challenging projects of foreign energy companies. Without Vojtěch Beneš, Daniel Gamrot, Radomír Chwalek and projects director Martin Hamala, local people in Romania still might not know how much electricity they are consuming. Every project has its pitfalls and many of them occur at the outset. As Martin Hamala tells it, everything in Romania started when there was no one to meet him at the airport the driver was 200 kilometers away. But a new phase had arrived for KVADOS the company has become an expert in the processes of the energy industry, helped in part by the knowledge and experience it gained from other industries. myavis inspired the managing director of one Romanian client so much that during the presentation he used the motto we are changing the face of the world, which is still characteristic for the product myavis. The face of the world has begun to change The first Romanian contract was handled in cooperation with a team from ČEZ ICT Services. For KVADOS it was the very first acquisition within the ČEZ group. That in itself represented a challenge, and the Ostrava company acquitted itself with honor and vigor. The effort paid off and another job immediately followed reading electricity consumption in Bulgaria. This project originally for 300 users rapidly gained momentum. Local legislative changes had forced the client to collect data from electricity meters every month, more often than expected, and this meant taking on another 600 employees and new users of the myavis. Work continued simultaneously on a work orders program with complex links to SAP and on reading electricity meters in Albania. The KVADOS team completed every task with an enthusiasm and motivation all of its own and at the same time acquired a large amount of invaluable experience. This included both project solutions and working in individual countries with their inhabitants, cultures, customs and natural conditions. These new discoveries are reflected in the products of KVADOS and contribute to their uniqueness, more efficiency for the customer, and friendlier operation for the user. The economy in Romania is actively growing. This has given KVADOS the opportunity to participate in new projects. In 2010, work began on a comprehensive workforce management solution for the company S.C. ADREM INVEST, which is a subcontractor for a number of companies, fully responsible for the quality of services it delivers. The team of Vojtěch Beneš, Daniel Gamrot, Radomír Chwalek and Martin Hamala did not disappoint. On the contrary, their reliable work resulted in another contract from S.C. ADREM INVEST. The energy map of Romania is therefore becoming a nice shade of KVADOS blue. S.C. ADREM INVEST S.R.L. Společnost S.C. ADREM INVEST S.R.L. byla založena v roce 1992 a ve třech divizích se specializuje na procesní inženýrství a průmyslové aplikace, automatizaci a komplexní služby odečtů elektrické energie. S.C. ADREM INVEST S.R.L. was founded in Its three divisions focus on process engineering, industrial applications, automation and electricity metering processes.

19 Příběh datového mraku The story of data cloud Mít vizi a být před konkurencí ne o krok, ale nejméně o sáh, je pro KVADOS, a.s., dlouhodobá strategie. S cloudovými službami a datovým centrem tomu nebylo jinak. Cenná data neohrozí ani voda a oheň. Samotná budova stojí na kopci mimo záplavovou oblast, důkladná studie zmapovala spodní vody, místnost byla speciálně vyvýšena o 50 cm, má dvojitou podlahu. Vnějšímu požáru odolá minimálně 4 hodiny, uvnitř jej okamžitě zastaví plyn vázající kyslík. Bezpečnost nadevše! Datové centrum s navazujícími službami v produktu mydatacenter proto dnes využívá více než 50 klientů. Budete dalšími? Myšlenka provozování kvadosácké techniky pro klienty společnosti se zrodila relativně dávno s B2B a B2C řešeními na platformě QUAESTUS. Z přesýpacích hodin se odsypala jen trocha písku a podobný princip se využil v roce 2005 u řešení myavis pro Energizer Czech, spol. s r.o., kde serverová část zcela běžela na infrastruktuře KVADOS, a.s. První cloudová koncepce ERP systému VENTUS přišla o tři roky později pro Shaving a vision and being not just one step ahead of the competition but QANTO CZ s.r.o. at least a mile is the long-term strategy of KVADOS. It's no different with Nejen tyto projekty daly podnět k úvahám o vytvoření cloud services and data centers. vlastního datacentra. Dříve využívaná externí totiž nebyla The idea of operating KVADOS technology for clients was born a relatively long time ago with B2B and B2C solutions using the QUAESTUS dimenzována na provoz energeticky náročného hardplatform. Just a few grains of the hourglass had trickled down when, in waru jedno blade šasi mělo větší spotřebu, než jaký byl 2005, a similar principle was used for the myavis solution for Energizer rezervovaný příkon pro celý rack. Czech, where the server part completely runs on the KVADOS infrastructure. The first cloud concept for the VENTUS ERP system came three years later for QANTO CZ. Ambiciózní plán slaví úspěch It wasn't just these projects that made us consider the creation of our own An ambitious plan to celebrate success data center. The previously used outside source was not designed for the operation of energy-intensive hardware one blade enclosure consumed Stěhování do současných prostor dalo příležitost vše more than the power reserve for an entire rack. And even the racks were in short supply. vyřešit a v suterénu budovy postavit datové centrum, Moving to the current premises was an opportunity to solve everything by které svými parametry tehdy nemělo konkurenci takřka building a data center in the basement of the building with parameters v celé střední Evropě. Zkušenosti renomovaných meziná- unmatched by the competition virtually nowhere else in Central Europe. The experience of renowned international partners provided the rodních partnerů daly podklady ambicióznímu plánu, na groundwork for this ambitious plan, the implementation of which enjoyed jehož realizaci se podařilo získat také 6milionovou dotaci a grant of six million crowns from European funds. 2 z evropských prostředků. A relatively small area of 70 m was used to build a private hosting center 2 Na relativně malé ploše 70 m vzniklo privátní with power consumption and cooling limited to 600 kw, 40 kw per rack eight times greater than what was available in other server rooms. These hostingové centrum s možností spotřeby elektrické unique parameters were behind the choice of modern and advanced energie a jejího uchlazení až 600 kw, 40 kw na každý cooling technology using water pumped to outdoor cooling units, then rack osmkrát větší, než jaká byla dostupná v jiných back again to underneath the rack, thereby providing high efficiency and serverovnách. Kvůli těmto jedinečným parametrům byla performance. Sufficient power is available from our own transformer station. If there was a power outage, the diesel generator on the roof would zvolena moderní a progresivní technologie chlazení be capable of delivering up to 440 kw. Its tanks can manage 10 full hours vodou, která je čerpadly hnána do venkovních chladicích of operation and can be refilled while running. UPS batteries provide jednotek, studená pak zpět až pod rack, čímž je dosaženo further safeguards here. Two separate optical paths from two different vysoké účinnosti a výkonu. Dostatečný příkon je zajištěn providers take care of the connectivity issue. Neither fire nor water jeopardizes the valuable data it contains. The vlastní trafostanicí. Kdyby došlo k výpadku elektřiny, building itself stands on a hill outside the flood area, with the groundwater dieselový generátor na střeše je schopen dodávat až 440 table thoroughly mapped out, and the room was specially raised by 50 cm kw. Jeho zásobníky zvládnou 10hodinový provoz a lze je with a double floor. It can withstand an external fire for at least 4 hours; fires inside are immediately extinguished by an oxygen-binding gas. doplňovat za chodu. Nadto je zde krytí UPS bateriemi. Safety above all! That's why data center and its attendant services in the O konektivitu se starají dvě na sobě nezávislé optické product mydatacenter is used by more than 50 clients today. Will trasy dvou různých poskytovatelů. you be next? Milník / Milestone 19 yourk your key to success Jaro / Spring 2012

20 Trpělivost ryby přináší Patience will bring the fish yourk your key to KVADOS Jaro / Spring 2012 Leporelo / Pop-up 20 Zkouška je tu hned The test is here and now Některá zábava může skrývat nejen okamžiky radosti a potřebnou relaxaci, ale také tajemství úspěšného byznysu. Nevěříte? Zkuste se vypravit v malé skupině s karavanem na dvoutýdenní rybářský výlet do Norska. V těžkých chvílích, kdy budete vydáni na milost rozmarům okolností, přírody a živlů, odhalíte skutečný charakter lidí a poznáte, na koho se opravdu můžete spolehnout Some forms of entertainment provide not only moments of fun and much-needed relaxation, but also the secrets of a successful business. Don't believe it? Try to set out in a small group, in an RV for a two-week fishing trip to Norway. It's the difficult moments, when you are at the mercy of circumstances, nature and the elements, that reveal the true nature of people and who you can really rely on... Přijmete ji? Do you accept it? Musíte se dívat vpřed You must look...straight ahead

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody Bc. Jan Habich Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce popisuje vývoj produktu od stádia nápadu až po stádium průzkumu trhu a přípravy k uvedení na

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více