"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje""

Transkript

1 "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace Českých ochránců přírody v kraji str. 4 Nový stavební zákon str. 5 Financování ochrany přírody a krajiny v letech str. 6 Nevládní organizace v kraji Co je KRASEC?.. str. 9 připravujeme na červen až září str. 13 výzva pro všechny, kdo chtějí spolupracovat... str. 14 Kontakty na ZO ČSOP v Jihočeském kraji.... str. 15 Vydala 15/06 ZO ČSOP Šípek/RS v květnu 2007 Evidenční číslo MK ČR E Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie.

2 Informace o programu Tansition Facility 2004 Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v období let V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v ČR, krajské, městské a obecní úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: - vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů v oblasti OPK, leták Nátura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu) - zprovoznění informačních služeb na krajské úrovni - školení zástupců NNO - zapojování veřejnosti do akcí ČSOP - příprava společných projektů na krajské úrovni Přínos projektu pro cílové skupiny: - zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR - posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů - posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím výstupů projektů. Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku. Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy, 2

3 v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66, členská základna čítá 8640 členů. Představujeme naše programy: - ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200 památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů, - po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace 280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a 2 jednotlivci. - zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř 10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla vyhlášena veřejná sbírka Zvíře v nouzi. - do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list se pravidelně zapojuje 4 tisíce dětí - ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP Ukliďme svět. Od roku 1993, kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet přišlo obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se kg odpadu. - nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany, pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů apod), - rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása našeho domova. Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky. Aktivně spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahraničními partnery. 3

4 21/08 ZO ČSOP Medvíďata Tábor Jsme nezisková organizace s počtem 10 stálých členů. Medvíďata Tábor vznikla v r odtržením od 5. ZO Tábor. Máme v pronájmu od Města malou dřevěnou klubovnu bez elektriky, ale je nám v ní dobře. Okolí klubovny se snažíme pečlivě udržovat, děti zde vysázely Krakonošovu zahrádku o kterou se starají. Pozemek je přístupný veřejnosti, která nám celou tu naši snahu, aby to tu v okolí hezky vypadalo, neustále ničí. Náš dětský klub Medvíďata, se velmi dobře osvědčil. Počet členů se během roku mění od 15 do 20 dětí. Máme volnost v programové činnosti, nemusíme vypisovat žádné zprávy a hlášení o naší činnosti. Některé činnost klubu dotují dle potřeby rodiče dětí, (jízdné, drobné materiální zajištění), větší dotační potřeby (údržba klubovny) zajišťuje Město Tábor odbor školství a mládeže, dále AES Bohemia s.r.o. Planá nad Lužnicí. Za to jim patří velký dík. Zúčastňujeme se akcí jako je Den Země, Ukliďme svět, Čištění studánek, Hledání jara, likvidace černých skládek. V zimě chodíme dokrmovat zvěř a ptáky na naučnou stezku Vintovka. Scházíme se 2x za měsíc. Klub má 3 vedoucí, ale pomáhají i ostatní členové ZO. Další náplní naší práce s dětmi je zálesáctví a ochrana přírody. Jsme pouze laici, ale snažíme se i tak předat dětem naše zkušenosti, vědomosti a citlivý vztah k přírodě. Vyvrcholením celoroční práce je pobyt v prostorách NP Šumava, kde pořádáme letní soustředění. Předsedkyně: Jana Maliszaková Kontakt: 21/08 ZO ČSOP Medvíďata, Smolínova 1167, Tábor Rozloučení s ornitologem Oldřichem Kankrlíkem V únoru náhle zemřel v nedožitých 65 letech známý ochránce přírody a vynikající znalec přírody jindřichohradecka pan Oldřich Kankrlík. Oldřich Kankrlík se narodil v Plzni, kde prožil i své dětství.od útlého mládí projevoval hluboký velký zájem o přírodu. Po absolvování střední lesnické školy v Písku pracoval od roku 1964 jako lesní technik u státních lesů v Českém Rudolci na polesí Řasy. Poté dělal vedoucího na pile ve Lhotě u Číměře. Od roku 1967 bydlel v Horní Pěně. Byl členem Ornitologické společnosti (od roku 1959), členem sboru ochrany přírody Národního muzea,od roku 1980 členem Českého svazu ochránců přírody a od roku 1993 působil i jako lesní stráž.studoval několik let při zaměstnání vysokou školu lesnickou. Tak, jako skutečným umělcům - malířům, básníkům, skladatelům - nezbývá než tvořit, protože je k tomu cosi nutí, tak prožíval Oldřich Kankrlík svůj vztah k ochraně přírody. Byl obdařen schopností vnímat a prožívat přírodu jakoby zevnitř, ne jako pouhý pozorovatel, ale jako její součást. Jakoby viděl a prožíval svět a lidské zásahy očima ptáků a dalších stvoření, která tak miloval,cítil s nimi a důvěrně je znal. Ochraně přírody zasvětil postupně všechen svůj čas a větší část života. Na výlety do terénu sebou bral pan Kankrlík svoji dceru a postupně i dvě vnučky a vnuka, ti si rádi připomínají nezapomenutelné zážitky a napínavé příhody. Pan Kankrlík měl vždy psa-drsnosrstého foxteriéra. Ti, kteří se s panem Kankrlíkem setkávali a utkávali při veřejném projednávání územních rozhodnutí a jiných správních řízení, považovali někdy jeho postoje za 4

5 extrémní. Jeho postoje vycházely z dlouholetých zkušeností a jeho jednání bylo nanejvýš nezištné.v posledních letech absolvoval za Český svaz ochránců přírody více než 100 správních řízení ročně. Šlo zejména o projednávání staveb ve volné krajině, vypouštění kříženců kachny divoké, odbahňování rybníků, zásahy do břehových porostů. V počtu zhotovených a instalovaných ptačích budek by se měl asi ucházet o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na nejodlehlejších místech jindřichohradecka budeme potkávat tyto ptačí domovy označené velkými číslicemi. Pan Kankrlík jich zhotovil a instaloval Zavěšené budky potom obcházel s žebříkem na rameni, průběžně je kontroloval, opravoval a čistil; to se dělá v době mimohnízdní, tedy v zimě, kdy padá za krk sníh, zebou ruce a žebřík často podkluzuje. Za dvě zimy vyčistil několik tisíc budek na základě smlouvy mezi Lesy České republiky a ČSOP. Díky detailní znalosti terénu mohl připravovat podklady pro vyhlašování přírodních rezervací (Kačležský a Krvavý rybník), významných krajinných prvků,přírodních památek (rybník Horní Lesák u Dolní Radouně, Luží u Lovětína). Navrhoval ochranu památných stromů, podílel se na zpracování posudků EIA, udržoval například chráněné území Skalák vřesoviště, kde roste klikva, prha arnika, vrba ušatá; zúčastňoval se aktivně sčítání ptáků v rámci Evropského festivalu ptactva. Podílel se na údržbě lokality Mokřady a rašeliniště Mrchovák. Jeho činnost při kroužkování ptáků zdokumentovala Česká televize. Věnoval se mládeži, pořádal ornitologické vycházky kolem Kačležského a Lásenického rybníka, konzultoval diplomové práce vysokoškoláků. S odchodem pana Oldřicha Kankrlíka ztrácí ochrana přírody na jindřichohradecku houževnatého, zaujatého a nezištného člověka, za kterého nyní není náhrada. Uvádíme úryvek z jeho posledního dopisu:.jinak jsem z vlastní vůle opravoval a čistil budky v prosinci, bylo k tomu počasí ale bohužel na Nový rok jsem musel na pohotovost s průduškami a oni tvrdili,,že je to slabost srdce (sekli se) a chtěli mě hospitalizovat, musel jsem podepsat reverz.tak jsem promeškal část ledna,tady nebyl sníh a šlo to dělat,teď se oficiálně do lesa nesmí,no doufám,že ten sníh brzy sleze. Společně s rodinou se přišli naposledy rozloučit s panem Oldřichem Kankrlíkem jeho přátelé a známí v pondělí do kostela sv.václava. Vyjádřili tak svoji úctu a dík za jeho celoživotní činnost. Nový stavební zákon Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon. Tento nový předpis zásadně mění dosavadní správní řízení (zejména územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení). V praxi přináší řadu nejasností a překvapení, (možná bude časem novelizován, ale to není předmětem této informace). Za velmi podstatnou změnu je třeba považovat další posílení úlohy tzv. územního plánu. Z hlediska umisťování staveb platí, že stavby mohou být umístěny pouze tam, kde to odpovídá územnímu plánu. Tam, kde územní plán není schválen, řídí se územní řízení tzv. intravilánem obce. Tam, kde vymezení intravilánu obce (jde o stav ze 60.let minulého století) neodpovídá realitě, obce přistupují k vymezení tzv. Zastavěného území. Stanovení tohoto zastavěného území je často jediným způsobem, jak mohou obce řešit umístnění staveb (třeba i kůlny u řádně kolaudovaného rodinného domku), do doby vyhlášení územního plánu. Proto v současné době probíhá řada správních řízení, která jsou pro určení zastavěného území předepsána (detailně viz ustanovení stavebního zákona). Jde zhruba o to, že jsou vyhotoveny mapové podklady, kde je navrženo vymezené zastavěné 5

6 území. K těmto podkladům se svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče. Konání místního šetření se oznámí nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány pak musí uplatnit svá stanoviska do 30 dnů od místního šetření, jinak se k nim při vyhlášení zastavěného území nepřihlíží. Z uvedených údajů a z mých zkušeností, jako místního zastupitele vyplývá, že během nadcházejících letních a podzimních měsíců může býít někde ve správních řízení docela horko. Ing. Erik Geuss Financování ochrany přírody a krajiny v letech Programové období představuje pro Českou republiku výjimečnou příležitost především vzhledem k výraznému zvýšení financí, které bude možno čerpat ze strukturálních, případně dalších, fondů. Pro oblast ochrany přírody a krajiny budou nejvýznamnější následující finanční zdroje: Operační program Životní prostředí , Program rozvoje venkova a program Life+. K dispozici však budou také další programy, které budou pro tuto oblast využitelné, např. Operační program Přeshraniční spolupráce nebo jednotlivé Regionální operační programy (každý zvlášť pro jednotlivé NUTS II, tedy 1 3 kraje). K nadnárodním finančním zdrojům patří rovněž Finanční mechanismy EHP/Norsko, kde je životní prostředí rovněž jednou z podporovaných oblastí. Bohužel časový harmonogram přípravy ČR na čerpání v období je oproti plánovanému harmonogramu opožděn. V současné době již byla vyhlášena první výzva do Programu rozvoje venkova, konkrétní opatření na která je možno žádat dotace se však netýkají přímo ochrany přírody a krajiny. První výzvu do Operační ho programu Životní prostředí lze očekávat nejdříve na podzim roku 2007, spíše však ale až počátkem roku Výzva do programu Life+ bude by měla být podle posledních informací zveřejněna v září 2007, třetí a poslední výzva do Finančních mechanismů EHP/Norsko pak ještě o měsíc dříve, tedy v srpnu Pro informaci uvádíme přehled oblastí podpory i příklady konkrétních podporovaných aktivit u dvou nejvýznamnějších programů Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova: I. Operační program Životní prostředí Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; technická opatření u bodových zdrojů znečištění, opatření na snížení eutrofizace povrchových vod Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní Podporované aktivity: výstavba poldrů, úpravy koryt v zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým způsobem Oblast podpory: 6.1 Implementace péče o území soustavy Natura 2000 Podporované aktivity: opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu území a populací druhů Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, péče o chráněná území, opatření k předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženým druhům, regulace a likvidace invazních druhů, investice na obnovu návštěvnické infrastruktury 6

7 ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability, opatření ke zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Oblast podpory: 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podporované aktivity: realizace opatření vedoucích ke zvyšování retenčních možností krajiny, opatření proti vodní a větrné erozi Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Podporované aktivity: projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace na brownfields, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích Oblast podpory: 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Podporované aktivity: stabilizace a sanace sesuvů, provádění geologických a hydrogeologických prací (i ve vazbě na zdroje pitné vody) Více informací: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/ Praha 11-Chodov, Kontakt pro oblast podpory 1.1, 1.3: Ing. Ivana Vráblíková, tel.: , Kontakt pro oblast podpory : Ing. Michal Slezák, tel.: , II. Program rozvoje venkova Oblast podpory: I Zvyšování hospodářské hodnoty lesa Podporované aktivity: úprava chemismu lesních půd, včetně hnojení při obnově porostů, obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porostů, výchova lesních porostů Oblast podpory: I.1.4 Pozemkové úpravy Podporované aktivity: realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních opatření, realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny Oblast podpory: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost Podporované aktivity: vzdělávací projekty včetně oblasti zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, lesnického hospodaření Oblast podpory: II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) Podporované aktivity: hospodaření na minimálně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost Oblast podpory: II Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Podporované aktivity: hospodaření nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost v oblastech vymezených jako území Natury 2000 a současně jako I. zóna CHKO 7

8 Oblast podpory: II Titul ekologické zemědělství Podporované aktivity: zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství na minimální ploše 1 ha Oblast podpory: II Louky Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů luk (viz. Podrobné podmínky agroenvi programů Oblast podpory: II Pastviny Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů pastvin (viz. podrobné podmínky agroenvi programy) Oblast podpory: II Titul zatravňování orné půdy Podporované aktivity: zatravnění půdního bloku nebo jeho dílu o minimální výměře 0,1 ha včetně následné péče (sečení, pasení) v souladu se specifickým režimem (omezení hnojení a používání herbicidů) Oblast podpory: II První zalesnění zemědělské půdy Podporované aktivity: zalesnění zemědělské půdy a následné péče v souladu s platnou právní úpravou jako podpora diverzifikace výroby Oblast podpory: II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu Podporované aktivity: hospodaření vedoucí k zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa v územích Natura 2000 Oblast podpory: II Zlepšování druhové skladby lesních porostů Podporované aktivity: pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajištění udržení a rozvoje biodiverzity lesních porostů Oblast podpory: II Neproduktivní investice v lesích Podporované aktivity: zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Oblast podpory: III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu Podporované aktivity: v obcích do 2000 obyvatel mimo jiné také budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně Výše podpory: až 90 % uznatelných výdajů Příjemci: zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou Více informací: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha , R. Barták 8

9 Co je KRASEC? KRAjská Síť Environmentálních Center KRASEC vznikla během posledních dvou let v Jihočeském kraji díky projektu podpořenému z Evropského sociálního fondu. Vyškolení poradci nabízejí veřejnosti své služby v rámci ekologických poraden ve všech okresech kraje, vyšlo už sedmé číslo časopisu Krasec a na webových stránkách sítě (www.krasec.cz) funguje on-line poradna a pravidelně tam přibývají aktuální zprávy i rozsáhlejší dokumenty. V rámci projektu se již uskutečnilo mnoho různých akcí pro veřejnost. Organizace zapojené do sítě KRASEC hledaly cestu, jak strukturu vytvořenou v rámci projektu, komunikační kanály a distribuční síť využít i nadále. Proto vznikla myšlenka na institucionalizaci, která umožní spolupráci mezinárodní (např. s podobnými strukturami v Rakousku) a efektivní spolupráci mezisektorovou(s veřejnou správou, odbornými institucemi apod.). Proto se, symbolicky prvního jarního dne r. 2007, uskutečnilo první členské shromáždění občanského sdružení Krasec. Zakládajícími členy jsou nevládní neziskové organizace Calla (Č.Budějovice), Český nadační fond pro vydru (Třeboň), Rosa, o.p.s. (Č. Budějovice) a Ekologický právní servis (Tábor), které si vám dovolujeme blíže představit ve druhé části tohoto článku. Předsedkyní o.s. Krasec byla zvolena Hana Janáčková Kojanová (Rosa) a v jeho výkonné radě jsou dále Edvard Sequens (Calla) a Marcela Roche (ČNF pro vydru). Do sdružení dále vstoupily organizace Ekowatt (Č.B.), CEGV Cassiopeia (Č.B.), Florianus (Jindřichův Hradec), Jihočeské matky (Č.B.) a Regio Písek, o.p.s. (Písek). Se sdružením chtějí nadále spolupracovat prachatická Dřípatka a strakonická Šmidingerova knihovna, které provozují ekologickou poradnu. Občanské sdružení Krasec chce navázat na partnerství sítě KRASEC s Jihočeským krajem a pomáhat naplnit některé konkrétní cíle Krajské koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Sdružení zajistí aspoň minimální síťové služby koordinaci ekologických poraden, provoz webu a společnou prezentaci. V současné době shání dotační podporu, aby pokud možno všechny služby pokračovaly ve srovnatelném rozsahu jako dosud a ve stále se zvyšující kvalitě. Zakládající členové občanského sdružení KRASEC se představují ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity Rosa je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Původně byla založena jako nadace, posléze se transformovala na obecně prospěšnou společnost. Najdete ji v "Domě služeb" Jihokov na Senovážném náměstí 9, v Českých Budějovicích. Rosa se již 16 let snaží šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. Rosa provozuje ekologickou poradnu, veřejnosti slouží i její bohatá environmentální knihovna a videotéka. Těžiště činnosti spočívá v osvětových vzdělávacích projektech. Hlavními tématy jsou podpora 9

10 udržitelné spotřeby, místní produkce a ekonomiky. Rosa vydává i vlastní publikace. Rosa je členem Sítě ekologických poraden (STEP). Těžiště činnosti Rosy je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Snaží se občanům zpřístupnit objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních. K naplňování svých cílů Rosa využívá více forem práce: provozuje ekologickou poradnu pro veřejnost provozuje specializovanou environmentální knihovnu a videotéku pro veřejnost pořádá semináře a diskusní fóra k aktuálním tématům pořádá kurzy tvořivých řemesel vydává periodické i neperiodické publikace realizuje vlastní projekty podporuje vznik a rozvoj systému environmentální výchovy a osvěty v kraji podporuje zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů podporuje alternativní skupiny, jejichž činnost napomáhá myšlence trvale udržitelného rozvoje (Venkovská idyla, LET system) přispívat k vytváření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím. CALLA Ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991, nese svůj název podle chráněné rostliny - ďáblíku bahenního (Calla palustris). Posláním sdružení Calla je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V oblasti energetiky poskytujeme odborné zázemí pro obce a občanská sdružení s cílem prosadit trvale udržitelnou energetiku na bázi obnovitelných zdrojů. Zajišťujeme informační servis, vydáváme osvětové materiály, pořádáme tematické semináře, konference a exkurze. Na internetu jsme zprovoznili databázi instalací obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz). Zaměřujeme se rovněž na přednášky k problematice energetiky pro všechny stupně škol i pro další veřejnost. Zájemcům je v kanceláři Cally k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy pojednávajícími o energetice. Vstupujeme též do přípravy zákonů a energetických koncepcí, ve kterých nám jde o upřednostnění úspor energie a zavedení decentralizovaných, obnovitelné zdroje využívajících energetických systémů. Základem naší práce je využívání zákonné možnosti vstupovat do správních a dalších řízení, ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu a krajinu. Z pozice účastníka řízení existuje možnost ovlivnit řadu investičních záměrů, které mají negativní vliv na životní prostředí. Radíme občanům a místním iniciativám v problematice ochrany přírody a krajiny s důrazem na správný a odborný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, využívání práva na informace a účast ve správních řízeních. Cílem naší činnosti je zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech majících vliv na životní prostředí a zlepšení komunikace mezi občany a úřady. Naše působení je zaměřeno rovněž na tvorbu 10

11 územních plánů a rozvojových a odvětvových regionálních koncepcí. K osvětovým aktivitám slouží i tematické výstavy a přednášky. K základní náplni naší činnosti patří v neposlední řadě tzv. "klasická" ochrana přírody, která spočívá v každoročních asanačních zásazích v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn. Tyto zásahy provádějí členové sdružení pod různými hlavičkami již od roku Práce při údržbě zamokřených luk v nivě říčky Stropnice představuje zejména ruční kosení rákosu, bezkolencových luk a odstraňování náletových dřevin. Ekologická poradna sdružení Calla se mimo běžná témata specializuje na problematiku ve třech oblastech - trvale udržitelná energetika, ochrana přírody a krajiny a alternativy pro zemědělství. Vydáváme časopis Ďáblík, který přináší informace o našich aktivitách a projektech, na kterých jsme pracovali. Obsahuje názory, tématická pojednání, pozvání, avíza a jiné důležité informace. Ve spolupráci se společností ROSA pořádáme pravidelné diskuzní podvečery Zelené čtvrtky, se zajímavými hosty na různá témata, týkající se problematiky životního prostředí. Pravidelně se zúčastňujeme se stánkem ekologicko-výchovných a propagačních materiálů na ekotrzích. Calla je členem asociace Zelený kruh; asociace nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí. ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU Nevládní nezisková organizace založená v roce 1993, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí a jejímž cílem je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímaní přírody. Jejím posláním je přispět budováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životní prostředí. V čem jsme prospěšní lidem i přírodě? Osvěta, vzdělávání a poradenství výstavy a exkurze a akce pro veřejnost přednášky a programy pro školy a veřejnost výukové a osvětové materiály Nadační činnost, spolupráce a partnerství grantové programy na podporu ochrany přírody v regionu spolupráce se subjekty z veřejného i podnikatelského sektoru partnerství s obdobně zaměřenými organizacemi u nás i v zahraničí aktivní členství v sítí environmentálních poraden KRASEC aktivní členství v Asociaci nadačních fondů Věda a výzkum monitoring vydří populace na Třeboňsku spoluúčast při výzkumu vydří populace pomocí DNA analýz mapování výskytu vydry říční na území ČR 11

12 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS Nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice právní cestou, ovlivňující připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv a prosazující odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání. Ekologický právní servis se snaží dosáhnout: účinné ochrany práva občanů a jejich sdružení na příznivé životní prostředí, demokratického, spravedlivého a otevřeného rozhodování státních orgánů, lepšího přístupu občanů k soudům při právní ochraně veřejných zájmů a lidských práv, snadného a rychlého přístupu občanů k informacím, prospěšnosti nové legislativy pro občany a ne pro úzké zájmové lobby, zvyšování právního vědomí veřejnosti, implementace a ovlivňování práva EU, prosazování odpovědnost nadnárodních korporací, zapojení právníků a studentů právnických fakult do obecně prospěšných aktivit, otevření diskuse o palčivých tématech právní ochrany veřejných zájmů a lidských práv, jejich postupného řešení. poskytujeme bezplatnou právní pomoc jednotlivcům i komunitám v případech, kdy je ohrožováno nebo poškozováno jejich životní prostředí, řešíme závažné právní případy podporující rozšiřování možností účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí, právní cestou reagujeme na konflikt mezi tlakem na výstavbu velkých infrastrukturních projektů (dálnice, vodní cesty) a zájmy ochrany přírody a krajiny, pomáháme lidem, kteří jsou postiženi negativními dopady globalizace, zaměřujeme se na problematiku působení nadnárodních korporací, právními prostředky se snažíme o prosazování efektivní ochrany národních parků, chráněných krajinných oblastí, rezervací atd., sledujeme legislativní počiny vlády, ministerstev i jednotlivých poslanců a upozorňujeme na nedemokratická, diskriminační nebo prokorupční ustanovení připravovaných právních předpisů, spolupracujeme s právníky z jiných profesí a studenty právnických fakult s cílem ovlivnit jejich nazírání na využívání práva pro ochranu veřejných zájmů a lidských práv, nově pracujeme také na případech z oblasti ochrany diskriminovaných zaměstnanců a ochrany spotřebitele. EPS je členem mezinárodní sítě environmentálních právníků E-LAW (Environmental Law Alliance Worldvide), dále členem EEB (European Environmental Bureau), Asociace českých nevládních ekologických organizací Zelený kruh a mezinárodní sítě organizací OECD Watch. Iniciovali jsme vznik mezinárodní sítě Justice & Environment (J&E). Řešené kauzy: Hliníkárna Nemak na Mostecku - výstava Příběh sedláka Rajtera, LG. Philips Displays Hranice, Toyota Peugeot Citroen Automobils (TPCA) Kolín, Hyundai Nošovice, Papírna Myllykoski a spalovna odpadů v Opatovicích, Plánované rozšíření dálnice D1 (v kumulaci s R43), průtah dálnice D8 přes CHKO České středohoří, dálnice D11 NPR Libický luh, Dálnice D3, Nové mlýny, 12

13 Lidl Tábor, Lidl Rumburk, kauza Danone, golfová hřiště v Hluboké a v Čeladné, letiště Ruzyně, skládka Pozďátky, kamenolom Teletín, kanál Dunaj-Odra-Labe, brněnské supermarkety a další. Naše akce v nejbližších měsících roku 2007 Ekocentrum Šípek vás zve na odpolední vycházku s povídáním Ing. Petra Kunce odborníka na dřeviny z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (oddělení péče o krajinu) o historii a bohaté skladbě dřevin parkového porostu Městský park v proměnách času ve středu v 16:00 u kaple sv. Martina v Městském parku v Č. Krumlově V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce koná v Ekocentru Šípek též od 16:00 h. Účastnický poplatek 20,- Kč 13

14 Připojte se i vy s náměty na to, co Vás trápí v oblasti ochrany přírody a krajiny ve vašem okolí a s čím by vám mohlo ČSOP pomoci... 14

15 ZO ČSOP v Jihočeském kraji Název ZO Místo ZO Adresa ZO PSČ Telefon Mobil Okres ZO ZO ČSOP "VYSOČINA" Dačice Bedřicha Smetany 130/III Jindřichův Hradec Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč Hradecká 228 Telč Jihlava 01/81 ZO ČSOP TERCONSULT Protivín Hřbitovní Písek 15/07 ZO ČSOP VYŠŠÍ BROD Vyšší Brod Míru Český Krumlov 16/04 - "KALOPANAX" Nová Bystřice Lesnická Stanislav Kopáček Jindřichův Hradec 18/01 ZO ČSOP DECAPODA Protivín Protivín Ve Školce Písek 19/01 VOLARY Volary Za Baštou Prachatice 2. ZO ČSOP Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 1 Vajgar 568/III Dáňa Šprinclová Jindřichův Hradec 21/08 Medvíďata Tábor Tábor 2 Smolínova Tábor 21/12 Sezimovo Ústí Tábor 5 Hanojská Tábor 5. ZO ČSOP TÁBOR Tábor Krakovská Tábor 7. ZO ČSOP - jih, ZO 14/07 České Budějovice K. Tomana České Budějovice Písek II 18/08 Písek Lázeňská 674/ Písek STRAKONICE Strakonice 1 Obránců Míru Strakonice ZO 18/02 ČSOP MAKOV Čížová Nová Ves Písek ZO ČSOP 20/04 BLATNÁ Blatná Riegrova Strakonice ZO ČSOP ČIMELICE Čimelice č.p Písek ZO ČSOP HOŘEC Blatná Nad Lomnicí Strakonice ZO ČSOP CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ Pacov Výstavní Tábor ZO ČSOP MILEVSKO Milevsko 1 Komenského Tábor ZO ČSOP NOVÉ HRADY Nové Hrady Komenského Ján Dorotovič České Budějovice ZO ČSOP Šípek Český Krumlov Třída Míru Český Krumlov ZO ČSOP TŘEBOŇ Třeboň Březanova Jindřichův Hradec ZO ČSOP VELEŠÍN Velešín Na Hvízdalce Český Krumlov ZO ČSOP Planá Smetanov 655 Smetanov 655, Planá

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více