80. VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80. VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU"

Transkript

1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVII. Červen 2008 číslo VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU V prvních letních dnech vzpomene Náboženská obec Církve československé husitské v Tuřanech s díkůvzdáním, že již 80 roků slouží Husův sbor věřícím církve i širší veřejnosti. První podnět k jeho postavení byl dán v roce 1924, kdy jedna nejmenovaná věřící na zbudování darovala Kč, což byl v době po 1. světové válce výraz opravdové obětavosti. Tato jiskřička dala rozhořet nadšení a odvaze, takže po třech letech příprav byl položen základní kámen a za necelý rok byl Husův sbor otevřen pro službu věřícím. Podobu této památkově chráněné stavbě z období kubismu s prvky rondokubismu a konstruktivismu dal architekt Jaroslav Kincl, rodák z Tuřan. Odborné zednické práce byly svěřeny tuřanskému zednickému mistru Janu Hrabálkovi. Všechny přípravné, pomocné i dokončovací práce vykonali sami věřící. Po otevření bylo třeba vykonat ještě mnoho, než sbor dospěl ke své dnešní podobě. Jmenujme alespoň zavěšení zvonu Mistr Jan Hus, uložení prsti z legionářských bojišť a z Kounicových kolejí - místa poprav za 2. světové války - do schránky ve zdi sboru, vybavení interiéru bohoslužebným stolem, kazatelnou a lavicemi dle návrhu arch. B. Máčela. Velkým darem je obraz Světlo pravdy Kristovy, který pro Husův sbor namaloval akademický malíř, tuřanský rodák a člen církve, Rudolf Kundera. Husův sbor otevírá své dveře každou neděli v 9 hod. k bohoslužbě těm, kdo chtějí slyšet Boží slovo a účastnit se společenství víry. Pořádají se zde také koncerty, přednášky, výstavy a programy pro děti. Za 80 let života v tomto sboru poděkujeme Pánu Bohu v sobotu 21. června 2008 v 15 hodin při bohoslužbách, kterými poslouží brněnský biskup Církve československé husitské ThDr. Petr Šandera a na které všechny srdečně zveme. Husův sbor je připraven sloužit každému, kdo hledá dobrou cestu tímto světem a tímto časem k Bohu a jeho království. Světluše Košíčková, farářka Pozvánka na vernisáž Městská část Brno Tuřany a ZŠ Měšťanská 21, Brno Tuřany u příležitosti výročí 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech srdečně zve veřejnost na zhlédnutí výtvarných prací dětí na téma Bylo, nebylo aneb příběh z Tuřan Vybrané kresby dětí budou vystaveny v prostorách úřadu MČ Brno Tuřany. Výstava začíná vernisáží v pondělí dne 23. června 2008 v 17 hodin. Účinkuje školní pěvecký sbor. Výstava bude přístupna do konce července každé pondělí a středu.

2 VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ Rada na 39. schůzi dne : schválila: - poskytnutí dotace ve výši Kč Církvi českosl. husitské na opravu varhan v Husově sboru v Tuřanech, - poskytnutí dotace ve výši Kč TJ Brno - Dvorska na zajištění dostihových dnů, - podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč z MV GŘ Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno - Holásky a dofinancování nákupu z rozpočtu města Brna, - pronájem části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany MVDr. Müllerové za účelem zřízení cvičiště pro psy, - cenovou nabídku firmy Karol Enhof, Výčapy na dodání informační skříňky do Br. Ivanovic za cenu Kč, - poskytnutí dotace ve výši Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění provozních potřeb - zastřešení pergoly nad parketem a posezením v areálu dostihové dráhy, - poskytnutí dotace SDH Br. Ivanovice na netradiční hasičské hody (zapůjčení krojů a hudba) ve výši Kč a na hasičskou soutěž dne (zakoupení cen) ve výši Kč, - nákup květin na oslavu Dne matek od firmy AGRO Brno-Tuřany ve výši Kč, - nabídku ak. mal. L. Zálešákové na vypracování restaurátorského průzkumu polychromované dřevěné plastiky Jana Sarkandra v kapli v Br. Ivanovicích za cenu Kč, - poskytnutí dotace SK Tuřany na provoz ve výši Kč, Tenisovému klubu Tuřany na provoz ve výši Kč, TJ Brno - Dvorska ve výši Kč na uspořádání dětského dne, - nabídku Technických sítí Brno na vybudování stožáru a připojení radaru na zdroj el. energie na ul. Sokolnická v ceně Kč, - nabídku ak. mal. M. Zálešáka na pokračování restaurátorských prací ve společenském centru radnice (historické umyvadlo, strop) v ceně Kč, - cenovou nabídku firmy JKV Opava na úpravu prvků vánoční světelné výzdoby na LED systém za cenu do Kč, vzala na vědomí: - Výzvu k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany se bude konat v h v prostorách radnice. - cenovou nabídku firmy Truhlářství M. Pernes, s.r.o. na výrobu a montáž kuchyňské linky do společenského centra radnice v ceně Kč, - cenovou nabídku firmy SIGNEX s.r.o. na aktualizaci dopravního značení pro blokové čištění místních komunikací v ceně Kč. Rada na 40. schůzi dne : jmenovala: - pana Ivana Draholu předsedou Komise dopravní a veřejného pořádku, souhlasila: - s obsahem investičního záměru Dokončení rekonstrukce radnice MČ Brno - Tuřany a ukládá ÚMČ jeho předložení orgánům města Brna jmenovala: - komisi pro posouzení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavu splaškové a dešťové kanalizace a obnovu komunikací ve Dvorskách ve složení: Ing. Dorazil, Ing. Gallová, p. Svoboda, Ing. Petrás, Ing. Harašta, CSc., schválila: - cenovou nabídku firmy Lubomír Straka FLORA servis na obnovu a realizaci dětských herních prvků v lokalitě Lesíček v ul. Jubilejní za cenu Kč. Rada na 41. schůzi dne : schválila: - odstranění betonových květináčů mezi ul. Sokolnická a Dvorecká na žádost Techn. sítí Brno tak, aby zůstal uzavřen průjezd z ul. Sokolnické, - nabídku nahrávacího studia TWR-CZ Brno na pořízení nahrávky s cimbálovou kapelou Gajdoši za cenu do Kč a výrobu ks CD nosičů za cenu Kč pro připravovanou oslavu 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech, doporučila Zastupitelstvu: - nesouhlasit s pořádáním leteckých dnů na letišti Tuřany z důvodu překračování hygienických limitů hluku (měření prováděla KHS JmK v r. 2007) a uložila ÚMČ seznámit s tímto usnesením osoby, které převzaly záštitu nad touto akcí v r. 2007, neměla námitky: - proti záměru společnosti Vivacity umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 1339/11 k.ú. Br. Ivanovice při Petlákově ulici, - proti záměru společnosti Letiště Brno umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 2276/1 k.ú. Tuřany, vzala na vědomí: - závěry kontroly Krajské hygienické stanice v MŠ Holásecká a doporučuje ředitelce MŠ řešit množství dětí ve třídách využitím volné kapacity druhé budovy MŠ ve Dvorskách. Rada na 42. schůzi dne : schválila: - uzavření smlouvy s firmou Pöyry Environment na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Kanalizační stoky Brno - Tuřany, k.ú. Dvorska, 2 a pověřila starostu předložením projektu na rekonstrukci areálu koupaliště a tělocvičny v ZŠ Měšťanská. Zastupitelstvo na 11. zasedání dne : - Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. složil slib nového člena Zastupitelstva (náhradník za zemřelého Vladimíra Bartla). Zastupitelstvo zvolilo: - Ing. Jana Šnajdra členem Rady MČ Brno-Tuřany, souhlasilo: - s hospodařením a finančním vypořádáním MČ za r a schválilo: závěrečný účet MČ za rok 2007: celkové příjmy ve výši tis. Kč celkové výdaje ve výši tis. Kč zdroje po finančním vypořádání ve výši tis. Kč celkový výsledek hospodaření za běžný rok tis. Kč stav fondu rozvoje a rezerv ,29 Kč stav sociálního fondu 3 168,00 Kč doporučilo: - statut. městu Brno schválit pro realizaci stavby prodej pozemku p.č k.ú. Br. Ivanovice za podmínky zajištění rekonstrukce silnice Sladovnická a zajištění posílení spojů MHD v době příjezdu žáků sportovních tříd do školy a v době jejich odjezdu ze školy a nedoporučilo schválit prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Br. Ivanovice společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s.r.o.

3 PRVNÍ MÁJ V TOŘANECH V Tořanech, podle starodávnýho zveku, zastrkávale děvčata za vokna ha dveři zelený smítke z verašenýho bezo, habe se zabránilo čarodějnicim vstupo do domo. Tořanští chlapcí dávali děvčatům do komína májko. Co to bylo, ta májka? Bela to pěkná větev vrbová nebo topolová. Dokavád bela došková střecha, zapichla se taková májka do došků. Dež se pak střecha pokrela křidlicó, dávale se májka do komína proto, aby se střecha nepoškodila. Tak zasi jednó bela nás parta vérostků, tak vokolo dvaceti let a domlóvali sme se, jaký májke dáme letos naším děvčatům. Taky příroda nám šla toho roko pěkně na ruko, že liste na větvích bele juž pěkně verašený. Každé z nás sme měli juž předem vehlídnutó pěknó větev a vobhlídnutó střecho děvčete, který se mo líbilo. Každé si homiňoval, že tá jeho májka mosí bét tá népěkňéši. Tak sme večír juž stáli ho Karasovýho mostko ha čekali sme, haž se setmí. Kamarád Pepa se přinesl krásnó velkó větev. Chestal se jo pro Lénynko, děvče jako losk. Ten Pepa můhl na ní voči nechát. Hale tetka, jako jehí matka, nechcela vo Pepe hani slešet. Jak se setmělo, Pepa přešil k Lénynčinýmo domko, vezul se bote, habe nenadělal moc kraválo, složil je do žundra ha lezl s májkó na střecho. Dal tó májko do kumína ha divá se na ňo, divá. Je to pěkná májka, říká, hale můhla be bét ešče pěkňéši, debe měla pantle. Vrátil se se střeche vdůli, přinesl se z domo nastřihané červené a bílé orkaf, znovo velezl na střecho a tó májko tam téma pantlama pěkně vekrášlel. To vite, nejaká tá křidlica mo praskla pod nohama, jináš to nešlo. Tetka měla lehký spaní a hoslešela na střeši nejaké ten šramot. Vloni se nechala vopravit celó střecho a fčil jí kdosi po ní hóziruje! Přehodila se přes rubáč vlňáček a vešla ven. V žondře zakopla vo te Pepove bote. Vzala je pod pažo ha zavolala na střecho: Počké te kunte, tó křidlico přindeš zétra zaplatit a te bote si bero dum! Pepa se krčil za kumínem a za chvílo skočil vdůli ze střeche. Jeho bote bele fuč a bél problém, v čém pude zétra do poviváro do práce. Me, vostatní klucí, sme si ešče dodělali naše májke a šli sme spat. Brzo ráno poslal Pepek jejich Karolínko, abe šla k tetce pro te bote. Hale tetka hominěná, že ne, ha nedá. Hať příde Pepa sám ha zaplatí škodo, co na střeši hodělal. Vzkaz slešela Karolínka, hale slešela jé taky Lénynka. Povidá mamince celá čevená: Hale mami, takovó pěknó májko jako já mám, nemá žádný děvče v celéch Tořanech! Tetka vešla ven ze dveři, pudívat se na ten důkument. Vobhlídla májko a celó střecho a říká: Vopravdo, je to pěkná májka, moc pěkná, takuvá čest pro našo Lénynko! A škoda na střeši, deť to néni hani poznat. Hale to mý děvče, tá Lénynka, jak je celá červená radoščó! Dala Karolínce te bote a šla po svý práci. Co dobře končí, všecko je dobrý! Jan Franc, nar. 1895, starosta Brno - Tuřany z knížky Boženy Svěrákové,,U NÁS V BRNĚ" SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNĚNSKÉ IVANOVICE, JAHODOVA 5 POŘÁDÁ 21. června 2008 NETRADIČNÍ HASIČSKÉ HODY Program: hod. - krojovaný průvod trasa: hasičská zbrojnice na ul. Jahodová, Pastevní, Sladovnická, Ivanovické nám., Tuřanská, Glocova, Vyšehradská, Jubilejní a odpolední taneček v areálu bývalé školy (dnes PRAH) na ul. Tuřanská hod. - večerní zábava v areálu bývalé školy, k tanci bude hrát kapela ZLAŤANKA Na průvod i k tanci zvou srdečně hasiči Brněnské Ivanovice I takhle se kdysi slavil první máj!!! Fotografie je datována 1. Máj Co nám schází, je účel takového oblečení na oslavě 1. máje a alespoň někdo, kdo by se poznal. Můžete nám někdo pomoci? Těším se na Vaše reakce. Ivana Kolečková, kronikářka 3

4 Upozornění na odtah motorových vozidel Upozorňujeme majitele motorových vozidel, kteří nerespektují dočasný zákaz stání svých vozidel na místních komunikacích z důvodu konání blokového čištění, na skutečnost, že jejich vozidla mohou být odtažena. Ceník odtahů platný od : Manipulace s vozidlem naložení a vyložení 600 Kč + 19 % DPH (manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej započítat jen jednou na jedno vozidlo) Ujeté kilometry 25 Kč/km + 19 % DPH (Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté kilometry max. do vzdálenosti 10 km tj. celkem 20 km.) Parkovné vč. nákladů na provoz plochy a výdej vozidla: - první den 250 Kč/den + 19 % DPH - každý další započatý den 100 Kč/den + 19 % DPH Přirážka za výdej vozidla po pracovní době, tj. od h, dny pracovního volna a pracovního klidu 250 Kč vč. 19 % DPH Výdejní doba ve všední den: 8.00 až hodin Odtahová firma: Firma Černý s odtahovou plochou, Drážní 9, Brno Slatina, tel.: , Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 PČR. Termíny blokových čištění na rok 2008 byly zveřejněny v minulém čísle tuřanských Listů, najdete je také na Rehabilitace pro veřejnost V Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně - Chrlicích, Chrlické nám. 2 je otevřena i pro veřejnost komplexní rehabilitační ambulance zaměřená na onemocnění pohybového aparátu. Nabízí vodoléčebné, elektroléčebné procedury, léčebný tělocvik, nahřívání alpskou rašelinou, míčkování, měkké a mobilizační techniky a reflexní masáže. Před návštěvou je potřeba mít vystaven poukaz na rehabilitaci od svého ošetřujícího lékaře. Služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, kromě VZP. Na přímou úhradu se lze objednat i na klasické masáže. Provozní doba je hod., tel , LISTY 3/2008 V Í T Á N Í D Ě T Í V sobotu 29. března 2008 byly slavnostně uvítány tyto děti : Jan Pokorný, Eliška Koudelková, Jakub Měrka, Filip Karásek, Lukáš Havlát, Michaela Nejedlá, Mia Ševčíková, Jakub Schnierer, Michal Fiala, Denisa Ondrová, Dominik Podešva, Jakub Šik, Marie Brtníková, Marcela Dvořáková, Sára Petříčková, Elli Tesařová, Karolína Malcová, Karolína Hepnarová, Jakub Dohnal, Natalie Zelinková, Daniel Gromes, Kateřina Lerchová, Dorota Hudečková, Damián Petrovský. Rodiče i děti přivítala paní místostarostka Ing. Vlasta Hrdlíková a pásmo písniček připravily děti z mateřské školy V aleji. Poděkování za příjemný průběh této slavností akce patří také učitelkám mateřské školy a členkám sociálně zdravotní komise Rady městské části Brno Tuřany. matrikářka Blanka Gärtnerová Poděkování MŠ Děti mateřské školy U Lípy Svobody 3 děkují paní Smutné za bezplatnou přepravu dětí do divadla Radost, panu Mannerovi za převoz písku z kontejneru do pískoviště, paní Sosnarové za zakoupení výtvarných potřeb, paní Pustinové za dárky pro děti na školu v přírodě, paní Živělové za ušití návleků a paní Reiterové za zajištění dovozu písku pro děti. Ještě l reklama Marie Přichystalová, ředitelka MŠ MILÍ ČTENÁŘI a návštěvníci KNIHOVNY Knihovna J. Mahena, pobočka Tuřanské nám.1 si Vás dovoluje upozornit na prázdninové omezení půjčovní doby: STŘEDA hod. Ve dnech 28. července 8. srpna 2008 bude provoz zcela uzavřen z důvodu dovolené. Za pochopení děkuje a na Vaši návštěvu se těší vaše knihovnice Jitka Schubertová povinné ručení - havarijní pojištění - cestovní pojištění pojištění domácností a budov - pojištění odpovědnosti životní a úrazové pojištění - penzijní fond Dagmar Illeová a Radek Zuščák, jednatelství Tuřany Pondělí 12:30-18:00, středa 12:30-17:00, pátek 9:00-11:30 Holásecká 31 objekt zdravotního střediska Telefon: ,

5 VÝZVA OBČANŮM V průběhu zářijových oslav vzniku Tuřan bude otevřena pro veřejnost i ZŠ Měšťanská 21. Škola se chce prezentovat výstavami prací a úspěchy svých žáků. Zejména půjde o kresby, výrobky, projekty, literární práce apod. Také máme představu o vytvoření výstavy o minulosti školy. Proto prosíme pamětníky o zapůjčení jakýchkoliv dokumentů, fotografií, učebních pomůcek, knih, které přiblíží život ve škole i mimo ni. Vše po skončení výstavy vrátíme. Materiály bude shromažďovat ve škole ing. Jitka Široká, tel , na kterou se můžete obrátit i s dotazy. Předem děkujeme za spolupráci. Ing. Jitka Široká NEJVĚTŠÍ KULTURNÍ AKCE? Těžko říct, jestli by se takto dalo označit vystoupení žáků ze ZŠ v Brně Tuřanech. V každém případě se však jistě jednalo o akci, na které se letos setkalo největší množství obyvatel Tuřan dohromady. Tohle společné vystoupení jednotlivých tříd ze všech tří budov základní školy v Tuřanech, které se nazývá Akademie, se letos konalo již po třetí a proběhlo 29. dubna. Vedení ZŠ si vzpomnělo na své poznatky z loňských let, kdy se tato akce konala na Orlovně (a budova na Rolencově ulici taktak že nepraskla pod náporem návštěvníků) a přesunulo vystoupení na větší Sokolovnu. Při dopolední generálce, kdy si žáci předvedli své písně, vyprávění a tance vzájemně, kapacita sálu ještě dostačovala Okolo půl páté odpoledne se sál začal plnit rodiči a prarodiči žáků, další přicházející diváci se museli uchýlit na horní ochozy budovy. Zástupy byly nekonečné, lidé se tísnili na balkoně i pod ním, postávali v uličkách a snažili se najít volnou skulinku, aby viděli na pódium. Akce začala v 17 h, kdy ředitelka školy přivítala všechny přítomné a poděkovala učitelům za jejich práci při přípravě vystoupení. Pak už se slova ujali žáci 9. třídy - Adéla Petrášová a Simon Vejtasa, kteří celou akci vtipně moderovali. Během 90 minut se na podiu sokolovny pod zářícím reflektorem vystřídaly takřka všechny třídy ZŠ. Výkony žáků během vystoupení dokázaly přihlížející rozesmát, nadchnout, rozpohybovat i roztleskat. Nebylo vystoupení, které by nekončilo ohlušujícím aplausem. Krásnou tečku za besídkou udělali žáci 9.B, kteří předvedli ve svém podání známou pohádku Mrazík a symbolicky se tak rozloučili se školou, kterou 9 let navštěvovali. Hrubým odhadem se v Sokolovně sešlo jistě přes 350 diváků. Když se k tomu připočte 250 vystupujících žáků, dostaneme číslo 600. To je přibližný počet lidí, který se na této akci sešel. Všichni odešli s pocitem příjemně stráveného podvečera a s přáním, aby se všichni za rok na Akademii zase sešli. Stejně, jak už zmínila paní ředitelka, děkuje organizační tým Akademie všem učitelům, kteří s žáky vystoupení pilně připravovali, a také TJ Sokol Tuřany za pronájem sálu. Tomáš Küfhaber ENGLISH JUNGLE V pondělí 14. dubna se opět uskutečnila soutěž v anglickém jazyce zvaná English jungle na ZŠ J.A. Komenského a tak jako minulý rok se i letos zúčastnili žáci naší školy. Soutěž probíhala následovně po úvodním přivítání a objasnění pravidel se přistoupilo k písemné části, jejíž součástí byl i poslech. Potom přišla na řadu část ústní, kde každý účastník přednesl připravenou anglickou říkanku nebo básničku a následovaly dotazy a otázky za účelem ověření slovní zásoby a porozumění frázím. Letos byly položeny určité hranice a omezení z hlediska počtu žáků, takže se tu sešli skutečně ti nejlepší z nejlepších. I v této ostré konkurenci dokázali naši žáci obhájit své místo na slunci. Špičkový výkon podal Ondřej Bláha z páté třídy, který se umístil na krásném čtvrtém místě a stupně vítězů mu ušly pouze o bod. Za podaný výkon mu gratulujeme. Dále Nikola Matějková z třetí třídy se umístila ve své kategorii na pěkném čtrnáctém místě a i Tomáš Anděl, který uspěl na třicátém místě. Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme. Vladimír Nezdařil Nejúspěšnější únorovou akcí školní družiny v ZŠ Požární byl Kloboukový bál plný her a soutěží, který si připomínáme touto fotografií. Vedení školy a učitelky 1. stupně ZŠ Měšťanská děkují Sboru dobrovolných hasičů z Holásek, který pod vedením pana Michala Krátkého a Lukáše Lacha připravil pro žáky tříd na hřišti v Holáskách Den dětí. V pátek předvedli hasiči dětem atraktivní ukázky hasičské techniky a připravili pro ně řadu soutěžních disciplín, kde si mohli žáci vyzkoušet např. pohyb na chůdách, střelbu ze vzduchovky, smotávání hadic ve stanoveném čase apod. Hasiči připravili dětem vskutku příjemné dopoledne a navíc předali žákům řadu užitečných informací. V pondělí byli hasiči cvičně v pohotovosti na Měšťanské. I starší žáci si prohlédli jejich novou techniku, seznámili se blíže s náročnou prací při zachraňování lidských životů a zopakovali si postup při vzniku požáru. 5

6 MEZINÁRODNÍ FINÁLE YAMAHASHOW 2008 Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, proběhla 27. března 2008 v hudební škole Yamaha Tuřany soutěž v populárním zpěvu. Ti, kteří se v této soutěži umístili na prvních pozicích, jeli reprezentovat Tuřany do celostátního kola v Českých Budějovicích. Tato tradiční soutěž se letos konala poprvé za přítomnosti zástupců ze Slovenska, takže se jednalo o soutěž v pravdě mezinárodní. Jednotlivé pobočky HŠ Yamaha z ČR i SR vybraly ze svých řad padesátku nejlepších zpěváků, kteří se 27._dubna utkali v jižních Čechách, aby změřili své kvality. Zástupcem nejstarších žáků byla Hana Trhlíková s písní z muzikálu Flash Dance. Její vystoupení doprovázela tanečnice Eva Babčanová a jejich společný výkon zvednul publikum ze židlí. Stejně tak strhující výkon podala i Katka Horňáková ve 3. kategorii s písní Mně se líbí Bob. Konkurence v jejich kategoriích však byla veliká, a tak na ně bohužel žádna z cen nezbyla. Za žáky 2. kategorie vystoupila Eliška Horňáková s písní Zámek v oblacích. Tuto muzikálovou melodii z Bídníků, kterou zpívá malý sirotek jménem Cossetka, podala Eliška tak, že v publiku nikdo ani nedýchal a přihlížejícím ukápla nejedna slza. Svým výkonem doslova převálcovala ostatní (i o 2 roky starší) soutěžící a přivezla si z Budějovic diplom za 3. místo. Naprosto suverénní výkon podal v kategorii nejmladších žáků Jiříček Vlach. On sám jel do Budějovic s odhodláním vyhrát. A vyhrál. Ve své kategorii nenašel soupeře sobě rovného a za své vystoupení s pohádkovou písní Dáme klukovi školy dostal zasloužené první místo. Stejně tak plnohodnotné výkony podaly i všechny 3 soutěžící z naší sesterské školy ve Bělé nad Svitavou, které na soutěži reprezentovaly svitavský region. Všem našim reprezentantům blahopřejeme a přejeme jim hodně sil a štěstí v dalších soutěžích. Mé zvláštní poděkování patří i manželům Horňákovým, kteří obětovali svoji volnou neděli a jeli s námi a s dětmi na soutěž až na jih Čech. Všechny žáky z HŠ Yamaha (včetně soutěžících z finále v Českých Budějovicích) jste mohli vidět na Orlovně 11. května 2008, kde vystoupili u příležitosti Dne matek, kterou pořádá HŠ Yamaha ve spolupráci s ÚMČ Brno Tuřany a se ZŠ Brno Tuřany. Tomáš Küfhaber, HŠ Yamaha Poděkování Jménem zarmoucené rodiny Bartlovy i jménem paní Ivanky Zavadilové bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestu našeho drahého syna, bratra, otce a druha, pana Vladimíra Bartla. Netřeba zdůrazňovat, jak nás jeho náhlý odchod z tohoto světa zasáhl. Bylo to příliš brzy, o to je to bolestnější. Jeho plány a tužby už nebudou nikdy naplněny. Tak jako to, co slíbil svým voličům, kteří jej zvolili za člena obecního zastupitelstva, tak i slib, který dal své milující družce Ivance, že ji pojme za svoji manželku. Hluboce si vážíme upřímných projevů soustrasti, nesčetných květinových darů, slov útěchy i nevídaného počtu smutečních hostů, kteří s námi prožívali nesmírnou bolest nad ztrátou milovaného člověka. V neposlední řadě děkuji i panu starostovi za krásná slova, pronesená nad hrobem. Zároveň Vás prosíme, abyste ve svých myslích uchovali věčnou vzpomínku na našeho drahého zesnulého, na jeho skutky, jeho dobré srdce, které bylo otevřené všem, ochotné kdykoliv pomoci, ale které ho zradilo na vrcholu jeho životních sil. Ještě jednou díky Vám všem! bratr Jan Hospic sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně pomáhá již 4 roky Hospic sv. Alžběty je nestátní zdravotnické zařízení určené nemocným, kterým jejich nevyléčitelné onemocnění způsobuje zdravotní potíže, a umírajícím. Tito lidé zde mohou v odborné péči lékařů, sester, ošetřovatelek, psychologa, duchovního a zároveň v přítomnosti svých příbuzných a blízkých prožít důstojně závěr svého života. Hospic svou činnost zahájil v roce Každoročně je do hospice přijato více než 100 těžce nemocných. Pomáháme nemocným, kterým současná medicína neumí vyléčit jejich onemocnění, ale umí mírnit jejich potíže spojené s nemocí (bolest, dušnost, nechutenství, zažívací potíže, psychické potíže, nehojící se rány apod.). Snažíme se tak zlepšit kvalitu života nemocných. Od ledna 2008 zahájil svou činnost Domácí hospic (domácí specializovaná paliativní péče, někdy je také užíván název mobilní hospic). Tým lékařů a sester poskytuje odbornou paliativní péči nemocným a jejich nejbližším (pečujícím) přímo v domácnostech. Cílem je, aby nevyléčitelně nemocní, kteří si to přejí, mohli zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Domácí hospic nabízí základní vyšetření nemocného lékařem, doporučení vhodné péče či léčby, pravidelné kontroly zdravotní sestry, podporu pečujících, přičemž nemocný zůstává v péči praktického lékaře. MUDr. Viola Svobodová, vedoucí lékařka hospicu 6

7 Policie ČR OOP Brno-Komárov informuje a žádá Žádost o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích Občané, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli svědky podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a situací, nechť laskavě sdělí své poznatky na OOP Brno-Komárov, tel , na linky 158 nebo 112, případně mohou vhodit vzkaz do schránky důvěry umístěné při vstupu do obvodního oddělení. Policie České republiky, obvodní oddělení Brno- Komárov, provádí šetření ve věci: - vloupání do nákladního vozidla Iveco RZ: 2B1 2324, ke kterému došlo v době od 14:10 hod do 14:25 hod dne na ul. Kaštanova v Brně. Dosud neznámý pachatel vniknul do vozidla po překonání levých dveří a následně odcizil příruční tašku s doklady řidiče a finanční hotovostí, čímž způsobil škodu ve výši Kč. - vloupání do osobního vozidla Daewoo Nexia RZ: 3B0 4387, ke kterému došlo v období od 19:00 hod. dne do 06:10 hod. dne Pachatel rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří a ze středového panelu odcizil zabudované autorádio zn. LG stříbrné barvy se zeleným podsvícením, čímž způsobil majiteli vozu škodu odcizením ve výši 500 Kč a škodu poškozením ve výši Kč. - vloupání do osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf, RZ: BZM 3241, ke kterému došlo v době od 15:05 do 15:10 hod. dne , na ul. Holásecká naproti MŠ. Dosud neznámý pachatel rozbil pravé boční okno vozu, z jehož vnitřní části následně odcizil černý koženkový batoh a černou koženkovou tašku přes rameno, ve které se nacházel mobilní telefon zn. Alcatel, zelená koženková peněženka a doklady, čímž způsobil majiteli škodu v celkové výši Kč. Hospic sv. Alžběty v současné době hledá k doplnění svého týmu na lůžkovém oddělení všeobecné sestry a ošetřovatele/ošetřovatelky a na částečný úvazek sociální pracovnici či pracovníka (informace u vrchního bratra p.bradáče, Dis, telefon ). Pro Domácí hospic hledá všeobecné sestry a lékaře (informace u vedoucí Domácího hospice Mgr. Plátové, telefon ). Jedná se o komplexní práci s nemocným i jeho rodinou. Předpokladem je odborná připravenost, ale také osobní zralost a motivace k hospicové službě. Nabízíme i získání zkušeností v lůžkovém hospici. Veškeré informace najdete na Policie České republiky OOP Brno-Komárov informuje: Od měsíce dubna roku 2008 je na obvodním oddělení Policie České republiky Brno-Komárov činné nové vedení. Vedoucím oddělení je npor. Bc. Jiří Rosman, zástupcem vedoucího pro prověřování a dozorčí službu byl jmenován npor. Mgr. Pavel Novotný, funkci zástupce vedoucího pro výkon hlídkové služby vykonává npor.bc.vít Žbánek a zástupcem vedoucího pro službu kriminální policie a vyšetřování zůstává npor.ing. Bc. Vít Schwarzbach. Drobné změny zaznamenala i služba policistů s územní odpovědností, na které se mohou obrátit občané v jednotlivých teritoriích. Pro oblast Tuřan vykonává tuto funkci prap. Stanislav Ovčáček, pro Brněnské Ivanovice a Holásky pprap. Zdeněk Brázdil. Pro kontaktování policistů obvodního oddělení využívejte služeb recepční služby, tel , fax Z policejní činnosti: Dne zahájil komisař Služby kriminální police a vyšetřování při OOP Brno-Komárov trestní stíhání osoby R. G. z Brna. Obviněnému je kladeno za vinu, že se nejméně v osmi případech v průběhu března a dubna roku 2008 dopustil kapesních krádeží na území města Brna na ulicích Dornych, Úzká a v jejich okolí, přičemž trestnou činnost prováděl v tramvajích 9 nebo 12, na zastávkách MHD, eskalátorech i ve volném prostranství s větší koncentrací osob. V zadokumentovaných případech se zmocnil peněženek v batozích nesených na zádech nebo přímo v kapsách oděvu poškozených, přičemž využíval jejich nepozornosti a svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně Kč. Za trestné činny krádeže a neoprávněného držení platební karty hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dobu dvou let. AUTOŠKOLA RAČANSKÝ ŠVEJNOHOVÁ Výcvik školení - kondiční jízdy VÝUKA TAKÉ V HOLÁSKÁCH Učebna a kancelář: Brno, Lidická 46 pondělí čtvrtek : hod tel.: , PEDIKÚRA U VÁS DOMA tel Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku 7

8 I když naše obec či městská část (v tomto případě jak libo) slaví 800 let, což je úctyhodné výročí, nemělo by se hledět jen dozadu na historii a na slavné osobnosti. Měli bychom se zamyslet nad současností a podívat se i trošku dopředu. I přestože by se současnost kritizovat neměla, což věděl už Kosmas, omluvte mou opovážlivost a dovolte mi trochu zvířit nasedaný prach Zeptám se hned a přímo: Líbí se Vám naše okolí? Líbí se Vám to, co vidíte, když jdete z práce nebo ze školy? Líbí se Vám to, co vidíte z autobusu či z auta, když jedete do města? Je mi vždycky trošku smutno, když projíždím přes Kaštanovou, tzv. Ráječkem. Musím si totiž vždycky vzpomenout na slavného návštěvníka Tuřan na jezuitu Bohuslava Balbína. Ten totiž ve své knize Diva Turzanensis, píše mimo jiné o kráse tohoto místa. A tak vždycky, když vidím ty odpadky kolem silnice, tu dálnici na obzoru, bilboardy, kvůli kterým museli ustoupit stromy, potok, který nevypadá příliš vábně a další součásti tamního dekora, v duchu si říkám: Balbíne, jak by se ti tu líbilo teď? Bohužel Ráječek to odnesl kvůli tomu, že to vždy byla příjezdová cesta do Tuřan a Chrlic a tak tam, kde vedla cesta lesem, jednou vznikla silnice a z lesa nakonec vznikla obytněprůmyslovo-zemědělská oblast, ať už tato kombinace zní jakkoliv šíleně. A radši další přemítání nad tímto místem ukončím. I když další místo, do kterého se chci zakousnout, mi nedělá o nic větší radost. A tím místem je Tuřanské náměstí. Hlavní náměstí jakékoli obce má být výkladní skříní. Pokud bych dál mluvil obrazně a dejme tomu, by to byl např. výklad samoobsluhy náš by měl určitě díru ve skle, vprostřed by hnil rohlík, nad tím by byl opadaný nápis ještě z minulého režimu a zřejmě by byl doplněný nějakou mini reklamou ze současnosti. Pokud náhodou musíte projít po náměstí po dešti, je opravdu impozantní kaluž před řeznictvím. Říkám si, že s příchodem potravinové krize a nedostatkem rýže, by se dala i ekonomicky využít. Nový chodník u pekárny je ve spodní části plný vody, takže po dešti stejně svou funkci nedokáže plnit. Občas si spíš připadám jak na parkovišti, protože auta stojí úplně všude. A barevné kontejnery vprostřed náměstí taky na kráse okolí nijak nepřispívají. Další fenomén, který mi leze krkem, jsou dopravní značky, reklamní cedule a billboardy. Takovým dopravním hřištěm je ulice Podlipná a její nejbližší okolí. Pro větší názornost, jsem udělal takovou mapku, kam jsem všechny značky zakreslil. Abyste nemuseli tečky počítat, podělím se o výsledné číslo. Štítů dopravních značek je na tak malém prostoru 41! O některé z nich člověk málem zakopne, některé pro jistotu zakrývají naše památky a u některých zřejmě o umístění rozhodoval komický výsledek. Před nedávnem jsem potřeboval udělat pár fotek tuřanských památek. Nikdo ani netuší, jaký je to nadlidský úkol. Protože všude do výhledu něco trčí a jsou to obvykle právě značky, reklamní cedule a billboardy. Kapitola sama pro sebe je architektura. Vždycky trpím, když vidím, jak do prvorepublikových vilek a do statků se cpou bílá plastová okna, která pro českou architekturu nejsou vůbec typická. Pokud se v minulosti natíraly rámy oken na bílo, nebyly nikdy tak velké, jako jsou u plastových oken. Jak ještě bílá plastová okna skousnu, co skousnout nedokážu, jsou přímo odporné bílá plastová vrata do garáže. V poslední době se objevují i venkovní předsíně z plastu. Co se mi taky nelíbí, tak určitá přemrštěná barevnost všelijaké růžové, fialové, křiklavě zelené anebo nějaké kombinace fialových kostek na růžovém podkladu. Když něco takového vidím, říkám si, jestli se ti lidé nepodívali po okolí nebo jestli chtějí na ulici tak vynikat? Prostě typická barva pro české domy je hnědá, bílá a žlutá. Zajímavé jsou i různé nástavby ve tvaru všelijakých atypických kukaní. Pokud si to přiznáme, Tuřany jsou vlastně pořád vesnice, která byla v roce 1919 připojena k Brnu jenom z důvodu, že tu žila většina Čechů a město se chtělo prezentovat jako české. Nikdy tu nestály moc vysoké domy. V dnešní době se tu ale začínají stavět na naše poměry hotové mrakodrapy. Domy z dob minulého režimu tu mají obvykle 1 patro. Pokud se do takové zástavby přidá větší dům, vypadá to divně a ničí to charakter celého okolí. Takovým příkladem obra je i nově postavený Domov důchodců. Při pohledu od Chrlic vypadá větší než samotný kostel. Nevím, jestli také bylo vybráno vhodné místo. Obyvatelé tohoto zařízení totiž budou z nejvyššího patra vidět doopravdy všude. Zároveň ve mně zůstává otázka, jestli Tuřany tolik nových obyvatel stráví. Tím nechci říct, že bych byl proti otevření tohoto zařízení v naší městské části nebo měl něco proti jejím obyvatelům. A tak i když nechci být tu za nějakého estéta nebo mravokárce, bylo by potřeba, aby se každý podíval kolem sebe, než začne stavět dům nebo když se rozhodne pro novou omítku v barvách azurově-brčálové. Dá se říct, že stojíme na rozcestí. Buď z vesnice vznikne bezmyšlenkovitě něco jako město, anebo tu zachováme charakter, který sem prostě patří. Myslím, že to je cíl do nejbližší budoucnosti. Udělat v Tuřanech konečně hezké prostředí. Je to velký rest z doby přemítání o vzniku uzlového letiště, který přetrvává dodnes. A je jasné, že je to práce ještě na hodně dlouho. Jan Březa ml. 8

9 BARVY LAKY OMÍTKY TÓNOVACÍ CENTRUM COLOR MIX Brno Holásky, Popelova 43 tel.: , Nabízíme: fasádní a interiérové barvy laky, lazury, napouštědla zateplovací Nej-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky Pro každého i pro důchodce a ženy na MD! Nejnižší úrok v ČR, vyhodnocení zdarma T: Provádíme: malířské a natěračské práce protipožární nátěry zateplování fasád Přijďte se poradit, jak si dům zvelebit. NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO ARIEL prací prášek universal na bílé i barevné 15 kg Kč ARIEL tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l 450 Kč SILAN aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l) 100 Kč CALGONIT tablety do myčky (vše v 1) 350 Kč PERSIL prací prášek universal 14 kg Kč PERSIL tekutý prací prostředek 4,5 l 450 Kč Ivana Zavadilová, mobil: Koupit lze v Kadeřnictví Ivana, Tuřanská 55, Brno-Tuřany, po pá 7 19 h Hledám pro svého klienta ke koupi větší dům v Tuřanech, v dobrém stavu. Mgr. Karel Vágner REMAX IMPULS Tel: Doktorka hledá RD v Tuřanech. Částečná hotovost. Pozdější stěhování nevadí. Prosím nabídněte i sms. Mobil: , 9

10 TJ HOLÁSKY Tento příspěvek se nám nepíše moc dobře, protože jak mnozí z Vás víte, opustilo nás pár dobrých přátel a sportovních příznivců, všem patří poděkování za odvedenou práci. Zavzpomínáme na jednoho z nich, a to na dlouholetého předsedu TJ Holásky, dříve TJ Sokol Holásky, pana Jiřího Šatného. Jeho velkou zásluhou bylo, že se Orlovna začala postupně rekonstruovat a vylepšovat. Zavedlo se ústřední topení instalace plynového kotle, položeny jsou nové parkety, proběhal oprava střechy a již dříve byly vybudovány tenisové kurty a zřízena sauna. Pro oddíl kulturistiky se v suterénu pod jevištěm vybudovala místnost - posilovna. Byl také duší společenského dění, ať šlo o různé taneční zábavy, plesy, vystoupení tanečních a jiných kroužků. Spoluorganizoval výměnné zájezdy stolních tenistů do Heidenheimu a v poslední době i pro občany Čachtic. Asi jsme mnoho toho, co se s jeho účastí vybudovalo a vytvořilo, nepostihli, ale důležité bude, abychom pokračovali v jeho snaze udržet chod Orlovny pro všechny sportovce a příznivce i do budoucna. Čest jeho památce. Nyní něco málo k chodu naší organizace: Oddíl stolního tenisu je po velké reorganizaci systému hraní. Čtyři družstva nám sestoupila do nižších soutěží, ale zde mají šanci hrát na předních místech. Nejlépe se daří žákům, a to jak v družstvech (skončily na 2. místě), tak v jednotlivcích (z 53 žáků jsou na 3. místě Cwik a na 8. místě Gabrhel). Oddíl kulturistiky sice nesoutěží, ale cvičící vysoce hodnotí možnost posilování, cvičení a vytvořené zázemí. Velkou radost nám dělá cvičení matky s dětmi a totéž se dá říci i o cvičení žen aerobik. Zde systémy je na místě vyslovit velký dík všem cvičitelkách (MUDr. Hanákové, paní Cáhlíkové a sestrám Hunkesovým). probarvené omítky antigrafiti Výkonný výbor TJ Holásky přeje všem sportovcům a příznivcům do dalšího období hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady. Za výbor TJ Holásky M. Vladík OMLUVA Redakční rada se omlouvá čtenářům i autorům článků v minulém čísle Listů za chyby, které se tam objevily a které způsobila tiskárna. Hledáme ženy jako hospodyně do domácností naších klientů v Brně a okolí Požadujeme dobrý vztah k domácím pracím, spolehlivost, pečlivost, diskrétnost a poctivost. Nabízíme dobré pracovní i platové podmínky, pracovní doba 4 7 hod. v dopol. hod. možné i na kratší úvazek. Vhodné i pro ženy s menšími dětmi, na MD a aktivní důchodkyně. Info: , Taktéž nabízíme volná pracovní místa na úklidové práce v kancelářích a firmách. VÝZVA SK TUŘANY Vážení fotbaloví příznivci, pokud máte doma fotky, novinové výstřižky, poháry nebo jiné zajímavé materiály, které se vztahují k historii tuřanské kopané, budeme Vám vděčni, když nám je zapůjčíte nebo darujete. Rádi bychom je použili v rámci výstavy k 800. výročí od první písemné zmínky o Tuřanech a neposledně také k připomenutí naší minulosti. Předem děkuje výbor SK Tuřany (tel ) DEN DĚTÍ NA SOKOLOVNĚ Odpoledne v sobotu 7. června 2008 na Sokolovně a v areálu aeroklubu Herbst patřilo dětem. A přišlo jich opravdu hodně. O zdárný průběh se postarali jak členové Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, tak zejména pan Jiří Filip z Letiště Brno a.s., dále Policie ČR, kynologové, HZS JmK PS Lidická, členové SDH Brněnské Ivanovice, TJ Sokol Brno Tuřany. Odměny v soutěžích a tombola by nebyly tak bohaté nebýt sponzorů, kterým patří poděkování. Patří mezi ně zejména: Agro Brno - Tuřany, a. s., Letiště Brno a. s., Makro, paní Drahomíra Kapková, pan Antonín Tůma, SDH Brněnské Ivanovice, paní Dagmar Hladíková, paní Ivana Kolečková, Autodoprava Šedivý, News Outdoor. TUŘANY CUP 08 Viktoria Žižkov, FC Nitra, FC Vítkovice, FK Jablonec a dalších 14 týmů včetně loňského vítěze Spartaku Trnava se představí na turnaji starších přípravek pořádaném 21. června 2008 SK Tuřany v jeho areálu. Na tuto již tradiční a vyhlášenou akci, která začíná v 9 hodin a na níž se představí také mladí tuřanští fotbalisté, jste srdečně zváni. Po jejím ukončení, ve 20 hodin, bude následovat taneční zábava s Mirkem Hamrlou. Pozvánka na Brněnské dostihy Dostihová dráha Dvorska 2. srpna 2008 zve TJ Brno Dvorska TJ SOKOL BRNO TUŘANY zve všechny příznivce dobré zábavy a hudby Mirka Hamrly NA LETNÍ NOC 26. ČERVENCE 2008 na Sokolovně v Tuřanech. Těšíme se na Vás! Listy číslo 3, 9. červen 2008, ročník XVII. Vydává: Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Periodický tisk je registrován pod č. MK ČR ER (R19/92) Redakční rada: Marie Koblížková, Jan Březa ml. a Ing. Zdeněk Oprchal. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Do tisku dáno 10. června Nevydané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 15. srpna Určeno místním obyvatelům zdarma, náklad 2000 výtisků.

Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. ročník XVI. Červen 2007 číslo 3

Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. ročník XVI. Červen 2007 číslo 3 Z RADNICE Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o práci vedení radnice od našeho nástupu do funkce v listopadu 2006. Začátky naší práce byly poznamenány nutností prověřit a prostudovat veškeré

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více