80. VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80. VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU"

Transkript

1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVII. Červen 2008 číslo VÝROČÍ POSTAVENÍ HUSOVA SBORU V prvních letních dnech vzpomene Náboženská obec Církve československé husitské v Tuřanech s díkůvzdáním, že již 80 roků slouží Husův sbor věřícím církve i širší veřejnosti. První podnět k jeho postavení byl dán v roce 1924, kdy jedna nejmenovaná věřící na zbudování darovala Kč, což byl v době po 1. světové válce výraz opravdové obětavosti. Tato jiskřička dala rozhořet nadšení a odvaze, takže po třech letech příprav byl položen základní kámen a za necelý rok byl Husův sbor otevřen pro službu věřícím. Podobu této památkově chráněné stavbě z období kubismu s prvky rondokubismu a konstruktivismu dal architekt Jaroslav Kincl, rodák z Tuřan. Odborné zednické práce byly svěřeny tuřanskému zednickému mistru Janu Hrabálkovi. Všechny přípravné, pomocné i dokončovací práce vykonali sami věřící. Po otevření bylo třeba vykonat ještě mnoho, než sbor dospěl ke své dnešní podobě. Jmenujme alespoň zavěšení zvonu Mistr Jan Hus, uložení prsti z legionářských bojišť a z Kounicových kolejí - místa poprav za 2. světové války - do schránky ve zdi sboru, vybavení interiéru bohoslužebným stolem, kazatelnou a lavicemi dle návrhu arch. B. Máčela. Velkým darem je obraz Světlo pravdy Kristovy, který pro Husův sbor namaloval akademický malíř, tuřanský rodák a člen církve, Rudolf Kundera. Husův sbor otevírá své dveře každou neděli v 9 hod. k bohoslužbě těm, kdo chtějí slyšet Boží slovo a účastnit se společenství víry. Pořádají se zde také koncerty, přednášky, výstavy a programy pro děti. Za 80 let života v tomto sboru poděkujeme Pánu Bohu v sobotu 21. června 2008 v 15 hodin při bohoslužbách, kterými poslouží brněnský biskup Církve československé husitské ThDr. Petr Šandera a na které všechny srdečně zveme. Husův sbor je připraven sloužit každému, kdo hledá dobrou cestu tímto světem a tímto časem k Bohu a jeho království. Světluše Košíčková, farářka Pozvánka na vernisáž Městská část Brno Tuřany a ZŠ Měšťanská 21, Brno Tuřany u příležitosti výročí 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech srdečně zve veřejnost na zhlédnutí výtvarných prací dětí na téma Bylo, nebylo aneb příběh z Tuřan Vybrané kresby dětí budou vystaveny v prostorách úřadu MČ Brno Tuřany. Výstava začíná vernisáží v pondělí dne 23. června 2008 v 17 hodin. Účinkuje školní pěvecký sbor. Výstava bude přístupna do konce července každé pondělí a středu.

2 VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ Rada na 39. schůzi dne : schválila: - poskytnutí dotace ve výši Kč Církvi českosl. husitské na opravu varhan v Husově sboru v Tuřanech, - poskytnutí dotace ve výši Kč TJ Brno - Dvorska na zajištění dostihových dnů, - podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč z MV GŘ Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno - Holásky a dofinancování nákupu z rozpočtu města Brna, - pronájem části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany MVDr. Müllerové za účelem zřízení cvičiště pro psy, - cenovou nabídku firmy Karol Enhof, Výčapy na dodání informační skříňky do Br. Ivanovic za cenu Kč, - poskytnutí dotace ve výši Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění provozních potřeb - zastřešení pergoly nad parketem a posezením v areálu dostihové dráhy, - poskytnutí dotace SDH Br. Ivanovice na netradiční hasičské hody (zapůjčení krojů a hudba) ve výši Kč a na hasičskou soutěž dne (zakoupení cen) ve výši Kč, - nákup květin na oslavu Dne matek od firmy AGRO Brno-Tuřany ve výši Kč, - nabídku ak. mal. L. Zálešákové na vypracování restaurátorského průzkumu polychromované dřevěné plastiky Jana Sarkandra v kapli v Br. Ivanovicích za cenu Kč, - poskytnutí dotace SK Tuřany na provoz ve výši Kč, Tenisovému klubu Tuřany na provoz ve výši Kč, TJ Brno - Dvorska ve výši Kč na uspořádání dětského dne, - nabídku Technických sítí Brno na vybudování stožáru a připojení radaru na zdroj el. energie na ul. Sokolnická v ceně Kč, - nabídku ak. mal. M. Zálešáka na pokračování restaurátorských prací ve společenském centru radnice (historické umyvadlo, strop) v ceně Kč, - cenovou nabídku firmy JKV Opava na úpravu prvků vánoční světelné výzdoby na LED systém za cenu do Kč, vzala na vědomí: - Výzvu k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany se bude konat v h v prostorách radnice. - cenovou nabídku firmy Truhlářství M. Pernes, s.r.o. na výrobu a montáž kuchyňské linky do společenského centra radnice v ceně Kč, - cenovou nabídku firmy SIGNEX s.r.o. na aktualizaci dopravního značení pro blokové čištění místních komunikací v ceně Kč. Rada na 40. schůzi dne : jmenovala: - pana Ivana Draholu předsedou Komise dopravní a veřejného pořádku, souhlasila: - s obsahem investičního záměru Dokončení rekonstrukce radnice MČ Brno - Tuřany a ukládá ÚMČ jeho předložení orgánům města Brna jmenovala: - komisi pro posouzení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavu splaškové a dešťové kanalizace a obnovu komunikací ve Dvorskách ve složení: Ing. Dorazil, Ing. Gallová, p. Svoboda, Ing. Petrás, Ing. Harašta, CSc., schválila: - cenovou nabídku firmy Lubomír Straka FLORA servis na obnovu a realizaci dětských herních prvků v lokalitě Lesíček v ul. Jubilejní za cenu Kč. Rada na 41. schůzi dne : schválila: - odstranění betonových květináčů mezi ul. Sokolnická a Dvorecká na žádost Techn. sítí Brno tak, aby zůstal uzavřen průjezd z ul. Sokolnické, - nabídku nahrávacího studia TWR-CZ Brno na pořízení nahrávky s cimbálovou kapelou Gajdoši za cenu do Kč a výrobu ks CD nosičů za cenu Kč pro připravovanou oslavu 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech, doporučila Zastupitelstvu: - nesouhlasit s pořádáním leteckých dnů na letišti Tuřany z důvodu překračování hygienických limitů hluku (měření prováděla KHS JmK v r. 2007) a uložila ÚMČ seznámit s tímto usnesením osoby, které převzaly záštitu nad touto akcí v r. 2007, neměla námitky: - proti záměru společnosti Vivacity umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 1339/11 k.ú. Br. Ivanovice při Petlákově ulici, - proti záměru společnosti Letiště Brno umístit sluneční elektrárnu na pozemek p.č. 2276/1 k.ú. Tuřany, vzala na vědomí: - závěry kontroly Krajské hygienické stanice v MŠ Holásecká a doporučuje ředitelce MŠ řešit množství dětí ve třídách využitím volné kapacity druhé budovy MŠ ve Dvorskách. Rada na 42. schůzi dne : schválila: - uzavření smlouvy s firmou Pöyry Environment na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Kanalizační stoky Brno - Tuřany, k.ú. Dvorska, 2 a pověřila starostu předložením projektu na rekonstrukci areálu koupaliště a tělocvičny v ZŠ Měšťanská. Zastupitelstvo na 11. zasedání dne : - Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. složil slib nového člena Zastupitelstva (náhradník za zemřelého Vladimíra Bartla). Zastupitelstvo zvolilo: - Ing. Jana Šnajdra členem Rady MČ Brno-Tuřany, souhlasilo: - s hospodařením a finančním vypořádáním MČ za r a schválilo: závěrečný účet MČ za rok 2007: celkové příjmy ve výši tis. Kč celkové výdaje ve výši tis. Kč zdroje po finančním vypořádání ve výši tis. Kč celkový výsledek hospodaření za běžný rok tis. Kč stav fondu rozvoje a rezerv ,29 Kč stav sociálního fondu 3 168,00 Kč doporučilo: - statut. městu Brno schválit pro realizaci stavby prodej pozemku p.č k.ú. Br. Ivanovice za podmínky zajištění rekonstrukce silnice Sladovnická a zajištění posílení spojů MHD v době příjezdu žáků sportovních tříd do školy a v době jejich odjezdu ze školy a nedoporučilo schválit prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Br. Ivanovice společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s.r.o.

3 PRVNÍ MÁJ V TOŘANECH V Tořanech, podle starodávnýho zveku, zastrkávale děvčata za vokna ha dveři zelený smítke z verašenýho bezo, habe se zabránilo čarodějnicim vstupo do domo. Tořanští chlapcí dávali děvčatům do komína májko. Co to bylo, ta májka? Bela to pěkná větev vrbová nebo topolová. Dokavád bela došková střecha, zapichla se taková májka do došků. Dež se pak střecha pokrela křidlicó, dávale se májka do komína proto, aby se střecha nepoškodila. Tak zasi jednó bela nás parta vérostků, tak vokolo dvaceti let a domlóvali sme se, jaký májke dáme letos naším děvčatům. Taky příroda nám šla toho roko pěkně na ruko, že liste na větvích bele juž pěkně verašený. Každé z nás sme měli juž předem vehlídnutó pěknó větev a vobhlídnutó střecho děvčete, který se mo líbilo. Každé si homiňoval, že tá jeho májka mosí bét tá népěkňéši. Tak sme večír juž stáli ho Karasovýho mostko ha čekali sme, haž se setmí. Kamarád Pepa se přinesl krásnó velkó větev. Chestal se jo pro Lénynko, děvče jako losk. Ten Pepa můhl na ní voči nechát. Hale tetka, jako jehí matka, nechcela vo Pepe hani slešet. Jak se setmělo, Pepa přešil k Lénynčinýmo domko, vezul se bote, habe nenadělal moc kraválo, složil je do žundra ha lezl s májkó na střecho. Dal tó májko do kumína ha divá se na ňo, divá. Je to pěkná májka, říká, hale můhla be bét ešče pěkňéši, debe měla pantle. Vrátil se se střeche vdůli, přinesl se z domo nastřihané červené a bílé orkaf, znovo velezl na střecho a tó májko tam téma pantlama pěkně vekrášlel. To vite, nejaká tá křidlica mo praskla pod nohama, jináš to nešlo. Tetka měla lehký spaní a hoslešela na střeši nejaké ten šramot. Vloni se nechala vopravit celó střecho a fčil jí kdosi po ní hóziruje! Přehodila se přes rubáč vlňáček a vešla ven. V žondře zakopla vo te Pepove bote. Vzala je pod pažo ha zavolala na střecho: Počké te kunte, tó křidlico přindeš zétra zaplatit a te bote si bero dum! Pepa se krčil za kumínem a za chvílo skočil vdůli ze střeche. Jeho bote bele fuč a bél problém, v čém pude zétra do poviváro do práce. Me, vostatní klucí, sme si ešče dodělali naše májke a šli sme spat. Brzo ráno poslal Pepek jejich Karolínko, abe šla k tetce pro te bote. Hale tetka hominěná, že ne, ha nedá. Hať příde Pepa sám ha zaplatí škodo, co na střeši hodělal. Vzkaz slešela Karolínka, hale slešela jé taky Lénynka. Povidá mamince celá čevená: Hale mami, takovó pěknó májko jako já mám, nemá žádný děvče v celéch Tořanech! Tetka vešla ven ze dveři, pudívat se na ten důkument. Vobhlídla májko a celó střecho a říká: Vopravdo, je to pěkná májka, moc pěkná, takuvá čest pro našo Lénynko! A škoda na střeši, deť to néni hani poznat. Hale to mý děvče, tá Lénynka, jak je celá červená radoščó! Dala Karolínce te bote a šla po svý práci. Co dobře končí, všecko je dobrý! Jan Franc, nar. 1895, starosta Brno - Tuřany z knížky Boženy Svěrákové,,U NÁS V BRNĚ" SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNĚNSKÉ IVANOVICE, JAHODOVA 5 POŘÁDÁ 21. června 2008 NETRADIČNÍ HASIČSKÉ HODY Program: hod. - krojovaný průvod trasa: hasičská zbrojnice na ul. Jahodová, Pastevní, Sladovnická, Ivanovické nám., Tuřanská, Glocova, Vyšehradská, Jubilejní a odpolední taneček v areálu bývalé školy (dnes PRAH) na ul. Tuřanská hod. - večerní zábava v areálu bývalé školy, k tanci bude hrát kapela ZLAŤANKA Na průvod i k tanci zvou srdečně hasiči Brněnské Ivanovice I takhle se kdysi slavil první máj!!! Fotografie je datována 1. Máj Co nám schází, je účel takového oblečení na oslavě 1. máje a alespoň někdo, kdo by se poznal. Můžete nám někdo pomoci? Těším se na Vaše reakce. Ivana Kolečková, kronikářka 3

4 Upozornění na odtah motorových vozidel Upozorňujeme majitele motorových vozidel, kteří nerespektují dočasný zákaz stání svých vozidel na místních komunikacích z důvodu konání blokového čištění, na skutečnost, že jejich vozidla mohou být odtažena. Ceník odtahů platný od : Manipulace s vozidlem naložení a vyložení 600 Kč + 19 % DPH (manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej započítat jen jednou na jedno vozidlo) Ujeté kilometry 25 Kč/km + 19 % DPH (Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté kilometry max. do vzdálenosti 10 km tj. celkem 20 km.) Parkovné vč. nákladů na provoz plochy a výdej vozidla: - první den 250 Kč/den + 19 % DPH - každý další započatý den 100 Kč/den + 19 % DPH Přirážka za výdej vozidla po pracovní době, tj. od h, dny pracovního volna a pracovního klidu 250 Kč vč. 19 % DPH Výdejní doba ve všední den: 8.00 až hodin Odtahová firma: Firma Černý s odtahovou plochou, Drážní 9, Brno Slatina, tel.: , Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 PČR. Termíny blokových čištění na rok 2008 byly zveřejněny v minulém čísle tuřanských Listů, najdete je také na Rehabilitace pro veřejnost V Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně - Chrlicích, Chrlické nám. 2 je otevřena i pro veřejnost komplexní rehabilitační ambulance zaměřená na onemocnění pohybového aparátu. Nabízí vodoléčebné, elektroléčebné procedury, léčebný tělocvik, nahřívání alpskou rašelinou, míčkování, měkké a mobilizační techniky a reflexní masáže. Před návštěvou je potřeba mít vystaven poukaz na rehabilitaci od svého ošetřujícího lékaře. Služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, kromě VZP. Na přímou úhradu se lze objednat i na klasické masáže. Provozní doba je hod., tel , LISTY 3/2008 V Í T Á N Í D Ě T Í V sobotu 29. března 2008 byly slavnostně uvítány tyto děti : Jan Pokorný, Eliška Koudelková, Jakub Měrka, Filip Karásek, Lukáš Havlát, Michaela Nejedlá, Mia Ševčíková, Jakub Schnierer, Michal Fiala, Denisa Ondrová, Dominik Podešva, Jakub Šik, Marie Brtníková, Marcela Dvořáková, Sára Petříčková, Elli Tesařová, Karolína Malcová, Karolína Hepnarová, Jakub Dohnal, Natalie Zelinková, Daniel Gromes, Kateřina Lerchová, Dorota Hudečková, Damián Petrovský. Rodiče i děti přivítala paní místostarostka Ing. Vlasta Hrdlíková a pásmo písniček připravily děti z mateřské školy V aleji. Poděkování za příjemný průběh této slavností akce patří také učitelkám mateřské školy a členkám sociálně zdravotní komise Rady městské části Brno Tuřany. matrikářka Blanka Gärtnerová Poděkování MŠ Děti mateřské školy U Lípy Svobody 3 děkují paní Smutné za bezplatnou přepravu dětí do divadla Radost, panu Mannerovi za převoz písku z kontejneru do pískoviště, paní Sosnarové za zakoupení výtvarných potřeb, paní Pustinové za dárky pro děti na školu v přírodě, paní Živělové za ušití návleků a paní Reiterové za zajištění dovozu písku pro děti. Ještě l reklama Marie Přichystalová, ředitelka MŠ MILÍ ČTENÁŘI a návštěvníci KNIHOVNY Knihovna J. Mahena, pobočka Tuřanské nám.1 si Vás dovoluje upozornit na prázdninové omezení půjčovní doby: STŘEDA hod. Ve dnech 28. července 8. srpna 2008 bude provoz zcela uzavřen z důvodu dovolené. Za pochopení děkuje a na Vaši návštěvu se těší vaše knihovnice Jitka Schubertová povinné ručení - havarijní pojištění - cestovní pojištění pojištění domácností a budov - pojištění odpovědnosti životní a úrazové pojištění - penzijní fond Dagmar Illeová a Radek Zuščák, jednatelství Tuřany Pondělí 12:30-18:00, středa 12:30-17:00, pátek 9:00-11:30 Holásecká 31 objekt zdravotního střediska Telefon: ,

5 VÝZVA OBČANŮM V průběhu zářijových oslav vzniku Tuřan bude otevřena pro veřejnost i ZŠ Měšťanská 21. Škola se chce prezentovat výstavami prací a úspěchy svých žáků. Zejména půjde o kresby, výrobky, projekty, literární práce apod. Také máme představu o vytvoření výstavy o minulosti školy. Proto prosíme pamětníky o zapůjčení jakýchkoliv dokumentů, fotografií, učebních pomůcek, knih, které přiblíží život ve škole i mimo ni. Vše po skončení výstavy vrátíme. Materiály bude shromažďovat ve škole ing. Jitka Široká, tel , na kterou se můžete obrátit i s dotazy. Předem děkujeme za spolupráci. Ing. Jitka Široká NEJVĚTŠÍ KULTURNÍ AKCE? Těžko říct, jestli by se takto dalo označit vystoupení žáků ze ZŠ v Brně Tuřanech. V každém případě se však jistě jednalo o akci, na které se letos setkalo největší množství obyvatel Tuřan dohromady. Tohle společné vystoupení jednotlivých tříd ze všech tří budov základní školy v Tuřanech, které se nazývá Akademie, se letos konalo již po třetí a proběhlo 29. dubna. Vedení ZŠ si vzpomnělo na své poznatky z loňských let, kdy se tato akce konala na Orlovně (a budova na Rolencově ulici taktak že nepraskla pod náporem návštěvníků) a přesunulo vystoupení na větší Sokolovnu. Při dopolední generálce, kdy si žáci předvedli své písně, vyprávění a tance vzájemně, kapacita sálu ještě dostačovala Okolo půl páté odpoledne se sál začal plnit rodiči a prarodiči žáků, další přicházející diváci se museli uchýlit na horní ochozy budovy. Zástupy byly nekonečné, lidé se tísnili na balkoně i pod ním, postávali v uličkách a snažili se najít volnou skulinku, aby viděli na pódium. Akce začala v 17 h, kdy ředitelka školy přivítala všechny přítomné a poděkovala učitelům za jejich práci při přípravě vystoupení. Pak už se slova ujali žáci 9. třídy - Adéla Petrášová a Simon Vejtasa, kteří celou akci vtipně moderovali. Během 90 minut se na podiu sokolovny pod zářícím reflektorem vystřídaly takřka všechny třídy ZŠ. Výkony žáků během vystoupení dokázaly přihlížející rozesmát, nadchnout, rozpohybovat i roztleskat. Nebylo vystoupení, které by nekončilo ohlušujícím aplausem. Krásnou tečku za besídkou udělali žáci 9.B, kteří předvedli ve svém podání známou pohádku Mrazík a symbolicky se tak rozloučili se školou, kterou 9 let navštěvovali. Hrubým odhadem se v Sokolovně sešlo jistě přes 350 diváků. Když se k tomu připočte 250 vystupujících žáků, dostaneme číslo 600. To je přibližný počet lidí, který se na této akci sešel. Všichni odešli s pocitem příjemně stráveného podvečera a s přáním, aby se všichni za rok na Akademii zase sešli. Stejně, jak už zmínila paní ředitelka, děkuje organizační tým Akademie všem učitelům, kteří s žáky vystoupení pilně připravovali, a také TJ Sokol Tuřany za pronájem sálu. Tomáš Küfhaber ENGLISH JUNGLE V pondělí 14. dubna se opět uskutečnila soutěž v anglickém jazyce zvaná English jungle na ZŠ J.A. Komenského a tak jako minulý rok se i letos zúčastnili žáci naší školy. Soutěž probíhala následovně po úvodním přivítání a objasnění pravidel se přistoupilo k písemné části, jejíž součástí byl i poslech. Potom přišla na řadu část ústní, kde každý účastník přednesl připravenou anglickou říkanku nebo básničku a následovaly dotazy a otázky za účelem ověření slovní zásoby a porozumění frázím. Letos byly položeny určité hranice a omezení z hlediska počtu žáků, takže se tu sešli skutečně ti nejlepší z nejlepších. I v této ostré konkurenci dokázali naši žáci obhájit své místo na slunci. Špičkový výkon podal Ondřej Bláha z páté třídy, který se umístil na krásném čtvrtém místě a stupně vítězů mu ušly pouze o bod. Za podaný výkon mu gratulujeme. Dále Nikola Matějková z třetí třídy se umístila ve své kategorii na pěkném čtrnáctém místě a i Tomáš Anděl, který uspěl na třicátém místě. Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme. Vladimír Nezdařil Nejúspěšnější únorovou akcí školní družiny v ZŠ Požární byl Kloboukový bál plný her a soutěží, který si připomínáme touto fotografií. Vedení školy a učitelky 1. stupně ZŠ Měšťanská děkují Sboru dobrovolných hasičů z Holásek, který pod vedením pana Michala Krátkého a Lukáše Lacha připravil pro žáky tříd na hřišti v Holáskách Den dětí. V pátek předvedli hasiči dětem atraktivní ukázky hasičské techniky a připravili pro ně řadu soutěžních disciplín, kde si mohli žáci vyzkoušet např. pohyb na chůdách, střelbu ze vzduchovky, smotávání hadic ve stanoveném čase apod. Hasiči připravili dětem vskutku příjemné dopoledne a navíc předali žákům řadu užitečných informací. V pondělí byli hasiči cvičně v pohotovosti na Měšťanské. I starší žáci si prohlédli jejich novou techniku, seznámili se blíže s náročnou prací při zachraňování lidských životů a zopakovali si postup při vzniku požáru. 5

6 MEZINÁRODNÍ FINÁLE YAMAHASHOW 2008 Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, proběhla 27. března 2008 v hudební škole Yamaha Tuřany soutěž v populárním zpěvu. Ti, kteří se v této soutěži umístili na prvních pozicích, jeli reprezentovat Tuřany do celostátního kola v Českých Budějovicích. Tato tradiční soutěž se letos konala poprvé za přítomnosti zástupců ze Slovenska, takže se jednalo o soutěž v pravdě mezinárodní. Jednotlivé pobočky HŠ Yamaha z ČR i SR vybraly ze svých řad padesátku nejlepších zpěváků, kteří se 27._dubna utkali v jižních Čechách, aby změřili své kvality. Zástupcem nejstarších žáků byla Hana Trhlíková s písní z muzikálu Flash Dance. Její vystoupení doprovázela tanečnice Eva Babčanová a jejich společný výkon zvednul publikum ze židlí. Stejně tak strhující výkon podala i Katka Horňáková ve 3. kategorii s písní Mně se líbí Bob. Konkurence v jejich kategoriích však byla veliká, a tak na ně bohužel žádna z cen nezbyla. Za žáky 2. kategorie vystoupila Eliška Horňáková s písní Zámek v oblacích. Tuto muzikálovou melodii z Bídníků, kterou zpívá malý sirotek jménem Cossetka, podala Eliška tak, že v publiku nikdo ani nedýchal a přihlížejícím ukápla nejedna slza. Svým výkonem doslova převálcovala ostatní (i o 2 roky starší) soutěžící a přivezla si z Budějovic diplom za 3. místo. Naprosto suverénní výkon podal v kategorii nejmladších žáků Jiříček Vlach. On sám jel do Budějovic s odhodláním vyhrát. A vyhrál. Ve své kategorii nenašel soupeře sobě rovného a za své vystoupení s pohádkovou písní Dáme klukovi školy dostal zasloužené první místo. Stejně tak plnohodnotné výkony podaly i všechny 3 soutěžící z naší sesterské školy ve Bělé nad Svitavou, které na soutěži reprezentovaly svitavský region. Všem našim reprezentantům blahopřejeme a přejeme jim hodně sil a štěstí v dalších soutěžích. Mé zvláštní poděkování patří i manželům Horňákovým, kteří obětovali svoji volnou neděli a jeli s námi a s dětmi na soutěž až na jih Čech. Všechny žáky z HŠ Yamaha (včetně soutěžících z finále v Českých Budějovicích) jste mohli vidět na Orlovně 11. května 2008, kde vystoupili u příležitosti Dne matek, kterou pořádá HŠ Yamaha ve spolupráci s ÚMČ Brno Tuřany a se ZŠ Brno Tuřany. Tomáš Küfhaber, HŠ Yamaha Poděkování Jménem zarmoucené rodiny Bartlovy i jménem paní Ivanky Zavadilové bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestu našeho drahého syna, bratra, otce a druha, pana Vladimíra Bartla. Netřeba zdůrazňovat, jak nás jeho náhlý odchod z tohoto světa zasáhl. Bylo to příliš brzy, o to je to bolestnější. Jeho plány a tužby už nebudou nikdy naplněny. Tak jako to, co slíbil svým voličům, kteří jej zvolili za člena obecního zastupitelstva, tak i slib, který dal své milující družce Ivance, že ji pojme za svoji manželku. Hluboce si vážíme upřímných projevů soustrasti, nesčetných květinových darů, slov útěchy i nevídaného počtu smutečních hostů, kteří s námi prožívali nesmírnou bolest nad ztrátou milovaného člověka. V neposlední řadě děkuji i panu starostovi za krásná slova, pronesená nad hrobem. Zároveň Vás prosíme, abyste ve svých myslích uchovali věčnou vzpomínku na našeho drahého zesnulého, na jeho skutky, jeho dobré srdce, které bylo otevřené všem, ochotné kdykoliv pomoci, ale které ho zradilo na vrcholu jeho životních sil. Ještě jednou díky Vám všem! bratr Jan Hospic sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně pomáhá již 4 roky Hospic sv. Alžběty je nestátní zdravotnické zařízení určené nemocným, kterým jejich nevyléčitelné onemocnění způsobuje zdravotní potíže, a umírajícím. Tito lidé zde mohou v odborné péči lékařů, sester, ošetřovatelek, psychologa, duchovního a zároveň v přítomnosti svých příbuzných a blízkých prožít důstojně závěr svého života. Hospic svou činnost zahájil v roce Každoročně je do hospice přijato více než 100 těžce nemocných. Pomáháme nemocným, kterým současná medicína neumí vyléčit jejich onemocnění, ale umí mírnit jejich potíže spojené s nemocí (bolest, dušnost, nechutenství, zažívací potíže, psychické potíže, nehojící se rány apod.). Snažíme se tak zlepšit kvalitu života nemocných. Od ledna 2008 zahájil svou činnost Domácí hospic (domácí specializovaná paliativní péče, někdy je také užíván název mobilní hospic). Tým lékařů a sester poskytuje odbornou paliativní péči nemocným a jejich nejbližším (pečujícím) přímo v domácnostech. Cílem je, aby nevyléčitelně nemocní, kteří si to přejí, mohli zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Domácí hospic nabízí základní vyšetření nemocného lékařem, doporučení vhodné péče či léčby, pravidelné kontroly zdravotní sestry, podporu pečujících, přičemž nemocný zůstává v péči praktického lékaře. MUDr. Viola Svobodová, vedoucí lékařka hospicu 6

7 Policie ČR OOP Brno-Komárov informuje a žádá Žádost o spolupráci při pátrání po neznámých pachatelích Občané, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli svědky podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a situací, nechť laskavě sdělí své poznatky na OOP Brno-Komárov, tel , na linky 158 nebo 112, případně mohou vhodit vzkaz do schránky důvěry umístěné při vstupu do obvodního oddělení. Policie České republiky, obvodní oddělení Brno- Komárov, provádí šetření ve věci: - vloupání do nákladního vozidla Iveco RZ: 2B1 2324, ke kterému došlo v době od 14:10 hod do 14:25 hod dne na ul. Kaštanova v Brně. Dosud neznámý pachatel vniknul do vozidla po překonání levých dveří a následně odcizil příruční tašku s doklady řidiče a finanční hotovostí, čímž způsobil škodu ve výši Kč. - vloupání do osobního vozidla Daewoo Nexia RZ: 3B0 4387, ke kterému došlo v období od 19:00 hod. dne do 06:10 hod. dne Pachatel rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří a ze středového panelu odcizil zabudované autorádio zn. LG stříbrné barvy se zeleným podsvícením, čímž způsobil majiteli vozu škodu odcizením ve výši 500 Kč a škodu poškozením ve výši Kč. - vloupání do osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf, RZ: BZM 3241, ke kterému došlo v době od 15:05 do 15:10 hod. dne , na ul. Holásecká naproti MŠ. Dosud neznámý pachatel rozbil pravé boční okno vozu, z jehož vnitřní části následně odcizil černý koženkový batoh a černou koženkovou tašku přes rameno, ve které se nacházel mobilní telefon zn. Alcatel, zelená koženková peněženka a doklady, čímž způsobil majiteli škodu v celkové výši Kč. Hospic sv. Alžběty v současné době hledá k doplnění svého týmu na lůžkovém oddělení všeobecné sestry a ošetřovatele/ošetřovatelky a na částečný úvazek sociální pracovnici či pracovníka (informace u vrchního bratra p.bradáče, Dis, telefon ). Pro Domácí hospic hledá všeobecné sestry a lékaře (informace u vedoucí Domácího hospice Mgr. Plátové, telefon ). Jedná se o komplexní práci s nemocným i jeho rodinou. Předpokladem je odborná připravenost, ale také osobní zralost a motivace k hospicové službě. Nabízíme i získání zkušeností v lůžkovém hospici. Veškeré informace najdete na Policie České republiky OOP Brno-Komárov informuje: Od měsíce dubna roku 2008 je na obvodním oddělení Policie České republiky Brno-Komárov činné nové vedení. Vedoucím oddělení je npor. Bc. Jiří Rosman, zástupcem vedoucího pro prověřování a dozorčí službu byl jmenován npor. Mgr. Pavel Novotný, funkci zástupce vedoucího pro výkon hlídkové služby vykonává npor.bc.vít Žbánek a zástupcem vedoucího pro službu kriminální policie a vyšetřování zůstává npor.ing. Bc. Vít Schwarzbach. Drobné změny zaznamenala i služba policistů s územní odpovědností, na které se mohou obrátit občané v jednotlivých teritoriích. Pro oblast Tuřan vykonává tuto funkci prap. Stanislav Ovčáček, pro Brněnské Ivanovice a Holásky pprap. Zdeněk Brázdil. Pro kontaktování policistů obvodního oddělení využívejte služeb recepční služby, tel , fax Z policejní činnosti: Dne zahájil komisař Služby kriminální police a vyšetřování při OOP Brno-Komárov trestní stíhání osoby R. G. z Brna. Obviněnému je kladeno za vinu, že se nejméně v osmi případech v průběhu března a dubna roku 2008 dopustil kapesních krádeží na území města Brna na ulicích Dornych, Úzká a v jejich okolí, přičemž trestnou činnost prováděl v tramvajích 9 nebo 12, na zastávkách MHD, eskalátorech i ve volném prostranství s větší koncentrací osob. V zadokumentovaných případech se zmocnil peněženek v batozích nesených na zádech nebo přímo v kapsách oděvu poškozených, přičemž využíval jejich nepozornosti a svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně Kč. Za trestné činny krádeže a neoprávněného držení platební karty hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dobu dvou let. AUTOŠKOLA RAČANSKÝ ŠVEJNOHOVÁ Výcvik školení - kondiční jízdy VÝUKA TAKÉ V HOLÁSKÁCH Učebna a kancelář: Brno, Lidická 46 pondělí čtvrtek : hod tel.: , PEDIKÚRA U VÁS DOMA tel Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku 7

8 I když naše obec či městská část (v tomto případě jak libo) slaví 800 let, což je úctyhodné výročí, nemělo by se hledět jen dozadu na historii a na slavné osobnosti. Měli bychom se zamyslet nad současností a podívat se i trošku dopředu. I přestože by se současnost kritizovat neměla, což věděl už Kosmas, omluvte mou opovážlivost a dovolte mi trochu zvířit nasedaný prach Zeptám se hned a přímo: Líbí se Vám naše okolí? Líbí se Vám to, co vidíte, když jdete z práce nebo ze školy? Líbí se Vám to, co vidíte z autobusu či z auta, když jedete do města? Je mi vždycky trošku smutno, když projíždím přes Kaštanovou, tzv. Ráječkem. Musím si totiž vždycky vzpomenout na slavného návštěvníka Tuřan na jezuitu Bohuslava Balbína. Ten totiž ve své knize Diva Turzanensis, píše mimo jiné o kráse tohoto místa. A tak vždycky, když vidím ty odpadky kolem silnice, tu dálnici na obzoru, bilboardy, kvůli kterým museli ustoupit stromy, potok, který nevypadá příliš vábně a další součásti tamního dekora, v duchu si říkám: Balbíne, jak by se ti tu líbilo teď? Bohužel Ráječek to odnesl kvůli tomu, že to vždy byla příjezdová cesta do Tuřan a Chrlic a tak tam, kde vedla cesta lesem, jednou vznikla silnice a z lesa nakonec vznikla obytněprůmyslovo-zemědělská oblast, ať už tato kombinace zní jakkoliv šíleně. A radši další přemítání nad tímto místem ukončím. I když další místo, do kterého se chci zakousnout, mi nedělá o nic větší radost. A tím místem je Tuřanské náměstí. Hlavní náměstí jakékoli obce má být výkladní skříní. Pokud bych dál mluvil obrazně a dejme tomu, by to byl např. výklad samoobsluhy náš by měl určitě díru ve skle, vprostřed by hnil rohlík, nad tím by byl opadaný nápis ještě z minulého režimu a zřejmě by byl doplněný nějakou mini reklamou ze současnosti. Pokud náhodou musíte projít po náměstí po dešti, je opravdu impozantní kaluž před řeznictvím. Říkám si, že s příchodem potravinové krize a nedostatkem rýže, by se dala i ekonomicky využít. Nový chodník u pekárny je ve spodní části plný vody, takže po dešti stejně svou funkci nedokáže plnit. Občas si spíš připadám jak na parkovišti, protože auta stojí úplně všude. A barevné kontejnery vprostřed náměstí taky na kráse okolí nijak nepřispívají. Další fenomén, který mi leze krkem, jsou dopravní značky, reklamní cedule a billboardy. Takovým dopravním hřištěm je ulice Podlipná a její nejbližší okolí. Pro větší názornost, jsem udělal takovou mapku, kam jsem všechny značky zakreslil. Abyste nemuseli tečky počítat, podělím se o výsledné číslo. Štítů dopravních značek je na tak malém prostoru 41! O některé z nich člověk málem zakopne, některé pro jistotu zakrývají naše památky a u některých zřejmě o umístění rozhodoval komický výsledek. Před nedávnem jsem potřeboval udělat pár fotek tuřanských památek. Nikdo ani netuší, jaký je to nadlidský úkol. Protože všude do výhledu něco trčí a jsou to obvykle právě značky, reklamní cedule a billboardy. Kapitola sama pro sebe je architektura. Vždycky trpím, když vidím, jak do prvorepublikových vilek a do statků se cpou bílá plastová okna, která pro českou architekturu nejsou vůbec typická. Pokud se v minulosti natíraly rámy oken na bílo, nebyly nikdy tak velké, jako jsou u plastových oken. Jak ještě bílá plastová okna skousnu, co skousnout nedokážu, jsou přímo odporné bílá plastová vrata do garáže. V poslední době se objevují i venkovní předsíně z plastu. Co se mi taky nelíbí, tak určitá přemrštěná barevnost všelijaké růžové, fialové, křiklavě zelené anebo nějaké kombinace fialových kostek na růžovém podkladu. Když něco takového vidím, říkám si, jestli se ti lidé nepodívali po okolí nebo jestli chtějí na ulici tak vynikat? Prostě typická barva pro české domy je hnědá, bílá a žlutá. Zajímavé jsou i různé nástavby ve tvaru všelijakých atypických kukaní. Pokud si to přiznáme, Tuřany jsou vlastně pořád vesnice, která byla v roce 1919 připojena k Brnu jenom z důvodu, že tu žila většina Čechů a město se chtělo prezentovat jako české. Nikdy tu nestály moc vysoké domy. V dnešní době se tu ale začínají stavět na naše poměry hotové mrakodrapy. Domy z dob minulého režimu tu mají obvykle 1 patro. Pokud se do takové zástavby přidá větší dům, vypadá to divně a ničí to charakter celého okolí. Takovým příkladem obra je i nově postavený Domov důchodců. Při pohledu od Chrlic vypadá větší než samotný kostel. Nevím, jestli také bylo vybráno vhodné místo. Obyvatelé tohoto zařízení totiž budou z nejvyššího patra vidět doopravdy všude. Zároveň ve mně zůstává otázka, jestli Tuřany tolik nových obyvatel stráví. Tím nechci říct, že bych byl proti otevření tohoto zařízení v naší městské části nebo měl něco proti jejím obyvatelům. A tak i když nechci být tu za nějakého estéta nebo mravokárce, bylo by potřeba, aby se každý podíval kolem sebe, než začne stavět dům nebo když se rozhodne pro novou omítku v barvách azurově-brčálové. Dá se říct, že stojíme na rozcestí. Buď z vesnice vznikne bezmyšlenkovitě něco jako město, anebo tu zachováme charakter, který sem prostě patří. Myslím, že to je cíl do nejbližší budoucnosti. Udělat v Tuřanech konečně hezké prostředí. Je to velký rest z doby přemítání o vzniku uzlového letiště, který přetrvává dodnes. A je jasné, že je to práce ještě na hodně dlouho. Jan Březa ml. 8

9 BARVY LAKY OMÍTKY TÓNOVACÍ CENTRUM COLOR MIX Brno Holásky, Popelova 43 tel.: , Nabízíme: fasádní a interiérové barvy laky, lazury, napouštědla zateplovací Nej-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky Pro každého i pro důchodce a ženy na MD! Nejnižší úrok v ČR, vyhodnocení zdarma T: Provádíme: malířské a natěračské práce protipožární nátěry zateplování fasád Přijďte se poradit, jak si dům zvelebit. NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO ARIEL prací prášek universal na bílé i barevné 15 kg Kč ARIEL tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l 450 Kč SILAN aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l) 100 Kč CALGONIT tablety do myčky (vše v 1) 350 Kč PERSIL prací prášek universal 14 kg Kč PERSIL tekutý prací prostředek 4,5 l 450 Kč Ivana Zavadilová, mobil: Koupit lze v Kadeřnictví Ivana, Tuřanská 55, Brno-Tuřany, po pá 7 19 h Hledám pro svého klienta ke koupi větší dům v Tuřanech, v dobrém stavu. Mgr. Karel Vágner REMAX IMPULS Tel: Doktorka hledá RD v Tuřanech. Částečná hotovost. Pozdější stěhování nevadí. Prosím nabídněte i sms. Mobil: , 9

10 TJ HOLÁSKY Tento příspěvek se nám nepíše moc dobře, protože jak mnozí z Vás víte, opustilo nás pár dobrých přátel a sportovních příznivců, všem patří poděkování za odvedenou práci. Zavzpomínáme na jednoho z nich, a to na dlouholetého předsedu TJ Holásky, dříve TJ Sokol Holásky, pana Jiřího Šatného. Jeho velkou zásluhou bylo, že se Orlovna začala postupně rekonstruovat a vylepšovat. Zavedlo se ústřední topení instalace plynového kotle, položeny jsou nové parkety, proběhal oprava střechy a již dříve byly vybudovány tenisové kurty a zřízena sauna. Pro oddíl kulturistiky se v suterénu pod jevištěm vybudovala místnost - posilovna. Byl také duší společenského dění, ať šlo o různé taneční zábavy, plesy, vystoupení tanečních a jiných kroužků. Spoluorganizoval výměnné zájezdy stolních tenistů do Heidenheimu a v poslední době i pro občany Čachtic. Asi jsme mnoho toho, co se s jeho účastí vybudovalo a vytvořilo, nepostihli, ale důležité bude, abychom pokračovali v jeho snaze udržet chod Orlovny pro všechny sportovce a příznivce i do budoucna. Čest jeho památce. Nyní něco málo k chodu naší organizace: Oddíl stolního tenisu je po velké reorganizaci systému hraní. Čtyři družstva nám sestoupila do nižších soutěží, ale zde mají šanci hrát na předních místech. Nejlépe se daří žákům, a to jak v družstvech (skončily na 2. místě), tak v jednotlivcích (z 53 žáků jsou na 3. místě Cwik a na 8. místě Gabrhel). Oddíl kulturistiky sice nesoutěží, ale cvičící vysoce hodnotí možnost posilování, cvičení a vytvořené zázemí. Velkou radost nám dělá cvičení matky s dětmi a totéž se dá říci i o cvičení žen aerobik. Zde systémy je na místě vyslovit velký dík všem cvičitelkách (MUDr. Hanákové, paní Cáhlíkové a sestrám Hunkesovým). probarvené omítky antigrafiti Výkonný výbor TJ Holásky přeje všem sportovcům a příznivcům do dalšího období hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady. Za výbor TJ Holásky M. Vladík OMLUVA Redakční rada se omlouvá čtenářům i autorům článků v minulém čísle Listů za chyby, které se tam objevily a které způsobila tiskárna. Hledáme ženy jako hospodyně do domácností naších klientů v Brně a okolí Požadujeme dobrý vztah k domácím pracím, spolehlivost, pečlivost, diskrétnost a poctivost. Nabízíme dobré pracovní i platové podmínky, pracovní doba 4 7 hod. v dopol. hod. možné i na kratší úvazek. Vhodné i pro ženy s menšími dětmi, na MD a aktivní důchodkyně. Info: , Taktéž nabízíme volná pracovní místa na úklidové práce v kancelářích a firmách. VÝZVA SK TUŘANY Vážení fotbaloví příznivci, pokud máte doma fotky, novinové výstřižky, poháry nebo jiné zajímavé materiály, které se vztahují k historii tuřanské kopané, budeme Vám vděčni, když nám je zapůjčíte nebo darujete. Rádi bychom je použili v rámci výstavy k 800. výročí od první písemné zmínky o Tuřanech a neposledně také k připomenutí naší minulosti. Předem děkuje výbor SK Tuřany (tel ) DEN DĚTÍ NA SOKOLOVNĚ Odpoledne v sobotu 7. června 2008 na Sokolovně a v areálu aeroklubu Herbst patřilo dětem. A přišlo jich opravdu hodně. O zdárný průběh se postarali jak členové Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, tak zejména pan Jiří Filip z Letiště Brno a.s., dále Policie ČR, kynologové, HZS JmK PS Lidická, členové SDH Brněnské Ivanovice, TJ Sokol Brno Tuřany. Odměny v soutěžích a tombola by nebyly tak bohaté nebýt sponzorů, kterým patří poděkování. Patří mezi ně zejména: Agro Brno - Tuřany, a. s., Letiště Brno a. s., Makro, paní Drahomíra Kapková, pan Antonín Tůma, SDH Brněnské Ivanovice, paní Dagmar Hladíková, paní Ivana Kolečková, Autodoprava Šedivý, News Outdoor. TUŘANY CUP 08 Viktoria Žižkov, FC Nitra, FC Vítkovice, FK Jablonec a dalších 14 týmů včetně loňského vítěze Spartaku Trnava se představí na turnaji starších přípravek pořádaném 21. června 2008 SK Tuřany v jeho areálu. Na tuto již tradiční a vyhlášenou akci, která začíná v 9 hodin a na níž se představí také mladí tuřanští fotbalisté, jste srdečně zváni. Po jejím ukončení, ve 20 hodin, bude následovat taneční zábava s Mirkem Hamrlou. Pozvánka na Brněnské dostihy Dostihová dráha Dvorska 2. srpna 2008 zve TJ Brno Dvorska TJ SOKOL BRNO TUŘANY zve všechny příznivce dobré zábavy a hudby Mirka Hamrly NA LETNÍ NOC 26. ČERVENCE 2008 na Sokolovně v Tuřanech. Těšíme se na Vás! Listy číslo 3, 9. červen 2008, ročník XVII. Vydává: Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Periodický tisk je registrován pod č. MK ČR ER (R19/92) Redakční rada: Marie Koblížková, Jan Březa ml. a Ing. Zdeněk Oprchal. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Do tisku dáno 10. června Nevydané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 15. srpna Určeno místním obyvatelům zdarma, náklad 2000 výtisků.

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 3/2016 ze dne 6. 4. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Mgr. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 9. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Věra Brambůrková,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 11. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Místní výbor Vinary Přerov XI

Místní výbor Vinary Přerov XI 751 24 Přerov XI Zápis z 20. jednání Místního výboru místní části Vinary ze dne 31.8. 2016 Místo konání: Přítomni: Omluveni: Hosté: Vinary Ing.Tomáš Grapl předseda Ing. Tomáš Přikryl pí.dita Kraváková

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více