KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz"

Transkript

1 Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou z nejmodernějších školních jídelen ve Zlínském kraji. Projekt vytvořili studenti UTB Zlín, fakulty multimediálních komunikací, jako svoji magisterskou studijní práci. Stalo se tak poté, co dlouho komunikovali s budoucími uživateli a vyslechli si jejich představy o školní jídelně. Nevšední je také způsob financování celého projektu, když nezanedbatelnou část peněz na rekonstrukci získali samotní žáci. Pod vedením žákovského parlamentu vytvořili videoupoutávku na rekonstrukci jídelny, tu umístili na webový portál Hithit a případným dárcům za jejich štědrost nabídli odměny připravené jak jimi samotnými, tak i učiteli školy Tímto způsobem získali 90 tisíc korun. Ostatní finanční částky poskytlo město Kunovice }1.5 mil. Kč), Sdružení rodičů při základní škole a samozřejmě sama škola ze svého rozpočtu. Celkové náklady na novou jídelnu přesáhly částku 2 milióny korun. O tom, že samotný projekt i způsob realizace nové jídelny jsou mimořádnou akcí, svědčí i zájem médií. Česká televize dokonce do svého vysílání zařadila živý vstup ze slavnostního otevření nové jídelny. Ke zhlédnutí je na webových stránkách České televize: (čas 04: ). red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: U Boříka bylo opět živo Aktuality ze škol Haló, tady Bělinka Příští číslo vychází 31. října 2014, uzávěrka redakčních příspěvků 13. října str. 4 str. 8-9 str. 11 Významné návštěvy města Kde budeme volit str. 14 str Program rozvoje města str Volby do zastupitelstva Naši jubilanti Dvě hodové výstavy Novinky v knihovně str str. 28 str. 29 str. 30 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Vybráno z usnesení 57. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Kupní smlouvu na pořízení barevného multifunkčního zařízení Triumph-Adler 2500 ci městem Kunovice a firmou TA Triumph-Adler Česká republika, s. r. o., Michelská 12a/18, Praha 4, IČ Servisní smlouvu č. 266/2500ci/S/40413 na barevné multifunkční zařízení Triumph-Adler 2500 ci mezi městem Kunovice a TA Triumph-Adler Česká republika, s. r. o., Michelská 12a/18, Praha 4, IČ Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností SVS-CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 176, Bílovice, IČ: , na realizaci stavební akce Oprava chodníku ul. Cihlářská Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, Zlín, IČ: , na zpracovatele Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice nové vyhlášení, akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č mezi městem Kunovice a společností Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, Brno, IČ , na dodavatele jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce Kunovice dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky řešící posun termínu dokončení díla Smlouvu o spolupráci mezi městem Kunovice a firmou Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, IČ týkající se propagace subjektů v Kunovicích na serverech Firmy.cz a Mapy.cz nájemní smlouvu na pozemek p. č. 3462/81 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi Jitkou Kavkovou, U Pálenice 1315, Kunovice, a městem Kunovice Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a dodávky tepelné energie mezi městem Kunovice a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a SHK Kunovice, o. s., Panská 9, Kunovice Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi městem Kunovice a Státním fondem Životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, na akci Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice Smlouvu o nájmu části nemovitosti č uzavíranou mezi městem Kunovice a firmou T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, ohledně nájmu části prostor v objektu na náměstí Svobody 362 v Kunovicích za účelem provozování telekomunikačního zařízení Smlouvu mezi městem Kunovice a firmou AKTÉ spol. s r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín, IČ: , na dodávku a zprovoznění regulátoru na RVO V Hliníku a regulátoru na RVO Potočná a hrazení provedeného díla formou měsíčních splátek dle přiloženého splátkového kalendáře Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č mezi městem Kunovice a firmou RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem-město týkající se připojení plynového zařízení objektu bývalé školy na nám. Svobody 362 v Kunovicích výzvu k podání nabídek obsahující současně zadávací dokumentaci v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky Dodávky tepla pro město Kunovice realizovanou druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění výzvu k podání nabídek obsahující současně zadávací dokumentaci v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Kunovice realizovanou druhem zjednodušeného podlimitního řízení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění BERE NA VĚDOMÍ: program jednání XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice zprávu o připravenosti mateřské školy a základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kunovice, na školní rok 2014/2015 rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí ČR na projekt Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice strana 2 10/2014

3 UKLÁDÁ: vedoucímu odboru investic a územního plánování zvýšit počet uličních vpustí v ulici Na Karmaku na počet odpovídající skutečně odvodňované ploše ZVEŘEJŇUJE záměr na převod části pozemku p. č. 2347/3 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr města na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2421, 2410/4,3687/75 a 2408/102 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště JMENUJE: komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky Dodávky tepla pro město Kunovice ve složení Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Josef Krupa (náhradník Anna Seménková), Michal Štefek (náhradník zástupce ecentre) hodnotící komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky Dodávky tepla pro město Kunovice ve ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2. října 2014 KUNOVJAN složení Ing. Pavel Vardan (náhradník Mgr. Ivana Majíčková), Ing. Pavel Hašek (náhradník Ing. Jaroslav Olbert), Ing. Milan Valouch (náhradník Ing. Eva Mrkvová), Ing. Josef Krupa (náhradník Anna Seménková), Michal Štefek (náhradníkzástupce ecentre komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Kunovice ve složení: Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Josef Krupa (náhradník Anna Seménková), Bc. Renáta Dybová (náhradník Michal Štefek hodnotící komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Kunovice ve složení Ing. Pavel Vardan (náhradník Mgr. Ivana Majíčková), Ing. Pavel Hašek (náhradník Ing. Jaroslav Olbert), Ing. Milan Valouch (náhradník Ing. Eva Mrkvová), Ing. Josef Krupa (náhradník Anna Seménková), Bc. Renáta Dybová (náhradník Michal Štefek) Radniční okénko Milé spoluobčanky, vážení spoluobčané, čtyři roky utekly jako voda a než jsme se nadáli, je tu konec volebního období Při volbách v roce 2010 jste vybírali napříč politickým spektrem. Zvolili jste zastupitelstvo velkou většinou složené z kandidátů bez politické příslušnosti, kteří kandidovali na kandidátkách různých politických stran. Největší počet hlasů získali Nezávisí kandidáti pro Kunovice. Snad právě proto se v našem zastupitelstvu nepolitikařilo, vždy jsme jednali slušně, odpovědně, otevřeně, konstruktivně, v zájmu rozvoje města. Toto zastupitelstvo si do svého čela zvolilo poprvé v historii Kunovic ženu. Velmi si vážím důvěry, která mi byla dána. Snažila jsem se, abych svůj úřad zastávala s největší vážností, odpovědností, obětavostí a pokorou. Byla to někdy nelehká služba Vám, občanům, ale dělala jsem ji ráda a s láskou. Naštěstí jsem měla po svém boku skvělého pana místostarostu Pavla Vardana, členy rady pana Pavla Haška, Olgu Strašákovou a Jaroslava Olberta, kteří mi byli vždy oporou a dobrými rádci. Mohla jsem se také spolehnout na odbornost, nestrannost a profesionalitu úředníků městského úřadu. Díky spolupráci nás všech se nám, myslím, Vybráno z usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 4. září 2014 Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 19. června 2014 Dodatek č. 44 uzavíraný mezi městy Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne , ve znění 43 dodatků týkající se poskytnutí investiční dotace města Kunovice ve výši ,-Kč společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874, Uherské Hradiště, na pořízení nového nízkopodlažního autobusu Low Entry pro MHD navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost s platností od na 100 Kč na jednoho obyvatele města Kunovice za podmínky, že dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti města Kunovice a ke zlepšení koordinace autobusové a železniční dopravy ve prospěch obyvatel i návštěvníků města Kunovice Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, státní pří- (DOKONČENÍ NA STR. 4) podařilo splnit to, co jsme si před čtyřmi lety předsevzali, co bylo v našich možnostech a přidali jsme ještě něco navíc. Výsledky naší práce vidíte každý den kolem sebe. Děkuji touto cestou všem členům Zastupitelstva i Rady města Kunovice za jejich práci a moudrá rozhodnutí ve prospěch občanů našeho města. Teď je však především na Vás, milé spoluobčanky a milí spoluobčané, abyste zhodnotili naši práci. Opět se před námi otevírá demokratická soutěž zvaná volby. O Vaši přízeň se bude v komunálních volbách ucházet celkem 85 kandidátů. Doufám, že volební kampaně všech pěti stran budou slušné a korektní. Vždyť všichni ti, kdo kandidují, dávají svou kandidaturou jasně najevo, že jim není lhostejné, co se v našem městě děje a chtějí se zapojit do veřejného života. Ne všude je tomu tak. A toho si vážím. Ve volbách 10. a 11. října 2014 každý z Vás rozhodne, kdo Vás bude po další čtyři roky zastupovat. Vy rozhodnete, na každém hlasu záleží. Využijte svého práva, přijďte k volbám a volte srdcem. Šťastnou volbu přeje Vaše starostka Ivana Majíčková 10/2014 strana 3

4 (DOKONČENÍ ZESTRANY 3) spěvková organizace, Na Pankráci 56, Praha 4, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2986/5, p. č. 2986/2, p. č. 3964/68 a p. č. 3846/21 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zast. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2200/2 a 3/4 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Veřejnoprávní smlouvu na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Kunovice a městem Uherské Hradiště Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 3964/44, p.č. 3964/61, p.č. 3964/120, p.č. 3964/121, p.č. 3964/124, p.č. 3964/125 a p.č. 3964/126 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice, Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3964/122 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště převod pozemku p. č. 2511/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Ludmily a Josefa Zemkových, Kunovice převod pozemku p. č. 3934/21 a p.č. 3934/61 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví Josefa Štěrby, Uh. Hradiště Sady, do vlastnictví města Kunovice převod pozemku p. č. 198/36 o výměře 117 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Mgr. Antonína Ondráše, Kunovice, za sjednanou kupní cenu převod pozemku p. č. 181/16 o výměře 627 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, svěřeného ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, p. o., z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Dagmar Jančářové, bytem Uh. Hradiště Sady, za sjednanou kupní cenu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Vybráno z usnesení 58. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zimní údržbě místních komunikací v Kunovicích uzavřené mezi městem Kunovice a HRA- TES a.s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště s účinností na zimní období pravidla veřejné na tvorbu sloganu města pro propagaci a prezentaci města Kunovice a věcný dar pro vítěze soutěže v podobě tabletu v hodnotě do Kč Smlouvu o pronájmu reklamní plochy mezi městem Kunovice a firmou Fainstav, s. r. o., se sídlem Nivky 977, Ostrožská Nová Ves, IČ vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) a DDNM (drobného dlouhodobého nehmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí viz seznam, který je přílohou tohoto Kunovice Fotbalu Kunovice, o. s. ve výši Kč rozpočtové opatření č. 3/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,67 tis. Kč, výdaje ,43 tis. Kč, financování ,76 tis. Kč BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2014 a realizaci akce Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice k 15. srpnu 2014 rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2014 zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, se stavem k informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice žádost RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, o změnu Základních pravidel pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice výpůjčku pozemku p. č. 181/17 o výměře 98 m2 vzniklého z pozemku p. č. 181/12 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Mgr. Antonínu Ondrášovi, Kunovice Smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunovice a Mgr. Antonínem Ondrášem, Kunovice na pozemek p. č. 181/17 kupní smlouvu mezi Zlínským krajem a městem Kunovice na nabytí pozemku p. č. 2508/7 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště UKLÁDÁ: finančnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem SOUHLASÍ: se zařazením správního území města Kunovice do územní působnosti SCLLD Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, Zámecká 24, Uherský Ostroh na období NESCHVALUJE: změnu Základních pravidel pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice usnesení Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností STRA- BAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: na realizaci stavebních prací v rámci akce Rekonstrukce místní komunikace ul. PANSKÁ Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností SVS- -CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, Bílovice, IČ: na realizaci stavebních prací v rámci akce Revitalizace MK ul. Na Rybníku III. etapa Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu Revitalizace MK ul. Na Rybníku III. etapa mezi Josefem a Blankou Smutnými, Kunovice, a městem Kunovice, řešící umístění části chodníku pro pěší a vjezdu k rodinnému domu čp. 383 na pozemku p. č. 446/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu SJEZD DO AREÁLU FIRMY KOVOKON mezi městem Kunovice a společností KOVOKON Popovice s.r.o., Na Záhonech 1072, Kunovice řešící napojení sjezdu na pozemku v majetku města Kunovice p. č v k.ú. Ku- strana 4 10/2014

5 novice u Uh. Hradiště Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice mezi městem Kunovice a Fotbalem Kunovice, o.s. BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 4. září 2014 zprávu o nakládání s pozemky města za 1. pololetí 2014 zprávu o provozu letního koupaliště v Kunovicích v roce 2014 návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2015 a předkládá k projednání finančnímu výboru ZM a komisím RM vyhodnocení ankety k rekonstrukci koupaliště v Kunovicích ZVEŘEJŇUJE záměr města na výpůjčku ¾ podílu nemovitých věcí pozemků p. č. 753/1 a 754/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na výpůjčku nemovitých věcí pozemků p. č. 754/4, 754/1, 754/3, 3299/418 a 3299/444 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na převod pozemku p. č. 2944/53 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště KUNOVJAN SOUHLASÍ: na základě žádosti pana Romana Blažka, Uh. Hradiště, s dočasným umístěním části zpevněné plochy před rodinným domem čp. 430 ul. Na Rybníku, na pozemku p. č. 198/20, v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště s ukončením platnosti usnesení Rady města Kunovice číslo 391/17./2007 ve věci zřízení vyhrazeného parkovacího místa u bytového domu č.p v ulici Novoveská pro osobní vozidlo Josefa Buchtíka po jeho přestěhování s předložením a realizací projektu č. CZ.1.07/1.3.00/ Využíváme ICT ve škole, kde je Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace partnerem žadatele UDĚLUJE: souhlas s použitím znaku města Kunovice pro firmu AQE Advisors, a. s., Brno v souvislosti s tiskem certifikátu ratingového hodnocení města Kunovice VYHLAŠUJE: veřejnou soutěž na webových stránkách města Kunovice na tvorbu sloganu města pro propagaci a prezentaci města Kunovice v termínu od do U Boříka bylo zase živo Kdy? No přece 1. září. Začal totiž další školní rok, tentokrát s letopočtem 2014/2015. A jak se stalo při každém započetí této významné události již krásnou tradicí, sešli se zde prvňáčci. Letos již po jedenácté. Sáhli si na nos svému velezkušenému spolužákovi Boříkovi a něco krásného si přáli. Bořík jim to určitě vyplní. Z rukou starostky Ivany Majíčkové a místostarosty Pavla Vardana pak převzali pamětní list, který jim bude tento důležitý životní krůček připomínat, drobnou sladkost a také vyslechli pár hřejivých slov do začátku jejich vzdělávací kariéry. Potěšující je, že se jich letos sešlo 71. Oproti loňsku tedy zase trošku víc. Ve dvou třídách, otevíraných na ZŠ U Pá- lenice, budou o jejich první školní krůčky pečovat třídní učitelky Andrea Olbertová a Ludmila Kotasová, v jedné třídě, otevírané na ZŠ Červená cesta, to bude třídní učitelka Anežka Vavříková. Také maminek a tatínků, babiček a dědečků, tet či strýců se sešlo požehnaně. Nakonec i přes nezvykle deštivý začátek září se i déšť smiloval, neboť první dešťové kapky pokropily zem až v okamžiku, kdy své tajné přáníčko sděloval Boříkovi poslední z dlouhé řady nových školáčků. Takže smutno nám bylo z jediného. Že letos poprvé nemohl být u této slavnostní chvíle tvůrce Boříka, pan Bořek Zeman, který nás v letošním roce nečekaně opustil. Pavel Hašek 10/2014 strana 5

6 Nejbližší plánované investiční akce v Kunovicích Vedle aktuálně probíhajících investičních akcí, o nichž jsme psali na stránkách Kunovjanu v minulém čísle (zahrada v přírodním stylu v mateřské škole a celková rekonstrukce bývalého letního areálu) byly a v nejbližších týdnech ještě budou zahájeny další akce, jejichž cílem je zkvalitnění života občanů Kunovic. O informace o tom, co obyvatele Kunovic v tomto směru čeká, jsem požádal vedoucho odboru plánování a investiční výstavby MěÚ Kunovice Ing. Milana Valoucha. Ve druhé polovině září začala rekonstrukce chodníku na ulici Cihlářská v úseku od vyústění ulice Legionářů až po řadové garáže před odbočkou do sídliště V Humnech. Stávající chodník v tomto prostoru je v podstatě nefunkční, ale do konce letošního října by jej měli mít občané k dispozici. V dalším období se počítá s napojením tohoto nového chodníku na sídliště V Humnech tak, aby ze směru od Domova pro seniory a DZP Cihlářská byla možnost bezbariérového pohybu chodců směrem do centra města. Náklady na více než stometrový úsek chodníku, který bude první etapou rekonstrukce chodníků na Cihlářské ulici, budou činit přibližně 350 tisíc korun a budou hrazeny z rozpočtu města. Součástí rekonstrukce tohoto prvního úseku bude i úprava větší poloviny přiléhajícího jízdního pruhu vozovky, která je v tomto úseku výrazně nerovná. Na přelomu října a listopadu začne dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Panská. V letošním roce se počítá s realizací úseku mezi výjezdem z parkoviště u Panského dvora a křižovatkou ulic Panská a Jana Hrubého. Žulové kostky na vozovce budou nahrazeny asfaltovým povrchem, současně bude vybudován chodník široký 2, 5 metru, na straně u restaurace Fialka bude chodník široký 1, 5 metru. Součástí úprav bude nový přechod pro chodce zajišťující jejich bezpečný pohyb od sportovní haly do ulice Jana Hrubého. Termín dokončení tohoto úseku bude záviset především na povětrnostních podmínkách a na organizaci dopravy během realizace (omezení provozu). Další úsek ulice Panská končící před železničním přejezdem by měl být rekonstruován v průběhu roku 2015 v návaznosti na projekt Areál jízdy králů v prostoru bývalého Sokolského hřiště, v jehož rámci je zahrnuta i část úprav této komunikace. Počítá se se stavbou dvou autobusových zálivů i pokračováním chodníku až do budoucího Areálu jízdy králů. Součástí tohoto úseku stavby bude také úprava parkoviště u vjezdu ke sportovní hale. Současný lichoběžníkový půdorys bude rozšířen do pravidelného obdélníku a díky tomu bude možné zásadním způsobem změnit systém parkování automobilů tak, aby co nejméně obtěžovalo obyvatele nedalekého bytového domu. V rámci rekonstrukce ulice budou provedeny sadové úpravy na přilehlých pozemcích, především před bytovým domem, kde dojde k výsadbě keřů a stromů jako podpůrného prvku, který by měl zmírnit negativní dopady husté dopravy v této části Kunovic. Předpokládané finanční náklady na obě části úprav dosahují přibližně 7,1 miliónu korun, z toho 500 tisíc korun bude uhrazeno v rámci dotace spojené s Areálem jízdy králů, říká k této akci vedoucí odboru plánování a investiční výstavby MěÚ Kunovice Ing. Milan Valouch. Vzhledem k dopravnímu významu Panské ulice bude vozovka upravována po etapách, pokud to bude možné, měl by být vždy aspoň jeden jízdní pruh průjezdný. V první fázi úprav se na přechodnou dobu počítá s odkloněním dopravy přes ulici Jana Hrubého. Celá rekonstrukce Panské ulice by měla být dokončena do 30. června příštího roku. Revitalizace místní komunikace Na Rybníku v úseku od ulice U Náhonu (mnozí se budou ptát, kde se tato ulice nachází: jedná se plánovanou ulici v prostoru mezi ulicemi Na Rybníku a U Pálenice vedoucí podél starého mlýnského náhonu) až po křižovatku s ulicí Na Zelničkách, kde bude zakončena zpomalovacím prahem. Jedná se o úsek dlouhý přibližně 200 metrů, jehož povrch dnes provizorně tvoří silniční panely. Součástí stavby bude také sjezd do areálu Základní školy U Pálenice, kde by mělo vzniknout nové hasičské hřiště, před nímž bude na nové silnici další zpomalovací práh. Ve stejném místě by měla v budoucnu ústit ulice Mokřady, takže tento zpomalovací práh je jakýmsi jejím pomyslným začátkem. Vozovka bude mít asfaltový povrch, součástí stavby bude pokračování stávajícího chodníku vedoucího z ulice Na Zelničkách, parkovací místa určená především návštěvníkům této části města a také stání pro kontejnery na tříděný odpad. V rámci této akce bude v ulici Na Zelničkách vybudována první část chodníku ve směru ke koupališti. I v tomto případě bude stavba zakončena sadovými úpravami okolního terénu, především budou vysazovány alejové stromy. Samozřejmostí je dobudování veřejného osvětlení. Finanční náklady této investiční akce činí 5,3 miliónu korun a jsou plně hrazeny z městského rozpočtu. Poslední z aktuálně plánovaných akcí je přesun hasičského hřiště z prostoru Na Bělince do areálu Základní školy U Pálenice. Jedná se o dlouhodobý záměr využití rozsáhlé travnaté plochy v sousedství školní budovy ke zřízení kvalitní travnaté plochy vhodné pro tréninky především mladých hasičů. Ti mají v současné době své provizorní působiště na parkovišti před městským úřadem. Pozemky Na Bělince tvořící dosavadní hasičské hřiště by měly být rozprodány jako stavební místa a z výtěžku bude vybudován nový hasičský areál U Pálenice. V dopoledních hodinách bude moci prostor nového hřiště užívat škola v hodinách tělesné výchovy a v odpoledních hodinách hasiči pro své aktivity. Tento záměr zcela odpovídá dlouhodobé snaze města Kunovice využívat svá zařízení v maximální možné šíři napříč věkovými i společenskými vrstvami občanů. Hasiči budou mít na hřišti své zázemí pro úschovu specifického zařízení potřebného při hasičském sportu. Vzhledem k tomu, že ve škole v loňském roce vznikl kroužek mladých hasičů, dá se hovořit o příkladném propojení dvou subjektů při zajišťování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Travnatá plocha projde rekultivací, bude vybavena zavlažovacím zařízením a doplněna zpevněnými plochami potřebnými při manipulaci s hasičskou technikou. V konečné fázi by mělo nové hasičské hřiště splňovat všechna kritéria potřebná pro pořádání soutěží v hasičském sportu. Na otázku o finanční stránce této akce Milan Valouch odpověděl: V současné době vypisujeme výběrové řízení, od něhož by se měly odvíjet celkové náklady této investice. Je zřejmé, že vedení města Kunovice hodlá pokračovat v investičních akcích, jejichž hlavním smyslem je zlepšování prostředí města pro život jeho obyvatel. Ostatně tak to má být. Zdeněk Kučera strana 6 10/2014

7 10/2014 strana 7

8 Základní škola U Pálenice První den s Boříkem i s Rumcajsem Pytel plný peněz! Abych byl nejlepším žákem ve třídě! Hodnou paní učitelku! Aby se mně neztrácely přezůvky! Roztodivná byla přání, která naši noví prváčci během prvního školního dne vyslovili při tradičním vítání nových žáků u sochy školáka Boříka. Zda bylo víc přání odvážných nebo skromných, to posoudit nemůžeme. Noví školáčci je totiž vyslovují jen pro sebe, tajně, ne nahlas. A tak jsme do úvodu tohoto článku vybrali jen ta přání, o která se jejich autoři byli ochotni podělit. Sáhnout si na nos školáka Boříka, to je rituál, který rády absolvovaly i třídní učitelky našich prváčků, Mgr. Andrea Olbertová a Mgr. Ludmila Kotasová. Na jejich přání jsme se sice neptali, jsme si ale jisti, že když se přání splní oběma vyučujícím, budou spokojeni i všichni jejich žáci. Rozjeli jsme to společně Školní rok jsme letos začali bez nadsázky netradičně. Začalo to už na obvyklé dvoudenní výjezdní poradě pedagogického sboru. Vyučující vytvořili hravou video upoutávku na zahájení školního roku, umístili ji na školní web a slíbili v ní další překvapení. To pochopitelně také splnili. Prvního září, přesně v 8.00, vjelo maličké zelené auto, které všichni znali právě z video pozvánky na nový školní rok, do atria před všechny žáky školy. Vjelo možná není úplně správné slovo, auto bylo totiž na určené místo dotlačeno členy pedagogického sboru. A z auta pak, stejně jako v pozvánce na zahájení školního roku, postupně vystupovali všichni vyučující. Na červený rozprostřený kobereček, v lehké parodii na hollywoodské filmové hvězdy. Vtipný moderátor Šimon Ludvíček z 5.A pak každého vyučujícího přivítal a nám nezbývalo než říct: Rozjeli jsme to společně! Tak ať máme všichni z nového školního roku celých deset měsíců jen ty nejlepší pocity. Pro úplnost ještě připomeňme, že tradičnímu ceremoniálu u sochy předcházelo uvítání ve škole. Tam se děti potkaly s postavičkami, které je provázely už zápisem do prvních tříd, Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Tak ať se (nejen) všem prváčkům u nás ve škole líbí. Žákovský parlament pracoval už v srpnu Přípitek dětským šampaňským a svačinka v podobě napečených dobrot, tak začínala první schůzka našeho žákovského parlamentu. Sluší se připomenout, že o občerstvení se postarali ochotní rodiče, a zdůraznit, že schůzka se skutečně konala ještě před zahájením školního roku, ve čtvrtek Proč tak brzy? Důvody byly dva. První je snaha ještě lépe seznámit členy žákovského parlamentu a odstranit bariéry při žádoucí spolupráci menších s většími. Druhým důvodem je fakt, že chceme, aby se žákovský parlament ještě více zapojil do organizování školních projektů. A protože ty první nás čekaly hned v prvním zářijovém týdnu, podíleli se členové parlamentu už na přípravách těchto akcí. Pro úplnost dodejme, že s žákovským parlamentem budou letos nejvíc pracovat Mgr. Andrea Olbertová a Mgr. Jan Kamrla. Škola, kde nezvoní Tvrzení z titulku článku platí od začátku září také o naší škole. Klasické školní zvonění nahradily půlminutové melodie. Je jich přesně tři sta, takže potrvá déle než měsíc, než se přehrají úplně všechny. Některé melodie těší víc žáky než učitele, u některých platí opak, snad proto někteří vyučující už do svých hodin doslova vtančili. Nahrané melodie nejsou v žádném případě definitivní, sami žáci si je mohou prostřednictvím žákovského parlamentu vyměnit a nahrát melodie jiné. Tablety do školy patří! Další výzvu v podobě práce s nejmodernější výukovou technikou mají před sebou pedagogové naší školy. Aktuálně jsme totiž uspěli s grantovou žádostí v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a stali se partnery projektu s názvem S IT technikou to ve výuce umíme. V praxi tato zpráva mimo jiné znamená, že škola na konci kalendářního roku dostane dvacet tabletů, které budou pedagogové a žáci využívat přímo ve výuce. Zdůrazněme, že mít ve škole moderní výukové technologie ještě samo o sobě neznamená kvalitní výuku. Proto budeme při zapojování tabletů do výuky postupovat stejně jako v případě třinácti interaktivních tabulí, které ve škole máme. Budeme s nimi pracovat tak, aby tato práce podporovala ty žákovské dovednosti, které dlouhodobě považujeme za klíčové a aby zvýšila aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny. strana 8 10/2014

9 Základní škola Červená cesta Podpořte naši adoptivní dceru Všechny děti na světě nemohou zahájit školní rok 1. září tak slavnostně jako žáci naší školy. Bohužel je spousta dětí, které by rády do školy chodily, ale nemůžou, protože nemají peníze na školné, pocházejí totiž z velmi chudých rodin, mají moc sourozenců, případně jsou siroty nebo polosiroty. A pro takové organizátoři z Centra na rovinu hledají adoptivní rodiče z bohatších zemí, kteří by jim zaplatili školné. V roce 2006 paní učitelky Břustková a Lysoňková přišly s návrhem, abychom si jedno takové dítě adoptovali. To štěstí se dostalo malé africké holčičce Vaidě Awour z Keni, která právě díky naší finanční podpoře mohla začít navštěvovat školu. Každý rok posíláme částku ve výši Kč, z které se uhradí školné, pomůcky na vyučování a školní uniforma. Od té doby, co se Vaida naučila psát, sama nám dvakrát ročně píše dopisy a ze školy nás informují, jak prospívá a zároveň posílají aktuální fotku. Jak za ty roky vyrostla, se můžete podívat na nástěnku u sborovny, kde jsou aktuální dopisy a foto nebo na Abychom získali peníze na podporu naší adoptivní dcery, pořádáme sběr papíru a též všichni zaměstnanci školy každoročně na Vaidu vybírají. Na konci školního roku se uskutečnil první sběr, ale protože výtěžek nebyl dostatečný, koncem měsíce září případně začátkem října se organizuje druhý sběr papíru. Proto prosíme všechny žáky, aby své rodiče, prarodiče i známé informovali o sběru a začali skládat starý papír, noviny i letáky, aby se na tuto akci dobře připravili. Nejlepší sběrači i třídy budou vyhodnoceni a odměněni. KUNOVJAN Prvňáčci slavili svůj první den Prvního září se v doprovodu svých rodičů zúčastnily slavnostního zahájení nového školního roku děti, které poprvé překročily práh školy jako žáci I. třídy. Po slavnostním zahájení se prvňáčci odebrali do své třídy, kde na ně na lavicích čekaly barevné učební pomůcky a učebnice. Po proslovu ředitele Ladislava Michka a třídní učitelky Anežky Vavříkové jim mladší spolužáci předvedli krátký program s básničkami a písničkami. V deset hodin se se svými rodiči shromáždili na náměstí před sochou školáka Boříka, kterému šeptali svá velká přání. Na památku prvního školního dne žáci obdrželi pamětní list, dárek a sladkost. 10/2014 strana 9

10 Rozhovor se Zdeňkem Botkem, ředitelem Gymnázia Uherské Hradiště, kandidátem do Senátu Pane řediteli, dětství jste prožil v Ostrožské Nové Vsi, žijete v Hluku a pracujete v Uherském Hradišti. Jaký je váš vztah ke Slovácku? Je pravdou, že jsem na Slovácku strávil téměř celý svůj život, a proto mám k němu opravdu velmi vřelý vztah. A chci zde žít a přispívat k jeho rozvoji i nadále. Mám rád zdejší jedinečný a nezaměnitelný kolorit, slovácké tradice, zvyky, folklór... Nejvíce si ale cením velmi přátelských a srdečných lidí, kteří zde žijí. Kamkoli přijedu, cítím se jako doma. Rozhodl jste se kandidovat v podzimních senátních volbách, co vás k tomu vedlo? Již několik let apeluji na své kolegy učitele, ať se aktivně zapojují do veřejného života i do politiky, protože jedině tak mají možnost něco ovlivnit a změnit. Když mě pak kolegové vyzvali k vlastní politické aktivitě, neuměl jsem odpovědět negativně. Jsem připraven spolupodílet se na rozvoji našeho regionu a nést odpovědnost i mimo gymnázium. Proto jsem přijal nominaci hnutí ANO do Senátu ČR. Za svou kariéru jste se podílel na několika významných projektech, můžete zmínit alespoň některé? Projektů, které by se přímo dotýkaly i našeho regionu, bylo opravdu hodně. Jako příklad můžu uvést přestavbu kasáren na univerzitní centrum, výstavbu nové tělocvičny Gymnázia Uherské Hradiště, rekonstrukci budovy Citroën na stravovací komplex (pro stejné gymnázium) nebo projekt na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve 24 školách Zlínského kraje. Vraťme se k podzimním volbám do Senátu. Co voličům nabízíte? Z vlastní zkušenosti vím, že lze skloubit tvrdou a kvalitní práci s dodržováním principů jednání jakými jsou slušnost a úcta k práci druhých. Obdobný přístup bych chtěl přenést i do Senátu. Tyto aspekty by měly představovat základ moderní demokratické společnosti. Svou prací ve funkci senátora bych chtěl docílit toho, aby široká veřejnost začala vnímat politika jako slušného a poctivého odborníka na problematiku, kterou se dlouhodobě zabývá. Dále bych se chtěl zaměřit na problémy, které trápí občany Slovácka. Tím mám na mysli například účelné čerpání státních i evropských dotací v rámci našeho regionu, výstavbu rychlostní silnice z Otrokovic do Rohatce, kvalitní vzdělání pro naše děti nebo podporu programů na vytváření nových pracovních míst. Koho chcete svým programem oslovit a proč by měli voliči dát hlas právě vám? Kandiduji jako nezávislý, neboť chci být senátorem všech občanů Slovácka, Veselska i Horňácka. Bez ohledu na politickou příslušnost a bez ohledu na místo bydliště. Chci být kandidátem reprezentujícím slušnost, vzdělanost a úctu k tradicím Jihovýchodní Moravy. Zároveň věřím, že za téměř 20 let mého působení na Gymnáziu v Uherském Hradišti jsem získal znalosti a zkušenosti - nejen v oblasti školství, ale například i v realizaci evropských dotací - které bych mohl uplatnit na půdě Senátu České republiky. Senátní volby, října strana 10 10/2014

11 Haló, tady Bělinka! Ahoj, léto, ahoj prázdniny! KUNOVJAN Tak vás všechny zase zdravíme z našeho tújemi obklopeného Domova, jak jsem v červnu slíbil. Dva krásné měsíce, protkané oddychem a čerpáním dovolených v nejrůznějších částech světa či naší republiky, jsou nenávratně minulostí. Konec odpočinku, vzhůru do poslední třetiny roku! Školská zařízení už zase otevřela dokořán své brány a naplnila se hemžením a výskotem vzdělání chtivých dítek a mladých lidí. Počasí prázdninových měsíců si s námi opět, ostatně jako v průběhu celého letošního roku, pěkně zahrávalo. Po horkém konci června a vcelku příjemném červenci nás valná část srpna potrápila nezvyklým chladem a na toto období četnými srážkami, včetně přívalových. Z čehož měli pramalou radost zejména provozovatelé koupališť. Také dovolená v Chorvatsku, oblíbené to destinaci českých turistů, se letos mnohým nevydařila dle jejich představ. Prostě stabilita počasí, odpovídající příslušnému ročnímu období, je v letošním roce něco, o čem si můžeme nechat jen zdát. I my jsme si léto a odpočinek s ním spojený užili, jak se dalo. Řada našich klientů strávila pár dnů či týdnů v kruhu svých blízkých. Také jsme cestovali. Ještě na konci června pár kilometrů za naši východní hranici. Desítka klientů a zaměstnanců zde strávila v rámci výměnného pobytu (projekt Iuventy) příjemné dny v rekreačním středisku Výtoky, pár kilometrů od známého lázeňského města Piešťany. A poznala spoustu nových kamarádů. Pět děvčat z pětky si zase užilo pobyt u moře, tentokrát v Itálii. Ve městě s malebným názvem Villa Rosa. K prázdninám neodmyslitelně patří také tábory. Zkušené tábornice Mirka a Bětka, k nimž se letos nově přidala i Katka, strávily dva týdny již tradičně v Mlýnkách u Strážnice. Staňka a další z Katek si pro změnu užívaly lázeňskou péči v Čeladné, která by měla blahodárně působit na jejich pohybový aparát. Absolvovali jsme i řadu krátkých výletů do blízkého okolí. Třeba do Kroměříže, kde jsme se potěšili krásou zámeckých zahrad, či na Velehrad. Nejen navštívit toto neustále se zvelebující poutní místo, ale také pozdravit kamarády ze zařízení Vincentinum. Nechyběly návštěvy blízkého Uherského Hradiště spojené samozřejmě s konzumací zmrzliny. S koncem prázdninového času nás také opustila jedna z našich nejmladších obyvatelek, Nela, která přechází do pěstounské péče. Při táboráku, spojeném s opékáním výborných špekáčků, jsme jí předali pár drobných dárků a popřáli jí v nové rodině spokojenost a štěstí. Během léta jsme rovněž, dle skromných možností, trošku zvelebovali interiér Domova, třeba instalací sítí proti hmyzu či výměnou podlahovin v pokojích na 4. oddělení. V současné době už zase fungujeme běžným rytmem. V letošním roce ovšem trochu narušeným projektem Zlínského kraje, majícím za cíl zmapovat dopodrobna vše, co se dá. Od klientů, jejich potřeb a směřování, přes technický stav budov a vybavení až po různé typy vzdělávacích akcí. A také se připravujeme na inspekci kvality poskytování sociálních služeb. Tedy papíry, papíry, hraní si se slovíčky a zase papíry Někdy mám pocit, že naše země by bez těch stohů směrnic, standardů, řádů, výkazů, tabulek a nařízení všeho druhu snad ani nemohla existovat. Bohužel. A také bych málem zapomněl. Během léta u nás došlo i k významné změně v oblasti poskytování lékařské péče. Od 1. srpna se o všechny naše klienty, tedy nejen o děti a dorost, stará praktická lékařka MUDr. Renata Jakšíková. Dalo to sice práci, zejména jednání se zdravotní pojišťovnou, ale nakonec se vše podařilo. Přejme si, ať se jí daří držet všechny klienty, v co nejlepší zdravotní kondici. Ono to totiž nebude vůbec jednoduché. Pěkný podzim, včetně, co nejdelšího babího léta, vám přeje Bělinka a Pavel Hašek XXX XXX 10/2014 strana 11

12 Mateřská škola Kunovice I přesto, že letošní prázdniny jsou již za námi, jistě jsme všichni ještě stále plni zážitků z nich. A tím spíše to platí pro děti i dospělé, kteří se rozhodli strávit 14 dnů na stanovém táboře s Pionýrskou skupinou Kunovice. V hojném počtu s více než 80 dětmi jsme se letos vydali jako dva turnusy do Podhradní Lhoty a na Vojtkovu Louku v Rajnochovicích v malebných Hostýnských vrších, kde již třetím rokem sdílíme základnu s Pionýrskou skupinou Holešov a Kroměříž. Letošní ročník s názvem Filmánie byl zasvěcen filmu a z řádně proškolených a zkušených vedoucích se rázem stali filmové hrdinky a hrdinové, kteří se rozhodli pomoci začínajícím hvězdám při jejich cestě za soškou zlatého Oswalda. Děti ve věku od 7 do 15 let se každý den seznamovaly s novým filmovým žánrem, v jehož duchu se nesly také veškeré hry motivované filmovými trháky, takže program byl opravdu velice pestrý, když jsme se Slavnostní ukončení projektu Zateplení objektu mateřské školy Ve čtvrtek 11. září 2014 se uskutečnilo slavnostní otevření Mateřské školy Kunovice po dokončené investiční akci, která spočívala v zateplení fasády a výměně vnějších oken a dveří celé budovy v ulici Mládežnická. Před slavnostním přestřižením symbolické pásky připomněla kunovická starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, že péče o školní budovy, jejichž je město Kunovice zřizovatelem, je součástí dlouhodobého programu rozvoje města, který nastavili již její předchůdci v úřadu kunovického starosty Ing. Jiří Deml a Ing. Jiří Vařecha. Zmínila několik dokončených etap zateplování Základní školy U Pálenice i loňskou zásadní rekonstrukci Základní školy Červená cesta. Určitě budeme v investičních akcích tohoto typu pokračovat, vnímáme je jako hospodářský vklad do budoucna, protože úspory za energie, které tyto akce přinášejí jsou skutečně zásadními položkami v rozpočtech všech tří kunovických škol, které spadají do gesce města Kunovice, řekla starostka Ivana Majíčková. Vytrvalý déšť nezabránil dobré náladě přítomných pozvaných hostů, ani dětem, které na zahradě své sluníčko-motýlové školy oslavili její novou podobu vypouštěním barevných balónků. Táborníci si zahráli na filmaře postupně probouzeli do světa sci-fi, němého filmu, muzikálu, dokumentu a mnoha dalších žánrů. Jednotlivé filmové štáby složené z dětí se předháněly v tom, kdo jako první získá veškeré vybavení potřebné k natočení svého vlastního filmu, který na konci tábora předvedli ostatním. Během závěrečného galavečera, konaného na zeleném koberci, byly slavnostně vyhlášeny výsledky v kategorii jednotlivců i celých filmových štábů, poté následoval raut se švédskými stoly a samozřejmě nechybělo ani dětské šampaňské. No uznejte sami, komu by při tak nabitém programu dělalo vrásky na čele počasí, které nám v letošním roce příliš nepřálo? Nejdůležitější je jako vždy to, že jsme se všichni náramně bavili a ve zdraví jsme se navrátili zpět k maminkám a tatínkům. Tak zase za rok, a nezapomeňte: Kamera, klapka, jedeme - ahój! Michaela Ungerová strana 12 10/2014

13 SENÁT 10. a 11. října 2014 IVO VALENTA POMŮŽEME SPOLEČNĚ SLOVÁCKU Budu se za vás rvát Nevstupuji do politiky, abych na ní vydělal nebo získal funkci, nic z toho nepotřebuji. Svůj plat senátora věnuji na stipendia pro studenty i podporu nových pracovních míst. Postarám se o peníze pro sport, kulturu, folklor, charitu i spolky. Pomohu, aby se Slovácko stalo turistickou perlou Evropy. Zasadím se, aby stát nepřehlížel seniory a investoval do budoucnosti našich dětí. Budu bojovat za vinaře, zemědělce a další malé firmy ze Slovácka. valentaivo č. 8 10/2014 strana 13

14 Dvě významné návštěvy města PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY NAVŠTÍVIL KUNOVICE Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, navštívil v úterý 9. září 2014 v město Kunovice, kde se zajímal především o firmu Evektor spol. s r.o. Na půdě města přivítala premiéra starostka Ivana Majíčková: Vítám Vás, pane premiére, ve městě s bohatou a slavnou historií letecké výroby, díky které je naše město známé po celém světě. Hned v úvodu setkání s předsedou vlády však také upozornila na neutěšenou dopravní situaci ve městě a požádala jej o pomoc při řešení dopravního propojení silnic I/50 a I/55, které by významně napomohlo dopravní situaci nejen v centru města, ale pomohlo by i k rozvoji leteckých firem, ale i průmyslových zón a tím také k hospodářskému rozvoji celého regionu. Současně s grafickým listem zobrazujícím Kunovice předala starostka předsedovi vlády také osobní dopis s prosbou o pomoc při řešení dopravní situace ve městě i celém regionu. Premiér si prohlédl projekční kancelářské prostory, výrobní halu i letouny z produkce firmy Evektor. Majitelé firmy potvrdili slova starotky Ivany Majíčkové, když si také stěžovali na špatnou dostupnost našeho regionu. Starostka při setkání s premiérem také upozornila na nedostatečně využívaný potenciál kunovického letiště s tím, že by bylo vhodné využít využít jej pro regionální leteckou dopravu. red STAROSTKA MĚSTA PŘIJALA DELEGACI Z MALAJSIE V pátek 5. září 2014 přivítala starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA v klenbovém sále Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr bývalého dlouholetého předsedu vlády Malajsie, Tun Dr. Mahathira bin Mohameda s chotí a velvyslankyni Malajsijské federace v České republice Nadzirah Osman. Setkání se zúčastnili také zástupci společnosti Evektor, zabývající se především vývojem a konstrukcí letadel. Tento přední český letecký výrobce z Kunovic podepsal 26. června 2014 v hlavním městě Malajsie, v Kuala Lumpur, dohodu o strategické spolupráci a investicích s malajsijskou společností Aspirasi Pertiwi Sdn. Bhd. Podepsání dohody je první velkou malajsijskou investicí v České republice se strategickým významem pro obě strany. Společnosti Evektor tato dohoda umožní její další rozvoj, zejména dokončení vývoje a zahájení sériové výroby víceúčelového dvoumotorového letounu EV-55 Outback, který je určený pro přepravu 9 14 osob. Pro malajsijskou stranu otevírá partnerství s českým leteckým výrobcem cestu ke spolupráci v řadě technologicky pokročilých oblastí pro Malajsii prioritních, jako je letecký průmysl, výroba automobilů, dopravní vybavení a nové materiály, jež jsou všechny pokryty výrobním a vývojovým programem společnosti Evektor. Pro město Kunovice je vytvoření tohoto nového Joint Venture velmi významným momentem pro další rozvoj města, úspěšné pokračování letecké výroby v Kunovicích, ale především se předpokládá zvýšení pracovních příležitostí v celém regionu, řekla při setkání s představiteli Malajsie kunovická starostka Ivana Majíčková. red strana 14 10/2014

15 My jsme fit, buďte i Vy! V sobotu 9. srpna, přesně dva měsíce a dvanáct dnů po těžké autohavárii, když se všichni, co viděli zrušené auto Dacia Duster, divili, že zůstal naživu jen s pohmožděnými žebry a jeho žena Toni jen s prasklým ramenním kloubem, stanul Tony Podškubka na nádvoří Panského dvora ke splnění své sázky s časopisem Svět kulturistiky. Vsadil se, že ke svým pětašedesátinám ujede půlmaratón na kolečkových bruslích, což je přesně 21 km a 100 m. Spolu se starostkou Ivanou Majíčkovou zahájili sportovně společenskou akci: My jsme fit, buďte i Vy, pro děti do deseti let ve zkoušce zručnosti, pro mládež do osmnácti let v ověření kondice a pro muže nad osmnáct let v kontrole síly všech kategorií, ve třech disciplínách. Vítězové a první tři v každé kategorii získali diplomy, poháry a věcné ceny. Dále exhibičně vystoupili nejlepší pákaři z Armsportu Hluk a dva nejlepší kulturisté z T-gymu, stříbrní medailisté Vašek Lapčík a Jakub Dupák. Toto všechno se mohlo uskutečnit jen díky patronaci města Kunovice a finanční podpory TJ Kunovice. Mezitím odjel Tony spolu s doprovodem na kolech (zdravotní sestra Hana Živnůstková, technik Pavel Franko a vodič na bruslích Marian Pollách) přes Uherské Hradiště, Staré Město, Kostelany, kolem závodu Let Kunovice, kde došlo k technické závadě na pravé brusli, což se muselo vyřešit výměnou bruslí u zastávky u Starého závodu KUNOVJAN Let. Pak mu už zbývalo ujet sedm km, což znamenalo dojet k Lázním v Ostrožské Nové Vsi a zpět do Kunovic na Panský dvůr, kde na něho čekala asi stovka příznivců a zvědavců, jestli se mu sázku podaří vyhrát. Bránou na nádvoří vjel přesně za dvě hodiny, a to právě včas, protože asi za deset minut začalo pršet. Na následné slavnostní valné hromadě T-gymu a Let s-gymu za účasti vedení města Kunovice, zástupců JM Kulturistiky a zasloužilých členů, proběhlo vyhodnocení nejlepších a zasloužilých členů za jejich výsledky a přínos pro kulturistiku nejen v Kunovicích, ale také v České republice. Pak všichni svorně ochutnali dobrý slovácký gulášek a nechyběly ani přípitky vínem na počest splnění sázky a dožití pětašedesátin Tonyho Podškubky. K dobré náladě přispěla country kapela Gdo dojde, která hrála až do časných ranních hodin. Pořadatelé akce děkují sponzorům Stavimex p. Melichárka a Izolace střech p. Maliny z Kunovic za jejich finanční příspěvek, který spolu se vstupným a dotací TJ Kunovice v celkové hodnotě pěti tisíc Kč bude předán DZP Na Bělince. A to je asi ten nejlepší konec, jak sázky, tak i sportovně společenské akce, která se dost možná může příští rok opakovat s novými sázkami a výzvami pod stejným názvem My jsme fit, buďte i Vy!. top 10/2014 strana 15

16 Komunální a senátní volby v Kunovicích Volby do Zastupitelstva města Kunovice Volby do Zastupitelstva města Kunovice se uskuteční ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 10. října a sobota 11. října V první den voleb začíná hlasování ve a končí ve hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 a končí ve hodin. Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Hlasovací lístky, budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb na požádání ve všech okrskových volebních komisích. Při volbách do zastupitelstva města Kunovice se nevydávají voličské průkazy. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole U Pálenice č. p (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Ve Strhanci, Na Drahách, tř. Vítězství, U Kunovského lesa, Na Rybníčku, Potočná, Na Bělince, Na Záhonech, Na Rynku, nám. Svobody, Panská, V Pastouškách, Zahrady, Polní, Sokolská, Obchodní, Luční, U Štreky ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole U Pálenice č. p (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Na Řádku, Na Karmaku, Na Rybníku, Olšavní, Za Mlýnem Pod Valy, Na Blatách, Na Zelničkách, Úvoz, V Grni, U Pálenice, U Náhonu, Mokřady, V Hrabůvkách, Derflanská ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Lidická, Hliněná, Svahová, V Hliníku, Legionářů, Na Konci, Cihlářská, Mládežnická, V Humnech Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Místem konání voleb do zastupitelstva města v Kunovicích jsou: ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Obecní, Na Zahrádkách, U Pumpy, V Lánech, Záhumní, Osvobození, Slunečná, Nový Dvůr, Na Dolině, V Zátiší, Za Stodolami, Záchalupčí, Letecká, Farská, Jana Hrubého, V Úzkých ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Základní škole Červená cesta č. p. 853 (přízemí) pro voliče bydlící v ulicích: Červená cesta, Na Bařince, Na Hrázi, Na Samotě, Na Výšině, Kamenná, Šlerkova, Husitská, Novoveská, Pekařská, Na Strnisku, Ohradní, Pod Kostelem Volič, kterému zdravotní stav neumožňuje dostavit se do okrskové volební komise, může požádat na městském úřadě o návštěvu okrskové volební komise do místa bydliště, kam mu bude doručena přenosná urna. Volby do Senátu Parlamentu České republiky Ve stejném termínu jako volby do zastupitelstva města Kunovice proběhne první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Při volbách do Senátu lze požádat o voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území ČR a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad ČR na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, tam od okrskové volební komise obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost potřebnými doklady, pokud se neprokáže, nebude mu hlasování umožněno. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, strana 16 10/2014

17 vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, tzn. ve dnech 17. a 18. října 2014 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 17. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se Jak na alternativní zaměstnání? KUNOVJAN v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Volič, kterému zdravotní stav neumožňuje dostavit se do okrskové volební komise, může požádat na městském úřadě o návštěvu okrskové volební komise do místa bydliště, kam mu bude doručena přenosná urna. Místem konání voleb jsou okrsky stejné jako v případě voleb do zastupitelstva města. Bc. Ivana Rathúská, vedoucí hospodářsko-správního odboru Projekt Slaďování na Kunovicku, který se přehoupl do posledního roku svého běhu, přichází v těchto dnech s informační brožurou nesoucí název Alternativní pracovní úvazky, aneb Jde to i jinak (?). Tato příručka je určena především zaměstnavatelům, kteří mají v oblasti alternativních forem práce prozatím malé nebo žádné zkušenosti a jejich zavedením si stále nejsou příliš jistí. Přínosná ale zajisté bude i pro zájemce o zaměstnání, kteří nechtějí, nebo nemohou, pracovat na klasický pracovní úvazek. Nepovede zavedení takovéto formy zaměstnávání ke snížení produktivity? Přinesou podniku alternativní úvazky něco pozitivního, nebo pro něj budou jen přítěží? Bude pro mě taková forma práce výhodná? Umožní mi lépe sladit osobní a pracovní život? Nebudu pak své volby litovat? Po přečtení této příručky zajisté najdete odpověď i na další otázky. Brožura přináší přehledný výčet alternativních forem zaměstnání, jejich základní charakteristiku, nejdůležitější informace o tom, na co si dát pozor a na co pamatovat, a nechybí ani jejich hlavní výhody a nevýhody jak pro daného zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Přináší také informace o dnes velmi využívaných formách zaměstnání v rámci prací konaných mimo pracovní poměr, tedy práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a na své si přijdou i ti, kteří zvažují zahájení vlastního podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Alternativní pracovní úvazky jsou jedním ze způsobů, jak aktivně podpořit zaměstnanost některých skupin obyvatelstva, zejména rodičů na rodičovské dovolené, rodičů s malými či hendikepovanými dětmi, lidí v předdůchodovém věku nebo osob pečujících o osobu blízkou, studentů či seniorů, kteří jsou nuceni si přivydělávat. Pro spoustu lidí jsou jiné než klasické, plné úvazky jediným řešením, jak zvládnout nepříznivou životní situaci či životní fázi. Proto považujeme za velmi důležité, aby čeští zaměstnavatelé dali těmto lidem šanci a nabídkou alternativních pracovních úvazků rozšířili možnosti jejich zaměstnání. Neméně důležité je informovat zájemce o zaměstnání o tom, že i ve zdánlivě beznadějné situaci najít práci existuje řešení. Věříme, že brožura věnovaná alternativním pracovním úvazkům bude pro obě strany, zaměstnance i zaměstnavatele, přínosem. V elektronické podobě si ji můžete volně stáhnout z webových stránek projektu Slaďování na Kunovicku v sekci Dokumenty ke stažení. Projekt Slaďovaní na Kunovicku spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Eva Vaculíková Nové zaøízení pro pøíjem 5GHz Vám zapùjèíme zcela ZDARMA! Nemusíte na zaèátku investovat do nového pøístroje Zaøízení je v našem majetku, co znamená, e pokud se pokazí, èi poškodí bleskem, my Vám ho vymìníme za NOVÉ! Zápùjèka platí po celou dobu trvání smlouvy. Pou íváme pouze nejnovìjší a spolehlivé zaøízení technologie AIRMAX èi NSTREME rychlosti a 50Mbps. V termínu pro nové zákazníky wifi router, nebo dva mìsíce internetu zdarma platí i pro stávající zákazníky, kteøí nám doporuèí nového zákazníka. LMnet, s.r.o. Ing. Libor Matuštík Panská 25, Kunovice nabídka je èasovì omezená, proto zavolejte ještì dnes a domluvte si s námi termín pøipojení. INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T INTERNET 30Mbit/s 244kè/mìs. bez DPH WEBHOSTING 10/2014 strana 17

18 Plnění Programu rozvoje města Program rozvoje města vycházel z volebního programu Nezávislých kandidátů pro Kunovice sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Kunovice v roce Byly do něj také zapracovány i některé náměty ostatních volebních stran, neboť jednotlivé volební programy se v celé řadě bodů shodovaly. Prioritou tohoto končícího volebního období bylo řešení dopravní situace ve městě, protipovodňová opatření na řece Olšavě a zateplení budovy mateřské školy a základních škol. Vzhledem k tomu, že řešení dopravní situace i protipovodňová opatření může samospráva jen více či méně ovlivnit či připravit, ale samotné řešení problému záleží především na vládní politice a na státních institucích, rada ani zastupitelstvo města si tedy nemohlo stanovit tyto akce jako závazné priority. Za pozornost stály i další dílčí úkoly, které bylo třeba ve městě řešit. Program rozvoje města Kunovice byl řazen podle důležitosti a byl obecnějšího charakteru. Tak bylo možné lépe v průběhu let reagovat na změny ve státní politice a operativně reagovat podle finančních možností města na případné vypsání výzev o poskytnutí dotací. Celý program rozvoje byl rozdělen do 12 kapitol: DOPRAVA PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PANSKÝ DVŮR BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZ- VOJ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST PROPAGACE MĚSTA, CESTOVNÍ RUCH SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Revitalizací Panského dvora získaly Kunovice rozsáhlý areál historických objektů, který přímo v centru města vytváří unikátní klidovou zónu opravena místní komunikace V Pastouškách, v ul. Cihlářská a vybudována místní komunikace v ul. Luční. Vybudována zpevněná plocha před hřbitovem. Vytvořili jsme 60 parkovacích míst u Panského dvora. V ulici Na Dolině vzniklo 5 parkovacích míst a 3 u školy Červená cesta. Tři nové autobusové zastávky jsou podél komunikace I/55, jedna u školy Červená cesta. Do konce října 2014 bude vybudován nový přístřešek na ul. Lidická u MŠ. Pracovali jsme na územním plánu. Dopracovali jsme projekt pro územní řízení na Protipovodňová opatření na řece Olšavě a vykoupili všechny dotčené pozemky. Provedli jsme celkovou rekonstrukci ZŠ Červená cesta. V ZŠ U Pálenice vznikly nové šatny, jídelna, vyměnili jsme okna a dveře v tělocvičně, jídelně a kuchyni. Do konce roku 2014 Každá kapitola pak měla ještě řadu podkapitol. Program rozvoje města byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice 16. prosince 2010 usnesením č. 10/I./2010. Každým rokem jsem radě i zastupitelstvu předkládala zprávu o plnění programu rozvoje města pro období doplněný věcným plněním u jednotlivých bodů s uvedením data realizace a aktuálního plnění (černě tučně kurzívou plnění v roce 2011, červeně kurzívou plnění 2012, modře kurzívou plnění 2013, zeleně plnění 2014). Dnes má tento dokument 14 stran. V tomto rozsahu nebylo možné otisknout jej v Kunovjanu, ale zájemci jej mohou najít na webových stránkách města I z připojených fotografií k tomuto článku je zřejmé, co se nám za čtyři roky podařilo uskutečnit. Ve čtvrtek 2. října 2014 bude rada města předkládat tento dokument zastupitelstvu. Vybrala jsem jen to nejdůležitější, co se nám za čtyři roky podařilo. Pomohli jsme připravit projekt pro územní řízení na akci Bezpečnostně dopravní opatření na silnici I/55 a vykoupili jsme potřebné pozemky na jeho realizaci. Vybudovali jsme nové chodníky kolem Panského dvora, na hřbitově, v ulicích Na Dolině, Pekařská, Husitská, Novoveská, V Grni a před ZŠ Červená cesta. Byla provedena rekonstrukce části chodníku Na Záhonech, u ZŠ U Pálenice. Byla Budova někdejší chlapecké měšťanky se po letech vyloupla do nebývalé krásy a splňuje podmínky pro současnou výuku zateplíme štít tělocvičny. Zateplili jsme celý objekt MŠ. Úspěšně jsme dokončili projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr a jeho prostřednictvím podporujeme podnikání a zaměstnanost. Vytvořili jsme nové centrum města, které je hojně využíváno všemi občany Kunovic i jeho návštěvníky. Podporovali jsme rozvoj bydlení a výstavbu rodinných domů prostřednictvím plánovacích smluv v ul. Luční, v lokalitě Na Záhonech, Na Zelničkách a V Hrabůvkách. strana 18 10/2014

19 Pokračovali jsme v rekonstrukci veřejného osvětlení kolem Panského dvora, v ul. Husitská, na ul. Na Rybníku, nové VO v ul. Letecká a Na Zahrádkách, na Červené cestě před školou, ul. Luční a v ul. Na Rybníku. Byla realizována úsporná opatření na VO. Připravili jsme projekt rozšíření hřbitova, zkultivovali zeleň na hřbitově. Jsou připraveny tři studie smuteční síně k veřejné diskusi. Věnovali jsme se ochraně životního prostředí výsadbou stromů v lokálním biocentrum Stará hora II a Petříkovec. Připravili jsme projekt dalšího mokřadu Na Zelničkách. Zvelebili jsme město další výsadbou zeleně na nádvoří Panského dvora, kolem budovy a za Panským dvorem, výsadbou podél chodníku na ul. Pekařské a části ul. Husitské a před školou Červená cesta. Realizovali jsme projekt ozelenění hřbitova. Zefektivnili jsme péči o čistotu ulic. Rozšířili jsme třídění, sběr a svoz komunálního odpadu v celém městě. Z dotace byly pořízeny velkokapacitní kontejnery do celého města. Doplněny byly kontejnery na ošacení. Budovali jsme vodovody v lokalitě Na Bělince ul. Luční, v lokalitě Na Záhonech, prodloužení vodovodu v ul. Na Zelničkách. Rekonstruovali jsme zastaralou kanalizační síť Na Dolině, KUNOVJAN Hasičům jsme zakoupili nový hasičský automobil (1 mil. Kč), připravujeme vybudování nového hasičského hřiště u školy U Pálenice. Vyhlašování ankety Sportovec roku je součástí výrazné podpory, kterou město Kunovice poskytuje místním sportovním i kulturním organizacím Podporovali jsme osoby potřebné a rodiče s dětmi v tíživé situaci na základě individuálních žádostí. Věnovali jsme péči důchodcům. Zvýšili jsme příspěvek Charitě UH na Kč ročně. Poskytovali jsme příspěvek při narození dítěte ve výši Kč. Rozšířili jsme kamerový systém. Zvýšili jsme úroveň služeb obyvatelstvu v rámci městského úřadu. Vydali jsme Etický kodex úředníka městského úřadu Kunovice. Získali jsme na dotacích v letech celkovou sumu mil. Kč. Můžeme konstatovat, že téměř vše, co si Zastupitelstvo města Kunovice na začátku tohoto volebního období předsevzalo, bylo splněno. Díky spolupráci rady, zastupitelstva i všech úředníků městského úřadu se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali a ještě jsme přidali něco navíc. Nová výsadba v areálu městského hřbitova je inspirovaná plány zahrad francouzských zámků V Zátiší, V Grni a Na Zelničkách, Na Záhonech, v ul. Pod Valy, u ZŠ Červená cesta. Připravili jsme budování nové kanalizace v zónách určených pro výstavbu rodinných domů Na Bělice a v lokalitě Na Záhonech, ul. U Štreky, ul. Luční, Na Zelničkách a V Hrabůvkách. Podporovali jsme lidové formy kultury s důrazem na uchování tradic a zvyků, využívali jsme kulturního dědictví našich předků především Jízdu králů, která byla zapsána na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO k propagaci města, ke zvýšení jeho prestiže a rozvoji cestovního ruchu. Získali jsme dotaci na rekonstrukci sokolského hřiště a začali s jeho celkovou rekonstrukcí na Areál Jízdy králů Kunovice. Podporovali jsme domácí tělovýchovné a sportovní oddíly a spolky dle stanovených pravidel a dotací zahrnutých do rozpočtu města. Připravili jsme projekt na celkovou rekonstrukci sportovní haly a koupaliště. Za čtyři roky jsme přispěli na činnost spolkům, občanským sdružením, sportovním klubům a církvi částkou Kč. 10/2014 Díky projektu Slaďování funguje v Kunovicích Hlídací centrum, jež do jisté míry nahrazuje přechodně nedostatečnou kapacitu mateřské školy Chtěli jsme a chceme, aby se občanům v Kunovicích dobře žilo. Výsledek nedávného dotazníkového šetření ukázal, že 87 % respondentů je s kvalitou života ve městě spokojeno. Je to dobrá zpráva a také vysvědčení o práci vedení města. Současně je to však také závazek pro nové zastupitelstvo města, které vzejde z říjnových voleb. Mgr. Ivana Majíčková strana 19

20 Kunovice Náš společný domov Ing. Bc. Jaroslav Olbert Radek Škrášek Mgr. Ivo Ertl Petr Hala 45 let, ředitel HZS ÚO Uh. Hradiště bezpartijní Osvobození let, technik bezpartijní Na Bělince 1004 Bc. Tomáš Bartoň 32 let, požární technik bezpartijní Na Rynku let, ředitel KZŠ v Uh. Brodě bezpartijní Na Hrázi let, podnikatel KDU-ČSL Za Stodolami 1673 Ing. Jiří Jakeš 53 let, ředitel Oblastní charity UH KDU-ČSL Šlerkova 1319 Mgr. Michaela Hubíková 30 let, sociální pracovník OCH UH školní psycholog ZŠ Kunovice bezpartijní, Olšavní 1458 Bc. Jaroslav Šiler 25 let, student KDU-ČSL V HLiníku 848 Jiří Šácha 65 let, důchodce KDU-ČSL Osvobození 582 Jan Šiler 60 let, podnikatel KDU-ČSL Lidická 749 Ing. Petr Hanáček 41 let, projektant KDU-ČSL Na Rybníku 413 Miroslav Vlachynský 51 let, technolog KDU-ČSL Lidická 415 Hlasujte pro kandidáty Č.1 Mgr. Andrea Olbertová 39 let, učitelka ZŠ bezpartijní Osvobození 588 Josef Třetina 40 let, podnikatel bezpartijní Ve Strhanci 182 Ludmila Jordánová 43 let, dělnice KDU-ČSL Na Bělince 109 Mgr. Zdeňka Dřínková 29 let, učitelka ZŠ bezpartijní Šlerkova 1531 Antonín Nosek 57 let, frézař CNC KDU-ČSL Na Záhonech 571 Volební program v heslech strana 20 10/2014

21 ČSSD KUNOVICE A BLÍŽÍCÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY Sociální demokracie v Kunovicích sestavila a schválila svoji kandidátku do podzimních komunálních voleb. Jako lídr a kandidát na starostu města byl zvolen 47letý Mgr. Rudolf Korábek, ředitel školy, člen ČSSD. Stejně tak byl poskytnut široký prostor na nejvyšších místech kandidátky i nezávislým, nepolitickým avšak odborně zdatným kandidátům, jejichž práce by byla přínosem pro další rozvoj města. Ve svém programu nechceme, ani nebudeme našim spoluobčanům slibovat spoustu vzdušných zámků v podobě staveb aquaparků a podobně. Jako strana stojíme nohama pevně na zemi, plně si uvědomujeme reálné možnosti městských rozpočtových nancí, politické vůle a s ní spojené možnosti dialogu v zastupitelstvu města napříč celým politickým spektrem. Chceme i nadále, stejně jak tomu bylo v uplynulých čtyřech letech právě končícího volebního období, každodenní prací jednotlivých členů ČSSD Kunovice v zastupitelstvu města, jeho výborech i komisích, pomáhat zlepšovat žití v našich pěkných Kunovicích jak v rovině společenské, kulturní, sportovní, tak i v rovině každodenní osobní. K dialogu a spolupráci rádi přivítáme všechny případné zájemce, jimž naše město a život v něm nejsou lhostejné. Sociální demokracie v Kunovicích zve tímto všechny spoluobčany v neděli 5. října 2014 v době od do hodin do místního Slováckého sklepa na malé posezení s občerstvením s kandidáty ČSSD Kunovice i kandidátkou na senátorku ČSSD Ing. Hanou Doupovcovou. Kandidáti MO ČSSD Kunovice 10/2014 strana 21

22 N E Z Á V I S L Í K A N D I D Á T I P R O K U N O V I C E Mgr. Ivana Majíčková Ing. Pavel Vardan Mgr. Olga Strašáková Ing. Pavel Hašek Marie Sedláčková Ing. Jiří Deml Mgr. Karel Machálek Radek Lůčný Mgr. Hana Vaňková Mgr. Gabriel Slanicay Monika Dudová Pavel Pospíšil Lenka Fleková Miroslav Zatloukal Zdeňka Strnadelová volte č. 2 František Růčka Michal Duda TVOŘÍME SOUČASNOST, ZA NIŽ SE BUDOUCNOST NEBUDE STYDĚT strana 22 10/2014

23 Chceme pokračovat v práci, vizích a projektech starostů Jiřího Demla a Jiřího Vařechy. Pod vedením starostky Ivany Majíčkové se nám mnohé podařilo. Některé projekty však potřebují delší dobu na přípravu a realizaci. Dejte nám šanci dokončit započaté dílo a rozpracované projekty. Budeme usilovat o spokojený a plnohodnotný život v našem městě pro nás i generace příští. Máme zkušenosti a víme jak na to. POSTARÁME SE o zlepšení dopravní situace ve městě o odklonění dálkové dopravy z centra města o opravu místních komunikací a chodníků o zlepšení cyklistické dopravy o rozšíření kapacity parkovacích míst ve městě o úpravu autobusových zastávek o bezbariérovost a dostupnost veřejné dopravy o zlepšení životního prostředí o to, aby byla vybudována protipovodňová opatření na řece Olšavě o odvodnění lokality Na Zelničkách o zlepšení vzhledu a ozelenění centra města o efektivnější nakládání s odpady o rekonstrukci zastaralé kanalizační sítě o vybudování inženýrských sítí v lokalitách určených pro výstavbu rodinných domů o snížení energetické náročnosti budov v majetku města o podporu podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání o kvalitní zázemí i podmínky pro výchovu, vzdělávání i volný čas našich dětí a mládeže o další rozvoj Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr o partnerství mezi podnikatelskou sférou, školami a neziskovými organizacemi o zlepšení kvality života ve městě o obnovu a zatraktivnění relaxačních zón o dokončení a plné využití Areálu jízdy králů pro sport i kulturu o rozvoj Leteckého muzea Kunovice o rekonstrukci sportovní haly o domácí tělovýchovné a sportovní oddíly a spolky o kvalitní sportovní vyžití všech věkových kategorií našich obyvatel o domácí folklorní a kulturní spolky o bohatý kulturní a společenský život pro všechny skupiny obyvatel o zachování tradic a kulturních památek o vybudování domova důchodců a denního stacionáře o rozšíření hřbitova a vybudování smuteční síně o rovný přístup ke všem občanům našeho města o 10/2014 zlepšení bezpečnosti a ochrany majetku občanů o zkvalitnění a zefektivnění činnosti městského úřadu strana 23

24 Kunovice - moderní město s moderní samosprávou Slovácko - náš společný domov, žijeme tu s Vámi. Vážení spoluobčané, do nadcházejících komunálních voleb jde Základní organizace KSČM Kunovice se samostatnou kandidátkou a vlastním volebním programem, který vychází z potřeb občanů města Kunovic. Jsou na ní Vaši spoluobčané - členové KSČM i nestraníci. Prostě občané, kterým není lhostejný další vývoj města Kunovic. Většinu z nich znáte a můžete je potkávat v ulicích města v rámci každodenního života. Patří mezi ně např. JUDr. Antonín Blažek ml., Mgr. Josef Hapák, Robert Schönbaum, Jaromír Orel, RSDr. Jiří Jurásek, Ing. Ivan Fábry, Ing. Karla Pištěková, Bohumil Schönbaum, Ing. Jan Krčma, Josef Zábojník a další. S ohledem na současnou situaci je nutné podotknout, že chceme spolupracovat a podporovat všechny, kteří dokaží nadřadit zájmy města nad své osobní či stranické ambice. Jsme toho názoru, že do komunální politiky současné politikaření a podrazy nepatří. Město by mělo být řízeno managementem tvořeným volenými zastupiteli a profesionály, odborníky městského úřadu, bez ohledu na politickou příslušnost. Proto chceme podporovat a prosazovat program nezatížený politickým aspektem. Kunovice musí být moderním městem s moderní samosprávou. To jsme navrhovali i v minulém volebním období, ale nesetkali jsme u ostatních subjektů s pochopením. Jsme rovněž přesvědčeni, že se v našem městě v posledních letech udělala spousta dobré práce, ale také je nutno ještě mnohé vykonat. Proto program budeme průběžně doplňovat o Vaše konstruktivní podněty a návrhy. Jeho realizaci výrazně ovlivní také to, kolik hlasů od Vás voličů obdržíme a kolik budeme mít našich členů v zastupitelstvu. strana 24 10/2014

25 VOLTE Č. 3 Pokud nám dáte Váš hlas, budeme podporovat a snažit se prosadit následující: Hlavní cíle naší komunální politiky : Hájit zájmy občanů a požadovat od samosprávy pružné a vstřícné řešení občanských záležitostí Zlepšení přístupnosti veřejné hromadné dopravy občanům města, a to především o víkendech, kdy časové intervaly MHD jsou nedostatečné pro potřeby všech občanů našeho města Smysluplné vyřešení dopravní situace na silnici I/55 Realizace plánovaných protipovodňových opatření Upřednostnění řešení věcných problémů města místo zbytečného politikaření Dále rádi podpoříme například: Zlepšení všeobecné veřejné správy a služeb Rozvoj bytové politiky města a plánů na její zajištění Vybudování smuteční síně na místním hřbitově Posílení početního stavu městské policie v rámci zlepšení její funkčnosti Rozvoj kultury a cestovního ruchu ve městě Rozvoj stávajících i nových podnikatelských aktivit Prohloubení spolupráce Kunovic s městy Uherské Hradiště a Staré Město, a také v rámci Slovácka a mikroregionu Dolní Poolšaví Sportovní a kulturní vyžití občanů města zejména mládeže Rozvíjení činnosti spolků, občanských a zájmových sdružení ZO KSČM Vám děkuje za dosavadní podporu. Věříme, že v těchto volbách budete volit kandidátku č. 3 10/2014 strana 25

26 strana 26 10/2014

27 10/2014 strana 27

28 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost Tento krásný slib si 4. října před 60 lety dali manželé Marie a František FORNŮSKOVI Červen Anna Halámková, 90 let Anna Hochelová, 85 let Antonín Směták, 80 let Antonín Lorenc, 80 let Srpen Ludvík Suchomel, 90 let Oldřich Vycudilík, 90 let Ludmila Borková, 80 let Josef Hanáček, 80 let Zdeněk Ondrášek, 80 let Červenec Marie Stašková, 90 let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Září Marie Huňková, 80 let Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www. mesto-kunovice.cz), odkud si je mohou zájemci stáhnout k vytištění. Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil Hledám kosmetičku, masérku a nehtovou designérku s ŽL. Pasáž Slunce, Uherské Hradiště Tel: Kunovjany neodradil od vystoupení ani liják Milí rodiče, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za lásku a obětavost, se kterou jste nás vychovali, se kterou jste nám byli oporou a se kterou nám stále pomáháte. Kéž Vás i v dalším životě plném lásky, úcty a věrnosti Bůh ve zdraví zachovati ráčí. To Vám ze srdce přejí syn Antonín s manželkou, dcery Marie, Jiřina a Pavla s manžely, všechna vnoučata a zástup pravnoučátek. Mužský sbor z Kunovic ve dnech 15. a 16. srpna zamířil na Slovensko, na mezinárodní folklorní festival Hontianska paráda Folklorní festival prezentuje tradiční lidovou tvorbu Hontu a obce Hrušov, která má jen 862 obyvatel. Již 19. ročníku Hontianské parády se zúčastnilo18 slovenských souborů a ze zahraničních souborů to byl FS Aradáč ze Srbska, FS Rimóc z Maďarska, folklorní soubory z Polska a Německa. Kunovičtí mužáci v pátek večer zahajovali program zahraničních souborů na pódiu hlavního amfiteátru písničkami z Kunovic a o Kunovicích. Druhé páteční vystoupení měli kunovičtí mužáci v druhém menším areálu Pod věžičkou. V tomto nočním programu za silného deště vystupovaly jen tři soubory, ostatní se pro nepříznivé počasí omluvily, muži z Kunovic, ale své vystoupení řádně absolvovali. Po deštivé noci přišlo sobotní ráno plné slunce a pohody. Vystoupení souborů sledovali nadšení a spokojení diváci. Kunovičtí muži přispěli k dobré náladě písničkami o Kunovicích a o víně. Mimo to se opět prokázalo, že je svět malý. Kunovjany na festivalu oslovili dva z návštěvníků, Kanaďan a Brňák, kteří mají příbuzné v Kunovicích a nás poznali podle kroje, uvedl jeden ze členů souboru. Podle ohlasu diváků a návštěvníků festivalu mužáci město Kunovice i celý region Slovácko reprezentovali dobře a zanechali velmi dobrou stopu. jj strana 28 10/2014

29 Pozvánka na dvě hodové výstavy Ten, kdo umí hovořit se dřevem Není to tak dlouho, kdy se kunovické obyvatelstvo rozrostlo o pozoruhodnou osobnost. Řezbář Miroslav Srostlík (*1946) je rodem Hanák a je na svůj původ hrdý. Přesto jej osud zavál na Slovácko a on se mu podřídil. Zřejmě rád, protože se zde o hodové sobotě ožení a hodlá zde žít. Ale ještě před tím se veřejnosti představí jako umělec na výstavě nazvané Hovory se dřevem, jejíž vernisáž se uskuteční v pátek 26. září 2014 v 17 hodin ve společenském sále kunovického Panského dvora. Narodil se v Kostelci na Hané, vystudoval pedagogickou fakultu UP v Olomouci a třináct let učil biologii. Zpíval však se svými žáčky na kostelním kůru a hrál na varhany, tak se stal v roce 1983 krmičem hospodářských zvířat. V Kostelci začal opravovat hanácký grunt, dělal okna, dveře, podlahy i stropy a vůně dřeva ho vtáhla do sebe. Od truhlařiny se dostal k řezbařině a tomuto umění se věnuje už třicet roků. Jeho úplně první prací byl malý betlém, začínal s drobnou tvorbou v podobě šperků a dostal se až k dřevěným sochám a plastikám. Některé z jeho prací jsou vskutku úctyhodné, jednu z nich dosahující do výše pěti metrů uvidí návštěvníci výstavy na vlastní oči. V Kostelci na Hané ve vestibulu tamní školy je nainstalovaná největší ze Srostlíkových plastik nazvaná Strom života KUNOVJAN s rozměry 12,5 x 3,5 metru, která váží 1,5 tuny. V Kunovicích přestaví umělec celkový průřez svou třicetiletou tvorbou od drobných prací až po zmíněné monumentální Volavky, které by se měly stát výraznou ozdobou sálu, kde se bude výstava konat. Součástí výstavy bude 15 obrazových panelů zachycující tvorbu z let , včetně skic a návrhů. Kromě řezbářství je Miroslav Srostlík Moravský aktivním muzikantem, hraje celkem na třináct hudebních nástrojů. I tuto stránku své umělecké duše předvede při vernisáži, sám si obstará její hudební část. O svém vztahu ke společnosti výtvarník říká: Myslím si, že poslání kumštýře-umělce, dělníka Božího, je náročné a zodpovědné a je to úžasný dar, jestli člověk může oslovovat společnost svou prací. Řekl bych, že společnost potřebuje stále povzbuzovat a musí mít pocit, že člověk nezneužívá společnost, ale že jí slouží. Ale to není jako být slouha, ale sloužit něčemu dobrému ve společnosti. Kumštýř má lidskou duši hladit a svým dílem má lidi vybízet, upozorňovat, uvádět někam, ale je to život v osamění, stejně jako když Ježíš nesl na Golgotu svůj kříž, tak i umělec musí táhnout své břemeno a často sám v davu osamocen. Těžko hledat lepší slova k pozvání na letošní hodovou výstavu v Kunovicích. red Kde má design hranice? Design se nevystavuje, říkával prý nedávno zesnulý profesor Pavel Škarka svým studentům v Ateliéru průmyslového designu, který sídlí v Ústavu produktového designu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Myslím, že nás tím spíš tak trochu pošťuchoval, abychom se nebáli jít s kůží na trh a nebáli se prezentovat své práce na veřejnosti, říká Jan Jurča, jeden z jeho studentů, který se o letošních kunovských hodech představí jako starší stárek, ale také jako organizátor výstavy nazvané Hranice designu. A na ní ho poznáme také jako jednoho z autorů vystavených prací. Málokdy si uvědomujeme, že prakticky všechny předměty denní potřeby musel dříve či později zpracovat designér, ač si tak ještě neříkal. Věděl pouze, že ten či onen nástroj by měl mít nějaký tvar, aby se mu s ním dobře pracovalo. Časem přišel na to, že by na něm mohl udělat tu či onu změnu, aby se s ním pracovalo ještě lépe. Skutečný designér řeší tyhle problémy ještě dříve, než se nástroj dostane řemeslníkovi do ruky. A ještě ho vymyslí tak, aby byl nejen praktický, ale i pěkný. Svoji vizuální, ale i praktickou podobu tak dostávají skutečně všechny věci kolem nás šálky na čaj, ledničky, mobilní telefony, šroubováky a dláta, kliky na dveřích, šicí stroje, nákladní i osobní automobily, ale třeba i soustruhy, nebo montážní linky. To všechno mají na svědomí designéři. Honza Jurča je jedním ze studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB a v rámci jedné z letošních hodových výstav chce seznámit veřejnost s pracemi svých kolegů, kteří jsou studenty ročníku této fakulty zaměřené na průmyslový design. Chceme seznámit veřejnost s tím, co vlastně průmyslový design je, připomenout, jak široký má záběr a také se trochu představit jako začínající tvůrci. A také připomenout, že průmyslový design je uměleckým oborem s přesahem do oborů technických, vysvětluje. Prohlédneme si plakáty s vyobrazenými designovými návrhy i některé trojrozměrné předměty, všechno aktuální práce studentů z posledních let. K vidění budou návrhy předmětů denní potřeby od porcelánových hrnečků, až po návrh automobilu studentská formule, na němž FMK UTB spolupracuje s brněnským Vysokým učením technickým. Organizátor výstavy by se měl prezentovat soutěžním řešením skateparku a také přemostěním prostoru do tohoto parku vedoucího. Vernisáž se uskuteční v pátek 26. září 2014 v 18 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora, úvodní slovo pronese MgA. Martin Surman, ArtD., zastupující vedoucí Ateliéru průmyslového designu FMK UTB, hudební produkci zajistí Žesťový kvartet kunovické pobočky ZUŠ. red 10/2014 strana 29

30 MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE Podzimní knižní novinky S novým školním rokem a nadcházejícím podzimem knihovna pro své čtenáře aktuálně zakoupila tyto nové knižní tituly: Pro milovníky detektivních knížek vydal nový titul i renomovaný autor Jeffery Deaver. Nese název Tak trochu šílení. Švédský autor H. Mankell je v nových knihách zastoupen dalšími případy komisaře Wallandera. Ten tentokrát pátrá po zmizelé makléřce. Severští autoři jsou zastoupeni i titulem Klub osamělých srdcí od L. a S. Hammerových. Další detektivní případ vydalo nakladatelství Kniha Zlín, jedná se o známou autorku K. Ohlssonovou s knihou Andělé strážní. Detektivní povídky čtenáři naleznou i v knize z edice TOP krimi - Špatný konec nymfomanky. Pozadu nezůstává ani stále více oblíbená česká autorka Alena Jakoubková. Knihovna zakoupila její v pořadí už devátou knihu nazvanou Manžel v domě, není pro mě. Další neméně oblíbenou spisovatelkou je i T. Keleová-Vasilková a její román Lék na smutek nebo Marcela Mlynářová - Požitkářka. Román je dále zastoupen i autorkou S. Kinsella - Svatební noc. Malé čtenáře jistě potěší pohádková kniha Zvonilka, která má i filmovou verzi. Rovněž dětská kniha Madlenka a brejličky L. Zemannové ukazuje, jak obyčejné brejličky mohou změnit pohled na svět. Další dobrodružství čeká na děti v knize o Aničce od I. Peroutkové. Ta se tentokrát vydá do Austrálie. Pro mládež je k dispozici od autorky série Upířích deníků L. J. Smith další díly z Říše temnot - Černý úsvit a Krvavý polibek. Pro dobrodružné povahy je i kniha z Klubu tygrů - Záhadný duch od T. C. Breziny. Na komiksové fandy čeká už třináctý díl Spidermana nebo 41. díl Garfielda. V naučných knihách nalezneme často cenné informace. Ne jinak tomu bude i v dalším díle Doby jedové. Třetí díl se věnuje kosmetice. Mgr. Kateřina Bartošová TÝDEN KNIHOVEN V KUNOVICÍCH Pondělí Zahájení projektu Knihoběžník, Městská knihovna Kunovice 17:00 Zahájení výstavy Historie Leteckého muzea od počátků do současnosti, Městská knihovna Kunovice 17:30 Cestovatelská beseda - Podkarpatská Rus - Panský dvůr, přednáškový sál Úterý :30 Promítání lmu Putinovy hry z festivalu Jeden svět - Městská knihovna Kunovice Čtvrtek :00 11:30 Indiánské dopoledne - naučná stezka pro děti - prostranství před Komunitním centrem 16:00 Slavnostní ukončení a předávání odměn za literární soutěž, Čtenářské pasy 3. ročník - Městská knihovna Kunovice Pátek :00 Promítání pohádek pro děti - Městská knihovna Kunovice strana 30 10/2014

31 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE říjen 2014 pondělí 6. října 10:00 11:00 hod. Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky + tematické tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 9. října hod. Indiánské dopoledne aneb naučná stezka pro děti travnatá plocha u Komunitního centra pátek 10. října 17:00 18:00 hod. Kafíčko se starostkou 1. patro Komunitního centra čtvrtek 16. října 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pátek 17. října 9:00 12:00 hod. Kanisterapie, poznej svého psa aneb Předcházení pokousání psem (pro děti od 2) vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel a to do 10. října hod. pondělí 20. října 16:00 17:00 hod. Beseda s Mgr. Martou Beníčkovou na téma Poruchy nálad u seniorů - neobávejte se mluvit o svých pocitech, potížích a starostech.(emoce a deprese, průběh a příčiny, rizikové faktory léčba) - 1. patro Komunitního centra úterý 21. října 8:00 12:00 hod Exkurze v Hasičské zbrojnici v Uh. Hradišti vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel a to do 16. října hod. Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Děkujeme za pochopení. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová 10/2014 strana 31

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 81/V./211 82/V./211 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 466/XXIII./2014 zprávu o činnosti Rady města od XXII. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 8.4.2014 Usnesení č. 198 /14-235 /14 198/14 Schválení programu 199/14 Kontrola usnesení 200/14 Informace o investičních akcích 201/14 Prodej

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 41/III./2015 42/III./2015 zprávu o činnosti Rady

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.85 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE Usnesení RM85/2014/01 Rada města schválila program jednání

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.85 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE Usnesení RM85/2014/01 Rada města schválila program jednání Anonymizováno dle zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU Č.85 JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUK KONANÉHO DNE 18.06.2014 Usnesení RM85/2014/01 Rada města schválila program jednání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014

Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014 přijaté usnesení č. 362/2014 - N 3667 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1564/65/13 schvaluje program 65. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

37. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

37. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 37. schůze Rady města Rychvald, dne 14. 12. 2015 Kontrola usnesení 37/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 37/2. Rada města b e

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 17. 6. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více