Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného Vzdělávacím institutem Středočeského kraje si vydobyl pevné místo vedle vzdělávání ve veřejné správě a vzdělávání pedagogických pracovníků. Po zkušenostech z uplynulých měsíců roku 2013 to mohu jen potvrdit. Jak vzdělávací programy nabízené a realizované v rámci projektových aktivit, tak tzv. otevřená volná nabídka byly využívané a staly se skutečně nedílnou součástí systému dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. Rok 2013 se při srovnání s minulým obdobím ukazuje být neméně složitým, ať už z pohledu probíhajícího legislativního procesu a změn, které se v oblasti poskytování sociálních služeb a péče připravují, tak z pohledu společenského, neboť zásadní změny, ke kterým dochází, a změnu vlády samozřejmě nevyjímaje, mají a budou mít dopad do všech sfér našeho života a naší práce. Jsme si však vědomi toho, že bez ohledu na nejednoduchou situaci musí být služby pro Vaše klienty vždy stoprocentně zajištěné. Nedílnou součástí tohoto zajištění je samozřejmě i úsilí nejen o udržení vysoké kvality poskytovaných služeb, ale i o její růst. K tomu se snaží přispět Vzdělávací institut Středočeského kraje svou nabídkou dalšího vzdělávání. Naše nabídka odráží nejen požadavky vyplývající ze stávající a nové legislativy, ale i požadavky zařízení poskytujících sociální služby, požadavky jejich zřizovatelů, a to zejména obcí a kraje, ale i požadavky a potřeby Vás, pracovníků v této oblasti, které jste nám třeba formou dotazníků zpětné vazby sdělili. Jsem přesvědčen o tom, že v aktuální programové nabídce, kterou máte nyní před sebou a která bude průběžně doplňována a uveřejňována na našem webu naleznete řadu kurzů, jež Vás zaujmou a budou pro Vás a Vaši práci přínosem. Na závěr mi dovolte Vás informovat, že na podzim tohoto roku připravujeme otevření dalšího pracoviště VISK v Praze v Husově ulici, což nám umožní vyhovět rostoucím požadavkům na vzdělávací aktivity. Pokud celý proces bude úspěšný, bude se jednat již o desáté kmenové pracoviště VISK (sedm v kraji, tři v Praze). Další novou informací je, že od září přidáváme ke vzdělávacím nabídkám pro oblasti sociálních služeb, veřejné správy, školství a seniory také vzdělávací nabídku pro veřejnost a zahajujeme přípravné kroky směřující do oblasti poskytování profesních kvalifikací a rekvalifikací. Přeji Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů a optimismu a těším se na pokračování naší spolupráce. Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 3

2 Obsah Obsah Úvod... 3 Obsah... 4 Jak pracovat s katalogem... 5 Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 2. pololetí Tematická nabídka vzdělávacích kurzů na 2. pololetí Legislativa Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Standardy kvality Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Manažerské dovednosti Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Komunikace Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách Měkké dovednosti Řešení konfliktů na vlastní kůži Ostatní Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Imobilní klient v pobytových sociálních službách Mediace v sociálních službách - úvod Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz

3 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je katalog členěn podle oblastí vzdělávání, u každého kurzu je uváděno místo a čas konání a číselný kód kurzu. Na začátek katalogu byl zařazen stručný přehled všech vzdělávacích kurzů, uspořádaný do termínového kalendáře. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete em na nebo poštou na adresu Zborovská 11, Praha 5. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého kurzu jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 5

4 Termínový kalendář Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 2. pololetí

5 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Úvod do standardů kvality sociálních služeb v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit A41 Praha 960 Kč Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj. Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb A41 Praha 6 hod. 750 Kč A41 Praha 960 Kč Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb B41 Benešov 960 Kč Imobilní klient v pobytových sociálních službách L41 Kladno 960 Kč Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením P41 Příbram 960 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb H41 Kutná Hora 960 Kč Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka A41 Praha 960 Kč Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace R41 Rakovník 960 Kč Mediace v sociálních službách úvod A41 Praha 960 Kč Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování H41 Kutná Hora 6 hod. 750 Kč 7

6 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena Úvod do standardů kvality sociálních služeb v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením S41 Mladá Boleslav 960 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb A41 Praha 960 Kč Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením A41 Praha 960 Kč Sociálně-právní ochrana dětí v praxi A41 Praha 960 Kč Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách A41 Praha 960 Kč Řešení konfliktů na vlastní kůži S41 Mladá Boleslav 960 Kč Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč 8

7 Tematická nabídka Tematická nabídka vzdělávacích kurzů na 2. pololetí

8 Tematická nabídka 02 Legislativa Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právními předpisy upravujícími výkon funkce veřejného opatrovníka včetně změn, které přinese nový občanský zákoník s účinností od Účastníci budou seznámeni i s jejich aplikací v praxi, s tím, jak řešit etická dilemata při současném dodržování požadavků právního řádu a jak účinně spojit ochranu práv klienta s ochranou veřejného zájmu, pokud to situace vyžaduje. Účastníci se také seznámí s informačními zdroji ke své činnosti. - Základní pojmy právní způsobilost fyzické osoby, řízení o omezení a zbavení způsobilosti. - Systém opatrovnictví v ČR, soukromé a veřejné opatrovnictví, požadavky na osobnost opatrovníka. - Institut veřejného opatrovníka - vymezení klientely veřejného opatrovníka, sociální práce v rámci výkonu veřejného opatrovnictví, osobnost veřejného opatrovníka. - Etická dilemata a kritické momenty při výkonu veřejného opatrovnictví, kontrola opatrovníka. - Reforma opatrovnictví - právní úprava dle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, s účinností od , judikatura, příklady z advokátní praxe. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: JUDr. Olga Sovová, PhD. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem aktuálního znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a jeho prováděcích předpisů, a to s důrazem na aplikaci dané problematiky do praxe úředníků sociálních odborů na úseku sociálně-právní ochrany dětí a v rámci dalších povinností obecních úřadů stanovených tímto zákonem - Vývoj legislativy sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), aktuální informace k SPOD a k oblastem souvisejícím, východiska a cíle novely zákona o SPOD. - Novela SPOD legislativní ukotvení, zásadní změny a novinky, přínos pro praxi, související legislativa - výklad novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí (základní ustanovení a pojmy, rozvoj sociální práce, rozhodovací pravomoci orgánů SPOD ve správním řízení - výchovná opatření, podávání podnětů a návrhů soudu, případová konference, individuální plán ochrany dítěte, náhradní rodinná péče, dohoda o výkonu pěstounské péče, spolupráce s pověřenými osobami, pověřování osob k výkonu SPOD, standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí). - Příklady z praxe, řešení konkrétních příkladů a modelových situací, zodpovězení dotazů z praxe, kazuistika, předpokládaná rizika a způsoby jejich předcházení, postupy orgánů SPOD při řešení některých složitých a neobvyklých případů. - Závěrečné shrnutí - upozornění na nejzásadnější změny, zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Sociálním pracovníkům. Lektor: Libor Možíš Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 03 Standardy kvality Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením Vzdělávací program seznámí účastníky s pojmy a procesy souvisejícími s tématem kurzu: standardy kvality sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, ověřování kvality, osoby se zdravotním postižením, deinstitucionalizace, transformace, humanizace, problémový klient ad. Účastníci se naučí rozeznávat zaměření standardů kvality a aplikovat proces jejich zavádění do pobytových služeb, uvědomí si vztah sebe ke klientovi jako vztah člověka k člověku a poznají svou roli v rámci zavádění standardů kvality sociálních služeb. 10

9 Tematická nabídka - Úvod do problematiky standardů kvality v praxi pobytových sociálních služeb. - Standardy kvality sociálních služeb, pobytové sociální služby a jejich specifika, osoby se zdravotním postižením, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, transformace sociálních služeb, deinstitucionalizace a další pojmy vztahující se k tématu. - Odlišné koncepty poskytování pobytových sociálních služeb a etické aspekty takových přístupů. - Standardy kvality v praxi. - Příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, individuální dotazy, doplňující odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Vladislav Fryč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Místo: MB-VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. - Metody zjišťování potřeb, cílů a přání klienta. - Plánování potřeb, cílů a přání klienta. - Průběžné vyhodnocování naplňování potřeb, cílů a přání klienta. - Postup sestavování individuálního plánu. - Vytvoření systému komunikace mezi pracovníkem a uživatelem dané služby. - Vytvoření systému sdílení informací důležitých pro realizaci individuálního plánování průběhu služby. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 960,- Kč Lektor: Bc. Vladislava Stehlíková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na výklad dané problematiky, doplněný praktickými workshopy, ve kterých si účastníci procvičí aplikaci teoretických postupů a zásad v praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím a navazujícími povinnostmi poskytovatele sociálních služeb. Účastníci poznají různé situace, které mohou nastat ve vztahu k druhu služby, seznámí se se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb, naučí se získané znalosti aplikovat v praxi. - Právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice, adekvátní seznamování uživatelů a pracovníků s postupy danými právními předpisy. - Smluvní zajištění nezbytných procesů - jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách I. jednotlivé situace ve vztahu k pobytové sociální službě. - Workshop I. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách II. jednotlivé situace ve vztahu k ambulantní a terénní službě. - Workshop II. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 11

10 Tematická nabídka 06 Manažerské dovednosti Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb Cílem kurzu určeného pro vedoucí pracovníky v sociálních službách je objasnit hlavní zásady a metody finančního řízení organizace poskytující sociální služby. Účastníci se seznámí s důvody nezbytnosti provedení analýzy ekonomických ukazatelů, s postupem sestavení rozpočtu, se strategickým controllingem a reportingem. Kurz je zaměřen na veřejné statky a jejich řízení, tzn. takové aktivity či služby, které jsou zabezpečovány veřejnou správou - státním orgánem nebo územní samosprávou. - Veřejné statky a jejich zabezpečování veřejným sektorem. - Proč analyzovat a měřit. - Hlavní metody. - Rozpočet. - Strategický controlling a reporting. - Transparentnost a finanční výkonnost. - Marketing a orientace klienta v praxi. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Ivana Rabochová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Cílem kurzu určeného pro vedoucí pracovníky v sociálních službách je objasnit problematiku řízení lidských zdrojů v organizaci poskytující sociální služby. Účastníci se seznámí se základním právním rámcem vztahujícím se k personalistice v sociálních službách, poznají základní procesy personální práce vedoucího pracovníka - přijímání, hodnocení a oceňování zaměstnanců. Kurz se bude věnovat i aplikaci teoretických poznatků v řídící praxi sociálních služeb v návaznosti na velikost organizaci a situaci v ní. - Právní rámec v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb. - Základní informace o řízení lidských zdrojů a aplikace těchto poznatků v podmínkách organizace poskytující sociální služby. - Význam organizační struktury, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. - Výběr, přijímání a zaškolování nových zaměstnanců (dobrovolníků atd.). - Vzdělávání zaměstnanců. - Hodnocení a odměňování zaměstnanců - jednotlivé metody a způsoby. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 07 Komunikace Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování 6 hod. Vzdělávací program je sestaven vyváženě z částí teoretických i praktických. Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování, osvojit si metody práce s klientem s rizikem v chování. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům - zakotvení a znalost 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a technikami de-eskalace napětí. Předkládané metody a techniky komunikace si účastníci vyzkoušejí i prakticky. - Humánní přístup ke klientovi s rizikovým chováním. - Právní zakotvení možné restrikce, a to zvláště 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - Praktická aplikace - řešení zadaného případu užití restrikce ve skupinách. 12

11 Tematická nabídka - Primární a sekundární prevence, de-eskalace napětí. - Problémové chování, příčiny a typy. - Nácvik několika vzorců chování personálu vůči klientovi. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Eva Pogodová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51, Jezuitská kolej od 09:00h H41 Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách Cílem kurzu je umožnit účastníkovi získat základní povědomí o kvalitě komunikace v sociálních službách. Bude znát základní principy komunikace s uživateli i jejich rodinou a základní pojmy alternativní a augmentativní komunikace. Získá přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace, o praktické aplikaci, o pomůckách, které lze pro klienty vyrobit či jaké lze využít. - Přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace. Co je augmentativní a alternativní komunikace a komu je určena. Vysvětlení pojmů. - Systémy bez pomůcek a systémy s pomůckami. Technické a netechnické pomůcky. Praktická dovednost: manuální znaky, práce s komunikační tabulkou, práce s počítačem, přehled pomůcek AAK a asistenční technologie. Praktické cvičení ve dvojicích tvorba komunikační tabulky, rozbor, hodnocení správnosti po formální a obsahové stránce, zásady při tvorbě komunikačních pomůcek. - Obecné principy používání alternativní a augmentativní komunikace jejich rozvedení, uvedení příkladů v praxi. Vytváření podmínek pro používání alternativní a augmentativní komunikace. Cíle alternativní a augmentativní komunikace. Podpora mluvené řeči, ulehčovaná komunikace. - Kdo může využívat alternativní a augmentativní komunikaci. Specifika schopností, dovedností a možností lidí s různým typem postižení. Diagnostika alternativní a augmentativní komunikace zjišťování individuálních potřeb lidí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Lektor: Bc. Andrea Kožuchová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 08:30h R41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 08 Měkké dovednosti Řešení konfliktů na vlastní kůži Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetence sociálních pracovníků k řešení konfliktů. Účastníci získají nejen základní teoretické informace, ale i řízenou praktickou zkušenost, jak reagují na konflikt každý sám jako svébytná osobnost, ale i v rámci profesní pozice, případně jako vedoucí pracovník. Seznámí se dále s jednotlivými typy konfliktů a poznají možné metody jejich řešení. - Úvod - konflikt jako střet dvou motivací. - Jak reaguji na konfliktní situaci sebezkušenostní učení. - Teorie řešení konfliktů. - Typologie lidí z hlediska řešení konfliktu. - Jak reaguji na konfliktní situace, kterých nejsem přímým účastníkem. - Moje role jako spoluřešitele konfliktu, jehož nejsem nositelem. - Profesionální řešení konfliktů mediace, facilitace a další metody seznámení. - Závěr - diskuze. Určeno: Sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Miroslava Rovná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 13

12 Tematická nabídka 09 Ostatní Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků kurzu se zásadami první pomoci při život ohrožujících stavech. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých technik. Kurz je zaměřen na dobu před příjezdem záchranné služby. - Úvod do problematiky. - Teoretická část: - povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky - složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS) - vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci - obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce - posloupnost výkonů zachraňujících život - zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí) - vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením - poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů - Praktická část: - nácvik resuscitace, vyšetření postiženého - bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha - zástava krvácení, obvazová technika - Závěrečné shrnutí - zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Věra Nuhlíčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51, Jezuitská kolej od 09:00h H41 Lektor: Mgr. Dagmar Maršálková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou fyzického a psychického násilí: mobbing, bossing, stalking, sexuální či jiné obtěžování a další jevy vztahující se k tématu. Výklad se zaměří na základní pracovněprávní procesy a úkony, na objasnění správného chápání pojmů pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zkušební doba, výpovědní lhůta. Účastníci se dále seznámí s identifikací rizikových situací a osob i s návrhy vhodných preventivních opatření, naučí se řešit vymezené krizové situace a poznají efektivní zásahy v krizových situacích včetně fyzického kontaktu. - Obecná problematika násilí na pracovišti, právní souvislosti, pracovněprávní vztahy. - Identifikace situací, které jsou násilím na pracovišti, právní řešení těchto situací, identifikace případů, kdy je nezbytné přivolání policie. - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace. - Identifikace rizikových situací a osob, navržení vhodných preventivních opatření. - Adekvátní reakce při výskytu násilí (komunikace verbální, neverbální). - Identifikace typických prvků v chování sociálních a zdravotnických pracovníků, které zvyšují riziko případné agresivní reakce, a jejich prevence. - Řešení situací při chronickém výskytu těchto prvků. - Zasahování v krizových situacích (týká se zejména fyzického útoku) včetně týmové práce s obětí (posttraumatická reakce po fyzickém útoku). - Účast na analýze konkrétních mimořádných událostí s účastníky násilí. - Nácvik adekvátní reakce při výskytu násilí. - Otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 960,- Kč Lektor: Bc. Marie Smutná, Mgr. Josef Mlčoch Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 14

13 Tematická nabídka Imobilní klient v pobytových sociálních službách Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí vycházejících z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách ( 116 zákona č. 108/2006 Sb.) a zároveň z praxe v pobytových sociálních službách. Cílové kompetence jsou specifikovány pro oblast pečovatelsko-ošetřovatelské péče v problematice celkové imobility klienta v pobytové sociální službě (imobilizační syndrom). V kurzu se účastníci zorientují v problematice imobilizačního syndromu u klientů v pobytových sociálních službách (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením). Dále se seznámí s pečovatelskými a ošetřovatelskými kompetencemi v oblasti projevů imobilizačního syndromu v souvislosti s jednotlivými poruchami, a to psychosociálními reakcemi na imobilitu a proleženinami (dekubity) a jejich prevencí. Účastníkům budou předány poznatky, jak přistupovat ke klientovi s imobilizačním syndromem. - Seznámení se základními pojmy v oblasti problematiky imobilizačního syndromu v pobytových sociálních službách. - Co je imobilizační syndrom, jak vzniká, u koho vzniká, kdy vzniká, jaké jsou příčiny vzniku. - Imobilizační syndrom u poruch pohybového systému, poruch krevního oběhu, dýchacího systému, trávicího traktu, močového systému. - Psychosociální reakce na imobilitu. - Dekubity proleženiny jako následek imobilizačního syndromu (prevence dekubitů, predilekční místa vzniku dekubitů, hodnocení rizika vzniku, klasifikace dekubitů, preventivní opatření). - Závěr - diskuze. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: PhDr. Miluše Jůnová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Mediace v sociálních službách - úvod Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi a významem mediace a s rolí mediátora. Účastníci se naučí používat správné názvosloví a vyjádřit obsah pojmů mediace, konflikt, hodnoty, rekonciliace, koexistence. Osvojí si komunikační styl nenásilné komunikace, získají dovednost reagovat na nabídnutá témata sporu mediačním postupem jako prostředkem ochrany subjektivních práv. Poznají podstatu metody mediace, její základní prostředky, techniky a strukturu mediačního procesu, naučí se účinně zacházet s rolí mediátora v oblasti komunikace (rozlišovat případy vhodné/nevhodné k mediačnímu přístupu, respektovat typické hledisko svobody rozhodování klientů). - Pojmy mediace, konflikt, hodnoty, rekonciliace, koexistence a jejich obsah a význam. Příklady komunikace vhodné k tématu. - Fáze mediace, způsoby vedení komunikace. - Uvedení do role mediátora. - Proces mediace, způsoby porozumění a kladení otázek, techniky vedení rozhovoru. - Příklad užití mediační techniky vedení rozhovoru. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Daniela Řepásková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Kurz je zaměřen na problematiku finanční gramotnosti se zohledněním specifického prostředí sociálních služeb. Účastníci se zorientují v pojmech a produktech používaných v oblasti finančních trhů, naučí se identifikovat principy nárůstu dluhu v čase, aby mohli klientům sociálních služeb nabídnout nejvhodnější řešení dluhu v jeho jednotlivých fázích. Vzhledem k získaným informacím a poznatkům budou účastníci následně ve své profesní praxi umět klientům sociálních služeb efektivně poradit, jak činit informovaná rozhodnutí a předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu nárůstu, poskytnout jim osobní asistenci při problémech s exekucí, soudním řízením či při podávání žádosti o tzv. osobní bankrot. - Základy peněžní teorie - problematika peněz a jejich úloha v ekonomice, místo a úloha peněz v životě 15

14 Tematická nabídka s důrazem na specifické postavení klientů sociálních služeb. - Finanční produkty na trhu - půjčky bankovní i nebankovní, hypotéky, pojištění - od cestovního až po životní; možná rizika pro klienty sociálních služeb. - Právní minimum - typy smluv dle závazkového práva, rizika ze smlouvy vyplývající, vybrané skutkové podstaty trestných činů (podvod, úvěrový podvod, zvýhodňování věřitele a lichva), sankce dle občanského práva, vybrané části ze zákona o rozhodčím řízení, rozporování smluv (zejména u smluv na dálku, podomního prodeje apod.). - Insolvence a osobní bankrot - exkurz do zákona o oddlužení. - Exekuce, vymáhání pohledávek - vybrané části z exekučního řádu a občanského soudního řádu, mechanismus vymáhání pohledávek - s důrazem na pomoc klientům sociálních služeb. - Závěrečné shrnutí - zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Ing. Pavla Vlčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základní charakteristikou problémů ageismu v České republice. Účastník si rozšíří terminologii, vyzkouší si a bude nacvičovat problémové situace, jak pracovat s klienty, aniž by se dopouštěl jakékoli věkové diskriminace či indiskrétnosti. V rámci semináře se dále seznámí s tím, jak předcházet segregaci a exkluzi starších lidí ze společnosti, s mýty a pověrami, jež se týkají stáří, se zdroji ageismu ve společnosti. Na problémových úlohách a případových studiích si účastníci procvičí dovednosti pro efektivní práci s těmito klienty. Rozvíjeny budou převážně kompetence komunikativní, personální a sociální. - Ageismus - obecné vymezení, terminologie, nejednotný náhled, definice dle Tošnerové, definice a teoretické přístupy, vlastní pohled a názor účastníků brainstorming. - Tvorba myšlenkové mapy - ucelení tématu a usazení do odborných hledisek, vytvoření finální myšlenkové mapy z bodů vzniklých brainstormingem. - Zdroje ageismu - strach ze smrti, důraz na mládí a fyzickou krásu, ignorace starých lidí okolím a vnímání starých lidí okolím i sebou samými; produktivita je těsně spjata s ekonomickým potenciálem. - Trendy současné západní společnosti mládí, krása, výkon. - Medializace - nevhodná paradigmata stáří, jazyk, média a populární kultura, vtipy, vliv sdělovacích prostředků a reklam. - Extrémní formy ageismu - simulace reálných a modelových situací (fyzické týrání, psychické týrání - zastrašování, ponižování, finanční a materiální zneužívání, zanedbávání péče o závislou osobu, selfneglect - zanedbávání péče o sebe sama). - Možné projevy ageismu v rámci institucionalizace - druhotné ponižování (nárokování, režimová opatření), nevhodné zacházení v užším slova smyslu (např. nevhodné ošetřování). - Deset hlavních bodů shrnujících předsudky dle Palmoreho (nemoc, ošklivost, impotence, zbytečnost, duševní choroba, izolace, pokles duševních schopností, chudoba, deprese, politická moc). - Trendy v péči o seniory - individuální přístup, zohlednění klientova prožívání, podpora přirozeného způsobu života. - Závěr - diskuze. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Eva Burdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 08:30h B41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování 6 hod. o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj. Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám. - Inventarizace majetku z pohledu účetnictví. - Účtování o majetku a závazcích územních samosprávných celků. - Účetní a daňové aspekty pohledávek v účetnictví územních samosprávných celků. - Jiné účetní problémy (postup tvorby a použití opravných položek, účtování oprávek, postup tvorby 16

15 Tematická nabídka a použití rezerv, časové rozlišení, kurzové rozdíly). Určeno: Zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, kteří mají na starosti problematiku hospodaření a účetnictví organizace. Cena: 750 Kč Poznámka: Kurz je akreditován MV ČR. Dotazy, které chcete konzultovat s lektorem, můžete zaslat předem na ovou adresu: Lektor: Ing. Pavel Lelek, CSc. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 17

16 Kurzy na zakázku Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku 18

17 Kurzy na zakázku Nabídka kurzů na zakázku od Vzdělávacího institutu Středočeského kraje: Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku organizací poskytujících sociální služby v místě jejich sídla, a to za předpokladu, že se kurzu zúčastní skupina min. 10 osob. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků v tomto rozmezí: 5 hod Kč 6 hod Kč Kč Můžeme zajistit tyto kurzy: Kvalifikační kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou) Legislativa Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, Vedení organizace poskytující sociální služby pracovněprávní vztahy, Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, Zákoník práce základní pracovněprávní předpis, Standardy kvality Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel, Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí), Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele, Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdrav. postižením, Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele soc. služeb, Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, Přechod klientů ze služby domov pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení - adaptační procesy, Smlouva o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele soc. služeb, Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory, Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, Úvod do standardů kvality terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory, Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v terénních a ambulantních sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory,. Manažerské dovednosti Time management v sociálních službách, Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb, 8 hod Vedení organizace poskytující sociální služby komunikační a manažerské dovednosti, Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů, Vedení organizace poskytující sociální služby zákon o sociálních službách a povinnosti poskytovatele sociálních služeb, 8 hod Komunikace Asertivní komunikace, Facilitace umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany, Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), Komunikace s klientem (v sociálních službách) - úvod do problematiky, Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, Metody sociální práce, Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory, Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, 19

18 Kurzy na zakázku Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování, 6 hod. Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, Měkké dovednosti Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách, Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením, Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, Řešení konfliktů na vlastní kůži, Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení, Sociální práce s nespolupracujícím klientem, Supervize a pracovník v sociálních službách - úvod do problematiky, Supervize a vedení organizace - úvod do problematiky, Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, Uvedení do problematiky práce s emocemi, 5 hod. Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže, 5 hod. Ostatní Aktivizace seniorů, Aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, Cizinci a jejich život v České republice úvod do problematiky, Depistáž a spolupráce s rodinou pro poskytovatele sociálních služeb, Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD, Etika v sociální práci, Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, Imobilní klient v pobytových sociálních službách, Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, Komunitní plánování sociálních služeb jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, Mediace v sociálních službách úvod, Nezaměstnanost a úřad práce užitečné informace pro sociální pracovníky, Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, Problematika inkontinence u klientů v pobytových sociálních službách, Psychologická specifika osob se zdravotním postižením, Sociální práce s osobami bez domova, Sociální práce s romskou minoritou, Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP), Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb, Úvod do drogové problematiky, 8 hod Úvod od ergoterapie v kontextu sociálních služeb, Úvod do komunitního plánování sociálních služeb, Úvod do pravidel šetrné sebeobrany, 2x Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování soc. služeb a jak se jim účinně bránit, Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením, Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? Kontaktujte nás na tel nebo , 20

19 Vzdělávací středisko Praha Zborovská 11, Praha 5 Tel , Závazná přihláška na vzdělávací kurz Název kurzu: Místo konání: Kód akce: Datum konání: Název: Údaje o organizaci/územním samosprávném celku: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Bankovní spojení: Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, funkce Telefon: IČ: Údaje o účastníkovi kurzu: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Datum Razítko a podpis (pouze v případě zaslání poštou) Vyplněné přihlášky zasílejte em na adresu: Způsob platby: fakturace a úhrada účastnického poplatku probíhá zpětně po uskutečnění akce.! Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka bude účtována plná cena! Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ú

20 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Vzdělávací institut Středočeského kraje realizuje rovněž vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a dále vzdělávání volených členů zastupitelstev. V současné době máme akreditováno více než 90 vzdělávacích kurzů. Číslo akreditace naší instituce u MV ČR je AK/I-19/2010. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny obce a města ve Středočeském kraji. Aktuální nabídku kurzů naleznete na adrese Vzdělávání pro veřejnou správu je koordinováno z regionálního pracoviště v Praze: Zborovská 11, Praha 5 Smíchov (budova Krajského úřadu StčK), tel.: , mobil: nebo , NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Vzdělávací institut Středočeského kraje tradičně realizuje rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akreditace naší instituce udělené MŠMT ČR je MSMT / Akreditováno máme více než 500 vzdělávacích programů, které pokrývají široké spektrum potřeb a požadavků škol včetně kvalifikačního vzdělávání ředitelů, doplnění pedagogické kvalifikace pedagogických pracovníků a dalšího kvalifikačního vzdělávání pedagogů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Připravíme i vzdělávání v rámci využití šablon v projektu EU peníze školám a na zakázku vzdělávací programy pro celé pedagogické sbory. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Aktuální nabídku vzdělávacích programů naleznete na adrese: Kontaktní údaje na jednotlivá regionální pracoviště Vzdělávacího institutu zajišťující DVPP jsou uvedeny na druhé straně obálky tohoto katalogu.

21 K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní. Aurelius Augustinus Vzdělávací institut Středočeského kraje s podporou Středočeského kraje realizuje od roku 2012 studium AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU studijní program Historie a kultura První cyklus dvousemestrálního studia byl otevřen v únoru 2012 v Kutné Hoře, Příbrami a Rakovníku. pro více než 80 studentů starších 55 let. Pro velký zájem se od září 2012 otevřel druhý cyklus tohoto studijního oboru opět v Příbrami a Rakovníku a nově také v Neratovicích, od roku 2013 ve Zruči nad Sázavou a od září 2013 připravujeme otevření studia v Mělníku a v Nymburce. V rámci A3V pořádáme v jednotlivých střediscích další jednotlivé přednášky i volné cykly výběrových seminářů a kurzů. Pro rok 2014 připravujeme otevření dalšího dvousemestrálního studijního programu Svět literatury. CHATA V ROKYTNICI NAD JIZEROU Horní Rokytnice nad Jizerou 51, 300 m od autobusové zastávky "Modrá Hvězda" Vhodné pro školy v přírodě, lyžařské kurzy, školicí a vzdělávací pobyty i rodinnou rekreaci. Kapacita 40 lůžek v pokojích se třemi až pěti lůžky. Sociální zařízení a sprchy společné na patře, vytápění akumulačními kamny, celoroční provoz. Společenská místnost s kabelovou LCD TV, připojení k internetu. Vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Stravování nezabezpečujeme. Stravování skupin i jednotlivců je možné v blízkých restauracích, k nejbližší je jen několik desítek kroků. Vlastní parkoviště před objektem, 50 m od hlavní silnice v části Horní Rokytnice. Lanovky Horní Domky v blízkosti. Sjezdovky Sachrovka, Modrá Hvězda a Bahýnka za chatou. Pro školní akce cena za osobu a noc 150 Kč. Informace a rezervace pobytu

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 5. října

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 Úvod Úvod Vážení pracovníci ve veřejné správě, vážení zastupitelé, Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám představuje svou nabídku vzdělávacích kurzů na období

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Moravskoslezský kraj Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dílčí část I.: Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Předmětem plnění jsou následující

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více