Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného Vzdělávacím institutem Středočeského kraje si vydobyl pevné místo vedle vzdělávání ve veřejné správě a vzdělávání pedagogických pracovníků. Po zkušenostech z uplynulých měsíců roku 2013 to mohu jen potvrdit. Jak vzdělávací programy nabízené a realizované v rámci projektových aktivit, tak tzv. otevřená volná nabídka byly využívané a staly se skutečně nedílnou součástí systému dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. Rok 2013 se při srovnání s minulým obdobím ukazuje být neméně složitým, ať už z pohledu probíhajícího legislativního procesu a změn, které se v oblasti poskytování sociálních služeb a péče připravují, tak z pohledu společenského, neboť zásadní změny, ke kterým dochází, a změnu vlády samozřejmě nevyjímaje, mají a budou mít dopad do všech sfér našeho života a naší práce. Jsme si však vědomi toho, že bez ohledu na nejednoduchou situaci musí být služby pro Vaše klienty vždy stoprocentně zajištěné. Nedílnou součástí tohoto zajištění je samozřejmě i úsilí nejen o udržení vysoké kvality poskytovaných služeb, ale i o její růst. K tomu se snaží přispět Vzdělávací institut Středočeského kraje svou nabídkou dalšího vzdělávání. Naše nabídka odráží nejen požadavky vyplývající ze stávající a nové legislativy, ale i požadavky zařízení poskytujících sociální služby, požadavky jejich zřizovatelů, a to zejména obcí a kraje, ale i požadavky a potřeby Vás, pracovníků v této oblasti, které jste nám třeba formou dotazníků zpětné vazby sdělili. Jsem přesvědčen o tom, že v aktuální programové nabídce, kterou máte nyní před sebou a která bude průběžně doplňována a uveřejňována na našem webu naleznete řadu kurzů, jež Vás zaujmou a budou pro Vás a Vaši práci přínosem. Na závěr mi dovolte Vás informovat, že na podzim tohoto roku připravujeme otevření dalšího pracoviště VISK v Praze v Husově ulici, což nám umožní vyhovět rostoucím požadavkům na vzdělávací aktivity. Pokud celý proces bude úspěšný, bude se jednat již o desáté kmenové pracoviště VISK (sedm v kraji, tři v Praze). Další novou informací je, že od září přidáváme ke vzdělávacím nabídkám pro oblasti sociálních služeb, veřejné správy, školství a seniory také vzdělávací nabídku pro veřejnost a zahajujeme přípravné kroky směřující do oblasti poskytování profesních kvalifikací a rekvalifikací. Přeji Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů a optimismu a těším se na pokračování naší spolupráce. Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 3

2 Obsah Obsah Úvod... 3 Obsah... 4 Jak pracovat s katalogem... 5 Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 2. pololetí Tematická nabídka vzdělávacích kurzů na 2. pololetí Legislativa Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Standardy kvality Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Manažerské dovednosti Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Komunikace Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách Měkké dovednosti Řešení konfliktů na vlastní kůži Ostatní Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Imobilní klient v pobytových sociálních službách Mediace v sociálních službách - úvod Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz

3 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je katalog členěn podle oblastí vzdělávání, u každého kurzu je uváděno místo a čas konání a číselný kód kurzu. Na začátek katalogu byl zařazen stručný přehled všech vzdělávacích kurzů, uspořádaný do termínového kalendáře. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete em na nebo poštou na adresu Zborovská 11, Praha 5. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého kurzu jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 5

4 Termínový kalendář Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 2. pololetí

5 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Úvod do standardů kvality sociálních služeb v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit A41 Praha 960 Kč Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj. Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb A41 Praha 6 hod. 750 Kč A41 Praha 960 Kč Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb B41 Benešov 960 Kč Imobilní klient v pobytových sociálních službách L41 Kladno 960 Kč Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením P41 Příbram 960 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb H41 Kutná Hora 960 Kč Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka A41 Praha 960 Kč Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace R41 Rakovník 960 Kč Mediace v sociálních službách úvod A41 Praha 960 Kč Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování H41 Kutná Hora 6 hod. 750 Kč 7

6 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena Úvod do standardů kvality sociálních služeb v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením S41 Mladá Boleslav 960 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb A41 Praha 960 Kč Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením A41 Praha 960 Kč Sociálně-právní ochrana dětí v praxi A41 Praha 960 Kč Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách A41 Praha 960 Kč Řešení konfliktů na vlastní kůži S41 Mladá Boleslav 960 Kč Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč A41 Praha 960 Kč 8

7 Tematická nabídka Tematická nabídka vzdělávacích kurzů na 2. pololetí

8 Tematická nabídka 02 Legislativa Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právními předpisy upravujícími výkon funkce veřejného opatrovníka včetně změn, které přinese nový občanský zákoník s účinností od Účastníci budou seznámeni i s jejich aplikací v praxi, s tím, jak řešit etická dilemata při současném dodržování požadavků právního řádu a jak účinně spojit ochranu práv klienta s ochranou veřejného zájmu, pokud to situace vyžaduje. Účastníci se také seznámí s informačními zdroji ke své činnosti. - Základní pojmy právní způsobilost fyzické osoby, řízení o omezení a zbavení způsobilosti. - Systém opatrovnictví v ČR, soukromé a veřejné opatrovnictví, požadavky na osobnost opatrovníka. - Institut veřejného opatrovníka - vymezení klientely veřejného opatrovníka, sociální práce v rámci výkonu veřejného opatrovnictví, osobnost veřejného opatrovníka. - Etická dilemata a kritické momenty při výkonu veřejného opatrovnictví, kontrola opatrovníka. - Reforma opatrovnictví - právní úprava dle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, s účinností od , judikatura, příklady z advokátní praxe. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: JUDr. Olga Sovová, PhD. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Sociálně-právní ochrana dětí v praxi Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem aktuálního znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a jeho prováděcích předpisů, a to s důrazem na aplikaci dané problematiky do praxe úředníků sociálních odborů na úseku sociálně-právní ochrany dětí a v rámci dalších povinností obecních úřadů stanovených tímto zákonem - Vývoj legislativy sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), aktuální informace k SPOD a k oblastem souvisejícím, východiska a cíle novely zákona o SPOD. - Novela SPOD legislativní ukotvení, zásadní změny a novinky, přínos pro praxi, související legislativa - výklad novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí (základní ustanovení a pojmy, rozvoj sociální práce, rozhodovací pravomoci orgánů SPOD ve správním řízení - výchovná opatření, podávání podnětů a návrhů soudu, případová konference, individuální plán ochrany dítěte, náhradní rodinná péče, dohoda o výkonu pěstounské péče, spolupráce s pověřenými osobami, pověřování osob k výkonu SPOD, standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí). - Příklady z praxe, řešení konkrétních příkladů a modelových situací, zodpovězení dotazů z praxe, kazuistika, předpokládaná rizika a způsoby jejich předcházení, postupy orgánů SPOD při řešení některých složitých a neobvyklých případů. - Závěrečné shrnutí - upozornění na nejzásadnější změny, zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Sociálním pracovníkům. Lektor: Libor Možíš Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 03 Standardy kvality Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením Vzdělávací program seznámí účastníky s pojmy a procesy souvisejícími s tématem kurzu: standardy kvality sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, ověřování kvality, osoby se zdravotním postižením, deinstitucionalizace, transformace, humanizace, problémový klient ad. Účastníci se naučí rozeznávat zaměření standardů kvality a aplikovat proces jejich zavádění do pobytových služeb, uvědomí si vztah sebe ke klientovi jako vztah člověka k člověku a poznají svou roli v rámci zavádění standardů kvality sociálních služeb. 10

9 Tematická nabídka - Úvod do problematiky standardů kvality v praxi pobytových sociálních služeb. - Standardy kvality sociálních služeb, pobytové sociální služby a jejich specifika, osoby se zdravotním postižením, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, transformace sociálních služeb, deinstitucionalizace a další pojmy vztahující se k tématu. - Odlišné koncepty poskytování pobytových sociálních služeb a etické aspekty takových přístupů. - Standardy kvality v praxi. - Příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, individuální dotazy, doplňující odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Vladislav Fryč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Místo: MB-VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. - Metody zjišťování potřeb, cílů a přání klienta. - Plánování potřeb, cílů a přání klienta. - Průběžné vyhodnocování naplňování potřeb, cílů a přání klienta. - Postup sestavování individuálního plánu. - Vytvoření systému komunikace mezi pracovníkem a uživatelem dané služby. - Vytvoření systému sdílení informací důležitých pro realizaci individuálního plánování průběhu služby. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 960,- Kč Lektor: Bc. Vladislava Stehlíková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na výklad dané problematiky, doplněný praktickými workshopy, ve kterých si účastníci procvičí aplikaci teoretických postupů a zásad v praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím a navazujícími povinnostmi poskytovatele sociálních služeb. Účastníci poznají různé situace, které mohou nastat ve vztahu k druhu služby, seznámí se se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb, naučí se získané znalosti aplikovat v praxi. - Právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice, adekvátní seznamování uživatelů a pracovníků s postupy danými právními předpisy. - Smluvní zajištění nezbytných procesů - jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách I. jednotlivé situace ve vztahu k pobytové sociální službě. - Workshop I. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách II. jednotlivé situace ve vztahu k ambulantní a terénní službě. - Workshop II. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 11

10 Tematická nabídka 06 Manažerské dovednosti Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb Cílem kurzu určeného pro vedoucí pracovníky v sociálních službách je objasnit hlavní zásady a metody finančního řízení organizace poskytující sociální služby. Účastníci se seznámí s důvody nezbytnosti provedení analýzy ekonomických ukazatelů, s postupem sestavení rozpočtu, se strategickým controllingem a reportingem. Kurz je zaměřen na veřejné statky a jejich řízení, tzn. takové aktivity či služby, které jsou zabezpečovány veřejnou správou - státním orgánem nebo územní samosprávou. - Veřejné statky a jejich zabezpečování veřejným sektorem. - Proč analyzovat a měřit. - Hlavní metody. - Rozpočet. - Strategický controlling a reporting. - Transparentnost a finanční výkonnost. - Marketing a orientace klienta v praxi. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Ivana Rabochová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů Cílem kurzu určeného pro vedoucí pracovníky v sociálních službách je objasnit problematiku řízení lidských zdrojů v organizaci poskytující sociální služby. Účastníci se seznámí se základním právním rámcem vztahujícím se k personalistice v sociálních službách, poznají základní procesy personální práce vedoucího pracovníka - přijímání, hodnocení a oceňování zaměstnanců. Kurz se bude věnovat i aplikaci teoretických poznatků v řídící praxi sociálních služeb v návaznosti na velikost organizaci a situaci v ní. - Právní rámec v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb. - Základní informace o řízení lidských zdrojů a aplikace těchto poznatků v podmínkách organizace poskytující sociální služby. - Význam organizační struktury, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. - Výběr, přijímání a zaškolování nových zaměstnanců (dobrovolníků atd.). - Vzdělávání zaměstnanců. - Hodnocení a odměňování zaměstnanců - jednotlivé metody a způsoby. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 07 Komunikace Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování 6 hod. Vzdělávací program je sestaven vyváženě z částí teoretických i praktických. Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování, osvojit si metody práce s klientem s rizikem v chování. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům - zakotvení a znalost 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a technikami de-eskalace napětí. Předkládané metody a techniky komunikace si účastníci vyzkoušejí i prakticky. - Humánní přístup ke klientovi s rizikovým chováním. - Právní zakotvení možné restrikce, a to zvláště 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - Praktická aplikace - řešení zadaného případu užití restrikce ve skupinách. 12

11 Tematická nabídka - Primární a sekundární prevence, de-eskalace napětí. - Problémové chování, příčiny a typy. - Nácvik několika vzorců chování personálu vůči klientovi. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Eva Pogodová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51, Jezuitská kolej od 09:00h H41 Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách Cílem kurzu je umožnit účastníkovi získat základní povědomí o kvalitě komunikace v sociálních službách. Bude znát základní principy komunikace s uživateli i jejich rodinou a základní pojmy alternativní a augmentativní komunikace. Získá přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace, o praktické aplikaci, o pomůckách, které lze pro klienty vyrobit či jaké lze využít. - Přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace. Co je augmentativní a alternativní komunikace a komu je určena. Vysvětlení pojmů. - Systémy bez pomůcek a systémy s pomůckami. Technické a netechnické pomůcky. Praktická dovednost: manuální znaky, práce s komunikační tabulkou, práce s počítačem, přehled pomůcek AAK a asistenční technologie. Praktické cvičení ve dvojicích tvorba komunikační tabulky, rozbor, hodnocení správnosti po formální a obsahové stránce, zásady při tvorbě komunikačních pomůcek. - Obecné principy používání alternativní a augmentativní komunikace jejich rozvedení, uvedení příkladů v praxi. Vytváření podmínek pro používání alternativní a augmentativní komunikace. Cíle alternativní a augmentativní komunikace. Podpora mluvené řeči, ulehčovaná komunikace. - Kdo může využívat alternativní a augmentativní komunikaci. Specifika schopností, dovedností a možností lidí s různým typem postižení. Diagnostika alternativní a augmentativní komunikace zjišťování individuálních potřeb lidí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Lektor: Bc. Andrea Kožuchová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 08:30h R41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 08 Měkké dovednosti Řešení konfliktů na vlastní kůži Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetence sociálních pracovníků k řešení konfliktů. Účastníci získají nejen základní teoretické informace, ale i řízenou praktickou zkušenost, jak reagují na konflikt každý sám jako svébytná osobnost, ale i v rámci profesní pozice, případně jako vedoucí pracovník. Seznámí se dále s jednotlivými typy konfliktů a poznají možné metody jejich řešení. - Úvod - konflikt jako střet dvou motivací. - Jak reaguji na konfliktní situaci sebezkušenostní učení. - Teorie řešení konfliktů. - Typologie lidí z hlediska řešení konfliktu. - Jak reaguji na konfliktní situace, kterých nejsem přímým účastníkem. - Moje role jako spoluřešitele konfliktu, jehož nejsem nositelem. - Profesionální řešení konfliktů mediace, facilitace a další metody seznámení. - Závěr - diskuze. Určeno: Sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Miroslava Rovná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 13

12 Tematická nabídka 09 Ostatní Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků kurzu se zásadami první pomoci při život ohrožujících stavech. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých technik. Kurz je zaměřen na dobu před příjezdem záchranné služby. - Úvod do problematiky. - Teoretická část: - povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky - složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS) - vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci - obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce - posloupnost výkonů zachraňujících život - zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí) - vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením - poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů - Praktická část: - nácvik resuscitace, vyšetření postiženého - bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha - zástava krvácení, obvazová technika - Závěrečné shrnutí - zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Věra Nuhlíčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51, Jezuitská kolej od 09:00h H41 Lektor: Mgr. Dagmar Maršálková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou fyzického a psychického násilí: mobbing, bossing, stalking, sexuální či jiné obtěžování a další jevy vztahující se k tématu. Výklad se zaměří na základní pracovněprávní procesy a úkony, na objasnění správného chápání pojmů pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zkušební doba, výpovědní lhůta. Účastníci se dále seznámí s identifikací rizikových situací a osob i s návrhy vhodných preventivních opatření, naučí se řešit vymezené krizové situace a poznají efektivní zásahy v krizových situacích včetně fyzického kontaktu. - Obecná problematika násilí na pracovišti, právní souvislosti, pracovněprávní vztahy. - Identifikace situací, které jsou násilím na pracovišti, právní řešení těchto situací, identifikace případů, kdy je nezbytné přivolání policie. - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace. - Identifikace rizikových situací a osob, navržení vhodných preventivních opatření. - Adekvátní reakce při výskytu násilí (komunikace verbální, neverbální). - Identifikace typických prvků v chování sociálních a zdravotnických pracovníků, které zvyšují riziko případné agresivní reakce, a jejich prevence. - Řešení situací při chronickém výskytu těchto prvků. - Zasahování v krizových situacích (týká se zejména fyzického útoku) včetně týmové práce s obětí (posttraumatická reakce po fyzickém útoku). - Účast na analýze konkrétních mimořádných událostí s účastníky násilí. - Nácvik adekvátní reakce při výskytu násilí. - Otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Cena: 960,- Kč Lektor: Bc. Marie Smutná, Mgr. Josef Mlčoch Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 14

13 Tematická nabídka Imobilní klient v pobytových sociálních službách Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí vycházejících z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách ( 116 zákona č. 108/2006 Sb.) a zároveň z praxe v pobytových sociálních službách. Cílové kompetence jsou specifikovány pro oblast pečovatelsko-ošetřovatelské péče v problematice celkové imobility klienta v pobytové sociální službě (imobilizační syndrom). V kurzu se účastníci zorientují v problematice imobilizačního syndromu u klientů v pobytových sociálních službách (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením). Dále se seznámí s pečovatelskými a ošetřovatelskými kompetencemi v oblasti projevů imobilizačního syndromu v souvislosti s jednotlivými poruchami, a to psychosociálními reakcemi na imobilitu a proleženinami (dekubity) a jejich prevencí. Účastníkům budou předány poznatky, jak přistupovat ke klientovi s imobilizačním syndromem. - Seznámení se základními pojmy v oblasti problematiky imobilizačního syndromu v pobytových sociálních službách. - Co je imobilizační syndrom, jak vzniká, u koho vzniká, kdy vzniká, jaké jsou příčiny vzniku. - Imobilizační syndrom u poruch pohybového systému, poruch krevního oběhu, dýchacího systému, trávicího traktu, močového systému. - Psychosociální reakce na imobilitu. - Dekubity proleženiny jako následek imobilizačního syndromu (prevence dekubitů, predilekční místa vzniku dekubitů, hodnocení rizika vzniku, klasifikace dekubitů, preventivní opatření). - Závěr - diskuze. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: PhDr. Miluše Jůnová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Mediace v sociálních službách - úvod Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi a významem mediace a s rolí mediátora. Účastníci se naučí používat správné názvosloví a vyjádřit obsah pojmů mediace, konflikt, hodnoty, rekonciliace, koexistence. Osvojí si komunikační styl nenásilné komunikace, získají dovednost reagovat na nabídnutá témata sporu mediačním postupem jako prostředkem ochrany subjektivních práv. Poznají podstatu metody mediace, její základní prostředky, techniky a strukturu mediačního procesu, naučí se účinně zacházet s rolí mediátora v oblasti komunikace (rozlišovat případy vhodné/nevhodné k mediačnímu přístupu, respektovat typické hledisko svobody rozhodování klientů). - Pojmy mediace, konflikt, hodnoty, rekonciliace, koexistence a jejich obsah a význam. Příklady komunikace vhodné k tématu. - Fáze mediace, způsoby vedení komunikace. - Uvedení do role mediátora. - Proces mediace, způsoby porozumění a kladení otázek, techniky vedení rozhovoru. - Příklad užití mediační techniky vedení rozhovoru. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Mgr. Daniela Řepásková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Kurz je zaměřen na problematiku finanční gramotnosti se zohledněním specifického prostředí sociálních služeb. Účastníci se zorientují v pojmech a produktech používaných v oblasti finančních trhů, naučí se identifikovat principy nárůstu dluhu v čase, aby mohli klientům sociálních služeb nabídnout nejvhodnější řešení dluhu v jeho jednotlivých fázích. Vzhledem k získaným informacím a poznatkům budou účastníci následně ve své profesní praxi umět klientům sociálních služeb efektivně poradit, jak činit informovaná rozhodnutí a předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu nárůstu, poskytnout jim osobní asistenci při problémech s exekucí, soudním řízením či při podávání žádosti o tzv. osobní bankrot. - Základy peněžní teorie - problematika peněz a jejich úloha v ekonomice, místo a úloha peněz v životě 15

14 Tematická nabídka s důrazem na specifické postavení klientů sociálních služeb. - Finanční produkty na trhu - půjčky bankovní i nebankovní, hypotéky, pojištění - od cestovního až po životní; možná rizika pro klienty sociálních služeb. - Právní minimum - typy smluv dle závazkového práva, rizika ze smlouvy vyplývající, vybrané skutkové podstaty trestných činů (podvod, úvěrový podvod, zvýhodňování věřitele a lichva), sankce dle občanského práva, vybrané části ze zákona o rozhodčím řízení, rozporování smluv (zejména u smluv na dálku, podomního prodeje apod.). - Insolvence a osobní bankrot - exkurz do zákona o oddlužení. - Exekuce, vymáhání pohledávek - vybrané části z exekučního řádu a občanského soudního řádu, mechanismus vymáhání pohledávek - s důrazem na pomoc klientům sociálních služeb. - Závěrečné shrnutí - zopakování podstatného, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Ing. Pavla Vlčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základní charakteristikou problémů ageismu v České republice. Účastník si rozšíří terminologii, vyzkouší si a bude nacvičovat problémové situace, jak pracovat s klienty, aniž by se dopouštěl jakékoli věkové diskriminace či indiskrétnosti. V rámci semináře se dále seznámí s tím, jak předcházet segregaci a exkluzi starších lidí ze společnosti, s mýty a pověrami, jež se týkají stáří, se zdroji ageismu ve společnosti. Na problémových úlohách a případových studiích si účastníci procvičí dovednosti pro efektivní práci s těmito klienty. Rozvíjeny budou převážně kompetence komunikativní, personální a sociální. - Ageismus - obecné vymezení, terminologie, nejednotný náhled, definice dle Tošnerové, definice a teoretické přístupy, vlastní pohled a názor účastníků brainstorming. - Tvorba myšlenkové mapy - ucelení tématu a usazení do odborných hledisek, vytvoření finální myšlenkové mapy z bodů vzniklých brainstormingem. - Zdroje ageismu - strach ze smrti, důraz na mládí a fyzickou krásu, ignorace starých lidí okolím a vnímání starých lidí okolím i sebou samými; produktivita je těsně spjata s ekonomickým potenciálem. - Trendy současné západní společnosti mládí, krása, výkon. - Medializace - nevhodná paradigmata stáří, jazyk, média a populární kultura, vtipy, vliv sdělovacích prostředků a reklam. - Extrémní formy ageismu - simulace reálných a modelových situací (fyzické týrání, psychické týrání - zastrašování, ponižování, finanční a materiální zneužívání, zanedbávání péče o závislou osobu, selfneglect - zanedbávání péče o sebe sama). - Možné projevy ageismu v rámci institucionalizace - druhotné ponižování (nárokování, režimová opatření), nevhodné zacházení v užším slova smyslu (např. nevhodné ošetřování). - Deset hlavních bodů shrnujících předsudky dle Palmoreho (nemoc, ošklivost, impotence, zbytečnost, duševní choroba, izolace, pokles duševních schopností, chudoba, deprese, politická moc). - Trendy v péči o seniory - individuální přístup, zohlednění klientova prožívání, podpora přirozeného způsobu života. - Závěr - diskuze. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Eva Burdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 08:30h B41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování 6 hod. o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj. Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám. - Inventarizace majetku z pohledu účetnictví. - Účtování o majetku a závazcích územních samosprávných celků. - Účetní a daňové aspekty pohledávek v účetnictví územních samosprávných celků. - Jiné účetní problémy (postup tvorby a použití opravných položek, účtování oprávek, postup tvorby 16

15 Tematická nabídka a použití rezerv, časové rozlišení, kurzové rozdíly). Určeno: Zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, kteří mají na starosti problematiku hospodaření a účetnictví organizace. Cena: 750 Kč Poznámka: Kurz je akreditován MV ČR. Dotazy, které chcete konzultovat s lektorem, můžete zaslat předem na ovou adresu: Lektor: Ing. Pavel Lelek, CSc. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A41 17

16 Kurzy na zakázku Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku 18

17 Kurzy na zakázku Nabídka kurzů na zakázku od Vzdělávacího institutu Středočeského kraje: Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku organizací poskytujících sociální služby v místě jejich sídla, a to za předpokladu, že se kurzu zúčastní skupina min. 10 osob. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků v tomto rozmezí: 5 hod Kč 6 hod Kč Kč Můžeme zajistit tyto kurzy: Kvalifikační kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou) Legislativa Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, Vedení organizace poskytující sociální služby pracovněprávní vztahy, Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, Zákoník práce základní pracovněprávní předpis, Standardy kvality Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel, Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí), Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele, Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdrav. postižením, Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele soc. služeb, Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, Přechod klientů ze služby domov pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení - adaptační procesy, Smlouva o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele soc. služeb, Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory, Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, Úvod do standardů kvality terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory, Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v terénních a ambulantních sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory,. Manažerské dovednosti Time management v sociálních službách, Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb, 8 hod Vedení organizace poskytující sociální služby komunikační a manažerské dovednosti, Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů, Vedení organizace poskytující sociální služby zákon o sociálních službách a povinnosti poskytovatele sociálních služeb, 8 hod Komunikace Asertivní komunikace, Facilitace umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany, Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), Komunikace s klientem (v sociálních službách) - úvod do problematiky, Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, Metody sociální práce, Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory, Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, 19

18 Kurzy na zakázku Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování, 6 hod. Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, Měkké dovednosti Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách, Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením, Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, Řešení konfliktů na vlastní kůži, Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení, Sociální práce s nespolupracujícím klientem, Supervize a pracovník v sociálních službách - úvod do problematiky, Supervize a vedení organizace - úvod do problematiky, Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, Uvedení do problematiky práce s emocemi, 5 hod. Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže, 5 hod. Ostatní Aktivizace seniorů, Aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, Cizinci a jejich život v České republice úvod do problematiky, Depistáž a spolupráce s rodinou pro poskytovatele sociálních služeb, Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD, Etika v sociální práci, Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, Imobilní klient v pobytových sociálních službách, Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, Komunitní plánování sociálních služeb jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, Mediace v sociálních službách úvod, Nezaměstnanost a úřad práce užitečné informace pro sociální pracovníky, Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, Problematika inkontinence u klientů v pobytových sociálních službách, Psychologická specifika osob se zdravotním postižením, Sociální práce s osobami bez domova, Sociální práce s romskou minoritou, Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP), Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb, Úvod do drogové problematiky, 8 hod Úvod od ergoterapie v kontextu sociálních služeb, Úvod do komunitního plánování sociálních služeb, Úvod do pravidel šetrné sebeobrany, 2x Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování soc. služeb a jak se jim účinně bránit, Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením, Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? Kontaktujte nás na tel nebo , 20

19 Vzdělávací středisko Praha Zborovská 11, Praha 5 Tel , Závazná přihláška na vzdělávací kurz Název kurzu: Místo konání: Kód akce: Datum konání: Název: Údaje o organizaci/územním samosprávném celku: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Bankovní spojení: Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, funkce Telefon: IČ: Údaje o účastníkovi kurzu: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Datum Razítko a podpis (pouze v případě zaslání poštou) Vyplněné přihlášky zasílejte em na adresu: Způsob platby: fakturace a úhrada účastnického poplatku probíhá zpětně po uskutečnění akce.! Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka bude účtována plná cena! Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ú

20 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Vzdělávací institut Středočeského kraje realizuje rovněž vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a dále vzdělávání volených členů zastupitelstev. V současné době máme akreditováno více než 90 vzdělávacích kurzů. Číslo akreditace naší instituce u MV ČR je AK/I-19/2010. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny obce a města ve Středočeském kraji. Aktuální nabídku kurzů naleznete na adrese Vzdělávání pro veřejnou správu je koordinováno z regionálního pracoviště v Praze: Zborovská 11, Praha 5 Smíchov (budova Krajského úřadu StčK), tel.: , mobil: nebo , NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Vzdělávací institut Středočeského kraje tradičně realizuje rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akreditace naší instituce udělené MŠMT ČR je MSMT / Akreditováno máme více než 500 vzdělávacích programů, které pokrývají široké spektrum potřeb a požadavků škol včetně kvalifikačního vzdělávání ředitelů, doplnění pedagogické kvalifikace pedagogických pracovníků a dalšího kvalifikačního vzdělávání pedagogů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Připravíme i vzdělávání v rámci využití šablon v projektu EU peníze školám a na zakázku vzdělávací programy pro celé pedagogické sbory. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Aktuální nabídku vzdělávacích programů naleznete na adrese: Kontaktní údaje na jednotlivá regionální pracoviště Vzdělávacího institutu zajišťující DVPP jsou uvedeny na druhé straně obálky tohoto katalogu.

21 K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní. Aurelius Augustinus Vzdělávací institut Středočeského kraje s podporou Středočeského kraje realizuje od roku 2012 studium AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU studijní program Historie a kultura První cyklus dvousemestrálního studia byl otevřen v únoru 2012 v Kutné Hoře, Příbrami a Rakovníku. pro více než 80 studentů starších 55 let. Pro velký zájem se od září 2012 otevřel druhý cyklus tohoto studijního oboru opět v Příbrami a Rakovníku a nově také v Neratovicích, od roku 2013 ve Zruči nad Sázavou a od září 2013 připravujeme otevření studia v Mělníku a v Nymburce. V rámci A3V pořádáme v jednotlivých střediscích další jednotlivé přednášky i volné cykly výběrových seminářů a kurzů. Pro rok 2014 připravujeme otevření dalšího dvousemestrálního studijního programu Svět literatury. CHATA V ROKYTNICI NAD JIZEROU Horní Rokytnice nad Jizerou 51, 300 m od autobusové zastávky "Modrá Hvězda" Vhodné pro školy v přírodě, lyžařské kurzy, školicí a vzdělávací pobyty i rodinnou rekreaci. Kapacita 40 lůžek v pokojích se třemi až pěti lůžky. Sociální zařízení a sprchy společné na patře, vytápění akumulačními kamny, celoroční provoz. Společenská místnost s kabelovou LCD TV, připojení k internetu. Vybavená kuchyně pro vlastní vaření. Stravování nezabezpečujeme. Stravování skupin i jednotlivců je možné v blízkých restauracích, k nejbližší je jen několik desítek kroků. Vlastní parkoviště před objektem, 50 m od hlavní silnice v části Horní Rokytnice. Lanovky Horní Domky v blízkosti. Sjezdovky Sachrovka, Modrá Hvězda a Bahýnka za chatou. Pro školní akce cena za osobu a noc 150 Kč. Informace a rezervace pobytu

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více