Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 1 UČEBNÍ OSNOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky: Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Příklady Řešení příkladů: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáky: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Debetní karty Co je pro výběr správné debetní karty rozhodující? Kreditní karta Proč je výhodné mít platební kartu? Výběr z bankomatu Platba po internetu Zajímavost na závěr Příklady a krátký test: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů:...11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3.7 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Rezerva domácího rozpočtu Příklad: Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody...19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 1 UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělání s výučním listem H/01 Pekař Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice : 14 Platnost učební osnovy od : do : 1.1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělávat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a dosáhne těchto znalostí, dovedností pomocí využití nejnovější IT technologií počítačů, internetu, banky přes mobilní telefon - Dokáže efektivně využívat dostupné finanční produkty s ohledem na své dostupné finanční možnosti - Navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - Řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - Orientuje se v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet Charakteristika učiva: - Peníze - Finanční produkty Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 - Hospodaření domácností - Práva spotřebitele Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Výuka směřuje k základní odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti, tak, aby žák pochopil, neznalost finanční problematiky, právních předpisů, smluv apod. může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a proto je motivován k učení. Žáci by měli být schopni zajistit si příjem v reálném životě a optimálně realizovat jeho využití. Žáci by měli používat dovednosti a vědomosti, kterých nabyli na prakticky zaměřených příkladech Strategie výuky: Preferujeme tyto metody výuky: - praktická cvičení - demonstrace - brainstorming - diskuse ve skupinách - přednášky Jako prioritní jsou doporučovány praktické úkoly, vytváření situací simulujících reálný stav, s cílem žáky přimět reagovat na takto vzniklou situaci Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách 5. Schopnost obhajovat svůj názor Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6 1.1.6 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - Sebevědomí, sebeodpovědnost a schopnost morálního úsudku bude naplňováno využitím metody výuky brainstormingem a diskusí ve skupinách - Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti 2. Informační a komunikační technologie, toto téma je naplňováno především využitím e lerningových aplikací a internetu V předmětu se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7 Výsledky Učivo pro 2. ročník Doporuč. hodinová dotace Orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku a za pomocí ICT Vytvoří platební příkazy k úhradě v písemné a elektronické podobě Popíše jednotlivé druhy platebních karet Řeší jednoduché příklady úrokování Vybere nejvhodnější produkt pro investování volných peněžních prostředků Posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení PENÍZE: Hotovostní bezhotovostní platby v mezinárodní zahraniční měně Platební karty, měna FINANČNÍ PRODUKTY : Vkladové a úvěrové účty 4 (+ 2 hodiny domácí práce) 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) Navrhne nejlepší řešení využití přebytku rodinného rozpočtu a navrhne řešení pro deficit rodinného rozpočtu Dokáže stanovit životní minimum HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Rozpočet 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG cenová Jednoduché a složité úrokování Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Pekař 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: jednoduché a složité úrokování, úrok, úroková míra, současná a budoucí hodnota 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci dokáží efektivně vyhledávat a zpracovávat informace k řešení určitých okolností, se kterými se mohou při nakládání s penězi setkat. Prostřednictvím jednotlivých příkladů se seznámí s jednoduchým a složitým úrokováním. Žáci se naučí vybrat nejvhodnější z nabízených variant, jak zhodnotit své peněžní prostředky. 2.2 Příklady 1.) Pan Novák si uložil u banky částku Kč ,. a) Kolik bude činit výše úroků za dobu 5 ti let při jednoduchém úrokování a úrokové sazbě 8 % p.a.? b) Kolik bude činit výše úroků za dobu 5 ti let při složitém úrokování a úrokové sazbě 8 % p.a.? c) Vypočtěte u obou variant výši úroků za každý rok úročení. d) Zjistěte, zda je tato úroková sazba poskytovaná bankou reálná? 1

9 2.) Kolik peněz musí v současnosti uložit rodina Soukupova při úrokové míře 5 % p.a., aby si mohla za 11 měsíců pořídit automobil v hodnotě Kč ,? 3.) Jakou částku naspoříme za 3 roky, ukládáme li pravidelně: a) počátkem každého měsíce, b) koncem každého měsíce částku Kč 2 000,, při neměnné úrokové sazbě 4 % p.a. s měsíčním úročení? 2.3 Řešení příkladů: 1.) Rok Jednoduché úrokování Složité úrokování Poč. stav Úrok Kon..stav Poč. stav Úrok Kon..stav , 2 400, , , 2 400, , , 2 400, , , 2 592, , , 2 400, , , 2 799, , , 2 400, , , , , , 2 400, , , , ,85 Celkem x , x x ,85 x a) Výše úroků za 5 let bude činit při jednoduchém úrokování Kč , z vloženého vkladu Kč , při úrokové sazbě 8 % p.a. b) Výše úroků za 5 let bude činit při složitém úrokování Kč ,85 z vloženého vkladu Kč , při úrokové sazbě 8 % p.a. c) Úrok u složitého úrokování bude vyšší o Kč 2 079,85 za dobu 5 ti let. d) Takováto úroková sazba pro zhodnocení vkladů v jednotlivých bankovních institucích není reálná, protože banky nabízejí úrokové sazby u této výše vkladu v rozmezí 0,1 % 3 %. Více lze najít na internetu Úrokové sazby. 2

10 2.) P = S (1+ i) * t S budoucí hodnota částky P (očekávaná částka) i úroková sazba v desetinném čísle t doba spoření P současná hodnota částky S (částka, kterou dnes musíme vložit na účet) P = (1+ 0,05) * (11/12) P = ,03 Dnes musí rodina Soukupova vložit částku Kč , 03, aby si za 11 měsíců mohla pořídit automobil v hodnotě Kč ,. 3.) a) S n = x * (1 + i/12) * (1 + i/12) n 1 i/12 S n budoucí hodnota (očekávaná částka) x měsíční vklad (úložka) v Kč i úroková míra v desetinném čísle n počet let (měsíců) 12 doba spoření v měsících S 3 = * (1 + 0,04/12) * (1 + 0,04/12) 36 1 S 3 = 2 006,67 * 38, ,04/12 S 3 = ,79 Ukládáme li po dobu 3 let pravidelně začátkem každého měsíce částku Kč 2 000, při úrokové sazbě 4 % p.a. naspoříme ,79. b) S n = x * (1 + i/12) n 1 3

11 i/12 S 3 = * (1 + 0,04/12) ,04/12 S 3 = * 38, S 3 = ,12 Ukládáme li po dobu 3 let pravidelně koncem každého měsíce částku Kč 2 000, při úrokové sazbě naspoříme ,12. 4 % p.a. 2.4 Interpretace výsledků Žáci si na příkladu 1 procvičí výpočty jednoduchého a složitého úrokování pro jednotlivé roky a porovnají je. Ve skutečnosti se použije složité úrokování, protože doba úrokování překračuje dobu delší než 1 rok (ne jako je tomu u jednoduchého úrokování, které se používá na úrokování do 1 roku). U příkladu 2 žáci použijí pro výpočet jednoduché úrokování, protože doba spoření, po kterou bude vklad úročen je kratší než 1 rok. U příkladu 3 činil rozdíl mezi naspořenou částkou u varianty a) a varianty b) Kč 254,67. Důvodem je, že při ukládání peněžních prostředků na konci každého měsíce se u první uložené částky připravíme o úrok. Úrokové období je měsíční, proto musíme při výpočtu naspořené částky vydělit úrokovou sazbu 12. POZOR! Výpočty u jednotlivých příkladů mohou být rozdílné z důvodu odlišného zaokrouhlování desetinných čísel. 2.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení jednotlivých příkladů měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro řešení jednotlivých příkladů, případně kontrolu správnosti jejich výpočtu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, by každý žák měl mít kalkulačku, pro vypočtení správných výsledků. Jednoduché úrokování Úrokování, spoření 2.6 Realizace postup a metody V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Seznámíme je se vzorci a jejich dosazovanými hodnotami, které se při jednoduchém a složitém úrokování používají. Objasníme postupy výpočtu při těchto způsobech úrokování. 4

12 Poté žáci zhruba 10 minut samostatně studují zadání jednotlivých příkladů. Pak hledají řešení zadaných příkladů buď prostřednictvím internetu, je li přístup k PC, nebo s použitím kalkulačky. U všech příkladů je dobré provést kontrolu správnosti výsledků výpočtem na tabuli (viz. výše interpretace výsledků) a objasnit eventuální otázky. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat a porovnat výši úroků určité částky vkladu, které nabízejí různé bankovní instituce. 5

13 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG peněžní Bezhotovostní platby platební karty Obor vzdělávání: H/01 Pekař Ročník: Vyučovací předmět: 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: bankovní účet, platební karta kreditní a debetní, poplatky, úroky, blokace, stoplistace, embosovaná kata 3.1 Cíle a přínosy pro žáky: Bezhotovostní platební styk je v dnešním světě neodmyslitelnou součástí běžného života. Základní podmínkou pro využívání bezhotovostního platebního styku je zavedení účtu v bance. Podmínky jednotlivých bank se liší, každá banka navíc nabízí různé typy platebních účtů. Existuje několik způsobů bezhotovostního platebního styku, zaměříme se pouze na úhradu pomocí platebních karet. Platební karty lze rozdělit na dva základní typy. Termín kreditní karta je často nesprávně používán pro všechny druhy platebních karet, ve skutečnosti jde ale pouze o označení jednoho z typů platební karty. Paradoxně většina uživatelů vlastní tzv. debetní platební kartu. Vysvětlíme si, jaký je mezi nimi rozdíl. Oba typy platebních karet mohou mít různé podmínky užívání, pravidla užívání stanovuje banka. Žáci se naučí základní orientaci na trhu s platebními kartami. 6

14 3.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Debetní karty umožňují majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti obchodních míst vybavených pokladními terminály. Každá transakce je tentýž den nebo následující den po jejím provedení odúčtována z běžného účtu klienta. Na rozdíl od karty kreditní, u debetní karty banka neposkytuje majiteli karty úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou Co je pro výběr správné debetní karty rozhodující? Pokud míníte kartu používat převážně k výběru z bankomatu, postačí karta VISA Electron nebo Maestro. Tyto karty bývají většinou vydávány zdarma již při založení účtu. Pokud budete často platit u obchodníků, vyplatí se vybrat si o něco dražší embosovanou kartu typu Eurocard/MasterCard nebovisa Clasic. Důležitá je také mezinárodní platnost karty, aby ji mohli klienti používat i v zahraničí. Bonitním klientům banky nabízejí různé druhy zlatých karet, ke kterým se vztahují i nadstandardní služby. Důležitým kritériem pro výběr je i limit karty. Čím větší limit karty je, tím vyšší nákup může klient uskutečnit. Limity bývají stanovovány jako denní nebo týdenní. Výši limitu zpravidla stanovují banky, ale na žádost klienta lze hranici limitu změnit. Dejte si pozor na pravidla banky při vydávání karet. Některé banky totiž vydávají karty až po určité době (např. 3 měsíce), kdy máte u banky veden účet. Bývá stanoven také minimální zůstatek, který musíte mít na účtu po určenou dobu. Výše zůstatku záleží na druhu karty a bance. Někde dokonce vydání karty podmiňují složením určité sumy na termínovaný účet, kde jsou potom peníze vázány po dobu její platnosti. Tento krok je obvyklý spíše u dražších karet. Sledujte i poplatky za vydání, správu a používání karty. Zvažte cenu výběrů hotovosti z bankomatů. Platby u obchodníků nejsou zpravidla zpoplatňovány (ani v zahraničí). Banky za tuto službu totiž dostávají poplatek od obchodníků. K debetním kartám (především k těm dražším) banky často nabízejí nadstandardní doplňkové služby jako například cestovní pojištění Kreditní karta umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady na ni efektivně minimalizovat. Nabídka kreditních karet českého finančního trhu je široká

15 Karty se liší v identifikaci majitele. V nejširším pojetí se může jednat o jméno, příjmení, fotografii, podpis, magnetický proužek, ale i čip nebo třeba otisk palce. Pomocí karty je prováděna identifikace držitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě služeb či zboží a podobně. Karty vydávají asociace nejznámější karetní společnosti: Eurocard/Mastercard,Maestro,VISA. S dobou, po kterou jsou platební karty na světě, dochází k vývoji technologií. V současné době máme tři technologie, podle nichž jsou karty vyráběny: karta s magnetickým proužkem, s čipem nebo hybridní Proč je výhodné mít platební kartu? Jednoduché a rychlé použití Prostředky uložené na účtu máte kdykoliv k dispozici kartou lze platit na různých obchodních místech a vybírat hotovost z bankomatu. Vyšší bezpečnost pokud máte kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti. Karta je mimoto chráněna PINem, který znáte jen vy, a také Vaším podpisovým vzorem přímo na kartě. Celostátní (a)nebo mezinárodní použití. Úspora při cestách do zahraničí pokud budete v zahraničí platit kartou, nemusíte chodit do směnárny, čímž ušetříte nejen čas, ale i směnárenské poplatky. Doplňkové služby (například cestovní či úrazové pojištění). Nouzové služby při ztrátě nebo krádeži kartu lze téměř okamžitě zablokovat, takže nehrozí vybrání všech peněz, možnost vydání náhradní karty. Úvěr s některými druhy karet (kreditní a charge) lze nakupovat nebo vybírat hotovost na úvěr a vy můžete bez problémů překonat krátkodobý nedostatek hotovosti. V zahraničí je výhodnější kartou platit než si vybírat z bankomatu. Za platbu u obchodníka si banka zpravidla nic neúčtuje, zatímco při výběru peněz z bankomatu v zahraničí zaplatíte dosti vysoký poplatek. 8

16 Banky totiž stanovují minimální částku, která bude stržena nebo je stanoveno určité procento z vybírané částky (např. 100 Kč + 0,5 % u ČS). Kde můžete kartu použít, poznáte stejně jako u nás podle identifikační samolepky s logem vaší karty. Loga najdete u vstupu do obchodů nebo na bankomatech. Zejména u bankomatů si dejte pozor na poplatky spojené s výběrem. Jsou totiž mnohem vyšší než v ČR, když sestávají ze dvou částí. První část je pevná částka a druhá bývá dána procentní sazbou z výše výběru Výběr z bankomatu není tak výhodný jako platba kartou v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka účtuje poplatek. Postup výběru asi každý již zná, přesto není nikdy na škodu si jej zopakovat. Začnete tím, že vložíte kartu do bankomatu. Ten sám požádá o zadání vašeho osobního kódu PIN. Tento PIN vám banka pošle v zalepené obálce ještě před vlastním vydáním platební karty. PIN si musíte zapamatovat Platba po internetu Tento způsob platby může být stále ještě riskantní. Je ovšem jisté, že v brzké budoucnosti bude vylepšeno. Proces platby obvykle probíhá tak, že zákazník při placení na internetu vyplní do formuláře číslo karty, dobu její platnosti, popřípadě další údaje, které jsou přeneseny k obchodníkovi (pomocí kódovaného zabezpečovacího protokolu) a posléze (rovněž se zabezpečím) do autorizačního střediska karet Zajímavost na závěr Platební kartu začala v roce 1914 vydávat americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Byla vyrobena z plechu a umožňovala svým stálým zákazníkům služby bez okamžitého placení. Zákazník potom obdržel naúplně první plateb konci měsíce soupis telefonátů a telegramů (fakturu), jejich jednotlivé ceny a celkový součet, který jednorázově zaplatil šekem nebo příkazem z banky. Rok 1950 byl rokem vzniku první univerzálně použitelné platební karty, a to od klubu nazvaného Diners Club. Ten vydával svým členům úvěrové karty nazvané Charge Card pro bezhotovostní placení v restauracích a později u všech smluvních hotelů, restaurací a obchodů. Na český trh přišly platební karty až mnohem později. První platební karta na našem území byla vydána v roce 1988 Živnostenskou bankou jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. A od poloviny 9

17 roku 1989 vydávala Česká státní spořitelna svým klientům ke sporožirovým účtům karty k výběru z bankomatů. 3.3 Příklady a krátký test: Co je to stoplistace? Co embosovaná karta? Co je výhodnější platit v zahraničí kartou nebo směňovat valuty ve směnárně? K čemu slouží PIN? Jaké znáte doplňkové služby u karet? Znáte alespoň dvě asociace vydávající platební karty? K čemu je nastaven limit při výběru platební kartou? Jak budete postupovat po zjištění ztráty karty? Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Kdy byla vydána první platební karta? 3.4 Příklad: Úročení karet: Výše půjčky kreditní kartou Kč, splatnost za 6.měsíců.Úrokové sazby ze dne Porovnejte výši zaplaceného úroku a vyberte nejvýhodnější kartu. Poštovní spořitelna Kreditní karta ČMSS úrok 1,60 Komerční banka Modrá kreditní karta úrok 1,74 Česká spořitelna Chytrá karta úrok 1,65 Raiffeisenbank VISA Extra úrok 2,09 mbank mkreditka gold úrok 1,23 Využijte postup pro jednoduché úrokování u=ko*in Ko- současná hodnota kapitálu, u- úrok z původního kapitálu i úroková míra /u karet se uvádí měsíční sazba/, n- doba splatnosti kapitálu Příklad- postup a úhrada za ztrátu platební karty Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala- je možno i telefonicky. Ne vždy to však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty 10

18 stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace mezinárodní embosované karty o dost dražší a cena se pohybuje v tisících.stoplistace se týká embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené transakce. Jedná se o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze nikdy používat. Poplatky za stoplistaci za blokaci Karty Citibank zdarma zdarma Karty ČSOB 2 000Kč 200Kč Komerční banka 2 000/4000Kč zlaté karty 150Kč Poštovní spořitelna 2 000Kč 200Kč Česká spořitelna 500Kč 200Kč Porovnejte si výši poplatků. Na adrese existuje kalkulačka pro zjištění nejvýhodnějších platebních karet. 3.5 Řešení: Odpovědi na test: v textu Příklady úročení karet: 240Kč, 261 Kč, 247,50 Kč, 315,50 Kč, 184,50 Kč/ pořadí dle zadání/ Částky vypočtené bankami mohou být o něco nižší, protože některé používají několikadenní bezúročné období, tím se výsledek mění. Informace pro případné porovnání s výsledky kalkulátoru karet. Příklad ztráta karty: Levnější a snadno dostupné karty mají často dražší doplňkové služby a především poplatky za blokaci či stoplis. Proto je třeba vždy pečlivě číst smlouvu při poskytování jakékoliv karty. 3.6 Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Žáci mohou výsledky své práce vyhodnotit společně nejlépe ve dvojicích. Učitel provede závěrečné zhodnocení vědomostí o výhodách a rizicích užívání platebních karet. 3.7 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci budou potřebovat kalkulačku, výtisk zadání testu a příkladů, učitel pak přístup na internet pro nutnou aktualizaci hodnost úrokových sazeb a poplatků. 11

19 3.8 Realizace, postupy, metody: Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s problematikou využívání platebních karet, ve druhé pak budou počítat a zpracovávat test. 3.9 Závěr: Cílem bylo seznámit žáky s riziky a především s výhodami bezhotovostního platebního styku. Orientace na trhu s platebními kartami. 12

20 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost rozpočtová Rezerva domácího rozpočtu Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Pekař 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, využití peněžních prostředků, spořící účet, penzijní připojištění 4.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit je, tvořit rozpočet jako nedílnou součást hospodaření každé domácnosti. Uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky. Seznámit žáky s možnostmi úspory výdajů: největší položky v rodinných rozpočtech představují nákupy potravin, většina domácností je na nich schopna ušetřit nezanedbatelné částky. Zkušení nakupující mohou využít rad odborníků a nakupovat s předem stanoveným seznamem a s plným žaludkem. Sledovat výhodné nákupní akce a nechodit na nákupy s dětmi, jejichž požadavkům se v obchodě velmi těžko odolává. 13

21 Peníze mohou unikat i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. u poplatků za vedení účtu v bance, telefonního paušálu, příliš drahé pojistky nebo připojení k internetu. Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a výdajích vidět hezky "černé na bílém", bude se přeci jen lépe šetřit. Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy: stavební spoření, spořící účty a termínované vklady investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí. 4.2 Rezerva domácího rozpočtu Klíčem k úspěchu pro sestavení správného rozpočtu, je podrobný rozbor celého hospodaření rodiny. Každá domácnost by měla mít naspořenu určitou finanční rezervu. V opačném případě se může potkat s problémy v neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz. Příjmy domácností mohou být pravidelné, mezi které se řadí odměna za vykonanou práci, kterou jednotliví členové vykonávají (mzda, plat) nebo příjmy plynoucí z podnikání, v případě, když některý člen domácnosti podniká. Ti kteří nepracují, pobírají různé dávky ze systému sociálního zabezpečení (v případě vzniku nároku pobírají některou formu důchodu). Dalšími příjmy jsou příjmy nepravidelné, nelze s nimi vždy počítat a jejich výše je různá. Mohou jimi být příjmy z brigád, úroky z vkladů, investic apod. Obdobnou skupinu příjmů tvoří příjmy jednorázové, které můžeme získat např. prodejem vlastního majetku. Sepsáním a součtem všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která omezuje výši jeho výdajů. Stejně pečlivě se zapíší také výdaje. Pevné výdaje se obtížně snižují a neustále se opakují. Na tyto výdaje, v podobě výdajů na domácnost, dále nájmu, energií, splátek úvěrů, leasingu, by měly být vždy v rozpočtu rodiny peněžní prostředky. Kontrolovatelné výdaje můžeme v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít, jde většinou o výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Jednorázové výdaje se většinou plánují dopředu a musí se na ně našetřit, protože se jedná o vyšší částky. 4.3 Příklad: 14

22 Manželé Šustrovi žijí společně s babičkou a jedním dítětem v rodinném domě. Oba pracují a zajišťují tak příjmy společné domácnosti, kromě nich lze započítat k měsíčním příjmům domácnosti i část starobního důchodu babičky ve výši jedné poloviny. Celková výše babiččina důchodu je Kč. Dítě půjde od nového školního roku do první třídy základní školy a předpokládané výdaje na vybavení budou činit přibližně Kč. Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období. Příjmy: čistý příjem p. Šustr Kč čistý příjem pí Šustrová Kč starobní důchod Kč a výdaje: splátka leasingu Kč splátka hypotéky Kč nákupy pro domácnost Kč oblečení Kč telefon Kč údržba domu Kč mateřská škola Kč zábava a kultura Kč 1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Šustrových. 2.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik? 3.) Navrhněte možnosti využití takto vytvořené rezervy. 15

23 Předpokládejte, že paní Šustrová onemocněla a byla v pracovní neschopnosti 14 dní a obdržela náhradu mzdy za toto období od zaměstnavatele ve výši 4050 Kč a polovinu své původní mzdy. 4.) Sestavte nový rozpočet domácnosti Šustrových za měsíc, v kterém došlo ke snížení jejich příjmů a určete výši peněžní rezervy, pokud nějakou vytvoří. 5.) Jak dlouho budou muset Šustrovi vytvářet finanční rezervu při již nezměněných příjmech a výdajích (začněte počítat od měsíce pracovní neschopnosti paní Šustrové + následující již běžné měsíce), aby mohli uhradit výdaje na školní potřeby jejich dítěte. 4.4 Řešení: 1.) Příjmy Příjem 1 Příjem 2 Příjem 3 Měsíčně: Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM: Kč Výdaje Splátka hypotéky a leasingu Nákupy pro domácnost Oblečení a boty Telefon Opravy a údržba domu Mateřská školka Zábava a kultura VÝDAJE CELKEM: Měsíčně: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 16

24 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Výdaje na spoření Uspořené prostředky nebo výše dluhu Měsíčně Kč Kč Kč 0 Kč Kč 2.) Rodina Šustrova uspořila za sledované období Kč 3.) Takto získanou peněžní rezervu mohou Šustrovi zhodnotit: - uložením peněžních prostředků na spořící účet, kde mají možnost při dodržení sjednaného limitu peněžní prostředky zhodnotit a zároveň v případě potřeby použít, - uzavřením smlouvy o stavebním spoření nebo penzijním připojištění a pravidelně spořit sjednanou částku. 4.) Příjmy Příjem 1 Příjem 2 Příjem 3 Měsíčně: Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM: Kč Výdaje Splátka hypotéky a leasingu Nákupy pro domácnost Oblečení a boty Telefon Opravy a údržba domu Mateřská školka Měsíčně: Kč Kč Kč Kč Kč Kč 17

25 Zábava a kultura Kč VÝDAJE CELKEM: Kč SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Příjmy Výdaje celkové Výdaje na spotřebu Výdaje na spoření Uspořené prostředky nebo výše dluhu Měsíčně Kč Kč Kč 0 Kč Kč 5.) 1 měsíc Kč 2 měsíc Kč 3 měsíc Kč CELKEM Kč Na pokrytí výdajů za školní potřeby dítěte budou muset Šustrovi vytvářet finanční rezervu po dobu tří měsíců. 4.5 Interpretace výsledků Při sestavování měsíčního rozpočtu domácnosti musíme vzít do úvahy pouze polovinu celkového starobního důchodu babičky, což je Kč, jinak by bylo počítáno s jinou výší příjmů a došlo by k chybnému závěru při řešení jednotlivých úkolů. Srovnáním celkových příjmů s celkovými výdaji zjistíme, že rozpočet rodiny je přebytkový, při současném způsobu hospodaření uspoří Kč, které může využít k zhodnocování peněžních prostředků na stavebním spoření a penzijním připojištění. Zhodnocení lze také dosáhnou při umístění peněz na spořící účet nebo při nákupu majetku, který bude rodině v budoucnu zajišťovat určitý příjem, jako jsou např. cenné papíry. 18

26 Pomocí této částky vytvoří rodina peněžní rezervu pro výdaje na školní pomůcky pro jejich dítě při zahájení povinné školní docházky za tři měsíce. A to za předpokladu, že v dalších měsících již nedojde k výraznější změně na straně příjmů a výdajů. 4.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC a internetu, z důvodů využití kalkulačky rozpočtu domácnosti, která je zpracovaná v programu Excel s automatickými výpočty a dále možností seznámit se s jednotlivými produkty, které nabízejí nejrůznější bankovní i nebankovní instituce ke zhodnocení peněžních prostředků. Každý žák by měl mít vlastní kalkulačku, při nemožnosti zpracovávat zadání na PC. Výdaje na školu Výdaje na dům Možnosti snižování nákladů Investování Stavební spoření Kalkulačka stavebního spoření 4.7 Realizace postup a metody V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu. Poté žáci zhruba 8 minut samostatně studují zadání příkladu. Rozpočet domácnosti a jeho výpočty mohou žáci vypracovat do sešitu, a to tehdy kdyby neměli přístup k PC. V opačném případě žáci provedou výpočty pomocí kalkulačky rozpočtu v programu Excel a interpretují výsledky viz výše. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné možnosti zhodnocování příjmů, vyzkoušet si kalkulačky u jednotlivých produktů a tím si vytvořit přehled o jejich výhodnosti při investování peněžní rezervy. Případně s vyučujícím hledat příčiny nehospodárného využívání peněžních prostředků při hospodaření domácností. 19

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA Strojírenské

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 3 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 3 1.2 Obecný

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ CO EKÁ KLIENTY ebanky? Vychází 2. července 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 7-8/07 RODINNÝ ROZPO ET Zacelte mezery mezi p íjmy a výdaji www.finexpert.cz

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více