Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky pro změny v bankovním sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky pro změny v bankovním sektoru"

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR Ing. Tomáš Prouza náměstek ministra Letenská 15 P.O.Box Praha 1 V Praze dne 30. srpna, 2005 Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky pro změny v bankovním sektoru Vážený pane náměstku, v návaznosti na dokument zaslaný Vaším sekretariátem dne 17. srpna 2005 uvádíme následující: Jménem naší banky tento materiál oceňujeme, neboť poukazuje na zajímavá témata. Může být prospěšným impulsem k zahájení diskuse mezi bankami a spotřebitelskými organizacemi k vymezení standardů pro poskytování bankovních služeb v České republice. Velmi dobrým příkladem tohoto postupu je evropský Kodex chování v oblasti hypoték, který projednaly a schválily evropské spotřebitelské asociace a asociace evropského úvěrového sektoru (tzv. European Credit Sector Associations). Vzhledem k časovému rámci, období dovolených a komplexnímu charakteru řady otázek jsme nemohli poskytnout odpověď na každou z nich; proto jsme vyjádřili svůj názor k materiálu jako celku a jeho jednotlivým částem. Naše banka působí na českém trhu od r Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti firemního bankovnictví a nedávno jsme vstoupili i na trh retailového bankovnictví. Český trh považujeme za vysoce konkurenční působí na něm 35 bank, které poskytují různé služby různým klientským segmentům. Na tomto trhu nejsou jen banky, ale i nebankovní finanční instituce se zaměřením na specifické finanční služby. Český bankovní trh se rychle rozvíjí a zkvalitňuje rovněž díky účasti západních bank (akvizicemi místních českých bank nebo otevíráním vlastních poboček). Tyto banky přicházejí z různého prostředí a přinášejí sem své rozsáhlé know how, rozmanité produkty a služby a znamenají konkurenční sílu. Zkušenosti z první poloviny devadesátých let ukázaly, že značný podíl státu vedl ke stagnaci jakosti služeb a rovněž k rizikovému chování státem vlastněných bank, v jehož důsledku stát utrpěl ohromné finanční ztráty. Obecně vzato jsme přesvědčeni, že soutěž na trhu postačuje k zajištění neustálého a rychlého zkvalitňování bankovních služeb a jejich dostupnosti. Regulace cen nebo podnikání může být kontraproduktivní. Při zavádění standardů pro bankovní sektor by Česká bankovní asociace mohla působit v některých oblastech jako koordinátor.

2 Nesmíme však zapomínat na to, že vzájemnou spoluprací se konkurenční banky mohou ocitnout v rozporu s právní úpravou na ochranu hospodářské soutěže. Jsme toho názoru, že nemůžeme zavazovat Českou bankovní asociaci k plnění úkolů, jak je na několika místech dokumentu zmiňováno, neboť asociace je nezávislou institucí. Finanční gramotnost spotřebitelů hraje velmi důležitou roli, schopnost přijmout dobrá finanční rozhodnutí i naplánovat vlastní finanční budoucnost je jedním z klíčových požadavků dnešní doby. Z naší zkušenosti vyplývá, že čeští klienti jsou vzdělaní a nároční. Mají velký přehled o bankovních produktech a dobře se v nich orientují. Jsme přesvědčeni, že již existuje dostatek publikací na trhu, internetových zdrojů i pravidelných rubrik v tisku s popisem bankovních produktů (hypotéky, investiční nástroje apod.), s vysvětlením investiční strategie, s přehledem různých bankovních produktů a jejich srovnáním. Na tomto místě lze uvést MF Dnes a dále internetové stránky Co se týče transparentnosti informací a služeb, pokud Česká bankovní asociace vypracuje jednotnou terminologii, jsme připraveni ji v co možná nejširším rozsahu převzít. Nadto jsme přesvědčeni, že na trhu již pro většinu standardních produktů jednotná terminologie existuje. Jak již bylo uvedeno výše, Česká bankovní asociace je třetí osobou a my ji nemůžeme ničím pověřovat. Pokud by případnou standardizací došlo rovněž k omezení cen a obchodní politiky, bylo by to podle našeho názoru v rozporu s legislativou na ochranu hospodářské soutěže. Náš aktuálně platný ceník považujeme v oblasti terminologie, transparentnosti i samotného obsahu za dostatečně transparentní. Totéž platí i pro uvádění ceny za celou operaci. V případě stanovení případných nových požadavků jsme připraveni se jimi řídit. Náš ceník je v plném rozsahu zveřejněn na internetu. Vzhledem k našemu stávajícímu nízkému podílu na trhu retailového bankovnictví to považujeme za dostačující. Plně podporujeme prohlášení České národní banky o tom, že: Navržená role ČNB a ministerstva financí není účelná a neposkytla by v případě realizace žádnou podstatnou přidanou hodnotu klientům bank. Takové služby zcela běžně nabízí soukromý sektor a spotřebitelské organizace a neexistuje žádný důvod zpochybňovat jejich schopnost tak činit či kvalitu takto nabízených služeb. Informovat klienty o změnách ceníku jeden měsíc dopředu nepovažujeme za problém. V minulosti bylo vždy naší snahou informovat klienty co možná nejdříve, tak, aby s těmito změnami mohli při rozhodování v obchodních otázkách počítat. Poplatek za zrušení běžného účtu jsme zrušili v květnu 2005 po fúzi s Dresdner Bank CZ, přičemž Dresdner Bank tento poplatek od svého založení v r nikdy neúčtovala. Chtěli bychom však zdůraznit, že existující smluvní vztah je nutno řádně ukončit včetně ukončení probíhajících operací. Není přitom dle našeho názoru podstatné, zda se jedná o úvěrové nebo depozitní operace. Informovat klienta o dopadu změn ceníku je možné prostřednictvím modelu přehledu dopadu změn ceny na standartní účet a standartní chování. Vzhledem k tomu, že se chování klientů v průběhu času mění, je podle nás nemožné stanovit konkrétní dopad na každého našeho klienta při vynaložení přiměřených nákladů. 2

3 V oblasti informování klientů o jednotlivých produktech (infolisty produktů) je naší snahou vždy klientům komplexně vysvětlit všechny související otázky tak, aby se mohli rozhodnout co nejlépe. Pokud budou přijaty specifické požadavky na rozsah poskytování informací, přijmeme je v maximální možné míře. Kodex práv klientů je v kompetenci České bankovní asociace a příslušných spotřebitelských organizací. Proto je tuto otázku nutné projednat s Českou bankovní asociací. V případě potřeby jsme ochotni do této debaty přispět. Podle nás je užitečné stavět na existujících Kodexech chování v bankovním odvětví, neboť v mnoha zemích Evropské unie jsou již zavedeny Podporujeme zavedení jednotné metodiky výpočtů základních ukazatelů, neboť to dle našeho názoru zvýší transparentnost trhu. Také schvalujeme navrhovanou srovnatelnost, neboť ta je již běžná např. u prospektů podílových fondů a reguluje ji Komise pro cenné papíry. S mobilitou klientů v zásadě problém nemáme, pokud bude regulována ze zákona. Potenciální problém shledáváme v převodech rizik a povinností klienta podle našeho názoru by nemělo být umožněno tyto automaticky převádět na novou banku tak, aby nová banka byla povinna nevypořádané závazky převzít a řešit je sama s bankou předchozí. Klientovi by mělo být umožněno ukončit smluvní vztah s bankou až tehdy, když splní všechny své povinnosti a závazky. Jednoznačně musí být v takovém případě vyřešena otázka odškodnění staré banky za případné nesplněné závazky Tento problém podle našeho názoru otvírá mnoho významných otázek; jsme však připraveni případnou právní úpravu akceptovat. Jak jsme již uvedli, naše banka žádné poplatky za zrušení účtu neúčtuje; myslíme si nicméně, že by bylo adekvátní účtovat v této souvislosti poplatky za zrušení služeb, jako jsou např. trvalé platební příkazy (které se standartně účtují i v případě pokračování obchodního vztahu). Tyto poplatky se běžně účtují např. v Německu. Přenositelnost čísla účtu není obchodním problémem, nýbrž otázkou technického řešení. V současné době neznáme způsob, jak tak učinit s přiměřenými náklady. Je třeba si rovněž uvědomit, že případné řešení musí splňovat i požadavky např. zahraničních standardů pro provádění plateb. Tzv. balíček je marketingovým nástrojem. Je obvykle levnější než kombinované služby. Z obchodního hlediska není k jeho zakoupení nikdo nucen. Jedná se o zvláštní nabídku se snahou o zjednodušení využití a kontroly bankovního vztahu klientů. V běžných případech jsme schopni zaručit, že cena balíčku je nižší než cena kombinovaných samostatných služeb. Co se týče zasílání bankovních výpisů, již nyní nabízíme klientům možnost zvolit si frekvenci zasílání se zohledněním v poplatku za vedení účtu. Klienta jsme přirozeně povinni informovat o jeho zůstatku na účtu alespoň jednou ročně. Má-li klient zavedenou službu internetového bankovnictví, má přístup k výpisu on line 24 hodin denně. Zasílání výpisů elektronickou poštou zejména na veřejné poštovní servery je spojeno s rizikem. Bezpečné doručení garantovat nemůžeme - do výpisu by totiž mohla případně nahlédnout třetí osoba. Určitým řešením by mohlo být např. zásadní rozšíření používání certifikovaného elektronického podpisu. 3

4 Co se týče reklamy, je naším cílem dlouhodobý vztah s klientem, a proto je transparentnost otázkou zdravého rozumu. Návrh, aby tato pravidla vytvořila Česká bankovní asociace, je diskutabilní, neboť Česká bankovní asociace nemůže zavazovat banky a zasahovat do jejich obchodní politiky a reklamní strategie. V reakci na otázku možnosti vyloučení nevyžádaných (vynucených) služeb je třeba rozlišovat mezi běžnými jednoduchými produkty a komplikovanějšími náročnými produkty, jako jsou např. hypotéky. Hypotéka vyžaduje, aby dodatečná podpora služeb odpovídala potřebám zákazníků. Dodatkové služby tedy není možné zcela vyloučit. U běžných jednoduchých produktů bychom byli schopni tyto vyloučit, avšak naše stávající systémy a procesy nejsou pro takovou změnu připraveny. Vyžadovalo by to další změny a investice. V dané chvíli nemůžeme zaručit, že by takové řešení bylo v konečném důsledku pro klienta levnější než stávající situace. Co se týče jednotného výpočtu RPSN, podporujeme ho a jsme připraveni případný jednotný postup vycházející ze stanoveného způsobu výpočtu zavést. V současné době studujeme evropské vzorové podmínky a pravidla pro ochranu držitelů platebních karet a dále i situaci na trhu, abychom byli schopni se k těmto otázkám vyjádřit. Se zřízením institutu finančního ombudsmana v zásadě souhlasíme. Úkolem ombudsmana je působit v rámci stávající legislativy a být kompetentním poradcem veřejnosti, nicméně jeho role by neměla být legislativní - neměl by být oprávněn přijímat normy pro finanční instituce taková úloha náleží parlamentu a České národní bance. Návrh na zvláštní režim při použití bankovních služeb a plateb prováděných ve prospěch státních orgánů nepokládáme za správný, plně se zde ztotožňujeme se stanoviskem České národní banky. Myslíme si, že uvedený návrh je v rozporu s existující právní úpravou v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Vzhledem k naší omezené přítomnosti v retailovém sektoru dosud neúčtujeme žádné poplatky za neoprávněné reklamace. Stávající právní úprava v oblasti ochrany osobních dat podle našeho názoru splňuje náročné požadavky v rámci EU. Naše banka je v plném rozsahu zajišťuje. Problematiku srovnání regulatorních podmínek v jednotlivých sektorech musíme ještě dále prostudovat. Podporujeme ochranu spotřebitelů, neboť se od nás vyžaduje a také ji poskytujeme. Nemyslíme si však, že v této oblasti můžeme zásadním způsobem přispět k analýze, stejně tak vidíme omezené možnosti i pro Českou bankovní asociaci. Jsme v kažném případě ochotni účastnit se dlouhodobě na činnosti pracovní skupiny za podmínky, že bude konkretizována její náplň a úkoly. Naše účast na této skupině a příp. pověření České bankovní asociace by však muselo být zcela vyjasněno zejména ve vztahu k právní úpravě v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Česká bankovní asociace navíc nemůže jednotlivé banky nijak závazně zastupovat. Jakékoli prohlášení České bankovní asociace jménem bank musí každá jednotlivá banka schválit. Nakonec bychom ještě rádi podotkli, že dle našeho názoru by bylo velmi žádoucí, aby státní orgány rovněž přispěly k urychlenému dořešení některých dalších dlouhodobě otevřených problémů, jako např. katastrální řízení nebo konkursní řízení. 4

5 Banky jsou ze zákona povinny poskytovat náležitou odbornou péči. Naše hospodářství sice prochází nyní pozitivním vývojem, nicméně bankovní odvětví se musí připravit i na případný negativní vývoj hospodářského cyklu vytvořením adekvátních rezerv. Banky rovněž plní řadu úkolů např. při monitorování trestního jednání v souvislosti s praním špinavých peněz, boje proti terorismu apod., přičemž byly nuceny k rozsáhlým investicím zejména do informačních technologií, aby tyto důležité úkoly adekvátně zvládly. Věříme, že naše reakce na položené otázky splní očekávání Ministerstva financí a přispěje k řešení problematiky. Těšíme se na další spolupráci. S přátelským pozdravem Markus Hermann předseda představenstva Helmut Kasík člen představenstva 5

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací?

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Komerční banka 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Domníváme se však, že stát by měl stanovit obecná pravidla

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 24. 9. 2013 2013/0139(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele pro Hospodářský a měnový výbor o návrhu

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více