TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou sílu, tak i významnou pozici ve strední Evrope: Od našeho vstupu na burzu v roce 1997 jsme v souladu s naší strategií banky pro drobné bankovnictví prubežne zvyšovali zisk, což s ohledem na rámcové hospodárské podmínky uplynulých let považujeme za velký úspech, prohlásil predseda predstavenstva a generální reditel Andreas Treichl u príležitosti zverejnení výsledku. V této strategii budeme pokracovat i v budoucnosti. Již za první tri ctvrtletí jsme tak dosáhli výsledku minulého roku, uvedl Treichl a soucasne potvrdil výhled na celý rok 2003 zvýšení cistého zisku skupiny minimálne o 25 %. Akvizice madarské Postabank predstavuje momentálne poslední cást naší strategie pro strední Evropu. Nyní mužeme nabídnout kompletní retailovou sít nejen v Rakousku, ale také v Ceské republice, na Slovensku, v Madarsku a Chorvatsku, uvedl Treichl. Vzhledem k pretrvávajícímu rustovému trendu v souvislosti s rozšírením EU ocekáváme i v následujících ctvrtletích stoupající výnosy u všech clenu skupiny Erste Bank v klícových oblastech, nebot modernizace prodejní síte je už v podstate ukoncena, rekl Andreas Treichl. Vybrané ukazatele za první tri ctvrtletí 2003: Konsolidovaná bilancní suma vzrostla o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR ke konci roku 2002 na 130,5 mld. EUR ke Cistý úrokový výnos vzrostl o 5,4 % z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR v prvních trech ctvrtletích 2003 oproti stejnému období v uplynulém roce. Cistý príjem z poplatku a provizí se zvýšil o 4,6 % z 695,2 na 727,5 mil. EUR. Všeobecné provozní náklady mírne vzrostly o 1,2 % z 1 815,8 na 1 837,0 mil. EUR. Provozní zisk stoupl ve srovnání s minulým rokem o 20,8 % z 841,5 na 1 016,6 mil. EUR, cistý zisk za úcetní období se zvýšil o 57,8 % z 161,7 na 255,2 mil. EUR. Pomer nákladu a výnosu (Cost/Income Ratio) se podarilo zlepšit ze 67,9 % (ke konci roku 2002) na nynejších 64,4 % (ke konci 3. ctvrtletí 2003). Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních trech ctvrtletích roku 2003 zvýšila na 13,4 % z 12,7 % za celý rok Ukazatel kapitálové primerenosti podle rakouského zákona o bankách dosáhl ke hodnoty 6,5 % (na konci roku 2002 cinila tato hodnota 6,3 %). 1/13

2 Obchodní výsledky skupiny Erste Bank Úspech prvních trí ctvrtletí vidí Erste Bank v rovnováze mezi rostoucími výnosy a posílenou a úcinnou kontrolou nákladu. Ve srovnání s minulým rokem má pocet zamestnancu v Rakousku klesající tendenci a personální náklady se darí držet na stabilní úrovni. Tento vývoj bude pokracovat i v príštích ctvrtletích, protože budeme na strane nákladu, jak jsme již oznámili, dusledne uplatnovat další opatrení, prohlásil Andreas Treichl. Zamerení na retail a koncentrace na malé a strední podniky se odráží v mezirocne zvýšeném cistém úrokovém výnosu o pet procent a v nárustu cistého príjmu z poplatku a provizí rovnež o pet procent. Pri srovnání s uplynulým rokem je nutno zohlednit, že Rijecka banka byla do konsolidované úcetní záverky zahrnuta teprve od 29. dubna K navýšení podílu Erste Bank v Ceské sporitelne došlo v léte Oproti srovnatelnému období uplynulého roku to vede k vyšší amortizaci goodwillu a zároven nižšímu odpisu menšinových podílu z cistého zisku za úcetní období. Vývoj zisku v mil. EUR leden zárí 2003 leden zárí 2002 zmena v % Cistý úrokový výnos 1 934, ,0 5,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 9,7 Cisté príjmy z poplatku a provizí 727,5 695,2 4,6 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 34,9 Všeobecné provozní náklady , ,8 1,2 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 > 100 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5 72,9 Zisk pred zdanením 589,2 494,8 19,1 Zisk po zdanení 418,6 377,2 11,0 Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 57,8 Pomer nákladu a výnosu (Cost/Income Ratio) 64,4 % 68,3 % Cistý úrokový výnos zustává i nadále nejduležitejší výnosovovou položkou, kterou se ve vykazovaném casovém období podarilo zvýšit o 5,4 procenta z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR oproti stejnému období minulého roku. Vysvetlení tohoto vývoje spocívá ve zvýšené poptávce po úverech, která zpusobila zvýšení objemu úveru poskytnutých dcerinými spolecnostmi ve strední Evrope. Avšak také v Rakousku se podarilo dosáhnout zvýšení této výnosové položky predevším v rízení bilancní struktury. Ke zlepšení výsledku prispel rovnež pozitivní výsledek ohodnocení at equity slovenské dceriné stavební spolecnosti PSS. Úroková marže vztažená na prumerná úrocená aktiva (celková aktiva ocištena o pokladní hotovost a vklady u centrální banky, cenné papíry k obchodování, hmotný a nehmotný majetek a ostatní aktiva) dosáhla za první tri ctvrtletí 2003 hodnoty 2,31 % (oproti 2,30 % za celý rok 2002). Rakouská úroková marže ve výši pod 2 % predstavuje v evropském merítku i nadále velice nízkou úroven. Ve strední Evrope se i pres silne klesající úroky na kapitálovém trhu podarilo udržet úrokovou marži na úrovni mezi 3,4 a 4,7 %, resp. ji v nekterých zemích výrazne zlepšit. Cisté príjmy z poplatku a provizí se oproti srovnatelnému období minulého roku podarilo zvýšit o 4,6 procenta ze 695,2 na 727,5 mil. EUR. V oblasti cenných papíru bylo dosaženo mírného nárustu (+4 %), což lze vysvetlit lepší situací na trhu. Krome toho se mimorádne 2/13

3 dobre vyvíjely poplatky z platebního styku (zvlášte ve strední Evrope) a provize za zprostredkování stavebního sporení. Velmi uspokojive se vyvíjel cistý zisk z obchodních operací, který díky lepšící se tržní situaci vzrostl o 34,9 procent ze 126,5 na 170,6 mil. EUR. Ke zvlášte silnému zlepšení pritom došlo v obchodování s deriváty a cennými papíry, predevším v Rakousku. Výsledky z pojištovací cinnosti, které zahrnují všechny výsledky pojištovacích spolecností obsažených v konsolidované záverce, a které byly v minulém roce zatíženy predevším negativní situací na kapitálových trzích a katastrofickými povodnemi, vykazovaly za první tri ctvrtletí roku 2003 nadprumerne vysoký nárust na hodnotu 20,8 mil. EUR. U všeobecných provozních nákladu došlo v prvních trech ctvrtletích predevším díky zvýšeným investicím v oblasti IT k nadprumernému zvýšení odpisu majetku (+13,3 %). Skutecnost, že se celkový nárust provozních nákladu podarilo i pres úplnou integraci Rijecka banky udržet na témer stejné úrovni (+ 1,2 %), považuje predstavenstvo za úspech úcinné nákladové kontroly. Pritom bylo možno zvlášte v Rakousku zaznamenat pokles nákladu. Také ostatní administrativní náklady skupiny zaznamenaly výrazný pokles o 7,5 %. To je vedle úspešné kontroly nákladu v tuzemsku predevším zásluha Ceské sporitelny, kde se ukoncená modernizace pobocek projevila v nižších ostatních administrativních nákladech (- 12 %). Duvodem rustu nákladu ve slovenské dceriné spolecnosti je práve probíhající modernizace pobocek (nárust ostatních administrativních nákladu o 10 %), k níž dochází o rok pozdeji než v Ceské sporitelne a prizpusobování platu na tržní úroven (nárust personálních nákladu o 9 %). Pocet zamestnancu se za první tri ctvrtletí roku 2003 snížil. Ke bylo v celé skupine zamestnáno zamestnancu (prepocteno na plný pracovní úvazek), na konci roku 2002 cinil pocet zamestnancu Tento pokles byl zaznamenán takrka výhradne v Rakousku (-464 spolupracovníku resp. 3 %). Personální náklady vzrostly o 3,4 procent na 1 041,1 mil. EUR. Zatímco v tuzemsku se náklady oproti minulému roku snižovaly, v dceriných spolecnostech ve strední Evrope se díky kvalitativním zlepšením v personální oblasti a s tím spojeným prizpusobováním platu na tržní úroven náklady na zamestnance nadprumerne zvýšily. Vývoj všeobecných provozních nákladu 1-9/2003 Q1 - Q Q1 - Q % v mil. EUR v mil. EUR zmeny Skupina Erste Bank personální náklady 1 041, ,6 3,4 ostatní administrativní náklady 538,8 582,2-7,5 mezisoucet 1 579, ,8-0,6 odpisy 257,1 227,0 13,3 provozní náklady celkem 1.837, ,8 1,2 Rakousko (vcetne Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) personální náklady 798,0 797,7 0,0 ostatní administrativní náklady 324,7 362,1-10,3 mezisoucet 1 159,8-3,2 odpisy 151,7 146,1 3,8 provozní náklady celkem 1 305,9-2,4 3/13

4 Q1 - Q Q1 - Q % CEE (Strední Evropa) v mil. EUR v mil. EUR zmeny personální náklady 243,1 208,9 16,4 ostatní administrativní náklady 214,1 220,1-2,7 mezisoucet 429,0 6,6 odpisy 105,4 80,9 30,3 provozní náklady celkem 509,9 10,3 Celkové provozní príjmy (cistý úrokový výnos, cisté príjmy z poplatku a provizí, cistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojištovací cinnosti) vzrostly za první tri ctvrtletí 2003 oproti srovnatelnému období minulého roku o 7,4 % z 2 657,3 na 2 853,6 mil. EUR. Provozní výsledek se podarilo podstatne zvýšit o 20,8 % na 1 016,6 mil. EUR. Pomer nákladu a výnosu jako pomer celkových provozních nákladu a celkových provozních príjmu dosáhl za první tri ctvrtletí úrovne 64,4 %, což predstavuje výrazné zlepšení oproti minulému roku (67,9 % za celý rok 2002). Potreba tvorby rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám byla ve vykazovaném casovém období o 9,7 % vyšší než v uplynulém roce. V roce 2002 došlo predevším ve 4. ctvrtletí k nadprumernému vzestupu. Podobný vývoj se pro letošní rok neocekává; skupina proto nepocítá se zvýšením celkové tvorby rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám za rok 2003 ve srovnání s rokem Tato prognóza je podporována klesajícími rezervami a opravnými položkami k úverum a pohledávkám pri srovnání jednotlivých ctvrtletí. Velice príznivý vývoj bylo možno zaznamenat v dceriných spolecnostech ve strední Evrope (zvlášte zohledníme-li skutecnost, že pozitivní jednorázové efekty roku 2002 se v roce 2003 již neopakovaly), což lze vysvetlit predevším ukoncenou restrukturalizací, zlepšeným rízením rizik a velice opatrnou politikou poskytování úveru. Vývoj v Rakousku je naopak velice zatížen všeobecnou hospodárskou situací, což se odráží ve zvýšené tvorbe opravných položek k úverum a pohledávkám o 7 % ve srovnání s minulým rokem. Ani v Rakousku se však neocekává nárust tvorby rezerv a opravných položek oproti roku Ostatní provozní výsledek obsahuje hlavne precenení a výnosy z prodeje majetkových úcastí a cenných papíru, které nejsou zahrnuty v aktivech urcených k obchodování, tvorbu rezerv a opravných položek mimo úverovou oblast a amortizaci goodwillu a platby na pojištení vkladu ve strední Evrope. Za první tri ctvrtletí roku 2003 došlo k výraznému vzestupu negativního salda provozního výsledku ve výši 128,8 mil. EUR oproti minulému roku ( 74,5 mil. EUR). K tomuto vývoji prispel významnou merou letošní silný nárust amortizace goodwillu (60,9 po 39,8 mil. EUR za stejné období minulého roku), které vyplývá predevším z navýšení podílu na Ceské sporitelne, sporitelne Tiroler Sparkasse a v pojištovne s Versicherung, a také z akvizice Rijecka banky, ke kterým došlo behem minulého roku. Negativní vliv mely rovnež jednorázové náklady z odepisovaných IT-projektu ve výši 20 mil. EUR a tvorba rezerv a opravných položek mimo úverovou oblast v roce Zisk pred zdanením za první tri ctvrtletí 2003 cinil 589,2 mil. EUR, a prekrocil tak hodnotu minulého roku o 19,1% (494,8 mil. EUR). 4/13

5 Efektivní sazba dane z príjmu se podle dnešního odhadu za tento rok zvýší na zhruba 29 % (vztaženo k zisku pred zdanením), protože v minulém roce se projevil jednorázový pozitivní mimorádný vliv zmeny danového zákona. Proto došlo v prvních devíti mesících roku 2003 k nadprumerne vysokému nárustu dane z príjmu o 45,1% na 170,6 mil. EUR. Pokles menšinových podílu na zisku po zdanení (jako dusledek navýšení podílu majetkové ucasti Erste Bank na Ceské sporitelne v léte 2002) zpusobil nadprumerný nárust cistého zisku za úcetní období o 57,8 % ze 161,7 na 255,2 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních trech ctvrtletích 2003 výrazne zlepšila na 13,4 %. Výhled na celý rok 2003 a cíle pro rok 2005 Erste Bank potvrzuje výhled na rok 2003, kdy se ocekává dvoumístný nárust cistého zisku za úcetní období ve výši minimálne 25 %. Z hlediska ctvrtletí je pritom nutno zohlednit, že výsledek posledního ctvrtletí 2002 byl netypicky vysoký a na letošní rok se pocítá ve ctvrtletním srovnání s kontinuálním vývojem. Jako cílová velicina pro rok 2005 i nadále zustává cistý zisk za úcetní období po odectení daní a menšinových podílu ve výši zhruba 500 mil. EUR, z cehož vyplývá návratnost kapitálu ve výši nejméne 15 %. Pomer nákladu a výnosu by se mel v roce 2005 pohybovat mezi 60 a 62 %. Vývoj rozvahy v mil. EUR %- zmeny Pohledávky za bankami ,2 Pohledávky za klienty ,2 - Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám ,8 Cenné papíry a ostatní aktiva urcená k obchodování ,3 Ostatní aktiva ,2 Aktiva celkem ,6 Závazky k bankám ,1 Závazky ke klientum ,9 Emitované dluhopisy a podrízený dluh ,5 Vlastní kapitál ,8 Ostatní pasiva ,6 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 Konsolidovaná bilancní suma skupiny Erste Bank stoupla v posledních trech ctvrtletích o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR na konci roku 2002 na nynejších 130,5 mld. EUR ke Pohledávky za klienty vzrostly jen mírne o 2,2 % na 65,9 mld. EUR. Rust byl zpusoben expanzí úverových obchodu stredoevropských spolecností (hypotéky a spotrebitelské úvery), zatímco v Rakousku (sekuritizace portfolia spolecnosti S Autoleasing) a ve strední Evrope 5/13

6 došlo k prodeji úverových rizik v celkové výši 500 mil. EUR. Projevuje se zde také cílené snížení úverového portfolia malých a stredních podniku v Rakousku na hodnotu 1,7 mld. EUR. Stav rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám se ve srovnání s snížil o 6,8 % na 2,8 mld. EUR, což souvisí predevším s prodejem nebonitních úveru v Ceské sporitelne ve výši zhruba 280 mil. EUR. Celkový objem cenných papíru a financních investic, sestávající z položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry na prodej a financní investice, vzrostl v prvních trech ctvrtletích nadprumerne o 18,3 % ze 32,8 mld. EUR na konci roku 2002 na nynejších 38,8 mld. EUR. Zvýšení ve všech kategoriích bylo zpusobeno navýšením objemu dluhopisu a jiných cenných papíru s pevnými úroky. Na strane pasiv vzrostly závazky ke klientum o 4,9 % na 64,3 mld. EUR, ackoliv se stav sporících vkladu mírne snížil o 1%. Tento vzestup se vedle zvýšení vkladu institucí v dusledku mezinárodních obchodu Erste Bank AG projevuje predevším u dceriných spolecností ve strední Evrope. Objem emitovaných dluhopisu v prvních trech ctvrtletích 2003 silne vzrostl, pricemž zde bylo využito momentální atraktivní tržní situace. Suma emitovaných dluhopisu a podrízených dluhopisu vzrostla o 17,5 % ze 17,6 mld. EUR ke na 20,7 mld. EUR. Celkový vlastní kapitál skupiny úverových institucí Erste Bank 1 podle rakouského zákona o bankách, která od 1. zárí 2002 zahrnuje také sporitelny krížového garancního systému, cinil ke zhruba 7,3 mld. EUR. Minimální zákonný požadavek cinil k tomuto dni 5,2 mld. EUR, z cehož vyplývá ukazatel krytí zhruba 141,5 %. Základní kapitál (Tier 1) cinil na konci zárí 4,0 mld. EUR, ukazatel kapitálové primerenosti (Tier 1 ratio) dosáhl 6,5 % (oproti 6,3 % na konci roku 2002). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) se k 30. zárí 2003 pohyboval kolem 11,6 % (oproti 11,0 % na konci roku 2002), címž i nadále výrazne prekracuje zákonem stanovenou minimální hodnotu ve výši 8,0 %. Komentár k výsledkum jednotlivých segmentu Segment Rakousko Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se v segmentu Rakousko podarilo dosáhnout celkového zvýšení cistého zisku za úcetní období o více než 50 %, a to i pres zvýšené náklady na refinancování a amortizaci goodwillu. Uspokojivý výsledek vyplývá predevším z podstatne vyšších provozních príjmu za soucasne témer nezmenené úrovne provozních nákladu díky zavedení úspešných opatrení na snižování nákladu. Sporitelny V detailním segmentu Sporitelny došlo za první tri ctvrtletí mezirocne k podstatnému rustu cistého príjmu z poplatku a provizí (+17,1% na 229,7 mil. EUR). Úspech se zakládá predevším na zlepšených výsledcích ve trech rozhodujících položkách platebním styku, obchodování s cennými papíry a úverových obchodu. Príznivá situace na trhu umožnila i znacne vysoký cistý zisk z obchodních operací, který mezirocne stoupl o 31,2 % na 21,1 mil. EUR. Na cisté úrokové výnosy naopak mírne dolehly (-2,5%) klesající tržní úroky (a také 1 22 rakouského zákona o bankách definuje pojem skupiny úverových institutu. Od 1. zárí 2002 došlo ke zmene, v jehož dusledku tvorí Erste Bank, její dceriné spolecnosti a sporitelny zaclenené do krížového garancního systému Skupinu úverových institucí. 6/13

7 tržní ocenení swapu v Banking Book, které je vyžadováno IFRS) a dosáhly hodnoty 625,9 mil. EUR. Všeobecné provozní náklady dosáhly hodnoty 609,4 mil. EUR, a zustaly tak vuci stejnému období minulého roku témer nezmeneny. Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám mírne stouply na 131,8 mil. EUR. V posledním ctvrtletí roku 2002 si vývoj ekonomiky vyžádal výrazné navýšení rezerv a opravných položek; letos takový vývoj není pravdepodobný, a proto by v mezirocním srovnání nemelo dojít k výraznému zvýšení. Ostatní provozní výsledek byl ovlivnen kladným ohodnocením cenných papíru na prodej, predevším v prvním pololetí Ackoliv se efektivní danová sazba zvýšila o 6 procentních bodu, podarilo se výrazne zlepšit cistý zisk za úcetní období (po odectení menšinových podílu). Retail a nemovitosti V tomto segmentu jsou zahrnuty retailové a komercní bankovnictví (malé a strední podniky) v Rakousku, sporitelny, které se nacházejí ve vetšinovém vlastnictví akciové spolecnosti Erste Bank AG a dále dceriné spolecnosti patrící predevším do oblasti retailového prodeje (stavební sporitelna Bausparkasse, investicní spolecnost Sparinvest, autoleasingová spolecnost S-Autoleasing). Mezirocní sedminásobné zvýšení cistého zisku za úcetní období na 14,9 mil. EUR a trojnásobný zisk pred zdanením ve výši 33,8 mil. EUR je dán úspešným vývojem v pojištovnictví (na 15,5 mil. EUR) a zlepšeným ostatním provozním výsledkem (predevším díky lepšímu ohodnocení cenných papíru na prodej). Opravné položky k úverum a pohledávkám jsou o 7,3 % vyšší než ve srovnatelném období minulého roku, což bylo zpusobeno vyšší potrebou tvorby opravných položek u sporitelen ve vetšinovém vlastnictví akciové spolecnosti Erste Bank AG. I pres zvýšené náklady na refinancování pro koupi dalších podílu na pojištovne s Versicherung a sporitelne Tiroler Sparkasse a klesající úroky na trhu se podarilo udržet cisté úrokové výnosy v tomto segmentu na stejné úrovni (394,8 mil. EUR). Cistý príjem z poplatku a provizí vzrostl o 4 % na 200,4 mil. EUR. Provozní náklady zustaly témer nezmeneny (-0,1% na 493,1 mil. EUR). Velcí podnikoví klienti Krome obchodu s velkými podnikovými klienty akciové spolecnosti Erste Bank AG jsou do tohoto segmentu zahrnuty i výsledky leasingové dceriné spolecnosti Immorent. Zatímco úrokové výnosy mírne stouply (+2,7% na 113,9 mil. EUR), klesl cistý príjem z poplatku a provizí vuci minulému roku o 32,4% na 34,5 mil. EUR. Nižší výsledek lze vysvetlit predevším lonským mimorádným výnosem z poplatku a provizí spolecnosti Immorent, který se ve trech ctvrtletích tohoto roku nepodarilo zopakovat. Opravné položky k úverum a pohledávkám stouply o témer 20 % na 40,1 mil. EUR. Tento markantní prírustek se podle soucasného odhadu do konce roku zcásti vyrovná, nebot ve 4. ctvrtletí roku 2002 bylo zapotrebí vytvorit vyšší opravné položky než v predchozích ctvrtletích. Snížení provozních nákladu o 4,5 % na 60 mil. EUR je výsledkem striktní politiky rízení nákladu. Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví Do segmentu Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví spadají krome specializovaných obchodních oblastí ve Vídni také oddelení treasury pobocek v New Yorku a Hongkongu. Výrazne vyšší cistý zisk za úcetní období (nárust z 27,6 mil. na 68,5 mil. EUR) odráží dobré výsledky rízení bilancní struktury predevším ve tretím ctvrtletí spolu s optimálním rízením obchodování banky na vlastní úcet (Banking Book), dále o 80 % navýšené úrokové výnosy (85,6 mil. oproti 47,3 mil. EUR) a o 39,4 % zlepšený cistý zisk z obchodních operací (78,6 oproti 56,4 mil. EUR), u nehož je ovšem treba podotknout, že práve cistý zisk z obchodních operací byl v minulém roce z duvodu negativního vývoje na trhu podprumerný. Na uspokojivé výši cistého zisku za úcetní období se podílel také silný 7/13

8 nárust príjmu z poplatku a provizí (29 mil. oproti 13,2 mil. EUR), mimo jiné z prodeje strukturovaných produktu. Segment Strední Evropa Celkový segment Strední Evropa vykazuje ve všech položkách provozních výnosu (s výjimkou cistého zisku z obchodních operací) výrazné zlepšení. Provozní náklady zaznamenaly znacný rust díky vyšším personálním nákladum v dusledku prizpusobení platu na tržní úroven a výrazne vyšším odpisum investicního majetku v dusledku intenzivní investicní cinnosti. I pres plánované zvláštní odpisy a ostatní tvorbu rezerv a opravných položek se podarilo zvýšit cistý zisk za úcetní období na rozšíreném domácím trhu o více než 16 procent. Ceská sporitelna Pokles cistých úrokových výnosu (341,7 oproti 361,2 mil. EUR) Ceské sporitelny daný vyššími náklady na refinancování (koupe dalších podílu Ceské sporitelny ze strany Erste Bank v polovine roku 2002), slabší korunou ve srovnání s minulým rokem a silne klesajícími tržními úrokovými sazbami se podarilo témer zcela vykompenzovat zvýšením cistého príjmu z poplatku a provizí (+10,8 %). Do výsledku pojištovnictví se v minulém roce promítly náklady zpusobené povodnemi. Provozní náklady (vcetne odpisu hmotného majetku) jen lehce stouply na 355,6 mil. EUR. V detailním rozboru klesly ostatní administrativní náklady o 12 %, zatímco personální náklady se díky prizpusobení platu na tržní úroven zvýšily o 9 %. Odpisy se zvýšily o plánovaných 24 %. Potrebné rozpouštení rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám v minulém roce, které byly vytvoreny v rámci prvního zahrnutí do konsolidované úcetní záverky, pozitivne ovlivnilo cistou tvorbu rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám. Tato situace se v letošním roce neopakovala a hodnota této položky se tedy vuci minulému roku snížila. Zvýšená amortizace goodwillu a mimorádné odpisy softwaru spolu s cistým ziskem z obchodních operací, který nedosáhl vynikajícího výsledku minulého roku, vedly k mírne sníženému cistému zisku za úcetní období (85,3 mil. oproti 88,3 mil. EUR). Slovenská sporitelna Ve slovenské dceriné spolecnosti se na výborných výsledcích podílelo vedle ukoncené transformace také posílení marketingových aktivit: Cisté úrokové výnosy se zvýšily o 58,1% na EUR 179,3 mil. Tento výsledek byl také podporen mimorádne vysokým ohodnocením at equity místní dceriné stavební spolecnosti PSS ve výši 28 milionu EUR. Cistý výnos z poplatku a provizí stoupl o témer 20 % na EUR 36,4 mil., což lze vycíst také z cistého zisku za úcetní období, který vzrostl o 85,7 % z 12,1 mil. na 22,5 mil. EUR. Ke snížení ostatního provozního výsledku došlo predevším díky tvorbe neúverových rezerv a opravných položek a mimorádných softwarových odpisu. 16,5% zvýšení provozních nákladu bylo zpusobeno investicemi do modernizace prodejního systému, nárustem personálních nákladu (+ 10 %) kvuli potrebnému prizpusobení na tržní úroven, nárustem ostatních administrativních nákladu (+ 9,1 %) a predevším o 51 % vyššími odpisy jako dusledku vyšších investic v nedávné minulosti. Presto se podarilo snížit pomer nákladu a výnosu ze 63,9 na 50,4 procenta. Erste Bank Hungary Také v EBH vedlo ofenzivní vystupování na trhu ke zvýšení výnosu : Cistý úrokový výnos podstatne vzrostl díky výraznému navýšení objemu obchodu (úvery klientum + 39 %) z puvodních 30,4 mil. EUR o 41 % na 42,9 mil. EUR. Obzvlášte vítané je zvýšení cistého príjmu z poplatku a provizí o 83 %, který stoupl z 11,2 mil. na 20,5 mil. EUR. Tento nárust je dán vyššími príjmy v platebním styku a zvýšením poplatku z úverových obchodu díky vyšším objemum. Provozní náklady vzrostly díky rozšírení síte pobocek a s tím spojeným zvýšením personálních nákladu. Pomer nákladu a výnosu klesl z 82,2 % na 69,6 % a cistý zisk za úcetní období stoupl z 1,5 mil. na 9,6 mil. EUR, což vedlo k návratnosti kapitálu ve výši 25,5 %. 8/13

9 Erste Bank Croatia Prírustek cistého zisku za úcetní období byl v tomto segmentu zpusoben predevším akvizicí Rijecka banky v druhém ctvrtletí roku V bežném obchodním roce dominuje fúze Rijecka banky s Erste&Steiermärkische Banka d.d., ke které došlo ve tretím ctvrtletí. I pres plánovaný výrazný nárust provozních nákladu se podarilo udržet pomer nákladu a výnosu na úrovni 62,6 % a návratnost kapitálu oproti minulému roku jen mírné poklesla na 30,5 %. Segment Mezinárodní obchod Segment Mezinárodní obchod obsahuje jak mezinárodní cinnost ve Vídni, tak i komercní bankovnictví zahranicních pobocek v Londýne, New Yorku a Honkongu. I pres plánovaný pokles objemu obchodu docílil segment vyššího cistého úrokového výnosu; spolu s výrazným snížením všeobecných provozních nákladu (25,7 mil. oproti 29,7 mil. EUR) se podarilo zvýšit cistý zisk za úcetní období o 39,5 procent na 55,7 mil. EUR. Segment Podnikové centrum Do segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty mimo jiné náklady na rízení skupiny, dále veškeré jednotky, které nelze prímo priradit jednotlivým segmentum (jako nebankovní dceriné spolecnosti, Spardat, internetová dceriná spolecnost ecetra apod.) a všeobecné konsolidacní položky. Prípadné dotazy smerujte na: Erste Bank, tiskové oddelení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) Michael Mauritz, Tel (0) , Hana Cygonková, Tel (0) , Tento text najdete také na naší homepage: Bank Info/Presse/Presseaussendungen/ /13

10 I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS v mil. EUR Aktiva /- % 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,0 2. Pohledávky za bankami ,2 3. Pohledávky za klienty ,2 4. Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám ,8 5. Cenné papíry a ostatní aktiva urcená k obchodování ,8 6. Cenné papíry na prodej ,3 7. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,0 8. Nehmotný majetek ,3 9. Hmotný majetek ,4 10. Ostatní aktiva ,3 Aktiva celkem ,6 Pasi va a vlastní kapitál /- % 1. Závazky k bankám ,1 2. Závazky ke klientum ,9 3. Emitované dluhopisy ,5 4. Rezervy ,6 5. Ostatní pasiva ,3 6. Podrízený dluh ,5 7. Menšinové podíly ,2 8. Vlastní kapitál ,8 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v mil. EUR /- % I. Cistý úrokový výnos 1.934, ,0 5,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 9,7 Cisté príjmy z poplatku a provizí 727,5 695,2 4,6 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 34,9 Všeobecné provozní náklady , ,8 1,2 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 >100,0 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5-72,9 Mimorádný výsledek 0,0 0,0 -- II. Zisk pred zdanením 589,2 494,8 19,1 Dan z príjmu -170,6-117,6 45,1 III. Zisk po zdanení 418,6 377,2 11,0 Menšinové podíly -163,4-215,5-24,2 IV. Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 57,8 10/13

11 III. Údaje za jednotlivé segmenty (prehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Strední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 1.220, ,9 618,5 545,4 108,5 103,2-12,5-9,5 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -269,8-252,1-4,1 14,5-24,8-34,6 0,1 0,0 Cistý príjem z poplatku a provizí 493,6 452,9 245,9 210,5 16,1 12,3-28,1 19,5 Cistý zisk z obchodních operací 114,4 85,9 52,1 55,4 0,0 0,2 4,1-15,0 Všeobecné provozní náklady , ,9-562,6-509,9-25,7-29,7-9,3-48,4 Výsledek z pojištovací cinnosti 15,5 2,1 5,3-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -13,1-17,7-118,6-40,5-1,8 1,3 4,8-17,5 Zisk pred zdanením 321,5 239,1 236,4 273,9 72,3 52,7-40,9-70,8 Dan z príjmu -96,2-58,0-66,1-63,2-16,6-12,8 8,3 16,4 Menšinové podíly -109,6-105,3-33,5-92,9 0,0 0,0-20,4-17,3 Cistý zisk za úcetní období 115,7 75,8 136,7 117,8 55,7 39,9-53,0-71,8 Prumerná rizikove vážená aktiva , , , , , ,0 248,9 977,3 Prumerný alokovaný kapitál 1.575, ,5 600,1 448,5 351,2 302,4 17,1 47,8 Pomer nákladu a výnosu 67,2% 70,7% 61,0% 63,0% 20,6% 25,7% n.a. n.a. Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 9,8% 9,4% 30,4% 35,0% 21,1% 17,6% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -54,9-47,5-33,4-26,8 0,0 0,0-18,0-24,7 z toho amortizace goodwillu -13,9-9,8-40,7-25,1 0,0 0,0-6,0-4,8 CELKEM skupina Erste Bank v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 1.934, ,0 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 Cistý príjem z poplatku a provizí 727,5 695,2 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 Všeobecné provozní náklady , ,8 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5 Zisk pred zdanením 589,2 494,8 Dan z príjmu -170,6-117,6 Menšinové podíly -163,4-215,5 Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 Prumerná rizikove vážená aktiva , ,6 Prumerný alokovaný kapitál 2.543, ,2 Pomer nákladu a výnosu 64,4% 68,3% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 13,4% 11,5% Z toho náklady na refinancování -106,3-99,0 Z toho amortizace goodwillu -60,6-39,7 11/13

12 IV. Údaje jednotlivých segmentu (detaily) skupina Erste Bank RAKOUSKO Sporitelny Retail a nemovitosti Velcí podn. klienti Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 625,9 641,7 394,8 395,9 113,9 110,9 85,6 47,3 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -131,8-127,1-97,9-91,3-40,1-33,7 0,0 0,0 Cistý príjem z poplatku a provizí 229,7 196,1 200,4 192,5 34,5 51,1 29,0 13,2 Cistý zisk z obchodních operací 21,2 16,2 13,5 11,2 1,2 2,1 78,6 56,4 Všeobecné provozní náklady -609,4-595,5-493,1-493,8-60,1-62,9-76,8-75,6 Výsledek z pojištovací cinnosti 0,0 0,0 15,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 5,1-4,9 0,7-7,3-0,4 0,4-18,4-5,8 Zisk pred zdanením 140,7 126,5 33,8 9,3 49,0 67,9 98,0 35,5 Dan z príjmu -39,8-28,9-12,2-4,9-14,2-15,3-29,9-9,0 Menšinové podíly -96,1-96,9-6,7-2,6-7,2-6,8 0,3 1,1 Cistý zisk za úcetní období 4,7 0,7 14,9 1,8 27,6 45,8 68,5 27,6 Prumerná rizikove vážená aktiva , , , , , , , ,7 Prumerný alokovaný kapitál 199,2 0,0 741,7 571,2 415,0 308,4 219,6 197,9 Pomer nákladu a výnosu 69,5% 69,7% 79,0% 82,1% 40,2% 38,3% 39,7% 64,7% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 3,2% n.a. 2,7% 0,4% 8,9% 19,8% 41,6% 18,6% z toho náklady na refinancování -11,3-9,8-29,8-23,1-11,9-11,8-1,9-2,8 z toho amortizace goodwillu -4,4-3,9-9,4-5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 STREDNÍ EVROPA Ceská sporitelna Slovenská sporitelna Erste Bank Hungary Erste & Steiermärkische & Rijecka banka v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 341,7 361,2 179,3 113,4 42,9 30,4 54,5 40,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám 6,7 18,6 0,3 5,4-8,3-5,5-2,8-4,1 Cistý príjem z poplatku a provizí 180,0 162,5 36,4 30,8 20,5 11,2 8,9 6,0 Cistý zisk z obchodních operací 28,5 33,4 8,1 7,4 9,6 4,9 5,8 9,8 Všeobecné provozní náklady -355,6-345,5-112,9-96,9-50,9-38,2-43,3-29,3 Výsledek z pojištovací cinnosti 5,3-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -48,8-16,0-66,4-23,2-2,7-1,3-0,7 0,0 Zisk pred zdanením 157,9 212,7 44,9 36,9 11,2 1,5 22,4 22,8 Dan z príjmu -60,4-48,6-5,6-12,3-1,6-0,3 1,5-1,9 Menšinové podíly -12,2-75,8-16,8-12,5 0,0 0,3-4,6-4,9 Cistý zisk za úcetní období 85,3 88,3 22,5 12,1 9,6 1,5 19,3 16,0 Prumerná rizikove vážená aktiva 6.291, , , ,0 828,6 649, , ,4 Prumerný alokovaný kapitál 382,8 303,2 82,4 49,5 50,5 31,7 84,4 64,0 Pomer nákladu a výnosu 64,0% 62,2% 50,4% 63,9% 69,6% 82,2% 62,6% 52,1% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 29,7% 38,8% 36,5% 32,7% 25,5% 6,2% 30,5% 33,3% z toho náklady na refinancování -20,9-16,3-4,6-5,2-2,4-2,4-5,5-2,9 z toho amortizace goodwillu -30,1-15,2-9,0-9,0 0,0 0,0-1,6-0,9 12/13

13 V. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÁ CTVRTLETÍ skupina Erste Bank v mil. EUR 3. ctvrtletí 4. ctvrtletí 1. ctvrtletí 2. ctvrtletí 3. ctvrtletí Cistý úrokový výnos 615,8 628,0 617,6 672,5 644,6 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -88,7-134,2-97,2-108,7-92,7 Cistý príjem z poplatku a provizí 225,7 249,1 228,9 253,0 245,6 Cistý zisk z obchodních operací 36,9 40,9 60,1 54,5 56,0 Všeobecné provozní náklady -612,6-616,1-605,1-617,8-614,1 Výsledek z pojištovací cinnosti -4,1 7,8 4,4 8,8 7,6 Ostatní provozní výsledek -20,2-5,7-22,6-38,1-68,1 Zisk pred zdanením 152,8 169,8 186,1 224,2 178,9 Dan z príjmu -39,3-33,8-54,4-64,7-51,5 Menšinové podíly -62,7-42,5-55,9-70,2-37,3 Cistý zisk za úcetní období 50,8 93,5 75,8 89,3 90,1 Pri výpoctu procentuelních zmen muže dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s materiály, které obsahují nezaokrouhlené údaje. 13/13

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více