TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou sílu, tak i významnou pozici ve strední Evrope: Od našeho vstupu na burzu v roce 1997 jsme v souladu s naší strategií banky pro drobné bankovnictví prubežne zvyšovali zisk, což s ohledem na rámcové hospodárské podmínky uplynulých let považujeme za velký úspech, prohlásil predseda predstavenstva a generální reditel Andreas Treichl u príležitosti zverejnení výsledku. V této strategii budeme pokracovat i v budoucnosti. Již za první tri ctvrtletí jsme tak dosáhli výsledku minulého roku, uvedl Treichl a soucasne potvrdil výhled na celý rok 2003 zvýšení cistého zisku skupiny minimálne o 25 %. Akvizice madarské Postabank predstavuje momentálne poslední cást naší strategie pro strední Evropu. Nyní mužeme nabídnout kompletní retailovou sít nejen v Rakousku, ale také v Ceské republice, na Slovensku, v Madarsku a Chorvatsku, uvedl Treichl. Vzhledem k pretrvávajícímu rustovému trendu v souvislosti s rozšírením EU ocekáváme i v následujících ctvrtletích stoupající výnosy u všech clenu skupiny Erste Bank v klícových oblastech, nebot modernizace prodejní síte je už v podstate ukoncena, rekl Andreas Treichl. Vybrané ukazatele za první tri ctvrtletí 2003: Konsolidovaná bilancní suma vzrostla o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR ke konci roku 2002 na 130,5 mld. EUR ke Cistý úrokový výnos vzrostl o 5,4 % z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR v prvních trech ctvrtletích 2003 oproti stejnému období v uplynulém roce. Cistý príjem z poplatku a provizí se zvýšil o 4,6 % z 695,2 na 727,5 mil. EUR. Všeobecné provozní náklady mírne vzrostly o 1,2 % z 1 815,8 na 1 837,0 mil. EUR. Provozní zisk stoupl ve srovnání s minulým rokem o 20,8 % z 841,5 na 1 016,6 mil. EUR, cistý zisk za úcetní období se zvýšil o 57,8 % z 161,7 na 255,2 mil. EUR. Pomer nákladu a výnosu (Cost/Income Ratio) se podarilo zlepšit ze 67,9 % (ke konci roku 2002) na nynejších 64,4 % (ke konci 3. ctvrtletí 2003). Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních trech ctvrtletích roku 2003 zvýšila na 13,4 % z 12,7 % za celý rok Ukazatel kapitálové primerenosti podle rakouského zákona o bankách dosáhl ke hodnoty 6,5 % (na konci roku 2002 cinila tato hodnota 6,3 %). 1/13

2 Obchodní výsledky skupiny Erste Bank Úspech prvních trí ctvrtletí vidí Erste Bank v rovnováze mezi rostoucími výnosy a posílenou a úcinnou kontrolou nákladu. Ve srovnání s minulým rokem má pocet zamestnancu v Rakousku klesající tendenci a personální náklady se darí držet na stabilní úrovni. Tento vývoj bude pokracovat i v príštích ctvrtletích, protože budeme na strane nákladu, jak jsme již oznámili, dusledne uplatnovat další opatrení, prohlásil Andreas Treichl. Zamerení na retail a koncentrace na malé a strední podniky se odráží v mezirocne zvýšeném cistém úrokovém výnosu o pet procent a v nárustu cistého príjmu z poplatku a provizí rovnež o pet procent. Pri srovnání s uplynulým rokem je nutno zohlednit, že Rijecka banka byla do konsolidované úcetní záverky zahrnuta teprve od 29. dubna K navýšení podílu Erste Bank v Ceské sporitelne došlo v léte Oproti srovnatelnému období uplynulého roku to vede k vyšší amortizaci goodwillu a zároven nižšímu odpisu menšinových podílu z cistého zisku za úcetní období. Vývoj zisku v mil. EUR leden zárí 2003 leden zárí 2002 zmena v % Cistý úrokový výnos 1 934, ,0 5,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 9,7 Cisté príjmy z poplatku a provizí 727,5 695,2 4,6 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 34,9 Všeobecné provozní náklady , ,8 1,2 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 > 100 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5 72,9 Zisk pred zdanením 589,2 494,8 19,1 Zisk po zdanení 418,6 377,2 11,0 Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 57,8 Pomer nákladu a výnosu (Cost/Income Ratio) 64,4 % 68,3 % Cistý úrokový výnos zustává i nadále nejduležitejší výnosovovou položkou, kterou se ve vykazovaném casovém období podarilo zvýšit o 5,4 procenta z 1 835,0 na 1 934,7 mil. EUR oproti stejnému období minulého roku. Vysvetlení tohoto vývoje spocívá ve zvýšené poptávce po úverech, která zpusobila zvýšení objemu úveru poskytnutých dcerinými spolecnostmi ve strední Evrope. Avšak také v Rakousku se podarilo dosáhnout zvýšení této výnosové položky predevším v rízení bilancní struktury. Ke zlepšení výsledku prispel rovnež pozitivní výsledek ohodnocení at equity slovenské dceriné stavební spolecnosti PSS. Úroková marže vztažená na prumerná úrocená aktiva (celková aktiva ocištena o pokladní hotovost a vklady u centrální banky, cenné papíry k obchodování, hmotný a nehmotný majetek a ostatní aktiva) dosáhla za první tri ctvrtletí 2003 hodnoty 2,31 % (oproti 2,30 % za celý rok 2002). Rakouská úroková marže ve výši pod 2 % predstavuje v evropském merítku i nadále velice nízkou úroven. Ve strední Evrope se i pres silne klesající úroky na kapitálovém trhu podarilo udržet úrokovou marži na úrovni mezi 3,4 a 4,7 %, resp. ji v nekterých zemích výrazne zlepšit. Cisté príjmy z poplatku a provizí se oproti srovnatelnému období minulého roku podarilo zvýšit o 4,6 procenta ze 695,2 na 727,5 mil. EUR. V oblasti cenných papíru bylo dosaženo mírného nárustu (+4 %), což lze vysvetlit lepší situací na trhu. Krome toho se mimorádne 2/13

3 dobre vyvíjely poplatky z platebního styku (zvlášte ve strední Evrope) a provize za zprostredkování stavebního sporení. Velmi uspokojive se vyvíjel cistý zisk z obchodních operací, který díky lepšící se tržní situaci vzrostl o 34,9 procent ze 126,5 na 170,6 mil. EUR. Ke zvlášte silnému zlepšení pritom došlo v obchodování s deriváty a cennými papíry, predevším v Rakousku. Výsledky z pojištovací cinnosti, které zahrnují všechny výsledky pojištovacích spolecností obsažených v konsolidované záverce, a které byly v minulém roce zatíženy predevším negativní situací na kapitálových trzích a katastrofickými povodnemi, vykazovaly za první tri ctvrtletí roku 2003 nadprumerne vysoký nárust na hodnotu 20,8 mil. EUR. U všeobecných provozních nákladu došlo v prvních trech ctvrtletích predevším díky zvýšeným investicím v oblasti IT k nadprumernému zvýšení odpisu majetku (+13,3 %). Skutecnost, že se celkový nárust provozních nákladu podarilo i pres úplnou integraci Rijecka banky udržet na témer stejné úrovni (+ 1,2 %), považuje predstavenstvo za úspech úcinné nákladové kontroly. Pritom bylo možno zvlášte v Rakousku zaznamenat pokles nákladu. Také ostatní administrativní náklady skupiny zaznamenaly výrazný pokles o 7,5 %. To je vedle úspešné kontroly nákladu v tuzemsku predevším zásluha Ceské sporitelny, kde se ukoncená modernizace pobocek projevila v nižších ostatních administrativních nákladech (- 12 %). Duvodem rustu nákladu ve slovenské dceriné spolecnosti je práve probíhající modernizace pobocek (nárust ostatních administrativních nákladu o 10 %), k níž dochází o rok pozdeji než v Ceské sporitelne a prizpusobování platu na tržní úroven (nárust personálních nákladu o 9 %). Pocet zamestnancu se za první tri ctvrtletí roku 2003 snížil. Ke bylo v celé skupine zamestnáno zamestnancu (prepocteno na plný pracovní úvazek), na konci roku 2002 cinil pocet zamestnancu Tento pokles byl zaznamenán takrka výhradne v Rakousku (-464 spolupracovníku resp. 3 %). Personální náklady vzrostly o 3,4 procent na 1 041,1 mil. EUR. Zatímco v tuzemsku se náklady oproti minulému roku snižovaly, v dceriných spolecnostech ve strední Evrope se díky kvalitativním zlepšením v personální oblasti a s tím spojeným prizpusobováním platu na tržní úroven náklady na zamestnance nadprumerne zvýšily. Vývoj všeobecných provozních nákladu 1-9/2003 Q1 - Q Q1 - Q % v mil. EUR v mil. EUR zmeny Skupina Erste Bank personální náklady 1 041, ,6 3,4 ostatní administrativní náklady 538,8 582,2-7,5 mezisoucet 1 579, ,8-0,6 odpisy 257,1 227,0 13,3 provozní náklady celkem 1.837, ,8 1,2 Rakousko (vcetne Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) personální náklady 798,0 797,7 0,0 ostatní administrativní náklady 324,7 362,1-10,3 mezisoucet 1 159,8-3,2 odpisy 151,7 146,1 3,8 provozní náklady celkem 1 305,9-2,4 3/13

4 Q1 - Q Q1 - Q % CEE (Strední Evropa) v mil. EUR v mil. EUR zmeny personální náklady 243,1 208,9 16,4 ostatní administrativní náklady 214,1 220,1-2,7 mezisoucet 429,0 6,6 odpisy 105,4 80,9 30,3 provozní náklady celkem 509,9 10,3 Celkové provozní príjmy (cistý úrokový výnos, cisté príjmy z poplatku a provizí, cistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojištovací cinnosti) vzrostly za první tri ctvrtletí 2003 oproti srovnatelnému období minulého roku o 7,4 % z 2 657,3 na 2 853,6 mil. EUR. Provozní výsledek se podarilo podstatne zvýšit o 20,8 % na 1 016,6 mil. EUR. Pomer nákladu a výnosu jako pomer celkových provozních nákladu a celkových provozních príjmu dosáhl za první tri ctvrtletí úrovne 64,4 %, což predstavuje výrazné zlepšení oproti minulému roku (67,9 % za celý rok 2002). Potreba tvorby rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám byla ve vykazovaném casovém období o 9,7 % vyšší než v uplynulém roce. V roce 2002 došlo predevším ve 4. ctvrtletí k nadprumernému vzestupu. Podobný vývoj se pro letošní rok neocekává; skupina proto nepocítá se zvýšením celkové tvorby rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám za rok 2003 ve srovnání s rokem Tato prognóza je podporována klesajícími rezervami a opravnými položkami k úverum a pohledávkám pri srovnání jednotlivých ctvrtletí. Velice príznivý vývoj bylo možno zaznamenat v dceriných spolecnostech ve strední Evrope (zvlášte zohledníme-li skutecnost, že pozitivní jednorázové efekty roku 2002 se v roce 2003 již neopakovaly), což lze vysvetlit predevším ukoncenou restrukturalizací, zlepšeným rízením rizik a velice opatrnou politikou poskytování úveru. Vývoj v Rakousku je naopak velice zatížen všeobecnou hospodárskou situací, což se odráží ve zvýšené tvorbe opravných položek k úverum a pohledávkám o 7 % ve srovnání s minulým rokem. Ani v Rakousku se však neocekává nárust tvorby rezerv a opravných položek oproti roku Ostatní provozní výsledek obsahuje hlavne precenení a výnosy z prodeje majetkových úcastí a cenných papíru, které nejsou zahrnuty v aktivech urcených k obchodování, tvorbu rezerv a opravných položek mimo úverovou oblast a amortizaci goodwillu a platby na pojištení vkladu ve strední Evrope. Za první tri ctvrtletí roku 2003 došlo k výraznému vzestupu negativního salda provozního výsledku ve výši 128,8 mil. EUR oproti minulému roku ( 74,5 mil. EUR). K tomuto vývoji prispel významnou merou letošní silný nárust amortizace goodwillu (60,9 po 39,8 mil. EUR za stejné období minulého roku), které vyplývá predevším z navýšení podílu na Ceské sporitelne, sporitelne Tiroler Sparkasse a v pojištovne s Versicherung, a také z akvizice Rijecka banky, ke kterým došlo behem minulého roku. Negativní vliv mely rovnež jednorázové náklady z odepisovaných IT-projektu ve výši 20 mil. EUR a tvorba rezerv a opravných položek mimo úverovou oblast v roce Zisk pred zdanením za první tri ctvrtletí 2003 cinil 589,2 mil. EUR, a prekrocil tak hodnotu minulého roku o 19,1% (494,8 mil. EUR). 4/13

5 Efektivní sazba dane z príjmu se podle dnešního odhadu za tento rok zvýší na zhruba 29 % (vztaženo k zisku pred zdanením), protože v minulém roce se projevil jednorázový pozitivní mimorádný vliv zmeny danového zákona. Proto došlo v prvních devíti mesících roku 2003 k nadprumerne vysokému nárustu dane z príjmu o 45,1% na 170,6 mil. EUR. Pokles menšinových podílu na zisku po zdanení (jako dusledek navýšení podílu majetkové ucasti Erste Bank na Ceské sporitelne v léte 2002) zpusobil nadprumerný nárust cistého zisku za úcetní období o 57,8 % ze 161,7 na 255,2 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) se v prvních trech ctvrtletích 2003 výrazne zlepšila na 13,4 %. Výhled na celý rok 2003 a cíle pro rok 2005 Erste Bank potvrzuje výhled na rok 2003, kdy se ocekává dvoumístný nárust cistého zisku za úcetní období ve výši minimálne 25 %. Z hlediska ctvrtletí je pritom nutno zohlednit, že výsledek posledního ctvrtletí 2002 byl netypicky vysoký a na letošní rok se pocítá ve ctvrtletním srovnání s kontinuálním vývojem. Jako cílová velicina pro rok 2005 i nadále zustává cistý zisk za úcetní období po odectení daní a menšinových podílu ve výši zhruba 500 mil. EUR, z cehož vyplývá návratnost kapitálu ve výši nejméne 15 %. Pomer nákladu a výnosu by se mel v roce 2005 pohybovat mezi 60 a 62 %. Vývoj rozvahy v mil. EUR %- zmeny Pohledávky za bankami ,2 Pohledávky za klienty ,2 - Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám ,8 Cenné papíry a ostatní aktiva urcená k obchodování ,3 Ostatní aktiva ,2 Aktiva celkem ,6 Závazky k bankám ,1 Závazky ke klientum ,9 Emitované dluhopisy a podrízený dluh ,5 Vlastní kapitál ,8 Ostatní pasiva ,6 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 Konsolidovaná bilancní suma skupiny Erste Bank stoupla v posledních trech ctvrtletích o 7,6 % ze 121,2 mld. EUR na konci roku 2002 na nynejších 130,5 mld. EUR ke Pohledávky za klienty vzrostly jen mírne o 2,2 % na 65,9 mld. EUR. Rust byl zpusoben expanzí úverových obchodu stredoevropských spolecností (hypotéky a spotrebitelské úvery), zatímco v Rakousku (sekuritizace portfolia spolecnosti S Autoleasing) a ve strední Evrope 5/13

6 došlo k prodeji úverových rizik v celkové výši 500 mil. EUR. Projevuje se zde také cílené snížení úverového portfolia malých a stredních podniku v Rakousku na hodnotu 1,7 mld. EUR. Stav rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám se ve srovnání s snížil o 6,8 % na 2,8 mld. EUR, což souvisí predevším s prodejem nebonitních úveru v Ceské sporitelne ve výši zhruba 280 mil. EUR. Celkový objem cenných papíru a financních investic, sestávající z položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry na prodej a financní investice, vzrostl v prvních trech ctvrtletích nadprumerne o 18,3 % ze 32,8 mld. EUR na konci roku 2002 na nynejších 38,8 mld. EUR. Zvýšení ve všech kategoriích bylo zpusobeno navýšením objemu dluhopisu a jiných cenných papíru s pevnými úroky. Na strane pasiv vzrostly závazky ke klientum o 4,9 % na 64,3 mld. EUR, ackoliv se stav sporících vkladu mírne snížil o 1%. Tento vzestup se vedle zvýšení vkladu institucí v dusledku mezinárodních obchodu Erste Bank AG projevuje predevším u dceriných spolecností ve strední Evrope. Objem emitovaných dluhopisu v prvních trech ctvrtletích 2003 silne vzrostl, pricemž zde bylo využito momentální atraktivní tržní situace. Suma emitovaných dluhopisu a podrízených dluhopisu vzrostla o 17,5 % ze 17,6 mld. EUR ke na 20,7 mld. EUR. Celkový vlastní kapitál skupiny úverových institucí Erste Bank 1 podle rakouského zákona o bankách, která od 1. zárí 2002 zahrnuje také sporitelny krížového garancního systému, cinil ke zhruba 7,3 mld. EUR. Minimální zákonný požadavek cinil k tomuto dni 5,2 mld. EUR, z cehož vyplývá ukazatel krytí zhruba 141,5 %. Základní kapitál (Tier 1) cinil na konci zárí 4,0 mld. EUR, ukazatel kapitálové primerenosti (Tier 1 ratio) dosáhl 6,5 % (oproti 6,3 % na konci roku 2002). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) se k 30. zárí 2003 pohyboval kolem 11,6 % (oproti 11,0 % na konci roku 2002), címž i nadále výrazne prekracuje zákonem stanovenou minimální hodnotu ve výši 8,0 %. Komentár k výsledkum jednotlivých segmentu Segment Rakousko Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se v segmentu Rakousko podarilo dosáhnout celkového zvýšení cistého zisku za úcetní období o více než 50 %, a to i pres zvýšené náklady na refinancování a amortizaci goodwillu. Uspokojivý výsledek vyplývá predevším z podstatne vyšších provozních príjmu za soucasne témer nezmenené úrovne provozních nákladu díky zavedení úspešných opatrení na snižování nákladu. Sporitelny V detailním segmentu Sporitelny došlo za první tri ctvrtletí mezirocne k podstatnému rustu cistého príjmu z poplatku a provizí (+17,1% na 229,7 mil. EUR). Úspech se zakládá predevším na zlepšených výsledcích ve trech rozhodujících položkách platebním styku, obchodování s cennými papíry a úverových obchodu. Príznivá situace na trhu umožnila i znacne vysoký cistý zisk z obchodních operací, který mezirocne stoupl o 31,2 % na 21,1 mil. EUR. Na cisté úrokové výnosy naopak mírne dolehly (-2,5%) klesající tržní úroky (a také 1 22 rakouského zákona o bankách definuje pojem skupiny úverových institutu. Od 1. zárí 2002 došlo ke zmene, v jehož dusledku tvorí Erste Bank, její dceriné spolecnosti a sporitelny zaclenené do krížového garancního systému Skupinu úverových institucí. 6/13

7 tržní ocenení swapu v Banking Book, které je vyžadováno IFRS) a dosáhly hodnoty 625,9 mil. EUR. Všeobecné provozní náklady dosáhly hodnoty 609,4 mil. EUR, a zustaly tak vuci stejnému období minulého roku témer nezmeneny. Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám mírne stouply na 131,8 mil. EUR. V posledním ctvrtletí roku 2002 si vývoj ekonomiky vyžádal výrazné navýšení rezerv a opravných položek; letos takový vývoj není pravdepodobný, a proto by v mezirocním srovnání nemelo dojít k výraznému zvýšení. Ostatní provozní výsledek byl ovlivnen kladným ohodnocením cenných papíru na prodej, predevším v prvním pololetí Ackoliv se efektivní danová sazba zvýšila o 6 procentních bodu, podarilo se výrazne zlepšit cistý zisk za úcetní období (po odectení menšinových podílu). Retail a nemovitosti V tomto segmentu jsou zahrnuty retailové a komercní bankovnictví (malé a strední podniky) v Rakousku, sporitelny, které se nacházejí ve vetšinovém vlastnictví akciové spolecnosti Erste Bank AG a dále dceriné spolecnosti patrící predevším do oblasti retailového prodeje (stavební sporitelna Bausparkasse, investicní spolecnost Sparinvest, autoleasingová spolecnost S-Autoleasing). Mezirocní sedminásobné zvýšení cistého zisku za úcetní období na 14,9 mil. EUR a trojnásobný zisk pred zdanením ve výši 33,8 mil. EUR je dán úspešným vývojem v pojištovnictví (na 15,5 mil. EUR) a zlepšeným ostatním provozním výsledkem (predevším díky lepšímu ohodnocení cenných papíru na prodej). Opravné položky k úverum a pohledávkám jsou o 7,3 % vyšší než ve srovnatelném období minulého roku, což bylo zpusobeno vyšší potrebou tvorby opravných položek u sporitelen ve vetšinovém vlastnictví akciové spolecnosti Erste Bank AG. I pres zvýšené náklady na refinancování pro koupi dalších podílu na pojištovne s Versicherung a sporitelne Tiroler Sparkasse a klesající úroky na trhu se podarilo udržet cisté úrokové výnosy v tomto segmentu na stejné úrovni (394,8 mil. EUR). Cistý príjem z poplatku a provizí vzrostl o 4 % na 200,4 mil. EUR. Provozní náklady zustaly témer nezmeneny (-0,1% na 493,1 mil. EUR). Velcí podnikoví klienti Krome obchodu s velkými podnikovými klienty akciové spolecnosti Erste Bank AG jsou do tohoto segmentu zahrnuty i výsledky leasingové dceriné spolecnosti Immorent. Zatímco úrokové výnosy mírne stouply (+2,7% na 113,9 mil. EUR), klesl cistý príjem z poplatku a provizí vuci minulému roku o 32,4% na 34,5 mil. EUR. Nižší výsledek lze vysvetlit predevším lonským mimorádným výnosem z poplatku a provizí spolecnosti Immorent, který se ve trech ctvrtletích tohoto roku nepodarilo zopakovat. Opravné položky k úverum a pohledávkám stouply o témer 20 % na 40,1 mil. EUR. Tento markantní prírustek se podle soucasného odhadu do konce roku zcásti vyrovná, nebot ve 4. ctvrtletí roku 2002 bylo zapotrebí vytvorit vyšší opravné položky než v predchozích ctvrtletích. Snížení provozních nákladu o 4,5 % na 60 mil. EUR je výsledkem striktní politiky rízení nákladu. Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví Do segmentu Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví spadají krome specializovaných obchodních oblastí ve Vídni také oddelení treasury pobocek v New Yorku a Hongkongu. Výrazne vyšší cistý zisk za úcetní období (nárust z 27,6 mil. na 68,5 mil. EUR) odráží dobré výsledky rízení bilancní struktury predevším ve tretím ctvrtletí spolu s optimálním rízením obchodování banky na vlastní úcet (Banking Book), dále o 80 % navýšené úrokové výnosy (85,6 mil. oproti 47,3 mil. EUR) a o 39,4 % zlepšený cistý zisk z obchodních operací (78,6 oproti 56,4 mil. EUR), u nehož je ovšem treba podotknout, že práve cistý zisk z obchodních operací byl v minulém roce z duvodu negativního vývoje na trhu podprumerný. Na uspokojivé výši cistého zisku za úcetní období se podílel také silný 7/13

8 nárust príjmu z poplatku a provizí (29 mil. oproti 13,2 mil. EUR), mimo jiné z prodeje strukturovaných produktu. Segment Strední Evropa Celkový segment Strední Evropa vykazuje ve všech položkách provozních výnosu (s výjimkou cistého zisku z obchodních operací) výrazné zlepšení. Provozní náklady zaznamenaly znacný rust díky vyšším personálním nákladum v dusledku prizpusobení platu na tržní úroven a výrazne vyšším odpisum investicního majetku v dusledku intenzivní investicní cinnosti. I pres plánované zvláštní odpisy a ostatní tvorbu rezerv a opravných položek se podarilo zvýšit cistý zisk za úcetní období na rozšíreném domácím trhu o více než 16 procent. Ceská sporitelna Pokles cistých úrokových výnosu (341,7 oproti 361,2 mil. EUR) Ceské sporitelny daný vyššími náklady na refinancování (koupe dalších podílu Ceské sporitelny ze strany Erste Bank v polovine roku 2002), slabší korunou ve srovnání s minulým rokem a silne klesajícími tržními úrokovými sazbami se podarilo témer zcela vykompenzovat zvýšením cistého príjmu z poplatku a provizí (+10,8 %). Do výsledku pojištovnictví se v minulém roce promítly náklady zpusobené povodnemi. Provozní náklady (vcetne odpisu hmotného majetku) jen lehce stouply na 355,6 mil. EUR. V detailním rozboru klesly ostatní administrativní náklady o 12 %, zatímco personální náklady se díky prizpusobení platu na tržní úroven zvýšily o 9 %. Odpisy se zvýšily o plánovaných 24 %. Potrebné rozpouštení rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám v minulém roce, které byly vytvoreny v rámci prvního zahrnutí do konsolidované úcetní záverky, pozitivne ovlivnilo cistou tvorbu rezerv a opravných položek k úverum a pohledávkám. Tato situace se v letošním roce neopakovala a hodnota této položky se tedy vuci minulému roku snížila. Zvýšená amortizace goodwillu a mimorádné odpisy softwaru spolu s cistým ziskem z obchodních operací, který nedosáhl vynikajícího výsledku minulého roku, vedly k mírne sníženému cistému zisku za úcetní období (85,3 mil. oproti 88,3 mil. EUR). Slovenská sporitelna Ve slovenské dceriné spolecnosti se na výborných výsledcích podílelo vedle ukoncené transformace také posílení marketingových aktivit: Cisté úrokové výnosy se zvýšily o 58,1% na EUR 179,3 mil. Tento výsledek byl také podporen mimorádne vysokým ohodnocením at equity místní dceriné stavební spolecnosti PSS ve výši 28 milionu EUR. Cistý výnos z poplatku a provizí stoupl o témer 20 % na EUR 36,4 mil., což lze vycíst také z cistého zisku za úcetní období, který vzrostl o 85,7 % z 12,1 mil. na 22,5 mil. EUR. Ke snížení ostatního provozního výsledku došlo predevším díky tvorbe neúverových rezerv a opravných položek a mimorádných softwarových odpisu. 16,5% zvýšení provozních nákladu bylo zpusobeno investicemi do modernizace prodejního systému, nárustem personálních nákladu (+ 10 %) kvuli potrebnému prizpusobení na tržní úroven, nárustem ostatních administrativních nákladu (+ 9,1 %) a predevším o 51 % vyššími odpisy jako dusledku vyšších investic v nedávné minulosti. Presto se podarilo snížit pomer nákladu a výnosu ze 63,9 na 50,4 procenta. Erste Bank Hungary Také v EBH vedlo ofenzivní vystupování na trhu ke zvýšení výnosu : Cistý úrokový výnos podstatne vzrostl díky výraznému navýšení objemu obchodu (úvery klientum + 39 %) z puvodních 30,4 mil. EUR o 41 % na 42,9 mil. EUR. Obzvlášte vítané je zvýšení cistého príjmu z poplatku a provizí o 83 %, který stoupl z 11,2 mil. na 20,5 mil. EUR. Tento nárust je dán vyššími príjmy v platebním styku a zvýšením poplatku z úverových obchodu díky vyšším objemum. Provozní náklady vzrostly díky rozšírení síte pobocek a s tím spojeným zvýšením personálních nákladu. Pomer nákladu a výnosu klesl z 82,2 % na 69,6 % a cistý zisk za úcetní období stoupl z 1,5 mil. na 9,6 mil. EUR, což vedlo k návratnosti kapitálu ve výši 25,5 %. 8/13

9 Erste Bank Croatia Prírustek cistého zisku za úcetní období byl v tomto segmentu zpusoben predevším akvizicí Rijecka banky v druhém ctvrtletí roku V bežném obchodním roce dominuje fúze Rijecka banky s Erste&Steiermärkische Banka d.d., ke které došlo ve tretím ctvrtletí. I pres plánovaný výrazný nárust provozních nákladu se podarilo udržet pomer nákladu a výnosu na úrovni 62,6 % a návratnost kapitálu oproti minulému roku jen mírné poklesla na 30,5 %. Segment Mezinárodní obchod Segment Mezinárodní obchod obsahuje jak mezinárodní cinnost ve Vídni, tak i komercní bankovnictví zahranicních pobocek v Londýne, New Yorku a Honkongu. I pres plánovaný pokles objemu obchodu docílil segment vyššího cistého úrokového výnosu; spolu s výrazným snížením všeobecných provozních nákladu (25,7 mil. oproti 29,7 mil. EUR) se podarilo zvýšit cistý zisk za úcetní období o 39,5 procent na 55,7 mil. EUR. Segment Podnikové centrum Do segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty mimo jiné náklady na rízení skupiny, dále veškeré jednotky, které nelze prímo priradit jednotlivým segmentum (jako nebankovní dceriné spolecnosti, Spardat, internetová dceriná spolecnost ecetra apod.) a všeobecné konsolidacní položky. Prípadné dotazy smerujte na: Erste Bank, tiskové oddelení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) Michael Mauritz, Tel (0) , Hana Cygonková, Tel (0) , Tento text najdete také na naší homepage: Bank Info/Presse/Presseaussendungen/ /13

10 I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS v mil. EUR Aktiva /- % 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,0 2. Pohledávky za bankami ,2 3. Pohledávky za klienty ,2 4. Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám ,8 5. Cenné papíry a ostatní aktiva urcená k obchodování ,8 6. Cenné papíry na prodej ,3 7. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,0 8. Nehmotný majetek ,3 9. Hmotný majetek ,4 10. Ostatní aktiva ,3 Aktiva celkem ,6 Pasi va a vlastní kapitál /- % 1. Závazky k bankám ,1 2. Závazky ke klientum ,9 3. Emitované dluhopisy ,5 4. Rezervy ,6 5. Ostatní pasiva ,3 6. Podrízený dluh ,5 7. Menšinové podíly ,2 8. Vlastní kapitál ,8 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v mil. EUR /- % I. Cistý úrokový výnos 1.934, ,0 5,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 9,7 Cisté príjmy z poplatku a provizí 727,5 695,2 4,6 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 34,9 Všeobecné provozní náklady , ,8 1,2 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 >100,0 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5-72,9 Mimorádný výsledek 0,0 0,0 -- II. Zisk pred zdanením 589,2 494,8 19,1 Dan z príjmu -170,6-117,6 45,1 III. Zisk po zdanení 418,6 377,2 11,0 Menšinové podíly -163,4-215,5-24,2 IV. Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 57,8 10/13

11 III. Údaje za jednotlivé segmenty (prehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Strední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 1.220, ,9 618,5 545,4 108,5 103,2-12,5-9,5 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -269,8-252,1-4,1 14,5-24,8-34,6 0,1 0,0 Cistý príjem z poplatku a provizí 493,6 452,9 245,9 210,5 16,1 12,3-28,1 19,5 Cistý zisk z obchodních operací 114,4 85,9 52,1 55,4 0,0 0,2 4,1-15,0 Všeobecné provozní náklady , ,9-562,6-509,9-25,7-29,7-9,3-48,4 Výsledek z pojištovací cinnosti 15,5 2,1 5,3-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -13,1-17,7-118,6-40,5-1,8 1,3 4,8-17,5 Zisk pred zdanením 321,5 239,1 236,4 273,9 72,3 52,7-40,9-70,8 Dan z príjmu -96,2-58,0-66,1-63,2-16,6-12,8 8,3 16,4 Menšinové podíly -109,6-105,3-33,5-92,9 0,0 0,0-20,4-17,3 Cistý zisk za úcetní období 115,7 75,8 136,7 117,8 55,7 39,9-53,0-71,8 Prumerná rizikove vážená aktiva , , , , , ,0 248,9 977,3 Prumerný alokovaný kapitál 1.575, ,5 600,1 448,5 351,2 302,4 17,1 47,8 Pomer nákladu a výnosu 67,2% 70,7% 61,0% 63,0% 20,6% 25,7% n.a. n.a. Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 9,8% 9,4% 30,4% 35,0% 21,1% 17,6% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -54,9-47,5-33,4-26,8 0,0 0,0-18,0-24,7 z toho amortizace goodwillu -13,9-9,8-40,7-25,1 0,0 0,0-6,0-4,8 CELKEM skupina Erste Bank v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 1.934, ,0 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -298,6-272,2 Cistý príjem z poplatku a provizí 727,5 695,2 Cistý zisk z obchodních operací 170,6 126,5 Všeobecné provozní náklady , ,8 Výsledek z pojištovací cinnosti 20,8 0,6 Ostatní provozní výsledek -128,8-74,5 Zisk pred zdanením 589,2 494,8 Dan z príjmu -170,6-117,6 Menšinové podíly -163,4-215,5 Cistý zisk za úcetní období 255,2 161,7 Prumerná rizikove vážená aktiva , ,6 Prumerný alokovaný kapitál 2.543, ,2 Pomer nákladu a výnosu 64,4% 68,3% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 13,4% 11,5% Z toho náklady na refinancování -106,3-99,0 Z toho amortizace goodwillu -60,6-39,7 11/13

12 IV. Údaje jednotlivých segmentu (detaily) skupina Erste Bank RAKOUSKO Sporitelny Retail a nemovitosti Velcí podn. klienti Obchodování na financních trzích a investicní bankovnictví v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 625,9 641,7 394,8 395,9 113,9 110,9 85,6 47,3 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -131,8-127,1-97,9-91,3-40,1-33,7 0,0 0,0 Cistý príjem z poplatku a provizí 229,7 196,1 200,4 192,5 34,5 51,1 29,0 13,2 Cistý zisk z obchodních operací 21,2 16,2 13,5 11,2 1,2 2,1 78,6 56,4 Všeobecné provozní náklady -609,4-595,5-493,1-493,8-60,1-62,9-76,8-75,6 Výsledek z pojištovací cinnosti 0,0 0,0 15,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 5,1-4,9 0,7-7,3-0,4 0,4-18,4-5,8 Zisk pred zdanením 140,7 126,5 33,8 9,3 49,0 67,9 98,0 35,5 Dan z príjmu -39,8-28,9-12,2-4,9-14,2-15,3-29,9-9,0 Menšinové podíly -96,1-96,9-6,7-2,6-7,2-6,8 0,3 1,1 Cistý zisk za úcetní období 4,7 0,7 14,9 1,8 27,6 45,8 68,5 27,6 Prumerná rizikove vážená aktiva , , , , , , , ,7 Prumerný alokovaný kapitál 199,2 0,0 741,7 571,2 415,0 308,4 219,6 197,9 Pomer nákladu a výnosu 69,5% 69,7% 79,0% 82,1% 40,2% 38,3% 39,7% 64,7% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 3,2% n.a. 2,7% 0,4% 8,9% 19,8% 41,6% 18,6% z toho náklady na refinancování -11,3-9,8-29,8-23,1-11,9-11,8-1,9-2,8 z toho amortizace goodwillu -4,4-3,9-9,4-5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 STREDNÍ EVROPA Ceská sporitelna Slovenská sporitelna Erste Bank Hungary Erste & Steiermärkische & Rijecka banka v mil. EUR Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Cistý úrokový výnos 341,7 361,2 179,3 113,4 42,9 30,4 54,5 40,4 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám 6,7 18,6 0,3 5,4-8,3-5,5-2,8-4,1 Cistý príjem z poplatku a provizí 180,0 162,5 36,4 30,8 20,5 11,2 8,9 6,0 Cistý zisk z obchodních operací 28,5 33,4 8,1 7,4 9,6 4,9 5,8 9,8 Všeobecné provozní náklady -355,6-345,5-112,9-96,9-50,9-38,2-43,3-29,3 Výsledek z pojištovací cinnosti 5,3-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -48,8-16,0-66,4-23,2-2,7-1,3-0,7 0,0 Zisk pred zdanením 157,9 212,7 44,9 36,9 11,2 1,5 22,4 22,8 Dan z príjmu -60,4-48,6-5,6-12,3-1,6-0,3 1,5-1,9 Menšinové podíly -12,2-75,8-16,8-12,5 0,0 0,3-4,6-4,9 Cistý zisk za úcetní období 85,3 88,3 22,5 12,1 9,6 1,5 19,3 16,0 Prumerná rizikove vážená aktiva 6.291, , , ,0 828,6 649, , ,4 Prumerný alokovaný kapitál 382,8 303,2 82,4 49,5 50,5 31,7 84,4 64,0 Pomer nákladu a výnosu 64,0% 62,2% 50,4% 63,9% 69,6% 82,2% 62,6% 52,1% Návratnost kapitálu ROE (na základe zisku pred zdanením) 29,7% 38,8% 36,5% 32,7% 25,5% 6,2% 30,5% 33,3% z toho náklady na refinancování -20,9-16,3-4,6-5,2-2,4-2,4-5,5-2,9 z toho amortizace goodwillu -30,1-15,2-9,0-9,0 0,0 0,0-1,6-0,9 12/13

13 V. VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÁ CTVRTLETÍ skupina Erste Bank v mil. EUR 3. ctvrtletí 4. ctvrtletí 1. ctvrtletí 2. ctvrtletí 3. ctvrtletí Cistý úrokový výnos 615,8 628,0 617,6 672,5 644,6 Rezervy a opravné položky k úverum a pohledávkám -88,7-134,2-97,2-108,7-92,7 Cistý príjem z poplatku a provizí 225,7 249,1 228,9 253,0 245,6 Cistý zisk z obchodních operací 36,9 40,9 60,1 54,5 56,0 Všeobecné provozní náklady -612,6-616,1-605,1-617,8-614,1 Výsledek z pojištovací cinnosti -4,1 7,8 4,4 8,8 7,6 Ostatní provozní výsledek -20,2-5,7-22,6-38,1-68,1 Zisk pred zdanením 152,8 169,8 186,1 224,2 178,9 Dan z príjmu -39,3-33,8-54,4-64,7-51,5 Menšinové podíly -62,7-42,5-55,9-70,2-37,3 Cistý zisk za úcetní období 50,8 93,5 75,8 89,3 90,1 Pri výpoctu procentuelních zmen muže dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s materiály, které obsahují nezaokrouhlené údaje. 13/13

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia 2 Výsledky

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více