Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní skupina 4 a 5 Název práce: Odpady vznikající při provozu silničních vozidel a odpady vznikající při ukončení provozu silničních vozidel. Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je naším původním autorským dílem, které jsme vypracovali samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsme při zpracování čerpali, v práci řádně cituji. Anotace: Tato práce se zabývá vznikem odpadů při provozu silničních vozidel (zaměřeno na výfukové plyny) a ukončení jejich provozu a možnosti následné recyklace autovraků a jejich součástí 1

2 A) Obsah: A) OBSAH: 2 B) ÚVOD: 3 ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL VOZIDEL 4 I) EXHALACE V SOUVISLOSTI S PROVOZEM SILNIČNÍCH VOZIDEL 4 I.I) VZDUCH A JEHO SLOŽENÍ. 4 I.II) ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 5 I.III) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MOBILNÍCH ZDROJŮ. 5 I.IV) SLOŽKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 9 I.V) MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Z VÝFUKOVÝCH PLYNŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ 10 I.VI) ÚPRAVY KONSTRUKCE MOTORU 10 I.VII) DODATEČNÁ DETOXIKACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 10 I.VIII) ÚPRAVA PALIVA 11 II) JINÉ ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL 11 C) ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL 12 I) AUTOVRAKY A CO S NIMI? 12 I.I) LEGISLATIVA ŘEŠÍCÍ DOVOZ A LIKVIDACI AUTOVRAKŮ 12 I.II) ZÁSADNÍ NÁMITKY A MOŽNÉ DOPADY: 12 II) MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ 12 II.I) OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ PLECHOVÝCH ČÁSTÍ 13 II.II) ZHODNOCENÍ A RECYKLACE PNEUMATIK 13 II.III) RECYKLACE PLASTŮ Z AUTOVRAKŮ 14 II.IV) RECYKLACE AKUMULÁTORŮ 14 II.V) EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ OPATŘENÍ MOTIVUJÍCÍ K RECYKLACI: 14 II.VI) SMĚRNICE RADY EVROPY O VYŘAZENÝCH VOZIDLECH 14 III) RECYKLAČNĚ DEMONTÁŽNÍ LINKY 15 III.I) SOUČASNÉ PŘÍSTUPY KE ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ. 15 III.II) POPIS RECYKLAČNĚ DEMONTÁŽNÍ LINKY. 15 IV) ŽDB BOHUMÍN 16 D) ZÁVĚR: 18 E) POUŽITÉ ZDROJE: 19 2

3 B) Úvod: Doprava je jedním z největších znečišťovatelů okolního prostředí a to nejen při provozu dopravních prostředků,kdy jen exhalace výfukových plynů u všech dopravních prostředků (mobilních znečišťovatelů) v Americe představuje % všech exhalací, ale také po ukončení jejich provozu, kdy je okolní prostředí zamořováno vraky, jejichž některé části hodnotíme jako nebezpečné odpady. Ještě nedávno vyráběné a stále provozované automobily mají ve svých útrobách nemalý podíl materiálů a látek, které, aniž bychom si to uvědomovali, jsou zdraví škodlivé. Do kategorie ohrožující zdraví lze zařadit i mnohé dřívější výrobní postupy, při nichž se používali pro zdraví nebezpečné nebo i jedovaté látky např. rozpouštědla v lakovnách či jedovaté kadmium. Podobně tomu bylo s podílem azbestu v obložení brzd a spojek či v tepelně zvlášť namáhaných těsněních, která se dříve bez azbestu neobešla. Kadmium ani azbest se už delší čas na vozech významných světových firem, ani při jejich výrobě nepoužívají. Samostatnou kapitolou ve vztahu k životnímu prostředí představují plasty. Jen pro ilustraci je možno připomenout, že automobily střední třídy obsahují cca 100 kg plastových dílů. Vzhledem k tomu, že prakticky všechny termoplasty jsou dále zpracovatelné, usilují světoví výrobci automobilů o nalezení optimálních, ekonomicky přijatelných cest jejich recyklace. Z dnes vyráběných automobilů je už možné znovu zpracovávat většinu plastových a nekovových dílů používaných v těchto vozech. V současných podmínkách je vývoj a výroba dopravních prostředků směřována k co největší míře recyklovatelnosti jednotlivých částí automobilů a v nejbližší době je směřována na úroveň 100 % recyklovatelnosti. U Škoda a.s je tímto horizontem datum Po tomto datu by všechny automobily vyrobeny ve Škoda a.s. měly být z takových součástí, které lze recyklovat. Rostoucí motorizace v posledních letech vyvolává stále větší potřebu řešit odpovídajícím způsobem problematiku odpadů vznikajících jednak během provozu motorových vozidel ale také po ukončení jejich provozu. 3

4 Odpady vznikající při provozu silničních vozidel vozidel I) Exhalace v souvislosti s provozem silničních vozidel I.i) Vzduch a jeho složení. Čistý vzduch, neobsahující žádný prach ani plynné znečisťující látky, je ideálním pojmem a v přírodě se prakticky nevyskytuje. Je tomu tak proto, že mezi ovzduším, hydrosférou, zemským povrchem, biosférou apod. dochází ke stálým dynamickým změnám, jež složení vzduchu významně ovlivňují. Složení vzduchu, tj. obsah jednotlivých plynných složek v přirozené atmosféře, není vzhledem k neustálým změnám v ovzduší stálé. Poměrně přesně možno stanovit jen obsahy hlavních složek vzduchu, tj. dusíku, kyslíku a vzácných planů. Všechny ostatní složky se ve větší či menší míře zúčastňují různých chemických reakcí a jsou součástí elementárních koloběhů, takže jejich obsah kolísá v závislosti na místu a ročním i denním období. Průměrné chemické složení vzduchu uvádí. tab. 1. Vedle plynných složek vzduch obsahuje rovněž kapalné a tuhé složky ve formě aerosolů, tvořených mikroskopickými částicemi, tuhými i kapalnými, rozptýlenými v plynném prostředí. tab. 1 suchý vzduch vlhký vzduch Hlavní plynné složky obj. % g/m 3 hmotn. obj. % g/m 3 hmotn. % % dusík N 2 78, ,54 75, ,08 kyslík O 2 20, ,13 20, ,64 voda H 2 O , ,97 argon Ar 0,93 15,2 1,28 0,90 14,7 1,26 celkem 99,96 99,95 99,96 99,95 suchý vzduch vlhký vzduch Vedlejší plynné složky obj. ppm mg/m 3 hmotn. obj ppm mg/m 3 hmotn. ppm ppm oxid uhličitý CO neon Ne 18 14,9 12, ,4 12,3 hélium He 5,2 0,85 0,71 5,0 0,82 0,7 metan CH 4 1,0 0,65 0,55 0,97 0,63 0,54 krypton Kr 1,0 3,43 2,89 0,97 3,32 2,83 oxid dusný N 2 O 0,5 0,90 0,76 0,49 0,87 0,74 vodík H 2 0,5 0,04 0,03 0,49 0,04 0,03 oxid uhelnatý CO 0,1-0, xenon Xe 0,08 0,43 0,36 0,08 0,41 0,35 ozon O 3 0,02-0, amoniak NH 3 0,01-0, oxid dusičitý NO 2 0,001 0,003 oxid siřičitý SO 2 0,0002-0, organické páry 0, ,

5 I.ii) Znečištění ovzduší Pod pojem znečištění ovzduší zahrnujeme v obecném slova smyslu celou škálu činností, při nichž dochází ke vnášení látek nebo energie do atmosféry, tj. od vnášení hmotných látek, přes emise škodlivého elektromagnetického záření, až po hluk, teplo i další. V užším slova smyslu znečišťováním ovzduší rozumíme vypouštění hmotných látek v tuhém, kapalném nebo plynném skupenství ze zdrojů do ovzduší, které buď přímo nebo po chemických změnách v atmosféře, nebo ve spolupůsobení s jinou látkou negativně ovlivňují kvalitu a složení venkovního ovzduší a mají za následek nepříznivé účinky na lidi, živou a neživou přírodu, ekosystémy a využívání životního prostředí. V souladu s platným zákonem o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), upravujícím ochranu vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, jsou z hlediska kontroly a evidence znečišťování ovzduší zdroje členěny na mobilní a stacionární. Z tohoto pohledu jsou za mobilní zdroje znečišťování považována samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťující ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Jde zejména o dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje, letadla a plavidla. nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přwemístitelné stavební stroje a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná obdobná zařízení. přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní právní předpisy. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví V porovnání se zahraničními údaji je míra vlivu mobilních zdrojů na znečišťování ovzduší v ČR nižší, mobilní zdroje přispívají ke znečištění cca. 20% (míra vlivu mobilních zdrojů na znečištění ovzduší v Americe 50-60% ). I.iii) Obecná charakteristika mobilních zdrojů. K mobilním zdrojům znečišťování ovzduší počítáme všechna pohyblivá zařízení se spalovacími motory, jež způsobují znečišťování ovzduší, tedy obecně motorová vozidla sloužící k dopravě i stroje určené k jiným účelům, pohybující se po zemi, vodě i vzduchu. K pozemním vozidlům patří motorová vozidla kolejové i silniční dopravy, zemědělské, lesnické, stavební i vojenské stroje i další zařízení (pojízdné manipulátory, zdvihací plošiny a vysokozdvižné vozíky používané v průmyslových závodech apod.). 5

6 U dopravních silničních vozidel pak možno další členění provést z hlediska tvorby, množství a druhu emisí znečišťujících látek na spalovací motory zážehové (benzinové), a to zvlášť čtyřdobé a dvoudobé, a spalovací motory vznětové (naftové, dieselmotory). Exhalace z mobilních zdrojů možno hodnotit a porovnávat například dle obecného ukazatele, jímž je tzv. střední měrná emise (emisní faktor) motorového vozidla, stanovená podle vztahu. celková roční emise znečišťují cí látky E m = roční celková suma dopravního parametru Rozumí se celkový počet ujetých kilometrů za 1 rok, respektive celkový počet provozních hodin za 1 rok. tab. 2: Hlavní znečišťující látky z mobilních zdrojů. Druh motoru Palivo Hlavní znečišťující látky zážehový čtyřtaktní zážehový dvoutaktní vznětový benzin benzin (s příměsí oleje) nafta uhlovodíky oxid uhelnatý oxidy dusíku uhlovodíky oxid uhelnatý oxidy dusíku tuhé znečišťující látky oxidy dusíku tuhé látky tab. 3: Střední měrné emise (emisní faktory) motorových vozidel Střední měrná emise (při průměrné jízdní Druh znečišťující látky rychlosti 31,7 km.h -1 ) vztažená na: jízdní hodinu ujetý kilometr oxid uhelnatý g h 23,7 1 g km 1 1 nespálené uhlovodíky 29,4 g h 0,93 g km 1 1 oxidy dusíku 33,2 g h 1,05 g km 1 1 olovo 1,11 g h 0,035 g km celkové množství výfukových plynů (při 0 C a 101,325 kpa) 28, m N h 0, m N km 1 1 střední spotřeba paliva 2,75 g h 0,087 g km Mobilní zdroje jsou charakteristické rovněž skutečností, že při jejich použití dochází ke znečištění ovzduší nejen za provozu vzniklými výfukovými plyny, ale i při stání vozidel a v souvislosti s jejich provozem. K tomuto dalšímu znečišťování dochází v důsledku vypařování pohonných hmot z nádrže a karburátoru a odvětráváním klikové skříně zejména v letním období (v závislosti na teplotě). Ke znečišťování ovzduší dochází rovněž při čerpání pohonných hmot a odpařováním nádrží čerpacích stanic. 6

7 tab. 4: Exhalace v souvislosti s provozem motorových vozidel Exhalace motorových vozidel % výfukovými plyny 60 odvětráváním klikové skříně 20 vypařováním karburátoru 10 odpar z nádrží, při čerpání a pod. 10 V této souvislosti nutno upozornit zejména na skutečnost, že benzinové výpary nebo odpar motorové nafty mohou obsahovat i látky podezřelé jako karcinogeny. S ohledem na nutnost snížení těchto dodatkových emisí se zavádí povinnost odvětrávání klikové skříně přes spalovacím prostor nebo aplikace filtru s aktivním uhlím na hrdle nádrže apod. Rozhodující podíl na znečišťování ovzduší, jak ukazuje tab. 4. mají u mobilních zdrojů exhalace výfukových plynů ze spalovacích motorů. Jejich složení je závislé na řadě faktorů. Zásadní vliv má především druh motoru a jeho konstrukce, druh použitého paliva, technický stav motoru, způsob jeho zatížení (volnoběh, akcelerace), ale i další provozní podmínky (léto, zima). tab. 5 Charakteristické složení výfukových plynů spalovacích motorů., % obj. Složka zážehový Motor vznětový Poznámka dusík netoxický kyslík 0,3 8, netoxický voda 3,0 5,5 0,5 4,0 netoxický oxid uhličitý 5,0 12,0 1,0 10,0 netoxický oxid uhelnatý 0 12,0 0 0,5 toxický oxidy dusíku 0 0,8 0,002 0,5 toxické nekarcinogenní uhlovodíky, 0,2 3,0 0,01 0,5 toxické polyaromatické uhlovodíky mg.m karcinogenní aldehydy 0-0,2 0,001 0,01 toxické saze, g.m ,4 0,01 1,1 toxické Pro pohon silničních motorových vozidel se obvykle používají pístové spalovací motory, v nichž se chemická energie paliva mění ve spalovacím prostoru motoru přímo na energii tepelnou, kterou motor přemění na mechanickou práci. Podle druhu zapalování rozlišujeme dva typy pístových spalovacích motorů: a) motory zážehové do válce motoru se nasává zápalná směs benzinu a vzduchu a po stlačení se zapálí elektrickou jiskrou (benzinové motory). 7

8 b) motory vznětové do válce motoru se nasává vzduch, který se stlačením zahřeje až na zápalnou teplotu paliva; do zahřátého vzduchu se před ukončením kompresního zdvihu přímo do válce vstřikuje jemně rozprášené palivo motorová nafta, čímž se vytvoří zápalná směs, která se v důsledku dostatečné teploty stlačeného vzduchu vznítí (naftové či dieselové motory). Podle pracovního oběhu se dále zážehové motory rozdělují na čtyřtaktní a dvoutaktní. tab. 6: Obsah škodlivin ve výfukových plynech v závislosti na zatížení motoru. Druh motoru zážehový vznětový Škodlivina Obsah škodlivin, % obj. volnoběh zrychlení zpomalení CO 11,7 8,0 5,5 C m H n 0,47 0,096 1,675 NO x 0,0033 0,135 0,0048 aldehydy 0,003 0,0016 0,0286 CO 0 0,05 0 C m H n 0,039 0,021 0,0033 NO x 0,0059 0,085 0,003 aldehydy 0,0009 0,0017 0,003 Z údajů uvedených v tabulce 5 a 6 je zřejmé, že zážehové motory více znečišťují ovzduší než motory vznětové. Je to způsobeno především tím, že pro plnění zážehových motorů se používá podstechiometrického poměru vzduchu palivo (obvykle se pracuje se směsí, která je o 20 % bohatší), což vede spolu s krátkým časem, který je k dispozici pro vlastní spalovací proces, k nedokonalému spalování uhlovodíků, k vysoké tvorbě oxidu uhelnatého, a dále pak k průniku nespálených uhlovodíků nebo jejich nově vzniklých derivátů do výfukových plynů. Proto je patrná vyšší koncentrace uhlovodíků, aldehydů i polyaromátů ve spalinách zážehového motoru, než ve výfukových plynech vznětového motoru. Nedokonalé spalování, které za těchto podmínek probíhá, lze popsat vztahem (nebere- li se v úvahu přítomnost sloučenin síry a oxidu dusíku, ani sloučenin olova v benzinu): y nx C x H 2 y + x + O2 = n xco + x( 1 n) CO2 + yh 2O + O2 2 2 kde n je podíl uhlíku paliva, zoxidovaného pouze na CO. Z rovnice lze pak určit složení směsi a účinnost spalovacího procesu, jestliže současně provedeme chemickou analýzu výfukových plynů. Pístové vznětové motory naproti tomu pracují se značným přebytkem vzduchu (20 až 200 %), a proto je spalovaní podstatně dokonalejší. Vysoké teploty mají však za následek štěpení paliva (krakování) až na saze a zapříčiňují rovněž zvýšenou tvorbu oxidů dusíku. Protože nafta, narozdíl od benzinu, obsahuje více síry, vzniká i větší množství oxidu siřičitého. Ve výfukových plynech ze spalovacích motorů lze proto počítat s přítomností následujících látek: dusík a kyslík ze vzduchu. oxid uhličitý a vodní pára z dokonalého spalování pohonných hmot. oxid uhelnatý, nespálené, oxidované nebo štěpené uhlovodíky z neúplného spalování pohonných hmot. oxidy dusíku z přímé syntézy ze vzdušného dusíku a kyslíku, jež probíhá ve spalovacím prostoru motorů. produkty přeměny sloučenin, přidávaných do pohonných látek za účelem zlepšení jejich kvality (především aerosoly olova). 8

9 sloučeniny síry (SO 2 ), vápníku manganu apod., v závislosti na složení paliv a použitých přísad do paliv a mazadel. Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin, jako je ozon, peracylnitráty, singletový kyslík a tuhý aerosol v ovzduší, které jsou složkami tzv. fotochemického (oxidačního) smogu kalifornského typu. I.iv) Složky výfukových plynů Oxid uhelnatý oxid uhelnatý je považován (na rozdíl od průmyslových exhalací) za nejškodlivější složku výfukových plynů. Jeho hlavním zdrojem jsou zážehové motory, pracující s bohatou směsí (podstechiometrický spalovací poměr), přičemž nejvíc CO produkují zážehové motory dvojtaktní. Tato škodlivina výrazně zhoršuje městské prostředí zejména na velkých křižovatkách, kde jsou vozidla nucena stát relativně dlouhou dobu na volnoběh. Nejvyšší koncentrace bývají zjišťovány ve výšce 50 cm nad úrovní terénu a směrem vzhůru rychle ubývají (ve výšce 2 km koncentrace klesají na třetinu). Uhlovodíky (C m H n ) Existenci uhlovodíků ve výfukových plynech podporují stejné vlivy, jež podporují vznik oxidu uhelnatého. Emise uhlovodíků nepříjemně zapáchají a účastní se na vzniku fotochemického smogu. Zvláštní pozornost nutno věnovat především polyaromatickým uhlovodíkům, z nichž některé mají karcinogenní účinky. Z nich je hlavním představitelem benzo(a)pyren, jehož vzniká u spalovacích motorů 40 až 50 g na 1 tunu paliva, přičemž v proměnlivém režimu městského provozu se jeho množství zvyšuje. Z naoxidovaných uhlovodíků jsou nejzávažnější aldehydy (formaldehyd, acetaldehyd, akrolein (akrylaldehyd) atd.), jež je spalovacími motory produkován v koncentracích mg na m 3. Oxidy dusíku (NO x ) - Oxidy dusíku se nacházejí ve výfukových plynech zážehových i vznětových motorů. Při jízdě na plný plyn jejich koncentrace ve výfukových plynech zážehových motorů dosahuje hodnoty 8,0 g.m -3, u vznětových motorů 1,8 g.m -3. Jejich vznik podporují vysoké teploty spalování, zvláště při tzv. klepání motoru. Ve vyšších koncentracích reagují oxidy dusíku se vzdušnou vlhkostí na kyselinu dusičnou a dusitou, katalyzují oxidaci oxidu siřičitého na škodlivější oxid sírový a významně se podílí na tvorbě fotochemického smogu a souvisejících tzv. druhotných škodlivin (ozon, peracylnintráty a singletový kyslík). Oxidy síry (SO x ) Oxidy síry produkuje prakticky jen vznětový motor (až 0,5 % SO x ); ve srovnání s průmyslovými zdroji je podíl spalovacích motorů nepatrný. S ohledem na soustavné snižování obsahu síry v motorové naftě (v současnosti asi 0,2 % hmotn.) se tento podíl dále snižuje. Olovo (Pb) Nejčastěji uváděnou škodlivinou ve výfukových plynech je olovo, které se přidává do benzinu jako antidetonační přísada na zvýšení oktanového čísla v podobě alkylolova. U našich druhů olovnatých benzinů je tento přídavek cca 0,4 0,6 ml tetraalkylolova na 1 l benzinu se mg olova. Množství olova, které se do ovzduší dostává s výfukovými plyny, se podle údajů různých autorů značně liší. Závisí totiž především na složení paliva, rychlosti jízdy, režimu práce motoru apod. 9

10 Při procesu, který proběhne ve spalovacím motoru se část olovnatých látek oxiduje na oxid olovnatý, část organokovových sloučenin olova prochází beze změny. Z celkového množství olova v benzinu se dostává emisemi do ovzduší %. Vzhledem k vysoké hmotnosti molekul obsahující atomy olova dochází k jeho ukládání v blízkosti silnic a dálnic. Z toho důvodu se dnes vytvářejí tzv. ochranná pásma podél komunikací, kde se nesmí pěstovat žádné plodiny, aby se zabránilo intoxikaci potravinových řetězců. V této souvislosti je nutno poznamenat, že zvlášť vnímavé pro sloučeniny olova jsou houby. Ve středně velkém městě (30 80 tisíc obyvatel) se ročně dostává do ovzduší zhruba 10 t olova, přičemž nejvíce jsou postiženy nejníže položené části města. Velikost částic je natolik malá (od 0,01 do 1-2 µm), že sliznice ani pokožka nepředstavují vážnější překážku pro jejich vniknutí do organizmu. Některé organické deriváty olova působí na člověka jako těžké nervové jedy. I.v) Možnosti snižování emisí z výfukových plynů spalovacích motorů Pomineme-li možnost snižování emisí z výfukových plynů cestou omezování celkového objemu dopravy, pak jako reálná cesta k dosažení uvedeného cíle se jeví pouze možnost snižování emisí z dopravy technickými prostředky a opatřeními. Tyto jsou zaměřeny především na následující oblasti: a) úpravy konstrukce motoru; b) dodatečná detoxikace výfukových plynů; c) úprava paliva. Při praktické aplikaci se obvykle uvedené přístupy, kombinují neboť zapojení katalyzátoru do výfukového potrubí vyžaduje i konstrukční změnu a nasazení úspornějšího motoru, který kompenzuje zvýšení spotřeby. použití katalyzátoru současně vyžaduje i změnu paliva, a to přechod na bezolovnatý benzín. I.vi) Úpravy konstrukce motoru Tyto úpravy se týkají především konstrukce zážehových motorů. které jsou sice z hlediska emisí méně vhodné, ale ve srovnání s motory vznětovými mají vyšší výkon vztažený na jednotku hmoty. Úpravy jsou zaměřeny na: zdokonalení konstrukce karburátoru a úpravy sacího potrubí s cílem snížení tvorby CO; zavedení vstřikování paliva samostatně před každý válec za účelem dosažení rovnoměrnějšího plnění a tím i dokonalejšího spalování. přechod na méně bohatou směs (vyšší podíl vzduchu); zavádění částečné recirkulace spalin se záměrem snížení teploty ve válcích a tím i omezení vzniku oxidu dusíku. I.vii) Dodatečná detoxikace výfukových plynů Další možností jak snížit exhalace ze spalovacích motorů je následná detoxikace výfukových plynů. Vzhledem k tomu, že ve výfukových plynech existují vedle sebe látky, jejichž odstranění lze provést zásadně rozdílným způsobem (některé látky se odstraňují oxidačně spalováním, jiné naopak redukčními reakcemi), a to při splnění požadavku, aby toto odstranění proběhlo prakticky současně, jedná se o složitý technický problém. Starší typy těchto detoxikačních zařízení byly založeny na sériovém řazení redukční zóny (redukce NO x na N 2 ) se zónou oxidační (přídavkem sekundárního kyslíku oxidace CO na CO 2 ). Vzhledem k tomu, že k průběhu uvedených reakcí je zapotřebí vysokých teplot, jejichž dosažení by znamenalo podstatné zvýšení spotřeby paliva (až o 18 %), bylo pro zmírnění podmínek nezbytné použít katalyzátory, umožňující pracovat při nižších teplotách. Vzhledem k tomu, že 10

11 se jedná o katalyzátory vyrobené na bázi drahých kovů (Pt, Pd), jsou katalyzátory nákladným zařízením. Nosičem katalyzátoru je pokud možno co nejtenčí plech, aby nebylo nutno ohřívat velkou hmotu, což spolu s nižšími potřebnými teplotami vede ke zvýšení spotřeby paliva jen asi o 3 %. Takovéto zařízení, zvané jednoduše katalyzátor, je schopno selektivně snižovat koncentrace všech škodlivých látek, včetně karcinogenů. Bezpodmínečně však vyžadují bezolovnatý benzín a jejich životnost se uvažuje asi 80 tisíc km. V současných katalytických systémech na výfukových potrubích moderních automobilů je použit směsný (neboli třísložkový) katalyzátor, který je schopen současně zabezpečit jak průběh redukčních tak i oxidačních reakcí (tj. odstraňovat současně CO, C m H n i NO x ). Tento katalyzátor je však velmi citlivý na složení směsi spalin, které musí být pokud možno co nejvíce konstantní v optimální oblasti. Toto složení je zabezpečováno zpětnou vazbou mezi tzv. lambda-sondou (měření koncentrace kyslíku ve spalinách) a elektronicky řízeným zařízením pro přípravu směsi, jež musí zajistit stechiometrický poměr vzduchu vůči benzinu (obvykle poměr 14,7:1). Menší množství vzduchu by vedlo k nedostatečné oxidaci oxidu uhelnatého a uhlovodíků, naopak více vzduchu by znamenalo nedostatečnou redukci oxidu dusíku. Uvedený směsný katalyzátor je však použitelný jen u zážehový spalovacích motorů. U vznětových motorů, u nichž k hlavním škodlivinám patří saze a polyaromáty, se snížení emisí dosahuje pomocí speciálních keramických filtrů, jež jsou schopné zachytit aerosolové částice ze spalin těchto motorů (jde tedy o filtraci výfukových plynů s účinností 50 až 90 %). Při použití dochází k postupnému zanášení filtrů zachycenými částicemi (a tím i ke zvýšení tlakové ztráty). Je proto nezbytné provádět periodickou regeneraci. Tato je prováděna ve zvláštním režimu chodu motoru pomocí přídavného elektrického ohřevu, který zabezpečí kvantitativní vypálení zachycených částic při teplotách nad 500 C. I.viii) Úprava paliva Vzhledem k tomu, že za nejzávažnější škodlivinu ve výfukových plynech spalovacích motorů je považováno olovo a jeho sloučeniny, v mnoha vyspělých státech se radikálně omezuje výroba i spotřeba olovnatého benzínu. Namísto něho je u moderních typů motorů používán benzín bezolovnatý, který však vyžaduje použití katalyzátorů.u starších typů aut je tento problém řešen postupně, jednak cestou snižování používané koncentrace přísad olova (z původní koncentrace 0,7 g.l -1 začátkem osmdesátých let na současných 0,15 g.l -1 ), jednak náhradou olova v benzinech např. speciálními aromatickými látkami, které nahradí určité mazací vlastnosti olovnatého benzinu. Použití takto upraveného benzinu však vede ke vzrůstu produkce karcinogenních látek. II) Jiné odpady vznikající při provozu silničních vozidel Mezi tyto odpady řadíme hlavně ojeté pneumatiky, použité baterie, opotřebovaný olej a havarované součásti motorových vozidel. Zhodnocení a recyklace těchto odpadů je řešeno na stránkách (Recyklace autovraků). 11

12 C) Odpady vznikající při ukončení provozu silničních vozidel I) Autovraky a co s nimi? Co se vlastně považuje za autovraky? Z definice podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Každý kdo se zbavuje autovraku je povinen autovrak předat osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků tj. oprávněné osobě. K bylo v ČR registrováno celkem ks osobních automobilů v průměrném věku 13,72 roku. Vozidla starší 13 let tvoří téměř polovinu. Od počátku roku 1991 do konce roku 2002 bylo do ČR dovezeno ks ojetých osobních automobilů a tuzemské prodeje nových osobních vozidel za toto období činily ks. Z údajů o registracích pak vyplynulo, že u cca ks ojetin dovezených zřejmě vůbec nedošlo k jejich přihlášení do provozu v ČR. I.i) Legislativa řešící dovoz a likvidaci autovraků Současná česká legislativa řeší dovoz ojetých vozidel a likvidaci autovraků dvěma právními normami zákonem č. 55/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonem o odpadech č. 185/2001. S blížícím se vstupem ČR do EU se návazně na směrnici EU 2000/53 připravuje novelizace zákona o odpadech, který má svou samostatnou část autovraky. Tato novelizace, připravená Ministerstvem životního prostředí, však není plně v souladu s požadavky směrnice EU. I.ii) Zásadní námitky a možné dopady: likvidace autovraků je řešena pouze pro kategorii osobních automobilů (M1) a malých užitkových vozidel (N1), není řešena likvidace nákladních vozů, autobusů a dalších vozidel. návrhem není řešena obecná otázka likvidace odpadu ze silničních vozidel. pojmové názvosloví používané v návrhu není přesné a jednoznačné. návrh předpokládá odsunutí komplexní problematiky likvidace autovraků až na rok 2007, čímž vytváří předpoklady pro tok autovraků ze zemí EU do ČR jako konečného místa určení. stát se předmětným návrhem distancuje od požadavků směrnice EU a tuto odpovědnost přenáší pouze na výrobce/dovozce. II) Možnosti zpracování Autovraků Automobilizmus je jedním z největších zdrojů znečištění a to nejen provozem, ale také autovraky. Základem recyklace je opětovné použití těch částí autovraků u kterých je to možné. Důležitá je také legislativa, která by měla být hnacím motorem recyklace autovraků. V dnešní době si život bez dopravních prostředků mnoho lidí neumí představit. Negativním faktorem rostoucí motorizace se stala problematika zpracování starých vozidel vyřazených z provozu. V současnosti se při zpracování autovraků nemůžeme omezit jen ukládání nevyužitelných částí autovraků na neorganizovaných skládkách anebo sešrotování takových aut. 12

13 Vyřazený automobil je bohatým zdrojem druhotných surovin. Recyklace a opětovné použití materiálů, případně dílů automobilu, představuje úsporu primárních materiálů a surovin, energetickou úsporu a ekologický přínos. Tabulka 1. Materiálové složení automobilu pro recyklaci Materiály osobního automobilu pro recyklaci Procentuální zastoupení [%] hmotnost recyklantů [kg] kovy (ocel, v menší míře litina) neželezné kovy (zejména hliník) 7 77 plasty (nejpoužívanější polypropylén) guma (hadice, těsnění) 4,5 49,5 textil a zvuk izolující materiály 4 44 sklo 3 33 barvy, laky, tmely 1,5 16,5 provozní kapaliny 7 77 ostatní (azbestové obložení) 3 33 Celkem (průměrný evropský automobil) 100 % 1100 kg II.i) Opětovné využití plechových částí Pro opětovné získávání plechů jsou potřebné tyto procesní kroky demontáž vhodných plechových částí z autovraků, odlakování demontovaných plechů, očištění povrchu plechu. Na opětovné použití jsou vhodné ty plechové části autovraku, které jsou bez koroze, mají nízký stupeň přetvarování a jsou na demontáž dobře přístupné. Nevhodné jsou plechy poškozené nehodami a následně opravované.motivem opětovného použití je mimo jiné úspora energie. Při výrobě nových plechů je spotřeba energie MJ/t vyrobeného plechu Spotřeba energie při zhodnocování starých plechů je v průměru 460 MJ/t. Z toho vyplývá, že při zhodnocování starých plechů se ušetří 89 % energie. II.ii) Zhodnocení a recyklace pneumatik Pro životní prostředí má velký význam řešení problematiky ojetých pneumatik nevhodných na protektorování, protože se klasifikují jako odpad zatěžující životní prostředí. Hlavním problémem ojetých pneumatik je jejich množství i skutečnost, že se velmi špatně skladují pro svůj tvar a konstrukci. Vyžadují totiž velký prostor, což velmi nepříznivě ovlivňuje životnost skládky. Možnosti zpracování ojetých pneumatik jsou: mechanické zpracování pneumatik pyrologická technologie zpracování pneumatik spalování protektorování Ekologicky a energeticky nejvýhodnějším způsobem je recyklace protektorováním. Tento způsob má však své omezení, protože počet protektorování jedné pneumatiky je omezený. Z energetického hlediska se jeví optimální metoda mechanické úpravy, která je úspornější oproti termickému spalování. 13

14 II.iii) Recyklace plastů z autovraků V současnosti se podíl plastů na celkové hmotnosti automobilu pohybuje v průměru od 10 do 15%, z objemového hlediska až do 30%. Posledních 8 10 roků se už při vývoji nových typů automobilů klade velký důraz na recyklovatelnost použitých plastových prvků. I proto se některé plasty s vynikajícími vlastnostmi, ale prakticky nerecyklovatelné, neudrželi své pozice. Můžeme recyklovat vytříděný, jednodruhový odpad a vyrábět z něj i technicky náročné výrobky. Můžeme také recyklovat směs plastového odpadu, přičemž výrobky z něj mají jen určité, dost úzce ohraničené použití (důležitá vzájemná snášenlivost, kompatibilita, nesmísitelnost jednotlivých druhů plastů) II.iv) Recyklace akumulátorů Akumulátory představují nebezpečí pro životní prostředí, protože se můžou při jejich zneškodňování uvolňovat do prostředí nebezpečné látky, které v sobě obsahují (vylouhovat ze skládky nebo tvořit součást emisí při spalování). Škodlivost akumulátorů spočívá v v obsahu toxických látek (přibližně 9 kg olova a jeho oxidů na baterii), kyselin (2-3 litry na baterii). Nebezpečí při určitých způsobech nakládání s odpadem představuje i obsah PVC, který při spalování může vést ke vzniku toxických emisí.recyklační proces autobaterií se skládá z přepravy autobaterií do sekundární hutě olova, kde se baterie mění na rafinované olovo a deriváty soli z kyseliny. II.v) Ekonomické a právní opatření motivující k recyklaci: zákaz odkládání zákonem stanovený zákaz odložit použité baterie spolu s městským odpadem na skládkách a spalovnách. zpětný odběr povinnost prodejců a výrobců přijmout starou baterii, pokavaď prodávají novou. povinná záloha kupující je musí uhradit, pokud si kupuje novou a nevrací zároveň použitou. Dodatečné přijetí povinnost prodejců přijmout starou baterii i když si spotřebitel nekupuje novou. skladový limit omezení množství baterií a doby jejich skladování, kdy nebude sklad označený jako sklad nebezpečného odpadu. kontrola původu povinnost vyrobit každou novou baterii z určitého minimálního množství recyklovaného materiálu (např. 75 % sekundárního olova). recyklační daň do ceny baterie je zahrnut ý poplatek, který je použitý na zavedení a udržování recyklačního programu. II.vi) Směrnice Rady Evropy o vyřazených vozidlech Státy evropské unie dospěli k názoru, že je potřebné zavést opatření týkající se vyřazených vozidel s cílem minimalizovat dopad takových vozidel na životní prostředí. Směrnici je možné rozdělit na tři základní okruhy problémů 1) Schvalování a otypování nových vozidel Ukládá výrobcům povinnost při zkonstruování vozidla zajistit používání takových materiálů, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí a zároveň zajišťují stanovený stupeň recyklovatelnosti použitých materiálů. Od července 2003 směrnice zakazuje používat při výrobě vozidel olovo, kadmium, mangan a šestimocný chróm. Po roce 2002 bude další podmínkou prokázaná využitelnost 95% hmotnosti vozidla, z toho maximálně 10% termicky. 2) Zpětný odběr vozidel Směrnice ukládá výrobcům a jejich smluvním partnerům zabezpečit bezplatný zpětný odběr jejich vozidel určeného na likvidaci, které bylo uvedené na trh od srpna Od roku 2007 musí výrobce resp. dovozce odebrat zpětně všechny vozidla určená na likvidaci, tzn. vozidla jakéhokoliv roku výroby. 14

15 3) Likvidace starých vozidel Nejdéle do se u všech vyřazených automobilů musí zvýšit opětovné použití a zhodnocení nejméně 85% průměrné hmotnosti vozidla z toho max 5% termicky. Nejdéle do se u všech vyřazených vozidel musí zvýšit opětovné použití a zhodnocení nejméně 95% průměrné hmotnosti vozidla, z toho maximálně 10% termicky. III) Recyklačně demontážní linky Automobilový průmysl při svém rozvoji vytváří problémy ve dvou směrech. Využívání automobilů v rostoucí dopravě představuje zdroj vážných a narůstajících problémů v ŽP. Průmyslná výroba automobilů a jejich komponentů vyčerpává víceré omezené zdroje. V této souvislosti vyvstává otázka opětovného využití opotřebovaných automobilů. Týká se to nejen množství vyřazených automobilů ročně cca 30 miliónů ročně (11,2 USA, 5 Japonsko, 2,8 Německo, 0,15 ČR), ale také kvalitativních požadavků na co nejefektivnější, z hlediska ŽP snesitelnou konečnou likvidaci, hlavně z hlediska toxicity. III.i) Současné přístupy ke zpracování autovraků. V posledních letech se ve světě vyhranili ve vztahu ke zpracování autovraků tři přístupy: částečná demontáž znovupoužití nepoškozených dílů úplná demontáž recyklace materiálů šrotování a následná separace materiálů Vlastní demontáž můžeme dělit na plně automatizovanou, poloautomatizovanou a ruční.přístup částečné demontáže pro znovupoužití nepoškozených součástek a dílců automobilů vyžaduje především mladé autovraky. Jako optimální se ukazuje kombinace přístupu částečné a úplné demontáže pro vybudované okruhy materiálů (kovy, sklo). Automobil teda musí být plně demontován, nepoškozené díly a součástky (po případné regeneraci) znovu použité, separované materiály uplatněné na trhu jako suroviny a šrotový odpad minimalizovaný. Řešením je koncept recyklačně demontážní linky. III.ii) Popis recyklačně demontážní linky. Linka zahrnuje 7 pracovních stanic. Každá pracovní stanice je určená pro získávání specifického materiálu.. Autovrak je krok po kroku nejefektivnějším způsobem demontovaný. Kapacita linky je 200 vraků týdně (cca ročně). Všechny demontované součástky resp. materiály jsou zbírané v oddělených kontejnerech umístěných podél linky. Systém je pružný a poživatelný pro různé značky automobilů s okamžitým přechodem z jedné značky na jinou. Stanice č.1. Je tvořená pracovištěm na odstranění nebezpečných látek a speciální demontáž. Odkapalnění vozidel se vykoná na rampě, která má přizpůsobené pohyblivé zběrné žlaby pro všechny typy vozidel s oddělenými nádržemi pro všechny kapaliny. Tento prostor musí být vybavený speciálním odsávacím zařízením na kapaliny. Jednotlivé kapaliny se budou sbírat do uzavřených kontejnerů, které budou uloženy v izolovaném prostoru. Na tomto pracovišti se vykoná: Odkapalnění vozidla na speciální rampě, přičemž jednotlivé kapaliny budou svedené do samostatných nádrží.odstraní autobaterie a uloží se do speciálního kontejneru odběratele. Odmontují se kola, případně demontují pneumatiky,vypustí se chladící médium klimatizace, demontuje se katalyzátor, airbagy a napínače pásů, brzdové obložení speciální přístroje a dojde k odstranění náhradních dílů 15

16 Stanice č. 2: Autovrak se pomocí kladkostroje, přemístí na dopravní vozík linky. Tuto práci vykonává obsluha vysokozdvižného vozíku. Odstraní se dveře, kapota motoru, kapota kufru, aby se vnitřek vozidla stal dostupným. Současně se demontují světlomety a koncová světla. Dveře se zbaví obložení a skla se shromáždí ve speciálním kontejneru s rozbíjecím zařízením. Odstaní se přední a zadní skla, případně i boční skla, která jsou osazená napevno. Shromáždí se gumové těsnění oken a odstraní se venkovní díly a nárazníky z plastů. Stanice č.3: Ze sedadel se odstraní gumová pěna a potom se odstraní jejich kovové části. Na této stanici se demontuje přístrojová deska a další jednotlivé přístrojem skla, kabely a jiné. Odstraní se obložení podlahy a střechy a vnitřní obložení. Stanice č. 4: Dojde k odstranění těžkých kusů jako je motor, převodovka, nápravy apod. Z toho důvodu je na lince zařízení které otočí auto o 180, takže obsluha má přístup k zachycení náprav a jiným součástem podvozku. Stanice č.5: Zde dojde k uvolnění tlumičů, čímž je možné oddělit i ty těžké části které se uvolňují ve směru otáčení auta. Kladkostrojem se zdvihne karoserie autovraku, čímž dojde k uvolnění těžkých částí a ty zůstanou ležet na transportním systému. Z místa se odstraní pomocí jeřábu. Dále se odstraní zbylé díly, jako kabeláž, chladič apod. Potom se na tomto stanovišti provede kontrola úplné průmyslové demontáže. Stanice č.6: Po přechodu přes toto stanoviště probíhá třídění použitelných součástí a zařazování do skladu a skladové databáze. Stanice č.7: Na tomto stanovišti dochází ke sešrotování skeletu autovraku. Tento systém představuje optimální systém pro komplexní demontáž autovraků. Generuje jednak znovupoužitelné komponenty a součástky a materiálové toky konstantní kvality, které jsou zajímavé jako zdroje pro základní suroviny a navazují na zběrné struktury. Zamezováním vzniku těžko zpracovatelných odpadů profituje i životní prostředí. IV) ŽDB Bohumín Akciová společnost ŽDB Bohumín začala tento rok ekologicky likvidovat ojeté osobní automobily. Do konce letošního roku chce zpracovat tři až čtyři tisíce vozů, jenž vykoupí na základě vzájemné dohody prodejci firmy Renault. Firma tak naváže na svou obdobnou aktivitu z let 1999 a 2000, během níž zpracovala čtyři tisíce vozidel východní provenience. Systém splňující normy řízení ochrany životního prostředí, má zaručit, že se automobily rozeberou na jednotlivé materiálové komponenty, jakými jsou ocel, plasty, sklo, pryž, aj. s dalším využitím. Část z nich - především ocelové součásti firma přetaví ve vlastních ocelářských pecích a zpracuje do nových finálních produktů, např. válcovaných profilů, radiátorů, teplovodních kotlů aj. 16

17 ŽDB během uplynulých čtyř let investovala do systému nakládání s odpady zahrnujícího i provoz recyklace ojetin kolem 160 miliónů. V certifikovaném systému spolupracuje s desítkou jiných firem, jež následně separují a zneškodňují jednotlivé materiály, včetně ropných látek. V rámci demontáže střediska mohou získávat a upravovat kovové části v takové formě, že nevyžadují úpravu drcením a zároveň mají vyšší kvalitu (tj. nižší obsah nečistot a příměsí). Tento postup zvolilo demontážní středisko v ŽDB Bohumín. Postup recyklace všech dopravně manipulačních prostředků na recyklačním závodě odpovídá trendům EU. Při ekologické likvidaci silničních vozidel používají tento stručný postup: přejímka, kontrola, evidence vozidel a vystavení potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci odčerpání a recyklace všech provozních kapalin celková demontáž vnitřního a vnějšího vybavení spojená se separací jednotlivých materiálů komplexní demontáž motoru, převodovky a náprav separace materiálu pro recyklaci a tepelné zhodnocení vlastní recyklace vybraných materiálů a uskladnění určitých dílů drcení a magnetická separace nerecyklovatelných materiálů expedice materiálů ke konečnému zpracování S největší pravděpodobností budou v ČR budována jak střediska provádějící úplnou demontáž autovraku, tak střediska zajišťující jen práce nezbytně nutné a předupravené autovraky budou odprodávat na drcení a separaci jednotlivých frakcí. V ČR zatím recyklační poplatky zavedeny nejsou. Protože nikdo nebude vykonávat ztrátovou činnost, dochází k tomu, že nejsou provedeny práce příslušející demontážním střediskům a to jsou právě ty, které mohou nejvíce poškodit životní prostředí. Na vrakovištích, ale i u soukromníků, se rozebírají motory a převodovky, ze kterých se získávají převážně slitiny hliníku. V Čechách se zatím na automobil hledí jako na člena rodiny, nikoliv jako spotřební předmět. I prorezlý, nefunkční automobil je mnohdy považován za cenný majetek, za který by měl majitel získat peníze a ne zaplatit za jeho odstranění. Lidé si neuvědomují, že auto, které dosloužilo (neboli autovrak) se stává nebezpečným odpadem, a pokud ho nechají jen tak odstavený na veřejném prostranství, porušují zákon o odpadech, vyhlášku města a zároveň si ničí prostředí, ve kterém žijí. Další firmy zabývající se recyklací: akumulátorů a pneumatik - OOO TROSKO, St. Petersburg pneumatik nákladních automobilů - GENERAL IMPORTERS & EXPORTERS, Leicester 17

18 D) Závěr: Lidstvo již od svého vzniku využívalo prostředků okolního prostředí, které získávalo za relativně malou cenu a řešení problémů, které tímto svým přístupem vytvářelo (devastace okolního prostředí, plýtvání nerostným bohatstvím, ničení vzácných ekosystémů) stále odkládalo. Tento přístup se změnil až v posledních třech desítkách let minulého století, kdy si lidstvo uvědomilo, že nelze tento stav nadále udržet, pokud se tento problém nezačne řešit. Z toho důvodu bylo uzavřeno několik mezinárodních smluv (např. Kjótský protokol), které se zabývají těmito problémy, snaží se hledat nápravu stávající situace s ohledem na budoucnost naší společnosti, ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Bohužel jsou stále ještě státy, které v ekonomickém zájmu na tyto smlouvy nepřistoupily (USA,Rusko), protože jsou to jedni z největších producentů znečištění jsou vlastně pouze nepodstatné. Při shromažďování podkladů k vypracování této práce jsme se setkali s malou informovaností obyvatel, která vyplývá z nedostatečného počtu dostupných informací poskytovaných jednotlivými i státními institucemi. Neexistuje veřejnosti řádně přístupný systém, který by upozorňoval na výhody a nevýhody jednotlivých výrobků a možnosti jejich recyklace, či jiného zhodnocení. Názornou ukázkou této situace je například třídění domovního odpadu obyvatelstvem, které je následně svezeno na jednu skládku s ostatním netříděným odpadem. Z toho příkladu je patrno, že pokud se občan snaží myslet ekologicky a šetrně k našemu okolí ne vždy je výsledek odpovídající snaze. Výše uvedený příklad je jen názornou ukázkou toho, že nic nenutí občana k tomu, aby byl ochoten i za cenu vlastní investice např. k ekologické likvidaci starého a nepojízdného vozidla. Ulice naších měst jsou plné odstavených motorových vozidel v mnoha příkladech bez státních poznávacích. Je otázkou zda takto odstavené vozidlo může být považováno za vrak, nebo jen majitel odevzdal státní poznávací značka na úřad k tomu určený s tím že nebude vozidlo provozovat aby nemusel hradit poplatky za povinné ručení. Z tohoto důvodu si myslíme, že nebude těžce určovat co je a co není autovrak, zvláště po vstupu do EU, kdy nebude o několik let prakticky pod kontrolou dovoz a recyklace dovezených automobilů zvláště z Německa a Česká Republika se stane vrakovištěm Evropské unie, díky absolutně nezvládnuté a amatérské legislativě naší současné vlády resp. parlamentu. 18

19 E) Použité zdroje: Recyklace odpadů, Ostrava, VŠB - TU,ISN ,1997; Recyklace odpadů VI, Ostrava, VŠB TU, ISN ,165-5,2002; Karel Obroučka,Ochrana Ovzduší I (zdroje a látky znečišťující ovzduší),ostrava,vysoká škola podnikání a.s., ISN použité vyhledávací služby: zdroje a jejich URL: ŽDB Bohumín zákony a směrnice Sdružení automobilového průmyslu firmy zabývající se recyklací stránky o recyklaci v angličtině

20 Připomínky k práci: 1. Nedodrženy pokyny pro formální úpravu 2. Chybí klíčová slova 3. Použité informační zdroje nejsou očíslovány 4. Gramatické chyby, neopravené překlepy 5. Na str. 4 chybí popis tabulky 6. V textu a ani v popisu tabulek nejsou odkazy na použité informační zdroje, z nichž byly převzaty 7. Typografické chyby (chybí pevná mezera mezi číselným údajem a jednotkou) Hodnocení: nezveřejňuje se Opravila: MS 20

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH

ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 ODBĚRY TECHNICKÝCH PLYNŮ Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA MOSTECH Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 22.11.2007 Správce dokumentu: Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více