MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil. V Prostějově dne. vlastnoruční podpis

3 Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Petru Bačíkovi, Ph.D, za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

4 1. Obsah: 1. Obsah: Úvod Finanční krize Vymezení finanční krize Příčiny finančních krizí Historie finančních krizí Velká finanční krize Krize v roce Finanční krize v USA Příčiny vzniku krize v USA Vývoj krize v USA Finanční krize v Evropě Příčiny finanční krize v Evropě Průběh finanční krize v Evropě Vývoj finanční krize na Islandu Vývoj finanční krize v Evropské unii Závěr Anotace Seznam literatury: Seznam tabulek: Seznam grafů:

5 2. Úvod Finanční krize, sousloví v současné době skloňované snad všemi médii ve společnosti je fenomén, kterému se v současné době připisují téměř magické schopnosti. Téměř všichni naši politikové ji používají jako magické zaklínadlo. Jako by mohla úplně za všechno a fungovala úplně na všechny. Pojďme si tedy v této práci ujasnit co to vlastně ona finanční krize je, proč vznikla a jaké měla dopady na zemi, kde vznikala (USA) a na vybrané státy Evropské unie včetně České republiky. Na tomto bych chtěl postavit svoji bakalářskou práci, zmapovat vývoj současné finanční krize a popsat důvod jejího vzniku a dopad na USA a vybrané evropské země. Hlavním důvodem, proč jsem si vybral toto téma, byl můj dlouhodobý zájem o obecné dění. Již dlouhou dobu slýchám z televize a rozhlasu co vše krize zavinila. Chtěl jsem si proto na tuto věc udělat vlastní názor podložený vlastním zkoumáním a odbornými vědomostmi. Text mé bakalářské práce je rozdělen do 3 hlavních kapitol. V první kapitole popisuji, co to vlastně finanční krize je, jak vzniká a jaké má zákonitosti, zároveň uvádím i dvě vybrané finanční krize z historie pro možné srovnání se současnou krizí. V Druhé kapitole popisuji Vznik a vývoj finanční krize v USA a její dopad na tento stát. Ve třetí a poslední kapitole popisuji a hodnotím vývoj finanční krize ve vybraných evropských státech včetně České republiky. 5

6 3. Finanční krize 3.1. Vymezení finanční krize S pojmem finanční krize se v dnešní době setkáváme na každém kroku, Tu slyšíme naše přední politiky lamentovat, že je finanční krize a že nám musí zvednout daně, tam zase někdo hořekuje nad tím, že je finanční krize a tudíž ho vyhodili z práce. Jak se na pojem finanční krize tedy dívá současná česká odborná literatura z oboru finančnictví?,, Autoři Finančního slovníku (1973) vymezují finanční krizi jako,, krizi státních financí za kapitalizmu. Spočívá v tom, že stát není schopný hradit své závazky úvěrem. Finanční krize může být rovněž průvodním jevem krize peněžní, resp. krize úvěrové. Někdy se jí též rozumí krize peněžně úvěrová Z uvedené definice je patrné, že finanční krize je zejména spojována s problémy finančního hospodaření státu. Pro naše další zkoumání mají z uvedené definice větší význam kategorie peněžní krize a úvěrová krize. Peněžní krize je charakterizována jako,, rozvrat peněžního oběhu v důsledku toho, že banky, průmysloví a obchodní kapitalisté nemají dostatek prostředků k pohotovému placení. Je projevem začínající hospodářské krize, kdy nedostatek kapitálu z období vrcholícího hospodářského vzestupu je vystřídán nedostatkem peněz k vyrovnání běžných hospodářských, resp. spekulačních závazků. Projevuje se prudkým vzestupem úroků z krátkodobých úvěrů, vybíráním vkladů v bankách a spořitelnách a vznikem platební neschopnosti Peněžní krize je tedy v tomto pojetí shodná s krizí likvidity bankovního systému. Naopak úvěrová krize je definována jako,, všeobecné zamrznutí úvěrových pohledávek v důsledku platební neschopnosti a jejich řešení násilným způsobem, anebo jednorázovými státně hospodářskými opatřeními 1 Na druhou stranu můžeme říct, že společnost finanční krizi vnímá trochu jiným způsobem. Nevnímá totiž jaksi krizi jako takovou v dopadu na různé ekonomické ukazatele jako odborná veřejnost, ale vnímá spíše její druhotné aspekty jako je zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb či pokles volných pracovních příležitostí. 1 MUSÍLEK, P., Podstata a příčiny finančních krizí, s. 13 6

7 3.2. Příčiny finančních krizí V této kapitole se budu zabývat příčinami finančních krizí. Co je vlastně to záhadné, co spustí nezměrný vír na finančním trhu, který do sebe nasává všechno, co mu přijde do cesty. Považuji totiž spouštěcí mechanizmy krize za klíčové prvky týkající se tohoto tématu. Moderní bankovnictví je díky složitému názvosloví a neprůhlednosti většiny finančních produktů laikům zcela nesrozumitelné. Pro běžného klienta je proto celá věc zjednodušena na pár prázdných pojmů, dobrých leda tak do reklamy. Banky, pojišťovny a jiné finanční instituce dlouhodobě těží z toho, že jejich klienti financím v podstatě nerozumějí. Aby této pozice příliš nezneužívaly, jsou ze zákona podřízeny přísnému dohledu, a právě v jeho selhání je třeba hledat hlavní příčiny současné krize: 1. Selhání řídících a kontrolních mechanismů Státní instituce a soukromé agentury, které měly předcházet problémům vyspělých ekonomik, hrubě neodhadly situaci na trhu s nemovitostmi. To vedlo k nadhodnocení celé ekonomiky a následnému splasknutí bubliny. Chyba je také na straně teoretických ekonomů a politiků, kteří volali po stále větší deregulaci a omezování kontroly. 2. Dluhová ekonomika Občané, podnikatelé, firmy i celé státy dnes žijí na dluh. Zatímco dříve byla hodnota peněz kryta zlatem nebo jinou komoditou, moderní bankovnictví tuto praxi zrušilo. Hodnota peněz je tak vyjádřena pouze relativně a nepřímo jejich kupní silou. Problém nastal v okamžiku, kdy se ukázalo, že četné pohledávky, na kterých je hodnota peněz závislá, mohou být nedobytné. Tyto náhlé ztráty ohrozily platební schopnost bank a vyžádaly si rychlý zásah národních států. 2 Z tohoto pohledu vyplývá, že finanční krize byla způsobena velkým množstvím různých faktorů. Podle mého názoru, je současně nadstavený trend půjčování si téměř na všechny větší výdaje neudržitelný. Můžeme si vzít ponaučení z historie. Kdykoliv se naši králové pokoušeli si na cokoliv půjčit, ať už to bylo vojsko od Pasowského arcibiskupa nebo třeba vpád křížové armády v době husité, vždy to mělo velmi 2 Vlach, R., Finanční krize 7

8 negativní důsledky. Navíc v tom byly vždy velké peníze, které si naše země půjčili a neměli je jak splatit. Tehdy to řešili mečem, dnes to řeší finanční krize, která nám říká pozor!!! Takto to dál nepůjde.,,drobné zmínky o příčinách bankovních krizí jsou uvedeny pouze v některých finančních slovnících. Autoři Bankovního a finančního slovníku (1993) uvádějí že,,,... příčinou bankovní krize je bývá nejčastěji nadměrné poskytování úvěrů, které nejsou nadměrně zadluženými klienty spláceny ve lhůtě splatnosti. Mezi další možné příčiny bankovní krize může patřit prudký pokles cen cenných papírů anebo hypoték a hromadné výběry vkladů z bank. Nedostatečná likvidita bank může být řešena dodáním chybějících peněžních prostředků centrální bankou, zejm. ve formě diskontních úvěrů. Nepříliš častou příčinou bankovní krize může být i neschopnost včasného, správného a bezpečného zúčtování plateb z důvodu nedostatečně rozvinutého platebního styku v bankovním systému dané země. Velmi nebezpečným zdrojem případné bankovní krize v celosvětovém měřítku byla na začátku 80. let nadměrná zahraniční zadluženost rozvojových zemí. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že základní příčiny bankovních krizí jsou spatřovány v nadměrné úvěrové expanzi, prasknutí cenové bubliny aktiv, runu depozitorů, operačních nedokonalostech a mezinárodní zadluženosti. Naopak autoři Slovníku bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů (1998) uvádějí že,, příčinou (bankovní krize) může být politická krize vedoucí k runu na banky (masové vybírání vkladů obyvatelstvem a velkoproducenty) dramatický pokles kurzů cenných papírů, hypoték, krach velkých dlužníků doma i v zahraničí za předpokladu úvěrové angažovanosti bank atd.. Tito autoři spatřují příčinu bankovních krizí nejen v nadměrné úvěrové expanzi, prasknutí cenové bubliny aktiv, útoku (runu) depozitérů, ale také ve zhoršení bonity bankovních dlužníků. 3 Z praktického hlediska se nám nabízí porovnat současnou hypoteční krizi ve Spojených státech s definicemi zmiňovanými výše. Přijdeme na to, že americká hypoteční krize je ukázkovým příkladem finanční krize. Můžeme v ní nalézt prvky obou definic, jak problémy se poskytováním a nesplácením úvěrů, tak dramatický pokles cen cenných papírů, zapříčiněný primárně problémy dlužníků dostát svých závazků vůči věřitelům tedy bankám a následně zapříčinit problémy s likviditou samotným bankám. 3 MUSÍLEK, P., Podstata a příčiny finančních krizí, s. 15 8

9 V současné odborné literatuře můžeme nalézt několik spouštěcích mechanizmů finančních krizí. Pan docent Musílek ve svém článku o finančních krizích rozdělil finanční krize podle toho co je spustilo takto Finanční krize vyvolaná nadměrnou úvěrovou expanzí, Finanční krize vyvolaná chybnou makroekonomickou politikou, Finanční krize vyvolaná nadměrnou finanční liberalizací, Finanční krize vyvolaná finanční panikou, Finanční krize vyvolaná splasknutím cenové bubliny, Finanční krize vyvolaná selháním trhu, Finanční krize vyvolaná nadměrným přílivem zahraničního kapitálu, Finanční krize vyvolaná institucionální nedokonalostí ekonomiky, Finanční krize vyvolaná hospodářskými cykly a strukturálními problémy, Finanční krize vyvolaná skupinou faktorů 4 V následující kapitole se budu věnovat historickým spojitostem finančních krizí, vybral jsem si proto dvě finanční krize, které zasáhly celý svět a poskytnou nám tak možnost globálního srovnání. Navíc jak řekl, Jan Amos Komenský dějiny jsou učitelkou národa a tak se třeba z historie poučíme, abychom nedělali zbytečné chyby. 4 MUSÍLEK, P., Podstata a příčiny finančních krizí, s

10 3.3. Historie finančních krizí Velká finanční krize Velká finanční krize v letech byla v tomto století nejvýznamnější krizovou situací jaká se na finančních trzích udála. Nejvýznamnější proto, že to byla první velká finanční krize, která zasáhla postupně celý svět s výjimkou vznikajícího SSSR, kde v té době probíhala revoluce. SSSR navíc v té době na svůj trh uvalila silná protekcionistická opatření, která v podstatě celý trh SSSR uzavřela vnějšímu vstupu. Na druhou stranu USA, kde tato krize vznikla, byla velmi ovlivněna svým přístupem a otevřeností. Její trh byl otevřený a nezasažený první světovou válkou a proto se zde soustředilo množství kapitálu i zdrojů. Což zapříčinilo mohutnou expanzi a rozvoj trhu a velké množství investic do něj plynoucích. Trh narůstal na objemu a polykal stále víc finančních prostředků. Tento růst nemohl trvat do nekonečna. Jednou se musel zastavit. A tak se i stalo. Přišla krize, krize z nadvýroby, která byla tak zničující, že neničila jen podniky ale celé státy, miliony lidí přišli o práci. Vše důležité začalo přibližně v roce 1924, kdy se poprvé na plno projevila volnost amerického trhu a jeho přístupnost pro investory z vnějšku. Na konci dvacátých let vystřídala optimismus na trzích naprostá euforie, kdy lidé bezhlavě investovali vše, co mohli dočasně postrádat, mnohdy i to, co postrádat nemohli. Mnozí si brali úvěry, aby jim burzovní "perpetuum mobile" i tyto vypůjčené peníze rychle zhodnotilo. V létě 1929 se hodnota akciového indexu Dow Jones proti roku 1924 téměř ztrojnásobila. Dokonce i časopis pro americké hospodyňky vychvaloval akciové investice a jeho titulky, jako například: "každý je povinen zbohatnout" nebo "jaké akcie si dáme pod stromeček", lákaly další motýly ke svůdné záři burzovní lampy. Banky a ekonomičtí experti se navzájem ukolébávali těmi nejoptimističtějšími prognózami a pomáhali hnát trh vzhůru. Téměř každá nová akciová emise byla brzy obchodována s neuvěřitelnými kurzovými zisky. Tak například v roce 1928 vstoupily na burzu akcie investiční společnosti "Goldman, Sachs & Company" se startovní cenou 104 dolarů. Za několik týdnů, konkrétně 27. února 1929, byly akcie k mání za "pouhých" 222,5 dolarů! Téměř 22 let ( ) trvalo americkému akciovému indexu DJIA, než vyšplhal ze 100 bodů na 200. Dalších sto bodů však přidal za pouhý rok a mířil stále vzhůru. Během 10

11 tohoto býčího trendu, krátce před dosažením hranice 300 bodů, byl index Dow Jones rozšířen z dvaceti na třicet titulů. 5 Během roku 1924 DJIA, nejznámější index popisující vývoj na americkém akciovém trhu, posílil o 63% z 95,5 procentních bodů na 156 bodů. Prvním impulzem k odstartování raketového růstu na americkém trhu byly značně příznivé podmínky panující na trhu. Cena většiny akcií byla velmi nízko a slibovala velké zisky při investicích. Volných finančních prostředků měla americká ekonomika k dispozici dostatečné množství strukturované převážně ve firemních zdrojích. Navíc z dlouhodobého hlediska tyto zdroje vykazovaly neustálý růst až do roku Během tohoto období došlo k razantnímu nárůstu zájmu investovat do cenných papírů. Tato tendence pokračuje pak i nadále až do vrcholu v roce Podklady k tomuto můžete nalézt v tabulce číslo jedna, která zobrazuje objemy zobchodovaných akcií v letech Tabulka číslo 1 Objemy zobchodovaných akcií v letech Rok Maximální denní Průměrný denní objem Celkový objem obchodů objem obchodů obchodů , , , , , , , , , , , ,85 Zdroj: VESELÁ, J., Cenové bubliny a finanční krize, s Redakce Peníze.cz, Krach na newyorské burze v roce 1929, 11

12 V roce 1928 se do vlivu na finanční trhy přidávají i psychologické a politické aspekty. Občané i politikové, ukolébaní neustálím pozitivním vývojem trhu. Nechali se uchlácholit a přestali být obezřetní. Navíc očekávali podobný růst i do budoucna, což se ale ukázalo liché. Pozitivním vývojem trhu se nechali zlákat i investoři, kteří tak ještě znásobili svoji poptávku po akciích, což dále navýšilo tempo růstu trhu, který se již nevyvíjel plynule lineárně, ale začal se vyvíjet skokově. Počátkem roku 1929 se objevilo několik varování že akciový trh je přetížen a nemusel by další takový vývoj unést. Tito lidé ale nebyli vyslyšení a tempo růstu trhu nadále pokračovalo stejně jako v roce Vše vyvrcholilo 28. Října 1929 kdy i přes neustálé ujišťování politiků a finančníků o pokračování kontinuálního zvyšování výkonu trhu, po předchozím mírném propadu zachvátila trh panika. Investoři začali prodávat své akcie za jakoukoliv cenu a tím zapříčinili totální kolaps trhu. Trh se zhroutil! Toto je začátek finanční krize trvající v Americe až do roku Podařilo se ji zastavit až presidentu Frenklinu D. Rooseweltovi, který se svým plánem nazvaným New Deel. Z několika desítek zákonů, které schválil Kongres jako součást programu New Deal, patřily k nejvýznamnějším zákony týkající se průmyslu, zemědělství a práv odborových organizací. Zákon o obnově průmyslu (National Industrial Recovery Act - NIRA) měl podnítit výrobu a odstranit nežádoucí konkurenci mezi podnikateli stanovením minimálních cen výrobků. Ze státních prostředků se financovaly veřejné práce, nejvýznamnější akcí byla výstavba vodních děl v údolí řeky Tennesee. V sociální oblasti uznával zákon NIRA právo dělníků na stávku a kolektivní smlouvy, což posílilo pozici odborových organizací. Byla zkrácena pracovní doba, začaly se vyplácet státní podpory v nezaměstnanosti a ve stáří a někteří podnikatelé stanovili na doporučení vlády minimální mzdy. Tato sociální opatření byla v amerických podmínkách pokrokem a narazila na tuhý odpor monopolního kapitálu. V zemědělství mělo být podle Roosevelta programu dosaženo lepších odbytových cen snížením výroby. Vyplácely se prémie těm farmářům, kteří omezili osevní plochy. Zpočátku docházelo i k hromadnému ničení zemědělských produktů, ačkoli miliony Američanů trpěly nedostatkem. Byly např. zničeny 4 miliony balíků bavlny, zorána pětina zaseté plochy pšenice a znehodnoceno maso z 6 milionů prasat. Vznikla také speciální instituce, která poskytovala farmářům zvýhodněné úvěry a mnohé z nich 12

13 zachránila před dražbou a ztrátou hospodářství. 6 Tato krize se díky propojenosti ekonomik postupně rozšířila téměř do celého světa s výjimkou například výše zmíněného Ruska. Měla například dalekosáhlé důsledky pro Českou republiku, tehdejší Československo. Rád bych přiblížil i několik dalších ekonomik, jak se krize dotkla právě jich. Československo: Československa se krize dotkla až později, ale o to větší dopad měla. V Československu měla krize jeden z nejhorších průběhů vůbec. Na vrcholu krize bylo v Československu více než jeden milion nezaměstnaných a další lidé byli ve skryté nezaměstnanosti. Tento nepříznivý vývoj byl zapříčiněn hlavně kvůli závislosti Československé ekonomiky na exportu. Ten však v období krize silně opadl. Dalším důvodem pak bylo i setrvání u zlatého standardu. Návrat Československé ekonomiky k jejímu původnímu stavu byl velmi pozvolný a krize u nás trvala velmi dlouho. Ještě v roce 1937 nebyla Československá ekonomika na úrovni před krizí. Velká Británie Velká Británie nebyla postižena krizí tak vyzněme jako třeba Československo. Její pokles v průmyslové výrobě byl poměrně malý. Na svou úroveň před krizí se dostal již v roce Po krachu největších z rakouských a německých bank se přesunula vlna paniky i do Británie. Ta byla nucena devalvovat měnu a opustit zlatý standart 7 Francie: Začátek krize ve Francii byl podobný jako v Československu. Sem se krize dostala až v roce Ze začátku jí také pomáhaly reparace za první světovou válku. Pak se ale zhroutily měnové systémy postavené na libře a dolaru a Francie samotná v čele států zlatého bloku. Německo: Německo bylo krizí zasaženo velmi silně. Pokles průmyslové produkce dosáhl až 50%, a i další ekonomické ukazatele naznačovaly téměř nejhorší průběh krize 6 DRUDÍK, O., Světová hospodářská krize 7 ŠUJANOVÁ, P., Příčiny a důsledky krize na finančních trzích s

14 v Evropě. Avšak Německo se na předkrizovou úroveň dostalo již za 3 roky, a to díky příchodu fašizmu a velmi výraznému obnovení průmyslové výroby. 8 Tato výroba sice znamenala obnovení Německé ekonomiky zároveň také byla porušením Versatileského míru a diktátu ostatních mocností, které vyhrály první světovou válku. Zároveň toto oživení průmyslu položilo základ k potenciálu Německa rozpoutat 2. světovou váku. Příčiny prasknutí spekulativní bubliny a tím zapříčinění světové krize:,, Nadměrný a nereálný investiční boom po roce 1926 Nebezpečná, nadměrná spekulace ze strany investičních trustů (ale nejen trusů), které svou potřebu volných zdrojů k investování do rizikových akcií na finančním trhu nebo do akcií jiných investičních trustů kryly např. emisí vlastních obligací nebo prioritních akcií a využívali tak pákového efektu, terý však mlže působit oběma směry: buďto přinést vysoký zisk nebo katastrofickou ztrátu. Klamavá, přehnaně optimistická vystoupení politických a ekonomických představitelů zaměřená na zvýšení osobní prestiže často na úkor nebo bez ohledu na veřejnost. Obrovský nárůst objemu obchodů na úvěr a naprostá nedostatečnost marže skládané u obchodníků s cennými papíry. Nedostatečná regulace obchodů na finančním trhu a z ní vyplývající nadměrný rozvoj nelegálních obchodů např. insider trading nebo transkace vedoucí k manipulaci s kurzy. Run na banky neboli řetězová reakce útoků na banky ze strany vkladatelů vyvolaná jejich nedůvěrou v bankovní systém. Příliš laxní, pomalé, nedostatečné a neúčinné reakce FED na vzniklou situaci Velmi úzké propojení a vzájemná provázanost průmyslových firem s investičními trusty umožňující rychlé šíření krize a nadměrnou spekulaci na finančním trhu 8 ŠUJANOVÁ, P., Příčiny a důsledky krize na finančních trzích s

15 Příliš velká závislost ekonomiky USA na spotřebě luxusního, zbytného zboží 9 Graf 1 Vývoj DJIA v letech Zdroj: Down Jones Industrial Average leasing center. [online] dne 28. dubna Krize v roce 1987 V letech 1979 až 1982 měla USA značné problémy s inflací, které se snažila řešit restriktivní, monetární politikou své centrální banky. Inflace se jí povedla zvládnout. Z původních 13% byla snížena na pouhá 3,9%. Vzhledem k tomu, že toto řešení bylo ale silové, problémy se objevili jinde. Jedním z vážných problémů byla stále trvající ekonomická recese, provázená vysokou nezaměstnaností, která na konci roku 1982 dosahovala 10,5%. V důsledku tohoto a ještě mnoha dalších problémů byla americká centrální banka nucena své silové, monetaristické zásahy ukončit. To mělo za následek dočasnou stabilizaci trhu a snížení nezaměstnanosti. Snížení nezaměstnanosti také odstartovalo býčí vývoj trhu. Ten pokračoval nepřetržitě až na malé terciární výkyvy následujících 5 let. Pomalu začíná vznikat další spekulativní bublina. Toto však nemůže trvat do nekonečna. Investoři neustále zvyšují objem investic až do bodu, kdy 9 VESELÁ, J., Cenové bubliny a finanční krize, s

16 to trh není schopen zvládnout a zhroutí se. Toto zhroucení se dá občas předpovědět, protože ho předcházejí jisté signály. Tyto příznaky napovídající, že se blíží krach spekulativní bubliny bylo možné v tom to případě sledovat týden před jejím prasknutím a tedy i jejím krachem. První příznak se objevil ve středu 14. Října 1987 kdy DJIA spadl o 95 procentních bodů a poprvé tak ukázal že, by mohly být investice v ohrožení. Další propady následovaly každým dnem. Zavládla opět panika na trhu. Investoři začali hromadně prodávat své akcie a trh se začal propadat. DJIA za 3 dny poklesl o více než 200 procentních bodů a bylo zobchodováno 338 milionů akcií.,, Popsané události, k nimž došlo na trhu v týdnu od 12. do 18. října, byly skupinou analytiků interpretované různě. Jedna skupina zastávala názor, že trh překonal svou krizi a pokles byl již vyčerpán, a tudíž je možné v budoucnu očekávat opět nástup býčího trhu. Vedle této první skupiny se však ještě vytvořila druhá skupina s protichůdným názorem. Ta tvrdila, že,,dav je blízko, což naznačovalo, že výprodej se bude násobit a pokles kurzů pokračovat. 10 Odpověď na otázku kdo měl pravdu byla velmi rychlá. Hned další obchodní den, v pondělí 19. října problémy pokračovaly. Objem zobchodovaných akcií se proti pátku zdvojnásobil na 604 milionů. Indexy pokračovaly ve svém pádu a ztráty se navyšovaly. Během dne muselo být dokonce přerušeno obchodování s akciemi několika firem, které tvoří DJIA. Následující den se situace nezlepšila, ba naopak. Tragedie na trhu se opakovala stejně jako předchozí den. I v úterý muselo být zastaveno obchodování s akciemi některých firem například IBM. Navíc se na finančním trhu začaly objevovat problémy s nedostatkem hotovosti. Americká centrální banka se však snažila trh zachránit. Začala sama nakupovat obligace a tím tlačit úrokové sazby dolů a kurzy nahoru. Navíc vyvíjela tlak i na ostatní, obchodní banky, aby začaly pro uvedené účely půjčovat peníze i jiným subjektům a ty to skutečně krátce dělaly. Vydržely s tím ale jen krátkou dobu. Navíc zde zafungoval i mediální vliv a sliby některých investičních bank a velkých firem o odkupu svých akcií. Trh se začal pomalu stabilizovat. Zbavoval se paniky a strachu. Finanční systém se udržel kompaktní. Index DJIA přestal klesat. Kolaps již nepokračoval. Krach na Wall Street šokoval investory po celém světě a vzápětí vyvolal kolaps na ostatních mezinárodních kapitálových trzích. Mohutné akciové propady byly ihned srovnávány s krachem v říjnu 1929, po kterém následovala 10 VESELÁ, J., Cenové bubliny a finanční krize, s

17 dlouholetá světová hospodářská krize. Situace byla kritická a hrozila katastrofou. Ihned po akciovém krachu se Spojené státy snažily omezit vzniklé škody. Ještě 19. října večer se sešli ministři financí USA a Spolkové republiky Německa a potvrdili společnou vůli dodržet dohodu z Louvru. Současně se pokusil prezident Reagan uklidnit hospodářství a finanční trhy prohlášením: Není nic špatného v naší ekonomice. To se sice nápadně podobalo bezbřehému optimizmu prezidenta Hoovera z roku 1929, přesto však americkou společnost pomohlo uklidnit. Mnoho podniků začalo v následujících dnech demonstrativně nakupovat na burze vlastní akcie, čímž také vyslaly na trhy pozitivní signály. Nejdůležitější roli však v této době sehrála americká centrální banka (FED) pod svým novým šéfem. V srpnu 1987 převzal Alan Greenspan její vedení a již za dva měsíce musel čelit razantnímu burzovnímu krachu, který hrozil přerůst ve vážnou krizi. Hned ráno 20. října centrální banka veřejně deklarovala, že je připravena okamžitě poskytnout hospodářství a finančnímu trhu nezbytné peněžní prostředky. Aby dodala tomuto prohlášení na vážnosti, začala centrální banka své transakce na trhu denně zveřejňovat. Rovněž byly neprodleně sníženy hlavní úrokové sazby. Rozhodným a rychlým jednáním se tak Greenspanovi podařilo nakonec vrátit na trhy důvěru. Akciové indexy se brzy otřepaly a příští rok se vydaly opět na svou spanilou jízdu vzhůru. 11 V grafu číslo dvě můžete nalézt přesný vývoj DJIA v tomto období. 11 VOLEK, S., Černé pondělí 19. října

18 Graf číslo 2: Vývoj DJIA v letech Zdroj: Down Jones Industrial Average leasing center. [online] dne 28. dubna Jaké byly příčiny velkého propadu na newyorské burze v říjnu 1987? Někteří se domnívali, že akciový boom osmdesátých let stál na hliněných nohou, živený spíše nadějemi a hrabivostí, než skutečnou hospodářskou situací. Krach byl podle nich jen ozdravným vypuštěním páry z přehřátého trhu. Jiní obviňovali nové počítačové obchodní programy, které deformovaly trh. Newyorská burza se z toho poučila a zavedla do elektronického obchodování záchrannou brzdu. Jestliže akciový index Dow Jones poklesne o více než 350 bodů, přeruší se obchodování na 30 minut, při poklesu větším než 550 bodů zavládne klid zbraní na celou hodinu. Většina ekonomů se však shodla v tom, že hlavním důvodem burzovního kolapsu byla americká zadluženost, její chronické deficity a z toho vyplývající slabost dolaru. Cizí investoři ztratili důvěru a nebyli již ochotni investovat do amerických dluhů. "Business Week" napsal: "Poselství krachu je jasné. Američané příliš mnoho vydávali, příliš mnoho si půjčovali a příliš mnoho dováželi. S tím se musí skoncovat." VOLEK, S., Černé pondělí 19. října

19 Jiný zdroj o tomto období hovoří takto: Den kdy všichni prodávali Pondělí 19. října Obchodní seance na NYSE začíná jako obvykle a na parketu vládne čilý ruch. Bohužel s jednou výjimkou - makléři dostávají od svých klientů jenom příkazy k prodeji. Prodávají velcí institucionální hráči (banky, investiční společnosti, fondy) i drobní investoři. Všichni se chtějí zbavit akcií z obav o osud již "zralého býčího trhu" a budoucího vývoje americké ekonomiky.z nejhoršího se začínají trhy vzpamatovávat až za deset dní. V té době ztrácí světové burzy už víc než 35 procent své hodnoty. Alan Greenspan v akci FED (Federální rezervní systém) v čele s nově zvoleným Alanem Greenspenem s reakcí dlouho neotálí. Záchranná operace spočívá v přesvědčování bank, aby dál půjčovaly firmám i obchodníkům. Později také dochází ke snižování úrokových sazeb. Likvidita se vrací na trh a Alan Greenspan se tak hned na začátku své kariéry stává "věrným přítelem" Wall Streetu. Krach = čas kupovat? V retrospektivě roku 1987 určitě ano. Všechny významné indexy smazaly své ztráty do dvou let. Co způsobilo tak dramatické zotavení po černém pondělí? Trh reagoval nepřiměřeně. Z předražených akcií se staly akcie podhodnocené. Naproti tomu burzovní krach v roce 1929 se v nákupní příležitost neproměnil. Ten, kdo nakoupil po dvoudenním krachu, ztratil do dvou let víc než 80 procent. Finanční krizi, kterou tehdy burzovní krach přivodil, následně přerostla v kolaps celé ekonomiky. 13 Další pramen potom hovoří takto: Od začátku roku do konce července vydělaly akcie více než 30 % a začaly být drahé. Ukazatel ocenění P/E indexu S&P vzrostl k dvacítce. Zároveň výnosy dlouhodobých 13 NOVOTNÝ, P., Burzovní krach let poté 19

20 dluhopisů začaly být pro investory opět atraktivní, když v létě před krachem prudce stouply z necelých 8 % na téměř 10 %. Během jednoho dne, v pondělí 19. října, ztratil americký Dow Jones Industrial Average téměř 23 procent. Velkou ztrátu utrpěly i další klíčové indexy - S&P500 a Nasdaq. Propad sice trval jen pouhé dva měsíce, ale přesahoval 30 procent. Na svých maximech byly trhy opět po dvou letech. 14,, Co však prasknutí spekulativní bubliny způsobilo? Z psychologického hlediska to samozřejmě bylo ochabnutí a ztráta víry investorů v další růst kurzu akcií na trhu. Ovšem pro tuto náhlou změnu svých očekávání museli mít investoři nějaký důvod. Oněch možných důvodů, představujících tedy možné příčiny krachu 19. října 1987, se nabízí hned několik: Diskuse na úrovni Kongresu o restrikcích týkajících se firemních převzetí (fůzí a akvizicí). Slabý růst úrokové míry a očekávané inflační tlaky. Deficit obchodní bilance přinášející depreziační tlak na dolar se všemi důsledky na zdražení importu a zlevnění exportu zboží. Zvýšená potřeba hotovosti u některých fondů, která je přinutila prodat část svého portfolia. Pojištění portfolia jako jeden z druhů programového obchodování, které bylo vyvinuto v roce 1980 a v letech následujících jako výhodnější náhrada za mechanická pravidla obchodování typu stop loss. Cenové propojení trhů pro akcie, opce a financial futures, které způsobuje že jakékoliv výkyvy v cenách na jednom trhu se velmi rychle přenáší i na trhy zbývající. Bradyho komise zkoumající příčiny krachu 1987 dokonce tvrdí, že tyto 3 uvedené trhy jsou vlastně trhem jediným. Pravděpodobných příčin krachu spekulativná bubliny v roce 1987 je tedy uváděno několik. Ani jedna však sama o sobě není schopna zcela objasnit události krachu v celé jeho šíři. Do dnešních dnů není ještě zkoumání příčin zhroucení trhu u konce. 14 DVOŘÁK, R., Hrozí Americe krize jako v roce 1987? 20

21 K prasknutí spekulativní bubliny pravděpodobně přispělo paralelní spolupůsobení všech příčin najednou, což znásobilo jejich impulsy v poklesu kurzů. 15 V této kapitole jsem se věnoval historickým krizím, jejich dlouhodobému vlivu na ekonomiku. V následující kapitole bych se chtěl věnovat již finanční krizi současné. Zaměřím se nyní hlavně na popsání vzniku současné finanční krize v USA, její průběh, vývoj a dopady na ekonomiku USA. Zároveň si myslím, že historický srovnávací efekt poslouží jako vhodný způsob srovnání této krize s minulými. 15 VESELÁ, J., Cenové bubliny a finanční krize, s

22 4. Finanční krize v USA 4.1. Příčiny vzniku krize v USA Co vlastně bylo příčinou pomalu skomírající krize nejen v USA, ale i téměř v celém světě? To a soustu dalších věcí bych rád osvětlil v této kapitole. Pro pochopení celého mechanizme této krize je potřeba se vrátit několik let zpět, ještě do doby kdy o žádné finanční krizi nikdo neuvažoval. V posledním desetiletí se stále více pomáhá trend žití na dluh. Chcete novou pračku? Pojďte, půjčíme vám, nemusíte na místě zaplatit ani korunu, nebo nezaplatíte ani korunu navíc a spoustu jiných hesel, na která nás banky a úvěrové společnosti lákají ke koupi toho či onoho. U nás pokud si jdete do banky žádat o hypotéku na dům, banka si vás velmi podrobně prolustruje, jak vaše příjmy a výdaje, popřípadě obor ve kterém pracujete a jeho perspektiva a možnost toho, že ztratíte práci a nebudete moci splácet svůj závazek. V neposlední řadě se také zkoumá i záruka za půjčku tedy, nemovitost případně osoba, která bude za půjčku ručit. To se ale nedělo v USA, tam vám hypotéku v poslední době dali snad i na dobré slovo tedy bez téměř jakékoliv záruky návratnosti nebo přezkoumání bonity klienta. Dalším dost rozšířeným jevem bylo škatulkování hypoték. Banka prostě rozdělila hypotéky podle určitého kritéria na několik hromádek, a když se jí zdálo, že má příliš hypoték tak vzala celou škatulku a prostě ji prodala někomu jinému. Tímto způsobem se velmi rychle stalo, že se na trhu rozšířilo velmi rychle velké procento nezdravých, téměř nedobytných hypoték. Na vině ale nejsou jen banky. Stejně tak občané si zvykli, že když něco chtějí, prostě přijdou do obchodu, zaplatí první splátku a už mají novou televizi nebo nové auto. Navíc je v Americe běžnou praxí prodej domů i s hypotékou. Chcete se odstěhovat a máte dům zatížený hypotékou? Není problém. Prodejte dům i s hypotékou někomu jinému. Když může banka prodávat hypotéky někomu třetímu, proč by to nemohl udělat i dlužník? Předně pro to, že pokud takhle změní nemovitost a tím i hypotéka majitele za 25 let kdy je splácená 5x svého majitele, často se stane takový zmetek, že hypotéku nakonec neplatí nikdo a banka místo, aby to vymáhala se prostě jen tváří jako by nic. Navíc předpoklad neustálého růstu trhu zapříčinil i to, že banky postupně snížili jak cenu hypoték tedy úrokovou sazbu, tak svojí vlastní marži na hypotékách. Což v konečném důsledku vedlo k tomu, že banky půjčovaly peníze 22

23 tak levně, až na hranici vlastní rentability protože jim o objem půjček, které prodali, umožňoval. Navíc intuitivní očekávání, že investice do domů a bytů musí být vždy zisková, se ukázalo, jako ne příliš přesné. V rozmezí let 1900 až 2000 se totiž reálně zvýšila cena nemovitostí pouze o 24% což činí pouze 0,2% p.a. Nikdo ale nepočítal s tím, že přijde krize a objem půjček klesne a s ním i výnosy, dostaví se problémy s cash flow a bude některým významným investičním společnostem hrozit bankrot případně zbankrotují. Živým příkladem může být například zkrachovalá banka Lehman Brothers, kterou nakonec odmítla zachránit jak americká centrální banka, tak americká vláda. Její nezřízený hon na prodej hypoték mohl být jedním zrnkem do moře, které pak spustilo krizi. Jiným příkladem může být například pojišťovna AIG, kterou ale už americká vláda a centrální banka nenechali padnout. Nebyla totiž viníkem krize, ale její objetí. Americké banky, při honu na hypotéky, jak již bylo zmíněno výše, nebraly žádné ohledy a pojišťovat pak takové hypotéky je předem prohraná válka. Další z možných částí skládačky, která při složení dohromady spustila finanční krizi, mohl být a bezesporu asi i byl přístup americké centrální banky a vlády. Její příliš liberální přístup k monetární politice, příliš nízké úvěrové sazby, za které půjčovala peníze jiným bankám, to vše mělo určitý nemalý vliv na potenciál vzniku krize. Navíc politika vlády, která jasně říkala, že banky by měli při posuzování bonity klienta a schvalování půjček brát zřetel nejen na finance klienta ale i na sociální status. Kdy zákonem z roku 1977 který je platný doposud jasně říká, aby banky provozovaly tzv. subprime půjčky, což jsou v podstatě půjčky nejchudším vrstvám obyvatel, které jsou ale velmi rizikové, protože u nich není vůbec známo, zda vůbec dlužník bude bance svůj závazek schopen splácet. Za toto rozhodnutí nyní nese své důsledky. Zde je znát velký rozdíl mezi Americkým a Evropským hypotenčním trhem. Evropský trh zavedl totiž v tomto ohledu regulační pravidlo, známé jako Basel I případně Basel II. Toto pravidlo se jmenuje podle města Bazileje, kde bylo sepsáno. Jedná se totiž o kritéria klasifikace úvěrů podle stupně jejich rizikovosti. Tyto kritéria sou součástí Evropské bankovní regulace. Podle kritérií Basel II jsou evropské banky povinny své poskytnuté úvěry soustavně klasifikovat a upravit pak podle toho své rezervy. Na to, aby se to vskutku dělo, opět přísně dohlíží orgány bankovního dohledu. Máš hodně mizerně poskytnutých úvěrů, které se ti sotva vrátí? Hleď příslušně zvýšit svůj vlastní 23

24 kapitál, nebo přijdeš o licenci. 16 Dalším rizikovým prvkem amerického úvěrového systému jsou tzv. CDS neboli tzv. CDS (credit default swap), tj. právo vyměnit v dohodnutém poměru úvěr 17, o kterém se banka domnívá, že se může stát nedobytným za náhradu, jež byla dohodnuta při sjednání swapu. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy se banka, která má swap proplatit, dostává do problému s cash flow a nemá dostatek volných peněžních prostředků. Bance Lehman Brothers se stalo právě to. Prodala příliš mnoho CDS, a když měla vyplatit náhrady, dostala se do problémů s financemi a zkrachovala. Stejně tak jako nadměrná prodej CDS zvyšuje riziko finančních problémů, stejný efekt může mít i nevyrovnaný státní rozpočet. Zkusme si přiblížit jen nám všem známé výdaje Amerického rozpočtu. Nemůžou i tyto ohromné sumy peněz vydané na různé věci zapříčinit problémy na finančním trhu? Odkud se všechny tyto ohromné sumy vzaly? Kde USA vzalo zdroje na jejich pokrytí? O tom můžeme jen spekulovat. S velkou pravděpodobností se však dá říct, že si na pokrytí svých horentních výdajů někde půjčila. V úvahu přichází Mezinárodní měnový fond, některá obchodní uskupení států případně bohaté státy samotné. V tabulce číslo 2 nalezneme souhrn nejvýznamnějších výdajů za druhou 4. čtvrtletí roku 2008, kdy docházelo k jedněm z největších propadů na akciových trzích. 16 JEŽEK, T., Za americkou finanční krizí je gigantický morální hazard 17 Tamtéž 24

25 Tabulka 2 Nejvýznamnější výdaje rozpočtu USA za 4. čtvrtletí 2008 Zdroj: [Online] 13. dubna Další, neméně důležitou proměnou ve finanční krizi je psychologický faktor a nálada a kolektivní pocit obyvatelstva. V okamžiku vzniku bubliny je nesmírně důležité, aby obyvatelstvo nezačalo panikařit, až bublina začne splaskávat. Pokud se takto nestane a dojde ke ztrátě víry v bankovní systém, věřitelé s velkou pravděpodobností podniknou run na banky a tím v podstatě podtrhnou negativní vývoj na trhu. Banky, aby byly schopny dostát svým závazkům, vrhnou na trh svoje záložní prostředky a tím přispějí ke krachu celého finančního systému. Na druhou stranu pokud se panika neprojeví a 25

26 věřitelé se budou chovat stále normálně, finanční systém bez problému přečká i velké propady. V následující kapitole bych rád popsal samotný vývoj finanční krize. Jedná se totiž o stěžejní prvek pro pochopení principů vývoje finančních krizí Vývoj krize v USA Nyní už alespoň přibližně víme, co finanční krizi v USA způsobilo. V této části bych rád zmapoval podrobný vývoj této krize. První propady DJIA můžeme pozorovat již v říjnu V té době ještě ale určitě nikdo nepředpokládal, že tento pomalý pokles bude vystřídán mohutnou recesí, možná nejhlubší od velké hospodářské krize. Pokles indexu pokračoval pomalu, až do června kdy se odehrál první větší propad. V tomto okamžiku můžeme mluvit o počínající finanční krizi. V té době již ale Amerika tušila, že předchozí propady nebudou bez následků a začínaly se již projevovat první problémy ve firmách, ikdyž ne ještě veřejně. Následující graf zobrazuje vývoj na americkém akciovém trhu v období duben 2007 až duben

27 Graf číslo 3. Vývoj nejvýznamnější indexů Amerického trhu v období duben 2007 až duben Zdroj: [Online] 28. dubna 2010, , ;compare=^dji+^ixic+^gspc;indicator=volume;charttype=line;crossha ir=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined Z výše uvedeného grafu vyplývá, že americká krize musela být analytiky očekávána a skutečnost, že došlo k tak významnému propadu, byla až důsledkem nesprávných rozhodnutí finančních analytiků a posléze i vliv sociálně psychologický kdy věřitelé ve své snaze zachránit vklady v bankách nebraly ohled na to, co jejich zběsilý úprk do bank způsobí. Za začátek finanční krize můžeme považovat přibližně první týden měsíce září roku V tomto období se dostaly do krachu Americké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac. Jedná se o polostátní agentury, které měly vykonávat dozor nad hypotenčím trhem. Spekuluje se ale, že jejích dozor nebyl dostatečný. Některé finanční instituce prý dokonce prodávaly hypotéky bez prozkoumání příjmů klienta, což je zásadní porušení ustanovení o prodeji hypoték. Dne 7. září pak americká vláda 27

28 ohlásila, že nad nimi převezme kontrolu a zaplatí jejich ztráty ve výši téměř 14 mld. USD. Pod kontrolou státu budou, dokud se je nepodaří stabilizovat a s nimi i celý hypoteční trh. O týden později 15. Září se na finančním trhu objevila další pohroma. Jedna z největších amerických investičních banka Lehman Brothers vyhlásila bankrot a požádala soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Učinili tak po třech dnech nepřetržitých jednání s centrální bankou. Ta se rozhodla společně s vládou nechat banku Lehman Brothers jako jednoho z viníků krize padnout. Odmítli totiž z peněž daňových poplatníků platit ztráty, způsobené špatným hospodařením a špatnou obchodní strategií. Její aktiva v Asii, Evropě a na Blízkém východě se po jednání rozhodla odkoupit japonská Nomura Holdings. Ve stejný den oznámila druhá největší americká bankovní skupina Bank of America, že za 50 mld. dolarů koupí největší makléřskou společnost na světě, společnost Merrill Lynch. Její ztráta za poslední rok tvořila více než 40 mld. dolarů. Další velmi nepříjemná zpráva na sebe nenechala dlouho čekat. Již 17. září oznámila jedna z největších světových pojišťoven American International Group (AIG) úpadek a Americká centrální banka spolu s vládou oznámila, že ji zachrání úvěrem ve výši 85 mld. dolarů. Za to dostane v pojišťovně 79,9% akcií a tím i rozhodující vliv na její řízení a chod. Tyto a další krachy dovedly americkou vládu a centrální banku ke kroku, který byl některými finančníky posléze kritizován. Rozhodli se do ekonomiky napumpovat 700 mld. dolarů jako jednorázovou injekci krachujícím firmám. Jedná se ale o z dlouhodobého hlediska nic neřešící investici. Ba naopak některé podniky mohou dojít k názoru, že je všechno v pořádku, a když bude nějaký problém, stát mi pomůže. Což je v tomto případě sice pravda, ale za poměrně vysoké ceny. Například již výše zmiňovanou pojišťovnu AIG to stálo 79,9% akcií. Navíc to může mít neblahý vliv na inflaci a další ukazatele. Na druhou stranu riziková aktiva, na které je tato suma vyčleněna samy o sobě podporují finanční krizi a bez zásahu zvenčí by se mohlo stát, že se krize rozšíří i do jiných oborů případně bude recese hlubší, než nutně musela být. Zde vyvstává otázka, co je lepší zda hlubší krize s očistným účinkem na nezdravé podniky, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení sociální situace ve státě nebo mělčí průběh recese s hrozícím brzkým opakováním krize z důvodu přílišného přehlcení trhu. 26. září - Vláda uzavřela největší domácí 28

29 spořitelnu Washington Mutual. Bankovní aktiva Washington Mutual koupí za 1,9 miliardy dolarů (přes 30 miliard korun) banka JPMorgan Chase & Co. 18 Výše popsané problémy finančního trhu patří mezi nejdůležitěji. V době o které je výše řeč se do finančních problémů dostalo daleko více podniků než je zde zmíněno. Já jsem zde zmínil jen ty opravdu nejdůležitější. Jejichž pád nejvíce citelně zasáhl finanční trh. Tímto ale krachy a finanční problémy na americkém finančním trhu nekončí. Do dnešní doby na americkém trhu vlivem špatné investiční nebo obchodní strategie zbankrotovalo na 4 desítky bank a investičních společností. Je pravda, že udržet stoupající trend nebylo možné a proto některé banky začaly hazardovat a takto to dopadlo. Následkem tohoto negativního vývoje se opět začaly propadat hlavní burzovní indexy, což mělo za následek, že se centrální banky USA, Eurozóny a Číny dohodly na bezprecedentním snížení úrokových sazeb. Trh se však stále obává negativních dopadů na hospodářství a tak k jeho stabilizaci zatím nedošlo. Dne 9. října 2008 klesl DJIA pod hranici 9000 bodů. Dostal se tak na pětileté minimum. Na tuto úroveň klesl naposledy v roce I v říjnu trs držel svůj sestupná trend i přes pokusy centrální banky zvrátit sestup a tím i hloubku krize a recese. Bohužel této negativní vývoj si začíná vybírat svou daň i na obyvatelstvu. Začíná období utahování opasků a šetření. Všechny velké banky, ty jsou tímto postiženy nejvíce, začínají snižovat svoje režijní náklady. Investiční banka Goldman Sachs Group Inc. plánuje propustit zaměstnanců, tedy zhruba deset procent celkové pracovní síly společnosti. Goldman Sachs je největší investiční bankou na Wall Street a zatím je vnímána jako vítěz finanční krize. 19 Stejně tak jsou na tom i ostatní banky. Největší bankovní skupina v USA Banko of America snížila výplatu dividend na polovinu a zvýšila vlastní kapitál o 10 mld. USD, aby byla lépe schopna čelit případným problémům přinášeným vývojem na finančním trhu. Tento propad již ale není doménou jen finančního trhu. K problémům finančního trhu se přidávají další trhy, které jsou na ten finanční přímo napojeny, například trh s nemovitostmi nebo trh s automobily. Automobilový průmysl začíná pociťovat oslabení a automobilky začínají plánovat snižování výroby a propouštění zaměstnanců případně nucenou dovolenou 18 ČT 24, Finanční krize v USA začala záchranou hypotéčních agentur Fannie Mae a Freddie Mac 19 ČT 24, Goldman Sachs propustí každého desátého bankéře, 29

30 nebo jiné formy úspor. Mezinárodní organizace práce vyčíslila, že finanční krize bude celkem stát 20 milionů pracovních míst. Nezaměstnanost má podle ní nejvíce postihnout právě bankovnictví. Nevyhne se jí ale ani automobilový průmysl, stavebnictví a obchod s nemovitostmi. 20 Dnes již můžeme říct, že předpověď Mezinárodního měnového fondu se vyplnila. Navíc se mimo jimi predikované odvětví projevila i v odvětví developerské, oděvním, zpracovatelském a jiných. V důsledku n toho došlo například ke zvýšení cen benzínu. Tento faktor je jedním, z citelných položek například pro rodiny, kdy rozdíl ve vynaložených prostředcích. Podle mého názoru se vývoj na trhu dal aspoň trochu předpokládat i v těchto sekundárních odvětvích a ta se na to měla připravit a vytvořit si potřebné rezervy na přečkání krizového období. Případně jako některé největší finanční instituce například změnit dividendovou politiku nebo jinak umožnit vznik kapitálu použitelného ke zvládnutí obtíží přinášených problémy na trhu. Další velmi nepříjemnou skutečností, která se objevila v důsledku krize někdy začátkem prosince 2008 je ta skutečnost, že v Americe se úroková míra přehoula z kladné na zápornou. Což v důsledku znamená, že obchodníci přestanou důvěřovat bankovnímu systému a rači investují například do státních dluhopisů. Ty by měly být garantované státm, pokud nepadne stát, dluhopisy budou vymahatelné. Což je u USA nepravděpodobné, že by padlo. Jenže je v tom malý háček, pokud například státu půjčíte na dluhopisech dolarů, zpět dostanete jen Tedy dostanete míň, než vložíte. I přes tuto skutečnost je to jistější, než dávat peníze do bank, kde nemáte záruku vůbec žádnou. Tato silně negativní situace se zatím projevila pouze v USA a doufejme, do Evropy se nedostane. S odstupem času můžeme říct, že se opravdu v Evropě neprojevila. Ve spojitosti s tímto, ale v USA klesla důvěra spotřebitelů v ekonomiku spojených států. V říjnu roku 2008 se dostala téměř na 40 leté minimum. Index důvěry organizace Conference Board klesl na 38 bodů ze zářijových 59,8 bodu, analytici přitom očekávali hodnoty okolo 52 bodů. 21 Přibližně stejně pokračoval vývoj i nadále. Stále krachují slabé podniky, žádají stát a centrální banku o poskytnutí půjčky, aby zaplácnuli svůj dluh a mohli pokračovat dál. Vláda pak má moc rozhodnout zda opravdu pokračovat budou nebo ne. Komu 20 Tamtéž 21 ČT 24, Spotřebitelská důvěra v USA je na historickém minimu (24, 2008) 30

31 poskytnou záchranou ruku nebo ne. Tento stát se na krátkou dobu dostal do problémů, které způsobila uměle nastartovaná poptávka po hypotečních úvěrech problémové vrstvě obyvatelstva, nakupování nezdravých aktiv a docela možná i machinace v účetnictví nebo alespoň nepřesné zobrazení některých klíčových informací. Následoval propad burzovních indexů, zhroucení hypotečního trhu a trhu s nemovitostmi. Postupně se krize rozšířila i do některých dalších odvětví a zpomalila tak růst HDP případně dokonce se dostala ekonomika na nějakou dobu i do recese. V této kapitole jsem popsal Americkou finanční krizi. Její vznik, vývoj a dopady. Osobně si myslím, že v USA se ještě o jakousi finanční krizi jednalo, Krach investiční banky Lehman Brothers a pojišťovny AIG nebyl určitě pro trh přínosem, avšak pokud srovnáme tuto krizi s krizí na konci 30. let 20. Století, rozhodně dojdeme k názoru, že naše finanční krize je spíš jen její zárodek, než ona sama krize. V následující kapitole se budu věnovat obdobnému problému, ale ve vybraných evropských zemích z důvodu nejen časově posloupné možnosti porovnat, ale i lineární možnosti porovnání. 31

32 5. Finanční krize v Evropě 5.1. Příčiny finanční krize v Evropě Příčiny finanční krize v Evropě jsou úplně zřejmé. Jedná se totiž hlavně a to v první řadě o globalizaci a propojení jednotlivých ekonomik navzájem. Původně americká krize se tak díky propojenosti ekonomik postupně šíří do celého světa, ne jen do Evropy. V neztenčené míře zasáhla i například Japonsko, Čínu a oslabila i rozvoj tzv. Asijských tygrů. Zasáhla i takové země jako je například Rusko se svou protekcionistickou politikou. Jejím důsledkem byl vyvinut tlak producenty a vývozci ropy na zvýšení ceny ropy stejně jako paliv například zemního plynu. Stejně tak jako byly zasaženy téměř všechny státy, byly zasaženy i všechny významné podniky na určitých trzích. V Evropě se jednalo hlavně o trh finanční, automobilový a dále pak o developerské projekty v důsledku snížení ochoty bank poskytovat větší sumy peněz na delší dobu. Navíc klesly i výnosy bank u investic do akcií a z investic celkově, což znázorňuje tabulka číslo 3. Tabulka číslo 3, Výsledky zahraničních bank za třetí čtvrtletí 2008 Zdroj: [Online] 28. dubna 2010, 32

33 Klesla tak cena nemovitostí. Některé státy byly nuceny požádat o pomoc mezinárodní měnový fond. Pomineme li finanční krizi v USA, můžeme spekulovat o tom, že by se v Evropě žádní krize nekonala a pokud ano tak jen ve velmi omezeném měřítku. Příčiny vzniku krize USA jsem již popsal výše, proto je zde nebudu opakovat. Zde bych se rád zaměřil spíše na samotný průběh krize ve vybraných státech a Evropské unii jako celku a pak také samozřejmě bych rád zmínil průběh krize v naší vlasti, České republice. Příčiny finanční krize v Evropě jsou neméně důležité jako příčiny krize v USA. Poskytují nám srovnání stejného problému relativně ve stejném čase na různých místech proto bych rád pokračoval podobně jako výše u krize v USA popisem vývoje krize v Evropě, Umožní nám zmíněné srovnání Průběh finanční krize v Evropě Průběh finanční krize v Evropě se dá v podstatě rozdělit na dvě strany. Na jedné straně jsou státy, které finanční krize nepostihla nebo postihla jen lehce, tak že to byly v rámci možností schopny zvládnout víceméně samy a na státy, které byli finanční krizí postiženy více, a potřebovaly pomoc zvenčí, případně musely dokonce vyhlásit státní bankrot, nebo se k němu velmi přiblížily. Nyní bych se rád zabýval podrobnějším vývojem krize v Evropské unii. Následujících částech, bych rád popsal několik vybraných států v Evropě a dopady finanční krize na jejich ekonomiky. Tento prvek je důležitý pro popis krize v různých částech Evropy Vývoj finanční krize na Islandu Tato malá ostrovní republika s přímo demokratickým politickým uspořádáním má poměrně rozvinutou infrastrukturu a na světových finančních trzích se prezentuje jako velmi silná. Podle údajů z roku 2007, byla dokonce 4. nejvýkonnější ekonomikou na světě, co se týče HDP přepočteného na jednoho obyvatele. Přesto byla tato maličká 33

34 republika zasažena finanční krizí s nebývalou intenzitou. Troufám si dokonce tvrdit, že byla možná i nejhůře zasaženou zemí v Evropě vůbec. Pro pochopení tak fatálních důsledků finanční krize na Island je nutné se vrátit o několik let na zpět. Islandská ekonomika se v poslední době mohutně rozběhla. Inflace se pohybovala okolo 5%, nezaměstnanost klesla pod 1%. Rozpočet překračovali o 10%. Tyto čísla na první pohled vypadají velmi pěkně a lákavě. Nejen jako výsledek hospodaření, ale i pro potenciální investory. Co již ale není tolik zřejmé, je důvod proč se toto stalo. Island expandoval. Islandské firmy, v důsledku levných úvěrů expandovaly za levné peníze na starý kontinent a zkupovaly zde na dluh vše co jim přišlo pod ruce. V této době se Islandský majitel objevil například v českém potravinářském magnátu Hamé. Toto ale mělo i svoji negativní stránku. Dluh islandských bank za období od roku 2004 do 2007 stoupnul téměř pětinásobně na téměř 61 mld. amerických dolarů. Aktiva tří největších islandských bank vzrostla pětinásobně, úměrně pak na zvyšujícím se dluhu. Dluh bank nakonec přerost pětinásobek ročního HDP. (V roce 2007 to bylo přibližně 11 mld. USD) Tento dluh nemohla maličká republika a její daňový poplatníci dlouhodobě zvládnou. Při příchodu americké krize na hypotečních trzích bylo jen otázkou času, kdy se někteří velcí dlužníci dostanou do finančních problémů a nebudou schopni dostát svým závazkům. Následkem toho pak začaly mít finanční problémy i jejich věřitelé tedy velké islandské banky. Toto destabilizovalo islandský finanční trh na tolik, že islandská koruna ztratila téměř polovinu své hodnoty vůči euru, což velmi znesnadnilo splácení úvěrů v zahraničních měnách. 3 největší islandské banky toto nezvládly a stát nad nimi musel převzít kontrolu. Vzhledem k nehorázně vysokým dluhům bank však neměl dostatek disponibilních prostředků k tomu, aby banky sám zachránil. Požádal tedy Mezinárodní měnový fond a okolní státy o pomoc. Tento a jiné důvody přivedly stát téměř ke státnímu bankrotu. Hospodářský růst byl zastaven a podle odhadů se mohl propadnout přibližně o 10%. Inflace se dostala do dvojciferných čísel, zvýšila se zaměstnanost. Island se z této tvrdé rány vzpamatovávat ještě dlouhá léta. Jeho osud ale mohl do jisté míry postihnout jakýkoliv stát s vysokým veřejným dluhem. U Islandu však hrálo roli více faktorů například malý počet 34

35 obyvatel. V následující tabulce jsou popsány základní makroekonomické ukazatele Islandu v posledních letech. Tabulka 4 Hrubý domácí produkt Islandu - objem a meziroční přírůstky Zdroj: [online] dne 28.dubna 2010, Vývoj finanční krize v Evropské unii Předem bych rád podotkl, že vývoj v Evropské unii nebyl vůbec obdobný jak v USA, kde centrální řízení zaručilo silně obdobný vývoj u všech členských států USA. Zde byl vývoj velmi odlišný u některých států. Markantní rozdíly byly mezi východní Evropou a západní Evropu, i když se zde najdou věci, které vývoj v obou polovinách spojují. Těžce postižené státy byly v celé Evropské unii nezávisle na poloze nebo vyspělosti. Německo: I nejvýkonnější Evropská ekonomika Německo byla zasažena finanční krizí. Důvody byly v podstatě stejné jako v celé Evropě. Hlavním důvodem byla provázanost s jinými ekonomikami. Němci, stejně jako všichni ostatní věřitelé také podnikly kroky, vedoucí k výběru hotovostí z bank a snížení důvěry v bankovní systém. Následkem toho se pak přiblížilo několik finančních ústavů krachu a vláda musela zakročit. Uvolnila na boj s krizí 30 mld. eur. Navíc se Německo podílelo na globálním plánu boje s finanční krizí stejně jako například Velká Británie. Německý parlament dokonce schválil opatření, které má v budoucnu přenést výdaje na záchranu krachujících bank 35

36 z daňových poplatníků na samotné banky. Toto by mělo být provedeno prostřednictvím speciální daně pro banky, která by se ukládala do fondu zřízeného specielně pro tento účel. Z něj by se pak, v podstatě z peněz naspořených bankami vyplácela bankám pomoc v nouzi. Stejně tak zvažují i změnu zákona o platební neschopnosti. Změna se bude týkat jen největších bank, jejichž krach by mohl destabilizovat celý finanční systém v Německu. Německá ekonomika byla zpomalena, tempo růstu HDP sníženo. Vývoj Německého HDP v závislosti na krizi nalezneme v tabulce číslo 5 Tabulka číslo 5. Vývoj Německého HDP Zdroj: [online] dne 28. dubna 2010, Francie Francie prodělala krizi stejně jako jiné Evropské státy. Byly postiženy největší finanční instituce v zemi. Záchranný plán Francie, jak zachránit svůj finanční trh se opíral o 2 pilíře. Prvním z nich je 320 mld. eur poskytnutých jako záruky za mezibankovních vkladů a 40 mld. eur určených na přímou pomoc bankám. Tento krok měl zároveň 36

37 stabilizovat trh a obnovit důvěru v bankovní systém. Toto však nebylo jediné opatření směřující dále do ekonomiky. Opatřeními směřující do ekonomiky byly zejména: podpora částečné zaměstnanosti a vzdělávání paušální příspěvek pro zaměstnance nedostatečně chráněné v případě ztráty zaměstnání podpora mladých lidí a nejchudší části střední třídy daňové úlevy politika inovací (zaměření např. na nanotechnologie) a další V celkové výši přesahující 26 miliard euro. Vláda hodlá investovat dalších 6 miliard euro na podporu automobilového průmyslu. Ale jen pod podmínkou zachování pracovních míst. Součástí plánu je i zavedení šrotovného ve výši 1000 eur na vozy s nízkými emisemi, při sešrotování víc jak deset let starého auta. 22 Finanční krize ale nepostihla jen banky ale i veřejnou správu. Ve Francii je legislativně převedena velká část výdajů na neziskový sektor na úroveň nižších správních středisek. Ty je mají hradit z výnosů daní, které jim plynou. První problém ale nastává v okamžiku, kdy se projeví krize a příjmy z daní začnou klesat. Dalším problémem se ukazuje způsob, jakým si tyto střediska pořizovala kapitál na další rozvoj jimi spravované infrastruktury, školství, zdravotnictví apod. Jednalo se totiž o tzv. strukturované úvěr. Představují finanční konstrukci, kde úrok se odvíjí od kurzu zahraniční měny, nejčastěji japonského yenu. Úroková sazba se v počátku pohybuje dokonce blízko nulové hodnoty, ovšem vždy existuje velké riziko související s volatilitou kurzu (kolísání výnosové míry kurzů, čím vyšší volatilita, tím větší je riziko ztráty). Pokles kurzu euro/yen v posledním roce vedl k nárůstu úrokové sazby v některých případech až na 25 %. 23 Tyto úvěry se v době krize mohou stát velmi zrádnými a pro dlužníky i smrtícími. 22 ŠUJANOVÁ, P., Příčiny a důsledky krize na finančních trzích s Gillas, W., Finanční krize a její dopady na francouzské obce 37

38 V současné době je Francie jednou ze 3 nejvýkonnějších ekonomik v Evropské unii. Současně je však největším dlužníkem. Její dluh dosahuje až 75% ročního HDP. Vývoj HDP můžeme sledovat v tabulce číslo 6. Tabulka číslo 6. Vývoj HDP Francie Zdroj: [online] dne 28. dubna 2010, Další důsledek finanční krize se aktuálně projevuje. Jedná se o hrozbu snížení ratingu. Francii hrozí, že přijde o svůj rating AAA. Tento rating vyjadřuje schopnost státu dostát svým závazkům. V současné době hrozí odebrání nejvyššího ratingu také Španělsku a Velké Británii. Velká Británie Velká Británie, podle srovnání světových ekonomik průběžně 6. Nejvýkonnější ekonomika světa a po Německu a Francii 3. Nejvýkonnější ekonomika v Evropě. Přesto ani jí se finanční krize nevyhnula. Za začátek finanční krize ve Velké Británii lze považovat krach a následné převzetí banky Northern Rock. Toto se stalo již v únoru roku Tento krok považovala Britská vláda spíše za prevenční, aby se krize nerozšířila do celého bankovního sektoru. Tomu se však vládě nepovedlo zabránit. Banku Northern Rock ještě ten rok následovala banka Bradford & Bingley. Také tato banka se dostala do finančních problémů a musela být znárodněna. Finanční problémy se ale nedotkly jen těchto bank. Do problémů se ale nedostaly jen tyto dvě banky. Problémy nakonec zasáhly celý trh. Do problémů se dostala například i 38

39 hypoteční banka HBOS, která byla nakonec převzala finanční skupinou Llods TSD. Toto však nemělo požadovaný úspěch. Proto se rozhodla Velká Británie jako jeden z prvních států v Evropě otevřeně intervenovat proti probíhající finanční krizi a sestavila plán na podporu své ekonomiky a co nejrychlejší překonání finanční krize. Průběh finanční krize nakonec zasáhl Velkou Británii drtivým způsobem. Růst její ekonomiky se téměř zastavil. Velká Británie naplnila předpovědi ekonomů o silném zpomalení tempa ekonomiky. Ve druhém čtvrtleté letošního roku vzrostl britský hrubý domácí produkt jen o 0,2 procenta. Meziroční tempo růstu zpomalilo na 1,6 procent z 2,3 procenta v předchozím čtvrtletí. Informuje o tom agentura Reuters. Meziroční růst je nejnižší za poslední tři roky a meziměsíční je dokonce nejslabší od krizového roku Data oznámil britský statistický úřad. Ačkoliv byla data očekávaná, tamním centrálním bankéřům značně ztížila pozici, neboť i ve Velké Británii se zvyšuje inflace. 24 Následkem toho byla Britská centrální banka (Bank of England) donucena snížit úrokové sazby. Toto rozhodnutí bylo spolu s dalšími i součástí balíčku britského ministerského předsedy Gordona Browna na posílení Britské ekonomiky. Gordon Brown se spolu s evropskými zeměmi a USA navrhl strategický plán pro globální boj s finanční krizí. Ten spočíval hlavně ve co nejrychlejší stabilizaci finančních trhů a bankovního systému včetně co nejrychlejší obnovení důvěry věřitelů ve spolehlivost bankovního systému. Dalším krokem by pak mělo být opravení slabých stránek, které finanční krize ukázala. Jedná se hlavně o způsob bankovního dozoru a regulace. V USA se totiž ukázala bankovní regulace jako vysoce nedostačující a nepružná vůči dynamicky se rozvíjejícímu trhu. V roce 2009 HDP poklesl o 4,9%. Relativně nízká inflace umožnila Bank of England snížit úrokovou sazbu na historickou minimální úroveň (na 0,5% v roce 2009 z 5,5% v roce 2007). Někteří ekonomové upozorňují, že krize nesplnila svou korekční roli a byla utlumena uměle masivními zásahy vlády. Podle tohoto (menšinového) názoru hrozí nejen Británii dvojitá recese tvaru "W", kde za uměle vyprovokovaným oživením může nastat další propad ekonomiky na neupevněných základech. To je jeden z důvodů, proč Británie patří k zastáncům obezřetného odstraňování finančních stimulů 24 Cvrček, M., Velká Británie míří k recesi. HDP vzrostl jen o 0,2 procenta 39

40 do ekonomiky a tato země prosazovala "slow exit strategy" i na summitu G20 v Pittsburghu v září Rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu na fiskální rok 2009/2010 ve výši 12,4% HDP je mezi zeměmi G20 nejvyšší a proporčně zastíní i 1,4 bilionů USD, které budou na konci roku chybět v americké státní kase. Celkový veřejný dluh Velké Británie narostl z 29% HDP v roce 2002 na 60% HDP začátkem roku 2010, tj. výrazně přes deklarovaný strop 40%. Vítěz parlamentních voleb v květnu 2010 tak bude muset řešit nelehké dilema, jestli splácet státní dluh výprodejem majetku, utažením opasků veřejné správě, anebo celoplošným zvýšením daní, což by mohla být pro ekonomiku těžká rána. 25 Další informace nám podává tabulka číslo 7 popisující makroekonomický vývoj Velké Británie v letech 2005 až Tabulka číslo 7: Základní makroekonomické ukazatele Velké Británie v letech 2005 až Zdroj: [online] dne 28. dubna 2010, Finanční krize zasáhla Velkou Británii velmi markantním způsobem, snížila výkon její ekonomiky a markantně zvýšila její zadlužení. Tento testament ponesou na svých bedrech následovních jak na poli ekonomickém tak i politickém. 25 Velká Británie: Ekonomická charakteristika země 40

41 Česká republika Česká republika jako malá, otevřená ekonomika zaměřená hlavně na vývoz. Ekonomické dopady jsou obdobné jako v jiných státech. Zpomalení ekonomiky, propad vývoje HDP, případný eventuální propad. Vývoj HDP můžeme sledovat v grafu číslo 4. Graf číslo 4 Vývoj HDP České republiky v letech 2008 a 2009 Zdroj: Český statistický úřad Samotný bankovní systém nebyl téměř zasažen. Přesto že všechny naše banky mají zahraniční matky problémy ze zahraničí téměř nebyly zaznamenány. Krize se projevila pouze ve zdražení hypotečních úvěrů a jejich významnější a podrobnější zkoumání, což s sebou nese i jejich snížený počet. Navíc v českém bankovním systému je procento financování hypotečních úvěrů klientskými depozity vyšší, než 100% což zvyšuje výrazně stabilitu a důvěryhodnost trhu. Přesný vývoj nalezneme v grafu číslo 5. 41

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř Příčiny, průběh, důsledky globální hospodářské krize www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres TEORIE -FINANČNÍ KRIZE krize měnová (currency crisis), krize bankovní (banking crisis),

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Jak vzniká inflace Proč je inflace

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů AUTOR Mgr. Helena Kopřivová ČÍSLO MATERIÁLU 11_D_Kop_01_6 DATUM VYTVOŘENÍ 10. 11. 2012 DRUH UČEBNÍHO

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany Monitoring 20.8.2014 Sazby hypoték nadále klesají Průměrná úroková sazba hypoték v červenci dále klesla na 2,72 procenta, a dostala se tak opět na nejnižší hodnotu za dobu sledování ukazatele. Předchozí

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více