CO ZUSTALO Z VODNÍCH MLÝNU. Irena Veverková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO ZUSTALO Z VODNÍCH MLÝNU. Irena Veverková"

Transkript

1 CO ZUSTALO Z VODNÍCH MLÝNU 2 Irena Veverková

2 CO ZUSTALO Z VODNÍCH MLÝNU 2 Irena Veverková Pavel Vychodil Jiří Karas text fotografi e kresby Vydavatel Přemyslovské střední Čechy o. p. s. Irena Veverková 2014 Pavel Vychodil 2014 Jiří Karas 2014 Sazba a grafická úprava Ivo Horňák Tisk Tiskárna Kočka Slaný, 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Foto na titulu: Debrno Foto na zadní straně: Podhol Foto na straně 1: Klobuky 3

3 4 Suchdol, čp. 16, mlýn zvaný Trojanův

4 Úvod Často se říká, že pás vesnic a měst kolem Prahy je zvláštní svět, úplně jiný než zbytek Středočeského kraje, a je to určitě pravda. Třicet, čtyřicet kilometrů od hranic hlavního města nenajdete kolonie jednotvárných domků ani obrovské škatule logistických center, i těch aut není tolik a před skromnějšími domky neparkují audiny, bavoráky a oktávie, ale většinou něco menšího japonské, německé či korejské provenience, ojetá fabie, někdy i favorit nebo otřískaná stodvacítka. Slánsko je kousek za hranou toho zvláštního světa a kontrast zvyšují rozdíly, které jsou mnohem staršího původu. Zkuste se postavit na břeh třeba Knovízského a Únětického potoka. Knovízský valí své vody pomalu údolím na severovýchod a vodu cestou spíš ztrácí v okolních rákosech, Únětický je rychlá, vodou bohatá bystřina s mnoha peřejemi. Je to trochu zvláštní, ale v těsném sousedství hlavního města se uchovalo větší zalesnění než na Slánsku, lesy dávají potokům víc vody než suchá pole a i dnešní překotný rozvoj obcí v sousedství metropole vodám potoků spíš pomáhá, protože do nich přímo stékají deště ze zpevněných ploch. V prvním díle našeho putování po vodních mlýnech jsme viděli, jak dobře dovedli naši předkové hospodařit s vodou i na těch tocích, kde jí bylo málo. Rychlý proud Únětického a ještě mohutnějšího Zákolanského potoka i jejich přítoků měl sílu roztáčet kola desítek mlýnů. Do dnešních dní se v původní podobě a roli neuchovaly, některé zanikly a byly zbořeny, většina je přetvořena na obytná stavení, ale v několika zůstala aspoň část mlynářského řemesla. A tak se můžeme vydat na cestu k nim a představit si, jak to kolem mlýnů vypadalo řekněme před sto lety, kdy energie potoků sloužila lidem žijícím ve vesnicích, které byly tehdy od Prahy na půl dne cesty. A kdyby vám bylo při pohledu na zašlou dobu klapajících mlýnů smutno, podívejte se do vody potoků. Pokud se zrovna nesplavovala po bouřce hlína z polí, uvidíte každý kamínek na dně. Jaroslav Huk předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy o. p. s. Podhol, čp. 12 3

5 4 Násypka, Únětice, čp. 11

6 Mlýny Mlýny patřily od nepaměti k životu české vesnice. Jedna z nejstarších věrohodných zmínek o existenci mlýna se vztahuje k našemu kraji, k Únětickému potoku. Zmínku o mlýnu najdeme v listině kanovníka Zbyhněva ve 12. století v souvislosti se založením kostela v Úněticích. Vlastnictví mlýnů bylo zpočátku privilegium vrchnosti, které však bylo vázáno povinností sjednat si na tuto práci vyučeného mlynáře. Díky důležitosti řemesla pro společnost je celkem logické, že mlynářský stav býval od pradávna vážený a vyučený mlynář požíval ve svém okolí úcty pro svoje znalosti a dovednosti. Do mlynářské historie se nesmazatelně zapsal císař a král Karel IV. zřízením soudu přísežných mlynářů zemských s pravomocí, kterou se nemohlo honosit žádné jiné řemeslo. Zmiňovaný soud měl pevně stanové předpisy, které platily pro všechny mlýny, a jmenovaní odborníci rozhodovali především ve sporech týkajících se svádění a užívání vody, stanovení měr jezů a žlabů. Díky své vysoké profesionalitě požíval soud vážnosti nejen doma, ale i v cizině, především při sporech o jezy a vodní značky. Jako důkaz pro naše tvrzení uveďme rok 1548, kdy žádal král Ferdinand I., aby byli od tohoto soudu vysláni čtyři mlynáři znalci na urovnání sporu mezi Uhry a Štýrskem o vodu na jezech. Soud přísežných mlynářů působil v království více než čtyři stovky let. Zrušen byl až císařem Josefem II. Mistr mlynář musel při své práci zvládnout řadu technických dovedností. Vedle kompletní stavby mlýna ho jeho mistrovský list opravňoval ke stavbě všech zařízení poháněných vodou, jako byly papírny, vodárny a dílny ke zpracování sukna či kůží (jirchářské). Mistři mlynářští byli plně kvalifi kovaní i pro stavbu mostků, vyvádění vody ze sklepů a spravování jezů. Vzhledem ke všem skutečnostem se nemůžeme divit, že mlynářské řemeslo si dodnes uchovalo jakési kouzlo výjimečnosti a tajemnosti, k čemuž přispěla i skutečnost, že mlýnské lokality byly zakládané s respektem k okolní přírodě a poloze vodního toku. Velký spád míval obvykle potok či řeka v málo přístupných místech. Proto stojí řada bývalých mlýnů pod strání v hlubokém údolí, mnohdy daleko od obce a silnice, obvykle na samotě nebo na samém okraji vesnice. Přes všechna úskalí a dějinné peripetie, jimiž mlynářská historie prošla, zůstává minulost jednotlivých mlýnských lokalit zajímavá i pro dnešního člověka. Dodnes u našich předků obdivujeme jejich znalost přírodních jevů a schopnost využívat přírodní zákonitosti při stavbě vodních děl. Zbytky vodních děl, vysledovatelných dodnes v přírodě, na nás nepůsobí rušivě, ale svým vzhledem krajinu obohacují. A tak i dnes můžeme ob- Hostouň, čp. 83 5

7 Od počátku 20. století byla vodní kola postupně nahrazována turbínami. Únětice, čp. 21 6

8 divovat systém náhonů, stavidel a odtokových struh, které odváděly potřebnou vodu zdroj energie na vodní kola (později turbíny), aby po vydání své energie byla voda opět vrácena potoku. Romantické představy posilují i pohádky a vyprávění o událostech ve mlýně. Mlýn na samotě býval pro takové historky ideální. Mnohým z nás se při pohledu na takové místo vybaví Jiráskova Lucerna a oba vodníci, jak starý ubručený Ivan, tak mladý zamilovaný Michal, rozvěšující mašle kolem náhonu, aby přilákal krásnou Haničku ke splavu. Život ve mlýně však nebyl zdaleka tak idylický, jak by se nám mohl dnes jevit. Mlynář měl zodpovědné postavení a záleželo jenom na něm, jak příslušné hospodářství prosperovalo. Při práci byl odkázaný na svoje znalosti a pomoc mlýnské chasy. Ve vesnici patřil mezi nejvzdělanější lidi, a tak je zcela logické, že dbal o vzdělání svých potomků. Každý majitel si byl vědom, že mlýn mohl zdědit jenom jeden ze synů. Z rozhodnutí otce hlavy rodiny odcházeli ostatní synové na studia. Jistě nás nepřekvapí, že řada českých intelektuálů vzešla právě z tohoto prostředí. K historii mlynářství neodmyslitelně patří nejen vznik, ale i zánik mlýnských lokalit. Nejvíce mlýnů máme doložených k roku Tehdy bylo v Čechách napočítáno 6676 vodních mlýnů. Od tohoto roku začal jejich počet trvale klesat. Vzhledem k předchozím faktům je třeba připomenout, že se v naší publikaci zmiňujeme o mlýnských lokalitách, které nalezneme zapsané ve vodních knihách 1, založených v 70. letech 19. století, v dobách největšího rozkvětu tohoto řemesla. Vodní knihy byly jakousi analogií ke známějším knihám pozemkovým a úředně mapovaly ty usedlosti, jejichž majitelé měli právo nějakým způsobem nakládat s vodou. V knihách najdeme údaje jak o mlýnech nebo vodních pilách, tak i o cukrovarech, zapsána jsou i jednotlivá vodní družstva, která vznikala na počátku 20. století v souvislosti s vodními díly, jako byly vodovody. Pokud hledáme informace o mlýnských lokalitách, dozvíme se nejen přesnou polohu každého z mlýnů, ale i základní technický popis, který byl nezbytný pro chod mlýna a především pro užívání vodního práva. Zápisy vždy obsahují takové informace, jako je povolená výška zadržované vody, povinnosti mlynáře (udržovat jak náhon, tak jalový potok), místo splavu a jezu, počet stavidel na potoce a podobně. Najdeme i průběžné zápisy, které zmiňují vlastníky usedlosti či zápisy o revizi vodní značky. Vzhledem k technickému pokroku a následné racionalizaci výroby začaly malé vodní mlýny, navlečené jako per- 1 Vodní knihy jsou vedené podle Nařízení č. 52 ze dne 20. září 1872, Zákoník zemský království České. V tomto úředním nařízení je i vzor pro vedení evidence a vyjmenována veškerá dokumentace související s vodní knihou. Podhol, čp. 12 7

9 8

10 ličky na modré stužce potoků, postupně ve třicátých letech 20. století ztrácet svůj význam. Jejich funkci převzaly parní velkokapacitní mlýny, nezávislé na vodních tocích. Moderní strojní zařízení a tovární mlýnská výroba mouky s vysokou produktivitou práce pro většinu malých vodních mlýnů předznamenala konec. Největší úpadek však zaznamenaly vodní mlýny v období druhé světové války. Protektorátní správa vybrala pouze několik mlýnských lokalit, v nichž se mohlo pod dozorem mlít a dokonce pod dozorem se i šrotovalo. Jak taková situace v době války vypadala, se nám dochovalo v jednom z kronikářských zápisů pro rok 1941: V tomto měsíci zablokovány jsou domácí šrotovníky našich hospodářů. Žádný nesměl bez úředního povolení ani odpadové zrní šrotovat. O povolení musel každý žádati na Okresní úřad ve Slaném. 2 Když povolení jednotlivci ku šrotování došlo, určil obecní úřad člověka, který před šrotováním šrotovník odblokoval a po sešrotování zase zablokoval. Dále měl dbáti, by nebylo více šrotováno než bylo úředně povoleno. 26. listopadu ustanoven byl okresním úřadem den, kdy bylo možno na mlecí výkaz jeti do mlýna. Věc tato prováděla se takto. Okresní úřad přidělil určité obce některému mlýnu 3 Zároveň byly rozděleny tzv. mlecí dny pro jednotlivé vesnice. Obecní zásobovací komise vystavila pak každému samozásobiteli mlecí povolení, kde byl uveden počet osob. Na každou osobu bylo povoleno semlít 14 kg pšenice nebo žita na jeden měsíc. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem strážníka a za přísných bezpečnostních opatření. Jak vyplývá z předchozích řádek, obvyklý život ve mlýně se během válečných let změnil a mlýn se stal nedobytnou pevností, jehož činnost byla buď omezena, nebo přímo zakázána. Povolené mlynářské úkony se odehrávaly pouze pod bdělým pohledem pověřených úředních osob. Obvyklý společenský život, tradičně se odehrávající v šalandě v dobách minulých, byl zapovězen. Vzhledem k popsané situaci ve mlýnech se nelze divit, že v roce 1945 řada majitelů již nepožádala ani o obnovení živnosti, ani o právo nakládat s vodou. Defi nitivní tečku za historií malých vodních mlýnů pak učinily změněné společenské poměry v roce Z vodních mlýnů se staly obyčejné zemědělské usedlosti s romantickým přídechem mlynářské historie. 2 Citace se vztahuje k obci Honice, která spadala pod OkÚ Slaný. Jednotlivé obce musely žádat u příslušného okresního úřadu podle svojí okresní příslušnosti. Poznámka autorky. 3 Pamětní kniha obce Honic, zápis pro rok SOA v Praze, SOkA Kladno, fond Obecní úřad Honice, kronika obce , nestránkováno, zápis pro rok Vozík na pytle, Únětice, čp. 11 9

11 Dorovnávací nádrž, Hřebeč, čp. 20 Mlýnský kámen, Stehelčeves, čp. 32 Rybniční zátka, Hřebeč, čp

12 Terminologický slovníček technických pojmů Dorovnávací nádrž u málo vodnatých toků nádrž, která zadržovala vodu, aby po spuštění mlýna bylo možno mlít několik hodin. Jalový potok původní koryto vodního toku, z něhož se od jezu odváděla část vody do náhonu. Jez jedná se o hráz, jež se táhne přes vodu (vždy šikmo) k účelu zadržení vody, skládá se ze dřeva a kamene. První místo na potoce, kde se odděloval potok a náhon vodní právo mlynáře. Potok plynul v původním korytě a uměle vybudovaným náhonem byla část vody přiváděna na mlýnské kolo. Lub ohraničení mlecího kamene ležáku zabraňující úletům z mleté mouky. V lubu byl jeden otvor, jímž se namletá mouka sypala do pytle. Mlýnská hranice místo na úrovni palečního kola směrem do stavení, oddělující pohon mlýnských strojů od vlastní mlýnice. Mlýnská hranice Náhon uměle vybudovaná vodní strouha přivádějící vodu do mlýna. Délka náhonu bývala různá a výška hladiny vody se regulovala pomocí stavidel. Paleční kolo kolo umístěné na jedné ose s kolem vodním. Je osazeno v mlýnici, tedy v suché části mlýna. Roztáčelo mlýnské stroje pomocí dřevěných palců (připomínajících zuby) zapadajících do pastorku. Stavidlo sloužilo k regulaci průtoku vody do mlýna. Na náhonu mohlo být i několik stavidel. V zápisech ve vodní knize je uveden vždy počet stavidel patřících ke mlýnu a místa jejich osazení. Mlýnské kameny běhoun (horní mlecí kámen) je spojen s pohybujícím se vřetenem. Ležák (dolní mlecí kámen) nehybně leží v lubu. Otvorem v lubu jde rozemleté obilí do pytle, jenž se prudce klepe, poháněn zvláštním strojem. V našem kraji byly používány kameny z okolí Kamenných Žehrovic nazývané žehrováky. V pozdější době se používaly tvrdší kameny dovezené z Francie, u nichž byl menší otěr. Jez, Hřebeč, čp. 20 Palec z palečního kola 11

13 Ukázky vodních značek Triér, Únětice, čp

14 Svrchní voda voda z vantrok padala na mlýnské kolo shora. Na potocích, které sledujeme, byly všechny mlýny postaveny na svrchní vodu. 4 Šalanda místo, kde v noci spala čeládka, přes den se v místnosti shromažďovali mleči, kteří čekali na svoji mouku. Transmise systém převodních řemenů, jejichž prostřednictvím se uváděly do chodu mlýnské stroje. Triér stroj na čistění zrna. Umělecké mletí během 19. století došlo k velkým technologickým změnám, kdy se ustupovalo od českého mletí a postupně se přecházelo na dokonalejší formy mletí, označované jako umělecké nebo francouzské. Mlátička obilí, Černý Vůl Vantroky místo, odkud padala voda z náhonu přímo na kolo. Vodní kolo dřevěné kolo, na jehož lopatky padá voda. Kolo visí na dubové hřídeli, ta visí na čepech v lůžkách. Vodní značka většinou kovový hřeb, jehož hlava byla opatřena vyraženým monogramem majitele mlýna. Značka se osazovala na viditelné místo v blízkosti stavidla. Jejím prostřednictvím se regulovala výška vodní hladiny. Umístění značky prováděla pověřená komise. O osazení byl učiněn zápis ve vodní knize. Mlýnská čeládka (Pracující ve mlýně) Mládek vyučený mlýnský dělník. Pan otec nejvýše postavený muž ve mlýně, jenž byl většinou i majitelem usedlosti, popřípadě měl tuto usedlost v pachtu, či ve vlastnictví formou emfyteutického práva. 5 Prášek mlynářský učeň. Stárek druhá nejdůležitější osoba. Stárek zodpovídal za kvalitu semleté mouky. 4 Pokud byl vodní tok s dostatkem vody, tedy pokud se jednalo o silné říční proudy, pak v těchto místech vznikaly vodní mlýny na spodní vodu, kdy kolo roztáčel silný proud řeky. 5 Emfyteutické právo tzv. německé právo zákupní. Kolo z transmise, Únětice, čp

15 14 Únětický potok

16 Potoky v krajině Krása české krajiny spočívá v její pestrosti. Během několika málo kilometrů se střídají rozkvetlé louky, zelené lesy, obdělávaná pole, barevné zástavby vesnic a měst, vše doplněné modrými lesknoucími se hladinami potoků, říček a řek. Kouzlo vytvořené neomylnou rukou přírody pak doplňují umělé vodní plochy rybníků a přehrad, organicky splývající s dílem přírody. Buštěhradský potok pramení v Buštěhradě, prochází osadou Bouchalka, obcemi Zájezd a Libochovičky. U obce Kováry se z levé strany vlévá do Zákolanského potoka. Potok je na několika místech zatrubněn, délka toku 6 km. Drobný vodní tok. Dřetovický potok pramení v Kladně v nadmořské výšce 334 m, ústí zleva do Zákolanského potoka nad Budčí ve výšce 234 m nad mořem, plocha povodí 30,1 km 2, délka toku 10,3 km. Lidický potok pramení v lese na katastru Kročehlav v místech zvaném Bažantnice. Teče východním směrem okolo Netřeb do obce Hřebeč. Za Makotřasami se vlévá do Zákolanského potoka, plocha povodí 14 km 2, délka toku 4,5 km. Drobný vodní tok. Únětický potok pramení 0,5 km jihovýchodně od Kněževsi ve výšce 348 m nad mořem, plocha povodí 47,6 km 2, délka toku 13,4 km. Zákolanský potok pramení u Pleteného Újezda ve výšce 418 m nad mořem, ústí zleva do Vltavy v Kralupech ve výšce 168 m nad mořem, plocha povodí 265,6 km 2, délka toku 28,2 km. Vodohospodářsky významný tok. Zákolanský potok Lidický potok 15

17 16 Černý Vůl, čp. 9, mlýn zvaný Vencovský

18 Mlýny v krajině Postavit mlýn na vhodném místě byl poměrně složitý technický úkol. Naši předkové přistupovali k tomuto úkolu nejen zodpovědně, ale i s pokorou vůči přírodě. Nesnažili se vnutit přírodě svoji představu a ani ji neopravovali, protože věděli, že nad jejími zákonitostmi nezvítězí. Respektovali meandry řek i nivy potoků, což se odráželo přímo v jejich projektech. Díky technickým znalostem a pokoře k přírodě se pak voda stala člověku pomocníkem a ne hrozbou. To platí beze zbytku i o mlýnech, které v naší publikaci vzpomeneme, tentokrát již v abecedním pořadí tak, jak jsme je nalezli ve vodních knihách. Na námi sledovaném území jsme našli jednu technickou zajímavost. Jedná se o mlýn v Debrně, který byl postaven na prameni. Osada Černý Vůl, mlýn zvaný Vencovský, čp. 9 (dnes čp. 109) jen nerad poodhalil svoji historii. Podle údajů z vodní knihy jsou jako majitelé postupně připomínáni Ambrož Kincl, po něm manželé Karel a Kateřina Marešovi, Čeněk Novák, František Pešek a jako poslední manželé Vladislav Čejka s manželkou Květoslavou. V roce 1914, kdy mlýn vlastnil František Pešek, bylo osazeno vodní znamení F. P Při pozdější revizi v roce 1927 byl schválen ve mlýně, vedle stávajícího vodního pohonu, i naftový motor. František Pešek ještě přikoupil pozemky kolem jalové strouhy, a tak musel udržovat nejen mlýnské dílo, ale také břehy potoka. Debrno, čp. 17 Osada Černý Vůl, mlýn čp. 16 se nám v dnešní zástavbě nepodařilo identifi kovat. Ve 20. letech 20. století, když se prováděla revize mlýnského zařízení, byla zapsána jako majitelka usedlosti Františka Friedlová, která zřejmě mlýn zdědila. Ve vodní knize jsou zaznamenáni jako první Čeněk Svoboda, pak manželé Tomáš a Anna Vidmanovi, které postupně na majetku vystřídali Karel Kalous, František Potůček a František Friedl. Zmiňovaná majitelka Františka Friedlová vyměnila vodní kolo za turbínu a podle dohledaných údajů stále provozovala mlynářské řemeslo. Ohledně povinností mlynáře je ještě zajímavý zápis z roku 1922, kdy při revizi nařídili členové komise majitelce opravit lávku přes mlýnskou strouhu tak, aby byla bezpečná pro pěší. Mlýn Debrno, čp. 17 neležel na žádném z potoků, ale ve vodní knize najdeme následující popis: Voda používá se ze dvou studánek, jedna v obci Debrně, druhá asi 100 kroků za obcí k Tursku; obě vody tečou do nádržky a ta když se naplní Debrno, čp

19 18 Hřebeč, čp. 20

20 mele se chvíli a zase se nadržuje. Tento potůček přichází v Minicích do Zákolanského potoka. 6 Podle popisu je zcela zřetelné, že se jednalo o ojedinělé technické zařízení, kdy nestál mlýn na potoce, ale byl to mlýn na studni. Jednalo se o malý mlýn o jednom složení a jednom kole. Právo na vodu neměl nikdo jiný než majitelka mlýna Kateřina Syrová, uváděná ve vodní knize k roku 1874 jako jediná majitelka. Mlýn Hřebeč, čp. 20 stojíí uprostřed obce. V roce 1863 byli zapsáni jako majitelé Jan a Marie Švihlíkovi. O dvacet let později se jako majitelka uvádí Rozálie Kohlíková. Rozálie vlastnila mlýn do roku 1894, kdy jej zdědila nezletilá dcera Marie, později provdaná Náprstková. V roce 1903, kdy mlýn byl ve vlastnictví Marie Náprstkové, probíhala revize vodní značky, při níž bylo třeba nově stanovit výši vodní hladiny při tomto mlýně. Mlýn stál jako první na nepříliš vodnatém Lidickém potoce, a tak součástí vodního díla byl rybník nade mlýnem, sloužící k zadržení vody. Průtok vody byl řízen systémem tří stavidel, čímž se zajišťoval dostatek vody při spuštění mlýnice. Zajímavostí je následující technická poznámka: Při mlýně samém v hrázi položeno jest potrubí ve světlé šíři 28 cm, jímž se voda na mlýnské kolo nahání. Jednalo se tedy o zatrubněné vantroky. V roce 1908 byl zadlužený mlýn prodán a novými majiteli se stali manželé Josef a Veronika Fechtnerovi. Původní mlýn přeměnili na kovárnu, z níž se dodnes dochovaly některé prvky. Dnes se mlýnice přeměnila v osobitý byt majitele. Hřebeč, čp. 20 Hřebeč, čp. 29, historická fotografie Hřebeč, čp. 29 mlýnskou usedlost najdeme až na samém konci obce. Jedná se o starý mlýn, který je zapsán ve vodní knize jako mlýn o jednom složení s nádrží označovanou dolejší rybník. V pozemkové knize jsou zachyceni od roku 1837 majitelé z rodu Čermáků, kteří vlastnili usedlost až do roku Vlastnictví pak přešlo na dceru Alžbětu, provdanou Hýskou, a jejího manžela Václava. Posledními, kdo v mlýně hospodařil, byla vdova Alžběta Hýská se svými čtyřmi syny. Mlýn měl jedno vodní kolo a dorovnávací nádrž. Dnes je takřka nemožné bývalé vodní dílo vysledovat v terénu. Oba majitelé hřebečských mlýnů spolu s mlynáři v Lidicích a Makotřasech měli za povinnost udržovat společně celé vodní dílo, které pohánělo jejich mlýny. Ve vodní knize bylo dále poznamenáno právo ze strany správy císařských velkostatků, která si mohla odvážet vodu do svých dvorů v Peklově a Přítočně. 6 SOA v Praze, SOkA Kladno. Fond OÚ Kladno, vodní kniha, vložka 26. Hřebeč, čp

21 20 Kováry, čp. 3 4

22 Kováry, čp. 3 4 ve vodní knize se mlýnská lokalita připomíná na potoce Zákolanském, do něhož se nad jezem z levé strany vlévá potok Libochovičský a pak potok Vřetovický V dalším popise se dovídáme, že mlýn měl dvě kola na svrchní vodu, dva francouzské kameny, jednu porcelánovou stolici a jednu šrotovnici. V roce 1886 byl opatřen znamením v podobě VV V označení hřebu byly zaneseny tyto údaje monogram majitele, zodpovědného správce vodního díla (Vilém Vintrich), a rok osazení vodní značky. Poslední zajímavý zápis ve vodní knize je z roku 1904, kdy bylo jedno z kol nahrazeno Francisovou turbínou. Mlýn Libochovičky, čp. 5 je veden ve vodní knize jako mlýn Zákolanského potoka. 8 Při bližším seznámení s okolím však zjistíme, že se jedná o malý vodní tok nesoucí označení Buštěhradský či Libochovičský potok, 9 přítok potoka Zákolanského. Z dochovaného popisu zařízení uvádíme několik zajímavostí:... ke mlýnu přivádí se voda kanálem, který na dvoře mlýna přechází ve vantroky, 20 cm široké, dřevěné a těmi vantroky na kolo s vrchní vodou. pohání se jím jedno složení české. 10 Výška vodní hladiny se regulovala třemi stavidly přímo na rybníku. Při osazení vodní značky v roce 1909 se komise neshodla, zda mlýnskou nádrž napájí Zákolanský nebo Buštěhradský potok. Na úředních záznamech se vyskytují oba údaje a ve vodní knize je ještě přípis: Libochovičský potok ústí do Zákolanského. 11 V roce 1909, kdy byl mlýn normován, byla usedlost ve vlastnictví rodu Kamžových. Libochovičky, čp. 5 z každé krávy pro lidického faráře. Tato zástava byla vymazána až v roce Ve vodní knize je citován starší zápis z roku 1832, který připomíná při usedlosti čp. 17 mlýn. Podle tohoto zápisu se jednalo o mlýn a statek, jehož majitelé Václav a Marie Čermákovi jsou zmiňováni v kupní smlouvě v roce Jednalo se o velkou zemědělskou usedlost o více než 37 ha. Při založení vodní knihy byli vlastníky právě oni. Po smrti Václava Čermáka v roce 1905 se ukázalo, že je hospodářství zadlužené. Bezdětná Marie Čermáková, jediná dědička, prodala mlýn i polnosti Bohumilu Studničkovi. Část mlýna však zůstala jako zástava v její prospěch. Nový majitel pak všechny dluhy doplatil. Lidice, čp. 17 Pohnuté události II. světové války nemilosrdně zasáhly do života poklidné obce Lidice na Kladensku. Zmiňovaná tragédie přetrhala historii celé obce, a tedy i historii mlýna. Podle zápisu ve vodní knize se dovídáme, že mlýn stával na horním konci Lidického potoka. Malý potůček protékal původní obcí (dnes pietní území) do mlýna. Jeho malou vodnatost zmiňuje i zápis ve vodní knize: vlastníci pozemků, kudy potok teče, nikterak nesmějí vodu na luka zapouštěti, tak mlynáře zkracovati. O starobylosti mlýna svědčí zápis v pozemkové knize, kde je připomenuta zástavní povinnost za stálý plat letník 7 SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka 91. Dřetovický potok byl dříve označován jako Vřetovický. 8 SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka V našem textu jsme se přiklonili k označení Buštěhradský potok. Tento název potoka je i na novodobých speciálních mapách. 10 SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka Tamtéž. Pietní území vypálené obce Lidice v roce

23 22 Lidice, pietní území, na tomto místě původně stál mlýn čp. 17.

24 V roce 1910 se Bohumil Studnička oženil a dne 21. května 1910 zapsal polovinu majetku zapsat na svoji manželku Pavlínu. Manželé Studničkovi byli zřejmě dobrými hospodáři, protože v roce 1922 mlýn ještě přistavěli. Z následujících zápisů se dá vysledovat střídání generací na usedlosti. V roce 1934 se z majitelů Bohumila a Pavlíny Studničkových stávají, podle postupní smlouvy uzavřené s dcerou Miroslavou a zetěm Jaroslavem Podhorovými, výměnkáři. Manželé Podhorovi, jako vlastníci mlýna, prožili tragický 10. červen 1942 v Lidicích. Stejně jako po celé obci, i po lidickém mlýnu se slehla zem. Jaroslav Podhora byl zastřelen, jeho manželka Miroslava přežila. Historii lidického mlýna uzavírá lakonický zápis v pozemkové knize z roku 1961, kdy je parcela po bývalém lidickém mlýně spolu s ostatními parcelami zničené obce Lidice prohlášena pietním územím. Mlýn zvaný Podhol, čp. 12 se nachází v obci Svrkyně, respektive v osadě Hole. Vodní kniha uvádí majitele mlynáře Váchu, později mlynáře Veselého. Z původního technického popisu nás zaujmou následující údaje. Voda přichází k mlýnu strouhou, která se před mlýnem rozšiřuje v malou nádržku, odtud svádí se do vantrok. 12 Mlýn měl dvě mlýnská kola a dvoje složení. V roce 1928 získal povolení na zrušení jednoho kola a jeho nahrazení Francisovou turbínou. Podhol, čp SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka 92. Podhol, čp. 12, odtoková strouha 23

25 24 Roztoky, čp. 10

26 Roztoky, čp. 5 pod tímto označením se skrývá bývalý mlýn označený jako Braunerův. Ve vodní knize najdeme zápis z roku 1930, kde se dočteme: Mlýn byl postaven před sto lety a přestal jako mlýn existovat as před 50 lety; pohon dál se koly na svrchní vodu. 13 Ve zmiňovaném zápise se dále uvádí, že se budova používá jako obytné stavení. Další poznámka se týká zrušeného náhonu, který byl již v této době částečně zasypán, a zbylá voda byla odváděna do potoka pomocí stavítka. Roztocký Braunerův mlýn je nesmazatelně spojen s osobností malířky a mecenášky Zdenky Braunerové, 14 která ve své době vytvořila z tohoto místa kulturní centrum. Mezi její hosty patřili nejen umělci jako Antonín Chittusi, Mikoláš Aleš, Julius Zeyer, F. X. Šalda, František Bílek, Joža Úprka, ale i tehdejší francouzský konzul v Praze Paul Claudel. V souvislosti s rodinou Braunerů je třeba připomenout i Zdenčina bratra chemika Bohuslava Braunera, 15 který tichou roztockou krajinu vyhledával ve chvílích odpočinku. V současné době patří opravená budova Středočeskému muzeu v Roztokách, kde najdeme i památník Zdenky Braunerové. Roztoky, čp. 10 celá usedlost změnila svoji tvář k nepoznání. Přestože v zápisu ve vodní knize je budova vedena jako mlýn s postupně se střídajícími majiteli (Josef Michl, Markus Türk, manželé Gabrielovi a Vaňkovi, Mořic Lobkovic a Jiří a Blažena Zemanovi), hovoří zápis z roku 1913 zcela jednoznačně: vlastní mlýn nyní je zrušen a na jeho místě byla postavena vila s 5ti kabinami na koupání! 16 Na dalších řádcích se dočítáme, že bylo povoleno zrušit nádrž, která tvořila součást odpadní strouhy. Nádrž byla nahrazena cementovým potrubím. Přes tyto rozsáhlé změny je třeba dodat, že pověřená komise sledovala případné změny na vodním toku v souvislosti se zrušením mlýna, protože na konci zápisu je důležitý záznam: Na vodních poměrech níže ležících objektů a na pozemcích nenastanou žádné změny, jež by měly vliv na stav a další užívání tohoto vodotoku. 17 Dnes stojí na parcele honosná vila. Roztoky, čp SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka Zdenka Braunerová ( ), česká malířka a grafička, tvořila plenérová krajinářská díla, přiblížila se impresionismu, podílela se na obrodě české knižní grafiky. Také navrhovala dekorativní a užitkové sklo. 15 Bohuslav Brauner ( ), český anorganický chemik, odborný publicista, propagátor zákona periodické soustavy prvků, spoluautor českého názvosloví anorganických sloučenin, přítel D. I. Mendělejeva. Od roku 1890 profesor české univerzity v Praze, zabýval se především chemií prvků vzácných zemin, předpověděl existenci izotopů, v r navrhl jako základ relativních atomových hmotností kyslík. Od roku 1903 řádný člen České akademie věd a umění. 16 SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka SOA v Praze, SOkA Praha-západ. Fond OÚ Smíchov, vodní kniha, vložka 112. Roztoky, čp. 5 25

27 26 Stehelčeves, čp. 22

28 Statenice, čp. 8 zdá se, že nezbylo z původního poměrně rozsáhlého vodního díla patřícího ke mlýnu nic. Původně byla voda do mlýnské strouhy vedena přes nádržku, kde se průtok reguloval stavidlem. Mlýn měl jedno složení. Vodní kolo bylo nahrazeno ve 20. letech 20. století Francisovou turbínou s horizontální hřídelí. Poměrně podrobný popis mlýnice zaujme především faktem, že paleční kolo bylo umístěno pod přízemní podlahou. Mlýnice se dělila na přízemí, první podlaží a podstřeší. Jednalo se tedy o třípodlažní budovu, jejíž celou výškou probíhaly kapsové výtahy. Jako rezervu pohonu si mlynář vyžádal povolení na naftový motor 10 HP, který umístil do zvláštní místnosti. Mlýn měl dlouhou odtokovou strouhu končící dolejším splavem, kde se část vody vracela do jalového potoka a část pokračovala náhonem pro další mlýn. Ve vodní knize byli zapsáni jako majitelé Václav a Kateřina Krumbholcovi, později Kašpar Chmelař s manželkou Josefou. Jejich dědicové Václav a Anna Chmelařovi zmodernizovali mlýnici do výše popsané podoby. Statenice, čp. 8 Mlýn Stehelčeves, čp. 22 patřil původně k panství Buštěhradskému, ale v roce 1852 byl již z tohoto svazku vyvázán. Jako majitel je zapsán František Benda s poznámkou, že mlýn nemá vodní značku. Značka byla osazena až v roce 1904 za majitele Jana Žáka, jehož potomci vlastnili mlýn po tři generace. Poslední zápis ve vodní knize se vztahuje k roku 1963, kdy se majitelem stal Československý stát, respektive Zemědělské nákupní a zásobovací družstvo n. p. Praha. Stehelčeves, čp. 32 byl v době zápisu do vodní knihy v držení rodu Vintrichů (někdy psáno Wintrichů) a majetek se dědil postupně po tři generace. Mlýn měl jedno vodní kolo. Průtok vody přiváděný do mlýnice náhonem se reguloval systémem tří stavidel. Vodní právo bylo, podle poznámky ve zmiňované knize, zrušeno ke dni Stehelčeves, čp. 32 Stehelčeves, čp. 22 Stehelčeves, čp

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny

Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě 18. 19. 6. 2002 2 Přední strana obálky: Axonometrický výkres složení mlýna čp. 21 s varnou povidel v Klešicích. Dle průzkumu Luďka

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 Lejsek malý. Foto P. Lang. Na pozadí jeho domov, Přírodní rezevace Pleš. Foto P. Cehláriková. MAPA PŘÍSPĚVKŮ Lázně Kynžvart 1 Mariánské Lázně 3 5 5 Halže TACHOV 5 Lesná

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea

Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea Studium památkové péče při NPÚ v Praze 14. studijní běh 2007-2009 Ing. Petr Jandáček Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea závěrečná práce V Praze dne 1. 6. 2009

Více

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU ROčNÍK XL. (XI.) číslo 3 / 2010 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, srpen 2010 Kaleidoskop syrového industriálu, krajiny spoutané dopravou a developerských vizí, to je Praha při dolním

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Ulicemi města Českých Budějovic

Ulicemi města Českých Budějovic Daniel Kovář & Pavel Koblasa Ulicemi města Českých Budějovic Názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes České Budějovice 2005 OBSAH Pár slov čtenářům 7 Kniha vyšla s finančním přispěním

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid

DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid DOTEKY VODY analytická část architektonické studie Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid 2 OBSAH Identifikační údaje O studii a analýzách Město v údolí Jizery Historické

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra Geografie Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ vedoucí práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová,

Více

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH 1 Rozhledna Štěpánka Stavba nejstarší a nejznámější rozhledny na pomezí Krkonoš a Jizerských hor byla zahájena již před více než 160 lety Obec: Kořenov Lokalita: Příchovice

Více