5. Základní předpis v oblasti BOZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Základní předpis v oblasti BOZP"

Transkript

1 ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á é ě ě č ý í í í ě ě É ý á á ě Í ř á č íř č ýá ý é ř á í í č á Ž í ř í ý é ů í í ý í ř ě ů á ě í Ů

2 Strana 2 ze Základní předpis v oblasti BOZP 5.1 Základní povinnosti a práva zaměstnanců Základní povinnosti a práva zaměstnanců a povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP jsou stanoveny Pracovním řádem společnosti. Zaměstnanci jsou povinni při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbát vždy zvýšené opatrnosti a věnovat jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost a zdraví jiných osob. 5.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci jsou povinni, ve spolupráci s OZO BOZP, vyhledávat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce (dále jen rizika) a vliv rizik na zaměstnance odstranit nebo minimalizovat vhodnými technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními. Dále jsou povinni seznámit zaměstnance s riziky a informovat je o opatřeních na ochranu před jejich působením. Pro zajištění výše uvedeného ustanovení jsou zpracovány identifikační listy rizik jednotlivých pracovišť, umístěných na pracovištích a na intranetu: Paramo/řízená dokumentace/ dokumentace IMS/hodnocení a řízení rizik/identifikační listy rizik. 5.3 Poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Výběr, nákup a poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dle S 18-29), zaměstnancům zajišťuje přímý nadřízený (není-li vedoucím příslušného organizačního útvaru stanoveno jinak). Ten rovněž odpovídá za to, že vybavení zaměstnanců odpovídá vyhledaným a vyhodnoceným rizikům a kontroluje, zda jsou poskytnuté prostředky zaměstnanci řádně užívány. Zaměstnanci jsou povinni přidělené OOPP a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky řádně používat, řádně s nimi hospodařit a neprodleně oznámit nadřízenému zničení OOPP (i částečné) nebo jejich případnou ztrátu. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu vzniklou zaměstnavateli při ztrátě, poškození nebo zničení OOPP, jež byly způsobeny jeho zaviněním nebo porušením povinností. 5.4 Poskytování ochranných nápojů K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se zaměstnancům poskytují nápoje, kterými se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracená potem a dýcháním. V zimním období je zaměstnancům stanoveným v S poskytován porcovaný nebo sypaný čaj a cukr, v letním období jako náhrada minerálních látek ochranný nápoj v prášku (např. Juwík perlivý light). Ochranné nápoje pro celé Paramo, a.s. na celé letní období zajišťuje OHSE. Přípravu nápojů si zaměstnanci zabezpečují sami. 5.5 Rizikové stavy a skoronehody OHSE zajišťuje monitorování, šetření a vyhodnocení rizikových stavů a skoronehod dle PP K tomu je oprávněn přizvat příslušné vedoucí, případně odborné zaměstnance, kteří jsou povinni účinně spolupracovat. Vyhodnocení, případně šetření se může zúčastnit i zaměstnanec, který oznámení provedl. Oznámení se provádí em na nebo písemně do schránek označených skoronehody, a to pokud možno neprodleně po zjištění rizikového stavu nebo skoronehody. Oznámení mohou podat i zaměstnanci externích firem.

3 Strana 3 ze 14 Při oznámení je nutno uvést: Jméno oznamujícího zaměstnance, provoz/odbor (nepovinné), datum a útvar, kde k události došlo nebo událost nadále trvá, pravdivý popis rizikového stavu nebo skoronehody. 5.6 Výchova zaměstnanců v oblasti HSE Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou v rozsahu své působnosti povinni zajišťovat dle Směrnice S výchovu a výcvik zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Součástí výchovy je pravidelné ověřování získaných znalostí, trvalé vyžadování a kontrola dodržování. Zaměstnanci jsou povinni se školení, přezkoušení a výcviku zúčastnit. 5.7 Kontrola vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci společnosti provádí v termínech uvedených v S kontrolu svých podřízených a pracovišť. Kontrola musí být zaměřena zejména na ověření: funkčnosti kontrolního systému přímých podřízených, dodržování pořádku na pracovišti a stanovených požadavků ze strany zaměstnavatele, míry zajištění podmínek bezpečnosti práce, požární prevence a ochrany životního prostředí na pracovišti, stanovených právními předpisy, technickými normami a interními dokumenty IMS. K provedení kontroly jsou vedoucí zaměstnanci oprávněni přizvat mimo svých podřízených rovněž odborné zaměstnance OHSE. Záznamem z kontroly vedoucích zaměstnanců je písemný Zápis o kontrole, obsahující: zaměření kontroly; datum kontroly; zjištěné neshody, způsob a termín jejich odstranění; určení osob odpovědných za odstranění zjištěných neshod; podpis kontrolujícího. Vedoucí zaměstnanci odpovědní za provádění kontroly jsou povinni, na základě žádosti inspektora bezpečnosti práce příslušné odborové organizace, umožnit jemu nebo jím pověřenému zástupci účast při kontrole. Tato plánovaná kontrola nezbavuje vedoucí zaměstnance povinnosti soustavně kontrolovat pracoviště svých podřízených tak, aby byly vytvořeny příznivé pracovní podmínky a zajištěna bezpečnost. Jsou-li kontrolou zjištěny nedostatky, je kontrolující povinen stanovit účinná opatření a dále pak sledovat jejich realizaci a účinnost. 5.8 Pracovně lékařské služby (preventivní péče a lékařské preventivní prohlídky) Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče zabezpečuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tato péče je vyloučena ze svobodné volby lékaře. Vedoucí zaměstnanci jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro zajištění řádného výkonu závodní preventivní péče.

4 Strana 4 ze 14 Zaměstnanci jsou povinni: Podrobit se ve stanovených termínech lékařským preventivním prohlídkám (dále jen LPP) a vyšetřením v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci dle S LPP zahrnující vyšetření u závodního lékaře a další potřebná odborná vyšetření je zaměstnanec povinen absolvovat (dokončit) nejpozději do skončení lhůty platnosti předchozího lékařského posudku. Bez platné LPP zaměstnanec nesmí nastoupit na pracoviště k výkonu práce. Na všechny lékařské prohlídky přinést s sebou k stanovenému lékaři Kartu zdravotní způsobilosti k provedení záznamu o prohlídce a poté ji odevzdat zpět vedoucímu zaměstnanci k uložení. V případě ukončení pracovního poměru po provedení výstupní lékařské prohlídky odevzdat Kartu na personální úsek k archivaci. Všechny vykonávané práce jsou zařazeny do kategorií a práce zařazené do kategorie 2R a 3 jsou klasifikovány jako práce rizikové. Zaměstnanci vykonávající tyto práce absolvují zdravotní prohlídky v režimu stanoveném Krajskou hygienickou stanicí. 5.9 Alkohol a jiné návykové látky Zaměstnancům je zakázáno: požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v areálu společnosti, přinášet, resp. dovážet tyto nápoje a látky do areálu společnosti a vstupovat sem pod jejich vlivem, ať již z jakéhokoliv důvodu a v kterékoliv době. Směrnice S stanoví zaměstnancům povinnost podrobit se zkoušce (vyšetření), zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů. Kontrolu provádějí zaměstnanci bezpečnostní agentury Pracovní podmínky žen a mladistvých Rozhodujícím kritériem pro zařazení žen a mladistvých na pracoviště je druh a rozsah vykonávané činnosti, daný popisem pracovní funkce. Rozsah prací zakázaných ženám a mladistvým je definován zákoníkem práce a vyhláškou č. 288/2003 Sb. a rozpracován v S Pracovní úraz Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Neprodleně po zajištění první pomoci je postižený (pokud je toho schopen) nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, povinen uvědomit zaměstnance nadřízenému postiženého, v případě nepřítomnosti dispečera a zaměstnance odpovědného za bezpečnost práce Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz s pracovní neschopností, je povinen neprodleně předat svému nadřízenému doklad o své pracovní neschopnosti. Postižený, svědci a další přizvaní zaměstnanci jsou povinni při zjišťování příčin vzniku pracovního úrazu účinně spolupracovat. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pracovní úraz řádně zaevidovat a zajistit odpovědné a spolehlivé zjištění příčiny, příčinných souvislostí a všech dalších okolností jeho vzniku. Vznikne-li zaměstnanci nárok na náhradu škody za pracovní úraz, obdrží postižený po ukončení léčení formulář na bodové ohodnocení, u ošetřujícího lékaře si zajistí jeho vyplnění a předá jej do personálního oddělení. Povinnosti jednotlivých zaměstnanců jsou uvedeny v S

5 Strana 5 ze První pomoc K poskytování laické první pomoci jsou na jednotlivých pracovištích rozmístěny lékárničky se základním vybavením. Předlékařskou první pomoc jsou povinni neprodleně poskytnout všichni přítomní zaměstnanci za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého lékaři. Jedná-li se o úraz, jehož ošetření přesahuje možnosti zaměstnance, který postiženého nalezl, volá tento neprodleně HZSp (linka 150), jehož pracovníci se dostaví na místo úrazu a poskytnou první pomoc. V případě potřeby zajistí pracovníci HZSp přivolání odborné lékařské pomoci, případně zajistí odvoz postiženého na zdravotní středisko nebo do nemocnice. Poskytování předlékařské první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí. Minimum pro poskytování první pomoci je uvedeno v příloze č Pracovní a provozní objekty a prostory Výrobní a provozní budovy a prostory musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob. Technická dokumentace pro výrobu, přepravu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a technických zařízení, jakož i technická dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na zajištění BOZP. Její nedílnou součástí musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob, musí být opatřeny bezpečnostním označením, případně signalizačním zařízením (např. bezpečnostní barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály apod.). Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení. Únikové východy musí být trvale průchodné. Míra odpovědnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců za stav pracovních a provozních objektů musí být jednoznačně stanovena přímým nadřízeným (např. organizačním řádem, smlouvou o hmotné odpovědnosti, popisem pracovní funkce, případně písemným pověřením apod.) Stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky Stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky mohou být uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. V areálu společnosti je povoleno používat: jen takové stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stroje jen k takovým účelům, pro které jsou vyrobeny a jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Stroje lze provozovat pouze způsobem stanoveným příslušnými provozně-technickými předpisy. Provoz, údržba, opravy a čištění musí být prováděny v souladu s dokumentací strojů a s technickými normami, za dodržení dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, organizačními a řídícími normami a provozně-technickými předpisy. Stroje a strojní zařízení včetně nástrojů, nářadí apod. musí být po celou dobu provozu podrobovány pravidelné údržbě, kontrolám a revizím Ochranná zařízení Ochranná zařízení musí bránit přístupu osob do nebezpečného prostoru. Ochranná zařízení musí být stále v provozuschopném stavu. Je zakázáno svévolně ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná zařízení.

6 Strana 6 ze 14 Zaměstnanci jsou povinni používat jen taková zařízení, stroje a nářadí, u nichž stav ochranných zařízení odpovídá: podmínkám stanoveným výrobcem, ustanovením předpisů k zajištění BOZP a technických norem. Zaměstnanci jsou dále povinni: zajistit zabezpečení ohroženého prostoru po celou dobu, kdy je ochranné zařízení ze závažných důvodů vyřazeno z provozu, např. ohrazením nebo střežením prostoru zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit, neprodleně informovat nadřízeného, došlo-li při provádění práce k takovému poškození ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu Ruční manipulace s břemeny Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům. Ruční manipulace s břemeny je nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik dle S Obsluha strojů a technických zařízení Za bezpečný a spolehlivý provoz používaných zařízení, nástrojů, nářadí apod., odpovídají vedoucí zaměstnanci, kteří tato zařízení provozují. Povinnosti provozovatele, vyplývající z právních předpisů, nebo jejich část lze přenést na zhotovitele/nájemce. Zhotovitel/nájemce, kterému byla formou příslušné obchodní (nebo jiné) smlouvy předána zařízení provozovatelem do užívání/nájmu, sehrává ve vztahu k technickým zařízením roli definovanou touto smlouvou. Samostatně obsluhovat stroje a technická zařízení smí pouze písemně pověřený zaměstnanec, duševně a tělesně způsobilý, starší 18 let (není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak), prokazatelně zaškolený a zacvičený, který odpovídá za bezpečný a hospodárný provoz zařízení Zaměstnanec obsluhující vyhrazená technická zařízení musí mít podle zvláštních předpisů navíc odbornou způsobilost k jeho obsluze nebo k řízení (např. topičský, jeřábnický, vazačský průkaz apod.). Vyhrazená technická zařízení jsou kategorizována platnými právními předpisy a rozdělují se do čtyř základních podskupin: vyhrazená tlaková zařízení; vyhrazená zdvihací zařízení; vyhrazená elektrická zařízení; vyhrazená plynová zařízení. ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná společností nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků 5.18 Obsluha elektrického zařízení Pro činnost na elektrických zařízeních platí příslušné právní a ostatní předpisy, technické normy a organizační a řídící normy společnosti, které rovněž stanoví postup a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců pro jejich kontrolu a revize. Při obsluze elektrického zařízení musí zaměstnanci dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo poškozováno.

7 Strana 7 ze 14 Obsluhovat a zacházet s elektrickým zařízením všech napětí mohou v podmínkách společnosti minimálně zaměstnanci poučení ve smyslu 4 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. Poučení zaměstnanců bez elektrotechnického vzdělání provádí vedoucí zaměstnanci v rámci výchovy v oblasti BOZP. Zaměstnanci poučení: mohou zapínat a vypínat elektrická zařízení, jsou povinni při zjištění závady na zařízení (např. poškození izolace, zápach po spálenině, kouř, neobvykle hlučný, nárazový chod elektrického zařízení, silné bručení nebo jiskření) elektrické zařízení ihned vypnout a závadu ohlásit nadřízenému zaměstnanci, smějí vykonávat udržovací práce (čištění, mazání, běžné prohlídky) bez rozebírání pomocí nástrojů, a to jen v případě, je-li elektrické zařízení ve vypnutém stavu, mohou přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami opatřenými příslušnými spojovacími částmi (pohyblivé zásuvky a vidlice) a to jen v případě, je-li elektrické zařízení ve vypnutém stavu (Pohyblivé přívody musí být umístěny nebo uloženy tak, aby byly chráněny před vlhkem, ohněm a mechanickým poškozením), před přemisťováním elektrických zařízení, připojených na elektrickou síť pohyblivým kabelovým přívodem s vidlicí, musí provést bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice (zástrčky) ze zásuvky, aby nemohlo dojít k přerušení nebo vytržení připojených vodičů. Netýká se zařízení, která jsou k tomuto účelu konstruována, např. přenosná svítidla, ruční elektromechanické nářadí apod Užívání elektrických přenosných spotřebičů Za bezpečné používání el. spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zaměstnanec, kterému je spotřebič předán do užívání. Je odpovědný za účelné využívání el. přenosných spotřebičů a jejich úplnost. Elektrické přenosné spotřebiče se smějí používat v souladu s návody k obsluze zařízení. Zaměstnanci musí být s návody k obsluze prokazatelně seznámeni. Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá uživatel, který je povinen v případě jejich poškození zajistit prostřednictvím vedoucího útvaru odbornou opravu. Elektrické přenosné spotřebiče bez příslušného krytí je zakázáno umisťovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. V prostorech s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, výbuchu hořlavých plynů a par, požáru a výbuchu hořlavých prachů, je povoleno používat pouze spotřebiče, které svým provedením odpovídají danému prostředí. V případě, že uvedené elektrické přístroje svým provedením neodpovídají pro použití v daném prostředí na daném pracovišti, musí být pro jejich použití vždy vystaveno písemné povolení k práci s otevřeným ohněm. Podmínky pro používání spotřebičů v prostorech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo kde nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ovlivněno zvlášť nepříznivými vlivy (jedná se o práce ve stísněných prostorech, kovových nádržích, kotlích a za přítomnosti vody, resp. korozních látek), stanoví S (pro HS Pardubice) a S (pro HS Kolín). Pro všechny zaměstnance společnosti platí zákaz: používat spotřebiče pro jiné účely než je stanoveno, používat poškozené spotřebiče a jejich příslušenství, zakrývat elektrotepelné spotřebiče nebo na ně odkládat různé předměty či materiály. Pro bezpečné používání musí uživatel dodržovat: návod k obsluze od výrobce, odpojení tepelného spotřebiče ze zásuvky po skončení směny (netýká se nepřetržitého provozu),

8 Strana 8 ze 14 stanovené bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v případě používání přenosných spotřebičů a zářičů určených k vytápění. Pro všechny zaměstnance společnosti platí zákaz: přemisťovat spotřebiče mimo místa uvedená na povolení, ukládat v blízkosti spotřebičů hořlavé nebo výbušné látky, ponechat zapnuté spotřebiče trvale bez dohledu (neplatí pro automaticky regulované spotřebiče). Při zapojování elektrických spotřebičů do zásuvky příslušné napěťové soustavy za použití prodlužovacích přívodů musí být dodržen tento postup: nejdříve se spojí přívodní kabel elektrického přístroje s prodlužovacím kabelem, je-li nutno delší pohyblivý přívod k dosažení zásuvky (při spojování se postupuje vždy od elektrického přístroje směrem k napájecímu bodu), kabel se řádně vyvěsí, případně se jinak zajistí, aby byl chráněn před mechanickým a jiným poškozením, na základě předchozích provedených úkonů je možno zasunout zástrčku kabelu ve správné poloze do zásuvky (při rozpojování se začíná vysunutím vidlice /zástrčky/ ze zásuvky v místě napájení) Práce na elektrickém zařízení Práci na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilí zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., a to za dodržení ustanovení příslušných právních a ostatních předpisů, technických norem, organizačních a řídících norem Čistění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení Zajištění BOZP při čistění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení musí být součástí provozní dokumentace (příslušné provozní předpisy a pracovní postupy). Hadice, používané k rozpařování a profukování strojů a zařízení, musí být řádně upevněny vhodnými spojovacími prostředky (nikoliv drátem apod.). Při mytí podlah a při chůzi po čerstvě umyté podlaze je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože hrozí riziko uklouznutí Práce s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky Zajištění BOZP při práci s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, musí být součástí provozní dokumentace (příslušné provozní předpisy, pracovní a laboratorní postupy). Práci, případně jinou manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky smí provádět pouze odborně a zdravotně způsobilí zaměstnanci. Na pracovištích, na kterých se s nebezpečnými chemickými látkami nakládá, musí být vyvěšena Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, schválené příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami musí zaměstnanci používat stanovené OOPP. Rizika výskytu nebezpečných látek v objektech, případně v jiných prostorech pohybu zaměstnanců, jsou v návaznosti na příslušné havarijní plány nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik dle S Způsob seznámení zaměstnanců s riziky stanoví S Obaly s výrobky, provozní nádoby, potrubí a objekty musí být označeny v souladu s S a PP

9 Strana 9 ze Zajištění BOZP jiných osob Návštěvníci společnosti a jiné osoby provádějící v areálu práci obdrží při vyřizování povolení ke vstupu nebo vjezdu do areálu společnosti proti podpisu Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu. Součástí smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, objednávky nebo smlouvy je Příloha HSE (Rizika, zásady bezpečné práce, požární ochrany a Ochrany životního prostředí v PARAMO, a. s.) Práce na zařízení, práce uvnitř zařízení a pod úrovní terénu, zemní a výkopové práce V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a požární bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce v areálu společnosti pouze na základě platné povolenky dle příslušných Směrnic (S pro HS Pardubice a S pro HS Kolín) a za podmínek v nich uvedených Práce ve výškách a pomocné stavební konstrukce (lešení) Tyto práce jsou řešeny v S Práce ve výškách Za práci ve výškách a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu, propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích, kromě práce na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve výšce nižší než 5 m. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití OOPP proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. Zvolené OOPP musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovat bezpečný pohyb a být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace. Po celou dobu užívání musí být u každého prostředku osobního zajištění, včetně příslušenství veden Evidenční list. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být zaměstnanec stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, přechází tato povinnost na zaměstnance, který práce ve výškách řídí. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. Je nutno postupovat v souladu s návody na používání. Pomocné stavební konstrukce (lešení) Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle platných technických norem a následném protokolárním předání (převzetí) do užívání. Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, provedeno, předáno a převzato do provozu. Je zakázáno provádět montáž, demontáž, přemísťování, případně jiné úpravy lešení.

10 Strana 10 ze 14 Plniště Veškeré postavené lešení musí být evidováno zaměstnanci provozu údržby. Při plnění autocisteren a železničních cisteren musí být dodržovány Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s., zejména používání výsuvného zábradlí Pohyb osob na výrobnách Zaměstnanci, kteří se z pracovních důvodů pohybují na výrobnách mimo svá stálá pracoviště, jsou povinni ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu zaměstnanci příslušné výrobny nebo jím pověřenému zaměstnanci. Zaměstnancům, kteří nemají povolení ke vstupu a pohybu uděleného příslušným vedoucím zaměstnancem dané výrobny, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru. Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů Pohyb a jízda v areálu společnosti Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., s výjimkami uvedenými v dopravně provozních řádech (pro HS Pardubice S 15-02, pro HS Kolín S 15-05). Veškeré křižovatky základních komunikací mezi sebou, pokud nejsou označeny příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výrobny, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci. Maximální dovolená rychlost všech vozidel je na základních komunikacích v HS Pardubice je 20 km/ho, v HS Kolín a DiS 30 km/h. Nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami je v HS Pardubice 3,7 m, v HS Kolín 4,2 m, pokud není značkami stanoveno jinak. Tyto podjezdné výšky nejsou značeny dopravními značkami. Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity. Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže: je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla, je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení, jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem UNIDO nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně), Přejíždění kolejiště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy a na přechodech pro chodce je zakázáno. Za bezpečnou jízdu vozidla a za jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro jízdu smí používat pouze komunikací k tomu určených. Kouření v kabině vozidla je zakázáno. Všem řidičům je dále zakázáno: vjíždět bezdůvodně do prostoru výrobních zařízení, parkovat mimo určená parkoviště, parkovat a garážovat v prostorech výrobních hal a dílen. Stojící a parkující vozidla nesmí omezit průjezdnost komunikace a bránit v přístupu k objektům pro vozidla hasičské záchranné služby, rychlé záchranné služby, apod. V případě vzniku dopravní nehody v pracovní době je řidič (případně svědek nehody, pokud toho řidič není schopen) povinen o nehodě neprodleně informovat vedoucího

11 Strana 11 ze 14 dopravy, v mimopracovní době informuje dispečera. Při ohlášení je povinen zvlášť upozornit na skutečnost, že při nehodě došlo: ke zranění osob, k ohrožení životního prostředí (např. unikajícím palivem, vlivem převáženého nákladu apod.), k jiné škodě na majetku společnosti (např. poškození komunikace, dopravního značení apod.). Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. Přeprava nebezpečných látek a věcí se řídí Směrnicí Chůze v areálu společnosti je povolena pouze po chodnících. Kde nejsou zřízeny, chodí se po levé straně vozovky. Chůze mimo vykázané cesty je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob. Při pohybu v areálu společnosti je zakázáno používat koloběžky, jakékoli lyže (i kolečkové), jakékoli brusle, skateboardy apod. Řídit služební silniční motorová vozidla smí pouze zaměstnanci, kteří: jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny odpovídají druhu řízeného vozidla, byli prokazatelně seznámeni s ustanoveními směrnice S 15-01, s návodem výrobce na obsluhu přiděleného vozidla, případně s příslušným provozně-technickým předpisem, se zúčastnili školení řidičů dle S nebo jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, řídí-li vozidlo definované zákonem č. 247/2000 Sb. Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.), je OHSE oprávněno vydat zaměstnancům zákaz jízdy na jízdních kolech v areálu společnosti. Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky č. 341/2002 Sb. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Na jízdním kole je zakázáno: vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu, jezdit bez držení řídítek, jezdit ve dvou, pro jízdu používat chodník, jezdit v kolejišti, vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby Vstup do kolejiště obvodu železniční vlečky, pohyb a práce v tomto prostoru Vstup do kolejiště je zakázán. Do kolejiště smí vstupovat pouze určení zaměstnanci. Ostatním zaměstnancům a osobám pohybujícím se na území společnosti je dovoleno přecházet kolejiště pouze na označených přejezdech, které jsou pro tento účel uzpůsobeny. Před vstupem do kolejiště se přecházející musí rozhlédnout na obě strany a přesvědčit se, zda se neblíží drážní vozidla. Jestliže se drážní vozidla blíží nebo jsou-li dávána výstražná znamení lokomotivní houkačkou, zaměstnancem provozovatele vlečky píšťalkou nebo ústním upozorněním, je vstup do kolejiště zakázán. Pohyb a práce v kolejišti je povolen pouze za podmínek stanovených směrnicí Unipetrol doprava S 45.

12 Strana 12 ze Další pracovně-bezpečnostní pokyny Při práci na ochozech a roštových podlahách musí být dodržena jejich únosnost, aby tak nemohlo dojít k jejich poškození. Prostor pod vyvýšeným pracovištěm musí být vždy zabezpečen výstražnými tabulkami, zábranou, případně ostrahou poučenou osobou. Pracoviště při provádění práce ve výšce musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k pádu předmětů a nářadí. Likvidované výrobní zařízení k sešrotování musí být otevřené a zbavené nebezpečných látek. Každý vzniklý otvor nebo prohlubeň (musel-li být při pracovní činnosti odstraněn např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.), musí být zajištěn bezpečným ohrazením nebo ostrahou poučenou osobou, a to i v době přerušení práce. Neprodleně po ukončení práce musí být proveden úklid pracoviště. Zaměstnanci jsou povinni respektovat bezpečnostní informační systém v areálu společnosti (tj. informační a bezpečnostní značky, signály, hlášení místního rozhlasu, apod.). Postupy při řešení mimořádných událostí (havárie, požár, apod.) jsou stanoven v předpisech jednotlivých pracovišť Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu silničního (železničního) vozidla nebo s ní sestoupit, musí se použít zařízení k tomu určené, které je součástí vozidla (není-li jeho součástí, použije se bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení). Ve společnosti je zakázáno: kouření v celém areálu společnosti, provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, není-li to součástí pracovní činnosti, vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a řádně zabezpečen(o) proti náhodnému spuštění, shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) postupem stanoveno jinak, používat bez povolení k práci s otevřeným ohněm elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty apod.) ve vyznačených zónách nebezpečí výbuchu, používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky, ukládat demontovaný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí, opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty, prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti, vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující kontaminaci vod do kanalizace, případně do míst, které nejsou určeny ke sběru kapalných odpadů, čistit zařízení (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku, provádět ruční manipulaci se zařízením, ostrými předměty a pohybovat se na žebřících, ochozech a roštových lávkách bez použití vhodných ochranných rukavic, rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty apod.) bez použití obličejového štítu a dalších vhodných OOPP, nelze-li zcela vyloučit ani po provedení příslušných

13 Strana 13 ze 14 zajišťovacích úkonů v rámci povolovacího řízení, že zařízení neobsahuje zbytky páry, kondenzátu, případně jiných nebezpečných látek, oddělovat nebo řezat materiál, není-li oddělovaná část zajištěna proti pádu, odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení, prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách, přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu či multikáry a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru Provozně bezpečnostní předpisy Pro všechna výrobní a pomocná střediska jsou zpracovány předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany Kontrola Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou povinni trvale vyžadovat a kontrolovat dodržování ustanovení této směrnice, stav bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na svých pracovištích, výsledky kontroly pravidelně a prokazatelně vyhodnocovat. Dále jsou povinni zajistit odstranění zjištěných závad. Kontrolu v celém areálu společnosti jsou dále oprávněni provádět zaměstnanci OHSE, VOIMS a IA, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona zaměstnanci bezpečnostní agentury v jeho stejnokroji. 6. Souvisící dokumentace S Provoz osobních a užitkových vozidel v PARAMO, a.s. S Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. HS Pardubice S Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. HS Kolín S Aplikace ADR/RID v PARAMO, a.s. S Traumatologický plán S Evidence a registrace pracovních úrazů S Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a.s. S Povolování svařování S Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení S Zákaz kouření v PARAMO, a.s. S Chemické látky a směsi S Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s. S Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek S Používání ochranných přileb v PARAMO, a.s. S Poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v PARAMO, a.s. S Prověrky a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci S Lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců v PARAMO, a.s. S Poskytování nápojů a zásobování pitnou vodou S Seznam prací zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým S Určení, hodnocení a řízení rizik S Povolování prací v HS Kolín S Bezpečnost práce při stavební činnosti, pracích ve výškách a na lešení S 45 Práce a pohyb v kolejišti vlečky

14 Strana 14 ze 14 TOP Postup při vypracování dokumentace IMS TOP Zásady pro vedení dokumentů IMS PP Skoronehody a rizikové stavy PP Značení pracovišť bezpečnostními značkami 7. Závěrečná ustanovení Odborní ředitelé, vedoucí odborů, provozů a oddělení jsou povinni seznámit podřízené zaměstnance s touto směrnicí a zabezpečit její plnění. 8. Změnové řízení Za změnové řízení této směrnice odpovídá bezpečnostní technik. Termín prověrky: jednou za 5 let. Za provedení prověrky této směrnice odpovídá bezpečnostní technik. 9. Rozdělovník výt.č.1) 10. Seznam příloh Intranet PARAMO, a.s. Příloha č. 1 Minimum pro poskytování předlékařské (laické) první pomoci

15 Příloha č. 1 ke Směrnici Strana 1 z 3 Minimum pro poskytování předlékařské (laické) první pomoci Poruchy dýchání (namáhavé, zrychlené, zpomalené, mělké lapavé dechy, namodralá sliznice a kůže) Obnovení průchodnosti dýchacích cest Záklon hlavy a předsunutí dolní čelisti a otevření úst. Prohlédnutí ústní dutiny a hltanu a jejich vyčištění od cizího obsahu, vynětí volné zubní protézy, popř. jiné překážky volného dýchání. Při vdechnutí a uvíznutí sousta nebo cizího tělesa rázný úder mezi lopatky, pokud možno při předklonu nebo v poloze na boku. Uložení do stabilizované polohy na boku, pokud poškozený spontánně dostatečně dýchá. Udržení průchodnosti horních dýchacích cest při bezvědomí a při zachovaném dostatečném dýchání Uložení do stabilizované polohy na boku se snížením horní poloviny trupu v případech, kde je současné poranění obličeje s nebezpečím zatékání krve do dýchacích cest. Uložení do stabilizované polohy na boku se zvýšením horní poloviny trupu a hlavy v případech, kdy jde o mozkolebeční poranění nebo o poranění hrudníku. Uložení do polohy vleže naznak s mírným záklonem hlavy a trvalým držením předsunuté dolní čelisti v případech, kdy nelze užít stabilizované polohy. Soustavná kontrola dostatečnosti dýchání. Umělé dýchání při zástavě a nedostatečnosti dýchání Zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání způsobem z plic do plic, popřípadě nouzově nepřímým způsobem. Způsob z plic do plic bez pomůcek, s použitím kapesníku, resuscitační obličejové roušky. Postup: Ústy, popř. nosem u dospělých a u dětí starších 10 let, zahájení 2 po sobě následující hluboké dechy poté s dodržováním frekvence dechů za minutu s objemem vlastního hlubokého výdechu. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci. Zástava krevního oběhu (bez tepu, bez dechu, bez vědomí, promodralá kůže a sliznice, uvážit nestabilní příznak zornic včetně nulové reakce na světlo) Nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním, tj. neodkladná resuscitace. Postup: Umělé dýchání (viz. poruchy dýchání). Zahájení 2 hlubokými dechy, poté nepřímá masáž srdce (rytmickým stlačováním hrudní kosti kolmo proti páteři, na přechodu mezi střední a dolní třetinou hrudní kosti tak, aby doba stlačení byla stejně dlouhá jako doba uvolnění, přitom se ruce zachránce stále dotýkají hrudníku postiženého. Zachraňovaný leží rovně na zádech na pevné podložce). Provádění dvěma zachránci (u dospělých s frekvencí 80 až 100 stlačení za minutu při frekvenci dýchání dechů za minutu v poměru 5 : 1, pravidelný rytmus stlačení pokračuje i v době umělého dechu, hloubka stlačení 5-6 cm, oběma rukama v typickém postavení). Provádění jedním zachráncem (zachování poměru 15 : 2 s frekvencí za minutu). Poloha rovně na zádech na pevné podložce doplněná zvednutím dolních končetin kolmo k podložce, tj. autotransfúze (při více zachráncích). Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci. Provádění neodkladné resuscitace až do předání službě rychlé zdravotnické pomoci.

16 Příloha č. 1 ke Směrnici Strana 2 z 3 Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem Nízké napětí do 1000 V Vypnutí proudu, přerušení styku s vodičem, zajištění základních životních funkcí (umělé dýcháni, při zástavě oběhu nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním). Vysoké napětí nad 1000 V Vypnutí proudu a šetrné vyproštění postiženého, není-li to možné, neodkladně zajistit technickou první pomoc, zajištění základních životních funkcí (nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním, minimální, šetrné změny polohy, chlazení a aseptické krytí popálenin, znehybnění zlomenin, neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci). Otravy toxickými plyny Okamžité vynesení ze zamořeného prostoru. Při zachovaném dostatečném dýchání pouze zajištění průchodnosti dýchacích cest nejvhodněji stabilizovanou polohou bez většího záklonu hlavy. Při nedostatečném dýchání umělé dýcháni z plic do plic, při zástavě krevního oběhu umělé dýchání s nepřímou srdeční masáží. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci, a to i v případech, kdy se postižený viditelně probírá z bezvědomí. Poleptání nebezpečnými chemickými látkami a prostředky Kůže a sliznice Okamžité oplachování dostatečným množstvím vody po dobu alespoň minut. Přiložení aseptického obvazu navlhčeného neutralizačním roztokem. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci. Rohovky a spojivky Okamžité oplachování a vyplachování dostatečným množstvím vody alespoň po dobu 15 až 20 minut. Přiložení aseptického obvazu na obě oči. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci. Popálení Vynesení z prostoru působení vysoké teploty a kouře. Uhašení hořícího oděvu neodtrhávat od kůže. Při vzplanutí benzinu a jiných hořlavin ponoření do vody nebo přitisknutí více vrstev textilií. Neprodlené ochlazení popálených ploch studenou vodou. Hluboké popáleniny s vyvinutými rozsáhlými puchýři až odúmrtí tkáně ošetření suchým aseptickým obvazem se silnější odsávací vrstvou, v obličeji s přiložením lehké krycí vrstvy. Popřípadě znehybnění ošetřených postižených míst bez krytí přikrývkou. Ošetření přidružených otevřených poranění. Pohodlná poloha vleže a velmi šetrné přenášení. Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, před ztrátou tepla, před vznikem třesavky a přehřátím. Psychická podpora, uklidnění, zajištění klidného prostředí. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci. Úraz chladem podchlazení Vynesení postiženého do závětří a sucha, do chráněného /teplého/ prostoru se zamezením další ztráty tělesného tepla. Při bezvědomí zajištění průchodnosti dýchacích cest a teplý obklad na přední polovinu krku a hrudníku bez ohřívání končetin. Při zástavě dýchání a nehmatném tepu na krkavicích umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž. Neměnit zbytečně původní polohu bezvědomého, silně podchlazeného postiženého. Ošetření omrzlin a lehký aseptický obvaz na přidružené rány, teplé prostředí a teplý obklad nebo koupel 40 C.

17 Příloha č. 1 ke Směrnici Strana 3 z 3 Při méně kritickém podchlazení se zachovaným vědomím a základními životními funkcemi aktivní a pasivní pohyby postiženými končetinami; jejich zahřívání je nejvhodnější ve vodě 40 C teplé. Není-li zásadních důvodů proti (vnitřní zranění, bolest břicha, zvracení) je možné podat teplý čaj. Neodkladné zajištěni rychlé zdravotnické pomoci, zejména při kritickém podchlazení doprovázeném bezvědomím. Omrzliny Přerušení účinku chladu a vlhka. Zajištění vlažného prostředí. Aktivní a pasivní pohyby postiženými končetinami, nejde-li současně o celkové kritické podchlazení. Vlažný obklad na omrzliny. Lehký aseptický obvaz na přidružené rány. Není-li důvodů proti (viz úraz chladem), lze podat teplý čaj. Vnější poranění Nouzově okamžité a pokud možno přechodné stlačení krvácejícího zdroje v ráně, např. prsty a poté přiložení tlakového obvazu na ránu. V některých případech, např. krční a podklíčková tepna, stlačení nutné až do chirurgického ošetření! Okamžité a účinné stlačení tepny v tlakovém bodě a poté přiložení širšího tlakového obvazu na ránu. (Vyžaduje anatomické znalosti). Po zastavení krvácení uvést ošetřené místo do zvýšené polohy bez zakrývání pokrývkou. Zaznamenat čas zaškrcení tepny. Autotransfúzní poloha, objeví-li se příznaky větší krevní ztráty, tzn. zvednout obě dolní končetiny kolmo nad podložku. Soustavná kontrola obvazu. Neprodlené zajištění rychlé zdravotnické pomoci, zejména po přiložení zaškrcovadla, objeví-li se příznaky větší krevní ztráty, při známkách šoku a není-li možné zastavit krvácení spolehlivě (zejména v oblasti krku a velkých ran). Bezvědomí z neznámých důvodů Při zachování dostatečného dýchání a krevního oběhu uložení do stabilizované polohy, při zvracení s hlavou uloženou níže. Soustavná kontrola základních životních funkcí. Při zástavě dýchání umělé dýchání, při zástavě krevního oběhu umělé dýchání s nepřímou masáží srdce. Zákaz vpravování tekutin do úst. Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

4. Na povinnost vypnout MT musí upozornit cizí osoby ostraha společnosti.

4. Na povinnost vypnout MT musí upozornit cizí osoby ostraha společnosti. ř á í ěř ý í í ý č í úě í Ě ží á í í ů á ů Úě š ě í č é Ží á í í ů á ů š á ě í é č ě ě á ý á á í ě ř í á Žá í ý é ů í ž íý ý š é é é Ž ž č í í ě ů ě Strana 2 ze 3 5. Pokyny pro používání mobilních telefonů,

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín

Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín Provozní řád pevnostních chodeb Hlavní pevnosti Terezín I. Účel 1) Účelem tohoto Provozního řádu podzemních chodeb Hlavní pevnosti Terezín (dále jen provozní řád ) je stanovit základní pravidla pro provoz

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla Strana 2 z 9 5. Zkratky HR HSMS HZSp OBS human resources (lidské zdroje) systém řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hasičský záchranný sbor podniku odbor bezpečnostních služeb OIMS a IA

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více