SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ"

Transkript

1

2

3 ť n m ~ r 5Sp

4

5 Státní ref. reál. gym ndsiilm v Českém Tešino. ČINNOST 0874 SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUCÍNSKU Slezská Ostrava Nákladem Slezské Matice osvěty lidové se sídlem ve Slezské Ostravě.

6

7 Če stn í Čle n o vé SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ BEDŘICH ŠIM EČEK, president krajského soudu v M oravské Ostravě, zakladatel Slezské M atice osvěty lidové. V Ě N C E S LA V H RU B Ý, býv. říšský a zem ský poslanec v Opavě, zakladatel Slezské M atice osvěty lidové. Dr. F E R D IN A N D PE LC, notář, býv. president zem ské správní kom ise pro Slezsko a dlouholetý starosta Slezské M atice osvěty lidové ve Slezské Ostravě. (Zvoleni čestnými Cleny na jubilejní dvacátépáté valné hromadě veškeré Slezské Matice osvěty lidové dne 7. září 1924 konané v Novém Bohumíně za vynikající zásluhy o zdar české věci ve Slezsku.) diplom y Če s t n é h o u znání SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ obdrželi: BUZEK K A M IL, odborový přednosta m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. BĚLO H RÁD EK F R A N T IŠ E K, ředitel Ústřední M atice Školské v Praze, f K L V A Ň A A N T O N ÍN, okresní školní inspektor v O rlové. P IŽ L A L O IS, sekční šéf m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. Dr. V A L O U C H M IR O S L A V, sekční šéf m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. K E PL JOSEF, odborový přednosta presidia m inisterstva šk olství a národní osvěty v Praze. Dr. S T R Á N S K Ý R U D O LF, tajem ník m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. M LČOCH F R A N T IŠ E K, sekční šéf m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. Dr. H REJSA G U S T A V, m inisterský tajem ník m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. Dr. H O F F M A N N S T A N IS L A V, odborový rada a přednosta presidia m inisterstva školství a národní osvěty v Praze. K L IM Á N E K F R A N T IŠ E K, hlavní pokladník města Slezské Ostravy. S E D LAŘ ÍK J A N, m ajitel velkostatku ve Vratim ově. Š R ÁM E K JOSEF, zem ský president slezský v Opavě. Dr. H A E R IN G J A R O S L A V, vrchní rada p olitick é správy, okresní hejtman ve Fryštátě. Dr. M IC H Á L E K JOSEF, vrchní rada politické správy, okresní hejtman v Českém Těšíně. Dr. B A R O N K A R E L, m ístopředseda zem ské školní rady slezské v Opavě. S T Y P A TO M Á Š, ředitel vyšší dívčí školy a starosta N árodní Jednoty slezské v Praze. Š K Á B A JOSEF, vládní tajem ník m inisterstva vnitra v Praze. Dr. S T A Š E K F R A N T IŠ E K, m inisterský rada v presidiu m inisterské rady v Praze. H RUBÝ E M A N U E L, senátor a starosta Svazu Národních Jednot a M atic v Praze. P A V E L E K F E R D IN A N D, vládní rada, zem ský školní inspektor ve Slezsku. JUDr. P A V E L E K JA K U B, vrchní rada politické správy, přednosta presidia zemského úřadu v Brně. R O T T E R K A R E L, vrchní rada politické správy, přednosta odd. I. druhé skupiny zem ského úřadu v Brně. KU Č E R A O S K A R, revident Báňské a hutní společnosti v Karvinné. M E L IC H A R A D O L F, pokladník Báňské a hutní společnosti v Petřvaldě.

8 tistďední VÝBOR SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ V ROCE PŘEDSEDNICTVO: Starosta: Dr. F E R D IN A N D P E LC, notář a býv. president Zem ské správní komise pro Slezsko. I. náměstek starosty: P E T R P A V L Á N, řed itel okresní nemocenské pojišťovn y ve Slezské Ostravě. II. náměstek starosty: B O H U S L A V K L A C, řed itel m ěstských úřadů v Českém Těšíně. I. jednatel: A L O IS H O LEŠ, vrchní knihvedoucí kamenouhelných dolů O rlo vá L a zy v Doubravě. II. jednatel: B E D Ř IC H Š T Ě T IN A, ředitel českých státních občanských škol v Novém Bohumíně. Pokladník: A D O L F M E L IC H A R, pokladník Báňské a hutní společnosti jáma Hedvika v Petřvaldě. Členové: A N T O N ÍN H O Ř IN E K, tajem ník Slezské M atice osvěty lidové ve Sl. Ostravě. V Á C L A V P L A C H T, profesor českého státního ref. reálného gymnasia, správce odbočky ústřední kanceláře Slezské M atice osvěty lidové v Českém Těšíně, kooptovaný člen předsednictva. ČLENOVÉ ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU: BAJG E R F R A N T IŠ E K, báňský úředník v Prostřední Suché. B E Z L O J A A L O IS, ředitel státního ústavu učitelského ve Slezské Ostravě. H O L O M E K R U D O LF, inspektor státních drah, přednosta stanice v Petrovicích. H R O Z E K A N T O N ÍN, okresní školní inspektor ve Frýdku. JA Ř A B Á C J A N, ředitel českého státního ref. reálného gymnasia a starosta města Orlové. K A R K O Š K A J IN D Ř IC H, odborný učitel v Petřvaldě. M UDr. K R Á L O T A, zdravotní rada v Radvanicích. M A C H A R A P R A V O S L A V, ředitel českých státních občanských škol v Českém Těšíně. N O V Á K A N D Ě L ÍN, okresní školní inspektor v Hlučíně. P IL A Ř F R A N T IŠ E K, ředitel českých státních škol v Třinci. P O S P ÍŠ IL A R T U R, farář v Štěpánkovicích. Dr. Ř ÍH A K A R E L, advokát v Bohumíně-městě. S M Y C Z E K K A R E L, řídící učitel a starosta města Jablunkova. S T A D T H E R R JIŘÍ, říd ící učitel české státní obecné školy a starosta obce Hnojníku. S U S K Ý E D U A R D, řed itel důchodenského úřadu města Slezské Ostravy. T E S A Ř M E TO D Ě J, řed itel okresní nemocenské pojišťovn y v Českém Těšíně. T E S A Ř Š T Ě P Á N, řed itel českých státních občanských škol v Karvinné. V O C H A L A JÓZA, statkář v Bohum íně-klárovci. Z A H R A D N ÍK J A R O S L A V, šéfredaktor M oravskoslezského deníku" v M oravské Ostravě.

9 KOOPTOVANÍ ČLENOVÉ ÚSTŘEDNÍHO V Ý B O R U : ČÍŽEK J A R O S L A V, lesní správce a starosta obce Staré M ěsto u Fryštátu. FRONEK V Á C L A V, hutník, Dolní M arklovice. K L IM E N T F R A N T IŠ E K, přednosta oddělení okresní nemocenské pojišťovny v Čes. Těšíně. K L V A Ň A JOSEF, nadučitel české školy v Českém Těšíně. PO LO CH JA N, řídící učitel české školy v Dobraticích. T A L P A K A Z IM ÍR, ředitel občanské školy v Lazích. Dr. T R E F N Ý LE O PO LD, zvěrolékař ve Frystátě. Z LO B IC K Ý F R A N T IŠ E K, řídící učitel v D árkově. R E V I S O Ř I : H U V A R R O B E R T, ředitel českých m ěšťanských škol ve Slezské Ostravě. K R O Č K O V Á V L A S T A, choť řídícího učitele české obecné školy v Hrušově. KU Č ERA B O H U S L A V, knihvedoucí kamenouhelných dolů v O rlové. P O L A N S K Ý P A V E L, prokurista M ěstské spořitelny ve Slezské Ostravě. P Ř IB Y L A F R A N T IŠ E K, městský účetní rada ve Slezské Ostravě. R IC H T Á R S K Ý JOSEF, ředitel berního úřadu ve Slezské Ostravě. PORADCI VE VĚCECH ŠKOLSKÝCH: M E N ŠÍK V L A D IM ÍR, okresní školní inspektor ve Fryštátě. PO LÁ ŠE K A D O L F, inspektor státních škol v Českém Těšíně. V A LE Č E K V A L E N T IN, inspektor státních škol v Karvinné.

10 32. VALNÁ HROMADA SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ZA ROK Konala se dne 1 června 1930 v místnostech matičního kina ve Fryštáte za temer plne ú č a s t i č l e n ů ústředního výboru, pánů okresních Jednatelů a 367 delegátů z á s t u p n íc h 121 matiční odbor. Za úřady a korporace přítom ni b yli: Dr Jaroslav Haering, okresní hejtman ve Fryštáte v zastoupení zemského presidenta Černého Jan Zlám al, vládní rada, ředitel pošt v Opavě, U čitelská jednota v O ilove, Ad. PoSek,- ínspektot státních škol v'c e 8kém TěSiní, AI Bnra, řídicí niátel za d * #? o mládež v Českém Těšíně, Jaroslav Gela, okresní hejtman v Českem Tesine, Ed Sušky ředitel za město Slezská Ostrava, R u dolf H olom ek inspektor státních drah za rediteistv státních drah v Olom ouci, K a rel Sm yczek, starosta mcsta Jablunkova Jos c komisař za okresní politické kom isařství v Karvinné, ^ t a b m b p Bank za posádku Frvštátě K am il Krčm ář, starosta města Frystátu za město Frystat, Zdenek Horák, z profesorský sbor státního gymnasia v O rlové, Boh. Zabský, profesor za o r 1 p ^ _ sbor v O rlové, Hrom ádka z Fryštátu, za okresní nemocenskou pojistovnu ve Frystate, F ie mysl Kocián, za učitelskou jednotu v Hlučíně, V á cla v K re jč í z Doubravy za Sokolskou zupu Těšínskou Jana Čapka, Tvarů žek A lois, za M oravsko-slezskou zupu legionářskou, Vlast. Šebestíková, za odbornou školu dívčí v Karvinné, Spáčil Svatopluk, za redakci.jmoravei - slezského deníku, Říha František, ředitel, za občanskou školu v Nem ecke Lutyni, K arel Balon za Evangelickou M atici Třanovského, Bedřich Šimeček, president krajského soudu v M oravské Ostravě, zakladatel a čestný člen Slezske M atice o ^ e t y ^ o v e g. PoDDe ředitel hor v. v. bývalý poslanec zem sky a starosta Slezske O stravy, Okresní pece o mládež v Lazích. Jako hosté přítomno b ylo mnoho členů m aticm ch odboru z ^rystatu, H áje, Starého M ěsta, Dárková, Karvinné, M a rk lovic a u čitelky maticnich mat. > Celková účast na valné hrom adě byla přes 500 osob. Pozdravné přípisy zaslali a om luvili se: Frant U držal, předseda vlády, Dr. Ivan D érer, m inistr školství, Dr. M atoušek, ministr obchodu D r V. M ů ller, sekční šéf m inisterstva školství, zem sky president presidium rady magistrátu hlavního města Prahy poslanec V. Sladký, Ústřední M atice školská, N árodní jednota pro jihozápadní M oravu, N á r o d n í Jednota Po š u m a v s k á, Československá je d n o t a 'v Praze, Národní ^ a d l o m o r a ^ ^ a k ^ T e. a n A a župa Sokolská Jana Čapka, Kulturní rada pro sirsi O s t o a w k o, M o r a y s k o - s l e z s k a zup legionářská Dr. K. Z ajíček, ústřední ředitel dolů Dra Lansche N árodní Jednota Slezska, M a t i c e Opavská S v a z N á r o d n í c h J e d n o t a M a t i c, N á r o d n í J e d n o t a s e v e r o č e s k á N á r o d n í iednota v Olomouci, Svaz slezských měst, obcí a okresů, Národní Jednota československá Dr Vilém Pospíšil, guvernér N árodní banky, poslanec Em. Venci, Zika president slezs zem ědělské rady, Československý Červený K ř íž v M oravské Ostravě, Č e s k a Zem ská ústředna pro péči o mládež, O kresní péče o m ládež ve Slezské O stravě, Česke srdce pro Slezsko. Za slavnostní nálady zahájil starosta M atice, notář Dr. P ele ze 9. hod. valnou hromadu. U vítal především zástupce řed itelství post a telegra f P p, presidenta Zlám ala, zástupce zemského presidenta p. okresního hejtmana Dr. Haerg z Fryštátu, p. okresního hejtmana z Českého Tesína Gelu, zástupce íe i drah v Olom ouci p, inspektora Holom ka, zástupce mest, tisku a všechny delegáty maticníeh odborů a konstatoval, že valná hromada je usnasem schopna. V uplynulém roce - pravil Dr. P e le - docílili jsm e opět značných úspěchů ale nebylo lze se uvarovati i některých neúspěchů. N ěk teré výsledky při volbách do' N arod n A o shromáždění a do obcí mohou nám působiti radost, jinde vsak, zejm éna na H unsku d saženo ien skrovných úspěchů, ba namnoze neuspechu. Tom uto faktu nesmíme se y hýbati nýbrž mu přím o a odhodlaně čeliti. Naše práce se musí zariditi podle zkusenosti nabytých ja k na Hlučínsku, tak i na Těšínsku, z nichž plyne že posice nemecke. nebezpečně sílí. Tom u to nutno věnovati plnou pozornost a dle toho prací a postup zai 6

11 Jinak vývoj náš je celkem uspokojivý a bylo by chybou, kdybychom posuzovali na př. poměry na Hlučinsku nějak pesimisticky. M usím e si naopak říci, že nás od našich úkolů a povinností nesmí odvrátiti žádné i sebe větší překážky. T ím, že bylo Hlučínsko našemu státu přiřknuto, převzali jsm e závazek, toto území učiniti součástí našeho státu a národa nejen formálně, nýbrž fakticky a na obou M aticích je, aby pomohli k brzkému uskutečnění tohoto cíle. Na Těšínsku náš vývoj je brzděn dosud nevhodným umístěním mnohých škol a je litovati, že se nepodařilo ani v uplynulém roce přím ěti stát k tomu, aby pro své školy opatřil vhodné místnosti. Pom ěry dospěly tak daleko, že jsm e b yli nuceni přik ročiti sami ku stavbě budovy pro státní menšinovou školu v D olní Lom né, ač naše prostředky jsou vážně ohroženy stoupajícími výdaji. Jinak ale M atice ve svých počátcích a potřebách potkávala se i v uplynulém roce s upřímným porozuměním celé naší veřejnosti. Jest naší povinností vzdáti upřímný dík všem, k teří nám v práci naší pomáhali. Nutno vzpomenouti v první řadě našeho osvoboditele a prvního presidenta republiky, jehož osmdesáté narozeniny veškeren lid slezský a zejm éna naše odbory, nedávno s horoucím nadšením oslavil. N avrhuji i z dnešní valné hrom ady odeslání tohoto telegram u: Kabinetní kancelář presidenta republiky, Praha Hrad. Pane presidente! Zástupci českého obyvatelstva Těšínská a Hlučínská shromáždění na 32. valné hromadě Slezské Matice osvěty lidové, konané dne 1. června ve Fryštáte, projevují Vám svou oddanost a s upřímnou radostí těší se na V áš zájezd na Těšínsko. Dr. Ferdinand Pele, starosta. Děkujeme vládě a zejména ministerstvu školství a národní osvěty, děkuji zemským, okresním a obecním úřadům za veškerou podporu. U příležitosti presidentova jubilea byl námi založený M asarykův ju bilejní lidovýchovný fond, do něhož přispěly okresy, obce a jednoty, zejména okres fryštátský znáčným obnosem, začež p rojevu ji mu, ja k ož i ostatním dárcům srdečné díky. Děkuji poslancům a senátorům, členům zemských, okresních a obecních zastupitelstev, děkuji všem veřejným a soukromým korporacím, našim odborům a tisku za veškerou práci a podporu našich snah. D ěkuji našemu úřednictvu s p. tajem níkem Hořínkem v čele, jakož i všem ostatním zaměstnancům M atice za veškerou svědom itou a obětavou jejich práci pro dobro M atice. Dlužno vzpomenouti i těch, kteří nejsou již mezi námi, resp. kteří nás navždy opustili. Z našich řad odešel člen ústředního výboru p. Ing. Zelený, známý sokolský pracovník. Byl v řadách matičních pracovníků po dlouhá léta a zůstane v naší trvalé paměti. Cest budiž památce všech ostatních členů našich, kteří nás v minulém roce opustili. Vzpomínka byla na důkaz úcty k zesnulému vyslechnuta stoje. Starosta M atice pak zakončil proslov těmito významným i slovy: Velectění! Scházíme se v době, kdy více než kdy jin d y nutno zdůrazňovati myšlenku národní jako hlavní program malého národa. Jestliže připouštím e, aby občané jiných národností byli účastni všech práv, které jim dem okratická ústava zaručuje a jestliže zásadně nelze míti námitek ani proti účasti těchto národností na vládní moci ve státě, tož přece nutno dbáti toho, aby tato spoluvláda se postupem času nezvrhla v nadvládu a abychom tak ve státě, který jsme sami vytvořili, nestali se časem m ísto vládnoucích ovládaným i a m ísto v e litelů podřízenými! Jestliže němečtí poslanci nám předpisují, kde máme zřizovati své školy, anebo jestliže německý časopis ostravský zdůrazňuje hospodářskou moc Němců, kterou vrhá na váhu proti naší početní síle, jsou takové z jevy jen dokladem v ý v o je m entality našich německých spoluobčanů, kteří nechtějí se ani v naší republice sp ok o jiti s demokra- 7

12 tíckým zrovnoprávněním a uznáním našich lidských i národních práv, nýbrž kteří v pi e- svědčení své superiority chtějí prostě vládnout tak, jako vlá d li dříve. A při naši všeobecné rozháranosti je, bohužel obava, že tohoto cíle dosáhnou. Jestliže se nedovedeme spojit, jestliže se vyskytnou jed n otlivci a korporace, kteří dávají přednost cizímu před domácím, a kteří přím o nebo nepřím o podporují sílu i v liv nám nepřátelských snah hospodářských i kulturních, pak nezadržitelně spějeme do područí těchto snah a pak není divu, že jsou pronášeny vážné ob avy vzhledem k v ý v o ji poměrů u nas. Za této situace, m yslím, vystupuje do popředí jasně poznání, že je potřebí nejen zachovati, nýbrž posíliti a rozhojniti všechny ty síly, které překlenují rozpory mezi nami, které pěstují myšlenku národní solidarity a spolupráce a které k ráčejí dale v oněch tra dicích, jež nám dopom ohly k vítězství. Jsou to hlavně naše obranné jednoty, které tyto tradice pěstují a které vývojem věcí dokázaly nejen svou existenční oprávněnost, nýbrž i to, jak nezbytne je nutno, aby byly co nejvíce sílny uvnitř i navenek, aby tak těm novým a stále stoupajícím nebezpečím mohly čeliti. M yslím, že nikde neplatí tato zásada v takové míře, jako u naší M atice, která je postavena na stráž našich národních a státních zájmů na místech nejohroženejších a nejexponovanějších. Každodenní práce našeho ústředí a denní starosti, boje a práce našich odborů jsou důkazem, ja k je jejich existence zapotřebí. V íte sami, ja k by pom ěry v krajích, jež naší péči jsou svěřeny, vypadaly, kdyby nepřátelským silám necelila klidná práce M atice. Jest jen litovati, že p roti hmotné převaze, proti převaze hospodářské a hmotným prostředkům, kterým i vládnou nepřátelé, můžeme postaviti jen zanícenou prací našich drobných lid í a slabé prostředky, jakým i naše organisace vládné. A le jako jsm e dosud vždy vítězili mocí ducha spíše, než mocí hmoty a násilím, tak jsem přesvědčen, že tomu bude i nyní v budoucnu a že nakonec Matice v krajích svého působení plně splní své poslání a přivede k vítězství drahou nám věc našeho národa i republiky. T o musí býti pro budoucnost našim nejupřím nějším přáním, ale také n ejsvětější povinností a úkolem! P o řeči starosty M atice, jež byla vyslechnuta s bedlivým zájmem, pozdravili valnou hromadu okresní hejtman Haering, starosta města Fryštátu Krčm ář, zástupce sokolské župy Těšínské Jana Čapka br. V. K re jč í a jménem místního matičního odboru notář Liská. M ezitím dostavili se do valné hromady vzácní hosté p. president krajského soudu v M or. O stravě Bedřich Šimeček, jeden ze zakladatelů Slezské M atice osvěty lidové a její čestný člen a p. Ing. Jan Poppe, dlouholetý a zasloužilý starosta města Slezské O stravy a býv. poslanec na zemském sněmu slezském. Oba tito stařešinové českého národního života ve Slezsku byli shromážděním nadšeně pozdraveni. Sbor P řed Těšín em 1' mohutným zapěním národních hymen a skladby S v o ji k svému přispěl k slavnostnímu rázu m anifestace m ěrou nemalou. Slova sboru: M ilu jem e se, nedejm e se, Bůh o zb rojil udatenstvím také nás, svorná vůle, svorný duch, divy činí jako Bůh! zněla v tom to shromáždění, konaném v městě na samé státní hranici zvlášť působivě a mocně do duše přítomných. Na návrh p. odborného učitele K arkošky z Petřvaldu b y la upuštěno od čtení zápisu poslední valné hrom ady za rok 1928, poněvadž týž uveřejněn byl v ročence za rok 1929 a zápis jednom yslně schválen. 8

13 Obsáhlou a velm i výstižnou zprávu jednatelskou za rok 1929 podal I. jednatel pan Alois Iloleš. Zpráva vyslechnuta byla s velikou p ozoiiioatí a jednom yslně schválena. Zpráva jednatelská vydána byla tiskem. Pokladní a účetní zprávu o hospodářství M atice v r podal p. pokladník Melichar. Zpráva byla jednomyslně schválena. Zprávu o vyiconané revisi přednesl p. Jindřich Kar koška. Zpráva jednomyslně schválena. Valná hromada udílí pokladníkovi a celému ústřednímu výboru absolutorium. Doplňovací volby členů ústředního výboru. Podle 11. stanov Slezské M atice osvěty lidové vystupují při valné hromadě za rok 1929 z ústředního výboru tito členové, jím ž vypršelo tříleté funkční období: Dr. K a rel Říha, advokát v Bohumíně, Bedřich Štětina, ředitel státních měšťanských škol v N ovém Bohumíně. R u dolf Holom ek, inspektor státních drah, přednosta stanice v Petrovicích u Bohumína, František Baiger, báňský úředník v Prostřední Suché, Jindřich K arkoška, odborný učitel v Petřvaldě, K a rel Sm yczek, ře ditel státní obecné školy a starosta města Jablunkova, Bohuslav Klac, ředitel městských úřadů v Českém Těšíně a A lo is Pastor, říd ící učitel v N ošovicích u Frýdku. Krom ě toho uprázdnilo se místo člena ústředního výboru úmrtím inž. Frant. Zeleného. Valná hromada se usnáší jednom yslně z vo liti za členy ústředního výboru na dobu tří let tyto navržené kandidáty: Za okres bohumínský: 1. Dr. K a rel Říha, advokát v Bohumíně, 2. Bedřich Štětina, ředitel státních měšťanských škol, 3. R u dolf H olom ek, inspektor státních drah, přednosta stanice v Petrovicích. Za okres orlovský: 4. Frant. Baiger, báňský úředník v Prostřední Suché, 5. Jindřich Karkoška, odborný učitel v Petřvaldě. Za okres jablunkovský: 6. K a rel Sm yczek, řídící učitel a starosta města Jablunkova. Za okres oeskotěšínský: 7. Bohuslav K lac, ředitel m ěstských úřadů v Ces. Těšíně. Za okres frýdecký: 8. Ant. H rozek, okresní školní inspektor ve Frýdku. Za zesnulého člena ústředního výboru p. inž. Frant. Zeleného zvolen na dobu 2 let t. j. do konce funkčního období p. Ed. Suský, ředitel důchodenského úřadu města Sl. Ostravy. Za revisory na dobu jednoho roku zvoleni byli: 1. Boh. Kučera, vrchní knihvedoucí v Orlové, 2. Jos. Richtárský, berní ředitel v. v. ve Slezské Ostravě, 3. Vlasta K roěková, choť řídícího učitele v Hrušově, 4. R obert Huvar, ředitel měšťanských škol ve Slezské Ostravě, 5. František Přibyla, městský účetní rada ve Slezské Ostravě, 6. Pavel Polanský, prokurista městské spořitelny ve Slezské O stravě. Na návrh tajemníka Hořínka schválila valná hromada jednom yslně návrh ústředního výboru na změnu stanov a to: 3. P rostředky odstavec ch) doplniti slovy: kinem atografických licencí. 12. odstavec 1. doplniti větou: Jeví-li se potřeba počet kooptovanýeh členů zvýšiti až na doplniti: Počet 4 stanovených revisorů, může se podle potřeby zvýšiti až na 6. Volné návrhy: D elegát Klučka z L u dgeřovic žádá, aby se věnovala péče sčítání lidu. Delegát notář Liská z Fryštátu tlum očí špatné pom ěry ve Fryštátě zrušením železáren a domáhá se nápravy. Delegát Fajmon z Polské Lutyně, prom louvá o menšinovém školství a dožaduje se více pozornosti a péče. Delegát Karkoška z Petřvaldu pronáší nadšený p rojev pro další práci. Delegát Tesař ze Stonavy žádá, aby m inistr školství Dr. D érer při zájezdu na T ě šín sko navštívil všechny menšinové školy, které nem ají své vlastní budovy. 9

14 Delegát Pěčonka z Doubravy doporučuje provádění hesla S vů j k svéťuu. Delegát Říha z Něm ecké Lutyně poukazuje, že některá matiční kina prom ítají špatné filmy. Žádá zřízení matiční půjčovny filmů. D elegát Zam azal z Třanovic. Ideály nám nepomohou. Potřebujem e pom oci hmotné. President Šimeček v nadšeném projevu zm iňuje se o divech matiční práce. V yslovu je obdiv nad vykonanou práci a přeje další práci hojných úspěchů. (B ou řlivý potlesk.) D elegát Drahota z D olních Bludovic. Žádá, aby pečováno bylo o umisťování dětí z českých škol. Doporučuje zřízen í zvláštní zprostředkovatelny práce. Na návrh tajemníka Hořínka přijím á valná hromada za nadšeného potlesku resoluci proti štvavému postupu Němců proti českým školám. Resoluce zní: Zástupci českého obyvatelstva Těšínská a Hlučínská, shromáždění na valné hromadě Slezské M atice osvěty lidové, konané dne 1. června 1930 ve Fryštátě, co n ejostřeji protestují proti štvavé řeči poslance Hodiny, pronesené v kulturním výboru poslanecké sněmovny proti českým školám. Prohlašují slavnostně, že nikdy nepřipustí, aby diktováno bylo německými zástupci kde smí býti zřízena česká škola. Český lid v pohraničí naší republiky je si dobře vědom významu české školy a bude se poctivě o to starati, aby česká škola byla zřízena vždy tam, kde potřeba je jí je prokázána. Varu jem e vládu před soustavným ustupováním vůči Němcům a žádáme, aby energicky ohradila se proti neoprávněným německým požadavkům, které v řadách hraničářů vyvolávají nejkrájn ější rozhořčení. Chceme zíti ve smíru se všem i našimi národním i odpůrci, nezapomínáme však, že vládnoucím činitelem našeho státu je československý národ a že v prvé řadě musí býti respektovány, jeho požadavky a potřeby. Národnostní menšiny v našem státě m ají plně zabezpečený kulturní rozvoj a nem ají nejmenších důvodů stěžovati si na útisk. Ohražujem e se proti výpadům na české školství a prohlašujeme, že nikdu nepřipustíme, aby diktátorem v organisaci českého šk olství byli Němci. D oslovem starosty Slezské M atice osvěty lidové p. Dr. Pelcem byla valná hromada za povznesené nálady všech účastníků zakončena. Ant. H ořínek: ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE R ok 1930 vyznačoval se v oblasti činnosti Slezské M atice osvěty lidové pěti vý značnými událostmi. Jsou to: I. 10. vý ro čí připojen í Hlučínska k republice československé. II. Osm desáté narozeniny presidenta repu bliky Dr. T. G. M asaryka. III. Z á jezd pana presidenta republiky D r. M asaryka na Těšínsko. IV. 10. vý ročí rozdělen í Těšínská. V. Sčítání lidu. P rvn í významná událost spadající na počátek února 1930 vzpomenuta byla všem i matičními odbory na Hlučínsku přednáškou nebo jiným vhodným způsobem. O ficieln í oslava tohoto významného výročí konána byla v červnu v Hlučíně za spoluúčasti M oravsko-slezské župy legionářské. Uspořádána byla mohutná manifestační slavnost, na které bralo účast celé Hlučínsko. N ěk olik tisíc osob m anifestovalo a projevilo tak svou oddanost k republice československé. Slavnostní p rojev učinil starosta Slezské M atice osvěty lidové p. Dr. Ferd. Pele. Slavnost dokazovala, že česká myšlenka na Hlučínsku přes všechno úsilí našich národních odpůrců razí si vítězně cestu dopředu. Slavnost byla projevem velikého nadšení a radosti. 10

15 7. března vzpomínalo Těšínsko s celým národem československým 8 0. narozenin presidenta republiky prof. Dr. 1. G. M a s a r y k a. Slezská M atice osvěty lidové uctila významné narozeniny pana presidenta způsobem opravdu důstojným a vhodným. Na popud taj. Hořínka zřízen byl Masarykův jubilejní lidovýchovný fond, jehož účelem bude podporovati lidovýchovné snahy v oblasti působnosti Sl. M. O. L. Krom ě toho zřízena bude na Těšínsku Masarykova jubilejní vyšší škola lidová, která bude míti pobočky při všech středních školách na Těšínsku a Hlučínsku. P říp ra vy pro z řízení této školy jsou již v proudu. Škola vejde v život počátkem školního roku Z ř í zením této školy umožněno bude hlavně n ejširším vrstvám lidovým nabýti širšího vzdělání. Radostnou událostí, která cele vzrušila obyvatelstvo Těšínská, byl zájezd pana presidenta republiky Dr. T. G. M asaryka na Těšínsko ve dnech 5. a 6. čer- Zájezd p. presidenta Masaryka na Těšínsko ve dnech července Okresní hejtman Dr. Haering vítá p. pres. Masaryka na tribuně ve Fryštátě. vence. Byl to veliký svátek. Panu presidentovi dostalo se skvělého uvítání. Zvláště český lid projevoval p. presidentovi až dětsky oddaně svou lásku a přítulnost. Za ústřední výbor Slezské Matice osvěty lidové byl pan president uvítán ve Frýdku při svém vstupu na půdu Těšínská starostou Slezské M atice osvěty lid ové p. Dr. Ferd. Pelcem. V uvítací deputaci byli kromě starosty pánové: A I. H oleš, 1. jed n atel ústředního výboru Slezské M atice osvěty lidové a Ant. Hořínek, tajem ník ústředního výboru Slezské M atice osvěty lidové. A ž na okres jablunkovský projel p. president celým Těšínském. V místech, kde p. president se zastavil: v Hnojníku, v Třinci, v Ces. Těšíně, ve Fryštátě, v Karvinné, v O rlové a v Novém Bohumíně, byl zahrnován nejsrdečnějším uvítáním a ovacemi. Pan president učinil několik projevů, z nichž projev, pronesený v N ovém Bohumíně, byl nejvýznam nější. P ra vil: Pánové! Děkuju Vám, pánové, srdečně za přátelské uvítání. N ěm ecky pravil k starostovi: Jménem města jste poukázal na nesnáze, které zde jsou. Doufám, že vý v o j povede k lepším poměrům. Nechci mnoho m luvit a myslím, že součinnost národu jest možná i na tak zvané horké půdě. Půda není horká, jen hlavy jsou horké a je nutno je ochladit. M yslím, že naše republikánská dem okratická ústava je chladivým obkladem pro horké hlavy starého režimu a až se to stane, jsem přesvědčen, že všechny tři národy na hranicích se naleznou ve společné práci. Česky pan president ještě dodal: D em okracie, 11

16 m ilí pánové, když se vezm e dem okracie, je také lžídem okracií. M íním tu správnou, naší československou dem okracii, ta dovede, čehož je potřeba, různosti národnostní i sociální m írnit napřed a pak spravedlivé rozlišovat. Já V ám přeju všem, abyste to vyplnili a pokud je v mých silách, budu pracovati s Vám i. Bud te ujištěni, že mně o nic jiného neběží, nežli abyste byli všichni, ať jste Češi, Poláci a co já vím, abyste byli slušní lidé. T o je můj program a nic více. T ato slova jsou odkazem p. presidenta Těšínsku a těšínskému lidu. Český lid na Těšínsku pochopil tento odkaz a pracuje dle něho. Bylo by si přáti, aby také Poláci a Něm ci pochopili a podle přání p. presidenta pracovali. Návštěva p. presidenta na Těšínsku zůstane nezapomenutelná. V epsala se do srdce našeho lidu a vzpom ínka na ni bude přenášena do srdcí mladé generace a tak bude první náš p re sid e n t. a osvoboditel našeho národa věčně žiti v srdcích našeho lidu. Smutnou vzpomínkou bylo 10. výročí rozdělení Těšínská. Připadlo na den 28. července. Vzpom ínka vybavila v m ysli všech obyvatel Těšínská chvíle prožitých hrůz před konečným rozhodnutím o otázce těšínské. Na popud Slezské M atice osvěty lidové bylo 10. výročí vzpomenuto národní poutí k hrobům padlých za Těšínsko v Orlové. Byla to mohutná, důstojná manifestace. U hrobů padlých učinil pietní p rojev starosta Slezské M atice osvěty lidové p. Dr. Ferd. Pele. V elm i významnou a důležitou událostí, kterou Těšínsko koncem roku 1930 prožívalo, bylo sčítání lidu. Šli jsm e do tohoto aktu klidně. B yli jsm e si vědom i, že československá idea pronikla v posledních deseti letech do srdcí lidu na Těšínsku již na tolik, že není se třeba nějak obávati. V ýsled ek sčítání lidu, byť jeho přesné výsledk y nejsou dosud o ficielně známy, splnil naše očekávání. Z esílili jsm e na Těšínsku početně značně. T a k é Hluěínsko projevilo svou národnostní příslušnost přím o spontánně. M arné bylo úsilí našich národních odpůrců zvik la ti národní přesvědčení lidu. R ostem e! Idea československá proniká stále hlouběji jak na Těšínsku, tak i Hlučínsku a nadejde bohdá doba, kdy národní naší odpůrci budou odkázáni pouze sami na sebe. V e vnitřní činnosti matiční nepřinesl r žádných zvláštních změn. B ylo pracováno stejně intensivně jako jiná léta. Ž ivot v menšinách byl rušný, čilý. O dbory pracovaly intensivně na poli národním, kulturním a školském. Zápisy do škol na pohraničí Těšínská v r znovu prokázaly, že české školství stojí na pevných základech a že sebe větší úsilí národních našich odpůrců základy jeho více nezviklá. Zel, že v r bylo na vyšších místech velm i málo porozum ění pro potřeby našich škol pro výstavbu školních budov. Je to dlouholetá bolest našich hraničářů, k teří velm i trpce nesou tento nevděk. V r dokončeny byly na Těšínsku tři novostavby. V Hnojníku škola měšťanská a v Řece a v Kom. Lhotce škola obecná. K e stavbě nové školní budovy státem nedošlo. N ový matiční odbor zřízen byl v Petřvald ě na Podlesí. Za to ústřední výb or Slezské M atice osvěty podjal se v r těžkého úkolu: Postavení školní budovy v Lom né Dolní. B ylo k tomu zapotřebí velikých finančních obětí, které normální p ro v o z. Slezské M atice osvěty lidové vážně ohrozily. Škola byla v měsíci prosinci odevzdána svému účelu. Budova je velm i krásná a slouží nejen Slezské M atici osvěty lidové, ale i stavitelské firm ě S tejskal a D rábek ve Sl. Ostravě ke cti. Podrobnější zprávu o škole přináším e na jiném místě. Vážnou starost působí Slezské M atici osvěty lidové je jí finance. Prostředky, jim iž S lezská M atice osvěty lidové disponuje a s nim iž může počítati, nijak nedostačují k zajištění rozsáhlého provozu. N ejtěžším břemenem pro Slezskou M atici osvěty lidové jsou mateřské školy, jich v r vydržovala svým nákladem 54. N ěk olik m ateřských škol bylo státem převzato, byly však zřízen y opět nové a tak břemeno zůstává stále velm i tíživým. V r dosáhli jsm e celou řadu úspěchů, z nichž nejpotěšitelnější jest vzrůst české myšlenky na Těšínsku a Hlučínsku. Jest to především zásluhou místních matičních odborů, z nichž celá řada pracuje s krajní obětavostí a nadšením pro posílení a upevnění našich zájmů národních a státních. V ed le matičních odborů jest to hlavně naše 12

17 hraničářské učitelstvo, které zvláště na Těšínsku pracuje s krajní obětavostí a vzácným porozuměním pro českou věc. Přehlížíme-li vykonanou práci v r. 1930, můžeme s uspokojením říci, že byla plodná a tvořivá. Postoupili jsm e opětně značný kus dopředu. Slibný krok učiněn byl s organisací středoškolského studentstva. P odařilo se nám vzbudit! zájem studentstva vyšších tříd pro národní práci a slibujem e si, že zájem tento již více neutuchne a že spoluúčast středoškolského studentstva na matiční práci přinese v budoucnu pěkný užitek pro českou věc na Těšínsku. V r uskutečnili jsm e také pořádání samosprávných kursů za součinnosti Svazu slezských měst, obcí a okresů. K u rsy pořádány byly v Čes. Těšíně, ve Fryštátě, Zájezd p. presidenta Masaryka července 1930 na Těšínsko, lóčlenná kapela malých Sokolíků v národních krojích hrající na počest p. presidenta na náměstí ve Fryštátě. v Novém Bohumíně a j. K u rsy tyto staly se dobrou pomůckou k poznání agendy o samosprávě a budou nyní pravidelně každého roku pořádány. Co jsme vykonali v r. 1930, vykonali jsm e s dobrým vědom ím a svědomím. M ěli jsme na zřeteli především vždy prospěch české věci. T u to snahu uplatňovali jsm e vždy nad zájmy politické stranickosti. B yli jsm e si plnně vědom i, že politika nepatří do matičních odborů. Proto také jakákoliv snaha po zpolitisování matičních odborů byla vždy ihned v zárodku energicky potlačena. Těšínsko a Hlučínsko je dosud útvarem nevykvašeným, kde stranická politika, vyhrocená na ostří nože, by zvláště na pohraničí české věci nijak neprospěla. Odtud naše snaha, aby český život v matičních odborech v y v íje l se zdravě a p řinášel nám jen užitek. Můžem e s pýchou říci, že tato naše snaha je všem i příslušníky p o litických stran oceňována a že život v m atičních odborech plyne svorně. A právě tento postup zaručuje naše úspěchy. Je-li dnes náš veřejn ý život znechucován přepolitisováním, není třeba a nutno tomu zabrániti aby znechucován byl v matičních odborech. M atice sleduje cíle vyšší a ušlechtilejší, k jichž dosažení potřebuje svorné, jednotné a nadšené práce. T o ť náš cíl. A za tímto cílem jdou s nám i všichni, k teří prospěch národa, jeho p řítomnost a budoucnost cení nejvýše- 13

18 O R G A N ISA C E. Okresní matiční výbory. Oblast působnosti Slezské M atice osvěty lidové rozdělena je na 8 obvodů okresních výborů, v jichž čele stojí okresní jednatel jako předseda. O bvody rozděleny jsou takto: 1. Okresní sbor pro Bohu minsko: předseda Bedřich Štětina, ředitel českých státních občanských škol v N ovém Bohumíně. T en to sbor sdružuje tyto obce: 1. Bohumín město, 2. N ový Bohumín, 3. Bohumín Šunychl, 4. Dětm arovice, 5. Lutyně Něm ecká, 6. Lutyně Něm ecká na Zbytkách, 7. Petrovice, 8. Prstná, 9. Pudlov, 10. Rychvald u kostela, 11. Skřečoň, 12. V ěřň ovice, 13. V rbice, 14. Záblatí, 15. Závada. Celkem 12 obcí a 15. odborů. 2. Okresní sbor pro Fryštátsko: Předseda A lo is Holeš, vrchní knihvedoucí ředitelství dolů O rlová-l azy v Doubravě. T e n to sbor sdružuje tyto obce: 1. D arkov, 2. Fryštát, 3. Fryštát-hranice, 4. Karvinná-hranice, 5. Karvinná-Sovinec, 6. Louky, 7. M arklovice Dolní, 8. Staré M ěsto, 9. R áj, 10. Stonava. Celkem 8 obcí a 10 odborů. 3. Okresní sbor pro Orlovsko: Předseda Břetislav Kubala, profesor českého státního ref. reálného gymnasia v O rlové. T e n to sbor sdružuje tyto obce: 1. Doubrava, 2. Karvinná-střed, 3. Karvinná-jám a Jindřichova, 4. Karvinná-na Šolci, 5. Lazy, 6. Lutyně Polská, 7. Orlová, 8. O rlová-zim ný důl, 9. Petřvald, 10. Porubá, 11. Rychvald-Podlesí, 12. Rychvald-důl Václav, 13. Suchá Dolní, 14. Suchá Prostř. Celkem 10 obcí a 14 odborů. 4. Okresní sbor pro obvod česko-těšínský A : Předseda Ant. K ejzla r, prof. českého státního ref. reálného gymnasia v Českém Těšíně. T en to sbor sdružuje tyto obce: 1. Albrechtice, 2. Bludovice Dolní, 3. D atyně Dolní, 4. Dom aslovice Dolní, 5. Domaslovice-V olovec, 6. Hradiště, 7. Chotěbuz, 8. M istřovice-koňakov, 8. M osty, 9. Soběšovice, 10. Stanislavice, 11. Suchá Horní, 12. Šumbark, 13. T ě rlick o Dol., 14. Tošanovice Dolní, 15. Životice, 16. Žukov D olní, 17. Žukov H orní. Celkem 16 obcí a 17 odborů. 5. Okresní sbor pro obvod česko- těšínský B : Předseda M etoděj Tesař, řed. okresní nemocenské pojišťovny v Českém T ěšín ě. T en to sbor sdružuje tyto obce: 1. Dobratice, 2. Guty, 3. Hnojník, 4. Koňská, 5. Kom orní Lhotka, 6. Lištná Dolní, 7. Lištná Horní, 8. N ebory, 9. Ropice, 10. Reka, 11. Sm ilovice, 12. Střitěž, 13. Svibice, 14. Český Těšín, 15. Třan ovice, 16. Třin ec, 17. V ělop olí. Celkem 17 obcí a 16 odborů. 6. Okresní sbor pro Jablunkovsko: Předseda Jan Železný, ředitel státní obč. šk oly v B ystřici n. O. Sbor sdružuje tyto obce: 1. Bočanovice, 2. Bukovec, 3. Bystřice n. O., 4. Hrádek, 5. Hrčava, 6. Jablunkov, 7. Písečná, 8. Zíhla, 9. Karpentná, 10. K ošařiska, 11. Lomná Dolní, 12. Lomná Horní, 13. Lyžbice, 14. M ilík ov, 15. M osty u Jablunkova, 16. Návsí, 17. Nýdek, 18. Oldřichovice, 19. Písek, 20. T ýra, 21. Vendryně, 22. Vendryně-Zaolzí. Celkem 22 obcí a osad a 19 odborů. 7. Okresní sbor pro Frýdecko: Předseda Jóža Vochala, statkář v Bohumíně, dvůr K lárovec. Sbor tento sdružuje tyto ob ce: 1. Baška, 2. Bludovice Horní, 3. B ludovice Prostřední, 4. Bruzovice, 5. Datyně Horní, 6. Dobrá, 7. Pánské N ové D vory, 8. Hamry Staré, 9. Janovice, 10. Janovice-Bystré, 11. Kaňovice, 12. Kradná, 13. Lubno, 14. M alen ovice, 15. M ěsto Staré, 16. M orávka, 17. Nošovice, 18. Pazděrná, 19. Pražm a, 20. Pržno, 21. Raškovice, 22. Repiště, 23. Rakovec, 24. Vinohrad, 25. Sedliště, 26. Skalice, 27. V á clavovice, 28. V es Nová, 29. V ojk ovice, 30. Zermanice. Celkem 30 obcí a osad a 23 odborů. 14

19 8. Okresní sbor pro obvod Slezsko-ostravský: Předseda Josef Šmirák, technický úředník v M ichálkovicích. Sbor tento sdružuje tyto obce: 1. Bartovice, 2. Heřmanice, 3. H rušov, 4. Kunčičky, 5. Kun}čice n. O., 6. M ich álkovice, 7. Muglinov, 8. Slezská Ostrava střed - mužský, 9. Slezská O strava střed - ženský, 10. Slezská Ostrava-Zárubek, 11. Slezská Ostrava-Salm a, 12. Radvanice, 13. Šenov, 14. Vratimov. Celkem 11 obcí a 14 odborů. 9. Okresní sbor pro Hlučínsko: Předseda K a rel Hruška, ředitel měšťanských škol v Kravařích. Sbor tento sdružuje tyto obce: 1. Antošovice, 2. Bělá, 3. Bobrovníky, 4. Bolatice, 5. Bolatice-Heneberky, 6. Bohuslavice, 7. Darkovice, 8. Darkovičky, 9. Hlučín, 10. H ošťálkovice, 11. H oštice V elk é, 12. Chu- Zájezd p. presidenta Masaryka července 1930 na Těšínsko. _ Poslanec Špaček vítá p. presidenta před nádražím ve Frýdku. _ chelná, 13. Koblov, 14. Kouty, 15. Kozm ice, 16. Kravaře, 17. Lhotka, 18. Ludgeřovice, 19. Markvartovice, 20. Petřkovice, 21. Stěpánkovice, 22. Štěpánko vice-svoboda, 23. Šilheřovice, 24. Vřesina, 25. Zábřeh, 26. Závada. Celkem 24 obcí a osad a 21 odborů. V čele veškeré matiční organisace stojí valnou hromadou zvolený ústřední výbor Slezské Matice osvěty lidové, jehož úředním sídlem jest Slezská Ostrava. Ústřední v ý bor sestava ze 24 členů, zastupujících jed n otlivé okresní sbory matiční. Ústřední výbor má právo podle stanov matičních 12, odst. 1 k oop tovati další členy ústředního výboru z řad členstva Slezské M atice osvěty lidové. V ro c e 1930 kooptováno bylo 8 členů. M atiční hospodářství podrobeno jest revisím 6 revisorů, většinou odborníků a státní kontrole. Státní revise od nejvyššího kontrolního úřadu provedena byla ve dnech 10., 11. a 12. dubna Od 22. do 25. září 1930 provedena revise m inisterstvem školství a národní osvěty. Ústřední výbor spravuje veškeré hospodářství Slezské M atice osvěty lidové. V minulém roce konal ústřední výbor celkem 3 plenární schůze a učinil 1038 protokolárních usnesení. Ústřední výbor Slezské M atice osvěty lidové je jedině povolán m luviti a jednati jménem celé matiční organisace a činiti jménem jejím právoplatné závazky. Všechna usnesení ú 15

20 středního výboru a valné hromady vykonává předsednictvo Slezské M atice osvěty lidové. Předsednictvo tvoří starosta, 2 nám ěstkové, 2 jednatelé, pokladník a vedoucí urednik. O b starává běžnou agendu, rozhoduje o záležitostech, jež nestrpí odkladu, posuzuje došle návrhy a předkládá je ústřednímu výboru S lezsk é M atice osvěty lidové ke schváleni. Schází se pravidelně každých 14 dnů v úterý a jev í-li se potřeba, každého týdne. V roku 1930 projednáno bylo ve schůzích předsednictva 1182 různých záležitostí. M atiční agendu vyřizu je ústřední kancelář Slezské M atice osvěty lidové ve Slezske Ostravě a poboční kancelář v Českém Těšíně. Ústřední kancelář vede v evidenci veskeren matiční m ajetek, řídí organisační Činnost všech matičních složek, spravuje veskere maticm podniky, vede v evidenci matiční zaměstnan ce, zpracovává návrhy a předkládá je předsednictvu a ústřednímu výboru a udržuje neustálý styk s matičními odbory, národními korporacem i a úředními činiteli. D ozírá na řádné hospodaření a stará se o radny chod organisace. V roce 1930 přijala a odeslala m atiční kancelář různých podaní, krorne velikého počtu různých oběžníků a jiných tiskopisů, jdoucích rovněž do tisíců, le m e r každého dne přijím ány byly osobní návštěvy ma tičních a jiných činitelů,, s nim iž projednávány byly různé národní a menšinářské záležitosti. Ústřední kancelář zamestnava o si. vedoucího úředníka, účetního a 4 pomocné ženské kancelářské síly. Odbočku ústřední kanceláře S 1e z s k é M atice osvěty lidové v Českém Těšíně spravuje profesor V á cla v P lach t v Českém Těšíně. PRÁCE OCHRANITELSKÁ. Celá řada matičních odborů ve smíšených obcích okresů jablunkovského a českotesinského pracuje za poměrů velm i obtížných. A b y práce těchto matičních odboru mohla se náležitě rozvinouti, převzaly jejich ochranu finančně silné a zabezpecene odbory v obcích českých. Jest litovati, že nemáme na Těšínsku dostatečný počet finančně silných maticnich odborů, aby m ohly býti ochraňovány všechny slabé matiční odbory. T a k é sirsi česka veřejnost nemá dostatečného porozum ění pro hraničářskou práci na Iesm sku. M am e v republice tisíce českých spolků, které mohly by pro naše hraničáře vykonat! velm i mnoho, kdyby vzaly si na starost některý matiční od b or hraničářský na Tesm sku a Hlučínsku. V této věci jest M atice naše odkázána výhradně jen sama na s e b e, Uvázim e-li, ze temer všechny matiční odbory veškerou svou činnost věnují místním potřebám a že mnohé u nic ochraňují ještě slabší odbory, musíme doznati, že tato jejich obětavost zasluhuje nejiepsi o uznání a obdivu. Z matičních odborů, které vykonávají funkci ochranitelky, jsou to: Novy Bohumín ochraňuje Bukovec a Věřnovice, D oubrava ochraňuje Písek, Frýdek ochraňuje Horní Žukov, Karvinná ochraňuje A lbrech tice, Komenium v Olomouci ochraňuje Hrádek, Lazy ochraňuji M istřovice, M ichálkovice ochraňují Karpentnou O rlova ochraňuje Mosty u Jablunkova a Chotěbuz, O rlová-zim ný důl ochraňuje N ebory, Petřvald ochraňuje Smilovice Petrovice ochraňují Prstnou, P etřk ovice ochraňují A ntošovice, Porubá Lomnou Liorm, Radvanice ochraňují K om orní Lhotku, Sedli ště ochraňují Třan ovice, Sucha D olní ochraňuje Životice, Prostřední Suchá ochraňuje B ystřici na Pasekách, St M ěsto u Frystatu ochraňuje Lom nou Dolní, Slezská O strava (m užský) ochraňuje K ravaře H lu cn ochraňuje Stepánkovice-Svobodu, Slezská Ostrava-Salma o c h r a ň u j e T ý r u, Sumbark ochraňuje Datyne Dolní, Český Těšín ochraňuje V ělopolí, Řeku, Ž u k ov Dolní, T řin ec ochraňuje Lištnou Dolní, Vra- tim ov ochraňuje Koňskou. Bez ochranitelky jsou tyto menšinové odbory: Košařiska, Věndryne-Zaolzí, Nýdek, Ropice, R áj, Bělá, D arkovice, D arkovičky, H ošťálk ovice, H oštice V elk é, Chuchelná. 16

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

OSVÉTY LIDOVÉ ČINNOST. NA TĚŠfNSKU A HLUČÍNSKU V ROCE SLEZSKA OSTRAVA. 1929 Tiskem knihtiskárny Union ve Slezské Ostravě. ANT.

OSVÉTY LIDOVÉ ČINNOST. NA TĚŠfNSKU A HLUČÍNSKU V ROCE SLEZSKA OSTRAVA. 1929 Tiskem knihtiskárny Union ve Slezské Ostravě. ANT. e. fo t y o. e> 08 40 ČINNOST Sl e z s k é m a tic e OSVÉTY LIDOVÉ NA TĚŠfNSKU A HLUČÍNSKU V ROCE 1929 UPRAVIL ANT. KOŘÍNEK SLEZSKA OSTRAVA Nákladem Slezské Matice osvěty lidové sídlem ve Slezské Ostravě.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2011 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa průměr na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2007 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Bibliotéka Taueusz& Hegera

Bibliotéka Taueusz& Hegera Bibliotéka Taueusz& Hegera S T A N O V Y V MISTRU, 1894. T is k e m A r n o š ta H u b lin g a v M íst ku. Nákladem spolku. 6 (JI. Jm éno spolku jest: Odborný hornickohutnický spolek Prokop" se sídlem

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ STRÁŽEK Strážek 27. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ STRÁŽEK Strážek 27. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek 2. Sídlo spolku:, 592 53 3. IČO spolku: 433 78 935 I. Úvodní ustanovení 4. Datum zápisu ve veřejném rejstříku: 1. 1. 2014 5. Sídlo spolku : ZŠ a MŠ Strážek,,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Článek I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Článek II Základní ustanovení, účel

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK

ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ n a t ě š ín s k o A HLUClNSKU V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK Slezská Ostrava 1928 Nákladem Slezské Matice osvěty lidové sídlem ve Slezské Ostravě. Tiskem knihtiskárny

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, p. Radslavice IČ: tel/fax: mobil:

H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, p. Radslavice IČ: tel/fax: mobil: O B E C H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, 751 11 p. Radslavice IČ: 00636282 tel/fax: 581 791 260 mobil: 777 508 649 e-mail: ouhradcany@seznam.cz Účetní závěrka obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Školní rok

Školní rok Školní rok 1919.-1920. Sbor učitelský: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal def. učitel ad pers. Karel Dlabal def. učitel II. třídy Jindřich Hégr def. učitel II. třídy Bedřich Pyšna učitel

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více