Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku)"

Transkript

1 Rubášoviny 2/2011 Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku) Rubáši plní ve Véskách již v 15:55! Letošní pro CM Rubáš velmi zdařilé hody ve Véskách nejlépe vystihuje samotný titulek tohoto článku. Do Vések se velmi těšíme kaţdý rok, vysvětluje primáš muziky ing. Vítězslav Preclík, je to jakási dobře stráveného víkendu. Záhadou však zůstává, proč si nikdo z mých hochů na tak dobře strávený víkend nemůţe na následující zkoušce pořádně vzpomenout. Letošní situace velmi přispěla všeobecně dobré náladě a správnému startu hodů, neb byla CM Rubáš zproštěna povinnosti sobotní obchůzky a vyčkávala na chasu v přívětivém stínu místního kulturního zařízení. Tak si lze vysvětlit, proč mohl jiţ pět minut před čtvrtou hodinou odpoledne náš zvláštní dopisovatel Šupka zapsat do svého zápisníku SPLNĚNO. Vzhledem k vysokým teplotám neodmítli Rubášovci pozvání bratrů Jordánů ke koupeli v vat na večerní besedu u cimbálu. Zajímavou trofej pak získali muzikanti během nedělní obchůzky. Na buchlovskou zkušebnu se díky návštěvě jakéhosi sklepa dostal voskový, dlouhý a především velmi tvrdý svíčka. Velké finále ve velkém sále Reduty Pravděpodobně nejdůleţitější vystoupení letošního roku nastalo pro CMR 3. září. Ten den se odehrála premiéra nazvaná Páni muzikanti, Buchlovské! v níţ FS Buchlovice představila všechna svá mnohokráte reprízovaná čísla. Skutečnou premiéru si tak technicky vzato odbyla pouze čísla muzikantů, a to série Hradišťských a taneční pásmo Muzikantské Horňácké, obě dvě s velice kladnými ohlasy. Drţeli jsme se osvědčeného pravidla, ţe čím více narychlo sérky děláme, tím větší mívají úspěch, vysvětluje umělecký vedoucí a akordový guru souboru Marek Klučka. Letní varianta krojů podle CM Rubáš bazén se skvěle osvědčila. Jaké vlastně byly poslední chvíle před nástupem na plac? Pravděpodobně silně traumatizující. Obvykle ledově klidný mistr slova psaného i řečeného Michael Lapčík byl vystresován natolik, ţe se začal soustředit na úplně jiné věci neţ bylo potřeba. Nejlépe jeho duševní stav dokládá věta Já mám z těch mladých holek občas postavení mimo hru!. Ne, skutečně nebylo namístě pár minut před vystoupením detailně analyzovat jakési hokejové utkání mezi dorostenkami. Organizační mánií zase trpěl jiţ zmíněný cimbalista Klučka. Na zkušebně je povoleno vše bazénu, díky čemuţ objevili členové muziky nové kouzlo hraní v drlích s absencí spodního prádla. Výtrţník Zablatzký také vyuţil této situace k vystvení svých apartních plavek na obdiv všem, kdoţ se přišli podíkromě prznění cimbálu violou, prohlašoval popudlivě, kdyţ byl jeho rustikální stolík testován na hraní smyčcem. Jasné, moţeš! 30. prosince 2011 TIRÁŢ: Rubášoviny 2/2011 Vychází zhruba pololetně plus přesčas, podle toho, jak to redaktorovi vychází Veškerá jména, data, infor -mace a PINy kreditních karet jsou vymyšlená a podobnost se skutečnými je čistě náhod-ná. Nedovolené kopírování autorského obsahu se trestá separací končetin. Pozor, může obsahovat oříšky!

2 Stránka 2 Rubášoviny 2/2011 V Kostelanech dobře robíja? Šupka rozhodně! Přestoţe působila tato bohem (a jakoukoli další nadpozemskou či pozemskou entitou) zapomenutá vesnice na statečné hochy z Buchlovic poněkud strašidelně a znali ji jako těch pár baráků okolo Flamenga, kde chodí tančit u tyče třináctileté holky, ukázalo se, ţe realita není tak strašná. K hladkému průběhu akce napomáhalo starostlivé chování chasy vůči muzikantům (drţíce se hesla Sklenka nebude suchá déle neţ třicet vteřin! ) a v hojné míře také návštěva kolotočů, kterou bezpodmínečně poţadovala čerstvá posila buchlovského týmu Alţběta Petruchová. Don Juan teoretik Ondřej Šupka však rozhodně nebude na kostelanské hody vzpomínat kvůli setkání s transcendentní bytostí (jejíţ exkluzivní fotografii naleznete vpravo), kterou potkal na kolotočích. V publiku totiţ byla zcela jiná a jiţ ne tak transcendentní bytost chovající k lamači dívčích srdcí z Mařatic silnou náklonnost. Napřed se mi zdálo, ţe je to vcelku dobrý nápad, zpytuje nyní zbrklý tercáš svědomí, drţel jsem se pořekadla všechno se dá z hlavy vymrdat, a tak jsem nechal situaci volný průběh. Pořekadlo neplatí. Dnes uţ bych byl rozhodně opatrnější. Spekulace o tom, zda k Šupkově špatnému rozhodnutí přispěl velký panák ferneta věnovaný kaţdému členu CMR dolněmčany, se nepodařilo redakci ani potvrdit, ani vyvrátit. Poněkud rozhozeně vyhlíţel také obvykle nejstabilnější člen muziky, basista Přemysl Lukeštík, který jednoznačně odsoudil nový, svěţí vítr zavedený do pánské módy teprve nedávno. Nasrali jste mě s tím holením pér. Teď si připadám jak chlapeček s velkým pérem, prohlásil poté, co byl několikráte dotazován stran svého častého škrabání se v choulosti- Cosi velmi bílého se objevilo ve vozíku přede mnou a mávalo to na ostatní muzikanty, popisuje zjev transcendentní bytosti očitý svědek Lapčík. Huštěnovská opora pro CM Rubáš Jiţ od července zdobí tvář cimbálové muziky Rubáš nejnovější člen rodačka z Huštěnovic a (podle omezených zpráv vojenských zpravodajců, kteří sledují z výcvikového prostoru Rochus onu krizovou oblast) téměř sousedka nositele krásného černého klarinetu Lukáše Sovka. Na počátky nápadu rozšířit muziku o třetí housle jsme se zeptali primáše Víti Preclíka. S Bětkou jsme měli výborné vztahy jiţ dlouho předtím. Své kvality předvedla především v Terezíně předloni, kdy vypomáhala zaškolit tehdy mladého a nezkušeného tercáše Šupku namísto našeho bývalého kolegy, který by si to tak určitě přál. Taky se ukázala jako velmi slušný hráč a drţela s námi krok co do počtu vypitých vzorků. Dokonale ovládnout svůj hudební nástroj je totiţ jedna věc, vysvětluje manaţer muziky Přemysl Lukeštík, druhá věc je dokázat s námi vydrţet při neutuchající konzumaci čehokoliv. Jsme si vědomi náročnosti tohoto úkolu, a proto jsou případní adepti pro vstup do muziky důkladně testováni. Pití s Preclou je ta první, jednodušší část zkoušky, já jsem ta obtíţnější fáze. Ano, naše zátěţové testy jsou extrémní, ale musíme si klást vysoké cíle, abychom měli z čeho slevovat, prohlašuje znalecky redaktor Rubášovin ve výsluţbě Lapčík. Slečna Petruchová obstála dle tabulek velmi dobře a ostatní členové muziky si ji velmi pochvalují. Mé zvrácené skladatelské pokusy se teď mohou rozrůstat o třetí housle! libuje si například boršický Andrew Lloyd-Weber Marek Klučka s partiturou Fantoma opery pod paţí. Otázka, zda ţena v muzice nemůţe mít lehce destruktivní účinek zatím vyvolává pánské sloţce CM Rubáš pouze úsměv na rtech a argumentují tím, ţe je zaslíbena (z poněkud nepochopitelných důvodů) boršickému cimbalistovi Martinu Gabrielovi. Oddělení mezilidských vztahů Rubášovin však bije na poplach a mává záznamy z akcí, ve kterých uţ situace ohledně slečny Petruchové není zcela jednoznačná. Například nevhodné návrhy jistých houslistů V. P. a O. Š. z kostelanských hodů jsou naprosto jednoznačné: V. P.: Tak co, Běty, polkla bys někdy semeno? A. P.: Ne. V. P.: OK, to mi stačí. A nechtěla bys to zkusit? - O. Š.: Nechte si čvachtat, Bětka obzvlášť. Alţběta se však v podobných naráţkách nenechá zahanbit. Záznam z buchlovských hodů mluví zcela jasně: A. P.: Přema ví, co mám ráda! I přesto celá muzika souhlasí s tím, ţe převzít bývalou členku CM Bálešáci byl zatra- ceně dobrý nápad. <17:29 Bětka má splněno!> (Záznam ze zátěţového testu na hradě Buchlově, ) Nová pozice třetího hlasu a obligátu v podání Alţběty Petruchové se netají se svými sklony k hnutí hippies a adrenalinovým sportům (např. hraní v polohách). <Míry a váhy odebrány redakčním cenzorem.>

3 Jasné, moţeš! Stránka 3 Krátce ze sportu: Šupka překonán. Nejednou, nejedním Pouze jeden rok se dokázal udrţet mařatský mistr kontinuality a progresivity na špici ţebříčku Miss Ţaludeční šťáva. V průběhu letošního podzimu byl postupně překonán ostříleným Špicařem Michaelem Lapčíkem (na seleti SRPCM Rubáš), Lukášem Kroupou Sovkem (taktéţ na seleti SRPCM Rubáš) a nakonec navrátivšímse borcem Klučkou (Akce Ošíkov I). Ondra je dobrý hráč a jde hodně na kvalitu projevu, bojí se ale opakování čísel a není si tak úplně jistý v koncovkách, prohlásil čerstvý drţitel ţluté šerpy Klučka. letošní soutěţ regulérně a podle všech pravidel odpověděl slovy Tak určitěééé Zvláštní cenu za nevrhnuté výkony také letos získali Alţběta Petruchová (afterparty Kostely) a Balvánek Zablatzký si do nového roku velmi dobře našlápnul na koště slivovic v Tučapech. Podrobnější zprávu přineseme v pololetních Rubášovinách pro rok No jó Mara chce vyhrát Ondra chce vyhrát ááá všichni chcou vyhrát, komentuje situaci obvykle nejstřízlivější člen muziky a porotce soutěţe Miss Ţaludeční šťáva Přemek Lukeštík. Na dotazy, jestli proběhla Marek Klučka ve vrcholné formě před svým mistrovským výkonem. Hody Buchlovice: nejkrásnější běh na nejdelší trať Jednoznačně nejoblíbenější akcí roku jsou kaţdoročně domácí Buchlovské hody. Letos tomu nebylo jinak. Základem dobře ztraceného týdne samozřejmě muselo být tradiční zapalování hodů, které napřed probíhalo v soukromém muzeu tupeské keramiky rodinného přítele a PC Guru CM Rubáš, Víti Škubníka, a posléze v restauračním zařízení Maco, jenţ přes své omezené prostory poskytuje vţdy tu nejlepší přípravu na hody a dostatečné mnoţství zelené na vyčištění zubů. Dost moţná právě na ústní hygienu doplatil obvykle nezničitelný huštěnovjan Lukáš Sovek. Nehledě na duchovní útěchu, kterou se mu pokusil poskytnout primáš a pastor muziky Víťa Preclík svou biblí vhodně umístěnou v noclehárně, ráno nevyhlíţel právě nejoptimističtěji a omezil se pouze na suché konstatování To není moc vpohodě,tlačit s tím drakem ten vzduch přes klarinet. Ranní obchůzka za příznivého, leč mrazivého počasí začala poněkud stagnovat poté, co se průvod dostal na náměstí. Muzikanti vedeni vyššími zájmy zanechali krojované svému osudu a odešli rokovat k hostinci u Páva. Pod návalem stresu a vychlazené dvanáctky prozradil tercáš Šupka svou krajně pravicovou orientaci, kdyţ prohlásil, ţe si stejnak myslí, ţe byli Němci jenom špatně pochopeni.. Překvapením dne ale ještě zdaleka nebyl konec. Zpamatovšíse Sovek nadhodil moţnost primáše Preclíka a Optima Prima. Na obecním úřadě totiţ přede všemi přítomnými udeřil na nešťastného houslistu přímo: Prime, transponuj se! Odpolední bačování u Škubníka a prozíravá půlhodinka spánku v zázemí Lukeštíkových proběhla v poklidu, snad aţ na smrtelnou uráţku majestátu paní Škubníkové, které se dopustil Přemysl Lukeštík. Buchlovský neotesanec označil řízek, jenţ dostal na oběd jako spálený přesně v okamţiku, kdy stála paní Škubníková za ním. Za zmínění z večerní zábavy na hotelu stojí jiţ jen několik poznatků. Prvním byla přítomnost přítelkyně pisálka Lapčíka z Karvinné. Slečna doktorka, neznalá jihomoravských poměrů, nebyla zcela obeznámena s pojmem hody. Michael Lapčík to vyřešil s grácií sobě vlastní a vysvětli, ţe hody jsou takové mejdlo. Nepříliš dobře si také vedl gynekolog amatér muziky Klučka, který obdrţel důtku za nedovolené rozestýlání postele. Poměrně děsivým faktem večerní části buchlovských hodů zůstává fakt, ţe průměrný účet člena CM Rubáš u baru vypadal asi takto: Bazén: cca 2x aţ 5x Pivo: cca 2x Oficiální vyjádření muziky se nám nepodařilo získat, pouze Lukáš Sovek prohlašoval polohlasem cosi o zasraných půlhodinových hrozenských. Taky dělám koláčky (Vítězslav Preclík, u Lukeštíků, 21:06 Nejlepším důkazem úspěšnosti letošních hodů byl jednoznačně spokojený basista a odborový předák Přemysl Lukeštík.

4 Stránka 4 Rubášoviny 2/2011 Operace Ošíkov I: říšský protektor von Jurcza přebírá kontrolu Peklem srovnatelným s boji v Ardenách v roce 1944 si prošla cimbálová muzika Rubáš ve dnech 26. a 27. listopadu. Na přání svého spolupíče a bývalého člena FS Ţdáničan Luboše Poláčka vyrazili hudebně podpořit zabíjačku v tamním penzionu, jehoţ je Luboš spolumajitelem. Muzikanti lační zdárně ztraceného víkendu vyrazili v sobotu dopoledne hned poté, co jim to ranní nevolnosti po oslavě narozenin Jarky Baláţové (proběhla večer předtím) umoţnili. Při transportu se více neţ osvědčil křiţník rodiny Klučkových, který navzdory nedůvěře členů posádky zavezl tři muzikanty, basu, cimbál a další drobné nástroje tam i zpět. Zato navigační schopnosti posádky citroënu se ukázaly jako poněkud chabé. Zda za to částečně můţe sešrotování se Balvánka Zablatzkého jiţ při cestě tam se nám nepodařilo zjistit, neboť spolujezdec Lukáš Sovek pouze vytrvale vrtěl zelenou hlavou a zhluboka se nadechoval a vydechoval. To bylo naposledy, co jsem seděl za řidičem, nechal se posléze slyšet Sovek. I přes tyto těţkosti se podařilo i druhé posádce dosáhnout Ošíkova se zpoţděním hodiny oproti posádce první. Dobře naladěný (v metaforickém slova smyslu) vůdce muziky Lukeštík byl poněkud nespokojen s tím, ţe čerstvě dorazivší členové muziky odmítají začít pít, protoţe je jim : A) špatně od ţaludku B) Uţ mají splněno C) Nechtějí se zbořit hned na začátku. Tuto nešťastnou situaci okomentoval příhodnými slovy: No jo, včera jste všeci chlastali jako diví, kdyby mohli, tak to chlastají aj řiťou S postupem večera se podařilo nesrovnalosti v hladinách jednotlivých muzikantů urovnat a zhruba do desáté hodiny večerní se dařilo plnit plán dle obvyklých měřítek, snad tedy s výjimkou půlhodiny okolo páté odpoledne, kdy Balvánek zmizel a objevil se o zmíněný čas později u kotle se škvarky (jakékoli záznamy o tom, co, kde, proč a jak dělal, chybějí). Jestliţe se ale od té chvíle Balvánkova situace začala zlepšovat, cimbalista a mistr v hodu šavlí na krátké vzdálenosti Klučka to měl přesně naopak. Okolo jedenácté hodiny večerní dokonce ostřílený vrhač zlomil první paličku. V záchvatu trudomyslnosti obrátil svou pozornost k štamprlám slivovice a dříve neţ pohotoví polní opraváři Jurčová, Lukeštík a Sovek připravili paličky rezervní, zapisoval jiţ zpravodajec Šupka do svého záznamníku 23:00 splněno a fest! U rezervních paliček zkonstruovaných výše zmíněným triem stojí zato se chvíli pozastavit. Vzali jsme si stranou šéfkonstruktéry Přemysla Lukeštíka a Lukáše Sovka, aby přiblíţili i laické veřejnosti laserově přesnou práci, kterou odvedli. SOVEK: Základem úspěchu je dámský tampon o správné savosti, který jsme aplikovali a podle předem připraveného systému cimbalistického omotávání verze připevnili nitěmi na neomotanou paličku. Tampon laskavě zapůjčila ze své sbírky blízká přítelkyně Víti Preclíka Zuzka Jurčová. Tímto bychom jí rádi poděkovali. LUKEŠTÍK: Byli jsme si vědomi sloţitosti tohoto úkolu, nicméně, vedení projektu za spojených sil strojaře a informatika nemohlo dopadnout jinak neţ naprostým úspěchem. Nápad s tampónovými paličkami se mi natolik zamlouvá, ţe uvaţuji, ţe jej pouţiji jako námět ke své bakalářské práci a po vysoké škole zahájím sériovou výrobu. Zbývá dořešit poslední detail: rádi bychom, aby byly tyto paličky voděvzdorné. Po zlomení druhé rezervní paličky se bohuţel Marek Klučka psychicky zhroutil a po pouţití benzínkového doutníku jako katalyzátoru poţitého alkoholu vyprázdnil obsah svého zmučeného ţaludku na dvorek. Politicky nejdůleţitější událostí dne je však bezesporu převzetí moci nad oblastí Ošíkov Zuzanou Jurčovou alias Zastupujícím říšským protektorem Heinrichem von Jurcza. Jeho přijmutí na pokoji muzikantů a oficiální předání velení vidíte na obrázku vpravo. Ranní sčítání škod výrazně vylepšilo podání zabijačkové polévky všem přeţivším. Dokonce i nerozváţný cimbalista, kterého po zbytek noci opečovával na lůţku matka Terezoid Šupka a kterému odmítnul ráno primáš Preclík zapůjčit alkoholtester z bez- pečnostních důvodů, jiţ vypadal poněkud lépe a to i přes své druhé noční šavlení, jímţ se posléze chlubil. Prozatimním řidičem Klučkovic křiţníku byl ustanoven Jiří Balvánek jako relativně nejstřízlivější člen posádky. Výhruţné pozdravy a pozvání k opětovnému přijetí poslal na závěr spolumajitel pentionu Luboš Poláček, který prohlásil: Já vás zničím. Podivný nález muzikantů tohoto Wormse ve vaně Chcete-li byl přičten získat na vrub pozornost ošíkovským špecifikám. čtenáře, umístěte sem zajímavou Já jsem z toho sral cihly. větu nebo citaci z textu Počkat. Já jsem od včerejška publikace. vlastně vůbec nesral! (Ondřej Šupka, Ošíkov 14:38) Titulek popisující obrázek nebo grafiku

5 Jasné, moţeš! Stránka 5 Hotééééél, občas i s veselou pastýřkou Je jiţ dokonale zaběhnutým standardem, ţe CM Rubáš a Hotel Buchlovice úzce spolupracují. Velmi jednoduchá dohoda nese velmi sladké plody: Vy hrajete, vy pijete a se na rautech.. Do roka bývá několik takovýchto hraček a vţdy bývají hodnoceny velmi kladně. Za všechny z tohoto pololetí vzpomeňme hru na oslavě narozenin, buchlovské hody a hru pro vedení firmy Hamé. Poslední jmenovaná byla obzvláště zajímavá. Podobně jako na kostelanských hodech, jímala muzikanty řada předsudků týkající se především produktů a jejich obsahu, který osciluje mezi jídlem a věcmi, které se hromadí v odpadkovém kontejneru za budovou oddělení patologie uherskohradišťské nemocnice. Na druhou stranu, paštiky na rautovém stole nebyly tak zlé, jak se předpokládalo. Čerstvě přejmenovaný Lukáš Sovek aka DJ Tiesto měl konečně moţnost osahat si dýdţejský pultík, ozdoba muziky Bětka Petruchová dostala řádně huňatého (plyšového) medvěda a lovec ţen Klučka byl opět úspěšný: PRECLÍK: Tyvole, Maro, kdo to je? KLUČKA: Dáša. PRECLÍK: Jaká Dáša? KLUČKA: Prostě Dáša. Ta by tekla jak nigerijský tanker! (Michael Lapčík, při cestě na zkušebnu, neznámý čas) PRECLÍK: Vy se znáte? KLUČKA: Jo, asi deset minut. Karlovice s Dolinečkou? Výchova k dobrým mravům nade vše! O tom, jak moc zdařilý byl pro muzikanty z Buchlovic víkend prosince nejlépe svědčí fakt, ţe za pouhé tři dny nabobtnala časová osa hlodovníku CM Rubáš o celé dvě hustě popsané papíry formátu A4. Velkou zásluhu na tom měla skutečnost, ţe muzika tentokráte nejela pracovně, nýbrţ rekreovat se se svou oblíbenou drobotinou z města za jaderným reaktorem. Mám rád tyto nenásilné turnusy, ubezpečil své spoluhráče primáš Preclík jiţ v úvodu zájezdu. Nebylo to ale tak úplně pravda. Před muzikanty stál úkol vypořádání se se třemi kanystry vína a přitom zůstat dostatečně umravnění, aby nenarušili přirozený vývoj staroměstské mládeţe. Udrţet kázeň a vysokou morálku nebylo lehké, uţ jen proto, ţe s námi nemohl tentokráte jet náš duševní pastor Přema, vysvětluje dopisovatel listu Rubášoviny Ondřej Šupka. Zvlášť, kdyţ člověk slyší, jak ty kozy rostů, doplňuje okolo jedné hodiny ranní strýček Pedo Klučka. Absence zakládajícího člena muziky a mistra republiky v jízdě na traktoru byla skutečně znát, a to zejména na výkonech muziky. Likvidace kanystrů skutečně neprobíhala tak rychle, jak bylo plánováno, a to ikdyţ chlapcům srdnatě pomáhal zkušený dolník Bali i jediný zástupce ţenského pohlaví staršího osmnácti let (pomineme-li paní Zdravušku) Lenky, přítelkyně investigativního ţurnalisty Lapčíka. Dopoledního výletu do skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm vyuţil především opět nestřídmý Marek Klučka, který na čerstvém vzduchu zdárně rozchodil své noční delirium (Lapčíkovi se vedlo podobně, jen o den posléze). Ostatní se pokochali krásou valašských staveb a řádně pohovořili s místním mikulášem, který dolnomoravskou Rubášovici přijal s velkým nadšením. Druhému večeru dominovala událost pro nedostatek lepších výrazů interně pojmenovaná Miss transdolinečka, v níţ plnili muzikanti roli porotců. Patřičně vyšňořeni, poněkud nevěřícně sledovali jednotlivé tanečníky a především jejich kostýmy. Zatímco děvčata měla své převleky relativně nápadité a kaţdý kousek byl vskutku osobitý, chlapci se pragmaticky (aţ na výjimku v podobě pana Mirka Ţaluda) drţeli tématu nejlepší převlek pro chlapa je ţenská. I přesto si všechny strany závěrečný večer řádně uţili, muzikanti především proto, ţe po skončení Miss transdolinečka pokračovali na svém pokoji. Nejlepším příkladem ovšem šli chlapci (nejen) z Buchlovic v jídelně. Za ţonglérské kousky s poněkud nebezpečně vyhlíţejícím pudinkem si artisté Lapčík, Klučka, Sovek a Šupka vyslouţili kázání od Baliho a poté věrné napodobování jejich činnosti polovinou jídelny. Velmi výstiţně zhodnotil situaci Rytmus Lapčík, který, s přesvědčením odborníka na slovo vzatého, prohlásil: Pokud vám po ránu teče z penisu něco takového, měli byste urychleně navštívit svého lékaře. Zleva doprava: Augustus Preclíkus, Hyperman, LogaRytmus a Amunbofis

6 Stránka 6 Název bulletinu Po roce Vánoce... Nepříliš oblíbená pro svou hektičnost muzikanty, ale velmi oblíbená širokou veřejností je akce Kostely, která se odehrává vţdy 25. prosince. Letošní přípravy i samotný průběh dvou vystoupení ve více či méně vymrzlých církevních objektech by se daly popsat jako extrémně zmatečné, a to i oproti minulým ročníkům. Komentáře zúčastněného hrajícího i tancujícího personálu jsou bohuţel vesměs tak negativní a pro tisk nevhodné, ţe se redakce omezí pouze na krátkou zprávu: Václava Havla zrušeno. Za celou muziku bychom rádi tímto panu Havlu poděkovali a pogratulovali k přesnému načasování. Zásadním kladem kostelů byla opětovná spolupráce s loutnistou Ondrou Jalůvkou, který během svých dlouhých cest mezi Lyonem a Uherským Hradištěm zplodil zajímavé barokní proloţky a aranţe mezi klasické koledy. Dvorní przniči notačních zápisů Klučka i Šupka připouštějí, ţe mají stále co dohánět. Řádný poprask způsobila jiţ situace vzniklá měsíc před vánocemi. Týkala se toho, ţe by se CM měla zúčastnit i vystoupení v aranţi MS Buchlovice. To bylo ovšem kvůli úmrtí Operace Ošíkov II: šťastný nový rok Více neţ důstojné rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového proběhlo opět u Luboše Poláčka v Ošíkově, tentokrát ovšem za podstatně větší suity. Přes prvotní organizační neshody vyrazila 31. prosince do prostějovského kraje celkem tři auta napěchovaná aţ po okraj členy CM Rubáš, jejich drahými polovičkami i jinými spřízněnými dušemi. Zatímco věčně ţíznivý cimbalista Klučka prohlašoval, ţe to byl houby Silvestr, všichni jste pili pod své moţnosti, byla operace Ošíkov II shledána jako uspokojivá. Hraní pro malé publikum umoţnilo muzice vyzkoušet své veškeré dovednosti, aniţ by po nich bylo vrháno přílišné mnoţství prošlé zeleniny. V tomto ohledu vítězil celý večer zcela jednoznačně trubač Sovek se značným přispěním Klučkova přísně harmonicky disharmonického doprovodu. Bez velkých bolehlavů či ztrát na ţivotech, vstoupila cimbálová muzika Rubáš do šestého roku svojí existence. I přes děsivé prognózy, které muzikanti vyslechli cestou zpět z Ošíkova z úst prezidenta Václava Klause, to vypadá na rok vcelku příznivý. Krizi navzdory se akcovník, kasička i ţaludky a játra muziky plní a plnit budou i nadále. Nezbývá neţ zakončit toto půlroční vydání přáním. Houslistům dokonalé vyhrávky v sedmé poloze, klarinetům smysluplné bublání v rytmu a délce písničky, cimbalistům spoustu opravdu PEVNÝCH paliček, basistům prsty bez mozolů. A violám? Jiný hudební nástroj. Dneska se cítím tak do dvanácti Michael Lapčík, Hra Hrad Buchlov, , 17:44

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2009 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - shrnutí obecních akcí v roce 2009 - poslední leč - vánoční dílny ve škole - vlakové neštěstí Šakvice 1953 - z historie fotbalu III. V tomto čísle

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 Zájezd do Polska - 31. 8. 2. 9. 2012 - slavnostní průvod účastníků festivalu Z akcí Krúžku Zájezd do Polska 31. 8. 2. 9. 2012 SLOVO STAROSTY Vážení

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

ročník XI. vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč číslo 13/2009 Tomá Ujfalu i pfievzal ocenûní od starosty mûsta

ročník XI. vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč číslo 13/2009 Tomá Ujfalu i pfievzal ocenûní od starosty mûsta číslo 13/2009 vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč Z v o n e k z v o n í, k o l a k o n ã í, p o s c h o d e c h s e b û Ï í, N o v á k l e z e p o j a b l o n i a j e n á h l e s v û Ï í... B l á z n i v e j d

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4 Doteky 57 bulletin lormu ZIMa 2008 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE osobnosti ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY) VZKAZY

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé,

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé, OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014 Drazí Banáni a přátelé, v rukou držíte ojedinělé číslo Banana Times (BT), které vychází při příležitosti 20 let trvání Roverské

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

Monastýr v Hrubé Vrbce se proměnil v dětský tábor

Monastýr v Hrubé Vrbce se proměnil v dětský tábor HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 17. července 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 29 +

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU

KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU číslo 11 listopad 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU PODČÁRNÍK BIČOVÁNÍ ÚŘEDNÍM JAZYKEM Moje žena zabije jediným máchnutím svého jazyka

Více

PIONÝRA JINDŘICHŮV HRADEC NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ ŘÍJEN. geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA. rukodělky (20) zahraničí (7)

PIONÝRA JINDŘICHŮV HRADEC NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ ŘÍJEN. geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA. rukodělky (20) zahraničí (7) PIONÝRA 2 ŘÍJEN 2013 NA TÁBOŘE V LONDÝNĚ zahraničí (7) JINDŘICHŮV HRADEC geopozvánka (8) VESELÁ TUŽKA rukodělky (20) Kdo si hraje, nezlobí Integrace romských obyvatel do společnosti je velkým problémem.

Více

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 4 2004 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE doba meziledová ukazovat svět jako místo, kde stojí za to žít jak se staví městečko bambiriáda odstartována u pionýrů skautské kino balím,

Více